Nukleové kyseliny (NK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nukleové kyseliny (NK)"

Transkript

1 Eva Roubalová B /2008 Předmět: - Obecná biologie - Biologie a genetika Zdroj velké části materiálů: učebnice Metody molekulární biologie (2005) Autoři: Jan Šmarda, Jiří Doškař, Roman Pantůček, Vladislava Růžičková, Jana Koptíková

2 Nukleové kyseliny (NK)

3 Izolace nukleových kyselin

4 Požadavky na izolaci: izolace v nativním stavu z přirozeného materiálu, v dostatečném množství a čistotě NK je třeba zbavit všech látek, které se po lyzi buněk nebo virových částic stávají součástí hrubých lyzátů a jejichž přítomnost by bránila účinnému a specifickému působení enzymů používaných k jejich analýze a úpravám

5 Materiál pro izolaci NK Jednotlivé buňky (např. prokaryotických organizmů nebo kvasinek) Genomová DNA Plazmidová Tkáně a orgány eukaryot, které jsou nejdříve homogenizovány Virovéčástice purifikované centrifugačními technikami Nukleové kyseliny v elektroforetických gelech Produkty PCR reakcí

6 Metodické principy využívané při izolaci NK: Rozrušení buněčných stěn nebo virových nukleokapsidů působením Enzymů (lysozym a celulázy) Detergentů (dodecylsulfát sodný) Enzymatické kroky pro odstranění kontaminant Proteináza K nebo pronáza E RNáza nebo DNáza Kroky využívající různou rozpustnost Fenolová extrakce Adsorpce na pevný podklad Centrifugace Precipitace

7 Fenolová extrakce Promíchání lyzátu buněk s roztokem fenolu (se směsí fenolu a chloroformu). Fenol je organické rozpouštědlo používané k oddělení proteinů od NK. Proteiny jsou hydrofobní a zůstávají v organické fázi, zatímco NK jsou vysoce nabité a přecházejí do vodné fáze. Chloroform denaturuje proteiny, rozpouští tuky a napomáhá oddělení jednotlivých fází získaných v následujícím kroku. Centrifugace, při níž dojde k oddělení spodní organické fáze, tvořené fenolem, mezifáze, tvořené denaturovanými proteiny a zbytky buněk, a horní vodné fáze, v níž jsou rozpuštěny NK. Vysrážení nukleových kyselin etanolem, případně izopropanolem. (účinnému vysrážení NK přítomných v nízkých koncentracích se napomáhá snížením teploty a přídavkem solí) Shromáždění precipitátu nukleových kyselin centrifugací a rozpuštění získaného sedimentu ve vhodném roztoku.

8 Analýza a kvantifikace SPEKTROFOTOMETRICKÁ METODA Nukleové kyseliny absorbují UV záření s maximem absorbance v oblasti vlnové délky okolo 260 nm. Z hodnot optické hustoty lze koncentraci a čistotu vzorku stanovit podle empirických vztahů. Stupeňčistoty NK se stanovuje z poměru absorbance při 260 a 280 nm. Při znečištění vzorku proteiny, jejichž absorpční maximum leží okolo 280 nm, bude vypočtený poměr výrazně nižší a stanovení koncentrace NK nebude přesné.

9 Manipulace s NK enzymy zásahy do struktury DNA a RNA vektory klonování fragmentů DNA a RNA hybridizace identifikace specifických sekvencí Výhody enzymů: - vysoká specifičnost reakcí - možnost pracovat s malým množstvím substrátu

10 Klasifikace enzymů, jejichž substrátem jsou NK: Podle typu substrátu: DNA enzymy X RNA enzymy Podle typu reakce: - enzymy anabolické = polymerázy (reverzní transkriptázy - martice = RNA) - enzymy katabolické = nukleázy (degradace: od konců = exonukleázy, nebo uvnitř molekuly = endonukleázy; secifita: ds, nebo ss) - enzymy spojujícířetězce NK = ligázy - enzymy modifikující NK (metylázy, kinázy, fosfatázy)

11 izolované z bakterií - ochrana před cizorodými molekulami DNA (DNA hostitelské buňky je před účinkem vlastní endonukleázy chráněna metylací) Restrikční endonukleázy

12 Restrikční endonukleázy Vlastnosti: sekvenčně specifické štěpí oba řetězce ds DNA Význam: nástroj pro přípravu rekombinantních molekul DNA prostředek pro studium struktury, organizace, exprese a evoluce genomu základ pro genové inženýrství

13 EcoRI

14 Využití restrikčních enzymů: fyzikální mapování DNA analýza populačních polymorfizmů změny v uspořádání molekul DNA příprava molekulárních sond příprava mutantů analýza modifikací DNA

15 Termostabilní DNA polymerázy: Katalyzují syntézu DNA z nukleosid trifosfátů na templátu (jako jiné DNA polymerázy). Katalytická aktivita je maximální mezi 75 a 80 o C a klesá při nižších teplotách. Taq DNA polymeráza byla purifikována z bakteriethermus aquaticus, která žije v horkých pramenech (1976). Zhruba o 10 let později byla objevena polymerázová řetězová reakce (PCR).

16 Reverzní transkriptáza RNA-dependentní DNA polymeráza přepis genetické informace z RNA do DNA požadována přítomnost primeru a matrice Zdroj: retroviry Využití: tvorba cdna

17 Klon: soubor geneticky identických buněk (resp. organismů), odvozených ze společného předka Klonování = proces tvorby klonů embryonální (rozdělení embryonálních buněk blastocysty, spontánně tak vznikají jednovaječná dvojčata) transnukleární (vznik klonů buněk přenosem jádra somatické buňky do buňky pohlavní) molekulární - klonování DNA - tvorba klonů DNA Klon DNA: soubor identických molekul, fragmentů nebo úseků DNA, připravených např. množením rekombinantních molekul DNA v hostitelské buňce (in vivo) nebo PCR (in vitro) Rekombinantní molekula DNA: molekula DNA vytvořená spojením cizorodé (klonované) DNA s klonovacím vektorem

18 Klonování DNA Stěžejní metoda molekulární biologie: umožňuje izolovat z komplexního genomu jeho dílčí úseky (např. geny), ty ve formě rekombinantních molekul mnohonásobně zmnožit a zpřístupnit je tak dalšímu studiu Využití klonování DNA: izolace genů studium regulačních oblastí, kteréřídí genovou expresi fyzikální a genetická analýza genomů exprese cizích genů v nepříbuzných hostitelích (heterologní exprese) za účelem přípravy žádaných produktů základ genového inženýrství (příprava transgenních organismů - obsahují cizorodé geny)

19 Klonování zahrnuje 3 kroky: příprava rekombinantní molekuly DNA přenos rekombinantní molekuly do hostitelské buňky (klonovací vektory) Selekce klonů obsahujících rekombinantní DNA (např. pomocí rezistence na ATB) klonovací vektory: nejčastěji kružnicové molekuly DNA schopné autonomní replikace obvykle odvozené z plazmidů nebo virů navíc obsahují pomocné sekvence různého původu usnadňující vložení cizorodé DNA, její expresi, selekci transformantů, atd.)

20 Výhodny plazmidových vektorů: autonomní replikace v bakteriální buňce tvorba více kopií v buňce schopnost stabilního udržení cizorodé DNA při replikaci, nepřenosnost do dalších buněk konjugací (bezpečnost práce s novými konstrukty) přítomnost restrikčních (klonovacích) míst, využitelných pro klonování snadný a účinný přenos do hostitelských buněk přítomnost jednoho nebo více markerů pro selekci hostitelské buňky (např. rezistence na antibiotikum) malá velikost (zvýšení účinnosti transformace, jednoduchá izolace)

21 Přenosy genů do živých buněk (transfekce) Účel: - studium funkce genů - studium mechanismů řídících genovou expresi Klasifikace transfekčních postupů Podle stability transgenu: 1. transfekce přechodná - přenášená DNA se dostává do buňky, ale zůstává v extrachromozomálním stavu, transgen se přepisuje několik dní - jedna transfekovaná buňka může obsahovat větší počet kopií transfekční DNA (vyšší exprese transgenu) 2. transfekce stabilní - přenášená DNA se začleňuje do chromozomu hostitelské buňky (tento děj nastává z nízkou frekvencí ) Podle způsobu penetrace membrány: 1. Postupy biochemické 2. Postupy fyzikální 3. Postupy biologické

22 Přenosy genů do zárodečných myších buněk mikroinjekcí Význam: - umožňují studium funkce genů v kontextu intaktního organismu - myši, které tímto způsobem získaly cizí geny se nazývají transgenní myši Přibližně u 10% potomstva bude cizorodá DNA integrována do genomu všech buněk. Protože cizorodá DNA se v potomstvu vyskytuje v somatických i zárodečných buňkách, přenáší se křížením do dalšího potomstva stejně, jako kterýkoliv jiný gen.

23 Polymerázovářetězová reakce (PCR) Zavedení PCR v roce 1983 (Kary B. Mullis) Nobelova cena Metoda pro mnohonásobné zmnožení (amplifikaci) specifického úseku DNA in vitro založená na principu replikace. K opakující se enzymové syntéze komplementárních řetězců vybraných úseků dvouřetězcové DNA dochází po připojení dvou primerů vázajících se na protilehléřetězce DNA tak, že jejich 3'-OHkonce směřují proti sobě. PCR umožňuje získat požadovanou zcela specifickou sekvenci bez klonování.

24 PCR využívá základních rysů replikace (enzymatické syntézy) DNA: - Jako templát slouží ssdna, podle níž je syntetizován komplementárnířetězec. - K zahájení reakce je zapotřebí primer, který se připojuje na komplementární úseky DNA. Tím je zároveň vymezen úsek DNA, který bude amplifikován. - Jako templáty pro syntézu mohou sloužit oba řetězce dsdna, po předchozí denaturaci. Teoreticky lze získat 2 n (-1) řetězců (kopií). Poče t nových Cyklus č íslo dvouře tě zcových mole kul

25 Replikace DNA in vivo vyžaduje mnoho enzymů

26 Replikace DNA in vitro vyžaduje pouze jeden enzym Reakční směs obsahuje: Templátovou nukleovou kyselinu (DNA nebo RNA). Množství DNA jako výchozího materiálu je velmi nízké: obvykle postačuje méně než 1 µg genomové DNA, teoreticky postačuje jedna molekula. Kvalita templátu ovlivňuje výsledek PCR. Velké množství RNA může vázat ionty Mg2+ znečištěný templát může obsahovat inhibitory PCR Zdroj: mikroorganizmy, buňky z tkáňových kultur, tělní tekutiny, bioptické vzorky, stěry, vlasy, atd Primery - chemicky syntetické ologonukleotidy o velikost nukleotidů dntp ve formě Na + nebo Li + solí Mg 2+ ionty tvoří rozpustný komplex s dntp a vytvářejí substrát, který rozpoznává DNA polymeráza. Termostabilní DNA polymerázu, která odolává teplotám až 98 C.

27 Schéma PCR

28 Denaturace vzorku DNA Pro oddělení jednořetězců (94 C, 5 min) Připojení primerů na řetězce DNA (30-65 C, 1 min) Denaturace pro separaci řetězců DNA (94 C, 30 s) Syntéza nových řetězců DNA polymerázou (72 C, 45s - 2 min)

29 DETEKCE AMPLIFIKOVANÉHO PRODUKTU PCR Stanovení fyzikální velikosti produktu gelovou elektroforézou (agaróza, polyakrylamid). Detekce obarvením a pozorování pod UV světlem. Štěpení produktu restrikčními enzymy a posouzení spektra vznikajících restrikčních fragmentů (PCR-RFLP) Elektroforetická separace produktů za specifických podmínek pro detekci sekvenčních polymorfizmů DGGE denaturační gradientová gelová elektroforéza SSCP analýza polymorfizmu konformace jednořetězcových forem

30 VYUŽITÍ PCR Základní výzkum izolace genů nebo jejich částí sekvencování DNA mutageneza in vitro modifkace konců DNA analýza (selekce) klonů z genových knihoven příprava značených sond Aplikovaný genetický výzkum prenatální diagnostika (dědičných chorob) detekce mutací v genech studium polymorfizmu genů populační genetika Využití v klinických disciplinách detekce patogenních mikroorganismů (baktérií, virů, prvoků, hub) identifikace onkogenů typizace nádorů stanovení pohlaví Využití v praxi archeologie soudnictví kriminalistika

31 detekce bakteriálních a virových infekcí Konvenční diagnostické metody jsou založeny na schopnosti vypěstovat organismy v kultuře nebo detekovat jejich přítomnost v pacientu za použití protilátek. vyžaduje několik týdnů (mykobakterie) někdy metoda málo citlivá (protilátky) Zvláštní význam má PCR při diagnostice virů, např. HIV. Cílem je detegovat infikované buňky na pozadí mnohonásobně početnějších neinfikovaných buněk. Detekce odhalí HIV inkorporované v buňkách. Přítomnost virové RNA naznačuje aktivní infekci, a to lze prokázat provedením PCR za použití cdna jako templátů vytvořených pomocí RT z RNA infikovaných buněk. U tuberkulózy je pomocí PCR prokazován některý z vysoce konzervativních genů (sekvencí) mykobakterií pomocí primerů připravených k těmto sekvencím. Amplifikovaný fragment je pak hybridizován se sondami vysoce specifickými pro daný kmen (druh). Tímto postupem je možno detekovat i jen 10 bacilů v 10 6 eukaryotických buněk.

32 stanovení pohlaví u prenatálních buněk Širokou oblastí využití PCR je prenatální diagnostika obecně. Pro choroby děděné na X-chromozomum které postihují pouze samce, je stanovení pohlaví prvním krokem. To je možné proto, že samci nesou pouze jeden X a jeden Y chromozom, obsahující jedinečné sekvence. Při oplození in vitro se odebere jedna buňka z rané zygoty pomocí mikromanipulátoru, vyizoluje se DNA a ta se popdorbí amplifikaci pomocí specifických primerů. Prokáže se amplifikační fragment. Výsledku se pak využívá v genetickém poradenství při výběru samičích embryí pro implantaci.

33 Dělící techniky biomakromolekul Vlastnosti využívané pro dělení: Molekulová hmotnost Konformace a tvar Náboj Hustota Metody: Centrifugační Elektromigrační Chromatografické

34 Metody elektroforetické Elektroforéza patří v molekulární biologii k nejpoužívanějím separačním technikám při izolaci a analýze nukleových kyselin a proteinů Princip Pohyb nabitých molekul nukleových kyselin v elektrickém poli Hlavním nositelem náboje nukleových kyselin jsou záporně nabité fosfátové skupiny Cíl Dělení molekul na základě rozdílných elektroforetických pohyblivostí

35 Provedení elektroforézy

36 Používané nosiče: Elektroforetické gely jsou nejčastěji tvořeny agarózou polyakrylamidem Vytvářejí složitou síťovou strukturu polymerních molekul s póry Velikost pórů lze ovlivnit složením roztoku a koncentrací polymeru Optimální velikost separovaných molekul agarózové gely 100 bp až bp polyakrylamidové 10 až 1000 bp

37 Příprava agarózového gelu:

38 Aparatura pro vertikální elektroforézu Polyakrylamidové gely se připravují obtížněji než agarózové. Obvykle se lijí mezi dvě skla oddělená mezerníky.

39 Polyakrylamidové gely Složení: kopolymer akrylamidu a N,N,- metylenbisakrylamidu Monomer je neurotoxin a mutagen Katalyzátor tetramethylethylendiamin (TEMED) Iniciátor persíran amonný (NH 4 ) 2 S 2 O 8 +

40 Typy polyakrylamidových gelů Nedenaturující gely pro separaci dvouřetězcových molekul v nativním stavu pro separaci malých fragmentů dsdna a heteroduplexů Denaturující gely separující jednořetězce používány při sekvenování Denaturující gradientové gely fragmenty DNA se pohybují gelem, v němž se zvyšuje koncentrace denaturačního agens Močovina Formamid pro separaci stejně dlouhých fragmentů lišících se svou sekvencí

41 Faktory ovlivňující rychlost migrace v gelu: Velikost molekuly DNA Koncentrace gelu Konformace DNA Aplikovaná voltáž (V/cm) Směr elektrického pole (pulzní gelová ELFO) Složení bází a teplota (jen u PAGE) Přítomnost interkalačních barviv (EtBr) Složení elektroforetických pufrů

42 Metody detekce Po proběhnutí elektroforézy je třeba identifikovat polohy rozdělených molekul, které nejsou pouhým okem viditelné. Molekuly DNA lze zviditelnit: Přímým barvením vhodným barvivem Nejjednodušší a nejlevnější Barvivo se váže na DNA Zbarvení je proporcionální koncentraci DNA a tím i velikosti fragmentů Koncovým značením 32 P označených dntp připojených na konce fragmentů DNA Lze aplikovat jen na vysoce přečištěné sekvence Intenzita značky není závislá na délce fragmentu Polohy proužků na gelu se znázorní autoradiograficky Je citlivější než barvící metody, ale dražší Hybridizací se značenou sondou

43 Hybridizace nukleových kyselin Tvorba dvouřetězcových hybridů ze dvou jednořetězcových a alespoňčástečně komplementárních molekul nukleových kyselin Založena na schopnosti denaturace a renaturace DNA. (mohou vznikat i hybridní molekuly DNA/DNA, RNA/RNA i DNA/RNA)

44 (v intaktních buňkách)

45 Typický hybridizační experiment Southernův přenos (Southern blotting) Běžné použití: detekce přítomnosti určitých genů v buněčné DNA sledování evoluční příbuznosti vzorků DNA z různých organismů

46 Southernův přenos - postup příprava a značení sondy rozdělení restrikčních fragmentů DNA daného vzorku gelovou elektroforézou denaturace DNA a přenos jednořetězcových fragmentů DNA na nylonový filtr ( blotting - přesávka) inkubace filtru se značenou jednořetězcovou sondou: hybridizace sondy s komplementární sekvencí imobilizovanou na filtru odmytí nenavázané sondy detekce navázané sondy - vizualizace hybridů (autoradiografie)

47

48 Southernův přenos DNA obarvená etidium bromidem autoradiogram

49 Použití hybridizace in situ pro detekci genů na chromosomech (FISH) Použito 6 různých sond pro analýzu sekvencí v lidském metafázním chromozomu 5. Každá sonda vytváří 2 tečky na každém chromozomu (před mitózou je DNA zreplikována).

50 Sondy restrikční fragmenty dvouřetězcové DNA mrna izolovaná z buněk nebo tkání RNA transkripty in vitro syntetické oligonukleotidy (podle sekvence AK) + různé způsoby značení: radioaktivní ( 32 P, 35 S) neradioaktivní (digoxineninem, biotinem, fluorescenčními značkami)

51 Typy přenosu ( blottingu ) podle typu analyzovaných molekul: Southernův přenos - DNA (Dr. Edwin Southern) northernový přenos - RNA westernový přenos - proteiny

52 Metody molekulární diagnostiky

53 Molekulární diagnostika sledování rozdílů v sekvencích DNA a identifikace polymorfismů Identifikace Typizace Léčba choroby Prevence Vyhledání zdroje / původce Fylogenetické studie

54 Metody studia sekvenčního polymorfizmu DNA 1. Přímá metoda: sekvenování 2. Nepřímé metody: DNA fingerprinting (= profil DNA RFLP polymorfizmus délek restrikčních fragmentů AFLP polymorfizmus délek amplifikovaných fragmentů SSLP polymorfizmus délek fragmentů s jednoduchou repeticí CFLP polymorfizmus délek fragmentů vytvořených kleavázou SSCP polymorfizmus konformace jednořetězců DSCP polymorfizmus konformace dvouřetězců konkrétního organismu) 3. Metody pro specifickou detekci jednonukleotidových polymorfizmů

55 Princip RFLP RFLP vzniká přestavbami sekvencí - inzercemi - delecemi - substitucemi bazí uvnitř restrikčních míst

56 Využití RFLP testování paternity, maternity diagnostika chorob kriminalistika (identifikace osob) studium příbuznosti jedinců, druhů (př. studium příbuznosti lidí a ostatních primátů)

57 Southernova analýza potomků heterozygotních rodičů (RFLP) Pokud je výskyt většího fragmentu spojen s nemocí je třeba sledovat dceru #1, sourozenci #2 a 3 jsou přenašeči

58 marker matka dítě otec

59 Sekvenování DNA stanovení pořadí nukleotidů v molekule DNA (primární struktury) používají se 2 metody: Chemická (Maxamova-Gilbertova) Enzymová (Sangerova) společný rys obou metod: příprava a separace fragmentů DNA, jejichž velikost se liší o 1 nukleotid

60 Chemická metoda (Maxam-Gilbert) Sekvence je odvozena z molekuly DNA, která se chemicky degraduje v místech, kde se vyskytuje báze určitého typu na fragmenty. Ty se následně oddělují elektroforézou.

61 Chemická metoda (Maxam-Gilbert) Postup: 1. Příprava značené jednořetězcové DNA, jejíž sekvence má být stanovena 2. Rozdělení vzorku DNA do 4 částí 3. Chemická modifikace jednoho nebo dvou typů bází v náhodných místech molekuly DNA v každém vzorku 4. Štěpení molekuly DNA v místech, kde došlo k modifikaci bází 5. Elektroforéza fragmentů DNA v denaturačním polyakrylamidovém gelu 6. Autoradiografická (nebo jiná) detekce fragmentů DNA

62

63 Enzymová metoda sekvencování DNA (Sanger)

64 Pokud je dideoxynukleotid inkorporován do syntetizujícího se řetězce, působí jako terminátor reakce

65 Dideoxynukleotidy nemají hydroxyl na 3 -konci

66 Původní sekvence Templátový řetězec 3 5 Perfektní kopie Směs řetězců ukončených GUANINEM při použití směsi dgtp a ddgtp

67 Enzymová metoda sekvencování DNA (Sanger)

68 Automatické sekvenování DNA Je variantou enzymatického sekvenování DNA Syntéza DNA probíhá v jedné reakci Ke značení produktů se používajíčtyřmi různými fluorescenčními značkami označené - primery - dideoxyribonukleotidy

69 Asymetrická PCR pro sekvenování

70 Strategie barevných primerů

71 Strategie barevných terminátorů

72 Princip detekce produktů Detekce produktů probíhá během elektroforézy pomocí laserového detektoru (laserem indukovaná fluorescence) napojeného na počítač, který vyhodnocuje sekvenci. _ GEL DETEKTOR Fragmenty + LASER

73 Genetický analyzátor ABI 3100 Soustava kapilár Vyhřívaná deska Příprava gelu Laserový detektor Rezervoár pufru Automatické nanášení vzorku

74 Fyzikální mapování genomů - DNA je fyzickým materiálem genomu fyzikální mapování - Cíl = konstrukce fyzikální mapy nebo stanovení sekvence genomu - Proces zahrnuje manipulace s fragmenty DNA - bez klonování menší genomy; s PFGE - s klonováním častější přístup; vektory Základní strategie: restrikční (makrorestrikční) mapování kontigové mapování (seřazení souvislých sekvencí genomu) přímé sekvencování DNA

75 Základní strategie pro mapování a sekvencování velkých genomů Přístup shora dolů Štěpení RE PFGE hybridizace Přístup zdola nahoru Uspořádání klonů Srovnání klonů Genomová knihovna

76 Konverze fyzikální mapy na genetickou Výhodou fyzikálních map je zavedení univerzální mapové jednotky kb (kbp) = 1000 bp Konverzi na genetickou mapu lze provést Southernovou hybridizací s genově specifickými sondami dostupné geny téhož organizmu konzervativní geny jiných příbuzných organizmů

77 Genová knihovna (genová banka) soubor náhodně klonovaných fragmentů genomové DNA příslušného organismu základ klonovacích strategií nutná pro vyhledání a klonování určitého genu

78 Příprava genomové knihovny: izolace genomové DNA fragmentace na části o vhodné velikosti (restrikční endonukleázy) klonování fragmentů do vhodného vektoru knihovna má podobu transformovaných bakterií nebo fágovýchčástic identifikace klonu obsahujícího studovaný fragment genomová DNA fragmenty genomové DNA rekombinantní DNA knihovna rozštěpení restrikční endonukleázou klonování DNA-fragmentů do vektoru vnesení do bakterií

79 Dělení knihoven podle původu DNA: genomová knihovna - soubor klonovaných fragmentů vzniklých štěpením genomové DNA, které reprezentují celý genom organismu knihovna cdna - soubor klonů cdna, které byly připraveny zpětnou transkripcí mrna a v podobě cdna tak reprezentují transkriptom daného organismu/tkáně/buňky v daném čase - knihovny cdna připravené z různých tkání téhož organismu jsou odlišné - výhoda: geny v této knihovně jsou bez intronů

80 Vyhledávání genů v knihovně Hledání klonů nesoucích studované sekvence. Obvykle založeno na hybridizacích se sondami DNA třech typů: cdna připravené z mrna tkáně, ve které dochází k silné expresi daného genu sekvence DNA genu příbuzného organismu synteticky připravené oligonukleotidy odvozené ze sekvence aminokyselin proteinu Je-li znám proteinový produkt, je možno pro detekci hledaného klonu použít protilátek.

81 Sekvenování genomů V praxi je velice často potřeba stanovit sekvenci fragmentu DNA, který je delší než průměrná délka bází dosahovaná v jedné reakci. K tomuto účelu sekvencování genomů mohou být zvoleny dvě zcela odlišné strategie: náhodné sekvencování uspořádané sekvencování sousedních úseků

82 Izolace DNA Fragmentace + Vektor Úprava konců a klonování Sestavení překrývajících se klonů

83 Mapování lidského genomu Genomika - studium genomů mezinárodní konsorcium zahájilo Human Genome Project (HUGO) s cílem kompletně sekvenovat lidský genom Již osekvenované genomy:

84

85 Analýza transkripce studium množství určitého transkriptu v daném vzorku a v daném čase studium transkripční aktivity daného genu POZOR: množství dané molekuly mrna v dané buňce a v daném čase závisí nejen na transkripční aktivitě, ale také stabilitě mrna množství mrna nemusí korelovat s množstvím proteinu, který kóduje Metody: - northernový přenos - RT-PCR - hybridizace in situ (identifikace buněk, které tvoří specifickou mrna; identifikace buněk infikovaných viry)

86 Microarrays DNA čipy základem jsou syntetické oligonukleotidy nebo produkty PCR, které odpovídají velkému počtu (nebo všem) genům daného organismu robotem se tyto fragmenty DNA kovalentně připojí na speciální skleněnou destičku v podobě uspořádaných teček hybridizace se značenou DNA izolovanou z daného vzorku: - genomová DNA (genomové studie) - cdna (expresní studie) - celkové spektrum genů, které se exprimují za určitých podmínek

87 izolace mrna ze dvou různých vzorků (kontrolního a testovaného) vytvoření cdna zpětnou transkripcí označení cdna z jednoho vzorku červenou fluorescenční barvou a druhého vzorku zelenou fluorescenční barvou směs obou značených cdna (ve stejném poměru) je nanesena na sklíčko s 384 vzorky DNA a výsledek hybridizace je analyzován fluorescenční mikroskopií: žlutý signál: cdna obou vzorků se vážou proporcionálně, daný gen se exprimuje v obou vzorcích ekvivalentně červený signál: preferenčně se váže cdna prvního vzorku zelený signál: preferenčně se váže cdna druhého vzorku

88 Studium přítomnosti proteinů v buňkách (analýza proteomu) Metody pro stanovení fyzické přítomnosti proteinů: polyakrylamidová gelová elektroforéza (PAGE) westernový přenos imunoprecipitace imunohistochemie izoelektrická fokusace dvourozměrná elektroforéza v polyakrylamidovém gelu chromatografie fluorescenční a elektronová mikroskopie průtoková cytometrie

89 Proteomika určuje úplný profil všech proteinů, které daný organismus (buňka) vytváří za definovaných podmínek na rozdíl od genomu, který se neliší v buňkách téhož organismu, je proteom proměnlivý podle vnějších a vnitřních faktorů Přístupy: - dvourozměrná elektroforéza - definování proteinů rozdělených na gelu (určení sekvence aminokyselin, westernový přenos) - štěpení eluovaných proteinů proteolytickým enzymem a stanovení molekulové hmotnosti vzniklých peptidů hmotnostní spektrometrií, srovnání hmotnostních spekter s databázemi identifikace proteinu

90 westernový přenos rozdělení podle molekulové hmotnosti

91 Imunoprecipitace - technika izolace specifických proteinů z proteinových směsí prostřednictvím protilátek Obvyklý postup: - označení buněčných proteinů inkubací buněk za přítomnosti radioaktivně značených aminokyselin (není nutné, pokud jsou k dispozici jiné metody pro detekci vysrážených a od protilátek oddělených proteinů) - lýze buněk - inkubace buněčných extraktů, které obsahují značené proteiny s protilátkou specifickou pro cílový protein - vytvořené komplexy se oddělí od zbytku extraktů prostřednictvím kuliček vážících imunoglobuliny - varem se cílové proteiny oddělí od imunoglobulinů a kuliček - elektroforéza, autoradiografie (westernový přenos)

92

93 Dvourozměrná elektroforéza proteinů

94 Izoelektrická fokusace

95 Dvourozměrná elektroforéza proteinů

96

97 Sloupcová chromatografie různé proteiny mají různou míru afinity k matrici v koloně

98 Průtoková cytometrie Studium vlastností individuálních buněk v buněčné populaci Umožňuje: spočítat buňky v suspenzi rozlišit živé buňky od mrtvých vyhodnotit více než 100 buněk za 1 minutu zhodnotit míru emitované fluorescence frakcionovat buňky podle určitých vlastností, které korelují s mírou fluorescence: - míra přítomnosti určitých antigenů (diferenciace) - míra přítomnosti DNA - barvení propidiumiodidem (buněčný cyklus - obsah DNA se v průběhu cyklu periodicky mění; apoptóza - fragmentace DNA) - velikost buněk, přítomnost granulí v cytoplazmě (determinace buněčných typů ve směsích buněk) - možno využít k frakcionaci buněk dle určitých vlastností

99 Protilátky - proteiny tvořené lymfoidní tkání jako reakce na přítomnost cizorodého materiálu - antigenů - vysoká specificita - jedna protilátka může rozlišit polypeptidy lišící se jedinou aminokyselinou nebo dokonce jedinou modifikaci dané aminokyseliny (např. fosforylaci)

100

101 Monoklonální protilátky - produkt jednoho klonu B lymfocytů, který je chemicky a funkčně homogenní - B lymfocyty izolované z laboratorních živočichů nelze kultivovat in vitro Milstein a Köhler 1975: fúze normálních lymfocytů produkujících protilátky s maligní myelomovou buňkou hybridní buňky (hybridomy): - možnost kultivace in vitro - vysoká schopnost tvorby jediné (monoklonální) protilátky - protilátka svou specifitou odpovídá produktu normálního lymfocytu použitého k fúzi Myelomové buňky: - maligní buňky - možnost kultivace in vitro - vysoká schopnost tvorby protilátek - protilátky nejsou specifické pro určitý antigen - vznikají maligní transformací normálního lymfocytu

102

103 Na základě znalostí molekulární biologie můžeme dojít od proteinové sekvence ke genu a naopak

Enzymy v molekulární biologii, RFLP. Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek

Enzymy v molekulární biologii, RFLP. Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek Enzymy v molekulární biologii, RFLP Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek Enzymy v molekulární biologii umožňují nám provádět celou řadu přesně cílených manipulací Výhody enzymů:

Více

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Experimentální Systematická Aplikovaná (prezenční, kombinovaná) Jednooborová Dvouoborová KATEDRA BIOLOGIE

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014 Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU Zemědělská 1, Budova A, 4. patro (učebny dle programu)

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Genomika (KBB/GENOM) SNPs Odvozování a genotyping Ing. Hana Šimková, CSc. Cíl přednášky - seznámení s problematikou hledání

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách

Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách Kamila Zdeňková Transgenní rostliny, tj. takové rostliny, do jejichž dědičného základu byly metodami genového inženýrství

Více

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Speciace neboli vznik druhů KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Co je to druh? Druh skupina org., které mají společné určité znaky. V klasické taxonomii se jedná pouze o fenotypové znaky. V evoluční g. je druh

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Metody detekce poškození DNA

Metody detekce poškození DNA STABILITA GENOMU II. Metody detekce poškození DNA Metody detekce poškození DNA Možnosti stanovení: 1. poškození DNA per se nebo 2. jeho následky mutace genů a mutace chromosomů 1. Detekce poškození DNA

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

Co se o sobě dovídáme z naší genetické informace

Co se o sobě dovídáme z naší genetické informace Genomika a bioinformatika Co se o sobě dovídáme z naší genetické informace Jan Pačes, Mgr, Ph.D Ústav molekulární genetiky AVČR, CZECH FOBIA (Free and Open Bioinformatics Association) hpaces@img.cas.cz

Více

Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul

Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 8.11.2007 7 1 UV spektroskopie DNA a proteinů Všechny atomy absorbují v UV oblasti

Více

Prenatální diagnostika. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Prenatální diagnostika. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Prenatální diagnostika KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Prenatální diagnóza Pod tímto pojmem se skrývá diagnóza genetických chorob v průběhu těhotenství. Tyto informace mohou vést k naplánování odpovídající

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG Místo konání: Datum a doba konání: Budova F, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4-Krč 31. 10. 2014 od 9:00 do 16:00 hod. Kontakt pro styk s veřejností: Organizační záležitosti: Leona

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Molekulární základ dědičnosti

Molekulární základ dědičnosti Molekulární základ dědičnosti Dědičná informace je zakódována v deoxyribonukleové kyselině, která je uložena v jádře buňky v chromozómech. Zlomovým objevem pro další rozvoj molekulární genetiky bylo odhalení

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Využití houbových organismů v genovém inženýrství MIKROORGANISMY - bakterie, kvasinky a houby využíval

Více

analýza dat a interpretace výsledků

analýza dat a interpretace výsledků Genetická transformace bakterií III analýza dat a interpretace výsledků Předmět: Biologie ŠVP: Prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: 16-18 let Doba trvání: 45 minut Specifické cíle: analyzovat

Více

ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR. VI. Aplikace qrt-pcr

ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR. VI. Aplikace qrt-pcr ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR VI. Aplikace qrt-pcr 1. Detekce DNA - Diagnóza infekčních onemocnění (přítomnost patogenů v krvi, séru, plazmě ) - Sledování minimální reziduální nemoci - Detekce patogenů

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Směrnice správné laboratorní praxe pro vyšetřování nejčastějších mutací v mitochondriální DNA

Směrnice správné laboratorní praxe pro vyšetřování nejčastějších mutací v mitochondriální DNA Směrnice správné laboratorní praxe pro vyšetřování nejčastějších mutací v mitochondriální DNA Pozn.: 1) Směrnice nezahrnují kritéria klinické indikace k vlastnímu molekulárně genetickému vyšetření a obecné

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Lékařská genetika Lékařský obor zabývající se diagnostikou a managementem dědičných onemocnění Genetická prevence

Více

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Co je to vlastně ta fluorescence? Některé látky (fluorofory)

Více

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie.

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Připravila L.Fajkusová Online Mendelian Inheritance in Man: #229300 FRIEDREICH ATAXIA 1; FRDA *606829 FRDA GENE; FRDA Popis onemocnění

Více

O původu života na Zemi Václav Pačes

O původu života na Zemi Václav Pačes O původu života na Zemi Václav Pačes Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR centrální dogma replikace transkripce DNA RNA protein reverzní transkripce translace informace funkce Exon 1 Intron (413

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

PROTOKOL WESTERN BLOT

PROTOKOL WESTERN BLOT WESTERN BLOT 1. PŘÍPRAVA ELEKTROFORETICKÉ APARATURY Saponátem a vodou se důkladně umyjí skla, plastové vložky a hřebínek, poté se důkladně opláchnou deionizovanou/destilovanou vodou a etanolem a nechají

Více

Buněčné kultury. Kontinuální kultury

Buněčné kultury. Kontinuální kultury Buněčné kultury Primární kultury - odvozené přímo z excise tkáně buněčné linie z různých organizmů, tkání explantované kultury jednobuněčné suspense lze je udržovat jen po omezenou dobu během kultivace

Více

Stárnutí organismu Fyziologické hodnoty odchylky během stárnutí

Stárnutí organismu Fyziologické hodnoty odchylky během stárnutí Stárnutí organismu Stárnutí organismu Fyziologické hodnoty odchylky během stárnutí poklesy funkcí se liší mezi orgánovými systémy Některé projevy stárnutí ovlivňuje výživa Diagnostické metody odlišují

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 8. třída (pro 3. 9. třídy)

Více

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací Genetika Nauka o dědid dičnosti a proměnlivosti Genetika molekulárn rní buněk organismů populací Dědičnost na úrovni nukleových kyselin Předávání vloh z buňky na buňku Předávání vlastností mezi jednotlivci

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Metodické listy OPVK. Molekulární metody hodnocení genotypů Marker Assisted Breeding 14.

Metodické listy OPVK. Molekulární metody hodnocení genotypů Marker Assisted Breeding 14. Metodické listy OPVK Molekulární metody hodnocení genotypů Marker Assisted Breeding 14. Molekulární metody hodnocení genotypů 14.1. Izolace DNA V aplikacích zaměřených na analýzu rostlinného genomu je

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY DĚDIČNOSTI

MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY DĚDIČNOSTI Maturitní téma č. 33 MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY DĚDIČNOSTI NUKLEOVÉ KYSELINY - jsou to makromolekuly tvořené řetězci vzájemně spojených nukleotidů. Molekula nukleotidu sestává z : - pětiuhlíkatého monosacharidu

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Molekulární markery PCR, RAPD, RFLP, AFLP, mikrosatelity, sekvenace Genetické markery Genetické markery

Více

DUM č. 10 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

DUM č. 10 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika projekt GML Brno Docens DUM č. 10 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 26.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: Procesy následující bezprostředně po transkripci.

Více

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M.

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc Úvodem -vzácná jednotka i pro patologa Statistika Ústavu klinické a

Více

Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace. Kamila Zdeňková

Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace. Kamila Zdeňková Metody detekce a identifikace MO se zaměřením na PCR a její variace Kamila Zdeňková Metody detekce a identifikace MO rozdělení metod pro mikrobiologické zkoušení potravin přehled rychlých metod detekce

Více

Co je to genová terapie?

Co je to genová terapie? Obsah přednášky 1. Definice genové terapie 2. Typy a strategie genové terapie 3. Principy genového přenosu 4. Základní technologie genové terapie 5. Způsoby přenosu genů 6. Příklady využití genové terapie

Více

Richard Prùša. Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. lékaøské fakulty UK

Richard Prùša. Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. lékaøské fakulty UK Richard Prùša Richard Prùša Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. lékaøské fakulty UK . Základy analytických metod v klinické molekulární biologii Richard Prùša Praha 1997 Základy analytických metod

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

MOBILNÍ GENETICKÉ ELEMENTY. Lekce 13 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc.

MOBILNÍ GENETICKÉ ELEMENTY. Lekce 13 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. MOBILNÍ GENETICKÉ ELEMENTY Lekce 13 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. Demerec (1937) popsal nestabilní mutace u D. melanogaster B. McClintocková (1902-1992, Nobelova cena 1983) ukázala ve

Více

Počet chromosomů v buňkách. Genom

Počet chromosomů v buňkách. Genom Počet chromosomů v buňkách V každé buňce těla je stejný počet chromosomů. Výjimkou jsou buňky pohlavní, v nich je počet chromosomů poloviční. Spojením pohlavních buněk vzniká zárodečná buňka s celistvým

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Eva Benešová. Dýchací řetězec

Eva Benešová. Dýchací řetězec Eva Benešová Dýchací řetězec Dýchací řetězec Během oxidace látek vstupujících do různých metabolických cyklů (glykolýza, CC, beta-oxidace MK) vznikají NADH a FADH 2, které následně vstupují do DŘ. V DŘ

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty J.Berkovcová, M.Dziechciarková, M.Staňková, A.Janošťáková, D.Dvořáková, M.Hajdúch Laboratoř

Více

Údaj v procentech - celková shoda posluchačů se zadavatelem testu. - p 1

Údaj v procentech - celková shoda posluchačů se zadavatelem testu. - p 1 TEST:mikro1cz Varianta:originál Tisknuto:03/11/2014 Položková analýza odpovědí testu. Údaj v procentech - celková shoda posluchačů se zadavatelem testu. Desetinné číslo - diskriminační síla odpovědi d

Více

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód)

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) Jindra Vrzalová x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) na každém druhu je navázána molekula vázající specificky jeden analyt (protilátka, antigen, DNAsonda,,) Sandwichová

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

KURZY OBOROVÉ RADY BIOLOGIE A PATOLOGIE BUŇKY A DALŠÍ INFORMACE

KURZY OBOROVÉ RADY BIOLOGIE A PATOLOGIE BUŇKY A DALŠÍ INFORMACE KURZY OBOROVÉ RADY BIOLOGIE A PATOLOGIE BUŇKY A DALŠÍ INFORMACE Pokroky v biologii buňky (přednáškový kurz): Koordinátor a odborný garant kurzu: prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., Ústav buněčné biologie a

Více

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika projekt GML Brno Docens DUM č. 3 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 02.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: chromatin - stavba, organizace a struktura

Více

Havarijní plán pro práci s geneticky modifikovanými mikroorganismy Mikrobiologický ústav AV ČR

Havarijní plán pro práci s geneticky modifikovanými mikroorganismy Mikrobiologický ústav AV ČR Mikrobiologický ústav AV ČR Příloha 6 Havarijní plán 1/5 Havarijní plán pro práci s geneticky modifikovanými mikroorganismy Mikrobiologický ústav AV ČR a) Adresa pracoviště Mikrobiologický ústav AV ČR

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku. Richard J W Currie

Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku. Richard J W Currie Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku Richard J W Currie Virus infekční bronchitidy RNA (nukleová kyselina) uvnitř Proteiny (spike proteiny S1 a S2) na vnější straně

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Studie zdravotního stavu dětí

Studie zdravotního stavu dětí Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích

Více

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD 1* P. Mikula, 1 B. Maršálek 1 Botanický ústav Akademie věd ČR, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie,

Více

Aminokyseliny, proteiny, enzymologie

Aminokyseliny, proteiny, enzymologie Aminokyseliny, proteiny, enzymologie Aminokyseliny Co to je? Organické látky karboxylové kyseliny, které mají na sousedním uhlíku navázanou aminoskupinu Jak to vypadá? K čemu je to dobré? AK jsou stavební

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Genetika

Více

Sbohem, paní Bradfordová

Sbohem, paní Bradfordová Sbohem, paní Bradfordová aneb IČ spektroskopie ve službách kvantifikace proteinů Mgr. Stanislav Kukla Merck spol. s r. o. Agenda 1 Zhodnocení současných možností kvantifikace proteinů Bradfordové metoda

Více

RNA interference (RNAi)

RNA interference (RNAi) Liběchov, 29. 11. 2013 RNA interference (RNAi) post-transkripční umlčení genové exprese přirozený mechanismus regulace genové exprese a genomové stability obranný antivirový mechanismus konzervovaný mechanismus

Více

Semestrální přednášky a kurzy ve školním roce 2013/2014

Semestrální přednášky a kurzy ve školním roce 2013/2014 Semestrální přednášky a kurzy ve školním roce 2013/2014 Základy molekulární biologie - 17AMBZMB, zimní semestr (ZS), 2+2 hod. týdně, Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI), ČVUT v Praze. Kurz seznamuje

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. Konference Klonování a geneticky modifikované organismy Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 7. května 2015, Praha Výroba léků rekombinantních léčiv Výroba diagnostických

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O UKONČENÍ PROJEKTU Projekt Název projektu: Impact of host ecology on metabolic capacity of Sodalis allied symbiotic bacteria

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Fluorescenční mikroskopie

Fluorescenční mikroskopie Fluorescenční mikroskopie Mgr. Jan Černý PhD. Oddělení vývojové biologie, Katedra fyziologie živočichů, Přírodovědecká fakulta UK v Praze janmartincerny@seznam.cz Klasická světelná mikroskopie sloužila

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz zprostředkovávání zaměstnanců na pracovní pozice v top, nižším

Více

Fluorescenční mikroskopie

Fluorescenční mikroskopie Fluorescenční mikroskopie Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 1 VYUŽITÍ FLUORESCENCE, PŘÍMÁ FLUORESCENCE, PŘÍMÁ A NEPŘÍMA IMUNOFLUORESCENCE, BIOTIN-AVIDINOVÁ METODA IMUNOFLUORESCENCE

Více

Látky obsahují aminoskupinu

Látky obsahují aminoskupinu Látky obsahují aminoskupinu pro aminy a aminokyseliny se běžně používají derivatizace (viz kapitola o derivatizaci), peptidy lze detekovat přímo při krátkých UV vlnových délkách (amidická vazba 200 nm),

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

Degenerace genetického kódu

Degenerace genetického kódu AJ: degeneracy x degeneration CJ: degenerace x degenerace Degenerace genetického kódu Genetický kód je degenerovaný, resp. redundantní, což znamená, že dva či více kodonů může kódovat jednu a tutéž aminokyselinu.

Více

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Kód předmětu: BCHJ Název v jazyce výuky: Biochemie pro Jakost Název česky: Biochemie pro Jakost Název anglicky: Biochemistry Počet přidělených ECTS kreditů: 6 Forma

Více