Nukleové kyseliny (NK)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nukleové kyseliny (NK)"

Transkript

1 Eva Roubalová B /2008 Předmět: - Obecná biologie - Biologie a genetika Zdroj velké části materiálů: učebnice Metody molekulární biologie (2005) Autoři: Jan Šmarda, Jiří Doškař, Roman Pantůček, Vladislava Růžičková, Jana Koptíková

2 Nukleové kyseliny (NK)

3 Izolace nukleových kyselin

4 Požadavky na izolaci: izolace v nativním stavu z přirozeného materiálu, v dostatečném množství a čistotě NK je třeba zbavit všech látek, které se po lyzi buněk nebo virových částic stávají součástí hrubých lyzátů a jejichž přítomnost by bránila účinnému a specifickému působení enzymů používaných k jejich analýze a úpravám

5 Materiál pro izolaci NK Jednotlivé buňky (např. prokaryotických organizmů nebo kvasinek) Genomová DNA Plazmidová Tkáně a orgány eukaryot, které jsou nejdříve homogenizovány Virovéčástice purifikované centrifugačními technikami Nukleové kyseliny v elektroforetických gelech Produkty PCR reakcí

6 Metodické principy využívané při izolaci NK: Rozrušení buněčných stěn nebo virových nukleokapsidů působením Enzymů (lysozym a celulázy) Detergentů (dodecylsulfát sodný) Enzymatické kroky pro odstranění kontaminant Proteináza K nebo pronáza E RNáza nebo DNáza Kroky využívající různou rozpustnost Fenolová extrakce Adsorpce na pevný podklad Centrifugace Precipitace

7 Fenolová extrakce Promíchání lyzátu buněk s roztokem fenolu (se směsí fenolu a chloroformu). Fenol je organické rozpouštědlo používané k oddělení proteinů od NK. Proteiny jsou hydrofobní a zůstávají v organické fázi, zatímco NK jsou vysoce nabité a přecházejí do vodné fáze. Chloroform denaturuje proteiny, rozpouští tuky a napomáhá oddělení jednotlivých fází získaných v následujícím kroku. Centrifugace, při níž dojde k oddělení spodní organické fáze, tvořené fenolem, mezifáze, tvořené denaturovanými proteiny a zbytky buněk, a horní vodné fáze, v níž jsou rozpuštěny NK. Vysrážení nukleových kyselin etanolem, případně izopropanolem. (účinnému vysrážení NK přítomných v nízkých koncentracích se napomáhá snížením teploty a přídavkem solí) Shromáždění precipitátu nukleových kyselin centrifugací a rozpuštění získaného sedimentu ve vhodném roztoku.

8 Analýza a kvantifikace SPEKTROFOTOMETRICKÁ METODA Nukleové kyseliny absorbují UV záření s maximem absorbance v oblasti vlnové délky okolo 260 nm. Z hodnot optické hustoty lze koncentraci a čistotu vzorku stanovit podle empirických vztahů. Stupeňčistoty NK se stanovuje z poměru absorbance při 260 a 280 nm. Při znečištění vzorku proteiny, jejichž absorpční maximum leží okolo 280 nm, bude vypočtený poměr výrazně nižší a stanovení koncentrace NK nebude přesné.

9 Manipulace s NK enzymy zásahy do struktury DNA a RNA vektory klonování fragmentů DNA a RNA hybridizace identifikace specifických sekvencí Výhody enzymů: - vysoká specifičnost reakcí - možnost pracovat s malým množstvím substrátu

10 Klasifikace enzymů, jejichž substrátem jsou NK: Podle typu substrátu: DNA enzymy X RNA enzymy Podle typu reakce: - enzymy anabolické = polymerázy (reverzní transkriptázy - martice = RNA) - enzymy katabolické = nukleázy (degradace: od konců = exonukleázy, nebo uvnitř molekuly = endonukleázy; secifita: ds, nebo ss) - enzymy spojujícířetězce NK = ligázy - enzymy modifikující NK (metylázy, kinázy, fosfatázy)

11 izolované z bakterií - ochrana před cizorodými molekulami DNA (DNA hostitelské buňky je před účinkem vlastní endonukleázy chráněna metylací) Restrikční endonukleázy

12 Restrikční endonukleázy Vlastnosti: sekvenčně specifické štěpí oba řetězce ds DNA Význam: nástroj pro přípravu rekombinantních molekul DNA prostředek pro studium struktury, organizace, exprese a evoluce genomu základ pro genové inženýrství

13 EcoRI

14 Využití restrikčních enzymů: fyzikální mapování DNA analýza populačních polymorfizmů změny v uspořádání molekul DNA příprava molekulárních sond příprava mutantů analýza modifikací DNA

15 Termostabilní DNA polymerázy: Katalyzují syntézu DNA z nukleosid trifosfátů na templátu (jako jiné DNA polymerázy). Katalytická aktivita je maximální mezi 75 a 80 o C a klesá při nižších teplotách. Taq DNA polymeráza byla purifikována z bakteriethermus aquaticus, která žije v horkých pramenech (1976). Zhruba o 10 let později byla objevena polymerázová řetězová reakce (PCR).

16 Reverzní transkriptáza RNA-dependentní DNA polymeráza přepis genetické informace z RNA do DNA požadována přítomnost primeru a matrice Zdroj: retroviry Využití: tvorba cdna

17 Klon: soubor geneticky identických buněk (resp. organismů), odvozených ze společného předka Klonování = proces tvorby klonů embryonální (rozdělení embryonálních buněk blastocysty, spontánně tak vznikají jednovaječná dvojčata) transnukleární (vznik klonů buněk přenosem jádra somatické buňky do buňky pohlavní) molekulární - klonování DNA - tvorba klonů DNA Klon DNA: soubor identických molekul, fragmentů nebo úseků DNA, připravených např. množením rekombinantních molekul DNA v hostitelské buňce (in vivo) nebo PCR (in vitro) Rekombinantní molekula DNA: molekula DNA vytvořená spojením cizorodé (klonované) DNA s klonovacím vektorem

18 Klonování DNA Stěžejní metoda molekulární biologie: umožňuje izolovat z komplexního genomu jeho dílčí úseky (např. geny), ty ve formě rekombinantních molekul mnohonásobně zmnožit a zpřístupnit je tak dalšímu studiu Využití klonování DNA: izolace genů studium regulačních oblastí, kteréřídí genovou expresi fyzikální a genetická analýza genomů exprese cizích genů v nepříbuzných hostitelích (heterologní exprese) za účelem přípravy žádaných produktů základ genového inženýrství (příprava transgenních organismů - obsahují cizorodé geny)

19 Klonování zahrnuje 3 kroky: příprava rekombinantní molekuly DNA přenos rekombinantní molekuly do hostitelské buňky (klonovací vektory) Selekce klonů obsahujících rekombinantní DNA (např. pomocí rezistence na ATB) klonovací vektory: nejčastěji kružnicové molekuly DNA schopné autonomní replikace obvykle odvozené z plazmidů nebo virů navíc obsahují pomocné sekvence různého původu usnadňující vložení cizorodé DNA, její expresi, selekci transformantů, atd.)

20 Výhodny plazmidových vektorů: autonomní replikace v bakteriální buňce tvorba více kopií v buňce schopnost stabilního udržení cizorodé DNA při replikaci, nepřenosnost do dalších buněk konjugací (bezpečnost práce s novými konstrukty) přítomnost restrikčních (klonovacích) míst, využitelných pro klonování snadný a účinný přenos do hostitelských buněk přítomnost jednoho nebo více markerů pro selekci hostitelské buňky (např. rezistence na antibiotikum) malá velikost (zvýšení účinnosti transformace, jednoduchá izolace)

21 Přenosy genů do živých buněk (transfekce) Účel: - studium funkce genů - studium mechanismů řídících genovou expresi Klasifikace transfekčních postupů Podle stability transgenu: 1. transfekce přechodná - přenášená DNA se dostává do buňky, ale zůstává v extrachromozomálním stavu, transgen se přepisuje několik dní - jedna transfekovaná buňka může obsahovat větší počet kopií transfekční DNA (vyšší exprese transgenu) 2. transfekce stabilní - přenášená DNA se začleňuje do chromozomu hostitelské buňky (tento děj nastává z nízkou frekvencí ) Podle způsobu penetrace membrány: 1. Postupy biochemické 2. Postupy fyzikální 3. Postupy biologické

22 Přenosy genů do zárodečných myších buněk mikroinjekcí Význam: - umožňují studium funkce genů v kontextu intaktního organismu - myši, které tímto způsobem získaly cizí geny se nazývají transgenní myši Přibližně u 10% potomstva bude cizorodá DNA integrována do genomu všech buněk. Protože cizorodá DNA se v potomstvu vyskytuje v somatických i zárodečných buňkách, přenáší se křížením do dalšího potomstva stejně, jako kterýkoliv jiný gen.

23 Polymerázovářetězová reakce (PCR) Zavedení PCR v roce 1983 (Kary B. Mullis) Nobelova cena Metoda pro mnohonásobné zmnožení (amplifikaci) specifického úseku DNA in vitro založená na principu replikace. K opakující se enzymové syntéze komplementárních řetězců vybraných úseků dvouřetězcové DNA dochází po připojení dvou primerů vázajících se na protilehléřetězce DNA tak, že jejich 3'-OHkonce směřují proti sobě. PCR umožňuje získat požadovanou zcela specifickou sekvenci bez klonování.

24 PCR využívá základních rysů replikace (enzymatické syntézy) DNA: - Jako templát slouží ssdna, podle níž je syntetizován komplementárnířetězec. - K zahájení reakce je zapotřebí primer, který se připojuje na komplementární úseky DNA. Tím je zároveň vymezen úsek DNA, který bude amplifikován. - Jako templáty pro syntézu mohou sloužit oba řetězce dsdna, po předchozí denaturaci. Teoreticky lze získat 2 n (-1) řetězců (kopií). Poče t nových Cyklus č íslo dvouře tě zcových mole kul

25 Replikace DNA in vivo vyžaduje mnoho enzymů

26 Replikace DNA in vitro vyžaduje pouze jeden enzym Reakční směs obsahuje: Templátovou nukleovou kyselinu (DNA nebo RNA). Množství DNA jako výchozího materiálu je velmi nízké: obvykle postačuje méně než 1 µg genomové DNA, teoreticky postačuje jedna molekula. Kvalita templátu ovlivňuje výsledek PCR. Velké množství RNA může vázat ionty Mg2+ znečištěný templát může obsahovat inhibitory PCR Zdroj: mikroorganizmy, buňky z tkáňových kultur, tělní tekutiny, bioptické vzorky, stěry, vlasy, atd Primery - chemicky syntetické ologonukleotidy o velikost nukleotidů dntp ve formě Na + nebo Li + solí Mg 2+ ionty tvoří rozpustný komplex s dntp a vytvářejí substrát, který rozpoznává DNA polymeráza. Termostabilní DNA polymerázu, která odolává teplotám až 98 C.

27 Schéma PCR

28 Denaturace vzorku DNA Pro oddělení jednořetězců (94 C, 5 min) Připojení primerů na řetězce DNA (30-65 C, 1 min) Denaturace pro separaci řetězců DNA (94 C, 30 s) Syntéza nových řetězců DNA polymerázou (72 C, 45s - 2 min)

29 DETEKCE AMPLIFIKOVANÉHO PRODUKTU PCR Stanovení fyzikální velikosti produktu gelovou elektroforézou (agaróza, polyakrylamid). Detekce obarvením a pozorování pod UV světlem. Štěpení produktu restrikčními enzymy a posouzení spektra vznikajících restrikčních fragmentů (PCR-RFLP) Elektroforetická separace produktů za specifických podmínek pro detekci sekvenčních polymorfizmů DGGE denaturační gradientová gelová elektroforéza SSCP analýza polymorfizmu konformace jednořetězcových forem

30 VYUŽITÍ PCR Základní výzkum izolace genů nebo jejich částí sekvencování DNA mutageneza in vitro modifkace konců DNA analýza (selekce) klonů z genových knihoven příprava značených sond Aplikovaný genetický výzkum prenatální diagnostika (dědičných chorob) detekce mutací v genech studium polymorfizmu genů populační genetika Využití v klinických disciplinách detekce patogenních mikroorganismů (baktérií, virů, prvoků, hub) identifikace onkogenů typizace nádorů stanovení pohlaví Využití v praxi archeologie soudnictví kriminalistika

31 detekce bakteriálních a virových infekcí Konvenční diagnostické metody jsou založeny na schopnosti vypěstovat organismy v kultuře nebo detekovat jejich přítomnost v pacientu za použití protilátek. vyžaduje několik týdnů (mykobakterie) někdy metoda málo citlivá (protilátky) Zvláštní význam má PCR při diagnostice virů, např. HIV. Cílem je detegovat infikované buňky na pozadí mnohonásobně početnějších neinfikovaných buněk. Detekce odhalí HIV inkorporované v buňkách. Přítomnost virové RNA naznačuje aktivní infekci, a to lze prokázat provedením PCR za použití cdna jako templátů vytvořených pomocí RT z RNA infikovaných buněk. U tuberkulózy je pomocí PCR prokazován některý z vysoce konzervativních genů (sekvencí) mykobakterií pomocí primerů připravených k těmto sekvencím. Amplifikovaný fragment je pak hybridizován se sondami vysoce specifickými pro daný kmen (druh). Tímto postupem je možno detekovat i jen 10 bacilů v 10 6 eukaryotických buněk.

32 stanovení pohlaví u prenatálních buněk Širokou oblastí využití PCR je prenatální diagnostika obecně. Pro choroby děděné na X-chromozomum které postihují pouze samce, je stanovení pohlaví prvním krokem. To je možné proto, že samci nesou pouze jeden X a jeden Y chromozom, obsahující jedinečné sekvence. Při oplození in vitro se odebere jedna buňka z rané zygoty pomocí mikromanipulátoru, vyizoluje se DNA a ta se popdorbí amplifikaci pomocí specifických primerů. Prokáže se amplifikační fragment. Výsledku se pak využívá v genetickém poradenství při výběru samičích embryí pro implantaci.

33 Dělící techniky biomakromolekul Vlastnosti využívané pro dělení: Molekulová hmotnost Konformace a tvar Náboj Hustota Metody: Centrifugační Elektromigrační Chromatografické

34 Metody elektroforetické Elektroforéza patří v molekulární biologii k nejpoužívanějím separačním technikám při izolaci a analýze nukleových kyselin a proteinů Princip Pohyb nabitých molekul nukleových kyselin v elektrickém poli Hlavním nositelem náboje nukleových kyselin jsou záporně nabité fosfátové skupiny Cíl Dělení molekul na základě rozdílných elektroforetických pohyblivostí

35 Provedení elektroforézy

36 Používané nosiče: Elektroforetické gely jsou nejčastěji tvořeny agarózou polyakrylamidem Vytvářejí složitou síťovou strukturu polymerních molekul s póry Velikost pórů lze ovlivnit složením roztoku a koncentrací polymeru Optimální velikost separovaných molekul agarózové gely 100 bp až bp polyakrylamidové 10 až 1000 bp

37 Příprava agarózového gelu:

38 Aparatura pro vertikální elektroforézu Polyakrylamidové gely se připravují obtížněji než agarózové. Obvykle se lijí mezi dvě skla oddělená mezerníky.

39 Polyakrylamidové gely Složení: kopolymer akrylamidu a N,N,- metylenbisakrylamidu Monomer je neurotoxin a mutagen Katalyzátor tetramethylethylendiamin (TEMED) Iniciátor persíran amonný (NH 4 ) 2 S 2 O 8 +

40 Typy polyakrylamidových gelů Nedenaturující gely pro separaci dvouřetězcových molekul v nativním stavu pro separaci malých fragmentů dsdna a heteroduplexů Denaturující gely separující jednořetězce používány při sekvenování Denaturující gradientové gely fragmenty DNA se pohybují gelem, v němž se zvyšuje koncentrace denaturačního agens Močovina Formamid pro separaci stejně dlouhých fragmentů lišících se svou sekvencí

41 Faktory ovlivňující rychlost migrace v gelu: Velikost molekuly DNA Koncentrace gelu Konformace DNA Aplikovaná voltáž (V/cm) Směr elektrického pole (pulzní gelová ELFO) Složení bází a teplota (jen u PAGE) Přítomnost interkalačních barviv (EtBr) Složení elektroforetických pufrů

42 Metody detekce Po proběhnutí elektroforézy je třeba identifikovat polohy rozdělených molekul, které nejsou pouhým okem viditelné. Molekuly DNA lze zviditelnit: Přímým barvením vhodným barvivem Nejjednodušší a nejlevnější Barvivo se váže na DNA Zbarvení je proporcionální koncentraci DNA a tím i velikosti fragmentů Koncovým značením 32 P označených dntp připojených na konce fragmentů DNA Lze aplikovat jen na vysoce přečištěné sekvence Intenzita značky není závislá na délce fragmentu Polohy proužků na gelu se znázorní autoradiograficky Je citlivější než barvící metody, ale dražší Hybridizací se značenou sondou

43 Hybridizace nukleových kyselin Tvorba dvouřetězcových hybridů ze dvou jednořetězcových a alespoňčástečně komplementárních molekul nukleových kyselin Založena na schopnosti denaturace a renaturace DNA. (mohou vznikat i hybridní molekuly DNA/DNA, RNA/RNA i DNA/RNA)

44 (v intaktních buňkách)

45 Typický hybridizační experiment Southernův přenos (Southern blotting) Běžné použití: detekce přítomnosti určitých genů v buněčné DNA sledování evoluční příbuznosti vzorků DNA z různých organismů

46 Southernův přenos - postup příprava a značení sondy rozdělení restrikčních fragmentů DNA daného vzorku gelovou elektroforézou denaturace DNA a přenos jednořetězcových fragmentů DNA na nylonový filtr ( blotting - přesávka) inkubace filtru se značenou jednořetězcovou sondou: hybridizace sondy s komplementární sekvencí imobilizovanou na filtru odmytí nenavázané sondy detekce navázané sondy - vizualizace hybridů (autoradiografie)

47

48 Southernův přenos DNA obarvená etidium bromidem autoradiogram

49 Použití hybridizace in situ pro detekci genů na chromosomech (FISH) Použito 6 různých sond pro analýzu sekvencí v lidském metafázním chromozomu 5. Každá sonda vytváří 2 tečky na každém chromozomu (před mitózou je DNA zreplikována).

50 Sondy restrikční fragmenty dvouřetězcové DNA mrna izolovaná z buněk nebo tkání RNA transkripty in vitro syntetické oligonukleotidy (podle sekvence AK) + různé způsoby značení: radioaktivní ( 32 P, 35 S) neradioaktivní (digoxineninem, biotinem, fluorescenčními značkami)

51 Typy přenosu ( blottingu ) podle typu analyzovaných molekul: Southernův přenos - DNA (Dr. Edwin Southern) northernový přenos - RNA westernový přenos - proteiny

52 Metody molekulární diagnostiky

53 Molekulární diagnostika sledování rozdílů v sekvencích DNA a identifikace polymorfismů Identifikace Typizace Léčba choroby Prevence Vyhledání zdroje / původce Fylogenetické studie

54 Metody studia sekvenčního polymorfizmu DNA 1. Přímá metoda: sekvenování 2. Nepřímé metody: DNA fingerprinting (= profil DNA RFLP polymorfizmus délek restrikčních fragmentů AFLP polymorfizmus délek amplifikovaných fragmentů SSLP polymorfizmus délek fragmentů s jednoduchou repeticí CFLP polymorfizmus délek fragmentů vytvořených kleavázou SSCP polymorfizmus konformace jednořetězců DSCP polymorfizmus konformace dvouřetězců konkrétního organismu) 3. Metody pro specifickou detekci jednonukleotidových polymorfizmů

55 Princip RFLP RFLP vzniká přestavbami sekvencí - inzercemi - delecemi - substitucemi bazí uvnitř restrikčních míst

56 Využití RFLP testování paternity, maternity diagnostika chorob kriminalistika (identifikace osob) studium příbuznosti jedinců, druhů (př. studium příbuznosti lidí a ostatních primátů)

57 Southernova analýza potomků heterozygotních rodičů (RFLP) Pokud je výskyt většího fragmentu spojen s nemocí je třeba sledovat dceru #1, sourozenci #2 a 3 jsou přenašeči

58 marker matka dítě otec

59 Sekvenování DNA stanovení pořadí nukleotidů v molekule DNA (primární struktury) používají se 2 metody: Chemická (Maxamova-Gilbertova) Enzymová (Sangerova) společný rys obou metod: příprava a separace fragmentů DNA, jejichž velikost se liší o 1 nukleotid

60 Chemická metoda (Maxam-Gilbert) Sekvence je odvozena z molekuly DNA, která se chemicky degraduje v místech, kde se vyskytuje báze určitého typu na fragmenty. Ty se následně oddělují elektroforézou.

61 Chemická metoda (Maxam-Gilbert) Postup: 1. Příprava značené jednořetězcové DNA, jejíž sekvence má být stanovena 2. Rozdělení vzorku DNA do 4 částí 3. Chemická modifikace jednoho nebo dvou typů bází v náhodných místech molekuly DNA v každém vzorku 4. Štěpení molekuly DNA v místech, kde došlo k modifikaci bází 5. Elektroforéza fragmentů DNA v denaturačním polyakrylamidovém gelu 6. Autoradiografická (nebo jiná) detekce fragmentů DNA

62

63 Enzymová metoda sekvencování DNA (Sanger)

64 Pokud je dideoxynukleotid inkorporován do syntetizujícího se řetězce, působí jako terminátor reakce

65 Dideoxynukleotidy nemají hydroxyl na 3 -konci

66 Původní sekvence Templátový řetězec 3 5 Perfektní kopie Směs řetězců ukončených GUANINEM při použití směsi dgtp a ddgtp

67 Enzymová metoda sekvencování DNA (Sanger)

68 Automatické sekvenování DNA Je variantou enzymatického sekvenování DNA Syntéza DNA probíhá v jedné reakci Ke značení produktů se používajíčtyřmi různými fluorescenčními značkami označené - primery - dideoxyribonukleotidy

69 Asymetrická PCR pro sekvenování

70 Strategie barevných primerů

71 Strategie barevných terminátorů

72 Princip detekce produktů Detekce produktů probíhá během elektroforézy pomocí laserového detektoru (laserem indukovaná fluorescence) napojeného na počítač, který vyhodnocuje sekvenci. _ GEL DETEKTOR Fragmenty + LASER

73 Genetický analyzátor ABI 3100 Soustava kapilár Vyhřívaná deska Příprava gelu Laserový detektor Rezervoár pufru Automatické nanášení vzorku

74 Fyzikální mapování genomů - DNA je fyzickým materiálem genomu fyzikální mapování - Cíl = konstrukce fyzikální mapy nebo stanovení sekvence genomu - Proces zahrnuje manipulace s fragmenty DNA - bez klonování menší genomy; s PFGE - s klonováním častější přístup; vektory Základní strategie: restrikční (makrorestrikční) mapování kontigové mapování (seřazení souvislých sekvencí genomu) přímé sekvencování DNA

75 Základní strategie pro mapování a sekvencování velkých genomů Přístup shora dolů Štěpení RE PFGE hybridizace Přístup zdola nahoru Uspořádání klonů Srovnání klonů Genomová knihovna

76 Konverze fyzikální mapy na genetickou Výhodou fyzikálních map je zavedení univerzální mapové jednotky kb (kbp) = 1000 bp Konverzi na genetickou mapu lze provést Southernovou hybridizací s genově specifickými sondami dostupné geny téhož organizmu konzervativní geny jiných příbuzných organizmů

77 Genová knihovna (genová banka) soubor náhodně klonovaných fragmentů genomové DNA příslušného organismu základ klonovacích strategií nutná pro vyhledání a klonování určitého genu

78 Příprava genomové knihovny: izolace genomové DNA fragmentace na části o vhodné velikosti (restrikční endonukleázy) klonování fragmentů do vhodného vektoru knihovna má podobu transformovaných bakterií nebo fágovýchčástic identifikace klonu obsahujícího studovaný fragment genomová DNA fragmenty genomové DNA rekombinantní DNA knihovna rozštěpení restrikční endonukleázou klonování DNA-fragmentů do vektoru vnesení do bakterií

79 Dělení knihoven podle původu DNA: genomová knihovna - soubor klonovaných fragmentů vzniklých štěpením genomové DNA, které reprezentují celý genom organismu knihovna cdna - soubor klonů cdna, které byly připraveny zpětnou transkripcí mrna a v podobě cdna tak reprezentují transkriptom daného organismu/tkáně/buňky v daném čase - knihovny cdna připravené z různých tkání téhož organismu jsou odlišné - výhoda: geny v této knihovně jsou bez intronů

80 Vyhledávání genů v knihovně Hledání klonů nesoucích studované sekvence. Obvykle založeno na hybridizacích se sondami DNA třech typů: cdna připravené z mrna tkáně, ve které dochází k silné expresi daného genu sekvence DNA genu příbuzného organismu synteticky připravené oligonukleotidy odvozené ze sekvence aminokyselin proteinu Je-li znám proteinový produkt, je možno pro detekci hledaného klonu použít protilátek.

81 Sekvenování genomů V praxi je velice často potřeba stanovit sekvenci fragmentu DNA, který je delší než průměrná délka bází dosahovaná v jedné reakci. K tomuto účelu sekvencování genomů mohou být zvoleny dvě zcela odlišné strategie: náhodné sekvencování uspořádané sekvencování sousedních úseků

82 Izolace DNA Fragmentace + Vektor Úprava konců a klonování Sestavení překrývajících se klonů

83 Mapování lidského genomu Genomika - studium genomů mezinárodní konsorcium zahájilo Human Genome Project (HUGO) s cílem kompletně sekvenovat lidský genom Již osekvenované genomy:

84

85 Analýza transkripce studium množství určitého transkriptu v daném vzorku a v daném čase studium transkripční aktivity daného genu POZOR: množství dané molekuly mrna v dané buňce a v daném čase závisí nejen na transkripční aktivitě, ale také stabilitě mrna množství mrna nemusí korelovat s množstvím proteinu, který kóduje Metody: - northernový přenos - RT-PCR - hybridizace in situ (identifikace buněk, které tvoří specifickou mrna; identifikace buněk infikovaných viry)

86 Microarrays DNA čipy základem jsou syntetické oligonukleotidy nebo produkty PCR, které odpovídají velkému počtu (nebo všem) genům daného organismu robotem se tyto fragmenty DNA kovalentně připojí na speciální skleněnou destičku v podobě uspořádaných teček hybridizace se značenou DNA izolovanou z daného vzorku: - genomová DNA (genomové studie) - cdna (expresní studie) - celkové spektrum genů, které se exprimují za určitých podmínek

87 izolace mrna ze dvou různých vzorků (kontrolního a testovaného) vytvoření cdna zpětnou transkripcí označení cdna z jednoho vzorku červenou fluorescenční barvou a druhého vzorku zelenou fluorescenční barvou směs obou značených cdna (ve stejném poměru) je nanesena na sklíčko s 384 vzorky DNA a výsledek hybridizace je analyzován fluorescenční mikroskopií: žlutý signál: cdna obou vzorků se vážou proporcionálně, daný gen se exprimuje v obou vzorcích ekvivalentně červený signál: preferenčně se váže cdna prvního vzorku zelený signál: preferenčně se váže cdna druhého vzorku

88 Studium přítomnosti proteinů v buňkách (analýza proteomu) Metody pro stanovení fyzické přítomnosti proteinů: polyakrylamidová gelová elektroforéza (PAGE) westernový přenos imunoprecipitace imunohistochemie izoelektrická fokusace dvourozměrná elektroforéza v polyakrylamidovém gelu chromatografie fluorescenční a elektronová mikroskopie průtoková cytometrie

89 Proteomika určuje úplný profil všech proteinů, které daný organismus (buňka) vytváří za definovaných podmínek na rozdíl od genomu, který se neliší v buňkách téhož organismu, je proteom proměnlivý podle vnějších a vnitřních faktorů Přístupy: - dvourozměrná elektroforéza - definování proteinů rozdělených na gelu (určení sekvence aminokyselin, westernový přenos) - štěpení eluovaných proteinů proteolytickým enzymem a stanovení molekulové hmotnosti vzniklých peptidů hmotnostní spektrometrií, srovnání hmotnostních spekter s databázemi identifikace proteinu

90 westernový přenos rozdělení podle molekulové hmotnosti

91 Imunoprecipitace - technika izolace specifických proteinů z proteinových směsí prostřednictvím protilátek Obvyklý postup: - označení buněčných proteinů inkubací buněk za přítomnosti radioaktivně značených aminokyselin (není nutné, pokud jsou k dispozici jiné metody pro detekci vysrážených a od protilátek oddělených proteinů) - lýze buněk - inkubace buněčných extraktů, které obsahují značené proteiny s protilátkou specifickou pro cílový protein - vytvořené komplexy se oddělí od zbytku extraktů prostřednictvím kuliček vážících imunoglobuliny - varem se cílové proteiny oddělí od imunoglobulinů a kuliček - elektroforéza, autoradiografie (westernový přenos)

92

93 Dvourozměrná elektroforéza proteinů

94 Izoelektrická fokusace

95 Dvourozměrná elektroforéza proteinů

96

97 Sloupcová chromatografie různé proteiny mají různou míru afinity k matrici v koloně

98 Průtoková cytometrie Studium vlastností individuálních buněk v buněčné populaci Umožňuje: spočítat buňky v suspenzi rozlišit živé buňky od mrtvých vyhodnotit více než 100 buněk za 1 minutu zhodnotit míru emitované fluorescence frakcionovat buňky podle určitých vlastností, které korelují s mírou fluorescence: - míra přítomnosti určitých antigenů (diferenciace) - míra přítomnosti DNA - barvení propidiumiodidem (buněčný cyklus - obsah DNA se v průběhu cyklu periodicky mění; apoptóza - fragmentace DNA) - velikost buněk, přítomnost granulí v cytoplazmě (determinace buněčných typů ve směsích buněk) - možno využít k frakcionaci buněk dle určitých vlastností

99 Protilátky - proteiny tvořené lymfoidní tkání jako reakce na přítomnost cizorodého materiálu - antigenů - vysoká specificita - jedna protilátka může rozlišit polypeptidy lišící se jedinou aminokyselinou nebo dokonce jedinou modifikaci dané aminokyseliny (např. fosforylaci)

100

101 Monoklonální protilátky - produkt jednoho klonu B lymfocytů, který je chemicky a funkčně homogenní - B lymfocyty izolované z laboratorních živočichů nelze kultivovat in vitro Milstein a Köhler 1975: fúze normálních lymfocytů produkujících protilátky s maligní myelomovou buňkou hybridní buňky (hybridomy): - možnost kultivace in vitro - vysoká schopnost tvorby jediné (monoklonální) protilátky - protilátka svou specifitou odpovídá produktu normálního lymfocytu použitého k fúzi Myelomové buňky: - maligní buňky - možnost kultivace in vitro - vysoká schopnost tvorby protilátek - protilátky nejsou specifické pro určitý antigen - vznikají maligní transformací normálního lymfocytu

102

103 Na základě znalostí molekulární biologie můžeme dojít od proteinové sekvence ke genu a naopak

Ivo Papoušek. Biologie 8, 2015/16

Ivo Papoušek. Biologie 8, 2015/16 Ivo Papoušek Biologie 8, 2015/16 Doporučená literatura: Metody molekulární biologie (2005) Autoři: Jan Šmarda, Jiří Doškař, Roman Pantůček, Vladislava Růžičková, Jana Koptíková Izolace nukleových kyselin

Více

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE V BIOREMEDIACÍCH enumerace FISH průtoková cytometrie klonování produktů PCR sekvenování

Více

ELEKTROFORETICKÁ SEPARACE NUKLEOVÝCH KYSELIN

ELEKTROFORETICKÁ SEPARACE NUKLEOVÝCH KYSELIN ELEKTROFORETICKÁ SEPARACE NUKLEOVÝCH KYSELIN Fragmenty nukleových kyselin lze dle jejich velikosti rozdělit elektroforézou. Elektroforéza využívá rozdílné pohyblivosti jednotlivých fragmentů, danou právě

Více

Enzymy v molekulární biologii, RFLP. Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek

Enzymy v molekulární biologii, RFLP. Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek Enzymy v molekulární biologii, RFLP Molekulární biologie v hygieně potravin 3, 2014/15, Ivo Papoušek Enzymy v molekulární biologii umožňují nám provádět celou řadu přesně cílených manipulací Výhody enzymů:

Více

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH Michaela Nesvadbová Význam identifikace živočišných druhů v krmivu a potravinách povinností každého výrobce je řádně a pravdivě označit

Více

Hybridizace. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. bartosm@vfu.cz

Hybridizace. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. bartosm@vfu.cz Hybridizace doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. bartosm@vfu.cz Přírodovědecká fakulta MU, 2013 Obsah přednášky 1) Způsoby provedení hybridizace 2) Hybridizace v roztoku 3) Příprava značených sond 4) Hybridizace

Více

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky.

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky. Polymerázová řetězová reakce Základní technika molekulární diagnostiky. Kdo za to může? Kary Mullis 1983 Nobelova cena 1993 Princip PCR Polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction PCR) umožňuje

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Výzkumné centrum genomiky a proteomiky Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Systém pro sekvenování Systém pro čipovou analýzu Systém pro proteinovou analýzu Automatický sběrač buněk Systém pro sekvenování

Více

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží

Více

Izolace, klonování a analýza DNA

Izolace, klonování a analýza DNA Izolace, klonování a analýza DNA Ing. Pavel Kotrba, Ph.D., Ing. Zdeněk Knejzlík, Ph.D., Ing. Zdeněk Chodora Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha HTpavel.kotrba@vscht.czTH, HTzdenek.knejzlik@vscht.czTH,

Více

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA Molekulárn rní základy dědičnosti Ústřední dogma molekulárn rní biologie Struktura DNA a RNA Ústřední dogma molekulárn rní genetiky - vztah mezi nukleovými kyselinami a proteiny proteosyntéza replikace

Více

Elektromigrační metody

Elektromigrační metody Elektromigrační metody Princip: molekuly nesoucí náboj se pohybují ve stejnosměrném elektrickém Arne Tiselius rozdělil proteiny krevního séra na základě jejich rozdílných rychlostí pohybu v elektrickém

Více

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Experimentální Systematická Aplikovaná (prezenční, kombinovaná) Jednooborová Dvouoborová KATEDRA BIOLOGIE

Více

Zdrojem je mrna. mrna. zpětná transkriptáza. jednořetězcová DNA. DNA polymeráza. cdna

Zdrojem je mrna. mrna. zpětná transkriptáza. jednořetězcová DNA. DNA polymeráza. cdna Obsah přednášky 1) Klonování složených eukaryotických genů 2) Úprava rekombinantních genů 3) Produkce rekombinantních proteinů v expresních systémech 4) Promotory 5) Vektory 6) Reportérové geny Zdrojem

Více

Mikročipy v mikrobiologii

Mikročipy v mikrobiologii Mikročipy v mikrobiologii doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. bartosm@vfu.cz Přírodovědecká fakulta MU, 2014 Obsah přednášky 1) Charakteristika biočipů, DNA microarrays a DNA chip 2) Výroba čipů, charakteristika

Více

Metody práce s proteinovými komplexy

Metody práce s proteinovými komplexy Metody práce s proteinovými komplexy Zora Nováková, Zdeněk Hodný Proteinové komplexy tvořeny dvěma a více proteiny spojenými nekovalentními vazbami Van der Waalsovy síly vodíkové můstky hydrofobní interakce

Více

Exprese rekombinantních proteinů

Exprese rekombinantních proteinů Exprese rekombinantních proteinů Exprese rekombinantních proteinů je proces, při kterém můžeme pomocí různých expresních systémů vytvořit protein odvozený od konkrétního genu, nebo části genu. Tento protein

Více

Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK

Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK ové technologie v analýze D A, R A a proteinů Stanislav Kmoch Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK Motto : "The optimal health results from ensuring that the right

Více

ší šířen METODY ANALÝZY NUKLEOVÝCH KYSELIN Polymerázová řetězová reakce

ší šířen METODY ANALÝZY NUKLEOVÝCH KYSELIN Polymerázová řetězová reakce METODY ANALÝZY NUKLEOVÝCH KYSELIN Polymerázová řetězová reakce Většina metod analýzy DNA využívá možnost amplifikace DNA v in vitro podmínkách. Polymerázová řetězová reakce - PCR (polymerase chain reaction)

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY 3 složky Nukleotidy dusík obsahující báze (purin či pyrimidin) pentosa fosfát Fosfodiesterová vazba. Vyskytuje se mezi

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Genomika (KBB/GENOM) SNPs Odvozování a genotyping Ing. Hana Šimková, CSc. Cíl přednášky - seznámení s problematikou hledání

Více

Seminář izolačních technologií

Seminář izolačních technologií Seminář izolačních technologií Zpracoval: Karel Bílek a Kateřina Svobodová Podpořeno FRVŠ 2385/2007 ÚMFGZ MZLU v Brně Projekt FRVŠ 2385/2007 1 Strukturní typy NK Lineární molekuly jednořetězcové DNA a

Více

GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI

GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI GENOTOXICITA A ZMĚNY V GENOVÉ EXPRESI INDUKOVANÉ PŮSOBENÍM ORGANICKÝCH LÁTEK Z PRACHOVÝCH ČÁSTIC V OVZDUŠÍ Kateřina Hanzalová Oddělení genetické ekotoxikologie Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i.

Více

Elektroforéza Sekvenování

Elektroforéza Sekvenování Elektroforéza Sekvenování Výsledek PCR Elektroforéza V molekulární biologii se používá k separaci nukleových kyselin a bílkovin Principem je pohyb nabitých molekul v elektrickém poli Gelová, polyakrylamidová

Více

Elektroforéza nukleových kyselin

Elektroforéza nukleových kyselin Elektroforéza nukleových kyselin Elektroforéza nukleových kyselin je založena na tom, že NK jsou v neutrálním nebo zásaditém prostředí polyanionty. Protože se zvyšujícím se počtem nukleotidů v molekule

Více

Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování

Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování Dědičnost pohlaví Vznik pohlaví (pohlavnost), tj. komplexu znaků, vlastností a funkcí, které vymezují exteriérové i funkční diference mezi příslušníky téhož druhu, je výsledkem velmi komplikované série

Více

Biotechnologický kurz. II. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 17. - 21. 6. 2013

Biotechnologický kurz. II. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 17. - 21. 6. 2013 Biotechnologický kurz Biotechnologický kurz II. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 17. - 21. 6. 2013 Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU v Brně Zemědělská

Více

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU

V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU V. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky 16. - 20. 6. 2014 Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU Zemědělská 1, Budova A, 4. patro (učebny dle programu)

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Genetický polymorfismus

Genetický polymorfismus Genetický polymorfismus Za geneticky polymorfní je považován znak s nejméně dvěma geneticky podmíněnými variantami v jedné populaci, které se nachází v takových frekvencích, že i zřídkavá má frekvenci

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE (PCR)

POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE (PCR) POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE (PCR) Polymerázová řetězová reakce (PCR, z anglického Polymerase Chain Reaction) je metoda rychlého zmnožení (amplifikace) vybraného úseku DNA. Množený (amplifikovaný) úsek

Více

Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr.

Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr. Název: Školitel: Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr. Datum: 21. 6. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti "in

Více

Část. Molekulární biologie a imunologie. Základy dědičnosti. Struktura nukleových kyselin

Část. Molekulární biologie a imunologie. Základy dědičnosti. Struktura nukleových kyselin Část Molekulární biologie a imunologie 6. Základy dědičnosti Mendelovská dědičnost (autozomálně recesivní, autozomálně dominantní a X-vázaný přenos mutací). Nemendelovská dědičnost (uniparentální disomie,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 2.4 GENETICKÉ MANIPULACE in vitro - nekonvenční techniky, kterými lze modifikovat rostlinný

Více

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie IZOLACE GENOMOVÉ DNA Deoxyribonukleová kyselina (DNA) představuje základní genetický materiál většiny

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

Okruhy otázek ke zkoušce

Okruhy otázek ke zkoušce Okruhy otázek ke zkoušce 1. Úvod do biologie. Vznik života na Zemi. Evoluční vývoj organizmů. Taxonomie organizmů. Původ a vývoj člověka, průběh hominizace a sapientace u předků člověka vyšších primátů.

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Translace, techniky práce s DNA

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Translace, techniky práce s DNA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Translace, techniky práce s DNA Translace překlad z jazyka nukleotidů do jazyka aminokyselin dá se rozdělit na 5 kroků aktivace aminokyslin

Více

Diagnostické metody v analýze potravin. Matej Pospiech, FVHE Brno

Diagnostické metody v analýze potravin. Matej Pospiech, FVHE Brno Diagnostické metody v analýze potravin Matej Pospiech, FVHE Brno Důvody diagnostiky potravin Dodržování legislativních požadavků Vlastní kontrola v provozu Národní legislativa Evropská a mezinárodní legislativa

Více

25.2.2014. Genomika. Obor genetiky, který se snaží. stanovit úplnou genetickou informaci. organismu a interpretovat ji v. termínech životních pochodů.

25.2.2014. Genomika. Obor genetiky, který se snaží. stanovit úplnou genetickou informaci. organismu a interpretovat ji v. termínech životních pochodů. Genomika Obor genetiky, který se snaží stanovit úplnou genetickou informaci organismu a interpretovat ji v termínech životních pochodů. 1 Strukturní genomika stanovení sledu nukleotidů genomu organismu,

Více

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny eukaryontní gen v genomové DNA promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4 kódující oblast introny primární transkript (hnrna, pre-mrna) postranskripční úpravy (vznik maturované mrna) syntéza čepičky AUG vyštěpení

Více

-dědičnost= schopnost rodičů předat vlastnosti v podobě vloh potomkům

-dědičnost= schopnost rodičů předat vlastnosti v podobě vloh potomkům Otázka: Molekulární základy dědičnosti Předmět: Biologie Přidal(a): KatkaS GENETIKA =dědičnost, proměnlivost organismu -dědičnost= schopnost rodičů předat vlastnosti v podobě vloh potomkům -umožní zachovat

Více

Zaměření bakalářské práce (témata BP)

Zaměření bakalářské práce (témata BP) Zaměření bakalářské práce (témata BP) Obor: Buněčná a molekulární diagnostika - zadává katedra - studenti si témata losují Obor: molekulární biologie a genetika - témata BP vychází z vybraného tématu DP

Více

6. Nukleové kyseliny

6. Nukleové kyseliny 6. ukleové kyseliny ukleové kyseliny jsou spolu s proteiny základní a nezbytnou složkou živé hmoty. lavní jejich funkce je uchování genetické informace a její přenos do dceřinné buňky. ukleové kyseliny

Více

OBSAH. PP Master Mixy... 11 PPP Master Mix 12 Plain PP Master Mix 13 Combi PPP Master Mix 14

OBSAH. PP Master Mixy... 11 PPP Master Mix 12 Plain PP Master Mix 13 Combi PPP Master Mix 14 OBSAH DNA polymerázy pro PCR a pufry.................. 3 Taq DNA polymeráza 4 Taq DNA polymeráza Unis 5 TaqPurple DNA polymeráza 6 Taq DNA polymeráza 1.1 7 Combi Taq DNA polymeráza 8 LA DNA Polymerases

Více

Exprese genetické informace

Exprese genetické informace Exprese genetické informace Stavební kameny nukleových kyselin Nukleotidy = báze + cukr + fosfát BÁZE FOSFÁT Nukleosid = báze + cukr CUKR Báze Cyklické sloučeniny obsahující dusík puriny nebo pyrimidiny

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

Antiparalelní beta list

Antiparalelní beta list Antiparalelní beta list Paralelní beta list Schematický model beta listu (stužkový) Proteiny obsahují zpětné kličky (beta kličky nebo vlásenkové ohyby). Obvykle je CO skupina i-té aminokyseliny vázána

Více

4. Centrální dogma, rozluštění genetického kódu a zrod molekulární biologie.

4. Centrální dogma, rozluštění genetického kódu a zrod molekulární biologie. 4. Centrální dogma, rozluštění genetického kódu a zrod molekulární biologie. Od genu k proteinu - centrální dogma biologie Geny jsou zakódovány v DNA - Jakým způsobem? - Jak se projevují? Již v roce 1902

Více

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru Protokol č.: F1-4 Datum: 20.12.2010 Metodika: analýza efektivity přípravy výběr z výsledků ze zkušebních provozů výroby antigenů. Vypracoval: Ing. Václav Filištein, Mgr. Tereza Chrudimská, Spolupracující

Více

Molekulární biotechnologie č.8. Produkce heterologního proteinu v eukaryontních buňkách

Molekulární biotechnologie č.8. Produkce heterologního proteinu v eukaryontních buňkách Molekulární biotechnologie č.8 Produkce heterologního proteinu v eukaryontních buňkách Eukaryontní buňky se využívají v případě, když Eukaryontní proteiny syntetizované v baktériích postrádají biologickou

Více

REPLIKACE, BUNĚČNÝ CYKLUS, ZÁNIK BUNĚK

REPLIKACE, BUNĚČNÝ CYKLUS, ZÁNIK BUNĚK Molekulární základy dědičnosti - rozšiřující učivo REPLIKACE, BUNĚČNÝ CYKLUS, ZÁNIK BUNĚK REPLIKACE deoxyribonukleové kyseliny (zdvojení DNA) je děj, při kterém se tvoří z jedné dvoušoubovice DNA dvě nová

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

TESTOVÁNÍ GMO Praktikum fyziologie rostlin

TESTOVÁNÍ GMO Praktikum fyziologie rostlin Teoretický úvod: TESTOVÁNÍ GMO Praktikum fyziologie rostlin 1 Teoretický úvod: TESTOVÁNÍ GMO Obecně na úvod Určitě jste už slyšeli pojem geneticky modifikovaný organismus (GMO). Úprava vlastností přirozeně

Více

Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách

Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách Detekce geneticky modifikovaných organizmů v potravinách a potravinářských surovinách Kamila Zdeňková Transgenní rostliny, tj. takové rostliny, do jejichž dědičného základu byly metodami genového inženýrství

Více

Příprava vzorků pro proteomickou analýzu

Příprava vzorků pro proteomickou analýzu Příprava vzorků pro proteomickou analýzu 1) Úvod Proteomické analýzy mohou být naprosto odlišné cíle... Detekce změn v mozkové kůře při Alzheimerově chorobě Identifikace plazmatických markerů karcinomu

Více

METODY STUDIA PROTEINŮ

METODY STUDIA PROTEINŮ METODY STUDIA PROTEINŮ Mgr. Vlasta Němcová vlasta.furstova@tiscali.cz OBSAH PŘEDNÁŠKY 1) Stanovení koncentrace proteinu 2) Stanovení AMK sekvence proteinu Hmotnostní spektrometrie Edmanovo odbourávání

Více

Metody detekce poškození DNA

Metody detekce poškození DNA STABILITA GENOMU II. Metody detekce poškození DNA Metody detekce poškození DNA Možnosti stanovení: 1. poškození DNA per se nebo 2. jeho následky mutace genů a mutace chromosomů 1. Detekce poškození DNA

Více

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN Možnosti stanovení Listeria monocytogenes popis metod a jejich princip Mária Strážiková Aleš Holfeld Obsah Charakteristika Listeria monocytogenes Listerióza Metody detekce

Více

http://www.accessexcellence.org/ab/gg/chromosome.html

http://www.accessexcellence.org/ab/gg/chromosome.html 3. cvičení Buněčný cyklus Mitóza Modifikace mitózy 1 DNA, chromosom genetická informace organismu chromosom = strukturní podoba DNA během dělení (mitózy) řetězec DNA (chromonema) histony další enzymatické

Více

Těsně před infarktem. Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod. Jan Kalina, Marie Tomečková

Těsně před infarktem. Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod. Jan Kalina, Marie Tomečková Těsně před infarktem Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod Jan Kalina, Marie Tomečková Program, osnova sdělení 13,30 Úvod 13,35 Stručně o ateroskleróze 14,15 Měření genových expresí 14,00

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Buňky jsou nejmenší a nejjednodušší útvary schopné samostatného života. Buňka je základní stavební a funkční jednotkou živých organismů. Zatímco některé organismy jsou

Více

RNA Blue REAGENS PRO RYCHLOU PŘÍPRAVU ČISTÉ A NEDEGRADOVANÉ RNA (katalogové číslo R011, R012, R013)

RNA Blue REAGENS PRO RYCHLOU PŘÍPRAVU ČISTÉ A NEDEGRADOVANÉ RNA (katalogové číslo R011, R012, R013) RNA Blue REAGENS PRO RYCHLOU PŘÍPRAVU ČISTÉ A NEDEGRADOVANÉ RNA (katalogové číslo R011, R012, R013) Upozornění: RNA Blue obsahuje fenol a další toxické komponenty. Při kontaktu s kůží je nutné omytí velkým

Více

Vizualizace DNA ETHIDIUM BROMID. fluorescenční barva interkalační činidlo. do gelu do pufru barvení po elfu SYBR GREEN

Vizualizace DNA ETHIDIUM BROMID. fluorescenční barva interkalační činidlo. do gelu do pufru barvení po elfu SYBR GREEN ETHIDIUM BROMID fluorescenční barva interkalační činidlo do gelu do pufru barvení po elfu Vizualizace DNA SYBR GREEN Barvení proteinů Coommassie Brilliant Blue Coomassie Blue x barvení stříbrem Porovnání

Více

Mikrobiologické diagnostické metody. MUDr. Pavel Čermák, CSc.

Mikrobiologické diagnostické metody. MUDr. Pavel Čermák, CSc. Mikrobiologické diagnostické metody MUDr. Pavel Čermák, CSc. Princip identifikace soubor ZNAKŮ s rozdílnou separační hodnotou S HODNOTA S: S 1 S 2 S 3 Základní problémy Minimum morfologických znaků Podobná

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : (Ne)viditelná DNA Úvod do tématu Přečtěte si následující tři odborné články a přiřaďte k nim názvy oborů, ve kterých se využívá metod izolace DNA: forenzní genetika, paleogenetika,

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Magnetické částice, izolace a detekce chřipky (hemaglutininu)

Magnetické částice, izolace a detekce chřipky (hemaglutininu) Název: Magnetické částice, izolace a detekce chřipky (hemaglutininu) Školitel: Ludmila Krejčová, MVDr. Datum: 7.11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního

Více

6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života?

6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života? 6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života? Pamatujete na to, co se objevilo v pracích Charlese Darwina a Alfreda Wallace ohledně vývoje druhů? Aby mohl mechanismus přírodního

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Centrální dogma molekulární biologie

Centrální dogma molekulární biologie řípravný kurz LF MU 2011/12 Centrální dogma molekulární biologie Nukleové kyseliny 1865 zákony dědičnosti (Johann Gregor Mendel) 1869 objev nukleových kyselin (Miescher) 1944 genetická informace v nukleových

Více

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Co je to vlastně ta fluorescence? Některé látky (fluorofory)

Více

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Mezipředmětové

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Modul IB. Histochemie. CBO Odd. histologie a embryologie. MUDr. Martin Špaček

Modul IB. Histochemie. CBO Odd. histologie a embryologie. MUDr. Martin Špaček Modul IB Histochemie CBO Odd. histologie a embryologie MUDr. Martin Špaček Histochemie Histologická metoda užívaná k průkazu různých látek přímo v tkáních a buňkách Histochemie Katalytická histochemie

Více

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Speciace neboli vznik druhů KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Co je to druh? Druh skupina org., které mají společné určité znaky. V klasické taxonomii se jedná pouze o fenotypové znaky. V evoluční g. je druh

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Lékařská genetika Lékařský obor zabývající se diagnostikou a managementem dědičných onemocnění Genetická prevence

Více

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika 1/6 3.2.11.18 Cíl chápat pojmy dědičnost, proměnlivost, gen, DNA, dominantní, recesivní, aleoly - vnímat význam vědního oboru - odvodit jeho využití, ale i zneužití Tajemství genů - dědičnost schopnost

Více

SLEDOVÁNÍ VZTAHU MEZI OBSAHEM ENZYMU RUBISCO A KONCENTRACÍ CO 2 V CHLOROPLASTU

SLEDOVÁNÍ VZTAHU MEZI OBSAHEM ENZYMU RUBISCO A KONCENTRACÍ CO 2 V CHLOROPLASTU SLEDOVÁNÍ VZTAHU MEZI OBSAHEM ENZYMU RUBISCO A KONCENTRACÍ CO 2 V CHLOROPLASTU Nikola Burianová Experimentální biologie 2.ročník navazujícího studia Katedra Fyziky Ostravská univerzita v Ostravě OBSAH

Více

Biofyzikální ústav AV ČR, Laboratoř molekulární epigenetiky, Královopolská 135, 612 65 Brno, tel.: 541 517 230, e-mail: matyasek@ibp.

Biofyzikální ústav AV ČR, Laboratoř molekulární epigenetiky, Královopolská 135, 612 65 Brno, tel.: 541 517 230, e-mail: matyasek@ibp. BIOLOGICKÉ LISTY 68 (3): 207-211, 2003 Způsoby detekce polymorfismu homologních DNA a jejich využití při studiu změn ve struktuře rodičovských genomů u modelových allotetraploidních druhů rodu Nicotiana

Více

Mnohobuněčné kvasinky

Mnohobuněčné kvasinky Laboratoř buněčné biologie PROJEKT Mnohobuněčné kvasinky Libuše Váchová ve spolupráci s laboratoří Prof. Palkové (PřFUK) Do laboratoře přijímáme studenty se zájmem o vědeckou práci Kontakt: vachova@biomed.cas.cz

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_BUŇKA 1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. OBVSB/Obecná virologie Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Antigeny. Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu

Antigeny. Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu Antigeny Hlavní histokompatibilitní komplex a prezentace antigenu Antigeny Antigeny: kompletní (imunogen) - imunogennost - specificita nekompletní (hapten) - specificita antigenní determinanty (epitopy)

Více

Co se o sobě dovídáme z naší genetické informace

Co se o sobě dovídáme z naší genetické informace Genomika a bioinformatika Co se o sobě dovídáme z naší genetické informace Jan Pačes, Mgr, Ph.D Ústav molekulární genetiky AVČR, CZECH FOBIA (Free and Open Bioinformatics Association) hpaces@img.cas.cz

Více

CZ.1.07/2.4.00/31.0133

CZ.1.07/2.4.00/31.0133 BiochemNet - Vytvoření sítě pro podporu spolupráce biomedicínských pracovišť a zvýšení uplatnitelnosti absolventů biochemických oborů v praxi CZ.1.07/2.4.00/31.0133 Univerzita Palackého Přírodovědecká

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V/2 - inovace směřující k rozvoji odborných kompetencí Název materiálu: Buněčný cyklus

Více

Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul

Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 8.11.2007 7 1 UV spektroskopie DNA a proteinů Všechny atomy absorbují v UV oblasti

Více

5. Sekvenování, přečtení genetické informace, éra genomiky.

5. Sekvenování, přečtení genetické informace, éra genomiky. 5. Sekvenování, přečtení genetické informace, éra genomiky. Minulá přednáška nastínila zrod molekulární biologie a představila některé možnosti, jak pracovat s DNA - jak ji analyzovat na základě velikosti

Více