Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)"

Transkript

1 V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti v pdmínkách jedntnéh trhu Evrpské unie prstřednictvím vytváření bchdních skupin zemědělských prvvýrbců za účelem splečnéh dbytu základních zemědělských kmdit. Pdpra skupin výrbců je pskytvána puze u vybraných kmdit, které nejsu zabezpečeny zvláštními tržními předpisy specifických kmdit platných v rámci Splečenství. Pdpra má frmu přímé nenávratné dtace na zalžení skupin výrbců a zajištění jejich fungvání v průběhu 5 let. Pskytnutí pdpry upravuje nařízení vlády č. 655/2004 Sb., stanvení pdmínek pr zařazení skupin výrbců, zajišťujících dbyt vybraných zemědělských kmdit, d prgramu zakládání skupin výrbců a stanvení pdmínek pr pskytnutí dtace k pdpře jejich činnsti, které je účinné d Vymezení pjmů Zemědělská kmdita Za zemědělsku kmditu se pr účely patření ZSV pvažuje nezpracvaný prdukt zemědělské prvvýrby, daný nařízením vlády. Nezpracvaná prdukce - Nezpracvanu kmditu je takvý prdukt, který je upraven právě d té míry, aby mhl být uskladněn v přijatelných pdmínkách a připraven k dalšímu využití, knzumaci neb následnému zpracvání, např. usušení bilí na takvu vlhkst, aby mhl být uskladněn neb přebrání, případně napytlvání brambr před jejich uskladněním. Jatečnými zvířaty je míněna hmtnst živých hspdářských zvířat určených na prážku. Obchdvaná prdukce Za bchdvanu prdukci je pvažván mnžství zemědělské kmdity, pr kteru je skupina výrbců zařazena d prgramu a která splňuje standardní pžadavky na měrnu jedntku zemědělské kmdity a je uplatnitelná na trhu. Kvalitativní pžadavky na prdukci musí být stanveny ve splečných pravidlech a bchdních smluvách mezi členy a skupinu výrbců. D bchdvané prdukce je nutné zahrnut také siv, které je určen k prdeji. Za bchdvanu prdukci se nepvažuje: prdukce, která nesplňuje pdmínky stanvené v bchdních pravidlech; vlastní sptřeba; u jatečných zvířat prdukce, která nejde na prážku (mláďata určená k dalšíh výkrmu, chvná zvířata, ). Vlastní sptřeba prdukce Pkud je prdukce člena využita pr vlastní sptřebu v rámci pdniku, např. siv neb krmiv (je nutné prkázat), není určena k prdeji a není tudíž zapčítávána d tržní bchdvané prdukce. Vlastní sptřeba není naturální plnění. Mezi kmdity pdprvané v rámci tht patření patří: Včelí prdukty Obilviny Olejniny stránka 1

2 Brambry Len a knpí na vlákn Květiny a krasné dřeviny Léčivé, armatické a křeninvé rstliny Šklkařské výpěstky vcných dřevin Jatečné vce a kzy Jatečný skt Jatečná prasata Jatečná drůbež Jateční běžci Tab. č. 1 - Zařazení pldin rstlinné výrby d kmdit včetně stanvení standardů pr prdukci s hledem na jejich využití. Kmdita Druh Určení bilviny lejniny brambry pšenice (setá, tvrdá, špalda) ječmen kukuřice ves tritikale žit prs phanka hřčice (bílá, sareptská) len lejný mák řepice řepka slunečnice sója světlice barvířská len přadný semen krmné, siv, (ptravinářské) krmné, siv ptravinářské, siv ptravinářské, siv siv, krmné ptravinářské, siv, krmné knzumní, průmyslvé sadba Dtace v rámci tht patření může získat jen žadatel, který je d prgramu Zakládání skupin výrbců (ZSV) zařazen. Pdmínky pr pskytnutí dtace: Dtace za příslušný kalendářní rk v rámci prgramu ZSV Fnd pskytne skupině výrbců, jestliže splnila následující pdmínky: byla zařazena d prgramu d 31. prsince 2006; pdá žádst pskytnutí dtace v bdbí d 1.1. d za uplynulé bdbí kalendářníh rku (žádst se pdává zpětně). Pprvé je žádst pdávána následující kalendářní rk p rce, ve kterém byla skupina výrbců zařazena d prgramu. (např. v případě zařazení žadatele dne , žádst dtaci žadatel pdá d 1.1. d ). zajišťuje dbyt příslušné zemědělské kmdity neb více kmdit, pr kteru je skupina výrbců zařazena d prgramu. výše rční bchdvané prdukce kmdity (neb kmdit), pr kteru byla skupina výrbců zařazena d prgramu, je alespň Kč (tzn. sučet prdukce všech zařazených kmdit) aneb skupina výrbců má alespň 5 splečníků neb členů (v závislsti na typu splečnsti); stránka 2

3 kmditu (neb kmdity), pr kteru byla skupina výrbců zařazena d prgramu, nakupuje d třetí sby puze: 1. pkud mnžství tét kmdity nepřesáhne 10 % bjemu celkvé bchdvané prdukce zemědělské kmdity za příslušný kalendářní rk, neb 2. v případě splnění pvinnsti ddavatelských závazků za svéh člena, který nesplnil tyt závazky, pr něj vyplývající ze splečenské smluvy, stanv neb smluv bjemu bchdvané prdukce. Tat situace musí být písemně pdlžena. Nesmí však být nakupen více než je uveden ve smluvě uzavřené mezi členem a dbytvu rganizací. Prdukce nakupená d třetí sby není pr účely výpčtu dtace zahrnuta d bchdvané prdukce. všichni členvé skupiny výrbců jsu pdnikajícími fyzickými neb právnickými sbami, které prdukují alespň jednu kmditu, pr kteru byla skupina výrbců zařazena d prgramu, jejíž dbyt zajišťují prstřednictvím skupiny výrbců. T znamená, prdukuje-li člen více než jednu kmditu z těch, pr které byla skupina výrbců zařazena d prgramu, je člen pvinen zajišťvat dbyt veškeré bchdvané prdukce těcht kmdit přes skupinu výrbců. Na druhu stranu, člen nemusí prdukvat všechny kmdity, se kterými byla skupina výrbců zařazena d prgramu. všichni členvé skupiny výrbců prdávají na trh celu svu tržní bchdvanu prdukci kmdity, pr kteru byla skupina výrbců zařazena d prgramu. T znamená, že veškerá prdukce, která splňuje kvalitativní pžadavky na prdukci stanvené v bchdních smluvách a splečných pravidlech, a která není sptřebvána v rámci pdniku, musí být zbchdvána přes skupinu výrbců. Dtace se skupině výrbců pskytne p dbu 5 kalendářních let de dne, kdy byla skupina výrbců zařazena d prgramu. Prvním kalendářním rkem, za který se určí výše finanční hdnty rční bchdvané prdukce, je bdbí de dne zařazení skupiny výrbců d prgramu d příslušnéh rku. Výše pdpry se stanví na základě hdnty rční prdukce pcházející d členů skupiny výrbců uváděné na trh a nepřekračuje: Tab. č. 2 Výše dtace Rk prdukce d EUR prdukce nad EUR dtace - % z prdukce dtace - % z prdukce , , , ,5 (Výpčet je následující: prdukce je např. 45 mil. Kč v 1.rce dtace = 5 % z 30 mil. Kč + 2,5 % z 15 mil. Kč., při kurzu 1 EUR = 30 Kč. ) Pdpra v žádném případě nepřesáhne tyt maximální částky vyplacené dtace na žádst: EUR v prvním rce, EUR v druhém rce, EUR ve třetím rce, EUR ve čtvrtém rce, stránka 3

4 EUR v pátém rce. Žádst pskytnutí dtace v rámci prgramu ZSV Žádst pskytnutí dtace se pdává v bdbí d 1.1. d na reginálních dbrech Fndu. Žadatel musí pdat žádst pskytnutí dtace na riginálním frmuláři vydaném Fndem se všemi pžadvanými pvinnými přílhami. (lze pužít i černbílý výtisk) Pvinné přílhy k žádsti pskytnutí dtace v rámci prgramu ZSV: Výpis z bchdníh rejstříku, ne starší 3 měsíců, Plná mc pr pvěřenu sbu v případě, že žádst pdává někd jiný než statutární zástupce žadatele, Uzavřené bchdní smluvy mezi skupinu výrbců a jejími členy bjemu, způsbu a výši úhrad příslušné bchdvané prdukce, náležitsti : - bchdní název žadatele, adresa sídla žadatele, IČ žadatele, - názvy členů dbytvé rganizace, adresy trvaléh bydliště /sídla členů, IČ členů, - kmdita (y), které jsu uvedeny na žádsti u jedntlivých členů a se kterými byl žadatel zařazen d prgramu. - cena, - kvalitativní pžadavky na tržní bchdvanu prdukci jedntlivých kmdit, - dba platnsti (d 1.1. d předchzíh rku), v 1. rce - platnst de dne zařazení d knce kalendářníh rku. - pdpis žadatele v suladu s výpisem z OR, - pdpisy členů, Splečná pravidla skupiny výrbců. náležitsti: - bchdní název žadatele, adresa sídla žadatele, IČ žadatele, - specifikace kmdit, pr které je žadatel zařazen d prgramu. - výrbní, technlgické a rganizační pstupy pr jedntlivé kmdity, - způsb uvádění jedntlivých kmdit na trh, - kvalitativní pžadavky na tržní bchdvanu prdukci jedntlivých kmdit, které musí být shdné s kvalitativními pžadavky v uzavřených bchdních smluvách mezi členy dbytvé rganizace a rganizací. Supiska faktur přijatých (prkazujících nákup prdukce kmdit, se kterými je žadatel zařazen d prgramu) a faktur vydaných (prkazujících prdej prdukce kmdit, se kterými je žadatel zařazen d prgramu), na základě kterých bude určena výše hdnty rční bchdvané prdukce. Tut supisku je mžné dkládat i v elektrnické pdbě na Fndem předlženém frmuláři. Pkud žadatel nebude mci předlžit supisku faktur v elektrnické pdbě, může ji předlžit i v tištěné pdbě. Je nutné supisku rzdělit na dva subry, každý s jedním listem v jednm subru bude uvedena supiska faktur vydaných a v druhém supiska faktur přijatých. Kpie faktur přijatých žadatelem a vydaných žadatelem. Žádst pskytnutí dtace a její přílhy (vyjma supisky faktur a kpií faktur přijatých a vydaných) musí být riginálem neb úředně věřenu kpií. Kntrla Žádst pskytnutí dtace bude pdrbena administrativní kntrle. Žadatelé a jejich členvé mhu být pdrbeni kntrle na místě, při které bude věřen ddržvání pdmínek, za nichž je pdpra pskytvána. stránka 4

5 Fyzické kntrly na místě jsu nehlášené. Avšak pkud se nehrzí účel kntrly, může být na ní upzrněn s předstihem, přičemž se tent předstih mezí na příslušné minimum. S výjimku náležitě zdůvdněných případů tent předstih nepřekrčí 48 h. Příslušná žádst bude zamítnuta, jestliže žadatel zabrání prvedení kntrly. Předmětem kntrly na místě je zejména: kntrla účetnictví, kntrla skladvé evidence, kntrla zásb a t jak u žadatele (skupiny výrbců) tak u členů žadatele. stránka 5

6 Přílhy: č. 1 Instruktážní list pr vyplnění frmuláře Žádsti pskytnutí dtace. č. 2 Instruktážní list pr vyplnění frmuláře Supiska faktur přijatých a vydaných. Přílha č. 1 Strana 1 Instruktážní list pr žadatele k vyplnění frmuláře Žádst pskytnutí dtace v rámci prgramu Zakládání skupin výrbců Část 1: Údaje žadateli 1 Obchdní firma vč. právní frmy uvede se jmén bchdní firmy a t v plném znění, tak, jak je uveden ve výpisu z bchdníh rejstříku včetně právní frmy. 2 Identifikační čísl 3 Daňvé identifikační čísl pkud byl přidělen 4 Předmět pdnikání dle údaje v Obchdním rejstříku 5 11 Adresa sídla bchdní firmy 10 Kraj (dle NUTS3) (Praha, Středčeský, Jihčeský, Plzeňský, Karlvarský, Ústecký, Liberecký, Králvehradecký, Pardubický, Vysčina, Jihmravský, Olmucký, Zlínský, Mravskslezský) 12 Rk zařazení d prgramu rk, kdy nabyl Rzhdnutí zařazení d prgramu ZSV právní mci. 13 Rční hdnta prdukce (v Kč) uvede se celkvá výše tržeb dbytvé rganizace vytvřených v uplynulém kalendářním rce prdejem prdukce zemědělské kmdity neb kmdit pcházejících d členů, pr které je skupina výrbců zařazena d prgramu. 14 Telefn telefnické spjení 15 Fax pkud žadatel fax nemá, ple se prškrtne 16 pkud žadatel elektrnicku adresu nemá, ple se prškrtne 1,2,4,5-11 Pvinné údaje, bez kterých nemůže být žádst přijata. Část 2: Statutární zástupci Příjmení a jmén 19 Rdné čísl Pzn.: pkud je statutárních zástupců více než příslušných klnek, vepíší se jen ti, kteří mají pdpisvé práv pdle Obchdníh rejstříku. Část 3: Pvěřená sba statutárním rgánem Vyplní se jen v případě, že k vyřízení žádsti byla určena jiná sba než statutární zástupce. Své zmcnění pr vyřízení žádsti musí sba dlžit plnu mcí s uvedením dby platnsti a blastí zmcnění, která se přilží k žádsti. Plná mc musí být riginálem neb úředně věřenu kpií. Část 4: Kmdity Žadatel zaškrtne kmditu neb více kmdit, pr které byl zařazen d prgramu a žádá dtaci. Část 5: Bankvní spjení žadatele 23 Název banky vyplňuje se zkratka banky pdle smluvy zřízení účtu. 24 Čísl bankvníh účtu čísl účtu pdnikatelskéh. 25 Kód banky čtyřmístný kód, který je uveden za lmítkem bankvníh účtu. stránka 6

7 26 Specifický symbl vyplňuje se v případě, že tent symbl existuje. 27 Míst vyhtvení žádsti vyplňuje žadatel 28 Datum datum vyhtvení žádsti ve tvaru dd.mm.rrrr.; vyplňuje žadatel 29 Razítk a pdpis žadatele tisk razítka; pdpis musí být v suladu s výpisem z OR. 24,25,29 Pvinné údaje, bez kterých nemůže být žádst přijata. Strana 2 Strana: Aktuální strana listu Členvé dbytvé rganizace Celkvý pčet stran celkvý pčet stran listu Členvé dbytvé rganizace Pzn.: v případě, že na stránce je nedstatečný pčet klnek, pužijte více těcht listů. Část 6: Členvé dbytvé rganizace Zde jsu zapsání všichni členvé dbytvé rganizace, kteří v předcházejícím kalendářním rce byly členy skupiny výrbců k datu pdání žádsti, s rzdělením na právnické a fyzické sby. Je zde mžné uvést i ty členy, kteří byly členy žadatele jen část rku. Př. čísl vyplní se přadvé čísl řádku Obchdní firma (PO) Příjmení a jmén (FO) Adresa sídla bchdní firmy / trvaléh pbytu IČ/ RČ uvede se IČ, pkud byl přidělen, jinak se uvede rdné čísl. Kmdita vyplní se puze kód kmdity, kteru daný člen prdukuje a pr kteru zárveň je skupina výrbců zařazena d prgramu a žádá dtaci. V případě, že skupina má zařazených d prgramu více kmdit, a její člen prdukuje více než jednu z těcht kmdit, musí přes skupinu výrbců bchdvat veškeru bchdvatelnu prdukci těcht kmdit a tedy i zde se uvedu všechny tyt kmdity. V tmt případě se uvede každá kmdita na zvláštní řádek, viz br.1. Včelí prdukty Obilviny K2 Olejniny Brambry K4 Len a knpí na vlákn Květiny a krasné dřeviny Léčivé, armatické a křeninvé rstliny K7 Šklkařské výpěstky vcných dřevin Jatečné vce a kzy Jatečný skt Jatečná prasata Jatečná drůbež Jateční běžci K1 K3 K5 K6 K8 K9 K10 K11 K12 K13 Obr. 1 Př. č. Příjmení Jmén Adresa trv. pbytu - ulice: Č. p. Č. r. Obec PSČ Identifikační čísl Kmdita* 1 Vmáčka Karel 10 Dlní Lhta K1 K2 K3 2 Vmáčka Rudlf 20 Hrní Lhta K2 30 Míst vyhtvení žádsti vyplňuje žadatel, musí být stejné jak u klnky 27. stránka 7

8 31 Datum datum vyhtvení žádsti ve tvaru dd.mm.rrrr.;vyplňuje žadatel; musí být stejné jak u klnky Razítk a pdpis žadatele tisk razítka; pdpis musí být v suladu s výpisem z OR. 32 Pvinný údaj, bez kteréh nemůže být žádst přijata. Strana 3 Část 7: Pvinné přílhy Pčet listů vyplňuje se pčet listů dané přílhy celkem. 33 Míst vyhtvení žádsti vyplňuje žadatel, musí být stejné jak u klnky Datum datum vyhtvení žádsti ve tvaru dd.mm.rrrrr.; vyplňuje žadatel; být stejné jak u klnky Razítk a pdpis žadatele tisk razítka; pdpis musí být v suladu s výpisem z OR. Pdpis na tét stránce musí být úředně věřený (jinak je žádst neplatná). 35 Pvinný údaj, bez kteréh nemůže být žádst přijata. stránka 8

9 Přílha č. 2 Supiska faktur přijatých Instruktážní list pr žadatele k vyplnění frmuláře Supiska faktur přijatých a vydaných Přadvé čísl identifikace řádku v systému; Čísl faktury čísl faktury přijaté; Členská faktura vyplňuje se příznak dle skutečnsti: ANO v případě, že skupina nakupvala d svéh člena; NE - v případě, že skupina nenakupvala d svéh člena,; NÁHRADA v případě, že nákupen d nečlena, plnil žadatel ddavatelské závazky za člena, které nebyly splněny; Identifikační čísl jednznačný identifikátr prdávajícíh; Kmdita kmdita, která je předmětem bchdu, dle nařízení vlády se může jednat puze tyt kmdity: Včelí prdukty (K01), Obilviny (K02), Olejniny (K03), Brambry (K04), Len a knpí (K05), Květiny (K06), Léčivé aj. rstliny (K07), Šklkařské výpěstky (K08), Jatečné vce a kzy (K09), Jatečný skt (K10), Jatečná prasata (K11), Jatečná drůbež (K12), Jateční běžci (K13) Relevantní k datu datum uskutečnění zdanitelnéh plnění musí být v suladu s textem na faktuře; Objem prdeje kmdity pčet bjemvých jedntek dané kmdity, který byl předmětem dané faktury; Jedntka v jakých jedntkách je vyjadřván bjem dané kmdity; K06 a K08 jsu v KUSECH (ks), statní kmdity jsu v TUNÁCH (t) Částka bez DPH za kmditu fakturvaná částka bez DPH dpvídající dané kmditě; V případě, že na faktuře je fakturván prdej (nákup) více kmdit relevantních pr ZSV, vyplňuje se tabulka tak, že kmdita, bjem kmdity, jedntka a částka bez DPH za kmditu naplňuje jedntlivými hdntami dpvídající dané kmditě. Ostatní identifikace faktury je pr všechny splečná a uvede se v každém řádku stejná. D tét tabulky se vyplňují puze faktury přijaté, jejichž předmětem činnsti jsu kmdity, se kterými je žadatel zařazen d prgramu, a které splňují pžadavky na bchdvanu prdukci dle bchdních smluv a splečných pravidel. Supiska faktur vydaných D supisky faktur vydaných se vyplňují puze faktury na bchdvanu prdukci (tzn. faktury, jejichž předmětem nebyla prdukce, která nesplňuje pdmínky stanvené v bchdních pravidlech neb u jatečných zvířat prdukce, která nejde na prážku (mláďata, chvná zvířata, )). Přadvé čísl identifikace řádku v systému; Čísl faktury čísl faktury vydané; Kmdita kmdita, která je předmětem bchdu, dle nařízení vlády se může jednat puze tyt kmdity: Včelí prdukty (K01), Obilviny (K02), Olejniny (K03), Brambry (K04), Len a knpí (K05), Květiny (K06), Léčivé aj. rstliny (K07), Šklkařské výpěstky (K08), Jatečné vce a kzy (K09), Jatečný skt (K10), Jatečná prasata (K11), Jatečná drůbež (K12), Jateční běžci (K13) Relevantní k datu datum uskutečnění zdanitelnéh plnění musí být v suladu s textem na faktuře; Objem prdeje kmdity pčet bjemvých jedntek dané kmdity, který byl předmětem dané faktury jedná se celkvý bjem dané kmdity v nezpracvaném stavu; Jedntka v jakých jedntkách je vyjadřván bjem dané kmdity; K06 a K08 jsu v KUSECH (ks), statní kmdity jsu v TUNÁCH (t) stránka 9

10 Částka bez DPH za kmditu fakturvaná částka bez DPH dpvídající dané kmditě; V případě, že na jedné faktuře je fakturván prdej více kmdit relevantních pr tt patření, vyplňuje se tabulka tak, že kmdita, bjem kmdity, jedntka a částka bez DPH za kmditu naplňuje jedntlivými hdntami dpvídající dané kmditě. Ostatní identifikace faktury je pr všechny splečná a uvede se v každém řádku stejná. Žadatel v supisce faktur uvede čistu finanční hdntu (tzn. celkvu cenu pníženu srážky a jiná pnížení). Příklad: Žadatel vystavil fakturu vydanu č. 01 s následujícími hdntami: Faktura bude uvedená v supisce následujícím způsbem: př.č. čísl faktury vydané kód kmdity datum uskut. zdanit. plnění bjem kmdity jedntka finanční částka bez DPH (Kč) 1 01 K ,9702 t Jedná se případ, že nestandard není sučástí bchdvané prdukce vymezené ve Splečných pravidlech. Částka Kč je rzdílem mezi ,5 Kč a 1 282,5 Kč. Odpvědný útvar: Odbr PP a HRDP Zpracvala: Naďa Vaňkvá stránka 10

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 22/12/2010 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu k dispzici u všech prplacených prjektů

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2018 (datum pdání d 31.7.2019) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Nvá pdání Žádsti PRV prjektvá patření Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2017 (datum pdání d 31.7.2018) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Hodina 10 Lesní semenářství

Hodina 10 Lesní semenářství Hdina 10 Lesní semenářství Oddíl RM RM jednh druhu dřeviny, pcházející ztéže blasti prvenience, stejným způsbem zpracván, skladván a šetřván, stejnéh rku zrání, pchází ze stejné uznané jedntky. 17.10.2010

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK PŘIMĚŘENÝ ZISK článek IX. Prgramu pr pskytvání finanční pdpry z rzpčtu Zlínskéh kraje k zajištění dstupnsti sciálních služeb na území Zlínskéh kraje pr rk 2019 OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Cukr nad kvótu. Základní informace. referent oddělení pro cukr, ovoce a zeleninu

Cukr nad kvótu. Základní informace. referent oddělení pro cukr, ovoce a zeleninu Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 15.7.2010 Ing. Jitka Staňkvá referent ddělení pr cukr, vce a zeleninu Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý sirup

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Přílha č. 1 RM č.j.: 42681/2016-54 Ministerstv pr místní rzvj vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH pr rk 2017 PODPROGRAM: ROZVOJ ZÁKLADNÍ

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Vydávání opisů matričních dokladů

Vydávání opisů matričních dokladů 1. Identifikační čísl 2. Kód 3. Pjmenvání živtní situace Vydávání pisů matričních dkladů 4. Základní infrmace k živtní situaci Opisy matričních dkladů (rdnéh, ddacíh neb úmrtníh listu) vydá matriční úřad,

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Návod k vyplňování formulářů - vyúčtování

Návod k vyplňování formulářů - vyúčtování Seznam frmulářů služeb Návd k vyplňvání frmulářů - vyúčtvání v P přihlášení d aplikace je třeba zvlit nabídku Finanční vypřádávání a VP a pté pdnabídku Seznam frmulářů. V hrní části kna se nabízí filtr,

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.1 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více