Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)"

Transkript

1 V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti v pdmínkách jedntnéh trhu Evrpské unie prstřednictvím vytváření bchdních skupin zemědělských prvvýrbců za účelem splečnéh dbytu základních zemědělských kmdit. Pdpra skupin výrbců je pskytvána puze u vybraných kmdit, které nejsu zabezpečeny zvláštními tržními předpisy specifických kmdit platných v rámci Splečenství. Pdpra má frmu přímé nenávratné dtace na zalžení skupin výrbců a zajištění jejich fungvání v průběhu 5 let. Pskytnutí pdpry upravuje nařízení vlády č. 655/2004 Sb., stanvení pdmínek pr zařazení skupin výrbců, zajišťujících dbyt vybraných zemědělských kmdit, d prgramu zakládání skupin výrbců a stanvení pdmínek pr pskytnutí dtace k pdpře jejich činnsti, které je účinné d Vymezení pjmů Zemědělská kmdita Za zemědělsku kmditu se pr účely patření ZSV pvažuje nezpracvaný prdukt zemědělské prvvýrby, daný nařízením vlády. Nezpracvaná prdukce - Nezpracvanu kmditu je takvý prdukt, který je upraven právě d té míry, aby mhl být uskladněn v přijatelných pdmínkách a připraven k dalšímu využití, knzumaci neb následnému zpracvání, např. usušení bilí na takvu vlhkst, aby mhl být uskladněn neb přebrání, případně napytlvání brambr před jejich uskladněním. Jatečnými zvířaty je míněna hmtnst živých hspdářských zvířat určených na prážku. Obchdvaná prdukce Za bchdvanu prdukci je pvažván mnžství zemědělské kmdity, pr kteru je skupina výrbců zařazena d prgramu a která splňuje standardní pžadavky na měrnu jedntku zemědělské kmdity a je uplatnitelná na trhu. Kvalitativní pžadavky na prdukci musí být stanveny ve splečných pravidlech a bchdních smluvách mezi členy a skupinu výrbců. D bchdvané prdukce je nutné zahrnut také siv, které je určen k prdeji. Za bchdvanu prdukci se nepvažuje: prdukce, která nesplňuje pdmínky stanvené v bchdních pravidlech; vlastní sptřeba; u jatečných zvířat prdukce, která nejde na prážku (mláďata určená k dalšíh výkrmu, chvná zvířata, ). Vlastní sptřeba prdukce Pkud je prdukce člena využita pr vlastní sptřebu v rámci pdniku, např. siv neb krmiv (je nutné prkázat), není určena k prdeji a není tudíž zapčítávána d tržní bchdvané prdukce. Vlastní sptřeba není naturální plnění. Mezi kmdity pdprvané v rámci tht patření patří: Včelí prdukty Obilviny Olejniny stránka 1

2 Brambry Len a knpí na vlákn Květiny a krasné dřeviny Léčivé, armatické a křeninvé rstliny Šklkařské výpěstky vcných dřevin Jatečné vce a kzy Jatečný skt Jatečná prasata Jatečná drůbež Jateční běžci Tab. č. 1 - Zařazení pldin rstlinné výrby d kmdit včetně stanvení standardů pr prdukci s hledem na jejich využití. Kmdita Druh Určení bilviny lejniny brambry pšenice (setá, tvrdá, špalda) ječmen kukuřice ves tritikale žit prs phanka hřčice (bílá, sareptská) len lejný mák řepice řepka slunečnice sója světlice barvířská len přadný semen krmné, siv, (ptravinářské) krmné, siv ptravinářské, siv ptravinářské, siv siv, krmné ptravinářské, siv, krmné knzumní, průmyslvé sadba Dtace v rámci tht patření může získat jen žadatel, který je d prgramu Zakládání skupin výrbců (ZSV) zařazen. Pdmínky pr pskytnutí dtace: Dtace za příslušný kalendářní rk v rámci prgramu ZSV Fnd pskytne skupině výrbců, jestliže splnila následující pdmínky: byla zařazena d prgramu d 31. prsince 2006; pdá žádst pskytnutí dtace v bdbí d 1.1. d za uplynulé bdbí kalendářníh rku (žádst se pdává zpětně). Pprvé je žádst pdávána následující kalendářní rk p rce, ve kterém byla skupina výrbců zařazena d prgramu. (např. v případě zařazení žadatele dne , žádst dtaci žadatel pdá d 1.1. d ). zajišťuje dbyt příslušné zemědělské kmdity neb více kmdit, pr kteru je skupina výrbců zařazena d prgramu. výše rční bchdvané prdukce kmdity (neb kmdit), pr kteru byla skupina výrbců zařazena d prgramu, je alespň Kč (tzn. sučet prdukce všech zařazených kmdit) aneb skupina výrbců má alespň 5 splečníků neb členů (v závislsti na typu splečnsti); stránka 2

3 kmditu (neb kmdity), pr kteru byla skupina výrbců zařazena d prgramu, nakupuje d třetí sby puze: 1. pkud mnžství tét kmdity nepřesáhne 10 % bjemu celkvé bchdvané prdukce zemědělské kmdity za příslušný kalendářní rk, neb 2. v případě splnění pvinnsti ddavatelských závazků za svéh člena, který nesplnil tyt závazky, pr něj vyplývající ze splečenské smluvy, stanv neb smluv bjemu bchdvané prdukce. Tat situace musí být písemně pdlžena. Nesmí však být nakupen více než je uveden ve smluvě uzavřené mezi členem a dbytvu rganizací. Prdukce nakupená d třetí sby není pr účely výpčtu dtace zahrnuta d bchdvané prdukce. všichni členvé skupiny výrbců jsu pdnikajícími fyzickými neb právnickými sbami, které prdukují alespň jednu kmditu, pr kteru byla skupina výrbců zařazena d prgramu, jejíž dbyt zajišťují prstřednictvím skupiny výrbců. T znamená, prdukuje-li člen více než jednu kmditu z těch, pr které byla skupina výrbců zařazena d prgramu, je člen pvinen zajišťvat dbyt veškeré bchdvané prdukce těcht kmdit přes skupinu výrbců. Na druhu stranu, člen nemusí prdukvat všechny kmdity, se kterými byla skupina výrbců zařazena d prgramu. všichni členvé skupiny výrbců prdávají na trh celu svu tržní bchdvanu prdukci kmdity, pr kteru byla skupina výrbců zařazena d prgramu. T znamená, že veškerá prdukce, která splňuje kvalitativní pžadavky na prdukci stanvené v bchdních smluvách a splečných pravidlech, a která není sptřebvána v rámci pdniku, musí být zbchdvána přes skupinu výrbců. Dtace se skupině výrbců pskytne p dbu 5 kalendářních let de dne, kdy byla skupina výrbců zařazena d prgramu. Prvním kalendářním rkem, za který se určí výše finanční hdnty rční bchdvané prdukce, je bdbí de dne zařazení skupiny výrbců d prgramu d příslušnéh rku. Výše pdpry se stanví na základě hdnty rční prdukce pcházející d členů skupiny výrbců uváděné na trh a nepřekračuje: Tab. č. 2 Výše dtace Rk prdukce d EUR prdukce nad EUR dtace - % z prdukce dtace - % z prdukce , , , ,5 (Výpčet je následující: prdukce je např. 45 mil. Kč v 1.rce dtace = 5 % z 30 mil. Kč + 2,5 % z 15 mil. Kč., při kurzu 1 EUR = 30 Kč. ) Pdpra v žádném případě nepřesáhne tyt maximální částky vyplacené dtace na žádst: EUR v prvním rce, EUR v druhém rce, EUR ve třetím rce, EUR ve čtvrtém rce, stránka 3

4 EUR v pátém rce. Žádst pskytnutí dtace v rámci prgramu ZSV Žádst pskytnutí dtace se pdává v bdbí d 1.1. d na reginálních dbrech Fndu. Žadatel musí pdat žádst pskytnutí dtace na riginálním frmuláři vydaném Fndem se všemi pžadvanými pvinnými přílhami. (lze pužít i černbílý výtisk) Pvinné přílhy k žádsti pskytnutí dtace v rámci prgramu ZSV: Výpis z bchdníh rejstříku, ne starší 3 měsíců, Plná mc pr pvěřenu sbu v případě, že žádst pdává někd jiný než statutární zástupce žadatele, Uzavřené bchdní smluvy mezi skupinu výrbců a jejími členy bjemu, způsbu a výši úhrad příslušné bchdvané prdukce, náležitsti : - bchdní název žadatele, adresa sídla žadatele, IČ žadatele, - názvy členů dbytvé rganizace, adresy trvaléh bydliště /sídla členů, IČ členů, - kmdita (y), které jsu uvedeny na žádsti u jedntlivých členů a se kterými byl žadatel zařazen d prgramu. - cena, - kvalitativní pžadavky na tržní bchdvanu prdukci jedntlivých kmdit, - dba platnsti (d 1.1. d předchzíh rku), v 1. rce - platnst de dne zařazení d knce kalendářníh rku. - pdpis žadatele v suladu s výpisem z OR, - pdpisy členů, Splečná pravidla skupiny výrbců. náležitsti: - bchdní název žadatele, adresa sídla žadatele, IČ žadatele, - specifikace kmdit, pr které je žadatel zařazen d prgramu. - výrbní, technlgické a rganizační pstupy pr jedntlivé kmdity, - způsb uvádění jedntlivých kmdit na trh, - kvalitativní pžadavky na tržní bchdvanu prdukci jedntlivých kmdit, které musí být shdné s kvalitativními pžadavky v uzavřených bchdních smluvách mezi členy dbytvé rganizace a rganizací. Supiska faktur přijatých (prkazujících nákup prdukce kmdit, se kterými je žadatel zařazen d prgramu) a faktur vydaných (prkazujících prdej prdukce kmdit, se kterými je žadatel zařazen d prgramu), na základě kterých bude určena výše hdnty rční bchdvané prdukce. Tut supisku je mžné dkládat i v elektrnické pdbě na Fndem předlženém frmuláři. Pkud žadatel nebude mci předlžit supisku faktur v elektrnické pdbě, může ji předlžit i v tištěné pdbě. Je nutné supisku rzdělit na dva subry, každý s jedním listem v jednm subru bude uvedena supiska faktur vydaných a v druhém supiska faktur přijatých. Kpie faktur přijatých žadatelem a vydaných žadatelem. Žádst pskytnutí dtace a její přílhy (vyjma supisky faktur a kpií faktur přijatých a vydaných) musí být riginálem neb úředně věřenu kpií. Kntrla Žádst pskytnutí dtace bude pdrbena administrativní kntrle. Žadatelé a jejich členvé mhu být pdrbeni kntrle na místě, při které bude věřen ddržvání pdmínek, za nichž je pdpra pskytvána. stránka 4

5 Fyzické kntrly na místě jsu nehlášené. Avšak pkud se nehrzí účel kntrly, může být na ní upzrněn s předstihem, přičemž se tent předstih mezí na příslušné minimum. S výjimku náležitě zdůvdněných případů tent předstih nepřekrčí 48 h. Příslušná žádst bude zamítnuta, jestliže žadatel zabrání prvedení kntrly. Předmětem kntrly na místě je zejména: kntrla účetnictví, kntrla skladvé evidence, kntrla zásb a t jak u žadatele (skupiny výrbců) tak u členů žadatele. stránka 5

6 Přílhy: č. 1 Instruktážní list pr vyplnění frmuláře Žádsti pskytnutí dtace. č. 2 Instruktážní list pr vyplnění frmuláře Supiska faktur přijatých a vydaných. Přílha č. 1 Strana 1 Instruktážní list pr žadatele k vyplnění frmuláře Žádst pskytnutí dtace v rámci prgramu Zakládání skupin výrbců Část 1: Údaje žadateli 1 Obchdní firma vč. právní frmy uvede se jmén bchdní firmy a t v plném znění, tak, jak je uveden ve výpisu z bchdníh rejstříku včetně právní frmy. 2 Identifikační čísl 3 Daňvé identifikační čísl pkud byl přidělen 4 Předmět pdnikání dle údaje v Obchdním rejstříku 5 11 Adresa sídla bchdní firmy 10 Kraj (dle NUTS3) (Praha, Středčeský, Jihčeský, Plzeňský, Karlvarský, Ústecký, Liberecký, Králvehradecký, Pardubický, Vysčina, Jihmravský, Olmucký, Zlínský, Mravskslezský) 12 Rk zařazení d prgramu rk, kdy nabyl Rzhdnutí zařazení d prgramu ZSV právní mci. 13 Rční hdnta prdukce (v Kč) uvede se celkvá výše tržeb dbytvé rganizace vytvřených v uplynulém kalendářním rce prdejem prdukce zemědělské kmdity neb kmdit pcházejících d členů, pr které je skupina výrbců zařazena d prgramu. 14 Telefn telefnické spjení 15 Fax pkud žadatel fax nemá, ple se prškrtne 16 pkud žadatel elektrnicku adresu nemá, ple se prškrtne 1,2,4,5-11 Pvinné údaje, bez kterých nemůže být žádst přijata. Část 2: Statutární zástupci Příjmení a jmén 19 Rdné čísl Pzn.: pkud je statutárních zástupců více než příslušných klnek, vepíší se jen ti, kteří mají pdpisvé práv pdle Obchdníh rejstříku. Část 3: Pvěřená sba statutárním rgánem Vyplní se jen v případě, že k vyřízení žádsti byla určena jiná sba než statutární zástupce. Své zmcnění pr vyřízení žádsti musí sba dlžit plnu mcí s uvedením dby platnsti a blastí zmcnění, která se přilží k žádsti. Plná mc musí být riginálem neb úředně věřenu kpií. Část 4: Kmdity Žadatel zaškrtne kmditu neb více kmdit, pr které byl zařazen d prgramu a žádá dtaci. Část 5: Bankvní spjení žadatele 23 Název banky vyplňuje se zkratka banky pdle smluvy zřízení účtu. 24 Čísl bankvníh účtu čísl účtu pdnikatelskéh. 25 Kód banky čtyřmístný kód, který je uveden za lmítkem bankvníh účtu. stránka 6

7 26 Specifický symbl vyplňuje se v případě, že tent symbl existuje. 27 Míst vyhtvení žádsti vyplňuje žadatel 28 Datum datum vyhtvení žádsti ve tvaru dd.mm.rrrr.; vyplňuje žadatel 29 Razítk a pdpis žadatele tisk razítka; pdpis musí být v suladu s výpisem z OR. 24,25,29 Pvinné údaje, bez kterých nemůže být žádst přijata. Strana 2 Strana: Aktuální strana listu Členvé dbytvé rganizace Celkvý pčet stran celkvý pčet stran listu Členvé dbytvé rganizace Pzn.: v případě, že na stránce je nedstatečný pčet klnek, pužijte více těcht listů. Část 6: Členvé dbytvé rganizace Zde jsu zapsání všichni členvé dbytvé rganizace, kteří v předcházejícím kalendářním rce byly členy skupiny výrbců k datu pdání žádsti, s rzdělením na právnické a fyzické sby. Je zde mžné uvést i ty členy, kteří byly členy žadatele jen část rku. Př. čísl vyplní se přadvé čísl řádku Obchdní firma (PO) Příjmení a jmén (FO) Adresa sídla bchdní firmy / trvaléh pbytu IČ/ RČ uvede se IČ, pkud byl přidělen, jinak se uvede rdné čísl. Kmdita vyplní se puze kód kmdity, kteru daný člen prdukuje a pr kteru zárveň je skupina výrbců zařazena d prgramu a žádá dtaci. V případě, že skupina má zařazených d prgramu více kmdit, a její člen prdukuje více než jednu z těcht kmdit, musí přes skupinu výrbců bchdvat veškeru bchdvatelnu prdukci těcht kmdit a tedy i zde se uvedu všechny tyt kmdity. V tmt případě se uvede každá kmdita na zvláštní řádek, viz br.1. Včelí prdukty Obilviny K2 Olejniny Brambry K4 Len a knpí na vlákn Květiny a krasné dřeviny Léčivé, armatické a křeninvé rstliny K7 Šklkařské výpěstky vcných dřevin Jatečné vce a kzy Jatečný skt Jatečná prasata Jatečná drůbež Jateční běžci K1 K3 K5 K6 K8 K9 K10 K11 K12 K13 Obr. 1 Př. č. Příjmení Jmén Adresa trv. pbytu - ulice: Č. p. Č. r. Obec PSČ Identifikační čísl Kmdita* 1 Vmáčka Karel 10 Dlní Lhta K1 K2 K3 2 Vmáčka Rudlf 20 Hrní Lhta K2 30 Míst vyhtvení žádsti vyplňuje žadatel, musí být stejné jak u klnky 27. stránka 7

8 31 Datum datum vyhtvení žádsti ve tvaru dd.mm.rrrr.;vyplňuje žadatel; musí být stejné jak u klnky Razítk a pdpis žadatele tisk razítka; pdpis musí být v suladu s výpisem z OR. 32 Pvinný údaj, bez kteréh nemůže být žádst přijata. Strana 3 Část 7: Pvinné přílhy Pčet listů vyplňuje se pčet listů dané přílhy celkem. 33 Míst vyhtvení žádsti vyplňuje žadatel, musí být stejné jak u klnky Datum datum vyhtvení žádsti ve tvaru dd.mm.rrrrr.; vyplňuje žadatel; být stejné jak u klnky Razítk a pdpis žadatele tisk razítka; pdpis musí být v suladu s výpisem z OR. Pdpis na tét stránce musí být úředně věřený (jinak je žádst neplatná). 35 Pvinný údaj, bez kteréh nemůže být žádst přijata. stránka 8

9 Přílha č. 2 Supiska faktur přijatých Instruktážní list pr žadatele k vyplnění frmuláře Supiska faktur přijatých a vydaných Přadvé čísl identifikace řádku v systému; Čísl faktury čísl faktury přijaté; Členská faktura vyplňuje se příznak dle skutečnsti: ANO v případě, že skupina nakupvala d svéh člena; NE - v případě, že skupina nenakupvala d svéh člena,; NÁHRADA v případě, že nákupen d nečlena, plnil žadatel ddavatelské závazky za člena, které nebyly splněny; Identifikační čísl jednznačný identifikátr prdávajícíh; Kmdita kmdita, která je předmětem bchdu, dle nařízení vlády se může jednat puze tyt kmdity: Včelí prdukty (K01), Obilviny (K02), Olejniny (K03), Brambry (K04), Len a knpí (K05), Květiny (K06), Léčivé aj. rstliny (K07), Šklkařské výpěstky (K08), Jatečné vce a kzy (K09), Jatečný skt (K10), Jatečná prasata (K11), Jatečná drůbež (K12), Jateční běžci (K13) Relevantní k datu datum uskutečnění zdanitelnéh plnění musí být v suladu s textem na faktuře; Objem prdeje kmdity pčet bjemvých jedntek dané kmdity, který byl předmětem dané faktury; Jedntka v jakých jedntkách je vyjadřván bjem dané kmdity; K06 a K08 jsu v KUSECH (ks), statní kmdity jsu v TUNÁCH (t) Částka bez DPH za kmditu fakturvaná částka bez DPH dpvídající dané kmditě; V případě, že na faktuře je fakturván prdej (nákup) více kmdit relevantních pr ZSV, vyplňuje se tabulka tak, že kmdita, bjem kmdity, jedntka a částka bez DPH za kmditu naplňuje jedntlivými hdntami dpvídající dané kmditě. Ostatní identifikace faktury je pr všechny splečná a uvede se v každém řádku stejná. D tét tabulky se vyplňují puze faktury přijaté, jejichž předmětem činnsti jsu kmdity, se kterými je žadatel zařazen d prgramu, a které splňují pžadavky na bchdvanu prdukci dle bchdních smluv a splečných pravidel. Supiska faktur vydaných D supisky faktur vydaných se vyplňují puze faktury na bchdvanu prdukci (tzn. faktury, jejichž předmětem nebyla prdukce, která nesplňuje pdmínky stanvené v bchdních pravidlech neb u jatečných zvířat prdukce, která nejde na prážku (mláďata, chvná zvířata, )). Přadvé čísl identifikace řádku v systému; Čísl faktury čísl faktury vydané; Kmdita kmdita, která je předmětem bchdu, dle nařízení vlády se může jednat puze tyt kmdity: Včelí prdukty (K01), Obilviny (K02), Olejniny (K03), Brambry (K04), Len a knpí (K05), Květiny (K06), Léčivé aj. rstliny (K07), Šklkařské výpěstky (K08), Jatečné vce a kzy (K09), Jatečný skt (K10), Jatečná prasata (K11), Jatečná drůbež (K12), Jateční běžci (K13) Relevantní k datu datum uskutečnění zdanitelnéh plnění musí být v suladu s textem na faktuře; Objem prdeje kmdity pčet bjemvých jedntek dané kmdity, který byl předmětem dané faktury jedná se celkvý bjem dané kmdity v nezpracvaném stavu; Jedntka v jakých jedntkách je vyjadřván bjem dané kmdity; K06 a K08 jsu v KUSECH (ks), statní kmdity jsu v TUNÁCH (t) stránka 9

10 Částka bez DPH za kmditu fakturvaná částka bez DPH dpvídající dané kmditě; V případě, že na jedné faktuře je fakturván prdej více kmdit relevantních pr tt patření, vyplňuje se tabulka tak, že kmdita, bjem kmdity, jedntka a částka bez DPH za kmditu naplňuje jedntlivými hdntami dpvídající dané kmditě. Ostatní identifikace faktury je pr všechny splečná a uvede se v každém řádku stejná. Žadatel v supisce faktur uvede čistu finanční hdntu (tzn. celkvu cenu pníženu srážky a jiná pnížení). Příklad: Žadatel vystavil fakturu vydanu č. 01 s následujícími hdntami: Faktura bude uvedená v supisce následujícím způsbem: př.č. čísl faktury vydané kód kmdity datum uskut. zdanit. plnění bjem kmdity jedntka finanční částka bez DPH (Kč) 1 01 K ,9702 t Jedná se případ, že nestandard není sučástí bchdvané prdukce vymezené ve Splečných pravidlech. Částka Kč je rzdílem mezi ,5 Kč a 1 282,5 Kč. Odpvědný útvar: Odbr PP a HRDP Zpracvala: Naďa Vaňkvá stránka 10

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI 1. Úvd a účel PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU, POVINNOST IDENTIFIKACE Tent dkument je věnván základnímu výkladu pvinnstí a patření v bji prti praní

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH - druhy jídelních lístků, náležitsti, gastrnmická pdpra, pdpra prdeje Způsby nabídky Aktivní hst prdukt vidí, nabízíme h v místnsti neb přím u stlu Nabídkvé vzíky Nabídkvé

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2012 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek, mezi kterými se přepíná

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2014 12:00:27 CZ0712 Olmuc Vlastník, jiný právněný 500496 Olmuc V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr

Více