Výroční zpráva Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

2

3 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění domů OSBD Česká Lípa, počty bytů v jednotlivých lokalitách, přehled objektů ve vlastnictví a správě druţstva, členská základna, správa pro cizí subjekty Organizační struktura schematické znázornění volené orgány a správa druţstva Volené orgány druţstva činnost SD, činnost představenstva, činnost KK, jmenný seznam členů i náhradníků představenstva a kontrolní komise Správa druţstva schéma vedení správy, zpráva o činnosti jednotlivých úseků za rok 2010, poţární ochrana, pojistné události v roce 2010, vyřizování stíţností a ţádostí, zaměstnanecká politika Hospodaření druţstva za rok 2010 Vyhodnocení výhledového plánu za rok 2010 Záměry druţstva v roce 2011 Zpráva kontrolní komise Výrok auditora Finanční část: Rozvaha (bilance) Výkaz zisků a ztrát Příloha k účetní závěrce Usnesení SD konaných v roce 2010

4

5 Úvodní slovo předsedy představenstva Váţení druţstevníci, v roce 2010 zahájilo své funkční období nové představenstvo, které bylo zvolené na jarním shromáţdění delegátů. Rok 2010 byl pro naše druţstvo úspěšný, protoţe se podařilo díky přijatým opatřením zastavit růst dluhů na nájemném. V závěru roku se dokonce dluhy mírně sníţily. A protoţe se počet převodů členských práv a povinností vrátil do starých kolejí, došlo snadno k naplnění a dokonce výraznému překročení plánovaných příjmů druţstva. Hospodaření roku uzavíráme s hrubým ziskem více neţ 9 mil. Kč. Na zisku se výrazně podílí zvýšený výběr penále za neuhrazený nájem, coţ je důsledek neutěšené ekonomické situace a vysoké nezaměstnanosti v našem okrese. Bez ohledu na nepříznivou ekonomickou situaci stále stejným tempem pokračují převody bytů do osobního vlastnictví a vznikají nová společenství vlastníků. Nárůst počtu bytů v osobním vlastnictví si postupně vyţádal i změny v organizaci správy druţstva. Zejména z tohoto důvodu se naše druţstvo v roce 2010 rozhodlo posílit správu nikoliv personálně, ale zavedením nové generace softwaru pro řízení své činnosti. Do poloviny roku 2011 bude zavedena nová generace programu Integri zaloţená na nejmodernější platformě a správa druţstva tak bude moci výrazně zvýšit svou produktivitu. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 3

6 Profil OSBD Česká Lípa Název firmy: Okresní stavební bytové druţstvo Česká Lípa Označení firmy: OSBD Česká Lípa Právní forma: bytové druţstvo Adresa: Barvířská 738 tel.: Česká Lípa fax: www: Zapsané do obchodního rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, odd. Dr. XXXI, vloţka 320 Zapisované základní jmění: 5 mil. Kč IČO: Bankovní spojení: /0300 Úřední hodiny na správě druţstva: pondělí a středa: 7:00 16:30 Předmět činnosti Předmětem činnosti je především správa a údrţba nemovitostí. Druţstvo zajišťuje provoz bytových a nebytových objektů ve svém vlastnictví i ve vlastnictví jiných osob. Svou činností zabezpečuje sluţby spojené s uţíváním domů, bytů, nebytových prostor a garáţí. Provádí údrţbu, opravy, modernizace i rekonstrukce společných částí domů, nebytových prostor a garáţí. Vedle toho má ţivnostenská oprávnění na výrobu a rozvod tepelné energie, s instalovaným výkonem nad 50 kw a nepodléhající licenci. Dále na činnost účetních poradců a vedení účetnictví. Rovněţ má ţivnostenské oprávnění na provádění revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení. Okresní stavební bytové druţstvo bylo zaloţeno na ustavující schůzi jiţ a integrací všech malých druţstev vzniklo na přelomu let 1980/81 velké druţstvo s celookresní působností. Naše druţstvo spravuje bytů (344 domů) a 115 garáţí. Jsme největším bytovým druţstvem v Libereckém kraji. OSBD Česká Lípa má bytový fond rozmístěný v 31 obcích a městech. Právní vztahy mezi druţstvem a jeho členy, jakoţ i mezi členy druţstva navzájem se řídí stanovami druţstva, přijatými na shromáţdění delegátů dne novelizovanými dne , Druţstvo je právnickou osobou. Statutárním orgánem druţstva je 7 členné představenstvo. Nejvyšším orgánem je shromáţdění delegátů. Pro zvýšení informovanosti svých členů vydáváme a rozesíláme zdarma jednou za dva měsíce Zpravodaj OSBD Česká Lípa. Další informace najdete na našich internetových stránkách OSBD Česká Lípa je aktivním členem Svazu českých a moravských bytových druţstev a úzce spolupracuje s regionálními orgány státní správy a samosprávy. strana 4 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010

7 ZÁKLADNÍ INFORAMCE Rozmístění domů OSBD Česká Lípa ve vlastnictví, spoluvlastnictví a správě bývalých domů OSBD Česká Lípa Obec Počet bytů Česká Lípa 5950 Nový Bor 1140 K. Šenov 396 Stráţ p. R. 320 Doksy 240 Cvikov 234 Mimoň 223 Jablonné v P. 130 Dubá 85 Zákupy 72 Ţandov 72 Zahrádky 49 Struţnice 39 Sosnová 36 Jestřebí 33 Tuháň 28 Okna 28 Holany 24 Dřevčice 24 Pihel 23 Chlum 20 Sloup v Č. 20 Kravaře 18 Skalice 12 H. Libchava 10 D. Libchava 9 Proodín 8 Valteřice 8 Staré Splavy 6 Kozly 4 Volfartice 4 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 5

8 Přehled spravovaných objektů Počet bytů Počet bytů Počet spravovaných Počet spravovaných Počet garáţí ve ve správě ve vlastnictví OSBD bytů vlastníků garáţí vlastnictví Počet domů ve správě celkem k : 344, z toho 289 druţstevních a 55 cizích. Členská základna Počet členů 9057 Počet členů vlastníků 1874 Počet vlastníků nečlenů 64 Počet nově přijatých členů 29 Zánik členství dohodou 67 Zánik členství vystoupením 29 Zánik členství vyloučením 0 Udělení výstrah před vyloučením 4 Počet SVJ (společenství vlastníků jednotek) s právní subjektivitou ve správě OSBD Česká Lípa v roce 2010 SVJ vlastní (vzniklé z domů OSBD) SVJ cizí 37 domů 551 bytů 18 domů 524 bytů strana 6 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010

9 Organizační struktura DRUŢSTVO Volené orgány SHROMÁŢDĚNÍ DELEGÁTŮ PŘEDSTAVENSTVO KONTROLNÍ KOMISE Správa druţstva ŘEDITEL SPRÁVY ÚSEK ŘEDITELE PRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ÚSEK EKONOMICKÝ ÚSEK TECHNICKÝ ÚSEK Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 7

10 VOLENÉ ORGÁNY DRUŢSTVA Orgány druţstva jsou: a) shromáţdění delegátů (SD) b) představenstvo c) kontrolní komise (KK) d) členská schůze samosprávy e) výbor samosprávy f) pověřený předseda samosprávy SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ PŘEDSTAVENSTVO KONTROLNÍ KOMISE PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA PŘEDSEDA KK ČLENSKÁ SCHŮZE VÝBOR SAMOSPRÁVY POVĚŘENÝ PŘEDSEDA SAMOSPRÁVY DELEGÁT strana 8 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010

11 Shromáţdění delegátů je nejvyšším orgánem druţstva. Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem druţstva, řídí činnost druţstva a rozhoduje o všech záleţitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím SD vyhrazeny jinému orgánu. Předseda představenstva jedná jménem představenstva druţstva. Kontrolní komise je nezávislý kontrolní orgán druţstva. Předseda kontrolní komise řídí jednání kontrolní komise. Samospráva je samostatnou organizační jednotkou a tvoří ji zpravidla členové druţstva uţívající prostory daného bytového domu. OSBD má své bytové domy rozděleny na 281 samospráv. Členská schůze samosprávy je orgánem, ve kterém členové druţstva projednávají veškeré záleţitosti spadající do okruhu působnosti samosprávy. Výbor samosprávy je výkonným orgánem samosprávy. Pověřený předseda samosprávy můţe být zvolen v případě, ţe není zvolen výbor samosprávy a plní funkci výkonného orgánu samosprávy. Členové představenstva: Předseda představenstva Místopředseda Členové RNDr. Jiří Bárta Petr Murka Břetislav Chlup Ing. Luděk Semerád Pavel Tille Michaela Uhlířová Ing. Pavel Mothejzík Členové kontrolní komise Předseda kontrolní komise Místopředseda Členové Jaroslava Tůnová Zbyněk Zoubek Renata Doleţalová Jan Urban Mgr. Jiří Nejezchleba Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 9

12 Činnost Shromáţdění delegátů (SD) v roce 2010 V roce 2010 se konala dvě shromáţdění delegátů. Jarní shromáţdění delegátů proběhlo dne v sále hotelu Merkur v České Lípě. Z trendu roku 2010 označovaného rokem volebním se dá říci, ţe i naše shromáţdění delegátů nevybočovalo. Volilo se na dalších 5 let představenstvo a kontrolní komise. Určitě to byl jeden z nejdůleţitějších bodů tohoto shromáţdění. Z pozvaných 122 delegátů jich bylo v době zahájení jednání přítomno 92. Účast 73% tak zajistila usnášení schopnost. Jiţ tradičně se na kaţdém jarním shromáţdění delegátů předkládá k projednání výroční zpráva za předchozí rok. Podzimní shromáţdění delegátů se opět konalo v hotelu Merkur v České Lípě. Datum jednání byl podobný jako v jiných letech. Účast delegátů dokládala, ţe zvolení funkcionáři berou roli zástupce členů jednotlivých samospráv váţně a přišlo jich z pozvaného počtu 122 celkem 95. Jednání tím pádem bylo unášení schopné a mohlo na závěr odsouhlasit usnesení. V rámci jednání SD proběhly také doplňovací volby do KK. Do kontrolní komise byl zvolen pan Mgr. Jiří Nejezchleba a náhradnicí se stala paní Dana Holubová. Tím hlavním bodem jednání jako vţdy na podzimním SD bylo projednání a schválení rozpočtu druţstva na další rok. Rozpočet na rok 2011 komentoval a vysvětloval Ing. Mertin, vedoucí ekonomického úseku. Plánujeme zisk kolem 3,6 mil. Kč. Činnost představenstva v roce 2010 V roce 2010 zasedalo představenstvo v těchto termínech: , , 1. 4., a V tomto období zasedalo představenstvo v původním devítičlenném sloţení. Na jarním shromáţdění delegátů 2010 bylo zvoleno nové sedmičlenné představenstvo. To zasedalo v termínech , , , , , a Činnost představenstva se řídí pololetním plánem, který si představenstvo pravidelně připravuje a schvaluje. Členové představenstva jako předsedové jednotlivých odborných komisí přinášejí na jednání výstupy z oblastí, kterými se komise zabývají. Bytová komise připravuje a předává do představenstva ke schválení bytové záleţitosti: přijímání nových členů, ukončování členství dohodou, podnájmy bytů, návrhy na vypořádání rozvedených manţelů a přidělování bytů vyklizených exekucí. Ekonomická komise připravuje k projednání a ke schválení ekonomické záleţitosti. Jednou za čtvrt roku předkládá přehled dluhů na nájmu, čerpání rozpočtu volených orgánů a čerpání rozpočtu mezd na středisku správy. Připravuje a předkládá návrh rozpočtu druţstva, závěrku roku, návrh na vypořádání hospodářského výsledku a návrh na stanovení zálohových plateb. Hodnotící komise zpracovává ţádosti o prominutí penále a předkládá návrhy na jejich vyřízení. Technická komise řeší problematiku související s opravami a technickým stavem bytových domů. Redakční rada připravuje a zabezpečuje vydání šesti čísel Zpravodaje OSBD Česká Lípa. Ostatní komise zasedají nepravidelně podle aktuální potřeby. Na jednáních představenstva se pravidelně zúčastňují dva členové kontrolní komise, kteří přinášejí výsledky kontrol k projednání představenstvu a ředitel druţstva, který rovněţ předkládá k projednání a ke schválení další záleţitosti. Součástí činnosti představenstva je i příprava jarního a podzimního shromáţdění delegátů. Jedenkrát do roka pořádá představenstvo semináře s předsedy samospráv a delegáty. Kromě zasedání se členové představenstva také zúčastňují členských schůzí samospráv, případně je přímo svolávají a řídí. strana 10 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010

13 Činnost kontrolní komise (KK) v roce 2010 Kontrolní komise se v roce 2010 scházela pravidelně jedenkrát za měsíc, a to vţdy týden před jednáním představenstva. Od voleb, které proběhly na jarním Shromáţdění delegátů, pracovala KK do října 2010 ve sloţení 5 členů. Z důvodu odstoupení p. Konrádové, proběhly na podzimním SD doplňovací volby, kde se členem této komise stal Mgr. Jiří Nejezchleba, a náhradnicí byla zvolena pí Dana Holubová. Ve své činnosti se komise řídila plánem práce na příslušné období, tento je zpracováván vţdy na pololetí. Plán kontrol byl sestaven tak, aby z části korespondoval s plánem práce vnitřní kontroly OSBD. Všichni členové KK jsou zapojeni do práce komisí představenstva a aktivně se zúčastňují jejich jednání. V hodnoceném období provedli členové komise 8 kontrol v různých oblastech činnosti druţstva Správa druţstva Provádí výkon a vedení odborných agend souvisejících s provozem, údrţbou, opravami a modernizacemi domů. Poskytuje samosprávám komplexní servis při provádění odborně a organizačně náročných akcí v okruhu jejich působnosti. Tvoří ji zaměstnanci druţstva v pracovním poměru. Správa druţstva měla v roce 2010 celkem 35 zaměstnanců v pracovním poměru a 1 pracovníka na dohodu o pracovní činnosti. Organizačně je rozdělena na 3 základní úseky. V čele úseku stojí vedoucí, kteří spolu s ředitelem tvoří vedení správy druţstva. ŘEDITEL Ing. Jiří Kladníček VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ÚSEKU Ing. Petr Mertin VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ÚSEKU Vlastimil Kouřimský VEDOUCÍ PRÁVNÍHO A SPRÁVNÍHO ÚSEKU JUDr. Bohuslav Vojtěch STŘEDISKO SPRÁVY SVJ STŘEDISKO REVIZE PLYNU STŘEDISKO PŘEVODU BYTU DO VLASTNICTVÍ Ředitel správy druţstva je vedoucím pracovníkem druţstva a je rovněţ prokuristou firmy. Řídí a organizuje jeho běţnou činnost v postavení vedoucího organizace ve smyslu pracovně právních a ostatních obecně závazných právních předpisů. Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 11

14 mil. Kč Zpráva o činnosti druţstva Rok 2010 patřil po hospodářské stránce k poměrně velmi úspěšným. Po předchozím roce hospodářského poklesu opět druţstvo dosáhlo velmi dobrý hospodářský výsledek. Ve vztahu k členům druţstva i ostatním subjektům, pro něţ vykovává komplexní správu, je společností s velmi dobrou rentabilitou. Správní poplatek činil pro členy druţstva 95,- Kč/byt a měsíc, pro členy druţstva vlastníky potom 120 Kč/byt a měsíc. V celém severočeském regionu máme nejniţší správní poplatek pro naše členy. Průměrný správní poplatek za komplexní správu domů se u srovnatelných bytových druţstev pohybuje kolem 130,- Kč/byt a měsíc. V průběhu roku plnilo druţstvo spolehlivě své závazky vůči všem partnerům a dodavatelům prací. Je moţno konstatovat, ţe na domech nevznikly ţádné zásadní technické závady, které by bránily uţívání bytů. V době srpnových povodní se nás tato mimořádná událost dotkla naštěstí jen velmi málo. Zaplaveny jsme měli jen sklepní prostory dvou domů ve Struţnici. Technický úsek Z hlediska počtu oprav a s tím souvisejících finančních výdajů jsme v roce 2010 zaznamenali pokles proti předchozím letům. Důvodem byla velmi sloţitá a zdlouhavá administrativa podkladů pro dotaci Zelená úsporám, dále pak i doznívání ekonomické krize. Velké opravy jako zateplení fasád domů se hodně zpomalily, neboť řada domů zatím splácí půjčky a úvěry na výměnu oken. Technický úsek zajišťoval v roce 2010 práce na údrţbě, opravách a modernizaci bytových domů ve výši přes 89 mil. Kč. Po odečtení všech akcí, které nesouvisely přímo se skutečnými opravami společných částí domů (montáţe rozdělovačů topných nákladů, cejchování a výměny vodoměrů, drobné nákupy, veškeré revize apod.), činila celková výše oprav Kč. Počet oprav proti ostatním letům byl rovněţ ve znamení ekonomického útlumu a celkové číslo oprav je proti předchozímu roku o 10 % niţší. Porovnání čerpání a tvorby DZOI v letech ,74 194,48 Tvorba ,25 127,36 130,55 108,79 102,498 97,44 89,38 97,24 Čerpání ,46 97, Za rok 2010 bylo realizováno oprav (v roce 2009 to bylo oprav). strana 12 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010

15 Rozdělení oprav podle výše čerpání a počtu v jednotlivých kategoriích jsou na následujících grafech. Rozdělení oprav roku 2010 podle výše čerpání Opravy do Kč 2. Opravy Kč 3. Opravy Kč 159 Rozdělení oprav v roce 2010 podle počtu Opravy do Kč 2. Opravy Kč 3. Opravy Kč 4. Opravy Kč 5. Opravy nad Kč Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 13

16 mil. Kč Vývoj velkých oprav domů (náklad v mil. Kč): Rok Zateplení Štíty Okna Zateplené střechy Celkem počet náklad počet náklad počet náklad počet náklad ,73 6 2,32 1 0,65 6 2, , , ,28 6 3, ,26 8 4, ,10 6 3, ,22 9 5, , , ,17 1 0, , , ,39 4 2, , , ,00 0 0, ,57 8 4, ,42 2 1, , , , , ,06 7 4,24 Celkem , , , ,91 Vývoj nákladů na velké opravy v letech strana 14 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010

17 Počet oprav Náklady v mil. Kč V roce 2010 bylo vydáno nejvíce prostředků na výměny oken. Následují celkové zateplení pláště a štítů, generální opravy střech a pak překvapivě opravy výtahů, coţ má na svědomí poslední rok modernizace. Trend poklesu velkých akcí, zejména zateplování, nadále pokračoval, coţ byl důsledek zmatků kolem dotace Zelená úsporám. V současné době, kdy je jasné, ţe dotace skončila velmi neúspěšně, je zájem o zateplování, výměnu oken a GO střech opět výrazně vyšší. Výše nákladů za jednotlivé druhy oprav v roce Celkem v roce 2010 pro OSBD Česká Lípa pracovalo 224 dodavatelů. Pořadí nejvýznamnějších firem podle počtu akcí ukazuje přehled na grafu: Pořadí firem podle počtu akcí v roce Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 15

18 Vývoj spotřeby tepla domů na centrálním rozvodu tepla Z hlediska vydatnosti zimy byl rok 2010 nejstudenější za posledních 15 let. Přestoţe rozdíl mezi vydatností zimy roku 2009 a 2010 byl zhruba 21,5%, díky zateplení, výměnám oken a zatepleným střechám je, spotřeba tepla pouze o 11,1% vyšší. Vývoj spotřeby tepla v GJ v letech Roční spotřeby tepla v GJ Denostupně = vydatnost zimy GJ strana 16 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010

19 Náklady v tis. Kč Povinné revize Celkové náklady za povinné revize v roce 2010 činily tis. Kč za revizí. V tomto součtu nejsou zahrnuty prohlídky výtahů ani komínů. Náklady za povinné revize v roce Elektro Plyn Hromosvod Hasící přístroje Hydranty Typ revize Instalace rádiových vodoměrů V roce 2009 rozhodlo představenstvo o přechodu z mechanických na rádiové vodoměry v bytech. Výběrové řízení vyhrála firma Techem Praha, středisko Mladá Boleslav. Představenstvo druţstva umoţnilo samosprávám poţadovat i nadále mechanické vodoměry a to i u domů s centrální dodávkou tepla a teplé vody. V důsledku toho se z celkového počtu 1317 plánovaných výměn rádiových vodoměrů uskutečnilo pouze Zbytek 277 zůstal i nadále jenom mechanický. Dotace Zelená úsporám Dotace byla vyhlášena v dubnu 2009, od září 2009 byly podmínky zmírněny a bylo moţné přihlásit i panelové domy. Dotace byla pozastavena pro panelové domy ke dni 24. srpna 2010, pro ostatní pak ke dni Po celou dobu trvání dotace se měnily podmínky a formuláře k podání ţádosti, díky nejasnostem kolem způsobu financování, formě souhlasu vlastníků bytů atd., bylo téměř nemoţné úspěšně podat ţádost. Druţstvo bylo schopno podat ţádosti pro čtyři domy, pátý dům nám byl z nejasných důvodů vrácen. Celkový objem poţadované dotace je Kč na projekty a Kč na realizaci. Z toho jsme zatím obdrţeli pouze Kč na projekty. Zbytek prostředků by měl být proplácen postupně, jak jsou vyřizovány jednotlivé ţádosti na Státním fondu ţivotního prostředí. Ceny tepla v roce 2010 Do našich domů dodává centrální teplo celkem 10 různých dodavatelů. Jejich ceny jsou samozřejmě závislé na velikosti a hospodárnosti zdroje, druhu paliva a ekonomice samotného dodavatele. Rozptyl cen tepla v roce 2010 byl od 452 Kč/GJ v Kamenickém Šenově aţ po 693 Kč/GJ v Jablonném v Podještědí (viz tabulka). Prognóza cen tepla pro rok 2011 je v podstatě neměnný stav s mírnými výkyvy. Díky tomu jsme po mnoha letech nemuseli provádět hromadnou změnu nájemních předpisů k Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 17

20 Ceny tepla v Kč/GJ v jednotlivých letech a lokalitách: Dodavatel Nový Bor Odhad Česká Lípa Stráž p. R Mimoň Zákupy Dubá Cvikov Jablonné v Podj Doksy Kamenický Šenov nový zdroj Změny v tepelném hospodářství V roce 2010 došlo ke dvěma významným změnám v dodávkách tepla. Ukončili jsme k pronájem blokové kotelny v Ţandově, kterou následně koupila a provozuje společnost RWE Plynoprojekt s.r.o. Praha. Dále jsme v srpnu 2010 ukončili smlouvu se společností SMC s.r.o. Cvikov a zbudovali pro tři domy ve Cvikově tři domovní kotelny. Spory s firmou Lenoxa a.s. Liberec Jak jsme zmiňovali jiţ v loňské zprávě, dodavatel tepla v lokalitě Doksy, společnost Lenoxa a.s. Liberec, ignoroval veškeré legislativní povinnosti a zvyklosti dodavatele tepla a diktoval si ceny a podmínky dodávek tepla. Spor vyvrcholil jednak odebráním licence ze strany Energertického regulačního úřadu (ERÚ) ke dni , jednak vyhlášením konkurzu na společnost Lenoxa k V současné době provozuje zdroj v Doksech společnost ČEZ Teplárenská a.s. Chomutov na základě rozhodnutí ERÚ, a to do Do té doby musí vlastník zdroje a rozvodů, společnost EFIS s.r.o. Praha nalézt nového provozovatele, případně vlastníka, aby nebyla přerušena dodávka tepla do domů. Zprovoznění ubytovny pro neplatiče v Dobranově V roce 2000 byla nákladem 2,9 mil. Kč přestavěna bývalá sokolovna v Dobranově na ubytovnu pro neplatiče. Po dobu 10 let umoţňoval objekt vystěhovávání dluţníků, protoţe díky moţnosti tohoto ubytování jsme získávali pravomocné rozsudky a uvolňovali byty s dluhy k dalšímu přidělení. Vlivem změny legislativy v oblasti výpovědi z nájmu se však objekt stal prakticky nepotřebným. Moţnost prodeje vzhledem k nedobré ekonomické situace ve státě a specifickému způsobu uţívání objektu není v dohledné době rentabilní, hledali jsme proto spíše cestu pronájmu. Pronájem byl uzavřen zatím na dva roky s Farní charitou Česká Lípa. Zprovoznění ubytovny, která byla několik let neobydlena, předcházely nutné provozní náklady a úpravy v prostorách. Museli jsme zprovoznit čističku odpadních vod, instalovat bojlery na teplou vodu, upravit jištění v rozvodné skříni. Celkem investované náklady představovaly částku Kč. strana 18 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010

21 Ekonomický úsek Hospodářský výsledek druţstva za rok 2010 byl velmi dobrý, přestoţe doznívala ekonomická krize. Při podrobnějším rozboru je moţno říci, ţe byly dva hlavní důvody, které k tomu přispěly. Prvním byla velice dobrá práce s dluţníky a druhým bylo šetrné hospodaření správy druţstva. Vymáhání dluhů a s tím související inkasování penále vedlo k větším výnosům, neţ jsme plánovali. Správa druţstva proti plánu ušetřila 1,6 mil. Kč v nákladech. Proti plánovaným výnosům byl zklamáním příjem z termínovaných úloţek. Úrokové sazby byly velmi nízké a proti plánovaným 2,5 mil Kč jsme získali jen necelých 1,8 mil. Kč. Poměrně úspěšně dopadly výsledky hospodaření středisek ostatního hospodaření. Zisk, na kterém se dominantně podílel příjem z budovy pronajaté bance ČSOB, činil 3,2 mil. Kč. Proti plánované ztrátě 972 tis. Kč na správě druţstva dosáhla správa druţstva zisk ve výši tis. Kč. Úsporně hospodařila také střediska volených orgánů a dosáhla v roce 2010 úsporu ve výši 280 tis. Kč, coţ činilo 16,9% z plánovaného rozpočtu. Zisk za celé druţstvo před zdaněním činil Kč. Po odečtení daně potom Majetek druţstva v účetních hodnotách představoval ke konci roku 2010 částku ve výši 1,293 miliardy Kč. Provedená řádná inventura majetku druţstva za rok 2010 konstatovala, ţe u ţádného účtu nebyl vykázán inventurní rozdíl. Stav finančních prostředků k činil Kč. Ty jsou uloţeny ve třech bankách (nevětší část v ČSOB, ČS, KB). Provozní účet máme u ČSOB pobočka Česká Lípa. Měsíční předpis úhrad za celé druţstvo činil v roce 2010 částku kolem 34,5 mil. Kč. Vývoj HV na OSBD Česká Lípa od roku 2000 do roku PRED DANI DAN PO DANI Důleţitým ekonomickým ukazatelem, který souvisí s ekonomickou stabilitou druţstva, jsou dluhy na nájmu a počet dluţníků. Dopad ekonomické krize se projevil v roce 2009 nárůstem dluhů a počtu dluţníků. Na konci roku 2009 se výše dluhů přiblíţila k 7 mil. Kč. První měsíce roku 2010 nám dluhy ještě nepatrně rostly a teprve od druhé poloviny roku se začaly sniţovat. Tohoto stavu jsme dosáhli zvýšenou četností upomínek a razantnějším přístupem ve vymáhání pohledávek, které vedly i v osmi případech k vystěhování nájemníků do přístřeší. Na konci roku 2010 činila výše dluhů za celé druţstvo Kč. Podařilo se nám sníţit dluhy během roku o 684 tis. Kč a počet dluţníků se sníţil o 8 a činil 577. Daleko větším problémem jsou dluhy u vlastníků bytových jednotek. Na konci roku 2010 nám dluţilo za správu domu a sluţby spojené s uţíváním bytu 116 klientů a jejich dluh dosáhl hodnoty tis. Kč. Vymáhání těchto dluhů je mnohem sloţitější, neboť v těchto případech jiţ nelze podat výpověď z nájmu a vystěhovat uţivatele bytu. Jedinou velkou hrozbou je pro dluţníka nařízení prodeje bytu k uspokojení pohledávky, ale to je moţné aţ tehdy, kdy částka Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 19

22 pohledávky je významná. Vyskytují se i případy, kdy dluţník má dluhy nejen ve vztahu k bydlení, ale má i jiné nesplacené závazky a potom i plnění z nařízeného prodeje nemovitosti v draţbě je problematické Vývoj počtu dlužníků a celkové výše dluhů za 12 měsíců roku 2010 Dluhy v 10tis. Kč Počet dlužníků Správa druţstva pronajímá 17 nebytových prostor umístěných v panelových domech. Jedná se o 9 nebytových prostor v ul. Praţská, Česká Lípa a 8 nebytových prostor na sídlišti v Novém Boru. V průběhu roku se nám relativně dařilo je pronajímat. V České Lípě na Praţské ul. se nám podařilo pronajmout od volný nebytový prostor k provozu lékárny. To je poměrně velmi stabilní a finančně jistý pronájem. Další nebytový prostor, který byl od začátku roku volný, si pronajala podnikatelka za účelem prodejny zeleniny od V lednu 2011 však skončila a nebytový prostor je stále volný. V Novém Boru jsme od pronajali jeden nebytový prostor na zřízení ordinace lékaře gynekologa. Všech 8 nebytových prostor je obsazených. Změny jsme v průběhu roku zaznamenali jen ve výměně pronájemců z řad vietnamských občanů. Dům na ul. Luţická v České Lípě je určen pro nebytové účely. Do konce září 2010 zde působila v pronájmu firma PEOT, s.r.o. Její nájem skončil k , a protoţe nedodrţela firma smluvní ujednání o dlouhodobém podnájmu na dobu 5 let, byla povinna uhradit sankci ve výši celoročního nájmu ve výši 174 tis. Kč. Firma provedla na objektu stavební úpravy s naším souhlasem, které byly ohodnoceny částkou 96 tis. Kč. Doplatek ve prospěch OSBD Česká Lípa činil 78 tis. Kč. Objekt Luţická je od neobsazen a je nabízen k pronájmu. Ubytovnu pro neplatiče v Dobranově jsme měli jiţ několik let prázdnou. Právně bylo obsazeno začátkem roku 2010 šest pokojů. Nastalá změna stavu, kdy všichni neplatiči byli odsouzeni k vystěhování do přístřeší, nás vedla k rozhodnutí ubytovnu pronajmout potřebným občanům. Pronájem Farní charitě Česká Lípa pro ubytování matek s dětmi, byl krokem opravdu charitativním. Nájemní smlouvu jsme uzavřeli na dva roky a nájem 5 tis. Kč za měsíc představuje velmi symbolické nájemné zhruba 1,- Kč za m 2 a den obytné plochy. Výnos z nájemného nám z větší části uhradí roční odpisy a předáním ubytovny do nájmu jsme ušetřili platby za elektřinu. Významným nebytovým objektem ve vlastnictví druţstva je budova v ul. Barvířské sousedící se správní budovou našeho druţstva. Zde je v pronájmu aţ do roku 2013 banka strana 20 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010

23 ČSOB. Výnos z pronájmu nám umoţňovalo stabilizovat měsíční správní poplatek pro naše klienty na velmi přijatelné úrovni po celý rok V roce 2010 se na ekonomickém úseku řešily úkoly vyplývající ze změny legislativy a dále úkoly vedoucí k vyšší efektivitě výkonu správy druţstva: Implementovali jsme nový program Evolio na zpracování dokumentů z datové schránky. Licence je pro více uţivatelů. Pracovnice byly proškoleny a program běţí v rutinním provozu. Byl zakoupen a nainstalován modul informačního systému Integri - Insolvenční rejstřík. Ten nám umoţňuje provádět automatické kontroly klientů bydlících v námi vlastněných a spravovaných domech ve vztahu k insolvenci. V říjnu 2010 jsme zahájili přípravné práce a od listopadu jiţ testování a kontrolu převedených dat do nové verze Integri G5. Celý proces přechodu na novou verzi bude probíhat do Od plánujeme plný provoz. Na konci roku 2010 byla zahájena kontrola Finančním úřadem Česká Lípa na daň z příjmu právnických osob Ta skončila v měsíci březnu bez nálezu. Bezprostředně po podání daně z přidané hodnoty za rok 2010 (DPH) se ohlásili pracovníci FÚ na místní šetření k ověření údajů na daňovém přiznání. Obě kontroly dopadly pro druţstvo výborně a finanční úřad neshledal ţádnou závadu. S cílem sníţit náklady za poštovné jsme v roce 2010 začali vyuţívat produkt České pošty s názvem Hybridní pošta. Jedná se o produkt, který nám usnadňuje distribuci velkých objemů pošty. Po odeslání dat Česká pošta vytiskne dopisy, provede vloţení do našich obálek a doručí druhý den adresátům. Za všechny tyto sluţby neplatíme víc neţ obvyklé poštovné (papír, tisk a zabalení stojí méně, neţ je poskytnutá sleva na poštovném). Za účelem deklarované kvality poskytovaných sluţeb prováděných ve správě domů cizích SVJ jsme v říjnu 2010 organizovali školení pro funkcionáře. Témata byla z oblasti ekonomiky (zhodnocování volných finančních prostředků, pojištění statutárních orgánů, vyplácení odměn, vymáhání pohledávek) a z oblasti technické (způsoby řešení oprav a komunikace s techniky našeho druţstva). V rámci přerozdělení práce referentek na ekonomickém úseku a z důvodu lepší obsluhy klientů jsme přestěhovali v polovině roku kancelář pokladny do hlavního vestibulu. Úsek právní a správní Tento úsek se zabýval záleţitostmi ohledně vlastnictví bytových jednotek, převody členských práv, právními postupy při vymáhání dluhů, organizačními záleţitostmi kolem fungování samospráv a společenství vlastníků jednotek. V roce 2010 trval zájem o převody bytů do vlastnictví. Hlavním důvodem je potřeba zejména mladých rodin získat do jednoho roku byt do vlastnictví pro zástavu k hypotečnímu úvěru. Dá se tedy říci, ţe financování bytů úvěrem a podmínky bank pro získání úvěru jsou největším motivačním nástrojem. Do vlastnictví bylo převedeno v roce 2010 celkem 441 bytových jednotek, z toho 14 vestavěných garáţí. Součástí převáděné jednotky je i alikvotní část pozemku pod domem. Na rok 2011 máme jiţ zpracován harmonogram převodů bytových jednotek do vlastnictví, který předpokládá převod asi 445 jednotek (7 vestavěných garáţí). Obdobně vypadá výhled i na rok 2012, kdy počet 400 aţ 450 převedených jednotek je limitován kapacitními moţnostmi správy druţstva. S nárůstem počtu převedených bytů do vlastnictví se zvýšil i počet SVJ s právní subjektivitou. Počet bytů ve vlastnictví druţstva poklesl na některých domech pod 25% a ze zákona pak vzniká společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou. Na domech, kde jsou jen čtyři bytové jednotky i po převodu všech do vlastnictví, SVJ nevzniká. V roce 2010 spravovalo druţstvo 11 domů se čtyřmi bytovými jednotkami ve vlastnictví členů. V druţstevních domech vzniklo Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 21

24 díky převodům bytů do vlastnictví SVJ s právní subjektivitou na 12 domech s počtem 197 bytových jednotek. Zejména na malých domech je problém s ustanovením orgánů společenství, protoţe funkci pověřeného vlastníka nikdo nechce vykonávat. Konkrétně na domě bývalé samosprávy č. 752 Jestřebí, vykonává OSBD Česká Lípa funkci správce ze zákona. Vedle toho nám přibyly v roce 2010 do správy 3 domy se 42 bytovými jednotkami tzv. cizí. Na druţstevních domech převodem bytů do vlastnictví vzniká tzv. smíšené spoluvlastnictví označované také jako SVJ bez právní subjektivity. V roce 2010 druţstvo spravovalo takových domů 229. V oblasti druţstevního bydlení se změna uţivatelů bytů odehrávala formou převodu členských práv a povinností jinak řečeno prodejem bytu za trţní cenu nebo pronájmem bytu. Převod členských práv nepodléhá schválení orgánu druţstva, podnájem schvaluje představenstvo druţstva. Převodů členských práv se v roce 2010 uskutečnilo 428, smluv o podnájmu bylo uzavřeno 339. Vlastníci rovněţ své byty prodávali a zaznamenali jsme během roku 89 změn vlastnictví. Právní úsek v roce 2010 vykazoval velmi dobré výsledky ve vymáhání dluhů a díky této dobré práci se nám dařilo dluhy i počet dluţníků dostat na ekonomicky přijatelnou míru. V průběhu roku jsme podali 123 platebních rozkazů, 72 výpovědí z nájmu, 32 návrhů na vyklizení a 30 exekucí na mzdu, účet nebo majetek. Ve 46 případech byla sepsána dohoda o splátkách s dluţníky a v 8 případech bylo realizováno vystěhování uţivatelů bytů. Jak jiţ bylo uvedeno, je vymáhání dluhů u vlastníků problematické. Hrozba, ţe přijdou o byt je u nich aţ hodně daleko, často mají v bytě nájemníka, ţijí na adrese pro nás neznámé a doručení jakékoliv písemnosti je problematické. Na právním úseku došlo v polovině roku k personálním změnám a pracovníci zařazení na nových funkcích včetně vedoucího se dobře zapracovali. Počet převedených bytů do os. vlastnictví počet bytů strana 22 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010

25 Poţární ochrana V roce 2010 proběhly na všech 197 bytových domech a 18 původně cizích SVJ ve správě druţstva pravidelné roční revize hasebního zařízení (1463 ks hasicích přístrojů a 2443 ks hydrantů) a preventivní prohlídky společných prostor. Poţární preventivní prohlídky byly také provedeny na 22 pronajatých nebytových prostorech. Současně s poţární prohlídkou všech bytových domů byla provedena vizuální kontrola rozvodu plynu, plynoměrů a hlavních uzávěrů, a to na objektech, na kterých v roce 2010 nebyla revizním technikem plynu prováděna pravidelná revize. Jednalo se celkově o 115 bytových domů. O všech kontrolách byl proveden písemný zápis. V průběhu roku 2010 došlo k odcizení hasebního vybavení, a to ve výši Kč. Za rok 2009 to byla částka Kč. Můţeme tedy zkonstatovat, ţe se celková škoda sníţila o Kč. Stejně jako v minulém roce došlo k výraznému zlepšení stavu. V průběhu roku jiţ ţádná ze samospráv, kde není hasební zařízení dosud pojištěno, neprojevila zájem o připojištění. K dnešnímu dni zůstává pojištěno 1222 ks hasicích přístrojů a hydrantů. Je to 31% z celkového počtu hasebního zařízení v majetku druţstva. V roce 2010 došlo ke 4 poţárům v bytových domech, a to 2x ke vznícení sazí v komínovém tělese, 1x vznikl poţár při zkratu elektroinstalace v digestoři a 1x z neznámé příčiny na lodţii v bytovém domě v Hradecké ulici v České Lípě. Tři poţáry byly bez přímé škody na majetku druţstva, při poţáru balkónové lodţie vznikla škoda na majetku OSBD Česká Lípa ve výši ,- Kč. Byly provedeny kontroly a revize poţárně bezpečnostních zařízení, kde je předepsaná periodická zkouška 1x za rok (na výškovém domě v ulici Větrná v České Lípě, revize posilovací stanice a v ulici Wolkerova v Novém Boru, revize kouřového ventilátoru a kontrola nouzových osvětlení na 19 domech vč. správy druţstva). Byly provedeny revize elektrického ručního nářadí na samosprávách, které je mají v majetku. V prosinci 2010 bylo provedeno školení o poţární ochraně a bezpečnosti práce pro všechny zaměstnance druţstva. Bylo provedeno školení řidičů referentů, a to školitelem autoškoly. V roce 2010 byla provedena tématická poţární kontrola ze strany HZS Libereckého kraje. Kontrola byla zaměřena na vedení dokumentace o poţární ochraně v souladu s platnými předpisy. Dále byla provedena fyzická kontrola objektu Hradecká 2658 Č. Lípa. Při kontrole nebyly zjištěny ţádné závaţné nedostatky. Můţeme tedy zkonstatovat, ţe stav poţární ochrany na jednotlivých domech v majetku OSBD Česká Lípa se v roce 2010 zlepšil. Vyřizování pojistných smluv V roce 2010 bylo u pojišťovny uplatněno 152 pojistných událostí, z toho 149 škod bylo vyřízeno kladně, pouze ve třech případech došlo k zamítnutí plnění. Celková výše plnění od pojišťovny na základě námi stanovených rozsahů škod byla stanovena ve výši Kč, coţ je nejvíce za celou dobu trvání pojištění. Plnění pojišťovny činilo Kč a spoluúčast druţstva byla ve výši Kč. Vyřizování stíţností a ţádostí Za období celého roku 2010 bylo na druţstvo doručeno celkem 113 písemných podání od uţivatelů bytů ve správě druţstva. To je číslo prakticky stejné jako v předešlém roce, kdy bylo doručeno 115 písemných podání. Změnila se, ale struktura, ubylo stíţností a bylo více ţádostí. Nejčastějším důvodem pro napsání stíţnosti bylo narušování občanského souţití (hlasitá hudba, dupání, křik, arogance, naschvály, vandalismus). Z celkového počtu 78 podaných stíţností jich bylo 62 tohoto typu. Ostatní uţ měly malou frekvenci a týkaly se uţívání společných prostor, neprovádění úklidu, práce výboru samosprávy. Vyřízeny a posouzeny byly všechny stíţnosti s následujícím výsledkem. 71 jich bylo oprávněných, 6 neoprávněných a 1 byla odloţena. Ţádostí bylo podáno 35 a většina se týkala prominutí poplatků z prodlení (20) a obnovy pronájmu (10). Představenstvo všechny ţádosti projednalo, Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 23

26 v 8 případech ţádosti vyhovělo, ve 12 případech nevyhovělo a v 15 případech vyhovělo částečně. Zaměstnanecká politika Druţstvo při naplňování zaměstnanecké a sociální politiky vycházelo a plnilo ustanovení kolektivní smlouvy uzavřené na rok Mzdy valorizovány nebyly. V souladu se směrnicí o odměňování zaměstnanců byly vyplaceny nadstavbové sloţky mzdy a odměny při ţivotních a pracovních výročích. Zaměstnavatel rovněţ v roce 2010 přispěl zaměstnancům na ţivotní kapitálové pojištění částkou Kč. V roce 2010 byl sociální fond rozdělen podle novelizované směrnice o čerpání sociálního fondu. Zaměstnancům byly na účty převedeny finanční prostředky, ze kterých si jednotlivci čerpají finanční výdaje podle zásad pouţití sociálního fondu. Sociální fond je tvořen přídělem z čistého zisku a o výši přídělu kaţdoročně rozhoduje shromáţdění delegátů. Ze zisku roku 2009 byla do sociálního fondu přidělena pro rok 2010 částka 300 tis. Kč. Zaměstnavatel poskytnul všem zaměstnancům další dovolenou v délce jednoho týdne nad výměru stanovenou v Zákoníku práce. V roce 2010 pokračoval v příspěvku zaměstnancům na penzijní připojištění částkou ve výši 3% z vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, coţ činilo částku Kč. Průměrný stav zaměstnanců se během roku pohyboval kolem 35. V dělnické profesi na DPČ pracoval správce budov a údrţbář v jedné osobě. Struktura zaměstnanců OSBD Česká Lípa k M U Ţ I Ţ E N Y C E L K E M (od ) 35 (od )+ 1 DPČ Mzdové náklady (tis. Kč) Plán Čerpání % ,99 Ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD Česká Lípa strana 24 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010

27 Hospodaření druţstva za rok 2010 Dlouhodobý nehmotný majetek, stav k tis. Kč Jedná se o veškerý software zakoupený pro činnost správy druţstva. Významnou poloţku činí Integri a pak programy Windows, Office, apod. Počáteční stav majetku v pořizovacích cenách činil tis. Kč. Zařazen byl majetek v hodnotě 468 tis. Kč. Jedná se o licenci UNIPASS, MS SQL Server a Windows Server pro nový software Integri G5. Dlouhodobý hmotný majetek Stavby odpisované, stav k tis. Kč Jedná se o budovy správy druţstva Barvířská 738, ubytovnu Dobranov, nebytový dům Luţická, budovu k pronájmu bance ČSOB, septiky a kotelny na samosprávách. Během roku došlo k navýšení hodnoty budovy Luţická 1076 a Barvířská 738. Celkem došlo k navýšení o 115 tis. Kč. Stavby druţstevní, stav k tis. Kč Jedná se o bytové domy a garáţe na samosprávách. Převody bytů do vlastnictví členů druţstva za rok 2010 a následné vyvedení hodnoty bytů z majetku činilo tis. Kč. Do majetku samospráv byly zařazeny 3 blokové kotelny v celkové pořizovací ceně tis. Kč. Movitý majetek, stav k tis. Kč Jedná se o veškerý hmotný majetek správy i samospráv vyjma staveb. Na počátku roku byl stav tohoto majetku tis. Kč. Nakoupen byl movitý majetek za 912 tis. Kč (212 tis. Kč na správě, 700 tis. Kč na samosprávách) a vyřazen, prodán či zlikvidován za 191 tis. Kč (160 tis. Kč na správě, 31 tis. Kč na samosprávách). Pozemky, stav k tis. Kč Pozemky evidujeme získané bezúplatně a koupí. Na počátku roku 2010 mělo druţstvo ve vlastnictví pozemky v hodnotě tis. Kč. S převody bytů do vlastnictví členů byly převedeny pozemky v hodnotě tis. Kč. Stav finančních prostředků druţstva poč. stav k konečný stav k BU ČSOB , ,56 TU ČSOB , ,00 BU KB , ,85 TU KB , ,00 TU ČS , ,96 SS Wustenrot , ,40 Celkem , ,77 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 25

28 Stav dluhu na nájmu Nájemné k Nájemné k Porovnání Saldo je S počet bj sum v tis.kč počet bj sum v tis.kč počet bj změna v tis.kč -500<=S<0 50-7, , , <=S< , , , <=S< , , , <=S< , , , <=S< , , ,762 S< , , ,360 celkem dluhy , , ,458 Vývoj měsíčního předpisu úhrad v roce 2010 Období změny předpisu 01/ / / /2010 předpis za OSBD 35,5 mil. Kč 35,5 mil. Kč 34,2 mil. Kč 34,5 mil. Kč Vývoj výběru penále od roku 2006 do roku 2010 rok předepsané Kč Kč Kč Kč Kč vybrané Kč Kč Kč Kč Kč Stavy kapitálových fondů k Základní kapitál ZČV Fond druţstevní výstavby Fond členských podílů Zdroje krytí pozemků od státu Sociální fond Ostatní fondy ze zisku Nerozdělený zisk Nedělitelný fond tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 253 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč strana 26 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010

29 Výsledek hospodaření družstva za rok 2010 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč správa a celkem náklady - účt.třída 5 samosprávy stř. ost. hosp. vol. orgány stř.úroků OSBD účet druh nákladů 501 spotřeba materiálu 225,1 20,7 0,4 443,9 690,1 502 spotřeba energie 1835,1 248,6 2083,7 503 spotřeba neskladových dodávek 1,6 29,9 31,5 511 opravy a udržování 83095,6 651,6 203, ,1 512 cestovné 19,9 18,5 38,3 513 náklady na reprezentaci 18,0 5,9 23,9 518 ostatní služby 2369,3 59,0 154,1 1878,9 4461,2 521 mzdové prostředky 5184,0 718,4 381,6 9871, ,6 523 odměny voleným orgánům 672,5 672,5 524 zákonné soc. a zdr. pojištění 276,2 208,1 81,8 3422,7 3988,8 525 ostatní soc. příspěvky 14,9 475,0 490,0 527 příspěvky na stravné zaměstn. 18,3 307,8 326,1 531 silniční daň 2,4 11,6 14,0 532 daně z nemovitosti 4385,1 16,5 15,9 4417,5 538 ostatní daně a poplatky 5,9 55,4 1,0 163,6 225,9 540 jiné prov. výnosy SVJ 203,7 203,7 543 dary 50,0 50,0 544 pokuty a penále smluvní 0,0 545 placené penále 0,0 546 odpis nedob. pohl. 92,2 17,7 109,9 548 pojištění a ost. provozní nákl. 1656,0 21,2 7,6 845,0 2529,7 551 odpisy 748,5 1028,3 9,6 1077,5 2863,8 554 tvorba rezerv 108,2 108,2 562 úroky placené 8222,3 8222,3 559 tvorba opravných položek -895,2-895,2 568 ostatní finanční nákl. 9676,2 43,5 28,8 264, ,7 574 tvorba rez. anuita 0,0 579 opr. pol. dluhopisy 0,0 582 manka a škody 0,0 588 ostatní mimořádné náklady 8,7 28,3 37,0 591 daň z příjmu prav. osoby 1249,7 1249,7 599 vnitropodnikové náklady 14063,6 36, ,5 5* Celkem náklady ,8 4760,2 1375, , ,5 výnosy - účt.třída 6 účet druh výnosů 602 tržby za služby 39068,4 64,7 1773, ,4 624 aktivace 2302,3 2302,3 640 jiné prov. výnosy SVJ 203,7 203,7 641 výnosy z vyř. DHM, aktivace kot. 6,5 6,5 644 přijaté penále od obyvatel 60,4 174,0 5930,9 6165,3 646 výnosy z odpisu pohl. 0,1 0,1 648 pronájmy, popl. za přev. a ost ,8 4880,4 1970, ,7 662 úroky z úložek 11,2 1778,2 1789,3 668 přijaté fin. poplatky 2775,4 0,1 2775,4 688 ostatni mim. výnosy 572,4 0,0 0,1 572,4 6991* revize plynu, popl. Projekt 507,1 2,0 509,1 6993* ost.vnitro výkony, půjčky 3136,9 3136,9 6994* správní poplatek 10458, ,2 6* Celkem příjmy ,6 7928,4 0, , ,5 Hosp. výsledek = zisk 1384,8 3168,2-1375,2 5350,2 8527,972 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 27

30 Rekapitulace HV za rok Název stř. náklady výnosy HV Dobranov Nebyty Česká Lípa 93** Nebyty Nový Bor 94** Nová budova - banka Nebyty Lužická CL Revize plynu Stř. převodu bytů a garáží Mezisoučet stř. ost. Hosp Správa Středisko úroků a půjček Mezisoučet Správy Kontrolní komise Představenstvo Shromáždění delegátů Mezisoučet vol.orgánů Celkový mezisoučet Bytová střediska Kotelny Celkem za OSBD Daň z příjmu vypočtená daňovým poradcem Čistý zisk po zdanění Nerozdělený zisk z roku 2006 a 2007 na hospodaření správy V jednotlivých řádcích jsou zobrazeny výsledky hospodaření jednotlivých středisek, v blocích je potom rekapitulován hrubý hospodářský výsledek, tj. výsledek před započtením daně z příjmu právnických osob (DPPO). První blok rekapituluje hospodaření na střediscích ostatních činností druţstva (ubytovna Dobranov, nebytové prostory, budova v pronájmu ČSOB, nebytový objekt Luţická ul. v Č. L., revize plynu, převod bytů a garáţí do vlastnictví). HV za tuto skupinu středisek činil Kč. Středisko Dobranov je ve ztrátě, neboť jsou v nákladech odpisy, elektřina na temperování objektu, daň z nemovitosti, pojištění objektu, výdaje na vetší opravy před pronajmutím objektu. Ve výnosech je nájemné od uzavření smlouvy s Farní charitou Č. Lípa. Druhý blok spolu tvoří středisko správy druţstva a středisko úroků. Správa druţstva skončila rok 2010 v zisku ve výši Kč. Ve výsledku správy byla plánovaná ztráta ve výši 979 tis. Kč a skutečnost byla o více neţ 4 mil. Kč lepší. Důvodem je naplnění plánovaných příjmů z poplatků za převody členských práv a povinností a větší výběr poplatků z prodlení, vetší příjem z vnitropodnikových půjček a úspora v nákladech správy. Ve výsledku střediska úroků jsou výnosy z termínovaných úloţek ( Kč) a 50% výnosů z vnitrodruţstevních půjček ( Kč). Celkem ve výši Kč. HV za druhý blok činil Kč. Třetí blok představuje nákladová střediska funkcionářů. Dohromady náklady dosáhly částky Kč. Poslední blok představuje bytová střediska a kotelny. Bytová střediska dosáhla zisk před DPPO ve výši Kč. Kotelny končí hospodaření s nulou, neboť veškeré náklady platí uţivatelé, kteří vyuţívají sluţeb příslušné kotelny. strana 28 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010

31 Celkem tedy druţstvo dosáhlo za rok 2010 hrubý zisk Kč. Daň z příjmu (DPPO) vypočtená daňovým poradcem je ve výši Kč. Celkový čistý zisk za rok 2010 činí Kč. Z minulých let je předkládán k rozdělení nerozdělený zisk ve výši Kč. Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010 strana 29

32 Návrh na rozdělení HV 2010 a zisků z minulých let 1/ HV bytových středisek po zdanění převod do FBH účet 423: Alikvótní podíl na DPPO 12,78% Po dani z příjmu k rozdělení / Dle klíče zůstatku rozdělit HV na bytová střediska: Úroky TÚ, BÚ a technická pomoc půjčky(1/2) Mimořádný příděl ze zisku správy z HV Garantované úroky 4% z plánovaného zůstatku investice do budovy ( ) Mezisoučet Alikvótní podíl na DPPO 12,78% Pro samosprávy k rozdělení do FBH účet /Ze zbývajícího zisku po zdanění přidělit do soc. fondu: /Nerozdělený zisk středisek správy za rok 2006, mil Kč a za rok ,1 mi. Kč /Tvorba statutárního fondu na investice (Stanovy OSBD čl. 99 odst. 2) Návrh na rozdělení HV za rok 2010 byl projednán ekonomickou komisí a předloţen ke schválení představenstvu druţstva. V této podobě jej předkládá představenstvo delegátům. Vychází jiţ tradičně z principu rozdělit samosprávám větší část zisku k pouţití na údrţbu bytových domů. K jednotlivým blokům je dále podrobnější komentář. 1. HV bytových středisek po zdanění DPPO přidělit do FBH (fond bytového hospodářství) jednotlivých samospráv tak, jak si jej vytvořily. Tento zisk je tvořen výhradně plně zdaňovanými výnosy (pronájmy, poplatky z převodů čl. práv a povinností). Po zdanění se jedná o částku Kč. 2. Nejvýznamnější poloţkou k rozdělení je ta část HV, která vzniká z úroků a ostatních finančních výnosů. Vzhledem k výrazně lepšímu výsledku je mimořádně do této poloţky zahrnut 1 mil. Kč ze zisku správy. Údaje jsou čerpány z výsledovky správy a střediska úroků. V součtu se jedná o Kč podléhající DPPO tj. po DPPO Kč. Tato částka bude rozdělena klíčem váţeného zůstatku DZOI (účet 475) a ostatních účtů samospráv (423=FBH, =výsledek VZP minulého roku, 31120=dluţné nájemné, 37810=dluţné vyúčtování minulých let) k a bude přidělena do FBH jednotlivých samospráv ke dni Ze zisku přidělit do sociálního fondu Kč. Jedná se o příděl na úrovni 98,76% max. moţné výše přídělu dle schválené směrnice. Příděl je vyšší neţ v loňském roce o 90 tis. Kč. V roce 2010 byl HV správy druţstva mimořádně dobrý. 3. Na nerozdělený zisk převést částku Kč vzniklou na středisku správy a převodech bytů. Tímto odloţeným ziskem lze pokrýt hospodaření správy v budoucích letech. 4. Zbývající část zisku ve výši Kč pouţít k doplnění jiţ zaloţeného statutárního fondu na investice. Fond je moţné tvořit dle Stanov OSBD čl. 99 odst. 2 rozhodnutím SD. Fond slouţí jako zdroj krytí jiţ vynaloţené investice do budovy pronajaté bance ČSOB a.s. Ing. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku strana 30 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2010

Výroční zpráva 2009. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2009. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2009 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2011 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Výroční zpráva 2008 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2008 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2008 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Průkopník, stavební bytové družstvo

Průkopník, stavební bytové družstvo Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 28. 5. 2015 Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA ROK 2014 Schváleno

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2008 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 818 429,05 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 650,00 výnos z poplatků za přeregistraci lékařů 602002 Prezentace firem, reklama

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 Osnova Hospodaření společnosti v roce 2011 Výsledky hospodaření Přehled výnosů Komentář k vybraným položkám výnosů Přehled nákladů Komentář

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 7) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

P O Z V Á N K A Bytového družstva Suchý vršek Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele Zpráva kontrolní komise

P O Z V Á N K A Bytového družstva Suchý vršek Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele Zpráva kontrolní komise P O Z V Á N K A na členskou schůzi Bytového družstva Suchý vršek, se sídlem Praha 13, Suchý vršek 2110, PSČ: 158 00, IČ: 25060881, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2008 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2008 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Komplexní předvaha - účty

Komplexní předvaha - účty Strana: 1 021100 Budovy 61 783 66 61 783 66 61 783 66 Celkem syntetika 021 : 61 783 66 61 783 66 61 783 66 029100 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 3 711 792,12 3 711 792,12 3 711 792,12 Celkem syntetika

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 21.4.2010 Účast: přítomno

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah Bytové družstvo DRUŽBA Dobrovského 869/15, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 00043907 zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 281 Směrnice č. 3/2015 Práce

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf. Zpráva o hospodaření. Rok 2013

Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf. Zpráva o hospodaření. Rok 2013 Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 47 47 Varnsdorf Zpráva o hospodaření Rok 213 Datum : 6. května 214 OBSAH: Informace o družstvu 3 Zpráva představenstva za rok 213 4 Zpráva

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA. C I H E L N A, družstvo

1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA. C I H E L N A, družstvo 1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA C I H E L N A, družstvo 2 27.8.2009 Účetní metodika slouží k popisu účtů a významu jejich použití ve společnosti CIHELNA družstvo. Jednotlivé účty nesou název a náplň, případně

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s.

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s. O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně: I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč) Závěrečný účet města Vamberk za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (v Kč) Schválený rozpočet

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VYŽLOVKA ZA ROK 2014 - NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VYŽLOVKA ZA ROK 2014 - NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VYŽLOVKA ZA ROK 2014 - NÁVRH Obsah: 1. Schválený rozpočet na r. 2014 a rozpočtový výhled na r.2014-17 Rozpočtová opatření Inventarizační zpráva Stavy na bankovních účtech Údaje o plnění

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více