Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 13.10.2011"

Transkript

1 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne Přítomni: Omluveni: p. Milan Slavíček předseda p. Richard Vavrda člen výboru p. Jiří Koudelka člen výboru pí Lenka Dúpalová člen výboru p. Zdeněk Láţek místopředseda Začátek schůze: 20:00 hod Splněno: Seznam revizí Výbor shromáţdění zajistí sumarizaci nutných revizí a to včetně datumů, kdy revize proběhly a termínů pro příští revizi. Tyto seznamy budou prezentovány na www. Klíče ke vchodu C Společenství bylo bylo poţádáno o dlouhodobé zapůjčení klíčů ke vchodu C a to Sdruţením Milovice free. Výbor společenství se zapůjčením klíčů souhlasí. Ověřeno u Standy Melichara, klíče jiţ obdrţel. Úkoly: Kontrola ové korespondence Výbor se shodl na nutnosti pravidelné kontroly ové korespondence a komunikace členů výboru prostřednictvím u. O: všichni T: stále Postup řešení vymáhání pohledávek za p. Špárou Vymáhání pohledávky za p. Špárou (oprava střechy) je řešeno s advokátní kanceláří. Je rozhodnuto o exekuci. Smlouva s exekutorem je podepsána oběma stranami. Proces exekuce trvá. Pan Špára byl v prosinci 2010 propuštěn po 2 letech z výkonu trestu. Právní zástupce společenství vyzve exekutora k novému prověření majetkových poměrů p. Špáry. T: stále 1

2 Vymáhání nedoplatků Dluh vlastníka bytu 221 stále trvá. Vlastník bytu neplatí své závazky, nekomunikuje se členy výboru. Společenství vlastníků úspěšně nárokovalo svůj dluh u Okresního soudu v Nymburku. Dále je pohledávka přihlášena do exekučního řízení. Původní exekuční draţba bytu byla zrušena. V druhé vyhlášené draţbě byl byt prodán nejvyšší nabídce. V tuto chvíli čekáme z kolika procent bude pohledávka společenství uhrazena. Schůze draţitelů proběhne dne Dluhy vlastníků bytů č. 131 a č. 143 byly předány k vymáhání právnímu zástupci společenství. T: do vyřešení Ţádost CATRu o vydání klíčů od domu Poskytovatel kabelové televize a internetového připojení CATR Milovice zaslal výboru e- mailovou ţádost o vydání klíčů od domu z důvodu moţnosti samostatného přístupu servisních techniků do domu. Výbor vypracoval návrh na paušální úhradu spotřebované elektrické energie za zařízení CATRu napájené ze společné elektřiny, jejíţ úhrada je podmínkou nejen pro zapůjčení klíčů ale dle názoru výboru i umoţnění dalšího odběru elektrické energie. Návrh CATRu na montáţe podruţných elektroměrů by společenství stavěl do role distributora elektrické energie. Tato činnost však není náplní činnosti společenství. Dalším důvodem je sloţitost tvorby vyúčtování za tuto odebranou energii, které je nejen náročné, ale i zcela závislé na dodání ročního vyúčtování ČEZu. Na základě rozhodnutí Shromáţdění vlastníků bude výbor zajistí výbor paušální úhradu ze strany společnosti CATR. Pokud nebude takováto dohoda se společností CATR moţná, vypoví výbor smlouvu a bude ţádat o odpojení zařízení společnosti katr z elektrického rozvodu společenství. Výbor společenství zaslal dopis společnosti CATR v duchu instrukcí ze shromáţdění vlastníků. Na základě tohoto dopisu byl výbor společenství kontaktován jednatelem společnosti CATR se zájmem o smírné řešení a pokračování spolupráce. Jednání budou pokračovat. Smlouva se společností CATR je odsouhlasena s paušální úhradou 100 Kč za zařízení za měsíc. Úhrada bude provedena zpětně od data Podpis smlouvy zajistí p. Slavíček s jednatelem společnosti CATR. Klíče k uţití budou pro společnost CATR připraveny., Dúpalová Osazení tyčí na pozemku za domem Z důvodu častého parkování vozidel na travnatém pozemku za domem výbor opět otevřel otázku osazení obrubníku u travnatého pozemku za domem tyčemi tak, jak je osazeno u domu č Výbor zajistí kontakt na společnost která prováděla osazení u domu č. 474 a následně zajistí cenovou nabídku tohoto osazení a následné osazení tyčí. Souhlas s umístěním tyčí od města byl udělen. P.Šnek to udělá, je potřeba přesné specifikace tyčí (voz tyče u č.p. 474), nutno určit 2

3 kolik tyčí bude instalováno. Budou to tyče bez řetězu. O: Dúpalová, Koudelka Zatékání ze střechy Vlastníci bytů 142 a 241 nahlásili zatékání do bytů ze střechy. Výbor bude stav sledovat a prověří moţnost oprav. Proběhla kontrola střechy s tím, ţe zřejmě zatéká kolem komínků. Výbor zajistí zatmelení nerovností kolem komínků. Problém trvá. Úkol zakoupit lepidlo Bitumen v v Lysý. O: Koudelka, Slavíček T: stále Výměna zvonků Výbor se rozhodl poptat moţnosti opravy nebo výměny zvonků v celém domě. Výbor zjistí moţnosti a poptá případné dodavatele. Doupal se na to vyprd. Bude to dělat Ţilák. Příští týden udělá kontrolu stavu O: Koudelka T: do shromáţdění vlastníků Revize komínů Výbor se rozhodl zadat právní analýzu pro postup, kdy vlastník bytu nezajistí revizi komínů v řádných termínech. Společenství vlastníků vyuţije závěrů této analýzy k postupu vůči vlastníkům, kteří neplní svou povinnost revize komínů a ohroţují tak byty ostatních spoluvlastníků. Vypracování právní analýzy bylo zadáno Mgr. Brabcovi. O: Vavrda Rozdělené svícení ve vchodech A a D Ve vchodech B, C a E proběhlo v minulosti sjednocení svícení. Ve vchodech A a D se stále rozsvěcí spodní a horní část shodiště rozděleně. Ve vchodech A a D bude sjednoceno svícení na celý dům. Zbylé jističe budou zachovány jako náhradní. Pro vchody A a D bude potřeba nových silnějších jističů, stávající jsou slabší neţ v ostatních vchodech. Bude řešeno aţ při poruše. O: Dúpal T: do příští poruchy Nefunkční venkovní světlo s pohybovým čidlem před vchodem C Výbor zajistí opravu, výměnu či reklamaci venkovního světla s pohybovým čidlem které v tuto chvíli nesvítí. C funguje. B nyní nefunguje 3

4 O: Dúpal Předání účetních dokladů účetnímu p. Dulovi Účetní doklady roku 2011 budou připraveny a předány účetnímu p. Dulovi. Do příštího jednání, Dúpalová Zápis do Obchodního rejstříku Návrh na zápis do Obchodního rejstříku vytvořen, ve kterém budou zapsány změny členů výboru a budou zveřejněny aktuální Stanovy společenství vlastníků. Byl podepsán předsedou výboru, bude zajištěno odeslání na rejstříkový soud. Výstavba chodníků mezi vchody A aţ D Společenství dostalo souhlasné stanovisko od města s výstavbou chodníků mezi vchody A aţ D. Výstavba chodníků byla zadána u dodavatele. T: Úprava místních komunikací v sídlišti Mírová Společenství bylo doručeno rozhodnutí ohledně úpravy místních komunikací v sídlišti Mírová. Výbor má k navrhnutému řešení výhrady. Výbor bude komunikovat s výbory společenství vlastníků domů č.p. 471, 472 a 474 v rámci zajištění společného postupu. O: Vavrda T: Zatékání do bytu 231 Vlastník bytu 231 nahlásil zatékání do svého bytu v oblasti oken. Výbor společenství bude kontaktovat stavební firmu Galuška, která zajišťovala rekonstrukce balkónů v loňském roce a bude tento problém reklamovat. Stavební firma bude kontaktovat přímo vlastníka bytové jednotky. Zatékání v oblasti okapu mezi vchody A a B Nejvyšší část okapu mezi vchody A a B je rozevřená a tímto otvorem zatéká pod omítku domu. Výbor společenství získal kontakt na firmu, která zajišťuje výměnu okapů za pouţití horolezecké techniky. Výbor společenství zajistí cenovou nabídku a následně výměnu. 4

5 Změna vlastníka bytu 221 Byt, který být vydraţen na základě exekuce č. 221 uţívá nový vlastník. Výbor společenství potřebuje získat předávací protokol se stavem vody a podepsanou informaci o výši záloh do fondu sluţeb a fondu oprav. Výbor společenství je s novým vlastníkem v kontaktu a co nejdříve zajistí oba výše uvedené dokumenty. Zatím není zpětná informace. Severový prostor na doméně Google Pan Vavrda zřídil úloţiště dat na doméně Google. Veškeré aktuální dokumenty společenství budou uloţeny na tento serverový prostor a dále budou uţívány členy výboru. Bude zaslán návod pro přihlášení a práce s úloţištěm. O: Vavrda, všichni Vodoměry Müllerová, výměna uzávěru stoupačky. Bude ji vyměněn uzávěr. Dle pana Dovolila musí být dva uzávěry. Bude ověřeno u p. Svobody. Hlodavci v kanalizaci V kanalizaci jsou přemnoţeni potkani. Poslat dopis na město ohledně zajištění deratizace. O: Vavrda Vyklizení sklepů V A se bude Koudelka objednávat kontejner od ASA.. Bude se platit mimo společenství. Pro příště řešit přes společenství. Zakoupení schůdků pro běţnou údrţbu Budou zakoupeny schůdky na základě poţadavku Koudelky pro běţnou údrţbu jako je výměna ţárovek, nebo stříhání větví stromů před vchody. O: Důpalovi Příští schůze výboru 5

6 Příští schůze výboru proběhne dne od u p. Láţka. Pokud by bylo potřeba mimořádně svolat dříve, je moţní i termínuod do Zápis provedl: Odsouhlasili: Vavrda Slavíček Dúpalová Koudelka V Milovicích

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI)

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) 1 Kaskády Barrandov II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA FINEP FINEP BYTOVÝ DŮM KASKÁDY BARRANDOV II Právě se stáváte majitelem nové bytové (nebytové)

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15 strana 1 / 15 MgA. Zdeněk Klauda - FinalTek.com Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. Mikovcova 574/3, 120 04 Praha 2 - Vinohrady Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, ČR zapsán v ŽR, příslušný ÚMČ Praha 2 Číslo

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb obchodní společnosti Poski.com s.r.o. (dodavatel) se sídlem 28. října 1584/281, Ostrava Mariánské Hory, 709 00, IČ:27791505,

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C)

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Manuál uživatele Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Za společnost Skanska a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom Vám pomohli rychleji se

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Zápis z jednání č. 1 Městského zastupitelstva ze dne 18. 01. 1999

Zápis z jednání č. 1 Městského zastupitelstva ze dne 18. 01. 1999 M ě s t o K r á l í k y Zápis z jednání č. 1 Městského zastupitelstva ze dne 18. 01. 1999 Přítomní členové MZ: ing. Zima, ing. Tóth, pí Ettelová, ing. Danielová, MUDr. Bartáková, ing. Strnad, ing. Šašek,

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby,

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby, tj. zejména

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více