PEKS BP Otázka č.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3"

Transkript

1 PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC: 3 5. POSTUP HODNOCENÍ INVESTIC 5 6. METODY HODNOCENÍ INVESTIC (VÝNOSNOST, DOBY NÁVRATNOSTI, ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA, VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ %) 6 7. SROVNÁNÍ INVESTIČNÍCH VARIANT 7 8. ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ PODNIKU 7 9. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ DRUHY FINANCOVÁNÍ PODNIKU ROZDĚLENÍ ZISKU PODNIKU, DIVIDENDOVÁ POLITIKA HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK DIVIDENDOVÁ POLITIKA DLUHOVÉ FINANCOVÁNÍ OD IRČI - VSUVKA DLUHOVÉ FINANCOVÁNÍ DŮVODY PRO POUŽITÍ CIZÍHO KAPITÁLU FINANČNÍ PÁKA: DOPLNĚNÍ OD HEZINY Z PEKS KE ZPŮSOBŮM FINANCOVÁNÍ PODNIKU ŘÍZENÍ CF HODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU FINANČNÍ ANALÝZA UKAZATELÉ TRŽNÍ HODNOTY: POSTUP FINANČNÍ ANALÝZY: 19 1

2 PEKS BP Otázka č.3 3. Investiční rozhodování podniku, základní metody a jejich užití, způsoby financování podniku, rozdělování zisku podniku, dividendová politika, dluhové financování 1. Investiční rozhodování podniku, základní metody a jejich užití Investování: - vynakládání zdrojů za účelem získání užitku, které jsou očekávány v delším budoucím časovém období 3 základní skupiny investic: 1. hmotné investice - věcné, fyzické, kapitálové - vytvářejí nebo rozšiřují výrobní kapacitu podniku 2. finanční investice - nákup CP, obligací, akcií, půjčení peněž investičním aj. společnostem za účelem získání úroků, dividend nebo zisku 3. nehmotné investice - nákup know-how - výdaje na výzkum, vzdělání, sociální rozvoj, Hlavní předmět činnosti výrobního podniku představují hmotné investice - jsou to celkové výdaje vynaložené na výstavbu, modernizace, rekonstrukci nebo obnovu majetku podniku (skutečná fyzická tvorba pořízení budov, strojů, ) - výstavba nových provozů, zavedení nových technologií, výměna zastaralého a opotřebovaného zařízení, z hlediska toho, zda investice rozšiřujeme nebo jen obnovuje výrobní kapacitu podniku, rozlišujeme: 1. rozšiřovaní investice (nettoinvestice,čisté investice) 2. obnovovací investice (reinvestice) 3. bruttoinvestice (celkové, hrubé investice) 2. Rozhodování o investicích = rozhodování o tom, kolik, do čeho, kdy, kde a jak investovat = rozhodování o budoucím vývoji podniku a jeho efektivnosti = tato rozhodnutí patří k nejdůležitějším manažerským rozhodnutím - investice pro podnik na jedné straně přírůstkem zisku, ale i břemenem, které zatěžuje eko podniku hl. fixními N - nesprávně zaměřená a neefektivní investice může podnik přivést i k úpadku investiční plán podniku: vychází z strategického podnikatelského plánu je konkretizován v investičních projektech z něho se vybírají ty, které nejlépe splňují cíle podniku cílem investiční činnosti jsou takové investice, které vedou k růstu hodnoty podniku investičním projektem může být náhrada opotřeb.zařízení, zavedení nového výrobku pro nejvhodnější projekty se vypracovává podrobná technicko-ekonomická studie technicko-ekonomická studie: - zabývá se věcnou i ekonomickou (finanční) stránkou investičního projektu - z věcného hlediska jde o technickou a výrobní stránku investice (jaké stroje a zařízení mají být obnoveny nebo nově pořízeny, jakou mají být rozšířeny výrobní kapacity, ) - z ekonomického hlediska jde o posouzení eko efektivnosti investičního projektu a způsobu jeho financování (z vlastních zdrojů, úvěrem) podnik si může investiční projekt realizovat: 2

3 1. vlastní investiční výstavbou - u rozsáhlejších investic PEKS BP Otázka č.3 účastníky jsou: - investor (organizace, pro kterou se investice realizuje a která ji financuje) - projektant (vypracovává projekt včetně rozpočtu) - dodavatel (uskutečňuje výstavbu) 2. dodavatelským způsobem 3. koupí 4. finančním leasingem 3. Zdroje financování investic: 1. vlastní zdroje - odpisy - zisk - výnosy z prodeje a z likvidace hmotného majetku a zásob - nově vydané akcie 2. cizí zdroje - investiční úvěr (půjčka) od banky - vydané a prodané obligace - splátkový prodej - leasing (nájem zařízení, dopravních prostředků, ) Odpisy: - náklady, které vyjadřují opotřebení budov, strojů a jiných stálých A - uskutečněné odpisy obvykle nestačí ani na reprodukci existujících SA, proto se musí použít i ta část zisku, která není rozdělena mezi majitele (akcionáře) - investice musí vydělat jak na splacení cizích, tak i vlastních zdrojů 4. hodnocení efektivnosti investic: - podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (výdajů na investici) s výnosy (příjmy), které investice přinese = hodnocení výnosnosti (rentability) investice - výnosem investice je přírůstek zisku (zisk po zdanění) a přírůstek odpisů (vrací se podniku v ceně prodaných výrobků) = tyto položky tvoří cash flow - přijatelná je taková investice, jejíž budoucí výnosy převýší náklady na ni vynaložené - musíme přihlédnout i faktoru času - dalším kritériem hodnocení efektivnosti je rizikovost Rizikovost: - stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných výnosů a doba splacení investice (rychlost přeměny investice zpět do peněžní podoby) při hodnocení investice přihlížíme k její: 1. výnosnosti 2. rizikovosti 3. likvidity (době splacení) - ideální investice je taková, která má vysokou výnosnost, je bez rizika a co nejdříve se zaplatí - v praxi však takový investice téměř neexistuje. Ve skutečnosti investice s vysokou výnosností je obvykle i vysoce riziková, málo riziková a likvidní investice bývá zase málo výnosná. Rizika ve finančním rozhodování Hospodaření podniku je spojeno s celou řadou rizik= možnost dosažených výsledků se odchylují od předpokladů. 3

4 PEKS BP Otázka č.3 Rizika systematická: jsou tržní a vznikají v důsledku změn na celkovém ekonomickém prostředí. Nelze je snižovat diversifikací!!! Rizika nesystematická: jsou specifická pro jednotlivé obory, firmy, projekty. Lze je snižovat diversifikací!!! Diversifikace: rozkládání rizik tím, že podnik investuje do různých druhů investic. Podnikatelské riziko: - v důsledku proměnlivosti hospodářského výsledku za určité období - ovlivňují ho faktory, zej. proměnlivost tržeb, nákladů, postavení firmy na trhu Příčiny: - objektivní (nezávislé na činnosti podniku) - subjektivní (zaviněné činností managementu či zaměstnanci) - provozní (havárie) - inovační (nové výrobky) - investiční (koupě neznámé techniky) Finanční riziko: Dostatečná proměnlivost podnikových výnosů na akcii, vyplývající z užívání těch forem financování, které si vynucují fixní platby. (splácení úvěru, obligací, stálá dividenda z prioritních akcií, leasingové splátky) Jestliže podíl těchto forem financování stoupá, stoupá také riziko platebních potíží. Měření rizika: Riziko se stanovuje pomocí pravděpodobnosti- vyjadřuje možnost vzniku události. Objektivní: - měření pravděpodobnosti je odvozena z minulých údajů. Založeno na dlouhodobém pozorování fin. událostí a předpokladu, že pravděpodobnost jejich výskytu v budoucnu bude stejná. Subjektivní: - měření pravděpodobnosti založeno na odborném odhadu a mínění specialistů v oblasti. Na základě stanovení pravděpodobnosti jednotlivých fin.událostí lze určit průměrnou očekávanou hodnotu všech možných variant událostí. Riziková politika: - identifikace příčin rizika - měření stupně - kvalifikace vlivu rizika na podnikatelský výsledek - ochrana proti rizikům Vymezení rizikových hranic (hranice možného poklesu prodejní ceny) Diverzifikace rizik (rozšíření sortimentu) Transferem rizika na jiné subjekty (dodavatele, leasingová společnost, pojišťovnu..) Tvorba rezerv všeho druhu.. Ochrana proti rizikům: - růst některých nákladů (pojistka) - vznik sekundárních rizik (tvorba pojistných zásob může vést k jejich znehodnocení v důsledku dlouhodobého skladování). Vztah mezi výnosností investice a rizikem Čím je stupeň nejistoty rizika dosažení očekávaných peněžních toků vyšší, tím je bezpečnost investice nižší a investor požaduje vyšší výnosnost. Požadovaná výnosnost výnosnost, kterou investor požaduje jako kompenzaci za odloženou spotřebu a podstoupení rizika. Určuje efektivnost investičních projektů. Determinuje náklady kapitálu podniku a tržní cenu cenných papírů. 4

5 PEKS BP Otázka č.3 Požadovaná výnosnost = bezriziková výnosnost + riziková prémie výnos takových fin. a hmotných investic, které nepřinášejí žádná minimální rizika zahrnuje: reálnou výnosnost a míru inflace Riziková prémie je tvořena: - prémie za splatnost - za likviditu (nelze hned převést) - za možnost nesplaceného dluhu - za finanční riziko (souvisí s kapitálovou strukturou podniku) - za riziko podnikání (spojené s oborem podnikání) 5. Postup hodnocení investic 1. URČENÍ JEDNORÁZOVÝCH NÁKLADŮ NA INVESTICI (AKCIE, PROJEKT) - dopravné, N na instalaci, stavební N, N na výzkum a vývoj, N na přeškolení pracovníků, N na ochranu životního a pracovního prostředí, 2. ODHADNUTÍ BUDOUCÍCH VÝNOSŮ, KTERÉ INVESTICE PŘINESE, POPŘ. RIZIKA - odhad budoucích tržeb a nákladů - rozdíl mezi přírůstkem OA a přírůstkem kr.pasiv je změna čistého pracovního kapitálu - je-li změna kladná = jsou nutné dostatečné finanční zdroje 3. URČENÍ NÁKLADŮ NA KAPITÁL VLASTNÍHO PODNIKU, KTERÝ INVESTICE USKUTEČŇUJE (URČENÍ POŽADOVANÉ VÝNOSNOSTI INVESTICE, KTERÁ PŘIHLÍŽÍ I K JEJÍMU STUPNI RIZIKA - WACC) - určení podnikové diskontní míry (nákladů na kapitál) WACC (průměrné náklady na celkový kapitál (podnikový kapitál)) Optimální zadluženost podniku stanovíme podle nejnižší hodnoty WACC. E D WACC r r 1 t e d C C C celkový kapitál (součet D + E) E vlastní kapitál (VK) D cizí kapitál (CK) re náklady na VK rd náklady na CK t daň D/C % zadluženosti (CK) E/C podíl celkového kapitálu 4. VÝPOČET SOUČASNÉ HODNOTY OČEKÁVANÝCH VÝNOSŮ (CASH FLOW) A APLIKOVÁNÍ RŮZNÝCH METOD EKONOMICKÉHO VYHODNOCENÍ INVESTICE - jednorázové N na investici jsou vynaloženy v poměrně krátké době, očekávané V z investice plynou řadu let = působí faktor času - faktor času způsobuje, že hodnota dnešní peněžní jednotky je vyšší než hodnota peněžní jednotky v budoucnu = časová hodnota peněz se mění současná hodnota: 5

6 - peněžní suma, která musí být investována, pokud má být ve stanovené době získána zpět větší o očekávané výnosy Ve finančních výpočtech velice často zjišťujeme současnou hodnotu budoucích příjmů nebo výdajů, tj. částku, která, kdybychom ji takhle měli nyní v rukou, by vzrostla na budoucí hodnotu. Tento postup se nazývá odúročení neboli diskontování. SH současná hodnota BH budoucí hodnota (1 +i ) -n ODÚROČITEL i úroková míra v desetinném tvaru 6. Metody hodnocení investic (výnosnost, doby návratnosti, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové %) 1. METODA VÝNOSNOSTI INVESTIC r i = Zrr / IN r Z r = průměrný čistý roční zisk plynoucí z investice, I N = náklady na investici - nepřihlíží k rozložení zisku v čase (je statickým ukazatelem) - poskytuje rychlou a vysoce názornou představu o rentabilitě (výnosnosti) investice 2. METODA DOBY SPLACENÍ (DOBY NÁVRATNOSTI) = takové období, za které se tok výnosů přinese hodnotu rovnající se původním nákladům na investici - čím je doba splacení kratší, tím je investice likvidnější (je v ní kapitál vázán kratší dobu) - tento ukazatel je mírou likvidity investice - tato metoda nebere v úvahu výnosy po době splacení a časové rozložení výnosů v době splácení 3. METODA ČISTÉ SOUČASNÉ HODNOTY = rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných výnosů (cash flow) a náklady na investici ČSHI = SHCF IN n t=1 CF t / (1 + k ) t IN ČSHI = čistá současná hodnota investice SHCF = současná hodnota cash flow (výnosů z investice) CF = očekávaná hodnota cash flow v období t IN = náklady na investici k = kapitálové náklady na investici (podniková diskontní míra) t = období 1 až n n = doba životnosti investice metoda čisté současné hodnoty bývá doplněna indexem rentability: IR = SHCF / IN - je-li hodnota indexu větší než 1, můžeme investici přijmout - používá se při srovnání více variant - vybereme tu variantu, jejíž index výnosnosti je vyšší 4. METODA VNITŘNÍHO VÝNOSOVÉHO PROCENTA - metoda je založena na principu současné hodnoty - hledáme takovou diskontní míru, při které se očekávané výnosy z investice rovnají současné hodnotě výdajů na investici - metodu nelze použít, pokud se střídají kladná a záporná CF - investice je přijatelná, pokud je VVP větší, než podniková diskontní míra při výpočtech se vychází z určitých předpokladů, které zjednodušují analýzu: - kapitál je půjčován i vypůjčován za stejnou úrokovou míru 6

7 - všechny peněžní toky se uskutečňují na začátku nebo na konci období, nikoli nepřetržitě v průběhu období - výnosy jsou jisté, bez rizika (riziko vkládáme do výpočtů diskontováním) 7. Srovnání investičních variant 1. jedna možnost investování kapitálu - přijmu / odmítnu - u metody doby splacení musí být doba kratší, než je životnost investice - u metody ČSH musí být velikost ČSH kladná - VVP musí být vyšší než minimálně přijatelné procento 2. více možností pro investování kapitálu kapitál stačí na 1 akcii výběr ze zaměnitelných vzájemně se vylučujících investičních variant - takové varianty, které uspokojí stejný účel a z nichž může být realizovaná jen jedna - platí proto vždy buď nebo kapitál stačí na více akcií výběr z více variant a stanovení jejich pořadí - pro každou variantu se vypočtou základní ukazatele (VVP, ČSH, popř. index výnosnosti) - podle VVP stanovíme pořadí investičních možností (vybíráme a realizujeme podle něj investiční akce) - při tomto přístupu nemusí být dosaženo hl.cíle podniku (maximalizace tržní hodnoty firmy) 8. Způsoby financování podniku - financování je významnou průřezovou činností spojující všechny věcně specializované aktivity probíhající v podniku Hlavní úkoly finančního řízení: finanční řízení podniku má 4 hlavní úkoly: 1. Opatřovat kapitál pro běžné i mimořádné potřeby podniku - rozhodovat o jeho struktuře a změnách struktury (získat úvěr, emitovat akcie /obligace, restrukturovat zdroje) - aktivity, které se týkají strany aktiv a pasiv v rozvaze 2. Rozhodovat o umístění kapitálu - nakoupit aktiva, tj. investovat kapitál do hmotného, nehmotného nebo finančního majetku, - financovat běžné činnosti podniku, - vývoj nových výrobků a nových technologií, - vracet vypůjčený kapitál investorům - činnosti týkající se převážně strany aktiv v rozvaze 3. Rozhodování o rozdělení zisku (navrhovat dividendovou politiku) - část zisku je rozdělena mezi jednotlivé akcionáře nebo společníky podniku (vyplácen formou dividend) - zbytek se podnik snaží reinvestovat 4. Prognózovat, plánovat, zaznamenávat, analyzovat, kontrolovat a řídit hospodářskou stránku činnosti podniku - zajistit finanční stabilitu podniku (schopnost platit své závazky z běžných příjmů, budoucí závazky z budoucích příjmů, ) - získávání a rozdělování fondů se nazývá financování veškeré financování a finanční řízení je ovlivňováno dvěma faktory: Faktor času v peněžním vyjádření peněžní jednotka vyplácí nebo přijímá v různých časových okamžicích, má rozdílnou hodnotu peníze, kterými podnik disponuje v současnosti mají pro něho větší hodnotu než ty samé peníze, které získá v budoucnosti současné peněžní prostředky může podnik finančně investovat a okamžitě tak získat úrokové výnosy Peněžní jednotka Kč přijata nebo vyplacena v různých časových okamžicích má rozdílnou hodnotu. Dnešní koruna je cennější, než koruna získaná později např. za rok, neboť tu korunu, kterou máme dnes, můžeme investovat tak, aby nám přinesla úrok neboli další zisk. Početní postup, kterým zjišťujeme budoucí hodnotu peněz, nazýváme úrokováním. 7

8 Úrokování může být jednoduché, nebo složité. Při jednoduchém úrokování se úročí stále původní částka (jistina), zatímco se úrok každoročně vybírá. Složité úrokování, při kterém se spolu se základní jistinou úročí i úrok. BH = SH* (1+i) n BH budoucí hodnota (konečná částka na konci n-tého roku) SH současná hodnota (počáteční hodnota) i úroková míra v desetinném tvaru n počet let (období úročení) (1 +i ) n ÚROČITEL Faktor rizika = Při vybírání jedné z možných variant nějakého řešení si nejsme jisti jejím výsledkem, neboť obvykle varianta s větším rizikem přináší i větší zisk i varianta a opak Riziko představuje nebezpečí, že očekávané výnosy nebudou dosaženy, nebo že dokonce investovaný kapitál bude ztracen Riziko vzniká buď z: a) vnějších příčin (povodně, inflace, krize), b) vnitřních příčin samotného podniku (chybný odhad poptávky, chybné zaměření investice, atd.) Riziko ztráty vynaložených finančních prostředků se snižuje jejich rozložení do více akcí, diverzifikací výrobního programu, vytváření rezervních fondů, pojištění. Čím větší je riziko, tím větší je i požadovaný výnos a tím vyšší je diskontní míra. Čím vyšší je riziko, tím vyšší je požadovaný výnos!!!!!!!!!!!! Ve finančním řízení podniku se příjmy z rizikových akcí, diskontují s vyšší diskontní mírou Všeobecná pravidla pro finanční rozhodování, kterými se řídí investoři a finanční manažery: Při stejném riziku se preferuje vždy větší výnos před výnosem menším Při stejném výnosu se preferuje vždy menší riziko před rizikem větším Za větší riziko se požaduje větší výnos Preferují se peníze obdržené dříve před stejnou částkou peněz než obdrženou později (předpokladem je, že peníze, které se obdrží dnes, mohou být investovány tak, aby přinesly kladný (žádaný) výnos) Motivací investování do určité akce, je očekávání většího výnosu, než by přineslo investování do jiné akce, ovšem k přihlédnutí míry rizika Motivací veškerého investování je zvětšení majetku firmy 9. Všeobecná pravidla pro finanční rozhodování - při stejným riziku se preferuje vždy větší výnos před výnosem menším - při stejném výnosu se preferuje vždy menší riziko před rizikem větším - za větší riziko se považuje větší výnos - preferují se peníze obdržené dříve před stejnou částkou obdrženou později - motivací investování do určité akcie je očekávání většího výnosu, než by přineslo investování do jiné akcie ovšem s přihlédnutím k míře rizika - motivací veškerého investování je zvětšení majetku, resp. cash flow, zisk finanční rozhodování mohou být: a) Taktická - obvykle vyžadují malé peněžní částky a nemění dosavadní činnost podniku b) Strategické - vyžadují velké peněžní částky a přinášejí velké změny v činnosti podniku; očekávaným výsledkem je velký změna v zisku, která je však spojena s velkým rizikem 10. Druhy financování podniku 1. vnitřní (interní) samofinancování - zdrojem kapitálu je podniková hospodářská činnost, jejímž výsledkem je zisk, resp. odpisy a dlouhodobé rezervní fondy, prostředky uvolňované rychlejším obratem kapitálu aj. 2. vnější (externí) kapitál přichází zvnějšku - vklady a podíly zakladatelů (financování z vlastních zdrojů), půjčky, obligace (z cizích zdrojů). Patří sem i leasing (operační, provozní), faktoring apod. Podle pravidelnosti rozeznáváme financování: 8

9 1. běžné - nákup materiálu, energií, výplaty mezd, nájem, daně mimořádné - při zakládání podniku, jeho rozšiřování, spojování, sanaci, likvidaci... Financování: 1.vlastním kapitálem (emise akcií popř. věcné vklady) 2. cizím kapitálem (bankovní úvěr, obligace, zálohy) 3. samofinancování (zisk, odpisy...) Samofinancování: - nevznikají náklady na emisi CP Výhody: - nezvyšuje se počet akcií a věřitelů a tím i kontrola nad managementem - snižuje se riziko z vyšší zadluženosti Nevýhody: - menší tlak na efektivnost - málo stabilní zdroj, poměrně drahý Odpisy: Odpisy jsou zvláštním druhem nákladů a od ostatních nákladů se liší tím, že náklady se spotřebovávají a tvoří nové výnosy, ale odpisy se nespotřebovávají a netvoří nové výnosy. Odpisy zůstávají v podniku a slouží jako rezerva, aby se za určitou dobu, až bude stroj odepsán, mohl koupit nový. Odpisy zahrnujeme do nákladů, abychom si snížili zisk před zdaněním a neobjevily se nám v čistém zisku. Odpisy: Nemůžeme spotřebovat Tvoří rezervu pro nákup dalšího materiálu (zařízení) Netvoří mi žádné nové výnosy Nákladové úroky => se z cizího kapitálu u nás dávají do nákladů, ale není tomu ve všech zemí. Daňový efekt (daňový štít) => snižuje základ před zdaněním platíme menší daně tzn. úroky z cizího kapitálu snižují daňové zatížení podniku, protože úrok jako součást nákladů snižuje zisk, ze kterého platíme daně. Daňový efekt (štít) působí pouze tehdy, je-li podnik v zisku. Na skutečnosti, že cizí kapitál je levnější než vlastní je založena Finanční páka. = cizí kapitál zvedá výnosnost vlastního kapitálu. - peněžní vývoj postupného opotřebení majetku za určité období - hlavními zdroji při pořízení investičního majetku je vlastní kapitál a dlouhodobý cizí kapitál, pro pořízení oběžného majetku i krátkodobý cizí kapitál - při hospodaření podniku zbude zisk - ten po zdanění je buď spotřebován majitelem (nebo vyplacen v dividendách), nebo se použije k dalšímu financování podniku = samofinancování - mnoho firem využívá k financování svého rozvoje dlouhodobý cizí kapitál, především podnikové obligace a dlouhodobé bankovní úvěry Dlouhodobý úvěr může podnik získat ve dvou podobách: 1. bankovní (finanční) úvěr, poskytovaný ve formě peněz komerčními bankami, ale také pojišťovacími společnostmi a penzijními fondy 2. dodavatelský úvěr, poskytovaný v podobě dodávek některých druhů fixního majetku (zpravidla strojů, zařízení) dodavatelem odběrateli. - v bilancích českých podniků jsou v současnosti všechny návratné dlouhodobé zdroje financování zahrnovány do dvou skupin: 1. dlouhodobé závazky ve formě emitovaných dluhopisů, dlouhodobě přijatých záloh, dlouhodobých směnek a jiných dlouhodobých závazků 2. dlouhodobé bankovní úvěry. 9

10 Termínované půjčky: - charakteristické postupných umořováním během doby jejich splatnosti - převládající pevnou úrokovou sazbou - podílovou účastí termínované půjčky na celkových kapitálových výdajích - záručními podmínkami, ochrannými ujednáními s věřiteli a podmínkami pro případ nesplnění závazků. Hypoteční úvěr: - úvěr, který podnik může obdržet proti zástavě nemovitého majetku - je refinancován emisí hypotečních zástavních listů - získávání hypotečních úvěrů je pro podnik obvykle složitější a zdlouhavější, než u jiných dlouhodobých úvěrů 11. Rozdělení zisku podniku, dividendová politika - jestliže podnik hospodaří úspěšně, vykazuje zisk, pak je třeba, aby vlastníci rozhodli, jak bude s tímto ziskem naloženo - právní podmínky rozdělování vymezuje Obchodní zákon a stanovy společnosti, o dalším rozdělování zisku rozhoduje nejvyšší orgán společnosti - u akciové společnosti je to valná hromada - ta také schvaluje, jaká část zisku se vrátí do podniku (reinvestice) a jaká bude určena k rozdělení (dividenda) - otázkou zůstává, jakým způsobem rozhodnutí o dividendové politice ovlivňují hodnotu podniku, která by měla být maximalizována - své hospodaření sleduje podnik v účetnictví - vztah mezi N a V je zachycen ve finančních výkazech, který je podnik povinen sestavovat ke konci roku - pro svou potřebu si může podnik tento výkaz sestavit častěji - výkaz má název Výkaz zisku a ztráty Rozdíl mezi celkovými náklady a výnosy podniku za určité období představuje hospodářský výsledek HV má formy: ZISK (výnosy náklady) ZTRÁTA (výnosy náklady) Zisk podniku je jedním z nejdůležitějších měřítek úspěšnosti podnikání a jeho efektivnosti, výrazně ovlivňuje tržní hodnotu firmy, která je v moderní finanční teorii chápána jako hl. cíl finanční řízení podniku. Tržní hodnota a. s., závisí na tržní ceně akcie a počtu akcií. Tržní cena akcie závisí přímo na očekávaném dividendovém výnosu, nepřímo na požadované výnosnosti. Cena = tržní cena akcie x počet akcií Čím vyšší zisk po zdanění, tím vyšší tržní cena akcie = tím vyšší tržní hodnota firmy. Je-li zisk malý, pak je nižší tržní hodnota akcií = jiná firma může tuto a. s., koupit = snaha managementu o maximální hodnotu akcií. Základem je maximalizace hodnoty pro vlastníka. Tento cíl v současné době nejlépe vystihují ukazatelé EVA a MVA. 12. Hospodářský výsledek - rozdíl mezi výnosy a náklady zisk výnosy > náklady 1. zisk plní pro organizaci funkce o kriteriální měřítkem řady rozhodování o podniku (cena, výroba ) o akumulační hromadění, prostředek pro investování o rozdělovací zisk je základem pro rozdělování důchodů mezi vlastníky, investory a stát o motivační zisk je motorem veškerého podnikání 10

11 2. zisk o účetní - zjistíme ho z účetnictví z výkazu zisků a ztrát zachycován dle tří základních činností: provozní zisk dán rozdílem provozních výnosů a provozních nákladů zisk z finančních operací mimořádný zisk o o daňový - vypočte se úpravami účetního zisku, které vyplývají z daňových zákonů ekonomický - vypočteme odečtením veškerých nákladů od výnosů - je to základ pro podnikatelské rozhodnutí a je základní součástí nového ukazatele EVA - hlavním zdrojem výnosů jsou tržby - zisk roste s růstem výnosů a se snižováním nákladů 13. Dividendová politika - můžeme ji definovat jako určení způsobu, na základě kterého bude společnost zisk zadržovat nebo rozdělovat na dividendy příp. používat k jiným účelům a následně tedy i stanovovat výši dividendy náležející na jednotlivé druhy vydaných akcií - hlavním úkolem je naplňovat základní cíl společnosti - maximalizaci tržní hodnoty podniku Druhy dividendové politiky: 1. stabilní dividendová politika 2. pasivní reziduální dividendová politika (co zbyde po investicích a odvodech do fondů) 3. dividendová politika zaměřená na udržování stálé výše dividendového podílu (stejné procento z čistého zisku) Stabilní dividendová politika: je založena na čtyřech principech, podle kterých: a) výše kmenové dividendy na akcii v b.o. nesmí být menší než kmenová dividenda na akcii v předchozím roce b) spol. sleduje jako svůj dlouhodobý cíl dosažení určité výše div. podílu, která by neměla být překročena c) růst kmenové dividendy na akcii představuje signál o zlepšujících se perspektivách společnosti, princip d) princip (a) je nadřazen principu (b) a princip (b) je nadřazen principu (c) Pasivní reziduální: podstata spočívá v tom, že společnosti využívají svůj interní kapitál přednostně k profinancování investičních příležitostí a pouze tehdy, jestliže společnost nemá možnost investovat do akcí s rentabilitou vyšší než jsou náklady obětované příležitosti prům. akcionáře, bude ze zbývajícího interního kapitálu vyplácet dividendu Založená na udržování stálé výše dividendového podílu: společnosti budou zvyšovat či snižovat dividendu na akcii v závislosti na vývoji čistého zisku na akcii Faktory dividendové politiky: legislativa, finanční faktory (horní hranice, do nichž může být div. vyplacena výše PP), ostatní objektivní faktory (inflace a velikost společnosti), subjektivní faktory (preference jednotlivých akcionářů) Postoje k dividendové politice: 1. napravo je konzervativní skupina - věří, že zvýšení dividend zvýší hodnotu firmy 2. nalevo je skupina radikálů - věří, že zvýšení vede ke snížení hodnoty firmy 3. uprostřed jsou centristé, kteří věří, že na dividendové politice vůbec nezáleží 14. Dluhové financování od Irči - vsuvka Dluhové financování je nejběžnějším způsobem, jak může podnik financovat svůj rozvoj, pokud mu chybí vlastní kapitál. bankovní úvěry mikrofinancování leasing factoring 11

12 Méně zavedenou alternativou je pro českého podnikatele zajištění financí financování prostřednictvím VENTURE KAPITÁLU nebo BUSINESS ANGEL INVESTICE. V tomto případě se však nejedná o dluhové financování, ale o vstup investora do základního kapitálu firmy. Bankovní úvěry Fy si mohou půjčit na investice do růstu a rozvoje, zakoupení strojního parku apod. Banky většinou požadují za úvěry záruku ( nemovitosti, osobní majetek, směnku). Cenou za poskytnutí úvěru je úroková sazba, jež je přímo závislá na riziku, kterému je banka vystavena. Mikrofinancování (drobní a začínající podnikatelé) Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB). Podnikatelé mohou od ČMZRB získat úvěry za výhodných podmínek za nízkou pevnou úrokovou sazbu (popř. bezúročně), s dlouhou dobou splatnosti a příznivým režimem ohledně zajištění úvěru. Dalším produktem ČMZRB je bankovní záruka, která podnikateli zpřístupní získání úvěrů od komerčních bank. Leasing Finanční leasing je v podstatě dlouhodobý pronájem s následnou koupí. Po dobu pronájmu (splátek) je tak předmět pronájmu vlastněn leasingovou společností a teprve po splacení pronájmu se podnikatel stane vlastníkem předmětu leasingu (např. auta). Factoring Většina malých a středních podniků má největší část svého pracovního kapitálu v zásobách či pohledávkách. Factoring je finanční nástroj, který pomáhá řešit každodenní problémy, kdy hodnota pohledávky, de facto peníze náležející podnikateli, se na účtu klienta nacházejí po dobu splatnosti faktury a podnikatel tyto prostředky potřebuje. Princip factoringu spočívá v tom, že factor (banka, ale mnohdy také specializovaná finanční instituce) odkoupí pohledávky, které má podnikatel za svými klienty, a poskytne podnikateli peníze ihned. 15. Dluhové financování Krátkodobý cizí kapitál: - zahrnuje závazky podniku splatné do jednoho roku - patří mezi ně krátkodobé bankovní úvěry, dodavatelské úvěry, zálohy od odběratelů, nevyplacené mzdy, nezaplacené daně, výdaje příštích období, dlužné dividendy aj. Dlouhodobý cizí kapitál: - tvoří dlouhodobé bankovní úvěry (např. hypoteční), emitované podnikové obligace a dlužní úpisy, leasingové dluhy a jiné dlouhodobé závazky 16. Důvody pro použití cizího kapitálu - podnikatel nemá dostatečný vlastní kapitál k založení podniku (může přibrat společníka, založit družstvo nebo a.s., to ale omezuje jeho pravomoci a je to dražší než bankovní úvěr - podnikatel přechodně nedisponuje potřebným kapitálem v době, kdy ho potřebuje (např. nákup strojů), cizí kapitál také umožní akce, které jinak uskutečnit nelze - použitím cizího kapitálu nevznikají jeho poskytovateli žádná práva na přímém řízení podniku, oproti přibírání nových společníků - cizí kapitál je většinou levnější než kapitál vlastní a jeho použití zvyšuje rentabilitu podniku (viz finanční páka a daňový efekt) 17. FINANČNÍ PÁKA: Úroky z cizího kapitálu snižují daňové zatížení podniku, protože úrok jako součást nákladů snižuje zisk, ze kterého se platí daně. Použití cizího kapitálu zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu. Zvýšení výnosnosti je způsobeno jak použitím levnějšího cizího kapitálu, tak tzv. daňovým efektem (štítem). Působení finanční páky - cizí kapitál je levnější, než kapitál vlastní - cizí kapitál nám zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu 12

13 Příklad: Podnik A pracuje bez cizího kapitálu, podnik B používá 50% cizího kapitálu. Výnos obou podniků je stejný, jejich zisk je 200 tis. Kč. podnik kapitál vlast.k cizí K Zisk (EBIT) Úrok Z před D Daň 24% Čistý Z VVK A ,2% B % ,8% Z před D - zisk před zdaněním (EBT); VVK - výnosnost vlastního kapitálu (ROE) Důvody omezující použití cizího kapitálu: - cizí kapitál zvyšuje zadluženost podniku a tím snižuje jeho finanční stabilitu, při velkém rozsahu dluhu roste nebezpečí bankrotu, to se zvlášť projevuje v období poklesu výroby - každý další dluh je dražší a je obtížnější ho získat (větší riziko pro věřitele) - vysoký podíl cizího kapitálu omezuje jednání managementu, které musí být přizpůsobeno věřitelům, další emise akcií však snižuje pravomoci původních vlastníků, kteří z tohoto důvodu preferují větší zadluženost, používá se tedy i forem financování jako je leasing, faktoring aj. - poměr mezi vlastním a cizím kapitálem je u různých podniků odlišný - v průmyslových podnicích převládá vlastní kap., u obchodních spol. je poměr 50:50, a u peněžních spol. převládá cizí kap - tento poměr závisí také na struktuře majetku (hodně investičního majetku - hodně VK), na subjektivním postoji podnikatele, na úrokové míře bank, na výnosnosti podniku Důvody pro použití CK: 1. podnikatel nemá dostatečný VK nutný k založení podniku 2. podnikatel přechodně nedisponuje potřebným kapitálem v době, kdy ho potřebuje 3. použitím CK nevznikají jeho poskytovateli žádná práva v přímém řízení podniku 4. CK je levnější než vlastní a jeho použití tudíž zvyšuje rentabilitu podniku Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem: - se u různých podniků liší - CK je hlavně v peněžních institucích (banky), v průmyslu hlavně vlastní 1. závisí to na odvětví, kterém podnik funguje 2. závisí na struktuře majetku = čímž vyšší je podíl dlouhodobého majetku tím je vyšší podíl vlastního nebo dlouhodobého cizího kapitálu 3. na subjektivním postoji podnikatele (nerad se zadluží) nebo manažerů 4. na úrokové míře bank 5. na výkonnosti podniku Při optimalizaci míry zadluženosti se vychází z : 1. CK je levnější než VK 2. s růstem zadluženosti roste i úroková míra, protože roste riziko pro banku a větší riziko vyžaduje vyšší výnosnost 3. s růstem zadluženosti roste i požadavek akcionářů na vyšší dividendy 4. substituce (náhrada) VK dluhem přináší zlevnění nákladů na CK až do určité míry zadluženosti, potom náklady začnou růst Zlaté pravidlo likvidity: - krátkodobý CK kryje OM - dlouhodobý CK kryje DM - pokud bychom krátkodobým CK kryli DM, je to rizikové - dlouhodobým CK krýt OM je nehospodárné ( je žádoucí udržovat optimální poměr vlastních a cizích zdrojů i krátkodobých a dlouhodobých) OM > KCK čistý pracovní kapitál - částka volných prostředků, která zůstane v podniku k dispozici po úhradě všech běžných závazků - uspokojivá výše pracovního kapitálu je jedním ze základních znaků dobré finanční situace podniku OM <KCK nekrytý dluh - pravidlo: dluh je účelné zvyšovat, dokud vyšší zadluženost zvyšuje majetek akcionářů, vlastníků 13

14 18. Doplnění od Heziny z PEKS ke Způsobům financování podniku Způsoby financování podniku: Podle původu kapitálu: 1. Vnitřní financování - zdrojem kapitálu je podniková hosp. činnost, jejímž výsledkem je zisk, resp. odpisy a dlouhodobé rezervní fondy popř. prostředky uvolněné rychlejším obratem kapitálu. 2. Vnější financování - kapitálem, který přichází z vnějšku mimo podnik - hl. zdroji jsou vklady a podíly zakladatelů vlastníků a spoluvlastníků tzn. financování z vl. zdrojů. Patří sem i financování z cizích zdrojů obligace, půjčky. Nové formy vnějšího financování: Leasing: - pronajímací společnosti pronajímají výrobní stroje. A nájemci/ pronajímatelem může být přímý výrobce. Operativní (provozní) leasing po skončení doby nájmu zůstává předmět ve vlastnictví leasingové společnosti. Finanční - nájemní smlouva je nevypověditelná, riziko spočívá na nájemci, do jehož vlastnictví po skončení nájmu předmět většinou za symbolickou cenu přechází. Zpětný leasing při kterém leasingová společnost nejprve koupí předmět leasingu od původního majitele a následně mu jej pronajme Faktoring: je odkup pohledávek faktorem, který nese riziko jejich nedobytnosti a stává se tak institucí financující podnik, který své pohledávky odprodal Zerobondy: půjčky s nulovým kupónem, futures předkupní smlouvy, swaps výměnné obchody na mezinárodních trzích, Opce právo nebo povinnost na koupi nebo prodej finančních titulů, např. akcií, půjček, valut Podle pravidelnosti financování rozeznáváme: Financování běžné (Krátkodobé) spočívá v zajišťování a vynakládání peněz na běžný provoz podniku (na nákup surovin, materiálu, paliva, energie, mzdy pracovníkům, placení nájemného, přepravného, daní, splacení krátkodobých závazků, vyplácení dividend a úhradu jiných výdajů) Financování mimořádné financování při založení podniku, při rozšiřování podniku, při spojování podniku, při sanaci podniku, při likvidaci podniku, potřeby financování pří živelných pohromách Podle pořízení dlouhodobého majetku je hlavním zdrojem Vlastní kapitál Dlouhodobý cizí kapitál 14

15 Pro pořízení OM k tomu přistupuje i krátkodobý cizí kapitál Rozeznáváme 3 druhy financování podniku Financování vlastním kapitálem Financování cizím kapitálem Samofinancování (financování ze svého zisku odpisů, popř. dalšími vnitřními zdroji) Běžné (Krátkodobé) financování Zjištění kapitálové potřeby pro financování OM a činností s tím spojených je dosti obtížné. Hovoříme o financování a řízení pracovního kapitálu. Řízení Pracovního kapitálu má základní 2 úkoly: Určit potřebnou (optimální, přiměřenou) výši každé položky oběžný aktiv a jejich celkové sumy Určit, jakým způsobem oběžný majetek financovat Hrubý pracovní kapitál = OM Čistý pracovní kapitál (ČPK) = OM Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky = Celková Pasiva vl. Kapitál DCK Podnik by měl mít tolik OM jak ve věcné tak peněžní formě, kolik hospodárný provoz podniku potřebuje. Má-li jej méně, pak je investiční majetek podniku nevyužit, což je nehospodárné a celkový rozvoj podniku brzděn. Máli jej více, pak je jeho část nečinnosti což vyvolává zbytečné náklady, především úrokové náklady z vázaného majetku. Výše OM by měla být optimální. Pro určení potřebné výše oběžných aktiv můžeme postupovat 2 způsoby: Analyticky podle jednotlivých položek aktiv, se určí u každé položky optimální výše, je nejpropracovanější u zásob Globálně souhrnným výpočtem pomocí tzv. obratového cyklu peněz Obratový cyklus peněz je doba mezi platbou za nakoupený materiál a přijetím inkasa z prodeje výrobku, po kterou jsou fondy podniku vázány v oběžných aktivech Obratový cyklus peněz se skládá (OCP) z doby obratu zásob z doby obratu pohledávek inkasa z doby odkladu plateb OCP = DOZ + DI DOP Obratový cyklus peněz: - se tedy vypočte jako součet doby obratu zásob a doby inkasa a odečteme dobu odkladu plateb. Je tedy zřejmé, že čím kratší je obratový cyklus peněz, tím méně pracovního kapitálu podnik potřebuje. Obratový cyklus peněz lze zkrátit: zkrácením doby obratu zásob zkrácení doby inkasa prodloužením doby odkladu plateb 15

16 Z uvedeného vyplívá, že oběžná aktiva jsou financována jak dlouhodobými dluhy tak krátkodobými dluhy. Čistý pracovní kapitál je financován pouze dlouhodobými dluhy Čistý pracovní kapitál představuje přebytek oběžných aktiv nad krátkodobými dluhy, tedy tu část, která je financována dlouhodobými zdroji. Protože dlouhodobý kapitál není okamžitě splatný, je tato část OM k dispozici vedení podniku pro jeho podnikatelskou aktivitu. Je však třeba aby tento pracovní kapitál byl v likvidní formě (penězích, obchodovatelných CP). Doba obratu zásob je průměrná doba od nákupu materiálu do jejich prodeje. Zahrnuje dodávkový a výrobní cyklus a vypočte se podle vzorce: 19. Řízení CF Cílem podnikání je zhodnocení vloženého kapitálu, čemuž dochází k tvorbě zisku. Zisk je účetní veličinou nikoliv skutečnými penězi. Skutečnými penězi je rozdíl mezi peněžními příjmy a peněžními výdaji, který označujeme jako CF (peněžní tok). Finanční manažeři, kromě toho, že musí zajistit zhodnocení vloženého kapitálu, to jež zhodnocení zisku, musí dále zajistit aby podnik měl v každém okamžiku dostatek peněz nebo-li CF. Sestavení plánu CF přímou metodou nepřímou metodou 20. Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Jakékoliv finanční rozhodování v podniku musí být podloženo finanční analýzou. Na jejích výsledcích je založeno řízení financí, řízení a financování oběžných aktiv a investic, cenová a dividendová politika podniku a další. Zdroje údajů pro finanční analýzu jsou : interní finanční výkazy (rozvaha, VZZ, CF), výroční zprávy podniku, různá statistická šetření, údaje manažerského účetnictví externí údaje o jiných podnicích např. údaje ze statistické ročenky Techniky používáme ve finanční analýze: kromě rozboru absolutních ukazatelů, je používán % rozbor, poměrové ukazatele, altmanův vzorec, vzorec DU pont, MVA, MVA Techniky procentního rozboru : spočívají v tom, že kromě absolutních hodnot rozvahy a výsledovky se počítá jejich procentní podíl na celku (např. v rozvaze na sumě aktiv na bilančním součtu, na výsledovce na celkových výnosech) a sleduje se jejich vývoj v jednotlivých obdobích, zároveň se mohou porovnávat hodnoty s jinými konkurenčními podniky. Poměrová analýza: pracuje s poměrovými ukazateli, které představují podíl dvou absolutních ukazatelů. 16

17 Hlavní představitelé skupin poměrových ukazatelů: ukazatele finanční situace ukazatele výnosnosti, ziskovosti ukazatele likvidity ukazatele zadluženosti ukazatele tržní hodnoty Ukazatele finanční situace: K nim se obvykle řadí ukazatele likvidity a zadluženosti. Ukazatele výnosnosti (Rentability): Čistý výsledek podnikového snažení vykazují kombinovaný vliv likvidity aktivity a zadluženosti na čistý zisk podniku. 17

18 21. Ukazatelé tržní hodnoty: Tyto ukazatelé vyjadřují, jak je trhem (burzou, investory) hodnocena minulá činnost podniku a jeho budoucí vývoj. Jsou výsledkem úrovně všech výše uvedených oblastí a to likvitity podniku, využití aktiv, využití dluhů a vynosnosti podniků. 1) Poměr ceny akcie k zisku na akcii = 2) Kurz akcie = 3) Čistý zisk na jednu akcii = 4) Dividenda na 1 akcii = Pro měření výkonnosti podniků se v současné době začínají používat ukazatelé přidané hodnoty. 1) Tržní přidaná hodnota MVA = (P S P P ) * n P S tržní cena akcie P P nominální cena akcie n počet akcií 2) EVA Ekonomická přidaná hodnota EVA = NOPAT C*WACC NOPAT= EBIT (1-t)-C*WACC NOPAT = čistý provozní zisk po zdanění C dlouhodobě investovaný kapitál WACC náklady na kapitál, vyjádřené diskontní mírou EBIT = provozní zisk před zdaněním i před úroky t- míra zdanění zisku 18

19 22. Postup finanční analýzy: Obvykle začíná postup finanční analýzy rozborem absolutních ukazatelů (tržby, náklady) a jejich změn (meziroční, časové řady). Následuje rozbor struktury (% vyjádření) tzv. mezipodnikové srovnání. Základem fin. analýzy je rozbor poměrových ukazatelů. Fin. pomocí poměrových ukazatelů: 1. Výpočet poměrových ukazatelů za sledovaný podnik 2. Srovnávání poměrových ukazatelů s odvětvovými průměry (komparativní, sektorová, odvětvová analýza) 3. Hodnocení poměrových ukazatelů v čase (trendová analýza graf) 4. Hodnocení vzájemných vztahů mezi poměrovými ukazateli (USA systém hodnocení DUPONT, v ČR se používá Pyramidová soustava krátká zpráva) USA: a) Podle systému ukazatele DUPONT pro ROA (je shodné s ROA, akorát více rozvedeno, ale matematicky je pak výsledný vzoreček shodný): = b) Systém ukazatele DUPONT pro ROE = ČR: Pyramidová soustava fin. ukazatelů spočívá v postupném rozkladu vrcholového ukazatele, který by měl nejlépe postihovat základní cíl podniku, na ukazatele dílčí, které jej rozhodujícím způsobem ovlivňují. Výpočet vlivů dílčích ukazatelů se provádí na PC, pomocí logaritmické metody. Pro analytiky proto zbývá rozhodující fáze rozboru a tj. interpretace výsledků a návrh opatření ke zlepšení výkonnosti podniku. 5. návrh na opatření pomocí analýzy odhadujeme slabá a silná místa ekonomiky podniku (SWOT) Toto vše, slouží jako podklad pro fin. řízení a plánování v podniku a pro prognózování do budoucnosti. 19

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti:

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Investiční činnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie: Kapitálové statky, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, nýbrž pro užití ve výrobě spotřebních nebo

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PODNIK = systém m s cílovým c chováním 1. Organizace 2. Stanovení cílů 3. Systém řízení (vedoucí k dosažen ení cílů) PŘEDPOKLAD: Založen ení,, fungování

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš Badal Ekonomika lesního hospodářství MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál,

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ EVA, CFROI Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ lenkazah@kpm.zcu.cz 9. 4. 2015 Pojmová mapa Výkonnost VBM EVA Náklady kapitálu CFROI Náklady CK Náklady VK Komplexní stavebnicová metoda CAPM Dividendový model INFA WACC

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

5 CASH FLOW (tok hotovosti)

5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5.1 Peněžní toky firmy - poslední z triády kategorií: majetková struktura finanční struktura CF (peněžní toky) - rozvaha & výsledovka (výkaz CF) - CF byl vynucen praxí finančního

Více

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY Úvodem: - Za základní cíl podnikání každého podniku je považováno zvýšení její tržní hodnoty v delším časovém období. - Zdrojem pro rozvoj podniku je kapitál.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení 10.1. Reporting - Opakování 10.2. Výpočet EVA Reporting - Kontrolní otázky 1. Reporting je A. vlastně realizací controllingu v podniku B. jedinou a nejdůležitější

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!!

Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!! Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!! Příklad 1.: Podnik zvažuje dvě varianty (A z vlastních zdrojů, B s použitím cizího kapitálu) za těchto podmínek: Varianta A Varianta B Celkový

Více

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA INŢENÝRSKÉ STUDIUM specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy školní rok 2006/2007 TEST Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Podnikové finance Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Podnikové finance zobrazují pohyb peněžních prostředků, podnikového kapitálu a finančních zdrojů, při nichž se podnik

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Obecná charakteristika cash flow. - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek

Obecná charakteristika cash flow. - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek Obecná charakteristika cash flow - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek peněžních prostředků při hospodářské činnosti firmy za určité období - CF je součástí finanční analýzy podniku,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více