2. Mzdy a ostatní osobní náklady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Mzdy a ostatní osobní náklady"

Transkript

1 . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí, nápravná opatení 9. Dan 0. Pjky ze sociálního fondu. Ostatní srážky pro deponenty. Srážky za zpsobené škody. Peplatek dávek nemocenského pojištní. Funkcionáské odmny z OON 5. Zálohy na mzdy mimoádné 6. Ostatní srážky 7. Mimoádné odmny 8. Evidenní list dchodového pojištní 9. Výstupní list

2 Mzdy a ostatní osobní náklady Naizuje schvaluje vedoucí útvaru vedoucí oddlení oddlení Do základních mezd patí: - základní mzdy - píplatek za pesas - noní píplatek - píplatek za referentské vozidlo - píplatek za výkon odpovdného zástupce - náhrady mzdy ve zvláštních pípadech - další schválené píplatky dle mzdového pedpisu Shora uvedené nároky jsou na základ podklad píslušných útvar (evidence docházky), pi dodržování mzdových pedpis, pedávány písemnou formou oddlení (mzdový dopis, interní sdlení, hlášenka zmn ). vedoucí útvaru nejpozdji poslední den v msíci Uvedené doklady schválené a pezkoušené z hlediska vcné správnosti zadat do poítae. mzdové Provést kontrolu sestavy a provést opravy odchylek. úetní 6

3 Mzdy a ostatní osobní náklady na podklad externího orgánu pímý nadízený pímý nadízený pímý nadízený Dávky nemocenského pojištní jsou vypláceny na základ vyplnní vstupu do mezd, a to dle rzných externích doklad (nemocenský lístek, dávky v nemoci a další) pímý nadízený Do dávek nemocenského pojištní patí: - pracovní neschopnost pro nemoc - karanténa - podpora pi ošetování lena rodiny - penžitá dávka v mateství - pracovní úrazy - nepracovní úrazy - nemoc z povolání - penžitá pomoc v mateství Schválení prvotního dokladu a pezkoušení z hlediska vcné správnosti pímý nadízený pracovník. Doklad pedat mzdové útárn. pímý nadízený Zajistit zpracování na PC. úetní Poznámka: doklady oíslovat a zapsat do rejstíku doklad o výplatách dávek nemocenského pojištní 7

4 Mzdy a ostatní osobní náklady pímý nadízený D,EN,PN vedoucí útvaru, Stanovené hodnoty prémii pracovník družstva jsou usmrnny mzdovým pedpisem. Základním dokladem u D kategorie je msíní pracovní výkaz, u THP prémiový list. U msíních (tvrtletních ) prémií provést pezkoušení z hlediska vcné správnosti a zajistit schválení hospodáské operace. do píslušné Údaje pezkoušet z hlediska i a zpracovat na PC. mzdové úetní 8

5 Mzdy a ostatní osobní náklady dle textu dle textu ved. písl. útvaru D,EN,PN vedoucí útvaru,, Jedná se o tyto druhy odmn: - za plnní dohod o provedení práce - za plnní dohod o pracovní innosti - za tématické úkoly - za posudky znalc - podle pedpis o autorském právu - odstupné poskytované pi skonení pracovního pomru podle kolektivní smlouvy Schvaluje a z hlediska vcné správnosti odsouhlasí pracovník uvedený na píslušném tiskopisu a podle píslušné organizaní smrnice. Provést pezkoušení z hlediska vcné správnosti, zajistit schválení hospodáské operace. vedoucí útvaru U vyplnného a schváleného tiskopisu pípad. dokladu provést pekontrolování výpotu odmny, nároku na odmnu a dát písemný pokyn k výplat. Pezkoušet z hlediska i a zútovat do daného msíce. Zajistit pezkoušení z hlediska i hospodáské operace. 5 SEVT 0 0 9,

6 Mzdy a ostatní osobní náklady 5! D,EN,PN P-PSBD,D vedoucí úseku, Návrh na piznání odmny k jubileu na tiskopisu Odmny k jubileu podle organizaní smrnice s uvedením výše max. odmny zašle píslušnému nadízenému pracovníkovi. Vedoucí útvaru pedloží ke schválení návrh editeli družstva. vedoucí útvaru do týdne Odsouhlasené a schválené, vcn správné návrhy pedat. Provede pezkoušení správnosti erpání prostedk na píslušné druhy odmn a vydá píkaz k proplacení. Oddlení realizuje vyplacení schváleného druhu odmny formou pokladního dokladu pokladní výdajový doklad. mzdové Tiskopis 0

7 Mzdy a ostatní osobní náklady 6 " # píslušný útvar vedoucí útvaru dle textu Pekážkami v práci se rozumí: - školení, studium (dle 6 zákoníku práce) - omluvené volno - ostatní pekážky Souhlas s uvolnním pracovníka udluje odpovdný vedoucí (nadízený pracovník, který svým podpisem pekážky v práci schvaluje v msíní evidenci docházky píp. výkazu práce). Na základ odsouhlasení nároku a pezkoušení z hlediska vcné a i provést zpracování na PC. mzdové Poznámka: originály msíních docházek jsou souástí úetního dokladu a založeny ve mzdové útárn.

8 Mzdy a ostatní osobní náklady 7 $ pracovník nadízený pracovník Nárok na dovolenou na zotavenou je zaveden pímo do kmenových údaj poítae. Základní výmra dovolené je tyi týdny, další týden dovolené je dle platné kolektivní smlouvy. Schválení termínu dovolené nadízený pracovník na pedepsaném tiskopisu pro erpání dovolené a souasn v evidenci docházky (prac. výkazech), které jsou v msíních intervalech pedávány na oddlení. Na základ odsouhlaseného nároku a pezkoušení z hlediska vcné správnosti, provést pezkoušení z hlediska formální správnosti a zajistit zpracování na PC. mzdové

9 Mzdy a ostatní osobní náklady 8 % & ' PRÁV vedoucí PRÁV PRÁV, Jedná se o následující: - výkon rozhodnutí ve prospch soukromých osob - výkon rozhodnutí ve prospch organizací - pohledávky k právnímu vymáhání - nápravná opatení Na základ dorueného soudního rozhodnutí a rozhodnutí orgánu státní správy vyhotovit vstupní doklad, zajistit schválení hospodáské operace. PRÁV podle rozhodnutí Provést pezkoušení z hlediska vcné a i, vypracovat podklad pro kmenové údaje poítae. mzdové Provést kontrolu výstupní sestavy, provést opravy odchylek a proútovat do základního úetnictví. úetní Sražené ástky z mezd poukázat píslušným píjemcm. výplatní termín 5

10 Mzdy a ostatní osobní náklady 9 $ Jedná se o da z píjm fyzických osob ze závislé innosti: - da srážková - da zálohová - roní zútování daových záloh Výpoet dan ze závislé innosti se na základ kmenových údaj pracovník, které se vyplují na základ podepsaného prohlášení nebo jiných prkazných doklad a v souladu s píslušnými ustanoveními zák.. 58/9 Sb. Kmenové údaje se vyplují pi nástupu pracovníka. Aktualizace je provádna pi zmnách podmínek rozhodných pro výpoet dan. Roní zútování dan z píjmu se podle píslušných ustanovení zákona o daních z píjm. Vypracovat úetní doklad na pedpis dan ze mzdy, provést schválení úetní operace, provést pezkoušení z hlediska vcné a i, opatit úetním pedpisem. Provést odvod pedpisu dan ze mzdy na úet píslušného finanního úadu. sou s vyútováním

11 Mzdy a ostatní osobní náklady 0 ( PRÁV P-PSBD,D,pedseda ZVOS PRÁV PRÁV PRÁV PRÁV, Vstup do srážek z mezd je zajišován na základ uzavených smluv o pjkách, které vystavuje právní odd. a schvaluje editel družstva a závodní výbor odborového svazu UNIOS. Kopii smlouvy o pjkách a splátkách pedat oddlení. PRÁV Na základ smlouvy založit vstupní data pro zpracování. msín Na základ zpracovaných sestav zabezpeit evidenci srážek na poskytnutou pjku na podrozvahovém útu jednotlivých dlužník. VŠÚ úetní VÚ, Poznámka: Schválení, pezkoušení vcné, formální správnosti a i hospodáské operace je zajištno na základ uzavené smlouv o pjce ze sociálního fondu. 5

12 Mzdy a ostatní osobní náklady " vedoucí ---- Jedná se o následující: - výplata na úet - spoení - pjky bankovních ústav - pojištní pracovník Na základ zamstnancem pedloženého dokladu provést píslušnou srážku. mzdové závrky Zajistit schválení hospodáské operace, provést pezkoušení z hlediska vcné a i údaj a zajistit zpracování. úetní Provést pevod sražených ástek píslušným píjemcm. výplatní termín 6

13 Mzdy a ostatní osobní náklady ) "! * ŠK,PRÁV P-PSBD, D PRÁV VŠÚ ---- ŠK,PRÁV,VŠÚ Jedná se o následující: - srážky za manka a škody - pokuty Na základ doporuení škodové komise, rozhodnutí pedstavenstva vyhotoví tajemník škodové komise podklad pro pedpis srážky ze mzdy. ŠK Na základ prvotního dokladu provést pezkoušení z hlediska vcné a i a zajistit zpracování. VŠÚ mzdové VŠÚ Poznámka: u srážek za manka a škody zajistit zachycení provedené srážky na podrozvahovém útu dlužníka VŠÚ 7

14 Mzdy a ostatní osobní náklady * vedoucí ---- Peplatky dávek nemocenského pojištní zjištných kontrolami. Provedení srážek je možné pouze po projednání se zamstnanci u nichž k peplatkm došlo. Souhlas není nutný v pípadech, kdy zamstnanec zamlel údaje rozhodné pro výplatu dávek nemocenského pojištní. Podle revizního zjištní a po projednání se zamstnanci vyhotovit vstupní doklad, zajistit schválení hospodáské operace, provést pezkoušení z hlediska vcné a formální správnosti údaj a zajistit zpracování. Poznámka: neuznané peplatky dávek zamstnancem, pedat škodové komisi k projednání. 8

15 Mzdy a ostatní osobní náklady + samospráva P-PSBD SA,PSBD, Poskytování odmn funkcioná je upraveno organizaní smrnicí družstva. SA,PSBD dle OS Pedložené návrhy pedat na, které provede pípadné úpravy schválené pedstavenstvem a pezkoušení z hlediska vcné a i. Provést vlastní zpracování a rozútování na jednotlivá HS Vyplacení funkcionáských odmn se - na pokladn - šekovou poukázkou - na úet Pokladna mzdové do termínu výplaty 5 Na základ požadavku funkcionáe vystavit potvrzení o zdanitelných píjmech za píslušné období pro provedení roního zútování dan na FÚ. po skonení kalendáního roku 6 9

16 Mzdy a ostatní osobní náklady 5 # žadatel vedoucí oddlení ---- žadatel, Úetní doklad se týká pouze poskytnutí mimoádných záloh pi zvláštních okolnostech (dovolená, dlouhodobé školení apod.) Na podklad žádosti pracovníka družstva, kterou schválí píslušný vedoucí úseku na základ doporuení pímého nadízeného žadatele. žadatel podle poteby Na základ schválené žádosti pro mimoádnou zálohu vystavit doklad k vyplacení. mzdové Provést pezkoušení z hlediska vcné a i a zajistit zpracování. úetní : 0

17 Mzdy a ostatní osobní náklady 6 " pracovník Jedná se o : - zákonné srážky - ostatní srážky (nap. píspvek odborm, poplatek za telefon aj.), které mohou být provádny pouze se souhlasem zamstnance, jehož se týkají Na základ podkladu od pracovníka, soudního rozhodnutí provést pezkoušení z hlediska vcné a i údaj a zajistit zpracování. Provést pevod sražené ástky píslušnému píjemci. výplatní termín :

18 Mzdy a ostatní osobní náklady 7, povený prac. povený pracovník povený pracovník ---- Poskytování mimoádných odmn je upraveno organizaní smrnicí družstva mzdovým pedpisem. Mimoádné odmny se poskytují: - z fondu vedoucího - z ostatních zdroj mimoádných odmn Na základ schváleného podkladu pro mimoádnou odmnu k výplat provést pezkoušení z hlediska vcné a formální správnosti údaj a zpracování. mzdové Poznámka: poveným pracovníkem se rozumí pracovník urený organizaní smrnicí družstva

19 Mzdy a ostatní osobní náklady 8 - * zamstnanec Organizace vede ELDP pro každého pojištnce (pokud nejde o pracujícího poživatele starobního dchodu, který již dosáhl dchodového vku) vždy za jednotlivý kalendání rok, píp. jeho ást, došlo-li k zahájení výdlené innosti, zakládající úast na dchodovém pojištní nebo k jejímu ukonení v prbhu kalendáního roku. Pi trvání dvou (více) výdlených inností jednoho pojištnce u téže organizace v prbhu kalendáního roku, organizace vyhotovuje a pedkládá samostatné ELDP pro každou výdlenou innost. pi nástupu ELDP se vypluje: - po úetní závrce (závrce mzdových list), nejpozdji však do 0.dubna následujícího kalendáního roku, trvala-li výdlená innost k.prosinci, - do jednoho msíce po koneném vyútování píjm v pípad skonení úasti na dchodovém pojištní ped. prosincem. do 0.. násled. roku do jednoho msíce ELDP se pedkládá eské správ sociálního zabezpeení prostednictvím okresní správy sociálního zabezpeení a to do 8 dn - ode dne zápisu údaj do ELDP, - ode dne výzvy orgán sociální zabezpeení, - ode dne zániku organizace. do 8 dn II/00 SSZ 89-8-

20 Mzdy a ostatní osobní náklady 9 % & D -----,PÚ,VŠÚ,SB Pi skonení hlavního pracovního pomru vystavit Výstupní list se všemi náležitostmi a seznámit pracovníka s podmínkami vyrovnání závazk pracovníka k organizaci. ped skonením prac. pomru Pokladna potvrdí za vyrovnání píspvky na stravování (stravenky). Pokladna ihned Všeobecná útárna potvrdí, že došlo k vypoádání všech finanních závazk vi organizaci (sociální fond, náhrady škod, zálohy apod.). VŠÚ ihned Mzdovou útárnou potvrdit, že došlo ke dni výstupu k zútování všech mzdových nárok. ihned 5 Referentem provozu potvrdit, že byly pedány pedmty pevzaté do obecné hmotné odpovdnosti. PÚ ihned 6 Zajistit schválení Výstupního listu nadízeným pracovníkem. v den výstupu 7 Zajistit archivaci podle platných

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

SOCIÁLNÍ SÍT OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU. feels-like-free

SOCIÁLNÍ SÍT OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU. feels-like-free OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU SOCIÁLNÍ SÍT Sociální sít elektronických komunikací srov. služby a reklamn podpoené služby feels-like-free osobnostní právo osobní údaje autorské právo

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Září. Plán práce školy

Září. Plán práce školy Září Plán práce školy Vyvěšení rozvrhů tříd, dozorů, rozvrhu v tělocvičně. Poučení žáků o bezpečnosti ve škole podle dané osnovy. Zápis proškolení do TK a žákovské dokumentace. Zápis do požární knihy.

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Směrnice o účetnictví České astronomické společnosti (ČAS)

Směrnice o účetnictví České astronomické společnosti (ČAS) Směrnice o účetnictví České astronomické společnosti (ČAS) I.Obecná ustanovení 1. Vedením účetnictví ČAS je pověřena profesionální účetní. Účetní má právo nahlížet na všechny účty ČAS (tedy i složek ČAS).

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více