Účtování cenných papírů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účtování cenných papírů"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Účtování cenných papírů Diplomová práce Autor: Bc. Alena Lásková, DiS. Finance Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně s použitím uvedené literatury. V Praze dne 26. dubna 2010 Alena Lásková 2

3 Anotace práce Tématem diplomové práce je účtování cenných papírů. Za cíl jsem si vytýčila vyjmenovat druhy cenných papírů, vybrané cenné papíry blíže definovat a ukázat na názorných příkladech jejich účtování. Nejprve se ve své práci věnuji cenným papírům všeobecně, dále se zmiňuji o jejich legislativní úpravě, o různých způsobech členění cenných papírů a jejich druzích. Pro zachycení cenných papírů do účetnictví je především důležité jejich ocenění a to jak dle české legislativy tak i dle IFRS. V krátkosti zmiňuji rozdíly mezi účetnictvím dle IFRS i českých zákonů. Upozorňuji na existující rozdíly při účtování cenných papírů u podnikatelů a finančních institucí. Ve své práci ukazuji na příkladech účtování cenných papírů oběma způsoby. V závěru práce se zaměřuji na výnosy plynoucích z cenných papírů a různé možnosti jejich zdanění. Annotation The subject of the thesis is the accounting of securities. The aim is to name the kinds of securities, to specify some chosen securities, and to give some illustrative examples of their accounting. Firstly, the thesis deals with securities in general, then it refers to their legislative regulation and also to different ways of dividing securities as well as their kinds. Keeping a record of securities in accounting is mainly important for their appraisal according to the Czech legislation and also under IFRS. I briefly mention the differences between the accounting under IFRS and also Czech law. I point out some existing differences when accounting securities with entrepreneurs and financial institutions. My thesis presents some examples of accounting securities in both ways. Finally, I concentrate on the profit resulting from securities and different possibilities of their taxation. 3

4 Obsah Úvod Legislativní normy a druhy cenných papírů Mezinárodní normy upravující finanční oblast Zákony regulující cenné papíry v ČR Základní pojmy a dělení cenných papírů Druhy cenných papírů Ocenění cenných papírů a zásady účtování dle IFRS Ocenění cenných papírů dle českých norem Ocenění cenných papírů a podílů při pořízení Ocenění cenných papírů a podílů k rozvahovému dni Ocenění cenných papírů a podílů při úbytku Převody cenných papírů mezi skupinami Zásady účtování dle IFRS Účtování a vykazování cenných papírů ve finančních institucích Operace s cennými papíry na vlastní účet Účtování majetkových cenných papírů Majetkové cenné papíry v reálné hodnotě proti účtům nákladů a výnosů Majetkové cenné papíry realizovatelné Majetkové účasti Účtování dluhových cenných papírů Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě proti účtům nákladů a výnosů Dluhové cenné papíry realizovatelné Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Operace s cennými papíry pro klienta Obstarání cenných papírů pro klienta Úschova cenných papírů

5 3.2.3 Správa cenných papírů Účtování a vykazování cenných papírů u podnikatelů Účtování majetkových cenných papírů Účtování krátkodobého majetkového cenného papíru Krátkodobé majetkové cenné papíry k obchodování Realizovatelné krátkodobé majetkové cenné papíry Účtování dlouhodobého majetkového cenného papíru Majetkové účasti Realizovatelné dlouhodobé majetkové cenné papíry Účtování dluhových cenných papírů Účtování krátkodobého dluhového cenného papíru Účtování dlouhodobého dluhového cenného papíru Účtování směnek Zdanění výnosů z cenných papírů Závěry a doporučení Seznam použité literatury Seznam použitých zkratek Přílohy

6 Úvod Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila účtování cenných papírů. Mým cílem je vyjmenovat druhy cenných papírů a některé blíže popsat. Následně uvádím zásady účtování a dále způsoby účtování cenných papírů. Práci zakončuji kapitolou o zdanění cenných papírů. V první kapitole se věnuji legislativním normám upravující cenné papíry a jejich účtování v České republice i v EU. Z vyjmenovaných zákonů jsem si zvolila tři normy, o kterých se více rozepisuji. Zde najdeme i základní informace o cenných papírech a jejich rozdělení. Dovoluji si v této části vyjmenovat i druhy cenných papírů, z nichž jsem si vybrala čtyři, které blíže popisuji a vysvětluji. V druhé kapitole se zabývám problematikou ocenění cenných papírů dle české legislativy. Rozepisuji se všeobecně o mezinárodních normách IAS/IFRS a dále i o rozdílech mezi IAS/IFRS a českou legislativou. Účetnictví u podnikatelských subjektů se liší od účetnictví finančních institucí, a proto ve své práci názorně ukazuji účtování cenných papírů oběma způsoby, nejprve dle předpisů pro finanční instituce a následně i dle podnikatelských předpisů. V poslední kapitole se věnuji výnosům z cenných papírů a způsobům jejich zdanění. 6

7 1 Legislativní normy a druhy cenných papírů Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala cenné papíry a jejich účtování. V úvodu své práce se stručně zmiňuji o jejich zákonných úpravách a regulacích v rámci legislativy v ČR i EU. 1.1 Mezinárodní normy upravující finanční oblast Cenné papíry jsou upravovány různými normami, příkladem jsou mezinárodní účetní standardy, podle nichž se řídí české společnosti, které mají cenné papíry kótovány a tedy i obchodovány na evropských burzách. Mezinárodní účetní standardy upravující finanční nástroje 1 IAS 32 Finanční nástroje: zveřejňování a vykazování Prvně nabyla norma účinnosti v roce Jedním z jejích požadavků bylo zveřejňování aktiv i závazků v reálných hodnotách a to bez ohledu na způsob ocenění v rozvaze. Norma mimo jiné definuje finanční nástroje a aktiva, dále definuje požadavky na jejich zveřejnění, a to i s informacemi o podstupovaném riziku. IAS 39 Finanční nástoje: účtování a oceňování Norma nabyla účinnosti v roce Tato norma sjednocuje účetní zachycení finančních nástrojů. Dále definuje principy oceňování finančních aktiv, jejich klasifikaci spolu s požadavky na ocenění u jednotlivých skupin. Definuje i postup jejich účtování a stanovuje způsoby zjištění reálné hodnoty. Řeší používání reálných hodnot, důvodem je snaha zabránit prodeji aktiv s nerealizovanými zisky nebo naopak držení aktiv s nerealizovanými ztrátami. IAS 30 Zveřejňování informací v účetních závěrkách bank a obchodních finančních institucích Norma byla nahrazena v roce 2007 normou IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování. 1 Zdroj: Jílek, Josef. Účetnictví bank a finančních institucí str vlastní úpravy 7

8 IFRS 7, nahrazuje IAS 30, ukládá mimo jiné za povinnosti účetním jednotkám zveřejňovat informace o významu finančních nástrojů, informace o jejich rizicích, v rozvaze zveřejňovat finanční aktiva k prodeji, finanční aktiva v reálné hodnotě, investice držené do splatnosti a informace o reklasifikaci finančních aktiv. 1.2 Zákony regulující cenné papíry v ČR V České republice jsou cenné papíry regulovány zákony i vyhláškami. Uvádím zde pouze některé, další budou uvedeny v příloze. Cenné papíry jsou regulovány: A. zákonem o cenných papírech č. 591/1992 Sb. Jde o základní normu upravující cenné papíry, jimiž dle tohoto zákona jsou akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladištní listy. V zákoně najdeme také úpravu vydání cenného papíru. V zákoně o cenných papírech dále můžeme nalézt definovanou komisionářskou smlouvu, na základě níž komisionář zajišťuje pro klienta nákupy nebo prodeje cenných papírů. Jsou zde zmíněny i základní práva a povinnosti komisionáře i komitenta. Další smlouvy uvedené v zákoně, které lze uzavřít k obstarání nákupu nebo prodeje cenných papírů, jsou mandátní smlouva, smlouva o zprostředkování koupě nebo prodeje. Zákon dále uvádí možnost správy nebo úschovy cenných papírů jinou osobou než vlastníkem a to na základě smluv o úschově nebo o správě. Ve smlouvě o úschově se schovatel zavazuje pouze k uložení cenných papírů. A ve smlouvě o správě se správce zavazuje činit úkony spojené s právy vyplývající z držení cenného papíru. B. zákonem o dluhopisech č. 530/1990 Sb. Zákon o dluhopisech je norma upravující dluhopisy vydané v České republice. Emitentem dluhopisů může být právnická osoba nebo osoba fyzická podnikající jako banka na území Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, která podniká na území ČR na základě jednotné bankovní licence. 8

9 Aby dluhopis mohl být vydán v ČR, musí schválit Česká národní banka emisní podmínky, které jsou v zákoně specifikovány. Mezi emisní podmínky patří například údaje o podobě dluhopisu, lhůta pro upisování emise dluhopisu, způsob a místo upisování nebo celková jmenovitá hodnota emise. V normě najdeme i informace k uveřejňování emisních podmínek nebo povinnosti, které má emitent při jejich změně. V zákoně jsou upraveny i zvláštní druhy dluhopisů, mezi něž patří státní dluhopisy, dluhopisy ČNB a hypoteční zástavní listy. C. zákonem směnečný a šekový č. 191/1950 Sb. Norma obsahuje definici směnky i šeku, upravuje jejich náležitosti, platnost cenného papíru nebo datum jejich splatnosti. V zákoně můžeme najít pojem směnečné rukojemství, které znamená, že za zaplacení směnky ručí další osoba tj. ručitel. Při nezaplacení má majitel cenného papíru právo domáhat se zaplacení směnky po výstavci i ostatních osobách směnečně zavázaných. Některé prameny upravující účtování cenných papírů 2 Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. (Dále jen ZoÚ) Prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví: vyhláška č. 500/2002 Sb. platí pro podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví. Vyhláška je k dnešnímu dni upravena třemi novelami, poslední novelizace vyhláška č. 469/2008 Sb., vyhláška č. 501/2002 Sb. pro banky a jiné finanční instituce, vyhláška byla novelizována čtyřikrát, poslední novelizace vyhláška č. 470/2008 Sb. České účetní standardy (ČÚS) jsou vydávány pro jednotlivé účetní jednotky. V ČÚS jsou popsány základní postupy včetně používaných účetních metod. Jsou v nich dále vysvětleny některá ustanovení ZoÚ i prováděcí vyhlášky k ZoÚ. Důležitými standardy vztahujícími se k účtování cenných papírů u podnikatelů, kteří účtují podle vyhlášky 500/2002 Sb., jsou: č. 008 Operace s cennými papíry a podíly, č. 014 Dlouhodobý finanční majetek a č. 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. 2 Zdroj: Lásková, Alena. Odpisy hmotného a nehmotného majetku. str. 7-8 upravený text 9

10 1.3 Základní pojmy a dělení cenných papírů Pojem cenný papír v naší legislativě vysvětlen není, většina definic, jimiž se cenné papíry definují, jsou velmi nepřesné, neboť definují spíše konkrétní cenný papír nežli celou skupinu. Lze říci, že cenný papír představuje pohledávku vlastníka cenného papíru vůči jeho emitentovi nebo podíl vlastníka cenného papíru na majetku emitenta (společnosti). Cenný papír je vydán dnem, kdy splňuje všechny náležitosti pro něj stanovený zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se v souladu se zákonem stanoveným způsobem stane majetkem prvého nabyvatele. 3 Členění cenných papírů 1) Rozdělení cenných papírů dle emise 4 A. Veřejná Při veřejné emisi jsou cenné papíry prostřednictvím veřejně uveřejněné nabídnuty ke koupi veřejnosti, například v novinách nebo odborném tisku. B. Soukromá Soukromá emise je nabídnuta pouze malé skupině investorů. Emisi cenných papírů lze provést dvěma způsoby: a) vlastní emise Při vlastní emisi emitent všechny úkony související s emisí cenných papírů zajišťuje vlastními silami. b) cizí emise Emise cizí probíhá přes zprostředkovatele většinou jím je finanční instituce. Míra angažovanosti zprostředkovatele na prodeji emise závisí na smlouvě uzavřené mezi bankou a emitentem. 3 Zdroj: Zákon o cenných papírech č. 591/1992 Sb. 5 - citace 4 Zdroj: staženo dne , upravený text 10

11 2) Rozdělení cenných papírů dle formy 5 A. Zaknihovaný cenný papír Cenný papír nemá materializovanou podobu, existuje pouze jako záznam v evidenci, který je veden vždy na jméno. V ČR je tato evidence vedena ve Středisku cenných papírů. B. Listinný cenný papír Listinný cenný papír existuje fyzicky, Je to dokument představující pohledávku vůči vystaviteli. Listinné cenné papíry lze vydat ve třech formách: 6 a) cenný papír na jméno Na listině cenného papíru je uvedeno jméno majitele. V případě změny majitele je nutné vždy sepsat smlouvu o postoupení práv na nového majitele. Cenný papír na jméno patří mezi ukládací cenné papíry. b) cenný papír na doručitele Za majitele cenného papíru je považována osoba, která cenný papír předloží. U této formy odpadají obtíže s převodem cenného papíru na nového majitele, neboť se převod nikde na cenném papíru neeviduje a tudíž je snadněji obchodovatelný. Při převodu se sepisuje pouze kupní smlouva. Cenný papír na doručitele patří mezi cirkulační cenné papíry. c) cenný papír na řad Na cenném papíře je uvedeno jméno majitele, ale na rozdíl od cenného papíru na majitele se převádí rubopisem (indosamentem). Převod rubopisem se provede pouze uvedením jména nového majitele na rub listiny. Cenný papír na řad patří mezi cirkulační cenné papíry. 5 Zdroj: staženo dne , vlastní úpravy 6 Zdroj: - staženo dne , vlastní úpravy - staženo dne , vlastní úpravy 11

12 3) Rozdělení cenných papírů dle druhu resp. obsahu 7 A. Majetkové cenné papíry Majetkové cenné papíry představují vlastnické právo z podílu investovaného kapitálu a je s nimi spojeno právo podílu na zisku. Do této skupiny řadíme například akcie, zatímní listy nebo listy podílové. B. Dluhové cenné papíry Tyto cenné papíry vyjadřují vztah mezi věřitelem a dlužníkem v němž se dlužník zavazuje odkoupit v době splatnosti (maturity, dospělosti) cenný papír zpět. Do této skupiny patří například dluhopisy nebo směnky. C. Cenné papíry dispozičního charakteru Jde o cenné papíry, s nimiž je spojeno vlastnické právo ke zboží uvedené na cenném papíru nebo právo s ním disponovat. Příkladem těchto cenných papírů jsou zemědělské skladištní listy nebo náložné listy. Ve své práci se těmito cennými papíry dále zabývat nebudu. 4) Rozdělení cenných papírů dle obchodovatelnosti 8 A. Neobchodovatelné cenné papíry B. Kótované cenné papíry a) veřejně kotované S cennými papíry veřejně kotovanými lze obchodovat na burze nebo na odborném organizovaném trhu. b) neveřejně kotované Cenný papír není obchodován na veřejném trhu, a tudíž není na něm ani stanovována jeho cena. 7 Zdroj: Strouhal, Jiří. Účetnictví cenných papírů.str. 2-4 vlastní úpravy 8 Zdroj: Strouhal, Jiří. Účetnictví cenných papírů.str. 2-4 vlastní úpravy 12

13 5) Rozdělení cenných papírů dle splatnosti 9 A. Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek je majetek, který má splatnost kratší než dvanáct měsíců. Řadíme mezi něj například směnky, šeky nebo státní pokladniční poukázky. Krátkodobé cenné papíry dělíme podle účetního hlediska: A. cenné papíry k obchodování Do této skupiny řadíme cenné papíry, které účetní jednotka nakoupila za účelem obchodování v krátkém období maximálně 12 měsíců (akcie, dluhopisy, směnky). B. dluhové cenné papíry držené do splatnosti Mezi ně patří krátkodobé dluhové cenné papíry, které účetní jednotka drží do doby splatnosti, jež je kratší než 12 měsíců. C. realizovatelné krátkodobé cenné papíry a podíly Realizovatelné krátkodobé cenné papíry jsou cenné papíry a podíly, u kterých není znám účel. D. vlastní akcie a podíly Na přechodnou dobu akciová společnost koupí vlastní akcie nebo společnost s ručením omezeným získá vlastní podíly. V rozvaze hodnota těchto podílů snižuje základní kapitál. E. vlastní dluhopisy Držba vlastních dluhopisů je možná pouze na přechodnou dobu. Cenné papíry zanikají jejich splatností nebo rozhodnutím účetní jednotky. Držené vlastní dluhopisy v rozvaze snižují položku vydané dluhopisy. 9 Zdroj: Šebestíková, Viola. Účetní operace kapitálových společností. str vlastní úpravy 13

14 B. Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek je majetek, který má splatnost delší než dvanáct měsíců. Mezi dlouhodobé cenné papíry patří například dluhopisy nebo akcie. Dlouhodobý finanční majetek se neopotřebovává a z tohoto důvodu je i dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. v 56 odst. 9 vyloučen z odpisování. Dlouhodobé cenné papíry dělíme dle účetního hlediska: A. majetkové účasti Majetkové účasti jsou cenné papíry představující: - podíly v ovládaných a řízených osobách ovládaná nebo řízená osoba je společnost, která je řízena jinou společností pomocí vlastnictví rozhodujícího nebo majoritního podílu. Teoreticky se jedná o podíl větší než 40% z vydaných cenných papírů nebo upsaných podílů, pokud není známa jiná osoba vlastnící větší podíl, - podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem účetní jednotka zařadí cenné papíry do skupiny podíl pod podstatným vlivem vlastní-li podíl na společnosti menší než 40% ale zároveň větší než 20%. B. dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dluhové cenné papíry jsou cenné papíry, které má účetní jednotka v úmyslu držet do doby splatnosti, která je delší než dvanáct měsíců. C. realizovatelné dlouhodobé cenné papíry a podíly Realizovatelné cenné papíry patří mezi dlouhodobé cenné papíry, u kterých nevlastní účetní jednotka podstatný vliv ani podíl v ovládaných a řízených osobách. Jde o podíl na společnosti pod 20%, tj. menšinový, nebo u nichž není znám účel. Cenné papíry lze také dělit na zastupitelné cenné papíry. Jde o cenné papíry stejného druhu, které byly vydány stejnou osobou ve stejné formě a pokud z nich vznikají majitelům stejná práva a povinnosti. Ostatní papíry jsou nezastupitelné. 14

15 1.4 Druhy cenných papírů Cenné papíry dělíme na následující druhy: 10 a) akcie b) zatímní listy c) poukázky na akcie d) podílové listy e) dluhopisy f) investiční kupóny g) kupóny h) opční listy i) směnky j) šeky k) náložné listy l) zemědělské skladištní listy Z výše uvedených cenných papírů jsem si vybrala čtyři cenné papíry, které na následujících stránkách blíže charakterizuji. 1. Akcie 11 Akcie je majetkový cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře, kterými se rozumí: - právo podílet se na řízení akciové společnosti prostřednictvím hlasování na valné hromadě, - právo podílet se na zisku prostřednictvím vyplácených dividend, - právo na podíl na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Tento cenný papír je vydáván buď v listinné nebo v zaknihované podobě. Akcie v listinné podobě může znít na jméno nebo na majitele. Akcie v zaknihované podobě jsou evidovány na účtu majitele. V ČR jsou tyto účty vedeny ve Středisku cenných papírů. 10 Zdroj: Zákon o cenných papírech č. 591/1992 Sb. 1 citace 11 Zdroj: Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb vlastní úpravy - staženo dne , vlastní úpravy 15

16 Druhy akcií: - kmenové akcie kmenová akcie je cenný papír, který zaručuje akcionáři výše zmíněná práva, - prioritní akcie s touto akcií je spojeno právo na přednostní vyplacení dividendy a podílu na likvidačním zůstatku. O proti této výhodě bývá ve stanovách společnosti omezeno hlasovací právo jejich majitelů, - zaměstnanecké akcie zaměstnanecká akcie je určená ke koupi zaměstnanci, které podíl na společnosti motivuje k vyšší efektivitě. Akcie jsou cenné papíry, které akciová společnost emituje při vzniku společnosti nebo v případě navýšení základního kapitálu, jako jeden ze způsobů získání dodatečného kapitálu pro podnikání. Jmenovitou (nominální) hodnotou se rozumí hodnota, v níž je cenný papír vystaven a jež je uveden na listinném cenném papíru. Součet jmenovitých hodnot akcií se rovná hodnotě základního jmění. Cenný papír se prvnímu majiteli prodává při emisi na primárním trhu za emisní kurz, který se může lišit od ceny nominální. Je-li emisní kurz vyšší než nominální hodnota, pak vzniká emisní ážio, které zvyšuje vlastní kapitál, a které se účtuje na samostatný účet Emisní ážio. Pokud je emisní kurz nižší, pak vzniká emisní disážio snižující vlastní kapitál. V případě, že cenný papír je veřejně obchodovatelný, například kótovaný na burze, pak se dalšímu majiteli prodává za tržní hodnotu nebo hodnotu domluvenou mezi smluvními stranami. Tržní cena je stanovená pouze u cenných papírů, které se na burze obchodují. Cenu určuje tuzemská nebo zahraniční burza nebo jiný regulovaný trh. Naopak cenné papíry veřejně neobchodovatelné se prodávají za dohodnutou cenu smluvní. Cena veřejně není stanovována, neboť burzy tyto cenné papíry nekótují. Akcie nemá splatnost na rozdíl od cenných papírů dluhových. 16

17 Akciová společnost vydává při založení společnosti upisovateli zatímní listy a to v případě, že byla společnost již zapsána do obchodního rejstříku, ale upisovatel ještě nesplatil celou jmenovitou hodnotu akcií, ke které se upsal. Zatímní list je cenný papír, se kterým jsou spojena stejná práva, jaká vyplývají z akcií, jež nahrazuje. 2. Dluhopis 12 Dluhopis nebo-li obligace, je cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě uvedené v dluhopisu a na vyplacení výnosů z něj k určitému datu. Dluhopisy jsou emitovány v listinné nebo zaknihované podobě. Prostřednictvím dluhopisů si emitent zajišťuje dodatečné finanční prostředky ke svému podnikání. Emitovat dluhopisy mohou jen osoby právnické nebo osoba fyzická, která je bankou s místem podnikání na území Evropské unie nebo jiného státu tvořící Evropský hospodářský prostor, a která na území ČR podniká na základě jednotné bankovní licence. 13 Emitovaný dluhopis může být vydán, pokud ČNB schválí emisní podmínky. Dluhopis se vydává jako: neúročený cenný papír Výnos z cenného papíru vzniká rozdílem mezi nominální hodnotou, která bude majiteli vyplacena v den splatnosti, a nákupní cenou. Dluhopis je nakoupen pod pari tedy pod nominální hodnotou. úročený cenný papír Majiteli bude vyplacena nejen nominální hodnota dluhopisu ale i úrok. Pokud je dluhopis vydán jako úročený cenný papír, pak emitent vyplácí majiteli dluhopisu výnos, který může mít následující podoby: 14 a) pevná úroková sazba, b) rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem, c) slosovatelná prémie nebo prémie v závislosti na lhůtě splatnosti dluhopisu, 12 Zdroj: Zákon o dluhopisech č. 190/1994 Sb. vlastní úpravy - staženo , vlastní úpravy 13 Zdroj: Zákon o dluhopisech č. 190/1994 Sb. 3 - citace 14 Zdroj: Zákon o dluhopisech č. 190/1994 Sb citace 17

18 d) pohyblivá (variabilní) úroková sazba odvozená například z jiných úrokových sazeb či výnosů, pohyb devizových kurzů, indexů či cen komodit. S dluhopisem může být spojeno i právo na jeho výměnu za jiný dluhopis nebo za akcii. Zvláštním druhem dluhopisů jsou: hypoteční zástavní listy státní pokladniční poukázky Hypoteční zástavní list je zvláštním typem dluhopisu, u kterého je nárok na proplacení jmenovité hodnoty dluhopisu a zároveň výnosu z něj. Tento cenný papír je zajištěn dvěma způsoby a to nejen výstavcem, ale zároveň je zajištěn i zástavním právem na nemovitost. Tento cenný papír je vydáván pouze v zaknihované formě. Hypotéční zástavní listy mohou vydávat jen banky, které k tomu získají oprávnění od centrální banky nebo od ministerstva financí. U nás povolení vydává Česká národní banka. Banky musí výtěžek z prodeje hypotéčních zástavních listů používat pouze k poskytování hypotečních půjček. Státní pokladniční poukázka je cenný papír, který slouží ke krytí deficitu státního rozpočtu. Tento cenný papír zní na určitou nominální hodnotu a je splatný za předem stanovenou dobu. Jde o krátkodobý cenný papír. 3. Směnka 15 Směnka je listinný cenný papír, který opravňuje jeho majitele požadovat úhradu směnečné částky, která je na směnce uvedena. Směnky slouží jako platební nástroj a jsou dluhovým převoditelným cenným papírem s bezpodmínečným příkazem zaplatit. Směnky se dělí: - směnku cizí Výstavce přikazuje směnečnému dlužníkovi zaplatit třetí osobě. 15 Zdroj: Zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb. vlastní úpravy - staženo , vlastní úpravy 18

19 - směnku vlastní Výstavce se zavazuje zaplatit osobě uvedené na šeku. Směnka vlastní má následující náležitosti: - označení směnka v textu listiny - bezpodmínečný příkaz zaplatit - jméno směnečného dlužníka - termín splatnosti - místo splatnosti - datum a místo vystavení - vlastnoruční podpis výstavce Směnka cizí má náležitosti shodné se směnkou vlastní, pouze k výše zmíněným náležitostem patří navíc ještě jedna náležitost a to osoba směnečníka. Jde o osobu, která má platit, neboť v cizí směnce výstavce přikazuje třetí osobě, tedy směnečníkovi, za tuto směnku zaplatit. Směnku lze převést na jinou osobu indosamentem nebo-li rubopisem. V době splatnosti směnky předloží majitel směnku směnečníkovi k proplacení. Při nezaplacení směnky lze sepsat protest směnky. 4. Šek 16 Šek je cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz od výstavce třetí osobě (šekovníkovi), aby za něj zaplatil částku uvedenou na šeku osobě adresované nebo doručiteli šeku. Jeho splatnost je na viděnou tj. při předložení šeku. Druhy šeků: a) šek soukromý Soukromý šek mohou vystavit soukromé osoby nebo firmy. b) šek bankovní Bankovní šek může vystavit pouze banka. 16 Zdroj: Zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb. vlastní úpravy - staženo dne , vlastní úpravy 19

20 Náležitosti šeku: - slovo šek v textu listiny - bezpodmínečný závazek zaplatit - částka slovně i čísly - osoba dlužníka - datum a místo vystavení - splatnost - dva podpisy výstavce Lhůty proplacení šeků: - do 8 dnů je splatný šek, který je vystaven i splatný v jednom státě - do 29 dnů je splatný šek, který je vystaven v jednom státě a splatný v jiném na stejném kontinentu - do 70 dnů je splatný šek, který je vystaven na jiném kontinentu než je splatný Zvláštním typem šeku je šek cestovní. Cestovní šek se používá při cestách do zahraničí jako nástroje pro získání hotových peněz. Cestovní šek je vydáván bankami. Jde o cenný papír, s nímž je spojeno právo na vyplacení částky, která je na něm uvedená při jeho předložení. Cestovní šeky se neřídí ustanovením zákona směnečného a šekového jako ostatní šeky, ale je upraven v obchodním zákoníku. 20

21 2 Ocenění cenných papírů a zásady účtování dle IFRS V předcházející kapitole jsem se cenným papírům věnovala všeobecně a nyní si dovolím blíže rozepsat se o cenných papírech a jejich ocenění. Nejdříve ale ukáži důvody, jaké vedou společnosti nebo nepodnikatelské subjekty k nákupu cenných papírů, a na druhé straně, proč emitovat cenné papíry. Subjekty, které mají přebytek finančních prostředků, se snaží tyto volné prostředky výhodně uložit nebo zhodnotit. Lze volit mezi bezpečným ale méně ziskovým uložením finančních prostředků v bance nebo rizikovějšími ale i výnosnějšími investicemi například do nemovitostí nebo drahých předmětů. Další z možných investic je i nákup cenných papírů. Nakoupí-li cenné papíry podnikatelské subjekty do svého majetku, pak jej musí zaevidovat do účetnictví. Získané cenné papíry nalezneme v rozvaze na straně aktiv, což je strana, kde evidujeme různé formy majetku podniku. Abychom mohli cenné papíry do účetnictví zaevidovat, musíme znát jejich cenu a tu získáme jejich oceněním. 2.1 Ocenění cenných papírů dle českých norem Účetní jednotka při pořízení cenného papíru před jeho oceněním, musí cenný papír zařadit do jedné z následujících skupin: 1) Krátkodobé cenné papíry Cenné papíry k obchodování Držené cenné papíry držené do splatnosti Realizovatelné cenné papíry a podíly 2) Dlouhodobé cenné papíry Držené cenné papíry držené do splatnosti Realizovatelné cenné papíry a podíly Majetkové účasti Zařazení cenného papíru do výše zmíněných skupin je důležité pro jeho zaevidování do účetnictví. 21

22 Nakoupené cenné papíry svojí povahou zařaditelné mezi dlouhodobé může účetní jednotka zařadit mezi cenné papíry krátkodobé a to v případě, že je pořídila například jako spekulaci. Důležité pro zařazení cenného papíru do uvedených skupin je tedy počáteční záměr účetní jednotky. Pokud s ohledem na charakter majetku a závazků objektivně nelze použít uvedená hlediska členění, je rozhodující záměr účetní jednotky projevený při jejich pořízení Ocenění cenných papírů a podílů při pořízení 18 Nakoupené cenné papíry a podíly se k okamžiku uskutečnění účetního případu oceňují pořizovací cenou, která se skládá z ceny pořízení a dalších nákladů spojených s pořízením. Cena pořízení je cena, za kterou byly cenné papíry nebo podíly pořízeny. Mezi náklady spojené s pořízením patří například poplatky a provize makléřům, burzám, poradcům, platby za právní pomoc související s pořízením cenných papírů, emisní ážio nebo cena uplatněné opce. Součástí pořizovací ceny naopak nejsou náklady související s financováním cenných papírů, tj. úroky z úvěru, dále pak do pořizovací ceny nepatří prémie, diskont, interní nebo správní náklady nebo náklady, které vzniknou s držbou cenných papírů. Nakoupí-li účetní jednotka cenné papíry znějící na cizí měnu, pak pro převod, neboť v účetnictví musí být zaevidovány i v české měně, použije kurs vyhlášený ČNB k okamžiku ocenění. Jsou-li cenné papíry nebo podíly dány účetní jednotce jako nepeněžitý vklad potom se do účetnictví zaevidují v ceně dle posudku znalce. Tato cena se zvyšuje o výši daně z přidané hodnoty z nepeněžitého vkladu, pokud ji vklad podléhá Ocenění cenných papírů a podílů k rozvahovému dni Účetní jednotka má za povinnost přecenit majetek ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka Zdroj: Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. 19 odst. 7 - citace 18 Zdroj: Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb vlastní úpravy 19 Zdroj: Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. 24 odst. 2a - citace 22

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová Cenné papíry a majetkové podíly Michal Řičař Sandra Parmová Obsah Úvod Legislativní východiska Daňové souvislosti Pravidla oceňování Daňové dopady Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Účetní

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Které CP patří do krátkodobého fin. majetku? Majetkové CP zakládající podíl na majetku vlastněné společnosti (akcie, podílové listy) Dlužné cenné papíry představují

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

CENNÉ PAPÍRY A JEJICH ÚČTOVÁNÍ, EVIDENCE DLOUHODOBÉHO I KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU

CENNÉ PAPÍRY A JEJICH ÚČTOVÁNÍ, EVIDENCE DLOUHODOBÉHO I KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU Otázka: Cenné papíry a účtování, evidence finanačního majetku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. CENNÉ PAPÍRY A JEJICH ÚČTOVÁNÍ, EVIDENCE DLOUHODOBÉHO I KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU CENNÉ PAPÍRY

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2017,

VYHLÁŠKA. ze dne 2017, I I. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

-podoba f. trhů : hotovost, bezhotovostní platební nástroje, cenné papíry, šek, směnka, drahé kovy, devize,

-podoba f. trhů : hotovost, bezhotovostní platební nástroje, cenné papíry, šek, směnka, drahé kovy, devize, Otázka: Finanční trhy Předmět: Ekonomie Přidal(a): Daniel Surmař Finanční trhy -finanční trh = největší trh (národní + světové měřítko) a také nejpružnější (rychlá reakce na hospodaření a politické změny)

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu 2) Audit finanční majetek Detailní část provádění auditu A. dlouhodobý FM = finanční investice (realizovatelné CP, majetkové účasti = CP a podíly s podstatným nebo rozhodujícím vlivem, dluhopisy, půjčky

Více

= obchod s cennými,které emitent nově vydal àzískali je první majitelé

= obchod s cennými,které emitent nově vydal àzískali je první majitelé Otázka: Finanční trh, cenné papíry a burza Předmět: Ekonomie Přidal(a): verunecka21 Finanční trh, cenné papíry a burza 1. členění finančního trhu 2. druhy cenných papírů 3. obligace, členění, výnos 4.

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Akciová společnost. Základní pojmy

Akciová společnost. Základní pojmy Akciová společnost Základní pojmy Akciová společnost 243 ZOK (1)... je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. (2) Firma obsahuje označení akciová společnost, které může být

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad.

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. UcFI 6. přednáška Účtování provozu banky Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. a) dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný -

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Obligace obsah přednášky

Obligace obsah přednášky Obligace obsah přednášky 1) Úvod do cenných papírů 2) Úvod do obligací (vymezení, dělení) 3) Cena obligace (teoretická, tržní, kotace) 4) Výnosnost obligace 5) Cena kupónové obligace mezi kupónovými platbami

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Kapitola 2 II. díl Účtová třída 2 KAPITOLA 9 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. K charakteristickým

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět.

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět. Cenný papír Je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. ( 514 NOZ) Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

OBSAH. Použité zkratky. Kapitola 1. Co je cenný papír 1

OBSAH. Použité zkratky. Kapitola 1. Co je cenný papír 1 OBSAH Použité zkratky O autorovi Úvod XV XVII XIX Kapitola 1. Co je cenný papír 1 I. Různá pojetí cenného papíru 1 II. Ekonomický pojem cenného papíru 2 1. Mlčení ekonomické teorie k pojmu cenného papíru

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 277/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 252 ze dne 18.4.2012 k Směrnici k účetním postupům vztahujícím se k nabývání, držení, oceňování, evidenci a pozbývání akcií a obchodních

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 9 strana 1/14 9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Nejvýznamnějším metodickým prvkem účetnictví je bezesporu oceňování. Pouze díky

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

finanční trh- místo střetu N a P po penězích a jiných majetkových hodnotách

finanční trh- místo střetu N a P po penězích a jiných majetkových hodnotách Otázka: Finanční trh a cenné papíry- kapitálový trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Minninka FINANČNÍ TRH trh- místo střetu N a P finanční trh- místo střetu N a P po penězích a jiných majetkových hodnotách

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 20.3.2012 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Účetnictví pojišťoven: UT 1 Finanční umístění

Účetnictví pojišťoven: UT 1 Finanční umístění Účetnictví pojišťoven: UT 1 Finanční umístění Vymezení Finanční umístění aktiva (majetek) pojišťovny, jejichž zdrojem krytí jsou zejména technické rezervy (případně vlastní zdroje) a jež slouží především

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1.1 Definice a rozdělení vkladů S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více