Účtování cenných papírů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účtování cenných papírů"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Účtování cenných papírů Diplomová práce Autor: Bc. Alena Lásková, DiS. Finance Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně s použitím uvedené literatury. V Praze dne 26. dubna 2010 Alena Lásková 2

3 Anotace práce Tématem diplomové práce je účtování cenných papírů. Za cíl jsem si vytýčila vyjmenovat druhy cenných papírů, vybrané cenné papíry blíže definovat a ukázat na názorných příkladech jejich účtování. Nejprve se ve své práci věnuji cenným papírům všeobecně, dále se zmiňuji o jejich legislativní úpravě, o různých způsobech členění cenných papírů a jejich druzích. Pro zachycení cenných papírů do účetnictví je především důležité jejich ocenění a to jak dle české legislativy tak i dle IFRS. V krátkosti zmiňuji rozdíly mezi účetnictvím dle IFRS i českých zákonů. Upozorňuji na existující rozdíly při účtování cenných papírů u podnikatelů a finančních institucí. Ve své práci ukazuji na příkladech účtování cenných papírů oběma způsoby. V závěru práce se zaměřuji na výnosy plynoucích z cenných papírů a různé možnosti jejich zdanění. Annotation The subject of the thesis is the accounting of securities. The aim is to name the kinds of securities, to specify some chosen securities, and to give some illustrative examples of their accounting. Firstly, the thesis deals with securities in general, then it refers to their legislative regulation and also to different ways of dividing securities as well as their kinds. Keeping a record of securities in accounting is mainly important for their appraisal according to the Czech legislation and also under IFRS. I briefly mention the differences between the accounting under IFRS and also Czech law. I point out some existing differences when accounting securities with entrepreneurs and financial institutions. My thesis presents some examples of accounting securities in both ways. Finally, I concentrate on the profit resulting from securities and different possibilities of their taxation. 3

4 Obsah Úvod Legislativní normy a druhy cenných papírů Mezinárodní normy upravující finanční oblast Zákony regulující cenné papíry v ČR Základní pojmy a dělení cenných papírů Druhy cenných papírů Ocenění cenných papírů a zásady účtování dle IFRS Ocenění cenných papírů dle českých norem Ocenění cenných papírů a podílů při pořízení Ocenění cenných papírů a podílů k rozvahovému dni Ocenění cenných papírů a podílů při úbytku Převody cenných papírů mezi skupinami Zásady účtování dle IFRS Účtování a vykazování cenných papírů ve finančních institucích Operace s cennými papíry na vlastní účet Účtování majetkových cenných papírů Majetkové cenné papíry v reálné hodnotě proti účtům nákladů a výnosů Majetkové cenné papíry realizovatelné Majetkové účasti Účtování dluhových cenných papírů Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě proti účtům nákladů a výnosů Dluhové cenné papíry realizovatelné Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Operace s cennými papíry pro klienta Obstarání cenných papírů pro klienta Úschova cenných papírů

5 3.2.3 Správa cenných papírů Účtování a vykazování cenných papírů u podnikatelů Účtování majetkových cenných papírů Účtování krátkodobého majetkového cenného papíru Krátkodobé majetkové cenné papíry k obchodování Realizovatelné krátkodobé majetkové cenné papíry Účtování dlouhodobého majetkového cenného papíru Majetkové účasti Realizovatelné dlouhodobé majetkové cenné papíry Účtování dluhových cenných papírů Účtování krátkodobého dluhového cenného papíru Účtování dlouhodobého dluhového cenného papíru Účtování směnek Zdanění výnosů z cenných papírů Závěry a doporučení Seznam použité literatury Seznam použitých zkratek Přílohy

6 Úvod Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila účtování cenných papírů. Mým cílem je vyjmenovat druhy cenných papírů a některé blíže popsat. Následně uvádím zásady účtování a dále způsoby účtování cenných papírů. Práci zakončuji kapitolou o zdanění cenných papírů. V první kapitole se věnuji legislativním normám upravující cenné papíry a jejich účtování v České republice i v EU. Z vyjmenovaných zákonů jsem si zvolila tři normy, o kterých se více rozepisuji. Zde najdeme i základní informace o cenných papírech a jejich rozdělení. Dovoluji si v této části vyjmenovat i druhy cenných papírů, z nichž jsem si vybrala čtyři, které blíže popisuji a vysvětluji. V druhé kapitole se zabývám problematikou ocenění cenných papírů dle české legislativy. Rozepisuji se všeobecně o mezinárodních normách IAS/IFRS a dále i o rozdílech mezi IAS/IFRS a českou legislativou. Účetnictví u podnikatelských subjektů se liší od účetnictví finančních institucí, a proto ve své práci názorně ukazuji účtování cenných papírů oběma způsoby, nejprve dle předpisů pro finanční instituce a následně i dle podnikatelských předpisů. V poslední kapitole se věnuji výnosům z cenných papírů a způsobům jejich zdanění. 6

7 1 Legislativní normy a druhy cenných papírů Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala cenné papíry a jejich účtování. V úvodu své práce se stručně zmiňuji o jejich zákonných úpravách a regulacích v rámci legislativy v ČR i EU. 1.1 Mezinárodní normy upravující finanční oblast Cenné papíry jsou upravovány různými normami, příkladem jsou mezinárodní účetní standardy, podle nichž se řídí české společnosti, které mají cenné papíry kótovány a tedy i obchodovány na evropských burzách. Mezinárodní účetní standardy upravující finanční nástroje 1 IAS 32 Finanční nástroje: zveřejňování a vykazování Prvně nabyla norma účinnosti v roce Jedním z jejích požadavků bylo zveřejňování aktiv i závazků v reálných hodnotách a to bez ohledu na způsob ocenění v rozvaze. Norma mimo jiné definuje finanční nástroje a aktiva, dále definuje požadavky na jejich zveřejnění, a to i s informacemi o podstupovaném riziku. IAS 39 Finanční nástoje: účtování a oceňování Norma nabyla účinnosti v roce Tato norma sjednocuje účetní zachycení finančních nástrojů. Dále definuje principy oceňování finančních aktiv, jejich klasifikaci spolu s požadavky na ocenění u jednotlivých skupin. Definuje i postup jejich účtování a stanovuje způsoby zjištění reálné hodnoty. Řeší používání reálných hodnot, důvodem je snaha zabránit prodeji aktiv s nerealizovanými zisky nebo naopak držení aktiv s nerealizovanými ztrátami. IAS 30 Zveřejňování informací v účetních závěrkách bank a obchodních finančních institucích Norma byla nahrazena v roce 2007 normou IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování. 1 Zdroj: Jílek, Josef. Účetnictví bank a finančních institucí str vlastní úpravy 7

8 IFRS 7, nahrazuje IAS 30, ukládá mimo jiné za povinnosti účetním jednotkám zveřejňovat informace o významu finančních nástrojů, informace o jejich rizicích, v rozvaze zveřejňovat finanční aktiva k prodeji, finanční aktiva v reálné hodnotě, investice držené do splatnosti a informace o reklasifikaci finančních aktiv. 1.2 Zákony regulující cenné papíry v ČR V České republice jsou cenné papíry regulovány zákony i vyhláškami. Uvádím zde pouze některé, další budou uvedeny v příloze. Cenné papíry jsou regulovány: A. zákonem o cenných papírech č. 591/1992 Sb. Jde o základní normu upravující cenné papíry, jimiž dle tohoto zákona jsou akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladištní listy. V zákoně najdeme také úpravu vydání cenného papíru. V zákoně o cenných papírech dále můžeme nalézt definovanou komisionářskou smlouvu, na základě níž komisionář zajišťuje pro klienta nákupy nebo prodeje cenných papírů. Jsou zde zmíněny i základní práva a povinnosti komisionáře i komitenta. Další smlouvy uvedené v zákoně, které lze uzavřít k obstarání nákupu nebo prodeje cenných papírů, jsou mandátní smlouva, smlouva o zprostředkování koupě nebo prodeje. Zákon dále uvádí možnost správy nebo úschovy cenných papírů jinou osobou než vlastníkem a to na základě smluv o úschově nebo o správě. Ve smlouvě o úschově se schovatel zavazuje pouze k uložení cenných papírů. A ve smlouvě o správě se správce zavazuje činit úkony spojené s právy vyplývající z držení cenného papíru. B. zákonem o dluhopisech č. 530/1990 Sb. Zákon o dluhopisech je norma upravující dluhopisy vydané v České republice. Emitentem dluhopisů může být právnická osoba nebo osoba fyzická podnikající jako banka na území Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, která podniká na území ČR na základě jednotné bankovní licence. 8

9 Aby dluhopis mohl být vydán v ČR, musí schválit Česká národní banka emisní podmínky, které jsou v zákoně specifikovány. Mezi emisní podmínky patří například údaje o podobě dluhopisu, lhůta pro upisování emise dluhopisu, způsob a místo upisování nebo celková jmenovitá hodnota emise. V normě najdeme i informace k uveřejňování emisních podmínek nebo povinnosti, které má emitent při jejich změně. V zákoně jsou upraveny i zvláštní druhy dluhopisů, mezi něž patří státní dluhopisy, dluhopisy ČNB a hypoteční zástavní listy. C. zákonem směnečný a šekový č. 191/1950 Sb. Norma obsahuje definici směnky i šeku, upravuje jejich náležitosti, platnost cenného papíru nebo datum jejich splatnosti. V zákoně můžeme najít pojem směnečné rukojemství, které znamená, že za zaplacení směnky ručí další osoba tj. ručitel. Při nezaplacení má majitel cenného papíru právo domáhat se zaplacení směnky po výstavci i ostatních osobách směnečně zavázaných. Některé prameny upravující účtování cenných papírů 2 Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. (Dále jen ZoÚ) Prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví: vyhláška č. 500/2002 Sb. platí pro podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví. Vyhláška je k dnešnímu dni upravena třemi novelami, poslední novelizace vyhláška č. 469/2008 Sb., vyhláška č. 501/2002 Sb. pro banky a jiné finanční instituce, vyhláška byla novelizována čtyřikrát, poslední novelizace vyhláška č. 470/2008 Sb. České účetní standardy (ČÚS) jsou vydávány pro jednotlivé účetní jednotky. V ČÚS jsou popsány základní postupy včetně používaných účetních metod. Jsou v nich dále vysvětleny některá ustanovení ZoÚ i prováděcí vyhlášky k ZoÚ. Důležitými standardy vztahujícími se k účtování cenných papírů u podnikatelů, kteří účtují podle vyhlášky 500/2002 Sb., jsou: č. 008 Operace s cennými papíry a podíly, č. 014 Dlouhodobý finanční majetek a č. 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. 2 Zdroj: Lásková, Alena. Odpisy hmotného a nehmotného majetku. str. 7-8 upravený text 9

10 1.3 Základní pojmy a dělení cenných papírů Pojem cenný papír v naší legislativě vysvětlen není, většina definic, jimiž se cenné papíry definují, jsou velmi nepřesné, neboť definují spíše konkrétní cenný papír nežli celou skupinu. Lze říci, že cenný papír představuje pohledávku vlastníka cenného papíru vůči jeho emitentovi nebo podíl vlastníka cenného papíru na majetku emitenta (společnosti). Cenný papír je vydán dnem, kdy splňuje všechny náležitosti pro něj stanovený zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se v souladu se zákonem stanoveným způsobem stane majetkem prvého nabyvatele. 3 Členění cenných papírů 1) Rozdělení cenných papírů dle emise 4 A. Veřejná Při veřejné emisi jsou cenné papíry prostřednictvím veřejně uveřejněné nabídnuty ke koupi veřejnosti, například v novinách nebo odborném tisku. B. Soukromá Soukromá emise je nabídnuta pouze malé skupině investorů. Emisi cenných papírů lze provést dvěma způsoby: a) vlastní emise Při vlastní emisi emitent všechny úkony související s emisí cenných papírů zajišťuje vlastními silami. b) cizí emise Emise cizí probíhá přes zprostředkovatele většinou jím je finanční instituce. Míra angažovanosti zprostředkovatele na prodeji emise závisí na smlouvě uzavřené mezi bankou a emitentem. 3 Zdroj: Zákon o cenných papírech č. 591/1992 Sb. 5 - citace 4 Zdroj: staženo dne , upravený text 10

11 2) Rozdělení cenných papírů dle formy 5 A. Zaknihovaný cenný papír Cenný papír nemá materializovanou podobu, existuje pouze jako záznam v evidenci, který je veden vždy na jméno. V ČR je tato evidence vedena ve Středisku cenných papírů. B. Listinný cenný papír Listinný cenný papír existuje fyzicky, Je to dokument představující pohledávku vůči vystaviteli. Listinné cenné papíry lze vydat ve třech formách: 6 a) cenný papír na jméno Na listině cenného papíru je uvedeno jméno majitele. V případě změny majitele je nutné vždy sepsat smlouvu o postoupení práv na nového majitele. Cenný papír na jméno patří mezi ukládací cenné papíry. b) cenný papír na doručitele Za majitele cenného papíru je považována osoba, která cenný papír předloží. U této formy odpadají obtíže s převodem cenného papíru na nového majitele, neboť se převod nikde na cenném papíru neeviduje a tudíž je snadněji obchodovatelný. Při převodu se sepisuje pouze kupní smlouva. Cenný papír na doručitele patří mezi cirkulační cenné papíry. c) cenný papír na řad Na cenném papíře je uvedeno jméno majitele, ale na rozdíl od cenného papíru na majitele se převádí rubopisem (indosamentem). Převod rubopisem se provede pouze uvedením jména nového majitele na rub listiny. Cenný papír na řad patří mezi cirkulační cenné papíry. 5 Zdroj: staženo dne , vlastní úpravy 6 Zdroj: - staženo dne , vlastní úpravy - staženo dne , vlastní úpravy 11

12 3) Rozdělení cenných papírů dle druhu resp. obsahu 7 A. Majetkové cenné papíry Majetkové cenné papíry představují vlastnické právo z podílu investovaného kapitálu a je s nimi spojeno právo podílu na zisku. Do této skupiny řadíme například akcie, zatímní listy nebo listy podílové. B. Dluhové cenné papíry Tyto cenné papíry vyjadřují vztah mezi věřitelem a dlužníkem v němž se dlužník zavazuje odkoupit v době splatnosti (maturity, dospělosti) cenný papír zpět. Do této skupiny patří například dluhopisy nebo směnky. C. Cenné papíry dispozičního charakteru Jde o cenné papíry, s nimiž je spojeno vlastnické právo ke zboží uvedené na cenném papíru nebo právo s ním disponovat. Příkladem těchto cenných papírů jsou zemědělské skladištní listy nebo náložné listy. Ve své práci se těmito cennými papíry dále zabývat nebudu. 4) Rozdělení cenných papírů dle obchodovatelnosti 8 A. Neobchodovatelné cenné papíry B. Kótované cenné papíry a) veřejně kotované S cennými papíry veřejně kotovanými lze obchodovat na burze nebo na odborném organizovaném trhu. b) neveřejně kotované Cenný papír není obchodován na veřejném trhu, a tudíž není na něm ani stanovována jeho cena. 7 Zdroj: Strouhal, Jiří. Účetnictví cenných papírů.str. 2-4 vlastní úpravy 8 Zdroj: Strouhal, Jiří. Účetnictví cenných papírů.str. 2-4 vlastní úpravy 12

13 5) Rozdělení cenných papírů dle splatnosti 9 A. Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek je majetek, který má splatnost kratší než dvanáct měsíců. Řadíme mezi něj například směnky, šeky nebo státní pokladniční poukázky. Krátkodobé cenné papíry dělíme podle účetního hlediska: A. cenné papíry k obchodování Do této skupiny řadíme cenné papíry, které účetní jednotka nakoupila za účelem obchodování v krátkém období maximálně 12 měsíců (akcie, dluhopisy, směnky). B. dluhové cenné papíry držené do splatnosti Mezi ně patří krátkodobé dluhové cenné papíry, které účetní jednotka drží do doby splatnosti, jež je kratší než 12 měsíců. C. realizovatelné krátkodobé cenné papíry a podíly Realizovatelné krátkodobé cenné papíry jsou cenné papíry a podíly, u kterých není znám účel. D. vlastní akcie a podíly Na přechodnou dobu akciová společnost koupí vlastní akcie nebo společnost s ručením omezeným získá vlastní podíly. V rozvaze hodnota těchto podílů snižuje základní kapitál. E. vlastní dluhopisy Držba vlastních dluhopisů je možná pouze na přechodnou dobu. Cenné papíry zanikají jejich splatností nebo rozhodnutím účetní jednotky. Držené vlastní dluhopisy v rozvaze snižují položku vydané dluhopisy. 9 Zdroj: Šebestíková, Viola. Účetní operace kapitálových společností. str vlastní úpravy 13

14 B. Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek je majetek, který má splatnost delší než dvanáct měsíců. Mezi dlouhodobé cenné papíry patří například dluhopisy nebo akcie. Dlouhodobý finanční majetek se neopotřebovává a z tohoto důvodu je i dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. v 56 odst. 9 vyloučen z odpisování. Dlouhodobé cenné papíry dělíme dle účetního hlediska: A. majetkové účasti Majetkové účasti jsou cenné papíry představující: - podíly v ovládaných a řízených osobách ovládaná nebo řízená osoba je společnost, která je řízena jinou společností pomocí vlastnictví rozhodujícího nebo majoritního podílu. Teoreticky se jedná o podíl větší než 40% z vydaných cenných papírů nebo upsaných podílů, pokud není známa jiná osoba vlastnící větší podíl, - podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem účetní jednotka zařadí cenné papíry do skupiny podíl pod podstatným vlivem vlastní-li podíl na společnosti menší než 40% ale zároveň větší než 20%. B. dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dluhové cenné papíry jsou cenné papíry, které má účetní jednotka v úmyslu držet do doby splatnosti, která je delší než dvanáct měsíců. C. realizovatelné dlouhodobé cenné papíry a podíly Realizovatelné cenné papíry patří mezi dlouhodobé cenné papíry, u kterých nevlastní účetní jednotka podstatný vliv ani podíl v ovládaných a řízených osobách. Jde o podíl na společnosti pod 20%, tj. menšinový, nebo u nichž není znám účel. Cenné papíry lze také dělit na zastupitelné cenné papíry. Jde o cenné papíry stejného druhu, které byly vydány stejnou osobou ve stejné formě a pokud z nich vznikají majitelům stejná práva a povinnosti. Ostatní papíry jsou nezastupitelné. 14

15 1.4 Druhy cenných papírů Cenné papíry dělíme na následující druhy: 10 a) akcie b) zatímní listy c) poukázky na akcie d) podílové listy e) dluhopisy f) investiční kupóny g) kupóny h) opční listy i) směnky j) šeky k) náložné listy l) zemědělské skladištní listy Z výše uvedených cenných papírů jsem si vybrala čtyři cenné papíry, které na následujících stránkách blíže charakterizuji. 1. Akcie 11 Akcie je majetkový cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře, kterými se rozumí: - právo podílet se na řízení akciové společnosti prostřednictvím hlasování na valné hromadě, - právo podílet se na zisku prostřednictvím vyplácených dividend, - právo na podíl na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Tento cenný papír je vydáván buď v listinné nebo v zaknihované podobě. Akcie v listinné podobě může znít na jméno nebo na majitele. Akcie v zaknihované podobě jsou evidovány na účtu majitele. V ČR jsou tyto účty vedeny ve Středisku cenných papírů. 10 Zdroj: Zákon o cenných papírech č. 591/1992 Sb. 1 citace 11 Zdroj: Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb vlastní úpravy - staženo dne , vlastní úpravy 15

16 Druhy akcií: - kmenové akcie kmenová akcie je cenný papír, který zaručuje akcionáři výše zmíněná práva, - prioritní akcie s touto akcií je spojeno právo na přednostní vyplacení dividendy a podílu na likvidačním zůstatku. O proti této výhodě bývá ve stanovách společnosti omezeno hlasovací právo jejich majitelů, - zaměstnanecké akcie zaměstnanecká akcie je určená ke koupi zaměstnanci, které podíl na společnosti motivuje k vyšší efektivitě. Akcie jsou cenné papíry, které akciová společnost emituje při vzniku společnosti nebo v případě navýšení základního kapitálu, jako jeden ze způsobů získání dodatečného kapitálu pro podnikání. Jmenovitou (nominální) hodnotou se rozumí hodnota, v níž je cenný papír vystaven a jež je uveden na listinném cenném papíru. Součet jmenovitých hodnot akcií se rovná hodnotě základního jmění. Cenný papír se prvnímu majiteli prodává při emisi na primárním trhu za emisní kurz, který se může lišit od ceny nominální. Je-li emisní kurz vyšší než nominální hodnota, pak vzniká emisní ážio, které zvyšuje vlastní kapitál, a které se účtuje na samostatný účet Emisní ážio. Pokud je emisní kurz nižší, pak vzniká emisní disážio snižující vlastní kapitál. V případě, že cenný papír je veřejně obchodovatelný, například kótovaný na burze, pak se dalšímu majiteli prodává za tržní hodnotu nebo hodnotu domluvenou mezi smluvními stranami. Tržní cena je stanovená pouze u cenných papírů, které se na burze obchodují. Cenu určuje tuzemská nebo zahraniční burza nebo jiný regulovaný trh. Naopak cenné papíry veřejně neobchodovatelné se prodávají za dohodnutou cenu smluvní. Cena veřejně není stanovována, neboť burzy tyto cenné papíry nekótují. Akcie nemá splatnost na rozdíl od cenných papírů dluhových. 16

17 Akciová společnost vydává při založení společnosti upisovateli zatímní listy a to v případě, že byla společnost již zapsána do obchodního rejstříku, ale upisovatel ještě nesplatil celou jmenovitou hodnotu akcií, ke které se upsal. Zatímní list je cenný papír, se kterým jsou spojena stejná práva, jaká vyplývají z akcií, jež nahrazuje. 2. Dluhopis 12 Dluhopis nebo-li obligace, je cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě uvedené v dluhopisu a na vyplacení výnosů z něj k určitému datu. Dluhopisy jsou emitovány v listinné nebo zaknihované podobě. Prostřednictvím dluhopisů si emitent zajišťuje dodatečné finanční prostředky ke svému podnikání. Emitovat dluhopisy mohou jen osoby právnické nebo osoba fyzická, která je bankou s místem podnikání na území Evropské unie nebo jiného státu tvořící Evropský hospodářský prostor, a která na území ČR podniká na základě jednotné bankovní licence. 13 Emitovaný dluhopis může být vydán, pokud ČNB schválí emisní podmínky. Dluhopis se vydává jako: neúročený cenný papír Výnos z cenného papíru vzniká rozdílem mezi nominální hodnotou, která bude majiteli vyplacena v den splatnosti, a nákupní cenou. Dluhopis je nakoupen pod pari tedy pod nominální hodnotou. úročený cenný papír Majiteli bude vyplacena nejen nominální hodnota dluhopisu ale i úrok. Pokud je dluhopis vydán jako úročený cenný papír, pak emitent vyplácí majiteli dluhopisu výnos, který může mít následující podoby: 14 a) pevná úroková sazba, b) rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem, c) slosovatelná prémie nebo prémie v závislosti na lhůtě splatnosti dluhopisu, 12 Zdroj: Zákon o dluhopisech č. 190/1994 Sb. vlastní úpravy - staženo , vlastní úpravy 13 Zdroj: Zákon o dluhopisech č. 190/1994 Sb. 3 - citace 14 Zdroj: Zákon o dluhopisech č. 190/1994 Sb citace 17

18 d) pohyblivá (variabilní) úroková sazba odvozená například z jiných úrokových sazeb či výnosů, pohyb devizových kurzů, indexů či cen komodit. S dluhopisem může být spojeno i právo na jeho výměnu za jiný dluhopis nebo za akcii. Zvláštním druhem dluhopisů jsou: hypoteční zástavní listy státní pokladniční poukázky Hypoteční zástavní list je zvláštním typem dluhopisu, u kterého je nárok na proplacení jmenovité hodnoty dluhopisu a zároveň výnosu z něj. Tento cenný papír je zajištěn dvěma způsoby a to nejen výstavcem, ale zároveň je zajištěn i zástavním právem na nemovitost. Tento cenný papír je vydáván pouze v zaknihované formě. Hypotéční zástavní listy mohou vydávat jen banky, které k tomu získají oprávnění od centrální banky nebo od ministerstva financí. U nás povolení vydává Česká národní banka. Banky musí výtěžek z prodeje hypotéčních zástavních listů používat pouze k poskytování hypotečních půjček. Státní pokladniční poukázka je cenný papír, který slouží ke krytí deficitu státního rozpočtu. Tento cenný papír zní na určitou nominální hodnotu a je splatný za předem stanovenou dobu. Jde o krátkodobý cenný papír. 3. Směnka 15 Směnka je listinný cenný papír, který opravňuje jeho majitele požadovat úhradu směnečné částky, která je na směnce uvedena. Směnky slouží jako platební nástroj a jsou dluhovým převoditelným cenným papírem s bezpodmínečným příkazem zaplatit. Směnky se dělí: - směnku cizí Výstavce přikazuje směnečnému dlužníkovi zaplatit třetí osobě. 15 Zdroj: Zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb. vlastní úpravy - staženo , vlastní úpravy 18

19 - směnku vlastní Výstavce se zavazuje zaplatit osobě uvedené na šeku. Směnka vlastní má následující náležitosti: - označení směnka v textu listiny - bezpodmínečný příkaz zaplatit - jméno směnečného dlužníka - termín splatnosti - místo splatnosti - datum a místo vystavení - vlastnoruční podpis výstavce Směnka cizí má náležitosti shodné se směnkou vlastní, pouze k výše zmíněným náležitostem patří navíc ještě jedna náležitost a to osoba směnečníka. Jde o osobu, která má platit, neboť v cizí směnce výstavce přikazuje třetí osobě, tedy směnečníkovi, za tuto směnku zaplatit. Směnku lze převést na jinou osobu indosamentem nebo-li rubopisem. V době splatnosti směnky předloží majitel směnku směnečníkovi k proplacení. Při nezaplacení směnky lze sepsat protest směnky. 4. Šek 16 Šek je cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz od výstavce třetí osobě (šekovníkovi), aby za něj zaplatil částku uvedenou na šeku osobě adresované nebo doručiteli šeku. Jeho splatnost je na viděnou tj. při předložení šeku. Druhy šeků: a) šek soukromý Soukromý šek mohou vystavit soukromé osoby nebo firmy. b) šek bankovní Bankovní šek může vystavit pouze banka. 16 Zdroj: Zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb. vlastní úpravy - staženo dne , vlastní úpravy 19

20 Náležitosti šeku: - slovo šek v textu listiny - bezpodmínečný závazek zaplatit - částka slovně i čísly - osoba dlužníka - datum a místo vystavení - splatnost - dva podpisy výstavce Lhůty proplacení šeků: - do 8 dnů je splatný šek, který je vystaven i splatný v jednom státě - do 29 dnů je splatný šek, který je vystaven v jednom státě a splatný v jiném na stejném kontinentu - do 70 dnů je splatný šek, který je vystaven na jiném kontinentu než je splatný Zvláštním typem šeku je šek cestovní. Cestovní šek se používá při cestách do zahraničí jako nástroje pro získání hotových peněz. Cestovní šek je vydáván bankami. Jde o cenný papír, s nímž je spojeno právo na vyplacení částky, která je na něm uvedená při jeho předložení. Cestovní šeky se neřídí ustanovením zákona směnečného a šekového jako ostatní šeky, ale je upraven v obchodním zákoníku. 20

21 2 Ocenění cenných papírů a zásady účtování dle IFRS V předcházející kapitole jsem se cenným papírům věnovala všeobecně a nyní si dovolím blíže rozepsat se o cenných papírech a jejich ocenění. Nejdříve ale ukáži důvody, jaké vedou společnosti nebo nepodnikatelské subjekty k nákupu cenných papírů, a na druhé straně, proč emitovat cenné papíry. Subjekty, které mají přebytek finančních prostředků, se snaží tyto volné prostředky výhodně uložit nebo zhodnotit. Lze volit mezi bezpečným ale méně ziskovým uložením finančních prostředků v bance nebo rizikovějšími ale i výnosnějšími investicemi například do nemovitostí nebo drahých předmětů. Další z možných investic je i nákup cenných papírů. Nakoupí-li cenné papíry podnikatelské subjekty do svého majetku, pak jej musí zaevidovat do účetnictví. Získané cenné papíry nalezneme v rozvaze na straně aktiv, což je strana, kde evidujeme různé formy majetku podniku. Abychom mohli cenné papíry do účetnictví zaevidovat, musíme znát jejich cenu a tu získáme jejich oceněním. 2.1 Ocenění cenných papírů dle českých norem Účetní jednotka při pořízení cenného papíru před jeho oceněním, musí cenný papír zařadit do jedné z následujících skupin: 1) Krátkodobé cenné papíry Cenné papíry k obchodování Držené cenné papíry držené do splatnosti Realizovatelné cenné papíry a podíly 2) Dlouhodobé cenné papíry Držené cenné papíry držené do splatnosti Realizovatelné cenné papíry a podíly Majetkové účasti Zařazení cenného papíru do výše zmíněných skupin je důležité pro jeho zaevidování do účetnictví. 21

22 Nakoupené cenné papíry svojí povahou zařaditelné mezi dlouhodobé může účetní jednotka zařadit mezi cenné papíry krátkodobé a to v případě, že je pořídila například jako spekulaci. Důležité pro zařazení cenného papíru do uvedených skupin je tedy počáteční záměr účetní jednotky. Pokud s ohledem na charakter majetku a závazků objektivně nelze použít uvedená hlediska členění, je rozhodující záměr účetní jednotky projevený při jejich pořízení Ocenění cenných papírů a podílů při pořízení 18 Nakoupené cenné papíry a podíly se k okamžiku uskutečnění účetního případu oceňují pořizovací cenou, která se skládá z ceny pořízení a dalších nákladů spojených s pořízením. Cena pořízení je cena, za kterou byly cenné papíry nebo podíly pořízeny. Mezi náklady spojené s pořízením patří například poplatky a provize makléřům, burzám, poradcům, platby za právní pomoc související s pořízením cenných papírů, emisní ážio nebo cena uplatněné opce. Součástí pořizovací ceny naopak nejsou náklady související s financováním cenných papírů, tj. úroky z úvěru, dále pak do pořizovací ceny nepatří prémie, diskont, interní nebo správní náklady nebo náklady, které vzniknou s držbou cenných papírů. Nakoupí-li účetní jednotka cenné papíry znějící na cizí měnu, pak pro převod, neboť v účetnictví musí být zaevidovány i v české měně, použije kurs vyhlášený ČNB k okamžiku ocenění. Jsou-li cenné papíry nebo podíly dány účetní jednotce jako nepeněžitý vklad potom se do účetnictví zaevidují v ceně dle posudku znalce. Tato cena se zvyšuje o výši daně z přidané hodnoty z nepeněžitého vkladu, pokud ji vklad podléhá Ocenění cenných papírů a podílů k rozvahovému dni Účetní jednotka má za povinnost přecenit majetek ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka Zdroj: Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. 19 odst. 7 - citace 18 Zdroj: Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb vlastní úpravy 19 Zdroj: Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. 24 odst. 2a - citace 22

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ

ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ Viola Šebestíková ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ daňové a právní souvislosti úpis a úhrada vkladů vznik kapitálové společnosti operace s vlastním kapitálem - zvyšování základního kapitálu - snižování

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 563/1991 Sb Zákon o účetnictví Ve znění: 348/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 563/1991 Sb. - poslední stav textu 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna:

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská práce Analýza primární emise

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení Ing. Růžena Kotlářová Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 1/2007 OBSAH Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní

Více

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32 Finanční nástroje: vykazování [Novelizace standardu - v odstavci 18 se "v rozvaze účetní jednotky" upravuje na "ve výkazu o finanční situaci účetní jednotky", v odstavci

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více