METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory"

Transkript

1 METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková Stanislav Žídek NROS program EU Phare 2002 Podpora aktivního života seniorù

2 Metodiku stacionáøe poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory najdete na internetové adrese Metodiku si mùžete objednat i na CD-ROM. Je doplnìna krátkým videozáznamem z Klubu sv. Anežky, denního stacionáøe pro seniory a fotogalerií. Kontakt pro objednávky: Charita Opava, Pøemyslovcù 26, Opava-Jaktaø ing. Tomáš Schaffartzik Zpracování metodiky bylo uzavøeno k 30. èervnu Pracovní tým Klubu svaté Anežky, deního stacionáøe pro seniory Charity Opava Nahoøe zleva: Michaela Mošová, peèovatelka; Drahomíra Ziffrová, vedoucí do ledna 2005; Kateøina Lamèíková, peèovatelka; Zuzana Paverová, peèovatelka; Jana Øehulková, vedoucí od ledna 2005; Jana Pecháèková, terapeuticko-rekreaèní a sociální pracovnice. Dole: Stanislav Židek, øidiè-peèovatel Drahomíra Ziffrová; Bc. Jana Pecháèková, DiS; Zuzana Paverová; Michaela Mošová; Kateøina Lamèíková; Stanislav Žídek Opava, 2005 Charita Opava Opava, 2005

3 Obsah Obsah Pøedmluva Úvod Dùvody k zamyšlení Realita Stáøí Demografický vývoj Proè vznikl tento materiál? Jak vznikl tento materiál? Role státu, obcí a nestátních subjektù v oblasti sociálních služeb Respitní péèe Klub sv. Anežky, denní stacionáø pro seniory, Charita Opava Procedurální èást Vymezení základních pojmù Základní prohlášení Základní dokumenty Seznam dokumentù, které obsahuje manuál Vnitøní pravidla v zaøízení sociálních služeb Ochrana práv uživatelù Støet zájmù Právo uživatele na vlastní øešení nepøíznivé sociální situace Pøedcházení výskytu problémového chování a používání restriktivních postupù Jednání se zájemcem o službu Pravidla pro odmítnutí zájemce o službu Dohoda o poskytování služby Plánování a prùbìh služby Zpùsob podpory a péèe o uživatele Animace Psychosociální rehabilitace a aktivizace Proè aktivizovat? Terapeut a jeho pracovní náplò Kolektivní aktivizace Písemné materiály Posouzení toho, zda je dosahováno osobních cílù uživatelù Plánování dlouhodobých služeb Zvládání rizikových situací Osobní údaje uživatele Archivace dokumentace Stížnosti na kvalitu nebo zpùsob poskytování sociálních služeb Návaznost na bìžné zdroje Personální èást Personální obsazení modelového zaøízení Klub sv. Anežky Výbìr pracovníkù Zácvik nových pracovníkù Pracovní podmínky a øízení poskytování služeb Vytváøení odpovídajících pracovních podmínek Profesní rozvoj pracovníkù a pracovních týmù Plán osobního rozvoje pracovníka Hodnocení pracovníkù Rozvoj a zkvalitòování našich sociálních služeb Komunikace v pracovním týmu

4 Obsah Oceòování pracovníkù Systém dalšího vzdìlávání pracovníkù Podpora všech èlenù pracovního týmu Syndrom vyhoøení (SV) burn-out syndrome Prevence vyhoøení Supervize Videotrénink interakcí Balintovská skupina Další zpùsoby prevence vyhoøení Dobrovolníci Provozní èást Výbìr budovy a prostorové pøedpoklady stacionáøe Výbìr budovy Prostory stacionáøe Úprava prostor z hlediska platných obecnì závazných norem Provoz zaøízení (støediska) Nouzové a havarijní situace Hodnocení kvality služeb a zvyšování kvality služeb Ekonomika Financování zaøízení Rozpoèet Systém plnìní platných obecnì závazných norem a pravidel Závìr Pøílohy Použitá a doporuèená literatura a zdroje Doporuèené internetové stránky Linky dùvìry pro seniory a pro peèující o seniory Slovník použitých a souvisejících základních pojmù

5 Stáøí je dar za každý dar dìkujeme, vážíme si ho, radujeme se z nìj. Chceme našim starým spoluobèanùm pomoci pøesnì tak dar stáøí prožít.

6

7 Pøedmluva Vážení pøátelé, pøed Vámi je soubor pravidel, rad a doporuèení, který má usnadnit cestu k vybudování denního stacionáøe pro seniory. Možná se Vám bude zdát pøíliš nároèný a tìžko naplnitelný. Ujiš uji Vás, že na zaèátku naší snahy vybudovat stacionáø nebyl žádný návod, pravidla nebo zkušenost. Zaèínali jsme víc než pøed deseti lety jen s pøáním pomoci starým a osamìlým lidem prožívat svoje dny s pocitem bezpeèí, klidu a pohody s tím, že se na setkávání s nimi tìšíme, máme je rádi a že je v našem životì potøebujeme. S tímto pøáním jsme krok za krokem pøipravovali náš Klub sv. Anežky. Nejvìtší radostí a odmìnou bylo, když se opravdu zaplnil lidmi, když jsme vidìli jejich spokojenost. S postupujícím èasem nastala nutnost dokumentovat èinnost Klubu sv. Anežky, dát všemu jasný a srozumitelný øád, který je v souladu s platnými normami a zákony v ÈR a nyní i v EU. Výsledkem uvedené dokumentaèní práce je tato METODIKA. Doufám, že alespoò nìkomu pomùže v úsilí o zkvalitnìní života starých lidí, že ukáže, jak na to jít, aby v našich obcích a mìstech vznikala zaøízení typu Klub sv. Anežky. Za všechny, kteøí se podíleli na rozjezdu našeho stacionáøe a se svìtlou vzpomínkou na jeho první vedoucí, paní Evu Klapetkovou, která už není mezi námi, Vám všem, kdo se budete o takové dílo snažit, pøeji hodnì štìstí a hlavnì Boží požehnání. RNDr. Olga Rampáèková, vedoucí Klubu sv. Anežky, denního stacionáøe pro seniory Charity Opava v letech 1996 až 1997 Stáøí je dar 7

8

9 Úvod Dùvody k zamyšlení Realita Dnešek je doba dynamických osobností, ale Èas tiše a neúprosnì odtikává To, co vidìt nechceme, se stává skuteèností, pøichází stáøí Stárneme, a se nám to líbí nebo ne. Stárnou i naši rodièe a prarodièe a pøicházejí problémy, které se k našemu uspìchanému zpùsobu života jaksi nehodí. Co však dìlat, když naše nejbližší opouštìjí síly a na dveøe klepou fyzické a duševní poruchy stáøí? Tìlo i mozek pøestávají fungovat tak jako døíve. Tìžko se vyrovnáváme s tím, že ti, kteøí nám pomáhali a byli nám oporou, potøebují pomoc sami. V dnešní dobì dìláme ze starých lidí problém. Zvláštní vývoj! Staré lidi vnímáme vìtšinou jako zdroj problémù: kam je dáme, jak se o nì postaráme, èím je zamìstnáme a jak nám budou pøekážet nejménì. Domovu dùchodcù se zatím bráníme, ale musíme do práce, musíme si také odpoèinout. Pronásledují nás otázky: Co teï? Kdo nám pomùže? Na koho se obrátit? A je tady dùvod k zamyšlení. A odpovìï? Nenechávejte se stáøím zaskoèit a hlavnì nenechávejte staré lidi osamocené. Pokuste se øešit situaci za pomoci pracovníkù nìkterého sociálního zaøízení, tøeba denního stacionáøe, kteøí vám chtìjí pomoci. Snaží se, aby stáøí èlovìka mìlo rovnocenné místo vedle jiných etap lidského života. Poznat, ohodnotit a vyzvednout jeho pøednosti a na základì tohoto poznání umožnit život našim starým spoluobèanùm, kteøí se na nì obrátí o pomoc v každodenní péèi. Chtìjí poznávat jejich osobnost, jejich osobní problémy, ale i radosti, provázet je životem ve stáøí, uchovat v nich pocit vlastní hodnoty a dùstojnosti, pokusit se zamezit zbyteènému a pøedèasnému chátrání tìla i duše. Chtìjí ulehèit také vám, rodinným peèovatelùm. Stáøí Jedním z mìøítek zdraví a vyspìlosti spoleènosti je zpùsob, jakým tato spoleènost zachází s dìtmi, starými a zdravotnì postiženými osobami, jaké jim vytváøí podmínky pro jejich ochranu a spokojený život, jak využívá jejich životní zkušenosti a èerpá z jejich životních moudrostí, které jsou pro spoleènost tak pøínosné. V kolobìhu života, èasto pøekotném životním shonu, je tøeba si uvìdomit, že není žádnou frází tvrzení, že rodina je základní stavební jednotkou spoleènosti, a co se do ní vloží, to se v budoucnu zúroèí. Ale naše spoleènost má také rodinì pomáhat. Pomáhá nabídkou sociálních služeb, které jsou mimoøádnì významnou èástí aktivit státu, samosprávy a nestátních, vìtšinou neziskových subjektù. Øeší problémy jednotlivcù, rodin a skupin obèanù a ovlivòuje pozitivnì sociální klima celé spoleènosti. Každému obèanu, a žije kdekoliv, musí být umožnìn pøístup k celému spektru sociálních služeb tak, jak se postupnì vytvoøilo, a to jak z hlediska finanèní, tak i z hlediska jejich fyzické dostupnosti. Stárnutí je celoživotní proces, který se týká nás všech. Není rozumné pøed ním zavírat oèi. Proto slušnost, pochopení pro stáøí, snaha pomoci, kde je to tøeba, by mìly být samozøejmostí pro nás všechny, kteøí chceme žít ve slušné spoleènosti. Všichni jsme totiž byli nebo jsme mladí, ale všichni také jednou zestárneme a slušnost a pochopení budeme také od ostatních oèekávat. Stáøí je výsledek našeho života. Všechno dobré i špatné se ve stáøí nahromadí. Stáøí je dar 9

10 Úvod Demografický vývoj Svìt prochází bezprecedenèní demografickou zmìnou, do roku 2050 vzroste poèet seniorù z nynìjších 600 mil. na témìø 2 miliardy. Jedním ze základních rysù souèasného demografického vývoje v Èeské republice je pokles poètu obyvatel zpùsobený pøirozeným úbytkem. Èeská populace vymírá už od devadesátých let 20. století. Rok 2000 byl již sedmým rokem, kdy poèet zemøelých pøevýšil poèet narozených. Pøirozený úbytek dosáhl osob. Ziskové saldo evidované zahranièní migrace (6 539 osob) pøirozený úbytek kompenzovat nestaèilo. K mìla Èeská republika podle statistické bilance obyvatel. Proces stárnutí populace dále pokraèoval. V dùsledku nízkého poètu narozených zaèala populace Èeské republiky výraznì stárnout zespodu vìkové pyramidy. Poèet dìtí ve vìku do 14 let se každoroènì snižuje. V roce 2001 klesl podíl dìtské populace (vìkové skupiny 0 14 let) na úroveò 15,9%. V roce 1996 byl poprvé v historii nižší než poèet osob ve vìku 60 let a více. Podíl osob ve vìku 60 let a více, resp. 65 let a více, dosáhl svého maxima 18,5% a podle projekce bude v roce 2030 více jako 28%. Podíl seniorù ve vìku 60+ v % * data ze sèítání lidu; # z bilancí k Projekce do roku 2030 (pøevzato ze stránek Demografický vývoj v ÈR signalizuje, jak dobré je co nejdøíve zaèít uvažovat o rozšíøení a zkvalitnìní sociálních služeb poskytovaných našim starým spoluobèanùm. Vždy až 40% starých lidí trpí duševními poruchami chování, demencí a i Alzheimerovou chorobou: jsou neklidní, roztržití, hašteøiví, bezdùvodnì a stereotypnì si stìžují, špatnì se orientují, mívají poruchy spánku, pøevrácený režim den a noc, jsou negativistiètí a cítí se neopodstatnìnì terèem zlomyslností. Tito senioøi, ale i jejich rodinní peèovatelé potøebují pomoc, podporu, péèi. Mnozí jsou ochotní koupit si sociální službu, ale ta v nabídce regionu èasto chybí. A hned máme další dùvod k zamyšlení Snad nebo právì proto pøicházíme s metodikou zaøízení poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory. 10 Stáøí je dar

11 Úvod Proè vznikl tento materiál? Vážení ètenáøi, položte si otázku: Chci nìèím pomoci starým lidem a tím také jejich pøíbuzným nebo blízkým, kteøí se o nì starají? Pokud je vaše odpovìï ANO, tak je tato práce urèena právì vám. Právì pro vás jsme se rozhodli naše znalosti a zkušenosti hodit na papír. Doufám také, že vás èetba nastartuje k èinnosti, o které už dávno uvažujete. Doporuèuji vám, ètìte pozornì, nepøeskakujte, èasto na sebe informace navazují, tak a neztratíte souvislost. K tomu, co vás nejvíc zajímá, se mùžete vždycky vrátit. Na jednom semináøi o standardech kvality sociálních služeb nám lektor øekl, že náš národ stárne a sociální pomoc seniorùm bude velký džob. Usmíval se pøi tom, a uvedl dokonce jeden pøíklad. Podrobnosti vynechám, šlo o domov dùchodcù poblíž Prahy pro lidi postižené Alzheimerovou chorobou. Kulili jsme na nìho oèi a já osobnì jsem mìla chu se nezøízenì smát. Mám osmiletou zkušenost (z pozice vedoucí Klubu sv. Anežky, denního stacionáøe pro seniory opavské Charity) v boji o pøežití pøi shánìní finanèních prostøedkù na provoz stacionáøe. Mám ale také zkušenost, že pokud se èlovìk (nebo spíše organizace poskytující tuto sociální službu) nechce jen tak lehce vzdát, dá se tato èinnost provozovat. Chci vás, milí ètenáøi, jenom ujistit o staré pravdì, že nic není zadarmo. Ale výsledek za to stojí! Takže: provozovat (zaøízení) denní stacionáø pro seniory poskytovat seniorùm sociální službu, èesky a lidsky øeèeno, pomáhat starým lidem a jejich rodinám není sice džob, ale dá se s velkou dávkou dobré vùle, zázemím fungující organizace (u nás je to Charita Opava) a dobrým pracovním týmem uskuteènit. Peníze jsou samozøejmì hodnì dùležité, ale jak najít cestu k finanèním prostøedkùm a které zdroje využít, už musí aktuálnì øešit vedení zaøízení i vedení organizace. Doufám, že vás mùj úvod neodradil. Ale jedna z prvních otázek pøi setkání s lidmi, kteøí chtìjí podobné zaøízení zaèít provozovat, je: Kolik to bude stát a kde na to vzít? Samozøejmì i návod na získávání finanèních prostøedkù z rùzných zdrojù je pøiložen. Hlavní dùvod k napsání této práce je však jiný. Bylo by trochu málo sdìlit vám, kde vzít peníze na provoz a nenapsat nic o poskytování sociálních služeb všeobecnì a také konkrétnì o poskytování služby seniorùm a jejich rodinám. Když chci nìco dìlat, musím pøijmout jisté podmínky. Podmínky v tomto pøípadì stanoví stát, zastoupený Ministerstvem práce a sociálních vìcí ÈR, a to formou Standardù kvality sociálních služeb (dále jen Standardy). Plné znìní Standardù najdete na archiv.mpsv.cz, když zadáte jako hledané slovo standardy. Celý materiál je také zøizovatelem webových stránek pøipraven pro tisk. V Národním akèním plánu sociálního zaèleòování se Standardy stávají hlavním nástrojem, který zajistí, že sociální služby budou podporovat nezávislost a autonomii uživatelù a ochrání zranitelné seniory. Standardy však nejsou jen souborem podmínek, ale naštìstí i jakýmsi návodem, kuchaøkou. Doufám, že vznikly nejen proto, aby dohlížely na èistou práci poskytovatelù sociálních služeb a jako ochrana uživatele tìchto služeb, ale také jako pomocný materiál pro pracovníky v zaøízeních poskytujících sociální službu. Pokud se na nì budete dívat pod tímto úhlem, mohou vám dobøe posloužit, vést vás a pomoci vám øešit vìtšinu problémù spojených s poskytováním služby. S jejich pomocí a pøi respektování jejich požadavkù mùžete dojít od nadšení a spontánnosti, které jsou pro tuto formu služby veøejnosti témìø nutností, k jisté profesionalitì. Pøipomínají, že musíte respektovat obecnì závazné právní normy, ale dávají také velký prostor vaší kreativitì, protože mnohé la ky si pro svou práci mùžete stanovit sami, a to tak, aby vám pomáhaly a ne vás jen nesmyslnì omezovaly. Jen vás žádám: nezapomínejte nikdy pøi své práci na lidskost, vstøícnost a laskavost. Stáøí je dar 11

12 Úvod Jak vznikl tento materiál? Materiál je výsledkem nìkolikamìsíèní dokumentární èinnosti pracovního týmu denního stacionáøe pro seniory Charity Opava, který funguje už více než deset let a posloužil jako základní zdroj zkušeností. Cílem práce je podat obraz o èinnosti funkèního zaøízení pro seniory (a následnì i pro jejich rodinné peèovatele) a pomoci zájemcùm podobné zaøízení vybudovat a uvést do provozu. Na tomto místì bych chtìla upøímnì podìkovat všem svým spolupracovníkùm a také vedení Charity Opava jednak za spolupráci, ale také za morální podporu pøi této zajímavé, ale nároèné práci, která vznikala pøevážnì za pochodu, pøi plnìní pracovních povinností ve stacionáøi. Dík patøí také Nadaci rozvoje obèanské spoleènosti (NROS) za to, že nám umožnila, aby tato práce vznikla. Metodika vznikla v rámci projektu Hodina týdnì pro druhé, aneb senioøi seniorùm. Projekt byl vybrán NROS k financování v rámci programu EU Phare 2002 Podpora aktivního života seniorù. Jedním z cílù projektu bylo vytvoøení metodiky práce ve stacionáøi, který poskytuje respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory, a tuto metodiku poskytnout zdarma obecním úøadùm a dalším zájemcùm. Projekt je podpoøen z programu EU Phare 2002 Podpora aktivního života seniorù Práce má tedy sloužit zájemcùm o vytvoøení sociálních zaøízení pro seniory, která kromì samotné péèe o staré lidi poskytují zároveò další službu, tzv. respitní péèi. Tato služba je poskytována rodinným peèovatelùm seniorù. Z toho vyplývá, že takové zaøízení má dvì cílové skupiny uživatelù: seniory, kteøí potøebují péèi z dùvodù vlastní nesobìstaènosti rodinné peèovatele, kteøí potøebují podporu a odpoèinek Zároveò je tato práce urèena také tìm, kteøí mají rozhodující slovo pøi finanèní podpoøe projektu, zabývajícího se péèí o staré lidi, a to hlavnì v dnešní dobì, kdy nám demografické údaje avizují výrazné stárnutí naší populace. Metodika vychází ze standardù a respektuje je. Odrazovým mùstkem pøi tvorbì byla brožura Zavádìní standardù kvality sociálních služeb do praxe prùvodce poskytovatele, vydaná v roce 2002 MPSV ÈR jako neperiodická publikace, která není urèena k prodeji na knižním trhu. Z toho vyplývá, že pokud ji nevlastníte, budete ji tìžko shánìt, ale øešení vždy existuje. Je dostupná na archiv.mpsv.cz, podobnì jako Standardy kvality sociálních služeb, a mùžete si ji i vytisknout. Pracovat profesionálnì a pøitom lidsky to byl pro nás podnìt k tomu, abychom celou metodiku zpracovali právì s pomocí této brožury a pøiblížili vám tak požadavky státu na poskytovatele sociálních služeb a do nìkterých, ponìkud strohých a skoro nezáživných kapitol jsme se pokusili vložit zkušenosti z naší praxe. Jinde vám poskytujeme zajímavé informace z nìkolika knih, které se vìnují problematice péèe o staré lidi. Obsah metodiky má v mnoha bodech doporuèující povahu. Každé zaøízení musí svoje možnosti hodnotit individuálnì a proto nelze vše pøejímat bez posouzení konkrétní situace. V této práci si v žádném pøípadì nechceme pøivlastòovat patent na rozum, ale spíše vám chceme sdìlit pozitivní zprávu, že provozovat denní stacionáø pro seniory, poskytovat sociální služby této cílové skupinì je možné a hlavnì hodnì potøebné. Nenechejte se odradit! Drahomíra Ziffrová, vedoucí Klubu sv. Anežky, denního stacionáøe pro seniory Charity Opava od èervence 1997 do ledna Stáøí je dar

13 Úvod Role státu, obcí a nestátních subjektù v oblasti sociálních služeb Na zabezpeèení celé škály tìchto služeb se podílí: Stát jeho role spoèívá pøedevším v tom, že posiluje podle potøeby pøíjmy svých obèanù tak, aby si sociální služby mohli koupit, tím zvyšuje poptávku po službách, využívá nástrojù trhu k vyvolání nabídky a zdravé konkurence, vedoucí ke zvyšování kvality poskytovaných služeb. V zájmu uživatele stanoví akreditaèní podmínky a standardy služeb pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb. Samosprávné obce stále více by mìly nést zodpovìdnost za reálnou existenci jednotlivých služeb a vytváøet optimální podmínky pro podporu a rozvoj nestátních subjektù tak, aby mohly pøi naplòování vytyèených úkolù s nimi úspìšnì spolupracovat. Nestátní subjekt velmi významné, nezastupitelné místo pøi poskytování sociálních služeb. Dnes existuje mnoho obèanských komunit, které chtìjí øešit závažné sociální problémy a svou èinností dokazují, že to umí. Je nepopíratelnou zásluhou nestátních subjektù, že vytvoøily široké spektrum nabídky sociálních služeb, které øeší velké problémy by tøeba jen malých skupin lidí. Již jen skuteènost, že se skupiny lidí angažují v øešení nìjakého sociálního problému, je signálem o existenci tohoto problému. Nestátní subjekt prùkopnicky ovìøuje možnosti øešení, a tím pozdìji umožní i nalézt místo obce èi státu v tomto procesu. Legislativa Legislativa bohužel kráèí pomaleji, než je potøebné. Rostoucí finanèní nároènost, vyplývající z potøeb zabezpeèení vnìjší pomoci pro obèany v sociální nouzi, si vyžádá základní principiální zmìnu zpùsobu financování sociálních služeb. V tomto smìru bude potøebné zapojit v širším mìøítku pøedevším vlastní zdroje obèana, kterému je služba poskytována, pøi využití možností jeho rodiny. Na úhradì nákladù by se mìla mít možnost podle svého rozhodnutí podílet obec, popø. jiné nestátní organizace a aktivity (sponzoøi), finanèní podíl státu by mìl být realizován formou dotace na hlavu formou novì koncipované dávky tzv. pøíspìvku na péèi. Èlánek aktuálnì pøevzatý 17. èervna 2005 z Naše ministerstvo (MPSV) pøipravilo návrh nového zákona o sociálních službách. Hlavním cílem navrhované právní úpravy je vytvoøit podmínky pro uspokojování oprávnìných potøeb osob a podporovat jejich sociální zaèleòování v pøirozeném sociálním prostøedí. Sociální služby mají nabízet podporu a pomoc tìm, kteøí ji potøebují z dùvodu zdravotního postižení, vìku a také tehdy, když nezvládají obtížné sociální situace. Podle navrhovaného zákona by poskytovaná pomoc mìla být dostupná z hlediska druhu pomoci, územní dostupnosti, informaèní dostupnosti a v neposlední øadì také z hlediska ekonomického. Systém sociálních služeb bude uzpùsoben tak, aby vyhovoval potøebám lidí, a nikoli potøebám systému. Pokud urèitý subjekt poskytuje službu, musí být zajiš ována tak, aby neomezovala oprávnìná práva a zájmy osob. Osoby v nepøíznivé sociální situaci budou v pøípadì potøeby zajištìní pomoci pøi sobìstaènosti dostávat individuální dávku - pøíspìvek na péèi, jehož výše bude odpovídat rozsahu potøeb. Pøíspìvek na péèi bude poskytován všem oprávnìným osobám bez ohledu na to, zda je jim pomoc zajiš ována s využitím pøirozených zdrojù, zejména rodiny, nebo poskytovatelem sociálních služeb. Lidé, kteøí budou potøebovat pomoc, budou mít možnost spolurozhodovat o možnostech øešení svojí nepøíznivé sociální situace. Návrh nového zákona poèítá se zavedením institutu smlouvy o poskytnutí sociální služby, což souèasný systém správního øízení neumožòuje, a souèasnì budou mít Stáøí je dar 13

14 Úvod jednotlivci možnost úèastnit se rozhodovacích procesù o formì a rozsahu sítì sociálních služeb na úrovni obcí a krajù. Stát bude i nadále urèovat podmínky pro poskytování sociálních služeb, nebude však jejich poskytovatelem. Situace, kdy byl stát majoritním poskytovatelem sociálních služeb, skonèila se zánikem okresních úøadù. Úlohou státu bude podporovat regionální a místní samosprávy v tom, aby byly schopny hodnotit souhrn potøeb jejich obyvatel a na tomto základì vytváøet typovì a územnì dostupné sítì služeb. Stát bude stanovovat své priority v oblasti dostupnosti a kvality sociálních služeb ve formì støednìdobé strategie. Kraje a obce budou ve své samostatné pùsobnosti vytváøet podmínky pro poskytování sociálních služeb na svém území a budou ve vzájemné spolupráci stanovovat støednìdobé plány poskytování sociálních služeb. Na této úrovni je možné zajiš ovat také propojování sociálních a zdravotních služeb. Regionální nebo místní podmínky pro uspokojování potøeb lidí mohou být rozdílné, ovšem vždy odpovídající potøebám a možnostem v daném území. Kraje budou mít zásadní vliv na charakter a rozsah sítì sociálních služeb také proto, že je jim svìøována pùsobnost v oblasti registrace poskytovatelù sociálních služeb a kontroly. Zákon také vytváøí podmínky pro bezpeèné a kvalitní poskytování sociálních služeb tak, aby lidé, kteøí mají oslabené schopnosti prosazovat svá práva a zájmy, byli dostateènì chránìni. Tyto podmínky se promítají ve spektru povinností poskytovatelù sociálních služeb a následnì v systémech kontroly. Vedle standardních kontrolních postupù se zavádí také systém dohledu nad kvalitou sociálních služeb prostøednictvím inspekce kvality poskytování sociálních služeb, který spoèívá v odborném hodnocení podmínek a postupù poskytování sociálních služeb. Cílem tohoto dohledu je vylouèení takových postupù a jevù pøi poskytování sociálních služeb, které vedou nebo by mohly vést k poškozování práv uživatelù služeb. V oblasti financování sociálních služeb navrhovaná právní úprava jednak posiluje finanèní sobìstaènost (kupní sílu) uživatelù sociálních služeb tím, že zavádí nový finanèní nástroj, kterým je pøíspìvek na péèi, a zároveò se podílí prostøednictvím dotaèních titulù pro zadavatele a poskytovatele sociálních služeb na zajištìní potøebné sítì sociálních služeb v regionu. Použití pøíspìvku na péèi umožní uživateli hradit vìtšinovou èást nákladù poskytované služby. Zároveò navržený model financování sociálních služeb pøedpokládá dofinancování celkových nákladù poskytované služby z veøejných rozpoètù (tj. státního rozpoètu a rozpoètù obcí a krajù). Veøejným rozpoètùm se tak umožní flexibilnìjší financování potøebné sítì sociálních služeb než doposud. MPSV odeslalo 16. kvìtna 2005 návrh nového zákona o sociálních službách do vnìjšího pøipomínkového øízení. V jeho rámci bude moci vyjádøit svùj názor 65 pøipomínkových míst. Do konce èervna pøedloží MPSV návrh zákona vládì. Platit by mìl od roku Stáøí je dar

15 Úvod Respitní péèe Co to je respitní péèe? Termín RESPITE je v anglicko-èeském slovníku pøekládán jako oddech, pøestávka (na oddech), úleva (oddech), ulevit (pro oddech). Respit je èasto nazýván darovaný èas. Dlouhodobá péèe o chronicky nemocného nesobìstaèného èlena domácnosti s sebou zpravidla pøináší znaènou psychickou, fyzickou i finanèní zátìž. I pøesto se mnoho rodin snaží o takového èlena domácnosti starat a odmítají ho dlouhodobì umístit do nìjakého zaøízení mimo rodinu. Je to úctyhodné rozhodnutí a takové rodiny zaslouží obdiv. Málokdo si uvìdomí, že i jen krátká dovolená (která je pro ostatní samozøejmostí) se pro nì stává nedostižným snem. Pøitom krátký odpoèinek od soustavné péèe není pouhým rozptýlením, ale doslova nutností. Mnoho rodinných peèovatelù jde daleko za hranice svých možností a sil ve snaze být co nejlepším peèovatelem. Bohužel ale vìtšina tìchto heroických peèovatelù riskuje své vlastní zdraví a pohodu i pohodu ve svých vlastních rodinách a jsou vyèerpáni každodenními povinnostmi a úkoly. Ve svìtì k obnovì sil pøed takovou vyèerpávající péèí pøispívá tzv. respitní péèe. Je to péèe, kterou rodinní peèovatelé oceòují a požadují nejvíce, protože má unikátní schopnost zlepšit èi aspoò zachovat kvalitu jejich života. A to je to, o co tady jde! Respitní péèe poskytuje peèovatelùm èas, aby si mohli odpoèinout a dát se znovu dohromady. Poskytuje èas, po který nebudou mít zodpovìdnost a nebudou mít práci spojenou s péèí o svého blízkého. Jde o jakoukoliv krátkodobou podporu rodiny, jejímž cílem je umožnit na chvíli si vydechnout. Tìmi pravými vítìzi jsou ti peèovatelé, kteøí se snaží co nejlépe poskytnout péèi, ale zároveò nezapomínají sami na sebe, na své hodnoty, rodiny a vztahy a snaží se všechny tyto aspekty dobøe zvážit. Využívají proto služeb zdravotnických i sociálních zaøízení. Vìtšinou se jedná o doèasnou péèi o lidi s rùzným typem postižení, kteøí nemohou zùstat bez dohledu a dopomoci. Jednou takovou velkou skupinou spoluobèanù, kteøí potøebují soustavnou péèi a jejich peèovatelé odpoèinek, jsou nesobìstaèní senioøi. Jedná se na pøíklad o stavy po cévních mozkových pøíhodách, úrazech hlavy a páteøe, o tìžkou formu Parkinsonovy choroby, mírnou i pokroèilou demenci i demenci Alzheimerova typu. Na pomoc jejich peèovatelùm pøichází u nás nìkolik typù zdravotnických i sociálních zaøízení a služeb: respitní péèe doma, kterou obvykle zajiš ují agentury domácí péèe vìtšinou pravidelná péèe respitní péèe dlouhodobá (2 až 3 týdny i více, pøedem nasmlouvaná), vìtšinou ji zajiš ují zdravotnická zaøízení nepravidelná péèe respitní péèe krátkodobá (6 až 12 hodin dennì), vìtšinou ji zajiš ují sociální zaøízení pravidelná péèe respitní péèe neformální, pomoc pøíbuzných nebo pøátel vìtšinou nepravidelná péèe Rodinní peèovatelé by mìli respitní péèi využívat vèas a pravidelnì, proto je tak dùležité, aby se u nás podstatnì rozšíøila. Klub sv. Anežky, denní stacionáø pro seniory, poskytuje krátkodobou respitní péèi. Stáøí je dar 15

16 Úvod Klub sv. Anežky, denní stacionáø pro seniory, Charita Opava Organizace: Zaøízení (støedisko): Charita Opava, Pøemyslovcù 26, Opava-Jaktaø Klub sv. Anežky, denní stacionáø pro seniory, Masarykova 39, Opava POSLÁNÍ Peèovat èást dne v pøíjemném prostøedí o sobìstaèné i nesobìstaèné seniory, pomoci jim zachovat pocit vlastní hodnoty a dùstojnosti, podporovat jejich sobìstaènost. Pøedcházet zbyteènému a pøedèasnému chátrání tìla i duše. Ulevit rodinným peèovatelùm. CÍLE Provázet uživatele životem ve stáøí a pomoci jim uspokojovat jejich potøeby. Poskytnout rodinným peèovatelùm èas na odpoèinek od nároèné péèe o své blízké. Udržet, popø. zlepšit fyzické i psychické schopnosti uživatelù Zamezit sociální vylouèení uživatelù ze spoleènosti Pracovat s rodinnými peèovateli (nejlépe se zástupcem zvoleným uživatelem) CÍLOVÁ SKUPINA V našem sociálním zaøízení máme dvì cílové skupiny: 1. Sobìstaèní i nesobìstaèní senioøi (nìkdy i mladší lidé) z Opavy a okolí, kteøí: pro své tìlesné nebo duševní problémy již nemohou být sami doma a potøebují péèi druhých jsou osamocení, ztrácejí sociální kontakty a potøebují tzv. mezi lidi 2. Rodinní peèovatelé našich uživatelù, kterým poskytujeme respitní (úlevovou) péèi v dobì, kdy za nì pøebíráme péèi o jejich blízké, a oni: se mohou, pokud jsou v produktivním vìku, zaøadit do pracovního procesu si mohou, pokud jsou v dùchodovém vìku nebo v domácnosti, èást dne odpoèinout od nepøetržité a nároèné péèe bez výèitek svìdomí, že se o své blízké øádnì nestarají ETICKÉ PRINCIPY K naplòování poslání a cílù dodržujeme tyto principy: empatie respekt naslouchání povzbuzování motivace optimismus odbornost tolerantnost vstøícnost diskrétnost Historie denního stacionáøe Klub sv. Anežky, denní stacionáø pro seniory (dále jen klub) vznikl jako tøetí projekt Charity Opava (dále jen CHO) a byl otevøen 1. bøezna Potøebnost starých lidí v regionu byla tak vysoká, že se CHO rozhodla zøídit denní stacionáø pro seniory. Zaøízení tohoto typu bylo v tehdejší dobì v ÈR zcela ojedinìlé. Deset rokù existence potvrdilo, že je zároveò velmi potøebné. Po trochu váhavém rozjezdu (ale tento jev pravidelnì provází každý nový a mezi lidmi neznámý projekt) je jeho kapacita 10 uživatelù stále pøeplnìná. V souèasné dobì je zapsáno 18 uživatelù a to je možné jen proto, že všichni nenavštìvují naše zaøízení dennì, ale z nìjakých dùvodù (napø. finanèních) jen dvakrát až tøikrát týdnì. Zaøízení je urèeno mužùm i ženám. Posloužili jsme u nás za tu dobu pøibližnì 120 lidem, pøevážnì ovdovìlým ženám. Prùmìrný vìk je kolem 80 let, prùmìrný denní poèet klientù za první polovinu roku 2004 je 11 klientù, poèet zamìst- 16 Stáøí je dar

17 nancù v pøímé péèi 5 a vedoucí zaøízení, pøepoèteno na úvazky je to celkem 4,25 úvazku (v pøímé péèi) a vedoucí zaøízení. Prùbìh služby Pøi naší péèi uplatòujeme holistický (celostní) pøístup k seniorùm. Uspokojujeme potøeby našich uživatelù ve ètyøech základních rovinách: fyzické (tìlesné) psychické (duševní) sociální (spoleèenské) spirituální (duchovní) Fyzické, sociální a spirituální potøeby byly dostateènì naplnìny už od poèátku, psychické potøeby jsme uspokojovali animací všedního dne a animací zvenku. Teprve v roce 2000 jsme vytvoøili v našem pracovním týmu samostatnou pozici terapeuticko-rekreaèního pracovníka, který nese plnou odpovìdnost za každodenní aktivizaci seniorù. Aktivizaèní program je i nadále doplòován animací všedního dne a animací zvenku a tím systematicky aktivizuje naše uživatele. Tuto novou formu spolupráce celého pracovního týmu s uživateli jsme zavedli na základì zkušeností s aktivizací seniorù u nás i v zahranièí. Rozsah aktivizaèních programù není uzavøen, stále je co doplòovat a vylepšovat. Etické principy ve vztahu k uživatelùm: respektování dùstojnosti každého uživatele respektování jedineènosti každého uživatele respektování svobodného rozhodování uživatelù právo uživatelù na soukromí a na dùvìrnost sdìlení jednání zamìstnancù bez jakékoliv formy diskriminace vùèi uživatelùm Samotný princip denního stacionáøe zaruèuje, že uživatelé zùstávají souèástí pøirozeného místního spoleèenství (rodiny). U nás tráví pouze èást dne. Mohou tedy využívat pøirozené vztahové sítì (kromì rodiny i pøátele a známé), využívat své vlastní schopnosti (napø. pøíchod do stacionáøe). Umožòuje jim, aby mohli žít bìžným zpùsobem a úèastnit se spoleèenského života když s námi mohou jít na procházku do mìsta, do mìstské zahrady, do restaurace, podívat se do MŠ, na výstavu do výstavní sínì apod. Naši uživatelé mohou uplatòovat vlastní vùli, tzn. mohou se rozhodovat o využívání naší služby, o formì, prùbìhu a rozsahu služeb, o úèasti na aktivizaèním programu atd. Naše uživatele necháváme spolurozhodovat také o skladbì kolektivního aktivizaèního programu. Pracovníci oslovují uživatele dle jeho pøání, které je zaznamenáno v jeho vstupní dokumentaci. Nikdy uživatelùm netykají a neøíkají køestním jménem, pouze ve spojení paní Milena. Nejèastìjší doporuèované oslovení je paní Nováková. Pracovníci mají pøehled o situacích, v nichž by se mohli uživatelé cítit nedùstojnì, a pokud se to stane, mají pro tyto situace pøipravenou pomoc. Podmínky pøijetí do klubu: Úvod Zájemce mùže být pøijat za podmínek: Poèet míst v klubu (max. 15) není plnì obsazen. V pøípadì, že není volné místo, je zájemce zaøazen do poøadníku. Zájemce má trvalé bydlištì v Opavì. V pøípadì, že zájemce bydlí v okolí Opavy, musí si zaøídit dopravu do klubu a zpìt sám. Zdravotní stav zájemce nevyžaduje trvalý pobyt na lùžku, zájemce není plnì inkontinentní a je schopen pøizpùsobit se životu ve spoleèenství. Stáøí je dar 17

18 Úvod Zájemce (budoucí uživatel, popø. rodinný peèovatel) se zúèastní vstupního pohovoru. Zájemce je pøijat na zkušební dobu, která trvá pøibližnì tøi týdny. Pøed nástupem na zkušební dobu sdìlí zájemce své rodné èíslo, jméno ošetøujícího lékaøe, všechny užívané léky a svou zdravotní pojiš ovnu. Po ukonèení zkušební doby se zájemce (popø. rodinný peèovatel) a vedoucí klubu dohodnou na trvalém umístìní zájemce v klubu a zájemce (popø. rodinný peèovatel) podepíše dohodu o poskytování služeb, pravdivì vyplní pøedložený dotazník a pøinese potvrzení ošetøujícího lékaøe doporuèení k pobytu ve stacionáøi. V pøípadì, že naše kolektivní sociální zaøízení není pro zájemce vhodné, podá sociální pracovnice klubu zájemci informace o jiném vhodném a dostupném zpùsobu péèe o seniory. Podmínky ukonèení pobytu v klubu Uživatel (popø. jím zvolený zástupce) má právo sám ukonèit pobyt v klubu kdykoliv a bez udání dùvodu, pokud vyrovnal všechny pohledávky vùèi CHO dle dohodnutých podmínek. CHO si vyhrazuje právo ukonèit pobyt uživatele v klubu z dùvodu: zhoršení zdravotního stavu, a to po konzultaci s vrchní sestrou CHO a ošetøujícím lékaøem uživatele (viz informace pøi vstupním øízení) soustavného narušování kolektivního soužití neplnìní dohodnutých podmínek (napø. platba) Uživatele (popø. rodinného peèovatele) CHO informuje vždy s èasovým pøedstihem (minimálnì dva týdny). V pøípadì, že uživatel již nesplòuje podmínky pro pobyt v tomto kolektivním sociálním zaøízení, podá sociální pracovnice klubu uživateli informace o jiném vhodném a dostupném zpùsobu péèe o seniory. Èasový rozsah služeb klubu: Klub poskytuje služby v èasovém rozsahu pondìlí až pátek v dobì od 7 do 15 hodin. Klub zajiš uje tyto služby: doprava uživatele do klubu a zpìt domù, dopomoc pøi pøepravì dopomoc pøi stolování, podávání obìda, popø. úpravu jídla dle potøeby uživatele (krájení, mletí), dohled nad dodržováním pitného režimu, pøípravu ranního obèerstvení dopomoc pøi pøevlékání a pøemís ování se v prostorách klubu bìhem dne dohled, popø. dopomoc pøi udržování osobní hygieny uživatele bìhem pobytu dopomoc pøi ukládání k odpoèinku na lùžku podávání lékù (pøedepsaných ošetøujícím lékaøem) bìhem pobytu, pravidelné kontroly TK a hmotnosti, jednoduchá kondièní a dechová cvièení pro udržení kondice uživatele odbìry krve dle doporuèení ošetøujícího lékaøe, celková koupel uživatele, aplikace soluxu nebo perlièkové minikoupele rukou a nohou nìkteré blíže nespecifikované zdravotnické služby na základì osobní domluvy s uživatelem, popø. jeho rodinným peèovatelem nebo ošetøujícím lékaøem doprovod pøi pobytu na dvoøe nebo pøi vycházce do minoritské zahrady, do mìsta, psychosociální rehabilitace a aktivizace duchovní služba na požádání uživatele kadeønické, pedikérské a masérské služby, provádìné odborníky na požádání uživatele drobné nákupy potravin a nutné pochùzky na požádání uživatele Služby, na které uživatel pøispívá Ceny, které hradí všichni uživatelé: pøíspìvek na denní pobyt pøíspìvek na dopravu pøíspìvek na obsluhu 18 Stáøí je dar

19 Úvod obìd, èaj Služby na individuální pøání uživatelù: drobné nákupy a nutné pochùzky celková koupel perlièková minikoupel rukou èi nohou, solux telefonické hovory uskuteènìné na žádost uživatele Zpùsob platby platba se provádí jednou mìsíènì k poslednímu dni, a to zpìtnì peníze pøijímá výhradnì vedoucí klubu nebo jí urèená zástupkynì uživatel dostane písemné potvrzení o platbì na vypsaný úèet a potom stvrzenku ve výjimeèných pøípadech lze platbu provádìt pøevodem pøímo na konto Charity Opava (ÈSOB, a. s., è. úètu /0300, v. s. 08) Uživatel má právo na podání písemné stížnosti, zápis se provádí do knihy stížností, která je umístìna ve vstupní místnosti Klubu. Zamìstnanci pracující s osobními daty uživatelù jsou vázáni mlèenlivostí podle zákona è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù. Stáøí je dar 19

20

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek

Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek úvodní slovo Vážení spoluobèané, je mi ctí pøipojit pár úvodních slov k pøedkládanému

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce CZ.1.07/2.2.00/07.0264 Prùvodce odbornou studentskou praxí pro studenty fakulty managementu v otázkách a odpovìdích Proè bych mìl absolvovat studentskou odbornou praxi? Studentská odborná praxe je zaøazena

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s,

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s, OBSAH 1 OBSAH I. Úvodní slovo...2 II. Základní údaje a kontakty...3 III. Poslání...4 IV. Historie...4 V. Mapa pùsobnosti...5 VI. Správa spoleènosti...6 VII. Èinnost v r. 2006...8 1. Služby sociální intervence...8

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Pøedsedou Mezinárodní konference práce bude Èech. Informace pøedsedkynì. Dotazy a odpovìdi k plnìní poskytovaných z fondu

Pøedsedou Mezinárodní konference práce bude Èech. Informace pøedsedkynì. Dotazy a odpovìdi k plnìní poskytovaných z fondu 12 Roèník 51 Praha 2. èervna 2006 10,20 Kè http://statorg.cmkos.cz Pøípadným autorùm pøíspìvkù do našeho èasopisu sdìlujeme, že honoráø za zveøejnìní mùže být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG ELEKTRONICKÝ PODPIS pøehled právní úpravy, komentáø k provádìcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmù kolektiv autorù Nakladatelství ANAG Obsah OBSAH 1. Úvodní slovo autorù...

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Obèanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ÈR è. VS/1 1/55713/03-R, IÈ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 71008462 Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Analýza výzkumného potenciálu sítí. Lùžková kapacita zaøízení. (ot. 7a) Hlavní mìsto Praha 1 1 0 0 70 0. Jihoèeský kraj 1 1 1 0 25 0

Analýza výzkumného potenciálu sítí. Lùžková kapacita zaøízení. (ot. 7a) Hlavní mìsto Praha 1 1 0 0 70 0. Jihoèeský kraj 1 1 1 0 25 0 Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální sítì pro vstup do jednotného systému vìdy a výzkumu) Substituèní V rámci projektu NETAD bylo realizováno 6 analýz pøipravenosti

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 5 U doc. PhDr. Štefan Vendel,

Více

OBČANSKÁ PORADNA BRNO VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003. Anenská 10, 602 00 Brno e-mail: poradna.brno@volny.cz

OBČANSKÁ PORADNA BRNO VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003. Anenská 10, 602 00 Brno e-mail: poradna.brno@volny.cz OBČANSKÁ PORADNA BRNO ČLEN ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 Anenská 10, 602 00 Brno e-mail: poradna.brno@volny.cz VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH POSLÁNÍ 2003 Poslání...5 Orgány sdružení...6

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 70887489 Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE SOUHRN C. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE AGEING POLICY IN THE CZECH REPUBLIC PETR WIJA Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Praha Autor podává pøehled stavu a vývoje demografických

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více