METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory"

Transkript

1 METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková Stanislav Žídek NROS program EU Phare 2002 Podpora aktivního života seniorù

2 Metodiku stacionáøe poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory najdete na internetové adrese Metodiku si mùžete objednat i na CD-ROM. Je doplnìna krátkým videozáznamem z Klubu sv. Anežky, denního stacionáøe pro seniory a fotogalerií. Kontakt pro objednávky: Charita Opava, Pøemyslovcù 26, Opava-Jaktaø ing. Tomáš Schaffartzik Zpracování metodiky bylo uzavøeno k 30. èervnu Pracovní tým Klubu svaté Anežky, deního stacionáøe pro seniory Charity Opava Nahoøe zleva: Michaela Mošová, peèovatelka; Drahomíra Ziffrová, vedoucí do ledna 2005; Kateøina Lamèíková, peèovatelka; Zuzana Paverová, peèovatelka; Jana Øehulková, vedoucí od ledna 2005; Jana Pecháèková, terapeuticko-rekreaèní a sociální pracovnice. Dole: Stanislav Židek, øidiè-peèovatel Drahomíra Ziffrová; Bc. Jana Pecháèková, DiS; Zuzana Paverová; Michaela Mošová; Kateøina Lamèíková; Stanislav Žídek Opava, 2005 Charita Opava Opava, 2005

3 Obsah Obsah Pøedmluva Úvod Dùvody k zamyšlení Realita Stáøí Demografický vývoj Proè vznikl tento materiál? Jak vznikl tento materiál? Role státu, obcí a nestátních subjektù v oblasti sociálních služeb Respitní péèe Klub sv. Anežky, denní stacionáø pro seniory, Charita Opava Procedurální èást Vymezení základních pojmù Základní prohlášení Základní dokumenty Seznam dokumentù, které obsahuje manuál Vnitøní pravidla v zaøízení sociálních služeb Ochrana práv uživatelù Støet zájmù Právo uživatele na vlastní øešení nepøíznivé sociální situace Pøedcházení výskytu problémového chování a používání restriktivních postupù Jednání se zájemcem o službu Pravidla pro odmítnutí zájemce o službu Dohoda o poskytování služby Plánování a prùbìh služby Zpùsob podpory a péèe o uživatele Animace Psychosociální rehabilitace a aktivizace Proè aktivizovat? Terapeut a jeho pracovní náplò Kolektivní aktivizace Písemné materiály Posouzení toho, zda je dosahováno osobních cílù uživatelù Plánování dlouhodobých služeb Zvládání rizikových situací Osobní údaje uživatele Archivace dokumentace Stížnosti na kvalitu nebo zpùsob poskytování sociálních služeb Návaznost na bìžné zdroje Personální èást Personální obsazení modelového zaøízení Klub sv. Anežky Výbìr pracovníkù Zácvik nových pracovníkù Pracovní podmínky a øízení poskytování služeb Vytváøení odpovídajících pracovních podmínek Profesní rozvoj pracovníkù a pracovních týmù Plán osobního rozvoje pracovníka Hodnocení pracovníkù Rozvoj a zkvalitòování našich sociálních služeb Komunikace v pracovním týmu

4 Obsah Oceòování pracovníkù Systém dalšího vzdìlávání pracovníkù Podpora všech èlenù pracovního týmu Syndrom vyhoøení (SV) burn-out syndrome Prevence vyhoøení Supervize Videotrénink interakcí Balintovská skupina Další zpùsoby prevence vyhoøení Dobrovolníci Provozní èást Výbìr budovy a prostorové pøedpoklady stacionáøe Výbìr budovy Prostory stacionáøe Úprava prostor z hlediska platných obecnì závazných norem Provoz zaøízení (støediska) Nouzové a havarijní situace Hodnocení kvality služeb a zvyšování kvality služeb Ekonomika Financování zaøízení Rozpoèet Systém plnìní platných obecnì závazných norem a pravidel Závìr Pøílohy Použitá a doporuèená literatura a zdroje Doporuèené internetové stránky Linky dùvìry pro seniory a pro peèující o seniory Slovník použitých a souvisejících základních pojmù

5 Stáøí je dar za každý dar dìkujeme, vážíme si ho, radujeme se z nìj. Chceme našim starým spoluobèanùm pomoci pøesnì tak dar stáøí prožít.

6

7 Pøedmluva Vážení pøátelé, pøed Vámi je soubor pravidel, rad a doporuèení, který má usnadnit cestu k vybudování denního stacionáøe pro seniory. Možná se Vám bude zdát pøíliš nároèný a tìžko naplnitelný. Ujiš uji Vás, že na zaèátku naší snahy vybudovat stacionáø nebyl žádný návod, pravidla nebo zkušenost. Zaèínali jsme víc než pøed deseti lety jen s pøáním pomoci starým a osamìlým lidem prožívat svoje dny s pocitem bezpeèí, klidu a pohody s tím, že se na setkávání s nimi tìšíme, máme je rádi a že je v našem životì potøebujeme. S tímto pøáním jsme krok za krokem pøipravovali náš Klub sv. Anežky. Nejvìtší radostí a odmìnou bylo, když se opravdu zaplnil lidmi, když jsme vidìli jejich spokojenost. S postupujícím èasem nastala nutnost dokumentovat èinnost Klubu sv. Anežky, dát všemu jasný a srozumitelný øád, který je v souladu s platnými normami a zákony v ÈR a nyní i v EU. Výsledkem uvedené dokumentaèní práce je tato METODIKA. Doufám, že alespoò nìkomu pomùže v úsilí o zkvalitnìní života starých lidí, že ukáže, jak na to jít, aby v našich obcích a mìstech vznikala zaøízení typu Klub sv. Anežky. Za všechny, kteøí se podíleli na rozjezdu našeho stacionáøe a se svìtlou vzpomínkou na jeho první vedoucí, paní Evu Klapetkovou, která už není mezi námi, Vám všem, kdo se budete o takové dílo snažit, pøeji hodnì štìstí a hlavnì Boží požehnání. RNDr. Olga Rampáèková, vedoucí Klubu sv. Anežky, denního stacionáøe pro seniory Charity Opava v letech 1996 až 1997 Stáøí je dar 7

8

9 Úvod Dùvody k zamyšlení Realita Dnešek je doba dynamických osobností, ale Èas tiše a neúprosnì odtikává To, co vidìt nechceme, se stává skuteèností, pøichází stáøí Stárneme, a se nám to líbí nebo ne. Stárnou i naši rodièe a prarodièe a pøicházejí problémy, které se k našemu uspìchanému zpùsobu života jaksi nehodí. Co však dìlat, když naše nejbližší opouštìjí síly a na dveøe klepou fyzické a duševní poruchy stáøí? Tìlo i mozek pøestávají fungovat tak jako døíve. Tìžko se vyrovnáváme s tím, že ti, kteøí nám pomáhali a byli nám oporou, potøebují pomoc sami. V dnešní dobì dìláme ze starých lidí problém. Zvláštní vývoj! Staré lidi vnímáme vìtšinou jako zdroj problémù: kam je dáme, jak se o nì postaráme, èím je zamìstnáme a jak nám budou pøekážet nejménì. Domovu dùchodcù se zatím bráníme, ale musíme do práce, musíme si také odpoèinout. Pronásledují nás otázky: Co teï? Kdo nám pomùže? Na koho se obrátit? A je tady dùvod k zamyšlení. A odpovìï? Nenechávejte se stáøím zaskoèit a hlavnì nenechávejte staré lidi osamocené. Pokuste se øešit situaci za pomoci pracovníkù nìkterého sociálního zaøízení, tøeba denního stacionáøe, kteøí vám chtìjí pomoci. Snaží se, aby stáøí èlovìka mìlo rovnocenné místo vedle jiných etap lidského života. Poznat, ohodnotit a vyzvednout jeho pøednosti a na základì tohoto poznání umožnit život našim starým spoluobèanùm, kteøí se na nì obrátí o pomoc v každodenní péèi. Chtìjí poznávat jejich osobnost, jejich osobní problémy, ale i radosti, provázet je životem ve stáøí, uchovat v nich pocit vlastní hodnoty a dùstojnosti, pokusit se zamezit zbyteènému a pøedèasnému chátrání tìla i duše. Chtìjí ulehèit také vám, rodinným peèovatelùm. Stáøí Jedním z mìøítek zdraví a vyspìlosti spoleènosti je zpùsob, jakým tato spoleènost zachází s dìtmi, starými a zdravotnì postiženými osobami, jaké jim vytváøí podmínky pro jejich ochranu a spokojený život, jak využívá jejich životní zkušenosti a èerpá z jejich životních moudrostí, které jsou pro spoleènost tak pøínosné. V kolobìhu života, èasto pøekotném životním shonu, je tøeba si uvìdomit, že není žádnou frází tvrzení, že rodina je základní stavební jednotkou spoleènosti, a co se do ní vloží, to se v budoucnu zúroèí. Ale naše spoleènost má také rodinì pomáhat. Pomáhá nabídkou sociálních služeb, které jsou mimoøádnì významnou èástí aktivit státu, samosprávy a nestátních, vìtšinou neziskových subjektù. Øeší problémy jednotlivcù, rodin a skupin obèanù a ovlivòuje pozitivnì sociální klima celé spoleènosti. Každému obèanu, a žije kdekoliv, musí být umožnìn pøístup k celému spektru sociálních služeb tak, jak se postupnì vytvoøilo, a to jak z hlediska finanèní, tak i z hlediska jejich fyzické dostupnosti. Stárnutí je celoživotní proces, který se týká nás všech. Není rozumné pøed ním zavírat oèi. Proto slušnost, pochopení pro stáøí, snaha pomoci, kde je to tøeba, by mìly být samozøejmostí pro nás všechny, kteøí chceme žít ve slušné spoleènosti. Všichni jsme totiž byli nebo jsme mladí, ale všichni také jednou zestárneme a slušnost a pochopení budeme také od ostatních oèekávat. Stáøí je výsledek našeho života. Všechno dobré i špatné se ve stáøí nahromadí. Stáøí je dar 9

10 Úvod Demografický vývoj Svìt prochází bezprecedenèní demografickou zmìnou, do roku 2050 vzroste poèet seniorù z nynìjších 600 mil. na témìø 2 miliardy. Jedním ze základních rysù souèasného demografického vývoje v Èeské republice je pokles poètu obyvatel zpùsobený pøirozeným úbytkem. Èeská populace vymírá už od devadesátých let 20. století. Rok 2000 byl již sedmým rokem, kdy poèet zemøelých pøevýšil poèet narozených. Pøirozený úbytek dosáhl osob. Ziskové saldo evidované zahranièní migrace (6 539 osob) pøirozený úbytek kompenzovat nestaèilo. K mìla Èeská republika podle statistické bilance obyvatel. Proces stárnutí populace dále pokraèoval. V dùsledku nízkého poètu narozených zaèala populace Èeské republiky výraznì stárnout zespodu vìkové pyramidy. Poèet dìtí ve vìku do 14 let se každoroènì snižuje. V roce 2001 klesl podíl dìtské populace (vìkové skupiny 0 14 let) na úroveò 15,9%. V roce 1996 byl poprvé v historii nižší než poèet osob ve vìku 60 let a více. Podíl osob ve vìku 60 let a více, resp. 65 let a více, dosáhl svého maxima 18,5% a podle projekce bude v roce 2030 více jako 28%. Podíl seniorù ve vìku 60+ v % * data ze sèítání lidu; # z bilancí k Projekce do roku 2030 (pøevzato ze stránek Demografický vývoj v ÈR signalizuje, jak dobré je co nejdøíve zaèít uvažovat o rozšíøení a zkvalitnìní sociálních služeb poskytovaných našim starým spoluobèanùm. Vždy až 40% starých lidí trpí duševními poruchami chování, demencí a i Alzheimerovou chorobou: jsou neklidní, roztržití, hašteøiví, bezdùvodnì a stereotypnì si stìžují, špatnì se orientují, mívají poruchy spánku, pøevrácený režim den a noc, jsou negativistiètí a cítí se neopodstatnìnì terèem zlomyslností. Tito senioøi, ale i jejich rodinní peèovatelé potøebují pomoc, podporu, péèi. Mnozí jsou ochotní koupit si sociální službu, ale ta v nabídce regionu èasto chybí. A hned máme další dùvod k zamyšlení Snad nebo právì proto pøicházíme s metodikou zaøízení poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory. 10 Stáøí je dar

11 Úvod Proè vznikl tento materiál? Vážení ètenáøi, položte si otázku: Chci nìèím pomoci starým lidem a tím také jejich pøíbuzným nebo blízkým, kteøí se o nì starají? Pokud je vaše odpovìï ANO, tak je tato práce urèena právì vám. Právì pro vás jsme se rozhodli naše znalosti a zkušenosti hodit na papír. Doufám také, že vás èetba nastartuje k èinnosti, o které už dávno uvažujete. Doporuèuji vám, ètìte pozornì, nepøeskakujte, èasto na sebe informace navazují, tak a neztratíte souvislost. K tomu, co vás nejvíc zajímá, se mùžete vždycky vrátit. Na jednom semináøi o standardech kvality sociálních služeb nám lektor øekl, že náš národ stárne a sociální pomoc seniorùm bude velký džob. Usmíval se pøi tom, a uvedl dokonce jeden pøíklad. Podrobnosti vynechám, šlo o domov dùchodcù poblíž Prahy pro lidi postižené Alzheimerovou chorobou. Kulili jsme na nìho oèi a já osobnì jsem mìla chu se nezøízenì smát. Mám osmiletou zkušenost (z pozice vedoucí Klubu sv. Anežky, denního stacionáøe pro seniory opavské Charity) v boji o pøežití pøi shánìní finanèních prostøedkù na provoz stacionáøe. Mám ale také zkušenost, že pokud se èlovìk (nebo spíše organizace poskytující tuto sociální službu) nechce jen tak lehce vzdát, dá se tato èinnost provozovat. Chci vás, milí ètenáøi, jenom ujistit o staré pravdì, že nic není zadarmo. Ale výsledek za to stojí! Takže: provozovat (zaøízení) denní stacionáø pro seniory poskytovat seniorùm sociální službu, èesky a lidsky øeèeno, pomáhat starým lidem a jejich rodinám není sice džob, ale dá se s velkou dávkou dobré vùle, zázemím fungující organizace (u nás je to Charita Opava) a dobrým pracovním týmem uskuteènit. Peníze jsou samozøejmì hodnì dùležité, ale jak najít cestu k finanèním prostøedkùm a které zdroje využít, už musí aktuálnì øešit vedení zaøízení i vedení organizace. Doufám, že vás mùj úvod neodradil. Ale jedna z prvních otázek pøi setkání s lidmi, kteøí chtìjí podobné zaøízení zaèít provozovat, je: Kolik to bude stát a kde na to vzít? Samozøejmì i návod na získávání finanèních prostøedkù z rùzných zdrojù je pøiložen. Hlavní dùvod k napsání této práce je však jiný. Bylo by trochu málo sdìlit vám, kde vzít peníze na provoz a nenapsat nic o poskytování sociálních služeb všeobecnì a také konkrétnì o poskytování služby seniorùm a jejich rodinám. Když chci nìco dìlat, musím pøijmout jisté podmínky. Podmínky v tomto pøípadì stanoví stát, zastoupený Ministerstvem práce a sociálních vìcí ÈR, a to formou Standardù kvality sociálních služeb (dále jen Standardy). Plné znìní Standardù najdete na archiv.mpsv.cz, když zadáte jako hledané slovo standardy. Celý materiál je také zøizovatelem webových stránek pøipraven pro tisk. V Národním akèním plánu sociálního zaèleòování se Standardy stávají hlavním nástrojem, který zajistí, že sociální služby budou podporovat nezávislost a autonomii uživatelù a ochrání zranitelné seniory. Standardy však nejsou jen souborem podmínek, ale naštìstí i jakýmsi návodem, kuchaøkou. Doufám, že vznikly nejen proto, aby dohlížely na èistou práci poskytovatelù sociálních služeb a jako ochrana uživatele tìchto služeb, ale také jako pomocný materiál pro pracovníky v zaøízeních poskytujících sociální službu. Pokud se na nì budete dívat pod tímto úhlem, mohou vám dobøe posloužit, vést vás a pomoci vám øešit vìtšinu problémù spojených s poskytováním služby. S jejich pomocí a pøi respektování jejich požadavkù mùžete dojít od nadšení a spontánnosti, které jsou pro tuto formu služby veøejnosti témìø nutností, k jisté profesionalitì. Pøipomínají, že musíte respektovat obecnì závazné právní normy, ale dávají také velký prostor vaší kreativitì, protože mnohé la ky si pro svou práci mùžete stanovit sami, a to tak, aby vám pomáhaly a ne vás jen nesmyslnì omezovaly. Jen vás žádám: nezapomínejte nikdy pøi své práci na lidskost, vstøícnost a laskavost. Stáøí je dar 11

12 Úvod Jak vznikl tento materiál? Materiál je výsledkem nìkolikamìsíèní dokumentární èinnosti pracovního týmu denního stacionáøe pro seniory Charity Opava, který funguje už více než deset let a posloužil jako základní zdroj zkušeností. Cílem práce je podat obraz o èinnosti funkèního zaøízení pro seniory (a následnì i pro jejich rodinné peèovatele) a pomoci zájemcùm podobné zaøízení vybudovat a uvést do provozu. Na tomto místì bych chtìla upøímnì podìkovat všem svým spolupracovníkùm a také vedení Charity Opava jednak za spolupráci, ale také za morální podporu pøi této zajímavé, ale nároèné práci, která vznikala pøevážnì za pochodu, pøi plnìní pracovních povinností ve stacionáøi. Dík patøí také Nadaci rozvoje obèanské spoleènosti (NROS) za to, že nám umožnila, aby tato práce vznikla. Metodika vznikla v rámci projektu Hodina týdnì pro druhé, aneb senioøi seniorùm. Projekt byl vybrán NROS k financování v rámci programu EU Phare 2002 Podpora aktivního života seniorù. Jedním z cílù projektu bylo vytvoøení metodiky práce ve stacionáøi, který poskytuje respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory, a tuto metodiku poskytnout zdarma obecním úøadùm a dalším zájemcùm. Projekt je podpoøen z programu EU Phare 2002 Podpora aktivního života seniorù Práce má tedy sloužit zájemcùm o vytvoøení sociálních zaøízení pro seniory, která kromì samotné péèe o staré lidi poskytují zároveò další službu, tzv. respitní péèi. Tato služba je poskytována rodinným peèovatelùm seniorù. Z toho vyplývá, že takové zaøízení má dvì cílové skupiny uživatelù: seniory, kteøí potøebují péèi z dùvodù vlastní nesobìstaènosti rodinné peèovatele, kteøí potøebují podporu a odpoèinek Zároveò je tato práce urèena také tìm, kteøí mají rozhodující slovo pøi finanèní podpoøe projektu, zabývajícího se péèí o staré lidi, a to hlavnì v dnešní dobì, kdy nám demografické údaje avizují výrazné stárnutí naší populace. Metodika vychází ze standardù a respektuje je. Odrazovým mùstkem pøi tvorbì byla brožura Zavádìní standardù kvality sociálních služeb do praxe prùvodce poskytovatele, vydaná v roce 2002 MPSV ÈR jako neperiodická publikace, která není urèena k prodeji na knižním trhu. Z toho vyplývá, že pokud ji nevlastníte, budete ji tìžko shánìt, ale øešení vždy existuje. Je dostupná na archiv.mpsv.cz, podobnì jako Standardy kvality sociálních služeb, a mùžete si ji i vytisknout. Pracovat profesionálnì a pøitom lidsky to byl pro nás podnìt k tomu, abychom celou metodiku zpracovali právì s pomocí této brožury a pøiblížili vám tak požadavky státu na poskytovatele sociálních služeb a do nìkterých, ponìkud strohých a skoro nezáživných kapitol jsme se pokusili vložit zkušenosti z naší praxe. Jinde vám poskytujeme zajímavé informace z nìkolika knih, které se vìnují problematice péèe o staré lidi. Obsah metodiky má v mnoha bodech doporuèující povahu. Každé zaøízení musí svoje možnosti hodnotit individuálnì a proto nelze vše pøejímat bez posouzení konkrétní situace. V této práci si v žádném pøípadì nechceme pøivlastòovat patent na rozum, ale spíše vám chceme sdìlit pozitivní zprávu, že provozovat denní stacionáø pro seniory, poskytovat sociální služby této cílové skupinì je možné a hlavnì hodnì potøebné. Nenechejte se odradit! Drahomíra Ziffrová, vedoucí Klubu sv. Anežky, denního stacionáøe pro seniory Charity Opava od èervence 1997 do ledna Stáøí je dar

13 Úvod Role státu, obcí a nestátních subjektù v oblasti sociálních služeb Na zabezpeèení celé škály tìchto služeb se podílí: Stát jeho role spoèívá pøedevším v tom, že posiluje podle potøeby pøíjmy svých obèanù tak, aby si sociální služby mohli koupit, tím zvyšuje poptávku po službách, využívá nástrojù trhu k vyvolání nabídky a zdravé konkurence, vedoucí ke zvyšování kvality poskytovaných služeb. V zájmu uživatele stanoví akreditaèní podmínky a standardy služeb pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb. Samosprávné obce stále více by mìly nést zodpovìdnost za reálnou existenci jednotlivých služeb a vytváøet optimální podmínky pro podporu a rozvoj nestátních subjektù tak, aby mohly pøi naplòování vytyèených úkolù s nimi úspìšnì spolupracovat. Nestátní subjekt velmi významné, nezastupitelné místo pøi poskytování sociálních služeb. Dnes existuje mnoho obèanských komunit, které chtìjí øešit závažné sociální problémy a svou èinností dokazují, že to umí. Je nepopíratelnou zásluhou nestátních subjektù, že vytvoøily široké spektrum nabídky sociálních služeb, které øeší velké problémy by tøeba jen malých skupin lidí. Již jen skuteènost, že se skupiny lidí angažují v øešení nìjakého sociálního problému, je signálem o existenci tohoto problému. Nestátní subjekt prùkopnicky ovìøuje možnosti øešení, a tím pozdìji umožní i nalézt místo obce èi státu v tomto procesu. Legislativa Legislativa bohužel kráèí pomaleji, než je potøebné. Rostoucí finanèní nároènost, vyplývající z potøeb zabezpeèení vnìjší pomoci pro obèany v sociální nouzi, si vyžádá základní principiální zmìnu zpùsobu financování sociálních služeb. V tomto smìru bude potøebné zapojit v širším mìøítku pøedevším vlastní zdroje obèana, kterému je služba poskytována, pøi využití možností jeho rodiny. Na úhradì nákladù by se mìla mít možnost podle svého rozhodnutí podílet obec, popø. jiné nestátní organizace a aktivity (sponzoøi), finanèní podíl státu by mìl být realizován formou dotace na hlavu formou novì koncipované dávky tzv. pøíspìvku na péèi. Èlánek aktuálnì pøevzatý 17. èervna 2005 z Naše ministerstvo (MPSV) pøipravilo návrh nového zákona o sociálních službách. Hlavním cílem navrhované právní úpravy je vytvoøit podmínky pro uspokojování oprávnìných potøeb osob a podporovat jejich sociální zaèleòování v pøirozeném sociálním prostøedí. Sociální služby mají nabízet podporu a pomoc tìm, kteøí ji potøebují z dùvodu zdravotního postižení, vìku a také tehdy, když nezvládají obtížné sociální situace. Podle navrhovaného zákona by poskytovaná pomoc mìla být dostupná z hlediska druhu pomoci, územní dostupnosti, informaèní dostupnosti a v neposlední øadì také z hlediska ekonomického. Systém sociálních služeb bude uzpùsoben tak, aby vyhovoval potøebám lidí, a nikoli potøebám systému. Pokud urèitý subjekt poskytuje službu, musí být zajiš ována tak, aby neomezovala oprávnìná práva a zájmy osob. Osoby v nepøíznivé sociální situaci budou v pøípadì potøeby zajištìní pomoci pøi sobìstaènosti dostávat individuální dávku - pøíspìvek na péèi, jehož výše bude odpovídat rozsahu potøeb. Pøíspìvek na péèi bude poskytován všem oprávnìným osobám bez ohledu na to, zda je jim pomoc zajiš ována s využitím pøirozených zdrojù, zejména rodiny, nebo poskytovatelem sociálních služeb. Lidé, kteøí budou potøebovat pomoc, budou mít možnost spolurozhodovat o možnostech øešení svojí nepøíznivé sociální situace. Návrh nového zákona poèítá se zavedením institutu smlouvy o poskytnutí sociální služby, což souèasný systém správního øízení neumožòuje, a souèasnì budou mít Stáøí je dar 13

14 Úvod jednotlivci možnost úèastnit se rozhodovacích procesù o formì a rozsahu sítì sociálních služeb na úrovni obcí a krajù. Stát bude i nadále urèovat podmínky pro poskytování sociálních služeb, nebude však jejich poskytovatelem. Situace, kdy byl stát majoritním poskytovatelem sociálních služeb, skonèila se zánikem okresních úøadù. Úlohou státu bude podporovat regionální a místní samosprávy v tom, aby byly schopny hodnotit souhrn potøeb jejich obyvatel a na tomto základì vytváøet typovì a územnì dostupné sítì služeb. Stát bude stanovovat své priority v oblasti dostupnosti a kvality sociálních služeb ve formì støednìdobé strategie. Kraje a obce budou ve své samostatné pùsobnosti vytváøet podmínky pro poskytování sociálních služeb na svém území a budou ve vzájemné spolupráci stanovovat støednìdobé plány poskytování sociálních služeb. Na této úrovni je možné zajiš ovat také propojování sociálních a zdravotních služeb. Regionální nebo místní podmínky pro uspokojování potøeb lidí mohou být rozdílné, ovšem vždy odpovídající potøebám a možnostem v daném území. Kraje budou mít zásadní vliv na charakter a rozsah sítì sociálních služeb také proto, že je jim svìøována pùsobnost v oblasti registrace poskytovatelù sociálních služeb a kontroly. Zákon také vytváøí podmínky pro bezpeèné a kvalitní poskytování sociálních služeb tak, aby lidé, kteøí mají oslabené schopnosti prosazovat svá práva a zájmy, byli dostateènì chránìni. Tyto podmínky se promítají ve spektru povinností poskytovatelù sociálních služeb a následnì v systémech kontroly. Vedle standardních kontrolních postupù se zavádí také systém dohledu nad kvalitou sociálních služeb prostøednictvím inspekce kvality poskytování sociálních služeb, který spoèívá v odborném hodnocení podmínek a postupù poskytování sociálních služeb. Cílem tohoto dohledu je vylouèení takových postupù a jevù pøi poskytování sociálních služeb, které vedou nebo by mohly vést k poškozování práv uživatelù služeb. V oblasti financování sociálních služeb navrhovaná právní úprava jednak posiluje finanèní sobìstaènost (kupní sílu) uživatelù sociálních služeb tím, že zavádí nový finanèní nástroj, kterým je pøíspìvek na péèi, a zároveò se podílí prostøednictvím dotaèních titulù pro zadavatele a poskytovatele sociálních služeb na zajištìní potøebné sítì sociálních služeb v regionu. Použití pøíspìvku na péèi umožní uživateli hradit vìtšinovou èást nákladù poskytované služby. Zároveò navržený model financování sociálních služeb pøedpokládá dofinancování celkových nákladù poskytované služby z veøejných rozpoètù (tj. státního rozpoètu a rozpoètù obcí a krajù). Veøejným rozpoètùm se tak umožní flexibilnìjší financování potøebné sítì sociálních služeb než doposud. MPSV odeslalo 16. kvìtna 2005 návrh nového zákona o sociálních službách do vnìjšího pøipomínkového øízení. V jeho rámci bude moci vyjádøit svùj názor 65 pøipomínkových míst. Do konce èervna pøedloží MPSV návrh zákona vládì. Platit by mìl od roku Stáøí je dar

15 Úvod Respitní péèe Co to je respitní péèe? Termín RESPITE je v anglicko-èeském slovníku pøekládán jako oddech, pøestávka (na oddech), úleva (oddech), ulevit (pro oddech). Respit je èasto nazýván darovaný èas. Dlouhodobá péèe o chronicky nemocného nesobìstaèného èlena domácnosti s sebou zpravidla pøináší znaènou psychickou, fyzickou i finanèní zátìž. I pøesto se mnoho rodin snaží o takového èlena domácnosti starat a odmítají ho dlouhodobì umístit do nìjakého zaøízení mimo rodinu. Je to úctyhodné rozhodnutí a takové rodiny zaslouží obdiv. Málokdo si uvìdomí, že i jen krátká dovolená (která je pro ostatní samozøejmostí) se pro nì stává nedostižným snem. Pøitom krátký odpoèinek od soustavné péèe není pouhým rozptýlením, ale doslova nutností. Mnoho rodinných peèovatelù jde daleko za hranice svých možností a sil ve snaze být co nejlepším peèovatelem. Bohužel ale vìtšina tìchto heroických peèovatelù riskuje své vlastní zdraví a pohodu i pohodu ve svých vlastních rodinách a jsou vyèerpáni každodenními povinnostmi a úkoly. Ve svìtì k obnovì sil pøed takovou vyèerpávající péèí pøispívá tzv. respitní péèe. Je to péèe, kterou rodinní peèovatelé oceòují a požadují nejvíce, protože má unikátní schopnost zlepšit èi aspoò zachovat kvalitu jejich života. A to je to, o co tady jde! Respitní péèe poskytuje peèovatelùm èas, aby si mohli odpoèinout a dát se znovu dohromady. Poskytuje èas, po který nebudou mít zodpovìdnost a nebudou mít práci spojenou s péèí o svého blízkého. Jde o jakoukoliv krátkodobou podporu rodiny, jejímž cílem je umožnit na chvíli si vydechnout. Tìmi pravými vítìzi jsou ti peèovatelé, kteøí se snaží co nejlépe poskytnout péèi, ale zároveò nezapomínají sami na sebe, na své hodnoty, rodiny a vztahy a snaží se všechny tyto aspekty dobøe zvážit. Využívají proto služeb zdravotnických i sociálních zaøízení. Vìtšinou se jedná o doèasnou péèi o lidi s rùzným typem postižení, kteøí nemohou zùstat bez dohledu a dopomoci. Jednou takovou velkou skupinou spoluobèanù, kteøí potøebují soustavnou péèi a jejich peèovatelé odpoèinek, jsou nesobìstaèní senioøi. Jedná se na pøíklad o stavy po cévních mozkových pøíhodách, úrazech hlavy a páteøe, o tìžkou formu Parkinsonovy choroby, mírnou i pokroèilou demenci i demenci Alzheimerova typu. Na pomoc jejich peèovatelùm pøichází u nás nìkolik typù zdravotnických i sociálních zaøízení a služeb: respitní péèe doma, kterou obvykle zajiš ují agentury domácí péèe vìtšinou pravidelná péèe respitní péèe dlouhodobá (2 až 3 týdny i více, pøedem nasmlouvaná), vìtšinou ji zajiš ují zdravotnická zaøízení nepravidelná péèe respitní péèe krátkodobá (6 až 12 hodin dennì), vìtšinou ji zajiš ují sociální zaøízení pravidelná péèe respitní péèe neformální, pomoc pøíbuzných nebo pøátel vìtšinou nepravidelná péèe Rodinní peèovatelé by mìli respitní péèi využívat vèas a pravidelnì, proto je tak dùležité, aby se u nás podstatnì rozšíøila. Klub sv. Anežky, denní stacionáø pro seniory, poskytuje krátkodobou respitní péèi. Stáøí je dar 15

16 Úvod Klub sv. Anežky, denní stacionáø pro seniory, Charita Opava Organizace: Zaøízení (støedisko): Charita Opava, Pøemyslovcù 26, Opava-Jaktaø Klub sv. Anežky, denní stacionáø pro seniory, Masarykova 39, Opava POSLÁNÍ Peèovat èást dne v pøíjemném prostøedí o sobìstaèné i nesobìstaèné seniory, pomoci jim zachovat pocit vlastní hodnoty a dùstojnosti, podporovat jejich sobìstaènost. Pøedcházet zbyteènému a pøedèasnému chátrání tìla i duše. Ulevit rodinným peèovatelùm. CÍLE Provázet uživatele životem ve stáøí a pomoci jim uspokojovat jejich potøeby. Poskytnout rodinným peèovatelùm èas na odpoèinek od nároèné péèe o své blízké. Udržet, popø. zlepšit fyzické i psychické schopnosti uživatelù Zamezit sociální vylouèení uživatelù ze spoleènosti Pracovat s rodinnými peèovateli (nejlépe se zástupcem zvoleným uživatelem) CÍLOVÁ SKUPINA V našem sociálním zaøízení máme dvì cílové skupiny: 1. Sobìstaèní i nesobìstaèní senioøi (nìkdy i mladší lidé) z Opavy a okolí, kteøí: pro své tìlesné nebo duševní problémy již nemohou být sami doma a potøebují péèi druhých jsou osamocení, ztrácejí sociální kontakty a potøebují tzv. mezi lidi 2. Rodinní peèovatelé našich uživatelù, kterým poskytujeme respitní (úlevovou) péèi v dobì, kdy za nì pøebíráme péèi o jejich blízké, a oni: se mohou, pokud jsou v produktivním vìku, zaøadit do pracovního procesu si mohou, pokud jsou v dùchodovém vìku nebo v domácnosti, èást dne odpoèinout od nepøetržité a nároèné péèe bez výèitek svìdomí, že se o své blízké øádnì nestarají ETICKÉ PRINCIPY K naplòování poslání a cílù dodržujeme tyto principy: empatie respekt naslouchání povzbuzování motivace optimismus odbornost tolerantnost vstøícnost diskrétnost Historie denního stacionáøe Klub sv. Anežky, denní stacionáø pro seniory (dále jen klub) vznikl jako tøetí projekt Charity Opava (dále jen CHO) a byl otevøen 1. bøezna Potøebnost starých lidí v regionu byla tak vysoká, že se CHO rozhodla zøídit denní stacionáø pro seniory. Zaøízení tohoto typu bylo v tehdejší dobì v ÈR zcela ojedinìlé. Deset rokù existence potvrdilo, že je zároveò velmi potøebné. Po trochu váhavém rozjezdu (ale tento jev pravidelnì provází každý nový a mezi lidmi neznámý projekt) je jeho kapacita 10 uživatelù stále pøeplnìná. V souèasné dobì je zapsáno 18 uživatelù a to je možné jen proto, že všichni nenavštìvují naše zaøízení dennì, ale z nìjakých dùvodù (napø. finanèních) jen dvakrát až tøikrát týdnì. Zaøízení je urèeno mužùm i ženám. Posloužili jsme u nás za tu dobu pøibližnì 120 lidem, pøevážnì ovdovìlým ženám. Prùmìrný vìk je kolem 80 let, prùmìrný denní poèet klientù za první polovinu roku 2004 je 11 klientù, poèet zamìst- 16 Stáøí je dar

17 nancù v pøímé péèi 5 a vedoucí zaøízení, pøepoèteno na úvazky je to celkem 4,25 úvazku (v pøímé péèi) a vedoucí zaøízení. Prùbìh služby Pøi naší péèi uplatòujeme holistický (celostní) pøístup k seniorùm. Uspokojujeme potøeby našich uživatelù ve ètyøech základních rovinách: fyzické (tìlesné) psychické (duševní) sociální (spoleèenské) spirituální (duchovní) Fyzické, sociální a spirituální potøeby byly dostateènì naplnìny už od poèátku, psychické potøeby jsme uspokojovali animací všedního dne a animací zvenku. Teprve v roce 2000 jsme vytvoøili v našem pracovním týmu samostatnou pozici terapeuticko-rekreaèního pracovníka, který nese plnou odpovìdnost za každodenní aktivizaci seniorù. Aktivizaèní program je i nadále doplòován animací všedního dne a animací zvenku a tím systematicky aktivizuje naše uživatele. Tuto novou formu spolupráce celého pracovního týmu s uživateli jsme zavedli na základì zkušeností s aktivizací seniorù u nás i v zahranièí. Rozsah aktivizaèních programù není uzavøen, stále je co doplòovat a vylepšovat. Etické principy ve vztahu k uživatelùm: respektování dùstojnosti každého uživatele respektování jedineènosti každého uživatele respektování svobodného rozhodování uživatelù právo uživatelù na soukromí a na dùvìrnost sdìlení jednání zamìstnancù bez jakékoliv formy diskriminace vùèi uživatelùm Samotný princip denního stacionáøe zaruèuje, že uživatelé zùstávají souèástí pøirozeného místního spoleèenství (rodiny). U nás tráví pouze èást dne. Mohou tedy využívat pøirozené vztahové sítì (kromì rodiny i pøátele a známé), využívat své vlastní schopnosti (napø. pøíchod do stacionáøe). Umožòuje jim, aby mohli žít bìžným zpùsobem a úèastnit se spoleèenského života když s námi mohou jít na procházku do mìsta, do mìstské zahrady, do restaurace, podívat se do MŠ, na výstavu do výstavní sínì apod. Naši uživatelé mohou uplatòovat vlastní vùli, tzn. mohou se rozhodovat o využívání naší služby, o formì, prùbìhu a rozsahu služeb, o úèasti na aktivizaèním programu atd. Naše uživatele necháváme spolurozhodovat také o skladbì kolektivního aktivizaèního programu. Pracovníci oslovují uživatele dle jeho pøání, které je zaznamenáno v jeho vstupní dokumentaci. Nikdy uživatelùm netykají a neøíkají køestním jménem, pouze ve spojení paní Milena. Nejèastìjší doporuèované oslovení je paní Nováková. Pracovníci mají pøehled o situacích, v nichž by se mohli uživatelé cítit nedùstojnì, a pokud se to stane, mají pro tyto situace pøipravenou pomoc. Podmínky pøijetí do klubu: Úvod Zájemce mùže být pøijat za podmínek: Poèet míst v klubu (max. 15) není plnì obsazen. V pøípadì, že není volné místo, je zájemce zaøazen do poøadníku. Zájemce má trvalé bydlištì v Opavì. V pøípadì, že zájemce bydlí v okolí Opavy, musí si zaøídit dopravu do klubu a zpìt sám. Zdravotní stav zájemce nevyžaduje trvalý pobyt na lùžku, zájemce není plnì inkontinentní a je schopen pøizpùsobit se životu ve spoleèenství. Stáøí je dar 17

18 Úvod Zájemce (budoucí uživatel, popø. rodinný peèovatel) se zúèastní vstupního pohovoru. Zájemce je pøijat na zkušební dobu, která trvá pøibližnì tøi týdny. Pøed nástupem na zkušební dobu sdìlí zájemce své rodné èíslo, jméno ošetøujícího lékaøe, všechny užívané léky a svou zdravotní pojiš ovnu. Po ukonèení zkušební doby se zájemce (popø. rodinný peèovatel) a vedoucí klubu dohodnou na trvalém umístìní zájemce v klubu a zájemce (popø. rodinný peèovatel) podepíše dohodu o poskytování služeb, pravdivì vyplní pøedložený dotazník a pøinese potvrzení ošetøujícího lékaøe doporuèení k pobytu ve stacionáøi. V pøípadì, že naše kolektivní sociální zaøízení není pro zájemce vhodné, podá sociální pracovnice klubu zájemci informace o jiném vhodném a dostupném zpùsobu péèe o seniory. Podmínky ukonèení pobytu v klubu Uživatel (popø. jím zvolený zástupce) má právo sám ukonèit pobyt v klubu kdykoliv a bez udání dùvodu, pokud vyrovnal všechny pohledávky vùèi CHO dle dohodnutých podmínek. CHO si vyhrazuje právo ukonèit pobyt uživatele v klubu z dùvodu: zhoršení zdravotního stavu, a to po konzultaci s vrchní sestrou CHO a ošetøujícím lékaøem uživatele (viz informace pøi vstupním øízení) soustavného narušování kolektivního soužití neplnìní dohodnutých podmínek (napø. platba) Uživatele (popø. rodinného peèovatele) CHO informuje vždy s èasovým pøedstihem (minimálnì dva týdny). V pøípadì, že uživatel již nesplòuje podmínky pro pobyt v tomto kolektivním sociálním zaøízení, podá sociální pracovnice klubu uživateli informace o jiném vhodném a dostupném zpùsobu péèe o seniory. Èasový rozsah služeb klubu: Klub poskytuje služby v èasovém rozsahu pondìlí až pátek v dobì od 7 do 15 hodin. Klub zajiš uje tyto služby: doprava uživatele do klubu a zpìt domù, dopomoc pøi pøepravì dopomoc pøi stolování, podávání obìda, popø. úpravu jídla dle potøeby uživatele (krájení, mletí), dohled nad dodržováním pitného režimu, pøípravu ranního obèerstvení dopomoc pøi pøevlékání a pøemís ování se v prostorách klubu bìhem dne dohled, popø. dopomoc pøi udržování osobní hygieny uživatele bìhem pobytu dopomoc pøi ukládání k odpoèinku na lùžku podávání lékù (pøedepsaných ošetøujícím lékaøem) bìhem pobytu, pravidelné kontroly TK a hmotnosti, jednoduchá kondièní a dechová cvièení pro udržení kondice uživatele odbìry krve dle doporuèení ošetøujícího lékaøe, celková koupel uživatele, aplikace soluxu nebo perlièkové minikoupele rukou a nohou nìkteré blíže nespecifikované zdravotnické služby na základì osobní domluvy s uživatelem, popø. jeho rodinným peèovatelem nebo ošetøujícím lékaøem doprovod pøi pobytu na dvoøe nebo pøi vycházce do minoritské zahrady, do mìsta, psychosociální rehabilitace a aktivizace duchovní služba na požádání uživatele kadeønické, pedikérské a masérské služby, provádìné odborníky na požádání uživatele drobné nákupy potravin a nutné pochùzky na požádání uživatele Služby, na které uživatel pøispívá Ceny, které hradí všichni uživatelé: pøíspìvek na denní pobyt pøíspìvek na dopravu pøíspìvek na obsluhu 18 Stáøí je dar

19 Úvod obìd, èaj Služby na individuální pøání uživatelù: drobné nákupy a nutné pochùzky celková koupel perlièková minikoupel rukou èi nohou, solux telefonické hovory uskuteènìné na žádost uživatele Zpùsob platby platba se provádí jednou mìsíènì k poslednímu dni, a to zpìtnì peníze pøijímá výhradnì vedoucí klubu nebo jí urèená zástupkynì uživatel dostane písemné potvrzení o platbì na vypsaný úèet a potom stvrzenku ve výjimeèných pøípadech lze platbu provádìt pøevodem pøímo na konto Charity Opava (ÈSOB, a. s., è. úètu /0300, v. s. 08) Uživatel má právo na podání písemné stížnosti, zápis se provádí do knihy stížností, která je umístìna ve vstupní místnosti Klubu. Zamìstnanci pracující s osobními daty uživatelù jsou vázáni mlèenlivostí podle zákona è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù. Stáøí je dar 19

20

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE 6 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ 2 4 Pracovní 5 9 Kurzarbeit Proè to u nás zatím nefunguje úrazy Loni v práci pøišlo o život 108 lidí Starobní dùchody Co vše

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM 4. 6. 11. 2010 Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce Zwww.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Na stranì 4 se mùžete podívat, co se dìje s novou správní budovou, kam se bude družstvo stìhovat.

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 134 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, blíží se konec roku a s ním atmosféra Vánoc, ale i novoroèních pøedsevzetí. V obci je už sice i cítit pøedvolební

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA!

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! PROSINEC 2013 www.top09.cz Pražský kurýr AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! UVNITŘ: ROZHOVOR S TOMÁŠEM BÖHMEM O NÁRODNÍ KNIHOVNĚ SOUTĚŽ O CENY OBSAH MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 A MĚSTSKÁ POLICIE OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více