POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK"

Transkript

1 POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

2 1. ÚVOD ČLENĚNÍ KAPITOL D JEDNTOLIVÉ KROKY V PROCESU VÝBĚRU DODAVATELE DLE ČASOVÉ POSLOUPNOSTI Identifikace ptřeby realizace tht typu zakázky (kap. 1. D9) Vytvření harmngramu výběrvéh řízení Stanvení předmětu veřejné zakázky (kap D9) Určení předpkládané hdnty (kap D9) Objednávka / výzva k předlžení nabídek (kap D9) Psuzení úplnsti a hdncení nabídek Infrmvání uchazečů výsledku hdncení nabídek Prces námitkvání Uzavření písemné smluvy s vybraným ddavatelem (kap D9) Prkazvání způsbilsti výdajů p uzavření smluvy Zrušení zadávacíh řízení (kap D9) Zvláštní způsby zadání zakázky SANKCE A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ Ex-pst financvání Prušení je zjištěn před prplacením výdajů P prplacení výdajů Ex-ante financvání Výše sankce (dvdu za prušení rzpčtvé kázně) pdle charakteru pchybení (v případech pdle písm. b) a 4.2 písm. b) Blíže k některým chybám při zpracvání výzvy / zadávací dkumentace Vymezení předmětu zakázky Určení hdnty zakázky Vymezení kvalifikačních předpkladů Subddavatelství Hdntící kritéria a metda hdncení kritérií

3 1. ÚVOD Tent dkument vznikl na základě pakvaných dtazů příjemců a typvě pakvaných pchybení v prcesu výběru ddavatelů a klade si za cíl pdrbněji vysvětlit některá ustanvení D9. Příjemce je tedy nadále pvinen pstupvat dle D9. Tyt pstupy jsu vypracvány v suladu s D9 ve verzi 1.4, avšak mnh ustanvení se vztahuje i ke starším verzím, prt jsu pužitelná i pr příjemce, kteří verzí 1.4 nejsu vázáni. V případě dchylné úpravy je však příjemce vždy pvinen pstupvat dle verze uvedené v právním aktu pskytnutí dtace. Tt platí i pr příjemce v rámci technické asistence OP LZZ. 2. ČLENĚNÍ KAPITOL D9 D9 upravuje pstupy pr zadávání veřejných zakázek: A. Zadávání zakázek, na které se nevztahují pstupy upravené záknem veřejných zakázkách (kap. 2 D9) Jedná se zadávání zakázek sbami, které nenaplňují znaky zadavatele veřejné zakázky pdle zákna, a tudíž nemusí zadávat pdle pstupů v zákně definvaných, neb zadávání zakázek sbami, které sice jsu zadavateli pdle zákna (veřejnými zadavateli), nicméně zadávají zakázky, které nespadají pd režim zákna (např. tzv. veřejné zakázky maléh rzsahu v případě veřejných zadavatelů). B. Zadávání veřejných zakázek pstupy pdle zákna veřejných zakázkách (kap. 3 D9) Jedná se zadávání zakázek sbami náležejícími d některé z kategrií zadavatelů dle 2 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ledaže by zadávaná veřejná zakázka spadala d blasti výjimek upravených v 18 a 19 zákna. 3. JEDNTOLIVÉ KROKY V PROCESU VÝBĚRU DODAVATELE DLE ČASOVÉ POSLOUPNOSTI 3.1. Identifikace ptřeby realizace tht typu zakázky (kap. 1. D9) Plnění musí být pr prjekt nezbytné a výdaje na jeh přízení musí splňvat pravidla hspdárnsti, efektivnsti a účelnsti, v pačném případě budu pvažvány za nezpůsbilé Vytvření harmngramu výběrvéh řízení V případě zakázek zadávaných MPSV zadavatel 1 vypracuje harmngram základních fází výběrvéh řízení. Zadavatel bude při zadávání zakázky pstupvat tak, aby pkud mžn ddržel plánvaný harmngram. 1 Zpracvání harmngramu dpručujeme i statním zadavatelům. 3

4 Harmngram bude bvykle sestávat z následně uvedených fází, přičemž se ale může v knkrétním případě lišit (v závislsti na pdbě výběrvéh řízení): Fáze 1 Název prcesu/výstupu Stanvení předmětu a předpkládané hdnty zakázky 2 Vypracvání bsahu výzvy 3 Zahájení výběrvéh řízení 4 Uknčení lhůty pr pdávání nabídek 5 6 Otevírání bálek s nabídkami, psuzení a hdncení nabídek Výběr ddavatele - schvaluje zadavatel (statutární rgán / v případě MPSV příkazce perace) 7 Uzavření smluvy 8 Zahájení realizace zakázky 9 Uknčení realizace zakázky Odpvědná sba Předpkládaný termín/dba uknčení prcesu/výstupu 3.3. Stanvení předmětu veřejné zakázky (kap D9) Při stanvení předpkládané hdnty je zadavatel pvinen sečíst předpkládané hdnty bdbných, splu suvisejících ddávek či služeb, které hdlá přídit v průběhu účetníh bdbí, resp. v rámci realizace prjektu. Pvinnst sčítání předpkládaných plnění se týká bdbných (tedy stejných), splu suvisejících zakázek. Čárka vyjadřuje kumulativnst naplnění bu těcht pdmínek je tedy nutné, aby šl ddávky či služby, které jsu jak stejné, tak i splu suvisející. Ddávky či služby, které splu nesuvisí, byť jsu stejné (dlišné věcně či časvě), pvinnsti sčítání nepdléhají. Stejně tak nepdléhají ddávky či služby, které nejsu stejné, byť splu suvisí. Je však nutné mezní případy psuzvat bezřetně při respektvání zákazu účelvéh dělení předmětu plnění a dále je nutné přihlížet k hspdárnsti, efektivnsti a účelnsti vynalženéh výdaje. Předmětem jedné zakázky jsu: všechna bdbná a splu suvisející plnění přizvaná v rámci jednh účetníh bdbí, přičemž vdítkem je, že tat plnění je bvykle schpen zajistit jeden ddavatel. Příklad: Stejné či bdbné vzdělávací kurzy včetně tvrby výukvých materiálů. všechna bdbná a splu suvisející plnění, mezi nimiž existuje místní, věcná a časvá suvislst, přizvaná v rámci realizace prjektu. Příklad: jazykvé kurzy přizvané v rámci tříletéh prjektu tvří předmět jedné zakázky. 4

5 Není zakázán samtné dělení předmětu zakázky d více samstatných zakázek; je zakázán dělení, které představuje nekalé praktiky zadavatele, tj. dělení předmětu jedné zakázky pd limity uvedené v D9 za účelem vyhnut se přísnějšímu režimu pstupu neb zadat zakázku přím, tj. bez slvení stanvenéh pčtu ddavatelů neb uveřejnění zakázky. Pžadavek sčítání plnění neplatí: nejedná-li se bdbná a splu suvisející plnění, respektive plnění, mezi nimiž neexistuje místní (dstupnst ddavatelů v daném místě plnění zakázky), věcná (věcný bsah služby) a časvá suvislst; plnění přizvaná nahdile dle zcela aktuálních ptřeb zadavatele, které nelze bjektivně dpředu vůbec předvídat; pakvané zakázky, které zadavatel přizuje nepravidelně tj. pdle svých aktuálních ptřeb a jejichž jedntkvá cena je v průběhu účetníh bdbí prměnlivá (zbží typu ptravin, phnných hmt či letenek). Při určení předmětu zakázky nelze uvádět pžadavky neb dkazy na bchdní firmy, názvy neb jména a příjmení, specifická značení zbží a služeb atp., s výjimku situací, kdy: jinak nelze dstatečně přesně a srzumitelně určit předmět zakázky (nutn ve výzvě výslvně umžnit pr plnění veřejné zakázky pužití i jiných, kvalitativně a technicky bdbných řešení); pkud by byl pptávané plnění nekmpatibilní s již pužívanými zařízeními či systémy a jeh přizpůsbení by pr zadavatele byl mimřádně nákladné či by prvzu zadavatele půsbil mimřádné btíže. Výše uvedené je zadavatel pvinen pskytvateli na vyžádání prkázat Určení předpkládané hdnty (kap D9) Určení předpkládané hdnty znamená určení předpkládané výše peněžitéh závazku vyplývající pr zadavatele z plnění zakázky (bez DPH ke dni deslání či uveřejnění výzvy k pdání nabídky), a t: A. na základě předchzích zkušenstí (cena zakázek s bdbným plněním, které zadával dříve); B. nemá-li takvé zkušensti neb cena plnění bdbné zakázky již nedpvídá aktuální situaci na trhu, průzkumem trhu, tj. zasláním dtazu ddavatelům schpným pptávané plnění ddat (průzkum trhu lze uskutečnit na základě dstupných dkumentů přízených z internetvých stránek ddavatelů, ze kterých vyplývá předmět plnění, jeh cena a dba prvedení průzkumu). Sučástí dtazu nesmí být zadávací dkumentace, dtazvané subjekty nesmí bdržet více infrmací zakázce, než následně bdrží uchazeči zakázku, dšl by tak k nervnému zacházení v rzpru s kap. 1 D9 Dkumentaci průzkumu trhu je třeba archivvat (princip transparentnsti dle kap. 1 D9). Zadavatel nemusí vyhtvvat samstatnu listinu stanvení předpkládané hdnty, ale je pvinen archivvat veškeré údaje a infrmace jak dklad řádném stanvení předpkládané hdnty zakázky. 5

6 Uchazeči mhu svými nabídkami překrčit předpkládanu hdntu zakázky, pkud mžnst jejíh překrčení zadavatel výslvně nevylučil (pkud an, pak by měl stanvit důsledek překrčení předpkládané hdnty, a t buď přiřazení nula bdů v dílčím hdntícím kritériu nabídkvá cena při zvlení více hdntících kritérií, neb vylučení tét nabídky pr rzpr s pžadavky zadavatele). Pkud by však dšl k situaci, že by se zadavatel v důsledku překrčení předpkládané hdnty dstal d vyššíh režimu pstupu 2, měl by výběrvé řízení zrušit dle kap písm. a) D9 3. Vysutěžená cena zakázky musí být hspdárná a nesmí překrčit cenu bvyklu v místě plnění zakázky. Pr účely kntrly ddržení pravidel zadávání zakázek (např. ddržení zákazu dělení předmětu zakázky pd stanvené limity) se v případě zakázek s předpkládanu hdntu nedsahující ,- Kč za předpkládanu hdntu zakázky pvažuje sjednaná cena (bez DPH). Tzn., zadavatel nesmí uzavřít smluvu s cenu plnění Kč a vyšší pstupem pdle kapitly D9 (tj. aniž by prvedl výběrvé řízení pdle kap , neb ). Jestliže zadavatel zadá zakázku v režimu přísnějšíh pstupu, než který kapitla 2.3. stanví pr danu hdntu, je pvinen tent pstup ddržet v celém rzsahu p celu dbu zadávacíh řízení Objednávka / výzva k předlžení nabídek (kap D9) 5 A. Nákup drbných plžek v bchdě d 5 000,- Kč včetně DPH (kap D9) D Kč (včetně DPH). Dlžit paragnem z bchdu s náležitstmi účetníh dkladu / paragnem z bchdu a výdajvým pkladním dkladem zadavatele, které splu tvří jeden účetní dklad. B. Zakázky s předpkládanu hdntu nedsahující ,- Kč bez DPH (kap D9) 1. Zaslání výzvy k předlžení nabídky / bjednávky jednmu vhdnému ddavateli s vymezením pžadvanéh plnění a dalšími pdmínkami plnění (neplatí náležitsti kap D9; platí kap. 1. bd 7), a t: dpručeným dpisem elektrnicky sbně prti písemnému ptvrzení ddavatele převzetí 2. Uzavření písemné smluvy s vybraným ddavatelem = alespň písemná bjednávka písemně ptvrzená ddavatelem (tj. i em). 2 Tzn. u zakázky s předpkládanu hdntu d Kč a nedsahující Kč bez DPH by se příjemce dstal d režimu zadávání zakázek s předpkládanu hdntu d Kč a nedsahující Kč bez DPH. 3 Za realizaci výběrvéh řízení je plně dpvědný zadavatel. 4 Např. jestliže zadavatel vyhlásí zakázku v hdntě d ,- Kč bez DPH pstupem dle kapitly 2.3.3, je pvinen ddržet veškeré náležitsti, které stanví kapitla Pkud je zadavatelem MPSV, nutné řídit se příkazem ministra č. 19/2008 včetně patření ministra k zajištění zveřejňvání smluvních závazků MPSV na internetu. 6

7 C. Zakázky s předpkládanu hdntu nad ,- Kč bez DPH (kap D9) Zpracvání výzvy k předlžení nabídky (příp. i zadávací dkumentace), bsahující pvinné náležitsti dle kap D9. Písemné slvení min. 3 ddavatelů, kteří nabízejí pžadvané plnění na trhu a kterých má zadavatel infrmace, že jsu schpni pžadvané plnění řádně a včas ddat (dispnují pstačujícími kapacitami pr splnění předmětu zakázky), pdepsané zadavatelem neb sbu právněnu jednat jménem zadavatele. dpručeným dpisem neb elektrnicky ( em s dručenku) nikli sbní převzetí - Zadavatel nesmí vyzývat pakvaně stejný kruh ddavatelů, není-li t důvdněn předmětem plnění či jinými zvláštními bjektivně danými klnstmi. T neplatí, pkud byl předchzí výběrvé řízení zrušen. Stejným kruhem ddavatelů se rzumí slžení vyzývaných ddavatelů. Při aplikaci pravidla zákazu pakvanéh vyzývání stejnéh kruhu ddavatelů je rzhdné vyzvání minimálně stanvenéh pčtu vhdných ddavatelů. Zadavatel nepruší tt pravidl, pkud vedle uchazečů dříve vyzvaných k pdání nabídky ve výběrvém řízení vyzve v nvé zakázce minimálně tři další (dříve neslvené) uchazeče (tzn., že vyzve 3 nvé a vedle th i 3 půvdní). Lhůta pr pdávání nabídek nejméně 10 dní de dne deslání výzvy Vymezení kvalifikačních předpkladů pvinně alespň: - Výpis z bchdníh rejstříku neb jiný bdbný dklad právní subjektivitě - Dklad právnění k pdnikání - Čestné prhlášení bezdlužnsti vůči příslušnému finančnímu úřadu a příslušnému úřadu sciálníh zabezpečení - Dále je mžné pžadvat např. čestné prhlášení bezúhnnsti uchazeče (fyzické sby) či statutárníh rgánu uchazeče (právnické sby) apd. - Zadavatel stanví, jakým způsbem (předlžením prstých či věřených kpií, či riginálů dkladů) a v jakém rzsahu mají uchazeči kvalifikaci splnit (d verze 1.4 není pvinnst zadavatele pžadvat výpis z bchdníh rejstříku a právnění k pdnikání ve frmě věřené kpie, pstačí prstá kpie). D. Zakázky s předpkládanu hdntu d Kč a nedsahující Kč bez DPH (kap D9.) Uveřejnění výzvy k předkládání nabídek na (pvinné), případně i písemné slvení min. 3 ddavatelů a uveřejnění na dalších všebecně dstupných místech (nepvinné) 7

8 Lhůta pr pdávání nabídek nejméně 15 dní de dne následujícíh p dni uveřejnění Vymezení kvalifikačních předpkladů pvinně alespň: - Výpis z bchdníh rejstříku neb jiný bdbný dklad právní subjektivitě - Dklad právnění k pdnikání - Čestné prhlášení bezdlužnsti vůči příslušnému finančnímu úřadu a příslušnému úřadu sciálníh zabezpečení - Dále je mžné pžadvat např. čestné prhlášení bezúhnnsti uchazeče (fyzické sby) či statutárníh rgánu uchazeče (právnické sby) apd. - Zadavatel stanví jakým způsbem (předlžením prstých či věřených kpií, či riginálů dkladů) a v jakém rzsahu, mají uchazeči kvalifikaci splnit. E. Zakázky s předpkládanu hdntu d Kč bez DPH (kap D 9) Veřejní zadavatelé při zadávání zakázek v tét předpkládané hdntě nepstupují pdle v tmt bdě uvedených pravidel, ale zadávají zakázku pstupy upravenými záknem veřejných zakázkách (viz kap. 3. D9) Písemné slvení min. 5 ddavatelů (pvinné), kteří nabízejí pžadvané plnění na trhu a kterých má zadavatel infrmace, že jsu schpni pžadvané plnění řádně a včas ddat, pdepsané zadavatelem neb sbu právněnu jednat jménem zadavatele. - Zadavatel nesmí vyzývat pakvaně stejný kruh ddavatelů, není-li t důvdněn předmětem plnění či jinými zvláštními bjektivně danými klnstmi. Stejným kruhem ddavatelů se rzumí slžení vyzývaných ddavatelů (viz výše k vysvětlení stejnéh kruhu ddavatelů) Při aplikaci pravidla zákazu pakvanéh vyzývání stejnéh kruhu ddavatelů je rzhdné vyzvání minimálně stanvenéh pčtu vhdných ddavatelů. Zadavatel nepruší tt pravidl, pkud vedle uchazeče/uchazečů vyzvaných k pdání nabídky v dřívějším výběrvém řízení vyzve v nvé zakázce minimálně 5 dalších (dříve neslvených) uchazečů. Uveřejnění výzvy k předkládání nabídek na (pvinné), případně i na dalších všebecně dstupných místech (nepvinné) Lhůta pr pdávání nabídek nejméně 15 dní de dne následujícíh p dni uveřejnění vymezení kvalifikačních předpkladů pvinně alespň: - Pžadavky stanveny alespň v rzsahu 53 a 54 zákna č. 137/2006 Sb., údaje pdle 53 zákna lze prkázat frmu čestnéh prhlášení bsahuje čtyři dst. a, b, c, d: 8

9 a) Je-li ddavatel zapsán (evidván) v záknem stanvené evidenci (registru), je pvinen vždy tut skutečnst prkázat (tedy zápis v tét evidenci). Zpravidla bude tut evidencí bchdní rejstřík. b) Každý ddavatel je pvinen prkázat právnění k pdnikání pdle zvláštních právních předpisů, které musí pkrývat celý rzsah předmětu plnění zakázky (tj. výpis z živnstenskéh rejstříku či živnstenský list). c) Prfesní kvalifikační předpklad dle 54 písm. c) suvisí puze se zakázkami na služby. Je-li pr výkn činnsti (pskytvání služby) ddavatele nezbytné, aby byl evidván či registrván v prfesní samsprávné kmře neb jiné prfesní rganizaci, musí v rámci prkázání splnění kvalifikace předlžit zadavateli dklad, který prkazuje jeh členství v takvé kmře či prfesní rganizaci. Jedná se zejména ntáře, advkáty, daňvé pradce, auditry, znalce, tlumčníky atp. d) Ddavatel je pvinen prkázat splnění dbrné způsbilsti, je-li jeh prkázání nezbytné pr plnění zakázky pdle zvláštních právních přepisů; jinými slvy, zvláštní právní předpisy stanví, že předpkladem výknu určité činnsti je zvláštní dbrná způsbilst. Zadavatel má v takvém případě pvinnst prkázání splnění tht prfesníh kvalifikačníh předpkladu pžadvat. V případě rekvalifikace se jedná např. subjekt uvedený v ustanvení 108 dst. 2 zákna zaměstnansti. - Zadavatel stanví jakým způsbem (předlžením prstých či věřených kpií, či riginálů dkladů) a v jakém rzsahu, mají uchazeči kvalifikaci splnit. Pžadavky na zpracvání výzvy (kap. 2.4 D 9) Stanvení hdntících kritérií, kvalifikačních pžadavků, bchdních pdmínek či dalších pžadavků a pdmínek vymezení hdntících kritérií, z nichž jedním kritériem musí být vždy cena 6, jejich přesný ppis, metda a způsb hdncení nabídek - Hdntícími kritérii nemhu být kritéria dpvídající pžadavkům na prkázání kvalifikace uchazeče (např. reference, zkušensti lektrů apd.), ledaže by výjimečně z předmětu zakázky vyplývala nezbytnst pužití takvých kritérií. Tut nezbytnst je zadavatel pvinen písemně prkázat (Viz kap D9). Pd pjmem nezbytnst je třeba chápat prkazatelnu nemžnst hdntit nabídky bez pužití výše zmíněných kritérií jak kritérií hdntících! Tat nezbytnst zpravidla není akceptvatelná v případě šklení, ddávek výpčetní techniky atp. Vzhledem k tmu, že situace, kdy bude tat nezbytnst důvdnitelná, v praxi nastane velmi výjimečně (např. v případě zhtvení uměleckéh díla neb pskytvání právních služeb při řešení sudních sprů před ESD, kdy je vyžadvána vyská míra dbrnsti, kteru však nelze dstatečně vymezit jak kvalifikační 6 Týká se hdntícíh kritéria eknmická výhdnst. Hdntícím kritériem může být i nejnižší nabídkvá cena. 9

10 předpklad), je tt ustanvení třeba vykládat restriktivně a v zásadě kvalifikační předpklady jak hdntící kritéria nevyužívat. Hdntící kritéria nesmí být netransparentní, diskriminační a musí dpvídat pvaze předmětu zakázky! - Psuzení kvalifikace uchazečů se vždy vztahuje k sbě uchazeče, tzn., že se jedná vyhdncení becné způsbilsti uchazeče k plnění zakázky, kdy výsledkem tht vyhdncení je závěr, že uchazeč je schpen splnit danu zakázku, a jeh nabídka tudíž může být dále psuzvána a hdncena, neb napak že není schpen splnit zakázku, a pak musí být ze zadávacíh řízení vylučen. Pžadavky na kvalifikaci musí být v suladu se zásadu prprcinality dle kap. 1. D9, tzn., v žádném případě nesmí být neúměrné ve vztahu k předmětu zakázky (např. pžadavek na brat uchazeče nad míru převyšující (bvykle vícenásbně) předpkládanu hdntu zakázky). Kritéria kvalifikace vyjadřují schpnst uchazeče splnit zakázku, ale již nevyjadřují eknmicku výhdnst jím pdané nabídky v zadávacím řízení (k tmut služí právě hdncení nabídek dle hdntících kritérií). Tzn., psuzuje se, zda uchazeč splnil kvalifikační pžadavky, či nikli. Nehdntí se, kd z uchazečů splnil kvalifikační pžadavky lépe. Pdrbnu specifikaci údajů uvedených ve výzvě a další pdmínky pr plnění zakázky lze uvést v samstatné zadávací dkumentaci. - Zadávací dkumentaci je nutné přilžit k výzvě neb ve výzvě uvést infrmaci, kde se mhu ptenciální ddavatelé se zadávací dkumentací seznámit. Změna pdmínek výzvy během lhůty k pdávání nabídek (kap D9) Sdělení všem slveným ddavatelům pstupem pr zaslání (dpručeným dpisem neb elektrnicky em s dručenku) nikli sbní převzetí. V případě uveřejnění na webvých stránkách sučasně zaslání k uveřejnění i na těcht stránkách. V případě závažné změny výzvy, vyžadující zásadní přepracvání nabídky, je třeba - přiměřeně prdlužit lhůtu k pdávání nabídek, - u již dručených nabídek je třeba vyzvat uchazeče k dplnění v suladu se změněnými pdmínkami (zadavatel nesmí tevřít bálky s nabídkami před uplynutím lhůty pr pdávání nabídek, resp. před uplynutím prdlužené lhůty). - Takt lze změnit i nabízené plnění, nabídkvu cenu či slžení realizačníh týmu (výjimka prti situaci, kdy zadavatel vyzývá k dplnění neúplné nabídky). Dplňující infrmace k zadávací dkumentaci / výzvě k předlžení nabídek (kap. 2.4.) Sdělení dpvědi i se zněním dtazu všem slveným ddavatelům. V případě uveřejnění na webvých stránkách sučasně zaslání k uveřejnění i na těcht stránkách splu se zněním dtazu. 10

11 3.6. Psuzení úplnsti a hdncení nabídek 1. Ustanvení hdntící kmise pr psuzení úplnsti a hdncení nabídek Zakázky s předpkládanu hdntu d Kč a nedsahující Kč bez DPH (kap D9) - sba, která je vzhledem k uchazečům nestranná (písemné čestné prhlášení). Zakázky s předpkládanu hdntu d Kč a nedsahující Kč bez DPH (kap D9) - alespň 3-členná kmise a min. jeden náhradník, kteří jsu vzhledem k uchazečům nestranní (písemné čestné prhlášení) 7 ; - alespň jeden člen musí mít dbrnu kvalifikaci neb dbrné zkušensti dpvídající pvaze předmětu zakázky. Zakázky s předpkládanu hdntu d Kč bez DPH (kap D9) - alespň 5-členná kmise a min. jeden náhradník, kteří jsu vzhledem k uchazečům nestranní (písemné čestné prhlášení 8 ); - alespň jeden člen musí mít dbrnu kvalifikaci neb dbrné zkušensti dpvídající pvaze předmětu zakázky; - zaslání písemné (i elektrnické) pzvánky na jednání hdntící kmise min. 7 kalendářních dnů před jeh knáním pskytvateli Otevírání bálek a frmální hdncení nabídek (kap D9) - splečné pr 2.3.2, 2.3.3, Psuzení úplnsti včas dručených nabídek - Nabídka dručená p uplynutí lhůty pr pdávání nabídek se netevírá a nehdntí; zadavatel dpisem neb elektrnicky ( em s dručenku) vyrzumí uchazeče, který nabídku pdal. - Vyřazení nabídek, které nesplňují všechny pžadavky stanvené ve výzvě či v zadávací dkumentaci krmě nesplnění čistě frmálních pžadavků 10 nemajících vliv na transparentnst výběrvéh řízení (viz kap D9). Dplnění v ddatečné maximálně 48 hdinvé lhůtě d deslání žádsti dplnění na vu adresu uvedenu uchazečem v nabídce. Takt ale nelze dplňvat či měnit nabízené plnění, nabídkvu cenu neb slžení realizačníh týmu. Změnu nabízenéh plnění se rzumí změna předmětu plnění, které ddavatel nabízí, jeh kvality či rzsahu (např. namíst jazykvých kurzů djde ke změně na kurzy měkkých 7 Čestné prhlášení by měl být kvůli mžnsti stvrdit nepdjatst pdepsán před psuzením, tj. jakmile jsu hdntiteli známy infrmace uchazečích. Pkud je pdepsán dříve, nebrání t následnému infrmvání pdjatsti. 8 Viz pznámka č Neplatí, je-li zadavatelem ŘO. 10 V případě nesplnění čistě frmálních pžadavků zadavatele, není zadavatel právněn nabídku, která nesplňuje frmální pžadavky, vylučit. 11

12 dvednstí); upřesnění či úprava pdmínek plnění (např. termínu ddávky, délka záruky apd.) však mžné je. 48 hdin a dny pracvníh klidu - Pkud lhůta sknčí v den pracvníh klidu neb ve státní svátek, psuvá se její knec na dpvídající hdinu prvníh následujícíh pracvníh dne. Písemné vysvětlení předlžené infrmace či dkladů ve lhůtě stanvené zadavatelem (je mžné uplatnit i na mimřádně nízku nabídkvu cenu) na bjasnění mimřádně nízké nabídkvé ceny se nevztahuje lhůta 48 hdin. Vyřazení nabídek neúplných, nedplněných v ddatečné lhůtě, nabídek, u nichž byl vysvětlení nedstatečné zadavatel vyřazení nabídky vyrzumí dpisem neb elektrnicky uchazeče, který nabídku pdal. Ke zjevným pčetním chybám v nabídce (tedy administrativní pchybení 11 ), zjištěným při psuzení nabídek, které nemají vliv na nabídkvu cenu, hdntící kmise nepřihlíží. Vylučení nabídky, které zadavatel zjistil neb mu ní musí být znám, že je pdána v rzpru s pžadavky pdle kap. 1 bdu 7 D9 zákaz účasti některých sb na zakázce. 3. Hdncení nabídek splečné pr 2.3.2, 2.3.3, Hdncení včas dručených úplných nabídek dle hdntících kritérií uvedených ve výzvě / zadávací dkumentaci a dle metd stanvených kap Pkud byla z dručených nabídek puze jedna úplná, hdncení se neprvádí. Nabídka, která získala v sučtu za všechna hdncená kritéria nejvíce bdů, je nabídku vítěznu. 4. Zápis psuzení a hdncení nabídek splečné pr 2.3.2, 2.3.3, Pvinné náležitsti: - seznam dručených nabídek, - seznam nabídek dručených p lhůtě pr pdávání nabídek, - seznam neúplných nabídek s uvedením důvdu neúplnsti, - ppis metdy a způsbu hdncení nabídek pdle hdntících kritérií, - hdncení jedntlivých nabídek v rámci všech hdntících kritérií včetně dstatečnéh důvdnění hdncení subjektivních kritérií, - údaje slžení hdntící kmise, - pdpisy sb, které se zúčastnily tevírání bálek a hdncení nabídek. Pvinné náležitsti zápisu se vztahují k verzi 1.4 D9. Verze 1.3 a verze starší, pvinné náležitsti zápisu nebsahvaly Pčetní chyba, překlep atp. - např. uchazeč chybně spčítá celkvý pčet určitých typů zařízení, které dle své nabídky pužije k realizaci zakázky, aniž by t měl vliv na výši nabídkvé ceny. 12

13 Pdpisem zápisu zadavatel schvaluje výběr ddavatele. Pkud zadavatel s pstupem neb dpručením hdntící kmise nesuhlasí, zdůvdní své rzhdnutí v Zápisu a prvede pravné hdncení sám neb prstřednictvím hdntící kmise (půvdní či nvě ustavené), němž přídí nvý Zápis psuzení a hdncení nabídek s uvedením dkazu na Zápis půvdní Infrmvání uchazečů výsledku hdncení nabídek Infrmvání všech uchazečů, jejichž včas pdaná nabídka nebyla vyřazena při psuzvání úplnsti, dpručeným dpisem, elektrnicky ( em s dručenku) neb sbně s písemným ptvrzením uchazeče předání infrmace. Infrmvání před pdpisem smluvy (viz kap. 2.6., pzn. p. č. 27 D9) Umžnění nahlédnutí d Zápisu a přízení pisu d 15 dnů d dručení infrmace výsledku výběru. Uveřejnění výsledku výběru na bezdkladně p uzavření smluvy s vybraným ddavatelem (byla-li uveřejněna výzva, viz kap a D9) Prces námitkvání D9 neupravuje prces pdávání námitek prti úknům zadavatele, cž nevylučuje mžnst pdání stížnstí ddavatelů na pstup zadavatele. Zadavatel by se tut stížnstí měl zabývat s hledem na principy transparentnsti, zákazu diskriminace a rvnéh zacházení a měl by sbu, která stížnst pdala, vyrzumět tm, jak její pdnět vyřídil. Dále se může uchazeč se svým pdezřením brátit na pskytvatele či na ŘO OP LZZ, které bude tut stížnst brát jak pdnět k případnému zahájení kntrly pstupu zadavatele. Dpručení: Nejprve se brátit na zadavatele, který má mžnst pružně reagvat na stížnst, teprve p marné stížnsti u zadavatele se případně brátit se svým pdezřením na pskytvatele či na ŘO OP LZZ Uzavření písemné smluvy 13 s vybraným ddavatelem (kap D9) U zakázek s předpkládanu hdntu nedsahující Kč (kap D9) a u zakázek s předpkládanu hdntu d Kč a nedsahující Kč bez 12 Pskytvatel však je vždy právněn vyžádat si dplňující infrmace d příjemce-zadavatele, a prt dpručujeme, aby zápis v případě zakázek zadávaných v režimu starších verzí D9 uvedené náležitsti přest bsahval. 13 Pkud je zadavatelem MPSV, nutné řídit se příkazem ministra č. 19/2008 včetně patření ministra k zajištění zveřejňvání smluvních závazků MPSV na internetu. 13

14 DPH (kap D9) alespň ve frmě písemné bjednávky písemně ptvrzené ddavatelem. U zakázek s předpkládanu hdntu d Kč a nedsahující Kč bez DPH (kap D9) a zakázek s předpkládanu hdntu d Kč bez DPH (kap D9) s pdpisy na jedné listině. Pvinné náležitsti smluvy / bjednávky: - Identifikační údaje stran smluvy - Předmět plnění (přizvanéh zbží, služby neb stavební práce) - Cenu s DPH a sazbu DPH (příp. infrmaci, že ddavatel není plátcem DPH) - Platební pdmínky - Lhůtu ddání neb harmngram plnění - Míst ddání / převzetí zbží neb výstupu plnění - V případě zakázek zadávaných pdle kap , a D9 pvinnst ddavatele umžnit sbám právněným k výknu kntrly prjektu, z něhž je zakázka hrazena, prvést kntrlu těcht dkladů Smluvní pdmínky nesmí být v rzpru s výzvu, zadávací dkumentací ani s nabídku vybranéh ddavatele Zadavatel nesmí uzavřít smluvu s uchazečem, jehž nabídka je pdána v rzpru s pžadavky pdle kap. 1. bdu 7 D9. Pskytnutí sučinnsti vybraným ddavatelem d 15 dnů d dručení známení výsledku výběru (1., 2. a 3. uchazeč v přadí). - Písemné dlžení dmítnutí uzavření smluvy uchazečem Prkazvání způsbilsti výdajů p uzavření smluvy 1. Zakázky s předpkládanu hdntu nedsahující ,- Kč bez DPH Příjemce musí být schpen předlžit: A. U drbných nákupů přím v bchdech, které nepřesahují hdntu 5.000, Kč včetně DPH: - stvrzenku nákupu s náležitstmi účetníh dkladu dle zákna č. 563/1991 Sb., účetnictví, neb - paragn z bchdu a výdajvý platební dklad zadavatele. B. U statních nákupů s hdntu nedsahující ,- Kč bez DPH: - výzvu k předlžení nabídky či bjednávku, - dklad deslání bjednávky (ptvrzení pšty dpručeném deslání, deslaný , ptvrzení převzetí ddavatelem, atd.), - písemnu smluvu s ddavatelem (tj. alespň písemné bjednávky písemně ptvrzené ddavatelem). 14

15 S první žádstí platbu p zadání zakázky bsahující prkazvané způsbilé výdaje, které se k zakázce vztahují, se dkládá písemná smluva s ddavatelem (tt je standard, pskytvatel si může vyžádat další pdklady). 2. Zakázky s předpkládanu hdntu d Kč a nedsahující Kč bez DPH Příjemce musí být schpen předlžit: - dklad stanvení předpkládané hdnty, - výzvu k předlžení nabídky, - dklad jejím deslání (ptvrzení pšty dpručeném deslání, elektrnicku dručenku v případě kmunikace em), - nabídky uchazečů, - jmenvání sby, která prvede psuzvání a hdncení nabídek, či jmenvání hdntící kmise, - čestné prhlášení nepdjatsti a mlčenlivsti sby / sb, které se pdílely na psuzvání a hdncení nabídek, - Zápis psuzení a hdncení nabídek, - vyrzumění všech uchazečů, kteří pdali nabídku, výsledku výběrvéh řízení, - dklad jeh deslání (ptvrzení pšty dpručeném deslání, deslaný , ptvrzení převzetí ddavatelem), - písemnu smluvu uzavřenu s vybraným ddavatelem. S první žádstí platbu p uknčení výběru bsahující prkazvané způsbilé výdaje, které se k zadávacímu řízení vztahují, se dkládá (tt je standard, pskytvatel si může vyžádat další pdklady): Zápis psuzení a hdncení nabídek, Písemná smluva s ddavatelem 3. Zakázky s předpkládanu hdntu d Kč a nedsahující Kč bez DPH Příjemce musí být schpen předlžit: - dklad stanvení předpkládané hdnty, - výzvu k předlžení nabídky, pkud se rzhdne vyzvat ddavatele, - dklad jejím deslání (ptvrzení pšty dpručeném deslání, elektrnicku dručenku v případě kmunikace em), - dklad jejím uveřejnění na - nabídky uchazečů, - jmenvání hdntící kmise, - čestné prhlášení nepdjatsti a mlčenlivsti sby / sb, které se pdílely na psuzvání a hdncení nabídek, - Zápis psuzení a hdncení nabídek, - písemnu smluvu uzavřenu s vybraným ddavatelem, - známení výsledku výběrvéh řízení, - dklad jeh deslání (ptvrzení pšty dpručeném deslání, deslaný , ptvrzení převzetí ddavatelem, atd.), - dklad jeh uveřejnění na 15

16 S první žádstí platbu p uknčení výběru bsahující prkazvané způsbilé výdaje, které se k zadávacímu řízení vztahují, se dkládá (tt je standard, pskytvatel si může vyžádat další pdklady): Zápis psuzení a hdncení nabídek Výzva k předlžení nabídky Výsledek zadávacíh řízení, uveřejňvaný na Písemná smluva s ddavatelem 4. Zakázky s předpkládanu nad Kč bez DPH Příjemce musí být schpen předlžit: - dklad stanvení předpkládané hdnty, - výzvu k předlžení nabídky, - dklad jejím deslání (ptvrzení pšty dpručeném deslání, deslaný , ptvrzení převzetí ddavatelem), - dklad jejím uveřejnění na - nabídky uchazečů, - jmenvání hdntící kmise, - pzvánku na jednání kmise adresvanu pskytvateli dtace, - dklad jejím deslání (ptvrzení pšty dpručeném deslání, elektrnicku dručenku v případě kmunikace em), - čestné prhlášení nepdjatsti a mlčenlivsti sby / sb, které se pdílely na psuzvání a hdncení nabídek, - Zápis z psuzení a hdncení nabídek, - písemnu smluvu uzavřenu s vybraným ddavatelem, - známení výsledku výběrvéh řízení, - dklad jeh deslání (ptvrzení pšty dpručeném deslání, deslaný , ptvrzení převzetí ddavatelem, atd.), - dklad jeh uveřejnění na S první žádstí platbu p uknčení výběru bsahující prkazvané způsbilé výdaje, které se k zadávacímu řízení vztahují, se dkládá (tt je standard, pskytvatel si může vyžádat další pdklady): Zápis psuzení a hdncení nabídek Výzva k předlžení nabídky Výsledek zadávacíh řízení, uveřejňvaný na Písemná smluva s ddavatelem Zrušení zadávacíh řízení (kap D9) Pvinnst zrušit zadávací řízení - dručení puze neúplných nabídek a nabídek, které jsu v rzpru s pžadavky pdle kap. 1 bdu 7 D9, - nesrvnalsti neb chyby ve výzvě neb zadávací dkumentaci, - smluvu se zadavatelem dmítl uzavřít i třetí uchazeč v přadí, resp. tent uchazeč nepskytnul ptřebnu sučinnst. 16

17 Mžnst zrušit zadávací řízení - v průběhu zadávacíh řízení se vyskytly důvdy zvláštníh zřetele, pr které nelze na zadavateli pžadvat, aby v zadávacím řízení pkračval (např. z důvdu dstupení d realizace prjektu), - vybraný uchazeč / druhý uchazeč v přadí, dmítl uzavřít smluvu, resp. nepskytnul ptřebnu sučinnst, - dručení jediné úplné nabídky (viz kap D9), - ve lhůtě nebyly pdány žádné nabídky. Zrušení nejpzději d kamžiku uzavření smluvy Zrušení vydáním písemnéh rzhdnutí zrušení s uvedením důvdu pr zrušení. - Byl-li již vypracván Zápis psuzení a hdncení nabídek (již byly tevřeny bálky s nabídkami), rzhdne zadavatel zrušení v tmt zápise pd pdpisy členů hdntící kmise dplní infrmaci zrušení, důvd pr zrušení, svůj pdpis a datum. Bezdkladné infrmvání všech uchazečů, jejichž včas pdaná nabídka nebyla vyřazena při psuzvání úplnsti, resp. slvených uchazečů, dpručeným dpisem, elektrnicky ( em s dručenku) neb sbně s písemným ptvrzením uchazeče předání infrmace. Uveřejnění infrmace zrušení zadávacíh řízení během lhůty k pdávání nabídek v hdntě plnění přesahující Kč bez DPH na s důvdněním Zvláštní způsby zadání zakázky 1. Nedstatečný pčet ddavatelů (kap D9) Zadavatel může slvit jedinéh / všechny mžné ddavatele, pkud: - pptávané plnění může z technických neb uměleckých důvdů, z důvdu chrany výhradních práv, práv duševníh vlastnictví neb z důvdů vyplývajících ze zvláštníh právníh předpisu pskytnut puze jeden určitý ddavatel; V takvém případě zadavatel slví jedinéh ddavatele přím (zašle písemnu výzvu k předlžení nabídky / bjednávku bdbně jak u zakázek dle kap D9) - pčet ddavatelů pžadvanéh plnění půsbících na trhu nedsahuje minimálníh pčtu pžadvanéh D9 pr danu zakázku. Jestliže je na trhu puze jeden mžný ddavatel, slví jej zadavatel přím (zašle písemnu výzvu k předlžení nabídky / bjednávku bdbně jak u zakázek dle kap D9). Jestliže je na trhu více mžných ddavatelů, ale méně, než je pvinen zadavatel slvit pdle kap D9, pstupuje zadavatel standardním pstupem dle kap. 2. D9 s tím, že slví všechny mžné ddavatele. V případě pžadavku na zveřejnění pdle kap D9 ale takvu výzvu nezveřejňuje. 17

18 Zadavatel: - písemně důvdní a dlží pskytvateli nemžnst slvení dstatečnéh pčtu ddavatelů pskytujících pžadvané plnění 14, - zdůvdní, že pžadvané plnění je pr prjekt jediným mžným způsbem realizace / jiný způsb realizace prjektu by byl spjen s mimřádnými btížemi. 2. Dručení jediné úplné nabídky (kap D9) Zadavatel může: A. prdlužit lhůtu k pdávání nabídek, B. zahájit nvé zadávací řízení, neb C. uzavřít smluvu s ddavatelem, který předlžil úplnu nabídku. Ad A. Zadavatel písemně infrmuje všechny dříve slvené ddavatele a sučasně slví další ddavatele, příp. prdluženu výzvu uveřejní na všebecně dstupném místě, - V případě uveřejnění půvdní výzvy na uveřejní i prdlužení výzvy. Ad B. Zadavatel bezdkladně dpisem či elektrnicky infrmuje ddavatele, který pdal úplnu nabídku. Ad C. Zadavatel psudí úplnst nabídky (viz bd 5, 2. drážka; kap D9) a pkud nabídka splňuje pžadavky výzvy, nehdntí ji a uzavře s ddavatelem smluvu. 3. Dříve uzavřené smluvy (kap D9) Není třeba zadávat nvu zakázku, jedná-li se : - Smluvu uzavřenu před zahájením realizace prjektu na plnění nezbytné pr prjekt, pkud příjemce dlží, že smluva byla uzavřena na základě pstupu splňujícíh pdmínky D9 pr zadání příslušné zakázky (dle hdnty), příjemce dlží, že na trhu nedšl prti pdmínkám ve smluvě k takvé změně pdmínek, která by znamenala prušení pravidla hspdárnsti při využití stávající smluvy, příjemce ddavatele zakázek s předpkládanu hdntu nad Kč zaváže pvinnstí umžnit sbám právněným k výknu kntrly prjektu, z něhž je zakázka hrazena, prvést kntrlu těcht dkladů. - Dluhdbé služby pr činnst rganizace (ddávky energií, telefnní služby, apd.), pkud byly skutečně pakvaně pskytvány alespň 6 měsíců před zahájením realizace prjektu cena služeb dpvídá cenám v místě bvyklým, smluvní pdmínky se kvůli realizaci prjektu nemění a 14 Pskytvatel si pr tyt účely může vyžádat též vyjádření ddavatele/ů. 18

19 předmět plnění je dstatečně specifikván. Příjemce nesmí navyšvat plnění, aby smluva mhla být využita pr prjekt uzavřená smluva se dčasně využije pr prjekt. 4. Zakázky dpvídající výjimkám ze zákna pdle 18 a 19 (kap D9) Zadání zakázky přím slvením jednh ddavatele v případě nájmu existujících nemvitstí či nebytvých prstr (kancelářské či šklící prstry) Neplatí v případě krátkdbéh jednrázvéh prnájmu prstr (např. pr účely knference, kdy sučástí takvé zakázky budu catering a další dprvdné služby) 5. Opce (kap D9) Nejedná se pci pdle zákna veřejných zakázkách! Zadání zakázky na základě výzvy jednmu ddavateli v hdntě d Kč výše, pkud: - ve výzvě k půvdní zakázce měl bsažen pční práv na plnění stejnéh či pdbnéh druhu, - předpkládaná hdnta nvé zakázky byla zahrnuta d předpkládané hdnty půvdní zakázky a - nvé plnění bude zadán ddavateli, který byl ddavatelem v půvdní zakázce 15. Opce se realizuje za pdmínek výše uvedených na základě výzvy jednmu ddavateli s tím, že výzva nemusí bsahvat pvinné náležitsti dle kap D9. 6. Rzdělení zakázky na části (kap. 2.2., pzn. p. č. 12 D9) Pkud je předmět jedné zakázky tak rzsáhlý, že může panvat bava, že jejím zadáním jak nedílnéh celku djde k mezení sutěže, tím že se výrazně zúží pčet ptenciálních ddavatelů, a připuští-li t pvaha předmětu zakázky, je vhdné, aby zadavatel rzdělil veřejnu zakázku na více částí. Je třeba dlišvat d zakázanéh rzdělení předmětu zakázky Je zadávána jedna zakázka, která je vnitřně členěna d částí pdle předmětu. - Jedntlivé části mhu mít v rámci jednh výběrvéh řízení svu specificku úpravu zadávacích pdmínek, ať již jde rzdílné pžadavky na kvalifikaci, hdntící kritéria apd. - Jedntlivé části se psuzují a hdntí samstatně, lze je psuzvat samstatnými hdntícími kmisemi, ale i najednu. Pr stanvení předpkládané hdnty je rzhdující sučet předpkládaných hdnt všech jedntlivých částí veřejné zakázky. Kvalifikační předpklady a hdntící kritéria mhu být stanveny dlišně pr jedntlivé části. 15 Všechna tři kritéria je přitm třeba splnit kumulativně. 19

20 Nesplnění kvalifikačních kritérií jedné části, resp. pdání neúplné nabídky d jedné z částí není důvdem pr vylučení nabídky z hdncení statních částí zakázky, d kterých uchazeč svu nabídku pdal. Výsledkem řízení může být zadání jedntlivých částí zakázky různým ddavatelům. Zadávací řízení lze zrušit puze v té části, kde je k tmu dán důvd dle kap D9, a t zvlášť bez účinků pr statní části. Př.: Pžadvané služby jsu rzděleny d 10 částí zakázky. Pkud zadavatel nebdrží nabídky d 9 částí, může i tak uzavřít smluvu na plnění zbývající služby. Oprti tmu pkud zadavatel zadává zakázku jak celek (nerzdělí ji na části), je nezbytné, aby alespň jedna z nabídek bsahvala všechny pptávané služby, jinak je zadavatel pvinen výběrvé řízení zrušit. 20

21 4. SANKCE A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ V případě prušení pstupu pr výběr ddavatele příjemcem dchází k nesrvnalsti a prušení rzpčtvé kázně Ex-pst financvání Prušení je zjištěn před prplacením výdajů Je-li pchybení dhalen v rámci administrativní kntrly mnitrvací zprávy (tj. před prplacením výdajů), nebudu náklady zadávacíh řízení pskytvatelem prplaceny. V takvém případě k nesrvnalsti nedchází a nebude ani snížena celkvá výše dtace (tj. příjemce si může neprplacené náklady pět nárkvat, avšak nesmí se jednat náklady nesprávně prvedenéh zadávacíh řízení příjemce musí zadávací řízení prvést znvu v suladu s Metdickým pkynem pr zadávání zakázek) P prplacení výdajů Je-li pchybení dhalen p prplacení výdajů (např. v rámci kntrly na místě), bude Řídícímu rgánu nahlášen pdezření na nesrvnalst. V případě ptvrzení pdstatněnsti pdezření na nesrvnalst Řídícím rgánem bude případ předán místně příslušnému finančnímu úřadu k vyměření dvdu a penále za prušení rzpčtvé kázně ve výši: a) prušení rzpčtvé kázně (tj. v hdntě ceny zakázky) u zadavatelů, kteří jsu rganizačními slžkami státu (sankce vyplývá z 44a rzpčtvých pravidel), a v případech, kdy byla zakázka zadávána pstupy pdle zákna veřejných zakázkách (viz část sankce bd 2.6 rzhdnutí pskytnutí dtace), neb b) prcenta stanvenéh v rzhdnutí pskytnutí dtace v statních případech Ex-ante financvání U prjektů, kde jsu prstředky pskytvány zálhvě, dchází k prušení rzpčtvé kázně již jejich vynalžením na nezpůsbilé výdaje (tj. i výdaje výběrvéh řízení prvedenéh v rzpru s D9). Bez hledu na t, zda je pchybení dhalen v rámci administrativní kntrly mnitrvací zprávy, neb kntrly na místě, bude Řídícímu rgánu nahlášen pdezření na nesrvnalst. V případě ptvrzení pdstatněnsti pdezření na nesrvnalst Řídícím rgánem bude případ předán místně příslušnému finančnímu úřadu k vyměření dvdu a penále za prušení rzpčtvé kázně ve výši: a) prušení rzpčtvé kázně (tj. v hdntě ceny zakázky) u zadavatelů, kteří jsu rganizačními slžkami státu (sankce vyplývá z 44a rzpčtvých pravidel), a v případech, kdy byla zakázka zadávána pstupy pdle zákna veřejných zakázkách (viz část sankce bd 2.6 rzhdnutí pskytnutí dtace), neb b) prcenta stanvenéh v rzhdnutí pskytnutí dtace v statních případech. 21

22 4.3. Výše sankce (dvdu za prušení rzpčtvé kázně) pdle charakteru pchybení (v případech pdle písm. b) a 4.2 písm. b) Výše sankce za prušení rzpčtvé kázně je stanvena v části IV, bdě 2.2. a 2.3. rzhdnutí pskytnutí dtace. Je zde rzlišen: A. Pchybení spčívající v prušení pstupu pr výběr ddavatele, která nemají vliv na výběr nevhdnější nabídky (bd 2.2. Rzhdnutí pskytnutí dtace) u zakázek zadávaných dle D9, např.: Neddržení frmálních náležitstí výzvy, které nemají vliv na výběr nejvhdnější nabídky (uvedení kntaktní adresy, jazyka, v němž má být nabídka zpracvána, pvinnst umžnit kntrlu dkladů atp.) Neptvrzení bjednávky zadavatele ddavatelem (nedjde ke vzniku smluvy). U zakázek s předpkládanu hdntu nad ,- nejsu pdpisy na stejné listině. Smluva nemá náležitsti dle kap D9. Odeslání známení výsledku výběru slveným uchazečům až p pdepsání smluvy. Neuveřejnění infrmace výsledku výběru na B. Pchybení spčívající v prušení pstupu pr výběr ddavatele, v jehž důsledku byl neb mhl být pdstatně vlivněn výběr nejvhdnější nabídky (bd 2.3. Rzhdnutí pskytnutí dtace) u zakázek zadávaných dle D9, např.: Prušení základních principů pr zadávání zakázek dle kap. 1. D9 (princip transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace). - Princip transparentnsti: Některé úkny zadavatele nejsu řádně zdkumentvány a vzniká tak pdezření na manipulaci v zadávacím řízení (pkud není výběrvé řízení a zakázka zdkumentvána vůbec, bude sankce činit celu výši prušení rzpčtvé kázně, nebť dle rzpčtvých pravidel nelze-li prkázat, jak byly veřejné prstředky využity, činí dvd 100 %, tj. výši celéh nezpůsbiléh výdaje, viz i část II bd 18 Rzhdnutí pskytnutí dtace). Zadavatel ve výzvě k předlžení nabídky stanví hdntící kritéria, která nesuvisejí s předmětem zakázky. Zadavatel hdntí nabídky pdle jiných hdntících kritérií, než která stanvil ve výzvě k předlžení nabídky. Zadavatel dstatečně nezdůvdní, jakým způsbem přidělval bdy za subjektivní hdntící kritéria jedntlivým nabídkám, a prt nelze prkázat, zda byla skutečně vybrána eknmicky nejvýhdnější nabídka. Smluvní pdmínky jsu v rzpru s výzvu, zadávací dkumentací či s nabídku vybranéh ddavatele. Zadavatel dstatečně nezdůvdní zrušení zadávacíh řízení. 22

23 - Princip rvnéh zacházení: Zadavatel ke všem uchazečům nepřistupuje stejně, např. vyzve k dplnění puze některé uchazeče, zatímc nabídky jiných uchazečů vyřadí, přestže je lze dle kap D9 dplnit. Zadavatel jak hdntící kritéria stanví kvalifikační předpklady. Zadavatel změně pdmínek výzvy či dpvědích na dtazy dle kap D9 infrmuje puze některé z slvených uchazečů, neb změně infrmuje puze slvené uchazeče a neuveřejní tut infrmaci na je-li zde uveřejněna výzva. Zadavatel p prvedení změny pdmínek výzvy neumžní dplnění nabídek uchazečům, kteří již nabídku pdali. Zadavatel nevyřadí a hdntí nabídky, které byly dručeny p uplynutí lhůty pr pdávání nabídek a/neb jsu neúplné a nebyly dplněny v ddatečné 48-hdinvé lhůtě, umžnění dplnění, přestže je t v rzpru s kapitlu 2.5 D9. Uzavření smluvy s ddavatelem, jehž nabídka nesplňuje pžadavky výzvy neb je pdána v rzpru s pžadavky kap. 1 bdu 7. D9 (dvd ve výši prušení rzpčtvé kázně!). - Princip zákazu diskriminace: Zadavatel některým ddavatelům znemžní účast v zadávacím řízení tím, že ve výzvě stanví diskriminační pdmínky: Při vymezení předmětu pužije značení výrbce a neumžní jiné, technicky bdbné řešení. Zadavatel ve výzvě stanví kvalifikační předpklady nesuvisející s předmětem zakázky (např. zkušensti ddavatele s plněním zakázek v rámci strukturálních fndů či ESF) Zadavatel vymezí předmět plnění natlik širce, že je tt plnění schpen nabídnut puze mezený pčet ddavatelů a zárveň vylučí mžnst využít pr plnění zakázky subddavatelů. Zadavatel rzdělí předmět zakázky s bdbnými a splu suvisejícími plněními, resp. plněními, mezi nimiž existuje místní, věcná a časvá suvislst tak, aby dšl ke snížení hdnty zakázky pd stanvené limity (mezení přístupu některých ddavatelů d sutěže). Zadavatel zadá zakázku s předpkládanu hdntu nad Kč bez DPH přím, přestže nejsu naplněny pdmínky kap Prušení kapitly 1. bd 7 D9 (Pzn.: u prjektů s Rzhdnutím dtaci vypracvaným pdle aktuálně platnéh vzru je sankce za prušení tht pravidla nastavena na 100% hdnty ceny zakázky (tj. ve výši prušení rzpčtvé kázně). - Na zpracvání nabídky se pdílel / nabídku pdal / jak subddavatel půsbil / statutárním rgánem uchazeče, resp. jeh členem byl: zaměstnanec zadavatele statutární rgány zadavatele, resp. jejich členvé 23

24 člen realizačníh týmu prjektu sba, která se ve prspěch zadavatele pdílela na přípravě neb zadávání předmětné zakázky sba, která se pdílela na zpracvání žádsti finanční pdpru zadavatele. Osbní převzetí výzvy k předlžení nabídek, pkud nabídka není pdána, předání není pdlžen, statní slvení uchazeči měli kratší lhůtu pr pdávání nabídek, resp. výzva byla uveřejněna p kratší dbu, tj. pkud byl prušen princip transparentnsti (existuje důvdné pdezření, že byl předání fiktivní a výběr nabídek se ve skutečnsti neknal). Neuveřejnění výzvy na u zakázek s předpkládanu hdntu nad Kč bez DPH, aniž by byly splněny pdmínky kap D9. Neuvedení pdstatných náležitstí výzvy (především hdntících kritérií, jejich ppisu, metdy a způsbu hdncení nabídek). Není splněna pdmínka nestrannsti hdntící kmise či zadavatele. Pzn.: Pr prjekty z výzev vyhlášených p 1. březnu 2011 bude platit metdika sankcí pdle COCOF, která se liší d výše uvedených pravidel Blíže k některým chybám při zpracvání výzvy / zadávací dkumentace Vymezení předmětu zakázky Zde čast dchází k příliš becnému vymezení předmětu, uchazeči tak nemají jisttu v tm, c bude buducím plněním a hlavně, jakým způsbem stanvit nabídkvu cenu. Dchází tak k pdání neprvnatelných nabídek. Pkud zadavatel není schpen předem stanvit přesná mnžství, která bude pptávat, lze stanvit předpklad s tím, že plnění bude prbíhat na základě jedntlivých bjednávek zadavatele dle jeh skutečných ptřeb Určení hdnty zakázky Zadavatel by při určvání předpkládané hdnty zakázky měl mít na paměti, že musí ddržet jedntkvé ceny uvedené v rzpčtu, který je přílhu rzhdnutí pskytnutí dtace. Pkud tyt jedntky překrčí, nesmí cenu ve výši rzdílu vynalžit z prstředků prjektu Vymezení kvalifikačních předpkladů Pžaduje-li zadavatel splnění tzv. eknmických a finančních a technických kvalifikačních předpkladů, musí stanvit, v jakém minimálním rzsahu mají uchazeči kvalifikaci prkazvat. Zadavatel při vymezvání kvalifikačních předpkladů musí ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace (např. nesmí pžadvat dlžení referencí na realizaci zakázky pr prjekty ESF). Dále musí zadavatel ddržvat zásadu prprcinality, tzn., při nastavvání kvalifikačních předpkladů musí vzít v úvahu charakter plnění a výši předpkládané hdnty nabídky. Tt se týká zejména pčtu a hdnty 24

25 referenčních zakázek, výše bratu, délka půsbení na trhu atp. - tyt pžadavky musí být přiměřené. - Příklad diskriminačníh kvalifikačníh předpkladu: Pžadavek na dlžení bratu za pslední 3 účetní bdbí ve výši min. 40 mil. Kč u zakázky v hdntě d 2 mil. Kč Subddavatelství Dle kap D 9 zadavatel může dále d výzvy uvést pžadavky na specifikaci případných subddavatelů (identifikační údaje) a vymezení přípustné míry plnění ddané jejich prstřednictvím. Subddavatelství není mžné zcela zakázat, je mžné vymezit puze přípustnu míru plnění či stanvit, že některé aktivity/činnsti nesmí vykvávat subddavatel Hdntící kritéria a metda hdncení kritérií Hdntící kritéria musí splňvat zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace a musí suviset s předmětem zakázky. Pkud zadavatel využije hdntícíh kritéria eknmické výhdnsti nabídky, stanví vždy dílčí hdntící kritéria tak, aby vyjadřvala vztah užitné hdnty a ceny. - Takvým kritériem není kvalifikační předpklad zadavatel při hdncení nesmí zhledňvat vlastní zkušensti s ddavatelem, reference ddavatele, dbu jeh půsbení na trhu apd. - S hledem na charakter financvání většiny prjektů OP LZZ (tj. ex-ante) není důvdněné pužití kritéria dba splatnsti. Pkud zadavatel pužije subjektivní hdntící kritéria, musí tat kritéria náležitě vymezit a ppsat, c bude hdntit a jaké aspekty nabídky jsu důvdem pr přidělení vyššíh bdvéh hdncení. Hdncení musí vždy řádně zdůvdnit. V kap D 9 jsu uvedeny metdy pr hdncení kritérií, které je pr hdncení nutné pužít, tyt metdy jsu závazné. Je však akceptvatelné, pkud zadavatel pužije jinu metdu hdncení, jestliže pmcí tét metdy djde ke stejnému výsledku jak s pužitím metdy stanvené v kap D9 a tat metda je transparentní. 25

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 30.3.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl:

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více