POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK"

Transkript

1 POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

2 1. ÚVOD ČLENĚNÍ KAPITOL D JEDNTOLIVÉ KROKY V PROCESU VÝBĚRU DODAVATELE DLE ČASOVÉ POSLOUPNOSTI Identifikace ptřeby realizace tht typu zakázky (kap. 1. D9) Vytvření harmngramu výběrvéh řízení Stanvení předmětu veřejné zakázky (kap D9) Určení předpkládané hdnty (kap D9) Objednávka / výzva k předlžení nabídek (kap D9) Psuzení úplnsti a hdncení nabídek Infrmvání uchazečů výsledku hdncení nabídek Prces námitkvání Uzavření písemné smluvy s vybraným ddavatelem (kap D9) Prkazvání způsbilsti výdajů p uzavření smluvy Zrušení zadávacíh řízení (kap D9) Zvláštní způsby zadání zakázky SANKCE A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ Ex-pst financvání Prušení je zjištěn před prplacením výdajů P prplacení výdajů Ex-ante financvání Výše sankce (dvdu za prušení rzpčtvé kázně) pdle charakteru pchybení (v případech pdle písm. b) a 4.2 písm. b) Blíže k některým chybám při zpracvání výzvy / zadávací dkumentace Vymezení předmětu zakázky Určení hdnty zakázky Vymezení kvalifikačních předpkladů Subddavatelství Hdntící kritéria a metda hdncení kritérií

3 1. ÚVOD Tent dkument vznikl na základě pakvaných dtazů příjemců a typvě pakvaných pchybení v prcesu výběru ddavatelů a klade si za cíl pdrbněji vysvětlit některá ustanvení D9. Příjemce je tedy nadále pvinen pstupvat dle D9. Tyt pstupy jsu vypracvány v suladu s D9 ve verzi 1.4, avšak mnh ustanvení se vztahuje i ke starším verzím, prt jsu pužitelná i pr příjemce, kteří verzí 1.4 nejsu vázáni. V případě dchylné úpravy je však příjemce vždy pvinen pstupvat dle verze uvedené v právním aktu pskytnutí dtace. Tt platí i pr příjemce v rámci technické asistence OP LZZ. 2. ČLENĚNÍ KAPITOL D9 D9 upravuje pstupy pr zadávání veřejných zakázek: A. Zadávání zakázek, na které se nevztahují pstupy upravené záknem veřejných zakázkách (kap. 2 D9) Jedná se zadávání zakázek sbami, které nenaplňují znaky zadavatele veřejné zakázky pdle zákna, a tudíž nemusí zadávat pdle pstupů v zákně definvaných, neb zadávání zakázek sbami, které sice jsu zadavateli pdle zákna (veřejnými zadavateli), nicméně zadávají zakázky, které nespadají pd režim zákna (např. tzv. veřejné zakázky maléh rzsahu v případě veřejných zadavatelů). B. Zadávání veřejných zakázek pstupy pdle zákna veřejných zakázkách (kap. 3 D9) Jedná se zadávání zakázek sbami náležejícími d některé z kategrií zadavatelů dle 2 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ledaže by zadávaná veřejná zakázka spadala d blasti výjimek upravených v 18 a 19 zákna. 3. JEDNTOLIVÉ KROKY V PROCESU VÝBĚRU DODAVATELE DLE ČASOVÉ POSLOUPNOSTI 3.1. Identifikace ptřeby realizace tht typu zakázky (kap. 1. D9) Plnění musí být pr prjekt nezbytné a výdaje na jeh přízení musí splňvat pravidla hspdárnsti, efektivnsti a účelnsti, v pačném případě budu pvažvány za nezpůsbilé Vytvření harmngramu výběrvéh řízení V případě zakázek zadávaných MPSV zadavatel 1 vypracuje harmngram základních fází výběrvéh řízení. Zadavatel bude při zadávání zakázky pstupvat tak, aby pkud mžn ddržel plánvaný harmngram. 1 Zpracvání harmngramu dpručujeme i statním zadavatelům. 3

4 Harmngram bude bvykle sestávat z následně uvedených fází, přičemž se ale může v knkrétním případě lišit (v závislsti na pdbě výběrvéh řízení): Fáze 1 Název prcesu/výstupu Stanvení předmětu a předpkládané hdnty zakázky 2 Vypracvání bsahu výzvy 3 Zahájení výběrvéh řízení 4 Uknčení lhůty pr pdávání nabídek 5 6 Otevírání bálek s nabídkami, psuzení a hdncení nabídek Výběr ddavatele - schvaluje zadavatel (statutární rgán / v případě MPSV příkazce perace) 7 Uzavření smluvy 8 Zahájení realizace zakázky 9 Uknčení realizace zakázky Odpvědná sba Předpkládaný termín/dba uknčení prcesu/výstupu 3.3. Stanvení předmětu veřejné zakázky (kap D9) Při stanvení předpkládané hdnty je zadavatel pvinen sečíst předpkládané hdnty bdbných, splu suvisejících ddávek či služeb, které hdlá přídit v průběhu účetníh bdbí, resp. v rámci realizace prjektu. Pvinnst sčítání předpkládaných plnění se týká bdbných (tedy stejných), splu suvisejících zakázek. Čárka vyjadřuje kumulativnst naplnění bu těcht pdmínek je tedy nutné, aby šl ddávky či služby, které jsu jak stejné, tak i splu suvisející. Ddávky či služby, které splu nesuvisí, byť jsu stejné (dlišné věcně či časvě), pvinnsti sčítání nepdléhají. Stejně tak nepdléhají ddávky či služby, které nejsu stejné, byť splu suvisí. Je však nutné mezní případy psuzvat bezřetně při respektvání zákazu účelvéh dělení předmětu plnění a dále je nutné přihlížet k hspdárnsti, efektivnsti a účelnsti vynalženéh výdaje. Předmětem jedné zakázky jsu: všechna bdbná a splu suvisející plnění přizvaná v rámci jednh účetníh bdbí, přičemž vdítkem je, že tat plnění je bvykle schpen zajistit jeden ddavatel. Příklad: Stejné či bdbné vzdělávací kurzy včetně tvrby výukvých materiálů. všechna bdbná a splu suvisející plnění, mezi nimiž existuje místní, věcná a časvá suvislst, přizvaná v rámci realizace prjektu. Příklad: jazykvé kurzy přizvané v rámci tříletéh prjektu tvří předmět jedné zakázky. 4

5 Není zakázán samtné dělení předmětu zakázky d více samstatných zakázek; je zakázán dělení, které představuje nekalé praktiky zadavatele, tj. dělení předmětu jedné zakázky pd limity uvedené v D9 za účelem vyhnut se přísnějšímu režimu pstupu neb zadat zakázku přím, tj. bez slvení stanvenéh pčtu ddavatelů neb uveřejnění zakázky. Pžadavek sčítání plnění neplatí: nejedná-li se bdbná a splu suvisející plnění, respektive plnění, mezi nimiž neexistuje místní (dstupnst ddavatelů v daném místě plnění zakázky), věcná (věcný bsah služby) a časvá suvislst; plnění přizvaná nahdile dle zcela aktuálních ptřeb zadavatele, které nelze bjektivně dpředu vůbec předvídat; pakvané zakázky, které zadavatel přizuje nepravidelně tj. pdle svých aktuálních ptřeb a jejichž jedntkvá cena je v průběhu účetníh bdbí prměnlivá (zbží typu ptravin, phnných hmt či letenek). Při určení předmětu zakázky nelze uvádět pžadavky neb dkazy na bchdní firmy, názvy neb jména a příjmení, specifická značení zbží a služeb atp., s výjimku situací, kdy: jinak nelze dstatečně přesně a srzumitelně určit předmět zakázky (nutn ve výzvě výslvně umžnit pr plnění veřejné zakázky pužití i jiných, kvalitativně a technicky bdbných řešení); pkud by byl pptávané plnění nekmpatibilní s již pužívanými zařízeními či systémy a jeh přizpůsbení by pr zadavatele byl mimřádně nákladné či by prvzu zadavatele půsbil mimřádné btíže. Výše uvedené je zadavatel pvinen pskytvateli na vyžádání prkázat Určení předpkládané hdnty (kap D9) Určení předpkládané hdnty znamená určení předpkládané výše peněžitéh závazku vyplývající pr zadavatele z plnění zakázky (bez DPH ke dni deslání či uveřejnění výzvy k pdání nabídky), a t: A. na základě předchzích zkušenstí (cena zakázek s bdbným plněním, které zadával dříve); B. nemá-li takvé zkušensti neb cena plnění bdbné zakázky již nedpvídá aktuální situaci na trhu, průzkumem trhu, tj. zasláním dtazu ddavatelům schpným pptávané plnění ddat (průzkum trhu lze uskutečnit na základě dstupných dkumentů přízených z internetvých stránek ddavatelů, ze kterých vyplývá předmět plnění, jeh cena a dba prvedení průzkumu). Sučástí dtazu nesmí být zadávací dkumentace, dtazvané subjekty nesmí bdržet více infrmací zakázce, než následně bdrží uchazeči zakázku, dšl by tak k nervnému zacházení v rzpru s kap. 1 D9 Dkumentaci průzkumu trhu je třeba archivvat (princip transparentnsti dle kap. 1 D9). Zadavatel nemusí vyhtvvat samstatnu listinu stanvení předpkládané hdnty, ale je pvinen archivvat veškeré údaje a infrmace jak dklad řádném stanvení předpkládané hdnty zakázky. 5

6 Uchazeči mhu svými nabídkami překrčit předpkládanu hdntu zakázky, pkud mžnst jejíh překrčení zadavatel výslvně nevylučil (pkud an, pak by měl stanvit důsledek překrčení předpkládané hdnty, a t buď přiřazení nula bdů v dílčím hdntícím kritériu nabídkvá cena při zvlení více hdntících kritérií, neb vylučení tét nabídky pr rzpr s pžadavky zadavatele). Pkud by však dšl k situaci, že by se zadavatel v důsledku překrčení předpkládané hdnty dstal d vyššíh režimu pstupu 2, měl by výběrvé řízení zrušit dle kap písm. a) D9 3. Vysutěžená cena zakázky musí být hspdárná a nesmí překrčit cenu bvyklu v místě plnění zakázky. Pr účely kntrly ddržení pravidel zadávání zakázek (např. ddržení zákazu dělení předmětu zakázky pd stanvené limity) se v případě zakázek s předpkládanu hdntu nedsahující ,- Kč za předpkládanu hdntu zakázky pvažuje sjednaná cena (bez DPH). Tzn., zadavatel nesmí uzavřít smluvu s cenu plnění Kč a vyšší pstupem pdle kapitly D9 (tj. aniž by prvedl výběrvé řízení pdle kap , neb ). Jestliže zadavatel zadá zakázku v režimu přísnějšíh pstupu, než který kapitla 2.3. stanví pr danu hdntu, je pvinen tent pstup ddržet v celém rzsahu p celu dbu zadávacíh řízení Objednávka / výzva k předlžení nabídek (kap D9) 5 A. Nákup drbných plžek v bchdě d 5 000,- Kč včetně DPH (kap D9) D Kč (včetně DPH). Dlžit paragnem z bchdu s náležitstmi účetníh dkladu / paragnem z bchdu a výdajvým pkladním dkladem zadavatele, které splu tvří jeden účetní dklad. B. Zakázky s předpkládanu hdntu nedsahující ,- Kč bez DPH (kap D9) 1. Zaslání výzvy k předlžení nabídky / bjednávky jednmu vhdnému ddavateli s vymezením pžadvanéh plnění a dalšími pdmínkami plnění (neplatí náležitsti kap D9; platí kap. 1. bd 7), a t: dpručeným dpisem elektrnicky sbně prti písemnému ptvrzení ddavatele převzetí 2. Uzavření písemné smluvy s vybraným ddavatelem = alespň písemná bjednávka písemně ptvrzená ddavatelem (tj. i em). 2 Tzn. u zakázky s předpkládanu hdntu d Kč a nedsahující Kč bez DPH by se příjemce dstal d režimu zadávání zakázek s předpkládanu hdntu d Kč a nedsahující Kč bez DPH. 3 Za realizaci výběrvéh řízení je plně dpvědný zadavatel. 4 Např. jestliže zadavatel vyhlásí zakázku v hdntě d ,- Kč bez DPH pstupem dle kapitly 2.3.3, je pvinen ddržet veškeré náležitsti, které stanví kapitla Pkud je zadavatelem MPSV, nutné řídit se příkazem ministra č. 19/2008 včetně patření ministra k zajištění zveřejňvání smluvních závazků MPSV na internetu. 6

7 C. Zakázky s předpkládanu hdntu nad ,- Kč bez DPH (kap D9) Zpracvání výzvy k předlžení nabídky (příp. i zadávací dkumentace), bsahující pvinné náležitsti dle kap D9. Písemné slvení min. 3 ddavatelů, kteří nabízejí pžadvané plnění na trhu a kterých má zadavatel infrmace, že jsu schpni pžadvané plnění řádně a včas ddat (dispnují pstačujícími kapacitami pr splnění předmětu zakázky), pdepsané zadavatelem neb sbu právněnu jednat jménem zadavatele. dpručeným dpisem neb elektrnicky ( em s dručenku) nikli sbní převzetí - Zadavatel nesmí vyzývat pakvaně stejný kruh ddavatelů, není-li t důvdněn předmětem plnění či jinými zvláštními bjektivně danými klnstmi. T neplatí, pkud byl předchzí výběrvé řízení zrušen. Stejným kruhem ddavatelů se rzumí slžení vyzývaných ddavatelů. Při aplikaci pravidla zákazu pakvanéh vyzývání stejnéh kruhu ddavatelů je rzhdné vyzvání minimálně stanvenéh pčtu vhdných ddavatelů. Zadavatel nepruší tt pravidl, pkud vedle uchazečů dříve vyzvaných k pdání nabídky ve výběrvém řízení vyzve v nvé zakázce minimálně tři další (dříve neslvené) uchazeče (tzn., že vyzve 3 nvé a vedle th i 3 půvdní). Lhůta pr pdávání nabídek nejméně 10 dní de dne deslání výzvy Vymezení kvalifikačních předpkladů pvinně alespň: - Výpis z bchdníh rejstříku neb jiný bdbný dklad právní subjektivitě - Dklad právnění k pdnikání - Čestné prhlášení bezdlužnsti vůči příslušnému finančnímu úřadu a příslušnému úřadu sciálníh zabezpečení - Dále je mžné pžadvat např. čestné prhlášení bezúhnnsti uchazeče (fyzické sby) či statutárníh rgánu uchazeče (právnické sby) apd. - Zadavatel stanví, jakým způsbem (předlžením prstých či věřených kpií, či riginálů dkladů) a v jakém rzsahu mají uchazeči kvalifikaci splnit (d verze 1.4 není pvinnst zadavatele pžadvat výpis z bchdníh rejstříku a právnění k pdnikání ve frmě věřené kpie, pstačí prstá kpie). D. Zakázky s předpkládanu hdntu d Kč a nedsahující Kč bez DPH (kap D9.) Uveřejnění výzvy k předkládání nabídek na (pvinné), případně i písemné slvení min. 3 ddavatelů a uveřejnění na dalších všebecně dstupných místech (nepvinné) 7

8 Lhůta pr pdávání nabídek nejméně 15 dní de dne následujícíh p dni uveřejnění Vymezení kvalifikačních předpkladů pvinně alespň: - Výpis z bchdníh rejstříku neb jiný bdbný dklad právní subjektivitě - Dklad právnění k pdnikání - Čestné prhlášení bezdlužnsti vůči příslušnému finančnímu úřadu a příslušnému úřadu sciálníh zabezpečení - Dále je mžné pžadvat např. čestné prhlášení bezúhnnsti uchazeče (fyzické sby) či statutárníh rgánu uchazeče (právnické sby) apd. - Zadavatel stanví jakým způsbem (předlžením prstých či věřených kpií, či riginálů dkladů) a v jakém rzsahu, mají uchazeči kvalifikaci splnit. E. Zakázky s předpkládanu hdntu d Kč bez DPH (kap D 9) Veřejní zadavatelé při zadávání zakázek v tét předpkládané hdntě nepstupují pdle v tmt bdě uvedených pravidel, ale zadávají zakázku pstupy upravenými záknem veřejných zakázkách (viz kap. 3. D9) Písemné slvení min. 5 ddavatelů (pvinné), kteří nabízejí pžadvané plnění na trhu a kterých má zadavatel infrmace, že jsu schpni pžadvané plnění řádně a včas ddat, pdepsané zadavatelem neb sbu právněnu jednat jménem zadavatele. - Zadavatel nesmí vyzývat pakvaně stejný kruh ddavatelů, není-li t důvdněn předmětem plnění či jinými zvláštními bjektivně danými klnstmi. Stejným kruhem ddavatelů se rzumí slžení vyzývaných ddavatelů (viz výše k vysvětlení stejnéh kruhu ddavatelů) Při aplikaci pravidla zákazu pakvanéh vyzývání stejnéh kruhu ddavatelů je rzhdné vyzvání minimálně stanvenéh pčtu vhdných ddavatelů. Zadavatel nepruší tt pravidl, pkud vedle uchazeče/uchazečů vyzvaných k pdání nabídky v dřívějším výběrvém řízení vyzve v nvé zakázce minimálně 5 dalších (dříve neslvených) uchazečů. Uveřejnění výzvy k předkládání nabídek na (pvinné), případně i na dalších všebecně dstupných místech (nepvinné) Lhůta pr pdávání nabídek nejméně 15 dní de dne následujícíh p dni uveřejnění vymezení kvalifikačních předpkladů pvinně alespň: - Pžadavky stanveny alespň v rzsahu 53 a 54 zákna č. 137/2006 Sb., údaje pdle 53 zákna lze prkázat frmu čestnéh prhlášení bsahuje čtyři dst. a, b, c, d: 8

9 a) Je-li ddavatel zapsán (evidván) v záknem stanvené evidenci (registru), je pvinen vždy tut skutečnst prkázat (tedy zápis v tét evidenci). Zpravidla bude tut evidencí bchdní rejstřík. b) Každý ddavatel je pvinen prkázat právnění k pdnikání pdle zvláštních právních předpisů, které musí pkrývat celý rzsah předmětu plnění zakázky (tj. výpis z živnstenskéh rejstříku či živnstenský list). c) Prfesní kvalifikační předpklad dle 54 písm. c) suvisí puze se zakázkami na služby. Je-li pr výkn činnsti (pskytvání služby) ddavatele nezbytné, aby byl evidván či registrván v prfesní samsprávné kmře neb jiné prfesní rganizaci, musí v rámci prkázání splnění kvalifikace předlžit zadavateli dklad, který prkazuje jeh členství v takvé kmře či prfesní rganizaci. Jedná se zejména ntáře, advkáty, daňvé pradce, auditry, znalce, tlumčníky atp. d) Ddavatel je pvinen prkázat splnění dbrné způsbilsti, je-li jeh prkázání nezbytné pr plnění zakázky pdle zvláštních právních přepisů; jinými slvy, zvláštní právní předpisy stanví, že předpkladem výknu určité činnsti je zvláštní dbrná způsbilst. Zadavatel má v takvém případě pvinnst prkázání splnění tht prfesníh kvalifikačníh předpkladu pžadvat. V případě rekvalifikace se jedná např. subjekt uvedený v ustanvení 108 dst. 2 zákna zaměstnansti. - Zadavatel stanví jakým způsbem (předlžením prstých či věřených kpií, či riginálů dkladů) a v jakém rzsahu, mají uchazeči kvalifikaci splnit. Pžadavky na zpracvání výzvy (kap. 2.4 D 9) Stanvení hdntících kritérií, kvalifikačních pžadavků, bchdních pdmínek či dalších pžadavků a pdmínek vymezení hdntících kritérií, z nichž jedním kritériem musí být vždy cena 6, jejich přesný ppis, metda a způsb hdncení nabídek - Hdntícími kritérii nemhu být kritéria dpvídající pžadavkům na prkázání kvalifikace uchazeče (např. reference, zkušensti lektrů apd.), ledaže by výjimečně z předmětu zakázky vyplývala nezbytnst pužití takvých kritérií. Tut nezbytnst je zadavatel pvinen písemně prkázat (Viz kap D9). Pd pjmem nezbytnst je třeba chápat prkazatelnu nemžnst hdntit nabídky bez pužití výše zmíněných kritérií jak kritérií hdntících! Tat nezbytnst zpravidla není akceptvatelná v případě šklení, ddávek výpčetní techniky atp. Vzhledem k tmu, že situace, kdy bude tat nezbytnst důvdnitelná, v praxi nastane velmi výjimečně (např. v případě zhtvení uměleckéh díla neb pskytvání právních služeb při řešení sudních sprů před ESD, kdy je vyžadvána vyská míra dbrnsti, kteru však nelze dstatečně vymezit jak kvalifikační 6 Týká se hdntícíh kritéria eknmická výhdnst. Hdntícím kritériem může být i nejnižší nabídkvá cena. 9

10 předpklad), je tt ustanvení třeba vykládat restriktivně a v zásadě kvalifikační předpklady jak hdntící kritéria nevyužívat. Hdntící kritéria nesmí být netransparentní, diskriminační a musí dpvídat pvaze předmětu zakázky! - Psuzení kvalifikace uchazečů se vždy vztahuje k sbě uchazeče, tzn., že se jedná vyhdncení becné způsbilsti uchazeče k plnění zakázky, kdy výsledkem tht vyhdncení je závěr, že uchazeč je schpen splnit danu zakázku, a jeh nabídka tudíž může být dále psuzvána a hdncena, neb napak že není schpen splnit zakázku, a pak musí být ze zadávacíh řízení vylučen. Pžadavky na kvalifikaci musí být v suladu se zásadu prprcinality dle kap. 1. D9, tzn., v žádném případě nesmí být neúměrné ve vztahu k předmětu zakázky (např. pžadavek na brat uchazeče nad míru převyšující (bvykle vícenásbně) předpkládanu hdntu zakázky). Kritéria kvalifikace vyjadřují schpnst uchazeče splnit zakázku, ale již nevyjadřují eknmicku výhdnst jím pdané nabídky v zadávacím řízení (k tmut služí právě hdncení nabídek dle hdntících kritérií). Tzn., psuzuje se, zda uchazeč splnil kvalifikační pžadavky, či nikli. Nehdntí se, kd z uchazečů splnil kvalifikační pžadavky lépe. Pdrbnu specifikaci údajů uvedených ve výzvě a další pdmínky pr plnění zakázky lze uvést v samstatné zadávací dkumentaci. - Zadávací dkumentaci je nutné přilžit k výzvě neb ve výzvě uvést infrmaci, kde se mhu ptenciální ddavatelé se zadávací dkumentací seznámit. Změna pdmínek výzvy během lhůty k pdávání nabídek (kap D9) Sdělení všem slveným ddavatelům pstupem pr zaslání (dpručeným dpisem neb elektrnicky em s dručenku) nikli sbní převzetí. V případě uveřejnění na webvých stránkách sučasně zaslání k uveřejnění i na těcht stránkách. V případě závažné změny výzvy, vyžadující zásadní přepracvání nabídky, je třeba - přiměřeně prdlužit lhůtu k pdávání nabídek, - u již dručených nabídek je třeba vyzvat uchazeče k dplnění v suladu se změněnými pdmínkami (zadavatel nesmí tevřít bálky s nabídkami před uplynutím lhůty pr pdávání nabídek, resp. před uplynutím prdlužené lhůty). - Takt lze změnit i nabízené plnění, nabídkvu cenu či slžení realizačníh týmu (výjimka prti situaci, kdy zadavatel vyzývá k dplnění neúplné nabídky). Dplňující infrmace k zadávací dkumentaci / výzvě k předlžení nabídek (kap. 2.4.) Sdělení dpvědi i se zněním dtazu všem slveným ddavatelům. V případě uveřejnění na webvých stránkách sučasně zaslání k uveřejnění i na těcht stránkách splu se zněním dtazu. 10

11 3.6. Psuzení úplnsti a hdncení nabídek 1. Ustanvení hdntící kmise pr psuzení úplnsti a hdncení nabídek Zakázky s předpkládanu hdntu d Kč a nedsahující Kč bez DPH (kap D9) - sba, která je vzhledem k uchazečům nestranná (písemné čestné prhlášení). Zakázky s předpkládanu hdntu d Kč a nedsahující Kč bez DPH (kap D9) - alespň 3-členná kmise a min. jeden náhradník, kteří jsu vzhledem k uchazečům nestranní (písemné čestné prhlášení) 7 ; - alespň jeden člen musí mít dbrnu kvalifikaci neb dbrné zkušensti dpvídající pvaze předmětu zakázky. Zakázky s předpkládanu hdntu d Kč bez DPH (kap D9) - alespň 5-členná kmise a min. jeden náhradník, kteří jsu vzhledem k uchazečům nestranní (písemné čestné prhlášení 8 ); - alespň jeden člen musí mít dbrnu kvalifikaci neb dbrné zkušensti dpvídající pvaze předmětu zakázky; - zaslání písemné (i elektrnické) pzvánky na jednání hdntící kmise min. 7 kalendářních dnů před jeh knáním pskytvateli Otevírání bálek a frmální hdncení nabídek (kap D9) - splečné pr 2.3.2, 2.3.3, Psuzení úplnsti včas dručených nabídek - Nabídka dručená p uplynutí lhůty pr pdávání nabídek se netevírá a nehdntí; zadavatel dpisem neb elektrnicky ( em s dručenku) vyrzumí uchazeče, který nabídku pdal. - Vyřazení nabídek, které nesplňují všechny pžadavky stanvené ve výzvě či v zadávací dkumentaci krmě nesplnění čistě frmálních pžadavků 10 nemajících vliv na transparentnst výběrvéh řízení (viz kap D9). Dplnění v ddatečné maximálně 48 hdinvé lhůtě d deslání žádsti dplnění na vu adresu uvedenu uchazečem v nabídce. Takt ale nelze dplňvat či měnit nabízené plnění, nabídkvu cenu neb slžení realizačníh týmu. Změnu nabízenéh plnění se rzumí změna předmětu plnění, které ddavatel nabízí, jeh kvality či rzsahu (např. namíst jazykvých kurzů djde ke změně na kurzy měkkých 7 Čestné prhlášení by měl být kvůli mžnsti stvrdit nepdjatst pdepsán před psuzením, tj. jakmile jsu hdntiteli známy infrmace uchazečích. Pkud je pdepsán dříve, nebrání t následnému infrmvání pdjatsti. 8 Viz pznámka č Neplatí, je-li zadavatelem ŘO. 10 V případě nesplnění čistě frmálních pžadavků zadavatele, není zadavatel právněn nabídku, která nesplňuje frmální pžadavky, vylučit. 11

12 dvednstí); upřesnění či úprava pdmínek plnění (např. termínu ddávky, délka záruky apd.) však mžné je. 48 hdin a dny pracvníh klidu - Pkud lhůta sknčí v den pracvníh klidu neb ve státní svátek, psuvá se její knec na dpvídající hdinu prvníh následujícíh pracvníh dne. Písemné vysvětlení předlžené infrmace či dkladů ve lhůtě stanvené zadavatelem (je mžné uplatnit i na mimřádně nízku nabídkvu cenu) na bjasnění mimřádně nízké nabídkvé ceny se nevztahuje lhůta 48 hdin. Vyřazení nabídek neúplných, nedplněných v ddatečné lhůtě, nabídek, u nichž byl vysvětlení nedstatečné zadavatel vyřazení nabídky vyrzumí dpisem neb elektrnicky uchazeče, který nabídku pdal. Ke zjevným pčetním chybám v nabídce (tedy administrativní pchybení 11 ), zjištěným při psuzení nabídek, které nemají vliv na nabídkvu cenu, hdntící kmise nepřihlíží. Vylučení nabídky, které zadavatel zjistil neb mu ní musí být znám, že je pdána v rzpru s pžadavky pdle kap. 1 bdu 7 D9 zákaz účasti některých sb na zakázce. 3. Hdncení nabídek splečné pr 2.3.2, 2.3.3, Hdncení včas dručených úplných nabídek dle hdntících kritérií uvedených ve výzvě / zadávací dkumentaci a dle metd stanvených kap Pkud byla z dručených nabídek puze jedna úplná, hdncení se neprvádí. Nabídka, která získala v sučtu za všechna hdncená kritéria nejvíce bdů, je nabídku vítěznu. 4. Zápis psuzení a hdncení nabídek splečné pr 2.3.2, 2.3.3, Pvinné náležitsti: - seznam dručených nabídek, - seznam nabídek dručených p lhůtě pr pdávání nabídek, - seznam neúplných nabídek s uvedením důvdu neúplnsti, - ppis metdy a způsbu hdncení nabídek pdle hdntících kritérií, - hdncení jedntlivých nabídek v rámci všech hdntících kritérií včetně dstatečnéh důvdnění hdncení subjektivních kritérií, - údaje slžení hdntící kmise, - pdpisy sb, které se zúčastnily tevírání bálek a hdncení nabídek. Pvinné náležitsti zápisu se vztahují k verzi 1.4 D9. Verze 1.3 a verze starší, pvinné náležitsti zápisu nebsahvaly Pčetní chyba, překlep atp. - např. uchazeč chybně spčítá celkvý pčet určitých typů zařízení, které dle své nabídky pužije k realizaci zakázky, aniž by t měl vliv na výši nabídkvé ceny. 12

13 Pdpisem zápisu zadavatel schvaluje výběr ddavatele. Pkud zadavatel s pstupem neb dpručením hdntící kmise nesuhlasí, zdůvdní své rzhdnutí v Zápisu a prvede pravné hdncení sám neb prstřednictvím hdntící kmise (půvdní či nvě ustavené), němž přídí nvý Zápis psuzení a hdncení nabídek s uvedením dkazu na Zápis půvdní Infrmvání uchazečů výsledku hdncení nabídek Infrmvání všech uchazečů, jejichž včas pdaná nabídka nebyla vyřazena při psuzvání úplnsti, dpručeným dpisem, elektrnicky ( em s dručenku) neb sbně s písemným ptvrzením uchazeče předání infrmace. Infrmvání před pdpisem smluvy (viz kap. 2.6., pzn. p. č. 27 D9) Umžnění nahlédnutí d Zápisu a přízení pisu d 15 dnů d dručení infrmace výsledku výběru. Uveřejnění výsledku výběru na bezdkladně p uzavření smluvy s vybraným ddavatelem (byla-li uveřejněna výzva, viz kap a D9) Prces námitkvání D9 neupravuje prces pdávání námitek prti úknům zadavatele, cž nevylučuje mžnst pdání stížnstí ddavatelů na pstup zadavatele. Zadavatel by se tut stížnstí měl zabývat s hledem na principy transparentnsti, zákazu diskriminace a rvnéh zacházení a měl by sbu, která stížnst pdala, vyrzumět tm, jak její pdnět vyřídil. Dále se může uchazeč se svým pdezřením brátit na pskytvatele či na ŘO OP LZZ, které bude tut stížnst brát jak pdnět k případnému zahájení kntrly pstupu zadavatele. Dpručení: Nejprve se brátit na zadavatele, který má mžnst pružně reagvat na stížnst, teprve p marné stížnsti u zadavatele se případně brátit se svým pdezřením na pskytvatele či na ŘO OP LZZ Uzavření písemné smluvy 13 s vybraným ddavatelem (kap D9) U zakázek s předpkládanu hdntu nedsahující Kč (kap D9) a u zakázek s předpkládanu hdntu d Kč a nedsahující Kč bez 12 Pskytvatel však je vždy právněn vyžádat si dplňující infrmace d příjemce-zadavatele, a prt dpručujeme, aby zápis v případě zakázek zadávaných v režimu starších verzí D9 uvedené náležitsti přest bsahval. 13 Pkud je zadavatelem MPSV, nutné řídit se příkazem ministra č. 19/2008 včetně patření ministra k zajištění zveřejňvání smluvních závazků MPSV na internetu. 13

14 DPH (kap D9) alespň ve frmě písemné bjednávky písemně ptvrzené ddavatelem. U zakázek s předpkládanu hdntu d Kč a nedsahující Kč bez DPH (kap D9) a zakázek s předpkládanu hdntu d Kč bez DPH (kap D9) s pdpisy na jedné listině. Pvinné náležitsti smluvy / bjednávky: - Identifikační údaje stran smluvy - Předmět plnění (přizvanéh zbží, služby neb stavební práce) - Cenu s DPH a sazbu DPH (příp. infrmaci, že ddavatel není plátcem DPH) - Platební pdmínky - Lhůtu ddání neb harmngram plnění - Míst ddání / převzetí zbží neb výstupu plnění - V případě zakázek zadávaných pdle kap , a D9 pvinnst ddavatele umžnit sbám právněným k výknu kntrly prjektu, z něhž je zakázka hrazena, prvést kntrlu těcht dkladů Smluvní pdmínky nesmí být v rzpru s výzvu, zadávací dkumentací ani s nabídku vybranéh ddavatele Zadavatel nesmí uzavřít smluvu s uchazečem, jehž nabídka je pdána v rzpru s pžadavky pdle kap. 1. bdu 7 D9. Pskytnutí sučinnsti vybraným ddavatelem d 15 dnů d dručení známení výsledku výběru (1., 2. a 3. uchazeč v přadí). - Písemné dlžení dmítnutí uzavření smluvy uchazečem Prkazvání způsbilsti výdajů p uzavření smluvy 1. Zakázky s předpkládanu hdntu nedsahující ,- Kč bez DPH Příjemce musí být schpen předlžit: A. U drbných nákupů přím v bchdech, které nepřesahují hdntu 5.000, Kč včetně DPH: - stvrzenku nákupu s náležitstmi účetníh dkladu dle zákna č. 563/1991 Sb., účetnictví, neb - paragn z bchdu a výdajvý platební dklad zadavatele. B. U statních nákupů s hdntu nedsahující ,- Kč bez DPH: - výzvu k předlžení nabídky či bjednávku, - dklad deslání bjednávky (ptvrzení pšty dpručeném deslání, deslaný , ptvrzení převzetí ddavatelem, atd.), - písemnu smluvu s ddavatelem (tj. alespň písemné bjednávky písemně ptvrzené ddavatelem). 14

15 S první žádstí platbu p zadání zakázky bsahující prkazvané způsbilé výdaje, které se k zakázce vztahují, se dkládá písemná smluva s ddavatelem (tt je standard, pskytvatel si může vyžádat další pdklady). 2. Zakázky s předpkládanu hdntu d Kč a nedsahující Kč bez DPH Příjemce musí být schpen předlžit: - dklad stanvení předpkládané hdnty, - výzvu k předlžení nabídky, - dklad jejím deslání (ptvrzení pšty dpručeném deslání, elektrnicku dručenku v případě kmunikace em), - nabídky uchazečů, - jmenvání sby, která prvede psuzvání a hdncení nabídek, či jmenvání hdntící kmise, - čestné prhlášení nepdjatsti a mlčenlivsti sby / sb, které se pdílely na psuzvání a hdncení nabídek, - Zápis psuzení a hdncení nabídek, - vyrzumění všech uchazečů, kteří pdali nabídku, výsledku výběrvéh řízení, - dklad jeh deslání (ptvrzení pšty dpručeném deslání, deslaný , ptvrzení převzetí ddavatelem), - písemnu smluvu uzavřenu s vybraným ddavatelem. S první žádstí platbu p uknčení výběru bsahující prkazvané způsbilé výdaje, které se k zadávacímu řízení vztahují, se dkládá (tt je standard, pskytvatel si může vyžádat další pdklady): Zápis psuzení a hdncení nabídek, Písemná smluva s ddavatelem 3. Zakázky s předpkládanu hdntu d Kč a nedsahující Kč bez DPH Příjemce musí být schpen předlžit: - dklad stanvení předpkládané hdnty, - výzvu k předlžení nabídky, pkud se rzhdne vyzvat ddavatele, - dklad jejím deslání (ptvrzení pšty dpručeném deslání, elektrnicku dručenku v případě kmunikace em), - dklad jejím uveřejnění na - nabídky uchazečů, - jmenvání hdntící kmise, - čestné prhlášení nepdjatsti a mlčenlivsti sby / sb, které se pdílely na psuzvání a hdncení nabídek, - Zápis psuzení a hdncení nabídek, - písemnu smluvu uzavřenu s vybraným ddavatelem, - známení výsledku výběrvéh řízení, - dklad jeh deslání (ptvrzení pšty dpručeném deslání, deslaný , ptvrzení převzetí ddavatelem, atd.), - dklad jeh uveřejnění na 15

16 S první žádstí platbu p uknčení výběru bsahující prkazvané způsbilé výdaje, které se k zadávacímu řízení vztahují, se dkládá (tt je standard, pskytvatel si může vyžádat další pdklady): Zápis psuzení a hdncení nabídek Výzva k předlžení nabídky Výsledek zadávacíh řízení, uveřejňvaný na Písemná smluva s ddavatelem 4. Zakázky s předpkládanu nad Kč bez DPH Příjemce musí být schpen předlžit: - dklad stanvení předpkládané hdnty, - výzvu k předlžení nabídky, - dklad jejím deslání (ptvrzení pšty dpručeném deslání, deslaný , ptvrzení převzetí ddavatelem), - dklad jejím uveřejnění na - nabídky uchazečů, - jmenvání hdntící kmise, - pzvánku na jednání kmise adresvanu pskytvateli dtace, - dklad jejím deslání (ptvrzení pšty dpručeném deslání, elektrnicku dručenku v případě kmunikace em), - čestné prhlášení nepdjatsti a mlčenlivsti sby / sb, které se pdílely na psuzvání a hdncení nabídek, - Zápis z psuzení a hdncení nabídek, - písemnu smluvu uzavřenu s vybraným ddavatelem, - známení výsledku výběrvéh řízení, - dklad jeh deslání (ptvrzení pšty dpručeném deslání, deslaný , ptvrzení převzetí ddavatelem, atd.), - dklad jeh uveřejnění na S první žádstí platbu p uknčení výběru bsahující prkazvané způsbilé výdaje, které se k zadávacímu řízení vztahují, se dkládá (tt je standard, pskytvatel si může vyžádat další pdklady): Zápis psuzení a hdncení nabídek Výzva k předlžení nabídky Výsledek zadávacíh řízení, uveřejňvaný na Písemná smluva s ddavatelem Zrušení zadávacíh řízení (kap D9) Pvinnst zrušit zadávací řízení - dručení puze neúplných nabídek a nabídek, které jsu v rzpru s pžadavky pdle kap. 1 bdu 7 D9, - nesrvnalsti neb chyby ve výzvě neb zadávací dkumentaci, - smluvu se zadavatelem dmítl uzavřít i třetí uchazeč v přadí, resp. tent uchazeč nepskytnul ptřebnu sučinnst. 16

17 Mžnst zrušit zadávací řízení - v průběhu zadávacíh řízení se vyskytly důvdy zvláštníh zřetele, pr které nelze na zadavateli pžadvat, aby v zadávacím řízení pkračval (např. z důvdu dstupení d realizace prjektu), - vybraný uchazeč / druhý uchazeč v přadí, dmítl uzavřít smluvu, resp. nepskytnul ptřebnu sučinnst, - dručení jediné úplné nabídky (viz kap D9), - ve lhůtě nebyly pdány žádné nabídky. Zrušení nejpzději d kamžiku uzavření smluvy Zrušení vydáním písemnéh rzhdnutí zrušení s uvedením důvdu pr zrušení. - Byl-li již vypracván Zápis psuzení a hdncení nabídek (již byly tevřeny bálky s nabídkami), rzhdne zadavatel zrušení v tmt zápise pd pdpisy členů hdntící kmise dplní infrmaci zrušení, důvd pr zrušení, svůj pdpis a datum. Bezdkladné infrmvání všech uchazečů, jejichž včas pdaná nabídka nebyla vyřazena při psuzvání úplnsti, resp. slvených uchazečů, dpručeným dpisem, elektrnicky ( em s dručenku) neb sbně s písemným ptvrzením uchazeče předání infrmace. Uveřejnění infrmace zrušení zadávacíh řízení během lhůty k pdávání nabídek v hdntě plnění přesahující Kč bez DPH na s důvdněním Zvláštní způsby zadání zakázky 1. Nedstatečný pčet ddavatelů (kap D9) Zadavatel může slvit jedinéh / všechny mžné ddavatele, pkud: - pptávané plnění může z technických neb uměleckých důvdů, z důvdu chrany výhradních práv, práv duševníh vlastnictví neb z důvdů vyplývajících ze zvláštníh právníh předpisu pskytnut puze jeden určitý ddavatel; V takvém případě zadavatel slví jedinéh ddavatele přím (zašle písemnu výzvu k předlžení nabídky / bjednávku bdbně jak u zakázek dle kap D9) - pčet ddavatelů pžadvanéh plnění půsbících na trhu nedsahuje minimálníh pčtu pžadvanéh D9 pr danu zakázku. Jestliže je na trhu puze jeden mžný ddavatel, slví jej zadavatel přím (zašle písemnu výzvu k předlžení nabídky / bjednávku bdbně jak u zakázek dle kap D9). Jestliže je na trhu více mžných ddavatelů, ale méně, než je pvinen zadavatel slvit pdle kap D9, pstupuje zadavatel standardním pstupem dle kap. 2. D9 s tím, že slví všechny mžné ddavatele. V případě pžadavku na zveřejnění pdle kap D9 ale takvu výzvu nezveřejňuje. 17

18 Zadavatel: - písemně důvdní a dlží pskytvateli nemžnst slvení dstatečnéh pčtu ddavatelů pskytujících pžadvané plnění 14, - zdůvdní, že pžadvané plnění je pr prjekt jediným mžným způsbem realizace / jiný způsb realizace prjektu by byl spjen s mimřádnými btížemi. 2. Dručení jediné úplné nabídky (kap D9) Zadavatel může: A. prdlužit lhůtu k pdávání nabídek, B. zahájit nvé zadávací řízení, neb C. uzavřít smluvu s ddavatelem, který předlžil úplnu nabídku. Ad A. Zadavatel písemně infrmuje všechny dříve slvené ddavatele a sučasně slví další ddavatele, příp. prdluženu výzvu uveřejní na všebecně dstupném místě, - V případě uveřejnění půvdní výzvy na uveřejní i prdlužení výzvy. Ad B. Zadavatel bezdkladně dpisem či elektrnicky infrmuje ddavatele, který pdal úplnu nabídku. Ad C. Zadavatel psudí úplnst nabídky (viz bd 5, 2. drážka; kap D9) a pkud nabídka splňuje pžadavky výzvy, nehdntí ji a uzavře s ddavatelem smluvu. 3. Dříve uzavřené smluvy (kap D9) Není třeba zadávat nvu zakázku, jedná-li se : - Smluvu uzavřenu před zahájením realizace prjektu na plnění nezbytné pr prjekt, pkud příjemce dlží, že smluva byla uzavřena na základě pstupu splňujícíh pdmínky D9 pr zadání příslušné zakázky (dle hdnty), příjemce dlží, že na trhu nedšl prti pdmínkám ve smluvě k takvé změně pdmínek, která by znamenala prušení pravidla hspdárnsti při využití stávající smluvy, příjemce ddavatele zakázek s předpkládanu hdntu nad Kč zaváže pvinnstí umžnit sbám právněným k výknu kntrly prjektu, z něhž je zakázka hrazena, prvést kntrlu těcht dkladů. - Dluhdbé služby pr činnst rganizace (ddávky energií, telefnní služby, apd.), pkud byly skutečně pakvaně pskytvány alespň 6 měsíců před zahájením realizace prjektu cena služeb dpvídá cenám v místě bvyklým, smluvní pdmínky se kvůli realizaci prjektu nemění a 14 Pskytvatel si pr tyt účely může vyžádat též vyjádření ddavatele/ů. 18

19 předmět plnění je dstatečně specifikván. Příjemce nesmí navyšvat plnění, aby smluva mhla být využita pr prjekt uzavřená smluva se dčasně využije pr prjekt. 4. Zakázky dpvídající výjimkám ze zákna pdle 18 a 19 (kap D9) Zadání zakázky přím slvením jednh ddavatele v případě nájmu existujících nemvitstí či nebytvých prstr (kancelářské či šklící prstry) Neplatí v případě krátkdbéh jednrázvéh prnájmu prstr (např. pr účely knference, kdy sučástí takvé zakázky budu catering a další dprvdné služby) 5. Opce (kap D9) Nejedná se pci pdle zákna veřejných zakázkách! Zadání zakázky na základě výzvy jednmu ddavateli v hdntě d Kč výše, pkud: - ve výzvě k půvdní zakázce měl bsažen pční práv na plnění stejnéh či pdbnéh druhu, - předpkládaná hdnta nvé zakázky byla zahrnuta d předpkládané hdnty půvdní zakázky a - nvé plnění bude zadán ddavateli, který byl ddavatelem v půvdní zakázce 15. Opce se realizuje za pdmínek výše uvedených na základě výzvy jednmu ddavateli s tím, že výzva nemusí bsahvat pvinné náležitsti dle kap D9. 6. Rzdělení zakázky na části (kap. 2.2., pzn. p. č. 12 D9) Pkud je předmět jedné zakázky tak rzsáhlý, že může panvat bava, že jejím zadáním jak nedílnéh celku djde k mezení sutěže, tím že se výrazně zúží pčet ptenciálních ddavatelů, a připuští-li t pvaha předmětu zakázky, je vhdné, aby zadavatel rzdělil veřejnu zakázku na více částí. Je třeba dlišvat d zakázanéh rzdělení předmětu zakázky Je zadávána jedna zakázka, která je vnitřně členěna d částí pdle předmětu. - Jedntlivé části mhu mít v rámci jednh výběrvéh řízení svu specificku úpravu zadávacích pdmínek, ať již jde rzdílné pžadavky na kvalifikaci, hdntící kritéria apd. - Jedntlivé části se psuzují a hdntí samstatně, lze je psuzvat samstatnými hdntícími kmisemi, ale i najednu. Pr stanvení předpkládané hdnty je rzhdující sučet předpkládaných hdnt všech jedntlivých částí veřejné zakázky. Kvalifikační předpklady a hdntící kritéria mhu být stanveny dlišně pr jedntlivé části. 15 Všechna tři kritéria je přitm třeba splnit kumulativně. 19

20 Nesplnění kvalifikačních kritérií jedné části, resp. pdání neúplné nabídky d jedné z částí není důvdem pr vylučení nabídky z hdncení statních částí zakázky, d kterých uchazeč svu nabídku pdal. Výsledkem řízení může být zadání jedntlivých částí zakázky různým ddavatelům. Zadávací řízení lze zrušit puze v té části, kde je k tmu dán důvd dle kap D9, a t zvlášť bez účinků pr statní části. Př.: Pžadvané služby jsu rzděleny d 10 částí zakázky. Pkud zadavatel nebdrží nabídky d 9 částí, může i tak uzavřít smluvu na plnění zbývající služby. Oprti tmu pkud zadavatel zadává zakázku jak celek (nerzdělí ji na části), je nezbytné, aby alespň jedna z nabídek bsahvala všechny pptávané služby, jinak je zadavatel pvinen výběrvé řízení zrušit. 20

21 4. SANKCE A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ V případě prušení pstupu pr výběr ddavatele příjemcem dchází k nesrvnalsti a prušení rzpčtvé kázně Ex-pst financvání Prušení je zjištěn před prplacením výdajů Je-li pchybení dhalen v rámci administrativní kntrly mnitrvací zprávy (tj. před prplacením výdajů), nebudu náklady zadávacíh řízení pskytvatelem prplaceny. V takvém případě k nesrvnalsti nedchází a nebude ani snížena celkvá výše dtace (tj. příjemce si může neprplacené náklady pět nárkvat, avšak nesmí se jednat náklady nesprávně prvedenéh zadávacíh řízení příjemce musí zadávací řízení prvést znvu v suladu s Metdickým pkynem pr zadávání zakázek) P prplacení výdajů Je-li pchybení dhalen p prplacení výdajů (např. v rámci kntrly na místě), bude Řídícímu rgánu nahlášen pdezření na nesrvnalst. V případě ptvrzení pdstatněnsti pdezření na nesrvnalst Řídícím rgánem bude případ předán místně příslušnému finančnímu úřadu k vyměření dvdu a penále za prušení rzpčtvé kázně ve výši: a) prušení rzpčtvé kázně (tj. v hdntě ceny zakázky) u zadavatelů, kteří jsu rganizačními slžkami státu (sankce vyplývá z 44a rzpčtvých pravidel), a v případech, kdy byla zakázka zadávána pstupy pdle zákna veřejných zakázkách (viz část sankce bd 2.6 rzhdnutí pskytnutí dtace), neb b) prcenta stanvenéh v rzhdnutí pskytnutí dtace v statních případech Ex-ante financvání U prjektů, kde jsu prstředky pskytvány zálhvě, dchází k prušení rzpčtvé kázně již jejich vynalžením na nezpůsbilé výdaje (tj. i výdaje výběrvéh řízení prvedenéh v rzpru s D9). Bez hledu na t, zda je pchybení dhalen v rámci administrativní kntrly mnitrvací zprávy, neb kntrly na místě, bude Řídícímu rgánu nahlášen pdezření na nesrvnalst. V případě ptvrzení pdstatněnsti pdezření na nesrvnalst Řídícím rgánem bude případ předán místně příslušnému finančnímu úřadu k vyměření dvdu a penále za prušení rzpčtvé kázně ve výši: a) prušení rzpčtvé kázně (tj. v hdntě ceny zakázky) u zadavatelů, kteří jsu rganizačními slžkami státu (sankce vyplývá z 44a rzpčtvých pravidel), a v případech, kdy byla zakázka zadávána pstupy pdle zákna veřejných zakázkách (viz část sankce bd 2.6 rzhdnutí pskytnutí dtace), neb b) prcenta stanvenéh v rzhdnutí pskytnutí dtace v statních případech. 21

22 4.3. Výše sankce (dvdu za prušení rzpčtvé kázně) pdle charakteru pchybení (v případech pdle písm. b) a 4.2 písm. b) Výše sankce za prušení rzpčtvé kázně je stanvena v části IV, bdě 2.2. a 2.3. rzhdnutí pskytnutí dtace. Je zde rzlišen: A. Pchybení spčívající v prušení pstupu pr výběr ddavatele, která nemají vliv na výběr nevhdnější nabídky (bd 2.2. Rzhdnutí pskytnutí dtace) u zakázek zadávaných dle D9, např.: Neddržení frmálních náležitstí výzvy, které nemají vliv na výběr nejvhdnější nabídky (uvedení kntaktní adresy, jazyka, v němž má být nabídka zpracvána, pvinnst umžnit kntrlu dkladů atp.) Neptvrzení bjednávky zadavatele ddavatelem (nedjde ke vzniku smluvy). U zakázek s předpkládanu hdntu nad ,- nejsu pdpisy na stejné listině. Smluva nemá náležitsti dle kap D9. Odeslání známení výsledku výběru slveným uchazečům až p pdepsání smluvy. Neuveřejnění infrmace výsledku výběru na B. Pchybení spčívající v prušení pstupu pr výběr ddavatele, v jehž důsledku byl neb mhl být pdstatně vlivněn výběr nejvhdnější nabídky (bd 2.3. Rzhdnutí pskytnutí dtace) u zakázek zadávaných dle D9, např.: Prušení základních principů pr zadávání zakázek dle kap. 1. D9 (princip transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace). - Princip transparentnsti: Některé úkny zadavatele nejsu řádně zdkumentvány a vzniká tak pdezření na manipulaci v zadávacím řízení (pkud není výběrvé řízení a zakázka zdkumentvána vůbec, bude sankce činit celu výši prušení rzpčtvé kázně, nebť dle rzpčtvých pravidel nelze-li prkázat, jak byly veřejné prstředky využity, činí dvd 100 %, tj. výši celéh nezpůsbiléh výdaje, viz i část II bd 18 Rzhdnutí pskytnutí dtace). Zadavatel ve výzvě k předlžení nabídky stanví hdntící kritéria, která nesuvisejí s předmětem zakázky. Zadavatel hdntí nabídky pdle jiných hdntících kritérií, než která stanvil ve výzvě k předlžení nabídky. Zadavatel dstatečně nezdůvdní, jakým způsbem přidělval bdy za subjektivní hdntící kritéria jedntlivým nabídkám, a prt nelze prkázat, zda byla skutečně vybrána eknmicky nejvýhdnější nabídka. Smluvní pdmínky jsu v rzpru s výzvu, zadávací dkumentací či s nabídku vybranéh ddavatele. Zadavatel dstatečně nezdůvdní zrušení zadávacíh řízení. 22

23 - Princip rvnéh zacházení: Zadavatel ke všem uchazečům nepřistupuje stejně, např. vyzve k dplnění puze některé uchazeče, zatímc nabídky jiných uchazečů vyřadí, přestže je lze dle kap D9 dplnit. Zadavatel jak hdntící kritéria stanví kvalifikační předpklady. Zadavatel změně pdmínek výzvy či dpvědích na dtazy dle kap D9 infrmuje puze některé z slvených uchazečů, neb změně infrmuje puze slvené uchazeče a neuveřejní tut infrmaci na je-li zde uveřejněna výzva. Zadavatel p prvedení změny pdmínek výzvy neumžní dplnění nabídek uchazečům, kteří již nabídku pdali. Zadavatel nevyřadí a hdntí nabídky, které byly dručeny p uplynutí lhůty pr pdávání nabídek a/neb jsu neúplné a nebyly dplněny v ddatečné 48-hdinvé lhůtě, umžnění dplnění, přestže je t v rzpru s kapitlu 2.5 D9. Uzavření smluvy s ddavatelem, jehž nabídka nesplňuje pžadavky výzvy neb je pdána v rzpru s pžadavky kap. 1 bdu 7. D9 (dvd ve výši prušení rzpčtvé kázně!). - Princip zákazu diskriminace: Zadavatel některým ddavatelům znemžní účast v zadávacím řízení tím, že ve výzvě stanví diskriminační pdmínky: Při vymezení předmětu pužije značení výrbce a neumžní jiné, technicky bdbné řešení. Zadavatel ve výzvě stanví kvalifikační předpklady nesuvisející s předmětem zakázky (např. zkušensti ddavatele s plněním zakázek v rámci strukturálních fndů či ESF) Zadavatel vymezí předmět plnění natlik širce, že je tt plnění schpen nabídnut puze mezený pčet ddavatelů a zárveň vylučí mžnst využít pr plnění zakázky subddavatelů. Zadavatel rzdělí předmět zakázky s bdbnými a splu suvisejícími plněními, resp. plněními, mezi nimiž existuje místní, věcná a časvá suvislst tak, aby dšl ke snížení hdnty zakázky pd stanvené limity (mezení přístupu některých ddavatelů d sutěže). Zadavatel zadá zakázku s předpkládanu hdntu nad Kč bez DPH přím, přestže nejsu naplněny pdmínky kap Prušení kapitly 1. bd 7 D9 (Pzn.: u prjektů s Rzhdnutím dtaci vypracvaným pdle aktuálně platnéh vzru je sankce za prušení tht pravidla nastavena na 100% hdnty ceny zakázky (tj. ve výši prušení rzpčtvé kázně). - Na zpracvání nabídky se pdílel / nabídku pdal / jak subddavatel půsbil / statutárním rgánem uchazeče, resp. jeh členem byl: zaměstnanec zadavatele statutární rgány zadavatele, resp. jejich členvé 23

24 člen realizačníh týmu prjektu sba, která se ve prspěch zadavatele pdílela na přípravě neb zadávání předmětné zakázky sba, která se pdílela na zpracvání žádsti finanční pdpru zadavatele. Osbní převzetí výzvy k předlžení nabídek, pkud nabídka není pdána, předání není pdlžen, statní slvení uchazeči měli kratší lhůtu pr pdávání nabídek, resp. výzva byla uveřejněna p kratší dbu, tj. pkud byl prušen princip transparentnsti (existuje důvdné pdezření, že byl předání fiktivní a výběr nabídek se ve skutečnsti neknal). Neuveřejnění výzvy na u zakázek s předpkládanu hdntu nad Kč bez DPH, aniž by byly splněny pdmínky kap D9. Neuvedení pdstatných náležitstí výzvy (především hdntících kritérií, jejich ppisu, metdy a způsbu hdncení nabídek). Není splněna pdmínka nestrannsti hdntící kmise či zadavatele. Pzn.: Pr prjekty z výzev vyhlášených p 1. březnu 2011 bude platit metdika sankcí pdle COCOF, která se liší d výše uvedených pravidel Blíže k některým chybám při zpracvání výzvy / zadávací dkumentace Vymezení předmětu zakázky Zde čast dchází k příliš becnému vymezení předmětu, uchazeči tak nemají jisttu v tm, c bude buducím plněním a hlavně, jakým způsbem stanvit nabídkvu cenu. Dchází tak k pdání neprvnatelných nabídek. Pkud zadavatel není schpen předem stanvit přesná mnžství, která bude pptávat, lze stanvit předpklad s tím, že plnění bude prbíhat na základě jedntlivých bjednávek zadavatele dle jeh skutečných ptřeb Určení hdnty zakázky Zadavatel by při určvání předpkládané hdnty zakázky měl mít na paměti, že musí ddržet jedntkvé ceny uvedené v rzpčtu, který je přílhu rzhdnutí pskytnutí dtace. Pkud tyt jedntky překrčí, nesmí cenu ve výši rzdílu vynalžit z prstředků prjektu Vymezení kvalifikačních předpkladů Pžaduje-li zadavatel splnění tzv. eknmických a finančních a technických kvalifikačních předpkladů, musí stanvit, v jakém minimálním rzsahu mají uchazeči kvalifikaci prkazvat. Zadavatel při vymezvání kvalifikačních předpkladů musí ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace (např. nesmí pžadvat dlžení referencí na realizaci zakázky pr prjekty ESF). Dále musí zadavatel ddržvat zásadu prprcinality, tzn., při nastavvání kvalifikačních předpkladů musí vzít v úvahu charakter plnění a výši předpkládané hdnty nabídky. Tt se týká zejména pčtu a hdnty 24

25 referenčních zakázek, výše bratu, délka půsbení na trhu atp. - tyt pžadavky musí být přiměřené. - Příklad diskriminačníh kvalifikačníh předpkladu: Pžadavek na dlžení bratu za pslední 3 účetní bdbí ve výši min. 40 mil. Kč u zakázky v hdntě d 2 mil. Kč Subddavatelství Dle kap D 9 zadavatel může dále d výzvy uvést pžadavky na specifikaci případných subddavatelů (identifikační údaje) a vymezení přípustné míry plnění ddané jejich prstřednictvím. Subddavatelství není mžné zcela zakázat, je mžné vymezit puze přípustnu míru plnění či stanvit, že některé aktivity/činnsti nesmí vykvávat subddavatel Hdntící kritéria a metda hdncení kritérií Hdntící kritéria musí splňvat zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace a musí suviset s předmětem zakázky. Pkud zadavatel využije hdntícíh kritéria eknmické výhdnsti nabídky, stanví vždy dílčí hdntící kritéria tak, aby vyjadřvala vztah užitné hdnty a ceny. - Takvým kritériem není kvalifikační předpklad zadavatel při hdncení nesmí zhledňvat vlastní zkušensti s ddavatelem, reference ddavatele, dbu jeh půsbení na trhu apd. - S hledem na charakter financvání většiny prjektů OP LZZ (tj. ex-ante) není důvdněné pužití kritéria dba splatnsti. Pkud zadavatel pužije subjektivní hdntící kritéria, musí tat kritéria náležitě vymezit a ppsat, c bude hdntit a jaké aspekty nabídky jsu důvdem pr přidělení vyššíh bdvéh hdncení. Hdncení musí vždy řádně zdůvdnit. V kap D 9 jsu uvedeny metdy pr hdncení kritérií, které je pr hdncení nutné pužít, tyt metdy jsu závazné. Je však akceptvatelné, pkud zadavatel pužije jinu metdu hdncení, jestliže pmcí tét metdy djde ke stejnému výsledku jak s pužitím metdy stanvené v kap D9 a tat metda je transparentní. 25

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, přiměřensti, rvnéh

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

Pokyn č. GFŘ - D - 9

Pokyn č. GFŘ - D - 9 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 11722 Praha I Sekce metdiky a výknu daní Odbr svdných agend Č.j. 23356/12-3330 Pkyn č. GFŘ - D - 9 k rzhdvání ve věci žádstí prminutí dvdů a penále za prušení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): 4628 Studie - dluhdbě udržitelný rzvj egvernemt srvnání stavu a

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5. *uhsx001qks3* UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014 *UOHSX0069U1O* UOHSX0069U1O ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brn 25. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno:

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno: *UOHSX009NSX5* UOHSX009NSX5 USNESENÍ Brn: 27.4.2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více