Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce CÍL 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3"

Transkript

1 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012

2 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel II. Smluva financvání prjektu... 3 Knečná výše finančních prstředků z FMP 3 Změna smluvy financvání 3 Nepdstatné změny. 3 Pdstatné změny..3 III. Realizace prjektu Publicita.4 Vzrvý příklad tiskviny s publicitu....5 Výběr ddavatele..5 Kntrla prjektu.. 5 Kntrly na místě. 5 Kntrly publicity tištěných, elektrnických neb internetvých výstupů Kntrly přízenéh vybavení...6 IV. Financvání prjektu....6 Výdaje 6 Způsbilst výdajů...6 Časvá způsbilst výdajů.6 Nezbytnst výdajů pr realizaci prjektu..7 Způsbilst výdajů pdle charakteru.7 Zaúčtvání výdajů 7 Dkladvání výdajů..8 Osbní výdaje...9 Mzdvé výdaje...9 Cestvní výdaje..10 Věcné výdaje.. 10 Režijní výdaje..10 Výdaje na drbný materiál a neinvestiční vybavení..11 Finanční výdaje..12 Externí výdaje.12 Investiční výdaje.13 Výdaje na publicitu. 13 Příjmy...14 V. Žádst platbu a Závěrečná zpráva Závěrečná zpráva realizaci prjektu 14 Žádst platbu...15 Platba...17 VI. Veřejné zakázky maléh rzsahu VII. Veřejná pdpra.. 19 VIII. Závěrečná dpručení...20 Kntakty

3 Fnd mikrprjektů reginu Nisa I. KONEČNÝ UŽIVATEL Knečný uživatel je subjekt, který získá finanční prstředky z Fndu mikrprjektů (FMP) na realizaci svéh prjektu. Finanční prstředky z FMP na realizaci prjektu jsu schvalvány Eurreginálním řídícím výbrem (EŘV), který může schválit prjekt bez výhrad neb s výhradu. II. SMLOUVA O FINANCOVÁNÍ P schválení prjektu EŘV, ppř. splnění pdmínek stanvených EŘV, je knečnému uživateli navržena smluva financvání prjektu. Ve smluvě financvání jsu stanveny pdmínky, za jakých bude prjekt realizván. Smluvu s knečným uživatelem uzavírá Správce Fndu: Eurregin Nisa. Před uzavřením smluvy Administrátr ještě zkntrluje základní pdmínky pr realizaci prjektu, zejména pak termíny realizace prjektu, rzpčet a patření v rámci pvinné publicity. V případě, že Administrátr najde nějaku nesrvnalst (např. chybné zařazení výdaje d výdajvé plžky neb kapitly), může knečnému uživateli navrhnut změnu ještě před uzavřením smluvy. Smluva při realizaci prjektu sledujte údaje uvedené ve smluvě a jejich přílhách. Údaje uvedené ve smluvě jsu pr knečnéh uživatele závazné. Při veškeré krespndenci uvádějte název prjektu neb registrační čísl (tj. čísl začínající CZ.3.22/3.3.01) Knečná výše finančních prstředků z FMP Knečná výše příspěvku z FMP bude stanvena pdle skutečně prkázaných a Administrátrem schválených způsbilých výdajů, nesmí však překrčit maximální výši schválenu EŘV a uvedenu ve smluvě. Pkud skutečné způsbilé výdaje budu nižší, než je tat částka, bude příspěvek mezen na částku určenu 85% prcenty z celkvých způsbilých výdajů neb jak byl schválen EŘV a uveden ve smluvě. Způsbilé výdaje prjektu se pnižují částku, kteru příjmy prjektu překrčily vlastní pdíl žadatele (viz str. 14 tét příručky). Změna smluvy financvání Nepdstatné změny Za nepdstatné jsu pvažvány změny, které: - nemají vliv na samtný bsah a cíle mikrprjektu (např. změna adresy, změna bankvníh účtu apd.), - mají malý vliv na bsah či cíle mikrprjektu (např. změna termínu či místa knání akce v rámci mikrprjektu apd.). Nepdstatné změny budu Administrátrvi puze známeny, a t písemnu frmu. Pdstatné změny Za pdstatné jsu pvažvány změny, které: - mají vliv na bsah, cíle či dbu trvání mikrprjektu (např. redukce pčtu aktivit v rámci mikrprjektu, změna dby realizace mikrprjektu apd.) - mají vliv na rzpčet mikrprjektu jedná se přesun prstředků mezi rzpčtvými kapitlami více než 15% půvdní částky příslušné kapitly

4 Fnd mikrprjektů reginu Nisa Pdstatné změny prjektu vyžadují schválení Administrátrem FMP a změnu smluvy financvání frmu písemnéh ddatku k půvdní smluvě. Žádst změnu smluvy musí být pdána u Administrátra FMP v dstatečném časvém předstihu, nejpzději však 30 dní před prvedením uvažvané změny prjektu. Závažné změny měnící charakter, strukturu neb rzsah mikrprjektu musí schválit Eurreginální řídící výbr na svém nejbližším zasedání. Termín zasedání známí Administrátr žadateli písemnu frmu. Bez schválení výbrem nemůže být změna prvedena. Změny prjektu nelze prvádět p termínu uknčení prjektu uvedeném ve smluvě. Změna rzpčtu, která nebyla Administrátrvi včas známena, nebude při vyúčtvání akceptvána. III. REALIZACE PROJEKTU Za realizaci prjektu nese dpvědnst knečný uživatel. Pdpisem smluvy financvání se knečný uživatel zavazuje realizvat prjekt v suladu s ppisem uvedeným ve smluvě financvání. Pkud v průběhu realizace prjektu djde k úsprám, nelze bez schválení EŘV - za tyt úspry realizvat více aktivit než je uveden v Žádsti (ppř. Shrnutí). Bez schválení EŘV jsu výdaje na tyt přidané aktivity neuznatelné. Publicita Knečný uživatel je pvinen zajistit mikrprjektu dstatečnu publicitu a infrmvat veřejnst vhdným způsbem tm, že daný mikrprjekt byl pdpřen v rámci OPPS a byl splufinancván z ERDF. Způsb zajištění publicity závisí na typu prjektu. Opatření k zajištění publicity mikrprjektů financvaných z Fndu mikrprjektů jsu uvedena na Pvinnsti knečnéh příjemce týkající se zajištění publicity, budu přesně vymezeny ve Smluvě financvání mikrprjektu. Pvinnsti zaktvené ve Smluvě jsu pr knečnéh příjemce závazné a jejich neplnění by mhl mít za následek předčasné uknčení Smluvy financvání mikrprjektu. Veškeré výdaje uvedené v kapitle 6 musí splňvat pravidla publicity. Tat pravidla také platí pr ceny a dměny v sutěžích. Knečný uživatel je pvinen k zajištění publicity prjektů financvaných z Fndu mikrprjektů: - uvést spluúčast EU na všech webvých prstrách přízených v rámci prjektů a na všech dkumentech určených pr veřejnst vydaných v rámci prjektů (např. prpagační bržury, mapy, plakáty, pzvánky, materiály pr účastníky akce, články v tisku apd.) tj. lg Prgramu, umístění vlajky EU s nápisem Evrpská unie vlajka EU nesmí být menší než statní lga, lg ERN, text Prjekt byl splufinancván z prstředků ERDF prstřednictvím Eurreginu Nisa - Nysa a prhlášení Překračujeme hranice. U prjektů typu akce (knference, semináře, šklení, kulturní akce apd.) je navíc knečný uživatel pvinen: - 4 -

5 Fnd mikrprjektů reginu Nisa - během akce ústně infrmvat účastníky splufinancvání ze zdrjů EU, - viditelně umístit vlajku EU v místě knání akce. U specifických prjektů budu patření k zajištění publicity řešena individuálně p dhdě s Administrátrem FMP. Opatření za účelem prpagace účasti prstředků EU na prjektu jsu uvedena ve Smluvě financvání. Tat patření jsu pr knečnéh uživatele závazná, pdléhají kntrle a jejich neplnění by mhl mít za následek předčasné uknčení smluvy financvání. V případě malých prpagačních předmětů (např. prpiska, hrnek) je pstačující lg prgramu a vlajka EU s textem Evrpská unie. Výdaje na publicitu jsu způsbilým výdajem, pkud jsu zahrnuty v rzpčtu prjektu. Tat pravidla platí i v případě, že realizace prjektu bude zapčata a bude prbíhat před schválením prjektu Eurreginálním řídícím výbrem. Vzrvý příklad publicity: Tent prjekt je splufinancván z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj prstřednictvím Eurreginu NISA. EVROPSKÁ UNIE PŘEKRAČUJEME HRANICE Výběr ddavatele Při nákupu vybavení neb služeb musí knečný uživatel dbát na nejlepší hdntu za vynalžené finanční prstředky, tedy nejlepší pměr mezi cenu a kvalitu, ve shdě se zásadu transparentnsti a rvnéh zacházení s ptenciálními ddavateli, přičemž je třeba věnvat pzrnst tmu, aby nedšl ke střetu zájmů. Knečný uživatel je pvinen řídit se pravidly zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (viz str.17 tét příručky). Kntrla prjektu Kntrly na místě Kntrlu realizace prjektu na místě prvádí zejména Administrátr FMP. Knečný uživatel je pvinen s dstatečným časvým předstihem Administrátrvi FMP sdělit přesný termín, míst realizace a prgram aktivit v rámci prjektu a umžnit kntrlu na místě. Administrátr je právněn prvádět kntrlu publicity prjektu, naplnění mnitrvacích ukazatelů apd. Knečný uživatel pskytujte Administrátrvi infrmace jedntlivých aktivitách prjektu včas a bez upmínání ze strany Administrátra. Nepskytnutí infrmací může mít za následek vypvězení smluvy. Kntrly publicity tištěných, prpagačních, elektrnických neb internetvých dprvdných prduktů a výstupů: Administrátr FMP prvádí také kntrlu : - 5 -

6 Fnd mikrprjektů reginu Nisa - tištěných dprvdných prduktů a výstupů prjektu (např. pzvánky, plakáty, vydané bržury apd.) knečný uživatel je pvinen pskytnut Administrátrvi FMP vzrek tištěných materiálů, - prpagačních materiálů a darů (např. prpiska, hrnek, tričk, phár, medaile apd.) knečný uživatel je pvinen pskytnut Administrátrvi FMP vzrek neb ftgrafii materiálů a darů, - elektrnických dprvdných prduktů a výstupů (např. CD) - knečný uživatel je pvinen pskytnut Administrátrvi FMP vzrek těcht prduktů, - internetvých dprvdných prduktů a výstupů (např. infrmace prjektu na www, nvě vytvřená www apd.) - knečný uživatel je pvinen sdělit Administrátrvi FMP přesnu internetvu adresu. Kntrly přízenéh vybavení Administrátr FMP je právněn prvádět také kntrlu vybavení přízenéh pr účely prjektu a jeh využití při realizaci prjektu. Administrátr FMP dále prvádí kntrlu dkumentace suvisející s prjektem a kntrlu Žádsti platbu, vč. Závěrečné zprávy realizaci prjektu a jejích přílh. Centrum pr reginální rzvj ČR (CRR) prvádí zejména namátkvé a mimřádné kntrly a ptvrzuje správnst suhrnné žádsti platbu připravenu Správcem a všech s ní suvisejících přílh. Upzrňujeme žadatele, že d 5 let d sknčení realizace prjektu budu prbíhat kntrly ex-pst, kde bude krmě pkračující splupráce s partnerem kntrlván majetek (vč. pjištění viz str. 13) přízený v rámci prjektu apd. IV. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU VÝDAJE Prgram neumžňuje zálhvé platby ani průběžné prplácení výdajů při realizaci prjektu z prstředků FMP. Knečný uživatel pdpisem Smluvy financvání garantuje zajištění plnéh financvání předlženéh prjektu z vlastních zdrjů p celu dbu trvání prjektu. P uknčení prjektu a předlžení příslušných dkumentů v rzsahu a způsbem uvedeným dále mu budu z prstředků Fndu zpětně prplaceny způsbilé výdaje, maximálně však ve výši přiznané pdpry. Způsbilst výdajů Aby výdaj mhl být pvažván za způsbilý, musí splnit tyt pdmínky způsbilsti : - být časvě způsbilý, - být nezbytný pr realizaci prjektu a přiměřený (musí dpvídat cenám v místě a čase bvyklým), - být způsbilý svým charakterem, - být zaúčtván, - být prkazatelný a dlžen řádnými účetními dklady a dprvdnými pdklady, - být prkazatelně uhrazen. Časvá způsbilst výdajů Výdaje na mikrprjekt jsu způsbilé de dne registrace žádsti d IS MONIT7 d uknčení realizace mikrprjektu

7 Fnd mikrprjektů reginu Nisa Pr mikrprjekty s výší schválené dtace nad 10 tis. je mžn uznat jak způsbilé náklady výdaje na přípravu mikrprjektu ve výši max. 5% celkvých způsbilých nákladů, pkud vzniknu v bdbí d d registrace mikrprjektu u Správce a budu uznány jak způsbilé. 1 Jedná se však puze výdaje spjené s přípravu Žádsti včetně pvinných přílh žádsti (tj. výdaje na sepsání Žádsti dtaci a náklady na překlad Shrnutí a pdrbnéh rzpčtu). Knečný termín způsbilsti výdajů je pr každý prjekt dán termínem uknčení realizace prjektu. Výdaje na mikrprjekt musí být zaplaceny nejdéle d 30 dnů d uknčení realizace prjektu (pzr např. v měsíci lednu musí být zaplacen d 30.1.!!!). Nezbytnst výdajů pr realizaci prjektu Aby byl výdaj uznán způsbilým, je nutné prkázat jeh nezbytnst pr realizaci prjektu, přičemž rzhdnutí EŘV přiznání dtace v určité výši nemusí být v tét věci rzhdující. Zbytečnst výdaje se může prkázat až při kntrle prjektu ze strany Administrátra FMP neb CRR např. nákup vybavení, které nebude při prjektu nijak využit neb bude využit jen pr prjekt jen částečně (tent náklad pak lze uznat jen pměrně k využití pr prjekt). Způsbilst výdajů pdle charakteru Obecný výčet způsbilých a nezpůsbilých výdajů je uveden ve Směrnici pr žadatele a knečnéh uživatele. Uvedení výdaje ve výčtu způsbilých výdajů však autmaticky neznamená jeh způsbilst pr jakýkli typ prjektu. Kntrla způsbilsti jedntlivých výdajů rzpčtu však prbíhá již při hdncení prjektvé žádsti, výdaje nezpůsbilé svým charakterem by se tedy již při realizaci prjektu neměly vyskytvat. Výdaje na krdinaci a vedení prjektu mhu být maximálně 15% z celkvých způsbilých výdajů. Výdaje na alkhlické nápje jsu vždy nezpůsbilým výdajem. Drbné vybavení a majetek přízený těsně před uknčením realizace prjektu není pvažván za nezbytně nutný pr realizaci prjektu a prt nebude pvažván za způsbilý. Výdaje nad 500EUR / CZK / 2 200PLN (relevantní je měna dkladu) musí být hrazeny bankvním převdem. Výjimku jsu případy, kdy platba nelze uhradit převdem (např. vstupné, jízdné, permanentky apd.), je však nutné dlžit řádné zdůvdnění. Knečný uživatel je pvinen pskytnut Administrátrvi FMP vzrek všech tištěných výstupů prjektu (např. publikace, infmateriály, letáky, bržury atd.). Zaúčtvání výdajů Knečný uživatel je pvinen vést účetnictví spjené s realizací prjektu dděleně d vlastní účetní evidence, např. frmu samstatnéh účet. střediska neb ddělenéh analytic. účtu. 1 ve vztahu k vyúčtvání jsu uvedené částky hdntami mikrprjektu v kamžiku jeh schválení EŘV - 7 -

8 Fnd mikrprjektů reginu Nisa Knečný uživatel je pvinen dlžit přehled dděleném účetnictví prjektu, např. výpisem za samstatné účetní středisk (celkvý sučet střediska musí suhlasit s částku v supisce dkladů, případné rzdíly musí být písemně vysvětleny např. zakruhlvání, kurzvní rzdíly apd.). Knečný uživatel je pvinen vést účetnictví v CZK (d supisky v Žádsti platbu v Benefitu se však uvádí měna uvedená na faktuře). Faktura musí být značena názvem prjektu neb registračním číslem (tj. číslem začínajícím CZ.3.22/3.3.01). DPH je způsbilým výdajem puze u neplátců DPH. Knečný uživatel je pvinen při pdání žádsti platbu dlžit, zda je či není pr prjekt plátcem DPH, pkud se tat skutečnst d pdání žádsti dtaci změnila. Dkladvání výdajů Výdaj je pvažván za způsbilý, pkud je dlžen příslušnými účetními dklady a dalšími dprvdnými pdklady. Pkud je faktura vystavena v cizím jazyce, je knečný uživatel pvinen dlžit její překlad d českéh jazyka. Na faktuře (neb na její přílze) je nutné mít rzepsané jedntkvé ceny a mnžství ddávanéh zbží. Pčet kusů musí dpvídat jmennému seznamu přilženému k faktuře (týká se zejména ubytvání, stravvání a dprav. služeb) neb musí být dlžen vysvětlení rzdílů. Pzr na datum zdanitelnéh plnění (ZP) na faktuře!!! Datum ZP nesmí být před registrací prjektu v MONIT a nesmí být p sknčení trvání prjektu! (netýká se výdajů na přípravu prjektvé žádsti) Způsb úhrady uvedený na faktuře (htvě neb platebním příkazem) musí dpvídat skutečnému způsbu úhrady. Variabilní symbl a částka uvedená na faktuře musí dpvídat variabilnímu symblu a částce na bankvním výpisu neb pkladním dkladu (neb musí být dlžen zdůvdnění rzdílu/ů). Paragn jak zjedndušený daňvý dklad lze vystavit jen d výše Kč včetně daně, na vyšší částku je nutné vystavit fakturu. K vyúčtvání je třeba předlžit všechny pžadvané dklady - fakturu s značením prjektu, bjednávku, ddací list, dklad zaplacení, výpis z ARESu, seznam účastníků atd. (viz. další text). Administrátr bude při kntrle vyúčtvání zjišťvat (z internetu a jiných zdrjů), zda cena je cenu bvyklu (vyšší cena nebude uznána). Dále jsu uvedeny pžadvané dklady a pdklady pr vybrané jedntlivé typy výdajů : - 8 -

9 Fnd mikrprjektů reginu Nisa 1. Osbní výdaje Mzdvé výdaje Jedná se výdaje na pracvníky, kteří práci pr prjekt vyknávají na základě pracvní smluvy, dhdy prvedení práce neb dhdy pracvní činnsti. Pdklady pr dlžení těcht výdajů : - pracvně právní dkumenty např. dhdy prvedení práce (DPP), dhdy pracvní činnsti (DPČ), pracvní smluvy (splečně s platvým výměrem a náplní práce) apd. V případě pracvníků knečnéh uživatele, kteří jsu pr práci na prjektu vyčleněni na část svéh pracvníh úvazku, je nutné tut skutečnst dlžit (např. ddatkem k pracvní smluvě) - v dkumentech je nutné uvést specifikaci a rzsah činnsti, - výplatní listiny (netýká se DPP bez hlavníh neb vedlejšíh pracvníh pměru), v případě pracvních smluv a dhd pracvní činnsti také přehled plateb zaměstnavatele na zdravtní a sciální pjištění (+ čestné prhlášení statutárníh zástupce, že suhrnné částky bsahují ZP, SP a zálhvu daň uplatňvanu v rámci prjektu, pkud jsu uvedené částky dváděny za více pracvníků než je v rámci prjektu) z těcht pdkladů musí jednznačně vyplynut výše způsbilých sbních výdajů s vazbu na prjekt, - dklady prkazující uhrazení mzdy / dměny, daně z příjmů, ppř. dvdů na zdravtní a sciální pjištění (bankvní výpisy, pkladní dklady v případě výplaty v htvsti), - v případě práce na DPP/DPČ dkládat Prtkl prvedení práce příklad výkazu práce k dispzici na - v případě pracvních úvazků v pracvním pměru je třeba dkládat timesheet/výkaz práce a t jen v případě, když se zaměstnanec pdílí na realizaci prjektu puze částí svéh pracvníh úvazku, případně se pdílí na více prjektech v rámci jednh pracvněprávníh vztahu (tj. pkud v pracvní náplni/pracvní smluvě není jednznačně stanven celý 100%) - příklad výkazu práce k dispzici na - u zaměstnanců vyknávajících práci na základě pracvní smluvu dlžit mzdvý list (neb evidenční list důchdvéh pjištění) za předchzí rk, - u DPP a DPČ přilžit medián (dle statistiky reginálních výdělků), k dhledání na Hdinvá sazba musí vycházet ze statistiky reginální ceny práce v daném bru (pdskupiny zaměstnání). Vybranu sazbu přilžte k vyúčtvání! Seznam nejfrekventvanějších hdinvých výdělku na Výkazy dpracvaných hdin zpracvávejte průběžně, zejména pak u déle trvajících prjektů či prjektů s mnha aktivitami. Pzr na dpracvání přiměřenéh pčtu hdin denně. Člvěk není schpen pracvat denně 24 hdin!!! Na pracvní smluvě (ppř. na jejích přílhách), DPP a DPČ musí být v případě bezhtvstní platby čísl účtu pracvníka. K vyúčtvání je třeba dlžit vyplněnu sestavu Rekapitulace mezd k dispzici na tištěná i elektrnická verze! - 9 -

10 Fnd mikrprjektů reginu Nisa Cestvní výdaje Cestvní výdaje lze uplatnit puze na pracvníky, kteří vyknávají pr knečnéh uživatele práci v rámci prjektu na základě pracvní smluvy, DPP neb DPČ. Výše výdajů se musí řídit 151 a násl. Zákníku práce ( cestvních náhradách), ve znění pzdějších předpisů a prváděcích předpisů. Pdklady pr dlžení těcht výdajů : - cestvní příkaz, - dlžení příslušných výpčtů (např. směrnici určení výši ceny za litr phnné hmty), - dkumenty: kpie technickéh průkazu (s údaji sptřebě a druhu phnné hmty), dklad nákupu phnných hmt - pkud nebude cena phnných hmt určena pdle vyhlášky MPSV, Průměrná sptřeba se spčítá aritmetickým průměrem sptřeb uvedených na technickém průkazu. Výjimku však tvří tyt nrmy ES: 93/116/ES, 1999/100/ES a 2004/3/ES, kde je jak průměrná sptřeba uveden třetí údaj. - příslušné dklady za jízdné, ubytvání, ppř. další nutné vedlejší výdaje (např. parkvné apd.), - pkladní dklady prplacení cestvních výdajů. Sučástí cestvních výdajů je i stravné dle výše uvedenéh zákna a příslušných vyhlášek. Výše stravnéh v rámci danéh rzmezí je určena interní směrnicí knečnéh uživatele. Pzr aby údaje ve výpčtu cestvních náhrad dpvídaly skutečnsti (pčet ujetých kilmetrů a tmu dpvídající časvé údaje). Uznatelné jsu puze cesty p Eurreginu Nisa. Cesty mim ERN jsu uznatelné puze v případě, že jsu pr realizaci prjektu nezbytné a pkud jsu ppsány v Žádsti (a tím pádem schváleny EŘV). K vyúčtvání je třeba dlžit vyplněnu sestavu Přehled pracvních cest (vyplňte pdle měny - v neb v Kč ve které byl vyplácen) k dispzici na tištěná i elektrnická verze! 2. Věcné výdaje Režijní výdaje Režijními výdaji se rzumí např. nájem kanceláře, internet, telefnní pplatky, pštvné apd. Tyt výdaje jsu způsbilé puze za předpkladu, že suvisí s realizací prjektu a jsu určeny za pmci jednznačné a prkazatelné metdiky (výpčtů). Pdklady pr dlžení těcht výdajů : - faktura za pskytvané služby (značení faktury názvem prjektu neb číslem), - smluva (např. nájemní) neb bjednávka (bjednávka nemusí být ptvrzená ddavatelem), - hdnty, metdika neb výpčet pr stanvení pměrné části výdajů nezbytných pr realizaci prjektu (např. dečet z elektrměru, výpčet výdajů za prnájem části

11 Fnd mikrprjektů reginu Nisa kanceláře využívané pr práci na prjektu apd.) tištěná i elektrnická verze. Příklad výpčtu k dispzici na - dklady prplacení výdajů (výdajvé pkladní dklady s pdpisem a razítkem ddavatele neb kpii příjmvéh dkladu ddavatele neb kpie bankvníh výpisu), - výpis ddavatele z ARESu neb pdbné evidence u plských faktur nutn dlžit na vyžádání Administrátra Při vyúčtvání nákladů na pštvné je nutné dlžit seznam adres a c byl psílán. Při vyúčtvání nákladů za telefnní pplatky je nutné dlžit čestné prhlášení, že dané čísl byl využíván výhradně v rámci prjektu (ppř. jakým dílem). Metdika pr výpčet stanvení pměrné části výdaje se týká VŠECH výdajů v tét kapitle (kapitla 2.2), tj. i kancelářskéh materiálu apd. Dpručujeme prt kancelářský a jiný materiál zahrnut d následující kapitly (kapitla 2.3 Nákup materiálu, pkud je v půvdním rzpčtu bsazena). Výdaje na drbný materiál a neinvestiční vybavení Pdklady pr dlžení těcht výdajů : 1. pkud ddavatel vystaví pkladní dklad, je třeba dlžit: - pkladní dklad, - výdajvý dklad knečnéh uživatele, - výpis z ARESu (není třeba ddávat u známých bchdních řetězců jak např. Tesc, Billa, Lidl, Penny Market, Plus atd.) u plských dkladů na vyžádání Administrátra. 2. pkud ddavatel vystaví fakturu, je třeba dlžit: - faktura (značení faktury názvem prjektu neb číslem), - smluva neb bjednávka (bjednávka nemusí být ptvrzená ddavatelem), - ddací list neb předávací prtkl (ppř. ptvrzení převzetí na faktuře), - dklady prplacení výdajů (výdajvé pkladní dklady s pdpisem a razítkem ddavatele neb kpii příjmvéh dkladu ddavatele neb kpie bankvníh výpisu), - výpis ddavatele z ARESu neb pdbné evidence u plských faktur nutn dlžit na vyžádání Administrátra. Pkud není k zakupení zbží ptřeba bjednávka, zbží je zaplacen a převzat přím na prdejně a faktura vystavena také ihned na prdejně, platí pr dkladvání pravidla jak u zjedndušenéh pkladníh dkladu (např. MAKRO). Nepřizujte drbné vybavení a majetek těsně před uknčením realizace prjektu! Pčet kusů na faktuře musí dpvídat pčtu kusů na ddacím listu

12 Fnd mikrprjektů reginu Nisa Pzr, aby bjem zakupenéh materiálu v rámci prjektu (zejména kancelářskéh) dpvídal délce a bsahu prjektu. Administrátr bude při kntrle vyúčtvání zjišťvat (z internetu a jiných zdrjů), zda cena je cenu bvyklu (vyšší cena nebude uznána). 3. Finanční výdaje Zde jsu zahrnuty výdaje za zřízení a vedení účtu, který služí výhradně pr ptřeby prjektu (pkud se knečný uživatel rzhdne pr zřízení tht účtu). Pdklady pr dlžení těcht výdajů : - smluva zřízení tht účtu, - bankvní výpisy. 4. Externí výdaje Zde jsu zahrnuty výdaje na tlumčnické a překladatelské služby, vedení účetnictví, výdaje na externí pradce, šklení, ubytvání, stravvání, dpravu zajišťvanu externím dpravcem apd. Pdklady pr dlžení těcht výdajů : - faktura (značení faktury názvem prjektu neb číslem), - smluva neb bjednávka (bjednávka nemusí být ptvrzená ddavatelem), - u výdajů typu ubytvání, stravvání, vstupné, dpravné apd. jmenný seznam účastníků akce, - dklady prplacení výdajů (výdajvé pkladní dklady s pdpisem a razítkem ddavatele neb kpii příjmvéh dkladu ddavatele neb kpie bankvníh výpisu), - výpis ddavatele z ARESu neb pdbné evidence u plských faktur nutn dlžit na vyžádání Administrátra, - u výdajů za přepravu dlžit záznam prvzu vzidla (v případě služebních cest kpii knihy jízd patří d plžky 2.3 jak phnné hmty). Příjemce dtace nesmí sám sbě prnajmut prstry a pskytnut služby. Tt platí i pr všechny partnery prjektu. Raut není uznatelným výdajem, uznatelný výdaj je bčerstvení. Nezpůsbilým výdajem jsu výdaje na kulturní a umělecké činnsti ddávané neb zprstředkvané externími subjekty, výjimku jsu ddávky d nepdnikatelských subjektů 2 sídlících v pdprvaném území (Eurregin Nisa- Nysa) za pdmínky, že fyzická sba neb právnická sba přím vyknávající tyt kulturní a umělecké činnsti mají též sídl v pdprvaném území a jimi ddávaná kulturní a umělecká činnst není hlavním zdrjem jejich příjmů 3. 2 Jedná se fyzické sby nepdnikatele a právnické sby, které vedu účetnictví v suladu s vyhlášku 504/2002, kteru se prvádějí některá ustanvení zákna č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů, pr účetní jedntky, u kterých hlavním předmětem činnsti není pdnikání, pkud účtují v sustavě pdvjnéh účetnictví. 3 Tt musí ddavatel v případě ptřeby dpvídajícím způsbem dlžit (u výdaje za vystupení žákvskéh hudebníh subru při základní umělecké škle není nutné dkládat, u hnráře za autrské čtení je nutn dkládat např. čestným prhlášením, kde uvede činnst, která je hlavním zdrjem jeh příjmů může být sučástí Smluvy)

13 Fnd mikrprjektů reginu Nisa Pzr, aby ceny byly úměrné cenám bvyklým v místě a čase Administrátr bude při kntrle vyúčtvání zjišťvat (z internetu a jiných zdrjů), zda cena je cenu bvyklu (vyšší cena nebude uznána) dpručujeme knzultaci s Administrátrem FMP. 5. Investiční výdaje Jedná se nákup investičníh vybavení a majetku s cenu přízení d 40000,- Kč, resp ,- Kč (v případě nehmtnéh majetku). Pdklady pr dlžení těcht výdajů : - faktura (značení faktury názvem prjektu neb číslem prjektu), - smluva,, - ddací list neb předávací prtkl (ppř. ptvrzení převzetí na faktuře), - zařazení majetku (inventární karta), - dklady prplacení výdajů (kpie bankvníh výpisu), - výpis ddavatele z ARESu neb pdbné evidence u plských faktur nutn dlžit na vyžádání Administrátra. Nepřizujte investiční vybavení a investiční majetek těsně před uknčením realizace prjektu! Administrátr bude při kntrle vyúčtvání zjišťvat (z internetu a jiných zdrjů), zda cena je cenu bvyklu (vyšší cena nebude uznána). Investiční majetek musí být pjištěn de dne přízení d 5 let p uknčení realizace prjektu! 6. Výdaje na publicitu Jedná se výdaje na prpagační materiály, infrmační tabule, reklamu v médiích apd. Pdklady pr dlžení těcht výdajů : - faktura (značení faktury názvem prjektu neb číslem), - smluva neb bjednávka (bjednávka nemusí být ptvrzená ddavatelem), - ddací list neb předávací prtkl (ppř. ptvrzení převzetí na faktuře), - dklady prplacení výdajů (výdajvé pkladní dklady s pdpisem a razítkem ddavatele neb kpii příjmvéh dkladu ddavatele neb kpie bankvníh výpisu), - výpis ddavatele z ARESu neb pdbné evidence u plských faktur nutn dlžit na vyžádání Administrátra, - seznam míst kam byly materiály umístěny neb distribuvány. K vyúčtvání dlžte minimálně 1ks d každéh ddanéh zbží (neb alespň ftgrafii) a kpii reklamy v médiích

14 Fnd mikrprjektů reginu Nisa Všechny infrmační materiály, tabule a statní prdukty se musí řídit pravidly publicity. Pkud jsu na infrmačních materiálech spnzři, kmerční partneři akce apd., musí žadatel na vyžádání Administrátra dlžit v případě finančníh příspěvku smluvu/y s těmit partnery. Pkud byl pskytnut jiné plnění než finanční příspěvek, je nutné dlžit čestné prhlášení. PŘÍJMY Za příjmy prjektu jsu pvažvány všechny příjmy vzniklé v rámci realizace mikrprjektu. Jedná se např. vstupné vybírané knečným uživatelem, knferenční pplatek, startvné, účastnický pplatek na šklení, prdej materiálů vydaných v rámci prjektu apd. Veškeré příjmy, které v průběhu realizace prjektu vzniknu, mhu být příjemcem pužity jak zdrj splufinancvání prjektu míst vlastních prstředků. D výše vlastníh pdílu splufinancvání tak příjmy nemají vliv na výši dtace. V případě, že příjmy překrčí vlastní pdíl splufinancvání, dchází ke krácení dtace z ERDF a t částku, kteru příjmy vlastní pdíl překrčily. V. ŽÁDOST O PLATBU A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA D 30 dnů d uknčení realizace prjektu je knečný uživatel pvinen předlžit Administrátrvi FMP Žádst platbu a Závěrečnu zprávu. Závěrečná zpráva realizaci prjektu Knečný uživatel je pvinen předlžit d 30 dnů p uknčení prjektu Administrátrvi FMP Závěrečnu zprávu realizaci prjektu, a t v 1 vyhtvení v elektrnické verzi a v 1 vyhtveních v tištěné pdbě s pdpisem. Frmulář tét zprávy je k dispzici na Je nutné vyplnit všechny pžadvané údaje: čísl prjektu (číslice za pslední závrku z IS MONIT), název prjektu (dle Smluvy), údaje žadateli (vč. kntaktů, dle Smluvy), plán výdajů v eurech (dle str. 3 ve Smluvě), skutečnst v eurech (musí dpvídat žádsti platbu z Benefitu, maximálně však ve výši, která je uvedena ve Smluvě), výši příjmů, datum registrace v MONIT (str. 2 ve Smluvě), zahájení a uknčeni realizace prjektu (str. 2 ve Smluvě), čísl Smluvy financvání (evidenční čísl Smluvy na str.1), datum pdpisu Smluvy (platné je datum pzdějšíh pdpisu), datum pdpisu Ddatku (pkud byl vypracván; v případě více Ddatků vyplňte všechny data pdpisů; pkud nebyl Ddatek vypracván, nechte ple prázdné), Aktivity (skutečnst dle průběhu realizace, v návaznsti na ppis aktivit v Žádsti), Cílvé skupiny (skutečnst, v návaznsti na ppis cílvých skupin v Žádsti),

15 Fnd mikrprjektů reginu Nisa Ukazatel (dle ppisu v Žádsti), plán (dle ppisu Žádsti), skutečnst (dle skutečné realizace), Účastníci (dle skutečnsti např. dle prezenčních listin, plán dle Žádsti či Shrnutí prjektu přidanéh k Žádsti), Zdůvdnění dchylek (tj. nižší i vyšší hdnty než je plán - pkud jsu plánvané cíle stejné jak skutečnst, nechte ple prázdné), Hdncení přeshraniční splupráce (skutečnst, v návaznsti na ppis splupráce v Žádsti), Buducí záměry a udržitelnst (s plským partnerem, v návaznsti na ppis v Žádsti), Publicita - dle skutečnsti (nutn přilžit vše - CD,výstřižky z nviny, tisk.zprávy atd.), Výběrvá řízení (pkud se v rámci prjektu neuskutečnily, nechte tabulku prázdnu; pkud se v rámci prjektu uskutečnil více výběrvých řízení, zkpírujte tabulku a vyplňte příslušný pčet). Závěrečnu zprávu zpracujte tak, aby p jejím přečtení byl mžné získat knkrétní představu realizvaném prjektu (naplnění mnitrvacích ukazatelů, prpagace prjektu, ddržení harmngramu prjektu, účelnst a kvalita splupráce s partnerem, udržitelnst prjektu). Pkud je skutečný pčet aktivit nižší než plán, celkvé uznatelné výdaje musí být úměrně tét skutečnsti také nižší než plán. Pkud je skutečný pčet aktivit vyšší než plán, výdaje na tyt aktivity (pkud není přilžen suhlasné stanvisk EŘV) jsu neuznatelné. Zpráva je kntrlvána a schvalvána Administrátrem FMP, přičemž zejména je kntrlvána shda uváděných údajů se skutečným stavem. V případě, že zpráva vykazuje frmální nedstatky, avšak údaje v ní uvedené jsu v suladu se skutečnstí, pžádá Administrátr FMP knečnéh uživatele úpravy a dplnění zprávy se stanvením termínu, d kteréh musí být pžadavek splněn. V případě, že zpráva bsahuje infrmace, které jsu v rzpru se zjištěnu skutečnstí, Administrátr FMP tyt nedstatky knzultuje s kntrlním rgánem, přičemž může djít k adekvátnímu snížení grantu. Žádst platbu Kmpletní žádst platbu se skládá: - z kpií účetních dkladů a dalších dkumentů vztahujících se k jedntlivým výdajům (vč. účetníh deníku za středisk), - z čestnéh prhlášení, že se riginály účetních dkladů shdují s předlženými kpiemi (k dispzici na stránkách - z čestnéh prhlášení tm, že v průběhu prjektu vznikly jen takvé příjmy, které jsu uvedeny v žádsti platbu (k dispzici na stránkách - z frmuláře Žádsti platbu za mikrprjekt, která bsahuje také vyúčtvací tabulku (žadatel generuje z Benefitu). Žádst platbu frmulář z Benefitu Tent frmulář je v IS Benefit aktivní p zahájení realizace prjektu. Žadatel p přihlášení d IS Benefit vybere prjekt, v rámci kteréh chce žádat platbu, a vybere zálžku Žádst platbu a pté Zalžit nvu žádsst platbu. V levé nabídce je část Datvá blast

16 Fnd mikrprjektů reginu Nisa žádsti, která má čtyři zálžky 1.Žádst platbu, 2.Supiska výdajů, 3.Financvání ŽP, 4.Přílhy žádsti platu Všechna žlutě pdbarvená ple je nutné vyplnit. 1. Žádst platbu: - zvlte Načíst data z Mnit7 a zkntrlujte načtená data, - vyberte účet a zkntrlujte h, - vyberte přadí finančníh plánu (zde je na výběr puze jedna mžnst), - data ulžte. 2. Supiska výdajů: - zde zvlte Vytvř nvu supisku - pd supisku zvlte Nvý záznam a dále vyplňte: V případě kapitly č.1 Osbní výdaje vyplňte všechny pdkapitly (tj. zejména 1.1 Mzdy, 1.2 Odvdy a 1.4 Cestvné) jednu částku, která Vám vyjde p vyplnění Sestav ( Rekapitulace mezd, Přehled pracvních cest ) viz naše stránky U statních kapitl vyplňte: - pdkapitla neb kapitla rzpčtu (dle rzpčtu v žádsti v Benefit), - název plnění (t c je uveden na faktuře či výdajvém dkladu (VD) jak předmět plnění), - účel (k jaké aktivitě se výdaj vztahuje, většinu se shduje s názvem plnění na faktuře či VD neb plžku rzpčtu), - výdaj investiční (pkud jsu v kapitle 5) neb neinvestiční (statní kapitly), - čísl dkladu (variabilní symbl faktury neb čísl VD), - čísl dkladu v účetnictví partnera (čísl dkladu v účetnictví žadatele), - pčet stran dkladu (vč. všech náležitstí tj. vč. bjednávky, výpisu z BÚ, výpisu z ARES apd.), - Název (název ddavatele dle výpisu z ARES), - IČ (dle výpisu z ARES) v případě DPP v kapitle 7 dpručujeme vyplnit nulu, - datum vystavení dkladu (dle faktury či zjedndušenéh pkl. dkladu) v případě DPP v kapitle 7 platí datum pdpisu DPP, - datum úhrady (dle výpisu z BÚ neb stvrzenky) v případě DPP v kapitle 7 platí datum úhrady dměny neb srážkvé daně (c je pzději), - měna dkladu (vyberte dle měny na faktuře neb pkl. dkladu!!!), - Nárkvaná částka bez DPH (částku, kteru žadatel nárkuje bez DPH), - Nárkvaná částka DPH (DPH z částky, kteru žadatel nárkuje),

17 Fnd mikrprjektů reginu Nisa - pté vyberte tlačítk Ulžit, - pr další záznam zvlte nvý záznam a pkračujte stejným způsbem, - p ulžení všech účetních dkladů zvlte přepčet na EUR. 3. Financvání ŽP - zvlte Načíst aktuální kurzy, - zvlte Načíst částky dtace, - vyplňte příjmy v eurech (dle kurzu, který je uveden výše). 4. Přílhy žádsti platbu přílhy by měly bsahvat: - Závěrečnu zprávu realizaci, - čestné prhlášení, že kpie účetních dkladů se shdují s riginály, - čestné prhlášení příjmech, - účetní deník střediska, - kpie účetních dkladů, - ppř. jiné přílhy. Finalizaci žádsti platbu (ŽP) je nutné prvést měsíc p sknčení realizace prjektu (pkud např. prjekt knčí , finalizaci je nutné prvést mezi a ). Dpručujeme před finalizací žádsti platbu v Benefitu pslat žádst a vyúčtvací tabulku ke kntrle Administrátrvi. Platba Eurregin Nisa shrmažďuje prvěřené a schválené Žádsti platbu za mikrprjekty a 3x rčně je pdává kntrlrvi nárdní části (pbčka CRR). P prvedení tét kntrly pdá ERN suhrnnu Žádst platbu. P schválení tét žádsti platbu CRR a následně Ministerstvem pr místní rzvj ČR (MMR) prvede Nárdní fnd Ministerstva financí ČR kntrlu a platbu na účet Finančníh útvaru MMR a ten prvede platbu na účet Správce fndu. Ten pak d 5 pracvních dnů d bdržení platby prvede příslušnu platbu na účty českých knečných uživatelů. Příspěvek je vyplácen v EUR dle kurzu platném v bdbí vyúčtvání prjektu (v měsíci finalizace Žádsti platbu v Benefit). Oficiální zdrj pr měsíční kurz naleznete zde: =47&Lanquage=en VI. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Vzhledem k finančním limitům mikrprjektů financvaných z Fndu, které jsu nižší než limity stanvené ustanvením 12 dst. 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, pstupuje knečný uživatel dle Pstupu pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu. Tent pstup vychází z Metdiky zadávání veřejných zakázek pdle zákna č.137/2006 Sb. veřejných zakázkách a Metdiky zadávání zakázek financvaných ze zdrjů EU, zpracvané MMR. Obě metdiky jsu k dispzici na internetvých stránkách Prgramu a na stránkách Správce Fndu

18 Fnd mikrprjektů reginu Nisa Při zadání všech zakázek je knečný uživatel (zadavatel) pvinen respektvat a ddržvat zásady transparentnsti, zákazu diskriminace a rvnéh zacházení. Dále je uveden stručný pstup výběru ddavatele dle předpkládané hdnty zakázky: 1) pravidla pr zadávání veřejných zakázek v hdntě nepřesahující ,-Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na ddávky a služby, resp ,-Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce Pstup : výzva jednmu ddavateli k předlžení cenvé nabídky (ppřípadě s dalšími pdmínkami plnění), pkud nemá zadavatel aktuální cenvé nabídky již k dispzici, či přímá bjednávka plnění, a t i například vu frmu rzhdnutí pvěřené sby zadavatele na základě ddavatelem předlžené či jinak dstupné aktuální nabídky (není nutné ustanvit hdntící kmisi) uzavření smluvy (uzavřením smluvy se v tmt případě rzumí rvněž dručení ddavatelem ptvrzené bjednávky či přímé pskytnutí pžadvanéh plnění ddavatelem) případně rzhdnutí zadavatele nepřidělení veřejné zakázky/dmítnutí nabídky (např. jestliže cenvá nabídka neb jiné pdmínky plnění nejsu pr zadavatele akceptvatelné Celý prces může být realizván jednu pvěřenu sbu zadavatele právněnu činit jménem a na účet zadavatele tyt úkny. U těcht veřejných zakázek je mžné pstupvat i frmu příméh nákupu v bchdě, avšak při suběžném respektvání pravidel způsbilsti a dkladvání výdajů. 2) pravidla pr zadávání veřejných zakázek v hdntě d ,-Kč bez DPH d ,- Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na ddávky a služby, resp. d ,-Kč bez DPH d ,-Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce Pstup: výzva třem ddavatelům k předlžení cenvé nabídky (s vymezením pžadvanéh plnění a případně dalšími pdmínkami plnění) a případné uveřejnění výzvy vhdným způsbem, pkud nemá zadavatel aktuální cenvé nabídky již k dispzici, a t i například vu frmu; výzva bude bsahvat rvněž údaje kritériích, která jsu rzhdná pr zadání zakázky (hdntící kritéria), která však nemusí být vymezena jak hdntící kritéria pdle zákna; dba pr pdání nabídek ddavateli musí být minimálně 7 dní de dne deslání výzvy ddavatelům rzhdnutí pvěřené sby zadavatele výběru nejvhdnější nabídky na základě ve výzvě stanvených hdntících kritérií a sdělení tét infrmace všem účastníkům řízení splu se stručným důvdněním výběru uzavření smluvy s vybraným ddavatelem (uzavřením smluvy se rzumí rvněž dručení ddavatelem ptvrzené bjednávky) případně rzhdnutí zadavatele zrušení (výběrvéh) řízení; důvdem pr zrušení zadávacíh řízení může být skutečnst, že ddavatelé nepředlžili pr zadavatele akceptvatelné nabídky, ppř. nabídky na zadavatelem pžadvané plnění; zadavatel by si měl mžnst zrušení zadávacíh řízení vymezit již ve výzvě ddavatelům k pdání nabídek. 3) pravidla pr zadávání veřejných zakázek v hdntě d ,-Kč bez daně z přidané hdnty d ,-Kč bez daně z přidané hdnty v případě veřejných zakázek na ddávky a služby Pstup: výzva nejméně třem ddavatelům k předlžení nabídky v mezích pžadavků zadavatele (s hledem na klnsti může zadavatel zvážit, zda nevyzvat více ddavatelů) a případné uveřejnění výzvy vhdným způsbem (např. na internetvé

19 Fnd mikrprjektů reginu Nisa adrese); výzva bude bsahvat rvněž údaje kritériích, která jsu rzhdná pr zadání zakázky (hdntící kritéria); dba pr pdání nabídek ddavateli musí být minimálně 10 dní de dne deslání výzvy ddavatelům ustanvení alespň tříčlenné kmise pr psuzení a hdncení nabídek; alespň jeden člen kmise musí mít dbrnst ve vztahu k pžadvanému plnění (např. u zakázky na ddávku hardware bude jeden člen hdntící kmise mít alespň středšklské vzdělání v příslušném bru) zdůvdněné dpručení (s hledem na hdntící kritéria) zadavateli (pvěřené sbě) k uzavření smluvy s vybraným ddavatelem rzhdnutí zadavatele výběru nejvhdnější nabídky a sdělení tét infrmace všem účastníkům řízení splu se stručným důvdněním výběru uzavření smluvy s ddavatelem případně rzhdnutí zadavatele zrušení řízení. Pracvníci příslušnéh Správce Fndu mají práv účastnit se všech prcedur suvisejících s výběrem ddavatele a mají práv přístupu k veškeré dkumentaci suvisející s realizací veřejné zakázky. V případě výběru ddavatele prstřednictvím výběrvé kmise (pstup dle části 3) má knečný uživatel pvinnst známit Správci Fndu zasedání výběrvé kmise nejpzději 7 kalendářních dní před jejím knáním. Pracvník Správce Fndu má při výběrvém řízení statut pzrvatele. Způsb výběru ddavatelů bude stručně ppsán také v Závěrečné zprávě za mikrprjekt. U všech zakázek, u kterých bude zadávací řízení vyhlášen p pdpisu Smluvy a jejichž hdnta je ,-Kč a vyšší (platí pr ddávky a služby), resp ,-Kč a vyšší (platí pr stavební práce) je partner před vyhlášením zadávacíh řízení pvinen předlžit (stačí v elektrnické pdbě) Správci Fndu ke kntrle tyt dkumenty: 1)zadávací dkumentaci, příp. výzvu (pkud zárveň platí funkci zadávací dkumentace), 2)kalkulaci předpkládané hdnty VZ vč. zdůvdnění. Správce Fndu vydá k uvedeným dkumentům stanvisk d 10 pracvních dní d jejich bdržení. Zadávací řízení je mžné vyhlásit až p bdržení suhlasnéh stanviska Správce Fndu. VII. VEŘEJNÁ PODPORA Každý příjemce dtace by si měl před pdáním prjektvé žádsti plžit tázku, zda bsah prjektu může zakládat veřejnu pdpru. Prjekt zakládá veřejnu pdpru, pkud narušuje neb může narušit hspdářsku sutěž. Pskytnutím dtace by kperační partner získal neprávněnu výhdu v eknmické činnsti (tj. nabízení výrbků a/neb služeb na vlném trhu) vůči statním eknmickým subjektům půsbícím na splečném trhu EU. Tat situace je řešena v legislativě EU a veřejné pdpry, které narušují neb by mhly narušit hspdářsku sutěž na vlném trhu EU, jsu zakázané a tedy neslučitelné s právem EU. V jakém případě (u jakých typů prjektů) becně hrzí rizik veřejné pdpry? Velice jednduše řečen se jedná takvé aktivity, které jsu ve své pdstatě kmerčními aktivitami, přičemž je lhstejné, zda by takvé aktivity (eknmické činnsti) byly nabízeny za úplatu, neb bezplatně a které zárveň jsu a neb by mhly být na vlném trhu nabízeny i jinými eknmickými subjekty

20 Fnd mikrprjektů reginu Nisa VIII. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ Způsbilým výdajem jsu i tiskviny a infmateriály vydané v anglickém jazyce, pkud je tat skutečnst uvedena v žádsti a schválena EŘV. Pměr účastníků z české a plské strany by měl být přibližně 50:50. Administrátr FMP dpručuje knečným uživatelům, aby v průběhu realizace prjektu byli s ním v kntaktu a průběžně knzultvali případné prblémy. KONTAKTY NA MANAŽERY FMP V EUROREGIONU NISA: Prjektvý manažer Finanční manažer PETRA BULÍŘOVÁ JANA KAČEROVÁ Tel. : Tel. : Adresa : Eurregin NISA, Třída 1.máje 858/26, Liberec 1 Prjekt je splufinancván z ERDF (Evrpskéh fndu reginálníh rzvje - Fnd mikrprjektů Cíl 3 OPPS ) prstřednictvím Eurreginu Nisa Překračujeme hranice

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé služby. 6 zhtvení grantvé přihlášky (v ČJ). 6 průměrné ceny

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více