Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce CÍL 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3"

Transkript

1 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012

2 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel II. Smluva financvání prjektu... 3 Knečná výše finančních prstředků z FMP 3 Změna smluvy financvání 3 Nepdstatné změny. 3 Pdstatné změny..3 III. Realizace prjektu Publicita.4 Vzrvý příklad tiskviny s publicitu....5 Výběr ddavatele..5 Kntrla prjektu.. 5 Kntrly na místě. 5 Kntrly publicity tištěných, elektrnických neb internetvých výstupů Kntrly přízenéh vybavení...6 IV. Financvání prjektu....6 Výdaje 6 Způsbilst výdajů...6 Časvá způsbilst výdajů.6 Nezbytnst výdajů pr realizaci prjektu..7 Způsbilst výdajů pdle charakteru.7 Zaúčtvání výdajů 7 Dkladvání výdajů..8 Osbní výdaje...9 Mzdvé výdaje...9 Cestvní výdaje..10 Věcné výdaje.. 10 Režijní výdaje..10 Výdaje na drbný materiál a neinvestiční vybavení..11 Finanční výdaje..12 Externí výdaje.12 Investiční výdaje.13 Výdaje na publicitu. 13 Příjmy...14 V. Žádst platbu a Závěrečná zpráva Závěrečná zpráva realizaci prjektu 14 Žádst platbu...15 Platba...17 VI. Veřejné zakázky maléh rzsahu VII. Veřejná pdpra.. 19 VIII. Závěrečná dpručení...20 Kntakty

3 Fnd mikrprjektů reginu Nisa I. KONEČNÝ UŽIVATEL Knečný uživatel je subjekt, který získá finanční prstředky z Fndu mikrprjektů (FMP) na realizaci svéh prjektu. Finanční prstředky z FMP na realizaci prjektu jsu schvalvány Eurreginálním řídícím výbrem (EŘV), který může schválit prjekt bez výhrad neb s výhradu. II. SMLOUVA O FINANCOVÁNÍ P schválení prjektu EŘV, ppř. splnění pdmínek stanvených EŘV, je knečnému uživateli navržena smluva financvání prjektu. Ve smluvě financvání jsu stanveny pdmínky, za jakých bude prjekt realizván. Smluvu s knečným uživatelem uzavírá Správce Fndu: Eurregin Nisa. Před uzavřením smluvy Administrátr ještě zkntrluje základní pdmínky pr realizaci prjektu, zejména pak termíny realizace prjektu, rzpčet a patření v rámci pvinné publicity. V případě, že Administrátr najde nějaku nesrvnalst (např. chybné zařazení výdaje d výdajvé plžky neb kapitly), může knečnému uživateli navrhnut změnu ještě před uzavřením smluvy. Smluva při realizaci prjektu sledujte údaje uvedené ve smluvě a jejich přílhách. Údaje uvedené ve smluvě jsu pr knečnéh uživatele závazné. Při veškeré krespndenci uvádějte název prjektu neb registrační čísl (tj. čísl začínající CZ.3.22/3.3.01) Knečná výše finančních prstředků z FMP Knečná výše příspěvku z FMP bude stanvena pdle skutečně prkázaných a Administrátrem schválených způsbilých výdajů, nesmí však překrčit maximální výši schválenu EŘV a uvedenu ve smluvě. Pkud skutečné způsbilé výdaje budu nižší, než je tat částka, bude příspěvek mezen na částku určenu 85% prcenty z celkvých způsbilých výdajů neb jak byl schválen EŘV a uveden ve smluvě. Způsbilé výdaje prjektu se pnižují částku, kteru příjmy prjektu překrčily vlastní pdíl žadatele (viz str. 14 tét příručky). Změna smluvy financvání Nepdstatné změny Za nepdstatné jsu pvažvány změny, které: - nemají vliv na samtný bsah a cíle mikrprjektu (např. změna adresy, změna bankvníh účtu apd.), - mají malý vliv na bsah či cíle mikrprjektu (např. změna termínu či místa knání akce v rámci mikrprjektu apd.). Nepdstatné změny budu Administrátrvi puze známeny, a t písemnu frmu. Pdstatné změny Za pdstatné jsu pvažvány změny, které: - mají vliv na bsah, cíle či dbu trvání mikrprjektu (např. redukce pčtu aktivit v rámci mikrprjektu, změna dby realizace mikrprjektu apd.) - mají vliv na rzpčet mikrprjektu jedná se přesun prstředků mezi rzpčtvými kapitlami více než 15% půvdní částky příslušné kapitly

4 Fnd mikrprjektů reginu Nisa Pdstatné změny prjektu vyžadují schválení Administrátrem FMP a změnu smluvy financvání frmu písemnéh ddatku k půvdní smluvě. Žádst změnu smluvy musí být pdána u Administrátra FMP v dstatečném časvém předstihu, nejpzději však 30 dní před prvedením uvažvané změny prjektu. Závažné změny měnící charakter, strukturu neb rzsah mikrprjektu musí schválit Eurreginální řídící výbr na svém nejbližším zasedání. Termín zasedání známí Administrátr žadateli písemnu frmu. Bez schválení výbrem nemůže být změna prvedena. Změny prjektu nelze prvádět p termínu uknčení prjektu uvedeném ve smluvě. Změna rzpčtu, která nebyla Administrátrvi včas známena, nebude při vyúčtvání akceptvána. III. REALIZACE PROJEKTU Za realizaci prjektu nese dpvědnst knečný uživatel. Pdpisem smluvy financvání se knečný uživatel zavazuje realizvat prjekt v suladu s ppisem uvedeným ve smluvě financvání. Pkud v průběhu realizace prjektu djde k úsprám, nelze bez schválení EŘV - za tyt úspry realizvat více aktivit než je uveden v Žádsti (ppř. Shrnutí). Bez schválení EŘV jsu výdaje na tyt přidané aktivity neuznatelné. Publicita Knečný uživatel je pvinen zajistit mikrprjektu dstatečnu publicitu a infrmvat veřejnst vhdným způsbem tm, že daný mikrprjekt byl pdpřen v rámci OPPS a byl splufinancván z ERDF. Způsb zajištění publicity závisí na typu prjektu. Opatření k zajištění publicity mikrprjektů financvaných z Fndu mikrprjektů jsu uvedena na Pvinnsti knečnéh příjemce týkající se zajištění publicity, budu přesně vymezeny ve Smluvě financvání mikrprjektu. Pvinnsti zaktvené ve Smluvě jsu pr knečnéh příjemce závazné a jejich neplnění by mhl mít za následek předčasné uknčení Smluvy financvání mikrprjektu. Veškeré výdaje uvedené v kapitle 6 musí splňvat pravidla publicity. Tat pravidla také platí pr ceny a dměny v sutěžích. Knečný uživatel je pvinen k zajištění publicity prjektů financvaných z Fndu mikrprjektů: - uvést spluúčast EU na všech webvých prstrách přízených v rámci prjektů a na všech dkumentech určených pr veřejnst vydaných v rámci prjektů (např. prpagační bržury, mapy, plakáty, pzvánky, materiály pr účastníky akce, články v tisku apd.) tj. lg Prgramu, umístění vlajky EU s nápisem Evrpská unie vlajka EU nesmí být menší než statní lga, lg ERN, text Prjekt byl splufinancván z prstředků ERDF prstřednictvím Eurreginu Nisa - Nysa a prhlášení Překračujeme hranice. U prjektů typu akce (knference, semináře, šklení, kulturní akce apd.) je navíc knečný uživatel pvinen: - 4 -

5 Fnd mikrprjektů reginu Nisa - během akce ústně infrmvat účastníky splufinancvání ze zdrjů EU, - viditelně umístit vlajku EU v místě knání akce. U specifických prjektů budu patření k zajištění publicity řešena individuálně p dhdě s Administrátrem FMP. Opatření za účelem prpagace účasti prstředků EU na prjektu jsu uvedena ve Smluvě financvání. Tat patření jsu pr knečnéh uživatele závazná, pdléhají kntrle a jejich neplnění by mhl mít za následek předčasné uknčení smluvy financvání. V případě malých prpagačních předmětů (např. prpiska, hrnek) je pstačující lg prgramu a vlajka EU s textem Evrpská unie. Výdaje na publicitu jsu způsbilým výdajem, pkud jsu zahrnuty v rzpčtu prjektu. Tat pravidla platí i v případě, že realizace prjektu bude zapčata a bude prbíhat před schválením prjektu Eurreginálním řídícím výbrem. Vzrvý příklad publicity: Tent prjekt je splufinancván z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj prstřednictvím Eurreginu NISA. EVROPSKÁ UNIE PŘEKRAČUJEME HRANICE Výběr ddavatele Při nákupu vybavení neb služeb musí knečný uživatel dbát na nejlepší hdntu za vynalžené finanční prstředky, tedy nejlepší pměr mezi cenu a kvalitu, ve shdě se zásadu transparentnsti a rvnéh zacházení s ptenciálními ddavateli, přičemž je třeba věnvat pzrnst tmu, aby nedšl ke střetu zájmů. Knečný uživatel je pvinen řídit se pravidly zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (viz str.17 tét příručky). Kntrla prjektu Kntrly na místě Kntrlu realizace prjektu na místě prvádí zejména Administrátr FMP. Knečný uživatel je pvinen s dstatečným časvým předstihem Administrátrvi FMP sdělit přesný termín, míst realizace a prgram aktivit v rámci prjektu a umžnit kntrlu na místě. Administrátr je právněn prvádět kntrlu publicity prjektu, naplnění mnitrvacích ukazatelů apd. Knečný uživatel pskytujte Administrátrvi infrmace jedntlivých aktivitách prjektu včas a bez upmínání ze strany Administrátra. Nepskytnutí infrmací může mít za následek vypvězení smluvy. Kntrly publicity tištěných, prpagačních, elektrnických neb internetvých dprvdných prduktů a výstupů: Administrátr FMP prvádí také kntrlu : - 5 -

6 Fnd mikrprjektů reginu Nisa - tištěných dprvdných prduktů a výstupů prjektu (např. pzvánky, plakáty, vydané bržury apd.) knečný uživatel je pvinen pskytnut Administrátrvi FMP vzrek tištěných materiálů, - prpagačních materiálů a darů (např. prpiska, hrnek, tričk, phár, medaile apd.) knečný uživatel je pvinen pskytnut Administrátrvi FMP vzrek neb ftgrafii materiálů a darů, - elektrnických dprvdných prduktů a výstupů (např. CD) - knečný uživatel je pvinen pskytnut Administrátrvi FMP vzrek těcht prduktů, - internetvých dprvdných prduktů a výstupů (např. infrmace prjektu na www, nvě vytvřená www apd.) - knečný uživatel je pvinen sdělit Administrátrvi FMP přesnu internetvu adresu. Kntrly přízenéh vybavení Administrátr FMP je právněn prvádět také kntrlu vybavení přízenéh pr účely prjektu a jeh využití při realizaci prjektu. Administrátr FMP dále prvádí kntrlu dkumentace suvisející s prjektem a kntrlu Žádsti platbu, vč. Závěrečné zprávy realizaci prjektu a jejích přílh. Centrum pr reginální rzvj ČR (CRR) prvádí zejména namátkvé a mimřádné kntrly a ptvrzuje správnst suhrnné žádsti platbu připravenu Správcem a všech s ní suvisejících přílh. Upzrňujeme žadatele, že d 5 let d sknčení realizace prjektu budu prbíhat kntrly ex-pst, kde bude krmě pkračující splupráce s partnerem kntrlván majetek (vč. pjištění viz str. 13) přízený v rámci prjektu apd. IV. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU VÝDAJE Prgram neumžňuje zálhvé platby ani průběžné prplácení výdajů při realizaci prjektu z prstředků FMP. Knečný uživatel pdpisem Smluvy financvání garantuje zajištění plnéh financvání předlženéh prjektu z vlastních zdrjů p celu dbu trvání prjektu. P uknčení prjektu a předlžení příslušných dkumentů v rzsahu a způsbem uvedeným dále mu budu z prstředků Fndu zpětně prplaceny způsbilé výdaje, maximálně však ve výši přiznané pdpry. Způsbilst výdajů Aby výdaj mhl být pvažván za způsbilý, musí splnit tyt pdmínky způsbilsti : - být časvě způsbilý, - být nezbytný pr realizaci prjektu a přiměřený (musí dpvídat cenám v místě a čase bvyklým), - být způsbilý svým charakterem, - být zaúčtván, - být prkazatelný a dlžen řádnými účetními dklady a dprvdnými pdklady, - být prkazatelně uhrazen. Časvá způsbilst výdajů Výdaje na mikrprjekt jsu způsbilé de dne registrace žádsti d IS MONIT7 d uknčení realizace mikrprjektu

7 Fnd mikrprjektů reginu Nisa Pr mikrprjekty s výší schválené dtace nad 10 tis. je mžn uznat jak způsbilé náklady výdaje na přípravu mikrprjektu ve výši max. 5% celkvých způsbilých nákladů, pkud vzniknu v bdbí d d registrace mikrprjektu u Správce a budu uznány jak způsbilé. 1 Jedná se však puze výdaje spjené s přípravu Žádsti včetně pvinných přílh žádsti (tj. výdaje na sepsání Žádsti dtaci a náklady na překlad Shrnutí a pdrbnéh rzpčtu). Knečný termín způsbilsti výdajů je pr každý prjekt dán termínem uknčení realizace prjektu. Výdaje na mikrprjekt musí být zaplaceny nejdéle d 30 dnů d uknčení realizace prjektu (pzr např. v měsíci lednu musí být zaplacen d 30.1.!!!). Nezbytnst výdajů pr realizaci prjektu Aby byl výdaj uznán způsbilým, je nutné prkázat jeh nezbytnst pr realizaci prjektu, přičemž rzhdnutí EŘV přiznání dtace v určité výši nemusí být v tét věci rzhdující. Zbytečnst výdaje se může prkázat až při kntrle prjektu ze strany Administrátra FMP neb CRR např. nákup vybavení, které nebude při prjektu nijak využit neb bude využit jen pr prjekt jen částečně (tent náklad pak lze uznat jen pměrně k využití pr prjekt). Způsbilst výdajů pdle charakteru Obecný výčet způsbilých a nezpůsbilých výdajů je uveden ve Směrnici pr žadatele a knečnéh uživatele. Uvedení výdaje ve výčtu způsbilých výdajů však autmaticky neznamená jeh způsbilst pr jakýkli typ prjektu. Kntrla způsbilsti jedntlivých výdajů rzpčtu však prbíhá již při hdncení prjektvé žádsti, výdaje nezpůsbilé svým charakterem by se tedy již při realizaci prjektu neměly vyskytvat. Výdaje na krdinaci a vedení prjektu mhu být maximálně 15% z celkvých způsbilých výdajů. Výdaje na alkhlické nápje jsu vždy nezpůsbilým výdajem. Drbné vybavení a majetek přízený těsně před uknčením realizace prjektu není pvažván za nezbytně nutný pr realizaci prjektu a prt nebude pvažván za způsbilý. Výdaje nad 500EUR / CZK / 2 200PLN (relevantní je měna dkladu) musí být hrazeny bankvním převdem. Výjimku jsu případy, kdy platba nelze uhradit převdem (např. vstupné, jízdné, permanentky apd.), je však nutné dlžit řádné zdůvdnění. Knečný uživatel je pvinen pskytnut Administrátrvi FMP vzrek všech tištěných výstupů prjektu (např. publikace, infmateriály, letáky, bržury atd.). Zaúčtvání výdajů Knečný uživatel je pvinen vést účetnictví spjené s realizací prjektu dděleně d vlastní účetní evidence, např. frmu samstatnéh účet. střediska neb ddělenéh analytic. účtu. 1 ve vztahu k vyúčtvání jsu uvedené částky hdntami mikrprjektu v kamžiku jeh schválení EŘV - 7 -

8 Fnd mikrprjektů reginu Nisa Knečný uživatel je pvinen dlžit přehled dděleném účetnictví prjektu, např. výpisem za samstatné účetní středisk (celkvý sučet střediska musí suhlasit s částku v supisce dkladů, případné rzdíly musí být písemně vysvětleny např. zakruhlvání, kurzvní rzdíly apd.). Knečný uživatel je pvinen vést účetnictví v CZK (d supisky v Žádsti platbu v Benefitu se však uvádí měna uvedená na faktuře). Faktura musí být značena názvem prjektu neb registračním číslem (tj. číslem začínajícím CZ.3.22/3.3.01). DPH je způsbilým výdajem puze u neplátců DPH. Knečný uživatel je pvinen při pdání žádsti platbu dlžit, zda je či není pr prjekt plátcem DPH, pkud se tat skutečnst d pdání žádsti dtaci změnila. Dkladvání výdajů Výdaj je pvažván za způsbilý, pkud je dlžen příslušnými účetními dklady a dalšími dprvdnými pdklady. Pkud je faktura vystavena v cizím jazyce, je knečný uživatel pvinen dlžit její překlad d českéh jazyka. Na faktuře (neb na její přílze) je nutné mít rzepsané jedntkvé ceny a mnžství ddávanéh zbží. Pčet kusů musí dpvídat jmennému seznamu přilženému k faktuře (týká se zejména ubytvání, stravvání a dprav. služeb) neb musí být dlžen vysvětlení rzdílů. Pzr na datum zdanitelnéh plnění (ZP) na faktuře!!! Datum ZP nesmí být před registrací prjektu v MONIT a nesmí být p sknčení trvání prjektu! (netýká se výdajů na přípravu prjektvé žádsti) Způsb úhrady uvedený na faktuře (htvě neb platebním příkazem) musí dpvídat skutečnému způsbu úhrady. Variabilní symbl a částka uvedená na faktuře musí dpvídat variabilnímu symblu a částce na bankvním výpisu neb pkladním dkladu (neb musí být dlžen zdůvdnění rzdílu/ů). Paragn jak zjedndušený daňvý dklad lze vystavit jen d výše Kč včetně daně, na vyšší částku je nutné vystavit fakturu. K vyúčtvání je třeba předlžit všechny pžadvané dklady - fakturu s značením prjektu, bjednávku, ddací list, dklad zaplacení, výpis z ARESu, seznam účastníků atd. (viz. další text). Administrátr bude při kntrle vyúčtvání zjišťvat (z internetu a jiných zdrjů), zda cena je cenu bvyklu (vyšší cena nebude uznána). Dále jsu uvedeny pžadvané dklady a pdklady pr vybrané jedntlivé typy výdajů : - 8 -

9 Fnd mikrprjektů reginu Nisa 1. Osbní výdaje Mzdvé výdaje Jedná se výdaje na pracvníky, kteří práci pr prjekt vyknávají na základě pracvní smluvy, dhdy prvedení práce neb dhdy pracvní činnsti. Pdklady pr dlžení těcht výdajů : - pracvně právní dkumenty např. dhdy prvedení práce (DPP), dhdy pracvní činnsti (DPČ), pracvní smluvy (splečně s platvým výměrem a náplní práce) apd. V případě pracvníků knečnéh uživatele, kteří jsu pr práci na prjektu vyčleněni na část svéh pracvníh úvazku, je nutné tut skutečnst dlžit (např. ddatkem k pracvní smluvě) - v dkumentech je nutné uvést specifikaci a rzsah činnsti, - výplatní listiny (netýká se DPP bez hlavníh neb vedlejšíh pracvníh pměru), v případě pracvních smluv a dhd pracvní činnsti také přehled plateb zaměstnavatele na zdravtní a sciální pjištění (+ čestné prhlášení statutárníh zástupce, že suhrnné částky bsahují ZP, SP a zálhvu daň uplatňvanu v rámci prjektu, pkud jsu uvedené částky dváděny za více pracvníků než je v rámci prjektu) z těcht pdkladů musí jednznačně vyplynut výše způsbilých sbních výdajů s vazbu na prjekt, - dklady prkazující uhrazení mzdy / dměny, daně z příjmů, ppř. dvdů na zdravtní a sciální pjištění (bankvní výpisy, pkladní dklady v případě výplaty v htvsti), - v případě práce na DPP/DPČ dkládat Prtkl prvedení práce příklad výkazu práce k dispzici na - v případě pracvních úvazků v pracvním pměru je třeba dkládat timesheet/výkaz práce a t jen v případě, když se zaměstnanec pdílí na realizaci prjektu puze částí svéh pracvníh úvazku, případně se pdílí na více prjektech v rámci jednh pracvněprávníh vztahu (tj. pkud v pracvní náplni/pracvní smluvě není jednznačně stanven celý 100%) - příklad výkazu práce k dispzici na - u zaměstnanců vyknávajících práci na základě pracvní smluvu dlžit mzdvý list (neb evidenční list důchdvéh pjištění) za předchzí rk, - u DPP a DPČ přilžit medián (dle statistiky reginálních výdělků), k dhledání na Hdinvá sazba musí vycházet ze statistiky reginální ceny práce v daném bru (pdskupiny zaměstnání). Vybranu sazbu přilžte k vyúčtvání! Seznam nejfrekventvanějších hdinvých výdělku na Výkazy dpracvaných hdin zpracvávejte průběžně, zejména pak u déle trvajících prjektů či prjektů s mnha aktivitami. Pzr na dpracvání přiměřenéh pčtu hdin denně. Člvěk není schpen pracvat denně 24 hdin!!! Na pracvní smluvě (ppř. na jejích přílhách), DPP a DPČ musí být v případě bezhtvstní platby čísl účtu pracvníka. K vyúčtvání je třeba dlžit vyplněnu sestavu Rekapitulace mezd k dispzici na tištěná i elektrnická verze! - 9 -

10 Fnd mikrprjektů reginu Nisa Cestvní výdaje Cestvní výdaje lze uplatnit puze na pracvníky, kteří vyknávají pr knečnéh uživatele práci v rámci prjektu na základě pracvní smluvy, DPP neb DPČ. Výše výdajů se musí řídit 151 a násl. Zákníku práce ( cestvních náhradách), ve znění pzdějších předpisů a prváděcích předpisů. Pdklady pr dlžení těcht výdajů : - cestvní příkaz, - dlžení příslušných výpčtů (např. směrnici určení výši ceny za litr phnné hmty), - dkumenty: kpie technickéh průkazu (s údaji sptřebě a druhu phnné hmty), dklad nákupu phnných hmt - pkud nebude cena phnných hmt určena pdle vyhlášky MPSV, Průměrná sptřeba se spčítá aritmetickým průměrem sptřeb uvedených na technickém průkazu. Výjimku však tvří tyt nrmy ES: 93/116/ES, 1999/100/ES a 2004/3/ES, kde je jak průměrná sptřeba uveden třetí údaj. - příslušné dklady za jízdné, ubytvání, ppř. další nutné vedlejší výdaje (např. parkvné apd.), - pkladní dklady prplacení cestvních výdajů. Sučástí cestvních výdajů je i stravné dle výše uvedenéh zákna a příslušných vyhlášek. Výše stravnéh v rámci danéh rzmezí je určena interní směrnicí knečnéh uživatele. Pzr aby údaje ve výpčtu cestvních náhrad dpvídaly skutečnsti (pčet ujetých kilmetrů a tmu dpvídající časvé údaje). Uznatelné jsu puze cesty p Eurreginu Nisa. Cesty mim ERN jsu uznatelné puze v případě, že jsu pr realizaci prjektu nezbytné a pkud jsu ppsány v Žádsti (a tím pádem schváleny EŘV). K vyúčtvání je třeba dlžit vyplněnu sestavu Přehled pracvních cest (vyplňte pdle měny - v neb v Kč ve které byl vyplácen) k dispzici na tištěná i elektrnická verze! 2. Věcné výdaje Režijní výdaje Režijními výdaji se rzumí např. nájem kanceláře, internet, telefnní pplatky, pštvné apd. Tyt výdaje jsu způsbilé puze za předpkladu, že suvisí s realizací prjektu a jsu určeny za pmci jednznačné a prkazatelné metdiky (výpčtů). Pdklady pr dlžení těcht výdajů : - faktura za pskytvané služby (značení faktury názvem prjektu neb číslem), - smluva (např. nájemní) neb bjednávka (bjednávka nemusí být ptvrzená ddavatelem), - hdnty, metdika neb výpčet pr stanvení pměrné části výdajů nezbytných pr realizaci prjektu (např. dečet z elektrměru, výpčet výdajů za prnájem části

11 Fnd mikrprjektů reginu Nisa kanceláře využívané pr práci na prjektu apd.) tištěná i elektrnická verze. Příklad výpčtu k dispzici na - dklady prplacení výdajů (výdajvé pkladní dklady s pdpisem a razítkem ddavatele neb kpii příjmvéh dkladu ddavatele neb kpie bankvníh výpisu), - výpis ddavatele z ARESu neb pdbné evidence u plských faktur nutn dlžit na vyžádání Administrátra Při vyúčtvání nákladů na pštvné je nutné dlžit seznam adres a c byl psílán. Při vyúčtvání nákladů za telefnní pplatky je nutné dlžit čestné prhlášení, že dané čísl byl využíván výhradně v rámci prjektu (ppř. jakým dílem). Metdika pr výpčet stanvení pměrné části výdaje se týká VŠECH výdajů v tét kapitle (kapitla 2.2), tj. i kancelářskéh materiálu apd. Dpručujeme prt kancelářský a jiný materiál zahrnut d následující kapitly (kapitla 2.3 Nákup materiálu, pkud je v půvdním rzpčtu bsazena). Výdaje na drbný materiál a neinvestiční vybavení Pdklady pr dlžení těcht výdajů : 1. pkud ddavatel vystaví pkladní dklad, je třeba dlžit: - pkladní dklad, - výdajvý dklad knečnéh uživatele, - výpis z ARESu (není třeba ddávat u známých bchdních řetězců jak např. Tesc, Billa, Lidl, Penny Market, Plus atd.) u plských dkladů na vyžádání Administrátra. 2. pkud ddavatel vystaví fakturu, je třeba dlžit: - faktura (značení faktury názvem prjektu neb číslem), - smluva neb bjednávka (bjednávka nemusí být ptvrzená ddavatelem), - ddací list neb předávací prtkl (ppř. ptvrzení převzetí na faktuře), - dklady prplacení výdajů (výdajvé pkladní dklady s pdpisem a razítkem ddavatele neb kpii příjmvéh dkladu ddavatele neb kpie bankvníh výpisu), - výpis ddavatele z ARESu neb pdbné evidence u plských faktur nutn dlžit na vyžádání Administrátra. Pkud není k zakupení zbží ptřeba bjednávka, zbží je zaplacen a převzat přím na prdejně a faktura vystavena také ihned na prdejně, platí pr dkladvání pravidla jak u zjedndušenéh pkladníh dkladu (např. MAKRO). Nepřizujte drbné vybavení a majetek těsně před uknčením realizace prjektu! Pčet kusů na faktuře musí dpvídat pčtu kusů na ddacím listu

12 Fnd mikrprjektů reginu Nisa Pzr, aby bjem zakupenéh materiálu v rámci prjektu (zejména kancelářskéh) dpvídal délce a bsahu prjektu. Administrátr bude při kntrle vyúčtvání zjišťvat (z internetu a jiných zdrjů), zda cena je cenu bvyklu (vyšší cena nebude uznána). 3. Finanční výdaje Zde jsu zahrnuty výdaje za zřízení a vedení účtu, který služí výhradně pr ptřeby prjektu (pkud se knečný uživatel rzhdne pr zřízení tht účtu). Pdklady pr dlžení těcht výdajů : - smluva zřízení tht účtu, - bankvní výpisy. 4. Externí výdaje Zde jsu zahrnuty výdaje na tlumčnické a překladatelské služby, vedení účetnictví, výdaje na externí pradce, šklení, ubytvání, stravvání, dpravu zajišťvanu externím dpravcem apd. Pdklady pr dlžení těcht výdajů : - faktura (značení faktury názvem prjektu neb číslem), - smluva neb bjednávka (bjednávka nemusí být ptvrzená ddavatelem), - u výdajů typu ubytvání, stravvání, vstupné, dpravné apd. jmenný seznam účastníků akce, - dklady prplacení výdajů (výdajvé pkladní dklady s pdpisem a razítkem ddavatele neb kpii příjmvéh dkladu ddavatele neb kpie bankvníh výpisu), - výpis ddavatele z ARESu neb pdbné evidence u plských faktur nutn dlžit na vyžádání Administrátra, - u výdajů za přepravu dlžit záznam prvzu vzidla (v případě služebních cest kpii knihy jízd patří d plžky 2.3 jak phnné hmty). Příjemce dtace nesmí sám sbě prnajmut prstry a pskytnut služby. Tt platí i pr všechny partnery prjektu. Raut není uznatelným výdajem, uznatelný výdaj je bčerstvení. Nezpůsbilým výdajem jsu výdaje na kulturní a umělecké činnsti ddávané neb zprstředkvané externími subjekty, výjimku jsu ddávky d nepdnikatelských subjektů 2 sídlících v pdprvaném území (Eurregin Nisa- Nysa) za pdmínky, že fyzická sba neb právnická sba přím vyknávající tyt kulturní a umělecké činnsti mají též sídl v pdprvaném území a jimi ddávaná kulturní a umělecká činnst není hlavním zdrjem jejich příjmů 3. 2 Jedná se fyzické sby nepdnikatele a právnické sby, které vedu účetnictví v suladu s vyhlášku 504/2002, kteru se prvádějí některá ustanvení zákna č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů, pr účetní jedntky, u kterých hlavním předmětem činnsti není pdnikání, pkud účtují v sustavě pdvjnéh účetnictví. 3 Tt musí ddavatel v případě ptřeby dpvídajícím způsbem dlžit (u výdaje za vystupení žákvskéh hudebníh subru při základní umělecké škle není nutné dkládat, u hnráře za autrské čtení je nutn dkládat např. čestným prhlášením, kde uvede činnst, která je hlavním zdrjem jeh příjmů může být sučástí Smluvy)

13 Fnd mikrprjektů reginu Nisa Pzr, aby ceny byly úměrné cenám bvyklým v místě a čase Administrátr bude při kntrle vyúčtvání zjišťvat (z internetu a jiných zdrjů), zda cena je cenu bvyklu (vyšší cena nebude uznána) dpručujeme knzultaci s Administrátrem FMP. 5. Investiční výdaje Jedná se nákup investičníh vybavení a majetku s cenu přízení d 40000,- Kč, resp ,- Kč (v případě nehmtnéh majetku). Pdklady pr dlžení těcht výdajů : - faktura (značení faktury názvem prjektu neb číslem prjektu), - smluva,, - ddací list neb předávací prtkl (ppř. ptvrzení převzetí na faktuře), - zařazení majetku (inventární karta), - dklady prplacení výdajů (kpie bankvníh výpisu), - výpis ddavatele z ARESu neb pdbné evidence u plských faktur nutn dlžit na vyžádání Administrátra. Nepřizujte investiční vybavení a investiční majetek těsně před uknčením realizace prjektu! Administrátr bude při kntrle vyúčtvání zjišťvat (z internetu a jiných zdrjů), zda cena je cenu bvyklu (vyšší cena nebude uznána). Investiční majetek musí být pjištěn de dne přízení d 5 let p uknčení realizace prjektu! 6. Výdaje na publicitu Jedná se výdaje na prpagační materiály, infrmační tabule, reklamu v médiích apd. Pdklady pr dlžení těcht výdajů : - faktura (značení faktury názvem prjektu neb číslem), - smluva neb bjednávka (bjednávka nemusí být ptvrzená ddavatelem), - ddací list neb předávací prtkl (ppř. ptvrzení převzetí na faktuře), - dklady prplacení výdajů (výdajvé pkladní dklady s pdpisem a razítkem ddavatele neb kpii příjmvéh dkladu ddavatele neb kpie bankvníh výpisu), - výpis ddavatele z ARESu neb pdbné evidence u plských faktur nutn dlžit na vyžádání Administrátra, - seznam míst kam byly materiály umístěny neb distribuvány. K vyúčtvání dlžte minimálně 1ks d každéh ddanéh zbží (neb alespň ftgrafii) a kpii reklamy v médiích

14 Fnd mikrprjektů reginu Nisa Všechny infrmační materiály, tabule a statní prdukty se musí řídit pravidly publicity. Pkud jsu na infrmačních materiálech spnzři, kmerční partneři akce apd., musí žadatel na vyžádání Administrátra dlžit v případě finančníh příspěvku smluvu/y s těmit partnery. Pkud byl pskytnut jiné plnění než finanční příspěvek, je nutné dlžit čestné prhlášení. PŘÍJMY Za příjmy prjektu jsu pvažvány všechny příjmy vzniklé v rámci realizace mikrprjektu. Jedná se např. vstupné vybírané knečným uživatelem, knferenční pplatek, startvné, účastnický pplatek na šklení, prdej materiálů vydaných v rámci prjektu apd. Veškeré příjmy, které v průběhu realizace prjektu vzniknu, mhu být příjemcem pužity jak zdrj splufinancvání prjektu míst vlastních prstředků. D výše vlastníh pdílu splufinancvání tak příjmy nemají vliv na výši dtace. V případě, že příjmy překrčí vlastní pdíl splufinancvání, dchází ke krácení dtace z ERDF a t částku, kteru příjmy vlastní pdíl překrčily. V. ŽÁDOST O PLATBU A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA D 30 dnů d uknčení realizace prjektu je knečný uživatel pvinen předlžit Administrátrvi FMP Žádst platbu a Závěrečnu zprávu. Závěrečná zpráva realizaci prjektu Knečný uživatel je pvinen předlžit d 30 dnů p uknčení prjektu Administrátrvi FMP Závěrečnu zprávu realizaci prjektu, a t v 1 vyhtvení v elektrnické verzi a v 1 vyhtveních v tištěné pdbě s pdpisem. Frmulář tét zprávy je k dispzici na Je nutné vyplnit všechny pžadvané údaje: čísl prjektu (číslice za pslední závrku z IS MONIT), název prjektu (dle Smluvy), údaje žadateli (vč. kntaktů, dle Smluvy), plán výdajů v eurech (dle str. 3 ve Smluvě), skutečnst v eurech (musí dpvídat žádsti platbu z Benefitu, maximálně však ve výši, která je uvedena ve Smluvě), výši příjmů, datum registrace v MONIT (str. 2 ve Smluvě), zahájení a uknčeni realizace prjektu (str. 2 ve Smluvě), čísl Smluvy financvání (evidenční čísl Smluvy na str.1), datum pdpisu Smluvy (platné je datum pzdějšíh pdpisu), datum pdpisu Ddatku (pkud byl vypracván; v případě více Ddatků vyplňte všechny data pdpisů; pkud nebyl Ddatek vypracván, nechte ple prázdné), Aktivity (skutečnst dle průběhu realizace, v návaznsti na ppis aktivit v Žádsti), Cílvé skupiny (skutečnst, v návaznsti na ppis cílvých skupin v Žádsti),

15 Fnd mikrprjektů reginu Nisa Ukazatel (dle ppisu v Žádsti), plán (dle ppisu Žádsti), skutečnst (dle skutečné realizace), Účastníci (dle skutečnsti např. dle prezenčních listin, plán dle Žádsti či Shrnutí prjektu přidanéh k Žádsti), Zdůvdnění dchylek (tj. nižší i vyšší hdnty než je plán - pkud jsu plánvané cíle stejné jak skutečnst, nechte ple prázdné), Hdncení přeshraniční splupráce (skutečnst, v návaznsti na ppis splupráce v Žádsti), Buducí záměry a udržitelnst (s plským partnerem, v návaznsti na ppis v Žádsti), Publicita - dle skutečnsti (nutn přilžit vše - CD,výstřižky z nviny, tisk.zprávy atd.), Výběrvá řízení (pkud se v rámci prjektu neuskutečnily, nechte tabulku prázdnu; pkud se v rámci prjektu uskutečnil více výběrvých řízení, zkpírujte tabulku a vyplňte příslušný pčet). Závěrečnu zprávu zpracujte tak, aby p jejím přečtení byl mžné získat knkrétní představu realizvaném prjektu (naplnění mnitrvacích ukazatelů, prpagace prjektu, ddržení harmngramu prjektu, účelnst a kvalita splupráce s partnerem, udržitelnst prjektu). Pkud je skutečný pčet aktivit nižší než plán, celkvé uznatelné výdaje musí být úměrně tét skutečnsti také nižší než plán. Pkud je skutečný pčet aktivit vyšší než plán, výdaje na tyt aktivity (pkud není přilžen suhlasné stanvisk EŘV) jsu neuznatelné. Zpráva je kntrlvána a schvalvána Administrátrem FMP, přičemž zejména je kntrlvána shda uváděných údajů se skutečným stavem. V případě, že zpráva vykazuje frmální nedstatky, avšak údaje v ní uvedené jsu v suladu se skutečnstí, pžádá Administrátr FMP knečnéh uživatele úpravy a dplnění zprávy se stanvením termínu, d kteréh musí být pžadavek splněn. V případě, že zpráva bsahuje infrmace, které jsu v rzpru se zjištěnu skutečnstí, Administrátr FMP tyt nedstatky knzultuje s kntrlním rgánem, přičemž může djít k adekvátnímu snížení grantu. Žádst platbu Kmpletní žádst platbu se skládá: - z kpií účetních dkladů a dalších dkumentů vztahujících se k jedntlivým výdajům (vč. účetníh deníku za středisk), - z čestnéh prhlášení, že se riginály účetních dkladů shdují s předlženými kpiemi (k dispzici na stránkách - z čestnéh prhlášení tm, že v průběhu prjektu vznikly jen takvé příjmy, které jsu uvedeny v žádsti platbu (k dispzici na stránkách - z frmuláře Žádsti platbu za mikrprjekt, která bsahuje také vyúčtvací tabulku (žadatel generuje z Benefitu). Žádst platbu frmulář z Benefitu Tent frmulář je v IS Benefit aktivní p zahájení realizace prjektu. Žadatel p přihlášení d IS Benefit vybere prjekt, v rámci kteréh chce žádat platbu, a vybere zálžku Žádst platbu a pté Zalžit nvu žádsst platbu. V levé nabídce je část Datvá blast

16 Fnd mikrprjektů reginu Nisa žádsti, která má čtyři zálžky 1.Žádst platbu, 2.Supiska výdajů, 3.Financvání ŽP, 4.Přílhy žádsti platu Všechna žlutě pdbarvená ple je nutné vyplnit. 1. Žádst platbu: - zvlte Načíst data z Mnit7 a zkntrlujte načtená data, - vyberte účet a zkntrlujte h, - vyberte přadí finančníh plánu (zde je na výběr puze jedna mžnst), - data ulžte. 2. Supiska výdajů: - zde zvlte Vytvř nvu supisku - pd supisku zvlte Nvý záznam a dále vyplňte: V případě kapitly č.1 Osbní výdaje vyplňte všechny pdkapitly (tj. zejména 1.1 Mzdy, 1.2 Odvdy a 1.4 Cestvné) jednu částku, která Vám vyjde p vyplnění Sestav ( Rekapitulace mezd, Přehled pracvních cest ) viz naše stránky U statních kapitl vyplňte: - pdkapitla neb kapitla rzpčtu (dle rzpčtu v žádsti v Benefit), - název plnění (t c je uveden na faktuře či výdajvém dkladu (VD) jak předmět plnění), - účel (k jaké aktivitě se výdaj vztahuje, většinu se shduje s názvem plnění na faktuře či VD neb plžku rzpčtu), - výdaj investiční (pkud jsu v kapitle 5) neb neinvestiční (statní kapitly), - čísl dkladu (variabilní symbl faktury neb čísl VD), - čísl dkladu v účetnictví partnera (čísl dkladu v účetnictví žadatele), - pčet stran dkladu (vč. všech náležitstí tj. vč. bjednávky, výpisu z BÚ, výpisu z ARES apd.), - Název (název ddavatele dle výpisu z ARES), - IČ (dle výpisu z ARES) v případě DPP v kapitle 7 dpručujeme vyplnit nulu, - datum vystavení dkladu (dle faktury či zjedndušenéh pkl. dkladu) v případě DPP v kapitle 7 platí datum pdpisu DPP, - datum úhrady (dle výpisu z BÚ neb stvrzenky) v případě DPP v kapitle 7 platí datum úhrady dměny neb srážkvé daně (c je pzději), - měna dkladu (vyberte dle měny na faktuře neb pkl. dkladu!!!), - Nárkvaná částka bez DPH (částku, kteru žadatel nárkuje bez DPH), - Nárkvaná částka DPH (DPH z částky, kteru žadatel nárkuje),

17 Fnd mikrprjektů reginu Nisa - pté vyberte tlačítk Ulžit, - pr další záznam zvlte nvý záznam a pkračujte stejným způsbem, - p ulžení všech účetních dkladů zvlte přepčet na EUR. 3. Financvání ŽP - zvlte Načíst aktuální kurzy, - zvlte Načíst částky dtace, - vyplňte příjmy v eurech (dle kurzu, který je uveden výše). 4. Přílhy žádsti platbu přílhy by měly bsahvat: - Závěrečnu zprávu realizaci, - čestné prhlášení, že kpie účetních dkladů se shdují s riginály, - čestné prhlášení příjmech, - účetní deník střediska, - kpie účetních dkladů, - ppř. jiné přílhy. Finalizaci žádsti platbu (ŽP) je nutné prvést měsíc p sknčení realizace prjektu (pkud např. prjekt knčí , finalizaci je nutné prvést mezi a ). Dpručujeme před finalizací žádsti platbu v Benefitu pslat žádst a vyúčtvací tabulku ke kntrle Administrátrvi. Platba Eurregin Nisa shrmažďuje prvěřené a schválené Žádsti platbu za mikrprjekty a 3x rčně je pdává kntrlrvi nárdní části (pbčka CRR). P prvedení tét kntrly pdá ERN suhrnnu Žádst platbu. P schválení tét žádsti platbu CRR a následně Ministerstvem pr místní rzvj ČR (MMR) prvede Nárdní fnd Ministerstva financí ČR kntrlu a platbu na účet Finančníh útvaru MMR a ten prvede platbu na účet Správce fndu. Ten pak d 5 pracvních dnů d bdržení platby prvede příslušnu platbu na účty českých knečných uživatelů. Příspěvek je vyplácen v EUR dle kurzu platném v bdbí vyúčtvání prjektu (v měsíci finalizace Žádsti platbu v Benefit). Oficiální zdrj pr měsíční kurz naleznete zde: =47&Lanquage=en VI. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Vzhledem k finančním limitům mikrprjektů financvaných z Fndu, které jsu nižší než limity stanvené ustanvením 12 dst. 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, pstupuje knečný uživatel dle Pstupu pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu. Tent pstup vychází z Metdiky zadávání veřejných zakázek pdle zákna č.137/2006 Sb. veřejných zakázkách a Metdiky zadávání zakázek financvaných ze zdrjů EU, zpracvané MMR. Obě metdiky jsu k dispzici na internetvých stránkách Prgramu a na stránkách Správce Fndu

18 Fnd mikrprjektů reginu Nisa Při zadání všech zakázek je knečný uživatel (zadavatel) pvinen respektvat a ddržvat zásady transparentnsti, zákazu diskriminace a rvnéh zacházení. Dále je uveden stručný pstup výběru ddavatele dle předpkládané hdnty zakázky: 1) pravidla pr zadávání veřejných zakázek v hdntě nepřesahující ,-Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na ddávky a služby, resp ,-Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce Pstup : výzva jednmu ddavateli k předlžení cenvé nabídky (ppřípadě s dalšími pdmínkami plnění), pkud nemá zadavatel aktuální cenvé nabídky již k dispzici, či přímá bjednávka plnění, a t i například vu frmu rzhdnutí pvěřené sby zadavatele na základě ddavatelem předlžené či jinak dstupné aktuální nabídky (není nutné ustanvit hdntící kmisi) uzavření smluvy (uzavřením smluvy se v tmt případě rzumí rvněž dručení ddavatelem ptvrzené bjednávky či přímé pskytnutí pžadvanéh plnění ddavatelem) případně rzhdnutí zadavatele nepřidělení veřejné zakázky/dmítnutí nabídky (např. jestliže cenvá nabídka neb jiné pdmínky plnění nejsu pr zadavatele akceptvatelné Celý prces může být realizván jednu pvěřenu sbu zadavatele právněnu činit jménem a na účet zadavatele tyt úkny. U těcht veřejných zakázek je mžné pstupvat i frmu příméh nákupu v bchdě, avšak při suběžném respektvání pravidel způsbilsti a dkladvání výdajů. 2) pravidla pr zadávání veřejných zakázek v hdntě d ,-Kč bez DPH d ,- Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na ddávky a služby, resp. d ,-Kč bez DPH d ,-Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce Pstup: výzva třem ddavatelům k předlžení cenvé nabídky (s vymezením pžadvanéh plnění a případně dalšími pdmínkami plnění) a případné uveřejnění výzvy vhdným způsbem, pkud nemá zadavatel aktuální cenvé nabídky již k dispzici, a t i například vu frmu; výzva bude bsahvat rvněž údaje kritériích, která jsu rzhdná pr zadání zakázky (hdntící kritéria), která však nemusí být vymezena jak hdntící kritéria pdle zákna; dba pr pdání nabídek ddavateli musí být minimálně 7 dní de dne deslání výzvy ddavatelům rzhdnutí pvěřené sby zadavatele výběru nejvhdnější nabídky na základě ve výzvě stanvených hdntících kritérií a sdělení tét infrmace všem účastníkům řízení splu se stručným důvdněním výběru uzavření smluvy s vybraným ddavatelem (uzavřením smluvy se rzumí rvněž dručení ddavatelem ptvrzené bjednávky) případně rzhdnutí zadavatele zrušení (výběrvéh) řízení; důvdem pr zrušení zadávacíh řízení může být skutečnst, že ddavatelé nepředlžili pr zadavatele akceptvatelné nabídky, ppř. nabídky na zadavatelem pžadvané plnění; zadavatel by si měl mžnst zrušení zadávacíh řízení vymezit již ve výzvě ddavatelům k pdání nabídek. 3) pravidla pr zadávání veřejných zakázek v hdntě d ,-Kč bez daně z přidané hdnty d ,-Kč bez daně z přidané hdnty v případě veřejných zakázek na ddávky a služby Pstup: výzva nejméně třem ddavatelům k předlžení nabídky v mezích pžadavků zadavatele (s hledem na klnsti může zadavatel zvážit, zda nevyzvat více ddavatelů) a případné uveřejnění výzvy vhdným způsbem (např. na internetvé

19 Fnd mikrprjektů reginu Nisa adrese); výzva bude bsahvat rvněž údaje kritériích, která jsu rzhdná pr zadání zakázky (hdntící kritéria); dba pr pdání nabídek ddavateli musí být minimálně 10 dní de dne deslání výzvy ddavatelům ustanvení alespň tříčlenné kmise pr psuzení a hdncení nabídek; alespň jeden člen kmise musí mít dbrnst ve vztahu k pžadvanému plnění (např. u zakázky na ddávku hardware bude jeden člen hdntící kmise mít alespň středšklské vzdělání v příslušném bru) zdůvdněné dpručení (s hledem na hdntící kritéria) zadavateli (pvěřené sbě) k uzavření smluvy s vybraným ddavatelem rzhdnutí zadavatele výběru nejvhdnější nabídky a sdělení tét infrmace všem účastníkům řízení splu se stručným důvdněním výběru uzavření smluvy s ddavatelem případně rzhdnutí zadavatele zrušení řízení. Pracvníci příslušnéh Správce Fndu mají práv účastnit se všech prcedur suvisejících s výběrem ddavatele a mají práv přístupu k veškeré dkumentaci suvisející s realizací veřejné zakázky. V případě výběru ddavatele prstřednictvím výběrvé kmise (pstup dle části 3) má knečný uživatel pvinnst známit Správci Fndu zasedání výběrvé kmise nejpzději 7 kalendářních dní před jejím knáním. Pracvník Správce Fndu má při výběrvém řízení statut pzrvatele. Způsb výběru ddavatelů bude stručně ppsán také v Závěrečné zprávě za mikrprjekt. U všech zakázek, u kterých bude zadávací řízení vyhlášen p pdpisu Smluvy a jejichž hdnta je ,-Kč a vyšší (platí pr ddávky a služby), resp ,-Kč a vyšší (platí pr stavební práce) je partner před vyhlášením zadávacíh řízení pvinen předlžit (stačí v elektrnické pdbě) Správci Fndu ke kntrle tyt dkumenty: 1)zadávací dkumentaci, příp. výzvu (pkud zárveň platí funkci zadávací dkumentace), 2)kalkulaci předpkládané hdnty VZ vč. zdůvdnění. Správce Fndu vydá k uvedeným dkumentům stanvisk d 10 pracvních dní d jejich bdržení. Zadávací řízení je mžné vyhlásit až p bdržení suhlasnéh stanviska Správce Fndu. VII. VEŘEJNÁ PODPORA Každý příjemce dtace by si měl před pdáním prjektvé žádsti plžit tázku, zda bsah prjektu může zakládat veřejnu pdpru. Prjekt zakládá veřejnu pdpru, pkud narušuje neb může narušit hspdářsku sutěž. Pskytnutím dtace by kperační partner získal neprávněnu výhdu v eknmické činnsti (tj. nabízení výrbků a/neb služeb na vlném trhu) vůči statním eknmickým subjektům půsbícím na splečném trhu EU. Tat situace je řešena v legislativě EU a veřejné pdpry, které narušují neb by mhly narušit hspdářsku sutěž na vlném trhu EU, jsu zakázané a tedy neslučitelné s právem EU. V jakém případě (u jakých typů prjektů) becně hrzí rizik veřejné pdpry? Velice jednduše řečen se jedná takvé aktivity, které jsu ve své pdstatě kmerčními aktivitami, přičemž je lhstejné, zda by takvé aktivity (eknmické činnsti) byly nabízeny za úplatu, neb bezplatně a které zárveň jsu a neb by mhly být na vlném trhu nabízeny i jinými eknmickými subjekty

20 Fnd mikrprjektů reginu Nisa VIII. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ Způsbilým výdajem jsu i tiskviny a infmateriály vydané v anglickém jazyce, pkud je tat skutečnst uvedena v žádsti a schválena EŘV. Pměr účastníků z české a plské strany by měl být přibližně 50:50. Administrátr FMP dpručuje knečným uživatelům, aby v průběhu realizace prjektu byli s ním v kntaktu a průběžně knzultvali případné prblémy. KONTAKTY NA MANAŽERY FMP V EUROREGIONU NISA: Prjektvý manažer Finanční manažer PETRA BULÍŘOVÁ JANA KAČEROVÁ Tel. : Tel. : Adresa : Eurregin NISA, Třída 1.máje 858/26, Liberec 1 Prjekt je splufinancván z ERDF (Evrpskéh fndu reginálníh rzvje - Fnd mikrprjektů Cíl 3 OPPS ) prstřednictvím Eurreginu Nisa Překračujeme hranice

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, přiměřensti, rvnéh

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 844/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra zaměstnansti MAS Mravská cesta II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Metodický manuál Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví), o. s. pro příjemce dotace v programu LEADER

Metodický manuál Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví), o. s. pro příjemce dotace v programu LEADER Metdický manuál Mravská cesta (Litvelsk Pmraví),. s. pr příjemce dtace v prgramu LEADER 1/ Pdpis dhdy 2/ Pvinnsti příjemce 3/ Pvinná publicita 4/ Zadávání zakázek 5/ Realizace prjektu 6/ Žádst prplacení

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA PŘÍLOHA 1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY OPPIK Prgram SLUŽBY INFRASTRUKTURY říjen 2016 Cíl Výzvy a právní frmy v prgramu Služby infrastruktury (SI) Pdprvané aktivity prgramu SI Odvětvvé vymezení: CZ-NACE Způsbilé / Nezpůsbilé výdaje Frma a výše

Více

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO NELÉKAŘSKÉ OBORY (dtace na celé specializační vzdělávání

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Pokyn č. GFŘ - D - 9

Pokyn č. GFŘ - D - 9 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 11722 Praha I Sekce metdiky a výknu daní Odbr svdných agend Č.j. 23356/12-3330 Pkyn č. GFŘ - D - 9 k rzhdvání ve věci žádstí prminutí dvdů a penále za prušení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

S M L O U V A. o zajištění realizace akreditovaného profesního vzdělávání pracovníků OSS v rámci projektu Centrum pomoci rodinám II

S M L O U V A. o zajištění realizace akreditovaného profesního vzdělávání pracovníků OSS v rámci projektu Centrum pomoci rodinám II S M L O U V A zajištění realizace akreditvanéh prfesníh vzdělávání pracvníků OSS v rámci prjektu Centrum pmci rdinám II uzavřena pdle 1746 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku ve znění pzdějších

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více