1 Identifikace případové studie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Identifikace případové studie"

Transkript

1 1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodoeí příosů projektu PRACÍ K NÁPRAVĚ 1.1 Idetifikačí údaje projektu Název projektu PRACÍ K NÁPRAVĚ Číslo projektu CZ.1.04/2.1.01/ Oblast podpory Oblast podpory 2.1 Posílení aktivíh politik zaěstaosti )aěřeí projektu )aěstaost oso opouštějííh výko trestu Cíl projektu )výšeí zaěstaosti oso opouštějííh výko trestu Příjee dotace Educa Team s.r.o. Adresa Elišk Krásohorské /, Ústí ad Lae Projektový aažer Mgr. Iveta Backová Partner projektu Bez partnera Výše rozpočtu, % dotace ,- Kč; % Termín realizace 1. dubna řeza Místo realizace a území dopadu Ústecký kraj Webová adresa 1.2 Přehled teréího šetřeí Příjee dotace Idividuálí řízeý rozhovor.., Mgr. Iveta Backová, projektová aažerka Cílová skupina dotazíkové šetřeí realizovaé v průěhu květa získáo elke vplěýh dotazíků od podpořeýh účastíků z řad oso opouštějííh výko trestu Klíčoví aktéři Idividuálí řízeý rozhovor.., Mgr. Iveta Backová, zástupe zaěstavatele Telefoiký řízeý rozhovor.., zástupe spolupraujíí firmy, anonymní) 1.3 Shrnutí provedené evaluace Sekundární zdroje dat o projektu )droje základíh iforaí o projektu a situai před zahájeí realizace projektu byl IS Moit+, resp. údaje z projektové žádosti zaěřeí projektu, íle projektu, aplňováí oitorovaíh idikátorů, výhozí situae ílové skupi a astaveí aktivit projektu s ohlede k jednotlivým cílovým skupinám). Tyto informace sloužil k sestaveí teorie zě projektu a l dále upřesě a doplě a základě provedeého teréího šetřeí. Další zdroje iforaí byly internetové stránky příjee a strák vtvořeé pro projekt (http://www.praciknaprave.cz/). Teréí šetřeí Teréí šetřeí zahrovalo tři hlavní okruh sujektů: příjee dotae zástupe ílové skupi podpořeé oso v rámci projektu) zástupi klíčovýh aktérů spolupraujíí fir, které zaěstával účastík projektu) 1

2 Příjee dotae Řízeý rozhovor l vede se zástupem příjee dotae a spočíval v identifikaci aktivit v projektu a zároveň idetifikai doré a špaté prae v projektu. Na základě řízeého rozhovoru a ásledě posktutýh podkladů evaluačí tým astavil způso sěru iforaí od zástupů ílové skupi, a to forou dotazíkového šetřeí, kd distriui a sěr dotazíkovýh forulářů zajišťoval příjee. Zástupce cílových skupin Dotazíkové foruláře l distriuová podpořeý osoá z řad cílové skupiny, s iiž je příjee v kontaktu. Jednalo se o celkem 17 oslovených osob, které byly v rámci projektu podpoře z pozie oso opouštějííh výko trestu. Vplěo lo elke dotazíků. Mezi zástupi ílové skupi zapojeé do teréího šetřeí v podoě dotazíkového šetřeí li uži i že. Zástupi klíčovýh aktérů Saotý příjee dotae společost Educa Team s.r.o. je současě zaěstavatele účastíků. Dále proěhl řízeý telefoiký rozhovor s další ze zaěstavatelů účastíků projektu, který si přál zůstat aoí. 2

3 2 Abstrakt EVALUACE DOPADŮ A DOBRÉ PRAXE OP L)) NA )ÁKLADĚ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ A JEJICH META-ANALÝ)Y

4 EVALUACE DOPADŮ A DOBRÉ PRAXE OP L)) NA )ÁKLADĚ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ A JEJICH META-ANALÝ)Y ABSTRAKT: VÝSLEDKY EVALUAČNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE Oblast podpory OP LZZ:. Posíleí aktivíh politik zaěstaosti PROJEKT: PRACÍ K NÁPRAVĚ Příjee: Educa Team s.r.o. Místo: Ústecký kraj Výše dotae: Kč Termín realizace: CÍL PROJEKTU Hlavním cílem tohoto projektu bylo pomoci lidem opouštějíí výko trestu při hledáí ového zaěstáí a elkově zvýšit jejih uplatitelost na trhu práce. CO SE V PROJEKTU ODEHRÁLO? V úvodu projektu prošli účastíi psychologicko- otivačí kurze, jehož íle ylo pohopeí situae ílové skupiy a zejéa pak zvýšeí motivace této skupiny k účasti a projektu. Ve vyraýh případeh prošli účastíi praoví a ilačí diagostikou, jejíž íle yla identifikace pracovního potenciálu jednotlivce, která yla později základe pro alezeí vhodé ožosti uplatěí. Účastíi projektu při asolvováí teoretik zaěřeýh aktivit projektu Následoval vzdělávaí lok zaěřeý a zvýšeí kompetencí v oblasti práce s počítači, praově práví graotost, ad. Poté účastíi asolvovali rekvalifikačí kurzy, které reflektovaly soudoou poptávku a trhu práe. Kokrétě šlo apříklad o osluhu vysokozdvižýh vozíků, svářeče či profesi instalatéra. Asolvetů těhto kurzů bylo poté zprostředkováo praoví ísto u ěkteré ze spolupracujících firem. CO PROJEKT PŘINESL LIDEM? Začleěí ílové skupi do společosti a ouráí předsudků prostředitví podpor zaěstáváí Osoy opouštějíí výko trestu vyřešily jeden z hlavníh proléů, které provází jejih ávrat do společosti získaly práci a zdroj výdělku. Výzaý příos představovalo získání eo rozšířeí kvalifikae, a to v oborech, po kterých je na trhu práce poptávka svářeč, osluha vysokozdvižého vozíku apod. a skýtají tak šai a reálé, dlouhodoě udržitelé uplatěí a trhu práce. Kokrétí zaěřeí a ěkterou z kvalifikačíh aktivit ylo založeo a výsledíh ilačí a praoví diagostiky, která přispěla ke zvýšeí úspěšosti absolvování kurzů a následného vyhledání zaěstáí. Pro ílovou skupiu ylo důležité získáí znalostí v olasti praově-právní a dovedností potřeýh pro fázi uházeí se o zaěstnání na volném trhu práce apř. příprava životopisu, vičý praoví pohovor, vyhledávání pracovních příležitostí prostředitví iteretu. Kroě hatatelýh příosů se projekt u účastíků pozitivě projevil také a jejih seevědoí, získáí ovýh přátel a aučeí se zodpovědosti. Pozitivní dojem z realizace projektu získaly i zapojené firy, které účastíky projektu zaěstávaly firmy byly spokojené

5 EVALUACE DOPADŮ A DOBRÉ PRAXE OP L)) NA )ÁKLADĚ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ A JEJICH META-ANALÝ)Y s praovitostí, ačkoliv a ěkteré ové zaěstae usely víe dohlížet. Do projektu yli zapojei uži i žey, příosy projektu tak ohli využívat všihi zájei plě v souladu s principem rovných příležitostí. Příjei, společosti Edua Tea s.r.o., přiesla realizae projektu předevší ové zkušeosti v oblasti práce se specifickou skupiou školeýh oso a nové kontakty na subjekty, které se zabývají prací s osoai, které opouštějí výkon trestu. Jednou z hlavíh aktivit projektu zaěřeýh a zvýšeí kvalifikae účastíků projektu l kurz osluh vsokozdvižého vozíku PŘEKÁŽKY Realizace projektu se potýkala s následujícími překážkai a výzvai: Vlastní strach a psychologické bariéry v jednání s ílovou skupiou tvořeou osoai opouštějííi výko trestu. Vysoká adiistrativí áročost daá pravidly a požadavky dotačího prograu. Neohota účastíků projektu aktivě vystupovat v aktivitách, kterých se účastilo více osob z důvodu vzájeé edůvěry a eohoty se projevit před ostatíi účastíky. Aktivity částečě eyly astavey optiálě vzhlede k soiálě-psychologickým charakteristikám účastíků. Osobnostní charakteristiky a motivace ěkterýh účastíků projektu, které se epodařilo plě eliiovat ve fázi výěru účastíků apř. usilovali prostředitví účasti v projektu o zkráeí trestu Pro dosažeí většího dopadu a ílovou skupiu y ylo třea řešit eje olast zaěstáváí, ale také další prolémy osob opouštějííh výko trestu apř. zajištěí bydlení).

6 EVALUACE DOPADŮ A DOBRÉ PRAXE OP L)) NA )ÁKLADĚ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ A JEJICH META-ANALÝ)Y SHRNUTÍ PŘÍNOSŮ PROJEKTU Naplěí účelosti a užitečosti projektu Dopad a zaěstaost Vysoký účastíků V rái projektu la přío zřízea praoví ísta pro CS. Dopad a kvalifikačí úroveň účastíků vzděláí Dopad a zaěstatelost účastíků jiý ež kvalifikačí Dopad na ekonomickou situai účastíků Dopad na sociální statut účastíků Dopad a další klíčové aktéry Spíše vsoký Část účastíků projektu získala ovou kvalifikai prostředitví realizovaýh rekvalifikačíh kurzů apř. svářečský průkaz, průkaz k osluze vsokozdvižého vozíku. Vysoký Účastíi projektu získali iforae o to, o ůže zaěstavatel požadovat a o ohou aopak požadovat oi od zaěstavatele. Účastíi dále asolvovali aktivit zaěřeé a jejih seeprezetai, průěh praovího pohovoru, přípravu životopisu apod. Spíše vsoký Oso propuštěé z výkonu trestu, které získaly novou kvalifikaci a dík tou i zaěstáí, ají zajiště pravidelý příje. Vysoký )apojeí do projektu poáhá řešit tíživé životí situae, omezení a prevei soiálě-patologikýh jevů a prostředitví získáí zaěstáí i začleěí zpět do společosti. Spíše ízký Fir, které spolupraoval při zaěstáváí účastíků projektu, získal ové zaěstae. Vřešeí proléů/potře cílové skupiny Víáí užitečosti projektu ze stra ílovýh skupi a klíčovýh aktérů Užitečost projektu ze strany cílových skupin Užitečost projektu ze stra dalšíh klíčovýh aktérů Účiost a hospodárost projektu Naplěí účiosti Naplěí hospodárosti Udržitelost projektu Udržitelost projektu Idetifikae ejlepší, doré a eosvědčeé prae Spíše dorá prae Prolé a potře ílové skupi byly vřeše/aplě (s ohledem k zaěřeí projektu. Z větší části užitečý Většia výstupů projektu víáa jako užitečá a pozitiví z hlediska osoí situae účastíka Z větší části užitečý Většia výstupů projektu víáa jako užitečá a pozitiví. Vysoké )půso zapojeí a vužití projektovýh vstupů optiálě přispíval k dosažeý výsledků a příosů pro ílovou skupiu. Spíše vsoké Některé ze vstupů el zela ezté pro dosažeí ílů, ale přispíval k jejih plěí a elkovéu účelu projektu. Vysoká Dosažeé výsledk l udrže. Celkové zhodoeí projektu evaluátore a základě ultikriteriálí analýzy, která vychází z provedeýh šetřeí a zjištěí v průěhu zpraováí případové studie.

7 EVALUACE DOPADŮ A DOBRÉ PRAXE OP L)) NA )ÁKLADĚ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ A JEJICH META-ANALÝ)Y

8 3 Výchozí situace a cíle projektu 3.1 Příjee dotace Příjee dotace Kategorie příjee Předhozí zkušeosti příjee s cílovou skupinou Educa Team s.r.o. ziskový sujekt: ikro podik do zaěstaů Ano 3.2 Přístup ke zpraováí žádosti Zapojení externího dodavatele pro Ano zpraováí žádosti 3.3 Cíle projektu Globální cíl projektu: Žadatel á oeější zkušeosti s CS zejména díky intenzivní spolupráci s vězeňskou služou při posktováí vzdělávaíh kurzů. Dále al zkušeosti s CS ezaěstaýh pro realizai vzdělávaíh a jazkovýh kurzů pro Úřad práe v Ústí nad Labem. Hlavním cílem projektu je zvýšit zaěstaost lidí po opuštěí výkou trestu. Hlavní cíle projektu: o Oezit ávk CS a ssté dávek a oezit u í reidivu trestýh čiů. 3.4 Cílová skupina Specifikace cílové skupiny Cílové skupiny (taxonomie) uhazeči/k o zaěstáí na Ústecku, opouštějíí výko trestu, zejména pak do 1 roku po výkonu trestu oso po výkou trestu/před propuštěí z výkou trestu/opouštějíí zařízeí pro výko ústaví eo ochranné výchovy ezaěstaí, uhazeči/zájei o zaěstáí 8

9 4 Realizace projektu 4.1 Aktivity POPIS AKTIVIT REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU Účastíi projektu prošli v rámci projektu Psychologicko-otivačí a aktivizačí kurze. Cílem kurzu lo pooí řízeýh rozhovorů vedeýh pshologe pohopit situai účastíka a zvýšit jeho motivaci k řešeí této situae. V odůvoděýh případeh la součástí této aktivit ilačí a pracovní diagnostika za účele odhaleí poteiálu jedotlivce a jeho optiálího vužití a alezeí vhodé ožosti praovího uplatěí. Následoval vzdělávaí blok zaěřeý a zvýšeí kopeteí v oblasti práce s počítači, praově právní gramotnost, eviroetálí vzděláváí ad. Na předhozí diagostiké etod avazoval rekvalifikačí kurz, které l vírá selektivě dle potře CS a praovního trhu, šlo apříklad o kurz pro pozii svářeče, instalatéra, obsluhu tehologikého zařízeí. V průěhu projektu i po jeho skočeí ěli účastíi k dispozici služ Poradenského a pracovního centra. To pracovalo s CS na doplěí zalostí potřeýh pro samotný vstup na trh práce a později zejéa při udržitelosti projektu na monitorování pracovního trhu a poradeství tě, které se epodařilo uístit a praoví trh v první fázi. Součástí projektu je také zprostředkováí z části dotovaného pracovního místa či zprostředkováí dalšíh edotovaýh íst parterskou ageturou žadatele. Pro podporu otivae CS a účasti a elé průěhu projektu la součástí projektu doprovodná opatřeí, v rái íž l forou příé podpor posktut apříklad příspěvek a zdravotní průkaz, výdaje spojeé s aktiví vhledáváí zaěstáí či a péči o zdravotě postižeé žijící ve společé doáosti. Taxonomie aktivit 4.2 Realizae výěrovýh řízeí Počet realizovaýh výěrovýh řízeí Fiačí oje realizovaýh výěrovýh řízeí VŘ dle výše předpokládaé hodnoty 4.3 Realizačí tý projektu Velikost projektového týmu Úvazky ilačí a praoví diagostika / zpraováí profilů účastíků rekvalifikačí kurz poradeské služ Bez výěrového řízeí osob 1,92 přepočteý ěsíčí úvazek po dou ěsíů Složeí projektového týu: Vedoucí projektu (0,3 úvazku po celé trvání projektu) Administrativní asistent/ka (1,0 úvazku po celé trvání projektu) Fiačí aažer, úvazku po elé trváí projektu Psycholog, úvazku po dou ěsíů Zástupce vedoucího projektu a vedoucí lektorského týmu 9

10 (celkem 240 hodin) Lektor fiačí graotosti a praovího práva elke 9 hodin) Lektor rétoriky, komunikace, sebeprezentace (celkem 100 hodin) Lektor životího prostředí, ekologie, udržitelé zdroje (celkem 70 hodin) 10

11 5 )hodoeí příosů a úspěšosti projektu účelost, užitečost 5.1 Výchozí situace Potře CS s ohledem k zaěřeí projektu: Kvalifikačí úroveň vzděláí přizpůsoeí kvalifikae a vzděláí požadavků trhu práe rekvalifikae dovedost správě prezetovat své shoposti, uět kouikovat a vstupovat zdokonalení se v přípravě a výěrové řízeí získáí oeýh zalostí před ástupe a trh práe základ právího vědoí, efektiví kotakt s trhe práe pooí IT, základ praoví pshologie, seeprezetačí tehik, fiačí graotost a základ seeprezetačíh tehik. )aěstaost získáí zaěstáí je klíčový faktore pro řešeí proléů CS a pro opětové začleěí čleů CS do společosti umístěí a otevřeé trhu práe oso propuštěých z výkonu trestu překoáí překážek vstupu a trh práe s ohledem na problematickou minulost CS Postoje a motivace účastíků pochopení vlastní situace vsvětleí priáríh důvodů ezaěstaosti uvědoěí si utosti zě větší připraveost pro vstup a trh práe posíleí seevědoí aalýza a vužití osoostí poteialit elková aalýza shopostí, dovedostí, zájů a motivace, silné stránky, nedostatky a rezervy) ooveí praovíh ávků ztraeýh ěhe do výkou trestu Ekonomická situace Sociální status zajištěí pravidelého příju po propuštěí z výkonu trestu vřešeí tíživé životí situace oezeí či prevee soiálě-patologikýh jevů či rizikového hováí začleěí se zpět do společosti Iforovaost a osvěta odstraěí předsudků a straě poteiálíh zaěstavatelů lepší iforovaost CS o práveh a poviosteh souvisejííh s hledáí zaěstáí a jeho výkonem Rové příležitosti z hlediska pohlaví zajištěí rekvalifikae a poradeství pro uže i že opouštějíí výko trestu Systémové otázky projekt eí zaěře a sstéové otázk 11

12 5.2 Hlavní monitorovací indikátory cílová hodnota dosažeá hodota dosažeá h. v % Počet podpořeýh oso - celkem Počet ově vtvořeýh praovíh míst celkem Počet úspěšýh asolvetů kurzů - celkem ,5 5.3 )hodoeí příosů projektu a základě Theory Based Impact Evaluation (TBIE) Teorie zěy Teorie zě ukazuje ověřeé příos projektu, které zahrují očekávaé i eočekávaé dopad zjištěé a základě provedeého teréího šetřeí, případě dalšíh dostupýh iforaí. Itervečí logika la v projektové žádosti doře astavea, tj. l popsá předpokládaé kauzálí vaz a očekávaé dopad projektu. V rái šetřeí se ásledě potvrdilo aplěí očekávaýh dopadů projektu. 12

13 o.p. 2.1 PRACÍ K NÁPRAVĚ Vstupy Aktivity Výstupy Krátkodoé dopady Dlouhodoé dopady Rozpočet: ,- Kč; 100% dotace Odoí realizace: 1. dubna řeza 2014 Realizačí tý: 8 osob přepočteý ěsíčí úvazek 1,92) Psychologicko- otivačí a aktivizačí kurz Bilačí a praoví diagnostika Rekvalifikačí kurzy Poradeské a psyhologiké služy )prostředkováí dotovaého praovího ísta Celke 8 úspěšýh asolvetů kurzů Celke 5 podpořeýh osob Celke ově vytvořeýh praovíh íst )výšeí odoré kvalifikae/odorýh dovedostí )výšeí dalšíh dovedostí praověpráví, soft skils Navázaí spolupráe se sujekty, které také praují s ílovou skupiou )ískáí pravidelého příju Ooveí praovíh ávyků )výšeí seevědoí a trhu práe/ve společosti )výšeí shoposti saostatě řešit epřízivé soiálí situace Oezeí či prevee soiálě-patologikýh jevů či rizikového hováí Spokojenost firem se zaěstai z řad ílové skupiy, eliiae předsudků Navázaí spolupráe s firai Síla vazy příspěvek projektu: silá vaza ezprostředí příspěvek středě silá vaza částečý příspěvek slaá vaza okrajový příspěvek )aýšleé, ezaýšleé a egativí dopady: )aýšleé dopady Nezaýšleé dopady Negativí dopady Překážky realizae a dosažení vyššíh dopadů: Vysoká adiistrativí zátěž Vlastí strah jedat s trestaýi osoai Nutost zajištěí ezpečosti účastíků i realizátorů projektu Neohota účastíků projektu aktivě vystupovat v rái aktivit, kterýh se účastilo víe oso Osoostí harakteristiky účastíků projektu a jejih idividuálí přístup k ožosti získat zaěstáí 13

14 5.3.2 Dosažeé příosy Taooie výsledků Kvalifikačí úroveň vzděláí účastíků zvýšeí odoré kvalifikae/odorýh dovedostí posíleí praověpráví, očaskopráví graotosti rekvalifikace na jiný obor zvýšeí ěkkýh dovedostí soft skills )aěstaost účastíků nedotované místo společesk účelé/vhrazeé praoví ísto dotovaé Postoje a otivae účastíků zvýšeí otivae k zapojeí a trh práe ooveí praovíh ávků zvýšeí shoposti saostatě řešit epřízivé soiálí situace zvýšeí seevědoí a trhu práe/ve společosti lepší orietae a trhu práe jiá zěa: zalost vlastího poteiálu a základě ilačí a praoví diagostik Ekooiká situae účastíků získáí pravidelého příju Soiálí status účastíků vřešeí tíživé životí situae oezeí či prevee soiálě-patologikýh jevů či rizikového chování jiá zěa: začleěí se zpět do společosti Rové příležitosti jiá zěa: poradeské služ posktová užů i žeá Příos pro další klíčové aktér zapojení / navázání intenzivní spolupráce s místními aktéry ze soukromé sféry Sstéové příos Projekt eyl zaěře a řešeí systéovýh otázek. Příos v iforovaosti veřejosti/osvětě webové stránky Strukturovaé zhodoeí dopadů (taxonomie) Dopad a kvalifikačí úroveň Spíše vysoký účastíků vzděláí Část účastíků projektu získala novou kvalifikaci prostředitví realizovaýh rekvalifikačíh kurzů apř. svářečský průkaz, průkaz k obsluze vysokozdvižého vozíku). Dopad a zaěstaost účastíků Vysoký V rái projektu la přío zřízea praoví ísta pro CS. 14

15 Dopad a zaěstatelost účastíků jiý ež kvalifikačí Dopad na ekonomickou situaci účastíků Dopad a soiálí statut účastíků Dopad a rové příležitosti Dopad a další klíčové aktér Systémové dopady Efekt ovlivňujíí příos projektu Potvrzeno / nepotvrzeno Creaming-off Vysoký Účastíi projektu získali iforae o to, o ůže zaěstavatel požadovat a o ohou aopak požadovat oi od zaěstavatele. Účastíi dále asolvovali aktivit zaěřeé a vlastní seeprezetai, průěh praovího pohovoru, přípravu životopisu apod. Spíše vsoký Oso propuštěé z výkonu trestu, které získaly novou kvalifikai a dík tou i zaěstáí, ají zajiště pravidelý příje. Vysoký Zapojení do projektu poáhá řešit tíživé životí situae, oezeí a prevei soiálě-patologikýh jevů a prostředitví získáí zaěstáí i začleěí zpět do společosti. Nerelevantní Aktivit projektu apř. kurz, poradeství l posktovány užů i žeá. Řešeí proléů v olasti rovýh příležitostí elo íle projektu. Spíše ízký Fir, které spolupraoval při zaěstáváí účastíků projektu, získaly nové zaěstae. Nerelevantní Projekt el zaěře a řešeí sstéovýh otázek. částečě potvrzeno Koetář )ařazeí propuštěýh z výkonu trestu do projektu lo podroě řešeo s pracovníky vězie a poteiálíi uhazeči. Do výěru uhazečů l zapoje i další sujekt úřad práe, Proačí a ediačí služa a pak soiálí pracovník s cílem maximalizovat efekt projektu v podoě zaěstáí oso opouštějííh výko trestu. Lock-in efekt nepotvrzeno Oso propuštěé z výkonu trestu odcházely a otevřeý praoví trh. Alternativní atribuce nepotvrzeno Aktivit projektu l klíčový faktore pro dosažeí příosů. Substituce nepotvrzeno Efektů elo dosažeo a úkor jiýh osob ve srovnatelném postavení. Mrtvá váha 1 částečě potvrzeno U ěkterýh účastíků projektu pravděpodoě došlo k jejih zaěstáí i bez realizace projektu. Absolvování rekvalifikačíh kurzů a zisk potřeýh 1 Jedá se o efekt výhradě řešitelý pouze v rámci Counterfactual Impact Evaluation. V rái této případové studie se tak jedná pouze o vjádřeí a základě zjištěí z realizovaého šetřeí. 15

16 oprávěí a průkazů však jejih zaěstáí jistě urhlil )hodoeí účelosti projektu a základě TBIE - shrutí elkové vyřešeí proléů/potře ílové skupiy Vřešeí proléů/potře ílové Prolé a potře ílové skupi l vřeše. skupiny (celkové dopady projektu) Nezaýšleé dopady Existence nezaýšleýh pozitivních dopadů projektu Nezaýšleé dopady Ano Negativní dopady Eistee egativíh dopadů Ne projektu Negativní dopady --- Většia fire, které zaěstával účastík projektu, la velmi spokojená, zejména s přístupe zaěstávaýh oso k praovíu výkou, ož se odráží v odbourávání předsudků vůči zaěstáváí oso propuštěýh z výkonu trestu. 16

17 5.4 Užitečost projektu a základě víáí ze stray ílovýh skupi a dalšíh klíčovýh aktérů Užitečost projektu ze stra Z větší části užitečý většia výstupů projektu víáa jako cílových skupin užitečá a pozitiví z hlediska osoí situae účastíka) Užitečost projektu ze stra dalšíh klíčovýh aktérů Z větší části užitečý většia výstupů projektu víáa jako užitečá a pozitiví) 5.5 Překážky při realizai projektu a způsoy jejih řešeí Iterí překážk pro realizai Vysoká adiistrativí zátěž příprava oitorovaíh projektu zpráv la veli áročá Překoat vlastí ariéru strahu praovat s CS tohoto charakteru Eterí překážk pro realizai projektu Vřešeí překážek a dopad a výsledky projektu Plá řešeí proléů Chí podpora zaěstáváí oso po výkou trestu Nedostupnost (neexistence) sociálního bydlení Nutost zajištěí ezpečosti účastíků i realizátorů projektu při prái s osoai opouštějííi výko trestu Neožost realizovat aktivit projektu pro větší počet účastíků současě vzhlede k jejih eohotě ýt aktiví před ostatíi účastík Vřešeí překážek a jejih vliv a dopad projektu je podroě popsáo v tetové části. Překážk eěl dopad z hlediska aplěí ílů projektu. S relevatíi překážkai, které ohl oezit aplěí ílů projektu, astaveí projektu počítalo a příslušá rizika byla vymezena v projektové žádosti. 5.6 Faktory ovlivňujíí dopady (taxonomie) Faktor ovlivňujíí dopad Příjee projektový tý projektu (pozitivní faktory pro aktivní komunikace a spolupráce s relevantními subjekty dosažeí dopadů projektu zkušeost s prací s cílovou skupinou kvalita managementu Nastavení projektu připraveost projektu optimální nastavení z hlediska potře CS kopleí přístup/řešeí Cílové skupiny zajištěí zaěstáí praoví a ilačí diagostika Inovativnost projektu Vužití iovovaýh řešeí Ano aplikace iovativího řešeí z hlediska cílové skupiny Vhledáí a zprostředkováí zaěstáí avazuje na analýzy potře CS a aktivit zaěřeé a odstraňováí překážek k prái vč. ilačí a praoví diagostik. 17

18 5.7 )půso zjišťováí výsledků projektu ze stray saotého příjee Udržováí vzájeýh vaze s podpořeýi osoai je oousěré. )e stra žadatele je sledová životí vývoj a sěřováí ěkterýh účastíků projektu prostředitví osoího kotaktu eo prostředitví telefou, eailu apod. )pětá vaza fuguje i ze stra účastíků projektu, z ihž ěkteří i po ukočeí účasti v projektu vužívá zejéa poradeské aktivit posktovaé žadatele. Ověřeí příosů projektu u účastíků ze stra příjee Ověřeí příosů projektu příjee u klíčovýh aktérů, kteří se projektu ezúčastili Osoí rozhovor či diskuse Telefonicky Průěžé zjišťováí příosů u všeh klíčovýh aktérů 18

19 I. ZHODNOCENÍ DOPůD ů PÍNOS REůLIZůCE PROJEKTU Projekt lze a základě provedeého šetřeí hodotit jako úspěšý, a to jak z hlediska příosů podpořeé cílové skupiny (oso opouštějíí výko trestu), tak z hlediska spolupraujííh sujektů. Saotý příjee dotae epředstavuje sujekt, který ěl z projektu příý příos. Dopady a příos realizovaných aktivit lze v souladu s cíli projektu vymezit z těhto hledisek: Dopad pro příjee dotae: Získání ovýh zkušeostí prací se specifickou skupinou účastíí se vzdělávaíh a dalšíh rozvojovýh aktivit. Dopady pro cílovou skupinu: )ačleěí se zpět do společosti včetě získáí zaěstáí. Dopady pro okolí a spolupracující subjekty: Vtvářeí pozitivího postoje veřejosti k ílový skupinám. 1) Dopad pro příjee dotae: Příjee dotae la v případě tohoto projektu společost, která se zaývá fireí a idividuálí výukou. V minulosti realizoval příjee apř. vzdělávaí aktivit pro Vězeňskou služu České republiky, ěl ted širší zkušeosti s prostředí ílové skupi, ikoli však s ezprostředí praí s cílovou skupinou. Vzhlede k zaěřeí vlastí čiosti ezískal žadatel žádý příý příos pro vlastní čiost a základě výstupů realizovaýh aktivit. Příos realizae projektu tak spočíval spíše v roviě získáí ovýh zkušeostí, a to předevší v oblastech: práce se specifickou cílovou skupinou, z pohledu příjee ovou získáí kotaktů a avázáí parterství s dalšíi orgaizaei spolupráe se sujekt veřejé správ v sociální oblasti rozšířeí aktivit i io čistě vzdělávaí čiosti Uvedeé zkušeosti ůže příjee vužít pro svou další čiost včetě realizae odoýh projektů v udouosti. )ároveň získali praovíi žadatele zkušeost s prací se specifickou cílovou skupinou, které udou oi vužít v přístupu k další skupiá se speifikýi harakteristikai a potřeai a dále je rozvíjet. Faktor ovlivňujíí dopad projektu: Za hlavní faktor, které ěl vliv a úspěh projektového záěru, lze považovat připraveost projektu k realizai, zalost klíčovýh oso pro zprostředkováí kotaktu s cílovou skupinou (na základě realizovaého vzděláváí praovíků vězeňské služ a navázání spolupráce s organizacemi, které se zaývají čiostí v dotčeé olasti Proačí a ediačí služa, soiálí praovíi municipalit). Kvalitní připraveost projektu la uožěa předhozíi zkušeosti příjee z realizace zakázek v olasti vzděláváí, které příjee realizoval pro jié sujekt a zejéa z vysokého nasazení a odhodláí praovíků příjee, předevší ředitele společosti a jeho houževatosti a vtrvalosti to vždk dotáhout do koe. Zbývající 2 faktory spolu úzce souvisí příjee realizoval zakázku zaěřeou a vzděláváí ve věziíh apř. dozorů. Dík tou pozal příjee prostředí oso opouštějííh výko trestu a navázal kontakty s organizacemi, které pracují s cílovou skupinou tohoto hodnoceného projektu. 19

20 2) Dopady pro cílovou skupinu: Cílovou skupiu projektu tvoří oso opouštějíí výko trestu v regionu Ústeckého kraje. Jedná se jak o uže, tak o že. Pro tuto ílovou skupiu představuje odoí těsě po ukočeí výkou trestu otížý krok vzhlede k přerušeí veškerýh vaze a ávků pro fugováí v ěžé společosti. Jedním z hlavíh proléů tohoto odoí je překoáí překážek pro získáí zaěstáí, které jsou založe a poskvrěé iulosti a často také oezeé kvalifikai oso. Naprostá většia zúčastěýh oso v rái ílové skupi se do projektu zapojila právě s očekáváí získáí zaěstáí eo alespoň ového vzděláí pro rozšířeí ožostí uplatěí se a trhu práe. Hlaví příos projektu pro ílovou skupiu tak spočívají předevší v těhto oblastech: získání / rozšířeí kvalifikace svářeí průkaz, průkaz k osluze vsokozdvižého vozíku a další zprostředkováí praovího ísta a získáí zdroje výdělku získání dalších znalostí a dovedostí potřeýh pro úspěšý proes hledáí zaěstáí (apř. příprava životopisu, tréik praovíh pohovorů, zalost poviostí zaěstae a zaěstavatele, zalost vlastíh silýh stráek a liitů) Kroě výše uvedeýh příosů, které přío vplývají ze zaěřeí projektu a astaveí klíčovýh aktivit, ěl projekt podle zástupů účastíků projektu dopad také v epříé a eforálí roviě. Jedalo se apř. o: posíleí seevědoí účastíků získáí ovýh přátel a soiálíh kotaktů aučeí se zodpovědosti Z výsledků provedeého dotazíkového šetřeí ezi účastík projektu je zřejé, že oso, které l do aktivit projektu zapoje, ejvíe oeňují získáí ového zaěstáí a také ově atou zalost toho, o ohou požadovat od zaěstavatele a o ůže aopak zaěstavatel požadovat od nich. Celkově lze ted říi, že projekt pro ílovou skupiu přiesl estu, jak se zapojit zpět do společosti, ze které li účastíi projektu po dou výkou trestu vloučei. Faktor ovlivňujíí dopad projektu: )ásadí faktore, který ovlivil dopad projektu a úspěšé začleěí oso zpět do společosti, je to, že projekt přío aídl ílový skupiá praoví příležitost. To úzce souviselo s realizovanými rekvalifikačíi kurz, které účastíků uožil získat kvalifikai potřeou pro zisk zaěstáí a pozicích, po kterých je na trhu práce poptávka. Důležité lo také zvedout seevědoí účastíků, které vyplývá jednak z provedeýh vzdělávaíh kurzů, ale také z otivačíh aktivit, jež l součástí projektu. Pro oso opouštějíí výko trestu je důležité udržet si zaěstáí v delší časové horizotu. Proto příjee zůstává v kontaktu s částí účastíků projektu i po ukočeí realizae projektu (jedná se přiližě o jedu třetiu účastíků. Pro účastík jsou tak ěkteré služ žadatele k dispozici i adále apř. poradeství při hledáí praovíh příležitostí prostředitví iteretu. Příjee není trvale v kotaktu se všei účastík projektu, ož je v případě této ílové skupi ěžé. Dle provedeýh šetřeí a iforaí příjee á z osob, s iiž příjee zůstal v kotaktu, zaěstáí i v současosti většia. 20

21 Pro elkové astaveí projektu la klíčový faktore také zalost prostředí a proleatik ílovýh skupin ť zkušeost přío s ílovou skupiou příjee před realizaí projektu eěl. Jednalo se o zalost vězeňského prostředí z předhozíh vzdělávaíh aktivit, které zde l příjee provádě. Na základě této zalosti prostředí ěl příjee k dispozii kotakt pro osloveí zájeů o aktivit projektu sěřujíí k získáí zaěstáí. Hlavní motivací pro firmy posktovatele zaěstáí v rámci projektu představovala ožost zisku dotae a praoví ísta osazeá osoai opouštějííi výko trestu, priárě ted li motivováni ekonomicky. 3) Dopady pro okolí a spolupracující subjekty: Okolí a spolupraujíí sujekt představují v toto případě předevší fir, které posktoval účastíků projektu zaěstáí. Příjee prováděl prostředitví telefoátů zjišťováí zpěté vaz u zapojeýh firem, kdy se zajíal o jejih spokojeost se zaěstávaýi účastík projektu. Podle získaýh iforaí. )aěstavatelé si zaěstae po praoví stráe hválili, jsou to dříči, ale useli a ě ýt přísí. )e zkušeosti s osloveýi zaěstavateli vplulo, že firá evadí trestí iulost účastíků jako taková. U ěkterýh olastí trestýh čiů zaěstavatelé s osazeí ísta osoou opouštějíí výkon trestu nemají problém apř. ásilá trestná čiost, řízeí pod vlive alkoholu, aopak o osob odsouzeé za drogové delikt a ajetkové tresté či zaěstavatelé příliš záje eěli. Dopad projektu a okolí poto spočívá zejéa v to, že oso opouštějíí výko trestu jsou prostředitví získáí zaěstá začleě po ukočeí trestu zpět do společosti a edostaou se do bludného kruhu opakovaé tresté čiosti, iiálě z eistečíh důvodů. Faktor ovlivňujíí dopad projektu: Pro vtvářeí vaze s okolím byla podstatná aktivní a intenzivní komunikace. Jednalo se o navázání spolupráce s věziei, podikatelskýi sujekt, Proačí a ediačí služou apod. II. Pínosy projektu z hlediska rovnosti muž a žen Projekt el priárě zaěře a olast rovosti užů a že. Výěr účastíků projektu nebyl omezen pohlaví, projektu se tak účastili uži i že. Projekt proto rové příležitosti částečě podporoval. III. Pekážky pi realizaci projektu a zpsoby jejich ešení 1) Výskt a řešeí očekávaýh rizik V rái příprav žádosti příjee defioval rizika, která se týkala zejéa dostatečé aídk praovíh íst pro účastík projektu z řad ílové skupi oso opouštějííh výko trestu. Jako riziko la víáa ožost ztrát shoposti zaěstat ve firě sjedaý počet účastíků projektu včetě rizika záiku spolupraujííh fire. Na straě účastíků projektu představovalo riziko 21

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

Využití účetních dat pro finanční řízení

Využití účetních dat pro finanční řízení Využtí účetích dat pro fačí řízeí KAPITOLA 4 V rác této kaptoly se zaěříe a časovou hodotu peěz (a to včetě oceňováí ceých papírů), která se prolíá celý vestčí rozhodováí, dále a fačí aalýzu (vycházející

Více

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě Rekostrukce vodovodích řadů ve vztahu ke spolehlvost vodovodí sítě Ig. Jaa Šekapoulová Vodáreská akcová společost, a.s. Bro. ÚVOD V oha lokaltách České republky je v současost aktuálí problée zastaralá

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

5. Výpočty s využitím vztahů mezi stavovými veličinami ideálního plynu

5. Výpočty s využitím vztahů mezi stavovými veličinami ideálního plynu . ýpočty s využití vztahů ezi stavovýi veličiai ideálího plyu Ze zkušeosti víe, že obje plyu - a rozdíl od objeu pevé látky ebo kapaliy - je vyeze prostore, v ěž je ply uzavře. Přítoost plyu v ádobě se

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS zkuše osti po ro e apliková í Jan Frk jan.frk@mvcr.cz Vznik etodi kého ávodu Iniciovalo CNZ o.s. Realizoval OAS Ministerstva vnitra

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie EVALUACE DOPADŮ A DOBRÉ PRAXE OP LZZ NA ZÁKLADĚ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ A JEJICH META-ANALÝZY PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu REGIONÁLNÍ SÍTĚ SPOLUPRÁCE V PRACOVNÍ REHABILITACI 1 Identifikace

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami sorpčí ProstřeDkY a ProDuktY Pro likvidaci uiklých látek Příručka Pro Preveci a HavariJí situace Při PrÁci s ebezpečými látkami záchyté ProstřeDkY / sorbety / likvidace uiklých látek všude tam, kde jsou

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství 73953 Třanovice č. p. 1 k přípravě strategie komunitně vedeného místního rozvoje Termín jednání: 2. února 2015 od 8:00 hod. Místo konání: Kapplův dvůr -

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Společnosti INTV, spol. s r.o. O sah přílohy Podle 9 yhlášky č. / S.: 1. Popis účet í jednotky 2. Majetko á či s lu í spoluúčast účet í jed otky ji ý h společ oste h 3. Za ěst

Více

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8 ELEKTRCKÉ STROJE TOČVÉ říklad 8 Základí veličiy Určeo pro poluchače akalářkých tudijích programů FS Aychroí motory g Vítězlav Stýkala, hd, úor 006 Řešeé příklady 3 fázový aychroí motor kotvou akrátko

Více

Základní pojmy kombinatoriky

Základní pojmy kombinatoriky Základí pojy kobiatoriky Začee příklade Příklad Máe rozesadit lidí kole kulatého stolu tak, aby dva z ich, osoby A a B, eseděly vedle sebe Kolika způsoby to lze učiit? Pro získáí odpovědi budee potřebovat

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva Ústav pro studiu totalit í h reži ů 25. červ a 2012 Fakta na dosah 1 Úvod Na základě dohod ezi Ústave pro studiu totalit í h reži ů a firmou Factum Invenio provedla

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu STÁŽE PRO MLADÉ ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ 1 Identifikace případové studie 1.1 Identifikační údaje projektu Název projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Číslo

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č. 19860 11-12 2013 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 11. listopadu se koalo v KD v Nezašově další zasedáí zastupitelstva obce Všemyslice za přítomosti

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav

Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav Výroč í zpráva 2011 Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav AL)HEIMERCENTRUM FILIPOV O. P. S. POBYTOVÉ )AŘÍ)ENÍ Motto: Důležité je, a y ho čas, který a péči á e, využili o ejs yslupl ěji.

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektroická publikace Metodika implemetace Průřezového tématu Evirometálí výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životí prostředí 2. Ekologické

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2007 číslo 7 ročík 7 Diagostika a léčba ádorů v zadí jámě lebí Nádory III. komory a supraselárí oblasti Diagostika ádorů CNS v dětském věku

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2015-06 2. 3. 2015 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva zpravodaj města ročík 5. dube 2008 ZDARMA Kouzelý 08 Krumlov Český Krumlov se 29. duba proměí v město, kde ic eí emožé a kde hlaví áměstí může změit své jméo a áměstí Lásky. Až do 1. květa bude Krumlov

Více

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Ifoservis číslo 19 ročík 2 12. září 2011 www.vzp.cz Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál e-health Začíá ověřováí projektu Program kvality péče AKORD 2G Od

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství

Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství k přípravě strategie komunitně vedeného místního

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

Neparametrické metody

Neparametrické metody I. ÚVOD Neparametrické metody EuroMISE Cetrum v Neparametrické testy jsou založey a pořadových skórech, které reprezetují původí data v Data emusí utě splňovat určité předpoklady vyžadovaé u parametrických

Více

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec NOVÁ ŠANCE 90 CZ.1.04/2.1.01/74.00214 Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec Místo realizace: rakovnický region Cílová

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle Měřeí závslostí. Průběh závslost spojtá křvka s jedoduchou rovcí ( jedoduchým průběhem), s malým počtem parametrů, která v rozmezí aměřeých hodot vsthuje průběh závslost, určeí kokrétího tpu křvk (přímka,

Více

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman ASYNCHRONNÍ STROJE Obsah. Pricip čiosti asychroího motoru. Náhradí schéma asychroího motoru. Výko a momet asychroího motoru 4. Spouštěí trojfázových asychroích motorů 5. Řízeí otáček asychroích motorů

Více

Udr itelnost WE CarE

Udr itelnost WE CarE Udritelost WE Care Získejte více za vaše peíze: s WE CARE společosti MetPro Ekologicky zabaleo při zachováí stejé kvality Důsledě ekologické baleí šetré k přírodím zdrojům. To je cílem produktové řady

Více

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Prof. Ig. Albert Bradáč, DrSc. STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Příspěvek vazuje publikovaý

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2008 číslo 8 ročík 8 Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí Primárí systémové vaskulitidy u dětí Nadměrá kloubí volost u dětí A Té

Více

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Společnost MAS Pobeskydí, z. s. 73953 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 k přípravě strategie komunitně vedeného místního rozvoje Termín jednání: 2. února 2015 od 10:30

Více

DUPLEX RB3-EC teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB3-EC teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB-EC teplovzdušé vytápěí a větraí jedotky pro bytové ízkoeergetiké objekty a pasiví rodié domy REGULÁTOR CP 8 RD display provozíh stavů kabelové propojeí slaboproudé otočý ovladač vestavěé čidlo

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 200 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 200 9 MEZIDENOM INAČNÍ MISIJNÍ ORGANIZACE Tim 2,2 o.s. - www.timdvadva.et Libáňská 4, 193 Praha 9 281 926 563 kacelar@timdvadva.et V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2 9 ve službě DĚTEM - RODIČŮM - SBORŮM Mauela Eliška

Více

SML33 / SMM33 / SMN3. Multifunkční měřící přístroje Návod k obsluze. Firmware 3.0 / 2013

SML33 / SMM33 / SMN3. Multifunkční měřící přístroje Návod k obsluze. Firmware 3.0 / 2013 KMB systems, s.r.o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 30 34, fax +420 482 736 896 email : kmb@kmb.cz, iteret : www.kmb.cz SML33 / SMM33 / SMN3 Multifukčí měřící přístroje

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

S. o sdružová í o ča ů, ve z ě í pozdější h předpisů a od.. je považová a. je do rovol ý spolke dětí, ladý h lidí a vedou í h.

S. o sdružová í o ča ů, ve z ě í pozdější h předpisů a od.. je považová a. je do rovol ý spolke dětí, ladý h lidí a vedou í h. Sta ovy Aso ia e turisti ký h oddílů ládeže České repu liky I. Název spolku ázev: Aso ia e turisti ký h oddílů ládeže České repu lik zkratka: Aso ia e TOM ČR II. Účel a poslá í spolku 1. Aso ia e TOM ČR

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2009 číslo 3 ročík 9 Nejčastější parazitárí a mykotické ifekce kůže Nekomplikovaé ifekce kůže a měkkých tkáí Astma brochiale v kojeeckém

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XVI. n 2 / 2008

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XVI. n 2 / 2008 Časopis Jaderé elektráry Temelí ze Skupiy ČEZ ročík XVI. 2 / 2008 Fyzická ochraa Temelía u odboríků uspěla Návod a dlouhověkost eodejít do důchodu Oražový rok 2008 odstartoval Na Křtěově se potkaly dva

Více

PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM

PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM CZ.1.04/3.3.05/75.00247 Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec Místo realizace: lounský

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Expertní Systémy. Tvorba aplikace

Expertní Systémy. Tvorba aplikace Tvorba aplikace Typ systému malý velký velmi velký Počet pravidel 50-350 500-3000 10000 Počet člověkoroků 0.3-0.5 1-2 3-5 Cea projektu (v tis.$) 40-60 500-1000 2000-5000 Harmo, Kig (1985) Vytvořeí expertího

Více

á Í š ů á š Ď í á Š č á š á íš ř á Íí ě á č í í á á á ť ř ň ě č íč í í ť ě ť ě á á í é á í š ť á Ťí ě í í í á č íšť á í í í ě ť ě á á í Ťí š š í ďě á í ť šť á í í ě í š í ďé á í á í Ť á ďě á í í š é á

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU Roč. 71 (2015) Číslo 2 O. Čožík, J. Kadlec: Zabezpečeí komuikace sezorického systému 1 ZABEZPEČEÍ KOMUIKACE SEZORICKÉHO SYSTÉMU Ig. Odřej Čožík 1, Doc. Ig. Jaroslav Kadlec, Ph.D. 2 Ústav mikroelektroiky;

Více

CZ.1.04/3.3.05/75.00135

CZ.1.04/3.3.05/75.00135 CZ.1.04/3.3.05/75.00135 Číslo projektu: Termín: 16.4.2012 15.4.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří občanské sdružení Masarykova 745, 438 01 Žatec Místo realizace: rakovnický region

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008 Najdi si práci v Olomouckém kraji Dodavatel: Cílová skupina NsPOK 1. Do 6 měsíců v evidenci ÚP 2. Vstup v šesti cyklech po cca 100 účastnících. 3. Do projektu vstoupilo 713 účastníků, Termín realizace:

Více

CZ.1.04/3.3.05/75.00135

CZ.1.04/3.3.05/75.00135 CZ.1.04/3.3.05/75.00135 Číslo projektu: Termín: 16.4.2012 15.4.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří občanské sdružení Masarykova 745, 438 01 Žatec Místo realizace: rakovnický region

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2011 číslo 9 ročík 11 Kritické momety aktivace dětské obezity Postaveí dietologie v dětské obezitologii Pohybová aktivita v preveci

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2011 číslo 5 ročík 11 5. Kogres primárí péče - Kulatý stůl k ATB Mikroskopické houby v pediatrii Névy Alopecie v dětském věku Téma čísla:

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

Algebraické výrazy. Mnohočleny 1) Sčítání (odčítání) mnohočlenů:

Algebraické výrazy. Mnohočleny 1) Sčítání (odčítání) mnohočlenů: Algeicé ýz Výz = ždý zápis, eý je spáě oře podle zásd o zápisech čísel, poěých, ýsledů opecí, hodo fcí. Npř. π,,... Výz číselé s poěo Výzo spi oří loeé ýz s ezáo e jeoeli ( sí ý ede podí, ýz á ssl poze

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více