1 Identifikace případové studie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Identifikace případové studie"

Transkript

1 1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodoeí příosů projektu PRACÍ K NÁPRAVĚ 1.1 Idetifikačí údaje projektu Název projektu PRACÍ K NÁPRAVĚ Číslo projektu CZ.1.04/2.1.01/ Oblast podpory Oblast podpory 2.1 Posílení aktivíh politik zaěstaosti )aěřeí projektu )aěstaost oso opouštějííh výko trestu Cíl projektu )výšeí zaěstaosti oso opouštějííh výko trestu Příjee dotace Educa Team s.r.o. Adresa Elišk Krásohorské /, Ústí ad Lae Projektový aažer Mgr. Iveta Backová Partner projektu Bez partnera Výše rozpočtu, % dotace ,- Kč; % Termín realizace 1. dubna řeza Místo realizace a území dopadu Ústecký kraj Webová adresa 1.2 Přehled teréího šetřeí Příjee dotace Idividuálí řízeý rozhovor.., Mgr. Iveta Backová, projektová aažerka Cílová skupina dotazíkové šetřeí realizovaé v průěhu květa získáo elke vplěýh dotazíků od podpořeýh účastíků z řad oso opouštějííh výko trestu Klíčoví aktéři Idividuálí řízeý rozhovor.., Mgr. Iveta Backová, zástupe zaěstavatele Telefoiký řízeý rozhovor.., zástupe spolupraujíí firmy, anonymní) 1.3 Shrnutí provedené evaluace Sekundární zdroje dat o projektu )droje základíh iforaí o projektu a situai před zahájeí realizace projektu byl IS Moit+, resp. údaje z projektové žádosti zaěřeí projektu, íle projektu, aplňováí oitorovaíh idikátorů, výhozí situae ílové skupi a astaveí aktivit projektu s ohlede k jednotlivým cílovým skupinám). Tyto informace sloužil k sestaveí teorie zě projektu a l dále upřesě a doplě a základě provedeého teréího šetřeí. Další zdroje iforaí byly internetové stránky příjee a strák vtvořeé pro projekt (http://www.praciknaprave.cz/). Teréí šetřeí Teréí šetřeí zahrovalo tři hlavní okruh sujektů: příjee dotae zástupe ílové skupi podpořeé oso v rámci projektu) zástupi klíčovýh aktérů spolupraujíí fir, které zaěstával účastík projektu) 1

2 Příjee dotae Řízeý rozhovor l vede se zástupem příjee dotae a spočíval v identifikaci aktivit v projektu a zároveň idetifikai doré a špaté prae v projektu. Na základě řízeého rozhovoru a ásledě posktutýh podkladů evaluačí tým astavil způso sěru iforaí od zástupů ílové skupi, a to forou dotazíkového šetřeí, kd distriui a sěr dotazíkovýh forulářů zajišťoval příjee. Zástupce cílových skupin Dotazíkové foruláře l distriuová podpořeý osoá z řad cílové skupiny, s iiž je příjee v kontaktu. Jednalo se o celkem 17 oslovených osob, které byly v rámci projektu podpoře z pozie oso opouštějííh výko trestu. Vplěo lo elke dotazíků. Mezi zástupi ílové skupi zapojeé do teréího šetřeí v podoě dotazíkového šetřeí li uži i že. Zástupi klíčovýh aktérů Saotý příjee dotae společost Educa Team s.r.o. je současě zaěstavatele účastíků. Dále proěhl řízeý telefoiký rozhovor s další ze zaěstavatelů účastíků projektu, který si přál zůstat aoí. 2

3 2 Abstrakt EVALUACE DOPADŮ A DOBRÉ PRAXE OP L)) NA )ÁKLADĚ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ A JEJICH META-ANALÝ)Y

4 EVALUACE DOPADŮ A DOBRÉ PRAXE OP L)) NA )ÁKLADĚ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ A JEJICH META-ANALÝ)Y ABSTRAKT: VÝSLEDKY EVALUAČNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE Oblast podpory OP LZZ:. Posíleí aktivíh politik zaěstaosti PROJEKT: PRACÍ K NÁPRAVĚ Příjee: Educa Team s.r.o. Místo: Ústecký kraj Výše dotae: Kč Termín realizace: CÍL PROJEKTU Hlavním cílem tohoto projektu bylo pomoci lidem opouštějíí výko trestu při hledáí ového zaěstáí a elkově zvýšit jejih uplatitelost na trhu práce. CO SE V PROJEKTU ODEHRÁLO? V úvodu projektu prošli účastíi psychologicko- otivačí kurze, jehož íle ylo pohopeí situae ílové skupiy a zejéa pak zvýšeí motivace této skupiny k účasti a projektu. Ve vyraýh případeh prošli účastíi praoví a ilačí diagostikou, jejíž íle yla identifikace pracovního potenciálu jednotlivce, která yla později základe pro alezeí vhodé ožosti uplatěí. Účastíi projektu při asolvováí teoretik zaěřeýh aktivit projektu Následoval vzdělávaí lok zaěřeý a zvýšeí kompetencí v oblasti práce s počítači, praově práví graotost, ad. Poté účastíi asolvovali rekvalifikačí kurzy, které reflektovaly soudoou poptávku a trhu práe. Kokrétě šlo apříklad o osluhu vysokozdvižýh vozíků, svářeče či profesi instalatéra. Asolvetů těhto kurzů bylo poté zprostředkováo praoví ísto u ěkteré ze spolupracujících firem. CO PROJEKT PŘINESL LIDEM? Začleěí ílové skupi do společosti a ouráí předsudků prostředitví podpor zaěstáváí Osoy opouštějíí výko trestu vyřešily jeden z hlavníh proléů, které provází jejih ávrat do společosti získaly práci a zdroj výdělku. Výzaý příos představovalo získání eo rozšířeí kvalifikae, a to v oborech, po kterých je na trhu práce poptávka svářeč, osluha vysokozdvižého vozíku apod. a skýtají tak šai a reálé, dlouhodoě udržitelé uplatěí a trhu práce. Kokrétí zaěřeí a ěkterou z kvalifikačíh aktivit ylo založeo a výsledíh ilačí a praoví diagostiky, která přispěla ke zvýšeí úspěšosti absolvování kurzů a následného vyhledání zaěstáí. Pro ílovou skupiu ylo důležité získáí znalostí v olasti praově-právní a dovedností potřeýh pro fázi uházeí se o zaěstnání na volném trhu práce apř. příprava životopisu, vičý praoví pohovor, vyhledávání pracovních příležitostí prostředitví iteretu. Kroě hatatelýh příosů se projekt u účastíků pozitivě projevil také a jejih seevědoí, získáí ovýh přátel a aučeí se zodpovědosti. Pozitivní dojem z realizace projektu získaly i zapojené firy, které účastíky projektu zaěstávaly firmy byly spokojené

5 EVALUACE DOPADŮ A DOBRÉ PRAXE OP L)) NA )ÁKLADĚ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ A JEJICH META-ANALÝ)Y s praovitostí, ačkoliv a ěkteré ové zaěstae usely víe dohlížet. Do projektu yli zapojei uži i žey, příosy projektu tak ohli využívat všihi zájei plě v souladu s principem rovných příležitostí. Příjei, společosti Edua Tea s.r.o., přiesla realizae projektu předevší ové zkušeosti v oblasti práce se specifickou skupiou školeýh oso a nové kontakty na subjekty, které se zabývají prací s osoai, které opouštějí výkon trestu. Jednou z hlavíh aktivit projektu zaěřeýh a zvýšeí kvalifikae účastíků projektu l kurz osluh vsokozdvižého vozíku PŘEKÁŽKY Realizace projektu se potýkala s následujícími překážkai a výzvai: Vlastní strach a psychologické bariéry v jednání s ílovou skupiou tvořeou osoai opouštějííi výko trestu. Vysoká adiistrativí áročost daá pravidly a požadavky dotačího prograu. Neohota účastíků projektu aktivě vystupovat v aktivitách, kterých se účastilo více osob z důvodu vzájeé edůvěry a eohoty se projevit před ostatíi účastíky. Aktivity částečě eyly astavey optiálě vzhlede k soiálě-psychologickým charakteristikám účastíků. Osobnostní charakteristiky a motivace ěkterýh účastíků projektu, které se epodařilo plě eliiovat ve fázi výěru účastíků apř. usilovali prostředitví účasti v projektu o zkráeí trestu Pro dosažeí většího dopadu a ílovou skupiu y ylo třea řešit eje olast zaěstáváí, ale také další prolémy osob opouštějííh výko trestu apř. zajištěí bydlení).

6 EVALUACE DOPADŮ A DOBRÉ PRAXE OP L)) NA )ÁKLADĚ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ A JEJICH META-ANALÝ)Y SHRNUTÍ PŘÍNOSŮ PROJEKTU Naplěí účelosti a užitečosti projektu Dopad a zaěstaost Vysoký účastíků V rái projektu la přío zřízea praoví ísta pro CS. Dopad a kvalifikačí úroveň účastíků vzděláí Dopad a zaěstatelost účastíků jiý ež kvalifikačí Dopad na ekonomickou situai účastíků Dopad na sociální statut účastíků Dopad a další klíčové aktéry Spíše vsoký Část účastíků projektu získala ovou kvalifikai prostředitví realizovaýh rekvalifikačíh kurzů apř. svářečský průkaz, průkaz k osluze vsokozdvižého vozíku. Vysoký Účastíi projektu získali iforae o to, o ůže zaěstavatel požadovat a o ohou aopak požadovat oi od zaěstavatele. Účastíi dále asolvovali aktivit zaěřeé a jejih seeprezetai, průěh praovího pohovoru, přípravu životopisu apod. Spíše vsoký Oso propuštěé z výkonu trestu, které získaly novou kvalifikaci a dík tou i zaěstáí, ají zajiště pravidelý příje. Vysoký )apojeí do projektu poáhá řešit tíživé životí situae, omezení a prevei soiálě-patologikýh jevů a prostředitví získáí zaěstáí i začleěí zpět do společosti. Spíše ízký Fir, které spolupraoval při zaěstáváí účastíků projektu, získal ové zaěstae. Vřešeí proléů/potře cílové skupiny Víáí užitečosti projektu ze stra ílovýh skupi a klíčovýh aktérů Užitečost projektu ze strany cílových skupin Užitečost projektu ze stra dalšíh klíčovýh aktérů Účiost a hospodárost projektu Naplěí účiosti Naplěí hospodárosti Udržitelost projektu Udržitelost projektu Idetifikae ejlepší, doré a eosvědčeé prae Spíše dorá prae Prolé a potře ílové skupi byly vřeše/aplě (s ohledem k zaěřeí projektu. Z větší části užitečý Většia výstupů projektu víáa jako užitečá a pozitiví z hlediska osoí situae účastíka Z větší části užitečý Většia výstupů projektu víáa jako užitečá a pozitiví. Vysoké )půso zapojeí a vužití projektovýh vstupů optiálě přispíval k dosažeý výsledků a příosů pro ílovou skupiu. Spíše vsoké Některé ze vstupů el zela ezté pro dosažeí ílů, ale přispíval k jejih plěí a elkovéu účelu projektu. Vysoká Dosažeé výsledk l udrže. Celkové zhodoeí projektu evaluátore a základě ultikriteriálí analýzy, která vychází z provedeýh šetřeí a zjištěí v průěhu zpraováí případové studie.

7 EVALUACE DOPADŮ A DOBRÉ PRAXE OP L)) NA )ÁKLADĚ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ A JEJICH META-ANALÝ)Y

8 3 Výchozí situace a cíle projektu 3.1 Příjee dotace Příjee dotace Kategorie příjee Předhozí zkušeosti příjee s cílovou skupinou Educa Team s.r.o. ziskový sujekt: ikro podik do zaěstaů Ano 3.2 Přístup ke zpraováí žádosti Zapojení externího dodavatele pro Ano zpraováí žádosti 3.3 Cíle projektu Globální cíl projektu: Žadatel á oeější zkušeosti s CS zejména díky intenzivní spolupráci s vězeňskou služou při posktováí vzdělávaíh kurzů. Dále al zkušeosti s CS ezaěstaýh pro realizai vzdělávaíh a jazkovýh kurzů pro Úřad práe v Ústí nad Labem. Hlavním cílem projektu je zvýšit zaěstaost lidí po opuštěí výkou trestu. Hlavní cíle projektu: o Oezit ávk CS a ssté dávek a oezit u í reidivu trestýh čiů. 3.4 Cílová skupina Specifikace cílové skupiny Cílové skupiny (taxonomie) uhazeči/k o zaěstáí na Ústecku, opouštějíí výko trestu, zejména pak do 1 roku po výkonu trestu oso po výkou trestu/před propuštěí z výkou trestu/opouštějíí zařízeí pro výko ústaví eo ochranné výchovy ezaěstaí, uhazeči/zájei o zaěstáí 8

9 4 Realizace projektu 4.1 Aktivity POPIS AKTIVIT REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU Účastíi projektu prošli v rámci projektu Psychologicko-otivačí a aktivizačí kurze. Cílem kurzu lo pooí řízeýh rozhovorů vedeýh pshologe pohopit situai účastíka a zvýšit jeho motivaci k řešeí této situae. V odůvoděýh případeh la součástí této aktivit ilačí a pracovní diagnostika za účele odhaleí poteiálu jedotlivce a jeho optiálího vužití a alezeí vhodé ožosti praovího uplatěí. Následoval vzdělávaí blok zaěřeý a zvýšeí kopeteí v oblasti práce s počítači, praově právní gramotnost, eviroetálí vzděláváí ad. Na předhozí diagostiké etod avazoval rekvalifikačí kurz, které l vírá selektivě dle potře CS a praovního trhu, šlo apříklad o kurz pro pozii svářeče, instalatéra, obsluhu tehologikého zařízeí. V průěhu projektu i po jeho skočeí ěli účastíi k dispozici služ Poradenského a pracovního centra. To pracovalo s CS na doplěí zalostí potřeýh pro samotný vstup na trh práce a později zejéa při udržitelosti projektu na monitorování pracovního trhu a poradeství tě, které se epodařilo uístit a praoví trh v první fázi. Součástí projektu je také zprostředkováí z části dotovaného pracovního místa či zprostředkováí dalšíh edotovaýh íst parterskou ageturou žadatele. Pro podporu otivae CS a účasti a elé průěhu projektu la součástí projektu doprovodná opatřeí, v rái íž l forou příé podpor posktut apříklad příspěvek a zdravotní průkaz, výdaje spojeé s aktiví vhledáváí zaěstáí či a péči o zdravotě postižeé žijící ve společé doáosti. Taxonomie aktivit 4.2 Realizae výěrovýh řízeí Počet realizovaýh výěrovýh řízeí Fiačí oje realizovaýh výěrovýh řízeí VŘ dle výše předpokládaé hodnoty 4.3 Realizačí tý projektu Velikost projektového týmu Úvazky ilačí a praoví diagostika / zpraováí profilů účastíků rekvalifikačí kurz poradeské služ Bez výěrového řízeí osob 1,92 přepočteý ěsíčí úvazek po dou ěsíů Složeí projektového týu: Vedoucí projektu (0,3 úvazku po celé trvání projektu) Administrativní asistent/ka (1,0 úvazku po celé trvání projektu) Fiačí aažer, úvazku po elé trváí projektu Psycholog, úvazku po dou ěsíů Zástupce vedoucího projektu a vedoucí lektorského týmu 9

10 (celkem 240 hodin) Lektor fiačí graotosti a praovího práva elke 9 hodin) Lektor rétoriky, komunikace, sebeprezentace (celkem 100 hodin) Lektor životího prostředí, ekologie, udržitelé zdroje (celkem 70 hodin) 10

11 5 )hodoeí příosů a úspěšosti projektu účelost, užitečost 5.1 Výchozí situace Potře CS s ohledem k zaěřeí projektu: Kvalifikačí úroveň vzděláí přizpůsoeí kvalifikae a vzděláí požadavků trhu práe rekvalifikae dovedost správě prezetovat své shoposti, uět kouikovat a vstupovat zdokonalení se v přípravě a výěrové řízeí získáí oeýh zalostí před ástupe a trh práe základ právího vědoí, efektiví kotakt s trhe práe pooí IT, základ praoví pshologie, seeprezetačí tehik, fiačí graotost a základ seeprezetačíh tehik. )aěstaost získáí zaěstáí je klíčový faktore pro řešeí proléů CS a pro opětové začleěí čleů CS do společosti umístěí a otevřeé trhu práe oso propuštěých z výkonu trestu překoáí překážek vstupu a trh práe s ohledem na problematickou minulost CS Postoje a motivace účastíků pochopení vlastní situace vsvětleí priáríh důvodů ezaěstaosti uvědoěí si utosti zě větší připraveost pro vstup a trh práe posíleí seevědoí aalýza a vužití osoostí poteialit elková aalýza shopostí, dovedostí, zájů a motivace, silné stránky, nedostatky a rezervy) ooveí praovíh ávků ztraeýh ěhe do výkou trestu Ekonomická situace Sociální status zajištěí pravidelého příju po propuštěí z výkonu trestu vřešeí tíživé životí situace oezeí či prevee soiálě-patologikýh jevů či rizikového hováí začleěí se zpět do společosti Iforovaost a osvěta odstraěí předsudků a straě poteiálíh zaěstavatelů lepší iforovaost CS o práveh a poviosteh souvisejííh s hledáí zaěstáí a jeho výkonem Rové příležitosti z hlediska pohlaví zajištěí rekvalifikae a poradeství pro uže i že opouštějíí výko trestu Systémové otázky projekt eí zaěře a sstéové otázk 11

12 5.2 Hlavní monitorovací indikátory cílová hodnota dosažeá hodota dosažeá h. v % Počet podpořeýh oso - celkem Počet ově vtvořeýh praovíh míst celkem Počet úspěšýh asolvetů kurzů - celkem ,5 5.3 )hodoeí příosů projektu a základě Theory Based Impact Evaluation (TBIE) Teorie zěy Teorie zě ukazuje ověřeé příos projektu, které zahrují očekávaé i eočekávaé dopad zjištěé a základě provedeého teréího šetřeí, případě dalšíh dostupýh iforaí. Itervečí logika la v projektové žádosti doře astavea, tj. l popsá předpokládaé kauzálí vaz a očekávaé dopad projektu. V rái šetřeí se ásledě potvrdilo aplěí očekávaýh dopadů projektu. 12

13 o.p. 2.1 PRACÍ K NÁPRAVĚ Vstupy Aktivity Výstupy Krátkodoé dopady Dlouhodoé dopady Rozpočet: ,- Kč; 100% dotace Odoí realizace: 1. dubna řeza 2014 Realizačí tý: 8 osob přepočteý ěsíčí úvazek 1,92) Psychologicko- otivačí a aktivizačí kurz Bilačí a praoví diagnostika Rekvalifikačí kurzy Poradeské a psyhologiké služy )prostředkováí dotovaého praovího ísta Celke 8 úspěšýh asolvetů kurzů Celke 5 podpořeýh osob Celke ově vytvořeýh praovíh íst )výšeí odoré kvalifikae/odorýh dovedostí )výšeí dalšíh dovedostí praověpráví, soft skils Navázaí spolupráe se sujekty, které také praují s ílovou skupiou )ískáí pravidelého příju Ooveí praovíh ávyků )výšeí seevědoí a trhu práe/ve společosti )výšeí shoposti saostatě řešit epřízivé soiálí situace Oezeí či prevee soiálě-patologikýh jevů či rizikového hováí Spokojenost firem se zaěstai z řad ílové skupiy, eliiae předsudků Navázaí spolupráe s firai Síla vazy příspěvek projektu: silá vaza ezprostředí příspěvek středě silá vaza částečý příspěvek slaá vaza okrajový příspěvek )aýšleé, ezaýšleé a egativí dopady: )aýšleé dopady Nezaýšleé dopady Negativí dopady Překážky realizae a dosažení vyššíh dopadů: Vysoká adiistrativí zátěž Vlastí strah jedat s trestaýi osoai Nutost zajištěí ezpečosti účastíků i realizátorů projektu Neohota účastíků projektu aktivě vystupovat v rái aktivit, kterýh se účastilo víe oso Osoostí harakteristiky účastíků projektu a jejih idividuálí přístup k ožosti získat zaěstáí 13

14 5.3.2 Dosažeé příosy Taooie výsledků Kvalifikačí úroveň vzděláí účastíků zvýšeí odoré kvalifikae/odorýh dovedostí posíleí praověpráví, očaskopráví graotosti rekvalifikace na jiný obor zvýšeí ěkkýh dovedostí soft skills )aěstaost účastíků nedotované místo společesk účelé/vhrazeé praoví ísto dotovaé Postoje a otivae účastíků zvýšeí otivae k zapojeí a trh práe ooveí praovíh ávků zvýšeí shoposti saostatě řešit epřízivé soiálí situace zvýšeí seevědoí a trhu práe/ve společosti lepší orietae a trhu práe jiá zěa: zalost vlastího poteiálu a základě ilačí a praoví diagostik Ekooiká situae účastíků získáí pravidelého příju Soiálí status účastíků vřešeí tíživé životí situae oezeí či prevee soiálě-patologikýh jevů či rizikového chování jiá zěa: začleěí se zpět do společosti Rové příležitosti jiá zěa: poradeské služ posktová užů i žeá Příos pro další klíčové aktér zapojení / navázání intenzivní spolupráce s místními aktéry ze soukromé sféry Sstéové příos Projekt eyl zaěře a řešeí systéovýh otázek. Příos v iforovaosti veřejosti/osvětě webové stránky Strukturovaé zhodoeí dopadů (taxonomie) Dopad a kvalifikačí úroveň Spíše vysoký účastíků vzděláí Část účastíků projektu získala novou kvalifikaci prostředitví realizovaýh rekvalifikačíh kurzů apř. svářečský průkaz, průkaz k obsluze vysokozdvižého vozíku). Dopad a zaěstaost účastíků Vysoký V rái projektu la přío zřízea praoví ísta pro CS. 14

15 Dopad a zaěstatelost účastíků jiý ež kvalifikačí Dopad na ekonomickou situaci účastíků Dopad a soiálí statut účastíků Dopad a rové příležitosti Dopad a další klíčové aktér Systémové dopady Efekt ovlivňujíí příos projektu Potvrzeno / nepotvrzeno Creaming-off Vysoký Účastíi projektu získali iforae o to, o ůže zaěstavatel požadovat a o ohou aopak požadovat oi od zaěstavatele. Účastíi dále asolvovali aktivit zaěřeé a vlastní seeprezetai, průěh praovího pohovoru, přípravu životopisu apod. Spíše vsoký Oso propuštěé z výkonu trestu, které získaly novou kvalifikai a dík tou i zaěstáí, ají zajiště pravidelý příje. Vysoký Zapojení do projektu poáhá řešit tíživé životí situae, oezeí a prevei soiálě-patologikýh jevů a prostředitví získáí zaěstáí i začleěí zpět do společosti. Nerelevantní Aktivit projektu apř. kurz, poradeství l posktovány užů i žeá. Řešeí proléů v olasti rovýh příležitostí elo íle projektu. Spíše ízký Fir, které spolupraoval při zaěstáváí účastíků projektu, získaly nové zaěstae. Nerelevantní Projekt el zaěře a řešeí sstéovýh otázek. částečě potvrzeno Koetář )ařazeí propuštěýh z výkonu trestu do projektu lo podroě řešeo s pracovníky vězie a poteiálíi uhazeči. Do výěru uhazečů l zapoje i další sujekt úřad práe, Proačí a ediačí služa a pak soiálí pracovník s cílem maximalizovat efekt projektu v podoě zaěstáí oso opouštějííh výko trestu. Lock-in efekt nepotvrzeno Oso propuštěé z výkonu trestu odcházely a otevřeý praoví trh. Alternativní atribuce nepotvrzeno Aktivit projektu l klíčový faktore pro dosažeí příosů. Substituce nepotvrzeno Efektů elo dosažeo a úkor jiýh osob ve srovnatelném postavení. Mrtvá váha 1 částečě potvrzeno U ěkterýh účastíků projektu pravděpodoě došlo k jejih zaěstáí i bez realizace projektu. Absolvování rekvalifikačíh kurzů a zisk potřeýh 1 Jedá se o efekt výhradě řešitelý pouze v rámci Counterfactual Impact Evaluation. V rái této případové studie se tak jedná pouze o vjádřeí a základě zjištěí z realizovaého šetřeí. 15

16 oprávěí a průkazů však jejih zaěstáí jistě urhlil )hodoeí účelosti projektu a základě TBIE - shrutí elkové vyřešeí proléů/potře ílové skupiy Vřešeí proléů/potře ílové Prolé a potře ílové skupi l vřeše. skupiny (celkové dopady projektu) Nezaýšleé dopady Existence nezaýšleýh pozitivních dopadů projektu Nezaýšleé dopady Ano Negativní dopady Eistee egativíh dopadů Ne projektu Negativní dopady --- Většia fire, které zaěstával účastík projektu, la velmi spokojená, zejména s přístupe zaěstávaýh oso k praovíu výkou, ož se odráží v odbourávání předsudků vůči zaěstáváí oso propuštěýh z výkonu trestu. 16

17 5.4 Užitečost projektu a základě víáí ze stray ílovýh skupi a dalšíh klíčovýh aktérů Užitečost projektu ze stra Z větší části užitečý většia výstupů projektu víáa jako cílových skupin užitečá a pozitiví z hlediska osoí situae účastíka) Užitečost projektu ze stra dalšíh klíčovýh aktérů Z větší části užitečý většia výstupů projektu víáa jako užitečá a pozitiví) 5.5 Překážky při realizai projektu a způsoy jejih řešeí Iterí překážk pro realizai Vysoká adiistrativí zátěž příprava oitorovaíh projektu zpráv la veli áročá Překoat vlastí ariéru strahu praovat s CS tohoto charakteru Eterí překážk pro realizai projektu Vřešeí překážek a dopad a výsledky projektu Plá řešeí proléů Chí podpora zaěstáváí oso po výkou trestu Nedostupnost (neexistence) sociálního bydlení Nutost zajištěí ezpečosti účastíků i realizátorů projektu při prái s osoai opouštějííi výko trestu Neožost realizovat aktivit projektu pro větší počet účastíků současě vzhlede k jejih eohotě ýt aktiví před ostatíi účastík Vřešeí překážek a jejih vliv a dopad projektu je podroě popsáo v tetové části. Překážk eěl dopad z hlediska aplěí ílů projektu. S relevatíi překážkai, které ohl oezit aplěí ílů projektu, astaveí projektu počítalo a příslušá rizika byla vymezena v projektové žádosti. 5.6 Faktory ovlivňujíí dopady (taxonomie) Faktor ovlivňujíí dopad Příjee projektový tý projektu (pozitivní faktory pro aktivní komunikace a spolupráce s relevantními subjekty dosažeí dopadů projektu zkušeost s prací s cílovou skupinou kvalita managementu Nastavení projektu připraveost projektu optimální nastavení z hlediska potře CS kopleí přístup/řešeí Cílové skupiny zajištěí zaěstáí praoví a ilačí diagostika Inovativnost projektu Vužití iovovaýh řešeí Ano aplikace iovativího řešeí z hlediska cílové skupiny Vhledáí a zprostředkováí zaěstáí avazuje na analýzy potře CS a aktivit zaěřeé a odstraňováí překážek k prái vč. ilačí a praoví diagostik. 17

18 5.7 )půso zjišťováí výsledků projektu ze stray saotého příjee Udržováí vzájeýh vaze s podpořeýi osoai je oousěré. )e stra žadatele je sledová životí vývoj a sěřováí ěkterýh účastíků projektu prostředitví osoího kotaktu eo prostředitví telefou, eailu apod. )pětá vaza fuguje i ze stra účastíků projektu, z ihž ěkteří i po ukočeí účasti v projektu vužívá zejéa poradeské aktivit posktovaé žadatele. Ověřeí příosů projektu u účastíků ze stra příjee Ověřeí příosů projektu příjee u klíčovýh aktérů, kteří se projektu ezúčastili Osoí rozhovor či diskuse Telefonicky Průěžé zjišťováí příosů u všeh klíčovýh aktérů 18

19 I. ZHODNOCENÍ DOPůD ů PÍNOS REůLIZůCE PROJEKTU Projekt lze a základě provedeého šetřeí hodotit jako úspěšý, a to jak z hlediska příosů podpořeé cílové skupiny (oso opouštějíí výko trestu), tak z hlediska spolupraujííh sujektů. Saotý příjee dotae epředstavuje sujekt, který ěl z projektu příý příos. Dopady a příos realizovaných aktivit lze v souladu s cíli projektu vymezit z těhto hledisek: Dopad pro příjee dotae: Získání ovýh zkušeostí prací se specifickou skupinou účastíí se vzdělávaíh a dalšíh rozvojovýh aktivit. Dopady pro cílovou skupinu: )ačleěí se zpět do společosti včetě získáí zaěstáí. Dopady pro okolí a spolupracující subjekty: Vtvářeí pozitivího postoje veřejosti k ílový skupinám. 1) Dopad pro příjee dotae: Příjee dotae la v případě tohoto projektu společost, která se zaývá fireí a idividuálí výukou. V minulosti realizoval příjee apř. vzdělávaí aktivit pro Vězeňskou služu České republiky, ěl ted širší zkušeosti s prostředí ílové skupi, ikoli však s ezprostředí praí s cílovou skupinou. Vzhlede k zaěřeí vlastí čiosti ezískal žadatel žádý příý příos pro vlastní čiost a základě výstupů realizovaýh aktivit. Příos realizae projektu tak spočíval spíše v roviě získáí ovýh zkušeostí, a to předevší v oblastech: práce se specifickou cílovou skupinou, z pohledu příjee ovou získáí kotaktů a avázáí parterství s dalšíi orgaizaei spolupráe se sujekt veřejé správ v sociální oblasti rozšířeí aktivit i io čistě vzdělávaí čiosti Uvedeé zkušeosti ůže příjee vužít pro svou další čiost včetě realizae odoýh projektů v udouosti. )ároveň získali praovíi žadatele zkušeost s prací se specifickou cílovou skupinou, které udou oi vužít v přístupu k další skupiá se speifikýi harakteristikai a potřeai a dále je rozvíjet. Faktor ovlivňujíí dopad projektu: Za hlavní faktor, které ěl vliv a úspěh projektového záěru, lze považovat připraveost projektu k realizai, zalost klíčovýh oso pro zprostředkováí kotaktu s cílovou skupinou (na základě realizovaého vzděláváí praovíků vězeňské služ a navázání spolupráce s organizacemi, které se zaývají čiostí v dotčeé olasti Proačí a ediačí služa, soiálí praovíi municipalit). Kvalitní připraveost projektu la uožěa předhozíi zkušeosti příjee z realizace zakázek v olasti vzděláváí, které příjee realizoval pro jié sujekt a zejéa z vysokého nasazení a odhodláí praovíků příjee, předevší ředitele společosti a jeho houževatosti a vtrvalosti to vždk dotáhout do koe. Zbývající 2 faktory spolu úzce souvisí příjee realizoval zakázku zaěřeou a vzděláváí ve věziíh apř. dozorů. Dík tou pozal příjee prostředí oso opouštějííh výko trestu a navázal kontakty s organizacemi, které pracují s cílovou skupinou tohoto hodnoceného projektu. 19

20 2) Dopady pro cílovou skupinu: Cílovou skupiu projektu tvoří oso opouštějíí výko trestu v regionu Ústeckého kraje. Jedná se jak o uže, tak o že. Pro tuto ílovou skupiu představuje odoí těsě po ukočeí výkou trestu otížý krok vzhlede k přerušeí veškerýh vaze a ávků pro fugováí v ěžé společosti. Jedním z hlavíh proléů tohoto odoí je překoáí překážek pro získáí zaěstáí, které jsou založe a poskvrěé iulosti a často také oezeé kvalifikai oso. Naprostá většia zúčastěýh oso v rái ílové skupi se do projektu zapojila právě s očekáváí získáí zaěstáí eo alespoň ového vzděláí pro rozšířeí ožostí uplatěí se a trhu práe. Hlaví příos projektu pro ílovou skupiu tak spočívají předevší v těhto oblastech: získání / rozšířeí kvalifikace svářeí průkaz, průkaz k osluze vsokozdvižého vozíku a další zprostředkováí praovího ísta a získáí zdroje výdělku získání dalších znalostí a dovedostí potřeýh pro úspěšý proes hledáí zaěstáí (apř. příprava životopisu, tréik praovíh pohovorů, zalost poviostí zaěstae a zaěstavatele, zalost vlastíh silýh stráek a liitů) Kroě výše uvedeýh příosů, které přío vplývají ze zaěřeí projektu a astaveí klíčovýh aktivit, ěl projekt podle zástupů účastíků projektu dopad také v epříé a eforálí roviě. Jedalo se apř. o: posíleí seevědoí účastíků získáí ovýh přátel a soiálíh kotaktů aučeí se zodpovědosti Z výsledků provedeého dotazíkového šetřeí ezi účastík projektu je zřejé, že oso, které l do aktivit projektu zapoje, ejvíe oeňují získáí ového zaěstáí a také ově atou zalost toho, o ohou požadovat od zaěstavatele a o ůže aopak zaěstavatel požadovat od nich. Celkově lze ted říi, že projekt pro ílovou skupiu přiesl estu, jak se zapojit zpět do společosti, ze které li účastíi projektu po dou výkou trestu vloučei. Faktor ovlivňujíí dopad projektu: )ásadí faktore, který ovlivil dopad projektu a úspěšé začleěí oso zpět do společosti, je to, že projekt přío aídl ílový skupiá praoví příležitost. To úzce souviselo s realizovanými rekvalifikačíi kurz, které účastíků uožil získat kvalifikai potřeou pro zisk zaěstáí a pozicích, po kterých je na trhu práce poptávka. Důležité lo také zvedout seevědoí účastíků, které vyplývá jednak z provedeýh vzdělávaíh kurzů, ale také z otivačíh aktivit, jež l součástí projektu. Pro oso opouštějíí výko trestu je důležité udržet si zaěstáí v delší časové horizotu. Proto příjee zůstává v kontaktu s částí účastíků projektu i po ukočeí realizae projektu (jedná se přiližě o jedu třetiu účastíků. Pro účastík jsou tak ěkteré služ žadatele k dispozici i adále apř. poradeství při hledáí praovíh příležitostí prostředitví iteretu. Příjee není trvale v kotaktu se všei účastík projektu, ož je v případě této ílové skupi ěžé. Dle provedeýh šetřeí a iforaí příjee á z osob, s iiž příjee zůstal v kotaktu, zaěstáí i v současosti většia. 20

21 Pro elkové astaveí projektu la klíčový faktore také zalost prostředí a proleatik ílovýh skupin ť zkušeost přío s ílovou skupiou příjee před realizaí projektu eěl. Jednalo se o zalost vězeňského prostředí z předhozíh vzdělávaíh aktivit, které zde l příjee provádě. Na základě této zalosti prostředí ěl příjee k dispozii kotakt pro osloveí zájeů o aktivit projektu sěřujíí k získáí zaěstáí. Hlavní motivací pro firmy posktovatele zaěstáí v rámci projektu představovala ožost zisku dotae a praoví ísta osazeá osoai opouštějííi výko trestu, priárě ted li motivováni ekonomicky. 3) Dopady pro okolí a spolupracující subjekty: Okolí a spolupraujíí sujekt představují v toto případě předevší fir, které posktoval účastíků projektu zaěstáí. Příjee prováděl prostředitví telefoátů zjišťováí zpěté vaz u zapojeýh firem, kdy se zajíal o jejih spokojeost se zaěstávaýi účastík projektu. Podle získaýh iforaí. )aěstavatelé si zaěstae po praoví stráe hválili, jsou to dříči, ale useli a ě ýt přísí. )e zkušeosti s osloveýi zaěstavateli vplulo, že firá evadí trestí iulost účastíků jako taková. U ěkterýh olastí trestýh čiů zaěstavatelé s osazeí ísta osoou opouštějíí výkon trestu nemají problém apř. ásilá trestná čiost, řízeí pod vlive alkoholu, aopak o osob odsouzeé za drogové delikt a ajetkové tresté či zaěstavatelé příliš záje eěli. Dopad projektu a okolí poto spočívá zejéa v to, že oso opouštějíí výko trestu jsou prostředitví získáí zaěstá začleě po ukočeí trestu zpět do společosti a edostaou se do bludného kruhu opakovaé tresté čiosti, iiálě z eistečíh důvodů. Faktor ovlivňujíí dopad projektu: Pro vtvářeí vaze s okolím byla podstatná aktivní a intenzivní komunikace. Jednalo se o navázání spolupráce s věziei, podikatelskýi sujekt, Proačí a ediačí služou apod. II. Pínosy projektu z hlediska rovnosti muž a žen Projekt el priárě zaěře a olast rovosti užů a že. Výěr účastíků projektu nebyl omezen pohlaví, projektu se tak účastili uži i že. Projekt proto rové příležitosti částečě podporoval. III. Pekážky pi realizaci projektu a zpsoby jejich ešení 1) Výskt a řešeí očekávaýh rizik V rái příprav žádosti příjee defioval rizika, která se týkala zejéa dostatečé aídk praovíh íst pro účastík projektu z řad ílové skupi oso opouštějííh výko trestu. Jako riziko la víáa ožost ztrát shoposti zaěstat ve firě sjedaý počet účastíků projektu včetě rizika záiku spolupraujííh fire. Na straě účastíků projektu představovalo riziko 21

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu SOCIÁLNÍ INTEGRACE MLÁDEŽE Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ POMOC DĚTEM ZNEVÝHODNĚNÝCH PŘI VSTUPU NA TRH PRÁCE A UDRŽENÍ SI ZAMĚSTNÁNÍ 1 Identifikace případové studie 1.1

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Závěrečná zpráva verze 20. 6. 2014 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva II. verze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Přínos projektu Agentura podporovaného zaměstnávání optikou klientů se zdravotním postižením Mgr. Šárka

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu

5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu 5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Tato zpráva je výstupem ze zakázky Průběžná dlouhodobá

Více

ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ

ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN NOK ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.0 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán

Více

HODNOCENÍ DOPADŮ INTERVENCÍ V RÁMCI OPVK K PODPOŘE INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

HODNOCENÍ DOPADŮ INTERVENCÍ V RÁMCI OPVK K PODPOŘE INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2013 HODNOCENÍ DOPADŮ INTERVENCÍ V RÁMCI OPVK K PODPOŘE INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná zpráva z evaluace OBSAH Pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracoval SocioFactor s.r.o. SocioFactor

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více