1 Identifikace případové studie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Identifikace případové studie"

Transkript

1 1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodoeí příosů projektu PRACÍ K NÁPRAVĚ 1.1 Idetifikačí údaje projektu Název projektu PRACÍ K NÁPRAVĚ Číslo projektu CZ.1.04/2.1.01/ Oblast podpory Oblast podpory 2.1 Posílení aktivíh politik zaěstaosti )aěřeí projektu )aěstaost oso opouštějííh výko trestu Cíl projektu )výšeí zaěstaosti oso opouštějííh výko trestu Příjee dotace Educa Team s.r.o. Adresa Elišk Krásohorské /, Ústí ad Lae Projektový aažer Mgr. Iveta Backová Partner projektu Bez partnera Výše rozpočtu, % dotace ,- Kč; % Termín realizace 1. dubna řeza Místo realizace a území dopadu Ústecký kraj Webová adresa 1.2 Přehled teréího šetřeí Příjee dotace Idividuálí řízeý rozhovor.., Mgr. Iveta Backová, projektová aažerka Cílová skupina dotazíkové šetřeí realizovaé v průěhu květa získáo elke vplěýh dotazíků od podpořeýh účastíků z řad oso opouštějííh výko trestu Klíčoví aktéři Idividuálí řízeý rozhovor.., Mgr. Iveta Backová, zástupe zaěstavatele Telefoiký řízeý rozhovor.., zástupe spolupraujíí firmy, anonymní) 1.3 Shrnutí provedené evaluace Sekundární zdroje dat o projektu )droje základíh iforaí o projektu a situai před zahájeí realizace projektu byl IS Moit+, resp. údaje z projektové žádosti zaěřeí projektu, íle projektu, aplňováí oitorovaíh idikátorů, výhozí situae ílové skupi a astaveí aktivit projektu s ohlede k jednotlivým cílovým skupinám). Tyto informace sloužil k sestaveí teorie zě projektu a l dále upřesě a doplě a základě provedeého teréího šetřeí. Další zdroje iforaí byly internetové stránky příjee a strák vtvořeé pro projekt (http://www.praciknaprave.cz/). Teréí šetřeí Teréí šetřeí zahrovalo tři hlavní okruh sujektů: příjee dotae zástupe ílové skupi podpořeé oso v rámci projektu) zástupi klíčovýh aktérů spolupraujíí fir, které zaěstával účastík projektu) 1

2 Příjee dotae Řízeý rozhovor l vede se zástupem příjee dotae a spočíval v identifikaci aktivit v projektu a zároveň idetifikai doré a špaté prae v projektu. Na základě řízeého rozhovoru a ásledě posktutýh podkladů evaluačí tým astavil způso sěru iforaí od zástupů ílové skupi, a to forou dotazíkového šetřeí, kd distriui a sěr dotazíkovýh forulářů zajišťoval příjee. Zástupce cílových skupin Dotazíkové foruláře l distriuová podpořeý osoá z řad cílové skupiny, s iiž je příjee v kontaktu. Jednalo se o celkem 17 oslovených osob, které byly v rámci projektu podpoře z pozie oso opouštějííh výko trestu. Vplěo lo elke dotazíků. Mezi zástupi ílové skupi zapojeé do teréího šetřeí v podoě dotazíkového šetřeí li uži i že. Zástupi klíčovýh aktérů Saotý příjee dotae společost Educa Team s.r.o. je současě zaěstavatele účastíků. Dále proěhl řízeý telefoiký rozhovor s další ze zaěstavatelů účastíků projektu, který si přál zůstat aoí. 2

3 2 Abstrakt EVALUACE DOPADŮ A DOBRÉ PRAXE OP L)) NA )ÁKLADĚ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ A JEJICH META-ANALÝ)Y

4 EVALUACE DOPADŮ A DOBRÉ PRAXE OP L)) NA )ÁKLADĚ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ A JEJICH META-ANALÝ)Y ABSTRAKT: VÝSLEDKY EVALUAČNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE Oblast podpory OP LZZ:. Posíleí aktivíh politik zaěstaosti PROJEKT: PRACÍ K NÁPRAVĚ Příjee: Educa Team s.r.o. Místo: Ústecký kraj Výše dotae: Kč Termín realizace: CÍL PROJEKTU Hlavním cílem tohoto projektu bylo pomoci lidem opouštějíí výko trestu při hledáí ového zaěstáí a elkově zvýšit jejih uplatitelost na trhu práce. CO SE V PROJEKTU ODEHRÁLO? V úvodu projektu prošli účastíi psychologicko- otivačí kurze, jehož íle ylo pohopeí situae ílové skupiy a zejéa pak zvýšeí motivace této skupiny k účasti a projektu. Ve vyraýh případeh prošli účastíi praoví a ilačí diagostikou, jejíž íle yla identifikace pracovního potenciálu jednotlivce, která yla později základe pro alezeí vhodé ožosti uplatěí. Účastíi projektu při asolvováí teoretik zaěřeýh aktivit projektu Následoval vzdělávaí lok zaěřeý a zvýšeí kompetencí v oblasti práce s počítači, praově práví graotost, ad. Poté účastíi asolvovali rekvalifikačí kurzy, které reflektovaly soudoou poptávku a trhu práe. Kokrétě šlo apříklad o osluhu vysokozdvižýh vozíků, svářeče či profesi instalatéra. Asolvetů těhto kurzů bylo poté zprostředkováo praoví ísto u ěkteré ze spolupracujících firem. CO PROJEKT PŘINESL LIDEM? Začleěí ílové skupi do společosti a ouráí předsudků prostředitví podpor zaěstáváí Osoy opouštějíí výko trestu vyřešily jeden z hlavníh proléů, které provází jejih ávrat do společosti získaly práci a zdroj výdělku. Výzaý příos představovalo získání eo rozšířeí kvalifikae, a to v oborech, po kterých je na trhu práce poptávka svářeč, osluha vysokozdvižého vozíku apod. a skýtají tak šai a reálé, dlouhodoě udržitelé uplatěí a trhu práce. Kokrétí zaěřeí a ěkterou z kvalifikačíh aktivit ylo založeo a výsledíh ilačí a praoví diagostiky, která přispěla ke zvýšeí úspěšosti absolvování kurzů a následného vyhledání zaěstáí. Pro ílovou skupiu ylo důležité získáí znalostí v olasti praově-právní a dovedností potřeýh pro fázi uházeí se o zaěstnání na volném trhu práce apř. příprava životopisu, vičý praoví pohovor, vyhledávání pracovních příležitostí prostředitví iteretu. Kroě hatatelýh příosů se projekt u účastíků pozitivě projevil také a jejih seevědoí, získáí ovýh přátel a aučeí se zodpovědosti. Pozitivní dojem z realizace projektu získaly i zapojené firy, které účastíky projektu zaěstávaly firmy byly spokojené

5 EVALUACE DOPADŮ A DOBRÉ PRAXE OP L)) NA )ÁKLADĚ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ A JEJICH META-ANALÝ)Y s praovitostí, ačkoliv a ěkteré ové zaěstae usely víe dohlížet. Do projektu yli zapojei uži i žey, příosy projektu tak ohli využívat všihi zájei plě v souladu s principem rovných příležitostí. Příjei, společosti Edua Tea s.r.o., přiesla realizae projektu předevší ové zkušeosti v oblasti práce se specifickou skupiou školeýh oso a nové kontakty na subjekty, které se zabývají prací s osoai, které opouštějí výkon trestu. Jednou z hlavíh aktivit projektu zaěřeýh a zvýšeí kvalifikae účastíků projektu l kurz osluh vsokozdvižého vozíku PŘEKÁŽKY Realizace projektu se potýkala s následujícími překážkai a výzvai: Vlastní strach a psychologické bariéry v jednání s ílovou skupiou tvořeou osoai opouštějííi výko trestu. Vysoká adiistrativí áročost daá pravidly a požadavky dotačího prograu. Neohota účastíků projektu aktivě vystupovat v aktivitách, kterých se účastilo více osob z důvodu vzájeé edůvěry a eohoty se projevit před ostatíi účastíky. Aktivity částečě eyly astavey optiálě vzhlede k soiálě-psychologickým charakteristikám účastíků. Osobnostní charakteristiky a motivace ěkterýh účastíků projektu, které se epodařilo plě eliiovat ve fázi výěru účastíků apř. usilovali prostředitví účasti v projektu o zkráeí trestu Pro dosažeí většího dopadu a ílovou skupiu y ylo třea řešit eje olast zaěstáváí, ale také další prolémy osob opouštějííh výko trestu apř. zajištěí bydlení).

6 EVALUACE DOPADŮ A DOBRÉ PRAXE OP L)) NA )ÁKLADĚ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ A JEJICH META-ANALÝ)Y SHRNUTÍ PŘÍNOSŮ PROJEKTU Naplěí účelosti a užitečosti projektu Dopad a zaěstaost Vysoký účastíků V rái projektu la přío zřízea praoví ísta pro CS. Dopad a kvalifikačí úroveň účastíků vzděláí Dopad a zaěstatelost účastíků jiý ež kvalifikačí Dopad na ekonomickou situai účastíků Dopad na sociální statut účastíků Dopad a další klíčové aktéry Spíše vsoký Část účastíků projektu získala ovou kvalifikai prostředitví realizovaýh rekvalifikačíh kurzů apř. svářečský průkaz, průkaz k osluze vsokozdvižého vozíku. Vysoký Účastíi projektu získali iforae o to, o ůže zaěstavatel požadovat a o ohou aopak požadovat oi od zaěstavatele. Účastíi dále asolvovali aktivit zaěřeé a jejih seeprezetai, průěh praovího pohovoru, přípravu životopisu apod. Spíše vsoký Oso propuštěé z výkonu trestu, které získaly novou kvalifikaci a dík tou i zaěstáí, ají zajiště pravidelý příje. Vysoký )apojeí do projektu poáhá řešit tíživé životí situae, omezení a prevei soiálě-patologikýh jevů a prostředitví získáí zaěstáí i začleěí zpět do společosti. Spíše ízký Fir, které spolupraoval při zaěstáváí účastíků projektu, získal ové zaěstae. Vřešeí proléů/potře cílové skupiny Víáí užitečosti projektu ze stra ílovýh skupi a klíčovýh aktérů Užitečost projektu ze strany cílových skupin Užitečost projektu ze stra dalšíh klíčovýh aktérů Účiost a hospodárost projektu Naplěí účiosti Naplěí hospodárosti Udržitelost projektu Udržitelost projektu Idetifikae ejlepší, doré a eosvědčeé prae Spíše dorá prae Prolé a potře ílové skupi byly vřeše/aplě (s ohledem k zaěřeí projektu. Z větší části užitečý Většia výstupů projektu víáa jako užitečá a pozitiví z hlediska osoí situae účastíka Z větší části užitečý Většia výstupů projektu víáa jako užitečá a pozitiví. Vysoké )půso zapojeí a vužití projektovýh vstupů optiálě přispíval k dosažeý výsledků a příosů pro ílovou skupiu. Spíše vsoké Některé ze vstupů el zela ezté pro dosažeí ílů, ale přispíval k jejih plěí a elkovéu účelu projektu. Vysoká Dosažeé výsledk l udrže. Celkové zhodoeí projektu evaluátore a základě ultikriteriálí analýzy, která vychází z provedeýh šetřeí a zjištěí v průěhu zpraováí případové studie.

7 EVALUACE DOPADŮ A DOBRÉ PRAXE OP L)) NA )ÁKLADĚ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ A JEJICH META-ANALÝ)Y

8 3 Výchozí situace a cíle projektu 3.1 Příjee dotace Příjee dotace Kategorie příjee Předhozí zkušeosti příjee s cílovou skupinou Educa Team s.r.o. ziskový sujekt: ikro podik do zaěstaů Ano 3.2 Přístup ke zpraováí žádosti Zapojení externího dodavatele pro Ano zpraováí žádosti 3.3 Cíle projektu Globální cíl projektu: Žadatel á oeější zkušeosti s CS zejména díky intenzivní spolupráci s vězeňskou služou při posktováí vzdělávaíh kurzů. Dále al zkušeosti s CS ezaěstaýh pro realizai vzdělávaíh a jazkovýh kurzů pro Úřad práe v Ústí nad Labem. Hlavním cílem projektu je zvýšit zaěstaost lidí po opuštěí výkou trestu. Hlavní cíle projektu: o Oezit ávk CS a ssté dávek a oezit u í reidivu trestýh čiů. 3.4 Cílová skupina Specifikace cílové skupiny Cílové skupiny (taxonomie) uhazeči/k o zaěstáí na Ústecku, opouštějíí výko trestu, zejména pak do 1 roku po výkonu trestu oso po výkou trestu/před propuštěí z výkou trestu/opouštějíí zařízeí pro výko ústaví eo ochranné výchovy ezaěstaí, uhazeči/zájei o zaěstáí 8

9 4 Realizace projektu 4.1 Aktivity POPIS AKTIVIT REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU Účastíi projektu prošli v rámci projektu Psychologicko-otivačí a aktivizačí kurze. Cílem kurzu lo pooí řízeýh rozhovorů vedeýh pshologe pohopit situai účastíka a zvýšit jeho motivaci k řešeí této situae. V odůvoděýh případeh la součástí této aktivit ilačí a pracovní diagnostika za účele odhaleí poteiálu jedotlivce a jeho optiálího vužití a alezeí vhodé ožosti praovího uplatěí. Následoval vzdělávaí blok zaěřeý a zvýšeí kopeteí v oblasti práce s počítači, praově právní gramotnost, eviroetálí vzděláváí ad. Na předhozí diagostiké etod avazoval rekvalifikačí kurz, které l vírá selektivě dle potře CS a praovního trhu, šlo apříklad o kurz pro pozii svářeče, instalatéra, obsluhu tehologikého zařízeí. V průěhu projektu i po jeho skočeí ěli účastíi k dispozici služ Poradenského a pracovního centra. To pracovalo s CS na doplěí zalostí potřeýh pro samotný vstup na trh práce a později zejéa při udržitelosti projektu na monitorování pracovního trhu a poradeství tě, které se epodařilo uístit a praoví trh v první fázi. Součástí projektu je také zprostředkováí z části dotovaného pracovního místa či zprostředkováí dalšíh edotovaýh íst parterskou ageturou žadatele. Pro podporu otivae CS a účasti a elé průěhu projektu la součástí projektu doprovodná opatřeí, v rái íž l forou příé podpor posktut apříklad příspěvek a zdravotní průkaz, výdaje spojeé s aktiví vhledáváí zaěstáí či a péči o zdravotě postižeé žijící ve společé doáosti. Taxonomie aktivit 4.2 Realizae výěrovýh řízeí Počet realizovaýh výěrovýh řízeí Fiačí oje realizovaýh výěrovýh řízeí VŘ dle výše předpokládaé hodnoty 4.3 Realizačí tý projektu Velikost projektového týmu Úvazky ilačí a praoví diagostika / zpraováí profilů účastíků rekvalifikačí kurz poradeské služ Bez výěrového řízeí osob 1,92 přepočteý ěsíčí úvazek po dou ěsíů Složeí projektového týu: Vedoucí projektu (0,3 úvazku po celé trvání projektu) Administrativní asistent/ka (1,0 úvazku po celé trvání projektu) Fiačí aažer, úvazku po elé trváí projektu Psycholog, úvazku po dou ěsíů Zástupce vedoucího projektu a vedoucí lektorského týmu 9

10 (celkem 240 hodin) Lektor fiačí graotosti a praovího práva elke 9 hodin) Lektor rétoriky, komunikace, sebeprezentace (celkem 100 hodin) Lektor životího prostředí, ekologie, udržitelé zdroje (celkem 70 hodin) 10

11 5 )hodoeí příosů a úspěšosti projektu účelost, užitečost 5.1 Výchozí situace Potře CS s ohledem k zaěřeí projektu: Kvalifikačí úroveň vzděláí přizpůsoeí kvalifikae a vzděláí požadavků trhu práe rekvalifikae dovedost správě prezetovat své shoposti, uět kouikovat a vstupovat zdokonalení se v přípravě a výěrové řízeí získáí oeýh zalostí před ástupe a trh práe základ právího vědoí, efektiví kotakt s trhe práe pooí IT, základ praoví pshologie, seeprezetačí tehik, fiačí graotost a základ seeprezetačíh tehik. )aěstaost získáí zaěstáí je klíčový faktore pro řešeí proléů CS a pro opětové začleěí čleů CS do společosti umístěí a otevřeé trhu práe oso propuštěých z výkonu trestu překoáí překážek vstupu a trh práe s ohledem na problematickou minulost CS Postoje a motivace účastíků pochopení vlastní situace vsvětleí priáríh důvodů ezaěstaosti uvědoěí si utosti zě větší připraveost pro vstup a trh práe posíleí seevědoí aalýza a vužití osoostí poteialit elková aalýza shopostí, dovedostí, zájů a motivace, silné stránky, nedostatky a rezervy) ooveí praovíh ávků ztraeýh ěhe do výkou trestu Ekonomická situace Sociální status zajištěí pravidelého příju po propuštěí z výkonu trestu vřešeí tíživé životí situace oezeí či prevee soiálě-patologikýh jevů či rizikového hováí začleěí se zpět do společosti Iforovaost a osvěta odstraěí předsudků a straě poteiálíh zaěstavatelů lepší iforovaost CS o práveh a poviosteh souvisejííh s hledáí zaěstáí a jeho výkonem Rové příležitosti z hlediska pohlaví zajištěí rekvalifikae a poradeství pro uže i že opouštějíí výko trestu Systémové otázky projekt eí zaěře a sstéové otázk 11

12 5.2 Hlavní monitorovací indikátory cílová hodnota dosažeá hodota dosažeá h. v % Počet podpořeýh oso - celkem Počet ově vtvořeýh praovíh míst celkem Počet úspěšýh asolvetů kurzů - celkem ,5 5.3 )hodoeí příosů projektu a základě Theory Based Impact Evaluation (TBIE) Teorie zěy Teorie zě ukazuje ověřeé příos projektu, které zahrují očekávaé i eočekávaé dopad zjištěé a základě provedeého teréího šetřeí, případě dalšíh dostupýh iforaí. Itervečí logika la v projektové žádosti doře astavea, tj. l popsá předpokládaé kauzálí vaz a očekávaé dopad projektu. V rái šetřeí se ásledě potvrdilo aplěí očekávaýh dopadů projektu. 12

13 o.p. 2.1 PRACÍ K NÁPRAVĚ Vstupy Aktivity Výstupy Krátkodoé dopady Dlouhodoé dopady Rozpočet: ,- Kč; 100% dotace Odoí realizace: 1. dubna řeza 2014 Realizačí tý: 8 osob přepočteý ěsíčí úvazek 1,92) Psychologicko- otivačí a aktivizačí kurz Bilačí a praoví diagnostika Rekvalifikačí kurzy Poradeské a psyhologiké služy )prostředkováí dotovaého praovího ísta Celke 8 úspěšýh asolvetů kurzů Celke 5 podpořeýh osob Celke ově vytvořeýh praovíh íst )výšeí odoré kvalifikae/odorýh dovedostí )výšeí dalšíh dovedostí praověpráví, soft skils Navázaí spolupráe se sujekty, které také praují s ílovou skupiou )ískáí pravidelého příju Ooveí praovíh ávyků )výšeí seevědoí a trhu práe/ve společosti )výšeí shoposti saostatě řešit epřízivé soiálí situace Oezeí či prevee soiálě-patologikýh jevů či rizikového hováí Spokojenost firem se zaěstai z řad ílové skupiy, eliiae předsudků Navázaí spolupráe s firai Síla vazy příspěvek projektu: silá vaza ezprostředí příspěvek středě silá vaza částečý příspěvek slaá vaza okrajový příspěvek )aýšleé, ezaýšleé a egativí dopady: )aýšleé dopady Nezaýšleé dopady Negativí dopady Překážky realizae a dosažení vyššíh dopadů: Vysoká adiistrativí zátěž Vlastí strah jedat s trestaýi osoai Nutost zajištěí ezpečosti účastíků i realizátorů projektu Neohota účastíků projektu aktivě vystupovat v rái aktivit, kterýh se účastilo víe oso Osoostí harakteristiky účastíků projektu a jejih idividuálí přístup k ožosti získat zaěstáí 13

14 5.3.2 Dosažeé příosy Taooie výsledků Kvalifikačí úroveň vzděláí účastíků zvýšeí odoré kvalifikae/odorýh dovedostí posíleí praověpráví, očaskopráví graotosti rekvalifikace na jiný obor zvýšeí ěkkýh dovedostí soft skills )aěstaost účastíků nedotované místo společesk účelé/vhrazeé praoví ísto dotovaé Postoje a otivae účastíků zvýšeí otivae k zapojeí a trh práe ooveí praovíh ávků zvýšeí shoposti saostatě řešit epřízivé soiálí situace zvýšeí seevědoí a trhu práe/ve společosti lepší orietae a trhu práe jiá zěa: zalost vlastího poteiálu a základě ilačí a praoví diagostik Ekooiká situae účastíků získáí pravidelého příju Soiálí status účastíků vřešeí tíživé životí situae oezeí či prevee soiálě-patologikýh jevů či rizikového chování jiá zěa: začleěí se zpět do společosti Rové příležitosti jiá zěa: poradeské služ posktová užů i žeá Příos pro další klíčové aktér zapojení / navázání intenzivní spolupráce s místními aktéry ze soukromé sféry Sstéové příos Projekt eyl zaěře a řešeí systéovýh otázek. Příos v iforovaosti veřejosti/osvětě webové stránky Strukturovaé zhodoeí dopadů (taxonomie) Dopad a kvalifikačí úroveň Spíše vysoký účastíků vzděláí Část účastíků projektu získala novou kvalifikaci prostředitví realizovaýh rekvalifikačíh kurzů apř. svářečský průkaz, průkaz k obsluze vysokozdvižého vozíku). Dopad a zaěstaost účastíků Vysoký V rái projektu la přío zřízea praoví ísta pro CS. 14

15 Dopad a zaěstatelost účastíků jiý ež kvalifikačí Dopad na ekonomickou situaci účastíků Dopad a soiálí statut účastíků Dopad a rové příležitosti Dopad a další klíčové aktér Systémové dopady Efekt ovlivňujíí příos projektu Potvrzeno / nepotvrzeno Creaming-off Vysoký Účastíi projektu získali iforae o to, o ůže zaěstavatel požadovat a o ohou aopak požadovat oi od zaěstavatele. Účastíi dále asolvovali aktivit zaěřeé a vlastní seeprezetai, průěh praovího pohovoru, přípravu životopisu apod. Spíše vsoký Oso propuštěé z výkonu trestu, které získaly novou kvalifikai a dík tou i zaěstáí, ají zajiště pravidelý příje. Vysoký Zapojení do projektu poáhá řešit tíživé životí situae, oezeí a prevei soiálě-patologikýh jevů a prostředitví získáí zaěstáí i začleěí zpět do společosti. Nerelevantní Aktivit projektu apř. kurz, poradeství l posktovány užů i žeá. Řešeí proléů v olasti rovýh příležitostí elo íle projektu. Spíše ízký Fir, které spolupraoval při zaěstáváí účastíků projektu, získaly nové zaěstae. Nerelevantní Projekt el zaěře a řešeí sstéovýh otázek. částečě potvrzeno Koetář )ařazeí propuštěýh z výkonu trestu do projektu lo podroě řešeo s pracovníky vězie a poteiálíi uhazeči. Do výěru uhazečů l zapoje i další sujekt úřad práe, Proačí a ediačí služa a pak soiálí pracovník s cílem maximalizovat efekt projektu v podoě zaěstáí oso opouštějííh výko trestu. Lock-in efekt nepotvrzeno Oso propuštěé z výkonu trestu odcházely a otevřeý praoví trh. Alternativní atribuce nepotvrzeno Aktivit projektu l klíčový faktore pro dosažeí příosů. Substituce nepotvrzeno Efektů elo dosažeo a úkor jiýh osob ve srovnatelném postavení. Mrtvá váha 1 částečě potvrzeno U ěkterýh účastíků projektu pravděpodoě došlo k jejih zaěstáí i bez realizace projektu. Absolvování rekvalifikačíh kurzů a zisk potřeýh 1 Jedá se o efekt výhradě řešitelý pouze v rámci Counterfactual Impact Evaluation. V rái této případové studie se tak jedná pouze o vjádřeí a základě zjištěí z realizovaého šetřeí. 15

16 oprávěí a průkazů však jejih zaěstáí jistě urhlil )hodoeí účelosti projektu a základě TBIE - shrutí elkové vyřešeí proléů/potře ílové skupiy Vřešeí proléů/potře ílové Prolé a potře ílové skupi l vřeše. skupiny (celkové dopady projektu) Nezaýšleé dopady Existence nezaýšleýh pozitivních dopadů projektu Nezaýšleé dopady Ano Negativní dopady Eistee egativíh dopadů Ne projektu Negativní dopady --- Většia fire, které zaěstával účastík projektu, la velmi spokojená, zejména s přístupe zaěstávaýh oso k praovíu výkou, ož se odráží v odbourávání předsudků vůči zaěstáváí oso propuštěýh z výkonu trestu. 16

17 5.4 Užitečost projektu a základě víáí ze stray ílovýh skupi a dalšíh klíčovýh aktérů Užitečost projektu ze stra Z větší části užitečý většia výstupů projektu víáa jako cílových skupin užitečá a pozitiví z hlediska osoí situae účastíka) Užitečost projektu ze stra dalšíh klíčovýh aktérů Z větší části užitečý většia výstupů projektu víáa jako užitečá a pozitiví) 5.5 Překážky při realizai projektu a způsoy jejih řešeí Iterí překážk pro realizai Vysoká adiistrativí zátěž příprava oitorovaíh projektu zpráv la veli áročá Překoat vlastí ariéru strahu praovat s CS tohoto charakteru Eterí překážk pro realizai projektu Vřešeí překážek a dopad a výsledky projektu Plá řešeí proléů Chí podpora zaěstáváí oso po výkou trestu Nedostupnost (neexistence) sociálního bydlení Nutost zajištěí ezpečosti účastíků i realizátorů projektu při prái s osoai opouštějííi výko trestu Neožost realizovat aktivit projektu pro větší počet účastíků současě vzhlede k jejih eohotě ýt aktiví před ostatíi účastík Vřešeí překážek a jejih vliv a dopad projektu je podroě popsáo v tetové části. Překážk eěl dopad z hlediska aplěí ílů projektu. S relevatíi překážkai, které ohl oezit aplěí ílů projektu, astaveí projektu počítalo a příslušá rizika byla vymezena v projektové žádosti. 5.6 Faktory ovlivňujíí dopady (taxonomie) Faktor ovlivňujíí dopad Příjee projektový tý projektu (pozitivní faktory pro aktivní komunikace a spolupráce s relevantními subjekty dosažeí dopadů projektu zkušeost s prací s cílovou skupinou kvalita managementu Nastavení projektu připraveost projektu optimální nastavení z hlediska potře CS kopleí přístup/řešeí Cílové skupiny zajištěí zaěstáí praoví a ilačí diagostika Inovativnost projektu Vužití iovovaýh řešeí Ano aplikace iovativího řešeí z hlediska cílové skupiny Vhledáí a zprostředkováí zaěstáí avazuje na analýzy potře CS a aktivit zaěřeé a odstraňováí překážek k prái vč. ilačí a praoví diagostik. 17

18 5.7 )půso zjišťováí výsledků projektu ze stray saotého příjee Udržováí vzájeýh vaze s podpořeýi osoai je oousěré. )e stra žadatele je sledová životí vývoj a sěřováí ěkterýh účastíků projektu prostředitví osoího kotaktu eo prostředitví telefou, eailu apod. )pětá vaza fuguje i ze stra účastíků projektu, z ihž ěkteří i po ukočeí účasti v projektu vužívá zejéa poradeské aktivit posktovaé žadatele. Ověřeí příosů projektu u účastíků ze stra příjee Ověřeí příosů projektu příjee u klíčovýh aktérů, kteří se projektu ezúčastili Osoí rozhovor či diskuse Telefonicky Průěžé zjišťováí příosů u všeh klíčovýh aktérů 18

19 I. ZHODNOCENÍ DOPůD ů PÍNOS REůLIZůCE PROJEKTU Projekt lze a základě provedeého šetřeí hodotit jako úspěšý, a to jak z hlediska příosů podpořeé cílové skupiny (oso opouštějíí výko trestu), tak z hlediska spolupraujííh sujektů. Saotý příjee dotae epředstavuje sujekt, který ěl z projektu příý příos. Dopady a příos realizovaných aktivit lze v souladu s cíli projektu vymezit z těhto hledisek: Dopad pro příjee dotae: Získání ovýh zkušeostí prací se specifickou skupinou účastíí se vzdělávaíh a dalšíh rozvojovýh aktivit. Dopady pro cílovou skupinu: )ačleěí se zpět do společosti včetě získáí zaěstáí. Dopady pro okolí a spolupracující subjekty: Vtvářeí pozitivího postoje veřejosti k ílový skupinám. 1) Dopad pro příjee dotae: Příjee dotae la v případě tohoto projektu společost, která se zaývá fireí a idividuálí výukou. V minulosti realizoval příjee apř. vzdělávaí aktivit pro Vězeňskou služu České republiky, ěl ted širší zkušeosti s prostředí ílové skupi, ikoli však s ezprostředí praí s cílovou skupinou. Vzhlede k zaěřeí vlastí čiosti ezískal žadatel žádý příý příos pro vlastní čiost a základě výstupů realizovaýh aktivit. Příos realizae projektu tak spočíval spíše v roviě získáí ovýh zkušeostí, a to předevší v oblastech: práce se specifickou cílovou skupinou, z pohledu příjee ovou získáí kotaktů a avázáí parterství s dalšíi orgaizaei spolupráe se sujekt veřejé správ v sociální oblasti rozšířeí aktivit i io čistě vzdělávaí čiosti Uvedeé zkušeosti ůže příjee vužít pro svou další čiost včetě realizae odoýh projektů v udouosti. )ároveň získali praovíi žadatele zkušeost s prací se specifickou cílovou skupinou, které udou oi vužít v přístupu k další skupiá se speifikýi harakteristikai a potřeai a dále je rozvíjet. Faktor ovlivňujíí dopad projektu: Za hlavní faktor, které ěl vliv a úspěh projektového záěru, lze považovat připraveost projektu k realizai, zalost klíčovýh oso pro zprostředkováí kotaktu s cílovou skupinou (na základě realizovaého vzděláváí praovíků vězeňské služ a navázání spolupráce s organizacemi, které se zaývají čiostí v dotčeé olasti Proačí a ediačí služa, soiálí praovíi municipalit). Kvalitní připraveost projektu la uožěa předhozíi zkušeosti příjee z realizace zakázek v olasti vzděláváí, které příjee realizoval pro jié sujekt a zejéa z vysokého nasazení a odhodláí praovíků příjee, předevší ředitele společosti a jeho houževatosti a vtrvalosti to vždk dotáhout do koe. Zbývající 2 faktory spolu úzce souvisí příjee realizoval zakázku zaěřeou a vzděláváí ve věziíh apř. dozorů. Dík tou pozal příjee prostředí oso opouštějííh výko trestu a navázal kontakty s organizacemi, které pracují s cílovou skupinou tohoto hodnoceného projektu. 19

20 2) Dopady pro cílovou skupinu: Cílovou skupiu projektu tvoří oso opouštějíí výko trestu v regionu Ústeckého kraje. Jedná se jak o uže, tak o že. Pro tuto ílovou skupiu představuje odoí těsě po ukočeí výkou trestu otížý krok vzhlede k přerušeí veškerýh vaze a ávků pro fugováí v ěžé společosti. Jedním z hlavíh proléů tohoto odoí je překoáí překážek pro získáí zaěstáí, které jsou založe a poskvrěé iulosti a často také oezeé kvalifikai oso. Naprostá většia zúčastěýh oso v rái ílové skupi se do projektu zapojila právě s očekáváí získáí zaěstáí eo alespoň ového vzděláí pro rozšířeí ožostí uplatěí se a trhu práe. Hlaví příos projektu pro ílovou skupiu tak spočívají předevší v těhto oblastech: získání / rozšířeí kvalifikace svářeí průkaz, průkaz k osluze vsokozdvižého vozíku a další zprostředkováí praovího ísta a získáí zdroje výdělku získání dalších znalostí a dovedostí potřeýh pro úspěšý proes hledáí zaěstáí (apř. příprava životopisu, tréik praovíh pohovorů, zalost poviostí zaěstae a zaěstavatele, zalost vlastíh silýh stráek a liitů) Kroě výše uvedeýh příosů, které přío vplývají ze zaěřeí projektu a astaveí klíčovýh aktivit, ěl projekt podle zástupů účastíků projektu dopad také v epříé a eforálí roviě. Jedalo se apř. o: posíleí seevědoí účastíků získáí ovýh přátel a soiálíh kotaktů aučeí se zodpovědosti Z výsledků provedeého dotazíkového šetřeí ezi účastík projektu je zřejé, že oso, které l do aktivit projektu zapoje, ejvíe oeňují získáí ového zaěstáí a také ově atou zalost toho, o ohou požadovat od zaěstavatele a o ůže aopak zaěstavatel požadovat od nich. Celkově lze ted říi, že projekt pro ílovou skupiu přiesl estu, jak se zapojit zpět do společosti, ze které li účastíi projektu po dou výkou trestu vloučei. Faktor ovlivňujíí dopad projektu: )ásadí faktore, který ovlivil dopad projektu a úspěšé začleěí oso zpět do společosti, je to, že projekt přío aídl ílový skupiá praoví příležitost. To úzce souviselo s realizovanými rekvalifikačíi kurz, které účastíků uožil získat kvalifikai potřeou pro zisk zaěstáí a pozicích, po kterých je na trhu práce poptávka. Důležité lo také zvedout seevědoí účastíků, které vyplývá jednak z provedeýh vzdělávaíh kurzů, ale také z otivačíh aktivit, jež l součástí projektu. Pro oso opouštějíí výko trestu je důležité udržet si zaěstáí v delší časové horizotu. Proto příjee zůstává v kontaktu s částí účastíků projektu i po ukočeí realizae projektu (jedná se přiližě o jedu třetiu účastíků. Pro účastík jsou tak ěkteré služ žadatele k dispozici i adále apř. poradeství při hledáí praovíh příležitostí prostředitví iteretu. Příjee není trvale v kotaktu se všei účastík projektu, ož je v případě této ílové skupi ěžé. Dle provedeýh šetřeí a iforaí příjee á z osob, s iiž příjee zůstal v kotaktu, zaěstáí i v současosti většia. 20

21 Pro elkové astaveí projektu la klíčový faktore také zalost prostředí a proleatik ílovýh skupin ť zkušeost přío s ílovou skupiou příjee před realizaí projektu eěl. Jednalo se o zalost vězeňského prostředí z předhozíh vzdělávaíh aktivit, které zde l příjee provádě. Na základě této zalosti prostředí ěl příjee k dispozii kotakt pro osloveí zájeů o aktivit projektu sěřujíí k získáí zaěstáí. Hlavní motivací pro firmy posktovatele zaěstáí v rámci projektu představovala ožost zisku dotae a praoví ísta osazeá osoai opouštějííi výko trestu, priárě ted li motivováni ekonomicky. 3) Dopady pro okolí a spolupracující subjekty: Okolí a spolupraujíí sujekt představují v toto případě předevší fir, které posktoval účastíků projektu zaěstáí. Příjee prováděl prostředitví telefoátů zjišťováí zpěté vaz u zapojeýh firem, kdy se zajíal o jejih spokojeost se zaěstávaýi účastík projektu. Podle získaýh iforaí. )aěstavatelé si zaěstae po praoví stráe hválili, jsou to dříči, ale useli a ě ýt přísí. )e zkušeosti s osloveýi zaěstavateli vplulo, že firá evadí trestí iulost účastíků jako taková. U ěkterýh olastí trestýh čiů zaěstavatelé s osazeí ísta osoou opouštějíí výkon trestu nemají problém apř. ásilá trestná čiost, řízeí pod vlive alkoholu, aopak o osob odsouzeé za drogové delikt a ajetkové tresté či zaěstavatelé příliš záje eěli. Dopad projektu a okolí poto spočívá zejéa v to, že oso opouštějíí výko trestu jsou prostředitví získáí zaěstá začleě po ukočeí trestu zpět do společosti a edostaou se do bludného kruhu opakovaé tresté čiosti, iiálě z eistečíh důvodů. Faktor ovlivňujíí dopad projektu: Pro vtvářeí vaze s okolím byla podstatná aktivní a intenzivní komunikace. Jednalo se o navázání spolupráce s věziei, podikatelskýi sujekt, Proačí a ediačí služou apod. II. Pínosy projektu z hlediska rovnosti muž a žen Projekt el priárě zaěře a olast rovosti užů a že. Výěr účastíků projektu nebyl omezen pohlaví, projektu se tak účastili uži i že. Projekt proto rové příležitosti částečě podporoval. III. Pekážky pi realizaci projektu a zpsoby jejich ešení 1) Výskt a řešeí očekávaýh rizik V rái příprav žádosti příjee defioval rizika, která se týkala zejéa dostatečé aídk praovíh íst pro účastík projektu z řad ílové skupi oso opouštějííh výko trestu. Jako riziko la víáa ožost ztrát shoposti zaěstat ve firě sjedaý počet účastíků projektu včetě rizika záiku spolupraujííh fire. Na straě účastíků projektu představovalo riziko 21

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodoeí příosů projektu Chee dostat šai 1 Identifikace případové studie 1.1 Idetifikačí údaje projektu Název projektu Chee dostat šai Číslo projektu CZ.1.04/3.2.01/19.00201 Oblast podpory

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie EVALUACE DOPADŮ A DOBRÉ PRAXE OP L)) NA )ÁKLADĚ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ A JEJICH META-ANALÝ)Y 1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodoeí příosů projektu PRACÍ K NÁPRAVĚ 1.1 Idetifikačí údaje

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie EVALUACE DOPADŮ A DOBRÉ PRAXE OP L)) NA )ÁKLADĚ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ A JEJICH META-ANALÝ)Y PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodoeí příosů projektu PŘÍLEŽITOST PRO MLADÉ DO LET 1 Identifikace případové studie 1.1 Idetifikačí

Více

1 Identifikace případo é studie

1 Identifikace případo é studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodoeí příosů projektu KATALOG SLUŽEB MĚSTSKÉHO ÚŘADU SOKOLOV A SYSTÉM ŘÍ)ENÍ RI)IK 1 Identifikace případoé studie 1.1 Idetifikačí údaje projektu Název projektu KATALOG SLUŽEB MĚSTSKÉHO

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie 1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodoeí příosů projektu DÍTĚ RO)HODNĚ NENÍ PŘEKÁŽKOU 1.1 Idetifikačí údaje projektu Název projektu DÍTĚ RO)HODNĚ NENÍ PŘEKÁŽKOU Číslo projektu CZ.1.04/2.1.01/91.00191

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodoeí příosů projektu PROGRAM PODPORY )AMĚSTNÁVÁNÍ ALMA 1 Identifikace případové studie 1.1 Idetifikačí údaje projektu Název projektu PROGRAM PODPORY )AMĚSTNÁVÁNÍ ALMA Číslo projektu

Více

Výroč í zpráva H- at, o.p.s.

Výroč í zpráva H- at, o.p.s. Výročí zpráva H-at, o.p.s. 4 HejnéHo metoda - Zasloužená radost Z poznávání O HejnéHO metodě Hejného metoda je vyvíjena od 40. let 20. století, kdy Vít Hejný začal zkoumat, proč děti, které bez problémů

Více

Váš istrovský Plá a. úspěch

Váš istrovský Plá a. úspěch Váš istrovský Plá a úspěch Kopezačí plá 1 Váš istrovský plá a úspěh/)ačíáe )da si hete přivdělat pár stovek dolarů ěsíčě eo si přejete velký, 7 ístý reziduálí příje, který avžd zěí váš život, SevePoit

Více

Standardy, postupy, pravidla a praktiky publikace a katalogizace

Standardy, postupy, pravidla a praktiky publikace a katalogizace Standardy, postupy, pravidla a praktiky publikace a katalogizace oteřeýh dat eřejé sprá Ig. Duša Chlapek, Ph.D., Mgr. Martin Nečaský, Ph.D., Mgr. Mihal Kuáň, M. A., Mgr. Toáš Kroupa, Mgr. Jiří Kárík, Ministerstvo

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu OPTIMALIZACE A EFEKTIVIZACE KLÍČOVÝCH PROCESŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU PŘÍBOR VE VAZBĚ NA ELIMINACI DOPADŮ FINANČNÍ KRIZE 1 Identifikace případové studie 1.1 Identifikační

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku Pojem času ve fiačím rozhodováí podiku 1.1. Výzam faktoru času a základí metody jeho vyjádřeí Fiačí rozhodováí podiku je ovlivěo časem. Peěží prostředky získaé des mají větší hodotu ež tytéž peíze získaé

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap

Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap Či ost katastrál í h úřadů po digitaliza i katastrál í h ap Konference ISSS 2016. du a Základ í íl ) ě it aktuál í stav, kd katastr e ovitostí si e do ře slouží k o hra ě práv vlast íků a ezpeč osti realit

Více

Návrat onkologického pacienta do pracovního procesu. Mgr. Šárka Slavíková, Bc. Michaela Čadková Svejkovská Amelie, z.s.

Návrat onkologického pacienta do pracovního procesu. Mgr. Šárka Slavíková, Bc. Michaela Čadková Svejkovská Amelie, z.s. Návrat okologického pacieta do pracovího procesu Mgr. Šárka Slavíková, Bc. Michaela Čadková Svejkovská Amelie, z.s. Nemoc a člověk Tělo, psychika a sociálí prostředí člověka Fyzické změy po léčbě Následky

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze de 21. listopadu 2006, kterou se staoví mezí hodoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základí požadavky a obsah strategických hlukových map a akčích pláů a podmíky účasti veřejosti

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodoeí příosů projektu VÝROBNA ČERSTVÝCH TĚSTOVIN 1 Identifikace případové studie 1.1 Idetifikačí údaje projektu Název projektu VÝROBNA ČERSTVÝCH TĚSTOVIN Číslo projektu CZ.1.04/3.1.06/30.00453

Více

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Příloha Metodiky pro evaluaci dopadů nesoutěžních projektů OP Zaměstnanost 2014 2020 OBSAH MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1 CÍL A

Více

Teorie chyb a vyrovnávací počet. Obsah:

Teorie chyb a vyrovnávací počet. Obsah: Teorie chyb a vyrovávací počet Obsah: Testováí statistických hypotéz.... Ověřováí hypotézy o středí hodotě základího souboru s orálí rozděleí... 4. Ověřováí hypotézy o rozptylu v základí souboru s orálí

Více

Využití účetních dat pro finanční řízení

Využití účetních dat pro finanční řízení Využtí účetích dat pro fačí řízeí KAPITOLA 4 V rác této kaptoly se zaěříe a časovou hodotu peěz (a to včetě oceňováí ceých papírů), která se prolíá celý vestčí rozhodováí, dále a fačí aalýzu (vycházející

Více

Organizační dopady při řešení kybenetické bezpečnosti. Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Mgr. Tomáš Rydvan

Organizační dopady při řešení kybenetické bezpečnosti. Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Mgr. Tomáš Rydvan Organizační dopady při řešení kybenetické bezpečnosti Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Mgr. Tomáš Rydvan Orga izač í dopad při řeše í k er eti ké ezpeč osti I g. )de ěk ee a, CI A, CI M Mgr. To áš R dva

Více

Národ í I ovač í Platfor a III Strojírenství, výroba a distribuce el. energie, elektrotechnika

Národ í I ovač í Platfor a III Strojírenství, výroba a distribuce el. energie, elektrotechnika Národí Iovačí Platfora III Strojírenství, výroba a distribuce el. energie, elektrotechnika.řeza 1 OBSAH NRIS3, NP VAVAI A KRAJE Informace o průběhu aktualizace RIS3-1.1 RIS3 EDP aktuální kroky EDP a NP

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Prezentace projektu 16. 4. 2015 Praha MŠMT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Projekt CEV Realizátor: UJEP v Ústí nad Labem,

Více

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě Rekostrukce vodovodích řadů ve vztahu ke spolehlvost vodovodí sítě Ig. Jaa Šekapoulová Vodáreská akcová společost, a.s. Bro. ÚVOD V oha lokaltách České republky je v současost aktuálí problée zastaralá

Více

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014

Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Správa katastru e ovitostí po 1. lednu 2014 Karel Šte el Konference ISSS 2015 13. dubna 2015 Z ě y vyvola é ový o ča ský záko íke a katastrál í záko e Materiál í publicita platí od. led a )akládá eřej

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

MEDIKAČNÍ PROCES. STOLETÍ

MEDIKAČNÍ PROCES. STOLETÍ MEDIKAČNÍ PROCES. STOLETÍ Li ity uplatňova ého edikač ího pro esu a pote iál elektro iza e a auto atiza e Ing. Simona Plischke, HC Logic, s. r. o. Konference ISSS2015, 13.., Hrade Králové Medikač í pro

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy práce s tabulkou Výukový modul III. Iovace a zkvalitěí výuky prostředictvím ICT Téma III..3, pracoví list 3 Techická měřeí v MS Ecel Průměry a četosti, odchylky změřeých hodot. Ig. Jiří Chobot

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie 1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE 1.1 Identifikační údaje projektu Název projektu AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE Číslo projektu CZ.1.04/2.1.01/74.00252

Více

Kontroly a opravy špat ý h dat v RÚIAN. Jiří For á ek

Kontroly a opravy špat ý h dat v RÚIAN. Jiří For á ek Kontroly a opravy špat ý h dat v RÚIAN Jiří For á ek Obsah prezentace Úvod O sah RÚIAN a zdroje úvod ího apl ě í Úze í ide tifika e a adres Ko trol í a rozdílové sestav Co ás trápí při správě RÚIAN? Ko

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie 1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM 1.1 Identifikační údaje projektu Název projektu Číslo projektu Oblast podpory Zaměření projektu

Více

Základní požadavky a pravidla měření

Základní požadavky a pravidla měření Základí požadavky a pravidla měřeí Základí požadavky pro správé měřeí jsou: bezpečost práce teoretické a praktické zalosti získaé přípravou a měřeí přesost a spolehlivost měřeí optimálí orgaizace průběhu

Více

9. Racionální lomená funkce

9. Racionální lomená funkce @ 9. Rcioálí loeá fukce Defiice: Nechť P je poloická fukce -tého stupě... ) ( P kde R... A echť Q je poloická fukce -tého stupě... ) ( Q kde R... Rcioálí loeá fukce R je dá podíle ) ( ) ( ) ( Q P R pro

Více

Jestliže nějaký objekt A můžeme vybrat m způsoby a jiný objekt B lze vybrat n způsoby, potom výběr buď A nebo B je možné provést m+n způsoby.

Jestliže nějaký objekt A můžeme vybrat m způsoby a jiný objekt B lze vybrat n způsoby, potom výběr buď A nebo B je možné provést m+n způsoby. V kapitole Ituitiví kobiatorika jse řešili příklady více éě stejý způsobe a stejých pricipech. Nyí si je zobecíe a adefiujee obvyklou teriologii. pravidlo součtu: Jestliže ějaký objekt A ůžee vybrat způsoby

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie 1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM 1.1 Identifikační údaje projektu Název projektu Číslo projektu Oblast podpory Zaměření projektu

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie 1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu Strategický plán obce Mostek 1.1 Identifikační údaje projektu Název projektu Strategický plán obce Mostek Číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00143

Více

DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ

DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ Ivestičí horizot IH: doba, po kterou má ivestor v daé ivestici vázáy své peíze. Při ivestici do dluhopisu jsme vystavei riziku změy výosů Uvažujme

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/5 a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata B) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

5. Výpočty s využitím vztahů mezi stavovými veličinami ideálního plynu

5. Výpočty s využitím vztahů mezi stavovými veličinami ideálního plynu . ýpočty s využití vztahů ezi stavovýi veličiai ideálího plyu Ze zkušeosti víe, že obje plyu - a rozdíl od objeu pevé látky ebo kapaliy - je vyeze prostore, v ěž je ply uzavře. Přítoost plyu v ádobě se

Více

8.1.3 Rekurentní zadání posloupnosti I

8.1.3 Rekurentní zadání posloupnosti I 8.. Rekuretí zadáí poslouposti I Předpoklady: 80, 80 Pedagogická pozámka: Podle mých zkušeostí je pro studety pochopitelější zavádět rekuretí posloupost takto (sado kotrolovatelou ukázkou), ež dosazováím

Více

ZPRAVODAJ. Jestřabí Lhota. Úvodník pana starosty ČTVRTLETNÍK 2016 ČÍSLO 2 ZDARMA. Váže í spoluo ča é, čte áři )pra odaje.

ZPRAVODAJ. Jestřabí Lhota. Úvodník pana starosty ČTVRTLETNÍK 2016 ČÍSLO 2 ZDARMA. Váže í spoluo ča é, čte áři )pra odaje. ZPRAVODAJ Jestřabí Lhota ČTVRTLETNÍK 2016 ČÍSLO 2 ZDARMA DOČTETE SE: Zprávy z obecního úřadu Úvodník pana starosty Okénko pana místostarosty Plán kulturních akcí Knihovna Co se v obci událo Co se v obci

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

Laboratorní práce č. 10 Úloha č. 9. Polarizace světla a Brownův pohyb:

Laboratorní práce č. 10 Úloha č. 9. Polarizace světla a Brownův pohyb: ruhlář Michal 8.. 5 Laboratorí práce č. Úloha č. 9 Polarizace světla a Browův pohyb: ϕ p, C 4% 97,kPa Úkol: - Staovte polarizačí schopost daého polaroidu - Určete polarimetrem úhel stočeí kmitavé roviy

Více

Elektronizace tvor y a přístupu k práv í předpisů. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. ná ěstek pro říze í sek e legislativ a ar hiv i tví

Elektronizace tvor y a přístupu k práv í předpisů. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. ná ěstek pro říze í sek e legislativ a ar hiv i tví Elektronizace tvor y a přístupu k práv í předpisů JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. ná ěstek pro říze í sek e legislativ a ar hiv i tví Motivace k projektu es írka a elegislativa Ústav í soud - Pl.Ús 77/06:

Více

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17 OBSAH Persoálí bezpečost Jak požádat o ozámeí a Vyhrazeé... 4 Jak požádat o osvědčeí fyzické osoby (D, T, PT)... 5 Jak a kdy požádat o vydáí osvědčeí fyzické osoby pro cizí moc NATO, WEU... 7 Osvědčeí

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu KOMPLEXNÍ PROGRAM PRO START V PERSPEKTIVNÍ PROFESI 1 Identifikace případové studie 1.1 Identifikační údaje projektu Název projektu KOMPLEXNÍ PROGRAM PRO START

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu KVALIFIKACE A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU BLÍZKOU 1 Identifikace případové studie 1.1 Identifikační údaje projektu Název projektu Kvalifikace

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

4. Napěťové poměry v distribuční soustavě

4. Napěťové poměry v distribuční soustavě Tesařová M. Průmyslová elektroeergetika, ZČU v Plzi 000 4. Napěťové poměry v distribučí soustavě 4.1 Napěťové poměry při bezporuchovém provozím stavu Charakteristickým zakem kvality dodávaé elektrické

Více

-cenzura- Obsah. 1.1 Přeskoč není důležité

-cenzura- Obsah. 1.1 Přeskoč není důležité Čísla v obecější pohledu -cezura- kotakt str. - Obsah.. Příklad ze kterých představa vchází. Přeskoč eí důležité str. -.. Model str. -.. Pravidla pro počítáí se zobecělý áhlede a čísla str. -.. Důsledk

Více

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Úloha obchodího cestujícího OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Nejprve k pojmům používaým v okružích a rozvozích úlohách: HAMILTONŮV CYKLUS je typ cesty,

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d Příklad 6: Z Prahy do Athé je 50 km V Praze byl osaze válec auta ovou svíčkou, jejíž životost má ormálí rozděleí s průměrem 0000 km a směrodatou odchylkou 3000 km Jaká je pravděpodobost, že automobil překoá

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie 1 Identifikace případové studie 1.1 Identifikační údaje projektu PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu ZAČÁTEK VE SVÉM Název projektu ZAČÁTEK VE SVÉM Číslo projektu CZ.1.04/3.4.04/76.00003 Oblast

Více

EFEKTIVNOST ENVIRONMENTÁLNÍCH INVESTIC

EFEKTIVNOST ENVIRONMENTÁLNÍCH INVESTIC EFEKTIVNOST ENVIRONMENTÁLNÍCH INVESTIC Marcela Kožeá Uiverzita Pardubice, Fakulta ekoomicko-správí, Ústav ekoomiky a maagemetu Abstract: Ivestmet decisio makig belogs to the most importat decisio of eterprise

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Vzdělávací modul Kybernetická bezpečnost

Vzdělávací modul Kybernetická bezpečnost Vzdělávací modul Kybernetická bezpečnost Vzdělávací kurz pro vedoucí pracovníky a management, zejména ředitele, finanční ředitele a další decision makery Tento modul je financován jako projekt v rámci

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

U klasifikace podle minimální vzdálenosti je nutno zvolit:

U klasifikace podle minimální vzdálenosti je nutno zvolit: .3. Klasifikace podle miimálí vzdáleosti Tato podkapitola je věováa popisu podstaty klasifikace podle miimálí vzdáleosti, jež úzce souvisí s klasifikací pomocí etaloů klasifikačích tříd. Představíme si

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

3. Sekvenční obvody. b) Minimalizujte budící funkce pomocí Karnaughovy mapy

3. Sekvenční obvody. b) Minimalizujte budící funkce pomocí Karnaughovy mapy 3.1 Zadáí: 3. Sekvečí obvody 1. Navrhěte a realizujte obvod geerující zadaou sekveci. Postupujte ásledově: a) Vytvořte vývojovou tabulku pro zadaou sekveci b) Miimalizujte budící fukce pomocí Karaughovy

Více

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami sorpčí ProstřeDkY a ProDuktY Pro likvidaci uiklých látek Příručka Pro Preveci a HavariJí situace Při PrÁci s ebezpečými látkami záchyté ProstřeDkY / sorbety / likvidace uiklých látek všude tam, kde jsou

Více

Tento materiál vznikl díky Operačnímu programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33254

Tento materiál vznikl díky Operačnímu programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33254 Evropský socálí fod Prh & EU: Ivestuee do vší udoucost eto terál vkl díky Operčíu progru Prh dptlt CZ..7/3..00/3354 Mžerské kvtttví etody II - předášk č. - eore her eore her 96 vo Neu, Morgester kldtelé

Více

DERIVACE FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROM

DERIVACE FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROM Difereciálí počet fukcí jedé reálé proměé - - DERIVACE FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ ÚVODNÍ POZNÁMKY I derivace podobě jako limity můžeme počítat ěkolikerým způsobem a to kokrétě pomocí: defiice vět o algebře

Více

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy I g. Duša Chlapek, Ph.D. 1 Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. 1 Mgr. To áš Kroupa 2 Mgr. Jiří Kár ík 2 1 V soká škola eko o i ká Praze 2 Ministerstvo vnitra Co jsou

Více

obsah obsah... 5 Přehled veličin... 7

obsah obsah... 5 Přehled veličin... 7 Obsah 5 obsah obsah... 5 Přehled veliči... 7 Úvodem... 9 Předmluva... 10 1 Úvod do mechaiky... 11 1.1 ozděleí mechaiky... 11 1.2 Základí pojmy... 11 1.2.1 O pohybu a prostoru v mechaice... 11 1.2.2 Hmota...

Více

DISTRIBUČNÍ ÚLOHY. Cílem pokrývacího problému je vybrat firmy tak, aby byly co nejlevněji pokryty všechny úkoly.

DISTRIBUČNÍ ÚLOHY. Cílem pokrývacího problému je vybrat firmy tak, aby byly co nejlevněji pokryty všechny úkoly. Distribučí úlohy DISTRIBUČNÍ ÚLOHY KONTEJNEROVÝ DOPRAVNÍ PROBLÉM, ROZŠÍŘENÁ ÚLOHA BATOHU (BIN PACKING PROBLEM), ÚLOHA OPTIMÁLNÍHO ROZMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ, ÚLOHA O POKRYTÍ. POKRÝVACÍ A DĚLÍCÍ PROBLÉM (SET COVERING

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie EVALUACE DOPADŮ A DOBRÉ PRAXE OP LZZ NA ZÁKLADĚ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ A JEJICH META-ANALÝZY PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu REGIONÁLNÍ SÍTĚ SPOLUPRÁCE V PRACOVNÍ REHABILITACI 1 Identifikace

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu KOMPLEXNÍ PROGRAM PRO START V PERSPEKTIVNÍ PROFESI 1 Identifikace případové studie 1.1 Identifikační údaje projektu Název projektu KOMPLEXNÍ PROGRAM PRO START

Více

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS zkuše osti po ro e apliková í Jan Frk jan.frk@mvcr.cz Vznik etodi kého ávodu Iniciovalo CNZ o.s. Realizoval OAS Ministerstva vnitra

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8 ELEKTRCKÉ STROJE TOČVÉ říklad 8 Základí veličiy Určeo pro poluchače akalářkých tudijích programů FS Aychroí motory g Vítězlav Stýkala, hd, úor 006 Řešeé příklady 3 fázový aychroí motor kotvou akrátko

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu Rozvoj akreditovaného vzdělávání Města Uherský Brod 1 Identifikace případové studie 1.1 Identifikační údaje projektu Název projektu Rozvoj akreditovaného vzdělávání

Více

Příklady k přednášce 9 - Zpětná vazba

Příklady k přednášce 9 - Zpětná vazba Příklady k předášce 9 - Zpětá vazba Michael Šebek Automatické řízeí 205 6--5 Příklad: Přibližá iverze tak průřezu s výškou hladiy y(t), přítokem u(t) a odtokem dy() t dt + 2 yt () = ut () Cíl řízeí: sledovat

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie EVALUACE DOPADŮ A DOBRÉ PRAXE OP L)) NA )ÁKLADĚ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ A JEJICH META-ANALÝ)Y PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhod o e í pří osů projektu INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY V OBLASTI )VYŠOVÁNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UCHA)EČŮ

Více

10 částic. 1,0079 1, kg 1, kg. 1, kg. 6, , kg 0, kg 1,079g

10 částic. 1,0079 1, kg 1, kg. 1, kg. 6, , kg 0, kg 1,079g ..7 oláí veličiy I Předpoklady: 0 Opakováí z iulé hodiy: Ato uhlíku A C C je přibližě x těžší ež ato H. Potřebujee,0 0 atoů uhlíku C abycho dohoady získali g látky. Pokud áe,0 0 částic látky, říkáe, že

Více

Za nás mluví práce. s podporou Nezávislých

Za nás mluví práce. s podporou Nezávislých Za ás mluví práce Jiří Oberfalzer, Michal Prokůpek, Jaa Chlupová, Radek Novák, Petr Vychodil a dvaáct dalších kadidátů Vás zvou ke komuálím volbám ODS s podporou Nezávislých Program pro Králův Dvůr Trasparetí

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie 1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodoeí příosů projektu 50 + VÝHOD ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 1.1 Idetifikačí údaje projektu Název projektu 50 + výhod rovných příležitostí Číslo projektu CZ.1.04/3.4.04/88.00030

Více

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MPSV, oddělení projektů CLLD 12. 9. 2016 Praha 20. 9. 2016 Olomouc PROGRAM METODICKÉHO DNE - PRAHA 12.9. 10:30 11:45 Úvod, představení podporovaných

Více

VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VÝSLEDKY DOTA)NÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K HODNOCENÍ PŘÍVĚTIVOSTI A OTEVŘENOSTI ÚŘADŮ OBCÍ S RO)ŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ I g. Mgr. Da id Slá a ředitel od oru strategi kého roz oje a koordi a e eřej é sprá y Ministerstvo

Více

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika) Kvatová a statistická fyzika (Termodyamika a statistická fyzika) Boltzmaovo - Gibbsovo rozděleí - ilustračí příklad Pro ilustraci odvozeí rozděleí eergií v kaoickém asámblu uvažujme ásledující příklad.

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost I

8.2.1 Aritmetická posloupnost I 8.2. Aritmetická posloupost I Předpoklady: 80, 802, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Čley posloupostí pak při kotrole vypíšu

Více

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz Fiačí řízeí podiku Téma: Časová hodota peěz Faktor času se ve fiačím řízeí uplatňuje a) při rozhodováí o ivesticích b) při staoveí trží cey majetku podiku c) při ukládáí volých peěžích prostředků d) při

Více

autorita (NIA) Michal Pešek Správa základ í h registrů

autorita (NIA) Michal Pešek Správa základ í h registrů Národ í ide tit í autorita (NIA) Michal Pešek Správa základ í h registrů CO NÁS ČEKÁ? Novela záko a / S., o základ í h registre h Novela záko a 328/1999 Sb., o o ča ský h průkaze h Záko o služ á h vytvářejí

Více

Část č. 3: Hledám zaměstnání

Část č. 3: Hledám zaměstnání Příloha č. 9 Specifikace poradenského programu a specifické technické podmínky Část č. 3: Hledám zaměstnání Poradenský program bude zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce,

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství 73953 Třanovice č. p. 1 k přípravě strategie komunitně vedeného místního rozvoje Termín jednání: 2. února 2015 od 8:00 hod. Místo konání: Kapplův dvůr -

Více