Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika"

Transkript

1 Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede k budoucí estotá, daý povahou ašeho světa, k ech určeí a eexstue ástro, který by tak čl s stotou. Dva přístupy k ech kvatfkac sou vysvětley v toto čláku s tí, že záleží a zpracovatel aalýzy rzka, ke kteréu z přístupů se přkloí v závslost a kokrétích okolostech vestce. Klíčová slova Nepředvídaé událost, kvatfkace rzka. Úvod Kroě předvídaých zdroů ebezpečí ohou a výsledek aalýzy rzka ít vlv zdroe ebezpečí epředvídaé, t. zdroe ebezpečí, které předpovědět lze, ale z růzých důvodů byly opoeuty, a zdroe ebezpečí epředvídatelé, t. zdroe ebezpečí, které elze předpovědět a byly v aalýze taktéž opoeuty. V čláku e oboí považováo za totéž, eboť kalkulace oboího e shodá, a oboí e uvažováo ako zdroe ebezpečí epředvídaé. Kdyby ebylo epředvídaých událostí, aageet rzka by ebyl. Na druhou strau právě ech exstece e tí, co aageet rzka čí tak obtížý, estlže eho prováděí á sěřovat ke skutečéu zaštěí úspěchu vestce. Veškeré detfkovaé zdroe ebezpečí ohou být álo užtečé, pokud astae událost, kterou se dříve edetfkoval a která předětou vestc v okažku svého uskutečěí zasáhe exstečě. Následuící postupy výpočtu elze považovat za ástro, který tuto evetualtu zcela odstraí. ouze poohou do rzka vestce, spočteého a základě detfkovaých scéářů ebezpečí, určtý způsobe zabudovat edetfkovaé scéáře ebezpečí.

2 Vyezeí rzka V ěkterých publkacích sou v defc rzka zahruty pouze ty zdroe ebezpečí, které ohou výsledek vestce ovlvt v egatví sěru. Jelkož e však lépe v rác aageetu vestce kolv pouze alzovat ztrátu, ale axalzovat eí zsk, e lépe v aageetu rzka uvažovat zdroe ebezpečí ak vedoucí k poklesu vestčího zsku, tak k eho ožéu růstu (v to případě se hovoří o dodatečé vestčí příležtost a kolv o ebezpečí). Na hodotu kalkulovaého rzka teto odlšý přístup vlv á, ásledá aalýza výsledků této kalkulace by ěla být však obdobá pro oba způsoby výpočtu. okud v kalkulac rzka esou dodatečé vestčí příležtost zahruty, ech aalýzu e vhodé provést ý způsobe. Jak bycho v rác aageetu vestce ohl alzovat zeéa eí ožou ztrátu, ale kolv axalzovat eí zsk. Vydee ze základího vzorce, který se defue rzko pro potřeby tohoto textu ásleduící způsobe: = = * C, () kde e rzko vyádřeé v peěžích edotkách. Budee předpokládat, že e spočteé pouze a základě zalostí detfkovaých scéárů, kterých e, a dále, že C ( =,..., ) e ákladová odchylka (ak záporá, tak kladá), která e spatá s určtou pravděpodobostí ( = { ; ;...; ;...; }), že astae ý scéář vývoe vestce ebo eí část (v \ 2 to případě aalyzuee část vestce) ež scéář původě předpokládaý, který reprezetue právě pravděpodobost. Hodoty pravděpodobostí se vztahuí vždy k určtéu časovéu úseku t a v případě, kdy e ěkterý teto úsek ž překroče, e uté provést výpočet rzka zovu s ový hodota pravděpodobostí + pro časový úsek t +. Z toho důvodu e vhodé, aby všechy hodoty byly vždy vztažey ke steéu časovéu úseku t, tedy t = t pro t t; t. Jak by byl výpočet rzka pracěší v případě růzě dlouhých časových úseků t e uté přepočítávat výš rzka př každé zěě pravděpodobost hodotu +, ke které dode př přechodu z časového úseku t do t +. a Co se týče pravděpodobostí obsažeých ve vzorc (), usí pro ě platt ásleduící:

3 = =. (2) stota = ravděpodobost výchozího vestčího scéáře (bez rzk) e hodota. Tedy všecha ožá ebezpečí, která ohou vyvolat rzka, sou spoea s pravděpodobost 2 až součet všech pravděpodobostí usí představovat stotu.. V celku Jestlže astate stuace, že exstue pouze hodota = a všechy ostatí hodoty pravděpodobostí sou rovy ule, poté hovoříe o bezrzkové vestc. U takové vestce eexstuí žádé hrozby. raktcky by teto případ kdy eěl astat, pokud ao, aalýza rzka by byla bezpředětá. Nepředvídaé událost, které budee považovat vzhlede k () za dodatečou hodotu původě spočteé hodoty, lze pak do tohoto vzorce zabudovat buď do eho pravé č levé stray, ak e vysvětleo íže. ro rzko však usí vždy platt, že e rovo součtu rzka spatého s detfkovaý scéář ebezpečí a rzka vztažeého k edetfkovaý scéářů ebezpečí: = +. (3) 2 rví přístup U každého ž realzovaého vestčího proektu ( =,..., ) zpětě vyhodotíe přesost aalýzy rzka zpracovaé v rác ěkteré z eho předrealzačích fází (apříklad aalýzu rzka zpracovaou v rác stude provedtelost). Důležté e, aby se tyto posuzovaé aalýzy vztahovaly u všech proektů ke steý předrealzačí úseků. táe se, zda astalo u každé této zpětě aalyzovaé vestce ěaké rzko ( =,..., ), které v aalýze rzka ebylo uvažováo, a pokud ao, aké dodatečé skutečé áklady a zpětě odhadutá hodota C NU, pravděpodobost, s títo -tý rzke -té vestce byly spoey. Spočtee: NU = = NU, * C NU, = =, (4)

4 kde představue součet všech dílčích rzk -té vestce, která astala a v původí aalýze rzka ebyla uvažováa. oěr: = ω = *00% (5) ( + ) = vyadřue průěrou procetí chybu aalýz rzk vestčích proektů. Hodoty se převzaly z původí aalýzy rzk vestc. řto v těchto hodotách esí být uvažováo rzko epředvídaých událostí. ulých proektů o propočtu ho rzka současě posuzovaé vestce bez epředvídaých událostí vyásobíe výš tohoto rzka hodotou + ω, tedy: = * ( + ω). (6) ozaeee, že v toto přístupu lze použít expertího ohodoceí. Experty, kterých e celke, dotážee a procetí odhady δ árůstu č poklesu hodoty vlve epředvídaých událostí, které a základě svých zkušeostí z předchozích podobých proektů očekávaí. Od každého experta obdržíe ede odhad δ ( =,..., ) a spočtee: = * ( + δ ). (7) = Dotazováí expertů a pravděpodobost a ákladové odchylky v toto přístupu e zbytečé, eboť ech využtí e ožé až v přístupu popsaé v ásleduící kaptole. 3 Druhý přístup Spočívá v zabudováí epředvídaých událostí do pravé stray vzorce (), tedy pro platt po rozepsáí (2): usí = * C + = = * C, (8)

5 kde hodoty a pro =,..., se vztahuí k detfkovaý zdroů ebezpečí, kterých C e, a pro =,..., se vztahuí k edetfkovaý zdroů ebezpečí, kterých e. Uplatěí tohoto vzorce e v prax ožé e v případě, kdy se schop určt hodotu * = C, a to e ožé pouze, když á skupa k(=,,) expertů a základě svých zkušeostí staoví pravděpodobost k (k=,,), že astaou událost v aalýze rzka euvažovaé, a k těto pravděpodoboste odhade dodatečé áklady Ck, které ohou u vestce astat. Spočtee artetcký průěr (resp. vážeý artetcký průěr váhy reprezetuí výzaost expertů) součů těchto hodot: k = k * Ck k = (9) a touto hodotou ve vzorc (8) ahradíe eho druhý suačí vztah: = * C + k = * C = = +. (0) Další ožost uplatěí vztahu (0) eí ožá, eboť k edetfkovaéu scéář elze ý způsobe přřadt hodotu pravděpodobost a výš dodatečých ákladů. 4 orováí přístupů Z kostrukce vztahů (6), (7) a (0) sou zřeé ech výhody č evýhody. Vztah (6) e vhodé použít, pokud sou k dspozc výsledky aalýz rzk předchozích vestčích proektů, včetě ech závěrečých vyhodoceí po okažcích ukočeí žvotího cyklu vestce (resp. po realzačí fáz vestce apod.). Vztah uožňue určt hodotu obektvě, a rozdíl od etody vycházeící z expertího hodoceí (vzorec (7) a (0)), a ěl by být levěší, eboť práce expertů e obecě drahá. Nevýhodou e právě eožost eho aplkace a aalyzovaý proekt, pokud eáe k dspozc výše uvedeé údae z předchozích vestčích proektů. Vztah (5) lze uplatt pouze u orgazací, které systeatcky rzka svých proektů ž řídí a základě předpokladů u tohoto přístupu uvedeých.

6 zko spočteé dle (7), resp. dle (0) e aopak vysoce subektvě staoveé, ale a druhou strau eí u zpracovatele aalýzy rzka utá zalost hstore rzk ž realzovaých proektů tyto forace poskytou expert. Za předpokladu steé expertí skupy př výpočtu dle (7) a (0) by ěla být teoretcky eí výsledá výše vždy shodá. ř výpočtu dle (7) expert staovuí dvakráte éě hodot, tedy cea ech prací e žší ež př ech agažovaost v rác výpočtu dle (0). Na druhou strau výpočet dle (0) poskytue více forací o ožé skladbě spočteého, což zeéa u aageetu rzka ůže být příosé. Závěr Uvedeé přístupy k výpočtu byly popsáy odděleě, vč. ech výhod a evýhod. Vzhlede ke složtost aalýzy rzk rozsáhleších vestčích proektů, alespoň v případech, kdy á být tato aalýza opravdu přesá, e ale zřeé, že ožá růzá kobace těchto přístupů v rác kokrétí vestce, ůže pohled a eí rzko zpřest. Je saozřeé, že a zde uvedeé etody kalkuluící epředvídaé událost eohou zastt, že v budoucu eastae událost, která vestc zčí. Leč ech přehlížeí v procesu aalýzy rzka přáší vestorov z hledska oha vestčích proektů vyšší ztráty, ež když tyto výpočty provádí. Na závěr uveďe, že sysle aageetu rzka eí pouze vypracovat exceletí aalýzu rzka vestce, když tato čost e velce důležtá, ale apříklad uět výsledky z této aalýzy, vč. veškerých forací, které se k eíu zpracováí použl, využít co elépe k optalzac rzk vestce a tí pláovaých výsledků vestce. Lteratura SMEJKAL, V., AIS, K. Řízeí rzk. raha: GADA, 2003, ISBN TICHÝ, M. zkové žeýrství: 2 detfkace ebezpečí. raha: STAVEBNÍ OBZO 9/95, 995 ETÁKOVÁ, I. Ivestováí 0. raha: ČVUT, 998, ISBN

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT (OPRAVENÁ VERZE 006) Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 Obsah: Úvod... 3 Programové prostředky pro statstcké výpočty... 4. Tabulkový

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Katedra softwarového ižeýrství MFF UK Malostraské áměstí 25, 8 00 Praha - Malá Straa, v. 3.5 co jsou "techiky přeosu dat"? Katedra softwarového ižeýrství, Matematicko-fyzikálí fakulta, Uiverzita Karlova,

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

2. Směsi, směšování a ředění roztoků, vylučování látek z roztoků

2. Směsi, směšování a ředění roztoků, vylučování látek z roztoků 2. Sě ěšováí a ředěí roztoů vyučováí áte z roztoů Sožeí ě áte ůžee vyadřovat poocí hototích zoů edotvých áte (ože ě). Hototí zoe -té ožy e defová ao poěr eí hotot hotot ě : (2) Pode záoa zachováí hotot

Více

Základní pojmy kombinatoriky

Základní pojmy kombinatoriky Základí pojy kobiatoriky Začee příklade Příklad Máe rozesadit lidí kole kulatého stolu tak, aby dva z ich, osoby A a B, eseděly vedle sebe Kolika způsoby to lze učiit? Pro získáí odpovědi budee potřebovat

Více

Teorie a praxe dluhopisů. Ing. B.Stádník Ph.D.

Teorie a praxe dluhopisů. Ing. B.Stádník Ph.D. Tor a prax dluhopsů Ig. B.Stádík h.d. Obsah Úvod do matmatky dluhopsů Spojté úročí Tor Řšé příklady Vtří výosové proto a vst Tor Souvslost s složým úročím Vyjádří vtřího výosového prota Vtří výosové proto

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Záadočesá uverzta FKULT PLIKOVNÝCH VĚD Obsah: Pravděodobostí modelováí očítačových systémů geerováí a využtí áhodých čísel (Mote Carlo metody), matematcé (marovsé) modely 3 Zálady teore systémů hromadé

Více

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák Zálad eore chb a zpracováí zálích měřeí Jří ová Teo e je zamýšle jao pomůca pro vpracováí laboraorích úloh z z Je urče pouze pro sudjí účel a jeho účelem je objas meod zpracováí měřeí Chb měřeí Druh chb

Více

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení Evakuace osob v objekech zdravoických zařízeí Ig. Libor Folwarczy, Ph.D., Ig. Jiří Pokorý, Ph.D. Hasičský záchraý sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 0 Osrava-Zábřeh E-mail: libor.folwarczy@hzsmsk.cz,

Více

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY Určováí věku a staoveí růstu ryb Ryby jsou poikilotermí obratlovci, u ichž jsou všechy biologické fukce zásadím způsobem ovlivňováy teplotou vody. To platí v plém rozsahu

Více

Téma 11 Prostorová soustava sil

Téma 11 Prostorová soustava sil Stavebí statka,.ročík bakalářského studa Téma Prostorová soustava sl Prostorový svazek sl Statcký momet síly a dvojce sl v prostoru Obecá prostorová soustava sl Prostorová soustava rovoběžých sl Katedra

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

pro systémy POCT analytických dat a tedy jejich vzájemn jemné kompatibility rodním Osnova sdělení Zásadní důvody provádění EHK

pro systémy POCT analytických dat a tedy jejich vzájemn jemné kompatibility rodním Osnova sdělení Zásadní důvody provádění EHK Exterí hodoceí kvality pro systémy POCT (apř. staoveí CRP, HbA 1c...) Josef Kratochvíla, Marek Budia SEKK Pardubice Iteret: http://www.sekk.cz e-mail: sekk@sekk.cz Telefo: 466 530 230 Fax: 466 530 824

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýz časových řad Doc.Ig. Jaa Hačlová, CSc. Kaedra maemaických meod v ekoomice Ig. Lubor Tvrdý Kaedra regioálí ekoomik Ekoomická fakula, VŠB-TU Osrava Osrava, 003 - - Úvod do aalýz časových řad

Více

1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ

1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ Účele ěření je stanovení velkost ěřené velčny, charakterzující určtou specfckou vlastnost. Specfkace ěřené velčny ůže vyžadovat údaje o dalších

Více

METODA HLAVNÍCH KOMPONENT V LABORATORNÍ PRAXI

METODA HLAVNÍCH KOMPONENT V LABORATORNÍ PRAXI MEODA HLANÍH KOMPONEN LABORAORNÍ PRAXI JIŘÍ MILIKÝ, Kateda tetlních ateálů, echncká unvesta v Lbec, Hálkova 6 46 7 Lbeec, e- al:.lky@vslb.cz Motto: ednoduchost e síla MILAN MELOUN, Kateda analytcké chee,

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah:

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah: - - Zdeněk Havel, Jan Hnízdl Cvčení z Antropomotorky Obsah: Úvod... S Základní charakterstky statstckých souborů...3 S Charakterstka základních výběrových technk a teoretcká rozložení četností...9 S 3

Více

Transformace dat a počítačově intenzivní metody

Transformace dat a počítačově intenzivní metody Transformace dat a počítačově ntenzvní metody Jří Mltký Katedra textlních materálů, Textlní fakulta, Techncká unversta v Lberc, Lberec, e- mal jr.mltky@vslb.cz Mlan Meloun, Katedra analytcké cheme, Unversta

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1 Středí hodoty. Artmetcký průměr prostý Aleš Drobík straa 0. STŘEDNÍ HODNOTY Př statstckém zjšťováí často zpracováváme statstcké soubory s velkým možstvím statstckých jedotek. Např. soubor pracovíků orgazace,

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

3.3.3 Rovinná soustava sil a momentů sil

3.3.3 Rovinná soustava sil a momentů sil 3.3.3 Rová soustava s a oetů s Předpoady Všechy síy soustavy eží v edé rově. Všechy oety sou oé a tuto rovu. *) Souřadý systé voíe ta, že rova - e totožá s rovou s. y O *) Po.: Sový oet ůžee ahradt dvocí

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více