523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "523/2006 Sb. VYHLÁŠKA"

Transkript

1 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze de 21. listopadu 2006, kterou se staoví mezí hodoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základí požadavky a obsah strategických hlukových map a akčích pláů a podmíky účasti veřejosti a jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapováí) Miisterstvo zdravotictví staoví podle 108 odst. 1 zákoa č. 258/2000 Sb., o ochraě veřejého zdraví a o změách ěkterých souvisejících zákoů, ve zěí zákoa č. 392/2005 Sb. a zákoa č. 222/2006 Sb., (dále je "záko") k provedeí 80 odst. 1 písm. s) zákoa: 1 Úvodí staoveí Tato vyhláška 1) zapracovává příslušé předpisy Evropských společeství 2) a upravuje mezí hodoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet pro hluk vytvářeý siličí, železičí a leteckou dopravou a hluk pocházející ze zařízeí upraveých zákoem o itegrovaé preveci 3) (dále je "itegrovaá zařízeí"), základí požadavky a obsah strategických hlukových map a akčích pláů, podrobosti ke způsobu iformováí veřejosti o strategických hlukových mapách, o přípravě ávrhů akčích pláů a účasti veřejosti a í a o vypracovaých akčích pláech. 2 Hlukové ukazatele a jejich mezí hodoty (1) Hlukovými ukazateli jsou hlukové ukazatele pro de-večer-oc (L ), pro de (L ), pro d večer (L ) a pro oc (L ). Výpočet hlukových ukazatelů je staove v příloze č. 1 k této vyhlášce. v Straa 1 / 10

2 (2) Hlukový ukazatel pro a) de-večer-oc (L ) je hlukovým ukazatelem pro celodeí obtěžováí hlukem, b) de (L d ) je hlukovým ukazatelem pro obtěžováí hlukem během de, c) večer (L ) je hlukovým ukazatelem pro obtěžováí hlukem během večera, v d) oc (L ) je hlukovým ukazatelem pro rušeí spáku. (3) Pro hlukové ukazatele pro de-večer-oc (L ) a pro oc (L ) se staoví tyto mezí hodoty: a) pro siličí dopravu L se rová 70 db a L se rová 60 db, b) pro železičí dopravu L se rová 70 db a L se rová 65 db, c) pro leteckou dopravu L se rová 60 db a L se rová 50 db, d) pro itegrovaá zařízeí L se rová 50 db a L se rová 40 db. 3 Strategické hlukové mapy (1) Základí požadavky a obsah strategických hlukových map jsou upravey v příloze č. 2 k této vyhlášce. (2) Hlukovým mapováím se rozumí prezetace údajů o stávající hlukové situaci s použitím hlukového ukazatele, které ukazují překročeí příslušé mezí hodoty, údaje o počtu osob a staveb pro bydleí, škol, školských poradeských zařízeí, školských zařízeí pro zájmové a další vzděláváí, školských výchových a ubytovacích zařízeí, zařízeí školího stravováí, diagostických ústavů, dětských domovů, dětských domovů se školou, výchových ústavů, středisek výchové péče a emocic vystaveých defiovaým hodotám hlukového ukazatele v oblasti, pro kterou se zpracovává hluková mapa. 4 Straa 2 / 10

3 Způsob iformováí veřejosti o strategických hlukových mapách Strategické hlukové mapy se zpracovávají jako grafické výstupy, mapy zázorňující překročeí mezích hodot hlukového ukazatele, diferečí mapy, a kterých se stávající situace porovává s růzými možými budoucími situacemi, a mapy ukazující hodotu hlukového ukazatele případě v jié výšce, ež je výška 4 m ad teréem. Tyto strategické hlukové mapy zpřístupňuje Miisterstvo zdravotictví (dále je "miisterstvo") veřejosti v listié podobě ve svém sídle a v elektroické podobě a iteretové adrese miisterstva. 5 Akčí pláy Základí požadavky a obsah akčích pláů upravuje příloha č. 3 k této vyhlášce. 6 Způsob iformováí veřejosti o akčích pláech a účast veřejosti a jejich přípravě (1) Miisterstvo dopravy a krajské úřady (dále je "pořizovatel") zpřístupňují ávrhy akčích pláů a pořízeé akčí pláy a) v listié podobě v místě svého sídla, b) v elektroické podobě a své iteretové adrese. Pořizovatel současě vyvěsí a své úředí desce ozámeí o tom, kde lze do ávrhů akčích pláů a do pořízeých akčích pláů ahlédout. (2) Způsob vyhodoceí podětů a staovisek veřejosti k ávrhům akčích pláů pořizovatel zveřejí podle odstavce 1. Straa 3 / 10

4 7 Účiost Tato vyhláška abývá účiosti dem jejího vyhlášeí. Miistr: MUDr. Julíek v. r. Příl.1 Výpočet hlukových ukazatelů Hlukové ukazatele vztažeé ke škodlivému účiku hluku se zjišťují výpočtem, přičemž 1. škodlivými účiky hluku se rozumí účiky epřízivé pro lidské zdraví, obtěžováí hlukem, pocit epohody vzikající působeím hluku a osoby vystaveé defiovaým hodotám hlukového ukazatele, 2. vztahem mezi dávkou a účikem se rozumí vztah mezi hodotou hlukového ukazatele a jeho škodlivým účikem, 3. hodota hlukového ukazatele pro de-večer-oc (L ) v decibelech (db) je defiováa vzorcem Straa 4 / 10

5 kde L je dlouhodobý průměr hladiy akustického tlaku vážeé fukcí A podle české d techické ormy 4) určeý za všecha deí období jedoho roku, L v je dlouhodobý průměr hladiy akustického tlaku vážeé fukcí A podle české techické ormy 4) určeý za všecha večerí období jedoho roku, L je dlouhodobý průměr hladiy akustického tlaku vážeé fukcí A podle české techické ormy 4) určeý za všecha očí období jedoho roku a kde de je 12 hodi v rozmezí od 6:00 hodi do 18:00 hodi; večer jsou 4 hodiy v rozmezí od 18:00 hodi do 22:00 hodi a oc je 8 hodi v rozmezí od 22:00 hodi do 6:00 hodi a rok je příslušý kaledáří rok, pokud jde o imise hluku, a průměrý rok, pokud jde o meteorologické podmíky. 4. Při výpočtu hlukového ukazatele se bere v úvahu zvuk dopadající, který eobsahuje zvuk odrážející se od obvodového pláště dotčeého chráěého objektu. V případě ověřováí hodot tohoto hlukového ukazatele měřeím se od hodot aměřeých u obvodového pláště odečte hodota 3 db. 5. V případě výpočtu pro účely strategického hlukového mapováí z hlediska vystaveí osob hluku v budovách a v jejich blízkosti musí být hodotící bod ve výšce 4,0 m +- 0,2 m (3,8 až 4,2 m) ad teréem, a to a části obvodového pláště ejvíce vystaveé hluku. Pro tyto účely se ejvíce vystaveou částí obvodového pláště rozumí vější stěa objektu orietovaá k ejbližšímu specifickému zdroji hluku. 6. Pro akustické pláováí a vymezeí hlukových zó se mohou zvolit jié výšky, a to zejméa pro vekovské oblasti s jedoposchoďovými domy, ávrh místích opatřeí určeých ke sižováí hlukové zátěže a určité stavby pro bydleí ebo podrobé hlukové mapováí ve vymezeé oblasti, jehož cílem je idetifikace úrově vystaveí defiovaým hodotám hlukového ukazatele. V těchto případech ale ikdy esmí být hodotící body íže ež 1,5 m ad teréem. Straa 5 / 10

6 7. Pro výpočet hodot hlukových ukazatelů se použijí pro hluk ze siličí, železičí, letecké dopravy a pro hluk z itegrovaých zařízeí prozatímí výpočtové metodiky uvedeé v Doporučeí Komise 2003/613/ES ze de 6. srpa 2003 o pokyech revidovaých prozatímích metod výpočtu průmyslového hluku, leteckého hluku, hluku siličího provozu a železičího hluku, jakož i o souvisejících emisích hodotách. Příl.2 Základí požadavky a obsah strategických hlukových map 1. Obecá část - společé obsahové áležitosti strategických hlukových map Strategická hluková mapa je souhrem údajů o každém z těchto hledisek: 1.1. stávající, předchozí ebo předpokládaá hluková situace vyjádřeá pomocí hlukového ukazatele, 1.2. překročeí mezí hodoty hlukového ukazatele v příslušém kaledářím roce a v oblasti, pro kterou se zpracovává strategická hluková mapa, 1.3. odhadovaý počet osob vystaveých defiovaým hodotám hlukového ukazatele v oblasti, pro kterou se zpracovává strategická hluková mapa, 1.4. odhadovaý počet staveb pro bydleí, škol, školských poradeských zařízeí, školských zařízeí pro zájmové a další vzděláváí, školských výchových a ubytovacích zařízeí, zařízeí školího stravováí, diagostických ústavů, dětských domovů, dětských domovů se školou, výchových ústavů a středisek výchové péče a emocic vystaveých defiovaým hodotám hlukového ukazatele v oblasti, pro kterou se zpracovává strategická hluková mapa. Strategické hlukové mapy musejí být vypracováy tak, aby dokumetovaly hlukovou situaci v pásmech po 5 db. 2. Zvláští část - obsahové áležitosti pro jedotlivé druhy strategických hlukových map Straa 6 / 10

7 A. Strategické hlukové mapy pro aglomerace se zaměřují a hluk působeý: 2.1. provozem a hlavích pozemích komuikacích, 2.2. provozem a hlavích železičích tratích, 2.3. provozem hlavích letišť, 2.4. itegrovaými zařízeími, estaoví-li část devátá čl. XII zákoa č. 222/2006 Sb., kterým se měí záko č. 76/2002 Sb., o itegrovaé preveci a omezováí zečištěí, o itegrovaém registru zečišťováí a o změě ěkterých zákoů (záko o itegrovaé preveci), ve zěí pozdějších předpisů, a ěkteré další zákoy, jiak. Pro tyto zdroje hluku musí být vypracováy samostaté strategické hlukové mapy. Strategické hlukové mapy pro aglomerace obsahují: 2.5. stručý popis aglomerace: poloha, velikost, počet obyvatel, 2.6. výčet a obsah programů ochray před hlukem, které byly realizováy v miulosti a současá protihluková opatřeí, 2.7. použité metody výpočtu, 2.8. odhadovaý celkový počet osob (ve stovkách) žijících ve stavbách pro bydleí, které jsou ve výšce 4 m ad zemí u ejvíce vystaveé části obvodového pláště vystavey ásledujícím rozsahům hodot hlukového ukazatele pro de-večer-oc (L ) v db 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75, zjištěým odděleě pro hluk působeý zdroji podle písmea A body 2.1 až 2.4. Hodoty musí být zaokrouhley a ejbližší stovku (apříklad = mezi a 5 249, 100 = mezi 50 a 149, 0 = méě ež 50), 2.9. odhadovaý celkový počet osob (ve stovkách) žijících ve stavbách pro bydleí, které jsou ve výšce 4 m ad zemí u ejvíce vystaveé části obvodového pláště vystavey ásledujícím rozsahům hodot hlukového ukazatele pro oc (L) v db 45-49, 50-54, 55 59, 60-64, 65-69, 7 >70, zjištěým odděleě pro hluk působeý zdroji podle písmea A body 2.1 až 2.4., tam, kde je to možé, počet osob ve výše uvedeých kategoriích, které žijí ve stavbách pro bydleí, ve kterých jsou realizováa protihluková stavebě-techická opatřeí, tam, kde je to možé, počet osob, žijících ve stavbách pro bydleí s tichou částí Straa 7 / 10

8 obvodového pláště, čímž se rozumí ta část obvodového pláště stavby pro bydleí, kde hodota hlukového ukazatele pro de-večer-oc (L ) ve výšce 4 m ad zemí a 2 m před obvodovým pláštěm je pro hluk ze specifického zdroje o více ež 20 db ižší ež u části obvodového pláště, který je vystave ejvyšší hodotě hlukového ukazatele pro de večer oc (L ), údaje o tom, jak k hluku přispívají hlaví pozemí komuikace, hlaví železičí tratě, hlaví letiště a itegrovaá zařízeí, v případě grafického zázorěí miimálě izofoy pro (L ) 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 a 75 db. B. Strategické hlukové mapy pro hlaví pozemí komuikace, hlaví železičí tratě ebo hlaví letiště obsahují: obecý popis pozemích komuikací, železičích tratí ebo letišť, zejméa poloha, velikost, údaje o dopravím provozu, charakteristiku okolí: aglomerace, vesice, vekov ebo jié okolí, iformace o využití území a o dalších zdrojích hluku, výčet a obsah programů protihlukové ochray, které byly realizováy v miulosti a současá protihluková opatřeí, použité metody výpočtu, odhadovaý celkový počet osob (ve stovkách) žijících mimo aglomerace ve stavbách pro bydleí, které jsou ve výšce 4 m ad zemí a u ejvíce vystaveé části obvodového pláště vystavey ásledujícím rozsahům hodot hlukového ukazatele pro de-večer-oc (L ) (db): 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75, odhadovaý celkový počet osob (ve stovkách) žijících mimo aglomerace ve stavbách pro bydleí, které jsou ve výšce 4 m ad zemí a u ejvíce vystaveé části obvodového pláště vystavey ásledujícím rozsahům hodot hlukového ukazatele pro oc (L ) (db): 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70, tam, kde je to možé, počet osob ve výše uvedeých kategoriích, žijících ve stavbách pro bydleí, ve kterých jsou realizováa protihluková stavebě-techická opatřeí, Straa 8 / 10

9 2.21. tam, kde je to možé, počet osob, které žijí ve stavbách pro bydleí s tichou částí obvodového pláště, čímž se rozumí ta část obvodového pláště staveb pro bydleí, kde hodota hlukového ukazatele pro de-večer-oc (L ) ve výšce 4 m ad zemí a 2 m před obvodovým pláštěm je pro hluk ze specifického zdroje o více ež 20 db ižší ež u části obvodového pláště, která má ejvyšší hodotu hlukového ukazatele pro de-večer-oc (L), celkovou plochu (v km2) vystaveou hodotám hlukového ukazatele pro de večer-oc (L ) vyšším ež 55, 65 a 75 db, odhad celkového počtu staveb pro bydleí (ve stovkách) a odhadovaý celkový počet osob (ve stovkách) žijících v každé z těchto oblastí; tyto údaje se vztahují k aglomeracím, a jedé ebo více hlukových mapách, které podávají iformace o poloze obcí, měst a aglomerací, izofoy pro (L ) 55 a 65 db. Příl.3 Základí požadavky a obsah akčích pláů Akčí plá obsahuje: 1. popis aglomerace, hlavích pozemích komuikací, hlavích železičích tratí ebo hlavích letišť a itegrovaých zařízeí, 2. ozačeí pořizovatele, 3. výčet právích předpisů, a základě ichž jsou akčí pláy připravováy, 4. mezí hodoty hlukových ukazatelů, 5. souhr výsledků hlukového mapováí, 6. vyhodoceí odhadu počtu osob vystaveých hluku (obtěžováí hlukem, rušeí spáku a další účiky), vymezeí problémů a situací, které je třeba zlepšit, 7. všecha schváleá ebo prováděá protihluková opatřeí, všechy připravovaé projekty včetě ávrhů a vyhlášeí tichých oblastí v aglomeraci, Straa 9 / 10

10 8. opatřeí, která pořizovatelé pláují přijmout v průběhu příštích 5 let včetě všech opatřeí a ochrau tichých oblastí, 9. dlouhodobou strategii ochray před hlukem, 1 0. ekoomické iformace - hodoceí efektivosti ákladů, hodoceí ákladů a příosů ochray před hlukem, odhady sížeí počtu osob vystaveých hluku. 1) Je vydáa a základě a v mezích zákoa, do ěhož již byla příslušá směrice Evropských společeství promítuta. 2) Směrice Evropského parlametu a Rady 2002/49/ES ze de 25. červa 2002 o hodoceí a řízeí hluku ve vekovím prostředí. 3) Záko č. 76/2002 Sb., o itegrovaé preveci a omezováí zečištěí, o itegrovaém registru zečišťováí a o změě ěkterých zákoů (záko o itegrovaé preveci), ve zěí pozdějších předpisů. 4) ČSN ISO Popis a měřeí hluku prostředí; Část 1: Základí veličiy a postupy, ČSN ISO Popis a měřeí hluku prostředí; Část 2: Získáváí údajů souvisejících s využitím území. Straa 10 / 10

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. listopadu 2006, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky

Více

VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006,

VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006, VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Čl.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Čl. NAŘÍZENÍ VÁDY ze de 5. červa 206, kterým se měí ařízeí vlády č. 272/20 Sb., o ochraě zdraví před epřízivými účiky hluku a vibrací Vláda ařizuje podle 08 odst. 3 zákoa č. 258/2000 Sb., o ochraě veřejého

Více

Příloha č. 7 Dodatku ke Smlouvě o službách Systém měření kvality Služeb

Příloha č. 7 Dodatku ke Smlouvě o službách Systém měření kvality Služeb Příloha č. 7 Dodatku ke Smlouvě o službách Systém měřeí kvality Služeb Dodavatel a Objedatel se dohodli a ahrazeí Přílohy C - Systém měřeí kvality Služeb Obchodích podmíek Smlouvy o službách touto Přílohou

Více

Stanovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paní Šedivé ze dne

Stanovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paní Šedivé ze dne V Praze de 27.3 2009 Staovisko SVJ Vazovova 3228 k dopisu paí Šedivé ze de 17.3 2009. V průběhu měsíce úora bylo a ástěce SVJ vyvěšeo ozámeí o pláovaém shromážděí spolu s ávrhem programu a výzvou k vlastíkům

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OSNOVA 1. Práví předpisy 2. Přijímací řízeí 3. Termíy 4. Hodoceí uchazečů 5. Rozhodutí 6. Další kola přijímacího řízeí 7. Zápisový lístek 8. Jedoté přijímací zkoušky

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

METODICKÝ NÁVOD PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ NA PRACOVIŠTI A VIBRACÍ V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB

METODICKÝ NÁVOD PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ NA PRACOVIŠTI A VIBRACÍ V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB 6 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 4 METODICKÝ NÁVOD PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ NA PRACOVIŠTI A VIBRACÍ V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB Miisterstvo zdravotictví vydává podle 80 odst., písm. a)

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určeí úspor primárí eergie Parí protitlaká turbía ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO 2 z.č. Obsah abulka hodot vstupujících do výpočtu...3

Více

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3689/101/13-1 - o ceě : Bytu č. 2654/16 v č. p. 2654 v bloku č. 10 složeém z domů č.p. 2651, 2652, 2653, 2654 a 2655 a pozemcích p. č. 2450, 2449, 2448, 2447 a 2446. včetě příslušeství v katastrálím území

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení CZ..07/2.2.00/28.030 Středoevropské cetrum pro vytvářeí a realizaci iovovaých techicko-ekoomických studijích programů Vytápěí BT0 TZB II - cvičeí Zadáí Pro vytápěé místosti vašeho objektu avrhěte otopá

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určeí úspor primárí eergie ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO 2 z.č. 2 Obsah abulka hodot vstupujících do výpočtu...4 2 Staoveí možství

Více

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17 OBSAH Persoálí bezpečost Jak požádat o ozámeí a Vyhrazeé... 4 Jak požádat o osvědčeí fyzické osoby (D, T, PT)... 5 Jak a kdy požádat o vydáí osvědčeí fyzické osoby pro cizí moc NATO, WEU... 7 Osvědčeí

Více

Zhodnocení přesnosti měření

Zhodnocení přesnosti měření Zhodoceí přesosti měřeí 1. Chyby měřeí Měřeím emůžeme ikdy zjistit skutečou (pravou) hodotu s měřeé veličiy. To je způsobeo edokoalostí metod měřeí, měřicích přístrojů, lidských smyslů i proměých podmíek

Více

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu Teorie kompezace jalového iduktivího výkou. Úvod Prvky rozvodé soustavy (zdroje, vedeí, trasformátory, spotřebiče, spíací a jistící kompoety) jsou obecě vzato impedace a jejich áhradí schéma můžeme sestavit

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

UrbioProjekt atelier urbanismu, architektury a ekologie, Plzeň,

UrbioProjekt atelier urbanismu, architektury a ekologie, Plzeň, Název dokumetace: - území plá Zpracoval: Ig. arch. Petr Tauš UrbioProjekt atelier urbaismu, architektury a ekologie, 301 64 Plzeň, Bělohorská 3 Urbaistické řešeí, koordiace: Ig. arch. Petr Tauš Doprava:

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV METODIKA URČOVÁNÍ PLYNULOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV METODIKA URČOVÁNÍ PLYNULOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 2 METODIKA URČOVÁNÍ PLYNULOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV prosiec

Více

Vážeí zákazíci, dovolujeme si Vás upozorit, že a tuto ukázku kihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To zameá, že ukázka má sloužit výhradì pro osobí potøebu poteciálího kupujícího (aby èteáø

Více

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů Odhady parametrů 1 Odhady parametrů Na statistický soubor (x 1,..., x, který dostaeme statistickým šetřeím, se můžeme dívat jako a výběrový soubor získaý realizací áhodého výběru z áhodé veličiy X. Obdobě:

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

MĚŘENÍ PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGULÁTORU E15

MĚŘENÍ PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGULÁTORU E15 VŠB - T Ostrava, FE MĚŘENÍ PARAMETRŮ OVĚTLOVACÍCH OTAV VEŘEJNÉHO OVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGLÁTOR E5 Řešitelé: g. taislav Mišák, Ph.D., Prof. g. Karel okaský, Cc. V Ostravě de.8.2007 g. taislav Mišák, Prof.

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

Chyby přímých měření. Úvod

Chyby přímých měření. Úvod Chyby přímých měřeí Úvod Př zjšťováí velkost sledovaé velčy dochází k růzým chybám, které ovlvňují celkový výsledek. V pra eestuje žádá metoda měřeí a měřcí zařízeí, které by bylo absolutě přesé, což zameá,

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PARAMETRY KVALITY ELEKTRICKÉ ENERGIE ČÁST 1: HARMONICKÉ A MEZIHARMONICKÉ

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PARAMETRY KVALITY ELEKTRICKÉ ENERGIE ČÁST 1: HARMONICKÉ A MEZIHARMONICKÉ Podiková orma eergetiky pro rozvod elektrické eergie REA ČR, ČEP, ZE, VE PARAMETRY KVALITY ELEKTRICKÉ ENERGIE ČÁT 1: HARMONICKÉ A MEZIHARMONICKÉ PNE 33 3430-1 Druhé vydáí Odsouhlaseí ormy Koečý ávrh podikové

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

3. Sekvenční obvody. b) Minimalizujte budící funkce pomocí Karnaughovy mapy

3. Sekvenční obvody. b) Minimalizujte budící funkce pomocí Karnaughovy mapy 3.1 Zadáí: 3. Sekvečí obvody 1. Navrhěte a realizujte obvod geerující zadaou sekveci. Postupujte ásledově: a) Vytvořte vývojovou tabulku pro zadaou sekveci b) Miimalizujte budící fukce pomocí Karaughovy

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

Infrastruktura kolejové dopravy

Infrastruktura kolejové dopravy 06 Ifrastruktura kolejové dopravy u k á š T ý f a ČUT F, Ústav dopravích systémů (K6) Aotace: Téma č. Geometrické parametry železičí koleje geometrické a kostrukčí uspořádáí železičí koleje převýšeí koleje

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy práce s tabulkou Výukový modul III. Iovace a zkvalitěí výuky prostředictvím ICT Téma III..3, pracoví list 3 Techická měřeí v MS Ecel Průměry a četosti, odchylky změřeých hodot. Ig. Jiří Chobot

Více

Československá obchodní banka, a. s. EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Československá obchodní banka, a. s. EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Českosloveská obchodí baka, a. s. dluhopisový program v maximálím objemu esplaceých dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trváí programu 10 let a splatostí kterékoli emise dluhopisů vydaé v rámci programu

Více

4. Napěťové poměry v distribuční soustavě

4. Napěťové poměry v distribuční soustavě Tesařová M. Průmyslová elektroeergetika, ZČU v Plzi 000 4. Napěťové poměry v distribučí soustavě 4.1 Napěťové poměry při bezporuchovém provozím stavu Charakteristickým zakem kvality dodávaé elektrické

Více

IAJCE Přednáška č. 12

IAJCE Přednáška č. 12 Složitost je úvod do problematiky Úvod praktická realizace algoritmu = omezeí zejméa: o časem o velikostí paměti složitost = vztah daého algoritmu k daým prostředkům: časová složitost každé možiě vstupích

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

Základní požadavky a pravidla měření

Základní požadavky a pravidla měření Základí požadavky a pravidla měřeí Základí požadavky pro správé měřeí jsou: bezpečost práce teoretické a praktické zalosti získaé přípravou a měřeí přesost a spolehlivost měřeí optimálí orgaizace průběhu

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

Příloha č. 9 PPŽP Metodika projektů generujících příjmy

Příloha č. 9 PPŽP Metodika projektů generujících příjmy Příloha č. 9 PPŽP Metodika projektů geerujících příjmy Účiost: 1. 4. 2010 Verze č. 11.0 ~ 1 ~ 1. Výchozí podmíky - Obecá pravidla Postup u projektů geerujících příjmy vychází z čláku 55 Obecého ařízeí

Více

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu 1. Defiice elektrického pohou Pod pojmem elektrický poho rozumíme soubor elektromechaických vazeb a vztahů mezi pracovím mechaismem a elektromechaickou soustavou. Mezi základí tři části elektrického pohou

Více

2. Náhodná veličina. je konečná nebo spočetná množina;

2. Náhodná veličina. je konečná nebo spočetná množina; . Náhodá veličia Většia áhodých pokusů koaých v přírodích ebo společeských vědách má iterpretaci pomocí reálé hodoty. Při takovýchto dějích přiřazujeme tedy reálá čísla áhodým jevům. Proto je důležité

Více

PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR

PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR PŘÍKLAD NA PRŮMĚRNÝ INDEX ŘETĚZOVÝ NEBOLI GEOMETRICKÝ PRŮMĚR Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovi v ČR. Sklizeň z ěkolika posledích let jsme vložili do tabulky 10.10. V kapitole 7. Idexy

Více

INFLUENCE OF THE ENVIRONMENTAL LEGISLATION ON THE VALUE OF THE ENTERPRISE TECHNICAL EQUIPMENT

INFLUENCE OF THE ENVIRONMENTAL LEGISLATION ON THE VALUE OF THE ENTERPRISE TECHNICAL EQUIPMENT INFLUENCE OF THE ENVIRONMENTAL LEGISLATION ON THE VALUE OF THE ENTERPRISE TECHNICAL EQUIPMENT VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ LEGISLATIVY NA HODNOTU TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PODNIKU Paseka P., Mareček J. Departmet of

Více

Laboratorní práce č. 10 Úloha č. 9. Polarizace světla a Brownův pohyb:

Laboratorní práce č. 10 Úloha č. 9. Polarizace světla a Brownův pohyb: ruhlář Michal 8.. 5 Laboratorí práce č. Úloha č. 9 Polarizace světla a Browův pohyb: ϕ p, C 4% 97,kPa Úkol: - Staovte polarizačí schopost daého polaroidu - Určete polarimetrem úhel stočeí kmitavé roviy

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/5 a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata B) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Obsah: 1 INFORMACE O ZADAVATELI 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3 3 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4 4

Obsah: 1 INFORMACE O ZADAVATELI 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3 3 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4 4 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákoa č 137/2006 Sb, o veřejých zakázkách, v platém zěí (dále je ZVZ ) Název veřejé zakázky Tisk a kompletace zkušebí

Více

DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ

DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ Ivestičí horizot IH: doba, po kterou má ivestor v daé ivestici vázáy své peíze. Při ivestici do dluhopisu jsme vystavei riziku změy výosů Uvažujme

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební katedra konstrukcí

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební katedra konstrukcí Vysoká škola báňská Techická uiverzita Ostrava Fakulta stavebí katedra kostrukcí Ig. Karel Kubečka Využití statistických metod při statickém avrhováí a posuzováí železobetoových kostrukcí. Straa č. Obsah

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

3. Decibelové veličiny v akustice, kmitočtová pásma

3. Decibelové veličiny v akustice, kmitočtová pásma 3. Decibelové veličiy v akustice, kmitočtová ásma V ředchozí kaitole byly defiováy základí akustické veličiy, jako ař. akustický výko, akustický tlak a itezita zvuku. Tyto veličiy ve v raxi měí o moho

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

Úloha II.S... odhadnutelná

Úloha II.S... odhadnutelná Úloha II.S... odhadutelá 10 bodů; průměr 7,17; řešilo 35 studetů a) Zkuste vlastími slovy popsat, k čemu slouží itervalový odhad středí hodoty v ormálím rozděleí a uveďte jeho fyzikálí iterpretaci (postačí

Více

UŽITÍ MATLABU V KOLORIMETRII. J.Novák, A.Mikš. Katedra fyziky, FSv ČVUT, Praha

UŽITÍ MATLABU V KOLORIMETRII. J.Novák, A.Mikš. Katedra fyziky, FSv ČVUT, Praha UŽITÍ MATLABU V KOLORIMETRII J.Novák A.Mikš Katedra fyziky FSv ČVUT Praha Kolorimetrické metody jsou velmi často používáy jako diagostické metody v řadě oblastí vědy a techiky. V čláku jsou ukázáy příklady

Více

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t.

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t. Techická aalýza Techická aalýza z vývoje cey a obchodovaých objemů akcie odvozuje odhad budoucího vývoje cey. Dalšími metodami odhadu vývoje ce akcií jsou apř. fudametálí aalýza (zkoumá podrobě účetictví

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

1. Základy měření neelektrických veličin

1. Základy měření neelektrických veličin . Základy měřeí eelektrických veliči.. Měřicí řetězec Měřicí řetězec (měřicí soustava) je soubor měřicích čleů (jedotek) účelě uspořádaých tak, aby bylo ožě split požadovaý úkol měřeí, tj. získat iformaci

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost

8.2.1 Aritmetická posloupnost 8.. Aritmetická posloupost Předpoklady: 80, 80, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Př. : V továrě dokočí každou hodiu motáž

Více

L I B E R E C K Ý K R A J

L I B E R E C K Ý K R A J Krajský úřad Libereckého kraje Akční plán pro komunikace II. a III. tříd ve správě kraje pro L I B E R E C K Ý K R A J dle 81, zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění Krajský úřad Libereckého kraje a CPE,

Více

je vstupní kvantovaný signál. Průběh kvantizační chyby e { x ( t )}

je vstupní kvantovaný signál. Průběh kvantizační chyby e { x ( t )} ČÍSLICOVÉ ZPRACOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ Z HLEDISKA PSYCHOAKUSTIKY Fratišek Kadlec ČVUT, fakulta elektrotechická, katedra radioelektroiky, Techická 2, 66 27 Praha 6 Úvod Při číslicovém zpracováí zvukových

Více

VÝMĚNA VZDUCHU A INTERIÉROVÁ POHODA PROSTŘEDÍ

VÝMĚNA VZDUCHU A INTERIÉROVÁ POHODA PROSTŘEDÍ ÝMĚNA ZDUCHU A INTERIÉROÁ POHODA PROSTŘEDÍ AERKA J. Fakulta architektury UT v Brě, Poříčí 5, 639 00 Bro Úvod Jedím ze základích požadavků k zabezpečeí hygieicky vyhovujícího stavu vitřího prostředí je

Více

O Z N A M E N I. vyhlasuje dne 27. srpna 2012. C1. 1 Prodavany majetek

O Z N A M E N I. vyhlasuje dne 27. srpna 2012. C1. 1 Prodavany majetek C.j.: UZSVM/OFM/8856/2012-OFMM oc#9020/0(1)m/2012- O(I)MM=*= 9020/OFM/2012-OFMM (Had pro zastupovai statu ve vecech majetkovych Uzemi pracoviste Ostrava, Lihovarska 1335/9, 716 10 Ostrava -Radvaice O Z

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost I

8.2.1 Aritmetická posloupnost I 8.2. Aritmetická posloupost I Předpoklady: 80, 802, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Čley posloupostí pak při kotrole vypíšu

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

Jednokriteriální metody hodnocení obecné finanční metody hodnocení

Jednokriteriální metody hodnocení obecné finanční metody hodnocení Jedokriteriálí metody hodoceí obecé fiačí metody hodoceí Cíl kapitoly Jaa Soukopová Cílem kapitoly je sezámit čteáře obecými metodami hodoceí veřejých projektů. Patří mezi ě statické i dyamické metody.

Více

8.1.3 Rekurentní zadání posloupnosti I

8.1.3 Rekurentní zadání posloupnosti I 8.. Rekuretí zadáí poslouposti I Předpoklady: 80, 80 Pedagogická pozámka: Podle mých zkušeostí je pro studety pochopitelější zavádět rekuretí posloupost takto (sado kotrolovatelou ukázkou), ež dosazováím

Více

Cvičení 6.: Výpočet střední hodnoty a rozptylu, bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu

Cvičení 6.: Výpočet střední hodnoty a rozptylu, bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu Cvičeí 6: Výpočet středí hodoty a rozptylu, bodové a itervalové odhady středí hodoty a rozptylu Příklad 1: Postupě se zkouší spolehlivost čtyř přístrojů Další se zkouší je tehdy, když předchozí je spolehlivý

Více

STATUT KB dynamický účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.

STATUT KB dynamický účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s. STATUT KB dyamický účastický fod KB Pezijí společosti, a.s. 1 Základí údaje o Fodu 1. Název Fodu zí: KB dyamický účastický fod KB Pezijí společosti, a.s.. 2. Zkráceý ázev Fodu zí: KB dyamický účastický

Více

Popisná statistika - zavedení pojmů. 1 Jednorozměrný statistický soubor s kvantitativním znakem

Popisná statistika - zavedení pojmů. 1 Jednorozměrný statistický soubor s kvantitativním znakem Popisá statistika - zavedeí pojmů Popisá statistika - zavedeí pojmů Soubor idividuálích údajů o objektech azýváme základí soubor ebo také populace. Zkoumaé objekty jsou tzv. statistické jedotky a sledujeme

Více

Závěrečná zpráva.

Závěrečná zpráva. Závěrečá zpráva Rámcová směrice EU o vodí politice: Statistické aspekty idetifikace tredů zečištěí podzemích vod a seskupováí výsledků moitorováí www.wfdgw.et prosiec 2001 Fiacovali Rakouské federálí miisterstvo

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla Geometrická optika Je auka o optickém zobrazováí. Je vybudováa a 4 zákoech, které vyplyuly z pozorováí a ke kterým epotřebujeme zalosti o podstatě světla: ) přímočaré šířeí světla (paprsky) ) ezávislost

Více

U klasifikace podle minimální vzdálenosti je nutno zvolit:

U klasifikace podle minimální vzdálenosti je nutno zvolit: .3. Klasifikace podle miimálí vzdáleosti Tato podkapitola je věováa popisu podstaty klasifikace podle miimálí vzdáleosti, jež úzce souvisí s klasifikací pomocí etaloů klasifikačích tříd. Představíme si

Více

Vliv tváření za studena na pevnostní charakteristiky korozivzdorných ocelí Ing. Jan Mařík

Vliv tváření za studena na pevnostní charakteristiky korozivzdorných ocelí Ing. Jan Mařík stavebí obzor 9 10/2014 125 Vliv tvářeí za studea a pevostí charakteristiky korozivzdorých ocelí Ig. Ja Mařík Ig. Michal Jadera, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavebí Čláek uvádí výsledky tahových zkoušek

Více

[ jednotky ] Chyby měření

[ jednotky ] Chyby měření Chyby měřeí Provedeme-l určté měřeí za stejých podmíek vícekrát, jedotlvá měřeí se mohou odlšovat (z důvodu koečé rozlšovací schopost měř. přístrojů, áhodých vlvů apod.). Chyba měřeí: e = x x x...přesá

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

Ing. Zbyněk Pecina Projektování el. zařízení Fügnerova Jihlava mobil: mail:

Ing. Zbyněk Pecina Projektování el. zařízení Fügnerova Jihlava mobil: mail: Zpracovatel PD: Ig. Zbyěk Pecia Projektováí el. zařízeí Fügerova 8 58 0 Jihlava mobil: 08 7 95 44 mail: zbydapecia@sezam.cz Akce: OBYTNÝ SOUBOR BOROVINKA ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ RD Obsah: Zařízeí siloproudé

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2015-06 2. 3. 2015 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

9. Měření závislostí ve statistice Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závislostí ve statistice Měřeí závislostí ve statistice se zabývá především zkoumáím vzájemé závislosti statistických zaků vícerozměrých souborů. Závislosti přitom mohou být apříklad

Více

červen 2009 Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení

červen 2009 Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2009 číslo 6 ročík 9 Poviosti lékaře v souvislosti s očkováím Poviá mlčelivost zdravotických pracovíků ve vztahu k orgáům čiým v trestím

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test varianta H)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test varianta H) Přijímací řízeí pro akademický rok 2011/2012 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test variata H) U každé otázky či podotázky

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATED RA F YZIKY L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y Jméo TUREČEK Daiel Datum měřeí 8.11.2006 Stud. rok 2006/2007 Ročík 2. Datum odevzdáí 15.11.2006 Stud.

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus Podklady předmětu pro akademický rok 006007 Radim Faraa Obsah Tvorba algoritmů, vlastosti algoritmu. Popis algoritmů, vývojové diagramy, strukturogramy. Hodoceí složitosti algoritmů, vypočitatelost, časová

Více

Metodika projektů generujících příjmy

Metodika projektů generujících příjmy Příloha: 9 Metodka projektů geerujících příjmy Účost: 23. 1. 2009 Verze č. 6.0 1. Výchozí podmíky - Obecá pravdla Postup u projektů geerujících příjmy vychází z čláku 55 Obecého ařízeí č. 1083/2006 a vyplývá

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Lineární a adaptivní zpracování dat. 8. Modely časových řad I.

Lineární a adaptivní zpracování dat. 8. Modely časových řad I. Lieárí a adaptiví zpracováí dat 8. Modely časových řad I. Daiel Schwarz Ivestice do rozvoje vzděláváí Cíl, motivace Popis a idetifikace systémů BLACK BOX Cíl, motivace Popis a idetifikace systémů BLACK

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. leden 2010 číslo 1 ročník 10. Diagnostika recentního diabetes mellitus u malých dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. leden 2010 číslo 1 ročník 10. Diagnostika recentního diabetes mellitus u malých dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2010 číslo 1 ročík 10 Diagostika recetího diabetes mellitus u malých dětí Prevece pozdí diagostiky diabetes mellitus Výukový program pro

Více

Statistika je vědní obor zabývající se zkoumáním jevů, které mají hromadný charakter.

Statistika je vědní obor zabývající se zkoumáním jevů, které mají hromadný charakter. Statistika Cíle: Chápat pomy statistický soubor, rozsah souboru, statistická edotka, statistický zak, umět sestavit tabulku rozděleí četostí, umět zázorit spoicový diagram a sloupcový diagram / kruhový

Více

Přijímací řízení akademický rok 2013/2014 Bc. studium Kompletní znění testových otázek matematika

Přijímací řízení akademický rok 2013/2014 Bc. studium Kompletní znění testových otázek matematika Přijímací řízeí akademický rok 0/0 c. studium Kompletí zěí testových otázek matematika Koš Zěí otázky Odpověď a) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správá. Které číslo doplíte místo 8? 6 6 8 C. Které číslo

Více