ZNALECKÝ POSUDEK. č. 327/5777/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 327/5777/2012"

Transkript

1 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 327/5777/2012 o obvyklé ceně zemědělských a dalších pozemků čís. parcel St. 197/1, 244/4, 352/56, 491/47, 745, 752/62, 928/56, 1602/16 evidovaných na LV č. 637, k.ú. Ředhošť a podíl 1/20 na pozemku čís. parcely 1602/17 evidovaného na LV č. 82, k.ú. Ředhošť, obec Mšené - lázně, okres Litoměřice, Ústecký kraj ENI CONSULT spol. s r.o. - znalecký ústav, Chomutovská 2233, Most, IČ , DIČ CZ tel./fax: , tel , ,

2 ID (Surveyor s Report): 327/5777/2012 LV no.: 637, 82 Name of subject / Předmět ocenění: Zemědělské a další pozemky čís. parcel St. 197/1, 244/4, 352/56, 491/47, 745, 752/62, 928/56, 1602/16 evidované na LV č. 637, k.ú. Ředhošť a podíl 1/20 na pozemku čís. parcely 1602/17 evidovaný na LV č. 82, k.ú. Ředhošť, obec Mšené - lázně, okres Litoměřice, Ústecký kraj Purpose of Appraisal / Účel ocenění: Odhad obvyklé ceny nemovitostí pro postup podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění Cost value: Věcná hodnota: Kč Market value Tržní hodnota Kč Yield value: Výnosová hodnota: Kč Common price Obvyklá cena Kč Comparative value: Porovnávací hodnota: Kč Quick sale: (validity 6 monts): Rychlý prodej (platnost 6 měsíců): nestanoveno Kč Number of properties: Počet objektů: 0 LAND / POZEMEK Main building: Hlavní stavba: předmětem ocenění není žádná stavba Čísla parcel Parcel of land nr. LV St. 197/1, 244/4, 352/56, 491/47, 745, 752/62, 928/56, 1602/16 LV /17 (podíl 1/20) Appurtenances: Příslušenství: není Size: Velikost m 2 Poznámka: Bez započtení podílu 1/20 na p.p.č. 1602/17 Location in the town: Poloha v obci: ostatní, polnosti Type: Druh orná půda, zahrada Infrastructure: Infrastruktura v části obce Ředhošť základní, rozšířená v obci Mšené-lázně a ve městě Budyně nad Ohří, úplná ve městech Slaný případně Litoměřice Unit price: Jednotková cena Zemědělské a navazující nezemědělské pozemky: 12,00 Stavební pozemek: 50,00 Kč/m 2-2 -

3 Property right / Vlastnické právo: Podle částí A listů vlastnictví č. 637 a 82 ze dne jsou oceňované nemovitosti ve vlastnictví společnosti M EUROSYSTÉM, s.r.o., se sídlem Podbradec 1, Mšené - lázně. Restricting conditions / omezující podmínky: Podle částí C listů vlastnictví č. 637 a 82 ze dne je vlastnické právo k oceňovaným nemovitostem omezeno následujícími omezeními: 1. nařízenými exekucemi (podrobněji viz. části C listů vlastnictví v příloze ocenění) 2. exekučními příkazy k prodeji nemovitosti (podrobněji viz. části C listů vlastnictví v příloze ocenění) 3. zástavními právy exekutorskými (podrobněji viz. části C listů vlastnictví v příloze ocenění) 4. zástavním právem z rozhodnutí správního orgánu (podrobněji viz. části C listů vlastnictví v příloze ocenění) 5. zástavními právy soudcovskými (podrobněji viz. části C listů vlastnictví v příloze ocenění) Výše uvedená omezení, evidovaná v částech C listů vlastnictví č. 637 a 82, která se vztahují k oceňovaným nemovitostem, nejsou v celkovém návrhu obvyklé ceny zohledněny. Jiná omezení nebyla zjištěna. Informace o případném nájemním vztahu nebyly zjištěny. Real burden / věcná břemena: Podle částí C listů vlastnictví č. 637 a 82 ze dne nejsou oceňované nemovitosti zatíženy žádnými věcnými břemeny. Mortgages: / zástavní práva: Podle částí C listů vlastnictví č. 637 a 82 ze dne je vlastnické právo k oceňovaným nemovitostem omezeno následujícími omezeními: 1. zástavními právy exekutorskými (podrobněji viz. části C listů vlastnictví v příloze ocenění) 2. zástavním právem z rozhodnutí správního orgánu (podrobněji viz. části C listů vlastnictví v příloze ocenění) 3. zástavními právy soudcovskými (podrobněji viz. části C listů vlastnictví v příloze ocenění) Weak points / slabé stránky: - pro zemědělské využití nebyly zjištěny - stavební pozemek čís. parcely St. 197/1 je samostatně prakticky nevyužitelný (jedná se o část bývalého zemědělského areálu) Strong points / silné stránky: - situování zemědělských a nezemědělských pozemků ve větších zemědělsky využívaných lánech - velmi dobrá kvalita zemědělské půdy - situovaní v oblasti s rozsáhlou zemědělskou výrobou Background Papers / podklady: a/ výpis z katastru nemovitostí listu vlastnictví č. 637 pro k.ú. Ředhošť, obec Mšené - lázně, prokazující stav evidovaný k datu , vyhotovený dálkovým přístupem do katastru nemovitostí b/ výpis z katastru nemovitostí listu vlastnictví č. 82 pro k.ú. Ředhošť, obec Mšené - lázně, prokazující stav evidovaný k datu , vyhotovený dálkovým přístupem do katastru nemovitostí c/ katastrální mapy pro část k.ú. Ředhošť, vyhotovené z dálkového nahlížení do katastru nemovitostí d/ zjištění při prohlídce na místě Tour / prohlídka Prohlídka na místě byla provedena dne , bez účasti zástupce vlastníka

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Kód katastrálního území : Název katastrálního území : Ředhošť Kód obce : Název obce : Mšené lázně Počet obyvatel obce : Datum stanovení počtu obyvatel : Kód okresu : CZ0423 Název okresu : Litoměřice Název kraje : Ústecký Poloha v obci : Ostatní, převážně polnosti Short description property / stručný popis majetku: Zemědělské a další pozemky v k.ú. Ředhošť podle LV 637 a LV 82: Oceňované pozemky se nalézají v katastrálním území Ředhošť, v prostoru převážně východně a severně od části obce Ředhošť Mšené lázně, částečně v prostoru jižně od části obce Ředhošť Mšené lázně, v prostoru převážně severně od silnice třetí třídy spojující část obce Ředhošť s obcí Mšené lázně a částečně v prostoru jižně od silnice spojující část obce Ředhošťse silnicí II/118 (Slaný Budyně nad Ohří). Pozemky jsou přístupné polními cestami, které navazují na výše uvedené silnice třetích tříd, případně na místní komunikace v části obce Ředhošť. Pozemek stavební se nalézá na severním okraji části obce Ředhošť Mšené lázně, v bývalém zemědělském areálu (podrobný popis stavebního pozemku je uveden v tabulce níže). Podrobné situování pozemků je patrné ze situace širších vztahů v příloze ocenění. Oceňované pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice, k.ú. Ředhošť, obec Mšené - lázně (viz výpisy z listů vlastnictví k datu v příloze ocenění). Jde o pozemky podle katastru nemovitostí (KN). Celková výměra oceňovaných pozemků činí 4,3649 ha a jde převážně o zemědělské pozemky, ornou půdu o výměře 4,2582 ha, dále pozemek nezemědělský (ostatní plocha/jiná plocha), o výměře 663 m2, který bezprostředně navazuje na oceňované pozemky zemědělské, dále o pozemek stavební, o výměře 404 m2, který je situován v bývalém zemědělském areálu a dále o podíl ve výši 1/20 na pozemku nezemědělském (ostatní plocha/ostatní komunikace), který navazuje na pozemek zemědělský a tvoří polní cestu. Výměry jednotlivých pozemků jsou uvedeny v následující tabulce. Pozemky zemědělské a navazující pozemky nezemědělské jsou podle zjištění při místním šetření v současné době užívány zemědělské výrobě. Pozemek stavební je prakticky neužíván, stavba na pozemku, která je evidována v katastru nemovitostí, ve skutečnosti již neexistuje. M.1. Zemědělské a další pozemky v k.ú. Ředhošť podle LV 637 a LV 82 ANALÝZA OCENĚNÍ Věcná hodnota Výpočet plochy pozemků Číslo Popis Výpočet Plocha (m2) parcely St. 197/1 zastavěná plocha a nádvoří ,00 Jedná se o pozemek, který se nachází na severním okraji části obce Ředhošť - Mšené lázně, v prostoru bývalého zemědělského areálu. Podle evidence v KN se na pozemku nachází stavba. Ve skutečnosti již stavba neexistuje. Pozemek je volný. 244/4 orná půda ,00 352/56 orná půda ,00-4 -

5 491/47 orná půda , ostatní plocha/jiná plocha ,00 Pozemek je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití jiná plocha. 752/62 orná půda ,00 928/56 orná půda , /16 orná půda ,00 Pozemky podle LV 637 výměra celkem 43649, /17 ostatní plocha/ostatní komunikace ,00 Pozemek je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. Jedná se o pozemek, který tvoří polní cestu vedle pozemku čís. parcely 1602/16 (LV 637). Předmětem ocenění je podíl ve výši 1/20. Pozemek podle LV 82 výměra celkem 1816,00 Přímá metoda Zemědělské pozemky: Zemědělské pozemky jsou bonitovány, bonita pozemků je vyjádřena kódy BPEJ, ocení se podle průměrné bonity. Nezemědělské pozemky: Cena nezemědělských pozemků je stanovena podle cenového předpisu, vyhl. ministerstva financí č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák.č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění vyhl. č.456/2008 Sb., 460/2009 Sb., 364/2010 Sb. a vyhlášky 387/2011 Sb. (dále jen vyhláška). - pozemek druhu zastavěná plocha a nádvoří, který je kedni ocenění nezastavěn, cenou podle 28 odst. 2 vyhlášky ve výši ceny stavebního pozemku podle 28 odst. 1 bez použití koeficientů Ki a Kp a bez použití přirážek a srážek podle přílohy č. 21 vyhlášky. Pro obec Mšené-lázně činí základní cena stavebního pozemku 40,64 Kč/m2. - pozemek druhu ostatní plocha/jiná plocha cenou podle 32 odst. 4 vyhlášky ve výši ceny stavebního pozemku podle 28 odst. 1 upravená koeficientem 0,06. Pro obec Mšené-lázně tato cena činí 40,64 Kč/m2 * 0,06, t.j. 2,44 Kč/m2. - pozemek druhu ostatní plocha/ostatní komunikace cenou podle 28 odst. 6 vyhlášky ve výši ceny stavebního pozemku podle 28 odst. 1 upravená koeficientem 0,60. Pro obec Mšené-lázně tato cena činí 40,64 Kč/m2 * 0,60, t.j. 24,38 Kč/m2. Se zohledněním podílu 1/20 činí cena podílu 1,22,-Kč/m2. Číslo parcely Popis Plocha (m2) Jednot. cena (Kč/m2) Hodnota (Kč) St. 197/1 zastavěná plocha a nádvoří 404,00 40, ,56 244/4 orná půda 6 949,00 10, ,38 352/56 orná půda ,00 12, ,70 491/47 orná půda 1 164,00 11, , ostatní plocha/jiná plocha 663,00 2, ,72 752/62 orná půda 444,00 11, ,16 928/56 orná půda ,00 11, , /16 orná půda 5 578,00 12, ,60 Pozemky podle LV , , /17 ostatní plocha/ostatní 1 816,00 1, ,52 komunikace Pozemek podle LV , ,00 Plocha (m 2 ): ,00 Celková hodnota : Kč - 5 -

6 Zemědělské a další pozemky v k.ú. Ředhošť podle LV 637 a LV 82 - celkem : Věcná hodnota Kč Výnosová hodnota majetku Přímá metoda Výnosová hodnota oceňovaných zemědělských a nezemědělských (jiná plocha, ostatní komunikace, které jsou užívány společně s pozemky zemědělskými) pozemků je stanovena na základě výnosů dosažitelných pronajímáním, výše obvyklého nájemného je však u zemědělské půdy poměrně nízká, podstatně nižší, než na základě výnosů dosahovaných při obhospodařování zemědělské půdy. Obvyklé nájemné v dané lokalitě činí ,-Kč/ha/rok, v některých případech i více. Výnosová hodnota stavebního pozemku je stanovena na základě dosažitelných výnosů z pronájmu, výše obvyklého nájemného je v řešeném případě stanovena ve výši 5,00,-Kč/m2/rok. Výnosová hodnota z podílu ve výši 1/20 na pozemku čís. parcely 1602/17 není uvažována. Výpočet výnosové hodnoty : Popis Výpočet / komentář Kč zemědělské a nezemědělské pozemky *3000/ ,00 obvyklé nájemné je v řešeném případě stanoveno ve výši Kč/ha/rok, kapitalizační míra činí odhadem 9 % stavební pozemek 404*5.00/ ,44 obvyklé nájemné je v řešeném případě stanoveno ve výši 5,00 Kč/m2/rok, kapitalizační míra činí odhadem 9 % Výnosová hodnota : Kč Zemědělské a další pozemky v k.ú. Ředhošť podle LV 637 a LV 82 - celkem : Výnosová hodnota Kč Porovnávací hodnota majetku Přímá metoda Pro ocenění pozemků (zemědělských a nezemědělských) porovnáním cen byly využity údaje z vlastní databáze realizovaných prodejů zejména zemědělských pozemků v dané lokalitě. z realizovaných cen zemědělských pozemků v lokalitě uvádíme např. - prodej orné půdy včetně navazujících nezemědělských pozemků o celkové výměře 2,84 ha v k.ú. Slaný, okres Kladno, realizovaná cena 19,00 Kč/m2 (databáze ENI CONSULT, spol. s r.o., září 2009) - prodej zemědělských pozemků včetně navazujících nezemědělských pozemků o výměře 27,83 ha v k.ú. Čeradice u Pálečku, okres Kladno, realizovaná cena 9,00 Kč/m2 (databáze ENI CONSULT, spol. s r.o., květen 2010) - prodej zemědělských pozemků včetně navazujících nezemědělských pozemků o výměře 40,70 ha v k.ú. Královice u Zlonic, okres Kladno, realizovaná cena 12,00 Kč/m2 (databáze ENI CONSULT, spol. s r.o., listopad 2010) - prodej zemědělských pozemků včetně navazujících nezemědělských pozemků o výměře 12,30 ha v k.ú. Čeradice u Pálečku, okres Kladno, realizovaná cena 11,00 Kč/m2 (databáze ENI CONSULT, spol. s r.o., prosinec 2010) - 6 -

7 Dalším ukazatelem trhu je skutečnost, že realizované ceny zemědělských pozemků se pohybují přibližně o 10-30% více nežli ceny pozemků dle bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), v některých případech i více. Obvyklá cena zemědělské půdy se v dané lokalitě pohybuje v cenovém rozpětí 10,00 až 15,00,- Kč/m2, v ojedinělých případech až 20,-Kč/m2 i více, a to v návaznosti na situování v lokalitě, dostupnosti, kvalitě půdy a využitelnosti. V řešeném případě byly využity uvedené údaje trhu a porovnávací hodnota oceňovaných pozemků (zemědělských a nezemědělských) byla odhadnuta vzhledem k poloze, dostupnosti, kvalitě půdy a využitelnosti ve výši 12,00 Kč/m2, což odpovídá současné situaci na trhu se zemědělskou půdou v dané lokalitě, zejména s přihlédnutím k jejich situování v lokalitě, kvalitě půdy a jejich využitelnosti. Porovnávací hodnota stavebního pozemku je stanovena ve výši obvyklé ceny, s přihlédnutím ke konkrétnímu situování v lokalitě a konkrétní využitelnosti. Výpočet : 43245*12.00+(1/20*1816*12.00)+404*50.00 Porovnávací hodnota : Kč Zemědělské a další pozemky v k.ú. Ředhošť podle LV 637 a LV 82 - celkem : Porovnávací hodnota : Kč Rekapitulace cen majetku Název Věcná hodnota [Kč] Výnosová hodnota [Kč] Porovnávací hodnota [Kč] Zemědělské a další pozemky v k.ú. Ředhošť podle LV 637 a LV

8 Závěrečná analýza Název Věcná hodnota [Kč] Výnosová hodnota [Kč] Porovnávací hodnota [Kč] Zemědělské a další pozemky v k.ú. Ředhošť podle LV 637 a LV Komentář : Pro stanovení odhadu tržní hodnoty (obvyklé ceny) za podmínek trhu v příslušné lokalitě k datu ocenění vycházíme obvykle z věcné hodnoty, výnosové hodnoty a porovnávací hodnoty. V předcházející části ocenění byly stanoveny takto: Věcná hodnota : Výnosová hodnota : Porovnávací hodnota : Kč Kč Kč Při stanovení tržní hodnoty (obvyklé ceny) byla dána přednost porovnávací hodnotě, vycházející z údajů trhu nemovitostí v segmentu zemědělských pozemků v dané lokalitě. V řešeném případě byly využity uvedené údaje trhu a tržní hodnota (obvyklá cena) oceňovaných pozemků byla odhadnuta vzhledem k poloze, dostupnosti, využitelnosti a zejména s přihlédnutím ke kvalitě půdy ve výši přibližně 12,00 Kč/m2 pro pozemky zemědělské, což odpovídá současným cenám na trhu se zemědělskou půdou v dané lokalitě a situování v lokalitě, a ve výši přibližně 50,00,-Kč/m2 pro pozemek stavební. Zemědělské a další pozemky v k.ú. Ředhošť podle LV 637 a LV 82 - celkem : Tržní hodnota (obvyklá cena): Kč - 8 -

9 HODNOCENÍ A ZÁVĚR Obvyklá cena (tržní hodnota) zemědělských a dalších pozemků čís. parcel St. 197/1, 244/4, 352/56, 491/47, 745, 752/62, 928/56, 1602/16 evidované na LV č. 637, k.ú. Ředhošť a podíl 1/20 na pozemku čís. parcely 1602/17 evidovaný na LV č. 82, k.ú. Ředhošť, obec Mšené - lázně, okres Litoměřice, Ústecký kraj, stanovená na základě provedené analýzy, s použitím metod pro odhad obvyklé ceny (tržní hodnoty), činí ke dni ocenění 25. června ,- Kč Slovy: Pětsetčtyřicettisíc Kč Ocenění práv a závad spojených s nemovitostí Podle částí C listů vlastnictví č. 637 a 82 ze dne je vlastnické právo k oceňovaným nemovitostem omezeno následujícími omezeními: 1. nařízenými exekucemi (podrobněji viz. části C listů vlastnictví v příloze ocenění) 2. exekučními příkazy k prodeji nemovitosti (podrobněji viz. části C listů vlastnictví v příloze ocenění) 3. zástavními právy exekutorskými (podrobněji viz. části C listů vlastnictví v příloze ocenění) 4. zástavním právem z rozhodnutí správního orgánu (podrobněji viz. části C listů vlastnictví v příloze ocenění) 5. zástavními právy soudcovskými (podrobněji viz. části C listů vlastnictví v příloze ocenění) Výše uvedená omezení nejsou v celkovém návrhu obvyklé ceny zohledněny. Informace o případném nájemním vztahu nebyly zjištěny. S výše uvedenými nemovitostmi nejsou spojena žádná jiná ocenitelná práva nebo závady. ENI CONSULT, spol. s r.o. podává znalecký posudek jako znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR dne pod zn. 212/98-ODO do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny nemovitého a movitého majetku. Znalecký posudek je veden pod pořadovým číslem 327/5777/2012. Vypracoval: Lukáš Kajgr Ing. Vladimír Hůda jednatel V Mostě, dne 5. července

10 PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH 1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 2. VÝPISY Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 3. KOPIE KATASTRÁLNÍCH MAP 4. FOTODOKUMENTACE

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 513/5963/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 513/5963/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 513/5963/2012 o obvyklé ceně podílu ve výši 1/3 na pozemcích čís. parcel 104/7, 545/27, 566/10, k.ú. Bříství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 108/6678/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 108/6678/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 108/6678/2014 o obvyklé ceně podílu 1/3 na pozemcích čís. parcel PK 273/2, PK 290, PK 405/53, podle LV č. 406

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 371/5821/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 371/5821/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 371/5821/2012 o obvyklé ceně zemědělských a lesních pozemků čís. parcel PK 711, PK 717, PK 772, podle LV č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. LV no.: 729

ZNALECKÝ POSUDEK. LV no.: 729 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 412/7082/2014 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši ½ na pozemku čís. parcely 214/1, k.ú. Kolešovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 167/7257/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 167/7257/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 167/7257/2015 Stavba garáže na pozemku čís. parcely 141/4 (nezapsaná v KN), k.ú. Roztoky u Prahy, v ulici Nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 48/7138/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 48/7138/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 48/7138/2015 o obvyklé ceně podílu 1/3 na pozemku čís. parcely 162/24, k.ú. Vlastějovice, obec Vlastějovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/6723/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/6723/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/6723/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1131/53 v bytovém domě č.p. 1131, 1132 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/6731/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/6731/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 161/6731/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 720 a 721, rodinného domu č.p. 34 a dalších staveb tvořících

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 353/7023/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 353/7023/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 353/7023/2014 Pozemky čís. parcel 135/1, 136, 1368/2, rekreační chalupa č.e. 79, další stavby a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 218/7308/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 218/7308/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 218/7308/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 23/1 s rodinným domem č.p. 107 s příslušenstvím a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/7230/2015. o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 1708, k.ú. Obříství, obec Obříství, okres Mělník, Středočeský kraj

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/7230/2015. o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 1708, k.ú. Obříství, obec Obříství, okres Mělník, Středočeský kraj ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/7230/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 1708, k.ú. Obříství, obec Obříství, okres Mělník, Středočeský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 471/6551/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 471/6551/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 471/6551/2013 o obvyklé ceně bytu č. 349/30 v bytovém domě č.p. 349 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 172/7262/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 172/7262/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 172/7262/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích čís. parcel 450/4 a 450/5,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 341/7011/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 341/7011/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 341/7011/2014 o obvyklé ceně podílu o velikosti ½ pozemků čís. parcel 2294/5, 2295/4, 2296/7 a 2296/8, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 332/5782/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 332/5782/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 332/5782/2012 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/12 na pozemku čís. parcely 290/3 (lesní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/6114/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/6114/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/6114/2013 o obvyklé ceně bytu č. 90/5 v bytovém domě č.p. 90, včetně podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 264/7354/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 264/7354/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 264/7354/2015 Pozemek čís. parcely St. 391 rodinný dům č.p. 327 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 141/7231/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 141/7231/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 141/7231/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 následujících nemovitých věcí: pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8/7098/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8/7098/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 8/7098/2015 o obvyklé ceně podílů na pozemcích podle LV č. 285, k.ú. Vyšehořovice, obec Vyšehořovice podíl 1/8

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 355/7025/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 355/7025/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 355/7025/2014 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemku čís. parcely 1232 s garáží č.e. 366, k.ú. Teplice - Řetenice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 85/3 a 765 včetně příslušenství, k.ú. Kamenice u Březové, obec Březová, okres Děčín, Ústecký kraj

ZNALECKÝ POSUDEK. o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 85/3 a 765 včetně příslušenství, k.ú. Kamenice u Březové, obec Březová, okres Děčín, Ústecký kraj ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/6334/2013 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 85/3 a 765 včetně příslušenství, k.ú. Kamenice u Březové, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 196/7286/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 196/7286/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 196/7286/2015 Pozemky čís. parcel St. 213/2, 98/2 rodinný dům č.p. 37 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 323/5773/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 323/5773/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 323/5773/2012 o obvyklé ceně rekreační chaty č.e. 27 na p.p.č. St. 173 s příslušenstvím, bez pozemku čís. parcely

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.368/5818 /2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č.368/5818 /2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č.368/5818 /2012 o obvyklé ceně bytu č. 2456/82 v bytovém domě č.p. 2453, 2454, 2455, 2456, 2457 včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 304/6874/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 304/6874/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 304/6874/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 501/67 v bytovém domě č.p. 497 až 501, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 361/7031/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 361/7031/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 361/7031/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 308 s budovou č.p. 211, k.ú. Mojžíř, v ulici U Lázní v Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 182/6262/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 182/6262/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 182/6262/2013 o obvyklé ceně jiné stavby č.p. 43 s příslušenstvím a s pozemky čís. parcel 161 a 162 k.ú. Chlumec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1/6571/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1/6571/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 1/6571/2014 o obvyklé ceně podílu 1/2 na bytu č. 301/23 v bytovém domě č.p. 301 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 130/7220/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 130/7220/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 130/7220/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2701/23, v bytovém domě č.p. 2701, 2702, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 626/6076/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 626/6076/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 626/6076/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 16 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 214, 1392, 1393,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/7610/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/7610/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/7610/2016 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 35 s rodinným domem č.p. 33 s příslušenstvím a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 146/7236/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 146/7236/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 146/7236/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2284/3 v bytovém domě č.p. 2284 a 2285 (bl. 47) včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 208/5658/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 208/5658/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 208/5658/2012 o obvyklé ceně budovy č.p. 128 s příslušenstvím a pozemkem čís. parcely 102, k.ú. Terezín, v ulici

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 22/7112/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 22/7112/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 22/7112/2015 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 387/70, 387/72 evidovaných na LV č. 130, k.ú. Zlonice, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 400/5850/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 400/5850/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 400/5850/2012 o obvyklé ceně bytu č. 664/3 v bytovém domě č.p. 664 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 242/6322/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 242/6322/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 242/6322/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 1092 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel 1165 a 1166, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 78/5828/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 78/5828/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/5828/2012 o obvyklé ceně bytu č. 1249/7 v bytovém domě č.p. 1249 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 308/5758/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 308/5758/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 308/5758/2012 o obvyklé ceně bytu č. 212/3 v bytovém domě č.p. 212 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 228/7318/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 228/7318/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 228/7318/2015 Pozemky čís. parcel St. 458, St. 549, 485/12, rodinný dům č.p. 412 a další stavby tvořící součást

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 122/7212/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 122/7212/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 122/7212/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 282, rodinného domu č.p. 178 s příslušenstvím a spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 78/6648/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 78/6648/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/6648/2014 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemků čís. parcel St. 1275, 5122/3 a rodinného domu č.p. 203 s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 198/6768/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 198/6768/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 198/6768/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 177 a 178, rekreační chaty č.e. 8 a dalších staveb tvořících

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 332/7002/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 332/7002/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 332/7002/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 101 s rodinným domem č.p. 101, k.ú. Předlice, v ulici Beneše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 355/6435/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 355/6435/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 355/6435/2013 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 2/3 rodinného domu č.p. 112 s příslušenstvím

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 90/6660/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 90/6660/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 90/6660/2014 Pozemek čís. parcely 282/8, rozestavěný rodinný dům (není evidován v KN) a další stavby tvořící

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 98/7568/2016. o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 1859 k.ú. Řehlovice v Řehlovicích okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 98/7568/2016. o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 1859 k.ú. Řehlovice v Řehlovicích okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 98/7568/2016 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 1859 k.ú. Řehlovice v Řehlovicích okres Ústí nad Labem, Ústecký

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 11/6091/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 11/6091/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 11/6091/2013 o obvyklé ceně bytu č. 1212/1 v bytovém domě č.p. 1211, 1212 a 1213 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 128/7218/2015. o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 577/11, k.ú. Stehelčeves, obec Stehelčeves, okres Kladno, Středočeský kraj

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 128/7218/2015. o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 577/11, k.ú. Stehelčeves, obec Stehelčeves, okres Kladno, Středočeský kraj ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 128/7218/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 577/11, k.ú. Stehelčeves, obec Stehelčeves, okres Kladno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 402/7072/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 402/7072/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 402/7072/2014 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích čís. parcel St. 70, 521/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 428/4538/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 428/4538/2010 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 428/4538/2010 o obvyklé ceně bytu č. 1250/3 v bytovém domě č.p. 1248, 1249 a 1250 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/6623/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/6623/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 53/6623/2014 o obvyklé ceně bytu č. 2470/24 v bytovém domě č.p. 2469, 2470, 2471 a 2472 (bl. 212) včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 346/8, 433/9 a 433/10, k.ú. Březenec, obec Jirkov, okres Chomutov, Ústecký kraj

ZNALECKÝ POSUDEK. o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 346/8, 433/9 a 433/10, k.ú. Březenec, obec Jirkov, okres Chomutov, Ústecký kraj ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 55/7525/2016 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 346/8, 433/9 a 433/10, k.ú. Březenec, obec Jirkov, okres Chomutov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 160/6240/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 160/6240/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 160/6240/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 154 s příslušenstvím, pozemky čís. parcel St. 363, 404 a podílem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 239/7329/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 239/7329/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 239/7329/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 288 s garáží neevidovanou v katastru nemovitostí, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 309/7399/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 309/7399/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 309/7399/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích čís. parcel St. 89, rodinném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/6597/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/6597/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/6597/2014 o obvyklé ceně bytu č. 1132/57 v bytovém domě č.p. 1131, 1132, včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 598/5388/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 598/5388/2011 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 598/5388/2011 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 90 s příslušenstvím a pozemkem čís. parcely St. 126, k.ú. Jarpice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9/7099/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9/7099/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 9/7099/2015 Pozemek čís. parcely St. 74, budova č.p. 74 a další stavby tvořící součást a příslušenství oceňovaného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 164/7254/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 164/7254/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 164/7254/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 106/4, v bytovém domě č.p. 106, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 401/7071/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 401/7071/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 401/7071/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 39/2 v bytovém domě č.p. 39 včetně podílu o velikosti 7015/42990

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 38/7508/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 38/7508/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 38/7508/2016 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2914/20 v bytovém domě č.p. 2914, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 248/7338/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 248/7338/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 248/7338/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 3209/29 v bytovém domě č.p. 3209 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 178/7268/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 178/7268/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 178/7268/2015 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 464/1 a 532/1, k.ú. Úžice u Kralup nad Vltavou, obec Úžice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/6758/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/6758/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 188/6758/2014 o obvyklé ceně jednotek - bytu č. 2128/5 a garáže č. 2128/12 v bytovém domě č.p. 2126, 2127, 2128,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 48/7518/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 48/7518/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 48/7518/2016 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 71/1 s rodinným domem č.p. 23 s příslušenstvím na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215/7305/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215/7305/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 215/7305/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 49/1 s rodinným domem č.p. 99 s příslušenstvím a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/7512/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/7512/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 42/7512/2016 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2019/30 v bytovém domě č.p. 2019 včetně podílu o velikosti 6367/357803

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 333/5783/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 333/5783/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 333/5783/2012 o obvyklé ceně bytu č. 744/2 v bytovém domě č.p. 743, 744, 745 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 625/6075/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 625/6075/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 625/6075/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 40 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 42 a 77/3, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75/6645/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75/6645/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 75/6645/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 719/4 v bytovém domě č.p. 719 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/7263/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/7263/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/7263/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1179/23 v bytovém domě č.p. 1177, 1178, 1179 včetně podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 389/5839 /2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 389/5839 /2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 389/5839 /2012 o obvyklé ceně bytu č. 2911/19 v bytovém domě č.p. 2911 včetně podílu na společných částech bytového

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 312/6392/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 312/6392/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 312/6392/2013 o obvyklé ceně bytu č. 1462/61 v bytovém domě č.p. 1461, 1462, 1463 a 1464 (bl. 410) včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 492/5942/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 492/5942/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 492/5942/2012 o obvyklé ceně bytu č. 236/14 v bytovém domě č.p. 236/31, včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 362/7032/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 362/7032/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 362/7032/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 155 s rodinným domem č.p. 96 s příslušenstvím, k.ú. Smolnice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/7344/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/7344/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/7344/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1821/27 v bytovém domě č.p. 1821, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 285/6365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 285/6365/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 285/6365/2013 o obvyklé ceně bytu č. 182/2 v bytovém domě č.p. 181, 182, 183 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 190/7280/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 190/7280/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 190/7280/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1542/4, v bytovém domě č.p. 1542, 1543, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 39/7509/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 39/7509/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 39/7509/2016 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 347/1 v bytovém domě č.p. 347, 348, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/5659/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/5659/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 209/5659/2012 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na rodinném domě č.p. 17, dalších stavbách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 591/5381/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 591/5381/2011 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 591/5381/2011 o obvyklé ceně bytu č. 3227/14 v bytovém domě č.p. 3226, 3227 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 125/6695/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 125/6695/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 125/6695/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel St. 412 a 2419/1, rodinného domu č.p. 544 a dalších staveb

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/7692/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/7692/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/7692/2016 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 346/18, 346/25, 433/13, 633/10, 633/11 (LV č. 2688), podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 108/7198/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 108/7198/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 108/7198/2015 o obvyklé ceně bytové jednotky č. 739/2 včetně podílu na bytovém domě č.p. 739 a pozemku čís.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 230/7320/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 230/7320/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 230/7320/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 103 a rodinného domu č.p. 104 s příslušenstvím, k.ú. Louka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2/6082/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2/6082/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 2/6082/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 12 s příslušenstvím, vedlejšími stavbami a pozemky čís. parcel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 476/5926/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 476/5926/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 476/5926/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 20 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 62, 731, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/7523/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/7523/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 53/7523/2016 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 243 (součástí je stavba č.p. 170) a pozemku čís. parcely 242,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 403/5853/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 403/5853/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 403/5853/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 22 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 70, 160/1 k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 219/6299/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 219/6299/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 219/6299/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 50 s příslušenstvím a pozemkem čís. parcely St. 72, k.ú. Krušovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 73/6643/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 73/6643/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 73/6643/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 861/111 v bytovém domě č.p. 861 a 862 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 438/6518/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 438/6518/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 438/6518/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 67 (dle evidence v KN) s příslušenstvím, vedlejší stavbou na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 32/7122/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 32/7122/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 32/7122/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 17/2 s budovou č.p. 406, k.ú. Brozany nad Ohří, v ulici

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 28/5778/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 28/5778/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 28/5778/2012 o obvyklé ceně bytu č. 2462/3 v bytovém domě č.p. 2461, 2462 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 496/5946/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 496/5946/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 496/5946/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 3 včetně příslušenství a pozemků čís. parcel St. 3/2 a 722/14,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 65/6145/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 65/6145/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 65/6145/2013 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu 1/2 následujících nemovitostí: byt č. 2438/312 v bytovém

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 479/6559/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 479/6559/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 479/6559/2013 o obvyklé ceně bytu č. 793/18 v bytovém domě č.p. 793 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 134/7224/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 134/7224/2015 ! ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 134/7224/2015 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 4496/218 a 4496/217 s rodinným domem č.p. 3149 a příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 259/7349/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 259/7349/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 259/7349/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 88 s rodinným domem č.p. 228 s příslušenstvím, k.ú. Štětí,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 377/6457/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 377/6457/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 377/6457/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 179 s příslušenstvím a pozemkem čís. parcely St. 177, k.ú.

Více