ZNALECKÝ POSUDEK. č. 198/6768/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 198/6768/2014"

Transkript

1 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 198/6768/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 177 a 178, rekreační chaty č.e. 8 a dalších staveb tvořících součásti a příslušenství oceňovaných pozemků, k.ú. Dolní Zálezly, obec Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj ENI CONSULT spol. s r.o. - znalecký ústav, Chomutovská 2233, Most, IČ , DIČ CZ tel./fax: , tel , ,

2 ID (Surveyor s Report): 198/6768/2014 LV no.: 118 Name of subject / Předmět ocenění: Pozemky čís. parcel 177 a 178, rekreační chata č.e. 8 a další stavby tvořící součásti a příslušenství oceňovaných pozemků, k.ú. Dolní Zálezly, obec Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj Address of subject / Adresa majetku: Dolní Zálezly č.e. 8, Dolní Zálezly GPS: N, E Purpose of Appraisal / Účel ocenění: Odhad obvyklé ceny nemovitých věcí pro postup podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění Cost value: Věcná hodnota: Yield value: Výnosová hodnota: Kč (bez zohlednění věcného břemene) nebyla stanovena Market value Tržní hodnota Common price Obvyklá cena Kč (po zohlednění věcného břemene) Kč (po zohlednění věcného břemene) Comparative value: Porovnávací hodnota: Number of properties: Počet objektů: Main building: Hlavní stavba: Other constructions: Další stavby: Kč (bez zohlednění věcného břemene) Quick sale: (validity 6 monts): Rychlý prodej (platnost 6 měsíců): 2 (rekreační chata, vedlejší stavba) LAND / POZEMEK rekreační chata vedlejší stavba a venkovní úpravy (zpevněné plochy, oplocení, přípojky IS apod.) Čísla parcel Parcel of land nr. Size: Velikost nestanoveno Location in the town: Poloha v obci: západní část obce Dolní Zálezly Type: Druh zastavěná plocha a nádvoří zahrada Infrastructure: Infrastruktura: odpovídající velikosti obce (obecní úřad, pošta, mateřská školka, ordinace lékaře, obchod a pohostinství) Unit price: Jednotková cena 200 Kč/ MAIN PROPERTY / HLAVNÍ OBJEKT LEASE / PRONÁJEM Construction system: Konstrukční systém: zděný Whole property: Celá nemovitost: Built-up area: Zastavěná plocha: 40 (odvozeno z kat. mapy) Resident area: Bytové plochy: Floor area: Podlahová plocha: nezjištěna Storage area: Skladové plochy: Built-up space: Obestavěný prostor: odhad 160 m 3 Other and manufacturing: Ostatní Unit price: Jednotková cena: Income: Výnosy: Kč Building finished in year Rok pořízení: nezjištěn Cost: Náklady: Kč Wear: Znehodnocení: odhad 50 % Capitalization rate: Kapitalizační míra: % - 2 -

3 Property right / vlastnické právo: Podle části A listu vlastnictví č. 118 jsou oceňované nemovité věci ve vlastnictví Oxany Dolbenco, bytem Šrámkova 3209/4, Severní Terasa, Ústí nad Labem. Restricting conditions / omezující podmínky: V části C listu vlastnictví č. 118 jsou evidována následující omezení: - věcné břemeno (podle listiny) spočívající v zachování přípojky pitné vody a přípojky elektřiny, umožnění jejich údržby, oprav a rekonstrukce včetně vstupu na pozemek p.č. 178, povinnost k pozemku čís. parcely 178, k.ú. Dolní Zálezly, oprávnění pro pozemky čís. parcel 179 a 180, k.ú. Dolní Zálezly, - zástavní právo exekutorské pro 2.283,83 Kč včetně příslušenství a nákladů soudního řízení pro Citibank Europe plc se sídlem Dublin,North Wall Quay 1, Irsko Dublin, Irsko, oprávnění pro Citibank Europe plc, organizační složka (IČ ), - zástavní právo smluvní k zajištění veškerých peněžitých pohledávek a jejich příslušenství, vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č na poskytnutí úvěru ve výši ,- Kč, oprávnění pro společnost Česká spořitelna, a.s. (IČ ), - nařízení exekuce (podrobněji viz list vlastnictví v příloze). Stanovená obvyklá cena nemovitých věcí zohledňuje výše uvedené věcné břemeno, další výše uvedená omezení nejsou ve stanovené obvyklé ceně nemovitých věcí zohledněna. Jiné omezující podmínky nebyly zjištěny. Real burden / věcná břemena: V části C listu vlastnictví č. 118 je evidováno věcné břemeno (podle listiny) spočívající v zachování přípojky pitné vody a přípojky elektřiny, umožnění jejich údržby, oprav a rekonstrukce včetně vstupu na pozemek p.č. 178, povinnost k pozemku čís. parcely 178, k.ú. Dolní Zálezly, oprávnění pro pozemky čís. parcel 179 a 180, k.ú. Dolní Zálezly. Mortgages: / zástavní práva: V části C listu vlastnictví č. 118 jsou evidována tato zástavní práva: - zástavní právo exekutorské pro 2.283,83 Kč včetně příslušenství a nákladů soudního řízení pro Citibank Europe plc se sídlem Dublin,North Wall Quay 1, Irsko Dublin, Irsko, oprávnění pro Citibank Europe plc, organizační složka (IČ ), - zástavní právo smluvní k zajištění veškerých peněžitých pohledávek a jejich příslušenství, vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č na poskytnutí úvěru ve výši ,- Kč, oprávnění pro společnost Česká spořitelna, a.s. (IČ ). Legal and structural state / stavebně právní stav: Stavba č.e. 8 je v katastru nemovitostí evidována se způsobem využití jako stavba pro rodinnou rekreaci. Vzhledem k neumožnění provedení prohlídky nemohl být ověřen skutečný stav užívání stavby. Weak points / slabé stránky: - svažitý pozemek Strong points / silné stránky: - lokalita vhodná k rekreaci Background Papers / podklady: a/ výpis z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č. 118 pro k.ú. a obec Dolní Zálezly, prokazující stav evidovaný k datu , vyhotovený dálkovým přístupem do katastru nemovitostí b/ katastrální mapa pro část k.ú. Dolní Zálezly, vyhotovená z dálkového nahlížení do katastru nemovitostí c/ kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni d/ informace z Obecního úřadu Dolní Zálezly e/ informace ze stavebního úřadu f/ zjištění při prohlídce na místě Tour / prohlídka Prohlídka oceňovaných nemovitých věcí byla na základě oznámení společností EURODRAŽBY.CZ a.s. svolána na , 12:30 hodin. V uvedeném termínu konání prohlídky nebyl přítomen vlastník/zástavce a nebylo umožněno provedení prohlídky nemovitých věcí. Z uvedeného důvodu je ocenění provedeno dle 13 odst. 3) zákona č. 26/2000 Sb. (zákon o veřejných dražbách), a to na základě dostupných údajů

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Kód katastrálního území: Název katastrálního území: Dolní Zálezly Kód obce: Název obce: Dolní Zálezly Počet obyvatel obce: 566 Datum stanovení počtu obyvatel: Kód okresu: CZ0427 Název okresu: Ústí nad Labem Název kraje: Ústecký Poloha v obci: západní část obce Infrastructure / infrastruktura: Obec Dolní Zálezly se nalézá ve Ústeckém kraji, v okrese Ústí nad Labem, při levém břehu řeky Labe, přibližně 10 km jižně od centra krajského města Ústí nad Labem a přibližně 75 km severozápadně od centra hlavního města Prahy. Podle Malého lexikonu obcí ČR 2013 ČSÚ má obec Dolní Zálezly 566 obyvatel. Obec má občanskou vybavenost odpovídající její velikosti (obecní úřad, pošta, mateřská školka, ordinace lékaře, obchod a pohostinství), s vyšší občanskou vybaveností jsou obyvatelé orientováni na blízké a dobře dostupné město Ústí nad Labem. Po dopravní stránce je obec dobře dostupná, obcí prochází silnice I/30 (Lovosice - Ústí nad Labem), obec je také napojena na železniční dopravu. Property Location / poloha nemovitostí: Oceňované nemovité věci jsou situované v západní části obce, v klidné lokalitě, zastavěné převážně rekreačními chatami. Podle informací z obecního úřadu se v lokalitě nachází rozvody elektrického proudu, pitné vody a zemního plynu. Podle mapových podkladů Povodňového plánu ČR se oceňované nemovité věci nenacházejí v záplavovém území. Short description property / stručný popis majetku: Rekreační chata č.e. 8: Rekreační chata č.e. 8 je samostatně stojící stavba tvořící součást pozemku čís. parcely 177, k.ú. Dolní Zálezly. Dispoziční řešení: Z důvodu neumožnění provedení prohlídky nebyla zjištěna vnitřní dispozice chaty. Z exteriéru chaty je patrné, že má jedno nadzemní podlaží a pravděpodobně podkroví v prostoru sedlové střechy. Konstrukční řešení a vybavení: Stavba má svislé nosné konstrukce zděné, střecha je sedlová s krytinou z osinkocementových šablon, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, okna jsou převážně dřevěná, několik oken je plastových, vstupní dveře jsou dřevěné do dřevěných zárubní, vnější omítky jsou břízolitové. Konstrukční řešení a vybavení vnitřních prostorů chaty nebylo z důvodu neumožnění provedení prohlídky zjištěno. Stáří a stavební stav: Přesné stáří stavby nebylo zjištěno, není o něm údaj ani v archivu stavebního úřadu, podle informací z obecního úřadu je její předpokládané stáří přibližně 50 roků. Na exteriéru chaty nejsou patrné žádné statické nebo jiné vážnější závady, na stavbě byla pravděpodobně prováděna běžná údržba. Stavební stav vnitřních prostorů budovy nebyl z důvodu neumožnění provedení prohlídky zjištěn. Další stavby: V severním rohu pozemku čís. parcely 178, k.ú. Dolní Zálezly, je situovaná dřevěná vedlejší stavba, která je pravděpodobně užívaná společně s rekreační chatou, na vedlejší stavbě je patrná značně zanedbaná údržba. Na pozemku čís. parcely 178, k.ú. Dolní Zálezly, jsou dále situované venkovní úpravy, jedná se o zpevněné plochy, oplocení apod. Příslušenství oceňovaných nemovitých věcí tvoří pravděpodobně přípojky inženýrských sítí. Pozemky: Pozemek čís. parcely 177, k.ú. Dolní Zálezly, o výměře 40, evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Jde o stavební pozemek zastavěný rekreační chatou č.e. 8. Pozemek čís. parcely 178, k.ú. Dolní Zálezly, o výměře 1 448, evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada. Jde o pozemek užívaný jako zahrada, tvořící jednotný funkční celek s rekreační chatou č.e. 8 a stavebním pozemkem čís. parcely 177, k.ú. Dolní Zálezly. Na části pozemku se nachází vedlejší stavba

5 Tvary a vzájemné uspořádání pozemků jsou patrné z katastrální mapy v příloze. Oceňované nemovité věci jsou z jihozápadní strany přístupné z pozemku čís. parcely 139, k.ú. Dolní Zálezly (ostatní plocha - ostatní komunikace, vlastník: Obec Dolní Zálezly), ze severovýchodní strany jsou přístupné z pozemku čís. parcely 1639, k.ú. Dolní Zálezly (ostatní plocha - ostatní komunikace, vlastník: Obec Dolní Zálezly)

6 OCENĚNÍ PRÁV A ZÁVAD SPOJENÝCH S NEMOVITÝMI VĚCMI V části C listu vlastnictví č. 118 je evidováno věcné břemeno (podle listiny) spočívající v zachování přípojky pitné vody a přípojky elektřiny, umožnění jejich údržby, oprav a rekonstrukce včetně vstupu na pozemek p.č. 178, povinnost k pozemku čís. parcely 178, k.ú. Dolní Zálezly, oprávnění pro pozemky čís. parcel 179 a 180, k.ú. Dolní Zálezly. Podle kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni , se jedná o věcné břemeno: "požívání ve prospěch oprávněných z věcného břemene, kterými jsou vlastníci rekreační chaty bez č.p./č.e. postavená na pozemku p.č. 179 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 180 zahrada a všichni případní budoucí vlastníci. Toto věcné břemeno spočívá v povinnosti kupující a každého dalšího vlastníka předmětných nemovitostí v zachování přípojky pitné vody a přípojky elektřiny na pozemku p.č. 178, umožnění jejich údržby, oprav a rekonstrukce včetně vstupu na pozemek p.č. 178." Rozsah zatížení předmětného pozemku čís. parcely 178, k.ú. Dolní Zálezly, není v uvedené smlouvě o zřízení věcného břemene určen, pro účely ocenění věcného břemene tedy uvažujeme se zatížením celé plochy předmětného pozemku. Cena práva odpovídajícího uvedenému věcnému břemenu je zjištěna podle ustanovení 16, odst. 1 a 3 zákona č. 151/1997 Sb., v platném znění, výnosovým způsobem na základě ročního užitku ve výši obvyklé ceny. Roční užitek je stanoven na základě obvyklého nájemného, jež činí zpravidla 5 % z obvyklé ceny pozemku. V řešeném případě činí obvyklá cena pozemku 200,- Kč/. Výpočet ročního užitku Cena za 1 pozemků Kč 200,00 Obvyklé nájemné 5 % z ceny pozemků, tj. z 200,- Kč/ Kč 10,00 Výměra pozemku 1 448,00 Roční užitek za celkovou výměru * 10,00 Kč/ /rok Kč ,00 Roční užitek Kč ,00 Výpočet ceny věcného břemene Roční jednotkové nájemné dosažitelné Kč 10,00 Roční užitek za celou výměru Kč ,00 Roční užitek zjištěný ze smlouvy Kč 0,00 Min.roč.užitek pro výpočet (2/3 obvyklé ceny) Kč 9.653,33 Uvažovaná výše ročního užitku pro výpočet Kč ,00 Počet let užívání práva podle smlouvy roků neomezeně Uvažovaný počet let užívání práva pro výpočet roků 5,00 Cena věcného břemene (roční užitek x počet let) Kč ,00 Cena věcného břemene (zaokrouhleno na desetitisíce) Kč ,00 V části C listu vlastnictví č. 118 jsou dále evidována následující omezení: - zástavní právo exekutorské pro 2.283,83 Kč včetně příslušenství a nákladů soudního řízení pro Citibank Europe plc se sídlem Dublin,North Wall Quay 1, Irsko Dublin, Irsko, oprávnění pro Citibank Europe plc, organizační složka (IČ ), - zástavní právo smluvní k zajištění veškerých peněžitých pohledávek a jejich příslušenství, vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č na poskytnutí úvěru ve výši ,- Kč, oprávnění pro společnost Česká spořitelna, a.s. (IČ ), - nařízení exekuce (podrobněji viz list vlastnictví v příloze). Stanovená obvyklá cena nemovitých věcí nezohledňuje výše uvedená zástavní práva a nařízení exekuce evidované na listu vlastnictví č Jiná rizika v souvislosti s nemovitými věcmi nebyla zjištěna

7 HODNOCENÍ A ZÁVĚR Obvyklá cena (tržní hodnota) pozemků čís. parcel 177 a 178, rekreační chaty č.e. 8 a dalších staveb tvořících součásti a příslušenství oceňovaných pozemků, k.ú. Dolní Zálezly, obec Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj, se zohledněním věcného břemene evidovaného v části C listu vlastnictví č. 118 pro k.ú. a obec Dolní Zálezly, stanovená na základě provedené analýzy, činí ke dni ocenění 5. června 2014 Slovy: Pětsettřicettisíc Kč ,- Kč Uvedená cena zohledňuje zatížení pozemku čís. parcely 178, k.ú. Dolní Zálezly, věcným břemenem evidovaným v části C listu vlastnictví č. 118 pro k.ú. a obec Dolní Zálezly. ENI CONSULT, spol. s r.o. podává znalecký posudek jako znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR dne pod zn. 212/98-ODO do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny nemovitého a movitého majetku. Znalecký posudek je veden pod pořadovým číslem 198/6768/2014. Vypracoval: Ing. Milan Hnitka Ing. Vladimír Hůda jednatel V Mostě, dne 12. června

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/6731/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/6731/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 161/6731/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 720 a 721, rodinného domu č.p. 34 a dalších staveb tvořících

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 167/7257/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 167/7257/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 167/7257/2015 Stavba garáže na pozemku čís. parcely 141/4 (nezapsaná v KN), k.ú. Roztoky u Prahy, v ulici Nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. LV no.: 729

ZNALECKÝ POSUDEK. LV no.: 729 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 412/7082/2014 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši ½ na pozemku čís. parcely 214/1, k.ú. Kolešovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 157/5607/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 157/5607/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 157/5607/2012 o obvyklé ceně rekreační chaty č.e. 8255 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel 76, 77/1, 77/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 353/7023/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 353/7023/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 353/7023/2014 Pozemky čís. parcel 135/1, 136, 1368/2, rekreační chalupa č.e. 79, další stavby a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 626/6076/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 626/6076/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 626/6076/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 16 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 214, 1392, 1393,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 355/7025/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 355/7025/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 355/7025/2014 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemku čís. parcely 1232 s garáží č.e. 366, k.ú. Teplice - Řetenice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/6723/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/6723/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/6723/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1131/53 v bytovém domě č.p. 1131, 1132 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 196/7286/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 196/7286/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 196/7286/2015 Pozemky čís. parcel St. 213/2, 98/2 rodinný dům č.p. 37 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 333/5783/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 333/5783/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 333/5783/2012 o obvyklé ceně bytu č. 744/2 v bytovém domě č.p. 743, 744, 745 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 130/7220/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 130/7220/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 130/7220/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2701/23, v bytovém domě č.p. 2701, 2702, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 230/7320/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 230/7320/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 230/7320/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 103 a rodinného domu č.p. 104 s příslušenstvím, k.ú. Louka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 160/6240/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 160/6240/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 160/6240/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 154 s příslušenstvím, pozemky čís. parcel St. 363, 404 a podílem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 323/5773/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 323/5773/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 323/5773/2012 o obvyklé ceně rekreační chaty č.e. 27 na p.p.č. St. 173 s příslušenstvím, bez pozemku čís. parcely

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 78/6648/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 78/6648/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/6648/2014 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemků čís. parcel St. 1275, 5122/3 a rodinného domu č.p. 203 s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 304/6874/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 304/6874/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 304/6874/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 501/67 v bytovém domě č.p. 497 až 501, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 208/5658/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 208/5658/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 208/5658/2012 o obvyklé ceně budovy č.p. 128 s příslušenstvím a pozemkem čís. parcely 102, k.ú. Terezín, v ulici

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.368/5818 /2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č.368/5818 /2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č.368/5818 /2012 o obvyklé ceně bytu č. 2456/82 v bytovém domě č.p. 2453, 2454, 2455, 2456, 2457 včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 625/6075/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 625/6075/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 625/6075/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 40 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 42 a 77/3, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 141/7231/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 141/7231/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 141/7231/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 následujících nemovitých věcí: pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 264/7354/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 264/7354/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 264/7354/2015 Pozemek čís. parcely St. 391 rodinný dům č.p. 327 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 471/6551/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 471/6551/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 471/6551/2013 o obvyklé ceně bytu č. 349/30 v bytovém domě č.p. 349 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 182/6262/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 182/6262/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 182/6262/2013 o obvyklé ceně jiné stavby č.p. 43 s příslušenstvím a s pozemky čís. parcel 161 a 162 k.ú. Chlumec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 341/7011/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 341/7011/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 341/7011/2014 o obvyklé ceně podílu o velikosti ½ pozemků čís. parcel 2294/5, 2295/4, 2296/7 a 2296/8, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 389/5839 /2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 389/5839 /2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 389/5839 /2012 o obvyklé ceně bytu č. 2911/19 v bytovém domě č.p. 2911 včetně podílu na společných částech bytového

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47/6127/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47/6127/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 47/6127/2013 o obvyklé ceně rekreační chaty č.e. 461 včetně příslušenství a pozemků čís. parcel 486, 487, 488,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 598/5388/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 598/5388/2011 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 598/5388/2011 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 90 s příslušenstvím a pozemkem čís. parcely St. 126, k.ú. Jarpice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 122/7212/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 122/7212/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 122/7212/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 282, rodinného domu č.p. 178 s příslušenstvím a spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9/7099/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9/7099/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 9/7099/2015 Pozemek čís. parcely St. 74, budova č.p. 74 a další stavby tvořící součást a příslušenství oceňovaného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/6597/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/6597/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/6597/2014 o obvyklé ceně bytu č. 1132/57 v bytovém domě č.p. 1131, 1132, včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2/6082/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2/6082/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 2/6082/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 12 s příslušenstvím, vedlejšími stavbami a pozemky čís. parcel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 228/7318/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 228/7318/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 228/7318/2015 Pozemky čís. parcel St. 458, St. 549, 485/12, rodinný dům č.p. 412 a další stavby tvořící součást

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1/6571/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1/6571/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 1/6571/2014 o obvyklé ceně podílu 1/2 na bytu č. 301/23 v bytovém domě č.p. 301 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 393/7063/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 393/7063/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 393/7063/2014 Pozemky čís. parcel St. 200, 739/1 rodinný dům č.p. 187 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/7523/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/7523/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 53/7523/2016 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 243 (součástí je stavba č.p. 170) a pozemku čís. parcely 242,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 248/7338/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 248/7338/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 248/7338/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 3209/29 v bytovém domě č.p. 3209 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75/6645/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75/6645/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 75/6645/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 719/4 v bytovém domě č.p. 719 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 400/5850/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 400/5850/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 400/5850/2012 o obvyklé ceně bytu č. 664/3 v bytovém domě č.p. 664 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/6623/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/6623/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 53/6623/2014 o obvyklé ceně bytu č. 2470/24 v bytovém domě č.p. 2469, 2470, 2471 a 2472 (bl. 212) včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 285/6365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 285/6365/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 285/6365/2013 o obvyklé ceně bytu č. 182/2 v bytovém domě č.p. 181, 182, 183 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 403/5853/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 403/5853/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 403/5853/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 22 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 70, 160/1 k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 319/7409/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 319/7409/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 319/7409/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 3113/45 v bytovém domě č.p. 3112, 3113, 3114 a 3114 včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 309/7399/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 309/7399/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 309/7399/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích čís. parcel St. 89, rodinném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 479/6559/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 479/6559/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 479/6559/2013 o obvyklé ceně bytu č. 793/18 v bytovém domě č.p. 793 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 476/5926/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 476/5926/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 476/5926/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 20 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 62, 731, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 108/7198/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 108/7198/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 108/7198/2015 o obvyklé ceně bytové jednotky č. 739/2 včetně podílu na bytovém domě č.p. 739 a pozemku čís.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 402/7072/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 402/7072/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 402/7072/2014 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích čís. parcel St. 70, 521/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/6866/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/6866/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 296/6866/2014 Pozemky čís. parcel 541, 682/9, rodinný dům č.p. 281 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/7263/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/7263/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/7263/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1179/23 v bytovém domě č.p. 1177, 1178, 1179 včetně podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 312/6392/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 312/6392/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 312/6392/2013 o obvyklé ceně bytu č. 1462/61 v bytovém domě č.p. 1461, 1462, 1463 a 1464 (bl. 410) včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/6758/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/6758/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 188/6758/2014 o obvyklé ceně jednotek - bytu č. 2128/5 a garáže č. 2128/12 v bytovém domě č.p. 2126, 2127, 2128,

Více

LV no.: 238. 604 350 Kč. nestanoveno Kč. 358 000 Kč. Size: Velikost Type: Druh. 110 m 2 Office area: Kancelářské plochy:

LV no.: 238. 604 350 Kč. nestanoveno Kč. 358 000 Kč. Size: Velikost Type: Druh. 110 m 2 Office area: Kancelářské plochy: ID (Surveyor s Report): 343/5793/2012 LV no.: 238 Name of subject / Předmět ocenění: Funkční celek rodinného domu č.p. 115 s příslušenstvím a s pozemky čís. parcel St. 35, 576/3, 576/5, 577/3 a 577/5 k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 81/7171/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 81/7171/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 81/7171/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 245/351 v bytovém domě č.p. 245 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 292/5742/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 292/5742/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 292/5742/2012 o obvyklé ceně bytu č. 696/1 v bytovém domě č.p. 696 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 355/6435/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 355/6435/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 355/6435/2013 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 2/3 rodinného domu č.p. 112 s příslušenstvím

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 369/5819/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 369/5819/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 369/5819/2012 o obvyklé ceně bytu č. 790/4 v bytovém domě č.p. 790, dále podíl 1/19 na nebytové jednotce č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/5659/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/5659/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 209/5659/2012 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na rodinném domě č.p. 17, dalších stavbách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 362/7032/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 362/7032/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 362/7032/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 155 s rodinným domem č.p. 96 s příslušenstvím, k.ú. Smolnice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 134/7224/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 134/7224/2015 ! ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 134/7224/2015 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 4496/218 a 4496/217 s rodinným domem č.p. 3149 a příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 401/5851/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 401/5851/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 401/5851/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 55 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 9, 53/1, 53/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 475/5925/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 475/5925/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 475/5925/2012 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 7/24 na budově č.p. 1648 s příslušenstvím

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 377/6457/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 377/6457/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 377/6457/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 179 s příslušenstvím a pozemkem čís. parcely St. 177, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215/7305/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215/7305/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 215/7305/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 49/1 s rodinným domem č.p. 99 s příslušenstvím a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 191/6271/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 191/6271/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 191/6271/2013 o obvyklé ceně bytu č. 80/2 v budově č.p. 80 včetně podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 239/7329/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 239/7329/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 239/7329/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 288 s garáží neevidovanou v katastru nemovitostí, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320/5770/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320/5770/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 320/5770/2012 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 24/41 a spoluvlastnického podílu o velikosti 2/5 na rodinném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 149/7239/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 149/7239/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 149/7239/2015 o obvyklé ceně nemovitých věcí rodinného domu č.p. 78 (podle LV č. 230) a pozemků čís. parcel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 90/6660/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 90/6660/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 90/6660/2014 Pozemek čís. parcely 282/8, rozestavěný rodinný dům (není evidován v KN) a další stavby tvořící

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 69/6639/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 69/6639/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 69/6639/2014 Pozemky čís. parcel St. 187, 267/2, rodinný dům č.p. 169 a další stavby tvořící součást oceňovaných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 478/6558/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 478/6558/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 478/6558/2013 o obvyklé ceně bytu č. 2178/1 v bytovém domě č.p. 2178, včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 310/6390/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 310/6390/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 310/6390/2013 o obvyklé ceně garáže bez č.p./č.e. situované na pozemku čís. parcely 1473/117 a pozemku čís.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 496/5946/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 496/5946/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 496/5946/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 3 včetně příslušenství a pozemků čís. parcel St. 3/2 a 722/14,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 441/6521/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 441/6521/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 441/6521/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 165 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 174, 83/17,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 319/5769/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 319/5769/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 319/5769/2012 o obvyklé ceně bytu č. 2824/19 v bytovém domě č.p. 2823, 2824, včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 259/7349/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 259/7349/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 259/7349/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 88 s rodinným domem č.p. 228 s příslušenstvím, k.ú. Štětí,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 323/6893/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 323/6893/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 323/6893/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 224/9 v bytovém domě č.p. 224, včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/6092/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/6092/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 12/6092/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 123 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 136, 18/7, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 432/5882/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 432/5882/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 432/5882/2012 o obvyklé ceně bytu č. 904/4 v bytovém domě č.p. 904 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 313/6883/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 313/6883/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 313/6883/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2424/106 v bytovém domě č.p. 2424, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 85/3 a 765 včetně příslušenství, k.ú. Kamenice u Březové, obec Březová, okres Děčín, Ústecký kraj

ZNALECKÝ POSUDEK. o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 85/3 a 765 včetně příslušenství, k.ú. Kamenice u Březové, obec Březová, okres Děčín, Ústecký kraj ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/6334/2013 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 85/3 a 765 včetně příslušenství, k.ú. Kamenice u Březové, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 256/6826/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 256/6826/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 256/6826/2014 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 jednotky - bytu č. 469/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 73/6643/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 73/6643/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 73/6643/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 861/111 v bytovém domě č.p. 861 a 862 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 327/5777/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 327/5777/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 327/5777/2012 o obvyklé ceně zemědělských a dalších pozemků čís. parcel St. 197/1, 244/4, 352/56, 491/47, 745,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 244/6814/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 244/6814/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 244/6814/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 158 s rodinným domem č.p. 135 s příslušenstvím, pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 234/6804/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 234/6804/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 234/6804/2014 Pozemek čís. parcely St. 44/2, rodinný dům č.p. 166 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 114/6684/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 114/6684/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 114/6684/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 400/2 v bytovém domě č.p. 400, včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67/7157/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67/7157/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 67/7157/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2759/2 v bytovém domě č.p. 2759 a 2760 (bl. 323) včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 305/7395/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 305/7395/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 305/7395/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 na jednotce - bytu č. 2741/26 v bytovém

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 202/7292/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 202/7292/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 202/7292/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 297/10 v bytovém domě č.p. 297 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 345/5795/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 345/5795/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 345/5795/2012 o obvyklé ceně provozovny s bytem č.p. 114, garáží a kolny na parcele čís. 71/2, příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 379/7049/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 379/7049/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 379/7049/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1272/13 v bytovém domě č.p. 1270, 1271, 1272 a 1273 včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 45/6125/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 45/6125/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 45/6125/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 91 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 215, 111/29 k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 66/7156/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 66/7156/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 66/7156/2015 o obvyklé ceně pozemků čís. parcely St. 38, St. 39, 52/1, 52/2, s rodinným domem č.p. 32 a č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 184/5634/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 184/5634/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 184/5634/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 177 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel 389 a 390, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 15/5465/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 15/5465/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/5465/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 26 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 9/1, St. 9/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 65/6145/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 65/6145/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 65/6145/2013 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu 1/2 následujících nemovitostí: byt č. 2438/312 v bytovém

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 561/6011/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 561/6011/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 561/6011/2012 o obvyklé ceně provozního objektu č.p. 664 s příslušenstvím a s pozemky čís. parcel St. 1008,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 227/5677/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 227/5677/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 227/5677/2012 o obvyklé ceně bytové jednotky č. 334/3 včetně podílu ve výši 610/7333 na bytovém domě č.p. 334,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 374/7044/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 374/7044/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 374/7044/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 196/11 v bytovém domě č.p. 196, 197, včetně podílu na společných

Více