ZNALECKÝ POSUDEK. č. 198/6768/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 198/6768/2014"

Transkript

1 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 198/6768/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 177 a 178, rekreační chaty č.e. 8 a dalších staveb tvořících součásti a příslušenství oceňovaných pozemků, k.ú. Dolní Zálezly, obec Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj ENI CONSULT spol. s r.o. - znalecký ústav, Chomutovská 2233, Most, IČ , DIČ CZ tel./fax: , tel , ,

2 ID (Surveyor s Report): 198/6768/2014 LV no.: 118 Name of subject / Předmět ocenění: Pozemky čís. parcel 177 a 178, rekreační chata č.e. 8 a další stavby tvořící součásti a příslušenství oceňovaných pozemků, k.ú. Dolní Zálezly, obec Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj Address of subject / Adresa majetku: Dolní Zálezly č.e. 8, Dolní Zálezly GPS: N, E Purpose of Appraisal / Účel ocenění: Odhad obvyklé ceny nemovitých věcí pro postup podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění Cost value: Věcná hodnota: Yield value: Výnosová hodnota: Kč (bez zohlednění věcného břemene) nebyla stanovena Market value Tržní hodnota Common price Obvyklá cena Kč (po zohlednění věcného břemene) Kč (po zohlednění věcného břemene) Comparative value: Porovnávací hodnota: Number of properties: Počet objektů: Main building: Hlavní stavba: Other constructions: Další stavby: Kč (bez zohlednění věcného břemene) Quick sale: (validity 6 monts): Rychlý prodej (platnost 6 měsíců): 2 (rekreační chata, vedlejší stavba) LAND / POZEMEK rekreační chata vedlejší stavba a venkovní úpravy (zpevněné plochy, oplocení, přípojky IS apod.) Čísla parcel Parcel of land nr. Size: Velikost nestanoveno Location in the town: Poloha v obci: západní část obce Dolní Zálezly Type: Druh zastavěná plocha a nádvoří zahrada Infrastructure: Infrastruktura: odpovídající velikosti obce (obecní úřad, pošta, mateřská školka, ordinace lékaře, obchod a pohostinství) Unit price: Jednotková cena 200 Kč/ MAIN PROPERTY / HLAVNÍ OBJEKT LEASE / PRONÁJEM Construction system: Konstrukční systém: zděný Whole property: Celá nemovitost: Built-up area: Zastavěná plocha: 40 (odvozeno z kat. mapy) Resident area: Bytové plochy: Floor area: Podlahová plocha: nezjištěna Storage area: Skladové plochy: Built-up space: Obestavěný prostor: odhad 160 m 3 Other and manufacturing: Ostatní Unit price: Jednotková cena: Income: Výnosy: Kč Building finished in year Rok pořízení: nezjištěn Cost: Náklady: Kč Wear: Znehodnocení: odhad 50 % Capitalization rate: Kapitalizační míra: % - 2 -

3 Property right / vlastnické právo: Podle části A listu vlastnictví č. 118 jsou oceňované nemovité věci ve vlastnictví Oxany Dolbenco, bytem Šrámkova 3209/4, Severní Terasa, Ústí nad Labem. Restricting conditions / omezující podmínky: V části C listu vlastnictví č. 118 jsou evidována následující omezení: - věcné břemeno (podle listiny) spočívající v zachování přípojky pitné vody a přípojky elektřiny, umožnění jejich údržby, oprav a rekonstrukce včetně vstupu na pozemek p.č. 178, povinnost k pozemku čís. parcely 178, k.ú. Dolní Zálezly, oprávnění pro pozemky čís. parcel 179 a 180, k.ú. Dolní Zálezly, - zástavní právo exekutorské pro 2.283,83 Kč včetně příslušenství a nákladů soudního řízení pro Citibank Europe plc se sídlem Dublin,North Wall Quay 1, Irsko Dublin, Irsko, oprávnění pro Citibank Europe plc, organizační složka (IČ ), - zástavní právo smluvní k zajištění veškerých peněžitých pohledávek a jejich příslušenství, vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č na poskytnutí úvěru ve výši ,- Kč, oprávnění pro společnost Česká spořitelna, a.s. (IČ ), - nařízení exekuce (podrobněji viz list vlastnictví v příloze). Stanovená obvyklá cena nemovitých věcí zohledňuje výše uvedené věcné břemeno, další výše uvedená omezení nejsou ve stanovené obvyklé ceně nemovitých věcí zohledněna. Jiné omezující podmínky nebyly zjištěny. Real burden / věcná břemena: V části C listu vlastnictví č. 118 je evidováno věcné břemeno (podle listiny) spočívající v zachování přípojky pitné vody a přípojky elektřiny, umožnění jejich údržby, oprav a rekonstrukce včetně vstupu na pozemek p.č. 178, povinnost k pozemku čís. parcely 178, k.ú. Dolní Zálezly, oprávnění pro pozemky čís. parcel 179 a 180, k.ú. Dolní Zálezly. Mortgages: / zástavní práva: V části C listu vlastnictví č. 118 jsou evidována tato zástavní práva: - zástavní právo exekutorské pro 2.283,83 Kč včetně příslušenství a nákladů soudního řízení pro Citibank Europe plc se sídlem Dublin,North Wall Quay 1, Irsko Dublin, Irsko, oprávnění pro Citibank Europe plc, organizační složka (IČ ), - zástavní právo smluvní k zajištění veškerých peněžitých pohledávek a jejich příslušenství, vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č na poskytnutí úvěru ve výši ,- Kč, oprávnění pro společnost Česká spořitelna, a.s. (IČ ). Legal and structural state / stavebně právní stav: Stavba č.e. 8 je v katastru nemovitostí evidována se způsobem využití jako stavba pro rodinnou rekreaci. Vzhledem k neumožnění provedení prohlídky nemohl být ověřen skutečný stav užívání stavby. Weak points / slabé stránky: - svažitý pozemek Strong points / silné stránky: - lokalita vhodná k rekreaci Background Papers / podklady: a/ výpis z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č. 118 pro k.ú. a obec Dolní Zálezly, prokazující stav evidovaný k datu , vyhotovený dálkovým přístupem do katastru nemovitostí b/ katastrální mapa pro část k.ú. Dolní Zálezly, vyhotovená z dálkového nahlížení do katastru nemovitostí c/ kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni d/ informace z Obecního úřadu Dolní Zálezly e/ informace ze stavebního úřadu f/ zjištění při prohlídce na místě Tour / prohlídka Prohlídka oceňovaných nemovitých věcí byla na základě oznámení společností EURODRAŽBY.CZ a.s. svolána na , 12:30 hodin. V uvedeném termínu konání prohlídky nebyl přítomen vlastník/zástavce a nebylo umožněno provedení prohlídky nemovitých věcí. Z uvedeného důvodu je ocenění provedeno dle 13 odst. 3) zákona č. 26/2000 Sb. (zákon o veřejných dražbách), a to na základě dostupných údajů

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Kód katastrálního území: Název katastrálního území: Dolní Zálezly Kód obce: Název obce: Dolní Zálezly Počet obyvatel obce: 566 Datum stanovení počtu obyvatel: Kód okresu: CZ0427 Název okresu: Ústí nad Labem Název kraje: Ústecký Poloha v obci: západní část obce Infrastructure / infrastruktura: Obec Dolní Zálezly se nalézá ve Ústeckém kraji, v okrese Ústí nad Labem, při levém břehu řeky Labe, přibližně 10 km jižně od centra krajského města Ústí nad Labem a přibližně 75 km severozápadně od centra hlavního města Prahy. Podle Malého lexikonu obcí ČR 2013 ČSÚ má obec Dolní Zálezly 566 obyvatel. Obec má občanskou vybavenost odpovídající její velikosti (obecní úřad, pošta, mateřská školka, ordinace lékaře, obchod a pohostinství), s vyšší občanskou vybaveností jsou obyvatelé orientováni na blízké a dobře dostupné město Ústí nad Labem. Po dopravní stránce je obec dobře dostupná, obcí prochází silnice I/30 (Lovosice - Ústí nad Labem), obec je také napojena na železniční dopravu. Property Location / poloha nemovitostí: Oceňované nemovité věci jsou situované v západní části obce, v klidné lokalitě, zastavěné převážně rekreačními chatami. Podle informací z obecního úřadu se v lokalitě nachází rozvody elektrického proudu, pitné vody a zemního plynu. Podle mapových podkladů Povodňového plánu ČR se oceňované nemovité věci nenacházejí v záplavovém území. Short description property / stručný popis majetku: Rekreační chata č.e. 8: Rekreační chata č.e. 8 je samostatně stojící stavba tvořící součást pozemku čís. parcely 177, k.ú. Dolní Zálezly. Dispoziční řešení: Z důvodu neumožnění provedení prohlídky nebyla zjištěna vnitřní dispozice chaty. Z exteriéru chaty je patrné, že má jedno nadzemní podlaží a pravděpodobně podkroví v prostoru sedlové střechy. Konstrukční řešení a vybavení: Stavba má svislé nosné konstrukce zděné, střecha je sedlová s krytinou z osinkocementových šablon, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, okna jsou převážně dřevěná, několik oken je plastových, vstupní dveře jsou dřevěné do dřevěných zárubní, vnější omítky jsou břízolitové. Konstrukční řešení a vybavení vnitřních prostorů chaty nebylo z důvodu neumožnění provedení prohlídky zjištěno. Stáří a stavební stav: Přesné stáří stavby nebylo zjištěno, není o něm údaj ani v archivu stavebního úřadu, podle informací z obecního úřadu je její předpokládané stáří přibližně 50 roků. Na exteriéru chaty nejsou patrné žádné statické nebo jiné vážnější závady, na stavbě byla pravděpodobně prováděna běžná údržba. Stavební stav vnitřních prostorů budovy nebyl z důvodu neumožnění provedení prohlídky zjištěn. Další stavby: V severním rohu pozemku čís. parcely 178, k.ú. Dolní Zálezly, je situovaná dřevěná vedlejší stavba, která je pravděpodobně užívaná společně s rekreační chatou, na vedlejší stavbě je patrná značně zanedbaná údržba. Na pozemku čís. parcely 178, k.ú. Dolní Zálezly, jsou dále situované venkovní úpravy, jedná se o zpevněné plochy, oplocení apod. Příslušenství oceňovaných nemovitých věcí tvoří pravděpodobně přípojky inženýrských sítí. Pozemky: Pozemek čís. parcely 177, k.ú. Dolní Zálezly, o výměře 40, evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Jde o stavební pozemek zastavěný rekreační chatou č.e. 8. Pozemek čís. parcely 178, k.ú. Dolní Zálezly, o výměře 1 448, evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada. Jde o pozemek užívaný jako zahrada, tvořící jednotný funkční celek s rekreační chatou č.e. 8 a stavebním pozemkem čís. parcely 177, k.ú. Dolní Zálezly. Na části pozemku se nachází vedlejší stavba

5 Tvary a vzájemné uspořádání pozemků jsou patrné z katastrální mapy v příloze. Oceňované nemovité věci jsou z jihozápadní strany přístupné z pozemku čís. parcely 139, k.ú. Dolní Zálezly (ostatní plocha - ostatní komunikace, vlastník: Obec Dolní Zálezly), ze severovýchodní strany jsou přístupné z pozemku čís. parcely 1639, k.ú. Dolní Zálezly (ostatní plocha - ostatní komunikace, vlastník: Obec Dolní Zálezly)

6 OCENĚNÍ PRÁV A ZÁVAD SPOJENÝCH S NEMOVITÝMI VĚCMI V části C listu vlastnictví č. 118 je evidováno věcné břemeno (podle listiny) spočívající v zachování přípojky pitné vody a přípojky elektřiny, umožnění jejich údržby, oprav a rekonstrukce včetně vstupu na pozemek p.č. 178, povinnost k pozemku čís. parcely 178, k.ú. Dolní Zálezly, oprávnění pro pozemky čís. parcel 179 a 180, k.ú. Dolní Zálezly. Podle kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni , se jedná o věcné břemeno: "požívání ve prospěch oprávněných z věcného břemene, kterými jsou vlastníci rekreační chaty bez č.p./č.e. postavená na pozemku p.č. 179 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 180 zahrada a všichni případní budoucí vlastníci. Toto věcné břemeno spočívá v povinnosti kupující a každého dalšího vlastníka předmětných nemovitostí v zachování přípojky pitné vody a přípojky elektřiny na pozemku p.č. 178, umožnění jejich údržby, oprav a rekonstrukce včetně vstupu na pozemek p.č. 178." Rozsah zatížení předmětného pozemku čís. parcely 178, k.ú. Dolní Zálezly, není v uvedené smlouvě o zřízení věcného břemene určen, pro účely ocenění věcného břemene tedy uvažujeme se zatížením celé plochy předmětného pozemku. Cena práva odpovídajícího uvedenému věcnému břemenu je zjištěna podle ustanovení 16, odst. 1 a 3 zákona č. 151/1997 Sb., v platném znění, výnosovým způsobem na základě ročního užitku ve výši obvyklé ceny. Roční užitek je stanoven na základě obvyklého nájemného, jež činí zpravidla 5 % z obvyklé ceny pozemku. V řešeném případě činí obvyklá cena pozemku 200,- Kč/. Výpočet ročního užitku Cena za 1 pozemků Kč 200,00 Obvyklé nájemné 5 % z ceny pozemků, tj. z 200,- Kč/ Kč 10,00 Výměra pozemku 1 448,00 Roční užitek za celkovou výměru * 10,00 Kč/ /rok Kč ,00 Roční užitek Kč ,00 Výpočet ceny věcného břemene Roční jednotkové nájemné dosažitelné Kč 10,00 Roční užitek za celou výměru Kč ,00 Roční užitek zjištěný ze smlouvy Kč 0,00 Min.roč.užitek pro výpočet (2/3 obvyklé ceny) Kč 9.653,33 Uvažovaná výše ročního užitku pro výpočet Kč ,00 Počet let užívání práva podle smlouvy roků neomezeně Uvažovaný počet let užívání práva pro výpočet roků 5,00 Cena věcného břemene (roční užitek x počet let) Kč ,00 Cena věcného břemene (zaokrouhleno na desetitisíce) Kč ,00 V části C listu vlastnictví č. 118 jsou dále evidována následující omezení: - zástavní právo exekutorské pro 2.283,83 Kč včetně příslušenství a nákladů soudního řízení pro Citibank Europe plc se sídlem Dublin,North Wall Quay 1, Irsko Dublin, Irsko, oprávnění pro Citibank Europe plc, organizační složka (IČ ), - zástavní právo smluvní k zajištění veškerých peněžitých pohledávek a jejich příslušenství, vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č na poskytnutí úvěru ve výši ,- Kč, oprávnění pro společnost Česká spořitelna, a.s. (IČ ), - nařízení exekuce (podrobněji viz list vlastnictví v příloze). Stanovená obvyklá cena nemovitých věcí nezohledňuje výše uvedená zástavní práva a nařízení exekuce evidované na listu vlastnictví č Jiná rizika v souvislosti s nemovitými věcmi nebyla zjištěna

7 HODNOCENÍ A ZÁVĚR Obvyklá cena (tržní hodnota) pozemků čís. parcel 177 a 178, rekreační chaty č.e. 8 a dalších staveb tvořících součásti a příslušenství oceňovaných pozemků, k.ú. Dolní Zálezly, obec Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj, se zohledněním věcného břemene evidovaného v části C listu vlastnictví č. 118 pro k.ú. a obec Dolní Zálezly, stanovená na základě provedené analýzy, činí ke dni ocenění 5. června 2014 Slovy: Pětsettřicettisíc Kč ,- Kč Uvedená cena zohledňuje zatížení pozemku čís. parcely 178, k.ú. Dolní Zálezly, věcným břemenem evidovaným v části C listu vlastnictví č. 118 pro k.ú. a obec Dolní Zálezly. ENI CONSULT, spol. s r.o. podává znalecký posudek jako znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR dne pod zn. 212/98-ODO do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny nemovitého a movitého majetku. Znalecký posudek je veden pod pořadovým číslem 198/6768/2014. Vypracoval: Ing. Milan Hnitka Ing. Vladimír Hůda jednatel V Mostě, dne 12. června

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47/6127/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47/6127/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 47/6127/2013 o obvyklé ceně rekreační chaty č.e. 461 včetně příslušenství a pozemků čís. parcel 486, 487, 488,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 60/6630/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 60/6630/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 60/6630/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 1381, 1382, 1383 a 1384, rodinného domu č.p. 160 a dalších staveb

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 169/7259/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 169/7259/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 169/7259/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 226/6 v bytovém domě č.p. 226 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/7115/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/7115/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/7115/2015 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku čís. parcely 69 a rodinného domu č.p. 2 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 513/5963/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 513/5963/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 513/5963/2012 o obvyklé ceně podílu ve výši 1/3 na pozemcích čís. parcel 104/7, 545/27, 566/10, k.ú. Bříství,

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 029/2011-D

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 029/2011-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 029/2011-D Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 14. července

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje ZNALECKÝ POSUDEK č. ZP-8061 o ceně obvyklé nemovitých věcí rodinného domu č.p. 21 stojící na pozemku parc.č. st. 14 a pozemku parc.č. st. 14 o výměře 329 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1185/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 90, vedlejší stavby venkovní úpravy a trvalé porosty. Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Prackovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 00377/14-020 Značka: 4673300995_68580 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: stavby č.p. 320 na pozemku p.č.st.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 168/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6794-466/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6794-466/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor v současném stavu Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

Znalecký posudek č. 3746/2012

Znalecký posudek č. 3746/2012 Znalecký posudek č. 3746/2012 o ceně obvyklé - 1/6 domu č.p. 1118 umístěného na pozemku parc. č. St. 1132 a 1/6 pozemků parc. č. St. 1132 a parc. č. 2277/122 v kat. úz. Vlašim, obec Vlašim, okres Benešov,

Více

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Ocenění spoluvlastnického podílu ½ na garáži parc.st.3029, v k.ú.žatec, obec Žatec. NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Garáž parc.st.3029, ev.č.998 U Oharky 242, 438 01

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty věci nemovité (obvyklé ceny) č. 3 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty věci nemovité (obvyklé ceny) č. 3 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty věci nemovité (obvyklé ceny) č. 3 / 2014 NÁLEZ A POSUDEK Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví s garážovým stáním (s podílem na nebytové jednotce) v současném

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek č. 24/3862/2011

Znalecký posudek č. 24/3862/2011 Znalecký posudek č. 24/3862/2011 odhad obvyklé ceny podílu id. 2/3 nemovitostí Předmět ocenění: RD bez nebytových prostor stávající dokončený Číslo popisné: 1675 na pozemku parc.č.: St. 3513 Pozemky: Další

Více

Znalecký posudek číslo 1808/2012

Znalecký posudek číslo 1808/2012 Znalecký posudek číslo 1808/2012 NEMOVITOST: Rodinný dům - řadový, Rodinný dům Adresa nemovitosti: Nová 404, 664 84 Zbraslav Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov, obec Zbraslav, k.ú.

Více

Znalecký posudek č. 33-4058/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 33-4058/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 33-4058/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 212/2, jehož součástí

Více

Znalecký posudek č. 23/2015

Znalecký posudek č. 23/2015 Znalecký posudek č. 23/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 2347 k.ú. Letohrad, obec Letohrad Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro potřeby dražby. Vypracováno ke dni: 17.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5986-2132/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5986-2132/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více