Úloha manažerů v řízení podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úloha manažerů v řízení podniku"

Transkript

1 Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů ve finančním řízení a v řízení kvality

2 Finanční management Je tvořen v kontextu s obchodní strategií, řízením finančních vstupů a dlouhodobou koncepcí financování podniků. Analytická část obsahuje historický, aktuální a trendový přehled finančních výsledků a ukazatelů. Finanční ukazatele aktivity, likvidity, zadluženosti, výkonnosti nebo tržní hodnoty. (Hospodářský výsledek, ekonomická přidaná hodnota EVA,průměrné náklady kapitálu WACC, rentabilita tržeb ROS, výnosnost vlastního kapitálu ROE, úrokové krytí TIE.. Způsob řízení investičních aktivit příprava finančních a investičních plánů, řízení vztahů s rozhodujícími finančními partnery, kalkulace, řízení finančních rizik, finanční controlling.

3 Finanční management Finanční management řízení výkonnosti, majetku a zdrojů potřebných pro jeho pořízení, tvorbu a řízení hotovosti, přípravu investičních plánů. Výnosově nákladové finanční plány Řízení výkonnosti (plán zisku a ztrát) Výnosy provozní tržby z prodeje, finanční prodej finančních účastí, mimořádné odepsaný IM) Náklady provozní (spotřeba materiálu a energie, Mzdové ), finanční (úroky), mimořádné (dary), Odpisy. Hospodářský výsledek zisk/ztráta Bilanční finanční plány Řízení majetku a jeho krytí Stálá aktiva hmotný majetek movitý, nemovitý, Nehmotný, finanční majetek Oběžná aktiva zásoby, pohledávky, peníze v hotovosti, na účtech Vlastní kapitál kapitálové fondy, rondy ze zisku Výsledek hospodaření z minulých let Cizí kapitál dlouhodobý (dluhopisy), krátkodobý (závazky vůči Zaměstnancům, daňové závazky, závazky z obchodních vztahů, rezervy)

4 Finanční management Příjmově výdajové finanční plány Řízení hotovosti Příjmy z provozní, investiční a finanční činnosti podniku (vratka daně, příjem z prodeje investice, čerpání úvěrů) Výdaje spojené s provozní, investiční a finanční aktivitou (na mzdy, na režii, daně zálohy z příjmů, úroky, úvěry ) Hotovost - cash flow konečný zůstatek peněžních prostředků Investiční plány Strategické investiční rozhodování Posuzování návratnosti investic, efektivnosti investice Výnosnost, rizikovost, doba splacení. Určení investičních výdajů pořizovací cena, daňové úlevy, Likvidace nahrazovaného majetku Výpočet budoucích peněžních příjmů CF Určení nákladů na kapitál průměrné vážené náklady WACC Posouzení efektivnosti investice určení čisté současné Hodnoty rozhodnutí přijmeme, nepřijmeme

5 Které číselné údaje jsou důležité a proč? Ne vše, co lze spočítat, se počítá za důležité a ne vše, co se počítá za důležité, lze spočítat Albert Einstein Základní schopnost pracovat s číselnými údaji si musí osvojit každý manager. Umění je v pochopení smyslu číselných údajů, nikoli ve schopnosti je vypočítat. Je nutno chápat, jak se k číslům došlo, abychom pochopili jejich význam. Číselné údaje vypovídají o tom, jak si organizace počíná, je však nutno je umístit do souvislostí. Váží 65 kg objektivní informace. Jirka je muž vysoký 190cm, Jana je žena s výškou 150cm Jirka vážil před třemi měsíci 90 kg - Skládá se určitý obraz

6 Finanční ukazatele - Časové řady zachycují vývoj určitého kritéria v čase příjmy, náklady za posledních pět let, - Míra růstu porovnává včerejšek s dneškem - Význam údajů o trendech - podíl firmy na dodávkách pro školy Apple Computer Dell ,6 % 9,3 % ,2 % 11,8 % ,1 % 14,9 % Lze trend zvrátit? Jaká přijmeme opatření?

7 Míra zadluženosti Proč je důležitá míra zadluženosti? vypovídá o schopnosti splácet závazky vůči věřitelům. Čím vyšší je zadluženost (vzhledem ke schopnosti firmy generovat hotovost, tržbu), tím větší je riziko věřitele, že firma nemá z čeho splácet závazky Vůči zaměstnancům Vůči dodavatelům Vůči bankám Vůči státu

8 Základní podnikatelská matematika Příjmy, náklady, zisky, toky hotovosti číselné údaje bez nichž se firma nemůže odejít. Online přístup k informacím průběžné aktuální údaje o rezervaci letenek možnost přizpůsobit ceny letenek v reálném čase tak, aby byla zajištěna obsazenost letadla řízení vytíženosti, které ovlivní, zda let bude ziskový nebo ztrátový. Proč létáme z Greensboro do Greenville šestkrát denně, když 90% zákazníků letí prvním letem?

9 Konečný výsledek zisk/ztráta Rozdíl mezi účelem, posláním organizace - důvodem, ke kterému byla organizace zřízena A konečnými výsledky dosahování tohoto účelu zisky jsou výsledkem! Účelem každé organizace je vytvářet hodnotu pro zákazníkem, v důsledku toho přinášet zisky!!! Hospodářský výsledek je objektivním měřítkem toho, jak si management vede.

10 Management kvality Management kvality začíná vždy u zákazníků řídit kvalitu lze pouze na základě řízení vztahů se zákazníky, znalosti jejich očekávání na kvalitu (výrobků, služeb, komunikace, distribuce, vyřizování reklamací ) Přístupy k řízení kvality se historicky vyvíjely: - Dohled nad kvalitou vyhodnocování hotové produkce a zmetkovosti - Kontrola kvality kontrola příčiny, testování celého výrobního procesu se zaměřením na slabá místa, provádí se nápravná opatření - Zajištění kvality (model QMS Quality Management Systém) - Celkové řízení kvality (model TQM Total Quality Management)

11 Kritické faktory úspěšnosti organizace Firmy se snaží co nejvíce snižovat náklady na výrobu a maximalizovat zisk prodejem svých produktů.

12 Řízen kvality je o řízení procesů

13 Modely řízení kvality Systém v moderním pojetí řízení podniků. Modely řízení kvality QMS Normy (ČSN, ISO) Postupy Vybrané skupiny pracovníků Modely řízení kvality TQM Strategie trvalých zlepšení Filozofie Všichni pracovníci podniků Modely řízení kvality BSC Balanced Score Card Rovnováha Finance zákazník Interní procesy - inovace

14 Implementace standardů ISO Procesním přístupem. Jedná se především o dodržení osmi zásad managementu, : Zaměření na zákazníka. Vedení a řízení lidí (vůdčí role). Zapojení lidí. Procesní přístup. Systémový přístup k managementu. Neustálé zlepšování. Přístup k rozhodování zakládající se na faktech. Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy. Jedná se o jakékoli činnosti, při nichž dochází jejich realizací k přeměně vstupů na výstupy.

15 Výhody certifikace ISO - v podniku je definován a zaveden řád, systém na všech úrovních podnikových aktivit - Roste důvěryhodnost podniku držitel certifikátu kvality je prověřený partner certifikační společností - Informace pro banky, investory, certifikát kvality je prvkem stability - Konkurenční výhoda

16 Certifikace jako ocenění kvality

17 Japonský model TQM TQM je filozofií vychází z potřeb zákazníka, podniku, organizačního uspořádání. Souvisí s motivačním plánem pro pracovníky. Předpokládá trvalé zapojení managementu na všech úrovních na implementaci Procesní model: Popis-zlepšování- Měření - opakovatelnost Vychází se z toho, že Věci budou fungovat tak, Jak se předpokládá Japonský model TQM Inovace produktu Jsou založeny Na marketingovém výzkumu Produkty musí být nejenom funkční, ale i esteticky kvalitní včetně ergonomie

18 Porovnání jednotlivých modelů ISO 9001: 2008 TQM EFQM 2013 Zaměření na zákazníka Orientace na výsledky Dosahování vyvážených výsledků Vedení (leadership) Zaměření na zákazníka Vytváření hodnoty pro zákazníky Zapojení zaměstnanců Procesní přístup Systémový přístup k řízení Neustálé zlepšování Přístup k rozhodování zakládajících se na faktech Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy Vůdcovství a stálost úspěchu Management prostřednictvím procesů a faktů Rozvoj a zapojení lidí Neustálé učení se, inovace a zlepšování Rozvoj partnerství Sociální odpovědnost Vedení na základě vize, inspirace a integrity Řízení na základě procesů Dosahování úspěchů díky pracovníkům Podporování kreativity a inovací Budování partnerství Přijímání odpovědností za trvale udržitelnou budoucnost

19 Vyhodnocování BSC Zaměřen na 4 rozhodující oblasti managementu VÝKONNOST ZÁKAZNÍK Zaměřena na finanční cíle ROA, ROE, EVA Tržní podíl Počet zákazníků naší firmy/ celkový počet zákazníků na trhu Prodeje naší firmy/ celkové objemy prodeje na trhu PROCESY INOVACE Nákladovost Produktivita Schopnost pracovníků provádět inovace

20 Procesně orientovaný systém budování kvality

21 Model six sigma Sigma je symbol, který statistici používají k označení směrodatné odchylky 1 sigma znamená, že 68% výstupů má přijatelnou jakost 3 sigma 97% úspěšnost 6 sigma přijatelná jakost v 99,99 procentech výrobků. Na jeden milion operací připadá 3,4 vady. Koncem devadesátých let firmy pracovaly na 3,5 sigma tj. 35 tisíc vad na jeden milion operací., letecké společnosti tisíc chybných operací při operacemi se zavazadly Bezpečnost leteckého provozu musí překročit 6 sigma Na dva miliony operací připadá méně než jedna nehoda. Pokud Concordu na letů připadly 3 nehody, je bilance nepřijatelná.

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Osnova: Charakteristika finančního a manažerského účetnictví Náklady Výnosy HV Příjmy a výdaje Cash flow Kalkulace CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA Katedra informatiky a výpočetní techniky Soubor textů k přednáškám z předmětu FIE FINANČNÍ A NÁKLAOVÁ INFORMATIKA Část 1. Pavel Nový Tematický obsah přednášek 1. Informační systém firmy, rozdělení a tok

Více

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finanční analýza Finanční analýza Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku jak podnik naplňuje smysl své existence

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

Systém finančního řízení banky

Systém finančního řízení banky doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Systém finančního řízení banky Bankovnictví jako odvětví prochází již delší dobu výraznými změnami. Managementy bank jsou v důsledku toho pod

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

Řízení výkonnosti podniku v době krize Performance Management in a Period of Crisis

Řízení výkonnosti podniku v době krize Performance Management in a Period of Crisis Řízení výkonnosti podniku v době krize Performance Management in a Period of Crisis Remeš Daniel Abstrakt V příspěvku byly diskutovány současné nástroje pro řízení výkonnosti. Pozornost byla nejvíce zaměřena

Více

Písemná práce k modulu Finanční řízení podniku

Písemná práce k modulu Finanční řízení podniku The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Finanční řízení podniku Analýza finanční situace akciové společnosti Stock Plzeň Autor: Zdeněk

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více