MĚSTO KRUPKA Městský úřad Krupka odbor správy města-oddělení majetku Mariánské náměstí č. p Krupka 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KRUPKA Městský úřad Krupka odbor správy města-oddělení majetku Mariánské náměstí č. p Krupka 1"

Transkript

1 X MĚSTO KRUPKA Městský úřad Krupka odbor správy města-oddělení majetku Mariánské náměstí č. p Krupka 1 Váš dopis zn.: Ze dne: NaŠe zri.: KRUPKA Vorl. l OSM Vyřizuje: Vorlíčková Hana Tel.: Krupka Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dále dle zákona č.128/2000sb. přijali a přezkoumali jsme Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím č.106/1999sb., v aktuálním znění (dále pouze,,zákon"), kterou jste nám předal dne prostřednictvíni podatelny. Kopie požadovaných podkladů přikládáme přílohou. Hana Vorlíčková Vedoucí oddělení majetku Příloha : Podklady č.1-3b) Podklady Č.4-6 IČO DJC CZ00266'L)8 Bankovní spojení: KomerČní banka, a. s. Číslo účtu: l/0100 Digitálně podepsal Hana Vodičková Datum: :01:13 "02:00 Telefon č.: Fax č.:

2 u / l µ/' 6c t1/7< Zastupitel města Krupka, zvolený za Zdravou Krupku (-Q E!t PoČet (ďrďi} přikm l polet lni :1 dokům ĹlStU celkem " u AM Městský úřad Krupka t Ing. František Růžička, tajemník Mariánské náměstí Č KRUPKA V Krupce 12. května 2021 Věc: Žádost o infdrmace, vyplývající z práva členů zastupitelstva města dle zákona č. 128/ 2000 Sb. a dle zákona.106/1999 Sb. Žádám o informace k prodeji části pozemku 706/1 k.ú, Bohosudov na 15 zasedání Zastupitelstva města Krupka konaného Kopii zveřejněni záměru na úřední desce. 2. Kopii znaleckého posudku na zjištění cen v místě a čase obvyklé. 3. Kopii všech žádostí o prodej pozemku 706/1 nebo jeho části. 4. Kopii zápisů z projednáni záměru a prodeje pozemku z Rady města Krupka a jejich usnesení včetně informace o průběhu hlasování. 5. Kopii zápisů z projednáni záměru a prodeje pozemku ze Zastupitelstva města Krupka a jejich usnesení včetně informace o průběhu hlasování. 6. Doporučeni od advokátní kanceláře zastupující město Krupka k opětovnému projednání prodeje uvedené v průvodní zprávě materiálu č. 107 k projednáni na 15. zasedání Zastupitelstva města Krupka. Upřednostňuji poskytnuti informaci v elektronické podobě. S pozdravem

3 MĚSTO KRUPKA Mariánské náměstí Č. p. 32, Krupka 1 Příloha č. 1 ke směrnici č. 4/2019/T Záznam o žádosti člena zastupitelstva města o informace dle 82, písm. C), zákona o obcích, tj. zastupitele města ve věcech, které souvisejí s výkonem funkce Zastupitel (jméno a přijmeni): Datum žádosti o informaci:: /2021 Číslo jednací: Předmět žádosti o informaci: Informace k prodeji části poz.p.č.706/1 k.ú. Bohosudov Jméno a podpis zaměstnance, který žádost přijal: Hana Vorlíčková Zápis o vyřízeni žádosti Způsob vyřízení žádosti: podklady zaslány do datové schránky Datum vyřizeni žádosti: Číslo jednací:. 6636/2021 Předložené materiály a poskytnuté informace (uvést zejména chráněné informace): 1.kopie zveřejnění záměru prudeje poz.p.č.706/1 v k.ú. Bohosudov 2.kopie znaleckého posudku Č.5353/006/21 3.kopie všech registrovaných žádosti " evidenční listy " snímek " us.rm ze dne č.1388/2014 poř.č.2/2014, poř.č.17/ kopie zápisu a usnesení RM ze dne , , , kopie zápisu a usnesení ZM ze dne , , kopie vyjádření advokátní kanceláře Svobodovi Hana Vodičková Jméno a podpis zaměstnance, který žádost vyřídil: //i Méisto Knípka Odbor správy města Ocidčlcni majetku 11ň1l n, Křupka 1,l l Příloha č. 1 ke směrnici č. 4/2019/T

4 8( Q) ť, ") MĚSTO KRUPKA, Mariánské náměstí Č.p Krupka 1 Městský úřad Krupka - oddělení majetku Město Krupka zveřejňuje podle ustanovení 39, odst.1, zákona č.128/2000sb., O Obcích, ve znění pozdějších předpisů záměry prodeje pozemků z majetku města zapsaných na LV takto : poz.p.č.706/1 o výměře cca 600 m2 k.ú.bohosudov poz.p.č.732/22 o výměře 25 m2 k.ú.horní Krupka poz.p.č.708/1 o výměře 27 m2 kú.bohosudov poz.p.č.1811/1 o výměře cca 100 m2 kú.krupka poz.p.č.1817/1 o výměře cca 400 m2 k.ú.krupka poz.p.č.793/1 o výměře cca 100 m2 kú.bohosudov poz.p.č.3484/2 o výměře 34 m2 kú.krupka (včetně VB) části p.p.č. 994/13, 983/1, 998/20, 998/6 vše k.ú. Bohosudov - vypořádání garáží Záměr byl schválen v Radě města dne us.č. 1315/2014. Hana Vedoucí oť]ení ma.jet'ku l ' V/Q"lí č k Ó,yíi \ Město Krupka Odbor správy města Oddělcní inajetku Mariánské nám. 32, Krupka l Vyvěšeno : Lhůta končí :

5 Záměr Prodeje pozemků: Krupka hups://\v~.hupka-me5to.cz"vismo,/pru\'o&a-k-dokmentu.asp... Záměr prodeje pozemků MČÚ Krupk& OSMM Zodpovídá: Ludmila,Z.álešáková Datum vyvěšení na elektronickou úřední desku: Datum svěšení z elektronické úřední desky: Datum vyvěšení na fýzickou úřední desku: Datum svěšení z fýzické úřední desky: Kontaktní spojení Město Krupka Mariánské náměstí Křupku l Tel: 4/7 86/ 253, Ill Fax cz ID datové schránky: mmibu6k -" "/::' LU,,'"' Město Br.:pka ůřaduen Krupka Mariánské náni&ti 32, 4 j 7 42 Krupka kwic$ W Telefonní Čísla Kontakty, organizační struktura Městská policie Hasiči Důležitá telefonní Čísla Zdravotnictví a sociální služby Školství Průmyslová zóna Potřebuji vyřídit Poplatky " Evidence obyvatel Provoz města/osvětlení Czech POINT [PDF, 248 KB] Termíny svatebních obřadů Ověření listin, podpisu Úřad práce ČR DůleŽité odkazy Povinně zveřejňované informace Právní předpisy Katastrální úřad Portál veřejné správy J z :03

6 0Ľ ZNALECKÝ POSUDEK Č. 5353/006/21 Pozemek č.parc. 706/1 v k.ú. Bohosudovjnésto Krupka se stanoviskem k ceně obvyklé Objednatel znaleckého posudku: Město Krupka - oddělení majetku, RČ/IČO: Mariánské náměstí Krupka UCel znaleckého posudku: zjištění ceny nemovitosti pro její převod Dle zákona Č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů Č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., Č. 257/2004 Sb., Č. 296/2007 Sb., Č. 188/2011 Sb., Č. 350/2012 Sb., Č. 303/2013 Sb., Č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., Č. 228/2014 Sb. a Č. 225/2017 Sb. a vyhlášky MF ČR Č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb., č. 457/2017 Sb. a č. 188/2019 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudekvypracoval: Pavel Suchý Slovenská Osek telefon: Počet stran: 7 včetně titulního listu a stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Oseku

7 A. NÁLEZ l. Znalecký úkol Vypracovat znalecký posudek o ceně pozemku č.parc. 706/1 - zahrada se stanoviskem k ceně obvyklé za měrnou jednotku na žádost objednatele posudku 2. Základní informace Název předmětu ocenění: Nezastavěný pozemek č.parc. 706/1 Adresa předmětu ocenění: Wolkerova Krupka Kraj: Ústecký Okres: Teplice Obec: Krupka Katastrální území: Bohosudov Počet obyvatel: Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 923,00 KČ/m2 ) Koeficienty obce Název koeficientu č. 01. Velikost obce: Nad 5000 obyvatel I 02. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad III 5000 a všechny obce v okresech Praha-východ, Praha-západ a katastrální území lázeňských míst typu D 03. Poloha obce: Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí II (oblasti') vyjmenovaným v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna) 04. Technická infřastruktura v obci: V obci je elektřina, vodovod, I kanalizace a plyn 05. Dopravní obslužnost obce: V obci je městská hromadná doprava I popřípadě příměstská doprava 06. Občanská vybavenost v obci: Komplexní vybavenost (obcho(l I služby, zdravotnická zařízení, škola, pošta, bankovní (peněžni) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) Pi 0,85 0,85 1,03 1,00 1,00 1,00 Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * 01 * 02 * O, * 04 * Os * 06 = 687,00 KČ/m2 3. Prohlídka Prohlídka byla provedena dne Podklady pro vvpracování znaleckého posudku - objednávka č. OM/22/2021/Vor. ze dne informace z ÚP města,získané na - informace o parcelách,získané na - informace o prodejích nemovitostí v regionu,získané na Internetu - vlastní databáze prodávaných nemovitostí v regionu 5. Vlastnické a evidenční údaje Vlastnické vztahy nejsou předmětem tohoto posudku.předložené nebo zjištěné podklady potvrzují vlastnictví ve prospěch města Krupky -2-

8 6. Dokumentace a skutečnost Jiná dokumentace pro vypracování posudku nebyla k dispozici. 7. celkový popis nemovité věci Oceňovaný pozemek leží v zastavěné městské části Bohosudov,v sousedství městského hrbitova,s příjezdem po zpevněné komunikaci Wolkerovy ulice.ačkoliv se jedná o pozemek zenlčdě]ský,nezasiťovaný,je zařazen do ÚP města k zastavění rodin.domy. 8. Základní pojmy a metody ocenění zjištění ceny nákladovým působem v souladu s cenovým předpisem a porovnání s obdobnými prodeji v regionu 9. Obsah znaleckého posudku l. Pozemek Č,paec. 706/1-3-

9 B. ZNALECKÝ POSUDEK Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., Č. 237/2004 Sb., Č. 257/2004 Sb., Č. 296/2007 Sb., Č. 188/2011 Sb., Č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb. a č. 225/2017 Sb. a vyhlášky MF ČR Č. 441/2013 Sb. ve mění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č, 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb., Č. 457/2017 Sb. a Č. 188/2019 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Index trhu s nemovitými věcmi Název znaku č. l. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi: Nabídka odpovídá II poptávce 2. Vlastnické vztahy: Nezastavěný pozemel nebo pozemek, jehož v součástí je stavba (stejný vlastnik), nebo stavba stejného vlastníka, nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost: Bez vlivu nebo stabilizovaná II území 4. Vliv právních vztáhů na prodejnost: Bez vlivu II 5. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů II 6. Povodňové riziko: Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu IV záplav 7. Hospodářsko-správní význam obce: Obce s počtem obyvatel nad 5 III tisíc a všechny obce v okr. Praha - východ, Praha - západ a katastrální území lázeňských míst typu D) nebo oblíbené turistické lokality 8. Poloha obce: Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí III (oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna) 9. Občanská vybavenost obce: Komplexní vybavenost (obchod, I služby, zdravotnická zařízení, školské zařízení, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) Pi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,03 1,05 V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tabulkou Č.1 přílohy Č. 3 oceňovací vyhlášky: 5 Index trhu It = P6 * P, * Pb * P9 * (l + E Pi) = 1,082 V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je znak 7 až 9 roven 1,0: 5 Index trhu IT=P6 * P7 * Pb * P9 * (l -F E Pi) = 1,000 Index polohy i = l i = l Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000 obyvatel Název znaku Č. Pi l. Druh a účel užití stavby: Druh hlavní stavby v jednotném finikčním I 1,00-4-

10 celku 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a Životní prostředí: I Rezidenční zástavba 3. Poloha pozemku v obci: Navazující na střed (centrum) obce II 4. Možnost napoj"ní pozemku na inženýrské sítě, které má obec: I Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku: V okolí nemovité věci je I dostupná občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku: příjezd po zpevněné komunikaci, VI dobré parkovací možnosti 7. Osobní hromadná doprava: Zastávka do 200 m včetně, MHD - III dobrá dostupnost centra obce 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti: Nevýhodná pro I účel užití realizované stavby 9. Obyvatelstvo: Beu)roblémové okolí II 10, Nezaměstnanost: Průměrná nezaměstnanost II 11. Vlivy ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů - Území,řešené ÚP II města 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00-0,01 0,00 0,00 0,00 Index polohy Ip = Pi * (l + E Pi) = 1, i=2 V případech ocenění nemovitých věcí vyjmenovaných ve třetí poznámce pod tábulkou Č.1 přílohy č. 3 oceňovací vyhlášky: Koeficient pp = It * Ip = 1,136 V ostatních případech ocenění nemovitých věcí je mak 7 až 9 roven 1,0: Koeficient pp = It * Ip = 1, Pozemek č.paec. 706/1 Ocenenír Index trhu s nemovitostmi It = 1,000 Index polohy pozemku Ip = 1,050 výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku 1. Geometrický tvar a velikost pozemku: Tvar bez vlivu na využití 2. Svažitost pozemku a expozice: Svažitost terénu pozemku do 15 % včetně - ostatní orientace 3. Ztížené základové podmínky: Neztížené základové podmínky 4. Chráněná území a ochranná pásma: Mimo chráněné území a ochranné pásmo 5. Omezení užívání pozemku: Bez omezení uži'vání 6. Ostatní neuvedené: Bez dalších vlivů Č. p, II 0,00 IV 0,00 III 0,00 I 0,00 I 0,00 II 0,

11 Index omezujících vlivů Io = l + E Pi = 1,000 Celkový index I = It * Io * Ip = 1,000 * 1,000 * 1,050 = 1,050 i = I Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zatřidění, Zákl. [Kč/m'] cena Index Koef Upr. [Kč/m'] cena 9 odst 4 a) - jiné pozemky - zahrnuté do územního plánu k zastavění 9 odst. 4 a) 687,- 1,050 0, ,41 Typ Název 9 odst 4 a) zahrada Stavební pozemek - celkem Parcelní Výměra Jedn. cena číslo [m2] [Kč/m2] 706/1 l 216,41 l Cena [Kč] 216,41 216,41 Pozemek Lpaec. 706/1 - zjištěná cena celkem _ 216,41 Kč -6-

12 C. REKAPITULACE l. Pozemek č.paec. 706/1 Výsledná cena - celkem: Výsledná cena po zaokrouhlení dle 50: 216,40 Kč 216,40 Kč 220,- Kč slovy: Dvěstědvacet KČ Stanovisko k obvyklé ceně : l Obvyklá cena je odrazem zprůměrovaných dosažených cen za nemovitosti srovnatelného i druhu.přitom se nepřihlíží k významu nemovitosti z pohledu zvláštní obliby či výrazně výhodných j podmínek nebo ceny z ochoty.při zjišťování obvyklé ceny se přihlíží ke srovllatelnýn1 prodejům v ' regionu a pokud možno i v čase,podle umístění a projevů okolí.v tomto případě jde o nemovitost s vyrovnanou nabídkou a poptávkou a hodnotím ji jako průniěmě obchodovatelnou. Při porovnání s cenami stavebních pozemků v přibližně stejné lokalitě či okrese se v poslední době obchodují za cenu okolo 700,00 Kč/m2,například v lokalitách Dubí,Osekjláj u Duchcova,Domaslavice.Vesměs se jedná o zasít'ované pozemky. Obvyklou cenu oceňovaného pozemku odhaduji na částku cca 600,00 KČ/m2 V Oseku '?. ÉÉ 1 "*"É,W,,,,,,, Slovenská Osek % qm ľ Qďr' telefon: D. ZNALECKÁ DOLOŽKA Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: Znalecký posudek jsem podal jak znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne ,č.j. Spr. 2587/79 pro základní obor ekonomika,odvětví ceny a odhady nemovitostí., Znalecký posudek byl zapsán pod poř. Č. 5353/006/21 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 5353/006/21. l P -7-

13 ez\/ :r í " L~ 1 srr" ž:arjcjsrl" i C> CJ..cí " 1< c> 'la Ej = x"l :Ĺ F" c> :z: <žž: iti K l.l. ="C."=";'" aw ía); '"""' MR prodej : říz prodej : st.p. c... Kuýní c etia m2 'ä'% '"3%" áv Zada-cel : Vyjádření" sravebního úřadu datum :dikub CiC /":'".:".. Popis sousedských vztahů příloha + snímek : -Ý~ 'U -"QqX 'UJŇUL woh t. záznamy o osobním j ednání s Žada"telem,korespondence Podpis Dacum obsah j ednání, písemného sdělení žadatele : %.,, d l l i :. poznámka (datum obj ed.znal.posudku. odděl. plán ). darům podpisu znalecký Kupní cena Vklad na KÚ' podání : KS posudek právní účjnky :

14 J4j Město Krupka Hana Vorlíčková - ved. Mariánské náměstí Krupka l odděl. majetku Městský úřad Krupka, &es,, """ " ti:,. 9!!'- (= '"" =/,'"1aL....,..Ý. Žádost o prodej_části p0zemkové parcely. Č. 706?li"ků. BohosudOv. Vážená paní Vorlíčková, Žádám o prodej části p.p.č. 706/1 v k.ú. Bohosudov o výměře cca 600 m2. Na parcele se nachází zahrada. Zahradu užívá naše rodina celý život, vždy sloužila jako součást k naší nemovitosti. Na uvedené parcele bych postavil rodinný dům. V Krupce dne Děkuji za vyřízení. Příloha: snhnek+výpis

15 Ežxi" :r I>FZA"TČjřj Í Ľ.ľ s"r :r C> O.. cl " 1< ľ-j' F' =' :Ĺ F' C> = m :K 1_1 - Dj) L. ; /"á ="= """"" ""'u ä:"' '""""L'""""'" P P ' X/1 t%w &l """"""""n' území 1<//(Ť -,r.p.č.. Kutjtli cetia m2 MR pľode j : MZ prodej : "V žadarel ', l vyj ádření" stavebního úřadu darum :d. fy Neá?a',R Městsky úrad J MariánskC nám. 22 l,l' Krupka l t,, l l-,, J' Popis sousedských vz-tahů příloha + snímek : aahadgu L Dema/lbsh'. Gilr záznamy o osobním j ednání s Zada-čelem, korespondence Podpis Darum obsah j ednání, p ísemného sdělení žada"cele : bi: ;1l/í -ocjul&lo ť) Lucň J"LoF*'Ť k KOĽ" /iuu (eätt,jo" ý"č M/1 ",cqm/š~ kti ä!2. 'z alo/ý). poznámka (datum objeď.znal.posudku. odděl. plán ). datum podpisu znalecký Kupní cena Vklad na KÚ'podání : KS posudek právní účjnky :

16 Město Krupka ';1g//n, Městský úřad Krupk" Odbor správy majetku m&ta m - odděleni. ma'etku j 41742Krupka l ' l' Ĺ Lj" f Mě$t$ký úřad Krupka, JU ::, ',.,';M',2"...,,. Žádám/e/ tímto o odkoupení p.p.č. č o výměře Éy/gg m2 %1Ň ' '-'""""" _, Věc : Ž á do s t na odkoupení pozelnku z majetku města. v k ú za účekm -Z Podáním této žádosti prohlašujvprohlašujemd, že jsem se seznámil/li/se stavem výše uvedené nemovitosti tak, jak leží a stojí, s obsahem této žádosti a svým podpisem snrmji/jeme/ souhlas s uvedenou základni' cenou stanovenou dle Pravidel pro prodej pozemků z majetku města ze dne a souhlas se stanovením celkové kupní ceny dle těchto Pravidel. l. pozemek určený ÚPD ke stavbě, pro majetkové vypořádání pozemku pod stavbou(garáž, zahr.chatk& rekr.objekt apod.),pozemky přiléhající k nemovitostem a pozemky o výměře větší než 400 m2 včetně přiléhajících pozemků tvořící jeden ňmkční celek(např.dva pozemky vedle sebe s jiným p.p.č.) základní cena : 200,- Kč/m2 2. a)pozemek k rekreačním účelům (tzn.pro výstavbu zahradní chatky,chalupy atd.) b)pozemek k individuální rekreaci přiléhající ke stavbě a tvořící s touto stavbou fůnkční celek c)pozemek přiléhající k nemovitosti sloužící k trvalému bydlení žadatele o výměře menší než 400 m2 nebo pozemek sloužící jako přístupová cesta k této nemovitosti základní cena : 150,- KČ/m2,,M Základní cena je platná pro všechna katastrální území města Krupka. K žádosti doložit tuto přílohu : doložení kopie aktuálního snímku z KN potvrzený katastrálním pracovištěm (nesmí být starší déle než jeden měsíc) se zákresem předmětné části parcely žadatel adresa tel. : V Krupce dne- Je-Z,Lo 1'ý µapis

17 P&ika:e dal 1SKN - Os :4m, 136 µyů. 1 l ;:? Prehiedka Kat3stf'álni ma pa Kata strálni m a p '. " cjrtňfót o Mapal 'jz, katastru Map poz. kí > ( 4ja77"ov"j /y&7e"/ 7'" "' ~ \\'\,,CL == ~ " ro6/1 ', ->" '\, '" Na/km a 2/qj)(',r ~ ' "-.. - "?R/jE2D, í,j' 1'á"pej G, l ' \ L'S - --' CL W 7062 i- Q-.1Elj/yi: eu6 ' '3,.-. " l p,úju /> r a ' 706/4 jµuwu"'.. -- "' ".--""""" (L ' µzsj// 7Q- 708Q f} 1L783i2,.,j- CE$TA l _ ' P q 08i3 CL ,5 -,&,;,, I,062 7%,2 1:5DU l Q- O"'"""'"l 1=Trj0 25m 708/4 KM aemt=-m / % Q %»923cc3maNmcMN a~nahlizerúdck] 1/1

18 R) Rada m č s t a KRUPKA USNESENÍ z 46. schůze Rady města konané dne p. p. č. 689/56 v k ú. Maršov u Krupky, se stanovení měsíčních splátek ve výši 3.750,00 KČ a to se splatností k poslednímu dni v měsíci běžného kalendářního roku a s poslední splátkou nejpozději do běžného kalendářního roku. splátkový kalendář bude předmětem dodatku č. 1 ke stávající výše uvedené nájemní smlouvě. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. Z: ved.om/osmm T: 05/14 Usnesení Č. 1387/14 DcAatek č. l k pronájmu pozemku RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku č. 109/53/OM/OSMM/11/Ju-10 na pronájem části p. p. č. 546/1, v k.ú. Horní Krupka, za účelem sekání na dobu neurčitou dle usn. č. 72/97 ze dne /14 "'"" ' dáv -rt)(lei pozemků - tmmér RM scb'aluje záměr prodeje pozemků: 1. p. p. č. 961 o výměře cca 2. p. p. č. 961 o výměře cca 3. p. p. č. 541/2 o výměře cca 4. p. p. č. 456/1 o výměře cca 5. p. p. č. 1876/3 o výměře cca 6. p. p. č. 793/3 o výměře cca 85 m2 65 m2 60 m2 115 m2 500 m2 6 m2 Z: ved.om/osmm T: k. ú. Vrchoslav k. ú. Vrchoslav k. ú. Horní Krupka k. ú. Krupka k. ú. Krupka k. ú. Bohosudov záměr prodeýe pozeňmi'w" 1. p. p. č. 1399/21 o výměře cca 2. p. p. č. 848/2 o výměře cca 7,06/..1-.,am', 4. p p. č. 546/1 o výměře cca 80 m2 k. ú. Krupka 200 m2 k. ú. Horní Krupka " -m'ňí2* - ' :' k:-ů. 300 m2 k. ú. Horní Krupka Z: ved.onuosmm T: 05/14 ljsneseuí Č. 1389/14 \1aietkopr:i\"ni \" Ĺ}Ui':idáľ]i!)i'e\ miíit rku iid (" R ÚPZSVM RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu č. 37/14/4120 na bezúplatný převod pozemků do majetku města od ČRJÍPZVM včetně schvalovací doložky. Jedná se o pozemky: p. p. č. 2700/3 (ostatní plocha) o výměře 73 m2, k. ú. Krupka p. p. č. 3568/2 (ostatní plocha) o výměře 245 m2, k. á Krupka ZM Usnesení Č. I390/14 Z: ved.om/osmm T: zasedání 4

19 Rada města KRUPKA ZÁPIS z 43. schůze Rady města konané dne P 2 - mat. Č Prodej pozemků - záměr RM 6ti hlasy schválila záměr prodeje pozemků pod body , neschválila záměr prodeje pod bodem 7. Umesení1315/14 - mat. č Návrh na zrušení předpisů v kompetenci OSMM-OM RM 6ti hlasy schválila zrušení Zásad prodeje bytů z majetku Města Krupka a doporučila ZM schválit zrušení Pravidel pro prodej bytových domů z majetku Města Krupka Umesení1316/14 - mat. Č Pronájem pozemku - RM 6ti hlasy schválila žádost o pronájem uvedeného pozemku za cenu 6.000,- KČ/rok Usnaení1317/14 - mat Žádosti o zřízenívěcného břemene RM 6ti hlasy schválila všechny žádosti o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu Usnesení1318/14 - niat. Č splátkový kalendář- dlužné nájemné a plnění spojená s užíváním bytu KM 6ti hlasy nedoporučila ZNI schválit žadatelce opětovně splátkový kalendář z důvodu, Že žádný z uzavřených splátkových kalendářů neplatila Usn«eníl319/14 - mat. Č Pronájem pozemku - RM 6ti hlasy schválila žádost o pronájem uvedeného pozemku za cenu 2.000,- KČ/rok. Usnesení1320/14 - mat. Č Majetkové narovnání pozemků v k.ú. Bohosudov garáže,,vvhlídka" RM 6ti hlasy doporučila ZM výkup původních pozemků od všech vlastníků za l,- KČ a prodej nových pozemků dle skutečného stavu za l,- Kč. Usnesení 1321/14 - inat. Č Změna SBVB - RM 6ti hlasy schválila zrněnu bodu 3 a doplnění smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu Usnesení1322/14 - mat. Č Majetkoprávní vvpořádání pozemků v k.ú. Bohosudov - bezplatny převod od ČR ÚPZSVM RM 6ti hlasy doporučila ZM schválit předloženou smlouvu č. 25/14/4120 včetně schvalovací doložky Usnesení1323/14 - dále RM doporučila, vzhledem k tomu, že se nepřihlásil žádný zájemce, prodloužit vývěsní lhůtu a ponechat zveřejněný pronájem nebytových prostor Mariánské náměstí č.p bez usnesení - RM 6ti hlasy uložila připravit návrh podmínek prodeje pozemků- možnost doložení Znaleckého posudku při podání žádosti o slevu Usneseníl324/14

20 ' Rada města KR(JPKA USNESENÍ z 43. schůze Rady mčsta konané dne Usnesení Č /14 Vvbudoř'ání od(h'cho C zónv ulice K. Čapkat RM schvaluje vybudování oddychové zóny v ulici K. Čapka ( prostor vedle ulice K Háječku) a ukládá zajistit odstranění a odvoz náletových stromů a křovin, zapůjčení nářadí a koleček pro občany, kteří dne provedou úklid prostoru a následný odvoz odpadu. V měsíci dubnu budou v této zóně instalovány lavičky. es " tjš:":zů r :.'.,íl Z: ved.osmm T: 03/14 r RM doporučuje ZM ke schválení prodej části.. p.p.č Š1"/9""'o výměře"39 m2 v k.ú. Vrchoslav pro Ústecký kraj za cenu dle výměru 01/2014 MF ČR tj. za celkovou kupní cenu vc výši 1.950,00 Kč.., ť... " 'í l " '. l. Í, ; -. _:.', 1.,, '.-"-: ne ní žj.ĺ.r, 1u?š :; ť:}", "';í:ů., '" '.'.. : "" " ' :.:, n l! RIvI schvaluje odpis dlužného nájemného a plnění spojená s užíváni' bytu pro: r Z: ved.om/osmm T: ,jméno ná,jemce byt užívaný na adrese výše dlužného nájemného Revoluční Cp. 116 l ,58 KČ Z:ved. ONUOSMM T: 03/14 RM doporučuje ZM schválit prodej l. p.p.č. 802 o výměře cca 765 rn2 žadatel: účel: stavba NRD (scelení k p.p.č. 78) k.ú. Horní Krupka Z: ved.om/osmm T: RIvI schy((luje zániěr prodeje pozemků: l. p.p.č. 706/1 o výměře cca 600 m2 2. p.p.č. 732/22 o výměře 25 m2 3. p.p.č. 708/1 o výměře 27 m2 4. p.p.č. 1811/1 o výměře cca 100 m2 p.p.č. 1817/1 o výměře cca 400 m2 5. p.p.č. 793/1 o výměře cca 100 m2 6. p.p.č. 3484/2 o výměře 34 m2 včetně schválení zřízení věcného břemene pro Cp. 69 k.ú. Bohosudov Horní Krupka Bohosudov Krupka Krupka Bohosudov Krupka

21 t í : Ě i í S Rada města KRUPKA ZÁPIS z 44. schůze Rady města konané dne ZÁPIS z 44. schůze Radv města konané dne C j C i Přítomni: PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ing. Jaroslav Dubský, p. Václav Krása, Ing. Lumír KváČa, Mgr. TomአLiška, Ing. Milada Sahulová, p. Karel Rouček, Ing. František Růžička-taj. ') F i' Viz přiložená listina přítomných. 'i i ľ F E í l ď l Schůze rady byla svolána písemnou pozvánkou. Materiály k projednání byly předány dle Jednacího řádu RM. Schůzi v 08:00 hodin zahájil starosta PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, který dále celou schůzi řídil. Ověřovatelem zápisu a usnesení byl určen pan Karel Rouček. Program: 1. Schválení programu, určení ověřovatele zápisu a usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Materiály ostatních odborů 4. Různé 5. Závěr Program schválen 7 hlasy ) 8:00 - starosta přivítal přítomné Členy na 44. schůzi RM informace tajemníka o tom, co by obnášelo, kdyby byl úřad zařazen do III. stupně i.- l, ; i i l a R - Mat. č Pravidla schvalování účetní závěrkv města Krupka sestavené k rozvahovému dni čj. 9/2014/ZM - RM 7mi hlasy doporučila ZM předložená pravidla schválit Usnesení 1335/14 Ť i í,p, I l F,'q r ;7 C L 'S L 8:30 h - MO pí VorlíČková - Mat. č Prodej pozemků - žádosti RM 7nii hlasy doporučila ZM schválit prodeje dle předloženého materiálu Usneseníl343/14 - Mat. č Plnění usn. RM 1324/14 ze dne Bylo předloženo porovnání cen prodeje pozemků dle ceny znalce a ceny dle Pravidel a předloženy tři možnosti změny Pravidel. RM materiál vzala na vědomí a bez doporučení možností a uložila předložit ZM ke schválení Usnesení1352/14 - Mat. č Žádosti o zřízení věcného břemene- služebnosti RM 7mi hlasy schválila žádosti o zřízení věcných břemen dle předloženého návrhu Usnesení 1344/14 - Mat. č Majetkoprávní vypořádání pozeniků v k.ú. Bohosudov - bezúplatny Převod majetku od ČR ÚPZSVM l F

22 Rada města KRUPKA USNESENÍ z 44, schůze Rady města Krupka konané dne RgzŠířeni třkruhů gôplň!']yc.činnosti organizace Dodatek Č. 3 ke zřtzovaei hstině ZŠ a MS Krupka. Teplická 400 RM doporučuje ZM schválit; na základě žádosti Mgr. Tomáše Lišky, ředitele Základní Školy a Mateřské školy Krupka, Teplická 400 a) Rozšíření okruhů doplňkové činnosti o prodej s obsluhou, kantýna; b) Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Krupka, Teplická 400. Z: ved. OŠKaSV T: Usnesení č. 1342/14 RozŠíření poskytování služby Pečovatelská služba Krupka RM schvaluje rozšíření poskytování služby Pečovatelské služby Krupka na 7 dní v týdnu vc. sobot, nedělí a svátků v čase od 06:30-15:00 hodin s účinností ode dne Z: ved. OŠKaSV T: od RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků de žádostí takto: l. p. p. č. 706/1 o výměře cca 600 m2 k.ú. Bohosudov žadatel: účel: výstavba rd 2. p. p. č. 732/22 o výměře 25 m2 k.ů. Horní Krupka žadatel: účel: scelení k nemovitosti p. p. č. 732/23 3. p. p. č. 708/1 o výměře 27 m2 k.ú. Bohosudov žadatel: účel: zahrada k nemovitosti - vypořádáni' GP 4. p. p. č. 1811/1 o výměře cca 100 m2 k.ú. Krupka p. p. Č. 1817/1 o výměře cca 400 m2 k.ú. Krupka žadatel: účel: zahrada k rekreačnímu účelu 5. p. p. č. 793/1 žadatel: o výměře cca 100 m2 k.ů. Bohosudov účel: scelení k nemovitosti čp p. p. č. 3484/2 o výměře 34 ni2 k.ú. Krupka žadatel: účel: vypořádání GP - nemovitost Cp zřízení věcného břemene pro Cp, 69 Z:ved. OM/OSMM T: ,..,..... Oprávněný DotČené pozemky Stavba " OÚPaSŔ Smouva/ceä; p. p. č. 19/2 Přístupová cesta na Nemá SoVB: 2000,- k. ú. Bohosudov pozemek námitek KČ + 21 % DPH p. p. č. 868/1 Prodloužení vodovodu pro Nemá SoBVB: k.ú. Unčín u Krupky SRD a kanalizace pro námitek 2000,- IORD l Kč + 21 % 3

23 Zastupitelstvo města KRUPKA ZÁPIS z 22. zasedání Zastupitelstva města Krupka konaného dne !4 2. ZNI rozhodlo v souladu s ustanovením 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách uplatněných podle ustanovení 52 odst. 2 a 3 zákona Č. 183/2000 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v řízení o návrhu Územního plánu Krupka ve znění dle předloženého návrhu. 3. ZNI vydává jako orgán příslušný podle ustanovení 6 odst. 5, písm. C) zákona Č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Krupka formou opatření obecné povahy dle předloženého návrhu. Hlasování: l Nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva obce byla výše uvedená usnesení schválena. Usnesení Dli, Ell, FII 10:30-10:45 - přestávka 6.-Majetkoprávní záležitosti Mat. č Prodej pozemku z majetku města - kú. Vrchoslav (část komunikace 11/253) pro ÚsteckY kraj Při projednávání nebyl vznesen žádný protinávrh. RM doporučila prodej schválit Hlasování: 18 - O - O Nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva obce byl prodej pozemku schválen UsneseníB/7 Mat. Č Prodej pozemků - žádosti Byl předložen návrh prodeje pozemků dle žádostí RM doporučila schválit dle návrhu. Během projednávání nebyl vznesen žádný protinávrh. 1. p.p.č. 706/1 o výměře cca 600 m2 k. ú. Bohosudov žadatel: účel: výstavba RD hlasování: 17 - l - O Nadpoloviční většinou všech Členů zastupitelstva obce byl prodej pozemku schválen 2. p.p.č. 732/22 o výměře 25 m2 k. ú. Horní Krupka žadatel účel: scelení k nemovitosti - p.p.č. 732/23 hlasování: 18 - O - O Nadpoloviční většinou všech Členů zastupitelstva obce byl prodej pozemku schválen 3. p.p.č. 708/1 o výměře 27 m2 k. ú. Bohosudov žadatel: účel: zahrada k nemovitosti - vypořádání GP hlasování: 18 - O - O Nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva obce byl prodej pozemku schválen 4

24 ! l Zastupitelstvo Města KRUPKA USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Krupka konaného drie ZASTUPITELSTVO MĚSTA KRUPKA - É. scenäĺij - pokračování 7. Smlouvu na prodej části pq-č- 951/9 o výměře 39 m2 v k.ú. Vrchoslav pro Ústecký kraj za cenu dle výměru 01/2014 MF CR tj. za celkovou kupní cenu ve výši 1.950,00 KČ. 8. Prodej pozemků dle žádostí: 1. p.p.č. 706/1 o výměře Žadatel: účel: výstavba RD cca 600 m2 k. úl Bohosudov 2. p.p.č. 732/22 o výměře 25 m2 žadatel účel: scelení k nemovitosti - p.p.č. 732/23 3. p.p.č. 708/1 o výměře 27 m2 žadatel: účel: zahrada k nemovitosti - vypořádání GP 4. p.p.č. 1811/1 o výměře cca 400 m2 p.p.č. 1817/1 o výměře cca 100 m2 žadatel: účel: zahrada k rekreačnímu účelu k. ú. Horní Krupka k. ú. Bohosudov k. ú. Krupka k. ú. Krupka 5. p.p.č. 793/1 o výměře cca žadatel: účel: scelení nemovitosti Cp m2 k. ú. Bohosudov 6. p.p.č. 3484/2 o výměře 34 ni2 žadatel: účel: vypořádání GP - nemovitost Cp. 70 zajištění přístupu pro nemovitost Cp zřízení VB 7. p.p.č. 802 o výměře cca 765 m2 žadatel: účel: stavba NRD (scelení k p.p.č. 78) k. ú. Krupka k. ú. Horní Krupka 9. ZruŠení předpisu Č. 1/ Pravidla pro prodej bytových domů z majetku Města Krupka (schváleny ZM usnesením B/l2). 10. Vypořádání pozemků - garáží na Vyhlídce - výkup původních pozemků od všech vlastníků a to za l,- Kč do majetku města (dle mat. OM Č.14 přílohy 2) včetně manželů Haberle Karel a Jiřina; - prodej nových pozemků dle skutečného stavu za l,- KČ vlastníkům (dle mat. OM č. 14 přílohy 2) části p.p.č. 994/13, 983/1, 998/20, 998/6 vše k.ú. Bohosudov, p.p.č. 994/77 a p.p.č. 994/78 k.ú. Maršov u Klupky. 2

25 Rada města Krupka Zápis ze 41. schůze RM ze dne Mat. č Prodej části poz.p.č. 706/1 k.ú. Bohosudov - - opětovné projednání H. Vorlíčková předložila k opětovnému projednání prodej části poz.p.č. 706/1 v k.ú. Bohosudov. Konzultace s JUDr. Svobodou - ukončení nájemní smlouvy nájemce s postupem a prodejem nesouhlasil - postoupil právníkovi - celá záležitost trvala 6 let - návrh na opětovné projednání prodeje. RM doporučila 5ti hlasy (l se zdržel) ZM ke schváleníuzavření kupní smlouvy na poz.p.č. 706/1 o výměře cca 600 m' v k.ú. Bohosudov za kupní cenu 200,- Kč/m' (dle v té době platných pravidel pro prodej pozemků) s panem Usnesení Č. 2027/2020 Mat. Č Záměr směw pozemků v k.ú. Vrchoslav H. Vorlíčková předložila k projednání návrh směny pozemků na základě předložené žádosti v k.ú. Vrchoslav. Znalecký posudek bude vypracován- proběhlo místní šetření - vybudováni' plotu. RM schválila 6ti hlasy vyhlásit záměr směny vše v k.ú. Vrchoslav takto: l) převod do majetku města část st.p.č. 35/1 o výměře cca 7 m' zapsáno na LV č ) převod z majetku města část poz.p.č. 85/1 o výměře cca 70,jj2 s doplatkem. Usnesení č. 2028/2020 Mat. bez Č. - Dodatek č. 1 (Č. 369/134/OM/OSM/2020) ke smlouvě o dílo č. 25/09/OM/OSMM/2015 s VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.. Teplice H. Vorlíčková předložila k projednání Dodatek č. 1 (Č. 369/134/OM/OSM/2020) ke smlouvě o dílo č. 25/09/OM/OSMM/2015 s VÝTAHY VANĚRKA s.r.o., Teplice. RM schválila 6ti hlasy uzavření Dodatku č. 1 (Č. 369/134/OM/OSM/2020) ke smlouvě c) dílo č. 25/09/OM/OSMM/2015 s VÝTAHY VANĚRKA s.r.o., Teplice s platností od 01.1L2020. Předmětem dodatku je zvýšení paušálního poplatku o 40,- KČ bez DPH za užívání výtahu v objektu Vodní Č.p. 13, Krupka. Usnesení Č. 2031/2020 8:45 hod. - OSM - Dana Červenková Mat. Č Dodatek Č. l (Č. 346/93/OSM/2020) ke smlouvě Č. 281/77/OSM/2020 na akci,,oprava místních komunikací v Krupce - úl. Na Hrázi, Sídliště nad Plovárnou, ul. U Plovárnv. úl. AlŠova UnČín D. Červenková předložila k projednání Dodatek č. l (č. 346/93/OSM/2020) ke smlouvě č. 281/77/OSM/2020 na akci,,oprava místních komunikací v Krupce - úl. Na Hrázi, Sídliště nad Plovárnou, ul. U Plovárny, úl. AlŠova - Unčín. RM schválila 5ti hlasy (l se zdržel) Dodatek Č. l (Č. 346/93/OSM/2020) ke smlouvě č. 281/77/OSM/2020 na akci,,oprava místních komunikací v Krupce - úl. Na Hŕázi, Sídliště nad Plovárnou, ul. U Plovárny, úl. AlŠova, Unčín- náhrada opravy komunikace Mariánské nám. č.p. 22 za komunikaci Alšova a posunutí termínu dokončení komunikace Sídliště nad Plovárnou na Usnesení Č.2032/2020 5

26 Rada města Krupka Usnesení z 41. schůze RM ze dne l) převod do majetku města Poz.p.č.795/3(ostatní plocha) o výměře 856 m2 Poz.p.č.796/2(ostatní plocha) o výměře 616 m2 Poz.p.č.801/2(ostatní plocha) o výměře 516 m2 Poz.p.č.803/2(ostatní plocha) o výměře 47 m2 Vše k.ú. Bohosudov Zapsáno na LV Č ) převod z majetku města poz.p.č.229 o výměře poz.p.č.2906 q výměře st.p.č.103 o výměře dle zpracovaného GP. Usnesení č. 2025/2020 Pronájem pozemků v k.ú. Horní Krupka - cca cca cca RM schvaluje: l. vyhlášení záměru pronájmu Část poz.p.č.803/4(lesní pozemek) o výměře cca 1300 m2 Část poz.p.č.172(ostatní plocha) o výměře cca m2 Poz.p.Č.l083(ostatní plocha) o výměře 79 m2 120 m2 k.úkrupka 155 m2 k.úkrupka 25 m2 k.ílkrupka Z: ved. OM/OSM T: 10/20 2. uzavření nájemní smlouvy na část poz.p.č.803/4(lesní pozemek) o výměře cca 1300 m2, část poz.p.č.172(ostatní plocha) o výměře cca m2 a poz.p.č.l083(ostatní plocha) o výměře 79 m2, a to v termínu od na dobu neurčitou. 3. stanovení nájmu ve výši l,- KČ/rok. Z: ved. ONUOSM T: 10/20 Usnesení č. 2026/2020 Majetkoprávní vvpořádání pozemku v k.ú. SobČchleby u Krupky (komunikace) - úplatní' převod majetku dle zákona č. 13/1997 Sb. od ÚPZSVM RM doporučuje ZM ke schválenl' Smlouvu č. 1 12/20/4120 k.ú. Soběchleby u Krupky poz.p.č.2 14/15(ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 117 m2 za cenu ,00 KČ včetně schvalovací doložky. Z: ved. OM/OSM T: 10/20 Usnesení č. 2027/2020 Prodej části poz.p.č. 706/1 kú. Bohosudov - - opětovné pro jednání RM doporučuje ZMke schválení uzavření kupní smlouvy na poz.p.č. 706/1 o výměře cca 600 m' v k.ú. Bohosudov za kupní cenu 200,- Kč/m2 (dle v té době platných pravidel pro prodej pozemků) s panem Z: ved. OM/OSM T: 10/20 3

27 ' Zastupitelstvo města Krupka Zápis z 13. zasedání ZM ze dne b i)poz.p.č.557/43 o yýměře 400 m2 Žadatel : (v mat. bod 9.) ÚČel : zřízení zahrady SÚ : neníá námitek, řešeno GP Cena dle znaleckého posudku 260,- KČ/m' + DPH Usnesení Č. A/7 k.ú. Bohosudov Mat. č 89 - Majetkoprávní vvpořádání pozemku v k.ú. Soběchleby u Krupku (komunikace) - úplatný převod majetku dle zákona č. 13/1997 Sb. od ÚPZSVM Starosta předložil k projednání návrh na úplatný převod v k.ú. Soběchleby u Krupky. O slovo se přihlásila Mgr. M. Řeháková. - v předloženém materiálu chybí důvodová zt)ráva a nebyl předložen znalecký posudek. Diskuze: starosta, tajemník, Ing. R. Příhoda, Bc. K. Rouček - Bylo již projednáno v ZM dle Cena je Ill,- Kč/m'. - Cena stanovena dle metodiky ÚPZSVM. Starosta vyzval k hlasování: Hlasování: pro: 19 proti: O zdrželo se: 2 ZM schválilo uzavřít Smlouvu č. 112/20/4120 k.ú. Soběchleby u Krupky poz.p.č. 214/15 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 117 m2 za cenu ,- KČ včetně schvalovací doložky. Usneseni Č. A/8 Mat. č Prodej části poz.p.č. 706/1 k.ú. BOhosudov - opětovné projednání Starosta předložil k opětovnému projednání prodej části poz.p.č. 706/1 k.ú. Bohosudov. O slovo se přihlásil Mgr. R. Kadlec. - Chybí současný odhad - cena dle v té době platných pravide1( (cena určena v roce 2014). Protinávrh Mgr. R. Kadlec - Zhotovení nového znaleckého posudku a projednat prodej v dalším ZM. Diskuze: Mgr. M. Bačová, Mgr. Z. Saifert, MBA, A. Vítů, starosta - Prodej pozemku nedořešen - zastupitelé by se měli žadateli omluvit. - Důvod prodeje pozemků jiným zájemcům než je nájemník - žadatel pozemky užívá bez nájemní vztahu. - Sanace hřbitova Protinávrh Ing. R. Příhoda - Podpořit protinávrh Mgr. R. Kadlece zhotovit nový znalecký posudek, znovu zveřejnit na základě jiných cen a projednat prodej v dalším ZM. Protinávrh starosta - Stáhnout materiál Č. 90 z programu zasedání ZM. Nejprve se hlasovalo o protinávrh starosty. Hlasování: pro: 19 proti: O zdrželo se: 2 Protinávrh byl přijat. ZM schválilo přijetí protinávrhu PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA stáhnout materiál Č. 90,,Prodej části poz.p.č. 706/1 k.ú. Bohosudov - opětovné projednání" z programu zasedání ZM. Usnesení č. AB2 6

28 A. SCHVALUJE - pokračování: Zastupitelstvo města Krupka Usneseníz 13. zasedání ZM ze dne Plán Činnosti finančního výboru na l pololetí neprodat pozemkovou parcelu číslo 533/11, katastrální území Unčín u Krupky, pro výstavbu rodinných domů v městské části Unčín dle usnesení zastupitelstva města číslo A/l2 z 12. zasedání zastupitelstva města ze dne o prodeji pozemku(ů) na pro výstavbu rodinných domů v městské části Unčín. 31. nepřijetí protinávrhu Ing. Rostislava Příhody k prodeji poz.p.č. 527/12 o výměře cca 250 [n2 v k.ú. MarŠov u Krupky - navrhnout dopravní řešení a pak znovu předložit k prodeji. 32. přijetí protinávrhu PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA stáhnout materiál č, 90,,Prodej části poz.p.č. 706/1 k.ú. Bobosudov - opětovné projednání" z programu zasedání ZM. 33. přijetí protinávrhu Mgr. Be. Marcely Řehákové uzavřít směnu pozemků v k.ú. Vrchoslav l) převod do majetku města --- část st.p.č. 35/1 o výměře cca 7 m' zapsáno na LV Č ) převod z majetku města - část poz.p.č. 85/1 o výměře cea 70 m2. s tím, že doplatek bude stanoven na základě zpracovaného GP. 34. nepřijetí protinávrhu Mgr. Miloslavy Bačové stáhnout z programu materiál č Návrh Smlouvy o revolvingovém úvěru a materiál č Návrh Smlouvy o úvěru. B. BERE NA VĚDOMÍ: 1. žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů pro rok Zápisy z jednání kontrolního výboru konaného dne , a Zápisy z jednání finančního výboru konaného dne , a podnět Adolfa Vítů na řešení jednosměrných ulic na sídlišti Hamry. 5

29 Rada města Krupka Zápis z 51. schůze RM ze dne RM schválila 7mi hlasy vyhlásit záměr prodeje pozemku z majetku města na základě usnesení č. D/2 ze dne : poz.p.č.643/1 o výměře cca m2 k.ú. Maršov u Krupky Usnesení Č.2247/2021 Mat. č Prodej části poz.p.č. 706/1 k.ú. Bohosudov- opětovné projednání H. Vorlíčková předložila k opětovnému projednání prodej části poz.p.č. 706/1 v k.ú. Bohosudov. RM doporučila 7mi hlasy ZM ke schválení Uzavření kupní smlouvy na poz.p.č.706/1 q výměře cca 600 m2 v.k.ú. Bohosudov s panem takto : 2. za cenu obvyklou dle ZP Č.5353/006/21-220,00 Kč/m2 + DPH Usnesení č. 2248/2021 Mat. č Žádost o prodej pozemků - vvhlášení záměru prodeje k-ú. Sobědruhy stažen z projednáni' - bude předloženo na příští jednání RM Mat. Č Stanovisko k záležitosti poz.p.č. 706/1 k.ú. Bohosudov H. Vorlíčková předložila k vyjádření návrh v rámci prodeje části poz.p,.č. 706/1 v k.ú. Bohosudov nebo směny pozemků - vyjádření JUDr. Svoboda. RM yzala na Udomínávrh na řešení sporu mezi Město Krupka a - prodej Usů poz.p.č. 706/1 v k.ú. Bohosudov a tŕval 7mi hlasy na svém původním rozhodnutí RM dne usnesení č. 1388/14. Usneseníč. 2249/2021 Mat. č Žádost o možnost uzavření pozemku v k.ú. UnČín u Krupkv v majetku města - H. Vorlíčková předložila k projednání žádost o možnost uzavření pozemku v k.ú. Unčín u Krupky v majetku města. - oprava brány a uzavření pozemku - klíč i pro MěPo. RM souhlasila 7mi hlasy uzavřít poz.p.č. 954 v k.ú. Unčín u Krupky v majetku města Krupka dle navržených podmínek v době od 20:00 do 06:00 hodin. Usnesení č. 2250/2021 8:40 hod. OSM - D. Červenková Mat. Č Bezplatné předání komunikace a veřejného osvětlení na p.p.č. 557/1 k.ú. Bohosudov D. Červenková předložila k projednání žádost q bezúplatný převod komunikace a veřejného osvětlení. Diskuze: starosta, D. Červenková, Mgr. Z. Saifert, MBA - Komunikace ze zámkové dlažby, údržba silnice problematická - otáčení vozidel údržby. Komunikace před stavbou RD. RM vzalá na vědomí žádost o bezúplatný převod komunikace a zařízení veřejného osvětlení na p.p.č. 557/1 k.ů. Bohosudov. Podmínkou předání komunikace bude podání nové žádosti po dokončení výstavby rodinných domů. Usneseni č. 2251/2021 5

30 Rada města Krupka UsnesenĹz 51. schůze RM ze dne 09, Usnesení č. 2246/2021 Majetkoprávní vvpořádání pozemků v kú. Krupka (komunikace) - převod (prodej) z majetku města do majetku Ústeckého kraje RM doporučuje ZM ke schválení uzavřít kupní smlouvu na pozemky v k.ú. Krupka takto: poz.p.č.3575/6 (ostatní plocha - silnice) o výměře 94 m2 - odděleno z původní poz.p.č.3575/5 poz.p.č.3714/3 (ostatní plocha - silnice) o výměře 136 m2 - odděleno z původní poz.p.č.3714/2 dle GP Č /2020 ze dne převod do majetku Ústeckého kraje za celkovou kupní cenu : ,- KČ. Z: ved. OM/OSM T: 03/21 Usnesení Č.2247/2021 Vvhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. MarŠov u Krupky a UnČín u KrupkV RM schvaluje vyhlásit záiněr prodeje pozemku z majetku města na základě usnesení č. D/2 ze dne : poz.p.č.643/1 o výměře cca m2 k.ú, Maršov u Krupky Usnesení'č. 2248/2021 Z: ved. OM/OSM T: 03/21 Prodej části poz.p.č. 706/1 k.ú. Bohosudov - opětovné projednání RM doporučuje ZMke schváleníuzavření kupní smlouvy na poz.p.č.706/1 o výměře cca 600 m2 v.k.ú. Bohosudov s panem takto : 2. za cenu obvyklou dle ZP Č.5353/006/21-220,00 KČ/m2 + DPH Z: ved. OM/OSM T: 04/21 Usnesení č. 2249/2021 Stanovisko k záležitosti poz.p.č. 706/1 k.ú. Bohosudov RM bere na vědomínávrh na řešeni sporu mezi Město Krupka a - prodej části poz.p.č. 706/1 v k.ú. Bohosudov a trvá na svém původním rozhodnutí RM dne usnesení č. 1388/14. Z: ved. OM/OSM T: 03/21 Usnesení Č. 2250/2021 Žádost o možnost uzavření pozeniku v k.ú. Unčín u Krupkv v majetku města, Krupka RM souhlasí' uzavřít poz.p.č. 954 v k.ú. Unčín u Krupky v majetku města Krupka dle navržených podmínek v době od 20:00 do 06:00 hodin. Z: ved. OM/OSM T: 03/21 Usnesení Č. 2251/2021 Bezplatné předání komunikace a veřejného osvětlení na p.p.č. 557/1 k.ú. Bohosudov RM bere na vědomí žádost o bezúplatný převod komunikace a zařízení veřejného osvětlení na p.p.č. 557/1 k.ú. Bohosudov. Podmínkou předání komunikace bude podání nové žádosti po dokončení výstavby rodinných domů. Z: ved. OSM 3

31 Zastupitelstvo města Krupka Zápis z 15. zasedání ZNI Krupka ze dne ZM schválilo uzavřít kupní smlouvu na pozemky v k.ú. Krupka takto: Poz.p.č.3575/6(ostatní plocha - silnice) o výměře 94 m2 - odděleno z původní poz.p.č.3575,'5 Poz.p.č.3714/3(ostatní plocha - silnice) o výměře 136 m2 - odděleno z původní poz.p.č.3714/2 dle GP Č /2020 ze dne převod do majetku Ústeckého kraje za celkovou kupní cenu ,-KČ. Usnesení č. A/5 Mat. č Prodej části poz.p.č. 706/1 kú. Bohosudov - - opětovné projednání H. Vorlíčková předložila k opětovnému projednání prodej části poz.p.č. 706/1 v k.ú. Bohosudov. Ing. R Příhoda stávající nájemce nebyl údajně informován o prodeji pozemku. Požadoval informaci, zda bylo opět vyvěšeno na úřední desce. - Vyvolání sousedského sporu - vyjádřil nesouhlas. Protinávrh Ing. R. Příhoda Pozemek neprodat, znovu vyvěsit ua úřední desce a prodat formou obálkové metody Protinávrh A. Vítů Prodat pozemek za 250,- KČ + DPH panu Starosta vyzval k hlasování o protinávrh A. Vítů: Hlasování: pro: 15 proti: 2 Protinávrh byl přijat. zdrželo se: 3 Mgr. M. BaČová, Ing.R. Příhoda Aby se již neopakovalo, že se prodá pozemek bez souhlasu nájemce. Záměr zveřejněn v roce Byla přijata tato usnesení: ZM schválilo uzavřít kupní smlouvu na poz.p.č. 706/1 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Bohosudov s panem za cenu dle protinávrhu A. Vítů 250,- Kč/m2 + DPH. Usnesení č. A/6 ZNI schválilo přijetí protinávrhu A. Vítů prodat poz.p.č. 706/1 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Bohosudov za cenu 250,- Kč/m2 + DPH. Usnesení č. A/20 Mat. č Směna pozemků k.ú. Krupka - SVŠ a.s. - doplnění znaleckych posudků H. Vorlíčková předložila doplnění návrhu na směnu pozemků s SVŠ a.s. o znalecké posudky ceny jednotlivých pozemků. Nikdo neměl žádné otázky a starosta vyzval k hlasování: Hlasování: pro: 20 proti: O zdrželo se: O ZM schválilo uzavřít směnu pozemků s doplatkem ve výši ,00 KČ ve prospěch Severočeská vodárenská společnost, a.s. takto: 13

32 A. SCHVALUJE - pokračování: 4. neprodat pozemky z majetku města Krupka dle předloženého seznamu: $)poz.p.č.728/20 o výmčře cca 40 m2 k.ú. Horní Krupka Zadatel : Účel : scelení a přístup k nemovitosti čp.83 a poz.p.č.728/9 SÚ : nemá námitek, řešeno GP Na základě zaslané výzvy v rámci vyhlášeni záměru prodeje žádají ostatní vlastníci o přehodnocení původního stanoviska a ponechat celý pozemek v majetku města. RM doporučuje ZM ke schválení neprodat pozemky z majetku města k) poz.p.č.11.7/2 o výměře 193 m2 k.ú. Maršov u Krupky 2. - nabídka KC : 300,00 KČ/m2 Účel : vybudování přístupové komunikace k plánovanému RD na p.p.č.1 16/5 RM nedoporučuje prodej - nepřiléhá k její nemovitosti s tím, že mezi prodávaným pozemkem jsou vedeny další dva pozemky v majetku města. 5. uzavřít kupní smlouvu na pozemky v k.ú. Krupka takto: poz.p.č.3575/6 (ostatní plocha - silnice) o výměře 94 m2 - odděleno z původní poz.p.č.3575/5 poz.p.č.3714/3 (ostatní plocha - silnice) o výměře 136 m2 - odděleno z původní poz.p.č.3714/2 dle GP Č /2020 ze dne převod do majetku Ústeckého kraje za celkovou kupní cenu ,-KČ. 6. uzavřít kupní smlouvu na poz.p.č. 706/1 o výměře cca 600 m2 v k.ú, Bohosudov s panem za cenu dle protinávrhu A. Vítů 250,- KČ/m2 + DPH. 7. uzavřít směnu pozemků s doplatkem ve výši ,00 KČ ve prospěch Severočeská vodárenská společnost a.s. takto: a) převod do majetku města vše k.ú. Bohosudov - Zapsáno na LV Č.1027 poz.p.č.795/3 (ostatní plocha) o výměře 856 m2 poz.p.č.796/2 (ostatní plocha) o výměře 616 m2 poz.p.č.801/2 (ostatní plocha) o výměře 516 m2 poz.p.č.803/2 (ostatní plocha) o výměře 47 m2 ZP Č /2021 celková cena Činí : ,00 KČ b) převod z majetku města vše k.ú.krupka-zapsáno na LV dle GP Č /2020 poz.p.č.229/4) odděleno z pův poz.p.č.229) o výměře 171 m2 ZP Č /2021 cena Činí : ,00 KČ poz.p.č.2906/4 (odděleno z pův.poz.p.č.2906) o výměře 226 m2 ZP Č /2021 cena Činí : ,00 KČ poz.p.č.3850 (odděleno z pův.st.p.č.l03) o výměře 31 m2 ZP Č /2021 cena Činí : ,00 KČ celková cena dle ZP Činí : ,00 KČ 3

33 Hana VorlíČková G Od: Odesláno: Komu: Předmět: sekretariat aksvobodovi > 21. července :09 Hana Vorlíčková Re: Žádost o sdělení Vážená pani Vorlíčková, ve věci žádosti o odkup poz. par. Č. 706/1 v k. ú. Bohosudov sděluji, že pro tento odkup mi není známa žádná právní překážka, pokud budou dodrženy zásady prodeje, které jsou orgánem města schválené. Připomínám, že záměr prodeje předmětné parcely manželům rada města svým usnesením ze dne neschválila a toto stanovisko bylo mnou sděleno právnímu zástupci manželů dne Pro úplnost ještě uvádím, že manželům byl v roce 2014 ukončen nájem předmětné části parcely. Město je tedy vlastníkem předmětné části poz. parcely a ani v předchozím období námitku vydržení nevznesli. S pozdravem JUDr. Jan Svoboda st v 15:02 odesílatel Hana Vorlíčková <hana.vorlickova/alnukrupka.cz> napsal: Dobrý den, v příloze zasílám žádost pana ve věci řízení poz.p.č.706/1 k.ú. Bohosudov Prosím o vaše vyjádření o stavu řízeni a to v termínu do Děkuji a s přáním hezkého dne Hana vqrljčková Od bor sp rávy města l oddělení majetku - vedoucí oddělení, prodej nemovitostí ' Tel.: Mob.:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1665/109/17

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1665/109/17 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1665/109/17 o ceně pozemků p.č.1638/252, p.č.3299/234, p.č.3299/235, p.č.3300/8, p.č.3301/96 v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, obec Kunovice, okres Uherské Hradiště Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1664/108/17. o ceně pozemku p.č.621/1 v k.ú. Zlechov, obec Zlechov, okres Uherské Hradiště

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1664/108/17. o ceně pozemku p.č.621/1 v k.ú. Zlechov, obec Zlechov, okres Uherské Hradiště ZNALECKÝ POSUDEK č. 1664/108/17 o ceně pozemku p.č.621/1 v k.ú. Zlechov, obec Zlechov, okres Uherské Hradiště Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: H.Finance Group spol. s r.o. v likvidaci,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4503-72/15 O ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 8808/10 a 8808/7 v k.ú. Dolní Dunajovice Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-město JUDr.Vít

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 618-13/2015. O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 618-13/2015. O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 618-13/2015 O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - západ Liborova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitostí pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitostí pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 4717-98/16 O ceně nemovitosti- bytu č.1307/3 v domě č.p.1307-1309 na pozemcích parc.č.3088/33,34,35 v kat.úz. Mikulov Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č a/2016. O ceně pozemků parc.č.416, 417, 418, 691/1, 691/19, 691/32 a 695 v k.ú.zličín, obec Praha, Hl.m.

ZNALECKÝ POSUDEK. č a/2016. O ceně pozemků parc.č.416, 417, 418, 691/1, 691/19, 691/32 a 695 v k.ú.zličín, obec Praha, Hl.m. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3228-11a/2016 O ceně pozemků parc.č.416, 417, 418, 691/1, 691/19, 691/32 a 695 v k.ú.zličín, obec Praha, Hl.m.Praha Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Büssmark

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 685-34/16 O ceně nemovitosti pozemku parc. č. 472/1 zapsaného na LV 311 jako zahrada, k.ú. Vrbno nad Lesy, obec Vrbno nad Lesy, okres Louny Objednatel znaleckého posudku: Administrace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2524-04 / 2016 o ceně nemovitých věcí sestávající z parcel zapsaných na LV č.1232 a č.1683 v městě Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj. Objednavatel znaleckého posudku: Pan Ing. Tomáš

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. Dolní Prostějov

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. Dolní Prostějov ZNALECKÝ POSUDEK č. 4320-105/16 O ceně pozemku č. 566/1 zahrada o výměře 541 m 2 v obci Ústí nad Labem, katastrálním území Střekov Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Prostějov Dolní 71 79601

Více

Znalecký posudek - odhad tržní hodnoty

Znalecký posudek - odhad tržní hodnoty Znalecký posudek - odhad tržní hodnoty č. 24591-0391/2018 o ceně pozemků na p.č.520/163 a 520/164 v k.ú. Jeneč u Prahy, obci Jeneč, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4864-198/15 o ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 358/3 a parc.č. 358/4 zapsaných na LV č. 157 v KU a obci Stařechovice, okres Prostějov Objednavatel znaleckého posudku: JUDr.Jana Škofová,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3420/140/2016. O ceně obvyklé zahrady č. parc. 411/11 v obci Hradec Králové, katastrální území Kluky.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3420/140/2016. O ceně obvyklé zahrady č. parc. 411/11 v obci Hradec Králové, katastrální území Kluky. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3420/140/2016 O ceně obvyklé zahrady č. parc. 411/11 v obci Hradec Králové, katastrální území Kluky. Objednatel znaleckého posudku: Dražby EU s.r.o. IČ: 28776836 Černilov 396 503 43

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č

ZNALECKÝ POSUDEK. č ZNALECKÝ POSUDEK č. 4375-045 - 2015 o ceně stavebních pozemků a pozemků vedených v katastru nemovitosti jako druh ostatních pozemků (ost. komunikace) uvedených na listu vlastnictví č. 3481 pro katastrální

Více

Znalecký posudek. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. č. xx - xx /2016

Znalecký posudek. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. č. xx - xx /2016 Znalecký posudek č. xx - xx /2016 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. Objednatel: Jan Prošek Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Dle mezinárodně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 O ceně nemovité věci - pozemku parc.č.1167/1. v kat.úz.rohatec

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 O ceně nemovité věci - pozemku parc.č.1167/1. v kat.úz.rohatec ZNALECKÝ POSUDEK č. 4731-112/16 O ceně nemovité věci - pozemku parc.č.1167/1 v kat.úz.rohatec Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-město, JUDr. Vít Novozámský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4263-48/2015 O ceně pozemků ostatní plochy a zahrady v jednotném funkčním celku určené k zastavění stavbou k bydlení, včetně odhadu obvyklé ceny. Katastrální území: Vejprty, parcely

Více

Znalecký posudek. č /2017

Znalecký posudek. č /2017 Znalecký posudek č. 3948-214/2017 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku parc. č. 684/9 v obci Záchlumí, kat. území Záchlumí, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088 EX 5091/12 Petra Bezruče Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088 EX 5091/12 Petra Bezruče Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2320-59/2015 pozemků st.p.č.170, p.č.92/3, p.č.92/13 v kat.území: Hnidousy, ul.uhelná, v Kladně-Švermov. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088 EX 5091/12

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /14. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla Kladno. Otěvěk Trhové Sviny

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /14. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla Kladno. Otěvěk Trhové Sviny ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14148-178/14 o ceně pozemku parc.č.2248, katastrální území Otěvěk, obec Trhové Sviny, okres České Budějovice. (LV č.675) Objednavatel posudku: Soudní exekutor JUDr.Ing.Petr Kučera

Více

25.2.2015, neschvaluje prodej, doporučuje řešit směnou za pozemky pod bývalou mlékárnou Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 2048-079/14 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti pozemek č. parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4316-101/16 O ceně pozemků č. 1259/1, 1259/46, 1259/47 trvalý travní porost, pozemku č. 1259/74 ostatní plocha, dálnice v k.ú. Knínice u Libouchce, obec Libouchec Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město č.j. 106 EX 6959/09 Radyňská Plzeň Pro potřebu objednatele

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město č.j. 106 EX 6959/09 Radyňská Plzeň Pro potřebu objednatele ZNALECKÝ POSUDEK č. 3563-056/14 o obvyklé ceně nemovité věci - 1/2 spoluvlastnického podílu bytové jednotky č. 1386/8 v domě č.p. 1386 vč. pozemku p.č. 2887/1, 1/9 spoluvlastnického podílu pozemku p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3064-14. s odhadem obvyklé ceny podílu ve výši 776/5189 k pozemkové parcele - zahradě p. č. 345/2 v obci Strakonice, k. ú. Nové Strakonice. Objednavatel posudku: Účel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. spoluvlastnického podílu: 1/2 na pozemku p.č.898/10 v k.ú.vráž u Berouna, obec: Vráž, okres: Beroun.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. spoluvlastnického podílu: 1/2 na pozemku p.č.898/10 v k.ú.vráž u Berouna, obec: Vráž, okres: Beroun. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2383-29/2016 spoluvlastnického podílu: 1/2 na pozemku p.č.898/10 v k.ú.vráž u Berouna, obec: Vráž, okres: Beroun. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088ex

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017. O ceně pozemků parc.č.1173, 1174 a 1177/1 při ulici Jateční v k.ú.holešovice, Praha 7, Hl.m.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017. O ceně pozemků parc.č.1173, 1174 a 1177/1 při ulici Jateční v k.ú.holešovice, Praha 7, Hl.m. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3326-40/2017 O ceně pozemků parc.č.1173, 1174 a 1177/1 při ulici Jateční v k.ú.holešovice, Praha 7, Hl.m.Praha Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: BÜSSMARK, aukční

Více

Znalecký posudek č. 371/19/2016

Znalecký posudek č. 371/19/2016 Znalecký posudek č. 371/19/2016 Ceny obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 115/2000 na pozemku p.č.538 v katastrálním území Chudeřín u Litvínova (okres Most). Objednatel posudku: Mgr. Miloš Dvořák Zahradní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2225/033/2018

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2225/033/2018 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2225/033/2018 O ceně nemovitostí - pozemku p.č. st. 394 s garáží bez č.p. v obci Česká Kamenice, katastrální území Dolní Kamenice. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2019

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2019 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4597-17/2019 O ceně bytové jednotky č. 1259/11 s podílem společných částí bytového domu a pozemků čp.1259-1260, za účelem provedení dražby. Katastrální území: Kadaň, parcely č.1846

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4490-59/15 O ceně nemovitostí - bytu č.1355/31 v domě č.p.1353-59 na pozemcích parc.č.3088/40-46 kat.úz. Mikulov Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-město. JUDr.Vít

Více

DOŠLO DNE SPISOVÁ ZNAČKA: 28655/2015

DOŠLO DNE SPISOVÁ ZNAČKA: 28655/2015 DOŠLO DNE 30.9.2015 SPISOVÁ ZNAČKA: 28655/2015 Žadatel: Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava Věc: Žádost o koupi pozemku parc.č. 4044 ostatní plocha, o výměře 808m 2, k.ú. Slezská Ostrava

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-9-2014 O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Dodatek č. 1. předmětem ocenění je soubor nemovitých věcí - zapsané v KN na LV č. 177 pro k.ú. Mšené-lázně (č ) v obci Mšené-lázně (č ).

Dodatek č. 1. předmětem ocenění je soubor nemovitých věcí - zapsané v KN na LV č. 177 pro k.ú. Mšené-lázně (č ) v obci Mšené-lázně (č ). Dodatek č. 1 znaleckého posudku č. 8704/2017 předmětem ocenění je soubor nemovitých věcí - zapsané v KN na LV č. 177 pro k.ú. Mšené-lázně (č. 700258) v obci Mšené-lázně (č. 565318). 1 Tento dodatek č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 7016/50-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 7016/50-2015 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 7016/50-2015 o ceně nemovitosti pozemkové parcely čk. 49/1 k.ú. Trmice, obec Trmice, okres Ústí nad Labem Objednavatel posudku: Exekutorský úřad Prachatice Stachy, Zdíkov 79 Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3056/55/2014. O ceně obvyklé pozemkové parcely - zahrady č. parc. 411/11 v obci a katastrálním území Oskava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3056/55/2014. O ceně obvyklé pozemkové parcely - zahrady č. parc. 411/11 v obci a katastrálním území Oskava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3056/55/2014 O ceně obvyklé pozemkové parcely - zahrady č. parc. 411/11 v obci a katastrálním území Oskava. Objednatel znaleckého posudku: Dražby EU s.r.o. IČ: 28776836 Černilov 396

Více

SPISOVÁ ZN.: 3832/2016/MMI

SPISOVÁ ZN.: 3832/2016/MMI SPISOVÁ ZN.: 3832/2016/MMI Věc: Výkup pozemku parc.č. 489 orná půda o výměře 16228m 2, katastrální území Vávrovice Předmět a důvod výkupu: Jedná se o výkup pozemku ve vlastnictví paní parc.č. 489 orná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2332/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2332/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2332/2014 O ceně obvyklé pozemku č.par. 1093 zastavěná plocha a nádvoří - pozemek pod garáží Mariánské Lázně, okres Cheb, kat. území Mariánské Lázně, kraj Karlovarský. v obci Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10 600-205/16 o ceně spoluvlastnického podílu na bytě č. 255/86 v domě č.p. 255, Pražské Předměstí, k.ú. Bílina, obec Bílina, okres Teplice. Objednavatel znaleckého posudku: Okresní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2019

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2019 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3488-7/2019 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parcelní číslo 53/9 v katastrálním území Josefův Důl u Mladé Boleslavi a obci Josefův Důl, okres Mladá Boleslav. Katastrální údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /16. o ceně pozemků pro výstavbu, zapsaných na LV č.687, katastrální území a obec Tísek, okres Nový Jičín.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /16. o ceně pozemků pro výstavbu, zapsaných na LV č.687, katastrální území a obec Tísek, okres Nový Jičín. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14702-202/16 o ceně pozemků pro výstavbu, zapsaných na LV č.687, katastrální území a obec Tísek, okres Nový Jičín. Objednavatel posudku: Soudní exekutor Mgr.Jiří Král Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 224/2 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 224/2 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 173-4362/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 224/2 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: VÍTKOVICE a.s. Ruská 2887/101 703 00 Ostrava

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10 174-84/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10 174-84/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10 174-84/15 o ceně spoluvlastnického podílu na pozemku - parcely č. 1537/2, 1537/3, 1537/4, k.ú. Chabařovice, obec Chabařovice, okres Ústí nad Labem. Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 606/18/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 606/18/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 606/18/2016 O ceně bytové jednotky 48/8 včetně součástí a příslušenství ve více bytovém domě č.p.48 a spoluvlastnického podílu ve výši 3885/92780 celku na společných částech domu a

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 A. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30.09.2013; 23.10.2013; 28.11.2013; 16.12.2013 a 29.01.2014.

Více

DOŠLO DNE: SPISOVÁ ZN.: 31614/2015

DOŠLO DNE: SPISOVÁ ZN.: 31614/2015 DOŠLO DNE: 27.11.2015 SPISOVÁ ZN.: 31614/2015 Žadatel: SYNOT REAL ESTATE, k.s., Sokolovská 541/198, 180 00 Praha 8 - Libeň Adresa: Dolní náměstí 119/1, Opava Věc: Žádost o koupi části pozemku parc.č. 358/4

Více

- str. 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Předmětem znaleckého posudku je stanovení obvyklé a administrativní ceny pozemků č. parc. st. 1769/1 (celá výměra) a č. parc. 984/57 (1 m2 příslušný geometrický plán

Více

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A O ceně bytové jednotky č. 989/11 s podílem na společných částech domu č.p. 988, 989 a pozemků parc.č. 11102/55 a 11102/56 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň-město.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1520-020/2014 o ceně rodinného domu č.p.985/4 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.4062 v k.ú. Střekov, obci Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č B /2014. o ceně nemovitosti - zemědělského pozemku p.č.505/6 v k.ú. Nečichy, obec Louny.

ZNALECKÝ POSUDEK. č B /2014. o ceně nemovitosti - zemědělského pozemku p.č.505/6 v k.ú. Nečichy, obec Louny. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03250-0109 B /2014 o ceně nemovitosti - zemědělského pozemku p.č.505/6 v k.ú. Nečichy, obec Louny. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr. Martina Jinochová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 172-4361/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 1433 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: VÍTKOVICE a.s. Ruská 2887/101, Vítkovice

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /18. o ceně nemovitostí - pozemků se součástmi parcelních čísel 1054, 1055, 1056, k.ú. a obec Hulín, okres Kroměříž.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /18. o ceně nemovitostí - pozemků se součástmi parcelních čísel 1054, 1055, 1056, k.ú. a obec Hulín, okres Kroměříž. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2029-96/18 o ceně nemovitostí - pozemků se součástmi parcelních čísel 1054, 1055, 1056, k.ú. a obec Hulín, okres Kroměříž. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: LIQUIDATORS

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 7070/

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 7070/ -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 7070/104-2015 o ceně nemovitosti pozemkové parcely čk. 14/1, včetně součástí a příslušenství, zapsané v LV č. 131 v k.ú. Hadrava, obec Chudenín, okres Klatovy Objednavatel posudku:

Více

Znalecký posudek č /2015

Znalecký posudek č /2015 Znalecký posudek č. 4720-118/2015 O zjištěné a obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 159/6 na LV 131 v katastrálním území Horní Líštná, obec Třinec, okres Frýdek - Místek Objednatel posudku: BFT

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2017 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2518-61/2017 spoluvlastnického podílu 1/4 na pozemku p.č.176/1 s příslušenstvím v k.ú.lahovice, ul.k Závodišti, Praha - Lahovice. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014. pozemku p.č.222/1 v kat.území: Slatina u Velvar, obec: Slatina, okres: Kladno.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014. pozemku p.č.222/1 v kat.území: Slatina u Velvar, obec: Slatina, okres: Kladno. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2254-122/2014 pozemku p.č.222/1 v kat.území: Slatina u Velvar, obec: Slatina, okres: Kladno. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088 EX 4969/13 Petra Bezruče

Více

088EX 3201/09-52 Znalecký posudek č. 3839/79/15 Š O ceně rodinného domu č.p. 184, ul. Havířská, parc.č. 3680 v k.ú a obci Kladno

088EX 3201/09-52 Znalecký posudek č. 3839/79/15 Š O ceně rodinného domu č.p. 184, ul. Havířská, parc.č. 3680 v k.ú a obci Kladno 088EX 3201/09-52 Znalecký posudek č. 3839/79/15 Š O ceně rodinného domu č.p. 184, ul. Havířská, parc.č. 3680 v k.ú a obci Kladno Postup při zpracování posudku : Pan Milan Gatyás - není znám jeho pobyt,

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 624-19/2015. O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 624-19/2015. O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 624-19/2015 O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2019

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2019 ZNALECKÝ POSUDEK č. 812-19/2019 o ceně obvyklé nemovitosti zapsané na LV č. 470 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,, katastrální pracoviště Chomutov, katastrální území Blatno u Chomutova a obec Blatno,

Více

Znalecký posudek č. 66 2014

Znalecký posudek č. 66 2014 Znalecký posudek č. 66 2014 O ceně obvyklé - bytové jednotky č. 170/4 v budově čp. 170, na poz.č. parc. 219/136, dále podíl na společných částech domu a pozemků č.parc. 219/152-158 ve výši 536/16400, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. st. 410 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. st. 410 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 146-4335/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. st. 410 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: Dražebník Ostravská aukční síň s.r.o.

Více

Znalecký posudek č. 2922/33/2014

Znalecký posudek č. 2922/33/2014 Znalecký posudek č. 2922/33/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.688/13 s podílem na společných částech domu č.p.688 a pozemku parc.č. 1480/82 v k.ú.krásné Březno, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 15/3762/2017. O ceně ideální polovině pozemkové parcely č. 325/35 v kat.ú. Studánka, obec Pardubice. k čj.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 15/3762/2017. O ceně ideální polovině pozemkové parcely č. 325/35 v kat.ú. Studánka, obec Pardubice. k čj. ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/3762/2017 O ceně ideální polovině pozemkové parcely č. 325/35 v kat.ú. Studánka, obec Pardubice k čj. 124 EX 1085/15-70 Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 244_04_2016

Znalecký posudek č. 244_04_2016 Znalecký posudek č. 244_04_2016 (Stanovení ceny obvyklé nemovitostí zapsaných na LV č. 1421, pro k.ú. a obec Červená Voda 123 EX 1767/10-55. Objednatel: Exekutorský úřad Břeclav, Nám. T.G.M. 17, 690 02

Více

Znalecký posudek č

Znalecký posudek č Znalecký posudek č. 2017055896 ceny bytu č.15 v č.p. 772 U Lesa 26, Karviná - Ráj Objednatel posudku: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s insolvenční správce dlužníka Jiří Novák Hvězdova 1716/2b

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o ceně rodinného domu č.p. 60, k.ú. Dubí - Bystřice, obec Dubí, okres Teplice. U soudu 1450/ Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o ceně rodinného domu č.p. 60, k.ú. Dubí - Bystřice, obec Dubí, okres Teplice. U soudu 1450/ Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 10 608-213/16 o ceně rodinného domu č.p. 60, k.ú. Dubí - Bystřice, obec Dubí, okres Teplice. Objednavatel znaleckého posudku: Okresní soud v Teplicích U soudu 1450/1 416 64 Teplice

Více

RMO: , schvaluje záměr, č.u: 1863/53 RM17, 6) zveřejněno: č. 15/17 ( )

RMO: , schvaluje záměr, č.u: 1863/53 RM17, 6) zveřejněno: č. 15/17 ( ) RMO: 11.1.12017, schvaluje záměr, č.u: 1863/53 RM17, 6) zveřejněno: č. 15/17 ( 12.1. - 30.1.2017) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 338-9/2017 Pozemek p.č. 2965/4 k.ú. Opava - Předměstí Účel ocenění: Objednavatel

Více

DOŠLO: SPISOVÁ ZN.: 28575/2015

DOŠLO: SPISOVÁ ZN.: 28575/2015 DOŠLO: 23.10.2015 SPISOVÁ ZN.: 28575/2015 Žadatel: spoluvlastníci bytového domu Rolnická 1538/38 Adresa: Rolnická 1538/38, 747 05 Opava 5 Věc: prodej pozemku parc.č. st. 2440 zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4063/43/2019. Účel znaleckého posudku: stanovení obvyklé hodnoty k sp.zn. 194 EXD 1/19-2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4063/43/2019. Účel znaleckého posudku: stanovení obvyklé hodnoty k sp.zn. 194 EXD 1/19-2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4063/43/2019 O obvyklé hodnotě pozemkových parcel č. parc. 2736/4, č. parc. 2814/35, č. parc. 2814/46 orná půda, č. parc. 2790/2, č. parc. 2790/4, č. parc. 2790/5, č. parc. 2800/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088ex 6484/11 Petra Bezruče Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088ex 6484/11 Petra Bezruče Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419-65/2016 pozemků st.p.č.142, p.č.67/4 s rodinným domem čp.100 a příslušenstvím v obci Všetaty, k.ú.přívory, okres: Mělník. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno

Více

tel.: , mobil: , ZNALECKÝ POSUDEK č / 2014 Pozemky v k.ú. Velké Vrbno

tel.: , mobil: ,  ZNALECKÝ POSUDEK č / 2014 Pozemky v k.ú. Velké Vrbno Ing. Petr H o š e k, Stanislava Lolka 24, 789 01 Zábřeh na Moravě, tel.: 583 412 888, mobil: 604 221 440, E-mail ing.hosek@seznam.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1344-18 / 2014 Pozemky v k.ú. Velké Vrbno Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2155-23/2014 bytu č.1735/5 se spoluvl.podílem 448/10000 na společných částech domu čp.1735 a pozemku p.č.2338/26 v Roudnici nad Labem, ul.hornická. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 22/2662/2014. O obvyklé ceně bytové jednotky č.1280/3 v k.ú.hlinsko v Čechách, obec Hlinsko, okres Chrudim.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 22/2662/2014. O obvyklé ceně bytové jednotky č.1280/3 v k.ú.hlinsko v Čechách, obec Hlinsko, okres Chrudim. ZNALECKÝ POSUDEK č. 22/2662/2014 O obvyklé ceně bytové jednotky č.1280/3 v k.ú.hlinsko v Čechách, obec Hlinsko, okres Chrudim. Objednatel znaleckého posudku: Královská dražební a.s. Kateřinská 482 128

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2018. IČ: Horní náměstí Opava

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2018. IČ: Horní náměstí Opava ZNALECKÝ POSUDEK č. 429-17/2018 o ceně nemovitosti - jednotková cena souboru pozemků v areálu bývalých Dukelských kasáren v k.ú. Opava-Předměstí, obec Opava, kraj Moravskoslezský za předpokladu, že na

Více

Znalecký posudek č. 2014/028

Znalecký posudek č. 2014/028 Znalecký posudek č. 2014/028 o ceně nemovitosti, parcely č. st.237 v katastrálním území Drnovice, obec Drnovice, okres Blansko, kraj Jihomoravský, zapsané na LV č. 779 pro katastrální území Drnovice. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2015

ZNALECKÝ POSUDEK č /2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4627-426/2015 O ceně pozemku v obci Malá Morávka včetně příslušenství, p.č.1322/12, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o velikosti 662 m 2, vše zapsáno na LV č.391 pro

Více

DOŠLO: 13.4.2015 SPISOVÁ ZN.: 27534/2014

DOŠLO: 13.4.2015 SPISOVÁ ZN.: 27534/2014 DOŠLO: 13.4.2015 SPISOVÁ ZN.: 27534/2014 Žadatel: Věc: prodej části pozemku parc.č. 339/7 zastavěná plocha společný dvůr o výměře 28m 2, katastrální území Opava - Předměstí Předmět a důvod prodeje: Jedná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /17

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /17 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3627-115/17 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky na LV č. 338, Pozemky na LV č. 338 Vlastníci stavby: 555911/0667, Paní Marcela Němcová, Valdovská 1366, 19016 Praha, vlastnictví:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 313-14.18 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky parc.č.1160/3 a parc.č.1160/85 Katastrální údaje : Kraj Hlavní město Praha, okres Hlavní město Praha, obec Praha, k.ú. Troja Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č / 2017

ZNALECKÝ POSUDEK č / 2017 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03759-0044 / 2017 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č.567/9 spolu se všemi jejími součástmi a příslušenstvím na společných částech a prostorech v bytovém domě č.p.567 na p.p.č.316/9,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3154/41/2015 6 NEMOVITOST: Pozemky z LV č. 336 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Jevišovice, k.ú. Jevišovice, kód k.ú. 659355, LV 336 Vlastník

Více

Znalecký posudek. č /2017

Znalecký posudek. č /2017 Znalecký posudek č. 3786-52/2017 Objednatel: Dražební kancelář Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny ideální 1/6 podílu na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK ev.č

ZNALECKÝ POSUDEK ev.č ev.č. 06-3154-14 Předmět posudku: o obvyklé ceně 1/2 bytové jednotky č. 1521/7 ul. Boženy Němcové čp.1521-1522, Sokolov, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu 5593/99804 Objednatel posudku: Exekutorský

Více

Odhad tržní hodnoty č

Odhad tržní hodnoty č Odhad tržní hodnoty č. 3820-58-16 řadové garáže na stavebním pozemku č. 2020 v katastrálním území Neratovice,okres Mělník Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Litoměřice Masarykova 679/33

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1066-69-2018 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky zastavěné stavbami jiného vlastníka v k.ú. Mošnov a k.ú. Petřvaldík zapsané na l.v. 452 a 201, dále pozemky parc.č. 822/14, parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 614/26/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 614/26/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 614/26/2016 O ceně bytové jednotky 16/6 včetně součástí a příslušenství ve více bytovém domě č.p.16 a spoluvlastnického podílu ve výši 3397/51009 celku na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. bytu č.719/16 v bytovém domě čp čp.720, ul.sametová, Liberec VI - Rochlice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. bytu č.719/16 v bytovém domě čp čp.720, ul.sametová, Liberec VI - Rochlice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2394-40/2016 bytu č.719/16 v bytovém domě čp.713 - čp.720, ul.sametová, Liberec VI - Rochlice. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 2254/15 ul.petra

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 733/13/2015. V Portyči Písek

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 733/13/2015. V Portyči Písek ZNALECKÝ POSUDEK č. 733/13/2015 Na stanovení obvyklé ceny podílu 1/35 pozemku č. 1866/124 v obci Podbořany, kú. Podbořany. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Písek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2017

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2017 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5676-1/2017 NEMOVITÁ VĚC: pozemek p.č.278, pozemek p.č. 278 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Lipník nad Bečvou, k.ú. Lipník nad Bečvou Adresa

Více

Úprava zákl. ceny staveb.pozemku obce nevyjmen. v tab.č.1 - dle 3 cit.vyhl. (příl.č. 2, tab.č.2)

Úprava zákl. ceny staveb.pozemku obce nevyjmen. v tab.č.1 - dle 3 cit.vyhl. (příl.č. 2, tab.č.2) 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemek parc.č. 248/1 Jedná se o pozemek parc.č. 248/1 - zahrada, který je ÚP určen k zastavění objekty bydlení. Výměra pozemku je 1216 m 2. Pozemek bude oceněn dle 9 odst. 3 cit.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 740/7/2018

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 740/7/2018 ZNALECKÝ POSUDEK č. 740/7/2018 O ceně bytové jednotky 749/30 včetně součástí a příslušenství ve více bytovém domě č.p.748, č.p.749, č.p.750 a spoluvlastnického podílu ve výši 4490/470600 celku na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 D / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1361/5 v k.ú. Růžodol I., obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 D / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1361/5 v k.ú. Růžodol I., obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 D / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1361/5 v k.ú. Růžodol I., obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2018. Křenova 229/ Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2018. Křenova 229/ Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 6283-1126/2018 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenova 229/26 60200 Brno Stanovení obvyklé ceny pozemku za účelem zpeněžení nemovitosti.

Více