Přechodné děje 1. řádu v časové oblasti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přechodné děje 1. řádu v časové oblasti"

Transkript

1 Přechodné děje 1. řádu v časové oblasti EO2 Přednáška 6 Pavel Máša

2 Pokud v obvodu dojde ke změně Připojení zdroje Odpojení zdroje Připojení nebo odpojení obvodového prvku (R, L, C, ) Změně velikosti některého z obvodových parametrů (R, L, C, zesílení, ) V obvodu musí dojít ke změně velikosti napětí a proudů Tato změna není přitom okamžitá Tyto změny budeme nazývat přechodnými ději S přechodnými ději se setkáváme zcela běžně, kdykoli je libovolná fyzikální soustava vychýlena ze své rovnovážné polohy, a síla, která tuto výchylku způsobila, pak přestane působit kmity kyvadla, houpání houpačky, kmity pružiny, tlumičů automobilu, Jak vypočítat časový průběh těchto přechodných dějů? Co vše přechodné děje ovlivňují? ÚVODEM Kolik forem mohou přechodné děje mít?

3 U ideálního rezistoru, ale i ideálního řízeného zdroje, kde je vztah mezi napětím a proudem určen násobením konstantou, jsou jakékoliv změny okamžité Nenulovou dobu trvají pouze jevy, spojené s dodávkou energie kdyby byly tyto děje nekonečně rychlé, musely by zdroje dodávat nekonečný okamžitý výkon Aby v obvodu došlo k přechodnému ději, musí obvod obsahovat prvky, akumulující energii C, L Řád přechodného děje Každý obvod můžeme popsat soustavou integro diferenciálních rovnic Eliminací obvodových veličin (postupným derivováním původních obvodových rovnic a dosazováním obvodových veličin a jejich derivací do ostatních rovnic) dostaneme pro vybranou obvodovou veličinu diferenciální rovnici n tého řádu d n y a n dt + a d n 1 y n n 1 dt + + a dy n 1 1 dt + a 0y = x(t) kde a 0 ;a 1 ;:::a n x(t) je lineární kombinací napětí a proudů nezávislých zdrojů a jejich derivací konstanty jsou kombinací R, L, C, M parametrů pasivních prvků a K, R, G, H parametrů řízených zdrojů Řád výsledné diferenciální rovnice (přechodného děje) je roven nejvýše počtu energii akumulujících prvků v obvodu (L, C) počtu neslučitelných induktorů a kapacitorů Oba rezistory i kapacitory mohou být sloučeny každý do jednoho prvku

4 OBECNÝ POSTUP ŘEŠENÍ PŘECHODNÝCH DĚJŮ V ČASOVÉ OBLASTI 1. Nalezení energetických počátečních podmínek (ustálený stav před změnou) 2. Eliminace proměnných 3. Nalezneme obecné řešení y 0 (t) homogenní rovnice d n y a n dt + a d n 1 y n n 1 dt + + a dy n 1 1 dt + a 0y =0 nejlépe řešením charakteristické rovnice a n n + a n 1 n a 1 + a 0 =0 obecné řešení se liší v závislosti na charakteru kořenů char. rovnice: kořeny Jednoduché reálné Násobný reálný (násobnost m) Komplexně sdružený y 0 (t) = nx A k e kt k=1 y 0m (t) = A 1 + A 2 t + A 3 t A m t 1;2 = j! m 1 e t K e 1t 1 + K e 2t 2 = e t (A sin!t + B cos!t) = = D sin (!t + Ã) Nezávisí na charakteru budících zdrojů, jen na prvcích obvodu λ < 0 (asymptoticky) stabilní obvod (pasivní vždy)

5 4. Komplementární řešení přechodného děje obsahuje dále partikulární řešení partikulární řešení je určeno charakterem zdrojů (je to ustálený stav po změně) zdroj y(t) =y o (t)+y p (t) x(t) 0 0 Stejnosměrný X 0 Y 0 Sin X m sin(!t + ') Y m sin(!t + Ã) PNUS P X Xmk X sin(k!t + ' k ) P Y Ymk Y sin(k!t + Ã k ) 5. Nalezení konstant A k Je nutné n zderivovat řešení rovnice (kde n je řád přechodného děje) k=1 Potřebujeme znát řešení rovnice v určitém čase ale my ho známe počáteční podmínky! Nejprve ale musíme najít řešení derivací komplementárního řešení matematické počáteční podmínky Nakonec řešíme n soustavu rovnic o n neznámých k=1 y p (t) y p (t)

6 Připojení zdroje ke kapacitoru bez energie Matematické řešení: OBVOD 1. ŘÁDU S KAPACITOREM Intuitivní popis chování obvodu: V okamžiku připojní zdroje je na rezistoru napětí zdroje U, protéká jím proud I = U R Za čas Δt proteče rezistorem náboj q = I Δt, napětí na kapacitoru vzroste o U = q C = I t Napětí na rezistoru ale o ΔU kleslo, takže se snížil proud, a tedy i rychlost nabíjení 1. Počáteční podmínka uvažujeme obvod bez energie 2. Obvodová rovnice MUN u c (0) = 0 pro obecné řešení by bylo možné použít i MSP, počáteční podmínka by ale nebyla spojitá C du c(t) + u c(t) U dt R =0 ) RC du c(t) + u c (t) =U dt 3. Charakteristická rovnice, a její řešení metodou variace konstant obecné řešení RC +1=0 ) = 1 RC u co = Ke t = Ke t RC 4. Ustálený stav v obvodu po odeznění přechodného děje partikulární řešení a) Stejnosměrný zdroj u cp = u c (1) =U C

7 5. Do komplementárního řešení dosadíme t = 0 počáteční podmínku a vypočítáme konstantu K u c (0) = Ke 0 + U = K + U ) 0=K + U ) K = U ³ u c (t) =U 1 e t RC Definujeme časovou konstantu obvodu = 1 = RC Přechodný děj sice teoreticky odezní po nekonečně dlouhé době, prakticky ale: čas % ustáleného stavu τ τ τ Přechodný děj obvykle považujeme za ukončený za dobu 3τ Časová konstanta je jedním z kritických faktorů, limitujících maximální frekvence zesilovačů, sběrnic a jiných obvodů Časová konstanta je průsečíkem tečny k časovému průběhu v počátku s ustáleným stavem

8 4. Ustálený stav v obvodu po odeznění přechodného děje partikulární řešení a) Sinusový zdroj Porovnejme řešení přechodného děje v RC obvodu v obvodu R = 850 Ω, C = 1 μf se a) Stejnosměrným buzením U = 90 V b) Harmonickým buzením u(t) =90sin(2¼ 5000 t)v Časová konstanta obvodu = RC = =0:85 ms ) = 1 Komplementární řešení SUS u p (t) =U HUS 1 UC bu C = b j!c U R + 1 j!c u c (t) =Ke 1176:47t + u p (t) u c (t) =90(1 e 1176:47t ) V u p (t) =3:37 sin(31416t 1:53) [V] nyní položíme t = 0 = b 1 U 1+j!RC = j 2¼ =K +3:37 sin( 1:53) ) K =3:37 : u c (t) =3:37e 1176:47t +3:37 sin(31416 t 1:53) V 0:00085 = 1176:47 =3:37e 1:53j 6

9 Maximální hodnota časového průběhu je ale zpočátku téměř dvojnásobná, nežli je pak ustálený stav Exponenciální průběh je reakcí obvodu na připojení zdroje; je charakteristickou vlastností daného obvodu, na časovém průběhu napětí zdroje vlastně nezáleží Amplituda této exponenciely závisí na počátečním stavu obvodu (jak byl nabit kapacitor a jaké napětí je na zdroji v okamžiku připojení u harmonického zdroje to může být cokoli v intervalu h U m ;U m i

10 Odpojení zdroje od kapacitoru Kapacitor je nabit, počáteční podmínka je nyní (většinou) nenulová předpokládejme ustálený stav v obvodu SUS HUS u c (t) u c (0) = U u p =0 90 = K +0 u c (t) =90e 1176:47t V t<0 t =0 t!1 u p = u(t) =3:37 sin(31416t 1:53) V u c (0) = 3:37 sin( 1:53) = : 3:37 V u c (t) = 3:37 e 1176:47t V t[s] x 10-3 SUS u c (t) t[s] x 10-3 HUS

11 Obecné řešení v RC obvodu u c (t) =[u C (0 + ) u p (0)] e t + u p (t) Napětí, na které byl nabit kapacitor před připojením / odpojením zdroje Ustálený stav zde je to stejnosměrno, sinusovka, nebo 0 Napětí ustáleného stavu na kapacitoru v okamžiku připojení / odpojení dáno fázovým posunem zdroje a napětí v obvodu Složitější obvod s jedním kapacitorem Obvod z hlediska svorek kapacitoru nahradíme Théveninovým náhradním obvodem řešení je pak stejné, jako výše

12 Příklad: Obvod podle obrázku je napájen z obdélníkového zdroje o napětí 2V. Za platnou úroveň logické 1 budeme považovat napětí větší jak 75% maximálního napětí. Přípustná doba náběhu na platnou úroveň logické 1 nechť je max. 20 % doby trvání hodinového impulsu. Jaká může být nejvyšší hodinová frekvence datové linky? V1 u(t) =U(1 e t ) 100 R1 C1 4p = RC = =400ps t = ln(1 u(t) U )= ln(1 1:5 2 )=554ps f = 1 =180:38 MHz 2 5 t

13 Příklad: USB sběrnice v režimu plné rychlosti (12 Mb/s) pracuje s napětím 1.8 V. Impedance linky je 90 Ω. Maximální povolená kapacitní zátěž je 18 pf. Maximální přípustná doba přeběhu z nízké na vysokou úroveň a zpět je 10 ns (z 0,45 na 1,35 V). Vyhovuje linka této specifikaci? ANO; =1:62 ns 1:35 1:8 z0.45vna1.35vp reb ehne za t = 1:65 ln =1:78 ns 0:45 1:8 Maximální povolená kapacitní zátěž vysokorychlostní (240 MHz, 480 Mb/s) USB sběrnice je 14 pf. Může tato sběrnice pracovat s napěťovým buzením? NE, časová konstanta je příliš velká Může tato sběrnice pracovat s buzením zdrojem proudu ma? q = I t t = CU I ANO, a pracuje proudový zdroj nabije kapacitu přes odpor rychleji U = q C = I t C = :9 17: =0:7ns

14 Obvod, ve kterém počítáme jinou obvodovou veličinu, nežli napětí na kapacitoru u c (0) i 1 (t) i 2 (t) u 2 (t) V obvodu na obrázku vypočítejte časový průběh napětí u 2 (t) po sepnutí a po rozepnutí spínače Řešení: Časový průběh napětí na rezistoru R 3 je dán protékajícím proudem i 2 (t) steným proudem, který protéká kapacitorem. Nejprve vypočítáme časový průběh napětí na kapacitoru. Sepnutí: u c (0) = 0 V U R i = u p = U =15 R 1 + R =10V i 2 (t) = 0 žádný úbytek napětí na rezistoru R 3, U R2 = U c R i = R 3 + R 1 R 2 = R 1 + R =1666:6Ð = R i C =1:6ms u c (t) =[0 10] e 600 t +10 i 2 (t) =C du c(t) = ( 600)e 600 t =6e 600 t ma dt u 2 (t) =R 3 i 2 (t) =6e 600 t V

15 Rozepnutí: u R c c(0) = U =15 R 1 + R =10V u p =0V R i = R 3 + R 2 = = 3000 Ð = R i C =3ms u c (t) =[10 0] e 333:3 t +0 i 2 (t) =C du c(t) h = (333:3)e 333:3 ti =3:3e 333:3 t ma dt u 2 (t) =R 3 i 2 (t) =3:3e 333:3 t V

16 RC obvod s řízeným zdrojem u x (t) U v = KU x V obvodu na obrázku vypočítejte časový průběh napětí u 2 (t) po připojení zdroje napětí U 1. Théveninův teorém U i U x ) U i + KU x U =0 U +0+U x =0 = R i C = RC(1 K) Uv U v U i = U(1 K) t u c (t) =[0 U(1 K)] e RC(1 K) + U(1 K) =U(1 K) h1 e I k I k = U R ) R i = U i U(1 K) = I U k t RC(1 K) i R = R(1 K) u x (t) =u c (t)+ku x (t) ) u x (t) (1 K) =u c (t) ) u x (t) =U ³ 1 e t RC(1 K)

17 2. Přímé řešení u c (0) = 0 V u c (0) + Ku x (0) u x (0) = 0 ) u x (0) = 0 V Počáteční podmínku je nutné s pomocí obvodových rovnic vypočítat U + R 0+u xp =0 ) u xp = u x (1) =U u x (t) U + C d R dt [u x(t) Ku x (t)] = 0 1 RC(1 K) +1=0 ) = RC(1 K) t t u x (t) =[0 U] e RC(1 K) + U = U ³1 e RC(1 K) u x (t) U v = KU x

18 Periodický obdélníkový zdroj integrační obvod =1ms T T =20ms R =1kÐ;C=1¹F! 0 = 100¼ U m =1V PNUS: 1X 2 u 1 (t) =0:5+ (2k 1)¼ sin(2k 1)! 0t ) U 01 =0:5, ^U1k = k= V tomto případě můžeme každou změnu napětí obdélníkového průběhu řešit jako samostatný přechodný děj napětí přechodného děje na konci půlperiody je počáteční podmínkou pro následující přechodný děj zde můžeme zanedbat (2k 1)¼ U 02 =0:5, ^U2k = ^U 1 1k 1+j(2k 1)! 0 RC = 2 (2k 1)¼ 1 1+j(2k 1)0:1¼ u 2 (t) =0:5+0:607 sin(314:16t 0:304) + 0:154 sin(942:48t 0:756) + 0:068 sin(1570:79t 1:004) + Přechodný děj: t 2 (0; 0:1) u 2 (t) =1 e 1000t t 2 (0:1; 0:2) t 2 (0:2; 0:3) u 2 (0:01) = 0: V u 2 (t) =0: e 1000(t 0:1) u 2 (0:02) = 0: V u 2 (t) =1 0: e 1000(t 0:2)

19 À T =1ms T =0:2ms R =1kÐ;C=1¹F! 0 = 10000¼ x PNUS: u 1 (t) = x X k= 1 ^U 1k e jk! 0t PNUS neřeší přechodný děj, pouze ustálenou složku ta je rovna střední hodnotě obdélníkového signálu Exponenciální trend odpovídá průběhu pomalého přechodného děje s časovou konstantou τ ) U 01 = U m t 0 =0:12, ^U1k = U m e jk! 0 t 0 1 = T jk2¼ U 02 = U 01, ^U2k = ^U 1 1k 1+jk! 0 RC = 1 e jk0:24¼ 1 1 jk2¼ 1+jk10¼ 1 e jk0:24¼ 1 jk2¼ k = 1;::: 1; 1 :::1

20 t 2 (0; 24 ¹s) u 2 (t) =1 e 1000t u 2 (24 ¹s) =0: V t 2 (24 ¹s; 200 ¹s) u 2 (t) =0: e 1000(t 0:000024) u 2 (200 ¹s) =0: V t 2 (200 ¹s; 224 ¹s) u 2 (t) =1 0: e 1000(t 0:0002) u 2 (224 ¹s) =0: V ::: Ustálený stav jak z rovnice přechodného děje určit napětí, mezi kterými časový průběh osciluje: u 2 u 1 24 μs 176 μs 1. úsek stoupající exponenciela u c (0) = u 1 ; u p =1; t =24¹s 2. úsek klesající exponenciela u c (0) = u 2 ; u p =0; t = 176 ¹s 2 e 0: e 0:176 " u1 u 2 # = u(24 ¹s) =u 2 =(u 1 1) e 0: u(176 ¹s) =u 1 = u 2 e 0:176 " e 0:024 # 1 0 Soustava rovnic ) u 1 = 0: u 2 = 0:130824

21 Kladná střední hodnota U max = 1 U min = 0 Nulová střední hodnota U max = 1 U min = 1 Záporná střední hodnota U max = 1 U min = 1 Kladná střední hodnota U max = 1 U min = 1

22 Periodický obdélníkový zdroj derivační obvod RC obvod se chová jako derivační, pouze pokud T T > T 2 T =20ms u 1 (t) =0:5+ 1X k=1 U 01 =0:5, ^U 1k = U 02 = 0! 0 = 100¼ R =1kÐ;C=1¹F =1ms 2 (2k 1)¼ sin(2k 1)! 0t 2 (2k 1)¼ ^U 2k = ^U j(2k 1)! 0 RC 1k 1+j(2k 1)! 0 RC = 2 (2k 1)¼ j(2k 1)0:1¼ 1+j(2k 1)0:1¼ u c (t) =[u c (0) u cp (0)] e t + u cp (t) U m =1V i(t) =C du c(t) = C [u c (0) u cp (0)] e t dt u 2 (t) = Ri(t) = RC [u c (0) u cp (0)] e t = [u cp (0) u c (0)] e t = u R (0) e t u cp (0) je partikulární řešení na kapacitoru střídavě 1 V (první půlperioda) a 0V u R (0) je kladné při náběžné hraně obdélníka, záporné při týlové u R (0) n = 1 u T R 2 n 1

23 À T derivační obvod =1ms T =0:2ms t 0 = 176 ¹s Napětí je téměř obdélníkové, pokud jsou doby trvání napětí U m : t 0 a 0: T t 0, pak má časový průběh t mezní napětí U 0 m a U m (1 t 0 T U m (1 t 0 T ) Amplituda skoků je stále rovna U m Pomalý exponenciální přechodný děj je obalovou křivkou časového průběhu Napětí na kondenzátoru má časový průběh výše studovaného integračního obvodu (součet obou napětí musí být v každém časovém okamžiku U m ).

24 OBVOD 1. ŘÁDU S INDUKTOREM Energetická počáteční podmínka proud tekoucí induktorem v čase t = 0. I kdybychom hledali napětí na induktoru, je vhodnější zvolit za počáteční podmínku proud je spojitý. obvodová rovnice metoda smyčkových proudů Ri(t)+L di(t) u(t) =0 dt Metodou variace konstant hledáme řešení obvodové rovnice L di(t) + i(t) = u(t) R dt R L R +1=0 ) = R ) L i Lo (t) =Ke t = Ke tr L i L (t) =[i L (0 + ) i p (0)] e t + i p (t) = L R Vypočítáme ustálený stav v obvodu po odeznění přechodného děje Dosazením za t = 0 vypočítáme integrační konstantu K

25 Napětí na induktoru I [A] Sepnutí spínače: i L (0) Ustálené stavy pro t < 0 a t > 0: Rovnice a její řešení: u L (t) R 1 =1kÐ;R 2 =1Ð;L=0:5H;U=1V Energetická počáteční podmínka je proud nejprve spočítáme proud, pak teprve napětí i L L(0) = 0; i p = U = 1 R 2 1 =1A Časová konstanta: = L = 0:5 R 2 1 =0:5s t = 0: Řešení pro proud: Řešení pro napětí: i(t) R 2 i(t)+l di(t) U =0 ) R 2 + L =0 ) = R 2 dt L i(t) =Ke t + i p i L (0) = K + i p ) K = i L (0) i p i(t) =1 e 2t u L (t) =L di(t) = L d 1 e 2t = e 2t dt dt u L (t) U [V ] t [s] t [s]

26 Rozepnutí spínače: Ustálené stavy pro t < 0 a t > 0: i L (0) = U = 1 R 2 1 =1A; i p =0 Rovnice a její řešení: (R 1 +R 2 ) i(t)+l di(t) =0 ) R 1 +R 2 +L =0 ) = R 1 + R 2 dt L Časová konstanta: = L = 0:5 =499:5 ¹s R 1 + R Řešení pro proud: Řešení pro napětí: I [A] U [V ] i(t) =e 2002t u L (t) =L di(t) = L d e 2002t = 1001 e 2002t V dt dt i(t) u L (t) t [ms] t [ms] Proud je spojitá veličina napětí vzroste na takovou hodnotu, aby proud prošel skrz libovolně velký odpor (teoreticky i nekonečné napětí) jiskra / oblouk při prostém odpojení cívky od zdroje!!!

27 Napětí na induktoru ochrana proti přepětí Rezistor paralelně zapojený k cívce R 2 po celou dobu, kdy je obvod zapnut spotřebovává výkon = nechtěné ztráty; čím je tento odpor větší, tím jsou sice ztráty menší, ale současně roste velikost přepětí při odpojení zdroje; u velkých cívek velký ztrátový výkon na tomto rezistoru!!! Rezistor paralelně zapojený k vypínači Takové řešení samozřejmě nemůže být použito pro bezpečné elektrické odpojení cívky od zdroje; dá se tedy použít pouze tam, kde proud tekoucí cívkou pouze omezujeme Kondenzátor paralelně zapojený k cívce Účinné omezení přepětí, kondenzátor může kompenzovat účiník obvodu, akumulovaná energie se změní na teplo ve vinutí cívky (R 1 ) Dioda paralelně zapojená k cívce Vhodná pouze pro stejnosměrné napájení např. ochrana vinutí relé; důležitý správný výběr diody (mezní proud), maximální proud případně omezit odporem

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze Z předchozích přednášek víme, že kapacitor a induktor jsou setrvačné obvodové prvky, které ukládají energii Dosud jsme se zabývali ustáleným stavem předpokládali jsme, že v minulosti byly všechny kapacitory

Více

Přechodné děje 2. řádu v časové oblasti

Přechodné děje 2. řádu v časové oblasti Přechodné děje 2. řádu v časové oblasti EO2 Přednáška 8 Pavel Máša - Přechodné děje 2. řádu ÚVODEM Na předchozích přednáškách jsme se seznámili s obecným postupem řešení přechodných dějů, jmenovitě pak

Více

PŘÍKLAD PŘECHODNÝ DĚJ DRUHÉHO ŘÁDU ŘEŠENÍ V ČASOVÉ OBLASTI A S VYUŽITÍM OPERÁTOROVÉ ANALÝZY

PŘÍKLAD PŘECHODNÝ DĚJ DRUHÉHO ŘÁDU ŘEŠENÍ V ČASOVÉ OBLASTI A S VYUŽITÍM OPERÁTOROVÉ ANALÝZY PŘÍKLAD PŘECHODNÝ DĚJ DRHÉHO ŘÁD ŘEŠENÍ V ČASOVÉ OBLASTI A S VYŽITÍM OPERÁTOROVÉ ANALÝZY A) Časová oblast integro-diferenciální rovnice K obvodu na obrázku je v čase t 0 napětí u b (t). t 0 připojen zdroj

Více

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka Tel-10 Suma proudů v uzlu (1. Kirchhofův zákon) Posuvným ovladačem ohmické hodnoty rezistoru se mění proud v uzlu, suma platí pro každou hodnotu rezistoru. Tel-20 Suma napětí podél smyčky (2. Kirchhofův

Více

ANALÝZA PNUS, EFEKTIVNÍ HODNOTA, ČINITEL ZKRESLENÍ, VÝKON NEHARMONICKÉHO PROUDU

ANALÝZA PNUS, EFEKTIVNÍ HODNOTA, ČINITEL ZKRESLENÍ, VÝKON NEHARMONICKÉHO PROUDU ANALÝZA PNUS, EFEKIVNÍ HODNOA, ČINIEL ZKRESLENÍ, VÝKON NEHARMONICKÉHO PROUDU EO Přednáška 4 Pavel Máša X3EO - Pavel Máša X3EO - Pavel Máša - PNUS ÚVODEM Při analýze stejnosměrných obvodů jsme vystačili

Více

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Úvod Základy elektrotechniky 2 hodinová dotace: 2+2 (př. + cv.) zakončení: zápočet, zkouška cvičení: převážně laboratorní informace o předmětu, kontakty na

Více

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy FYZIKA II Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy Osnova přednášky Energie magnetického pole v cívce Vzájemná indukčnost Kvazistacionární

Více

1 Modelování systémů 2. řádu

1 Modelování systémů 2. řádu OBSAH Obsah 1 Modelování systémů 2. řádu 1 2 Řešení diferenciální rovnice 3 3 Ukázka řešení č. 1 9 4 Ukázka řešení č. 2 11 5 Ukázka řešení č. 3 12 6 Ukázka řešení č. 4 14 7 Ukázka řešení č. 5 16 8 Ukázka

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT Přednáška Rozsah předmětu: 24+24 z, zk 1 Literatura: [1] Uhlíř a kol.: Elektrické obvody a elektronika, FS ČVUT, 2007 [2] Pokorný a kol.: Elektrotechnika I., TF ČZU, 2003

Více

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ zabývá se analýzou a syntézou vyšetřovaných soustav ZÁKLADNÍ POJMY soustava elektrické zařízení, složená z jednotlivých prvků, vzájemně mezi sebou propojených tak, aby jimi mohl

Více

Obvodové prvky a jejich

Obvodové prvky a jejich Obvodové prvky a jejich parametry Ing. Martin Černík, Ph.D. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace. Elektrický obvod Uspořádaný systém elektrických prvků a vodičů sloužící

Více

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony. Nelineární obvody Dosud jsme se zabývali analýzou lineárních elektrických obvodů, pasivní lineární prvky měly zpravidla konstantní parametr, v těchto obvodech platil princip superpozice a pro analýzu harmonického

Více

Přechodné děje 1. řádu aplikační příklady

Přechodné děje 1. řádu aplikační příklady Přechodné děje 1. řádu aplikační příklady 1. Obvod pro vybavení airbagu je uspořádán tak, že v normálním stavu se udržuje kondenzátor 0.47μF nabitý na 20V. Při havárii může být baterie odpojena, ale kontakt

Více

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz . STŘÍDAVÉ JEDNOFÁOVÉ OBVODY Příklad.: V elektrickém obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované veličiny určete také charakter obvodu a nakreslete

Více

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU PŘEHODOVÝ JEV V OBVOD Pracovní úkoly:. Odvoďte vztah popisující časovou závislost elektrického napětí na kondenzátoru při vybíjení. 2. Měřením určete nabíjecí a vybíjecí křivku kondenzátoru. 3. rčete nabíjecí

Více

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor). Rezistor: Pasivní elektrotechnická součástka, jejíž hlavní vlastností je schopnost bránit průchodu elektrickému proudu. Tuto vlastnost nazýváme elektrický odpor. Do obvodu se zařazuje za účelem snížení

Více

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3? TÉMA 1 a 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje odpor uveďte název

Více

Příklady: 28. Obvody. 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1

Příklady: 28. Obvody. 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1 Příklady: 28. Obvody 1. V obvodu na obrázku je dáno E 1 = 6, 0 V, E 2 = 5, 0 V, E 3 = 4, 0 V, R 1 = 100 Ω, R 2 = 50 Ω. Obě baterie jsou ideální. Vypočtěte a) [0,3 b] napětí mezi body a a b a b) [0,7 b]

Více

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY 2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY Příklad 2.1: V obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované veličiny určete také charakter obvodu a nakreslete fázorový

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS rčeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS 3. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁOVÉ OBVODY Příklad 3.: V obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru, reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované

Více

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

LC oscilátory s transformátorovou vazbou 1 LC oscilátory s transformátorovou vazbou Ing. Ladislav Kopecký, květen 2017 Základní zapojení oscilátoru pro rezonanční řízení motorů obsahuje dva spínače, které spínají střídavě v závislosti na okamžité

Více

Věta 12.3 : Věta 12.4 (princip superpozice) : [MA1-18:P12.7] rovnice typu y (n) + p n 1 (x)y (n 1) p 1 (x)y + p 0 (x)y = q(x) (6)

Věta 12.3 : Věta 12.4 (princip superpozice) : [MA1-18:P12.7] rovnice typu y (n) + p n 1 (x)y (n 1) p 1 (x)y + p 0 (x)y = q(x) (6) 1. Lineární diferenciální rovnice řádu n [MA1-18:P1.7] rovnice typu y n) + p n 1 )y n 1) +... + p 1 )y + p 0 )y = q) 6) počáteční podmínky: y 0 ) = y 0 y 0 ) = y 1 y n 1) 0 ) = y n 1. 7) Věta 1.3 : Necht

Více

Drsná matematika III 6. přednáška Obyčejné diferenciální rovnice vyšších řádů, Eulerovo přibližné řešení a poznámky o odhadech chyb

Drsná matematika III 6. přednáška Obyčejné diferenciální rovnice vyšších řádů, Eulerovo přibližné řešení a poznámky o odhadech chyb Drsná matematika III 6. přednáška Obyčejné diferenciální rovnice vyšších řádů, Eulerovo přibližné řešení a poznámky o odhadech chyb Jan Slovák Masarykova univerzita Fakulta informatiky 23. 10. 2006 Obsah

Více

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu. v v 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky. 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje indukčnost uveďte název a značku jednotky. 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje kmitočet

Více

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_357

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_357 Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_357 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Výuková prezentace.na jednotlivých snímcích jsou postupně odkrývány informace, které žák zapisuje či zakresluje do sešitu.

Více

9.7. Vybrané aplikace

9.7. Vybrané aplikace Cíle V rámci témat zaměřených na lineární diferenciální rovnice a soustavy druhého řádu (kapitoly 9.1 až 9.6) jsme dosud neuváděli žádné aplikace. Je jim společně věnována tato závěrečné kapitola, v níž

Více

PŘECHODOVÝ DĚJ VE STEJNOSMĚRNÉM EL. OBVODU zapnutí a vypnutí sériového RC členu ke zdroji stejnosměrného napětí

PŘECHODOVÝ DĚJ VE STEJNOSMĚRNÉM EL. OBVODU zapnutí a vypnutí sériového RC členu ke zdroji stejnosměrného napětí Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB -TU Ostrava PŘEHODOVÝ DĚJ VE STEJNOSMĚNÉM EL. OBVODU zapnutí a vypnutí sériového členu ke zdroji stejnosměrného napětí Návod do

Více

Základní pasivní a aktivní obvodové prvky

Základní pasivní a aktivní obvodové prvky OBSAH Strana 1 / 21 Přednáška č. 2: Základní pasivní a aktivní obvodové prvky Obsah 1 Klasifikace obvodových prvků 2 2 Rezistor o odporu R 4 3 Induktor o indukčnosti L 8 5 Nezávislý zdroj napětí u 16 6

Více

HARMONICKÝ USTÁLENÝ STAV - FÁZOR, IMPEDANCE

HARMONICKÝ USTÁLENÝ STAV - FÁZOR, IMPEDANCE HAMONICKÝ USTÁLENÝ STAV - FÁZO, IMPEDANCE Úvodem Fyzikální popis induktoru a kapacitoru vede na integrodiferenciální rovnice, jejichž řešení je značně obtížné, zvláště v případě soustav rovnic. Příklad

Více

20ZEKT: přednáška č. 3

20ZEKT: přednáška č. 3 0ZEKT: přednáška č. 3 Stacionární ustálený stav Sériové a paralelní řazení odporů Metoda postupného zjednodušování Dělič napětí Dělič proudu Metoda superpozice Transfigurace trojúhelník/hvězda Metoda uzlových

Více

Flyback converter (Blokující měnič)

Flyback converter (Blokující měnič) Flyback converter (Blokující měnič) 1 Blokující měnič patří do rodiny měničů se spínaným primárním vinutím, což znamená, že výstup je od vstupu galvanicky oddělen. Blokující měniče se používají pro napájení

Více

Diferenciální rovnice

Diferenciální rovnice Obyčejné diferenciální rovnice - studijní text pro cvičení v předmětu Matematika - 2. Studijní materiál byl připraven pracovníky katedry E. Novákovou, M. Hyánkovou a L. Průchou za podpory grantu IG ČVUT

Více

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika Stýskala, 00 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek rčeno pro studenty komb. formy FB předmětu 45081 / 06 Elektrotechnika B. Obvody střídavé (AC) (všechny základní vztahy

Více

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku Laboratorní měření Seznam použitých přístrojů 1. 2. 3. 4. 5. 6. Laboratorní zdroj DIAMETRAL, model P230R51D Generátor funkcí Protek B803 Číslicový multimetr Agilent, 34401A Číslicový multimetr UT70A Analogový

Více

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3 . STEJNOSMĚNÉ OBVODY Příklad.: V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Z 5 5 4 4 6 Schéma. Z = 0 V = 0 Ω = 40 Ω = 40 Ω 4 = 60 Ω 5 = 90 Ω

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá neboli sériové a paralelní řazení prvků Rezistor Ekvivalence obvodových prvků sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá Paralelní řazení společné napětí proudy jednotlivými

Více

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2 POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2 (zimní semestr 2012/2013, kompletní verze, 21. 11. 2012) Téma 2 / Úloha 1: (jednocestný usměrňovač s filtračním kondenzátorem) Simulace (např. v MicroCapu)

Více

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_356

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_356 Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_356 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Výuková prezentace.na jednotlivých snímcích jsou postupně odkrývány informace, které žák zapisuje či zakresluje do sešitu.

Více

ELEKTROTECHNIKA 2 TEMATICKÉ OKRUHY

ELEKTROTECHNIKA 2 TEMATICKÉ OKRUHY EEKTOTECHNK TEMTCKÉ OKHY. Harmonický ustálený stav imitance a výkon Harmonicky proměnné veličiny. Vyjádření fázorů jednotlivými tvary komplexních čísel. Symbolický počet a jeho využití při řešení harmonicky

Více

Grafické zobrazení frekvenčních závislostí

Grafické zobrazení frekvenčních závislostí Grafické zobrazení frekvenčních závislostí Z minulých přednášek již víme, že impedance / admitance kapacitoru a induktoru jsou frekvenčně závislé Nyní se budeme zabývat tím, jak tato frekvenční závislost

Více

Přehled veličin elektrických obvodů

Přehled veličin elektrických obvodů Přehled veličin elektrických obvodů Ing. Martin Černík, Ph.D Projekt ESF CZ.1.7/2.2./28.5 Modernizace didaktických metod a inovace. Elektrický náboj - základní vlastnost některých elementárních částic

Více

Základní elektronické obvody

Základní elektronické obvody Základní elektronické obvody Soustava jednotek Coulomb (C) = jednotka elektrického náboje q Elektrický proud i = náboj, který proteče průřezem vodiče za jednotku času i [A] = dq [C] / dt [s] Volt (V) =

Více

Soustavy lineárních rovnic

Soustavy lineárních rovnic Soustavy lineárních rovnic V této kapitole se budeme zabývat soustavami lineárních diferenciálních rovnic y = a (x)y + a (x)y + + a n (x)y n + f (x) y = a (x)y + a (x)y + + a n (x)y n + f (x). y n = a

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku Laboratorní měření 2 Seznam použitých přístrojů 1. Laboratorní zdroj stejnosměrného napětí Vývojové laboratoře Poděbrady 2. Generátor funkcí Instek GFG-8210 3. Číslicový multimetr Agilent, 34401A 4. Digitální

Více

Elektromechanický oscilátor

Elektromechanický oscilátor - 1 - Elektromechanický oscilátor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 V tomto článku si ukážeme jeden ze způsobů, jak využít silové účinky cívky s feromagnetickým jádrem v rezonanci. I člověk, který neoplývá technickou

Více

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS rčeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS. STEJNOSMĚNÉ OBVODY pravil ng. Vítězslav Stýskala, Ph D. září 005 Příklad. (výpočet obvodových veličin metodou postupného zjednodušováni a

Více

Diferenciální rovnice a jejich aplikace. (Brkos 2011) Diferenciální rovnice a jejich aplikace 1 / 36

Diferenciální rovnice a jejich aplikace. (Brkos 2011) Diferenciální rovnice a jejich aplikace 1 / 36 Diferenciální rovnice a jejich aplikace Zdeněk Kadeřábek (Brkos 2011) Diferenciální rovnice a jejich aplikace 1 / 36 Obsah 1 Co to je derivace? 2 Diferenciální rovnice 3 Systémy diferenciálních rovnic

Více

Necht na hmotný bod působí pouze pružinová síla F 1 = ky, k > 0. Podle druhého Newtonova zákona je pohyb bodu popsán diferenciální rovnicí

Necht na hmotný bod působí pouze pružinová síla F 1 = ky, k > 0. Podle druhého Newtonova zákona je pohyb bodu popsán diferenciální rovnicí Počáteční problémy pro ODR2 1 Lineární oscilátor. Počáteční problémy pro ODR2 Uvažujme hmotný bod o hmotnosti m, na který působí síly F 1, F 2, F 3. Síla F 1 je přitom úměrná výchylce y z rovnovážné polohy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_AUT-2.N-14-PROPORCNI SYSTEMY SE ZPOZDENIM CIVKA A KONDENZATOR Střední odborná škola a Střední

Více

Flexibilita jednoduché naprogramování a přeprogramování řídícího systému

Flexibilita jednoduché naprogramování a přeprogramování řídícího systému Téma 40 Jiří Cigler Zadání Číslicové řízení. Digitalizace a tvarování. Diskrétní systémy a jejich vlastnosti. Řízení diskrétních systémů. Diskrétní popis spojité soustavy. Návrh emulací. Nelineární řízení.

Více

Rezonanční jevy na LC oscilátoru a závaží na pružině

Rezonanční jevy na LC oscilátoru a závaží na pružině Rezonanční jevy na LC oscilátoru a závaží na pružině M. Stejskal, K. Záhorová*, J. Řehák** Gymnázium Emila Holuba, Gymnázium J.K.Tyla*, SPŠ Hronov** Abstrakt Zkoumali jsme rezonanční frekvenci závaží na

Více

Analýza lineárních regulačních systémů v časové doméně. V Modelice (ale i v Simulinku) máme blok TransfeFunction

Analýza lineárních regulačních systémů v časové doméně. V Modelice (ale i v Simulinku) máme blok TransfeFunction Analýza lineárních regulačních systémů v časové doméně V Modelice (ale i v Simulinku) máme blok TransfeFunction Studijní materiály http://physiome.cz/atlas/sim/regulacesys/ Khoo: Physiological Control

Více

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) LDR druhého řádu VMAT, IMT 1 / 22

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) LDR druhého řádu VMAT, IMT 1 / 22 Lineární diferenciální rovnice druhého řádu Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

Fakt. Každou soustavu n lineárních ODR řádů n i lze eliminací převést ekvivalentně na jednu lineární ODR

Fakt. Každou soustavu n lineárních ODR řádů n i lze eliminací převést ekvivalentně na jednu lineární ODR DEN: ODR teoreticky: soustavy rovnic Soustava lineárních ODR 1 řádu s konstantními koeficienty je soustava ve tvaru y 1 = a 11 y 1 + a 12 y 2 + + a 1n y n + b 1 (x) y 2 = a 21 y 1 + a 22 y 2 + + a 2n y

Více

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu. [Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] 04.01.01 Na rezistoru je napětí 5 V a teče jím proud 25 ma. Rezistor má hodnotu. A) 100 ohmů B) 150 ohmů C) 200 ohmů 04.01.02 Na rezistoru

Více

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech.

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech. Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech. Neznalost amplitudové a fázové frekvenční charakteristiky dolní a horní RC-propusti

Více

Obvodové rovnice v časové oblasti a v operátorovém (i frekvenčním) tvaru

Obvodové rovnice v časové oblasti a v operátorovém (i frekvenčním) tvaru Obvodové rovnice v časové oblasti a v oerátorovém (i frekvenčním) tvaru EO Přednáška 5 Pavel Máša - 5. řednáška ÚVODEM V ředchozím semestru jsme se seznámili s obvodovými rovnicemi v SUS a HUS Jak se liší,

Více

Diferenciální rovnice 3

Diferenciální rovnice 3 Diferenciální rovnice 3 Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu Lineární diferenciální rovnice (dále jen LDR) n-tého řádu je rovnice tvaru + + + + = kde = je hledaná funkce, pravá strana a koeficienty

Více

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Hlavní požadavky na ideální budič Galvanické

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Harmonický průběh napětí a proudu v obvodu

Harmonický průběh napětí a proudu v obvodu Harmonický průběh napětí a proudu v obvodu Ing. Martin Černík, Ph.D. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace. Veličiny elektrických obvodů napětí u(t) okamžitá hodnota,

Více

ITO. Semestrální projekt. Fakulta Informačních Technologií

ITO. Semestrální projekt. Fakulta Informačních Technologií ITO Semestrální projekt Autor: Vojtěch Přikryl, xprikr28 Fakulta Informačních Technologií Vysoké Učení Technické v Brně Příklad 1 Stanovte napětí U R5 a proud I R5. Použijte metodu postupného zjednodušování

Více

4. OBYČEJNÉ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE

4. OBYČEJNÉ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE FBI VŠB-TUO 28. března 2014 4.1. Základní pojmy Definice 4.1. Rovnice tvaru F (x, y, y, y,..., y (n) ) = 0 se nazývá obyčejná diferenciální rovnice n-tého řádu a vyjadřuje vztah mezi neznámou funkcí y

Více

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku Laboratorní měření 1 Seznam použitých přístrojů 1. Generátor funkcí 2. Analogový osciloskop 3. Měřící přípravek na RL ČVUT FEL, katedra Teorie obvodů Popis měřicího přípravku Přípravek umožňuje jednoduchá

Více

FBMI. Teoretická elektrotechnika - příklady

FBMI. Teoretická elektrotechnika - příklady FBMI Teoretická elektrotechnika - příklady 1. Vypočítejte kapacitu kapacitoru, který akumuluje energii 400 J při napětí 10 V. Jak dlouho by trvalo jeho nabíjení konstantním proudem 5 A? 2. Vypočítejte

Více

11. přednáška 10. prosince Kapitola 3. Úvod do teorie diferenciálních rovnic. Obyčejná diferenciální rovnice řádu n (ODR řádu n) je vztah

11. přednáška 10. prosince Kapitola 3. Úvod do teorie diferenciálních rovnic. Obyčejná diferenciální rovnice řádu n (ODR řádu n) je vztah 11. přednáška 10. prosince 2007 Kapitola 3. Úvod do teorie diferenciálních rovnic. Obyčejná diferenciální rovnice řádu n (ODR řádu n) je vztah F (x, y, y, y,..., y (n) ) = 0 mezi argumentem x funkce jedné

Více

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3 . STEJNOSMĚNÉ OBVODY Příklad.: V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. 5 5 U 6 Schéma. = 0 V = 0 Ω = 0 Ω = 0 Ω = 60 Ω 5 = 90 Ω 6 = 0 Ω celkový

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Fourierova transformace

Fourierova transformace Fourierova transformace EO Přednáška Pavel Máša ÚVODEM Známe Fourierovy řady v komplexním tvaru f(t) = 1X k= 1 A k e jk! t Spektrum této řady je diskrétní A k = 1 T Obvody tedy musíme řešit v HUS člen

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ Datum: 1 v jakém zapojení pracuje tranzistor proč jsou v obvodu a jak se projeví v jeho činnosti kondenzátory zakreslené v obrázku jakou hodnotu má odhadem parametr g m v uvedeném pracovním bodu jakou

Více

25.z-6.tr ZS 2015/2016

25.z-6.tr ZS 2015/2016 Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace Typové členy 2 25.z-6.tr ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. TEORIE ŘÍZENÍ třetí část tématu předmětu pokračuje. A oblastí

Více

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka Kondenzátor je schopen uchovat energii v podobě elektrického náboje Q. Kapacita C se udává ve Faradech [F]. Kapacita je úměrná ploše elektrod

Více

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství Cvičení 11 B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství Obsah cvičení 1) Výpočet proudů v obvodu Metodou postupného zjednodušování Pomocí Kirchhoffových zákonů Metodou smyčkových proudů 2) Nezatížený

Více

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω. A5M34ELE - testy 1. Vypočtěte velikost odporu rezistoru R 1 z obrázku. U 1 =15 V, U 2 =8 V, U 3 =10 V, R 2 =200Ω a R 3 =1kΩ. 2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty

Více

4.1 OSCILÁTORY, IMPULSOVÉ OBVODY

4.1 OSCILÁTORY, IMPULSOVÉ OBVODY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1 OSCILÁTORY, IMPULSOVÉ OBVODY 4.1.1 OSCILÁTORYY Oscilátory tvoří samostatnou skupinu elektrických obvodů,

Více

Diferenciální rovnice

Diferenciální rovnice Diferenciální rovnice Průvodce studiem Touto kapitolou se náplň základního kurzu bakalářské matematiky uzavírá. Je tomu tak mimo jiné proto, že jsou zde souhrnně využívány poznatky získané studiem předchozích

Více

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů OPEAČNÍ ZESLOVAČ (OZ) Operační zesilovač je polovodičová součástka vyráběná formou integrovaného obvodu vyznačující se velkým napěťovým zesílením vstupního rozdílového napětí (diferenciální napěťový zesilovač).

Více

Modelování a simulace Lukáš Otte

Modelování a simulace Lukáš Otte Modelování a simulace 2013 Lukáš Otte Význam, účel a výhody MaS Simulační modely jsou nezbytné pro: oblast vědy a výzkumu (základní i aplikovaný výzkum) analýzy složitých dyn. systémů a tech. procesů oblast

Více

Lineární rovnice prvního řádu. Máme řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce h(t) = 2

Lineární rovnice prvního řádu. Máme řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce h(t) = 2 Cvičení Lineární rovnice prvního řádu. Najděte řešení Cauchyovy úlohy x + x tg t = cos t, které vyhovuje podmínce xπ =. Máme nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce ht = tg t a

Více

Studium tranzistorového zesilovače

Studium tranzistorového zesilovače Studium tranzistorového zesilovače Úkol : 1. Sestavte tranzistorový zesilovač. 2. Sestavte frekvenční amplitudovou charakteristiku. 3. Porovnejte naměřená zesílení s hodnotou vypočtenou. Pomůcky : - Generátor

Více

Systém vykonávající tlumené kmity lze popsat obyčejnou lineární diferenciální rovnice 2. řadu s nulovou pravou stranou:

Systém vykonávající tlumené kmity lze popsat obyčejnou lineární diferenciální rovnice 2. řadu s nulovou pravou stranou: Pracovní úkol: 1. Sestavte obvod podle obr. 1 a změřte pro obvod v periodickém stavu závislost doby kmitu T na velikosti zařazené kapacity. (C = 0,5-10 µf, R = 0 Ω). Výsledky měření zpracujte graficky

Více

Matematika 2 LS 2012/13. Prezentace vznikla na základě učebního textu, jehož autorem je doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. J. Stebel Matematika 2

Matematika 2 LS 2012/13. Prezentace vznikla na základě učebního textu, jehož autorem je doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. J. Stebel Matematika 2 Matematika 2 13. přednáška Obyčejné diferenciální rovnice Jan Stebel Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studíı Technická univerzita v Liberci jan.stebel@tul.cz http://bacula.nti.tul.cz/~jan.stebel

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Soustavy lineárních diferenciálních rovnic I. řádu s konstantními koeficienty

Soustavy lineárních diferenciálních rovnic I. řádu s konstantními koeficienty Soustavy lineárních diferenciálních rovnic I řádu s konstantními koeficienty Definice a) Soustava tvaru x = ax + a y + az + f() t y = ax + a y + az + f () t z = a x + a y + a z + f () t se nazývá soustava

Více

Přednáška v rámci PhD. Studia

Přednáška v rámci PhD. Studia OBVODY SE SPÍNANÝMI KAPACITORY (Switched Capacitor Networks) Přednáška v rámci PhD. Studia Doc. Ing. Lubomír Brančík, CSc. UREL FEKT VUT v Brně ÚVOD DO PROBLEMATIKY Důsledek pokroku ve vývoji (miniaturizaci)

Více

Nejdřív spočítáme jeden příklad na variaci konstant pro lineární diferenciální rovnici 2. řádu s kostantními koeficienty. y + y = 4 sin t.

Nejdřív spočítáme jeden příklad na variaci konstant pro lineární diferenciální rovnici 2. řádu s kostantními koeficienty. y + y = 4 sin t. 1 Variace konstanty Nejdřív spočítáme jeden příklad na variaci konstant pro lineární diferenciální rovnici 2. řádu s kostantními koeficienty. Příklad 1 Najděte obecné řešení rovnice: y + y = 4 sin t. Co

Více

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry... Měření trojfázového činného výkonu Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Vznik a přenos třífázového proudu a napětí................ 3 2.2 Zapojení do hvězdy............................. 3 2.3 Zapojení

Více

Základní vztahy v elektrických

Základní vztahy v elektrických Základní vztahy v elektrických obvodech Ing. Martin Černík, Ph.D. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace. Klasifikace elektrických obvodů analogové číslicové lineární

Více

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve všech oblastech elektroniky. Jde o diferenciální zesilovač napětí s velkým ziskem. Jinak řečeno, operační zesilovač

Více

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs 1 Zadání 1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda integrační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 1 = 62µs derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs Možnosti

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky 5. přednáška Elektrický výkon a energie 1 Základní pojmy Okamžitá hodnota výkonu je deinována: p = u.i [W; V, A] spotřebičová orientace - napětí i proud na impedanci Z mají souhlasný

Více

Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností

Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností různých přístrojů a zařízení. (Mechanizace, Automatizace, Komplexní automatizace) Kybernetika je Věda, která zkoumá obecné

Více

SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY

SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY TEMATICKÉ OKRUHY Signály se spojitým časem Základní signály se spojitým časem (základní spojité signály) Jednotkový skok σ (t), jednotkový impuls (Diracův impuls)

Více

I. část - úvod. Iva Petríková

I. část - úvod. Iva Petríková Kmitání mechanických soustav I. část - úvod Iva Petríková Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti Osah Úvod, základní pojmy Počet stupňů volnosti Příklady kmitavého pohyu Periodický pohy Harmonický pohy,

Více

VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU

VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU Základní představa: Rezistor: proud, procházející rezistorem, ho zahřívá, energie, dodaná rezistoru, se tak nevratně mění na teplo Kapacitor: pokud ke kondenzátoru připojíme

Více