Diferenciální rovnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diferenciální rovnice"

Transkript

1 Obyčejné diferenciální rovnice - studijní text pro cvičení v předmětu Matematika - 2. Studijní materiál byl připraven pracovníky katedry E. Novákovou, M. Hyánkovou a L. Průchou za podpory grantu IG ČVUT č a v rámci rozvojového projektu MŠMT. Obsah 1. Základní pojmy 2. Rovnice se separovatelnými proměnnými 3. Homogenní lineární diferenciální rovnice 1. řádu 4. Nehomogenní lineární diferenciální rovnice 1.řádu 5. Metoda odhadu řešení lineární diferenciální rovnice 1.řádu 6. Homogenní lineární rovnice druhého a vyššího řádu s konstatními koeficienty. 7. Metoda odhadu pro lineární rovnici druhého řádu. 8. Metoda variace konstant pro nehomogenní lineární diferenciální rovnici druhého řádu. Diferenciální rovnice 1. Základní pojmy. Diferenciální rovnicí 1. řádu nazýváme rovnici tvaru (1.1) x = f(t, x), kde f(t, x) je funkce dvou reálných proměnných, která je definována v nějaké otevřené množině G R 2. Řešením diferenciální rovnice (1.1) v intervalu I R rozumíme reálnou funkci x(t) definovanou v intervalu I, která v tomto intervalu splňuje identitu (1.2) x (t) = f(t, x(t)), t I. Počáteční podmínkou pro řešení rovnice (1.1) nazýváme podmínku tvaru (1.3) x(τ) = ξ, (τ, ξ) G. Počáteční (Cauchyovou) úlohou pro rovnici (1.1) rozumíme úlohu (1.4) x = f(t, x), x(τ) = ξ. Řešením Cauchyovy úlohy rozumíme každé řešení rovnice (1.1), které splňuje počáteční podmínku (1.3). Toto řešení budeme označovat symbolem x = x(t), t I, nebo x(t; τ, ξ), t I, pokud budeme potřebovat zdůraznit závislost řešení na dané počáteční podmínce. Obecným tvarem řešení rozumíme všechny funkce,které vyhovují rovnici (1.1). Obvykle je zapsán vzorcem tvaru x(t) = x(t, c), t I, c R. Partikulárním řešením rozumíme jedno konkrétní řešení z množiny všech řešení, obvykle určeným zadanou počáteční podmínkou tvaru (1.3). Říkáme, že Cauchyova úloha má jednoznačné řešení, jestliže pro každá dvě její řešení x 1 (t; τ, ξ), t I 1 a x 2 (t; τ, ξ), t I 2 platí x 1 (t; τ, ξ) = x 2 (t; τ, ξ) pro t I 1 I 2. 1

2 2. Rovnice se separovatelnými proměnnými. Rovnicí se separovatelnými proměnnými rozumíme rovnici tvaru (2.1) x = h(t)g(x), kde funkce h : (a, b) R a g : (c, d) R jsou spojité v uvedených intervalech. Metoda řešení: a) Je-li g(x 0 ) = 0 pro nějaké x 0 (c, d), pak funkce x(t) = x 0, t (a, b) je řešením rovnice (2.1) v intervalu (a, b) neboť se jedná o rovnici x (t) = 0, t (a, b). V používané symbolice se jedná o řešení x(t) = x(t; τ, x 0 ) = x 0, t (a, b) a τ (a, b) je libovolné. b) Řešení rovnice (2.1), které vyhovuje počáteční podmínce x(τ) = ξ, kde g(ξ) 0, nalezneme následujícím postupem. Řešení x(t), t I musí splňovat rovnici x (t) = h(t)g(x(t)) x (t) = h(t), t I. g(x(t)) Integrováním této rovnice od τ do t dostaneme t τ x (s) t g(x(s)) ds = h(s) ds, t I. V integrálu na levé straně vztahu provedeme substituci x(s) = z, x (s)ds = dz, x(τ) = ξ a dostaneme formuli x(t) dz t (2.2) g(z) = h(s)ds, t I. ξ Vzorec je implicitním vyjádřením řešení a záleží na konkrétním případě, jak se podaří řešení x(t) = x(t; τ, ξ) příslušné počáteční úlohy z tohoto vztahu vypočítat. Při výpočtu dostaneme i definiční interval tohoto řešení. Vzorec (2.2) můžeme také zapsat ve tvaru (2.3) τ τ dx g(x) = h(t)dt, který je implicitním vztahem pro obecný tvar řešení rovnice (2.1). Vzorec obsahuje volný parametr, konstantu v neurčitém integrálu a její hodnotu určíme z dané počáteční podmínky. Oběma způsoby určíme totéž řešení. Pro ilustraci uvedeme několik úloh, ve kterých přiblížíme jednotlivé odlišnosti. Řešené úlohy k odstavci Úloha: Určete řešení Cauchyových úloh x = x 2, x(0) = 0 a x(1) = 1. Řešení: Rovnice je diferenciální rovnicí se separovatelnými proměnnými tvaru (2.1) z odst. 2. Je g(x) = x 2 a h(t) = 1. Funkce jsou spojité v intervalu (, ) a v tomto intervalu budeme hledat řešení. 2

3 Je g(x) = 0 x = 0, tedy x(t) = 0, t R je řešení rovnice, které splňuje počáteční podmínku x(0) = 0. Je tedy x(t) = x(t; 0, 0) = 0, t R. Řešení druhé Cauchyovy úlohy je nenulové v bodě τ = 1, budeme jej hledat pomocí postupu popsaného v odst. 2. Rovnici zapíšeme ve tvaru x (t) x 2 (t) = 1 x(t) τ x (s) x 2 (s) ds = t Provedeme substituci z = x(s), dz = x (s)ds, x(τ) = ξ a dostaneme Odtud plyne, že a x(t) Protože je τ = 1 a ξ = 1 je ξ dz z 2 = t τ τ ds. [ ] 1 x(t) ds = t τ. z 1 x(t) 1 ξ = t τ 1 x(t) = x(t; τ, ξ) = t τ + 1, t (, τ 1 ξ ) pro ξ < 0 ξ 1 x(t) = x(t; τ, ξ) = t τ + 1 ξ ξ, t (τ 1, ) pro ξ > 0. ξ x(t) = x(t; 1, 1) = 1, t (0, ). t 2. Úloha: Určete řešení Cauchyovy úlohy tx + x = x ln x, x(1) = 1. Řešení: Rovnice je diferenciální rovnicí se separovatelnými proměnnými tvaru (2.1) z odst. 2. Rovnici přepíšeme do tvaru x x(ln x 1) =. t Vidíme, že funkce g(x) = x(ln x 1) je spojitá v intervalu (0, ) a funkce h(t) = 1 t je spojitá v intervalech (, 0) a (0, ). Protože hledáme řešení, které vyhovuje počáteční podmínce x(1) = 1, budeme hledat řešení, které bude definováno v intervalu (0, ). Funkce g(x) = x(ln x 1) = 0 x = e a protože je 1 < e není požadované řešení konstantní a pro jeho hodnoty bude platit 0 < x(t) < e. Toto řešení budeme hledat postupem popsaným v odstavci 2. Integrací rovnice získáme vzorec pro řešení x(t) 1 1 z(ln z 1) dz = t 1 1 ds [ln ln z 1 ]x(t) 1 = [ln s] t 1 s ln 1 ln x(t) = ln t, t > 0 1 ln x(t) = t x(t) = x(t; 1, 1) = e 1 t, t (0, ). Neřešené úlohy k odstavci 2. 3

4 1. Úloha: Určete řešení Cauchyových úloh x x 2 = 0, x(0) = 0 a x(1) = Úloha: Určete řešení Cauchyovy úlohy [x(t) = x(t; 0, 0) = 0, t R, x(t) = x(t; 1, 1) = 1 2 t, t (, 2)] x = 3. Úloha: Určete řešení Cauchyovy úlohy t, x(0) = 0. x + 1 x = 1 t2, x(1) = 2. xt [x(t) = x(t; 0, 0) = 1 t 2 1, t ( 1, 1)] [x(t) = x(t; 1, 2) = ln t t 2, t (t 1, t 2 )], [kde t 1 a t 2 jsou řešení rovnice 5 t 2 = 2 ln t, pro která platí 0 < t 1 < 1 < t 2. ] 4. Úloha: Určete řešení Cauchyovy úlohy x = 2tx2 t 2, x(0) = 1. 1 [x(t) = x(t; 0, 1) = 1 1+ln (1 t 2 ), t ( 1 e 1, 1 e 1 )] 5. Úloha: Určete řešení Cauchyovy úlohy x = 2 x ( ) π cotg t, x = Úloha: Určete řešení Cauchyovy úlohy ( ) [x(t) = x t; π 4, = 2 3 cos t, t (0, π 2 )] x = (x 1)tg t, x(τ) = ξ, π/2 < τ < π/2. [x(t) = x(t; τ, ξ) = 1 + (ξ 1) cos τ cos t, t ( π 2, π 2 ), τ ( π 2, π 2 )] 3. Homogenní lineární diferenciální rovnice 1. řádu. Homogenní lineární diferenciální rovnicí 1. řádu nazýváme diferenciální rovnici tvaru (3.1) x = h(t)x, kde h(t) je spojitá funkce v intervalu I R. Tato rovnice má řešení, která jsou definována v intervalu I a každé z nich je určeno jednoznačně počáteční podmínkou tvaru x(τ) = ξ, τ I a ξ R. Řešení nalezneme metodou separace proměnných [viz odst. 2]. Je g(x) = x, tedy g(x) = 0 x = 0. Rovnice má tudíž řešení x(t) = 0, t I a toto řešení vyhovuje počáteční podmínce x(τ) = 0 pro každé τ I. Nulové řešení x(t) = x(t; τ, 0) = 0, t I nazýváme triviálním řešením. 4

5 Hledejme nyní nenulové, t.zv. netriviální řešení. Ukážeme že toto řešení je nenulové v celém intervalu I. Rovnici přepíšeme do tvaru x (t) x(t) = h(t), t I. Integrací této rovnosti získáme vztah pro řešení x(t) ve tvaru ln x(t) = h(t)dt + ln c, kde libovolnou konstatu v neurčitém integrálu označíme ln c. Odtud dostaneme ekvivaletní vztah (3.2) x(t) = x(t, c) = ce h(t)dt, t I, c R. Vzorec popisuje obecný tvar řešení. Volba c = 0, která byla při výpočtu zápisem c = ln c vyloučena vede k nulovému řešení. Řešení Cauchyovy úlohy pro homogenní lineární rovnici získáme snadno ze vzorce pro obecný tvar řešení volbou konstanty c tak, aby byla splněna příslušná počáteční podmínka. Uvažujme počáteční podmínku tvaru x(τ) = ξ, ξ R. Obecný tvar řešení můžeme zapsat vztahem t (3.3) x(t) = x(t, c) = ce h(s)ds τ, t I. Řešení x(t; τ, ξ) příslušné Cauchyovy úlohy musí splňovat rovnici x(τ) = x(τ; τ, ξ) = ξ c = ξ. Pro řešení Cauchyovy úlohy jsme získali vyjádření ve tvaru tedy t (3.4) x(t) = x(t; τ, ξ) = ξe h(s)ds τ, t I. Řešené úlohy k odstavci Úloha: Určete řešení určené zadanou počáteční podmínkou pro rovnici x = x cos t, x(0) = 1. Řešení: Rovnice je homogenní lineární diferenciální rovnicí tvaru (3.1) a metoda jejího řešení je popsána v odst. 3. Řešení příslušné Cauchyovy úlohy je dáno vzorcem (3.3) a poznamenejme, že vzorec můžeme odvodit i postupem popsaným v odst. 2. Je tedy x(t) 1 dz t z = cos sds ln (x(t)) = sin t x(t) = x(t; 0, 1) = e sin t, t R Úloha: Určete řešení Cauchyových úloh x = 2xt t 2, x( 5) = 0, x(0) = 1, x(0) = 1 a x(3) = 1. 4 Řešení: Rovnice je homogenní lineární diferenciální rovnicí tvaru (3.1) a metoda jejího řešení je popsána v odst.3. Řešení příslušné Cauchyovy úlohy je dáno vzorcem (3.3) a poznamenejme, že vzorec můžeme odvodit i postupem popsaným v odst. 2. Funkce h(t) = 5

6 2t t 2 4 je spojitá v intervalech (, 2), ( 2, 2) a (2, ) a vždy v některém z těchto intervalech bude definované řešení příslušné Cauchyovy úlohy. Pro ně je Odtud plyne, že Postupně dostaneme: x( 5) = 0 : x(t) ξ dz z = t τ 2sds s 2 4 ln x(t) ξ t 2 4 x(t) = ξ τ 2 4. x(t) = x(t; 5, 0) = 0, t (, 2); x(0) = 1 : x(t) = x(t; 0, 1) = t2, t ( 2, 2); x(0) = 1 : x(t) = (t; 0, 1) = 1 4 t2 1, t ( 2, 2); x(3) = 1 : x(t) = (t; 3, 1) = 1 5 (t2 4), t (2, ). 3. Úloha: Určete řešení Cauchyovy úlohy x = x, x(0) = 1. 2 t = ln t 2 4 τ 2 4. Řešení: Rovnice je homogenní lineární diferenciální rovnici tvaru (3.1), kde funkce h(t) = 1 2 t je spojitá v intervalech (, 2) a (2, ). V těchto intervalech má rovnice řešení. Ze zadané počáteční podmínky plyne, že budeme hledat řešení, které je definováno v intervalu (, 2). Ze vzorce (3.3), nebo separací proměnných (odst. 2) dostaneme obecný tvar řešení: dt x(t, c) = ce 2 t = ce ln (2 t) = c, t (, 2). 2 t Dosazením do dané počáteční podmínky dostaneme rovnici x(0, c) = c 2 = 1 c = 2. Odtud získáme x(t) = x(t; 0, 1) = 2, t (, 2). 2 t 4. Nehomogenní lineární diferenciální rovnice 1. řádu. Nehomogenní lineární diferenciální rovnicí 1. řádu nazýváme rovnici tvaru (4.1) x = h(t)x + q(t), t I, kde funkce h(t) je spojitá a funkce q(t) je po úsecích spojitá v intervalu I. O funkci q mluvíme jako o pravé straně rovnice a v případě q(t) = 0, t I dostaneme homogenní rovnici. Struktura řešení této rovnice je podobná struktuře řešení soustavy lineárních rovnic a této skutečnosti využíváme při hledání řešení uvažované diferenciální rovnice. Platí totiž: Rozdíl dvou řešení v a w nehomogenní rovnice je řešením příslušné homogenní rovnice x = h(t)x. Obecný tvar řešení x(t, c) nehomogenní rovnice je (4.2) x(t, c) = u(t, c) + w(t), t I, 6

7 kde u(t, c) je obecný tvar řešení příslušné homogenní rovnice a w(t) je jedno partikulární řešení rovnice nehomogenní. Připomeňme, že u(t, c) = c exp( h(t)dt). Partikulární řešení nehomogenní rovnice můžeme získat metodou variace konstanty. Uvedeme stručně princip této metody, která se používá i při řešení ostatních lineárních diferenciálních rovnic a jejich soustav. Metoda variace konstanty je založena na tom, že existuje řešení nehomogenní rovnice, které má obdobné vyjádření jako má obecný tvar řešení homogenní rovnice u(t, c), kde je konstanta c nahrazena vhodně zvolenou funkcí c(t). Řešení nehomogenní rovnice hledáme ve tvaru (4.3) w(t) = c(t)e h(t)dt, t I. Dosazením do nehomogenní rovnice dostaneme rovnici c (t)e h(t)dt + c(t)h(t)e h(t)dt = h(t)c(t)e h(t)dt + q(t) a odtud získáme podmínku pro neznámou funkci c(t) ve tvaru c (t) = q(t)e h(t)dt. Je tedy c(t) = q(t)e h(t)dt dt a tudíž ( (4.4) x(t) = x(t, c) = ce h(t)dt + e h(t)dt ) q(t)e h(t)dt dt, t I. V neurčitých integrálech ve vzorci volíme jednu z primitivních fukcí. Obecnost řešení je zohledněna v konstantě c. Řešení Cauchyovy úlohy x = h(t)x + q(t), x(τ) = ξ můžeme zapsat obdobným vzorcem. Za primitivní funkce volíme funkce horní meze s počáteční mezí τ. Dostaneme vzorec pro řešení ve tvaru t t (4.5) x(t) = x(t; τ, ξ) = ξe h(s)ds t τ + e h(r)dr s q(s)ds, t I. τ První sčítanec je řešením homogenní rovnice s počáteční podmínkou x(τ) = ξ řešením nehomogenní rovnice s nulovou počáteční podmínkou. a druhý je Řešené úlohy k odstavci Úloha: Určete obecný tvar řešení rovnice a řešení Cauchyovy úlohy x = 3 t x + 2, x(1) = 3. t3 Řešení: Rovnice je nehomogenní lineární diferenciální rovnicí tvaru (4.1) a její řešení má tvar (4.2), kde funkci u(t) určíme postupem z odst. 3, (vzorec (3.2)) a funkci w(t) metodou variace konstanty z odst. 4, (vzorec (4.3)). Příslušná homogenní rovnice je x = 3 x, t (0, ) nebo t (, 0), t 7

8 tedy pro její řešení u(t) platí: tedy u (t) u(t) dt = 3 t dt ln u(t) = 3 ln t + ln c, u(t, c) = c, t (, 0) nebo t (0, ). t3 Řešení w(t) nehomogenní rovnice budeme hledat podle (4.3) ve tvaru w(t) = c(t), t (, 0) nebo t (0, ). t3 Po dosazení za w(t) a w (t) do řešené rovnice dostaneme: tedy c (t) t 3 w(t) = c(t) t 3, w (t) = c (t) t 3 3 c(t) t 4 3 c(t) t 4 = 3 t c(t) t t 3 c (t) = 2 c(t) = 2t, w(t) = 2, t (, 0) nebo t (0, ). t2 Dosazením do vzorce (4.2) dostaneme vzorec pro obecné řešení x(t, c) = c t 3 + 2, t (, 0) nebo t (0, ). t2 Pro řešení příslušné Cauchyovy úlohy dostaneme podmínku: t = 1 a x = 3 3 = c + 2 c = 1. Je tedy x(t) = x(t; 1, 3) = 1 t 3 + 2, t (0, ). t2 2. Úloha: Určete obecný tvar řešení rovnice a řešení Cauchyovy úlohy x = xtg t + 1, x(0) = 2. cos t Řešení: Rovnice je nehomogenní lineární diferenciální rovnicí tvaru (4.1) a její řešení má tvar (4.2), kde funkci u(t) určíme postupem z odst. 3, (vzorec (3.2)) a funkci w(t) metodou 1 variace konstanty z odst. 4, (vzorec (4.3)). Funkce tg t a cos t jsou spojité v intervalech ((2k 1) π 2, (2k + 1) π 2 ), k je celé číslo, a v nich bude mít rovnice řešení. Příslušná homogenní rovnice je x = xtg t, pro její řešení u(t) platí: u (t) u(t) dt = tg tdt ln u(t) = ln cos t + ln c = ln c cos t tedy u(t, c) = c cos t, t ((2k 1)π 2, (2k + 1)π ), k je celé číslo. 2 8

9 Řešení w(t) nehomogenní rovnice budeme hledat podle (4.3) ve tvaru w(t) = c(t) cos t. Po dosazení za w(t) a w (t) do řešené rovnice dostaneme: tedy w(t) = c(t) cos t, w (t) = c (t) c(t) sin t + cos t cos 2 t, c (t) c(t) sin t + cos t cos 2 = c(t) sin t t cos t cos t + 1 cos t c (t) = 1 c(t) = t w(t) = t cos t, t ((2k 1)π 2, (2k + 1)π ), k je celé číslo. 2 Dosazením do vzorce (4.2) dostaneme vzorec pro obecné řešení x(t, c) = c cos t + t cos t, t ((2k 1)π 2, (2k + 1)π ), k je celé číslo. 2 Pro řešení příslušné Cauchyovy úlohy dostaneme z počáteční podmínky t = 0, x = 2 2 = c je tedy x(t) = x(t; 0, 1) = 2 + t cos t, t ( π 2, π 2 ). 3. Úloha: Určete obecný tvar řešení rovnice a řešení Cauchyovy úlohy x = x + e t, x(2) = 3. Řešení: Rovnice je nehomogenní lineární diferenciální rovnicí tvaru (4.1) a její řešení má tvar (4.2), kde funkci u(t) určíme postupem z odst. 3, (vzorec (3.2)) a funkci w(t) metodou variace konstanty z odst. 4, (vzorec (4.3)). Rovnice je ovšem také lineární diferenciální rovnicí s konstantním koeficientem tvaru (5.1) se speciální pravou stranou tvaru (5.4). Řešení homogenní rovnice je dáno vzorcem (5.2) a funkci w(t) lze najít odhadem podle (5.7). Zde uvedeme obecný postup řešení a můžete jej porovnat s úlohami v odstavci 5. Příslušná homogenní rovnice je x = x, t R, pro její řešení u(t) platí: u (t) u(t) dt = 1dt ln u(t) = t + ln c, tedy u(t, c) = ce t, t R. Řešení w(t) nehomogenní rovnice budeme hledat podle (4.3) ve tvaru w(t) = c(t)e t, t R. Po dosazení za w(t) a w (t) do řešené rovnice dostaneme: w(t) = c(t)e t, w (t) = c (t)e t + c(t)e t, 9

10 c (t)e t + c(t)e t = c(t)e t + e t c = 1 c(t) = t tedy w(t) = te t R. Dosazením do vzorce (4.2) dostaneme vzorec pro obecné řešení x(t, c) = ce t + te t, t R. Pro řešení příslušné Cauchyovy úlohy dostaneme z počáteční podmínky t = 2, x = 3 3 = ce 2 + 2e 2 c = 3e 2 2 je tedy x(t) = x(t; 2, 3) = (t 3e 2 2)e t, t R. Neřešené úlohy k odstavci Úloha: Určete obecný tvar řešení rovnice a řešení Cauchyovy úlohy [x(t, c) = x = 4t t x + 1 t 2, x(0) = c (t 2 +1) + t3 +t 2 3(t 2 +1), x(t) = x(t; 0, 3) = 3 2 (t 2 +1) + t3 +t 2 3(t 2 +1), t R] 2 2. Úloha: Určete obecný tvar řešení rovnice a řešení Cauchyovy úlohy x = 2tx + 2te t2, x(1) = 4. [x(t, c) = ce t2 + t 2 e t2, x(t) = x(t; 1, 4) = (4e 1 + t 2 )e t2, t R] 3. Úloha: Určete obecný tvar řešení rovnice a řešení Cauchyovy úlohy x = 2 t x + t 1, x(1) = 5. t [x(t, c) = ct t, t (0, ) nebo t (, 0), x(t) = x(t; 1, 5) = 11 2 t t, t (0, )] 4. Úloha: Určete obecný tvar řešení rovnice a řešení Cauchyovy úlohy x = t 2 x + t 2, x(0) = 1. [x(t, c) = 1 + ce 1 3 t3, x(t) = x(t; 0, 1) = 1, t (, )] 5. Úloha: Určete obecný tvar řešení rovnice a řešení Cauchyovy úlohy x = 1 t x + 3, x(1) = 2. t [x(t, c) = c t + 3, t (, 0) nebo (0, ), x(t) = x(t; 1, 2) = 3 1 t, t (0, )] 10

11 5. Metoda odhadu řešení lineární diferenciální rovnice 1. řádu. Lineární diferenciální rovnici tvaru (5.1) x + kx = q(t), kde funkce h(t) = k, t I nazýváme diferenciální rovnicí s konstantním koeficientem. Obecný tvar řešení příslušné homogenní rovnice x + kx = 0 je dán vzorcem (5.2) u(t, c) = ce kt, t R a řešení Cauchyovy úlohy s počáteční podmínkou lze zapsat ve tvaru (5.3) x(t) = x(t; τ, ξ) = ξe k(t τ), t R. Vyjádření řešení vyplývá ze vzorců (3.2) a (3.4), ale obvykle toto vyjádření získáme odhadem. Předpokládáme řešení ve tvaru x(t) = e λt, t R, kde λ je vhodně zvolené číslo. Jestliže dosadíme toto řešení do rovnice (5.1), dostaneme podmínku ( ) (λ + k)e λt = 0 λ + k = 0 λ = k, neboť je funkce e λt různá od nuly pro všechny hodnoty exponentu. Obecný tvar řešení v tomto případě je tedy x(t) = ce kt, t R, c R. Rovnice ( ) se nazývá charakteristická rovnice rovnice (5.1) a číslo λ z řešení homogenní rovnice příslušné rovnici (5.1) je jejím kořenem. Řešení nehomogenní lineární diferenciální rovnice, kde funkce q(t) má exponenciální charakter můžeme hledat metodou odhadu. Její princip spočívá v tom, že partikulární řešení má také exponenciální charakter, kde hodnoty hledaných parametrů nalezneme dosazením do rovnice a tudíž nahrazujeme integrování derivováním a řešení úlohy převádíme na řešení soustavy lineárních rovnic. Popišme stručně postup, kterým hledáme partikulární řešení nehomogenní rovnice. 1. Rovnice tvaru (5.4) x + kx = Q(t)e σt, σ k, kde funkce Q(t) je polynomem stupně r, r 0 má řešení tvaru a R je vhodně zvolený polynom stupně r. 2. Rovnice tvaru (5.5) w(t) = R(t)e σt, t R (5.6) x + kx = Q(t)e kt, kde funkce Q(t) je polynomem stupně r, r 0 má řešení tvaru a R je vhodně zvolený polynom stupně r. 3. Rovnice tvaru (5.7) w(t) = tr(t)e kt, t R (5.8) x + kx = e σt (P (t) cos ωt + Q(t) sin ωt), ω 0, 11

12 kde funkce P (t) a Q(t) jsou polynomy, má řešení tvaru (5.9) w(t) = e σt (P 1 (t) cos ωt + Q 1 (t) sin ωt), t R, kde P 1 (t) a Q 1 (t) jsou vhodně zvolené polynomy, jejichž stupeň je roven většímu ze stupňů polynomů P a Q. Polynomy předpokládáme s neurčitými koeficienty, dosadíme do řešené rovnice a porovnáním obou stran rovnice získáme podmínky pro neurčité koeficienty ve tvaru soustavy lineárních rovnic. Postup budeme ilustrovat na příkladech. Řešené úlohy k odstavci 5. Úloha: Určete obecný tvar řešení dané rovnice. 1. x + 2x = 6te t. Řešení: Charakteristická rovnice ( ) příslušné homogenní rovnice je a tedy řešení dané rovnice má tvar λ + 2 = 0 λ = 2 ( ) x(t) = ce 2t + w(t), t R, kde řešení w(t) nalezneme odhadem ve tvaru (5.5). V tomto případě je σ = 1 λ, r = 1 a tedy ( ) w(t) = (At + B)e t, kde A, B jsou neurčité koeficienty. Jestliže dosadíme do dané rovnice řešení v odhadovaném tvaru, dostaneme na obou stranách rovnice součin exponenciální funkce a polynomu. Porovnáme-li koeficienty u stejných mocnin na obou stranách rovnice, dostaneme podmínky pro neurčité koeficienty v odhadu řešení. Je tedy w(t) = (At + B)e t (2 ) t : 2A A = 6, A = 6 w (t) = (A At B)e t (1 ) 1 : 2B + A B = 0, B = 6. Po dosazení do vzorců ( ) a ( ) dostaneme obecný tvar řešení dané rovnice 2. x + 3x = 5. x(t) = ce 2t + e t (6t 6), t R. Řešení: Charakteristická rovnice ( ) příslušné homogenní rovnice je a tedy řešení dané rovnice má tvar λ + 3 = 0 λ = 3 ( ) x(t) = ce 3t + w(t), t R, kde řešení w(t) nalezneme odhadem ve tvaru (5.5). V tomto případě je σ = 0 λ, r = 0 a tedy ( ) w(t) = A, kde A jsou neurčitý koeficient. Jestliže dosadíme do dané rovnice řešení v odhadovaném tvaru, dostaneme na obou stranách rovnice součin exponenciální funkce a polynomu. 12

13 Porovnáme-li koeficienty u stejných mocnin na obou stranách rovnice, dostaneme podmínky pro neurčité koeficienty v odhadu řešení. Je tedy w(t) = A (3 ) 1 : 3A = 5, A = 5 3 w (t) = 0 (1 ) Po dosazení do vzorců ( ) a ( ) dostaneme obecný tvar řešení dané rovnice 3. x + 2x = 5e 2t. x(t) = ce 3t + 5 3, t R. Řešení: Charakteristická rovnice ( ) příslušné homogenní rovnice je a tedy řešení dané rovnice má tvar λ + 2 = 0 λ = 2 ( ) x(t) = ce 2t + w(t), t R, kde řešení w(t) nalezneme odhadem ve tvaru (5.7). V tomto případě je r = 0 a tedy ( ) w(t) = Ate 2t, kde A jsou neurčitý koeficient. Jestliže dosadíme do dané rovnice řešení v odhadovaném tvaru, dostaneme na obou stranách rovnice součin exponenciální funkce a polynomu. Porovnáme-li koeficienty u stejných mocnin na obou stranách rovnice, dostaneme podmínky pro neurčité koeficienty v odhadu řešení. Je tedy w(t) = Ate 2t (2 ) t : 2A 2A = 0, 0 = 0 w (t) = (A 2At)e 2t (1 ) 1 : A = 5, A = 5. Po dosazení do vzorců ( ) a ( ) dostaneme obecný tvar řešení dané rovnice 4. x + 2x = 5 sin t. x(t) = ce 2t + 5te 2t, t R. Řešení: Charakteristická rovnice ( ) příslušné homogenní rovnice je a tedy řešení dané rovnice má tvar λ + 2 = 0 λ = 2 ( ) x(t) = ce 2t + w(t), t R, kde řešení w(t) nalezneme odhadem ve tvaru (5.9). V tomto případě je σ = 0, ω = 1, r = 0 a tedy ( ) w(t) = A cos t + B sin t, kde A, B jsou neurčité koeficienty. Jestliže dosadíme do dané rovnice řešení v odhadovaném tvaru, dostaneme na obou stranách rovnice součin exponenciální funkce a polynomu. Porovnáme-li koeficienty u stejných mocnin na obou stranách rovnice, dostaneme podmínky pro neurčité koeficienty v odhadu řešení. Je tedy w(t) = A cos t + B sin t (2 ) cos t : 2A + B = 0, A = 1 w (t) = A sin t + B cos t (1 ) sin t : 2B A = 5, B = 2. Po dosazení do vzorců ( ) a ( ) dostaneme obecný tvar řešení dané rovnice x(t) = ce 2t + ( cos t + 2 sin t), t R. 13

14 5. x + x = 3 cos t 2 sin t. Řešení: Charakteristická rovnice ( ) příslušné homogenní rovnice je a tedy řešení dané rovnice má tvar λ + 1 = 0 λ = 1 ( ) x(t) = ce t + w(t), t R, kde řešení w(t) nalezneme odhadem ve tvaru (5.9). V tomto případě je σ = 0, ω = 1, r = 0 a tedy ( ) w(t) = A cos t + B sin t, kde A, B jsou neurčité koeficienty. Jestliže dosadíme do dané rovnice řešení v odhadovaném tvaru, dostaneme na obou stranách rovnice součin exponenciální funkce a polynomu. Porovnáme-li koeficienty u stejných mocnin na obou stranách rovnice, dostaneme podmínky pro neurčité koeficienty v odhadu řešení. Je tedy w(t) = A cos t + B sin t (1 ) cos t : A + B = 3, A = 5 2 w (t) = A sin t + B cos t (1 ) sin t : A + B = 2, B = 1 2. Po dosazení do vzorců ( ) a ( ) dostaneme obecný tvar řešení dané rovnice x(t) = ce t + 1 (5 cos t + sin t), t R x + x = 2e t cos 2t. Řešení: Charakteristická rovnice ( ) příslušné homogenní rovnice je a tedy řešení dané rovnice má tvar λ + 1 = 0 λ = 1 ( ) x(t) = ce t + w(t), t R, kde řešení w(t) nalezneme odhadem ve tvaru (5.9). V tomto případě je σ = 1, ω = 2, r = 0 a tedy ( ) w(t) = e t (A cos 2t + B sin 2t), kde A, B jsou neurčité koeficienty. Jestliže dosadíme do dané rovnice řešení v odhadovaném tvaru, dostaneme na obou stranách rovnice součin exponenciální funkce a polynomu. Porovnáme-li koeficienty u stejných mocnin na obou stranách rovnice, dostaneme podmínky pro neurčité koeficienty v odhadu řešení. Je tedy w(t) = e t (A cos 2t + B sin 2t) (1 ) cos 2t : 2B = 2, A = 0 w (t) = e t ((2B A) cos 2t + ( 2A B) sin 2t) (1 ) sin 2t : 2A = 0, B = 1. Po dosazení do vzorců ( ) a ( ) dostaneme obecný tvar řešení dané rovnice x(t) = ce t + e t sin 2t, t R. 14

15 7. x + 2x = 4 sin 2 t. Řešení: Charakteristická rovnice ( ) příslušné homogenní rovnice je a tedy řešení dané rovnice má tvar λ + 2 = λ = 2 ( ) x(t) = ce 2t + w(t), t R, kde řešení w(t) nalezneme odhadem ve tvaru (5.5) a (5.9). V tomto případě je funkce na pravé straně rovnice součtem dvou funkcí uvažovaných typů. Je totiž 4 sin 2 t = 2 2 cos 2t. Řešení dostaneme jako součet dvou členů, které získáme odhadem. Je jednak q(t) = 2, σ = 2, r = 0 a jednak q(t) = 2 cos 2t, σ = 0, ω = 2, r = 0 tedy ( ) w(t) = A + B cos 2t + C sin 2t, kde A, B, C jsou neurčité koeficienty. Jestliže dosadíme do dané rovnice řešení v odhadovaném tvaru, dostaneme na obou stranách rovnice součin exponenciální funkce a polynomu. Porovnáme-li koeficienty u stejných mocnin na obou stranách rovnice, dostaneme podmínky pro neurčité koeficienty v odhadu řešení. Je tedy w(t) = A + B cos 2t + C sin 2t (2 ) 1 : 2A = 2, A = 1 w (t) = 2B sin 2t + 2C cos 2t (1 ) cos 2t : 2C + 2B = 2, B = 1 2 sin 2t : 2C 2B = 0, C = 1 2. Po dosazení do vzorců ( ) a ( ) dostaneme obecný tvar řešení dané rovnice x(t) = ce 2t (cos 2t + sin 2t), t R. 2 Neřešené úlohy k odstavci 5. Úloha: Určete obecný tvar řešení dané rovnice. 1. x + 4x = 4e 2t. [x(t) = ce 4t e2t, t R] 2. x + 3x = (5t 1)e 2t. [x(t) = ce 3t + (5t 6)e 2t, t R] 3. x + 2x = 4t + 1. [x(t) = ce 2t + 2t 1 2, t R] 4. x + x = (3t 1)e t. [x(t) = (c t2 t)e t +, t R] 5. x + 3x = 2 cos 3t. [x(t) = ce 3t (cos 3t + sin 3t), t R] 6. x x = 2 sin 2t + 5 cos 2t. [x(t) = ce t (cos 2t + 8 sin 2t), t R] 7. x + 2x = 4e 2t sin t. [x(t) = ce 2t 4e 2t cos t, t R] 8. x + x = e 2t (2 sin 3t 4 cos 3t). [x(t) = ce t 1 5 e 2t (cos 3t + 7 sin 3t), t R] 15

16 6. Lineární rovnice druhého řádu s konstatními koeficienty. Popíšeme metodu řešení lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty a budeme postup a základní vlastnosti řešení ilustrovat na diferenciální rovnici 2. řádu.ukážeme si jak lze řešit homogenní rovnici odhadem a převést úlohu na úlohu řešit rovnici algebraickou. Řešíme rovnici tvaru (6.1) x + bx + cx = 0, kde b a c jsou reálné konstanty, která má řešení v R. Řešením diferenciální rovnice tohoto typu je exponenciální funkce. Budeme tedy hledat řešení diferenciální rovnice (6.1) ve tvaru exponenciální funkce (6.2) x(t) = e λt, t R. Dosazením do řešené rovnice získáme pro hledanou funkci rovnici (λ 2 + bλ + c)e λt = 0. Protože je exponenciální funkce vždy různá od nuly, bude uvedená rovnice splněna jedině v tom případě, pokud bude hodnota parametru λ řešením kvadratické rovnice (6.3) λ 2 + bλ + c = 0. Tuto rovnici nazýváme charakteristickou rovnicí rovnice (6.1). Konečný tvar řešení bude záviset na charakteru řešení kvadratické rovnice (6.3). Uvedeme nyní tři případy, které odpovídají jednotlivým typům řešení. A. Charakteristická rovnice má dva jednoduché reálné kořeny. V tomto případě má rovnice (6.3) dva reálné různé kořeny λ 1, λ 2 a podle (6.2) dostaneme dvě různá (lineárně nezávislá) řešení (6.4) x 1 (t) = e λ 1t a x 2 (t) = e λ2t, t R. Obecný tvar řešení v tomto případě je (6.5) x(t) = x(t, c 1, c 2 ) = c 1 e λ 1t + c 2 e λ 2t, t R. B. Charakteristická rovnice má jeden dvojnásobný reálný kořen. V tomto případě má rovnice (6.3) jediný reálný kořen λ 0 a podle (6.2) dostaneme jediné řešení rovnice a to má tvar x(t) = e λ0t, t R. V takovém případě je ovšem řešením rovnice i funkce x 2 (t) = te λ 0t, t R a obecný tvar řešení je pak (6.6) x(t) = x(t, c 1, c 2 ) = c 1 e λ 0t + c 2 te λ 0t, t R. C. Charakteristická rovnice má komplexní kořeny. V tomto případě má rovnice (6.3) dva komplexní kořeny λ 1 = σ + jω a λ 2 = σ jω, které jsou komplexně sdružené. Komplexní funkce e (σ±jω)t = e σt cos (ωt) ± je σt sin (ωt), t R vyhovuje rovnici (6.1) a tedy její reálná a imaginární část jsou řešeními této rovnice. Máme tedy v tomto případě dvě různá, reálná (lineárně nezávislá) řešení Obecný tvar řešení je x 1 (t) = e σt cos (ωt) a x 2 (t) = e σt sin (ωt), t R. (6.7) x(t) = c 1 e σt cos (ωt) + c 2 e σt sin (ωt), t R. 16

17 Počáteční podmínka pro rovnici (6.1) má tvar (6.8) x(τ) = ξ 1 a x (τ) = ξ 2. Partikulární řešení, které vyhovuje dané počáteční podmínce získáme z obecného tvaru řešení. Pro konstanty c 1 a c 2 dostaneme soustavu lineárních rovnic (6.9) c 1 x 1 (τ) + c 2 x 2 (τ) = ξ 1, c 1 x 1 (τ) + c 2x 2 (τ) = ξ 2, kde funkce x 1 (t) a x 2 (t) mají podle typu řešení charakteristické rovnice některé z vyjádření (6.5), (6.6) či (6.7). Řešené úlohy k odstavci 6. Úloha: Nalezněte vzorec pro obecný tvar řešení a řešení, které vyhovuje uvedené počáteční podmínce dané rovnice. Řešení rovnice nalezneme postupem popsaným v úvodu odstavce. Dosazením funkce tvaru (6.2) x(t) = e λt, získáme charakteristickou rovnici (6.3). Podle charakteru kořenů příslušné kvadratické rovnice získáme vzorec pro obecné řešení v některém z tvarů (6.5), (6.6), (6.7) a partikulární řešení dostaneme ze soustavy (6.9). 1. x 3x + 2x = 0, x(0) = 1, x (0) = 3. Charakteristická rovnice dané rovnice je λ 2 3λ + 2 = 0 a má kořeny λ 1 = 2, λ 2 = 1. Tedy podle (6.5) má rovnice obecné řešení tvaru kde c 1, c 2 jsou libovolné konstanty. x(t) = c 1 e 2t + c 2 e t, t R, Partikulární řešení, které vyhovuje dané počáteční podmínce získáme ze soustavy x(0) = c 1 + c 2 = 1, x (0) = 2c 1 c 2 = 3, která má řešení c 1 = 2, c 2 = 1. Tudíž hledané řešení je 2. x + 4x = 0, x(0) = 3, x (0) = 8. Charakteristická rovnice dané rovnice je x(t) = 2e 2t e t, t R. λ 2 + 4λ = 0 a má kořeny λ 1 = 0, λ 2 = 4. Tedy podle (6.5) má rovnice obecné řešení tvaru kde c 1, c 2 jsou libovolné konstanty. x(t) = c 1 + c 2 e 4t, t R, Partikulární řešení, které vyhovuje dané počáteční podmínce získáme ze soustavy x(0) = c 1 + c 2 = 3, x (0) = 4c 2 = 8, která má řešení c 1 = 1, c 2 = 2. Tudíž hledané řešení je x(t) = 1 + 2e 4t, t R. 17

18 3. x + 2x + x = 0, x(0) = 3, x (0) = 1. Charakteristická rovnice dané rovnice je λ 2 + 2λ + 1 = 0 a má dvojnásobný kořen λ 0 = 1. Tedy podle (6.6) má rovnice obecné řešení tvaru kde c 1, c 2 jsou libovolné konstanty. x(t) = (c 1 + c 2 t)e t, t R, Partikulární řešení, které vyhovuje dané počáteční podmínce získáme ze soustavy x(0) = c 1 = 3, x (0) = c 1 + c 2 = 1, která má řešení c 1 = 3, c 2 = 2. Tudíž hledané řešení je x(t) = (3 + 2t)e t, t R. 4. x + 4x = 0, x(0) = 2, x (0) = 0. Charakteristická rovnice dané rovnice je λ = 0 a má dva komplexně sdružené kořeny λ 1 = 2j, λ 2 = 2j. Tedy podle (6.7) (σ = 0, ω = 2) má rovnice obecné řešení tvaru kde c 1, c 2 jsou libovolné konstanty. x(t) = c 1 cos 2t + c 2 sin 2t, t R, Partikulární řešení, které vyhovuje dané počáteční podmínce získáme ze soustavy x(0) = c 1 = 2, x (0) = 2c 2 = 0, která má řešení c 1 = 2, c 2 = 0. Tudíž hledané řešení je 5. x + 4x + 13x = 0, x(0) = 2, x (0) = 1. Charakteristická rovnice dané rovnice je x(t) = 2 cos 2t, t R. λ 2 + 4λ + 13 = 0 a má dva komplexně sdružené kořeny λ 1 = 2 + 3j, λ 2 = 2 3j. Tedy podle (6.7) má rovnice obecné řešení tvaru kde c 1, c 2 jsou libovolné konstanty. x(t) = e 2t (c 1 cos 3t + c 2 sin 3t), t R, Partikulární řešení, které vyhovuje dané počáteční podmínce získáme ze soustavy x(0) = c 1 = 2, x (0) = 2c 1 + 3c 2 = 1, která má řešení c 1 = 2, c 2 = 1. Tudíž hledané řešení je x(t) = e 2t (2 cos 3t + sin 3t), t R. 18

19 6. x + 2x + 2x = 0, x(0) = 0, x (0) = 3. Charakteristická rovnice dané rovnice je λ 2 + 2λ + 2 = 0 a má dva komplexní kořeny λ 1 = 1 + j, λ 2 = 1 j. Tedy podle (6.7) má rovnice obecné řešení tvaru x(t) = e t (c 1 cos t + c 2 sin t), t R, kde c 1, c 2 jsou libovolné konstanty. Partikulární řešení, které vyhovuje dané počáteční podmínce získáme ze soustavy x(0) = c 1 = 0, x = c 1 + c 2 = 3, která má řešení c 1 = 0, c 2 = 3. Tudíž hledané řešení je x(t) = 3e t sin t, t R. Neřešené úlohy k odstavci 6. Pro danou rovnici určete vzorec pro obecné řešení a partikulární řešení, které vyhovuje zadané počáteční podmínce. 1. x + 2x 3x = 0, x(0) = 3, x (0) = 1. [x(t) = c 1 e 3t + c 2 e t, x(t) = e 3t + 2e t.] 2. x + 5x + 6x = 0, x(0) = 2, x (0) = 6. [x(t) = c 1 e 3t + c 2 e 2t, x(t) = 2e 3t.] 3. x 4x 5x = 0, x(0) = 1, x (0) = 5. [x(t) = c 1 e 5t + c 2 e t, x(t) = e 5t.] 4. x + 10x + 16x = 0, x(0) = 1, x (0) = 4. [x(t) = c 1 e 2t + c 2 e 8t, x(t) = 2e 2t e 8t.] 5. x + 7x = 0, x(0) = 0, x (0) = 7. [x(t) = c 1 + c 2 e 7t, x(t) = 1 e 7t.] 6. 2x + 5x = 0, x(0) = 2, x (0) = 0. [x(t) = c 1 + c 2 e 5 2 t, x(t) = 2.] 7. x + 4x + 4x = 0, x(0) = 2, x (0) = 5. [x(t) = c 1 e 2t + c 2 te 2t, x(t) = e 2t (2 t)] 8. x + 6x + 9x = 0, x(0) = 0, x (0) = 2. [x(t) = c 1 e 3t + c 2 te 3t, x(t) = 2te 3t ] 9. x + x = 0, x(0) = 2, x (0) = 0. [x(t) = c 1 cos t + c 2 sin t, x(t) = 2 cos t.] 10. x + 4x = 0, x(0) = 1, x (0) = 6. [x(t) = c 1 cos 2t + c 2 sin 2t, x(t) = cos 2t 3 sin 2t.] 11. x + 16x = 0, x(0) = 0, x (0) = 8. [x(t) = c 1 cos 4t + c 2 sin 4t, x(t) = 2 sin 4t] 12. x + 2x + 2x = 0, x(0) = 1, x (0) = 2. [x(t) = c 1 e t cos t + c 2 e t sin t, x(t) = e t (sin t cos t).] 13. x + 2x + 5x = 0, x(0) = 0, x (0) = 6. [x(t) = e t (c 1 cos 2t + c 2 sin 2t, x(t) = 3e t sin 2t.] 14. x + 4x + 5x = 0, x(0) = 2, x (0) = 3. [x(t) = e 2t (c 1 cos t + c 2 sin t), x(t) = e 2t (2 cos t + sin t).] 19

20 15. x + 4x + 8x = 0, x(0) = 1, x (0) = 2. [x(t) = e 2t (cos 2t + c 2 sin 2t), x(t) = e 2t cos 2t.] 7. Metoda odhadu pro lineární rovnici druhého řádu. Metoda odhadu řešení lineární diferenciální rovnice se dá vyžít i pro nalezení partikulárního řešení nehomogenní lineární diferenciální rovnice v případě speciální funkce na pravé straně. Výpočet je založen na stejném principu, jaký jsme použili v odstavci 5. Obdobně jako v tomto odstavci uvedeme jednotlivé případy, kdy se výpočet mírně liší, abychom upozornili na odlišnosti v detailech. Ve skriptech si čtenář nalezne společnou formulaci a formulaci pro rovnice vyššího řádu. 1. Rovnice tvaru (7.1) x + bx + cx = Q(t)e σt, kde funkce Q(t) je polynomem stupně r, r 0 a číslo σ není kořenem charakteristické rovnice (6.1) má řešení tvaru a R je vhodně zvolený polynom stupně r. 2. Rovnice tvaru (7.2) w(t) = R(t)e σt, t R (7.3) x + bx + cx = Q(t)e λt, kde funkce Q(t) je polynomem stupně r, r 0 a číslo λ je jednoduchým kořenem charakteristické rovnice (6.3) má řešení tvaru a R je vhodně zvolený polynom stupně r. 3. Rovnice tvaru (7.4) w(t) = tr(t)e λt, t R (7.5) x + bx + cx = Q(t)e λ 0t, kde funkce Q(t) je polynomem stupně r, r 0 a číslo λ 0 je dvojnásobným kořenem charakteristické rovnice (6.3) má řešení tvaru a R je vhodně zvolený polynom stupně r. 4. Rovnice tvaru (7.6) w(t) = t 2 R(t)e λ 0t, t R (7.7) x + bx + cx = e σt (P (t) cos ωt + Q(t) sin ωt), ω 0, kde funkce P (t) a Q(t) jsou polynomy a čísla σ ± jω nejsou kořenem charakteristické rovnice (6.3) má řešení tvaru (7.8) w(t) = e σt (P 1 (t) cos ωt + Q 1 (t) sin ωt), t R, kde P 1 (t) a Q 1 (t) jsou vhodně zvolené polynomy, jejichž stupeň je roven většímu ze stupňů polynomů P a Q. 20

21 5. Rovnice tvaru (7.9) x + bx + cx = e σt (P (t) cos ωt + Q(t) sin ωt), ω 0, kde funkce P (t) a Q(t) jsou polynomy a čísla σ ± jω jsou kořenem charakteristické rovnice (6.3) má řešení tvaru (7.10) w(t) = te σt (P 1 (t) cos ωt + Q 1 (t) sin ωt), t R, kde P 1 (t) a Q 1 (t) jsou vhodně zvolené polynomy, jejichž stupeň je roven většímu ze stupňů polynomů P a Q. Polynomy předpokládáme s neurčitými koeficienty, funkci w(t) dosadíme do řešené rovnice a porovnáním obou jejích stran získáme podmínky pro neurčité koeficienty ve tvaru soustavy lineárních rovnic. Postup budeme ilustrovat na příkladech. Řešené úlohy k odstavci Úloha: K rovnici x + 2x + 5x = (4t 8)e t určete vzorec pro obecný tvar řešení a partikulární řešení, které vyhovuje počáteční podmínce x(0) = 0, x (0) = 0. Řešení: Příslušná homogenní rovnice má charakteristickou rovnici Podle (6.7) má daná rovnice řešení tvaru λ 2 + 2λ + 5 = 0 λ 1 = 1 + 2j, λ 2 = 1 2j. ( ) x(t) = c 1 e t cos 2t + c 2 e t sin 2t + w(t), kde řešení w(t) hledáme odhadem. Podle (7.2) je σ = 1 1 ± 2j, r = 1, tedy ( ) w(t) = (At + B)e t, kde A, B jsou neurčité koeficienty. Po dosazení funkce ( ) do dané rovnice dostaneme: w(t) = (At + B)e t (5 ) t : 4A = 4, A = 1 w (t) = (A At B)e t (2 ) 1 : 4B = 8, B = 2 w (t) = ( 2A + At + B)e t (1 ) Po dosazení do vzorců ( ) a ( ) dostaneme obecný tvar řešení Dále je x(t) = c 1 e t cos 2t + c 2 e t sin 2t + (t 2)e t, t R. x (t) = e t (( c 1 + 2c 2 ) cos 2t + ( c 2 2c 1 ) sin 2t) + e t ( t ) a po dosazení do zadaných počátečních podmínek dostaneme soustavu rovnic Partikulární řešení je dáno vzorcem c 1 2 = 0, c 1 + 2c = 0 c 1 = 2, c 2 = 1 2. x(t) = 2e t cos 2t 1 2 e t sin 2t + (t 2)e t, t R. 21

22 2. Úloha: K rovnici x +2x = e 2t určete vzorec pro obecný tvar řešení a partikulární řešení, které vyhovuje počáteční podmínce x(0) = 0, x (0) = 0. Řešení: Příslušná homogenní rovnice má charakteristickou rovnici Podle (6.5) má daná rovnice řešení tvaru λ 2 + 2λ = 0 λ 1 = 2, λ 2 = 0. ( ) x(t) = c 1 e 2t + c 2 + w(t), kde řešení w(t) hledáme odhadem. Podle (7.4) je ( ) w(t) = Ate 2t, neboť σ = 2 = λ 1, r = 0 a A je neurčitý koeficient. Po dosazení funkce ( ) do dané rovnice dostaneme: w(t) = Ate 2t (0 ) t : 0 = 0 w (t) = ( 2At + A)e 2t (2 ) 1 : 2A = 1, A = 1 2 w (t) = (4At 4A)e 2t (1 ) Po dosazení do vzorců ( ) a ( ) dostaneme obecný tvar řešení Dále je x(t) = c 1 e 2t + c te 2t, t R. x (t) = ( 2c 2 + t 1 2 )e 2t a po dosazení do zadaných počátečních podmínek dostaneme soustavu rovnic Partikulární řešení je dáno vzorcem c 1 + c 2 = 0, 2c = 0 c 1 = 1 4, c 2 = 1 4. x(t) = 1 4 (1 2 t )e 2t, t R. 3. Úloha: K rovnici x + 3x + 2x = 2te t určete vzorec pro obecný tvar řešení a partikulární řešení, které vyhovuje počáteční podmínce x(0) = 0, x (0) = 0. Řešení: Příslušná homogenní rovnice má charakteristickou rovnici Podle (6.5) má daná rovnice řešení tvaru λ 2 + 3λ + 2 = 0 λ 1 = 1, λ 2 = 2. ( ) x(t) = c 1 e t + c 2 e 2t + w(t), kde řešení w(t) hledáme odhadem. Podle (7.4) je ( ) w(t) = (At 2 + Bt)e t, neboť σ = 1 = λ 1, r = 1 a A, B jsou neurčité koeficienty. Po dosazení funkce ( ) do dané rovnice dostaneme: w(t) = (At 2 + Bt)e t (2 ) t 2 : 0 = 0 w (t) = ( At 2 + (2A B)t + B)e t (3 ) t : 2A = 2, A = 1 w (t) = (At 2 + ( 4A + B)t + 2A 2B)e t (1 ) 1 : 2A + B = 0, B = 2 22

23 Po dosazení do vzorců ( ) a ( ) dostaneme obecný tvar řešení Dále je x(t) = c 1 e t + c 2 e 2t + (t 2 2t)e t, t R. x (t) = c 1 e t 2c 2 e 2t + ( t 2 + 4t 2)e t a po dosazení do zadaných počátečních podmínek dostaneme soustavu rovnic Partikulární řešení je dáno vzorcem c 1 + c 2 = 0, c 1 2c 2 2 = 0 c 1 = 2, c 2 = 2. x(t) = 2e t 2e 2t + (t 2 2t)e t, t R. 4. Úloha: K rovnici x +4x +5x = 3 sin t určete vzorec pro obecný tvar řešení a partikulární řešení, které vyhovuje počáteční podmínce x(0) = 0, x (0) = 1. Řešení: Příslušná homogenní rovnice má charakteristickou rovnici Podle (6.7) má daná rovnice řešení tvaru λ 2 + 4λ + 5 = 0 λ 1 = 2 + j, λ 2 = 2 j. ( ) x(t) = c 1 e 2t cos t + c 2 e 2t sin t + w(t), kde řešení w(t) hledáme odhadem. Podle (7.8) je ( ) w(t) = A cos t + B sin t, neboť σ = 0, ω = 1, r = 0 a A, B jsou neurčité koeficienty. Po dosazení funkce ( ) do dané rovnice dostaneme: w(t) = A cos t + B sin t (5 ) cos t : 4A + 4B = 0, A = 3 8 w (t) = B cos t A sin t (4 ) sin t : 4A + 4B = 3, B = 3 8 w (t) = A cos t B sin t (1 ) Po dosazení do vzorců ( ) a ( ) dostaneme obecný tvar řešení Dále je x(t) = c 1 e 2t cos t + c 2 e 2t sin t + 3 ( cos t + sin t), t R. 8 x (t) = e 2t (( 2c 1 + c 2 ) cos t + ( c 1 2c 2 ) sin t) + 3 (sin t + cos t) 8 a po dosazení do zadaných počátečních podmínek dostaneme soustavu rovnic c = 0, 2c 1 + c = 1 c 1 = 3 8, c 2 = 5 8. Partikulární řešení je dáno vzorcem x(t) = 1 8 [e 2t (3 cos t 5 sin t) + 3( cos t + sin t)], t R. 23

24 5. Úloha: K rovnici x +4x +4x = 3 cos t určete vzorec pro obecný tvar řešení a partikulární řešení, které vyhovuje počáteční podmínce x(0) = 0, x (0) = 0. Řešení: Příslušná homogenní rovnice má charakteristickou rovnici Podle (6.6) má daná rovnice řešení tvaru λ 2 + 4λ + 4 = 0 λ 1 = λ 2 = 2. ( ) x(t) = (c 1 + c 2 t)e 2t + w(t), kde řešení w(t) hledáme odhadem. Podle (7.8) je ( ) w(t) = A cos t + B sin t, neboť σ = 0, ω = 1, r = 0 a A, B jsou neurčité koeficienty. Po dosazení funkce ( ) do dané rovnice dostaneme: w(t) = A cos t + B sin t (4 ) cos t : 3A + 4B = 3, A = 9 25 w (t) = B cos t A sin t (4 ) sin t : 4A + 3B = 0, B = w (t) = A cos t B sin t (1 ) Po dosazení do vzorců ( ) a ( ) dostaneme obecný tvar řešení Dále je x(t) = (c 1 + c 2 t)e 2t + 3 (3 cos t + 4 sin t), t R. 25 x (t) = ( 2c 1 + c 2 2c 2 t)e 2t + 3 ( 3 sin t + 4 cos t) 25 a po dosazení do zadaných počátečních podmínek dostaneme soustavu rovnic c = 0, 2c 1 + c = 0 c 1 = 9 25, c 2 = 6 5. Partikulární řešení je dáno vzorcem x(t) = ( t)e 2t + 3 (3 cos t + 4 sin t), t R Úloha: K rovnici x + 4x = t sin t určete vzorec pro obecný tvar řešení a partikulární řešení, které vyhovuje počáteční podmínce x(0) = 0, x (0) = 0. Řešení: Příslušná homogenní rovnice má charakteristickou rovnici Podle (6.7) má daná rovnice řešení tvaru λ = 0 λ 1 = 2j, λ 2 = 2j. ( ) x(t) = c 1 cos 2t + c 2 sin 2t + w(t), kde řešení w(t) hledáme odhadem. Podle (7.8) je ( ) w(t) = (At + B) cos t + (Ct + D) sin t, 24

25 neboť σ = 0, ω = 1, r = 1 a A, B, C, D jsou neurčité koeficienty. Po dosazení funkce ( ) do dané rovnice dostaneme: w(t) = (At + B) cos t + (Ct + D) sin t (4 ) t cos t : 3A = 0, A = 0 w (t) =(Ct + D + A) cos t + ( At B + C) sin t (0 ) cos t : 3B+2C = 0, B = 2 9 w (t) =( At B + 2C) cos t+( Ct D 2A) sin t (1 ) t sin t : 3C = 1, C = 1 3 sin t : 3D 2A = 0, D = 0 Po dosazení do vzorců ( ) a ( ) dostaneme obecný tvar řešení Dále je x(t) = c 1 cos 2t + c 2 sin 2t t sin t 2 cos t, t R. 9 x (t) = 2c 1 sin 2t + 2c 2 cos 2t + ( ) sin t t cos t a po dosazení do zadaných počátečních podmínek dostaneme soustavu rovnic Partikulární řešení je dáno vzorcem c = 0, 2c 2 = 0 c 1 = 2 9, c 2 = 0. x(t) = 2 9 (cos 2t cos t) + 1 t sin t Úloha: K rovnici x +2x +2x = 3 cos t určete vzorec pro obecný tvar řešení a partikulární řešení, které vyhovuje počáteční podmínce x(0) = 0, x (0) = 1. Řešení: Příslušná homogenní rovnice má charakteristickou rovnici Podle (6.7) má daná rovnice řešení tvaru λ 2 + 2λ + 2 = 0 λ 1 = 1 + j, λ 2 = 1 j. ( ) x(t) = c 1 e t cos t + c 2 e t sin t + w(t), kde řešení w(t) hledáme odhadem. Podle (7.8) je ( ) w(t) = A cos t + B sin t, neboť σ = 0, ω = 1, r = 0 a A, B jsou neurčité koeficienty. Po dosazení funkce ( ) do dané rovnice dostaneme: w(t) = A cos t + B sin t (2 ) cos t : A + 2B = 3, A = 3 5 w (t) = B cos t A sin t (2 ) sin t : 2A + B = 0, B = 6 5 w (t) = A cos t B sin t (1 ) Po dosazení do vzorců ( ) a ( ) dostaneme obecný tvar řešení Dále je x(t) = c 1 e t cos t + c 2 e t sin t + 3 (cos t + 2 sin t), t R. 5 x (t) = e t (( c 1 + c 2 ) cos t + ( c 1 c 2 ) sin t) + 3 ( sin t + 2 cos t) 5 a po dosazení do zadaných počátečních podmínek dostaneme soustavu rovnic c = 0, c 1 + c = 1 c 1 = 3 5, c 2 = 4 5. Partikulární řešení je dáno vzorcem x(t) = e t 1 5 (3 cos t + 4 sin t) + 3 (cos t + 2 sin t). 5 25

26 8. Úloha: K rovnici x +x = 4 sin t určete vzorec pro obecný tvar řešení a partikulární řešení, které vyhovuje počáteční podmínce x(0) = 2, x (0) = 1. Řešení: Příslušná homogenní rovnice má charakteristickou rovnici Podle (6.) má daná rovnice řešení tvaru λ = 0 λ 1 = j, λ 2 = j. ( ) x(t) = c 1 cos t + c 2 sin t + w(t), kde řešení w(t) hledáme odhadem. Podle (7.10) je ( ) w(t) = At cos t + Bt sin t, neboť σ = 0, ω = 1, r = 0 a A, B jsou neurčité koeficienty. Po dosazení funkce ( ) do dané rovnice dostaneme: w(t) = At cos t + Bt sin t (1 ) t cos t : 0 = 0 w (t) = (A + Bt) cos t + (B At) sin t (0 ) t sin t : 0 = 0 w (t) = (( At + 2B) cos t + ( Bt 2A) sin t (1 ) cos t : 2B = 0, B = 0 sin t : 2A = 4, A = 2 Po dosazení do vzorců ( ) a ( ) dostaneme obecný tvar řešení Dále je x(t) = c 1 cos t + c 2 sin t 2t cos t, t R. x (t) = c 1 sin t c 2 cos t 2 cos t + 2t sin t a po dosazení do zadaných počátečních podmínek dostaneme soustavu rovnic Partikulární řešení je dáno vzorcem c 1 = 2, c 2 2 = 1 c 1 = 2, c 2 = 1. x(t) = 2 cos t + sin t 2t cos t. 9. Úloha: K rovnici x + 3x + 2x = e t cos 2t určete vzorec pro obecný tvar řešení a partikulární řešení, které vyhovuje počáteční podmínce x(0) = 2, x (0) = 1. Řešení: Příslušná homogenní rovnice má charakteristickou rovnici Podle (6.5) má daná rovnice řešení tvaru λ 2 + 3λ + 2 = 0 λ 1 = 2, λ 2 = 1. ( ) x(t) = c 1 e 2t + c 2 e t + w(t), kde řešení w(t) hledáme odhadem. Podle (7.8) je ( ) w(t) = e t (A cos 2t + B sin 2t), neboť σ = 1, ω = 2, r = 0 a A, B jsou neurčité koeficienty. Po dosazení funkce ( ) do dané rovnice dostaneme: w(t) = e t (A cos 2t + B sin 2t) (2 ) cos 2t : 4A + 2B = 1, A = 1 5 w (t) = e t ((2B A) cos 2t + ( 2A B) sin 2t) (3 ) sin 2t : 2A 4B = 0, B = 1 10 w (t) = e t (( 3A 4B) cos 2t + (4A 3B) sin 2t) (1 ) 26

27 Po dosazení do vzorců ( ) a ( ) dostaneme obecný tvar řešení Dále je x(t) = c 1 e 2t + c 2 e t e t ( 2 cos 2t + sin 2t), t R. x (t) = 2c 1 e 2t c 2 e t e t (4 cos 2t + 3 sin 2t) a po dosazení do zadaných počátečních podmínek dostaneme soustavu rovnic c 1 + c = 2, 2c 1 c = 1 c 1 = 4 5, c 2 = 3. Partikulární řešení je dáno vzorcem x(t) = 4 5 e 2t + 3e t e t ( 2 cos 2t + sin 2t), t R. 10. Úloha: K rovnici x 9x = e 3t cos t určete vzorec pro obecný tvar řešení a partikulární řešení, které vyhovuje počáteční podmínce x(0) = 0, x (0) = 0. Řešení: Příslušná homogenní rovnice má charakteristickou rovnici Podle (6.5) má daná rovnice řešení tvaru λ 2 9 = 0 λ 1 = 3, λ 2 = 3. ( ) x(t) = c 1 e 3t + c 2 e 3t + w(t), kde řešení w(t) hledáme odhadem. Podle (7.8) je ( ) w(t) = e 3t (A cos t + B sin t), neboť σ = 3, ω = 1, r = 0 a A, B jsou neurčité koeficienty. Po dosazení funkce ( ) do dané rovnice dostaneme: w(t) = e 3t (A cos t + B sin t) ( 9 ) cos t : A + 6B = 1, A = 1 37 w (t) = e 3t ((3A + B) cos t + (3B A) sin t) (0 ) sin t : 6A B = 0, B = 6 37 w (t) = e 3t ((8A + 6B) cos t + (8B 6A) sin t) (1 ) Po dosazení do vzorců ( ) a ( ) dostaneme obecný tvar řešení Dále je x(t) = c 1 e 3t + c 2 e 3t e3t ( cos t + 6 sin t), t R. x (t) = 3c 1 e 3t 3c 2 e 3t e3t (3 cos t + 19 sin t) a po dosazení do zadaných počátečních podmínek dostaneme soustavu rovnic c 1 + c = 0, 3c 1 3c = 0 c 1 = 0, c 2 = Partikulární řešení je dáno vzorcem x(t) = 1 37 e 3t e3t ( cos t + 6 sin t), t R. 27

28 Neřešené úlohy k odstavci 7. Úloha: Určete vzorec pro obecný tvar řešení a partikulární řešení, které vyhovuje dané počáteční podmínce pro uvedenou rovnici. 1. x + 3x + 2x = 6e t, x(0) = 3, x (0) = x + 5x + 6x = 12e t, x(0) = 3, x (0) = x + 2x 3x = e t, x(0) = 1, x (0) = x + 4x = 2t + sin t, x(0) = 0, x (0) = 3. [x(t) = c 1 e 2t + c 2 e t + e t, x(t) = e 2t + 3e t + e t ] [x(t) = c 1 e 2t + c 2 e 3t + e t, x(t) = e 2t + e 3t + e t ] [x(t) = c 1 e 3t + c 2 e 3t 1 4 e t, x(t) = 1 8 ( e 3t + 11e t 2e t ] [x(t) = c 1 cos 2t + c 2 sin 2t t x 3x + 2x = 2 cos t, x(0) = 0, x (0) = 0. [x(t) = c 1 e 2t + c 2 e t (cos t 3 sin t), x(t) 6. x + 4x = 4 sin t, x(0) = 1, x (0) = x 2x + 2x = t sin t. 8. x + x = 3 cos 2t, x(0) = 3, x (0) = sin t, x(t) = 12 sin 2t t sin t] = 4 5 e2t e t (cos t 3 sin t)] [x(t) = c 1 cos 2t + c 2 sin 2t sin t, x(t) = cos 2t sin 2t sin t] [x(t) = e t (c 1 cos t + sin t) ((10t + 14) cos t + (5t + 2) sin t)] [x(t) = c 1 cos t + c 2 sin t + cos 2t, x(t) = 2 cos t + sin t + cos 2t] 9. x + 4x = cos t, x(0) = 0, x (0) = 0. [x(t) = c 1 cos 2t + c 2 sin 2t cos t, x(t) = 1 3 ( cos 2t + cos t)] 10. x + 6x + 9x = 4 sin t, x(0) = 0, x (0) = 0. [x(t) = c 1 e 3t + c 2 te 3t ( 3 cos t + 4 sin t), x(t) = 25 [(5t + 3)e 3t 3 cos t + 4 sin t]] 11. x + 2x + x = sin t, x(0) = 0, x (0) = 0. [x(t) = (c 1 + c 2 t)e t 1 2 cos t, x(t) = 1 2 [(t + 1)e t cos t] 12. x + 4x = 3e t sin 2t. [x(t) = c 1 cos 2t + c 2 sin 2t e t (4 cos 2t + sin 2t] 8. Metoda variace konstant pro nehomogenní lineární diferenciální rovnici druhého řádu. V tomto odstavci ukážeme metodu řešení nehomogenní lineární diferenciální rovnice 2. řádu, kterou můžeme použít v případech, kdy nelze postupovat metodou odhadu z odstavce 7. I když budeme uvažovat pouze rovnici s konstantními koeficienty, je tato metoda použitelná pro rovnici s proměnnými koeficienty libovolného řádu. Je obdobou metody z odstavce 4 a nazýváme ji metodou variace konstant. 28

29 Hledáme partikulární řešení rovnice (8.1) x + bx + cx = f(t), kde funkce f(t) je po úsecích spojitá v intervalu I. Příslušná homogenní rovnice má podle odstavce 6 řešení tvaru (8.2) u(t, c 1, c 2 ) = c 1 u 1 (t) + c 2 u 2 (t), t R, kde funkce u 1 (t) a u 2 (t) jsou určeny jedním ze vztahů (6.5), (6.6) či (6.7), podle charakteru kořenů charakteristické rovnice (6.3). Řešení rovnice (8.1) budeme hledat ve tvaru (8.3) w(t) = c 1 (t)u 1 (t) + c 2 (t)u 2 (t), kde funkce c 1 (t) a c 2 (t) určíme dosazením do rovnice (8.1). Je (8.4) w (t) = c 1(t)u 1 (t) + c 2(t)u 2 (t) + c 1 (t)u 1(t) + c 2 (t)u 2(t). Kdybychom počítali druhou derivaci ze vztahu (8.4), dostaneme výraz, který bude obsahovat derivace druhého řádu dvou neznámých funkcí a po dosazení do rovnice (8.1) dostaneme rovnici ještě složitější. Využijeme skutečnosti, že musíme splnit jednu rovnici, tedy jednu podmínku, ale máme k dispozici volbu dvou funkcí c 1 (t) a c 2 (t). Přidáme si jednu podmínku, která nám další výpočet zjednoduší. Položíme rovnu nule tu část výrazu (8.4), která obsahuje derivace hledaných funkcí. Je tedy (8.5) c 1(t)u 1 (t) + c 2(t)u 2 (t) = 0 a tedy Potom je (8.6) w (t) = c 1 (t)u 1(t) + c 2 (t)u 2(t). (8.7) w (t) = c 1(t)u 1(t) + c 2(t)u 2(t) + c 1 (t)u 1(t) + c 2 (t)u 2(t). Po dosazení výrazů (8.7), (8.6) a (8.3) do rovnice (8.1) dostaneme pro hledané funkce c 1 (t) a c 2 (t) podmínku c 1 (t)(u 1(t) + bu 1(t) + cu 1 (t)) + c 2 (t)(u 2(t) + bu 2(t) + cu 2 (t)) + c 1(t)u 1(t) + c 2(t)u 2(t) = f(t). Jestliže použijeme skutečnosti, že funkce u 1 (t) a u 2 (t) jsou řešením příslušné homogenní rovnice, tak dostaneme podmínku (8.8) c 1(t)u 1(t) + c 2(t)u 2(t) = f(t) t I, která s dříve uvedenou podmínkou (8.5) tvoří soustavu dvou lineárních rovnic pro derivace hledaných funkcí c 1 (t) a c 2 (t) tvaru (8.9) c 1 (t)u 1(t) + c 2 (t)u 2(t) = 0 c 1 (t)u 1 (t) +, t I. c 2 (t)u 2 (t) = f(t) Tato soustava má jediné řešení c 1 (t) a c 2 (t) a integrováním získáme hledané funkce c 1(t) a c 2 (t). Ty jsou určeny jednoznačně až na aditivní konstanty, které po dosazení do vzorce (8.3) představují řešení (8.2) homogenní rovnice příslušné rovnici (8.1). Jsou-li c 1 (t) a c 2 (t) řešení soustavy (8.9), pak (8.10) w(t) = c 1 (t)u 1 (t) + c 2 (t)u 2 (t), t I, 29

Lineární rovnice prvního řádu. Máme řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce h(t) = 2

Lineární rovnice prvního řádu. Máme řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce h(t) = 2 Cvičení Lineární rovnice prvního řádu. Najděte řešení Cauchyovy úlohy x + x tg t = cos t, které vyhovuje podmínce xπ =. Máme nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce ht = tg t a

Více

4. OBYČEJNÉ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE

4. OBYČEJNÉ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE FBI VŠB-TUO 28. března 2014 4.1. Základní pojmy Definice 4.1. Rovnice tvaru F (x, y, y, y,..., y (n) ) = 0 se nazývá obyčejná diferenciální rovnice n-tého řádu a vyjadřuje vztah mezi neznámou funkcí y

Více

Soustavy lineárních diferenciálních rovnic I. řádu s konstantními koeficienty

Soustavy lineárních diferenciálních rovnic I. řádu s konstantními koeficienty Soustavy lineárních diferenciálních rovnic I řádu s konstantními koeficienty Definice a) Soustava tvaru x = ax + a y + az + f() t y = ax + a y + az + f () t z = a x + a y + a z + f () t se nazývá soustava

Více

Diferenciální rovnice 3

Diferenciální rovnice 3 Diferenciální rovnice 3 Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu Lineární diferenciální rovnice (dále jen LDR) n-tého řádu je rovnice tvaru + + + + = kde = je hledaná funkce, pravá strana a koeficienty

Více

Lineární diferenciální rovnice n tého řádu

Lineární diferenciální rovnice n tého řádu Kapitola 2 Lineární diferenciální rovnice n tého řádu 2.1 Cauchyova úloha pro lineární rovnici n tého řádu Klíčová slova: obyčejná lineární diferenciální rovnice n tého řádu, rovnice s konstantními koeficienty,

Více

Nejdřív spočítáme jeden příklad na variaci konstant pro lineární diferenciální rovnici 2. řádu s kostantními koeficienty. y + y = 4 sin t.

Nejdřív spočítáme jeden příklad na variaci konstant pro lineární diferenciální rovnici 2. řádu s kostantními koeficienty. y + y = 4 sin t. 1 Variace konstanty Nejdřív spočítáme jeden příklad na variaci konstant pro lineární diferenciální rovnici 2. řádu s kostantními koeficienty. Příklad 1 Najděte obecné řešení rovnice: y + y = 4 sin t. Co

Více

Obyčejné diferenciální rovnice

Obyčejné diferenciální rovnice Obyčejné diferenciální rovnice Petra Schreiberová, Petr Volný Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS Katedra matematiky, FAST Vysoká škola báňská Technická Univerzita Ostrava Ostrava 2019 OBSAH

Více

pouze u některých typů rovnic a v tomto textu se jím nebudeme až na

pouze u některých typů rovnic a v tomto textu se jím nebudeme až na Matematika II 7.1. Zavedení diferenciálních rovnic Definice 7.1.1. Rovnice tvaru F(y (n), y (n 1),, y, y, x) = 0 se nazývá diferenciální rovnice n-tého řádu pro funkci y = y(x). Speciálně je F(y, y, x)

Více

4.1 Řešení základních typů diferenciálních rovnic 1.řádu

4.1 Řešení základních typů diferenciálních rovnic 1.řádu 4. Řešení základních tpů diferenciálních rovnic.řádu 4..4 Určete řešení z() Cauchov úloh pro rovnici + = 0 vhovující počáteční podmínce z =. Po separaci proměnných v rovnici dostaneme rovnici = d a po

Více

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) LDR druhého řádu VMAT, IMT 1 / 22

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) LDR druhého řádu VMAT, IMT 1 / 22 Lineární diferenciální rovnice druhého řádu Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

rovnic), Definice y + p(x)y = q(x), Je-li q(x) = 0 na M, nazývá se y + p(x)y =

rovnic), Definice y + p(x)y = q(x), Je-li q(x) = 0 na M, nazývá se y + p(x)y = Cíle Přehled základních typů diferenciálních rovnic prvního řádu zakončíme pojednáním o lineárních rovnicích, které patří v praktických úlohách k nejfrekventovanějším. Ukážeme například, že jejich řešení

Více

Obsah Obyčejné diferenciální rovnice

Obsah Obyčejné diferenciální rovnice Obsah 1 Obyčejné diferenciální rovnice 3 1.1 Základní pojmy............................................ 3 1.2 Obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu................................ 5 1.3 Exaktní rovnice............................................

Více

Soustavy lineárních rovnic

Soustavy lineárních rovnic Soustavy lineárních rovnic V této kapitole se budeme zabývat soustavami lineárních diferenciálních rovnic y = a (x)y + a (x)y + + a n (x)y n + f (x) y = a (x)y + a (x)y + + a n (x)y n + f (x). y n = a

Více

Diferenciální rovnice 1

Diferenciální rovnice 1 Diferenciální rovnice 1 Základní pojmy Diferenciální rovnice n-tého řádu v implicitním tvaru je obecně rovnice ve tvaru,,,, = Řád diferenciální rovnice odpovídá nejvyššímu stupni derivace v rovnici použitému.

Více

Věta 12.3 : Věta 12.4 (princip superpozice) : [MA1-18:P12.7] rovnice typu y (n) + p n 1 (x)y (n 1) p 1 (x)y + p 0 (x)y = q(x) (6)

Věta 12.3 : Věta 12.4 (princip superpozice) : [MA1-18:P12.7] rovnice typu y (n) + p n 1 (x)y (n 1) p 1 (x)y + p 0 (x)y = q(x) (6) 1. Lineární diferenciální rovnice řádu n [MA1-18:P1.7] rovnice typu y n) + p n 1 )y n 1) +... + p 1 )y + p 0 )y = q) 6) počáteční podmínky: y 0 ) = y 0 y 0 ) = y 1 y n 1) 0 ) = y n 1. 7) Věta 1.3 : Necht

Více

y = 1 x (y2 y), dy dx = 1 x (y2 y) dy y 2 = dx dy y 2 y y(y 4) = A y + B 5 = A(y 1) + By, tj. A = 1, B = 1. dy y 1

y = 1 x (y2 y), dy dx = 1 x (y2 y) dy y 2 = dx dy y 2 y y(y 4) = A y + B 5 = A(y 1) + By, tj. A = 1, B = 1. dy y 1 ODR - řešené příkla 20 5 ANALYTICKÉ A NUMERICKÉ METODY ŘEŠENÍ ODR A. Analtické meto řešení Vzorové příkla: 5.. Příklad. Řešte diferenciální rovnici = 2. Řešení: Přepišme danou rovnici na tvar = (2 ), což

Více

1. Náhodný vektor (X, Y ) má diskrétní rozdělení s pravděpodobnostní funkcí p, kde. p(x, y) = a(x + y + 1), x, y {0, 1, 2}.

1. Náhodný vektor (X, Y ) má diskrétní rozdělení s pravděpodobnostní funkcí p, kde. p(x, y) = a(x + y + 1), x, y {0, 1, 2}. VIII. Náhodný vektor. Náhodný vektor (X, Y má diskrétní rozdělení s pravděpodobnostní funkcí p, kde p(x, y a(x + y +, x, y {,, }. a Určete číslo a a napište tabulku pravděpodobnostní funkce p. Řešení:

Více

Obsah. Aplikovaná matematika I. Gottfried Wilhelm Leibniz. Základní vlastnosti a vzorce

Obsah. Aplikovaná matematika I. Gottfried Wilhelm Leibniz. Základní vlastnosti a vzorce Neurčitý integrál Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah Primitivní funkce, neurčitý integrál Základní vlastnosti a vzorce Základní integrační metody Úpravy integrandu Integrace racionálních

Více

7. Derivace složené funkce. Budeme uvažovat složenou funkci F = f(g), kde některá z jejich součástí

7. Derivace složené funkce. Budeme uvažovat složenou funkci F = f(g), kde některá z jejich součástí 202-m3b2/cvic/7slf.tex 7. Derivace složené funkce. Budeme uvažovat složenou funkci F = fg, kde některá z jejich součástí může být funkcí více proměnných. Předpokládáme, že uvažujeme funkce, které mají

Více

MATEMATIKA III. Olga Majlingová. Učební text pro prezenční studium. Předběžná verze

MATEMATIKA III. Olga Majlingová. Učební text pro prezenční studium. Předběžná verze Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 7 Tel.: 475 285 511 400 96 Ústí nad Labem Fax: 475 285 566 Internet: www.ujep.cz E-mail: kontakt@ujep.cz MATEMATIKA III

Více

Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (pomocí separace proměnných) a řešení Cauchyho úlohy: =, 0 = 1 = 1. ln = +,

Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (pomocí separace proměnných) a řešení Cauchyho úlohy: =, 0 = 1 = 1. ln = +, Příklad Nalezněte obecné řešení diferenciální rovnice (pomocí separace proměnných) a řešení Cauchyho úlohy: a) =, 0= b) =, = c) =2, = d) =2, 0= e) =, 0= f) 2 =0, = g) + =0, h) =, = 2 = i) =, 0= j) sin+cos=0,

Více

Nyní využijeme slovník Laplaceovy transformace pro derivaci a přímé hodnoty a dostaneme běžnou algebraickou rovnici. ! 2 "

Nyní využijeme slovník Laplaceovy transformace pro derivaci a přímé hodnoty a dostaneme běžnou algebraickou rovnici. ! 2 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Příklad Nalezněte pomocí Laplaceovy transformace řešení dané Cauchyho úlohy lineární diferenciální rovnice prvního řádu s konstantními koeficienty v intervalu 0,, které vyhovuje

Více

8.3). S ohledem na jednoduchost a názornost je výhodné seznámit se s touto Základní pojmy a vztahy. Definice

8.3). S ohledem na jednoduchost a názornost je výhodné seznámit se s touto Základní pojmy a vztahy. Definice 9. Lineární diferenciální rovnice 2. řádu Cíle Diferenciální rovnice, v nichž hledaná funkce vystupuje ve druhé či vyšší derivaci, nazýváme diferenciálními rovnicemi druhého a vyššího řádu. Analogicky

Více

1 1 x 2. Jedná se o diferenciální rovnici se separovanými proměnnými, která má smysl pro x ±1 a

1 1 x 2. Jedná se o diferenciální rovnici se separovanými proměnnými, která má smysl pro x ±1 a . Řešené úlohy Příklad. (separace proměnných). Řešte počáteční úlohu y 2 + yy ( 2 ) = 0, y(0) = 2. Řešení. Rovnici přepíšeme do tvaru y 2 = yy ( 2 ) y = y2 y 2. Jedná se o diferenciální rovnici se separovanými

Více

Kapitola 11: Lineární diferenciální rovnice 1/15

Kapitola 11: Lineární diferenciální rovnice 1/15 Kapitola 11: Lineární diferenciální rovnice 1/15 Lineární diferenciální rovnice 2. řádu Definice: Lineární diferenciální rovnice 2-tého řádu je rovnice tvaru kde: y C 2 (I) je hledaná funkce a 0 (x)y +

Více

Diferenˇcní rovnice Diferenciální rovnice Matematika IV Matematika IV Program

Diferenˇcní rovnice Diferenciální rovnice Matematika IV Matematika IV Program Program Diferenční rovnice Program Diferenční rovnice Diferenciální rovnice Program Frisch a Samuelson: Systém je dynamický, jestliže jeho chování v čase je určeno funkcionální rovnicí, jejíž neznámé závisí

Více

1.1 Existence a jednoznačnost řešení. Příklad 1.1: [M2-P1] diferenciální rovnice (DR) řádu n: speciálně nás budou zajímat rovnice typu

1.1 Existence a jednoznačnost řešení. Příklad 1.1: [M2-P1] diferenciální rovnice (DR) řádu n: speciálně nás budou zajímat rovnice typu [M2-P1] KAPITOLA 1: Diferenciální rovnice 1. řádu diferenciální rovnice (DR) řádu n: speciálně nás budou zajímat rovnice typu G(x, y, y, y,..., y (n) ) = 0 y (n) = F (x, y, y,..., y (n 1) ) Příklad 1.1:

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

Obyčejné diferenciální rovnice

Obyčejné diferenciální rovnice 1 Obyčejné diferenciální rovnice Příklad 0.1 (Motivační). Rychlost chladnutí hmotného bodu je přímo úměrná rozdílu jeho teploty minus teploty okolí. Předpokládejme teplotu bodu 30 o C v čase t = 0 a čase

Více

9.4. Rovnice se speciální pravou stranou

9.4. Rovnice se speciální pravou stranou Cíle V řadě případů lze poměrně pracný výpočet metodou variace konstant nahradit jednodušším postupem, kterému je věnována tato kapitola. Výklad Při pozorném studiu předchozího textu pozornějšího studenta

Více

Obyčejnými diferenciálními rovnicemi (ODR) budeme nazývat rovnice, ve kterých

Obyčejnými diferenciálními rovnicemi (ODR) budeme nazývat rovnice, ve kterých Obyčejné diferenciální rovnice Obyčejnými diferenciálními rovnicemi (ODR) budeme nazývat rovnice, ve kterých se vyskytují derivace neznámé funkce jedné reálné proměnné. Příklad. Bud dána funkce f : R R.

Více

Fakt. Každou soustavu n lineárních ODR řádů n i lze eliminací převést ekvivalentně na jednu lineární ODR

Fakt. Každou soustavu n lineárních ODR řádů n i lze eliminací převést ekvivalentně na jednu lineární ODR DEN: ODR teoreticky: soustavy rovnic Soustava lineárních ODR 1 řádu s konstantními koeficienty je soustava ve tvaru y 1 = a 11 y 1 + a 12 y 2 + + a 1n y n + b 1 (x) y 2 = a 21 y 1 + a 22 y 2 + + a 2n y

Více

INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2

INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2 INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2 Robert Mařík 5. října 2009 c Robert Mařík, 2009 Obsah 1 LDR druhého řádu 4 2 Homogenní LDR, lineární nezávislost a wronskián 9 3 Homogenní LDR s konstantními

Více

Kapitola 10: Diferenciální rovnice 1/14

Kapitola 10: Diferenciální rovnice 1/14 Kapitola 10: Diferenciální rovnice 1/14 Co je to diferenciální rovnice? Definice: Diferenciální rovnice je vztah mezi hledanou funkcí y(x), jejími derivacemi y (x), y (x), y (x),... a nezávisle proměnnou

Více

9.5. Soustavy diferenciálních rovnic

9.5. Soustavy diferenciálních rovnic Cíle Budeme se nyní zabývat úlohami, v nichž je cílem najít dvojici funkcí y(x), z(x), pro které jsou zadány dvě lineární rovnice prvního řádu, obsahující tyto funkce a jejich derivace. Výklad Omezíme-li

Více

9.3. Úplná lineární rovnice s konstantními koeficienty

9.3. Úplná lineární rovnice s konstantními koeficienty Úplná lineární rovnice s konstantními koeficienty Cíle Nyní přejdeme k řešení úplné lineární rovnice druhého řádu. I v tomto případě si nejprve ujasníme, v jakém tvaru můžeme očekávat řešení, poté se zaměříme

Více

1 Mnohočleny a algebraické rovnice

1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1.1 Pojem mnohočlenu (polynomu) Připomeňme, že výrazům typu a 2 x 2 + a 1 x + a 0 říkáme kvadratický trojčlen, když a 2 0. Číslům a 0, a 1, a 2 říkáme koeficienty a písmenem

Více

8.1. Separovatelné rovnice

8.1. Separovatelné rovnice 8. Metody řešení diferenciálních rovnic 1. řádu Cíle V předchozí kapitole jsme poznali separovaný tvar diferenciální rovnice, který bezprostředně umožňuje nalézt řešení integrací. Eistuje široká skupina

Více

Teorie. Hinty. kunck6am

Teorie. Hinty.   kunck6am kytaristka@gmail.com www.natur.cuni.cz/ kunck6am 5. cvičení Teorie Definice. Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1 Příklady pro předmět plikovaná matematika (M) část 1 1. Lokální extrémy funkcí dvou a tří proměnných Nalezněte lokální extrémy funkcí: (a) f 1 : f 1 (x, y) = x 3 3x + y 2 + 2y (b) f 2 : f 2 (x, y) = 1

Více

Laplaceova transformace.

Laplaceova transformace. Lalaceova transformace - studijní text ro cvičení v ředmětu Matematika -. Studijní materiál byl řiraven racovníky katedry E. Novákovou, M. Hyánkovou a L. Průchou za odory grantu IG ČVUT č. 300043 a v rámci

Více

1 Integrální počet. 1.1 Neurčitý integrál. 1.2 Metody výpočtů neurčitých integrálů

1 Integrální počet. 1.1 Neurčitý integrál. 1.2 Metody výpočtů neurčitých integrálů Integrální počet. Neurčitý integrál Neurčitým integrálem k dané funkci f() nazýváme takovou funkci F (), pro kterou platí, že f() = F (). Neboli integrálem funkce f() je taková funkce F (), ze které bychom

Více

Teorie. Hinty. kunck6am

Teorie. Hinty.   kunck6am kytaristka@gmail.com www.natur.cuni.cz/ kunck6am 5. cvičení Teorie Definice. Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

Matematika 4 FSV UK, LS Miroslav Zelený

Matematika 4 FSV UK, LS Miroslav Zelený Matematika 4 FSV UK, LS 2017-18 Miroslav Zelený 13. Diferenční rovnice 14. Diferenciální rovnice se separovanými prom. 15. Lineární diferenciální rovnice prvního řádu 16. Lineární diferenciální rovnice

Více

6. Lineární ODR n-tého řádu

6. Lineární ODR n-tého řádu 6. Lineární ODR n-tého řádu A. Obecná homogenní LODRn V předcházející kapitole jsme diferenciální rovnici (libovolného řádu) nazvali lineární, je-li tato rovnice lineární vzhledem ke hledané funkci y a

Více

9.2. Zkrácená lineární rovnice s konstantními koeficienty

9.2. Zkrácená lineární rovnice s konstantními koeficienty 9.2. Zkrácená lineární rovnice s konstantními koeficienty Cíle Řešíme-li konkrétní aplikace, které jsou popsány diferenciálními rovnicemi, velmi často zjistíme, že fyzikální nebo další parametry (hmotnost,

Více

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy:

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy: Opakování středoškolské matematiky Slovo úvodem: Tato pomůcka je určena zejména těm studentům presenčního i kombinovaného studia na VŠFS, kteří na středních školách neprošli dostatečnou průpravou z matematiky

Více

1 Mnohočleny a algebraické rovnice

1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1.1 Pojem mnohočlenu (polynomu) Připomeňme, že výrazům typu a 2 x 2 + a 1 x + a 0 říkáme kvadratický trojčlen, když a 2 0. Číslům a 0, a 1, a 2 říkáme koeficienty a písmenem

Více

Integrální počet - I. část (neurčitý integrál a základní integrační metody)

Integrální počet - I. část (neurčitý integrál a základní integrační metody) Integrální počet - I. část (neurčitý integrál a základní integrační metody) Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 6. přednáška z AMA Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) / 23 Obsah

Více

Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Petr Hasil. Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) Neurčitý integrál Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného základu

Více

7.3. Diferenciální rovnice II. řádu

7.3. Diferenciální rovnice II. řádu Diferenciální rovnice 7 Diferenciální rovnice II řádu Ve stručném přehledu se budeme zabývat výhradně řešením lineárních diferenciálních rovnic II řádu s konstantními koeficienty Obecný tvar: ay + ay +

Více

Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14

Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14 Kapitola 7: Neurčitý integrál. 1/14 Neurčitý integrál 2/14 Definice: Necht f je funkce definovaná na intervalu I. Funkci F definovanou na intervalu I, pro kterou platí F (x) = f (x) x I nazýváme primitivní

Více

Matematická analýza ve Vesmíru. Jiří Bouchala

Matematická analýza ve Vesmíru. Jiří Bouchala Matematická analýza ve Vesmíru Jiří Bouchala Katedra aplikované matematiky jiri.bouchala@vsb.cz www.am.vsb.cz/bouchala - p. 1/19 typu: m x (sin x, cos x) R(x, ax +...)dx. Matematická analýza ve Vesmíru.

Více

Kapitola 7: Integrál. 1/17

Kapitola 7: Integrál. 1/17 Kapitola 7: Integrál. 1/17 Neurčitý integrál - Motivační příklad 2/17 Příklad: Necht se bod pohybuje po přímce rychlostí a) v(t) = 3 [m/s] (rovnoměrný přímočarý pohyb), b) v(t) = 2t [m/s] (rovnoměrně zrychlený

Více

Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky

Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky 6. Vázané a absolutní extrémy. 01-a3b/6abs.tex Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky jednoduché, vyřešíme

Více

Řešíme tedy soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. 2a + b = 3, 6a + b = 27,

Řešíme tedy soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. 2a + b = 3, 6a + b = 27, Přijímací řízení 2015/16 Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Navazující magisterské studium, obor Aplikovaná matematika (1. červen 2016) Příklad 1 Určete taková a, b R, aby funkce f()

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Vektory Definice 011 Vektorem aritmetického prostorur n budeme rozumět uspořádanou n-tici reálných čísel x 1, x 2,, x n Definice 012 Definice sčítání

Více

VI. Derivace složené funkce.

VI. Derivace složené funkce. VI. Derivace složené funkce. 17. Parciální derivace složené funkce Budeme uvažovat složenou funkci F = f(g, kde některá z jejich součástí může být funkcí více proměnných. Předpokládáme, že uvažujeme funkce,

Více

kuncova/, 2x + 3 (x 2)(x + 5) = A x 2 + B Přenásobením této rovnice (x 2)(x + 5) dostaneme rovnost

kuncova/, 2x + 3 (x 2)(x + 5) = A x 2 + B Přenásobením této rovnice (x 2)(x + 5) dostaneme rovnost . cvičení http://www.karlin.mff.cuni.cz/ kuncova/, kytaristka@gmail.com Příklady Najděte primitivní funkce k následujícím funkcím na maimální možné podmnožině reálných čísel a tuto množinu určete.. f()

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Lineární rovnice o 2 neznámých Definice 011 Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je rovnice, která může být vyjádřena ve tvaru ax + by = c, kde

Více

11. přednáška 10. prosince Kapitola 3. Úvod do teorie diferenciálních rovnic. Obyčejná diferenciální rovnice řádu n (ODR řádu n) je vztah

11. přednáška 10. prosince Kapitola 3. Úvod do teorie diferenciálních rovnic. Obyčejná diferenciální rovnice řádu n (ODR řádu n) je vztah 11. přednáška 10. prosince 2007 Kapitola 3. Úvod do teorie diferenciálních rovnic. Obyčejná diferenciální rovnice řádu n (ODR řádu n) je vztah F (x, y, y, y,..., y (n) ) = 0 mezi argumentem x funkce jedné

Více

9. T r a n s f o r m a c e n á h o d n é v e l i č i n y

9. T r a n s f o r m a c e n á h o d n é v e l i č i n y 9. T r a n s f o r m a c e n á h o d n é v e l i č i n y Při popisu procesů zpracováváme vstupní údaj, hodnotu x tak, že výstupní hodnota y závisí nějakým způsobem na vstupní, je její funkcí y = f(x).

Více

Kapitola 7: Integrál.

Kapitola 7: Integrál. Kapitola 7: Integrál. Neurčitý integrál. Definice: Necht f je funkce definovaná na intervalu I. Funkci F definovanou na intervalu I, pro kterou platí F (x) = f(x) x I nazýváme primitivní funkcí k funkci

Více

Seznámíte se s pojmem primitivní funkce a neurčitý integrál funkce jedné proměnné.

Seznámíte se s pojmem primitivní funkce a neurčitý integrál funkce jedné proměnné. INTEGRÁLNÍ POČET FUNKCÍ JEDNÉ PROMĚNNÉ NEURČITÝ INTEGRÁL NEURČITÝ INTEGRÁL Průvodce studiem V kapitole Diferenciální počet funkcí jedné proměnné jste se seznámili s derivováním funkcí Jestliže znáte derivace

Více

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová,

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, E-sbírka příkladů Seminář z matematiky Evropský sociální fond Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, Pavla Pavlíková Obsah 1 Úpravy výrazů................................................................

Více

12 Obyčejné diferenciální rovnice a jejich soustavy

12 Obyčejné diferenciální rovnice a jejich soustavy 12 Obyčejné diferenciální rovnice a jejich soustavy 121 Úvod - opakování Opakování z 1 ročníku (z kapitoly 5) Definice 121 Rovnice se separovanými proměnnými je rovnice tvaru Návod k řešení: Pokud g(c)

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Leden 2015 Komplexní inovace studijních programů a zvyšování kvality výuky na FEKT VUT v Brně OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0193

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Integrální počet VY_32_INOVACE_M0308. Matematika

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Integrální počet VY_32_INOVACE_M0308. Matematika Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 0 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ..07/.5.00/3.0 Zlepšení podmínek pro

Více

PRIMITIVNÍ FUNKCE. Primitivní funkce primitivní funkce. geometrický popis integrály 1 integrály 2 spojité funkce konstrukce prim.

PRIMITIVNÍ FUNKCE. Primitivní funkce primitivní funkce. geometrický popis integrály 1 integrály 2 spojité funkce konstrukce prim. PRIMITIVNÍ FUNKCE V předchozích částech byly zkoumány derivace funkcí a hlavním tématem byly funkce, které derivace mají. V této kapitole se budou zkoumat funkce, které naopak jsou derivacemi jiných funkcí

Více

PRIMITIVNÍ FUNKCE DEFINICE A MOTIVACE

PRIMITIVNÍ FUNKCE DEFINICE A MOTIVACE PIMITIVNÍ FUNKCE V předchozích částech byly zkoumány derivace funkcí a hlavním tématem byly funkce, které derivace mají. V této kapitole se budou zkoumat funkce, které naopak jsou derivacemi jiných funkcí

Více

Seznámíte se s principem integrace metodou per partes a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

Seznámíte se s principem integrace metodou per partes a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat. .. Integrace metodou per partes.. Integrace metodou per partes Průvodce studiem V předcházející kapitole jsme poznali, že integrování součtu funkcí lze provést jednoduše, známe-li integrály jednotlivých

Více

9. T r a n s f o r m a c e n á h o d n é v e l i č i n y

9. T r a n s f o r m a c e n á h o d n é v e l i č i n y 9. T r a n s f o r m a c e n á h o d n é v e l i č i n Při popisu procesů zpracováváme vstupní údaj, hodnotu x tak, že výstupní hodnota závisí nějakým způsobem na vstupní, je její funkcí = f(x). Pokud

Více

arcsin x 2 dx. x dx 4 x 2 ln 2 x + 24 x ln 2 x + 9x dx.

arcsin x 2 dx. x dx 4 x 2 ln 2 x + 24 x ln 2 x + 9x dx. Neurčitý integrál arcsin. Integrál najdeme integrací per partes. Pomocí této metody dostaneme arcsin = arcsin 4 = arcsin + 4 + C, (,. ln + 4 ln + 9. Tento integrál lze převést substitucí ln = y na integrál

Více

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ INTEGRACE RACIONÁLNÍCH FUNKCÍ

SPECIÁLNÍCH PRIMITIVNÍCH FUNKCÍ INTEGRACE RACIONÁLNÍCH FUNKCÍ VÝPOČET PEIÁLNÍH PRIMITIVNÍH FUNKÍ Obecně nelze zadat algoritmus, který by vždy vedl k výpočtu primitivní funkce. Nicméně eistují jisté třídy funkcí, pro které eistuje algoritmus, který vždy vede k výpočtu

Více

1 Modelování systémů 2. řádu

1 Modelování systémů 2. řádu OBSAH Obsah 1 Modelování systémů 2. řádu 1 2 Řešení diferenciální rovnice 3 3 Ukázka řešení č. 1 9 4 Ukázka řešení č. 2 11 5 Ukázka řešení č. 3 12 6 Ukázka řešení č. 4 14 7 Ukázka řešení č. 5 16 8 Ukázka

Více

Matematika 2 LS 2012/13. Prezentace vznikla na základě učebního textu, jehož autorem je doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. J. Stebel Matematika 2

Matematika 2 LS 2012/13. Prezentace vznikla na základě učebního textu, jehož autorem je doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. J. Stebel Matematika 2 Matematika 2 13. přednáška Obyčejné diferenciální rovnice Jan Stebel Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studíı Technická univerzita v Liberci jan.stebel@tul.cz http://bacula.nti.tul.cz/~jan.stebel

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Diferenciální rovnice. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Diferenciální rovnice. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Diferenciální rovnice študenti MFF 15. augusta 2008 1 7 Diferenciální rovnice Požadavky Soustavy lineárních diferenciálních rovnic prvního řádu lineární

Více

6. dubna *********** Přednáška ***********

6. dubna *********** Přednáška *********** KMA/MAT2 Přednáška a cvičení č. 8, Obyčejné diferenciální rovnice 2 6. dubna 2016 *********** Přednáška *********** 1 Existence a jednoznačnost řešení Cauchyovy úlohy Stále uvažujeme rovnici y = f(t, y).

Více

1 Polynomiální interpolace

1 Polynomiální interpolace Polynomiální interpolace. Metoda neurčitých koeficientů Příklad.. Nalezněte polynom p co nejmenšího stupně, pro který platí p() = 0, p(2) =, p( ) = 6. Řešení. Polynom hledáme metodou neurčitých koeficientů,

Více

II. 3. Speciální integrační metody

II. 3. Speciální integrační metody 48 II. Integrální počet funkcí jedné proměnné II.. Speciální integrační metody Integrály typu f ( x, r x, r x,..., r k x ), tj. integrály obsahující proměnnou x pod odmocninou, kde k N a r,..., r k jsou

Více

10. cvičení z PST. 5. prosince T = (n 1) S2 X. (n 1) s2 x σ 2 q χ 2 (n 1) (1 α 2 ). q χ 2 (n 1) 2. 2 x. (n 1) s. x = 1 6. x i = 457.

10. cvičení z PST. 5. prosince T = (n 1) S2 X. (n 1) s2 x σ 2 q χ 2 (n 1) (1 α 2 ). q χ 2 (n 1) 2. 2 x. (n 1) s. x = 1 6. x i = 457. 0 cvičení z PST 5 prosince 208 0 (intervalový odhad pro rozptyl) Soubor (70, 84, 89, 70, 74, 70) je náhodným výběrem z normálního rozdělení N(µ, σ 2 ) Určete oboustranný symetrický 95% interval spolehlivosti

Více

Vzpěr jednoduchého rámu, diferenciální operátory. Lenka Dohnalová

Vzpěr jednoduchého rámu, diferenciální operátory. Lenka Dohnalová 1 / 40 Vzpěr jednoduchého rámu, diferenciální operátory Lenka Dohnalová ČVUT, fakulta stavební, ZS 2015/2016 katedra stavební mechaniky a katedra matematiky, Odborné vedení: doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.,

Více

1. Obyčejné diferenciální rovnice

1. Obyčejné diferenciální rovnice & 8..8 8: Josef Hekrdla obyčejné diferenciální rovnice-separace proměnných. Obyčejné diferenciální rovnice Rovnice, ve které je neznámá funkcí a v rovnici se vyskytuje spolu se svými derivacemi, se nazývá

Více

5.3. Implicitní funkce a její derivace

5.3. Implicitní funkce a její derivace Výklad Podívejme se na následující problém. Uvažujme množinu M bodů [x,y] R 2, které splňují rovnici F(x, y) = 0, M = {[x,y] D F F(x,y) = 0}, kde z = F(x,y) je nějaká funkce dvou proměnných. Je-li F(x,y)

Více

7. Soustavy ODR1 Studijní text. 7. Soustavy ODR1. A. Základní poznatky o soustavách ODR1

7. Soustavy ODR1 Studijní text. 7. Soustavy ODR1. A. Základní poznatky o soustavách ODR1 7 Soustavy ODR1 A Základní poznatky o soustavách ODR1 V inženýrské praxi se se soustavami diferenciálních rovnic setkáváme především v úlohách souvisejících s mechanikou Příkladem může být úloha popsat

Více

z = a bi. z + v = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (a c) + (b d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (ac bd) + (bc + ad)i.

z = a bi. z + v = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (a c) + (b d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (ac bd) + (bc + ad)i. KOMLEXNÍ ČÍSLA C = {a + bi; a, b R}, kde i 2 = 1 Číslo komplexně sdružené k z = a + bi je číslo z = a bi. Operace s komplexními čísly: z = a + bi, kde a, b R v = c + di, kde c, d R Sčítání Odčítání Násobení

Více

Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru. Kvadratická forma v n proměnných je tak polynom n proměnných s

Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru. Kvadratická forma v n proměnných je tak polynom n proměnných s Kapitola 13 Kvadratické formy Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru f(x 1,..., x n ) = a ij x i x j, kde koeficienty a ij T. j=i Kvadratická forma v n proměnných

Více

Studijní text pro obor G+K Katedra matematiky Fakulta stavební ROVNICE. Doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc.

Studijní text pro obor G+K Katedra matematiky Fakulta stavební ROVNICE. Doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Studijní text pro obor G+K Katedra matematiky Fakulta stavební České vysoké učení technické OBYČEJNÉ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE Doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Lektorovali: RNDr. Milan Kočandrle, CSc.,

Více

Zpracoval: hypspave@fel.cvut.cz 7. Matematická indukce a rekurse. Řešení rekurentních (diferenčních) rovnic s konstantními koeficienty.

Zpracoval: hypspave@fel.cvut.cz 7. Matematická indukce a rekurse. Řešení rekurentních (diferenčních) rovnic s konstantními koeficienty. Zpracoval: hypspave@fel.cvut.cz 7. Matematická indukce a rekurse. Řešení rekurentních (diferenčních) rovnic s konstantními koeficienty. (A7B01MCS) I. Matematická indukce a rekurse. Indukční principy patří

Více

Komplexní analýza. Laplaceova transformace. Martin Bohata. Katedra matematiky FEL ČVUT v Praze

Komplexní analýza. Laplaceova transformace. Martin Bohata. Katedra matematiky FEL ČVUT v Praze Komplexní analýza Laplaceova transformace Martin Bohata Katedra matematiky FEL ČVUT v Praze bohata@math.feld.cvut.cz Martin Bohata Komplexní analýza Laplaceova transformace 1 / 18 Definice Definice Laplaceovou

Více

INTEGRÁLY S PARAMETREM

INTEGRÁLY S PARAMETREM INTEGRÁLY S PARAMETREM b a V kapitole o integraci funkcí více proměnných byla potřeba funkce g(x) = f(x, y) dy proměnné x. Spojitost funkce g(x) = b a f(x, y) dy proměnné x znamená vlastně prohození limity

Více

diferenciální rovnice verze 1.1

diferenciální rovnice verze 1.1 Diferenciální rovnice vyšších řádů, snižování řádu diferenciální rovnice verze 1.1 1 Úvod Následující text popisuje řešení diferenciálních rovnic, konkrétně diferenciálních rovnic vyšších řádů a snižování

Více

Lineární diferenciální rovnice 1. řádu verze 1.1

Lineární diferenciální rovnice 1. řádu verze 1.1 Úvod Lineární diferenciální rovnice. řádu verze. Následující tet popisuje řešení lineárních diferenciálních rovnic. řádu. Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT2 na Univerzitě Hradec Králové

Více

V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti

V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti Kapitola 5 Vektorové prostory V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti operací sčítání a násobení

Více

Příklad 1. Řešení 1a Máme vyšetřit lichost či sudost funkce ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 3

Příklad 1. Řešení 1a Máme vyšetřit lichost či sudost funkce ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 3 Příklad 1 Zjistěte, zda jsou dané funkce sudé nebo liché, případně ani sudé ani liché: a) =ln b) = c) = d) =4 +1 e) =sin cos f) =sin3+ cos+ Poznámka Všechny tyto úlohy řešíme tak, že argument funkce nahradíme

Více

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru 2. Systémy lineárních rovnic V této kapitole se budeme zabývat soustavami lineárních rovnic s koeficienty z pole reálných případně komplexních čísel. Uvádíme podmínku pro existenci řešení systému lineárních

Více

14. přednáška. Přímka

14. přednáška. Přímka 14 přednáška Přímka Začneme vyjádřením přímky v prostoru Přímku v prostoru můžeme vyjádřit jen parametricky protože obecná rovnice přímky v prostoru neexistuje Přímka v prostoru je určena bodem A= [ a1

Více

M - Kvadratické rovnice

M - Kvadratické rovnice M - Kvadratické rovnice Určeno jako učební tet pro studenty denního i dálkového studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací

Více

Necht na hmotný bod působí pouze pružinová síla F 1 = ky, k > 0. Podle druhého Newtonova zákona je pohyb bodu popsán diferenciální rovnicí

Necht na hmotný bod působí pouze pružinová síla F 1 = ky, k > 0. Podle druhého Newtonova zákona je pohyb bodu popsán diferenciální rovnicí Počáteční problémy pro ODR2 1 Lineární oscilátor. Počáteční problémy pro ODR2 Uvažujme hmotný bod o hmotnosti m, na který působí síly F 1, F 2, F 3. Síla F 1 je přitom úměrná výchylce y z rovnovážné polohy

Více

Úvod. Integrování je inverzní proces k derivování Máme zderivovanou funkci a integrací získáme původní funkci kterou jsme derivovali

Úvod. Integrování je inverzní proces k derivování Máme zderivovanou funkci a integrací získáme původní funkci kterou jsme derivovali NEURČITÝ INTEGRÁL Úvod Integrování je inverzní proces k derivování Máme zderivovanou funkci a integrací získáme původní funkci kterou jsme derivovali Umět pracovat s integrálním počtem Je důležité pro

Více