Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015"

Transkript

1 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s t r a n y 1. Statutární měst Ústí nad Labem se sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem zastupené: Ing. Jsefem Zikmundem, primátrem města Ústí nad Labem IČ: DIČ: CZ Bankvní spjení: Kmerční banka, a.s., pbčka Ústí nad Labem čísl účtu: /0100 Zástupce pr věcná jednání: Jmén, funkce: PhDr. Jana Müllervá, PhD., veducí dbru šklství, kultury, sprtu a sciálních služeb telefn, fax: ( ) (dále jen bjednatel ) a 2. Krajská zdravtní, a.s., Masarykva nemcnice v Ústí nad Labem,. z. se sídlem: Sciální péče 3316/12A, Ústí nad Labem zastupená: Ing. Petrem Fialu, generálním ředitelem splečnsti IČ: DIČ: CZ bankvní spjení: ČSOB, a.s., pbčka Ústí nad Labem čísl účtu: /0300 adresa rdinace: Sciální péče 3316/12A, Ústí nad Labem Zástupce pr věcná jednání: Jmén, funkce: Ing. Luděk Rückl, náměstek pr eknmické řízení a cntrlling telefn: (dále jen pskytvatel ) uzavírají níže uvedenéh dne, měsíce a rku tut S M L O U V U O Z Á V A Z K U V E Ř E J N É S L U Ž B Y zabezpečení lékařské phtvstní služby ( dále jen smluva )

2 Článek I. Účel a předmět smluvy 1) Účelem smluvy je zajistit službu becnéh hspdářskéh významu pskytváním zdravtní phtvstní péče jak veřejné služby spčívající v pskytvání lékařské phtvstní služby (dále jen LPS ) pr spádvé území bce s rzšířenu půsbnstí: Ústí nad Labem, v bdbí kalendářníh rku ) Předmětem smluvy je úprava vzájemných práv a pvinnstí smluvních stran při zajištění závazku veřejné služby v pdbě zabezpečení LPS. 3) Pskytvatel se zavazuje v suladu s pdmínkami stanvenými tut smluvu zabezpečit rganizaci a prvz (pskytvání zdravtní péče) rdinace LPS v bru: a) všebecný praktický lékař (dále jen VPL) b) praktický lékař pr děti a drst (dále jen PED) v rzsahu stanveném v článku II. tét smluvy. Sučástí zajištění LPS jsu i prhlídky těl zemřelých mim zdravtnické zařízení. Pskytvatel je pvinen: Článek II. Pvinnsti pskytvatele 1) Zabezpečit prvz (pskytvání zdravtní péče) rdinace LPS (VPL a PED) v rzsahu: a) v pracvních dnech v délce alespň 3 hdiny tak, aby prvz rdinace LPS pkryl časvý úsek d 18:00 d 21:00 hdin, b) ve dnech pracvníh klidu v délce alespň 9 hdin tak, aby prvz rdinace LPS pkryl časvý úsek d 9:00 d 20:00 hdin. 2) Zabezpečit v rámci LPS p uknčení prvzu příslušné rdinace LPS prhlídku těla zemřeléh a vyplnění příslušné části Listu prhlídce zemřeléh lékařem takt: a) ve dnech pndělí až čtvrtek v časvém bdbí, které začíná kncem prvzní dby příslušné rdinace LPS a knčí v 06:00 hdin následujícíh dne, b) ve dnech pátek a sbta v časvém bdbí, které začíná kncem prvzní dby příslušné rdinace LPS a knčí začátkem prvzu rdinace LPS následujícíh dne, c) v neděli v časvém bdbí, které začíná kncem prvzní dby příslušné rdinace LPS a knčí v 06:00 hdin následujícíh dne, d) ve dnech pndělí až čtvrtek, pkud jsu t dny pracvníh klidu a následuje pracvní den, v časvém bdbí, které začíná kncem prvzní dby příslušné rdinace LPS a knčí v 06:00 hdin následujícíh dne, e) ve dnech pndělí až čtvrtek, pkud p nich následuje den pracvníh klidu, v časvém bdbí, které začíná kncem prvzní dby příslušné rdinace LPS a knčí začátkem prvzu rdinace LPS následujícíh dne, včetně zajištění dpravy lékaři na míst výknu hledání zemřelé sby a zpět. 3) K zajištění prhlídky těla zemřeléh dle 83 a násl. zákna č. 372/2011 Sb., zdravtních službách a pdmínkách jejich pskytvání (zákn zdravtních službách), ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn zdravtních službách ), služí telefnní čísl 155 (hlavní dispečink záchranné služby), které bude dstupné v dbě prvzu rdinace LPS dle čl. II. dst. 1 a v dbě p uknčení prvzu rdinace LPS dle čl. II. dst. 2

3 2 tét smluvy. Tt čísl známí bjednatel Ústeckému kraji a tent na jedntné evrpské čísl tísňvéh vlání 112, kde se znamuje úmrtí sby v případě, kdy není znám pskytvatel neb lékař uvedený v 84 dst. 2 písm. a) zákna zdravtních službách. 4) Zabezpečit, aby účetnictví týkající se zajišťvání LPS, byl v suladu s becně závaznými právními předpisy, zejména se záknem č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů, a byl veden dděleně. 5) Uvádět viditelně na všech písemnstech a při všech akcích suvisejících s realizací závazku LPS dle tét smluvy, že aktivita neb služba byla bjednána bjednatelem za finanční pdpry Ústeckéh kraje a bjednatele. 6) Umžnit pvěřeným pracvníkům bjednatele prvádět kntrlu věcnéh plnění, tj. čerpání a využití prstředků vyrvnávací platby a v tét suvislsti jim umžnit nahlížet d účetní evidence, kntrlu přítmnsti zdravtnickéh persnálu v rdinační dbě apd. 7) Infrmvat neprdleně, nejpzději však d 7 dnů d rzhdné skutečnsti, pvěřené pracvníky bjednatele všech změnách, týkajících se identifikace pskytvatele neb způsbu rganizace a zabezpečení LPS. 8) Oznámit neprdleně bjednateli změny prstr, ve kterých bude zabezpečen prvz rdinací LPS. 9) Předkládat pravidelný měsíční výkaz zabezpečení a prvzu rdinace LPS návštěvnst a měsíční výkaz nákladech při zabezpečení prvzu rdinace LPS, prstřednictvím frmulářů, které jsu jak přílhy č. 2 a č. 3 nedílnu sučástí tét smluvy. Frmuláře budu předkládány za jedntlivé rdinace LPS (členění SPOL, VPL a PED) nejpzději d 20. dne následujícíh měsíce. 10) Infrmvat bjednatele přijetí peněžních prstředků neb darů pskytnutých pskytvateli třetími sbami v suvislsti se zabezpečením LPS. Přijaté peněžní prstředky neb dary zhlednit při výpčtu vyrvnávací platby a při zpracvání pravidelnéh měsíčníh vyúčtvání ve výkazu nákladech při zabezpečení a prvzu rdinace LPS. 11) Respektvat přijaté závěry z kntrly prvedené dbrem kntrly neb kntrlním rgánem bjednatele, které mhu vést i k vylučení a vrácení jakékli nadměrné vyrvnávací platby. Objednatel je pvinen: Článek III. Pvinnsti bjednatele 1) Uhradit pskytvateli za zabezpečení prvzu (pskytvání zdravtní péče) rdinace LPS vyrvnávací platbu za celé smluvní bdbí, tj. kalendářní rk Plán nákladů a výnsů prvzu rdinace LPS na uvedené bdbí je jak přílha č. 1, 1a, 1b nedílnu sučástí tét smluvy. 2) Pskytnut pskytvateli za prvedení jednh každéh hledání zemřelé sby v dbě p uknčení prvzu rdinace LPS a vyplnění hledacíh listu dle dst. 2 článku II. tét smluvy dměnu ve výši 500,-Kč, která je nedílnu sučástí vyrvnávací platby. 3

4 3) P pdepsání tét smluvy běma smluvními stranami pskytnut vyrvnávací platbu ve výši ,- Kč (slvy: jedenmilindvěstětisíckrunčeských) na zabezpečení prvzu rdinace LPS, a t jednrázvě d 10 dnů p uzavření smluvy, s tím, že vyrvnávací platba bude vyúčtvána za pdmínek uvedených v tét smluvě a případný přeplatek vrácen bjednateli. 4) V případě že, bude vyrvnávací platba uvedená v dst. 3) článku III. tét smluvy nepstačující, je bjednatel na základě rzhdnutí příslušnéh rgánu města právněn pskytnut finanční prstředky maximálně však d výše ,- Kč, jak vyrvnávací platbu pskytvateli, s tím, že bude tat platba vyúčtvána za stejných pdmínek uvedených v tét smluvě a případný přeplatek bude vrácen bjednateli. Tat skutečnst bude upravena ddatkem k tét smluvě. O navýšení vyrvnávací platby musí pskytvatel bjednatele pžádat písemně, p vyhdncení dsavadníh vývje nákladů a výnsů týkajících se zabezpečení prvzu rdinací LPS a t nejpzději d 15. října 2015 s uvedením následujících údajů: a) název právnické sby, sídl a identifikační čísl sby b) pžadvaná částka navýšení vyrvnávací platby, c) účel, na který bude navýšení vyrvnávací platby pužit, d) dba, v níž má být dsažen účelu e) důvdnění žádsti, f) den vyhtvení žádsti a pdpis sby zastupující žadatele, v případě zastupení na základě plné mci i plnu mc. Přílhu žádsti navýšení vyrvnávací platby bude: 1. tabulka skutečných nákladů a výnsů prvzu rdinací LPS k (členění SPOL, VPL, PED) dle přílhy č. 1, 1a, 1b 2. tabulka plánvaných nákladů a výnsů prvzu rdinací LPS k (členění SPOL,VPL, PED) dle přílhy č. 1, 1a, 1b 5) Infrmvat neprdleně, nejpzději však d 7 dnů d rzhdné skutečnsti, pskytvatele všech změnách týkajících se identifikace bjednatele neb způsbu rganizace a zabezpečení LPS. Článek IV. Platební pdmínky 1) Vyrvnávací platba se vypčítává pdle vzrce: VP = HV + PZ, kde VP znamená výši vyrvnávací platby, HV je hspdářský výsledek zjištěný jak rzdíl mezi náklady vynalženými při pskytvání služby LPS a příjmem ze služby LPS (pr účely výpčtu dle vzrce se rzumí, že HV bude za dané bdbí vyrvnaný neb ztrátvý), PZ je přiměřeným ziskem, který je max. 10% z vynalžených nákladů, vzniklých v daném účtvacím bdbí, za jeh následné zdanění dpvídá pskytvatel. Vyrvnávací platba nesmí přesahvat meze th, c je nezbytné k pkrytí všech neb části nákladů k plnění závazku veřejné služby se zhledněním příslušných příjmů a přiměřenéh zisku. Vyrvnávací platba nesmí za celé bdbí trvání smluvy přesáhnut v suhrnu částku ,- Kč (slvy jedenmilinčtyřistašedesátpěttisíckrunčeských). Pskytvatel nemá nárk na úhradu jakýchkli nákladů spjených s plněním tét smluvy, které přesáhnu částku uvedenu v předchzí větě. 2) Pskytvatel bere na vědmí, že vyrvnávací platbu pdle předchzíh bdu tét smluvy je myšlena vyrvnávací platba ve smyslu Rzhdnutí Kmise ze dne pužití čl. 106 dst. 2 Smluvy fungvání Evrpské unie na státní 4

5 pdpru ve frmě vyrvnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým pdnikům pvěřeným pskytváním služeb becnéh hspdářskéh zájmu čísl 2012/21/EU, uveřejněné v úředním věstníku L 7/3. (dále jen Rzhdnutí EU ). 3) Pr účely tét smluvy budu pskytvatelem za realizaci LPS v bdbí kalendářníh rku 2015 vystavvány měsíční výkazy dle přílhy č. 2 a 3 tét smluvy (členění na SPOL, PED a VPL) a tyt budu předlženy nejpzději d 20. dne následujícíh měsíce bjednateli. 4) Měsíční výkaz zabezpečení a prvzu rdinace LPS návštěvnst a výkaz nákladech při zabezpečení prvzu rdinace LPS (členění SPOL, VPL a PED) zašle pskytvatel také v elektrnické pdbě na adresu: 5) Na uhrazenu vyrvnávací platbu se vztahují ustanvení zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě a změně některých záknů (zákn finanční kntrle), ve znění pzdějších předpisů. Dále pak ustanvení zákna č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, ve znění pzdějších předpisů, kdy se za prušení rzpčtvé kázně pvažuje každé neprávněné pužití peněžních prstředků pskytnutých z rzpčtu bjednatele v suvislsti s plněním závazků vyplývajících z tét smluvy, zejména v následujících případech: a) pskytvatel čerpal vyrvnávací platbu, přičemž nezajistil prvz rdinace LPS v rzsahu rdinačních hdin stanvených tut smluvu b) pskytvatel čerpal vyrvnávací platbu, přičemž nezajistil prvz rdinace LPS v dbrnsti stanvené dst. 3 článku I., c) při výpčtu vyrvnávací platby pskytvatel d příjmů nezahrnul veškeré platby získané d zdravtních pjišťven za šetřvání pacientů v rámci LPS, d) při výpčtu vyrvnávací platby pskytvatel d příjmů nezahrnul jakékliv statní finanční příjmy získané v suvislsti s prvzem rdinace LPS, e) při výpčtu vyrvnávací platby pskytvatel zahrnul d nákladů plžky, které nesuvisí s prvzem rdinace LPS a jejich uplatnění d nákladů je v rzpru se zněním tét smluvy. 6) V případě, že pskytvatel nezabezpečí prvz rdinace LPS v celém rzsahu dle dst. 1 článku II. tét smluvy, bude vyrvnávací platba uhrazena puze za skutečnu dbu prvzu LPS. Objednatel je dále právněn za každý den prušení pvinnstí uvedených v dst. 1 článku II pžadvat na pskytvateli smluvní pkutu ve výši 10% z celkvé výše měsíčníh výkazu za kalendářní měsíc, ve kterém pskytvatel nezabezpečil prvz rdinace LPS v celém rzsahu dle dst. 1 článku II. tét smluvy. 7) V případě ddatečnéh kntrlníh zjištění bjednatele v tm, že pskytvatel nezabezpečil prvz rdinace LPS v celém rzsahu dle dst. 1 článku II. tét smluvy, je bjednavatel právněn pžadvat na prvzvateli vrácení pměrné části vyrvnávací platby dpvídající rzsahu nepskytnuté LPS dle dst. 1 článku II. tét smluvy a prvzvatel je pvinen na výzvu bjednavatele pměrnu část prstředků pskytnuté vyrvnávací platby vrátit ve lhůtě stanvené bjednavatelem. Obdbně bude pstupván v případě, že pskytvatel uvedl nepravdivé údaje pr výpčet čistých nákladů, uvedené v přílze č. 1, 1a, 1b. 8) Zdravtní výkny prvedené v rámci prvzu rdinace LPS (vč. hledání zemřelé sby) vykáže pskytvatel LPS příslušným zdravtním pjišťvnám. Takt získané příjmy d zdravtních pjišťven a příjmy získané jak regulační pplatky d pacientů 5

6 šetřených v rdinacích LPS zaznamená v účetních výkazech jak příjmvu plžku prvzu LPS. 9) Za uznatelné prvzní náklady jsu pvažvány finanční prstředky vynalžené na úhradu nákladů uvedených v přílze č. 3 tét smluvy, tj. zejména finanční prstředky vynalžené na mzdvé dměny zdravtnickéh persnálu, na energie, nájemné v místě bvyklé, nezbytné materiální vybavení a statní přímé náklady vzniklé v kalendářním rce 2015 v suvislsti se zabezpečením prvzvání rdinace LPS, případně puze pměrná část těcht nákladů, pkud tyt náklady vznikly v důsledku splečné realizace činnstí, které pskytvatel také vyknává. Za uznatelné náklady bude uznán takvý náklad, který splňuje všechny následující pdmínky: a) vyhvuje zásadám efektivnsti, účelnsti a hspdárnsti, b) vznikl pskytvateli při účelvém využití prstředků pskytnutých v suladu s tut smluvu, c) byl skutečně vynalžen a zachycen v účetnictví příjemce v jeh účetních dkladech, je identifikvatelný, věřitelný a pdlžený prvtními pdpůrnými dklady. 10) Za neuznatelné náklady jsu pvažvány finanční prstředky vynalžené zejména na: - přízení dluhdbéh a krátkdbéh finančníh majetku, - dlužný úrk, - patření pr mžné buducí ztráty neb dluhy, - nákupy pzemků a budv, - reknstrukce a pravy nemvitstí, - ztráty z devizvých kurzů, - bčerstvení a reprezentativní phštění, - nájemné s následnu kupí (leasing), - cestvné nad rámec zákna č. 262/2006 Sb., zákník práce, ve znění pzdějších předpisů, pr zaměstnavatele, který je uveden v 109 dst. 3 tht právníh předpisu, - mzdy včetně dvdů nad rámec platvých předpisů pr zaměstnance ve veřejných službách a správě, - náhrady mzdy za dbu nepřítmnsti (dvlená, nepřítmnst, nemc). 11) Pskytvatelem zpracvaný plán nákladů a výnsů rdinace LPS na uvedené bdbí, který je jak přílha č. 1, 1a, 1b nedílnu sučástí tét smluvy, lze měnit puze frmu písemnéh ddatku ke smluvě a důvdem pr jeh přepracvání mhu být především zásadní systémvé změny vlivňující rganizaci a zabezpečení LPS (např. změna legislativních nrem v předmětné blasti, úprava plateb zdravtních pjišťven za dtčený druh zdravtní péče aj.). 12) Ostatní becné pdmínky prvzvání LPS, které nejsu specifikvány v tét smluvě, jsu upraveny ve Způsbu zajištění lékařské phtvstní služby v Ústeckém kraji d d , který je jak přílha č.4 nedílnu sučástí tét smluvy. 13) Pskytvatel se zavazuje předat bjednateli písemnu zprávu pužití pskytnuté vyrvnávací platby. Splu se zprávu je pskytvatel pvinen předlžit závěrečné vyúčtvání čerpání vyrvnávací platby za dané bdbí kalendářníh rku 2015 a t nejpzději d ) Dle předlženéh závěrečnéh vyúčtvání vyrvnávací platby, pskytvatel vrátí nevyčerpanu část vyrvnávací platby bjednateli. Tyt prstředky pskytvatel pukáže zpět na účet bjednatele, z něhž mu byly pskytnuty. 6

7 Článek V. Závěrečná ustanvení 1) Tat smluva se uzavírá na dbu určitu d Tut smluvu lze měnit či dplňvat p dhdě smluvních stran puze frmu písemných a číslvaných ddatků. 2) Tat smluva nabývá platnsti a účinnsti dnem jejíh pdepsání běma smluvními stranami. 3) Smluva zaniká se zánikem jedné ze smluvních stran. 4) Pskytvatel suhlasí se zveřejněním svéh jména, ppř. bchdní firmy, identifikačníh čísla, adresy a účelu pskytnutí vyrvnávací platby 5) Pkud v tét smluvě není stanven jinak, pužijí se přiměřeně na právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanvení bčanskéh zákníku a zákna č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů. 6) Smluvní strany jsu seznámeny se skutečnstí, že Magistrát města Ústí nad Labem, jak rgán územní samsprávy, je pvinen pskytvat infrmace vztahující se k jeh půsbnsti dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím, v platném znění. Smluvní strany suhlasně prhlašují, že žádný údaj v tét smluvě, včetně jejích přílh, není značván za bchdní tajemství. Pskytvatel prhlašuje, že: a) Magistrát města Ústí nad Labem je právněn, pkud pstupuje dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím, v platném znění, pskytvat veškeré infrmace tét smluvě a jiných údajích tht závazkvéh právníh vztahu, pkud nejsu v tét smluvě uvedeny (např. daňvých dkladech, předávacích prtklech, nabídkách či jiných písemnstech), b) veškeré údaje uvedené v tét smluvě, ppř., které jsu pužity v rámci tht závazkvéh právníh vztahu, a t i pkud jsu získány d třetích sb, nepdléhají pvinnsti mlčenlivsti neb jinému pstupu směřujícímu k chraně před zneužitím a zveřejněním. 7) Nedílnu sučástí tét smluvy jsu: a) přílha č. 1, 1a, 1b - "Plánvané náklady a výnsy prvzu rdinace LPS", b) přílha č. 2 - "Měsíční výkaz zabezpečení a prvzu rdinace LPS - návštěvnst", c) přílha č. 3 - "Měsíční výkaz nákladech při zabezpečení a prvzu rdinace LPS", d) přílha č. 4 - "Způsb rganizace a zajištění lékařské phtvstní služby v Ústeckém kraji d ) Tat smluva je vyhtvena ve 2 vyhtveních s platnstí riginálu, přičemž každá ze smluvních stran bdrží jedn vyhtvení. 9) Tat smluva byla schválena usnesením Rady města č. [bude dplněn] ze dne [bude dplněn]. 7

8 Za bjednatele: Za pskytvatele: V Ústí nad Labem dne.. V Ústí nad Labem dne.. Ing. Jsef Zikmund primátr Statutárníh města Ústí nad Labem. Ing. Petr Fiala generální ředitel splečnsti Krajské zdravtní, a.s. - Masarykvy nemcnice v Ústí nad Labem,. z. 8

9 Přílha č. 1: Plánvané náklady a výnsy prvzu rdinace LPS dbrnst rdinace LPS pskytvatel zdravtních služeb (název, sídl) Všebecný praktický lékař a Praktický lékař pr děti a drst Krajská zdravtní, a.s., Masarykva nemcnice v Ústí nad Labem,. z. Sciální péče 3316/12A, Ústí nad Labem Nákladvá/Výnsvá plžka Předpkládané čerpání vyrvnávací platby z rzpčtu bjednatele na zajištění LPS v bdbí d d (v Kč) 1. Náklady celkem Mzdvé náklady Prvzní náklady Platby za služby Odměna pskytvateli (max. 10% z celkvých nákladů) Výnsy Platby zdravtních pjišťven Ostatní výnsy (vč. regulačních pplatků) * 3.3. Příjmy d měst (bcí) 0 Celkvá výše vyrvnávací platby z rzpčtu bjednatele * Finanční prstředky jsu určeny pskytvateli zdravtních služeb pskytujícímu lékařsku phtvstní službu a budu vydány z rzpčtu příslušnéh města (bce) v dané spádvé blasti, bez hledu, zda budu pskytnuty pskytvateli zdravtních služeb prstřednictvím smluvníh vztahu uzavřenéh mezi pskytvatelem a bjednatelem neb pskytvatelem a příslušným městem (bcí). v dne Ústí nad Labem razítk a pdpis statutárníh zástupce pskytvatele 9

10 Přílha 1a: Plánvané náklady a výnsy prvzu rdinace LPS dbrnst rdinace LPS pskytvatel zdravtních služeb (název, sídl) Všebecný praktický lékař Krajská zdravtní, a.s., Masarykva nemcnice v Ústí nad Labem,. z. Sciální péče 3316/12A, Ústí nad Labem Nákladvá/Výnsvá plžka Předpkládané čerpání vyrvnávací platby z rzpčtu bjednatele na zajištění LPS v bdbí d d (v Kč) 1. Náklady celkem Mzdvé náklady Prvzní náklady Platby za služby Odměna pskytvateli (max. 10% z celkvých nákladů) Výnsy Platby zdravtních pjišťven Ostatní výnsy (vč. regulačních pplatků) * 3.3. Příjmy d měst (bcí) 0 Celkvá výše vyrvnávací platby z rzpčtu bjednatele * Finanční prstředky jsu určeny pskytvateli zdravtních služeb pskytujícímu lékařsku phtvstní službu a budu vydány z rzpčtu příslušnéh města (bce) v dané spádvé blasti, bez hledu, zda budu pskytnuty pskytvateli zdravtních služeb prstřednictvím smluvníh vztahu uzavřenéh mezi pskytvatelem a bjednatelem neb pskytvatelem a příslušným městem (bcí). v dne Ústí nad Labem razítk a pdpis statutárníh zástupce pskytvatele 10

11 Přílha č. 1b: Plánvané náklady a výnsy prvzu rdinace LPS dbrnst rdinace LPS pskytvatel zdravtních služeb (název, sídl) Praktický lékař pr děti a drst Krajská zdravtní, a.s., Masarykva nemcnice v Ústí nad Labem,. z. Sciální péče 3316/12A, Ústí nad Labem Nákladvá/Výnsvá plžka Předpkládané čerpání vyrvnávací platby z rzpčtu bjednatele na zajištění LPS v bdbí d d (v Kč) 1. Náklady celkem Mzdvé náklady Prvzní náklady Platby za služby Odměna pskytvateli (max. 10% z celkvých nákladů) Výnsy Platby zdravtních pjišťven Ostatní výnsy (vč. regulačních pplatků) * 3.3. Příjmy d měst (bcí) 0 Celkvá výše vyrvnávací platby z rzpčtu bjednatele * Finanční prstředky jsu určeny pskytvateli zdravtních služeb pskytujícímu lékařsku phtvstní službu a budu vydány z rzpčtu příslušnéh města (bce) v dané spádvé blasti, bez hledu, zda budu pskytnuty pskytvateli zdravtních služeb prstřednictvím smluvníh vztahu uzavřenéh mezi pskytvatelem a bjednatelem neb pskytvatelem a příslušným městem (bcí). v dne Ústí nad Labem razítk a pdpis statutárníh zástupce pskytvatele 11

12 Přílha č. 2: Měsíční výkaz zabezpečení a prvzu rdinace LPS - návštěvnst Měsíc: Pskytvatel LPS: Ordinace LPS: Adresa LPS: Ordinační dba LPS Den d d Pčet hdin - celkem Pčet šetřených pacientů Pčet hledání zemřelých CELKEM Datum: pdpis Pznámky: Měsíc - vyplňujte pmcí číselnéh značení měsíců (např.: 1/20xx, 2/20xx, ) Pskytvatel LPS - vyplňujte název pskytvatele zdravtních služeb zajišťujícíh prvz rdinací LPS Ordinace LPS - vyplňujte zkratky PED (děti a drst), VPL (dspělá), SPOL (splečná VPL+PED) Adresa - vyplňujte míst, ve kterém je prvzvána rdinace LPS Ordinační dba LPS (d-d) - zahájení a uknčení rdinační dby LPS Pčet šetřených pacientů - vyplňujte sumárně pčet pacientů šetřených v rámci rdinační dby Pčet hledání - vyplňuje pčet všech hledání zemřelých prvedených v rámci systému LPS (!) 12

13 Přílha č. 3: Měsíční výkaz nákladech při zabezpečení a prvzu rdinace LPS Pskytvatel LPS: Adresa rdinace LPS: Mzdvé náklady: Odměna persnálu (zařazení viz Pznámky) Sciální + zdravtní pj. Odměna persnálu - prhlídky těl zemřelých Ostatní Prvzní náklady: Nájemné Plyn Elektřina Vda Tpení Služby Mzdvá a účetní agenda Pštvné a telefnní pplatky Svz a likvidace dpadu Opravy a údržba Úklid a praní prádla Ostatní služby Administrativa (pdklady pr zdravtní pjišťvny, fakturaci,...) Léky + zdrav. materiál Kancelářské ptřeby Kpírvání a tiskpisy Čistící a hygienické prstředky Ostatní materiál (OOPP, ) NÁKLADY CELKEM (zařazení viz Pznámky): ZISK POSKYTOVATELE (max. 10% z nákladů, nezdaněný) Výnsy ZP (za LPS) Výnsy ZP (za prhlídky těl zemřelých) Výnsy - regulační pplatky Výnsy - dtace měst (bcí) Výnsy - statní (dary, přímé platby apd.) VÝNOSY CELKEM: HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: VYROVNÁVACÍ PLATBA: Datum: Ordinace LPS: Obdbí: Zpracval/a: Pznámky: Náklady - v nákladvých plžkách zaznamenat hdnty vztahující se k prvzu rdinace LPS za uvedené bdbí v rzsahu smluvních pdmínek! Výpčet Hspdářskéh výsledku = Výnsy celkem (Náklady celkem + Zisk prvzvatele) Odměna persnálu - službuknající persnál tj. zaměstnanci, dhdy VPČ, prvedení práce atd. Pskytvatel - zdravtnické zařízení zajišťující prvz rdinací LPS Ordinace - PED (pr děti a drst), VPL (pr dspělé), SPOL (splečná rdinace VPL+PED) Obdbí - měsíc a rk 13

14 Přílha č. 4: Krajský úřad Ústeckéh kraje Způsb rganizace a zajištění lékařské phtvstní služby v Ústeckém kraji d Ústecký kraj je pdle ustanvení 110 zákna č. 372/2011 Sb., zdravtních službách a pdmínkách jejich pskytvání (zákn zdravtních službách), dpvědný za rganizaci a zajištění lékařské phtvstní služby, přičemž jde výkn přenesené půsbnsti. Ve snaze zajistit tut službu způsbem dpvídajícím místním ptřebám Ústecký kraj a krajský úřad úzce splupracují s dtčenými městy. 2. Lékařsku phtvstní službu se rzumí ambulantní péče pskytvaná pacientům v případech náhlé změny zdravtníh stavu neb zhršení průběhu nemcnění. O phtvstní služby nejde v případě pskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné rdinační dby pskytvatele (příslušnéh registrujícíh lékaře). 3. Lékařská phtvstní služba nesluží k řešení dříve vzniklých nemcnění či zhršení zdravtníh stavu, při kterých bčan nevyhledal včasnu lékařsku péči. 4. Prvzvání rdinací lékařské phtvstní služby bude zajištěn na základě uzavřenéh smluvníh vztahu zajištění pskytvání služby becnéh hspdářskéh zájmu mezi krajem-krajským úřadem neb městem a pskytvatelem zdravtních služeb, pvěřeným prvzváním rdinace lékařské phtvstní služby. 5. Na území Ústeckéh kraje jsu určena tat spádvá území rdinací lékařské phtvstní služby: a. Děčín (pr spádvu blast Děčínska; rdinace v brech: všebecný praktický lékař a praktický lékař pr děti a drst), b. Rumburk (pr spádvu blast Rumburska; rdinace v bru všebecný praktický lékař se zabezpečením péče pr děti a drst), c. Varnsdrf (pr spádvu blast Varnsdrfska; rdinace v bru všebecný praktický lékař se zabezpečením péče pr děti a drst), d. Ústí nad Labem (pr spádvu blast Ústecka; rdinace v brech: všebecný praktický lékař a praktický lékař pr děti a drst), e. Litměřice (pr spádvu blast Litměřicka a Lvsicka; rdinace v brech: všebecný praktický lékař a praktický lékař pr děti a drst), f. Rudnice nad Labem (pr spádvu blast Rudnicka; rdinace v bru všebecný praktický lékař se zabezpečením péče pr děti a drst), g. Teplice (pr spádvu blast Teplicka; rdinace v brech: všebecný praktický lékař a praktický lékař pr děti a drst), h. Bílina (pr spádvu blast Bílinska; rdinace v bru všebecný praktický lékař se zabezpečením péče pr děti a drst), i. Mst (pr spádvu blast Mstecka; rdinace v brech: všebecný praktický lékař a praktický lékař pr děti a drst), j. Litvínv (pr spádvu blast Litvínvska; rdinace v bru všebecný praktický lékař se zabezpečením péče pr děti a drst), k. Luny (pr spádvu blast Lunska; rdinace v brech: všebecný praktický lékař a praktický lékař pr děti a drst); l. Žatec (pr spádvu blast Žatecka a Pdbřanska; rdinace v brech: všebecný praktický lékař a praktický lékař pr děti a drst), m. Chmutv (pr spádvu blast Chmutvska; rdinace v brech: všebecný praktický lékař a praktický lékař pr děti a drst), 14

15 n. Kadaň (pr spádvu blast Kadaňska; rdinace v bru všebecný praktický lékař se zabezpečením péče pr děti a drst). 6. Každá rdinace lékařské phtvstní služby v bru všebecnéh praktickéh lékaře a praktickéh lékaře pr děti a drst, resp. v ní služící lékař, zajišťuje prhlídky těl zemřelých mim zdravtnická zařízení a t i p sknčení rdinační dby rdinace lékařské phtvstní služby, vždy d 6:00 hd. následujícíh dne ve všedních dnech, resp. d začátku rdinační dby rdinace lékařské phtvstní služby následujícíh dne ve dnech pracvníh klidu (pskytvatel zdravtních služeb prvzující rdinaci lékařské phtvstní služby zajistí službuknajícímu lékaři dpravu na míst prhlídky a zpět). 7. Financvání prvzvání rdinace lékařské phtvstní služby je zajištěn: a. Prstřednictvím zdravtníh pjištění dle zákna č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění, ve znění pzdějších předpisů (veškeré zdravtní výkny prvedené v rámci rdinace lékařské phtvstní služby a při prhlídkách těl zemřelých mim zdravtnická zařízení, vykáže pskytvatel zdravtních služeb prvzující rdinaci lékařské phtvstní služby příslušným zdravtním pjišťvnám (příjmvá resp. výnsvá plžka), b. Prstřednictvím dtace Ústeckéh kraje městu (bci) na zabezpečení lékařské phtvstní služby v příslušné spádvé blasti, c. Prstřednictvím rzpčtu Ústeckéh kraje ve frmě úhrady vyrvnávací platby za zajištění závazku veřejné služby, d. Prstřednictvím smluvníh vztahu uzavřenéh mezi bcí a pskytvatelem zdravtních služeb, jehž předmětem bude závazek veřejné služby na zajištění činnstí spjených s rganizací a pskytváním zdravtní péče v rámci lékařské phtvstní služby v příslušné spádvé blasti, e. Prstřednictvím finančníh příspěvku města, tam kde byla mezi krajem a městem uzavřena smluva zajištění financvání lékařské phtvstní služby, f. Prstřednictvím pskytvání peněžních dtací, darů apd. prvzvateli rdinace lékařské phtvstní služby jakýmkli dalším subjektem. 8. Krajský úřad Ústeckéh kraje na základě 45 dst. 2 písm. l) zákna č. 372/2011 Sb., zdravtních službách a pdmínkách jejich pskytvání (zákn zdravtních službách), v platném znění, pžádal pskytvatele zdravtních služeb (a jejich lékaře) příslušné dbrnsti k účasti na zajištění lékařské phtvstní služby v dané spádvé blasti. 9. Přehled rdinací lékařské phtvstní služby na území Ústeckéh kraje a smluvně zajišťvané rdinační dby (včetně kntaktních údajů) je uveden v přílze. V Ústí nad Labem dne Zpracval: Ing. Petr Severa v.r. veducí dbru zdravtnictví Schválil: Ing. Milan Zemaník v.r. ředitel krajskéh úřadu Kntaktní údaje: Krajský úřad Ústeckéh kraje, dbr zdravtnictví Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Kntaktní sba: Adam Suček, tel.: , e mail: 15

16 Přílha: Přehled rdinací lékařské phtvstní služby na území Ústeckéh kraje včetně zajišťvané rdinační dby a kntaktních údajů stanviště Děčín - prvzvatel: Krajská zdravtní, a.s. Nemcnice Děčín,.z., - adresa rdinací: U Nemcnice 605/1, Děčín II, areál nemcnice - rdinace LPS pr dspělé (tel ) P až Pá d 17:00 d 20:00 hd. S, Ne, Sv. d 9:00 d 18:00 hd. - rdinace LPS pr děti a drst (tel ) P až Pá d 17:00 d 20:00 hd. S, Ne, Sv. d 9:00 d 18:00 hd. stanviště Rumburk - prvzvatel: MUDr. Jsef Křínek, - adresa rdinace: Lesní 26, Rumburk, areál Lužické nemcnice a plikliniky, a.s. - rdinace LPS pr dspělé se zabezpečením péče pr děti a drst (tel ) P až Pá d 18:00 d 21:00 hd. S, Ne, Sv. d 10:00 d 19:00 hd. stanviště Varnsdrf - prvzvatel: Nemcnice Varnsdrf, p.. - adresa rdinace: Karlva 2280, Varnsdrf, areál nemcnice - rdinace LPS pr dspělé se zabezpečením péče pr děti a drst (tel ) P až Pá d 18:00 d 21:00 hd. S, Ne, Sv. d 10:00 d 19:00 hd. stanviště Chmutv - prvzvatel: Krajská zdravtní, a.s. Nemcnice Chmutv,.z. - adresa rdinací: Kchva 1185, Chmutv, areál nemcnice - rdinace LPS pr dspělé (tel ) P až Pá d 18:00 d 20:00 hd. S, Ne, Sv. d 10:00 d 19:00 hd. - rdinace LPS pr děti a drst (tel ) P až Pá d 18:00 d 20:00 hd. S, Ne, Sv. d 10:00 d 19:00 hd. stanviště Kadaň - prvzvatel: Nemcnice Kadaň, s.r.. - adresa rdinace: Glvinva 1559, Kadaň, areál nemcnice - rdinace LPS pr dspělé se zabezpečením péče pr děti a drst (tel , ) P až Pá d 17:00 d 20:00 hd. 16

17 S, Ne, Sv. d 9:00 d 18:00 hd. stanviště Litměřice - prvzvatel: Městská nemcnice v Litměřicích - adresa rdinací: Žitenická 18, Litměřice, areál nemcnice - rdinace LPS pr dspělé (tel , ) P až Pá d 17:00 d 20:00 hd. S, Ne, Sv. d 10:00 d 19:00 hd. - rdinace LPS pr děti a drst (tel ) P až Pá d 17:00 d 20:00 hd. S, Ne, Sv. d 10:00 d 19:00 hd. stanviště Rudnice nad Labem - prvzvatel: Pdřipská nemcnice s plikliniku Rudnice nad Labem, s.r.. - adresa rdinace: Alej 17. Listpadu 1101, Rudnice nad Labem, areál nemcnice - rdinace LPS pr dspělé se zabezpečením péče pr děti a drst (tel ) P až Pá d 18:00 d 21:00 hd. S, Ne, Sv. d 8:00 d 17:30 hd. (plední přestávka d 12:00 d 12:30 hd.) stanviště Žatec - prvzvatel: Nemcnice Žatec;.p.s. - adresa rdinací: Husva 2796, Žatec, areál plikliniky - rdinace LPS pr dspělé (tel , ) P až Pá d 17:00 d 20:00 hd. S, Ne, Sv. d 9:00 d 18:00 hd. - rdinace LPS pr děti a drst (tel , ) P až Pá d 17:00 d 20:00 hd. S, Ne, Sv. d 9:00 d 18:00 hd. stanviště Luny - prvzvatel: 1. Lunská Lékařská s.r.. - adresa rdinací: Pd Nemcnicí 2503, Luny, areál Plikliniky Luny - rdinace LPS pr děti a drst (tel ), P až Pá d 17:00 d 20:00 hd. S, Ne, Sv. d 9:00 d 18:00 hd. - rdinace LPS pr dspělé (tel ) Pá d 17:00 d 20:00 hd. S, Ne, Sv. d 9:00 d 18:00 hd. stanviště Mst - prvzvatelé: Ing. Emilia Rkytvá (dbrnst všebecný praktický lékař) a MUDr. Jiří Bilek (dbrnst praktický lékař pr děti a drst) - adresa rdinací: J. E. Purkyně 270/5, Mst, areál Nemcnice Mst - rdinace LPS pr dspělé (tel ) 17

18 P až Pá d 18:00 d 21:00 hd. S, Ne, Sv. d 10:00 d 19:00 hd. - rdinace LPS pr děti a drst (tel ) P až Pá d 17:00 d 20:00 hd. S, Ne, Sv. d 10:00 d 19:00 hd. stanviště Litvínv - prvzvatel: Ing. Emilia Rkytvá - adresa rdinace: U Bíléh slupu č.p. 2088, Litvínv, budva Pensinu - dmva pr seniry) - rdinace LPS pr dspělé se zabezpečením péče pr děti a drst (tel ) P až Pá d 18:00 d 21:00 hd. S, Ne, Sv. d 11:00 d 18:00 hd. stanviště Teplice - prvzvatel MUDr. Hana Pácaltvá - adresa rdinací: U Nemcnice 3065 (vchd vedle Plikliniky), Teplice - rdinace LPS pr dspělé (tel ) P až Pá d 18:00 d 21:00 hd. S, Ne, Sv. d 10:00 d 19:00 hd. - rdinace LPS pr děti a drst (tel ) P až Pá d 18:00 d 21:00 hd. S, Ne, Sv. d 10:00 d 19:00 hd. stanviště Bílina - prvzvatel: Hrnická nemcnice s plikliniku, spl. s r.. - adresa rdinace: Pražská 206/95, Bílina, areál nemcnice - rdinace LPS pr dspělé se zabezpečením péče pr děti a drst (tel , ) P až Pá d 17:00 d 20:00 hd. S, Ne, Sv. d 10:00 d 19:00 hd. stanviště Ústí nad Labem - prvzvatel: Krajská zdravtní, a.s. Masarykva nemcnice v Ústí nad Labem,.z. - adresa rdinací: ul. Sciální péče 12a, Ústí nad Labem, areál nemcnice - rdinace LPS pr dspělé (budva A ddělení EMERGENCY, tel ) P až Pá d 18:00 d 21:00 hd. S, Ne, Sv. d 9:00 d 18:00 hd. - rdinace APP pr děti a drst (budva Dětské kliniky, tel ) P až Pá d 18:00 d 21:00 hd. S, Ne, Sv. d 9:00 d 20:00 hd. 18

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckéh kraje Způsb rganizace a zajištění lékařské phtvstní služby v Ústeckém kraji d 1. 1. 2016 1. Ústecký kraj je pdle ustanvení 110 zákna č. 372/2011 Sb., zdravtních službách a pdmínkách

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckéh kraje Způsb rganizace a zajištění lékařské phtvstní služby v Ústeckém kraji v rce 2019 1. Ústecký kraj je pdle ustanvení 110 zákna č. 372/2011 Sb., zdravtních službách a pdmínkách

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

ÚSTECKÝ KRAJ - K R A J S K Ý Ú Ř A D

ÚSTECKÝ KRAJ - K R A J S K Ý Ú Ř A D ÚSTECKÝ KRAJ - K R A J S K Ý Ú Ř A D ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ Smluva zajištění závazku veřejné služby uzavřená pdle ust. 159 a násl. zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů Čísl bjednatele

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2010 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listpadu 2006 Míst knání: Městský úřad Slaný Čas knání: 15. listpadu 2006 Přítmni: Omluveni: RNDr. Iv Rubík, Ing. Petr Klačkvský, p. Jarslav Hlžek, p.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Smlouva o zajištění závazku veřejné služby uzavřená podle ust. 159 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o zajištění závazku veřejné služby uzavřená podle ust. 159 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Smluva zajištění závazku veřejné služby uzavřená pdle ust. 159 a násl. zákna č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů Čísl bjednatele: OMOŠ SML/../LPS/2016 Čísl pskytvatele: S m l u v n

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva É INTEGROVANÝ EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I Kraj Vysčina Kupní smluva KUJIP80T4EON uzavřená na základě dhdy smluvních stran pdle ustanvení 409 a následujících zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník,

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE Krajský úřad Čísl smluvy u pskytvatele: Čísl smluvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená v suladu s ust. 159 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku na ddávky (dále jen Výzva ), která v suladu s ustanvením 18 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ), není zadávána pdle

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (kategorie 3.8.) (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 1 z 8 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, TJ. BYTU v DPS (pdle ust. 2300 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník) Č.j.:.. Datum pdání:... ŽADATEL: Příjmení, jmén:. Datum narzení. Bydliště trvalé:...

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Čísl smluvy u pskytvatele: Čísl smluvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v suladu s ust. 10a zákna č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbr eknmický ddělení metdiky a kntrly SpZn: ČJ: Zpráva výsledku přezkumání hspdaření města Miletín, IČ: 00271811 za rk 2014 Přezkumání se uskutečnil ve dnech: - 12.11.2014-13.11.2014-29.4.2015-30.4.2015

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

c. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo; 1805/2014/KŘ /dále jen dodatek"/

c. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo; 1805/2014/KŘ /dále jen dodatek/ KUMSPSI76A. < " " " evrpský scální *** fnd V ČR EVRPSKÁ UNIE PERAČNÍ PRGRAM" PDPRUJEME - LIDSKÉ ZDRJE VAŠI BUDUCNST A ZAMĚSTNANST www.esfcr.cz c. ke Sluvě pskytvání služeb, čísl; 805/204/KŘ /dále jen ddatek"/

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

II. Základní ustanovení

II. Základní ustanovení KUMSP00SEZXJ Smluva zajištění akce ^jí? ] Lf'6 Mravskslezská sestra 20dfc6"i ir ŽŽVtT~í Av,db í Článek I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastupen: Ing. Tmášem

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Čísl smluvy u pskytvatele: Čísl smluvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v suladu s ust. 10a zákna č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, ve znění

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více