Vývoj léčby idiopatických střevních zánětů v posledních 20 letech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj léčby idiopatických střevních zánětů v posledních 20 letech"

Transkript

1 Hereditárny 70 let České angioedém gastroenterologické ako príčina bolestí společnosti brucha Vývoj léčby idiopatických střevních zánětů v posledních 20 letech Therapy of inflammatory bowel diseases over the past two decades M. Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I.V.F. a. s. a Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha Souhrn: V terapii idiopatických střevních zánětů (IBD) došlo v posledních dvou desetiletích k významným změnám, které souvisejí především se zavedením bio logické léčby. Aminosalicyláty jsou využívány zejména v léčbě ulcerózní kolitidy, jejich role v terapii Crohnovy choroby je minimální. Thiopurinová imunosupresiva jsou nejpoužívanějšími léky v dlouhodobé udržovací léčbě IBD, zejména pak Crohnovy choroby, významnou roli mají i v kombinované léčbě s protilátkami proti tumor nekrotizujícímu faktoru (anti TNF). Systémové glukokortikoidy jsou stále významným nástrojem k potlačení vysoké aktivity IBD, jejich topická varianta budesonid je méně efektivní a není účinný v udržovací léčbě. Biologické terapii, která je vrcholem medikamentózní terapie obou forem IBD, dominují stále anti TNF protilátky. V dohledné době bude v ČR k dispozici antiintegrinová protilátka vedolizumab, která vykazuje vysokou účinnost především u pa cientů s ulcerózní kolitidou. Nedílnou součástí komplexní léčby IBD je terapie chirurgická. Současná strategie léčby IBD je založena na terapii šité na míru individuálního pa cienta, jejím cílem je dlouhodobé potlačení zánětlivé aktivity, minimalizace rizika strukturálních změn, opakovaných chirurgických výkonů a následné invalidizace pa cienta. Klíčová slova: idiopatické střevní záněty ulcerózní kolitida Crohnova choroba terapie Summary: The therapy of inflammatory bowel diseases (IBD) has substantially changed over the past two decades, mostly because of the introduction of bio logic agents. Whereas aminosalicylates still remain the major drug for ulcerative colitis, their role in Crohn s disease has however become negligible. Thiopurines dominate in long term maintenance therapy of IBD, especially in Cronh s desease; they also play an important role in combined therapy with anti TNF antibodies. Systemic steroids still remain an important and highly effective drug for severely active IBD. Budesonide is a clearly weaker, topical variant with no effect in maintenance therapy. Whereas bio logic therapy, namely anti TNF antibodies, are currently at the top of the therapeutic pyramid, vedolizumab, a promising representative of the new class of integrin antibodies has recently been registered, and is expected to be marketed soon in the Czech Republic. Surgical therapy is an inseparable part of IBD treatment. Current management of IBD is based on individualized and tailored therapy, and aimed at treatment that targets: the elimination of the risk of irreversible structural changes and repeated surgeries with disabling consequences for the patient. Key words: inflammatory bowel disease ulcerative colitis Crohn s disease therapy Úvod Idiopatické střevní záněty (IBD), mezi něž řadíme Crohnovu chorobu (CN) a ulcerózní kolitidu (UC), patří mezi zánětlivá onemocnění trávicí trubice se širokým spektrem projevů střevních i mimostřevních. Ačkoli jde o relativně vzácné nemoci postihující přibližně 0,3 0,5 % naší populace [1], z řady příčin se obě choroby zařadily v uplynulých dvou dekádách mezi nejsledovanější onemocnění v ob lasti celé gastroenterologie. Důvody lze spatřovat nejen ve stále neznámé etiologii, chronickém a špatně předvídatelném průběhu, ale také v narůstajícím výskytu zejména v dětské a adolescentní populaci. Klíčovou roli v tomto období ovšem sehrál bouřlivý vývoj v oblasti terapie IBD, zejména terapie medikamentózní. Ten je do značné míry spjat s objevem a zavedením látek souhrnně označovaných jako bio logická léčba a uplynulých 20 let lze z tohoto pohledu bez nadsázky označit jako éru bio logické terapie IBD. Léčba CN a UC ovšem nespočívá jen v aplikaci bio logik, většina nemocných je stále léčena především látkami, které řadíme mezi léky konvenční. Aminosalicyláty, kortikoidy, imunosupresiva, ale též antibio tika, probio tika či nutriční a podpůrná terapie rovněž prošly nezanedbatelným vývojem. Sulfasalazin byl definitivně u většiny pa cientů nahrazen mesalazinem, jehož lokální Gastroent Hepatol 2015; 69(4):

2 Hereditárny Vývoj léčby idiopatických angioedém ako střevních príčina zánětů bolestí v brucha posledních 20 letech formy (čípky, nálevy, pěna) navíc významně přispívají k léčbě distálních forem UC. Byly zavedeny topické kortikoidy (budesonid) a imunosupresivní terapie reprezentovaná především thiopuriny (azathioprin, 6 merkaptopurin) se stala rutinní součástí udržovací terapie IBD. Jiné imunosupresivum cyklosporin A prokazuje vysokou účinnost v záchranné terapii nemocných s těžkou atakou UC, byť v praxi je v této indikaci využíván jen zřídka. Antibio tika (ciprofloxacin, metronidazol) dnes patří do první linie léčby perianálních forem CN, byla prokázána efektivita probio tického kmene E. coli Nissle 1917 v udržovací léčbě UC, enterální výživa je běžně využívána nejen v léčbě dětských pa cientů, ale i u dospělých (tab. 1). Samostatnou kapitolu tvoří chirurgická léčba střevních zánětů. Od rozsáhlých, mutilujících výkonů se v souladu se všeobecným chirurgickým trendem přesunula k výkonům minimalizujícím ztrátu resorpční plochy tenkého střeva a zachovávajícím kontinuitu trávicí trubice a kontinenci pa cientů. Laparoskopická ileocékální resekce je dnes běžným výkonem, stejně jako strikturoplastika krátkých střevních striktur. Proktokolektomie s konstrukcí ileálního pouche a ileo pouch anální anastomózy je považována za zlatý standard chirurgické terapie UC, kde téměř zcela nahradila dříve prováděnou subtotální kolektomii s ileorektální anastomózou. Významných změn doznala nejen předoperační příprava pa cientů, ale též perioperační průběh (zavedení protokolu ERAS enhanced recovery after surgery) a pooperační sledování, včetně profylaktické terapie po střevní resekci. I přes zřetelný pokrok v léčbě a úrovni péče o nemocné s IBD mnoho problémů přetrvává. Efektivita aminosalicylátů v terapii CN je minimální a podle mnoha odborníků nemají v této indikaci žádný smysl. Očekávání spojená s topickými kortikoidy se Konvenční medikamentózní léčba UC Základem léčby mírné a středně aktivní UC je podávání aminosalicylátů [3]. Samotný mesalazin, který je vlastní účinnou látkou (v sulfasalazinu je vázán diazovazbou se sulfapyridinem), byl do terapie IBD zaveden až v polovině 80. let minulého století. Na náš trh se mesalazin dostal se zhruba desetiletým zpožděním (především z politických a ekonomických důvodů) a záhy prakticky nahradil dříve použíz větší části nenaplnila, relativně vyšší bezpečnost je doprovázena i zřetelně nižší účinností budesonidu, zejména v léčbě CN. Používání thiopurinů naráží na vysokou četnost nežádoucích účinků (25 30 %), u významné části pa cientů (zejména s UC) je problémem i nízká efektivita imunosupresivní monoterapie. Cyklosporin A je sice vysoce účinný v záchranné terapii těžkých forem UC, je ovšem také lékem relativně toxickým (nefrotoxicita, infekce, šokové stavy, hypertenze), navíc je použitelný jen krátkodobě, a proto je nevhodný tam, kde selhala předchozí léčba thiopuriny. Indikace antibio tik a probio tik jsou značně omezené, problém (zejména u dospělých) činí i tolerance nutriční terapie v podobě enterální výživy. A na řadu limitů, či dokonce komplikací, narazíme i při podávání bio logické terapie. Praktickým problémem je její omezená dostupnost způsobená finančními limity zdravotních pojišťoven. Ačkoli je situace v ČR nesrovnatelně lepší ve srovnání s ně kte rými zeměmi východní Evropy (např. Polskem), bio logiky je léčena přibližně polovina skutečně indikovaných pa cientů. Zásadním omezením, např. v porovnání s revmatologií, je limitované spektrum bio logik, které v současné době reprezentují výlučně protilátky proti tumor nekrozujícímu faktoru alfa (TNFa). S velkými nadějemi je proto očekáván vstup vedolizumabu (antiintegrinová protilátka) na náš trh na počátku roku Protilátky proti TNFa jsou velmi efektivní zejména na počátku léčby, s délkou terapie ovšem narůstá počet pa cientů, kteří odpověď ztrácejí nebo se u nich objevují komplikace vyžadující přerušení nebo ukončení léčby. Je tedy zřejmé, že i přes bouřlivý vývoj a pokrok v terapii IBD existuje stále značný prostor k vývoji nových léků, zdokonalování léků již používaných a především k hledání optimálních léčebných strategií šitých na míru individuálního pa cienta. Praktickým důsledkem dnes dominujícího principu medicíny založené na důkazech (evidence based medicine) je tvorba doporučení týkajících se dia gnostiky a léčby řady onemocnění. V oblasti IBD byl hlavním impulzem pro tvorbu těchto doporučení vznik Evropské společnosti pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu (ECCO) v roce 2001, jejíž aktivitou vznikla již více než desítka doporučení zaměřených na různé oblasti IBD. Na národní úrovni se této aktivitě věnuje Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty (PS IBD) založená v únoru roku S určitou nadsázkou lze ovšem konstatovat, že každá doporučení jsou již v době svého vzniku zastaralá a jejich absolutní dodržení v běžné klinické praxi není možné. Proto následující text shrnuje nejen současná doporučení ECCO a PS IBD, ale i aktuální pohledy na problematiku léčby IBD, jež mají potenciál být zařazeny do doporučení následujících. Léčba ulcerózní kolitidy Ulcerózní kolitida má charakter hemoragicko katarálního zánětu, který postihuje sliznici tlustého střeva, v těžké formě se mohou objevit slizniční vředy. U čtvrtiny pa cientů je zasaženo pouze rektum, ve 45 % levá polovina tlustého střeva a přibližně třetina nemocných má postiženo střevo celé. U většiny pa cientů dochází ke vzplanutí aktivity zánětu jednou či dvakrát ročně (intermitující průběh), méně častá je chronicky aktivní UC, při níž nedochází ke spontánní ani medikamentózně navozené remisi [2]. 342 Gastroent Hepatol 2015; 69(4):

3 Vývoj léčby idiopatických Hereditárny střevních angioedém zánětů ako v príčina posledních bolestí 20 brucha letech Tab. 1. Přehled medikamentózní terapie IBD dostupné v ČR. Tab. 1. Summary of the pharmacological treatment of IBD available in the Czech Republic. Indikace Léková skupina Specifikace ulcerózní kolitida Crohnova choroba aminosalicyláty glukokortikidy imunosupresiva bio logika anti TNF protilátky bio logika antiintegrinové protilátky antibio tika probio tika topické systémové thiopuriny mírná a střední aktivita, včetně rektálních forem, indukční i udržovací léčba mírná a střední aktivita (pouze indukční léčba), rektální formy střední a vysoká aktivita, těžká ataka záchranná terapie (i. v.), mimostřevní projevy udržovací terapie při neúčinnosti aminosalicylátů, kombinační terapie s anti TNF protilátkami metotrexát mírná aktivita, pooperační profylaxe při nízkém riziku, rektální formy málo účinné mírná a střední aktivita, pouze indukční léčba střední a vysoká aktivita, mimostřevní projevy udržovací terapie, kombinační terapie s anti TNF protilátkami udržovací terapie, mimostřevní projevy (kloubní) cyklosporin A těžká ataka záchranná terapie infliximab adalimumab golimumab vedolizumab ciprofloxacin, metronidazol E. coli, kmen Nissle 1917 probiotický koktejl VSL#3* selhání konvenční léčby, kortikodependence, mimostřevní projevy, těžká ataka záchranná terapie selhání konvenční léčby, kortikodependence, mimostřevní projevy selhání konvenční léčby, kortikodependence selhání konvenční léčby, kortikodependence infekce Clostridium difficile (metronidazol) udržovací terapie při intoleranci aminosalicylátů selhání konvenční léčby, kortikodependence, perianální choroba, mimostřevní projevy, vysoké riziko invalidizace selhání konvenční léčby, kortikodependence, perianální choroba, mimostřevní projevy, vysoké riziko invalidizace selhání konvenční léčby, kortikodependence perianální choroba, infekční a septické komplikace (abscesy, zánětlivé infiltráty, Clostridium difficile), pooperační profylaxe (metronidazol) prevence pouchitidy Poznámka mesalazin a sulfasalazin stejně účinné budesonid MMX pouze pro UC pouze indukční léčba azathioprin a 6 merkaptopurin stejně účinné obvykle při intoleranci nebo neúčinnosti thiopurinů nevhodné při předchozí intoleranci nebo neúčinnosti thiopurinů dostupná v centrech pro bio logickou léčbu IBD dostupná v centrech pro bio logickou léčbu IBD, pouze nepřímá data o efektu u perianální choroby dostupná v centrech pro bio logickou léčbu předpokládaná dostupnost v centrech pro bio logickou léčbu počátek roku 2016 *Preparát VSL#3 je nyní na českém trhu k dispozici pod názvem Vivomixx. Obsahuje tyto bakteriální kmeny: Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. vaný a řadou nežádoucích účinků zatížený sulfasalazin. Paralelně byly do léčby UC zaváděny i lokální (rektální) formy mesalazinu v podobě čípků a nálevů, k dispozici (bohužel pouze v zahraničí) je i pěna obsahující mesalazin. Současně farmaceutický průmysl pokračoval ve vývoji nových lékových forem mesalazinu. Spolu s tradičními léky obsahujícími mesalazin s ph dependentním uvolňováním (Salofalk, Asacol) jsou od poloviny 90. let k dispozici i tablety s řízeným uvolňováním a nově i mesalazin ve formě granulátu (obojí v preparátu Pentasa). Výrobci zvyšují množství účinné látky v jedné tabletě nebo sáčku s cílem minimalizovat počet denních dávek. Jednou z hlavních změn týkajících se léčby mesalazinem je totiž zjištění, že terapeutický efekt je podmíněn celkovou denní dávkou, nikoli jejich počtem v průběhu dne. Ve studii PODIUM [4] byla u nemocných s UC efektivnější udržovací Gastroent Hepatol 2015; 69(4):

4 Hereditárny Vývoj léčby idiopatických angioedém ako střevních príčina zánětů bolestí v brucha posledních 20 letech léčba mesalazinem v dávce 2 g podávaným jednou denně ve srovnání s režimem 2 1 g. Stejná efektivita mesalazinu v dávce 3 g denně jednorázově nebo rozděleně (3 1 g) byla zjištěna i v léčbě aktivní UC [5]. Pro zvýšení adherence pa cientů k léčbě je proto v současnosti preferováno podávání mesalazinu v minimálním počtu denních dávek, ideálně jednorázově. Jde o léčbu nejen efektivní, ale i bezpečnou. Další novinkou poslední dekády jsou přípravky na bázi tzv. multi matrix (MMX) systému. Účinná látka je zde součástí komplexní hydrofilní a lipofilní matrix, která zajišťuje pozvolné a plynulé uvolňování léčiva (např. mesalazinu) v průběhu pasáže trávicí trubicí [6]. V ČR však dosud není MMX mesalazin dostupný. V klinické praxi je problematická především léčba nemocných s vysokou aktivitou UC nebo těch, kteří nereagují dostatečně na mesalazin. V indukční fázi jsou léčbou volby systémové glukokortikoidy vhodné zejména u nemocných s vysoce aktivní UC. V terapii mírně a středně aktivní UC nereagující na mesalazin je kromě systémových kortikoidů možno nově použít také topický kortikoid budesonid MMX, který byl recentně uveden i na náš trh (Cortiment). Jeho efekt prokázaly dvě rozsáhlé studie (CORE I a II), které celkem zahrnuly více než 900 pa cientů s UC [7,8]. V udržovací léčbě je při nedostatečném efektu mesalazinu vhodný azathioprin, jehož účinnost je u pa cientů s UC mírně snížena ve srovnání s CN [9]. Biologická léčba UC Dalším krokem v terapii UC je biologická léčba, která je v této indikaci používána od roku O rok dříve zveřejnil Paul Rutgeerts v časopise New England Journal of Medicine výsledky studií ACT 1 a 2, které se staly základním kamenem na cestě infliximabu k léčbě UC [10]. Až v roce 2012 následoval adalimumab a o rok později golimumab [11] (vše zástupci anti TNF protilátek). V roce 2014 pak díky výsledkům studie GEMINI 1 [12] vstoupilo do terapie UC první biologikum ze skupiny antiintegrinových protilátek vedolizumab [13,14]. Podle současných doporučení je biologická terapie indikována u pa cientů se středně a vysoce aktivní UC refrakterní na kortikoidy, při známkách kortikodependence a také ve fázi těžké ataky při hrozící kolektomii a nedostatečném efektu intravenózně podávaných systémových glukokortikoidů (tzv. záchranná terapie UC) [11]. Vzácnějšími důvody k podání bio logické léčby jsou ně kte ré kloubní, kožní nebo oční komplikace UC. Nejdéle používaný (a proto nejlépe prozkoumaný) infliximab navozuje krátkodobou odpověď u % pa cientů, v další fázi ovšem významná část pa cientů odpověď ztrácí kolem 25 % v prvním roce a % v každém dalším roce pokračující terapie [15]. Ztráta odpovědi je v klinické praxi nejčastějším problémem terapie infliximabem a spolu s výskytem nežádoucích účinků bývá hlavním důvodem k ukončení terapie. Efekt terapie lze u části pa cientů obnovit intenzifikací léčby, event. změnou preparátu (terapeutický switch). Oproti infliximabu je adalimumab méně razantní v rychlosti nástupu účinku, přibližně po roce léčby se celkový počet respondérů na infliximab i adalimumab vyrovnává. Podobně lze hodnotit i krátkodobou účinnost golimumabu, který je ovšem v klinické praxi nejmladší protilátkou proti TNF, a proto jsou i klinické zkušenosti s tímto lékem zatím velmi omezené. Velká očekávání jsou vkládána do nejnovější molekuly na poli bio logických preparátů, kterou je vedolizumab protilátka proti integrinovému receptoru a4b7 [13,14]. Jeho protizánětlivý mechanizmus se liší od anti TNF protilátek a je založen na selektivní blokádě migrace aktivovaných leukocytů z cévního řečiště do tkáně střeva. Výsledkem je vysoký účinek v potlačení slizničního zánětu a také bezpečnost léčby, která postrádá systémový efekt. Lék byl schválen pro terapii UC i CN v roce 2014 na základě výsledků studií GEMINI. Zejména v případě UC (studie GEMINI I) byly dosažené výsledky pozoruhodné [12]. Téměř polovina pa cientů se středně a vysoce aktivní UC odpověděla na indukční fázi léčby v šestém týdnu (dvě infuze) a po jednom roce dosáhlo remise % léčených. Odlišný mechanizmus účinku ve srovnání s anti TNF protilátkami, vysoká účinnost a bezpečnost terapie činí vedolizumab velmi nadějným lékem, který je v nejbližších měsících očekáván i na českém trhu. Cíle a strategie léčby UC Cílem léčby UC je dosažení stabilní a hluboké remise, eliminace rizika vzniku střevní neoplazie a ochrana nemocného před nutností kolektomie [15]. Podobně jako u CN, i u nemocných s UC je pro dosažení uvedených cílů nutno měnit celkový přístup a strategii léčby. Ta spočívá v první řadě v hledání prognostických faktorů umožňujících identifikovat potenciálně rizikové pa cienty a zahajovat u nich razantní a dostatečně efektivní léčbu dříve, než se projeví ireverzibilní změny ve střevě nebo onemocnění dosáhne stadia nezvratně směřujícího ke kolektomii. U nemocných s UC však spolehlivé prediktory nalézáme těžko. Někte ré práce ukazují na to, že by k nim mohl patřit nízký věk v době dia gnózy UC (pod 20 let), výskyt mimostřevních projevů a refrakternost na konvenční terapii, tedy nedosažení remise při využití konvenčních léků [15,16]. Prvním krokem k zachování funkčního tračníku a rekta je včasné zahájení biologické terapie v indikovaných případech. Nález strukturálních, nevratných změn je sice typický především pro CN, i v případě UC ale může chronická zánětlivá aktivita vést ke zkrácení délky tlustého střeva, vyhlazení hauster, tubulizaci lumen se snížením elasticity střevní stěny nebo vzniku mnohočetných zánětlivých nebo pozánětlivých 344 Gastroent Hepatol 2015; 69(4):

5 Vývoj léčby idiopatických Hereditárny střevních angioedém zánětů ako v príčina posledních bolestí 20 brucha letech Chirurgická léčba UC V uplynulém dvacetiletí se postupně stala dominantním výkonem v léčbě UC proktokolektomie s konstrukcí ileálního rezervoáru (pouche) a pouch anální anastomózy [19]. Výhodou oproti dříve rutinně prováděné subtotální kolektomii s ileorektální anastomózou je odstranění celého postiženého střeva, eliminace rizika střevní neoplazie a symp tomů vyvolaných perzistující aktivitou zánětu v pahýlu rekta. Naproti tomu ovšem stojí fakt, že konstrukce pouche je výkonem technicky podstatně náročnějším a značně expert dependentním. Jedná se navíc obvykle o výkon prováděný ve dvou nebo třech etapách, a celý proces chirurgické léčby je tak rozložen přibližně do období 12 měsíců. Prvním krokem je, zejména u nemocných v těžším stavu a při probíhající kortikoterapii, subtotální kolektomie s ponechaným pahýlem rekta a ileostomií. V odstupu několika měsíců následuje vlastní konstrukce pouche s jeho napojením na řitní kanál, obvykle při ponechání pojistné derivační ileostomie do doby zhojení anastomózy. K zanoření iloestomie pak dochází dva až tři měsíce po vytvoření pouche. Právě anastomóza mezi ileálním pouchem a anorektálním přechodem je totiž kritickým místem celé procedury a řada chronických obtíží v následujícím období zde může mít svůj původ. Septické komplikace v malé pánvi vzniklé v pooperačním období v důsledku insuficience anastomózy dávají vznik chronickým sinusům, píštělím a stenózám, jejichž následkem je zhoršena evakuace pouche a usnadněn vznik zánětu v pouchi pouchitidy. Důsledkem technicky nedokonalého výkonu může být i ponechání delšího úseku rektální sliznice mezi anorektální junkcí a ileálním vakem tzv. rektálního cuffu. V něm obvykle perzistuje zánět (cuffitida) projevující se tenesmy a krvácením. Ani bezproblémový průběh chirurgické léčby ovšem nevede u většiny pa cientů k plné normalizaci vyprazdpolypů. Kromě zvýšeného rizika neoplazie jsou tyto změny příčinou porušení funkce tračníku s projevy syndromu dráždivého střeva. Závažné je zejména postižení rekta, kdy snížení kapacity a elasticity rektální ampuly indukuje frekventní tenesmy přetrvávající i po zklidnění zánětlivé aktivity na sliznici. U většiny nemocných s UC léčených infliximabem je používán obdobný režim jako v případě CN, tj. dávka 5 mg/ kg v týdnech 0, 2 a 6, a v případě pozitivní odpovědi stejná dávka v osmi týdenním intervalu v dlouhodobé udržovací terapii. V posledních letech se ovšem ukazuje zjevná nedostatečnost tohoto režimu u nemocných s vysokou aktivitou a klinicky těžkou atakou UC, u nichž je infliximab indikován jako záchranná terapie druhé linie (při neúčinnosti intravenózních glukokortikoidů). Na rozdíl od CN, kde vysoká zánětlivá aktivita zvyšuje šance na příznivý efekt bio logické léčby, u těžké ataky UC standardní dávky infliximabu často selhávají. Za možné příčiny jsou považovány ztráty léčiva zánětem poškozenou sliznicí tračníku do stolice, rozsah zánětem poškozené plochy, který je mnohonásobný ve srovnání s relativně ložiskovým zánětem u CN, popřípadě je nedostatečný efekt infliximabu dáván do souvislosti se sníženou hladinou albuminu, která je nezávislým prediktorem nižších sérových hladin infliximabu [17]. V praxi se proto v současné době jednoznačně prosazuje intenzifikace léčby těžké ataky UC infliximabem od samého počátku terapie, přičemž existují různé varianty tohoto postupu. K nejčastějším patří podání dvojnásobné dávky (10 mg/ kg) na počátku léčby, zkrácení intervalu do druhé infuze na jeden týden, aplikace prvních tří dávek v intervalu dvou týdnů atd. Gibson et al v recentně publikované studii prokázali signifikantní redukci počtu časných kolektomií při podání intenzifikovaného režimu ve srovnání s režimem standardním [18]. ňovacího režimu. Obvyklý počet stolic se v příznivém případě pohybuje mezi pěti až sedmi, výjimkou není mírná inkontinence v podobě špinění. Je tedy zřejmé, že ani tento způsob léčby UC není optimální, byť kvalita života je ve srovnání s pa cienty s chronicky aktivní UC zřetelně zvýšena [20]. Léčba Crohnovy choroby Ve srovnání s UC je nejen dia gnostika, ale i léčba CN zpravidla komplikovanější. Pokud by byl měřítkem úspěšnosti medikamentózní terapie podíl pa cientů podstupujících léčbu chirurgickou, je zřejmé, že efektivita terapie CN je nízká a zavedení moderní bio logické terapie tento stav mění jen velmi pozvolna. Potřeba chirurgické léčby ovšem vyplývá především z odlišného charakteru morfologických změn u CN: transmurální zánět šířící se do okolí postiženého střeva, fibróza střevní stěny a tendence k rozvoji střevní stenózy jsou hlavními příčinami toho, že chirurgická terapie dnes zdaleka nepředstavuje jen ultimum refugium léčby CN, ale je její nedílnou součástí a je úzce provázána s léčbou medikamentózní [21]. Konvenční medikamentózní léčba CN Standardní neboli konvenční terapie CN doznala v posledních 20 letech změn podstatně menších, než je tomu v případě UC. Důvodem je skutečnost, že bio logika zasáhla do této oblasti více než do léčby UC a prostor pro konvenční léčbu se zúžil. Jako názorný příklad je možno uvést postavení aminosalicylátů v léčbě CN. Již první doporučení ECCO z roku 2006 (vytvářené v letech ) konstatovalo, že aminosalicyláty nejsou účinné v léčbě CN, a to ani v případě lehké formy [22]. Proti tomu ovšem stojí klinická praxe, kde užívá aminosalicyláty stále značná část pa cientů s CN. Jisté je, že v mnoha případech zbytečně, a přestože jde o léky bezpečné, léčba je tak zbytečně prodražována. Existují Gastroent Hepatol 2015; 69(4):

6 Hereditárny Vývoj léčby idiopatických angioedém ako střevních príčina zánětů bolestí v brucha posledních 20 letech Biologická léčba CN Bezmála dvacetiletá historie bio logické léčby CN není jen obdobím, během něhož byla zavedena nová léková skupina zahrnující v současné době tři protilátky proti TNFa (infliximab, adalimumab a certolizumab pegol) a dvě antiintegrinové protilátky (natalizumab dostupný pouze v USA a vedolizumab). Byly a stále jsou upraovšem i data dokladující efektivitu mesalazinu v léčbě lehkých forem CN. Ďuricová et al popsali dokonce fenomén tzv. 5 ASA dependence u pa cientů s CN v dánském IBD registru, celkem z dlouhodobé monoterapie mesalazinem profitovala přibližně pětina sledovaných [23]. Podle aktuálních doporučení české PS IBD může být mesalazin účinný v léčbě lehké formy ileokolické CN a u nízkorizikových pa cientů jako profylaxe po ileokolické resekci. Vždy je však nutno podávat dostatečně vysoké dávky léku (3 4 g denně) [3]. V první polovině 90. let minulého století byl do terapie CN zaveden topický glukokortikoid budesonid. Zvýšená afinita k cílovému receptoru a současně zrychlená eliminace léku měly zajistit minimalizaci nežádoucích účinků při zachování dostatečné terapeutické účinnosti. Přestože se budesonid postupně stal běžnou součástí terapeutického armamentária CN, naděje do něj vkládané se z větší části naplnit nepodařilo. Důvodem je nižší protizánětlivá účinnost a především fakt, že nebyla prokázána jeho schopnost dlouhodobě udržet medikamentózně navozenou remisi. Indikací budesonidu proto zůstává indukční terapie mírné a středně těžké formy CN, v udržovací léčbě nemá, podobně jako systémové kortikoidy, žádné místo [24]. Imunosupresiva jsou součástí terapie CN téměř půl století. Počáteční váhavý postoj k thiopurinům změnila zásadně Pearsonova a Sutherlandova metaanalýza z roku 1995, v níž autoři jasně prokázali jejich pozitivní efekt, který je obzvláště patrný při dlouhodobé terapii [25]. V uplynulých 20 letech byla tato jejich pozice nejprve posílena v souvislosti s tím, jak klesal význam mesalazinu a posléze i budesonidu pro udržovací terapii, nástup a rozšíření anti TNF protilátek však vzápětí snížilo význam thiopurinové monoterapie v udržovací léčbě CN. Recentní analýza v rámci Cochranovy databáze prokazuje účinnost thiopurinů v udržovací terapii i v profylaktické léčbě po před chozí střevní resekci [26]. Nicméně situace dospěla do fáze, kdy je efektivita thiopurinů v udržovací léčbě CN zpochybňována a jsou stavěny do pozice pouhých spoluhráčů anti TNF protilátek jako součást kombinované terapie. Jedním z hlavních argumentů jsou výsledky dvou recentních studií, v nichž nebyla prokázána dostatečná efektivita azathioprinu v udržovací terapii u nemocných s nově dia gnostikovanou CN [27,28]. Za hlavní výhodu je vydávána pouze nízká cena těchto léků, naopak je zdůrazňována vysoká frekvence nežádoucích účinků, včetně rizika non Hodgkinského lymfomu (asociovaného s infekcí virem Eppsteina a Barrové) a nemelanomových kožních nádorů. Je však třeba zdůraznit, že v rámci kombinované terapie riziko nežádoucích účinků nejen neklesá, ale může spíše narůstat (zejména riziko oportunních infekcí a hepatosplenický T lymfom), byť jsou výsledky sledování na různých souborech nejednotné. Autor tohoto textu považuje thiopurinová imunosupresiva za léty prověřenou lékovou skupinu vhodnou nejen k léčbě kombinační, ale v mnoha případech i k monoterapii nemocných s CN. Tuto pozici ještě zvýrazňuje možnost (v praxi stále častěji využívaná) kombinovat podávání thiopurinů s alopurinolem, který snižuje výskyt ně kte rých nežádoucích účinků (např. hepatotoxicity) a zvyšuje terapeutický efekt [29]. Je ovšem použitelný pouze u adherentních pa cientů, které je třeba pravidelně sledovat a včas reagovat na případné signály přestřelení efektu léčby. vovány terapeutické režimy včetně dávkování léků, hledají se optimální varianty souběžné imunosupresivní terapie, možnosti monitorace léčby pomocí farmakokinetických parametrů i nové indikace, jako např. profylaktická léčba po střevní resekci. Především je to ale doba hledání prediktorů efektivní a bezpečné aplikace bio logik a změny terapeutických strategií, jejichž cílem je minimalizace strukturálních změn střeva, omezení frekvence a rozsahu chirurgických výkonů a v konečném důsledku ochrana před invalidizujícími následky chronického střevního zánětu. Podobně jako v případě UC je biologická terapie podle stávajících doporučení indikována u pa cientů se střední a vysokou aktivitou CN a při projevech kortikodependence [11]. Významnou indikací je perianální choroba, jejíž terapie vykazuje dlouhodobě neuspokojivé výsledky. Důvodem je agresivní podstata tohoto fenotypu CN, minimální dlouhodobá účinnost konvenčních medikamentů a rovněž nedostatky v chirurgické terapii, která je u naprosté většiny nemocných s komplexními píštělemi nezbytnou součástí terapie. Příznivou odpověď na podání infliximabu pozorujeme u dvou třetin nemocných s perianální formou CN, po jednom roce léčby dosáhne remise, tedy zhojení píštělí, přibližně třetina léčených. Infliximab je jedinou látkou, u níž byly provedeny studie primárně zaměřené na léčbu perianální choroby, data o efektivitě adalimumabu jsou pouze nepřímá a ukazují pozvolnější nástup efektu, který je však posléze relativně stabilní. V každém případě je i bio logická terapie součástí dlouhodobé komplexní léčby, jejíž podstatnou složku tvoří chirurgická drenáž píštělových traktů [30]. Další indikací bio logické terapie je situace, kdy se nemocný nachází ve vysokém riziku nepříznivého, invalidizujícího průběhu CN (v anglosaské literatuře označovaného termínem disabling disease ). Pro tuto strategii je 346 Gastroent Hepatol 2015; 69(4):

7 Vývoj léčby idiopatických Hereditárny střevních angioedém zánětů ako v príčina posledních bolestí 20 brucha letech dnes používán termín akcelerovaná step up léčba a jde o racionální kompromis mezi standardní léčbou založenou na postupném navyšování terapie (step up) a postupem opačným, při němž je bio logikum podáno na samém počátku léčby (top down). Za prediktory nepříznivého průběhu CN považujeme především časný začátek nemoci (dia gnóza CN před 17. rokem života), perianální chorobu, extenzivní postižení tenkého střeva a rychlou progresi onemocnění do stadia penetrujících komplikací (intraabdominální abscesy a píštěle) [11]. Součástí akcelerované step up léčby je obvykle i souběžné podávání imunosupresivní terapie (thiopuriny, méně často metotrexát). Kombinovaná terapie je efektivnější ve srovnání s monoterapií infliximabem, předpokládaným mechanizmem je jak aditivní efekt imunosupresiva, tak příznivý vliv na farmakokinetiku infliximabu (vyšší hladiny IFX a snížená tvorba protilátek proti infliximabu) [21]. Negativem kombinované terapie může být vyšší výskyt infekčních komplikací, vyloučit nelze ani zvýšené riziko ně kte rých malignit (např. hepatosplenický T lymfom). Jedním z řešení dilematu kombo vs. monoterapie může být varianta snížené dávky imunosupresiva. Yarur et al ukázali, že hraniční hodnotou 6- thioquanin nukleotidu (6- TGN, finální produkt thiopurinového metabolizmu), která predikuje vyšší hladiny infliximabu a nižší tvorbu protilátek proti infliximabu, je hodnota 125 pmol/ ery. Tato hodnota je téměř poloviční ve srovnání s tou, která je považována za optimální pro dostatečný efekt thiopurinů v monoterapii (232 pmol/ ery) [32]. Dosavadní výsledky ukazují, že kombinovaná terapie může mít větší efekt u nemocných s UC ve srovnání s CN. Otazný je benefit kombinace imunosupresiva s adalimumabem; nedávná metaanalýza ukázala, že je mírný v indukční fázi léčby, v průběhu jednoho roku ale příznivý efekt, hodnocený podílem pa cientů v remisi i potřebou in tenzifikovat léčbu adalimumabem, mizí [33]. Strategie léčby CN Jednoznačným trendem současné terapie CN je optimalizace léčebné strategie [21]. Na jejím počátku stojí správná indikace s využitím prediktorů nepříznivého průběhu (akcelerovaná step up léčba). Dalším krokem je stanovení vhodných cílů terapie. Optimální cíl vyléčení CN sice zůstává v nedohlednu, dosažení dlouhodobé remise klinické, bio logické a endoskopické (tzv. hluboká remise) je ale prokazatelně spojeno s nižší potřebou kortikoterapie, chirurgické léčby a celkově vyšší kvalitou života nemocných. Tato koncepce je označována jako treat to target ; její největší slabinou je omezená schopnost současných terapeutických nástrojů dosáhnout takového stavu za přiměřenou cenu. A to nejen ve smyslu finančních nákladů, ale především bez neúměrného rizika nežádoucích účinků medikamentózní terapie. Součástí nových koncepcí biologické léčby je i průběžná monitorace parametrů, které souvisejí s efektem léčby a mají prokázanou prediktivní hodnotu, např. koncentrace léku a přítomnost protilátek proti bio logiku. Studie TAXIT sice ukázala, že úprava dávky infliximabu a dosažení stanovené optimální hladiny léku je opatření krátkodobě efektivní, dlouhodobý benefit tohoto postupu v celé skupině léčných ale zůstává nejasný [34]. Vedlejším pozitivem této strategie může být také snížení nákladů ve skupině pa cientů s primárně vysokou hladinou léku, u kterých je možno dávku redukovat. Ke strategickým otázkám řadíme i problematiku ukončování bio logické léčby. V klinické praxi je sice u většiny pa cientů léčba ukončována nechtěně z důvodu nežádoucích účinků nebo jejího selhání, z důvodů ekonomických i medicínských (bezpečnost léčby) je třeba u nemocných, kteří dosáhli stabilní, dlouhodobé remise, možnost ukončení terapie alespoň zvážit. Klíčová data v tomto smyslu přinesla studie STORI [35]: riziko relapsu u nemocných po ukončení bio logické terapie ve stadiu klinické remise dosahuje 50 % v následujících dvou letech, přítomnost bio logické a endoskopické remise toto riziko významně snižuje a léčba relapsu znovupodáním bio logika je efektivní a bezpečná. Většina dalších prací na toto téma se shoduje především v hodnocení rizika relapsu po ukončení léčby, zatím není úplná shoda v hodnocení prediktorů relapsu. Zdá se však velmi pravděpodobné, že vedle klinické a endoskopické remise je nutno zohlednit u každého pa cienta i fenotyp nemoci a předchozí průběh terapie, včetně potřeby její intenzifikace. Zvýšené riziko relapsu po ukončení bio logické terapie bylo popsáno u nemocných s postižením ilea a u pa cientů, kteří byli léčeni bio logikem již v minulosti nebo byla v předchozím průběhu nutná intenzifikace bio logické léčby [36 38]. Profylaktická léčba po resekci střeva V posledních letech byla značná pozornost věnována nové indikaci biologické terapie, kterou je preventivní aplikace po předchozím resekčním výkonu. Jde o indikaci potenciálně velmi důležitou chirurgická léčba v podobě ileocékální resekce již dávno není považována za tragické selhání medikamentózní léčby, ale v mnoha případech je naopak optimálním řešením limitované choroby, které nejrychlejším možným způsobem a s minimálním rizikem uvede nemocného do stadia remise CN. I přes využití konvenční terapie ovšem přetrvává u značné části nemocných riziko závažné (chirurgické) recidivy, více než polovina pa cientů musí v následujících letech podstoupit nový operační zákrok. První randomizovanou a placebem kontrolovanou studii publikoval v roce 2009 Regueiro, který popsal vysoce signifikantní benefit profylaktické aplikace infliximabu po resekčním výkonu Gastroent Hepatol 2015; 69(4):

8 Hereditárny Vývoj léčby idiopatických angioedém ako střevních príčina zánětů bolestí v brucha posledních 20 letech v průběhu jednoho roku [39]. I ve většině ostatních z celkem deseti menších studií či kazuistických sérií byl pozorován příznivý efekt profylaktické léčby infliximabem nebo adalimumabem v období měsíců po operaci [40]. K definitivnímu potvrzení pozitivního efektu infliximabu na snížení rizika pooperační rekurence CN měla posloužit rozsáhlá, multicentrická a kontrolovaná studie pod názvem PREVENT [41]. Pa cientům ve vysokém riziku rekurence choroby po předchozí ileokolické resekci (vysoké riziko: kouření, více než jedna resekce, perforující typ CN) byl podáván infliximab nebo placebo, primárním cílem byla klinická rekurence v průběhu jednoho a půl roku od zahájení léčby vyjádřená jak zvýšenou hodnotou indexu CDAI (Crohn s Disease Activity Index), tak pozitivitou endoskopického nálezu Rutgeertsovo skóre i2 a více. Překvapivě nebylo při hodnocení primárního cíle dosaženo statisticky významného rozdílu mezi sledovanými skupinami (13% vs. 20% rekurence ve skupině IFX a placebo), benefit infliximabu z hlediska klinické rekurence nebyl pozorován ani po dvou letech léčby. V týdnu 76 byl naopak signifikantní rozdíl (ve prospěch infliximabu) při hodnocení endoskopické rekurence (31 % vs. 60 %). Je otázkou, zda je negativní výsledek studie skutečným obrazem efektu infliximabu v profylaktické terapii po resekci střeva nebo zda jde o důsledek nevhodně zvoleného designu a cílů studie. V každém případě se ukazuje, že potenciál anti TNF terapie je i v profylaktické léčbě omezený a nedokáže v plné míře eliminovat riziko rekurence CN. Pozitivní výsledky naopak přinesla další rozsáhlá studie zaměřená na hledání optimální strategie pro prevenci pooperační rekurence CN (studie POCER, též označovaná jako treat to target study ) [42]. Ukázala, že aktivní přístup založený na stratifikaci pa cientů podle rizika rekurence (zvýšené riziko bylo hodnoceno obdobně jako ve studii PREVENT), aktiv Chirurgická léčba CN Přestože chirurgická terapie nemá u nemocných s CN kurativní efekt, je nedílnou součástí léčebné strategie tohoto onemocnění. Podrobné informace a doporučení týkající se chirurgické léčby CN byly publikovány v recentním čísle tohoto časopisu [43]. Z pohledu gastroenterologa je vhodné zmínit skutečnost, že většina epidemiologických studií v poslední době potvrzuje, že frekvence chirurgických výkonů v prvních 5 10 letech po stanovení dia gnózy CN klesá. Tento pokles je patrný již z doby předbio logické a pokračuje i po zavedení bio logik do terapie CN. Klesající křivka chirurgických výkonů je doprovázena inverzní, tedy stoupající křivkou používání imunosupresivní a bio logické terapie. Někte ré práce pak přímo prokazují vliv časné imunosupresivní léčby na snížení rizika chirurgických výkonů [44,45], tato souvislost ale není vždy zcela zjevná [46]. Rovněž bude zajímavé sledovat, zda klesající trend vydrží i v delším odstupu od počátku choroby, a imunosupresivní a bio logická terapie tak potvrdí svůj chorobu modifikující potenciál. Pro chirurgickou léčbu CN jsou v současnosti charakteristické dva aspekty. Zaprvé, projevuje se v ní všeobecný chirurgický trend směřující k miniinvazivitě a minimalizaci rozsahu střevní resekce. Laparoskopická či laparoskopicky asistovaná resekce je již běžným výkonem, je spojena s nižší pooperační morbiditou, zkracuje délku hospitalizace a snižuje rovněž výskyt pooperačním pooperačním sledování (koloskopie v šestém měsíci po resekci) a úpravě terapeutického režimu v závislosti na koloskopickém nálezu, je efektivnější než fixní režim bez průběžné monitorace endoskopického nálezu. V prevenci rekurence CN byl v této studii používán terapeutický režim, který bychom mohli považovat za variantu akcelerované step up léčby: v prvních třech měsících po operaci dostávali všichni pa cienti metronidazol, pa cienti ve zvýšeném riziku pak pokračovali léčbou azathioprinem nebo 6 merkaptopurinem, při jeho intoleranci dostávali standardní dávku adalimumabu. Nález endoskopické rekurence v šestém měsíci (Rutgeerts i2 a více) byl důvodem k navýšení terapie o krok výše (bez léčby azathioprin, azathioprin adalimumab, adalimumab standardní dávka intenzifikace adalimumabu). Výsledek koloskopie v 18. měsíci (primární cíl) ukázal endoskopickou rekurenci u 49 % pa cientů v aktivně sledované skupině oproti 60 % ve skupině bez průběžné koloskopie (p = 0,03). Intenzifikace léčby u pa cientů s nálezem endoskopické rekurence v šestém měsíci byla efektivní ve více než třetině případů (38 % jich bylo v endoskopické remisi v 18. měsíci). Vedlejším výsledkem studie bylo navíc zjištění, že kouření je nejvýznamnějším rizikovým faktorem pooperační rekurence CN. Je tedy zřejmé, že účinná pooperační prevence musí být založena na komplexním přístupu: stratifikaci rizika, koloskopickém monitoringu a následné úpravě léčby. Navzdory výsledkům studie POCER, která vlastně potvrdila správnost postupu, který je na řadě pracovišť již běžně prováděn, nelze považovat výsledky pooperačního sledování a terapie za optimální. Vezmeme li v úvahu téměř 50% endoskopickou a 27% klinickou rekurenci CN 18 měsíců po operaci zjištěnou navzdory aktivní strategii, musíme si klást otázku, jaká je příčina neuspokojivého výsledku a zejména jak lze efekt pooperační terapie zvýšit. Jed nou z příčin může být fakt, že nemalá část pa cientů byla léčena anti TNF protilátkami již před chirurgickým výkonem, a tuto skupinu lze tedy považovat za refrakterní vůči bio logikům této třídy. Bude proto zajímavé sledovat případný efekt nových léků ať již schválených (vedolizumab) nebo stojících na prahu klinické praxe (etrolizumab, ustekinumab) v této perspektivní a pro osud pa cientů zásadní indikaci. 348 Gastroent Hepatol 2015; 69(4):

9 Vývoj léčby idiopatických Hereditárny střevních angioedém zánětů ako v príčina posledních bolestí 20 brucha letech ních obstrukcí a kýl v jizvě [43]. Krátké stenózy na tenkém střevu jsou řešeny strikturoplastikami, jejichž dlouhodobý efekt je stejný jako výkon resekční; výhodou je pochopitelně zachování resorpční plochy střeva. Jednoznačně byla také opuštěna koncepce extenzivní resekce střeva hluboko do zdravé tkáně, resekční linie by neměla překračovat hranici makroskopického postižení střeva. Druhým trendem je snaha o úzkou provázanost chirurgické a medikamentózní terapie v rámci komplexní péče o nemocné s CN. Příkladem může být odložení chirurgického výkonu u nemocných ve fázi vysoké aktivity (navzdory jasné indikaci operačního řešení) do doby zklidnění zánětu medikamentózní terapií, resorpce zánětlivého infiltrátu a zlepšení podmínek pro provedení limitované resekce. Podobnou situací je také operace po předchozí drenáži nitrobřišního abscesu u nemocných s penetrující formou CN. Vzájemná spolupráce je nezbytná i v předoperační nutriční přípravě a v širším pohledu do konceptu komplexní péče patří i profylaxe pooperační rekurence CN zmíněná v předchozím textu. Z hlediska chirurgické léčby se zdá, že prevence začíná již vlastní operací, konkrétně založením dostatečně široké anastomózy. Specifickou pozici má chirurgická léčba perianálních forem CN, zejména abscesů a píštělí. Tato problematika byla rovněž zmíněna v předchozím textu a podrobně diskutována v dřívějších číslech tohoto časopisu [21,30]. Opakovaně je nutno zdůraznit, že spolupráce gastroenterologa s poučeným chirurgem je v léčbě perianální choroby bezpodmínečnou nutností, v tomto ohledu však vidíme stále rezervy na obou stranách. Na straně chirurgické je této specifické problematice věnována malá pozornost a nemocní jsou léčeni uniformně, bez ohledu na rozdíly mezi perianální lézí sporadickou a tou, která je projevem CN. Chybou gastroenterologů je malá snaha o hledání poučeného chirurga a také nesprávné posouzení reálných možností medikamentózní, především bio logické léčby. V ně kte rých případech je váhavost a podcenění závažnosti perianální choroby příčinou pozdního zahájení bio logické léčby, jindy je její význam nekriticky přeceňován a je ignorována potřeba souběžné chirurgické léčby, zejména u komplexních perianálních píštělí. Literatura 1. Burisch J, Jess T, Martinato M et al. The burden of inflammatory bowel disease in Europe. J Crohns Colitis 2013; 7(4): doi: / j.crohns Stange EF, Travis SP, Vermeire S et al. European evidence based consensus on the dia gnosis and management of ulcerative colitis: definitions and dia gnosis. J Crohns Colitis 2008; 2(1): doi: / j. crohns Prokopová L, Ďuricová D, Bortlík M et al. Doporučené postupy pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty. Gastroent Hepatol 2012; 66(5): Dignass AU, Bokemeyer B, Adamek H et al. Mesalamine once daily is more effective than twice daily in patients with quiescent ulcerative colitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2009; 7(7): doi: / j.cgh Kruis W, Kiudelis G, Racz I et al. Once daily versus three times daily mesalazine granules in active ulcerative colitis: a double blind, double dummy, randomised, non inferiority trial. Gut 2009; 58(2): doi: / gut Schreiber S, Kamm MA, Lichtenstein GR. Mesalamine with MMX technology for the treatment of ulcerative colitis. Expert Rev Gastroenterol Hepatol 2008; 2(3): doi: / Sandborn WJ, Travis S, Moro L et al. Once daily budesonide MMX extended release tablets induce remission in patients with mild to moderate ulcerative colitis: results from the CORE I study. Gastroenterology 2012; 143(5): e1 2. doi: / j.gastro Travis SP, Danese S, Kupcinskas L et al. Once daily budesonide MMX in active, mild to moderate ulcerative colitis: results from the randomised CORE II study. Gut 2014; 63(3): doi: / gutjnl Gisbert JP, Linares PM, McNicholl AG et al. Meta analysis: the efficacy of azathioprine and mercaptopurine in ulcerative colitis. Aliment Pharmacol Ther 2009; 30(2): doi: / j x. 10. Rutgeerts P, Sandborn WJ, Feagan BG et al. Infliximab for induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med 2005; 353(23): Bortlík M, Ďuricová D, Kohout P et al. Doporučení pro podávání bio logické terapie u idiopatických střevních zánětů: 2. vydání. Gastroent Hepatol 2012; 66(1): Feagan BG, Rutgeerts P, Sands BE et al. Vedolizumab as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med 2013; 369(8): doi: / NEJMoa Bortlík M. Vedolizumab nová antiintegrinová protilátka s vysokou gastrointestinální selektivitou. Gastroent Hepatol 2014; 68(6): doi: / amgh Lukáš M. Vedolizumab v léčbě ulcerózní kolitidy. Gastroent Hepatol 2015; 69(1): doi: / amgh Lukáš M. Současnost a budoucnost v léčbě ulcerózní kolitidy. Gastroent Hepatol 2013; 67(3): Torres J, Billioud V, Sachar D et al. Ulcerative colitis as a progressive disease: the forgotten evidence. Inflamm Bowel Dis 2012; 18(7): doi: / ibd Malíčková K, Bortlík M, Ďuricová D et al. Vliv albuminemie na farmakokinetiku infliximabu u nemocných s idiopatickými střevními záněty. Gastroent Hepatol 2011; 65(2): Gibson DJ, Heetun ZS, Redmond CE et al. An accelerated infliximab induction regimen reduces the need for early colectomy in patients with acute severe ulcerative colitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2015; 13(2): doi: / j.cgh Øresland T, Bemelman WA, Sampietro GM et al. European evidence based consensus on surgery for ulcerative colitis. J Crohns Colitis 2015; 9(1): doi: / j.crohns Murphy PB, Khot Z, Vogt KN et al. Quality of life after total proctocolectomy with ileostomy or IPAA: a systematic review. Dis Colon Rectum 2015; 58(9): doi: / DCR Lukáš M. Současnost a budoucnost v léčbě Crohnovy nemoci. Gastroent Hepatol 2013; 67(4): Travis SP, Stange EF, Lemann M et al. European evidence based consensus on the diagnosis and management of Crohn s disease: current management. Gut 2006; 55 (Suppl 1): i16 i35. doi: / gut b. 23. Duricova D, Pedersen N, Elkjaer M et al. 5- aminosalicylic acid dependency in Crohn s disease: a Danish Crohn Colitis Database study. J Crohns Colitis 2010; 4(5): doi: / j.crohns Gastroent Hepatol 2015; 69(4):

10 Hereditárny Vývoj léčby idiopatických angioedém ako střevních príčina zánětů bolestí v brucha posledních 20 letech 24. Dignass A, Van Assche G, Lindsay JO et al. The second European evidence based Consensus on the dia gnosis and management of Crohn s disease: current management. J Crohns Colitis 2010; 4(1): doi: / j.crohns Pearson DC, May GR, Fick GH et al. Azathioprine and 6- mercaptopurine in Crohn disease. A meta analysis. Ann Intern Med 1995; 123(2): Prefontaine E, Sutherland LR, Macdonald JK et al. Azathioprine or 6- mercaptopurine for maintenance of remission in Crohn s disease. Cochrane Database Syst Rev 2009; 1: CD doi: / CD pub Panés J, López Sanromán A, Bermejo F et al. Early azathioprine therapy is no more effective than placebo for newly dia gnosed Crohn s disease. Gastroenterology 2013; 145(4): doi: / j. gastro Cosnes J, Bourrier A, Laharie D et al. Early administration of azathioprine vs conventional management of Crohn s dis ease: a randomized controlled trial. Gastroenterology 2013; 145(4): doi: / j.gastro Hoentjen F, Seinen ML, Hanauer SB et al. Safety and effectiveness of long term allopurinol thiopurine maintenance treatment in inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis 2013; 19(2): doi: / ibd Bortlík M. Současný pohled na léčbu perianálních píštělí u nemocných s Crohnovou chorobou. Gastroent Hepatol 2013; 67(1): Yarur AJ, Kubiliun MJ, Czul F et al. Concentrations of 6- thioguanine nucleotide correlate with trough levels of infliximab in patients with inflammatory bowel disease on combination therapy. Clin Gastroenterol Hepatol 2015; 13(6): doi: / j.cgh Osterman MT, Kundu R, Lichtenstein GR et al. Association of 6- thioguanine nucleotide levels and inflammatory bowel disease activity: a meta analysis. Gastroenterology 2006; 130(4): Kopylov U, Al Taweel T, Yaghoobi M et al. Adalimumab monotherapy versus combination therapy with immunomodulators in patients with Crohn s disease: a systematic review and meta analysis. J Crohns Colitis 2014; 8(12): doi: / j.crohns Vande Casteele N, Ferrante M, Van Assche G et al. Trough concentrations of infliximab guide dosing for patients with inflammatory bowel disease. Gastroenterology 2015; 148(7): doi: / j. gastro Louis E, Mary JY, Vernier Massouille G et al. Maintenance of remission among patients with Crohn s disease on antimetabolite therapy after infliximab therapy is stopped. Gastroenterology 2012; 142(1): doi: / j.gastro Bortlik M, Duricova D, Machkova N et al. Discontinuation of anti tumor necrosis factor therapy in inflammatory bowel disease patients: a prospective observation. Scand J Gastroent Accepted Manuscript ID: Molnár T, Lakatos PL, Farkas K et al. Predictors of relapse in patients with Crohn s disease in remission after 1 year of bio logical therapy. Aliment Pharmacol Ther 2013; 37(2): doi: / apt Brooks AJ, Sebastian S, Cross SS et al. Outcome of elective withdrawal of anti -tumour necrosis factor a therapy in patients with Crohn s disease in established remission. J Crohns Colitis In press. doi: / j.crohns Regueiro M, Schraut W, Baidoo L et al. Infliximab prevents Crohn s disease recurrence after ileal resection. Gastroenterology 2009; 136(2): doi: / j. gastro Herfarth HH. Anti tumor necrosis factor therapy to prevent Crohn s disease recurrence after surgery. Clin Gastroente rol Hepatol 2014; 12(9): doi: / j.cgh Reguiero M, Feagan BG, Zou B et al. Infliximab for Prevention of Recurrence of Post Surgical Crohn s Disease Following Ileocolonic Resection: A Randomized, Placebo Controlled Study. Gastroenterology 2015; 148(4): S De Cruz P, Kamm MA, Hamilton AL et al. Crohn s disease management after intestinal resection: a randomised trial. Lancet 2015; 385(9976): doi: / S (14) Šerclová Z, Ryska O, Bortlík M et al. Doporučené postupy chirurgické léčby pa cientů s idiopatickými střevními záněty 2. část: Crohnova nemoc. Gastroent Hepatol 2015; 69(3): doi: / amgh Lakatos PL, Golovics PA, David G et al. Has there been a change in the natural history of Crohn s disease? Surgical rates and medical management in a population based inception cohort from Western Hungary between Am J Gastroenterol 2012; 107(4): doi: / ajg Ramadas AV, Gunesh S, Thomas GA et al. Natural history of Crohn s disease in a population based cohort from Cardiff ( ): a study of changes in medical treatment and surgical resection rates. Gut 2010; 59(9): doi: / gut Rungoe C, Langholz E, Andersson M et al. Changes in medical treatment and surgery rates in inflammatory bowel dis ease: a nationwide cohort study Gut 2014; 63(10): doi: / gutjnl MU Dr. Martin Bortlík, Ph.D. Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I.V.F. a. s. Jankovcova 1569/ 2c Praha Gastroent Hepatol 2015; 69(4):

Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD?

Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD? Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD? Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE a Interní klinika UVN a 1. LF UK Praha Obsah přednášky Jaká je současná situace?

Více

Přínos farmakokinetického monitorování pro optimalizaci biologické léčby ISZ. T. Vaňásek (Hradec Králové)

Přínos farmakokinetického monitorování pro optimalizaci biologické léčby ISZ. T. Vaňásek (Hradec Králové) Přínos farmakokinetického monitorování pro optimalizaci biologické léčby ISZ T. Vaňásek (Hradec Králové) Farmakokinetické monitorování BL Biologická léčba Cílená modifikace imunitní reakce spojené s patogenezí

Více

5 omylů v léčbě aminosalicyláty

5 omylů v léčbě aminosalicyláty 5 omylů v léčbě aminosalicyláty Petra Mináriková IV. IBD pracovní dny, 8-9.3.2018 Hořovice Kazuistika 2 Kazuistika Žena 38 let Dg. UC 2012, levotyp Hypothyreosa Nekuřačka Aktuální medikace: anti TNF (Adalimumab)

Více

5 omylů (problémů) center BL dle revizí VZP a jak jim předcházet. Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE, Praha

5 omylů (problémů) center BL dle revizí VZP a jak jim předcházet. Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE, Praha 5 omylů (problémů) center BL dle revizí VZP a jak jim předcházet Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE, Praha Úvod Provádění revizí je zákonnou povinností ZP ( 4 zákona č.

Více

Medikamentózně refrakterní ulcerózní kolitida

Medikamentózně refrakterní ulcerózní kolitida Medikamentózně refrakterní ulcerózní kolitida VIII. webinář Kazuistiky IBD pacientů 2018 8.10.2018 Karin Malíčková Milan Lukáš ulcerózní pankolitida od roku 2010 (od 16.roku věku) 2010 2011 biologická

Více

Komplikace IPAA a jejich řešení z pohledu gastroenterologa. Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE, Praha

Komplikace IPAA a jejich řešení z pohledu gastroenterologa. Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE, Praha Komplikace IPAA a jejich řešení z pohledu gastroenterologa Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE, Praha Úvod Proktokolektomie + IPAA = zlatý standard chirurgické léčby UC

Více

Léčba vedolizumabem u pa cientů s idiopatickými střevními záněty v České republice

Léčba vedolizumabem u pa cientů s idiopatickými střevními záněty v České republice Hereditárny angioedém ako príčina IBD: bolestí původní brucha práce doi: 10.14735/amgh201719 Léčba vedolizumabem u pa cientů s idiopatickými střevními záněty v České republice The use of vedolizumab for

Více

Vliv biologik na výsledky chirurgické léčby ISZ. Ryska O, Šerclová Z Chirurgické odd., Nemocnice Hořovice

Vliv biologik na výsledky chirurgické léčby ISZ. Ryska O, Šerclová Z Chirurgické odd., Nemocnice Hořovice Vliv biologik na výsledky chirurgické léčby ISZ Ryska O, Šerclová Z Chirurgické odd., Nemocnice Hořovice Chirurgická léčba MC v éře biologik Nationwide Inpatient Sample 1993-2004? Nárůst incidence (Jones

Více

Konzervativní léčba IBD. Barbora Pipek Vítkovická nemocnice, Ostrava

Konzervativní léčba IBD. Barbora Pipek Vítkovická nemocnice, Ostrava Konzervativní léčba IBD Barbora Pipek Vítkovická nemocnice, Ostrava Konzervativní léčba IBD konzervativní léčba - označení pro neoperativní léčbu tam, kde je operativní léčba jednou z možností. Neměla

Více

Nejasnosti (omyly) v interpretaci farmakokinetiky anti-tnfa terapie

Nejasnosti (omyly) v interpretaci farmakokinetiky anti-tnfa terapie Nejasnosti (omyly) v interpretaci farmakokinetiky anti-tnfa terapie Dana Ďuricová; ISCARE, Praha 8-9.3.2018; Hořovice Nejasnosti (omyly) v interpretaci farmakokinetiky anti-tnf Terapeutické hladiny anti-tnfa

Více

Základy chirurgické léčby u IBD. MUDr. Otakar Sotona, MUDr. Július Örhalmi Chirurgická klinika FN Hradec Králové

Základy chirurgické léčby u IBD. MUDr. Otakar Sotona, MUDr. Július Örhalmi Chirurgická klinika FN Hradec Králové Základy chirurgické léčby u IBD MUDr. Otakar Sotona, MUDr. Július Örhalmi Chirurgická klinika FN Hradec Králové Crohnova choroba Strikturoplastika Střevo šetřící alternativa resekce Stenózující forma CN

Více

5 omylů v indikaci k chirurgické léčbě Crohnovy nemoci

5 omylů v indikaci k chirurgické léčbě Crohnovy nemoci 5 omylů v indikaci k chirurgické léčbě Crohnovy nemoci MUDr. Július Örhalmi, Chirurgická klinika, FN Hradec Králové IV. IBD pracovní dny, Hořovice, Kongresové centrum Zbiroh 8. 9. března 2018 Omyl č.1

Více

Subtootální kolektomie a ileorektální anastomóza v léčbě UC

Subtootální kolektomie a ileorektální anastomóza v léčbě UC Subtootální kolektomie a ileorektální anastomóza v léčbě UC MUDr. Július Örhalmi Chirurgická klinika Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové V. IBD Pracovní dny 21.-22.3.2019

Více

Budesonid MMX (Cortiment 9 mg) v léčbě ulcerózní kolitidy v reálné klinické praxi

Budesonid MMX (Cortiment 9 mg) v léčbě ulcerózní kolitidy v reálné klinické praxi Hereditárny angioedém ako príčina IBD: bolestí původní brucha práce doi: 0.47/amgh0609 Budesonid MMX (Cortiment 9 mg) v léčbě ulcerózní kolitidy v reálné klinické praxi Budesonide MMX (Cortiment 9 mg)

Více

Efektivita a bezpečnost budesonidu MMX (Cortiment ) v dlouhodobé udržovací léčbě ulcerózní kolitidy

Efektivita a bezpečnost budesonidu MMX (Cortiment ) v dlouhodobé udržovací léčbě ulcerózní kolitidy Hereditárny angioedém ako príčina IBD: bolestí původní brucha práce doi: 0.47/amgh089 Efektivita a bezpečnost budesonidu MMX (Cortiment ) v dlouhodobé udržovací léčbě ulcerózní kolitidy The efficacy and

Více

Kučerová L., Zbořil V., Prokopová L., Dujsíková H.

Kučerová L., Zbořil V., Prokopová L., Dujsíková H. Kučerová L., Zbořil V., Prokopová L., Dujsíková H. III. Interní gastroenterologická klinika, FN Brno a Lékařská fakulta MU Přednosta Prof. MUDr. A. Hep,CSc. Téměř třetina pacientů indikovaných k anti-tnf

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Přehled novinek v medikamentózní léčbě UC. Dana Ďuricová Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE IVF, a.s., Praha

Přehled novinek v medikamentózní léčbě UC. Dana Ďuricová Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE IVF, a.s., Praha Přehled novinek v medikamentózní léčbě UC Dana Ďuricová Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE IVF, a.s., Praha JAK inhibitory (tofacitinib) Ustekinumab Obsah Anti-trafficking agents ovlivnění

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Vedolizumab v léčbě Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy

Vedolizumab v léčbě Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy Vedolizumab v léčbě Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. Klinické a výzkumné centrum pro idiopatické střevní záněty ISCARE Lighthouse a 1. LF UK, Praha Souhrn Lukáš M.. Remedia

Více

Chirurgická léčba IBD u adolescentů. MUDr. Tomáš Dušek, Ph.D. Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Chirurgická léčba IBD u adolescentů. MUDr. Tomáš Dušek, Ph.D. Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chirurgická léčba IBD u adolescentů MUDr. Tomáš Dušek, Ph.D. Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Adolescence dorostové období - dospívání je vývojové období mladého člověka mezi pubertou

Více

Idiopatické střevní záněty a těhotenství

Idiopatické střevní záněty a těhotenství Idiopatické střevní záněty a těhotenství Jana Koželuhová I. Interní klinika, FN v Plzni, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze Idiopatické střevní záněty (ISZ) Crohnova choroba Ulcerózní

Více

Recidivující krvácení u pacienta s Crohnovou chorobou tenkého střeva a ileoceka

Recidivující krvácení u pacienta s Crohnovou chorobou tenkého střeva a ileoceka Recidivující krvácení u pacienta s Crohnovou chorobou tenkého střeva a ileoceka Úvod Závažné, život ohrožující krvácení z GIT s nutností chirurgické intervence při IBD onemocnění se vyskytuje v 0.3 % případů

Více

KLINICKÁ STUDIE Biopron 9. Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem. Krátké shrnutí výsledků

KLINICKÁ STUDIE Biopron 9. Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem. Krátké shrnutí výsledků KLINICKÁ STUDIE Biopron 9 Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem Krátké shrnutí výsledků Typ studie Místo realizace randomizovaná, placebem kontrolovaná Klinika dětských infekčních

Více

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S USTEKINUMABEM U ACIENTŮ S CN - U SELHANÉHO PACIENTA. Z. Šerclová

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S USTEKINUMABEM U ACIENTŮ S CN - U SELHANÉHO PACIENTA. Z. Šerclová PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S USTEKINUMABEM U ACIENTŮ S CN - U SELHANÉHO PACIENTA Z. Šerclová Prohlášení (prezentace) Tato prezentace vznikla s podporou společnosti Janssen-Cilag s.r.o. Názory vyjádřené autorem

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

5 omylů v léčbě kortikoidy. Aleš Novotný 4.Interní klinika VFN a 1.LF UK, Praha

5 omylů v léčbě kortikoidy. Aleš Novotný 4.Interní klinika VFN a 1.LF UK, Praha Aleš Novotný 4.Interní klinika VFN a 1.LF UK, Praha V užívání od 50. let 20.století (Truelove, Witts 1955) Zavedení kortikoidů do terapie UC změnilo perspektivu pacientů s IBD Dramatické snížení mortality

Více

Ileopouch-anální anastomóza z pohledu gastroenterologa. Luděk Hrdlička IBD centrum Nemocnice Hořovice ResTrial Praha

Ileopouch-anální anastomóza z pohledu gastroenterologa. Luděk Hrdlička IBD centrum Nemocnice Hořovice ResTrial Praha Ileopouch-anální anastomóza z pohledu gastroenterologa Luděk Hrdlička IBD centrum Nemocnice Hořovice ResTrial Praha IPAA Preferované chirurgické řešení u pacientů indikovaných ke kolektomii UC, FAP pacienti

Více

Nespecifické střevní záněty u dětí

Nespecifické střevní záněty u dětí Nespecifické střevní záněty u dětí Autor: Filipová V., Školitel: Mihál V., Prof. MUDr. CSc. Nespecifické střevní záněty (NSZ, anglicky IBD Inflammatory Bowel Disease) jsou onemocnění, která postihují především

Více

AKUTNÍ TĚŽKÁ KOLITIDA. Z. Šerclová Chirurgické oddělení Nemocnice Hořovice

AKUTNÍ TĚŽKÁ KOLITIDA. Z. Šerclová Chirurgické oddělení Nemocnice Hořovice AKUTNÍ TĚŽKÁ KOLITIDA Z. Šerclová Chirurgické oddělení Nemocnice Hořovice Terminologie: ECCO- Klasifikace aktivity IBD (ISZ): Remise- lehká- středně těžká kolitida - Akutní těžká kolitida (Fulminantní

Více

5 OMYLŮ V INDIKACI K CHIR. LÉČBĚ ULCERÓZNÍ KOLITIDY. Z. Šerclová, Nemocnice Hořovice

5 OMYLŮ V INDIKACI K CHIR. LÉČBĚ ULCERÓZNÍ KOLITIDY. Z. Šerclová, Nemocnice Hořovice 5 OMYLŮ V INDIKACI K CHIR. LÉČBĚ ULCERÓZNÍ KOLITIDY Z. Šerclová, Nemocnice Hořovice ? Těžká akutní kolitida? DG Terminologie: ECCO- Klasifikace aktivity IBD (ISZ): Remise- lehká- středně těžká kolitida

Více

Doplněk MM guidelines: Doplněk č. 1 k doporučení z 9/2012 diagnostika a léčba mnohočetného myelomu

Doplněk MM guidelines: Doplněk č. 1 k doporučení z 9/2012 diagnostika a léčba mnohočetného myelomu Doplněk MM guidelines: Doplněk č. 1 k doporučení z 9/2012 diagnostika a léčba mnohočetného myelomu Marta Krejčí XIII. MM workshop a setkání CMG, Mikulov 11.4.2015 Doplněk č. 1 k doporučení z 9/2012: Diagnostika

Více

Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s idiopatickými střevními záněty 2. část: Crohnova nemoc

Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s idiopatickými střevními záněty 2. část: Crohnova nemoc Hereditárny angioedém ako IBD: príčina doporučené bolestí postupy brucha doi: 10.14735/amgh2015223 Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s idiopatickými střevními záněty 2. část: Crohnova nemoc

Více

IV. IBD pracovní dny Hořovice 5 omylů v postupech a terapii v těhotenství

IV. IBD pracovní dny Hořovice 5 omylů v postupech a terapii v těhotenství 5 omylů v postupech a terapii v těhotenství Jana Koželuhová I. Interní klinika, FN v Plzni, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze Idiopatické střevní záněty (ISZ) Crohnova choroba Ulcerózní

Více

Léčba komplikované Crohnovy choroby vedolizumabem

Léčba komplikované Crohnovy choroby vedolizumabem Hereditárny angioedém ako príčina IBD: bolestí kazuistika brucha doi: 10.14735/amgh2018csgh.info02 Léčba komplikované Crohnovy choroby vedolizumabem Treatment of complicated Crohn s disease with vedolizumab

Více

Doporučení pro podávání bio logické terapie u idiopatických střevních zánětů: třetí, aktualizované vydání

Doporučení pro podávání bio logické terapie u idiopatických střevních zánětů: třetí, aktualizované vydání Hereditárny angioedém ako IBD: príčina doporučené bolestí postupy brucha doi: 10.14735/amgh201611 Doporučení pro podávání bio logické terapie u idiopatických střevních zánětů: třetí, aktualizované vydání

Více

INFEKCE CLOSTRIDIUM DIFFICILE U IBD NEMOCNÝCH. Z. Šerclová, Nemocnice Hořovice

INFEKCE CLOSTRIDIUM DIFFICILE U IBD NEMOCNÝCH. Z. Šerclová, Nemocnice Hořovice INFEKCE CLOSTRIDIUM DIFFICILE U IBD NEMOCNÝCH Z. Šerclová, Nemocnice Hořovice Incidence CDI u IBD nemocných 5-17% 1-7,7 % ambulantní i hospitalizovaní pp. s IBD hospitalizovaní s CD 2,8-11,1% hospitalizovaní

Více

Pokroky v terapii idiopatických střevních zánětů

Pokroky v terapii idiopatických střevních zánětů Pokroky v terapii idiopatických střevních zánětů MUDr. Tomáš Douda, Ph.D. II. interní gastroenterologická klinika, Subkatedra gastroenterologie, Lékařská fakulta UK, Centrum pro idiopatické střevní záněty,

Více

Idiopatické střevní záněty v posudkovém lékařství

Idiopatické střevní záněty v posudkovém lékařství Hereditárny angioedém ako IBD: príčina přehledová bolestí brucha práce doi: 10.14735/amgh201937 Idiopatické střevní záněty v posudkovém lékařství Inflammatory bowel disease and medical assessment service

Více

Doporučené postupy pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty

Doporučené postupy pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty IBD: doporučené postupy Doporučené postupy pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty Konsenzus Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Guidelines for

Více

Doporučené postupy pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty

Doporučené postupy pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty IBD: doporučené postupy Doporučené postupy pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty Konsenzus Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Guidelines for

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS LÉKŮ KLINICKÉ HODNOCENÍ STUDIE. Kateřina Kopečková FN Motol, Praha

ŽIVOTNÍ CYKLUS LÉKŮ KLINICKÉ HODNOCENÍ STUDIE. Kateřina Kopečková FN Motol, Praha ŽIVOTNÍ CYKLUS LÉKŮ KLINICKÉ HODNOCENÍ STUDIE Kateřina Kopečková FN Motol, Praha Klinická hodnocení LP Nedílnou součásti vývoje léčiva Navazují na preklinický výzkum Pacienti jsou subjekty hodnocení V

Více

Případ pacientky s komplikovaným průběhem Crohnovy choroby. MUDr. Lenka Nedbalová, IBD Centrum KNL a.s. - Turnov

Případ pacientky s komplikovaným průběhem Crohnovy choroby. MUDr. Lenka Nedbalová, IBD Centrum KNL a.s. - Turnov Případ pacientky s komplikovaným průběhem Crohnovy choroby MUDr. Lenka Nedbalová, IBD Centrum KNL a.s. - Turnov 1 Disclaimer přednáška je sponzorovaná společností Takeda lékaři by měli hlásit podezření

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy Zdeněk Kala Česká chirurgická společnost ČLS JEP Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno Fakultní nemocnice

Více

II. Interní klinika, odd. gastroenterologie, FNKV, 3.LF UK Hnaníček J., Mandys V., Kment M., Zádorová Z.

II. Interní klinika, odd. gastroenterologie, FNKV, 3.LF UK Hnaníček J., Mandys V., Kment M., Zádorová Z. II. Interní klinika, odd. gastroenterologie, FNKV, 3.LF UK Hnaníček J., Mandys V., Kment M., Zádorová Z. Copaxon - spouštěcí faktor ulcerózní kolitidy? hypotéza: může copaxon indukovat ulcerózní kolitidu?

Více

ÚČINNOST USTEKINUMABU U PACIENTKY S CN

ÚČINNOST USTEKINUMABU U PACIENTKY S CN ÚČINNOST USTEKINUMABU U PACIENTKY S CN Z. Šerclová, Nemocnice Hořovice IV. IBD pracovní dny Hořovice, 9.3.2018 Prohlášení (prezentace) Tato prezentace vznikla s podporou společnosti Janssen-Cilag s.r.o.

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

Střevní funkce po IPAA

Střevní funkce po IPAA Střevní funkce po IPAA V. IBD Pracovní dny Hořovice 2019 Smoleňová Z., Paprčková Z., Lengálová M., Šerclová Z. Chirurgické oddělení 21. 3. 2019 PKE, IPAA u UC v NH 2/3 dobá J pouch staplerová anastamóza

Více

CO JE NOVÉHO? CHIRURGIE. Igor Satinský Mezioborová jednotka intenzivní péče, Nemocnice Havířov Slezská univerzita, Opava

CO JE NOVÉHO? CHIRURGIE. Igor Satinský Mezioborová jednotka intenzivní péče, Nemocnice Havířov Slezská univerzita, Opava CO JE NOVÉHO? CHIRURGIE Igor Satinský Mezioborová jednotka intenzivní péče, Nemocnice Havířov Slezská univerzita, Opava XIX. kongres ČSARIM, Hradec Králové, 13.-15.9.2012 CO CHIRURGOVÉ ŘEŠÍ NOVÉHO Natural

Více

5 omylů ve sledování a léčbě IBD pacientů po operaci. Jiří Stehlík Gastroenterologie, Masarykova nemocnice v Ústí n.l., KZ a.s.

5 omylů ve sledování a léčbě IBD pacientů po operaci. Jiří Stehlík Gastroenterologie, Masarykova nemocnice v Ústí n.l., KZ a.s. 5 omylů ve sledování a léčbě IBD pacientů po operaci Jiří Stehlík Gastroenterologie, Masarykova nemocnice v Ústí n.l., KZ a.s. Management v postoperačním období Zahrnuje stratifikaci rizika rekurence a

Více

KOMPLIKACE PO OPERACÍCH NA PANKREATU

KOMPLIKACE PO OPERACÍCH NA PANKREATU KOMPLIKACE PO OPERACÍCH NA PANKREATU URBÁNEK LIBOR I. CHIRURGICKÁ KLINIKA FAKULTNÍ NEMOCNICE U SVATÉ ANNY V BRNĚ RESEKCE PANKREATU Chronická pankreatitida Nádorové onemocnění Akutní resekce (krvácení)

Více

Eozinofilní kolitida. Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1. 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3.

Eozinofilní kolitida. Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1. 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3. Eozinofilní kolitida Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1 1 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3.LFUK, Praha Úvod 29 -letý pacient byl přeložen z jiného pracoviště

Více

INFLECTRA SCREENINGOVÝ LIST. a výběru pacientů pro všechny schválené indikace. Obsahuje pokyny ke správnému screeningu

INFLECTRA SCREENINGOVÝ LIST. a výběru pacientů pro všechny schválené indikace. Obsahuje pokyny ke správnému screeningu Demyelinizační poruchy U pacientů s preexistujícími nebo nedávno vzniklými demyelinizačními poruchami, je nutné pečlivě zvážit prospěch a riziko anti-tnf terapie před zahájením léčby přípravkem INFLECTRA

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Praktický přístup k pacientovi s dg. IBD Průběh nemoci, komentovaný, interaktivní případ Dr Stéphanie VIENNOT Fakultní nemocnice v Caen

Více

Nově na revmatoidní artritidu? Jiří Vencovský

Nově na revmatoidní artritidu? Jiří Vencovský Nově na revmatoidní artritidu? Jiří Vencovský Normální kloub Kost Chrupavka Revmatoidní artritida Proliferace synoviálních buněk Infiltrace T a B lymfocyty, PB, Mø, F, NK, DC, EC... Zvýšená propustnost

Více

Screening kolorektálního karcinomu: vývoj a aktuální stav

Screening kolorektálního karcinomu: vývoj a aktuální stav Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Screening kolorektálního karcinomu: vývoj a aktuální stav MUDr., Ph.D. Kolorektální

Více

Kolitida konzervativní versus operační léčba. MUDr. Monika Tkáčová

Kolitida konzervativní versus operační léčba. MUDr. Monika Tkáčová Kolitida konzervativní versus operační léčba MUDr. Monika Tkáčová Kolitidy Rozdělení - dle etiologie: na infekční a neinfekční - dle lokalizace: pankolitida, proktokolitida, segmentální kolitida Infekční

Více

Vedolizumab v léčbě ulcerózní kolitidy a Crohnovy nemoci

Vedolizumab v léčbě ulcerózní kolitidy a Crohnovy nemoci Vedolizumab v léčbě ulcerózní kolitidy a Crohnovy nemoci Přehled nejdůležitějších sdělení prezentovaných na světových gastroenterologických fórech (ECCO a DDW) v roce 2015 Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Více

Farmakokinetika antibiotik v perioperačním období

Farmakokinetika antibiotik v perioperačním období Farmakokinetika antibiotik v perioperačním období K. Urbánek Ústav farmakologie Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc Antibiotická profylaxe Aplikace antibiotik s cílem snížit

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Farmakoterapie. MUDr. Katarína Mitrová 1 ; MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. 2,3

Farmakoterapie. MUDr. Katarína Mitrová 1 ; MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. 2,3 MUDr. Katarína Mitrová 1 ; MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. 2,3 1 Pediatrická klinika FN Motol, 2. LF UK, Praha, 2 Klinické a výzkumné centrum pro idiopatické střevní záněty ISCARE a 1. LF UK, Praha, 3 Interní

Více

Vedolizumab, jeho farmakologický profil a léčebné využití

Vedolizumab, jeho farmakologický profil a léčebné využití Vedolizumab, jeho farmakologický profil a léčebné využití Tomáš Douda II. interní gastroenterologická klinika, Subkatedra gastroenterologie, Lékařská fakulta UK, Centrum pro idiopatické střevní záněty,

Více

Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví

Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví LBF/VCA61 Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. jarmila.potomkova@upol.cz Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci Odborná

Více

Kolorektální karcinom jako příčina náhlých příhod břišních V. Visokai

Kolorektální karcinom jako příčina náhlých příhod břišních V. Visokai Kolorektální karcinom jako příčina náhlých příhod břišních V. Visokai Chirurgická klinika 1. Lékařské fakulty UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou Praha Náhlé příhody břišní Náhlé příhody

Více

Crohnova choroba. Bartušek D. Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno Bohunice a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Crohnova choroba. Bartušek D. Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno Bohunice a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Crohnova choroba Bartušek D. Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno Bohunice a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Crohnova choroba: Crohnova nemoc je chronický nespecifický zánět střeva

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Kardioembolický iktus. MUDr.Martin Kuliha Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava

Kardioembolický iktus. MUDr.Martin Kuliha Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Kardioembolický iktus MUDr.Martin Kuliha Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Kardioembolická etiologie icmp! 20% ischemických CMP jsou kardioembolické etiologie! Embolie z levého srdce nebo

Více

Výsledky léčby sibutraminem v iniciální šestitýdenní fázi studie SCOUT. MUDr. Igor Karen

Výsledky léčby sibutraminem v iniciální šestitýdenní fázi studie SCOUT. MUDr. Igor Karen Výsledky léčby sibutraminem v iniciální šestitýdenní fázi studie SCOUT MUDr. Igor Karen 1 První výsledky studie SCOUT Všichni lékaři se setkávají ve svých praxích s obézními pacienty Někteří již kardiovaskulární

Více

V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum 1.LF UK a VFN, Praha. Colours of Sepsis; ATB STEWARDSHIP V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ, 30.1.

V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum 1.LF UK a VFN, Praha. Colours of Sepsis; ATB STEWARDSHIP V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ, 30.1. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum 1.LF UK a VFN, Praha Colours of Sepsis; ATB STEWARDSHIP V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ, 30.1.2018 A) ANO B) NE C) nevím, co přesně znamená deeskalace V rámci ABS

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Implementace klinických protokolů ve fakultní nemocnici případová studie

Implementace klinických protokolů ve fakultní nemocnici případová studie 17. 18. května 2018 Implementace klinických protokolů ve fakultní nemocnici případová studie MUDr. Ing. Daniel Hodyc, Ph.D. Advance Healthcare Management Institute ČESKÁ REPUBLIKA Výchozí situace Klinika

Více

Clostridium difficile současné možnosti léčby. Vítek P., Mikoviny Kajzrlíková I.,Olbrechtová M., Zela O.

Clostridium difficile současné možnosti léčby. Vítek P., Mikoviny Kajzrlíková I.,Olbrechtová M., Zela O. Clostridium difficile současné možnosti léčby Vítek P., Mikoviny Kajzrlíková I.,Olbrechtová M., Zela O. Obsah sdělení Klinický význam onemocnění a jeho formy Diagnostika a současné léčebné možnosti Závěry

Více

Přehled statistických výsledků

Přehled statistických výsledků Příloha 7 Přehled statistických výsledků 1 Úvod, zdroj dat a zadání analýz Statistická zpracování popsaná v tomto dokumentu vychází výhradně z dat Registru AINSO, tedy z dat sbíraných již podle návrhu

Více

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy MUDr. Jana Skoupá, MBA Pharma Projects s.r.o. Česká farmako-ekonomická společnost Praha, 15.9.2009 Struktura prezentace Proč model

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls25846/2010 a sukls25848/2010 a příloha ke sp. zn. sukls156917/2010 a sukls157010/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Pentasa Sachet

Více

Protokol studie Early surgery vs. konzervativní léčba u pacientů s ilocékální formou Crohnovy nemoci.

Protokol studie Early surgery vs. konzervativní léčba u pacientů s ilocékální formou Crohnovy nemoci. Protokol studie Early surgery vs. konzervativní léčba u pacientů s ilocékální formou Crohnovy nemoci. 1. Základní informace Chirurgická léčba je v současné době indikována u pacientů s Crohnovou nemocí

Více

Přípravek BI ve srovnání s přípravkem Humira u pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou lupénkou

Přípravek BI ve srovnání s přípravkem Humira u pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou lupénkou Přípravek ve srovnání s přípravkem u pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou lupénkou Toto je shrnutí klinické studie, které se účastnili pacienti s ložiskovou lupénkou. Je vypracováno pro širokou

Více

Ribomunyl: mechanismus účinku(1) ZÍSKANÁ IMUNITNÍ ODPOVĚĎ PROTI VIRŮM A BAKTERIÍM. Dny

Ribomunyl: mechanismus účinku(1) ZÍSKANÁ IMUNITNÍ ODPOVĚĎ PROTI VIRŮM A BAKTERIÍM. Dny RIBOMUNYL JE RIBOZOM-KOMPONENTNÍ TERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP K PREVENCI OPAKOVANÝCH KTERÉ MAJÍ VYŠŠÍ POČET EPIZOD NEŽ SE OČEKÁVÁ KLINICKOU ÚČINNOSTÍ A DOBRÝM PROFILEM : mechanismus účinku(1) MEMBRÁNOVÁ FRAKCE

Více

CREdIT - ČESKÝ REGISTR IBD PACIENTŮ NA BIOLOGICKÉ TERAPII

CREdIT - ČESKÝ REGISTR IBD PACIENTŮ NA BIOLOGICKÉ TERAPII Kotlářská 267/2 602 00 Brno Česká republika www.biostatistika.cz CREdIT - ČESKÝ REGISTR IBD PACIENTŮ NA BIOLOGICKÉ PROTOKOL Datum: 29-FEB-2015 Číslo protokolu: IBA1062 Verze: v3.0 Autor: Mgr. Michaela

Více

Radioterapie po radikální prostatektomii

Radioterapie po radikální prostatektomii Radioterapie po radikální prostatektomii Štěpán Veselý Urologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha ART po RRP - ART (aplikace u high-risk do 90 dnů po operaci) high-risk: - pozitivní chirurgické okraje

Více

Terapie idiopatických střevních zánětů v graviditě

Terapie idiopatických střevních zánětů v graviditě 218 Terapie idiopatických střevních zánětů v graviditě MUDr. Jana Koželuhová, MUDr. Karel Balihar, MUDr. Eva Janská, MUDr. Lucie Fremundová, prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. Gastroenterologické a hepatologické

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

CREDIT. Výroční zpráva projektu v roce Datum vydání: Verze: 2.0. Registered e-document

CREDIT. Výroční zpráva projektu v roce Datum vydání: Verze: 2.0. Registered e-document CREDIT projektu v roce 2017 Datum vydání: 27.11.2017 Projektový manažer: Analytik projektu: Odborný garant: Odborný garant: Mgr. Martina Nováčková Mgr. Kateřina Fröhlich prof. MUDr. Milan Lukáš, Ph.D.

Více

Praktické zkušenosti s ustekinumabem u pacientů s Crohnovou nemocí

Praktické zkušenosti s ustekinumabem u pacientů s Crohnovou nemocí Praktické zkušenosti s ustekinumabem u pacientů s Crohnovou nemocí Biologicky naivní pacient V. IBD pracovní dny Hořovice 2019 21. 22. března 2019 MUDR. BARBORA PIPEK C E N T R U M P É Č E O Z A Ž Í V

Více

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://www.calgarycmmc.com/crohns_disease.jpg Crohnova choroba Morbus Crohn 1 Idiopatický zánět Chronický transmurální zánět trávicí

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci 21 Vědecké závěry Celkové závěry vědeckého hodnocení přípravků Oxynal a Targin a souvisejících názvů (viz příloha I) Podkladové

Více

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha IV Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci 27 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení postkoitálních antikoncepčních léčivých přípravků obsahujících levonorgestrel

Více

Biologická terapie idiopatických střevních zánětů.

Biologická terapie idiopatických střevních zánětů. Biologická terapie idiopatických střevních zánětů. Milan Lukáš, Dana Ďuricová, Martin Bortlík, Pavel Kohout, Michal Konečný, Jana Koželuhová, Aleš Novotný, Vladimír Zbořil, Lucie Prokopová, Tomáš Douda,

Více

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 19. 20. března 2015 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 19. března 2015

Více

Akutní stavy v koloproktologii -komplexní chirurgické řešení

Akutní stavy v koloproktologii -komplexní chirurgické řešení Akutní stavy v koloproktologii -komplexní chirurgické řešení MUDr. Petr Bačkovský, MUDr. Vladimír Vykus, MUDr. Marta Kostrejová MUDr. Robert Mudr Chirurgické oddělení NMSKB v Praze Akutní stavy v koloproktologii

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

ENTERÁLNÍ VÝŽIVA (EN) U ADOLESCENTŮ S CROHNOVOU CHOROBOU (CD)

ENTERÁLNÍ VÝŽIVA (EN) U ADOLESCENTŮ S CROHNOVOU CHOROBOU (CD) ENTERÁLNÍ VÝŽIVA (EN) U ADOLESCENTŮ S CROHNOVOU CHOROBOU (CD) Jan Melek Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové IV. IBD pracovní dny 8-9.3.2018 Hořovice Základní rozdělení Exkluzivní (EEN) - jediný dietní

Více

5 nejčastějších omylů v endoskopické diagnostice idiopatických střevních zánětů (IBD)

5 nejčastějších omylů v endoskopické diagnostice idiopatických střevních zánětů (IBD) 5 nejčastějších omylů v endoskopické diagnostice idiopatických střevních zánětů (IBD) MUDr. Přemysl Falt, Ph.D. Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice, Ostrava Katedra interních oborů, Lékařská

Více

VNL. Onemocnění bílé krevní řady

VNL. Onemocnění bílé krevní řady VNL Onemocnění bílé krevní řady Změny leukocytů V počtu leukocytů Ve vzájemném zastoupení morfologických typů leukocytů Ve funkci leukocytů Reaktivní změny leukocytů Leukocytóza: při bakteriální infekci

Více

Čím se zabývala tato studie? Proč byla studie potřebná? Jaké léky byly hodnoceny? BI

Čím se zabývala tato studie? Proč byla studie potřebná? Jaké léky byly hodnoceny? BI Toto je souhrn klinické studie u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou, což je vzácný typ onemocnění plic. Je uveden v jazyce, který je obecně srozumitelný pro čtenáře. Patří sem informace o tom, jak

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

5 omylů v taktice chirurgické léčby PACD. MUDr. Otakar Sotona Chirurgická klinika FN Hradec Králové

5 omylů v taktice chirurgické léčby PACD. MUDr. Otakar Sotona Chirurgická klinika FN Hradec Králové 5 omylů v taktice chirurgické léčby PACD MUDr. Otakar Sotona Chirurgická klinika FN Hradec Králové Klasifikace Perianální píštěle a abscesy jsou samostatnou kategorií dle Montrealské klasifikace Parksova

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY IPGE 1 INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN PŘEDMĚT NEODKLADNÉ (A INTENZIVNÍ) PÉČE stavy, které vyvolávají ohrožení života a zdraví postiženého

Více