Léčba vedolizumabem u pa cientů s idiopatickými střevními záněty v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Léčba vedolizumabem u pa cientů s idiopatickými střevními záněty v České republice"

Transkript

1 Hereditárny angioedém ako príčina IBD: bolestí původní brucha práce doi: /amgh Léčba vedolizumabem u pa cientů s idiopatickými střevními záněty v České republice The use of vedolizumab for the treatment of inflam matory bowel disease patients in the Czech Republic P. Falt Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a. s., Ostrava Lékařská fakulta OU v Ostravě Souhrn: Úvod: Vedolizumab je antiintegrinová protilátka selektivně blokující migraci lymfocytů do gastrointestinálního traktu (GIT). Od března 2016 je k dispozici v léčbě pa cientů s idiopatickými střevními záněty (IBD) v ČR. Metodika: Z Českého registru IBD pa cientů na bio logické terapii CREDIT byla získána a deskriptivně zpracována data pa cientů se zahájenou léčbou vedolizumabem. Výsledky: Soubor obsahuje 43 pa cientů, z toho 72 % s Crohnovou chorobou (CD), 26 % s ulcerózní kolitidou (UC) a 2 % s nespecifikovaným IBD. Celkem 74 % pa cientů s CD má zánětlivou formu choroby, 39 % perianální postižení a 29 % postižení orálních částí GIT; 82 % pa cientů s UC trpí extenzivní formou choroby. Indikací k léčbě vedolizumabem u pa cientů s CD byla v 97 % luminální choroba, ale ve 26 % také perianální postižení a v 7 % extraintestinální manifestace. Indikací k léčbě u pa cientů s UC bylo v 73 % selhání konvenční léčby a u 27 % byla uvedena záchran ná terapie. Kromě 16 % pa cientů s CD v remisi měli všichni pa cienti známky klinické aktivity. Léčba vedolizumabem byla vždy indikována po selhání anti-tnf-α bio logik (61 % ve 3. linii, 23 % ve 2. linii a 16 % ve 4. linii), důvodem selhání byla nejčastěji ztráta terapeutické odpovědi, primární neúčin nost a intolerance. Při zahájení léčby mělo 39 % pa cientů s CD a 73 % pa cientů s UC současnou léčbu kortikoidy. Závěr: V klinické praxi jsou k léčbě vedolizumabem indikováni pa cienti s luminální aktivitou IBD po selhání nebo intoleranci anti-tnf-α léčby. Klíčová slova: vedolizumab Crohnova choroba ulcerózní kolitida Sum mary: Background: Vedolizumab is a novel anti-integrin antibody that selectively blocks lymphocyte migration into the gastrointestinal tract (GIT). Since March 2016, vedolizumab has been used for the treatment of inflammatory bowel disease (IBD) patients in the Czech Republic. Methods: The Czech registry of IBD patients on biological therapy CREDIT provided data on patients who started vedolizumab treatment. Data were analyzed using descriptive statistical methods. Results: A total of 43 patients were included, 72% with Crohn s disease (CD), 26% with ulcerative colitis (UC), and 2% with unspecified IBD. Seventy-four per cent of CD patients suffered from inflammatory type of disease, 39% from anal, and 29% from upper GIT involvemen; 82% of UC patients had extensive colitis. In 97% of CD patients, vedolizumab treatment was indicated for luminal disease, in 26% for anal involvement, and in 7% for extraintestinal manifestation. In 73% of UC patients, treatment was started after failure of conventional therapy. In 27% of UC patients, rescue therapy was reported. Except for 16% of CD patients in remission, all patients showed signs of clinical activity. In all cases, vedolizumab was started after therapy with the biologic agent anti-tnf-α failed (61% as the third, 23% as the second, and 16% as the fourth line biologic). The reasons for failure were loss of response, primary non-response, and intolerance. In CD and UC patients, 39% and 73%, respectively, were on corticosteroids when they started vedolizumab therapy. Conclusion: In clinical practice in the Czech Republic, vedolizumab has been used for the treatment of IBD patients with luminal disease after failure of or intolerance to anti-tnf-α treatment. Key words: vedolizumab Crohn s disease ulcerative colitis Gastroent Hepatol 2017; 71(1):

2 Hereditárny Léčba vedolizumabem angioedém u ako pa cientů príčina s idiopatickými bolestí bruchastřevními záněty v České republice Úvod Vedolizumab je intravenózně podávaná humanizovaná monoklonální IgG1 protilátka proti lymfocytárnímu integrinu α4β7. Jeho blokádou dochází ke specifické inhibici extravazace lymfocytů v gastrointestinálním traktu (GIT) zprostředkované interakcí zmíněného integrinu s endoteliálním adresinem MAdCAM-1. Jeho účin nost byla prokázána v indukční i udržovací léčbě ulcerózní kolitidy (UC) a Crohnovy choroby (CD Crohn s disease), a to i v případech selhání předchozí anti-tnf-α léčby [1 5]. Selektivní účinek na trávicí trubici je spojen s příznivým bezpečnostním profilem prakticky srovnatelným s placebem [6,7]. Vedolizumab je v ČR k dispozici od března Vzhledem k tomu, že zatím nebyla schválena úhrada plátců zdravotní péče, probíhá léčba v režimu 16 Zákona o veřejném zdravotním pojištění 48/ 1997 Sb. Cílem naší práce bylo zhodnocení aktuálního použití vedolizumabu v léčbě pa cientů s idiopatickými střevními záněty (IBD inflammatory bowel diseases) v ČR. Metodika Data byla získána z databáze Českého registru IBD pa cientů na bio logické terapii CREDIT. Zařazeni byli pa cienti se zahájenou léčbou vedolizumabem a zadaní do registru do prosince Všichni pacienti byli léčeni standard ním režimem s podáním 300 mg vedolizumabu intravenózně 0., 2. a 6. týden v indukci a s podáním 300 mg každých 8 týdnů v udržovací léčbě. Zástupci jednotlivých center bio logické léčby byli požádáni o souhlas s použitím zadaných dat. Institutem bio statistiky a analýz v Brně byla deskriptivně zpracována základní demografická data, fenotyp chorob dle Montrealské klasifikace, indikace k léčbě vedolizumabem a její délka, důvody selhání předchozí léčby, klinická aktivita a konkomitantní terapie. Výsledky K prosinci 2016 bylo v databázi CREDIT zaregistrováno celkem 43 pa cientů se zahájenou léčbou vedolizumabem, Věk v době diagnózy A1: 16 let (n = 4) A2: let (n = 26) A3: > 40 let (n = 1) ,0 ileum (n = 9) 22,6 tlusté střevo (n = 7) Lokalizace nemoci 58,1 ileokolická lokalizace (n = 18) 29,0 proximální lokalizace (n = 9) 38,7 perianální choroba (n = 12) 8 74,2 zánětlivá (n = 23) Chování nemoci 43,0 stenozující (n = 14) 18,4 perforující (n = 6) Obr. 1. Crohnova choroba Montrealská klasifikace. Fig. 1. Crohn s disease Montreal classification Indikace k zahájení biologické léčby 96,8 luminální onemocnění (n = 30) 25,8 perianální choroba (n = 8) 6,5 extraintestinální manifestace (n = 2) Aktivita onemocnění dle Harvey-Bradshawova (HB) indexu (n = 31) Aktivita Počet pacientů (%) remise (HB < 5) 5 (16 %) mírná (HB 5 7) 10 (32 %) střední (HB 8 16) 16 (52 %) vysoká (HB > 16) 0 Obr. 2. Crohnova choroba indikace k zahájení léčby vedolizumabem a klinická aktivita. Fig. 2. Crohn s disease indications for starting vedolizumab treatment and clinical activity. 20 Gastroent Hepatol 2017; 71(1): 19 23

3 Léčba vedolizumabem u pa cientů s Hereditárny idiopatickými angioedém střevními ako záněty príčina v České bolestí republice brucha Indikace k zahájení biologické léčby ,7 konvenční záchranná terapie (n = 8) 27,3 záchranná terapie (n = 3) 18,2 jiná (n = 2) Aktivita onemocnění dle Mayo skóre (MS) (n = 11) Aktivita Počet pacientů (%) remise (MS 0 2) 0 mírná (MS 3 5) 4 (36 %) střední (MS 6 8) 0 vysoká (MS 9 12) 6 (55 %) Obr. 3. Ulcerózní kolitida indikace k zahájení léčby vedolizumabem a klinická aktivita. Fig. 3. Ulcerative colitis indications for starting vedolizumab treatment and clinical activity. 72 % pa cientů je mužského a 28 % ženského pohlaví. Průměrný věk pa cientů v době zahájení první bio logické léčby byl 36,5 ± 13,4 let. Celkem 72 % (31) pa cientů trpí CD, 26 % (11) UC a 2 % (1) nespecifikovaným IBD. Průměrná délka léčby vedolizumabem v době zpracování byla 4,9 ± 2,9 měsíců. Ze 31 pa cientů s CD byla většina pa cientů (84 %) dia gnostikována mezi 17. a 40. rokem života (Montreal A2). Více než polovina pa cientů (58 %) má uvedenu ileokolickou (L3), 29 % ileální (L1) a 23 % kolickou (L2) lokalizaci choroby. U 39 % je současně přítomno perianální postižení (p) a u 29 % je uvedeno postižení orálních částí GIT (L4). Většina pa cientů (74 %) má uvedenu zánětlivou (B1), 43 % stenozující (B2) a 18 % perforující formu choroby (obr. 1). Z 11 pa cientů s UC měla většina pa cientů (82 %) extenzivní formu choroby (Montreal E3), 1 pa cient měl levostran nou formu (E2) a pouze 1 pa cient ulcerózní proktitidu (E1). Téměř u všech nemocných s CD (97 %) bylo indikací k zahájení léčby vedolizumabem luminální onemocnění. U 26 % pa cientů byla jako důvod k zahájení léčby uvedena také perianální choroba a u 7 % extraintestinální manifestace. Dle Harvey-Bradshawova indexu byla polovina pa cientů (52 %) zařazena do skupiny se střední aktivitou, 32 % do skupiny s mírnou aktivitou a 16 % pa cientů bylo v remisi. Žádný Crohnova choroba (n = 31) Léčba Počet pacientů (%) mesalazin 6 (19 %) azathioprin 7 (23 %) kortikoidy 12 (39 %) antibiotika 3 (10 %) metotrexát 5 (16 %) jiné 8 (26 %) Obr. 4. Crohnova choroba a ulcerózní kolitida konkomitantní léčba v době zahájení léčby vedolizumabem. Fig. 4. Crohn s disease and ulcerative colitis concomitant therapy at the start of vedolizumab treatment. Diskuze Vedolizumab je monoklonální antiintegrinová protilátka selektivně inhibující extravazaci lymfocytů v GIT. Jeho zavedení do klinické praxe představuje významný pokrok v léčbě pa cientů s IBD. Klíčovým aspektem je jeho přípa cient nespadal do skupiny s vysokou aktivitou (obr. 2). U pa cientů s UC bylo u 73 % důvodem léčby vedolizumabem selhání konvenční léčby a u 27 % byla uvedena záchran ná terapie. Dle Mayo skóre byla polovina pa cientů (55 %) zařazena do skupiny s vysokou aktivitou a 36 % do skupiny s mírnou aktivitou. Jeden pa cient neměl údaje o aktivitě vyplněny, žádný nespadal do skupiny v remisi nebo se střední aktivitou (obr. 3). U největší proporce pa cientů s CD i UC (61 %) byla léčba vedolizumabem indikována ve 3. linii, u 23 % ve 2. linii a u 16 % dokonce ve 4. linii bio logické léčby. Důvodem ukončení předchozí anti-tnf-α léčby byla u pa cientů s CD nejčastěji ztráta terapeutické odpovědi (14 z 31), dále primární neúčinnost (6 z 31) a nežádoucí účinky léčby Ulcerózní kolitida (n = 11) Léčba Počet pacientů (%) mesalazin 10 (91 %) azathioprin 1 (9 %) kortikoidy 8 (73 %) antibiotika 1 (9 %) metotrexát 1 (9 %) jiné 1 (9 %) (7 z 31). U pa cientů s UC byla nejčastějším důvodem primární neúčin nost (5 z 11), dále ztráta terapeutické odpovědi (4 z 11) a nežádoucí účinky léčby (2 z 11). Při zahájení léčby vedolizumabem mělo 39 % pa cientů s CD současnou systémovou kortikoterapii a 39 % pa cientů imunosupresivní léčbu. Většina pa cientů s UC měla současnou léčbu mesalazinem (91 %) a systémovými kortikoidy (73 %). Pouze 18 % pa cientů bylo současně léčeno imunosupresí (obr. 4). Gastroent Hepatol 2017; 71(1):

4 Hereditárny Léčba vedolizumabem angioedém u ako pa cientů príčina s idiopatickými bolestí bruchastřevními záněty v České republice bem. Průměrný věk v době zahájení první (tedy anti-tnf-α) biologické léčby (36,5 ± 13,4 let) a poměr pa cientů s UC a CD (72 vs. 26 %) odpovídá populaci pa cientů indikovaných k anti-tnf-α [10]. Pro převahu mužů nemáme jasné vysvětlení, může souviset s relativně malou velikostí souboru. Data vycházející z Montrealské klasifikace ukazují vysoký podíl (74 %) zánětlivých forem CD, relativně vysoký je výskyt pa cientů s perianální chorobou a postižením orálních částí GIT. Většina pa cientů s UC má extenzivní formu choroby. Indikací k léčbě vedolizumabem byla téměř u všech pa cientů (97 %) s CD luminální choroba. Většina pa cientů (84 %) aktuálně vykazovala střední a nízkou aktivitou, 16 % bylo dokonce v klinické remisi. Stav si lze vysvětlit konkomitantní kortikoterapií u části pa cientů (39 %), pa cienti s CD jsou navíc čím dál častěji indikováni pro nepříznivý průběh choroby než z důvodu aktuální klinické aktivity. Většina pa cientů (73 %) s UC byla indikována pro selhání konvenční léčby, u 27 % pa cientů byla uvedena zá chran ná terapie. Pravděpodobně se ale nejedná o pravou záchran nou terapii akutní těžké kolitidy refrakterní na intravenózní kortikoterapii, u které je doporučovaným postupem léčba infliximabem nebo cyklosporinem A. Asi polovina pa cientů s UC měla vysokou aktivitu choroby (55 %), nízká aktivita ostatních pa cientů může souviset s vysokou proporcí konkomitantní kortikoterapie (73 %). Všichni pa cienti na léčbě vedolizumabem mají anamnézu anti-tnf-α léčby, vedolizumab je nejčastěji ve 3. (61 %) a 2. linii (23 %). Podle očekávání byly hlavními důvody přerušení anti-tnf-α léčby ztráta terapeutické účin nosti, primární neúčin nost a nežádoucí účinky. Naše práce uvádí první soubor pa cientů s IBD léčených vedolizumabem v klinické praxi v ČR. Vzhledem k souběžné dostupnosti vedolislušnost k jiné třídě bio logické terapie s odlišným mechanizmem účinku než zavedená blokáda TNF-α. Z dlouhodobého pohledu je totiž hlavní limitací anti-tnf-α bio logik častá ztráta terapeutické odpovědi a riziko nežádoucích účinků, které často vedou k přerušení léčby [8]. Účin nost vedolizumabu byla prokázána v indukční i udržovací léčbě UC a CD, a to u pa cientů naivních i po selhání anti-tnf-α bio logik. Jeho selektivita je navíc spojena s velmi příznivým bezpečnostním profilem. Bohužel v ČR zatím nebyla schválena úhrada plátců zdravotní péče, a léčba tak probíhá pouze v režimu 16 Zákona o veřejném zdravotním pojištění 48/ 1997 Sb. Proto je v současné době léčba vedolizumabem v klinické praxi zvažována prakticky pouze u pa cientů s CD s komplikovaným průběhem nebo s chronicky refrakterní UC po ztrátě terapeutické odpovědi nebo intoleranci anti-tnf-α bio logik. V případě primární neúčin nosti 1. linie anti-tnf-α je zatím upřednostňována záměna za jinou anti-tnf-α protilátku ( switch ). Dle mého názoru lze použití vedolizumabu i v současné době zvážit u bionaivních pa cientů se zvýšeným rizikem infekčních a jiných specifických komplikací anti-tnf-α léčby (např. vyšší věk, malnutrice, kombinovaná imunosuprese, latentní tuberkulóza, infekce virem hepatitidy B, anamnéza nádorového onemocnění, srdeční selhání, demyelinizační a autoimunitní choroby). Vzhledem k pomalejšímu nástupu účinku není vedolizumab vhodný k záchran né léčbě kortikorefrakterní akutní těžké UC a kortikorefrakterní CD s vysokou aktivitou. Otazná je také účin nost u pa cientů s perianálním postižením a extraintestinálními manifestacemi, diskutován je ale možný vliv na průběh primární sklerozující cholangitidy a extraintestinálních manifestací asociovaných s luminální aktivitou choroby [9]. Náš soubor obsahuje 43 pa cientů se zahájenou léčbou vedolizuma zumabu a spuštění registru CREDIT se jedná o prospektivní sledování. Limitací souboru je jeho malá velikost (zejména u pa cientů s UC) a krátkodobé sledování v maximální délce 9 měsíců. Zatím zcela chybí informace o efektivitě a bezpečnosti vedolizumabu a jeho vlivu na konkomitantní kortikoterapii. Podle registru IBD pa cientů CREDIT je v ČR k prosinci 2016 vedolizumabem léčeno 43 pa cientů. Indikací k léčbě byla u většiny pa cientů luminální aktivita choroby a selhání nebo intolerance anti-tnf-α bio logik. Významná část pa cientů byla v době zahájení léčby na systémové kortikoterapii. Žádoucí je další prospektivní sledování pa cientů a data o dlouhodobé účin nosti a bezpečnosti vedolizumabu v klinické praxi. Literatura 1. Feagan BG, Rutgeerts P, Sands BE et al. Vedolizumab as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med 2013; 369(8): doi: / NEJMoa Sandborn WJ, Feagan BG, Rutgeerts P et al. Vedolizumab as induction and maintenance therapy for Crohn s disease. N Engl J Med 2013; 369(8): doi: / NEJMoa Sands BE, Feagan BG, Rutgeerts P et al. Ef fects of vedolizumab induction therapy for patients with Crohn s disease in whom tumor necrosis factor antagonist treatment failed. Gastroenterology 2014; 147(3): doi: / j.gastro Lukas M. Vedolizumab v léčbě ulcerózní kolitidy. Gastroent Hepatol 2015; 69(1): doi: / amgh Lukas M. Vedolizumab v léčbě Crohnovy choroby. Gastroent Hepatol 2015; 69(2): doi: / amgh Colombel JF, Sands BE, Rutgeerts P et al. The safety of vedolizumab for ulcerative colitis and Crohn s disease. Gut In pres s. doi: / gutjnl Bortlík M. Vedolizumab nová anti -integrinová protilátka s vysokou gastrointestinální selektivitou. Gastroent Hepatol 2014; 68(6): doi: / amgh Schnitzler F, Fidder H, Fer rante M et al. Long-term outcome of treatment with infliximab in 614 patients with Crohn s 22 Gastroent Hepatol 2017; 71(1): 19 23

5 Léčba vedolizumabem u pa cientů s Hereditárny idiopatickými angioedém střevními ako záněty príčina v České bolestí republice brucha disease: results from a single-centre cohort. Gut 2009; 58(4): doi: / gut Bryant RV, Sandborn WJ, Travis SP. Introduc ing vedolizumab to clinical practice: who, when, and how? J Crohns Colitis 2015; 9(4): doi: / ecco-jcc/ jjv Kolar M, Duricova D, Bortlík M et al. Biosimilar infliximab in anti-tnf-naïve IBD patients 1-year clinical fol low-up. Gastroent Hepatol 2016; 70(6): doi: / amgh Za zpracování dat děkuji Mgr. Michaele Jelínkové (Institut bio statiky a analýz, Brno) a za poskytnutí dat zástupcům jednotlivých center pro bio logickou léčbu IBD MU Dr. Tomáš Douda, Ph.D. (FN Hradec Králové), doc. MU Dr. Pavel Drastich, Ph.D. (IKEM, Praha), MU Dr. Martin Bortlík, Ph.D. (ISCARE, Praha), MU Dr. Marie Tomanová (Nemocnice Jihlava), MU Dr. Lenka Nedbalová (Krajská nemocnice Liberec), MU Dr. Michal Konečný, Ph.D. (FN Olomouc), MU Dr. František Pešek (FN Plzeň), MU Dr. Přemysl Falt, Ph.D. (Vítkovická nemocnice, Ostrava). Autor deklaruje, že v souvislosti s předmětem studie nemá žádné komerční zájmy. The author declares he has no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study. Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů. The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE uniform requirements for biomedical papers. Doručeno/ Submitted: Přijato/ Accepted: MU Dr. Přemysl Falt, Ph.D. Centrum péče o zažívací trakt Vítkovická nemocnice a. s. Zálužanského 1192/ Ostrava Gastroent Hepatol 2017; 71(1):

CREDIT. Výroční zpráva projektu v roce Datum vydání: Verze: 2.0. Registered e-document

CREDIT. Výroční zpráva projektu v roce Datum vydání: Verze: 2.0. Registered e-document CREDIT projektu v roce 2017 Datum vydání: 27.11.2017 Projektový manažer: Analytik projektu: Odborný garant: Odborný garant: Mgr. Martina Nováčková Mgr. Kateřina Fröhlich prof. MUDr. Milan Lukáš, Ph.D.

Více

Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD?

Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD? Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD? Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE a Interní klinika UVN a 1. LF UK Praha Obsah přednášky Jaká je současná situace?

Více

Vedolizumab v léčbě Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy

Vedolizumab v léčbě Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy Vedolizumab v léčbě Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. Klinické a výzkumné centrum pro idiopatické střevní záněty ISCARE Lighthouse a 1. LF UK, Praha Souhrn Lukáš M.. Remedia

Více

Přehled novinek v medikamentózní léčbě UC. Dana Ďuricová Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE IVF, a.s., Praha

Přehled novinek v medikamentózní léčbě UC. Dana Ďuricová Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE IVF, a.s., Praha Přehled novinek v medikamentózní léčbě UC Dana Ďuricová Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE IVF, a.s., Praha JAK inhibitory (tofacitinib) Ustekinumab Obsah Anti-trafficking agents ovlivnění

Více

Léčba komplikované Crohnovy choroby vedolizumabem

Léčba komplikované Crohnovy choroby vedolizumabem Hereditárny angioedém ako príčina IBD: bolestí kazuistika brucha doi: 10.14735/amgh2018csgh.info02 Léčba komplikované Crohnovy choroby vedolizumabem Treatment of complicated Crohn s disease with vedolizumab

Více

Přínos farmakokinetického monitorování pro optimalizaci biologické léčby ISZ. T. Vaňásek (Hradec Králové)

Přínos farmakokinetického monitorování pro optimalizaci biologické léčby ISZ. T. Vaňásek (Hradec Králové) Přínos farmakokinetického monitorování pro optimalizaci biologické léčby ISZ T. Vaňásek (Hradec Králové) Farmakokinetické monitorování BL Biologická léčba Cílená modifikace imunitní reakce spojené s patogenezí

Více

Efektivita a bezpečnost budesonidu MMX (Cortiment ) v dlouhodobé udržovací léčbě ulcerózní kolitidy

Efektivita a bezpečnost budesonidu MMX (Cortiment ) v dlouhodobé udržovací léčbě ulcerózní kolitidy Hereditárny angioedém ako príčina IBD: bolestí původní brucha práce doi: 0.47/amgh089 Efektivita a bezpečnost budesonidu MMX (Cortiment ) v dlouhodobé udržovací léčbě ulcerózní kolitidy The efficacy and

Více

Budesonid MMX (Cortiment 9 mg) v léčbě ulcerózní kolitidy v reálné klinické praxi

Budesonid MMX (Cortiment 9 mg) v léčbě ulcerózní kolitidy v reálné klinické praxi Hereditárny angioedém ako príčina IBD: bolestí původní brucha práce doi: 0.47/amgh0609 Budesonid MMX (Cortiment 9 mg) v léčbě ulcerózní kolitidy v reálné klinické praxi Budesonide MMX (Cortiment 9 mg)

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Vedolizumab, jeho farmakologický profil a léčebné využití

Vedolizumab, jeho farmakologický profil a léčebné využití Vedolizumab, jeho farmakologický profil a léčebné využití Tomáš Douda II. interní gastroenterologická klinika, Subkatedra gastroenterologie, Lékařská fakulta UK, Centrum pro idiopatické střevní záněty,

Více

5 omylů (problémů) center BL dle revizí VZP a jak jim předcházet. Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE, Praha

5 omylů (problémů) center BL dle revizí VZP a jak jim předcházet. Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE, Praha 5 omylů (problémů) center BL dle revizí VZP a jak jim předcházet Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE, Praha Úvod Provádění revizí je zákonnou povinností ZP ( 4 zákona č.

Více

Medikamentózně refrakterní ulcerózní kolitida

Medikamentózně refrakterní ulcerózní kolitida Medikamentózně refrakterní ulcerózní kolitida VIII. webinář Kazuistiky IBD pacientů 2018 8.10.2018 Karin Malíčková Milan Lukáš ulcerózní pankolitida od roku 2010 (od 16.roku věku) 2010 2011 biologická

Více

Kučerová L., Zbořil V., Prokopová L., Dujsíková H.

Kučerová L., Zbořil V., Prokopová L., Dujsíková H. Kučerová L., Zbořil V., Prokopová L., Dujsíková H. III. Interní gastroenterologická klinika, FN Brno a Lékařská fakulta MU Přednosta Prof. MUDr. A. Hep,CSc. Téměř třetina pacientů indikovaných k anti-tnf

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Nejasnosti (omyly) v interpretaci farmakokinetiky anti-tnfa terapie

Nejasnosti (omyly) v interpretaci farmakokinetiky anti-tnfa terapie Nejasnosti (omyly) v interpretaci farmakokinetiky anti-tnfa terapie Dana Ďuricová; ISCARE, Praha 8-9.3.2018; Hořovice Nejasnosti (omyly) v interpretaci farmakokinetiky anti-tnf Terapeutické hladiny anti-tnfa

Více

Vedolizumab v léčbě ulcerózní kolitidy a Crohnovy nemoci

Vedolizumab v léčbě ulcerózní kolitidy a Crohnovy nemoci Vedolizumab v léčbě ulcerózní kolitidy a Crohnovy nemoci Přehled nejdůležitějších sdělení prezentovaných na světových gastroenterologických fórech (ECCO a DDW) v roce 2015 Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Více

Vliv biologik na výsledky chirurgické léčby ISZ. Ryska O, Šerclová Z Chirurgické odd., Nemocnice Hořovice

Vliv biologik na výsledky chirurgické léčby ISZ. Ryska O, Šerclová Z Chirurgické odd., Nemocnice Hořovice Vliv biologik na výsledky chirurgické léčby ISZ Ryska O, Šerclová Z Chirurgické odd., Nemocnice Hořovice Chirurgická léčba MC v éře biologik Nationwide Inpatient Sample 1993-2004? Nárůst incidence (Jones

Více

CREdIT - ČESKÝ REGISTR IBD PACIENTŮ NA BIOLOGICKÉ TERAPII

CREdIT - ČESKÝ REGISTR IBD PACIENTŮ NA BIOLOGICKÉ TERAPII Kotlářská 267/2 602 00 Brno Česká republika www.biostatistika.cz CREdIT - ČESKÝ REGISTR IBD PACIENTŮ NA BIOLOGICKÉ PROTOKOL Datum: 29-FEB-2015 Číslo protokolu: IBA1062 Verze: v3.0 Autor: Mgr. Michaela

Více

Idiopatické střevní záněty v posudkovém lékařství

Idiopatické střevní záněty v posudkovém lékařství Hereditárny angioedém ako IBD: príčina přehledová bolestí brucha práce doi: 10.14735/amgh201937 Idiopatické střevní záněty v posudkovém lékařství Inflammatory bowel disease and medical assessment service

Více

ÚČINNOST USTEKINUMABU U PACIENTKY S CN

ÚČINNOST USTEKINUMABU U PACIENTKY S CN ÚČINNOST USTEKINUMABU U PACIENTKY S CN Z. Šerclová, Nemocnice Hořovice IV. IBD pracovní dny Hořovice, 9.3.2018 Prohlášení (prezentace) Tato prezentace vznikla s podporou společnosti Janssen-Cilag s.r.o.

Více

INFLECTRA SCREENINGOVÝ LIST. a výběru pacientů pro všechny schválené indikace. Obsahuje pokyny ke správnému screeningu

INFLECTRA SCREENINGOVÝ LIST. a výběru pacientů pro všechny schválené indikace. Obsahuje pokyny ke správnému screeningu Demyelinizační poruchy U pacientů s preexistujícími nebo nedávno vzniklými demyelinizačními poruchami, je nutné pečlivě zvážit prospěch a riziko anti-tnf terapie před zahájením léčby přípravkem INFLECTRA

Více

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S USTEKINUMABEM U ACIENTŮ S CN - U SELHANÉHO PACIENTA. Z. Šerclová

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S USTEKINUMABEM U ACIENTŮ S CN - U SELHANÉHO PACIENTA. Z. Šerclová PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S USTEKINUMABEM U ACIENTŮ S CN - U SELHANÉHO PACIENTA Z. Šerclová Prohlášení (prezentace) Tato prezentace vznikla s podporou společnosti Janssen-Cilag s.r.o. Názory vyjádřené autorem

Více

5 omylů v léčbě aminosalicyláty

5 omylů v léčbě aminosalicyláty 5 omylů v léčbě aminosalicyláty Petra Mináriková IV. IBD pracovní dny, 8-9.3.2018 Hořovice Kazuistika 2 Kazuistika Žena 38 let Dg. UC 2012, levotyp Hypothyreosa Nekuřačka Aktuální medikace: anti TNF (Adalimumab)

Více

CREDIT. Výroční zpráva projektu v roce Datum vydání: Verze: 3.0. Registered e-document

CREDIT. Výroční zpráva projektu v roce Datum vydání: Verze: 3.0. Registered e-document CREDIT projektu v roce 2018 Datum vydání: 26. 11. 2018 Projektový manažer: Analytik projektu: Odborný garant: Odborný garant: Mgr. Martina Nováčková Mgr. Matyáš Kuhn prof. MUDr. Milan Lukáš, Ph.D. MUDr.

Více

Konzervativní léčba IBD. Barbora Pipek Vítkovická nemocnice, Ostrava

Konzervativní léčba IBD. Barbora Pipek Vítkovická nemocnice, Ostrava Konzervativní léčba IBD Barbora Pipek Vítkovická nemocnice, Ostrava Konzervativní léčba IBD konzervativní léčba - označení pro neoperativní léčbu tam, kde je operativní léčba jednou z možností. Neměla

Více

Praktické zkušenosti s ustekinumabem u pacientů s Crohnovou nemocí

Praktické zkušenosti s ustekinumabem u pacientů s Crohnovou nemocí Praktické zkušenosti s ustekinumabem u pacientů s Crohnovou nemocí Biologicky naivní pacient V. IBD pracovní dny Hořovice 2019 21. 22. března 2019 MUDR. BARBORA PIPEK C E N T R U M P É Č E O Z A Ž Í V

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

LÉČBA BOLESTI - POHLED SÚKL NA KLINICKÁ HODNOCENÍ

LÉČBA BOLESTI - POHLED SÚKL NA KLINICKÁ HODNOCENÍ Léčba bolesti pohled SÚKL na klinická hodnocení 1 LÉČBA BOLESTI - POHLED SÚKL NA KLINICKÁ HODNOCENÍ MUDr. Alice Němcová MUDr. Alena Trunečková Léčba bolesti pohled SÚKL na klinická hodnocení 2 Klinická

Více

Vývoj léčby idiopatických střevních zánětů v posledních 20 letech

Vývoj léčby idiopatických střevních zánětů v posledních 20 letech Hereditárny 70 let České angioedém gastroenterologické ako príčina bolestí společnosti brucha Vývoj léčby idiopatických střevních zánětů v posledních 20 letech Therapy of inflammatory bowel diseases over

Více

Epidemiologie, hospitalizační léčba a migrace IBD pa cientů za specializovanou péčí v České republice

Epidemiologie, hospitalizační léčba a migrace IBD pa cientů za specializovanou péčí v České republice Hereditárny angioedém ako príčina IBD: bolestí původní brucha práce doi: 1.14735/amgh21751 Epidemiologie, hospitalizační léčba a migrace IBD pa cientů za specializovanou péčí v České republice Epidemiology,

Více

Nová biologika v aktualizovaných doporučeních podávání biologické léčby

Nová biologika v aktualizovaných doporučeních podávání biologické léčby Nová biologika v aktualizovaných doporučeních podávání biologické léčby Luděk Hrdlička Medicon a.s., Poliklinika Budějovická, Praha IBD centrum Nemocnice Hořovice Současný stav BL IBD 16 let klinické praxe

Více

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 25. 26. dubna 2013 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 25. dubna 2013

Více

Idiopatické střevní záněty a těhotenství

Idiopatické střevní záněty a těhotenství Idiopatické střevní záněty a těhotenství Jana Koželuhová I. Interní klinika, FN v Plzni, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze Idiopatické střevní záněty (ISZ) Crohnova choroba Ulcerózní

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

5 nejčastějších omylů v endoskopické diagnostice idiopatických střevních zánětů (IBD)

5 nejčastějších omylů v endoskopické diagnostice idiopatických střevních zánětů (IBD) 5 nejčastějších omylů v endoskopické diagnostice idiopatických střevních zánětů (IBD) MUDr. Přemysl Falt, Ph.D. Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice, Ostrava Katedra interních oborů, Lékařská

Více

Komplikace IPAA a jejich řešení z pohledu gastroenterologa. Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE, Praha

Komplikace IPAA a jejich řešení z pohledu gastroenterologa. Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE, Praha Komplikace IPAA a jejich řešení z pohledu gastroenterologa Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE, Praha Úvod Proktokolektomie + IPAA = zlatý standard chirurgické léčby UC

Více

Recidivující krvácení u pacienta s Crohnovou chorobou tenkého střeva a ileoceka

Recidivující krvácení u pacienta s Crohnovou chorobou tenkého střeva a ileoceka Recidivující krvácení u pacienta s Crohnovou chorobou tenkého střeva a ileoceka Úvod Závažné, život ohrožující krvácení z GIT s nutností chirurgické intervence při IBD onemocnění se vyskytuje v 0.3 % případů

Více

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Karcinom prsu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Avastin je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká Institut t onkologická biostatistiky společnost

Více

Registr AINSO Technická podpora a pilotní výsledky z registru. Josef Bednařík, Miloš Suchý, Martina Pátá Neuromuskulární registry

Registr AINSO Technická podpora a pilotní výsledky z registru. Josef Bednařík, Miloš Suchý, Martina Pátá Neuromuskulární registry Registr AINSO Technická podpora a pilotní výsledky z registru Josef Bednařík, Miloš Suchý, Martina Pátá Neuromuskulární registry 2014 21.3.2014 Registr AINSO vytvořen na základě doporučení plynoucího z

Více

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2011

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 9. 212 43 Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 211 Activity in branch gastroenterology in the CR in the year

Více

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2009

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 6. 21 26 Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 29 Activity in branch gastroenterology in the CR in the year

Více

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 19. 20. března 2015 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 19. března 2015

Více

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Historie centrové péče v revmatologii podnětem zavedení biologické léčby RA v roce 2000 diskuze DOHADOVACÍ ŘÍZENÍ

Více

Biologická terapie idiopatických střevních zánětů.

Biologická terapie idiopatických střevních zánětů. Biologická terapie idiopatických střevních zánětů. Milan Lukáš, Dana Ďuricová, Martin Bortlík, Pavel Kohout, Michal Konečný, Jana Koželuhová, Aleš Novotný, Vladimír Zbořil, Lucie Prokopová, Tomáš Douda,

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

Pokroky v terapii idiopatických střevních zánětů

Pokroky v terapii idiopatických střevních zánětů Pokroky v terapii idiopatických střevních zánětů MUDr. Tomáš Douda, Ph.D. II. interní gastroenterologická klinika, Subkatedra gastroenterologie, Lékařská fakulta UK, Centrum pro idiopatické střevní záněty,

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 17. 9. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 9. 213 43 Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 212 Activity in branch gastroenterology in the CR in the

Více

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2010

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 6. 211 33 Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 21 Activity in branch gastroenterology in the CR in the year

Více

Obsah. 1 Plnění dílčích aktivit Plnění harmonogramu projektu Plnění cílů projektu Počet center a případů...6.

Obsah. 1 Plnění dílčích aktivit Plnění harmonogramu projektu Plnění cílů projektu Počet center a případů...6. B. Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů a harmonogramu projektu Projekt Zhodnocení vztahu kvality a nákladů u péče o pacienty se vzácným autoimunitním 26/16/RPZP Obsah 1 Plnění dílčích

Více

5 omylů v indikaci k chirurgické léčbě Crohnovy nemoci

5 omylů v indikaci k chirurgické léčbě Crohnovy nemoci 5 omylů v indikaci k chirurgické léčbě Crohnovy nemoci MUDr. Július Örhalmi, Chirurgická klinika, FN Hradec Králové IV. IBD pracovní dny, Hořovice, Kongresové centrum Zbiroh 8. 9. března 2018 Omyl č.1

Více

Biologická terapie idiopatických střevních

Biologická terapie idiopatických střevních Biologická terapie idiopatických střevních zánětů. Doporučené postupy Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS Milan Lukáš, Dana Ďuricová, Martin Bortlík, Pavel Kohout, Michal Konečný, Jana

Více

IV. IBD pracovní dny Hořovice 5 omylů v postupech a terapii v těhotenství

IV. IBD pracovní dny Hořovice 5 omylů v postupech a terapii v těhotenství 5 omylů v postupech a terapii v těhotenství Jana Koželuhová I. Interní klinika, FN v Plzni, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze Idiopatické střevní záněty (ISZ) Crohnova choroba Ulcerózní

Více

XXI. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY XI. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XXI. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY XI. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XXI. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY XI. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 16. 17. března 2017 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 16. března 2017

Více

Sledování dětí exponovaných intrauterinně anti- TNFa léčbě

Sledování dětí exponovaných intrauterinně anti- TNFa léčbě Sledování dětí exponovaných intrauterinně anti- TNFa léčbě 1 Dana Ďuricová, 1 Eva Dvořáková, 2 Jana Koželuhová, 3 Pavel Kohout, 1,5 Katarína Mitrová, 4 Marianna Durilová, 5 Kristýna Zárubová, 5 Ondřej

Více

Jak dlouho léčit tromboembolickou nemoc? MUDr. Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov

Jak dlouho léčit tromboembolickou nemoc? MUDr. Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Jak dlouho léčit tromboembolickou nemoc? MUDr. Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov 1995 Six weeks versus six months. 40% provokovaných trombóz Schulman Six weeks versus.

Více

Činnost radiační onkologie a klinické onkologie v České republice v roce 2006

Činnost radiační onkologie a klinické onkologie v České republice v roce 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 27 38 Činnost radiační onkologie a klinické onkologie v České republice v roce 26 Activity in X-ray oncology

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

Přehled statistických výsledků

Přehled statistických výsledků Příloha 7 Přehled statistických výsledků 1 Úvod, zdroj dat a zadání analýz Statistická zpracování popsaná v tomto dokumentu vychází výhradně z dat Registru AINSO, tedy z dat sbíraných již podle návrhu

Více

Situace s lymfomy v České republice. David Belada, II.interní klinika,okh, FN a LF UK Hradec Králové Pro zasedání Lymfom HELP

Situace s lymfomy v České republice. David Belada, II.interní klinika,okh, FN a LF UK Hradec Králové Pro zasedání Lymfom HELP Situace s lymfomy v České republice David Belada, II.interní klinika,okh, FN a LF UK Hradec Králové Pro zasedání Lymfom HELP 11.10.2006 Slovníček - terminologie Lymfom zhoubné nádorové onemocnění mízního

Více

Nespecifické střevní záněty u dětí

Nespecifické střevní záněty u dětí Nespecifické střevní záněty u dětí Autor: Filipová V., Školitel: Mihál V., Prof. MUDr. CSc. Nespecifické střevní záněty (NSZ, anglicky IBD Inflammatory Bowel Disease) jsou onemocnění, která postihují především

Více

Ekonomické dopady vstupu biosimilars v ČR

Ekonomické dopady vstupu biosimilars v ČR Ekonomické dopady vstupu biosimilars v ČR Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku Farmakologický ústav 2. LF UK OSNOVA Zkušenosti v jiných zemích Co můžeme očekávat ve změně úhrady? Jaký bude dopad

Více

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

PREDIKTORY ČÁSTEČNÉ VS. KOMPLETNÍ SYMPTOMATICKÉ ODPOVĚDI U PACIENTŮ S ACHALÁZIÍ JÍCNU PO PERORÁLNÍ ENDOSKOPICKÉ MYOTOMII (POEM)

PREDIKTORY ČÁSTEČNÉ VS. KOMPLETNÍ SYMPTOMATICKÉ ODPOVĚDI U PACIENTŮ S ACHALÁZIÍ JÍCNU PO PERORÁLNÍ ENDOSKOPICKÉ MYOTOMII (POEM) PREDIKTORY ČÁSTEČNÉ VS. KOMPLETNÍ SYMPTOMATICKÉ ODPOVĚDI U PACIENTŮ S ACHALÁZIÍ JÍCNU PO PERORÁLNÍ ENDOSKOPICKÉ MYOTOMII (POEM) Vacková Z, Švecová H, Štirand P, Špičák J, Krajčíová J, Fremundová L, Loudová

Více

Lékový registr ALIMTA

Lékový registr ALIMTA Lékový registr Pravidelný report Maligní pleurální mezoteliom (MPM) Stav registru k datu 31. 3. 2014 Pneumoonkologická centra zapojená v projektu Alimta 1. FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k :

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k : Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 14. 12. 2016: Hodnocení

Více

Lékový registr ALIMTA

Lékový registr ALIMTA Lékový registr Pravidelný report Maligní pleurální mezoteliom (MPM) Stav registru k datu 19. 10. 2015 Pneumoonkologická centra zapojená v projektu Alimta 1. FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

Více

II. Interní klinika, odd. gastroenterologie, FNKV, 3.LF UK Hnaníček J., Mandys V., Kment M., Zádorová Z.

II. Interní klinika, odd. gastroenterologie, FNKV, 3.LF UK Hnaníček J., Mandys V., Kment M., Zádorová Z. II. Interní klinika, odd. gastroenterologie, FNKV, 3.LF UK Hnaníček J., Mandys V., Kment M., Zádorová Z. Copaxon - spouštěcí faktor ulcerózní kolitidy? hypotéza: může copaxon indukovat ulcerózní kolitidu?

Více

Doporučení pro podávání bio logické terapie u idiopatických střevních zánětů: třetí, aktualizované vydání

Doporučení pro podávání bio logické terapie u idiopatických střevních zánětů: třetí, aktualizované vydání Hereditárny angioedém ako IBD: príčina doporučené bolestí postupy brucha doi: 10.14735/amgh201611 Doporučení pro podávání bio logické terapie u idiopatických střevních zánětů: třetí, aktualizované vydání

Více

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 24. 25. dubna 2014 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 24. dubna 2014

Více

CREDIT ČESKÝ REGISTR IBD PACIENTŮ NA BIOLOGICKÉ TERAPII

CREDIT ČESKÝ REGISTR IBD PACIENTŮ NA BIOLOGICKÉ TERAPII CREDIT ČESKÝ REGISTR IBD PACIENTŮ NA BIOLOGICKÉ TERAPII Datum vydání: 13.06.2018 Číslo protokolu: IBA1062 Autor: Mgr. Martina Nováčková Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru. Žádná část

Více

Subtootální kolektomie a ileorektální anastomóza v léčbě UC

Subtootální kolektomie a ileorektální anastomóza v léčbě UC Subtootální kolektomie a ileorektální anastomóza v léčbě UC MUDr. Július Örhalmi Chirurgická klinika Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové V. IBD Pracovní dny 21.-22.3.2019

Více

Léčba juvenilní idiopatické artritidy u dětí preparáty biologické léčby v České republice

Léčba juvenilní idiopatické artritidy u dětí preparáty biologické léčby v České republice Analytická zpráva registru k datu 25. 4. 2017 Léčba juvenilní idiopatické artritidy u dětí preparáty biologické léčby v České republice Základní přehled a hodnocení účinnosti a bezpečnosti léčby z dat

Více

Přehled klinických studií u CLL v ČR v roce 2014

Přehled klinických studií u CLL v ČR v roce 2014 Přehled klinických studií u CLL v ČR v roce 2014 Datum aktualizace: 28. 3. 2014 Zpracoval: dr. Špaček,VFN Praha, martin.spacek2@vfn.cz http://www.cll.cz Klinické studie v ČR 2014 Lenalidomid imunomodulace

Více

Problematika tuberkulózy a latentní tuberkulózní infekce u pa cientů s idiopatickými střevními záněty léčenými bio logickou léčbou

Problematika tuberkulózy a latentní tuberkulózní infekce u pa cientů s idiopatickými střevními záněty léčenými bio logickou léčbou Vybrané Hereditárny kapitoly z angioedém vnitřního lékařství: ako príčina přehledová bolestí brucha práce doi: 10.14735/amgh2017251 Problematika tuberkulózy a latentní tuberkulózní infekce u pa cientů

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

Naše zkušenosti s léčbou masivního krvácení u Crohnovy nemoci pomocí anti-tnf terapie

Naše zkušenosti s léčbou masivního krvácení u Crohnovy nemoci pomocí anti-tnf terapie Hereditárny angioedém ako príčina IBD: bolestí kazuistika brucha doi: 10.14735/amgh2018251 Naše zkušenosti s léčbou masivního krvácení u Crohnovy nemoci pomocí anti-tnf terapie Experience in the treatment

Více

Transplantační a dárcovská medicína. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Transplantační a dárcovská medicína. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Transplantační a dárcovská medicína Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum AKTUÁLNÍ OTÁZKY TRANSPLANTAČNÍ MEDICÍNY orgány k transplantaci: počet a kvalita počet odebraných orgánů počet transplantovaných

Více

KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007

KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007 KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007 MUDr. Evžen Gregora Pacientský seminář,, Lednice, 8.9. 2007 Česká myelomová skupina spolupracuje s lékaři v ČR a SR při

Více

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM V. Maisnar za Českou myelomovou skupinu Epidemiologická data MM (dle NOR) 1% všech malignit, 10% hematologických Muži/Ženy = 3/2, medián věku:

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Standardní léčba

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Standardní léčba Thalidomid dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Standardní léčba C M G Thalidomid/dexamethason vs MP for induction therapy and Thalidomide/Intron vs Intron A for

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy Zdeněk Kala Česká chirurgická společnost ČLS JEP Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno Fakultní nemocnice

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Glifloziny v terapii DM 2 Zkušenosti z praxe MUDr. Barbora Doležalová IDE CR s.r.o., Chrudim Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických

Více

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy MUDr. Jana Skoupá, MBA Pharma Projects s.r.o. Česká farmako-ekonomická společnost Praha, 15.9.2009 Struktura prezentace Proč model

Více

HIV (z klinického pohledu)

HIV (z klinického pohledu) HIV (z klinického pohledu) David Jilich HIV centrum, Nemocnice Na Bulovce, Praha 11.12. 2014 Vývoj situace ve světě Changes in incidance rate 2001 to 2009 zdroj: UNAIDS Zákadní charakteristika virová infekce

Více

Výběr z mezinárodních časopisů

Výběr z mezinárodních časopisů Hereditárny angioedém ako príčina bolestí Komentář brucha Výběr z mezinárodních časopisů The selection from international journals Water-aided colonoscopy in inflam matory bowel disease patients a randomised,

Více

Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012:

Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012: Age Related Macular Degeneration in Patients in the Czech Republic Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012: 12měsíční a 24měsíční sledování určeno pro VZP jako doklad mapující v diagnostické

Více

Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: 2. vydání

Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: 2. vydání IBD: doporučené postupy Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: 2. vydání Guidelines for the administration of biological therapy in patients with inflammatory bowel

Více

ENTERÁLNÍ VÝŽIVA (EN) U ADOLESCENTŮ S CROHNOVOU CHOROBOU (CD)

ENTERÁLNÍ VÝŽIVA (EN) U ADOLESCENTŮ S CROHNOVOU CHOROBOU (CD) ENTERÁLNÍ VÝŽIVA (EN) U ADOLESCENTŮ S CROHNOVOU CHOROBOU (CD) Jan Melek Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové IV. IBD pracovní dny 8-9.3.2018 Hořovice Základní rozdělení Exkluzivní (EEN) - jediný dietní

Více

Doplněk MM guidelines: Doplněk č. 1 k doporučení z 9/2012 diagnostika a léčba mnohočetného myelomu

Doplněk MM guidelines: Doplněk č. 1 k doporučení z 9/2012 diagnostika a léčba mnohočetného myelomu Doplněk MM guidelines: Doplněk č. 1 k doporučení z 9/2012 diagnostika a léčba mnohočetného myelomu Marta Krejčí XIII. MM workshop a setkání CMG, Mikulov 11.4.2015 Doplněk č. 1 k doporučení z 9/2012: Diagnostika

Více

Česká Myelomová Skupina na poli mnohočetného myelomu

Česká Myelomová Skupina na poli mnohočetného myelomu Česká Myelomová Skupina na poli mnohočetného myelomu Vladimír Maisnar IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Lázně Bělohrad, 10. září 2016 Epidemiologická data: MM 1% všech malignit,

Více

AKUTNÍ TĚŽKÁ KOLITIDA. Z. Šerclová Chirurgické oddělení Nemocnice Hořovice

AKUTNÍ TĚŽKÁ KOLITIDA. Z. Šerclová Chirurgické oddělení Nemocnice Hořovice AKUTNÍ TĚŽKÁ KOLITIDA Z. Šerclová Chirurgické oddělení Nemocnice Hořovice Terminologie: ECCO- Klasifikace aktivity IBD (ISZ): Remise- lehká- středně těžká kolitida - Akutní těžká kolitida (Fulminantní

Více

CE N TRO V A P E ČE A INOVATIVNÍ LE ČIVE

CE N TRO V A P E ČE A INOVATIVNÍ LE ČIVE CE N TRO V A P E ČE A INOVATIVNÍ LE ČIVE PŘÍPRAVKY VE SVĚTLE ÚV 2018 Tomáš Doležal změna paradigmatu financování zdravotnictví VOLUME- BASED HEALTHCARE VALUE- BASED HEALTHCARE Hodnotou je maximální dostupnost

Více

IBD u adolescentů a jejich předání do péče pro dospělé

IBD u adolescentů a jejich předání do péče pro dospělé IBD u adolescentů a jejich předání do péče pro dospělé Katarína Mitrová Pediatrická klinika FNM, Praha ISCARE IVF a.s., Praha Adolescence...fyzický, emoční a kognitivní vývoj......mezi nástupem puberty

Více