MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 9735/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 31. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1. žádost Kláry Bučkové ze dne ve věci udělení výjimky z Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od ve znění předloženém prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. žádost Věry Adámkové ze dne ve věci udělení výjimky z Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od ve znění předloženém prostřednictví přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3. žádost Pvly Frňkové ze dne ve věci udělení výjimky z Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od ve znění předloženém prostřednictví přílohy č. 3 podkldového mteriálu 2. n e s c h v l u j e 2.1 zřzení žádosti Kláry Bučkové do seznmu ždtelů o zjištění bytové jednotky v sociálním pořdníku dle Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , část čtvrtá, článek 12 Udělování výjimek, odst zjištění bytu 0+2 Věře Adámkové dle Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , část čtvrtá, článek 12 Udělování výjimek, odst s c h v l u j e zřzení žádosti Pvly Frňkové do seznmu ždtelů o zjištění bytové jednotky v sociálním pořdníku dle Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , část čtvrtá, článek 12 Udělování výjimek, odst Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí návrhy n úprvu nájemného v bytech v mjetku měst Kopřivnice, včetně bytů zvláštního určení ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy

2 31. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č s c h v l u j e s účinností od : 2.1 zvýšení nájemného v souldu s občnským zákoníkem u všech stávjících nájemních vzthů k bytům v mjetku měst Kopřivnice o 15 %, tj. n Kč 43,76 Kč/m 2 podlhové plochy/měsíc, mimo nájmy v bytových domech n ulici Horní č.p. 1111, v Kopřivnici 2.2 zvýšení nájemného u bytů v bytových domech n ulici Horní č.p. 1111, , Kopřivnice n 30 Kč /m 2 podlhové plochy/měsíc 2.3 s účinností od nájemné ve výši 50 Kč/m 2 podlhové plochy/měsíc pro nově uzvírné nájemní vzthy k bytům, které před uzvřením nájemním smlouvy prošly komplexní rekonstrukcí, zejmén rekonstrukcí elektroinstlce, bytového jádr, přípdně otopné soustvy tm, kde dosud byl oszen jen lokální topidl Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 konání kce - motoristického podniku Vlšská rlly 2016 Mistrovství ČR v rlly 2016 Rlly sprin Série průjezd k. ú. Lubin Větřkovice k. ú. Mniší ve znění žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu z podmínek stnovených správcem komunikcí, SLUMEKO, s.r.o. místní komisí Lubin předložených prostřednictvím přílohy č. 2 4 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o složení užití jistoty ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory - místnost č. 207 o výměře 22,76 m 2 místnost č. 211 o výměře 11,29 m 2, umístěné ve II. NP objektu č. p. 684, který je součástí pozemku p. č. 504 v k. ú. Kopřivnice n ulici Česká, stvebně určené jko kncelář sociální zřízení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor - místnost č. 314 o výměře 52,75 m 2, umístěný ve III. NP objektu č. p. 244, který je součástí pozemku p. č. 1915/3 v k. ú. Kopřivnice n ulici Štefánikov, stvebně určený jko kncelář, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit zveřejnění záměru měst prodt nemovitosti v ktstrálním území Kopřivnice - pozemek prcel číslo 1256, zstvěná ploch nádvoří o výměře 187 m 2, jehož součástí je stvb č.p. 407, objekt občnské vybvenosti, - nově vzniklý pozemek prcel číslo 1257/1 osttní ploch o výměře 705 m 2, uprvený geometrickým plánem č /2015 ze dne n ulici Sokolovská v Kopřivnici to formou obálkové metody s podmínkou minimální

3 31. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č nbídkové ceny ve výši Kč, kdy kritériem bude nejvyšší nbídková cen, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko strnou kupující pnem Josefem Kovříkem, <nonymizováno>, pnem Klementem Kovříkem, <nonymizováno>, pní Jnou Sigmundovou <nonymizováno> jko strnou prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku p.č. 1212/4 osttní ploch - osttní komunikce o výměře 697 m² v ktstrálním území Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko strnou prodávjící pnem Miroslvem Kršikem, <nonymizováno> jko strnou kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. 1536/45 osttní ploch - jiná ploch o výměře 222 m² v ktstrálním území Kopřivnice odděleného n zákldě geometrického plánu č /2015 ze dne vyhotoveného Václvem Mťátkem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko budoucí strnou povinnou z věcného břemene společností RWE GsNet, s.r.o. se sídlem v Ústí nd Lbem, Klišská 940, , IČ jko budoucí strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemku prc. č. 1536/42 v ktstrálním území Kopřivnice ochrnným pásmem plynárenského zřízení ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t 1.1 uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Ing. Mrtinem Švidrnochem, <nonymizováno> jko prodávjícím, jejímž předmětem je výkup pozemků prc. č. 899/2 - osttní ploch, jiná ploch prc. č. 25/7 osttní ploch, osttní komunikce v k.ú. Mniší ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu

4 31. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím mnžely Petrem Horákem, < nonymizováno > Mrtinou Horákovou, <nonymizováno> jko prodávjícími, jejímž předmětem je výkup odděleného pozemku prc. č. 26/3 osttní ploch, osttní komunikce v k.ú. Mniší, n zákldě geometrického plánu č /2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření Drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko obdrovným Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, 28.říjn 117<nonymizováno>IČO , zstoupeným z pověření hejtmn krje Správou silnic MSK, p.o., se sídlem v Ostrvě, Úprkov 795/1, IČO jko dárcem, jejímž předmětem je drování pozemku p.č. 1688/15 (n zákldě geometrického plánu č /2015) v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst neschválit zveřejnění záměru měst prodt p.č. 3372/ m 2 trvlý trvntý porost, 3372/ m 2 zstvěná ploch nádvoří, část p.č. 3380/ m 2 - orná půd v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dohody o činnosti umístění stvby v ochrnném pásmu vodního díl č.1292/d/nj/2016 n kci MŠ Jeřbink Energetická optření městem Kopřivnice jko investorem stvby společností Severomorvské vodovody knlizce Ostrv.s., se sídlem v Ostrvě Mriánských Horách, 28.říjn 1235/169, , IČ , jko vlstníkem provozovtelem vodárenského zřízení, jejímž předmětem je souhls s umístěním stvby stnovení podmínek pro relizci budoucí provoz stvby ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko oprávněným ČR Povodím Odry, státní podnik, IČ , se sídlem v Ostrvě, Vrenská

5 31. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č /49, jko povinným, jejímž předmětem je budoucí umístění vyústního objektu n části pozemku prc. č. 991/1 v k.ú. Vlčovice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit v přípdě schválení finnční podpory ze Státní podpory sportu pro rok 2016, Progrmu pro HOCKEY CLUB Kopřivnice, IČ n relizci projektu Rolb n úprvu ledové plochy finnční spoluúčst n dofinncování relizce kce ve výši minimálně 20 % relizčních nákldů mximálně 800 tis. Kč její zřzení do rozpočtu měst pro rok Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 příprvu podání žádosti o dotci pro projekt Mteřská škol Frncouzská v Kopřivnici energetická optření v rámci 19. výzvy Ministerstv životního prostředí v rámci Operčního progrmu Životní prostředí, oblst podpory 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 plnou moc k jednání se Státním fondem životního prostředí ČR pro žádost o dotci v rámci 19. výzvy Ministerstv životního prostředí v rámci Operčního progrmu Životní prostředí, oblst podpory 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit v přípdě schválení dotce ze strny Ministerstv životního prostředí n relizci projektu Mteřská škol Frncouzská v Kopřivnici energetická optření, spolufinncování ve výši minimálně 60 % způsobilých výdjů 100 % nezpůsobilých výdjů zřzení tohoto finncování do rozpočtu měst příslušného relizčního roku Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 příprvu podání žádosti o dotci pro projekt Mteřská škol Jeřbink v Kopřivnici energetická optření v rámci 19. výzvy Ministerstv životního prostředí v rámci Operčního progrmu Životní prostředí, oblst podpory 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 plnou moc k jednání se Státním fondem životního prostředí ČR pro žádost o dotci v rámci 19. výzvy Ministerstv životního prostředí v rámci Operčního progrmu Životní prostředí, oblst podpory 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných

6 31. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č budov zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit v přípdě schválení dotce ze strny Ministerstv životního prostředí n relizci projektu Mteřská škol Jeřbink v Kopřivnici energetická optření, spolufinncování ve výši minimálně 60 % způsobilých výdjů 100 % nezpůsobilých výdjů zřzení tohoto finncování do rozpočtu měst příslušného relizčního roku Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 příprvu podání žádosti o dotci pro projekt Dům dětí mládeže v Kopřivnici energetická optření v rámci 19. výzvy Ministerstv životního prostředí v rámci Operčního progrmu Životní prostředí, oblst podpory 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 plnou moc k jednání se Státním fondem životního prostředí ČR pro žádost o dotci v rámci 19. výzvy Ministerstv životního prostředí v rámci Operčního progrmu Životní prostředí, oblst podpory 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit v přípdě schválení dotce ze strny Ministerstv životního prostředí n relizci projektu Dům dětí mládeže v Kopřivnici energetická optření, spolufinncování ve výši minimálně 60 % způsobilých výdjů 100 % nezpůsobilých výdjů zřzení tohoto finncování do rozpočtu měst příslušného relizčního roku Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření odboru rozvoje měst k rozpočtu měst n rok 2016 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci o probíhjícím jednání městem Kopřivnicí Ttr Trucks. s. ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. s c h v l u j e příprvu mjetkoprávních převodů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit rozpočtová optření k rozpočtu měst Kopřivnice n rok 2016

7 31. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění návrhu odboru finncí předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. v y l u č u j e n zákldě protokolu z jednání komise pro hodnocení nbídek, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu, uchzeče o veřejnou zkázku Orgnizční dministrtivní zjišťování zdávcího řízení ve smyslu pltného zákon uprvujícího zdávání veřejných zkázek, to společnost Mott McDonld, spol. s r. o., se sídlem v Prze 1, Národní 984/15, , IČ z důvodů nedoložení kvlifikční předpokldů v poždovném rozshu 2. r o z h o d u j e 2.1 n zákldě protokolu z jednání komise pro hodnocení nbídek, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu, o nejvýhodnější nbídce uchzeče o veřejnou zkázku Orgnizční dministrtivní zjišťování zdávcího řízení ve smyslu pltného zákon uprvujícího zdávání veřejných zkázek, to nbídce uchzeče Společnost Výběrovk, vedoucí společník Výběrovk, s. r. o., se sídlem v Ostrvě Slezské Ostrvě, Podzámčí 482/62, , IČ , dlší společník Veřejné zkázky, s. r. o., se sídlem v Prze 1 Stré Město, Revoluční 724/7, , IČ n zákldě protokolu z jednání komise pro hodnocení nbídek, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu o dlším pořdí uchzečů o veřejnou zkázku Orgnizční dministrtivní zjišťování zdávcího řízení ve smyslu pltného zákon uprvujícího zdávání veřejných zkázek, tkto: 2. PPE.CZ s. r. o., se sídlem v Ostrvě Morvské Ostrvě, Nádržní 3113/128, , IČ Quntum CZ, s. r. o., se sídlem v Ostrvě Mriánských horách, Krlická 2104/1, , IČ s c h v l u j e uzvření rámcové příkzní smlouvy městem Kopřivnice jko příkzcem Společnost Výběrovk, vedoucí společník Výběrovk, s. r. o., se sídlem v Ostrvě Slezské Ostrvě, Podzámčí 482/62, , IČ , dlší společník Veřejné zkázky, s. r. o., se sídlem v Prze 1 Stré Město, Revoluční 724/7, IČ jko příkzníkem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. j m e n u j e v souldu s ustnovením 102 odst. 2 písm. h) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v pltném znění, pn Krl Mtulu, <nonymizováno> členem Komise Rdy měst Kopřivnice pro místní část Lubin

8 31. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č n e s c h v l u j e jmenování pn Ing. Bc. Miroslv Dvořák, <nonymizováno> členem Komise Rdy měst Kopřivnice pro místní část Lubin Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí zprávu o průběhu plnění Zdrvotního plánu měst Kopřivnice n lét z rok 2015 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání n e s c h v l u j e udělení výjimky z Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice ždteli Jromíru Smítlovi, <nonymizováno> ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o reklmě městem Kopřivnice INA Finnce, s. r. o., se sídlem v Příboře, Štrmberská 1577, , IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o reklmě městem Kopřivnice Bng & Olufsen, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Průmyslový prk 305, , IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3 uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice Bng & Olufsen, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Průmyslový prk 305, , IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.4 uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice SHARP CENTRUM Ostrv, s. r. o., se sídlem v Ostrvě, Chocholouškov 1238/9, , IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 1.5 poskytnutí dru v podobě ročního předpltného Kopřivnických novin, který byl předmětem výhry n Obecním plese 2016.

9 31. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání s c h v l u j e zpojení měst do národní kmpně Vljk pro Tibet formou vyvěšení tibetské vljky n budově Městského úřdu Kopřivnice dne 10. březn Rd měst po projednání s c h v l u j e užití znku měst Kopřivnice pro účely obrzové přílohy vědecké publikce Klíč ke znkům měst České republiky v souldu s Prvidly pro užívání znku měst Kopřivnice log Projektu Zdrvé město místní Agend 21 Kopřivnice předloženými prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem 1.1 Asocicí zdrvotně postižených, smíšená orgnizce Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Sokolovská 393, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n kci v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 Jiřím Bednříkem, <nonymizováno> jko příjemcem jejímž předmětem je poskytnutí dotce n kci v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3 FUDOKEN KAI AIKIDO, ČESKOU UNII AIKIDO, se sídlem v Libhošti, Libhošť 184, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené n činnost v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.4 Jokerit Kopřivnice, z.s., se sídlem v Kopřivnici, Frncouzská 1204, IČ jko příjemcem jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 1.5 Junákem českým skutem, středisko Příbor, se sídlem v Příboře, Lidická 51, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost kci v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 1.6 KLUBEM MALÉ KOPANÉ z.s. KOPŘIVNICE, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 58/31, Kopřivnice, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n činnost n kce v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím uprvené přílohy č. 6 podkldového mteriálu 1.7 Mgr. Mrtou Kozinovou, <nonymizováno> jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n kci v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu

10 31. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č APOLO Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Kpt. Jroše 1077/3, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n kci v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 podkldového mteriálu 1.9 SH ČMS - Sborem dobrovolných hsičů Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Štrmberská 410, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n kce v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 9 podkldového mteriálu 1.10 Tělocvičnou jednotou Sokol Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n činnost, kce n trenérskou činnost v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 10 podkldového mteriálu 1.11 TJ START Kopřivnice, o.s., se sídlem v Kopřivnici, Alšov 1144/11, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n energetické nákldy kce v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 11 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem 2.1 AVZO TSČ ČR, ZO Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Česká 868, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, činnost, kce trenérskou činnost v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 12 podkldového mteriálu 2.2 Pionýrem, z. s., pionýrskou skupinou Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Frncouzská 1197, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, energetické nákldy, činnost n kce v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 13 podkldového mteriálu 2.3 Asocici sportovních klubů Ttr Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost, n kce trenérskou činnost v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 14 podkldového mteriálu 2.4 Atletickým klubem Emil Zátopk Kopřivnice, z. s., se sídlem v Kopřivnici, ul. Kpt. Nálepky 1073/10, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost, n kce trenérskou činnost v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 15 podkldového mteriálu 2.5 BK Kopřivnice, z. s., se sídlem v Kopřivnici, Ke Koryčce 770/2, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost, n kci trenérskou činnost v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 16 podkldového mteriálu 2.6 FBC Vikings Kopřivnice, z. s., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163/12, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby

11 31. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č s nájmem spojené, n činnost kce v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 17 podkldového mteriálu 2.7 FC Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Komenského 830, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost, n kci trenérskou činnost v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 18 podkldového mteriálu 2.8 FC Vlčovice Mniší, z. s., se sídlem v Kopřivnici Vlčovice, Vlčovice 84, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost, n kci trenérskou činnost v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 19 podkldového mteriálu 2.9 Figure Skting Clubem Kopřivnice, o. s., se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo nám. 540, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost, n kci trenérskou činnost v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 20 podkldového mteriálu 2.10 Hockey clubem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo nám. 540, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost, n kce trenérskou činnost v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 21 podkldového mteriálu 2.11 Junákem českým skutem, středisko Kopřivnice z.s., se sídlem v Kopřivnici, Komenského 1520, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n energetické nákldy, n činnost kce v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 22 podkldového mteriálu 2.12 Klubem házené Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Sportovní 741, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost, n kce trenérskou činnost v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 23 podkldového mteriálu 2.13 Klubem volejblu TATRA Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost, n kci trenérskou činnost v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 24 podkldového mteriálu 2.14 Ski - Klubem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Pseky 456/15, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost, n kci trenérskou činnost v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 25 podkldového mteriálu 2.15 Sportovním klubem Kopřivnice, z. s., se sídlem v Kopřivnici, Husov 1340/9, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost, n kce trenérskou činnost v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 26 podkldového mteriálu 2.16 Tenisovým klubem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Tenisový reál, Dolní 16, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n energetické nákldy spojené s činností mládeže do 26 let, n činnost trenérskou činnost v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 27 podkldového mteriálu

12 31. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č TJ SPARTAK Lubin, se sídlem v Kopřivnici, Lubin 182, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost, n kci trenérskou činnost v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 28 podkldového mteriálu 2.18 Zákldní školou dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369, okres Nový Jičín se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 369, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené n kci v roce 201, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím uprvené přílohy č. 29 podkldového mteriálu 2.19 Klubem házené Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Sportovní 741, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n extrligu házené mužů v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 30 podkldového mteriálu 3. s c h v l u j e použití znku měst Kopřivnice pro příjemce dotcí z oblsti sportu pro rok 2016, kterým budou Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst schválené n zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice dne Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem 1.1. Zákldní školou svté Zdislvy Kopřivnice, školskou právnickou osobou se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 117, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n ktivity pro žáky podporovné městem Kopřivnice v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. Pedgogicko-psychologickou pordnou, Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí se sídlem v Novém Jičíně, Žižkov 3, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je úhrd nákldů n využití nebytových prostor pobočky n ul. Štefánikov 1163 v Kopřivnici v roce 2016 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1. dodtek č. 10 ke zřizovcí listině příspěvkové orgnizce ZŠ Alšov ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. dodtek č. 13 ke zřizovcí listině příspěvkové orgnizce ZŠ Emil Zátopk ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3. dodtek č. 14 ke zřizovcí listině příspěvkové orgnizce ZŠ dr. Mildy Horákové ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu.

13 31. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání b e r e n vědomí výroční zprávu o činnosti v oblsti poskytování informcí dle zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informcím, v pltném znění, z rok 2015, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem Zákldní uměleckou školou Zdeňk Burin, Kopřivnice, příspěvkovou orgnizcí se sídlem v Kopřivnici, Štrmberská 294/1, IČ , jko příjemcem jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n kci Svět pohádek, dobrodružství fntzie, ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zákldní školou Kopřivnice - Lubin, okres Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí se sídlem v Kopřivnici, Lubin 60, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n kulturní kce - Lubinský zpěváček, Jrní rodinný jrmrk n sportovní kci - Lubinská střel, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Spolkem Loutkohereckého divdl ROLNIČKA Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 368/1A, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n nájmy služby s nájmem spojené, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Mgr. Vldnem Jílkem, <nonymizováno>, jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost n kci - videoklip při příležitosti oslv 15. výročí cimbálové muziky Prmínky, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Komorním orchestrem Kopřivnice, z.s. se sídlem v Kopřivnici, Štrmberská 294/1b, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost n kci - Podzimní koncert, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu Spolkem hudebníků Městského dechového orchestru Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 368/1, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost n kci Novoroční koncert Městského dechového orchestru, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.6 podkldového mteriálu Okáčkem, z. s. se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n nájmy služby s nájmem spojené n činnost,

14 31. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu SH ČMS - Sborem dobrovolných hsičů Mniší se sídlem v Kopřivnici, Mniší 10, IČ , jko příjemcem jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost, n sportovní kci - Floriánek cup, kulturní kci - Trdiční pochování bsy trenérskou činnost ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 podkldového mteriálu Občnským sdružením BESKYD MODEL KIT SHOW, se sídlem v Kopřivnici, Frncouzská 1191/5, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n kci ročník Beskyd Model Kit Show Kpřivnice 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 9 podkldového mteriálu Českým svzem včelřů, z.s., zákldní orgnizcí Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, N drhách 466/11, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n kci Festivl medu písničky - včelřské dny v muzeu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 10 podkldového mteriálu Společností ktolického domu v Lubině, se sídlem v Kopřivnici, Lubin 183, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n divdelní předstvení, koncert, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 11 podkldového mteriálu Českým svzem žen, z.s. ZO Lubin, se sídlem v Prze 5 Smíchově, Ostrovského 253/3, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n Dětský mškrní ples trdiční kci, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 12 podkldového mteriálu Ktolickou besedou v Kopřivnici, z.s. se sídlem v Kopřivnici, Štrmberská 378/2, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n kce - Letní den pro Kopřivnici KOPŘIVA 2016 přehlídk netrdičních divdel, 30. ročník, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 13 podkldového mteriálu Mgr. Dvidem Mcháčkem, <nonymizováno> jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n kci - KoprCon 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 14 podkldového mteriálu Zákldní školou Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín, se sídlem v Kopřivnici, Alšov 1123, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n Výměnný pobyt žáků ZŠ Kopřivnice Alšov 1123 v prtnerském městě Zwönitz (Německo), ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 15 podkldového mteriálu SH ČMS - Sborem dobrovolných hsičů Lubin II, se sídlem v Kopřivnici, Lubin 51, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost, n sportovní kci - Pohárovou soutěž žáků dorostu, kci Družb s DHZ Háj u Turčinských Teplíc (Slovensko) trenérskou činnost,

15 31. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 16 podkldového mteriálu 1.2 uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárcem Sjednocenou orgnizcí nevidomých slbozrkých ČR, Oblstní odbočkou Nový Jičín, se sídlem v Novém Jičíně, Sokolovská 9, IČ , jko obdrovným, jejímž předmětem je poskytnutí finnčního dru z Fondu rozvoje rezerv ve výši 4000 Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 17 podkldového mteriálu. 2. n e s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem Mgr. Adélou Jiříkovou, <nonymizováno>, jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n Klub mminek - n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost n kci Léto 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 18 podkldového mteriálu 3. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 3.1 uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem Zákldní školou Mteřskou školou Motýlek Kopřivnice, Smetnov 1122, příspěvkovou orgnizcí, se sídlem v Kopřivnici, Smetnov 1122/1, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n kci Motýlek 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 19 podkldového mteriálu Pěveckým sdružení Kopřivnice, z.s. se sídlem v Kopřivnici, Štrmberská 378/2, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost, n kulturní kci - XX. Přehlídk pěveckých sborů n kci Návštěv sboru Choeur ACCORD z frncouzského prtnerského měst Trppes, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 20 podkldového mteriálu MVDr. Hnou Chocholtou, se sídlem v Kopřivnici, N Vápenkách 376/31, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n nájmy služby s nájmem spojené n kce - Šostýnská Venuše 2016, Světlo orientu krjské kolo celostátní postupové soutěže dětských skupin orientálního tnce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 21 podkldového mteriálu Tnečním centrem Relx, z.s. se sídlem v Kopřivnici, Dukelská 1059/18, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n nájmy služby s nájmem spojené, n činnost n kce - Tncem kolem svět ročník, Účst n národní soutěži ve Vídni, Krnevl neb v Kopřivnici jko v Riu 3. ročník, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 22 podkldového mteriálu Živou Mndlou, z.s., se sídlem v Kopřivnici, Osvoboditelů 1214/11, IČ ,

16 31. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n Kulturní vzdělávcí činnost [árt té kfé] MANDALA, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 23 podkldového mteriálu Mgr. Kteřinou Zmiškovou, se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 891/11, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n nájmy služby s nájmem spojené, n výstvy v K-glerii n kci - Guerill knitting neboli ženy ženám IV, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 24 podkldového mteriálu 3.2 uzvření Dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtelem Kulturou srdcem o.s., se sídlem v Kopřivnici, Družební 925/2c, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n kulturní kci - Kopřivnická soutěž kpel 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 25 podkldového mteriálu 4. s c h v l u j e použití znku měst Kopřivnice pro příjemce dotcí z oblsti kultury národních vzthů pro rok 2016, kterým budou Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst schválené n zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice dne Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Smlouvy o účsti n projektu O nšem městě chceme rozhodovt s vámi, městem Kopřivnice Jonášem Holubem, <nonymizováno> ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e uzvření veřejnoprávní smlouvy podle 3 odst. 2 zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů městem Kopřivnice městem Štrmberk, se sídlem ve Štrmberku, Náměstí 9, , jejímž předmětem je plnění úkolů obecní policie podle výše uvedeného zákon, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. p o věřuje strostu podpisem veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení.

17 31. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření odboru životního prostředí k rozpočtu měst n rok 2016 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. Mgr. Dgmr Rysová místostrostk Ing. Miroslv Kopečný strost

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 56605/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 568-592 Usnesení 25. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 15065/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-57 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 12954/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 370-397 Usnesení 16. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 45529/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 451-470 Usnesení 19. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 62902/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 341-369 Usnesení 15. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 9796/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-73 Usnesení 4. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 4911/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1800-1826 Usnesení z 57. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 10327/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 317-341 Usnesení 15. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 13990/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2677-2702 Usnesení z 83. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 398-414 Usnesení 17. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 30325/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 542-567 Usnesení 24. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 653/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 46-65 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 3. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE uživuživ Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 25434/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2037-2081 Usnesení ze 65.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5411/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2035-2079 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 67. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 05.02.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 23206/2012/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 224-238 Usnesení 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 20584/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 529-541 Usnesení 23. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8637/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2970-3018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 94. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 20.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 415-450 Usnesení 18. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2468/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2547-2574 Usnesení ze 79. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 33293/2016 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 289-313 Usnesení 12. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2290/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1776-1799 Usnesení z 56. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 18790/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1962-1968 Usnesení z 62. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 36677/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2955-2976 Usnesení z 91. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 39807/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 392-432 Usnesení ze 13. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 61738/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 898-931 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 28. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.12.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 51927/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2360-2389 Usnesení ze 74. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&7979/2010/Šo ZPRACOVATEL: Bc. Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 513-538 Usnesení 23. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 62915/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2508-2546 Usnesení ze 78. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 74850/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1-29 Usnesení z 1. schůze Rdy měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5088/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 170-193 Usnesení ze 5. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 10302/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1832-1872 Usnesení z 59. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 49016/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 83-96 Usnesení 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 22780/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2016-2036 Usnesení z 64. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17898/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 261-295 Usnesení z 8. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20581/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2736-2768 Usnesení z 86. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17135/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2705-2735 Usnesení z 85. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20320/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1969-2015 Usnesení z 63. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54930/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1611-1638 Usnesení z 51. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 50/2010/OPE&66002/2011/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 160-193 Návrh Usnesení 7. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5310/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2575-2600 Usnesení z 80. schůze Rdy

Více

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 4. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 202 - Rd měst po projednání ukončení smlouvy o výpůjčce Notebooku PRESARIO včetně příslušenství ze dne 02.07.2002 městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Jromírem Nvrátilem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&37044/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 676-698 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 19. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 15060/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 232-260 Usnesení ze 7. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2403/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 146-169 Usnesení ze 4. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5899/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1133-1178 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 31. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 69739/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3110-3135 Usnesení z 95. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17220/2014/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 505-530 Usnesení 21. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 40180/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2224-2263 Usnesení ze 70. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 59722/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3073-3109 Usnesení z 94. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 33975/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1336-1392 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 42. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 28.06.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 43331/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2264-2316 Usnesení ze 71. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54601/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2390-2428 Usnesení ze 75. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55287/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1837-1882 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 62. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.11.2012

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25853/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1232-1266 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 39. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.05.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 52642/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3018-3072 Usnesení z 93. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&49324/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 828-866 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 22. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 88327/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 94-145 Usnesení ze 3. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 7139/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 95-152 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 5. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 10.02.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&5479/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 195-252 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 7. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 48011/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2319-2359 Usnesení ze 73. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 52343/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1563-1610 Usnesení z 50. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 15502/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1901-1961 Usnesení z 61. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 64578/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1721-1775 Usnesení z 55. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 86543/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 11-42 Usnesení 2. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 18562/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 248-307 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 9. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.04.2015

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 27937/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2836-2878 Usnesení z 88. schůze Rdy

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29944/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1267-1331 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 40. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 07.06.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 64. schůze Rdy obce Velké Březno, která se konl dne 14. 3. 2018 od 16:30 n Obecním úřdě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michl Kulhánek, Ing. Mgr. Michl Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslv Štefl Ph.D.,

Více