Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji"

Transkript

1 Aquakon, Prkopnická 24, Ostrava Jih I: Tel/fax: , Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji Vyhodnocení vliv koncepce dle pílohy. 9 zákona. 100/2001 Sb. O posuzování vliv na životní prostedí v platném znní Zpracoval: Osvdení odborné zpsobilosti dle zákona. 244/92 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí vydáno pod.j. 3869/625/OPV/93, autorizace podle zákona. 100/2001 Sb. vydána dne pod.j. Spolupráce: RNDr. Vladimír Suk 3454/740/03 Poet výtisk: 3 (vetn 1 autorského výtisku). Výtisk. Ostrava, kvten 2010

2 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 2 z 121 STRATEGIE VYUŽITÍ BROWNFIELDS VE ZLÍNSKÉM KRAJI Vyhodnocení vliv koncepce na životní prostedí dle pílohy. 9 zákona. 100/2001 Sb. Obsah: O posuzování vliv na životní prostedí v platném znní I. Obsah a cíle koncepce, její vztah k jiným koncepcím I.1. Obsah a cíle koncepce... 4 I.2. Vztah k jiným koncepcím Zlínského kraje... 8 II. Informace o souasném stavu životního prostedí v doteném území a jeho pravdpodobný vývoj bez provedení koncepce II.1. Stav životního prostedí v Zlínském kraji II.2. Pravdpodobný vývoj bez provedení koncepce III. Charakteristiky životního prostedí v oblastech, které by mohly být provedením koncepce významn zasaženy IV. Veškeré souasné problémy životního prostedí, které jsou významné pro koncepci, zejména vztahující se k oblastem se zvláštním významem pro životní prostedí (nap. oblasti vyžadující ochranu podle zvláštních právních pedpis 12a )) V. Cíle ochrany životního prostedí stanovené na mezinárodní, komunitární nebo vnitrostátní úrovni, které mají vztah ke koncepci a zpsob, jak byly tyto cíle vzaty v úvahu bhem její pípravy, zejména pi porovnání variantních ešení V.1. Referenní cíle OŽP V.2. Vazby jednotlivých strategických cíl na referenní cíle OŽP VI. Závažné vlivy (vetn sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, stedndobých a dlouhodobých, trvalých a pechodných, pozitivních a negativních vliv) navrhovaných variant koncepce na životní prostedí VI.1. Hodnocení výsledného znní strategického dokumentu VI.1.1. ást analytická VI.1.2. ást návrhová VI.1.3. Implementace strategie VI.2. Varianty ešení koncepního dokumentu VI.3. Hodnocení návrhové a implementaní ásti VI.4. Posouzení strategického dokumentu pokud jde o oekávané environmentální aspekty VII. Plánovaná opatení pro pedcházení, snížení nebo kompenzaci všech závažných negativních vliv na životní prostedí vyplývajících z provedení koncepce VIII. Výet dvod pro výbr zkoumaných variant a popis, jak bylo posuzování provedeno, vetn pípadných problém pi shromažování požadovaných údaj (nap. technické nedostatky nebo nedostatené know-how) VIII.1. Varianty ešení VIII.2. Pravdpodobné vlivy v dsledku neprovedení strategie (tzv. nulová varianta) VIII.3. Metodika posouzení VIII.4. Postup zpracování vyhodnocení dle zákona. 100/2001 Sb IX. Stanovení monitorovacích ukazatel (indikátor) vlivu koncepce na životní prostedí

3 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 3 z 121 X. Popis plánovaných opatení k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vliv zjištných pi provádní koncepce XI. Stanovení indikátor (kritérií) pro výbr projektu XI.1. Posouzení systému implementace XI.2. Pedprojektové environmentální hodnocení pi píprav projekt XI.3. Formální environmentální hodnocení v rámci výbrových ízení - návrh XII. Vlivy koncepce na veejné zdraví XIII. Netechnické shrnutí výše uvedených údaj XIV. Souhrnné vypoádání vyjádení obdržených ke koncepci z hlediska vliv na životní prostedí a veejné zdraví XIV.1. Vyjádení k Oznámení SEA XIV.2. Vyjádení ke koncepnímu materiálu (vlastní strategii) XV. Závry a doporuení vetn návrhu stanoviska ke koncepci XV.1. Závr posouzení strategického zámru z hlediska oekávaných vliv na životní prostedí a veejné zdraví XV.2. Návrh stanoviska ke koncepci XVI. Pílohy

4 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 4 z 121 I. Obsah a cíle koncepce, její vztah k jiným koncepcím. I.1. Obsah a cíle koncepce Jedná se o ucelený specializovaný koncepní dokument programového charakteru, který má specifické tématické postavení mezi ostatními koncepními materiály zpracovanými pro rozvoj Zlínského kraje. Postavení koncepce Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji (SBZK) vi ostatním koncepcím je multioborové a prezové a úkolem SBZK je stanovit prioritní smry a zásady ešení stávajících opuštných ploch tžebního, prmyslového, zemdlského, sociálního a vojenského typu (tradiní rozdlení brownfields) pro jejich revitalizaci formou optovného zprovoznní, pípadn formou zmny jejich pvodního úelu a využití. Pro vybrané prioritní lokality byly zpracovány návrhy projektových zámr v jejich základní ideové podob, které budou rozpracovávány v detailech v rámci dalšího projektového ízení a pedrealizaní píprav. Z tohoto pohledu se jedná o jeden z lokalitn cílených programových dokument Zlínského kraje s velmi diverzifikovaným portfoliem, který pi realizaci mže potenciáln ovlivnit široké spektrum oblastí zahrnujících problematiku životního prostedí. Základním cílem koncepce je vytvoení podmínek pro zlepšení stavu postižených lokalit, ve kterých se registrované brownfields vyskytují, a využití stávajících možností v potenciálu krajiny jejich perspektivním využitím, které je z hlediska celospoleenského i z hlediska trvalé udržitelnosti pijatelnjší ve srovnání napíklad s budováním a rozvojem nových prmyslových zón v nov zizovaných lokalitách. Vymezením rozsahu strategického dokumentu byla pijata strategická vize: Díky aktivní spolupráci a aplikaci dostupných nástroj chce Zlínský kraj dosáhnout do roku 2020 co nejefektivnjší regenerace brownfields a jejich následného využití. Koncepce SBZK pedstavuje strategii dosažení cílového stavu a nástin prostedk, strategických priorit a opatení pro dosažení stanoveného cíle. Je tvoena dvma základními vzájemn provázanými strategickými prioritami, které mají stanovit rámec pro realizaci konkrétních projekt na jednotlivých lokalitách podle reálnosti ešení místní situace. Tyto strategické priority (P1 a P2) budou rozvíjeny ve vzájemné koordinaci a v návaznosti na mnící se spoleenské podmínky, které budou urovat bhem platnosti koncepce i možnosti ešení jednotlivých ploch oznaených jako brownfields. Úelem zpracovaného dokumentu je zastavit pokraující

5 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 5 z 121 devastaci postižených území, chátrání objekt, které se v brownfields nalézají a vytvoit podmínky pro investory, které by zajistily preferenci využití brownfields ped hledáním nových zón pro umístní jejich aktivit. Strategický dokument SBZK erpá z doposud provedených analýz a pehled registrovaných brownfields, které byly pro úel koncepce doplnny a aktualizovány. Pitom byly identifikovány nejdležitjší okolnosti jednotlivých brownfields ve Zlínském kraji, které rozhodujícím zpsobem ovlivují možnost jejich revitalizace a nového využití do budoucna a spoívají, v jejich souasném charakteru, rozboru vlastnických pomr, dopravní dostupnosti, efektivit využití investovaných finanních prostedk a lokáln specifických pomrech v okolí jednotlivých brownfields. Realizace projektových zámr je ovlivnna koncepními dokumenty speciálního charakteru, které mají z hlediska ešení problematiky brownfields ve Zlínském kraji podprný a regulaní vliv pro jednotlivé oblasti. Revitalizace brownfields má z tohoto hlediska prezový charakter a zahrnuje m.j. oblast spoleenskou a sociální, oblast rozvoje zamstnanosti, oblast pée o krajinu a využití jejího potenciálu i specifické oblasti jako nap. vliv na kvalitu složek životního prostedí, nakládání s odpady, krajinný ráz apod. Pípravou a podporou podmínek pro atraktivní využití brownfields se oekává i dopad ve form zvýšeného zájmu investor o již díve využitá území i se zanedbanou technickou infrastrukturou ve srovnání se zájmem investovat ve Zlínském kraji do nov budovaných podnikatelských objekt a zaízení. Z hlediska vliv na životní prostedí je potebné zachovat pi realizaci SBZK i environmentální hodnoty, lokální charakter a krajinný ráz Zlínského kraje. Tuto problematiku eší SBZK jako souást základních smr ešení brownfields a zpsobu, jakým bude revitalizace jednotlivých lokalit koncepn zamena. Jako základní vstupní kriterium v této oblasti je nutno uvážit, že souasný stav brownfields, které lze definovat Brownfields je nemovitost (pozemek nebo objekt), která se nachází na souasn nebo v minulosti zastavném území, která není efektivn využívaná a která je zanedbaná a pípadn i kontaminovaná. Jedná se o nemovitost, kterou nelze efektivn využívat, aniž by probhl proces její regenerace. Brownfields obvykle vzniká jako pozstatek prmyslové, zemdlské, rezidenní i jiné aktivity. Problematiku lokalit, které lze oznait jako brownfields, lze ešit bu obnovením jejich pvodní funkce nebo nahrazením novým typem využití.

6 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 6 z 121 je znan zdevastovaný a jejich optovné zalenní do funkních krajinných struktur a efektivního spoleenského využití pro pvodní nebo nov vytvoenou funkci je jednoznan pínosné z hlediska sociálního i environmentálního. Pi výbru a realizaci projekt revitalizaních zámr je však nutno zajistit, aby jejich nové využití bylo v souladu se souasnou legislativou v oblasti životního prostedí a aby v dsledku realizace tohoto spoleensky pínosného programu nevznikaly podmínky ohrožující životní prostedí a zdraví lidí. Vymezení rozsahu koncepce: Hlavní cíl: do roku 2020 dosáhnout do nejefektivnjší regenerace brownfields ve Zlínském kraji a zahájit jejich následné využití. Tento cíl zahrnuje následující oblasti: - Zlepšení celkového obrazu Zlínského kraje - Rozšíení píležitostí pro podnikatele - Podpora ekonomických aktivit v revitalizovaných oblastech - Zlepšení nabídky pracovních píležitostí - Zlepšení kvality životního prostedí K dosažení tohoto hlavního cíle jsou koncepcí definovány dv strategické priority. V rámci koncepce SBZK byla provedena identifikace problému, byl vytvoen seznam brownfields ve Zlínském kraji, ze kterého byl na základ analýzy SWOT a multikriteriální analýzy pomocí objektivn stanovených kriterií vytvoen seznam brownfields urených pro prioritní ešení (short-list), který zahrnuje 36 lokalit. Dv strategické priority, na nichž je koncepce SBZK postavena, tvoí relativn autonomní oblasti, avšak úinnost výsledné realizace cíle koncepce mže být naplnna, pokud budou tyto oblasti rozvíjeny ve vzájemné provázanosti a koordinaci. Pedstavují tak vzájemn propojený, integrovaný a vzájemn se podmiující systém, který dále doplují i klíová vertikáln organizovaná opatení a aktivity.

7 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 7 z 121 Základní strukturu koncepce SBZK je možno znázornit v tabulce: Priority Opatení Priorita P1. Spolupráce a marketing Strategická vize SBZK O.1.1. Podpora koncepního rozvoje území O.1.2. Vytvoení vnjšího institucionálního prostedí O.1.3. Vytvoení vnitního institucionálního prostedí O.1.4. Aktivní marketing kraje v propagaci brownfields Priorita P2. Investice a realizace O.2.1. Podpora pílivu investic do rozvoje brownfields O.2.2. Podpora absorpce v oblasti rozvoje brownfields Priority koncepce a jednotlivá opatení vetn doporuených aktivit jsou v plném znní uvedena v tab. 1a a 1b v píloze. 3. Pro nejbližší období byly na základ kriterií stanoveny prioritní projekty, které jsou doporueny koncepcí SBZK k ešení (short-list) a byl pro n vypracován pasport vetn základního zamení a jejich pedpokládané finanní náronosti. Problematika ochrany životního prostedí a zdraví lidí v konkrétních podmínkách navzájem velmi rznorodých lokalit je však nad rámec takto koncepn zpracovaných projektových zámr, které nejsou doposud rozpracovány v potebné míe podrobnosti. Z tohoto dvodu bylo nutno zamit hodnocení SEA výhradn na znní koncepního dokumentu zpracovaného pro celou plochu Zlínského kraje. ešení konkrétních lokálních problém, které je velmi individuální a má lokáln specifický charakter, bude ešeno v rámci projektové pípravy jednotlivých zámr a v pípad, že zámry naplní požadavky zákona 100/2001 Sb., budou individuáln posouzeny v procesu projektové EIA. Z hodnoceného koncepního dokumentu SBZK je však pro všechny brownfields na území Zlínského kraje, které jsou zahrnuty do kompletního seznamu (long-list) zejmé, že na žádné takto definované lokalit nebudou ohroženy zájmy ochrany soustavy Natura 2000.

8 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 8 z 121 I.2. Vztah k jiným koncepcím Zlínského kraje Koncepní ást posuzovaného materiálu koresponduje: se souasnými strategickými dokumenty kraje, které jsou uvedeny v tab. 2. s legislativním rámcem vymezujícím kompetence kraje a krajského úadu v možnostech ovlivnní a regulace regionálního rozvoje a analytickou ásti SBZK a SWOT analýzou s platnými pravidly a opateními EU pro podporu rozvoje region a formulací podprných program, jejichž prostedky mohou být alokovány ve prospch rozvoje brownfields s dokumenty a celostátními koncepcemi, které slouží jako základní rámec pro tvorbu krajských koncepcí a koncepních dokument s pipomínkami a požadavky len pracovní skupiny projektu (zástupci zpracovatele a zadavatele) a z dalších pípravných a schvalovacích jednání vetn úvodního setkání se starosty mst a obcí, které probhlo na poátku zpracování koncepce SBZK Tab.. 2: Pehled koncepcí platných pro území Zlínského kraje, které mají vztah k problematice brownfields kvten 2010 Koncepce Zlínského kraje (http://www.kr-zlinsky.cz) Koncept snižování emisí a imisí Zlínského kraje a Územní energetická koncepce Plán odpadového hospodáství Zlínského kraje Plán rozvoje vodovod a kanalizací Zlínského kraje Studie rozvoje zemdlské výroby ve Zlínském kraji Generel dopravy Zlínského kraje Strategie rozvoje Zlínského kraje (SRZK) Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (PRUOZK) Uvedené koncepní materiály jsou dostupné na internetových stránkách Zlínského kraje. Z pehledu uvedeného v tab. 2 je zejmé, že základní požadavky a limity zmínných koncepních materiál ovlivují charakter konkrétních projekt zalenných do SBZK a stanovují i jejich základní rámec pokud jde o ešení dílích ástí projekt, které se dotýkají zájm ochrany životního prostedí. Specifickými koncepními dokumenty je stanoven i maximální potenciální vliv jednotlivých konkrétních projekt revitalizace brownfields a stanovuje i požadavky na zajištní podmínek pro trvale udržitelný rozvoj (TUR) v místech,

9 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 9 z 121 která jsou potenciáln dotená souasným stavem i budoucí aktivitou souasných brownfields. Souástí TUR je i poteba zajištní zdravých životních podmínek a kvalitního životního prostedí, stejn jako možnost zajištní ekonomické efektivity a využití produkního potenciálu krajiny, nebo bez nj není existence lidské spolenosti možná. Potenciální souborn pojaté styné body koncepcí Zlínského kraje a opatení SBZK jsou uvedeny v tab. 3: Tab.. 3: Potenciální souborné styné body koncepcí Zlínského kraje a SBZK Strategické priority P1. Spolupráce a marketing Potenciální kontakt s koncepcí ZK O.1.1. Podpora koncepního rozvoje území Strategie rozvoje Zlínského kraje Program rozvoje územního obvodu O.1.2. Vytvoení vnjšího institucionálního Zlínského kraje prostedí Generel dopravy Zlínského kraje O.1.2. Vytvoení vnitního institucionálního prostedí O.1.4. Aktivní marketing kraje v propagaci brownfields P2. Investice a realizace O.2.1. Podpora pílivu investic do rozvoje brownfields O.2.2. Podpora absorpce v oblasti rozvoje brownfields Koncept snižování emisí a imisí Zlínského kraje, Územní energetická koncepce Plán odpadového hospodáství Zlínského kraje Plán rozvoje vodovod a kanalizací ZK Studie rozvoje zemdlské výroby ve ZK Generel dopravy Zlínského kraje Strategie rozvoje Zlínského kraje

10 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 10 z 121 II. Informace o souasném stavu životního prostedí v doteném území a jeho pravdpodobný vývoj bez provedení koncepce. II.1. Stav životního prostedí v Zlínském kraji Tato kapitola byla zpracována podle jednotlivých biogeografických region dle Culka, které se vyskytují na území Zlínského kraje a v jeho bezprostedním dosahu. Mítko zpracování stavu životního prostedí odpovídá celokrajské Koncepci ochrany pírody a krajiny Zlínského kraje (pasáž byla pevzata). Podrobná hodnocení lokálních charakteristik životního prostedí budou provedena až v rámci projektové EIA na lokalitách, dotených projekty, které splní kriteria uvedená v píloze. 1 zákona. 100/2001 Sb. Zlínský kraj a jeho okolí zasahuje do následujících bioregion a má následující biogeografické podmínky: Biogeografické regiony R (http://www.herber.kvalitne.cz/fg_cr/obrazky/biogeografie/bioregiony.gif, )

11 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 11 z ŽDÁNICKO LITENICKÝ BIOREGION Bioregion leží ve stedu jižní Moravy, zabírá severní ást geomorfologického celku Ždánický les, severní okraj celku Kyjovská pahorkatina a celek Litenická pahorkatina. Bioregion obepíná tém ze všech stran Chibský bioregion. Potenciální vegetaci tvoí v nižších polohách dubohabiny Carici pilosae-carpinetum, které jsou pouze na nejextrémnjších stanovištích nahrazeny teplomilnými doubravami ze svazu Quercion petraeae (zejména Potentillo albae-quercetum), výjimen i šípákovými doubravami ze svazu Quercion pubescenti-petraeae (Sorbo torminalis-quercetum). V nejvyšších polohách jsou buiny (Carici pilosae-fagetum). V údolích kolem potok lze pedpokládat luhy asociace Pruno-Fraxinetum. V plochých depresích jsou ojedinle i bažinné olšiny (Alnetion glutinosae). Primární bezlesí pravdpodobn chyblo. Podstatnou souástí pirozené náhradní vegetace jsou xerotermní travinobylinné porosty, náležející pevážn svazu Cirsio-Brachypodion pinnati, na n asto navazují lemová spoleenstva svazu Geranion sanguinei a koviny Prunion spinosae, vzácnji i Prunion fruticosae. Výjimen na kyselých substrátech v jižním podhí Chib byl zaznamenán výskyt vegetace svazu Koelerio-Phleion phleoidis. Vlhké louky jsou vzácné, s vegetací svazu Calthion i Molinion, díve ídce i Caricion davallianae CHIBSKÝ BIOREGION Bioregion leží na pomezí jižní a východní Moravy a zabírá tém celý geomorfologický celek Chiby. Potenciální vegetaci tvoí buiny, pevážn asociace Carici pilosae-fagetum, omezen snad i Melico-fagetum, vzácnji acidofilní buiny (Luzulo-Fagetum). Pouze v nejnižších polohách jsou dubohabiny (Carici pilosae-carpinetum). Teplomilné doubravy ze svazu Quercion petraeae (Potentillo albae-quercetum) jsou výjimené, na prudkých svazích se skeletovitými pdami se ojedinle vyskytuje Sorbo torminalis-quercetum. Na kyselých substrátech nižších poloh se snad vyskytují i acidofilní doubravy ze svazu Genisto germanicae-quercion. Na prudkých svazích se dají pedpokládat výskyty su ových les svazu Tilio-Acerion. V údolích

12 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 12 z 121 podél potok jsou potoní luhy, v nejnižších polohách Pruno-Fraxinetum, výše Carici remotae-fraxinetum. Primární bezlesí prakticky chybí. V pirozené náhradní vegetaci pevažují mezofilní typy luk a pastvin Arrhenatherion a Cynosurion (zvl. Anthoxantho-Agrostietum), v lemech se vesms nachází vegetace svazu Trifolion medii, koviny náležejí pouze svazu Prunion spinosae. ideji se stetáváme s vlhkými loukami svazu Calthion a s náznaky subxerofilní asociace Brachypodio-Molinietum (svaz Cirsio-Brachypodion pinnati) HLUCKÝ BIOREGION Bioregion leží na východ jižní Moravy, piemž zabírá jižní polovinu geomorfologického celku Vizovická vrchovina. Na konvexních svazích, zejména v jižním sektoru, potenciáln pevažovaly teplomilné doubravy (Potentillo albae-quercetum), výjimen byly pítomny i šípákové doubravy (Corno-Quercetum). Na konkávních tvarech a v severním sektoru jsou vesms typické karpatské dubohabiny (Carici pilosae-carpinetum), okrajov se zastoupením buku, v kontaktu s doubravami lze místy pedpokládat výskyt panonských dubohabin (Primulo veris- Carpinetum). Podél vodních tok jsou nivy, pravdpodobn nejastji Pruno-Fraxinetum. Pítomnost primárního bezlesí je problematická, snad existovalo na sesuvech a maloplošn i kolem prameniš. Pirozená náhradní vegetace je pedstavována pedevším subxerofilními luními spoleenstvy s nápadn bohatou druhovou diverzitou, náležejícími svazu Cirsio-Brachypodion pinnati (zejména asociace Brachypodion-Molinietum). Na pramenných výchozech se objevuje vegetace svazu Caricion davallianae. Podél vtších tok byla zaznamenána vegetace svazu Phalaridion arundinaceae (Caricetum buekii), na mokadech vegetace svaz Caricion gracilis a Oenanthion aquaticae. Ve vegetaci kovin pevažuje svaz Prunion spinosae (Prunion fruticosae se vyskytuje pouze ojedinle), v lemech je zastoupena vegetace svazu Geranion sanguinei. Na úhorech a na polích jsou místy dosud zachována velmi charakteristická plevelová spoleenstva (Caucalion).

13 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 13 z HRANICKÝ BIOREGION Bioregion leží na východ stední Moravy, zabírá západní ást geomorfologických celk Moravská brána, Podbeskydská pahorkatina, výbžek Nízkého Jeseníku, Hornomoravského úvalu i Vizovické vrchoviny. Potenciáln se zde vyskytují dubohabrové háje (Carici pilosae-carpinetum). Pi úpatí nad údolím Bevy a též lokáln na vyvýšených místech plochých hbet jsou nevelké ostrvky acidofilních doubrav (Genisto germanicae-quercium, zejm asociace Luzulo albidae- Quercetum). Na devonských vápencích prlomového údolí Bevy jsou vyvinuty su ové lesy svazu Tilio-Acerion (Aceri-Carpinetum). Podél Bevy se táhnou mkké luhy svazu Salicion albae, pi menších tocích jsou typické údolní luhy (Stellario-Alnetum glutinosae), ve východní ásti vzácn i Pruno-Fraxinetum. V podmáených sníženinách v niv Bevy jsou ojedinle pítomny fragmenty bažinných olšin svazu Alnion glutinosae. Primární bezlesí chybí. V náhradní pirozené vegetaci fragmentárn doznívají semixerotermní trávobylinná spoleenstva svazu Cirsio-Brachypodion pinnati. V okolí vápencových lom se nachází pozoruhodná ruderalizovaná vegetace primitivních pd, náležejících svazu Alysso alyssoidis- Sedion. Na spoe zachovaných loukách se setkáváme s vegetací Arrhenation, snad i Cynosurion. Vlhké louky náležejí svazu Calthion. Lemy, pokud jsou vyvinuty, náležejí svazu Trifolion medii, ojedinle jsou v krajin zachovány koviny Prunion spinosae BLOKARPATSKÝ BIOREGION Bioregion leží na východní hranici Moravy, pevážná ást se nachází na Slovensku. Bioregion zabírá geomorfologický celek Bílé Karpaty (bez severního výbžku), do ešeného území zasahuje jen malou ástí na jihovýchod okresu Uherské Hradišt. Pirozenou vegetaci území reprezentují v nižších ástech karpatské dubohabiny (Carici pilosae-carpinetum), vesms s úastí buku, které výše plynule pecházejí v buiny, v nichž je pozoruhodná absence jedle. Pevážn jde o Carici pilosae-fagetum, v nejvyšších polohách Dentario enneaphylli-fagetum, ojedinle je na kyselých pískovcích i Luzulo-Fagetum. Na prudkých svazích jsou pítomny su ové lesy (Aceri-Carpinetum). V nejnižších ástech byly snad v minulosti pítomny i teplomilné doubravy (Potentillo albae-quercetum). Podél potok

14 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 14 z 121 jsou nivy, na nichž zejm pevažuje Carici remotae-fraxinetum. Pirozené bezlesí pravdpodobn chyblo. Na místech po vykácených lesích se objevují rzné typy travinobylinné vegetace. V nižších polohách západní ásti bioregionu jsou charakteristické druhov mimoádn bohaté subxerotermní kvtnaté louky svazu Cirsio-Brachypodion pinnati, výše louky svazu Cynosurion (zejména Anthoxantho-Agrostietum), ojedinle i fragmenty vegetace svazu Violion caninae. Na loukách jsou typická etná prameništ (Caricion davallianae). Koviny náležejí svazu Prunion spinosae, v lemech pevažuje vegetace svazu Trifolion medii ZLÍNSKÝ BIOREGION Bioregion leží na východní Morav, zabírá severní polovinu geomorfologického celku Vizovická vrchovina, avšak bez jeho severních a západních výbžk. Potenciální vegetaci nižších ástí bioregionu tvoí karpatské dubohabiny (Carici pilosae- Carpinetum), na prudších svazích kyselých substrát snad též ostrvkovit acidofilní doubravy (Genisto germanicae-quercion). Výše pecházejí do buin (Carici pilosae- Fagetum, respektive Luzulo-Fagetum). V nivách podél vtších tok je pravdpodobn Pruno- Fraxinetum, podél menších potk asto Carici remotae Fraxinetum. Pirozené bezlesí chybí. Pirozenou náhradní vegetaci tvoí mezofilní luní porosty svaz Arrhenatherion a Cynosurion (typické Antoxantho-Agrostietum), na vlhkých místech pecházející v Calthion (Cirsietum salisburgensis). Xerofilnjší vegetaní typy jsou velmi vzácné, vegetace svazu Cirsio-Brachypodion pinnati je pítomna pouze ve fragmentech. Na kyselých substrátech se objevuje fragmentáln vegetace svazu Violion caninae. Na svahových prameništích se pedpokládá zastoupení mén nároných typ vegetace svazu Caricion davallianae. Koviny náležejí svazu Prunion spinosae, v lemech je zastoupena vegetace svazu Trifolion medii HOSTÝNSKÝ BIOREGION Bioregion leží na východní Morav, zabírá západní ást geomorfologického celku Hostýnskovsetínská hornatina a severní výbžek Vizovické vrchoviny.

15 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 15 z 121 Potenciální pirozenou vegetaci tvoí na úpatí karpatské dubohabiny (Carici pilosae- Carpinetum), výjimen na strmých svazích na kyselých pískovcích snad acidofilní doubravy (Genisto germanicaequercion). Vtšinu plochy zabírají buiny, zastoupené asociacemi Dentario enneaphylli-fagetum, Festuco-Fagetum a Carici pilosae-fagetum. Na sutích pod skalnatými hebeny jsou vyvinuty typické su ové lesy (Mercuriali-Fraxinetum a Lunario- Aceretum). Podél potok jsou nivy, náležející pevážn asociaci Carici remotae-fraxinetum. Pirozené bezlesí chybí. V pirozené náhradní vegetaci jsou zastoupeny suché louky a pastviny s vegetací svaz Arrhenatherion a Cynosurion (zejména charakteristické Anthoxantho-Agrostietum), ojedinle i Violion caninae. V dosti vzácných lesních lemech je typická vegetace svazu Trifolion medii. Xerofilní vegetace prakticky chybí. Na vlhkých místech je pítomna vegetace svazu Calthion (zejména Cirsietum salisburgensis), na svahových prameništích fragmenty vegetace svazu Caricion davallianae VSETÍNSKÝ BIOREGION Bioregion leží na severovýchodní Morav a ástí zasahuje na Slovensko. Zabírá geomorfologický celek Javorníky, východní ást celku Hostýnsko-vsetínská hornatina a severní výbžek Vizovické vrchoviny. Potenciáln zcela pevažují kvtnaté buiny (Dentario enneaphylli-fagetum, Dentario glandulosae-fagetum a lokáln Melico-Fagetum), které kontaktují s porosty jedlobuin až kvtnatých jedlin (Galio-Abietion), nkteré ochuzené porosty však mají bližší vztahy k podhorským acidofilním buinám (Luzulo-Fagetum). V nejvyšších polohách se nacházejí maloplošn acidofilní horské buiny (Calamagrostio villosae-fagetum). Lokáln jsou vyvinuty su ové lesy, v nižších polohách Aceri-Carpinetum, na svazích údolí vzácn Arunco- Aceretum. Do svah rozevených údolí pronikají háje (Carici pilosae-carpinetum). V zaíznutých údolích jsou maloplošn vyvinuty luhy asociace Carici remotae-fraxinetum. Podél íních tok se nacházejí lemy vrbových porost ze svazu Salicion eleagni, na malých tocích vrbové koviny ze svazu Salicion triandrae. Pirozenou náhradní vegetaci tvoí rozšíené smilkové louky a pastviny (Cynosurion a Violion caninae), na úživných substrátech obohacené o mnohé orchideje. Ploché hebeny chudých kamenitých pd provázejí lemy brusnicových keík (Vaccinion). Na hlubších pdách jižních

16 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 16 z 121 svah vystupují dosti vysoko (600 m) druhov bohaté travinobylinné pastvinné louky svazu Cirsio-Brachypodion pinnati (blízké asociaci Brachypodio-Molinietum), v nižších polohách jsou kvtnaté lesní lemy Trifolion medii. Koviny náležejí svazu Prunion spinosae. Na vlhkých místech se setkáváme s vegetací svazu Calthion, ojedinle s rašelinnými loukami svazu Caricion fuscae a zbytky bezkolencových luk (Molinion) BESKYDSKÝ BIOREGION Bioregion leží na pomezí východní Moravy, Slezska v R, Slovenska a Polska. Zabírá geomorfologický celek Moravskoslezské Beskydy, Jablunkovské mezihoí a Slezské Beskydy, bioregion je protažen ve smru ZJZ VSV. V potenciální vegetaci pevládají kvtnaté buiny. Pro vyšší polohy (nad 900 m, v inverzích i níže) jsou charakteristické horské acidofilní buiny (Calamagrostio villosae-fagetum) a v nejvyšších polohách (Knhyn) fragmenty horských smrin (Calamagrostio villosae- Piceetum). Lokáln se v nižších osídlených ástech vyskytují také acidofilní buiny podhorského typu (Luzulo-Fagetum). Na extrémních svazích se místy vyvinuly su ové lesy (Arunco-Aceretum, lokáln až do vysokých poloh Lunario-Aceretum), ve vyšších polohách ojedinle i analogické kapradinové smriny (Athyrio alpestris-piceion). V údolích jsou fragmenty horských olšin (Alnetum incanae), u menších tok fragmenty jasanových luh Arunco sylvestris-alnetum glutinosae, v erozních rýhách a na lesních prameništích olšové jaseniny Carici remotae-fraxinetum. Zídka se na prameništích v inverzních polohách vyskytují podmáené rašelinné smriny (Sphagno-Piceetum). Na štrkových lavicích vtších vodních tok v nižších polohách jsou vyvinuta spoleenstva svaz Salicion eleagni a Phalaridion arundinaceae (typicky zvlášt Calamagrostietum pseudophragmitis). Pirozené bezlesí prakticky chybí. Náhradní pirozená vegetace na ásten odlesnných hebenech i v odlesnných submontánních polohách inklinuje ke smilkovým pastvinám (Cynosurion a Violion caninae), rozšíené jsou i brusnicové lemy svazu Vaccinion (Rhodococco-Vaccinietum myrtilli). V rozevených údolích pi úpatí jsou luní cenózy svaz Calthion, ídce Molinion, vzácn na prameništích i Caricion fuscae. Na ojedinle se vyskytujících rašeliništích jsou fragmenty vegetace svazu Sphagnion medii.

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013-2016

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013-2016 Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 2016 PRUOZK SEA Str. 1 z 165 Aquakon, Průkopnická 24, 70030 Ostrava Jih IČ: 13 59 45 16 Tel/fax: 596 748 979, 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz

Více

Strategie rozvoje Zlínského kraje v období 2009-2020

Strategie rozvoje Zlínského kraje v období 2009-2020 Strategie rozvoje Zlínského kraje v období 2009-2020 SRZK SEA Str. 1 z 143 Aquakon, Průkopnická 24, 70030 Ostrava Jih IČ: 13 59 45 16 Tel/fax: 596 748 979, 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Strategie

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1862 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1862 / 07 Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Parcelní íslo: v lokalit pi hranici M Praha 22 a Praha Keslice, západn od ulice

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa A. PRVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikaní údaje A.1.1. Údaje o stavb a) Název stavby Název stavby: Charakter stavby: Stupe PD: Kanalizace a OV Nemojov, novostavba realizaní dokumentace b) Místo stavby Obec:

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Regulaní plán Litvínov - Osada. Zmna. 5. Zadání

Regulaní plán Litvínov - Osada. Zmna. 5. Zadání Regulaní plán Litvínov - Osada Zmna. 5 Zadání (schválené zastupitelstvem msta) Listopad 2015 Zpracováno v souladu s 64 zákona. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu, ve znní pozdjších pedpis

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

východn od Kunratické spojky, smr Vestec Jesenice

východn od Kunratické spojky, smr Vestec Jesenice Výroková ást zmny: Z 1807 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1807 / 07 Mstská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Praha Šeberov, Praha Kunratice Šeberov, Kunratice východn od Kunratické spojky, smr

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 52754/ENV/15 V Praze dne 31. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINTÍOV

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINTÍOV ING.ARCH. O.FÁRA ATELIER A.F.I. PLZE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST Železniní 28, 326 00 Plze, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail- afi.atelier@volny.cz

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59325/ENV/15 V Praze dne 26. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Obec K U N I C E Kunice LYSICE

Obec K U N I C E Kunice LYSICE Obec K U N I C E Kunice 16 679 71 LYSICE Zmna.III územního plánu obce Kunice Zastupitelstvo obce Kunice, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Pr kopnická 24, 70030 Ostrava

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Pr kopnická 24, 70030 Ostrava RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Pr kopnická 24, 70030 Ostrava I : 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Lyža ský vlek Solá Bzové Oznámení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování

Více

Z 1686 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1686 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1686 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1686 / 07 Mstská ást: Praha 12 Katastrální území: Cholupice Parcelní íslo: 361/17; 367/5; 370/18; 375; 376/15 a další Hlavní cíl zmny: Zmna

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky Dokumentace podle Zákona.

Více

Vyhodnocování udržitelného využití území

Vyhodnocování udržitelného využití území Vyhodnocování udržitelného využití území Vladimíra Šilhánková, Michael Pondlíek Nový stavební zákon pinesl adu novinek nejen v územn plánovacím procesu, ale i v nástrojích územního plánování. Zcela nov

Více

4.6. Grafická prezentace OZKO pro Moravskoslezský kraj. Zdroje dat:

4.6. Grafická prezentace OZKO pro Moravskoslezský kraj. Zdroje dat: 4.6. Grafická prezentace OZKO pro Moravskoslezský kraj Zdroje dat: www.chmu.cz 5. Závr 5.1. Vyhodnocení mezironí zmny indikátor uvedených v kapitole F.2 aktualizovaného Programu ke zlepšení kvality

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

K úastenství nevládních organizací ve stavebním ízení podle nového stavebního zákona

K úastenství nevládních organizací ve stavebním ízení podle nového stavebního zákona K úastenství nevládních organizací ve stavebním ízení podle nového stavebního zákona Ekologický právní servis, 2010 Pavel erný Tato analýza byla vytvoena za finanní podpory Státního fondu životního prostedí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 2. 10. 2013 Č. j.: 69770/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 47637/ENV/15 V Praze dne 13. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 43529/ENV/15 V Praze dne 25. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

SEA DOKUMENTACE PŘÍLOHY

SEA DOKUMENTACE PŘÍLOHY SEA DOKUMENTACE Strategické posouzení vlivů na životní prostředí koncepčních materiálů Moravskoslezského kraje Program snižování emisí a imisí Územní energetická koncepce Plán odpadového hospodářství Surovinová

Více

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 52044/ENV/15 V Praze dne 14. srpna 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Žádost o udlení úelových prostedk MPSV R Strana B.1 Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Úvod Pojem multifunkního zemdlství (MFZ) se v posledních letech stal

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Vtrná elektrárna Kuželov

Vtrná elektrárna Kuželov Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava Jih I: 13 59 45 16 DI: CZ 5511021340 Tel: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Vtrná elektrárna Kuželov Posudek pro veejné projednání investiního zámru dle 9

Více

PR VODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifika ní údaje. Zahájení stavby: p edpoklad rok Objednatel dokumentace: M sto Nasavrky Nám stí Nasavrky

PR VODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifika ní údaje. Zahájení stavby: p edpoklad rok Objednatel dokumentace: M sto Nasavrky Nám stí Nasavrky Dopravn inženýrská opatení PRVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikaní údaje Název stavby: Nasavrky - dostavba splaškové kanalizace, II. etapa Místo stavby: Nasavrky Kraj: Pardubický Zahájení stavby: pedpoklad rok

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 39146/ENV/15 V Praze dne 11. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Lokalita leží v souasn zastavném území, v jeho zastavitelné i nezastavitelné ásti. Zmnou dojde k rozšíení zastavitelného i nezastavitelného území.

Lokalita leží v souasn zastavném území, v jeho zastavitelné i nezastavitelné ásti. Zmnou dojde k rozšíení zastavitelného i nezastavitelného území. Výroková ást zmny: Z 1497 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1497 / 07 Mstská ást: Praha 4, Praha 12 Katastrální území: Hodkoviky, Modany Parcelní íslo: v rozsahu US Hodkoviky V Náklích Hlavní cíl zmny:

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 65947/ENV/15 V Praze dne 29. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59388/ENV/15 V Praze dne 27. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC Chaloupky - zadání - Poizovatel územní studie: stský úad Žár nad Sázavou odbor regionálního rozvoje a územního plánování Datum: záí 2010 1. Vymezení ešeného území ešené území je vymezeno

Více

C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (lánky 1. 16a.) Návrh priorit územního plánování kraje pro zajištní udržitelného rozvoje území vychází jednak z Politiky územního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 2 Obsah technické zprávy: 2 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT... 3 2.1 ZMNY OBJEKTU... 3 2.2 ROZŠÍENÍ OBJEKTU... 3 2.3 PRZKUMY A PODKLADY... 3 2.4 PÍPRAVA PRO

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy)

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy) Píloha. 1 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly papír Píloha. 2 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly plast Píloha. 3 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly sklo barevné Píloha. 4 - Mapa obcí, které

Více

R O Z V O J V E S N I C E

R O Z V O J V E S N I C E P R O G R A M O B N O V Y V E N K O V A V E S N I C E R O Z V O J V E S N I C E Ludmila Kašparová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ R 7 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných

Více

Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb. Etel Smékalová, Milena Johnová, zpracování graf Ondej Mátl. Praha, Olomouc 2003

Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb. Etel Smékalová, Milena Johnová, zpracování graf Ondej Mátl. Praha, Olomouc 2003 1 Zkušenosti z pilotních inspekcí kvality sociálních služeb Etel Smékalová, Milena Johnová, zpracování graf Ondej Mátl Praha, Olomouc 2003 Jedním z nejbolavjších míst v našem systému sociální pée je zajištní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek ZNALECKÝ POSUDEK. 1136/19/2015 O cenásti pozemku. 5983 v k.ú. a obci Písek Objednatel znaleckého posudku: msto Písek Velké námstí 114/3 39719 Písek Úel znaleckého posudku: Stanovení ceny podle platného

Více