Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji"

Transkript

1 Aquakon, Prkopnická 24, Ostrava Jih I: Tel/fax: , Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji Vyhodnocení vliv koncepce dle pílohy. 9 zákona. 100/2001 Sb. O posuzování vliv na životní prostedí v platném znní Zpracoval: Osvdení odborné zpsobilosti dle zákona. 244/92 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí vydáno pod.j. 3869/625/OPV/93, autorizace podle zákona. 100/2001 Sb. vydána dne pod.j. Spolupráce: RNDr. Vladimír Suk 3454/740/03 Poet výtisk: 3 (vetn 1 autorského výtisku). Výtisk. Ostrava, kvten 2010

2 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 2 z 121 STRATEGIE VYUŽITÍ BROWNFIELDS VE ZLÍNSKÉM KRAJI Vyhodnocení vliv koncepce na životní prostedí dle pílohy. 9 zákona. 100/2001 Sb. Obsah: O posuzování vliv na životní prostedí v platném znní I. Obsah a cíle koncepce, její vztah k jiným koncepcím I.1. Obsah a cíle koncepce... 4 I.2. Vztah k jiným koncepcím Zlínského kraje... 8 II. Informace o souasném stavu životního prostedí v doteném území a jeho pravdpodobný vývoj bez provedení koncepce II.1. Stav životního prostedí v Zlínském kraji II.2. Pravdpodobný vývoj bez provedení koncepce III. Charakteristiky životního prostedí v oblastech, které by mohly být provedením koncepce významn zasaženy IV. Veškeré souasné problémy životního prostedí, které jsou významné pro koncepci, zejména vztahující se k oblastem se zvláštním významem pro životní prostedí (nap. oblasti vyžadující ochranu podle zvláštních právních pedpis 12a )) V. Cíle ochrany životního prostedí stanovené na mezinárodní, komunitární nebo vnitrostátní úrovni, které mají vztah ke koncepci a zpsob, jak byly tyto cíle vzaty v úvahu bhem její pípravy, zejména pi porovnání variantních ešení V.1. Referenní cíle OŽP V.2. Vazby jednotlivých strategických cíl na referenní cíle OŽP VI. Závažné vlivy (vetn sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, stedndobých a dlouhodobých, trvalých a pechodných, pozitivních a negativních vliv) navrhovaných variant koncepce na životní prostedí VI.1. Hodnocení výsledného znní strategického dokumentu VI.1.1. ást analytická VI.1.2. ást návrhová VI.1.3. Implementace strategie VI.2. Varianty ešení koncepního dokumentu VI.3. Hodnocení návrhové a implementaní ásti VI.4. Posouzení strategického dokumentu pokud jde o oekávané environmentální aspekty VII. Plánovaná opatení pro pedcházení, snížení nebo kompenzaci všech závažných negativních vliv na životní prostedí vyplývajících z provedení koncepce VIII. Výet dvod pro výbr zkoumaných variant a popis, jak bylo posuzování provedeno, vetn pípadných problém pi shromažování požadovaných údaj (nap. technické nedostatky nebo nedostatené know-how) VIII.1. Varianty ešení VIII.2. Pravdpodobné vlivy v dsledku neprovedení strategie (tzv. nulová varianta) VIII.3. Metodika posouzení VIII.4. Postup zpracování vyhodnocení dle zákona. 100/2001 Sb IX. Stanovení monitorovacích ukazatel (indikátor) vlivu koncepce na životní prostedí

3 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 3 z 121 X. Popis plánovaných opatení k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vliv zjištných pi provádní koncepce XI. Stanovení indikátor (kritérií) pro výbr projektu XI.1. Posouzení systému implementace XI.2. Pedprojektové environmentální hodnocení pi píprav projekt XI.3. Formální environmentální hodnocení v rámci výbrových ízení - návrh XII. Vlivy koncepce na veejné zdraví XIII. Netechnické shrnutí výše uvedených údaj XIV. Souhrnné vypoádání vyjádení obdržených ke koncepci z hlediska vliv na životní prostedí a veejné zdraví XIV.1. Vyjádení k Oznámení SEA XIV.2. Vyjádení ke koncepnímu materiálu (vlastní strategii) XV. Závry a doporuení vetn návrhu stanoviska ke koncepci XV.1. Závr posouzení strategického zámru z hlediska oekávaných vliv na životní prostedí a veejné zdraví XV.2. Návrh stanoviska ke koncepci XVI. Pílohy

4 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 4 z 121 I. Obsah a cíle koncepce, její vztah k jiným koncepcím. I.1. Obsah a cíle koncepce Jedná se o ucelený specializovaný koncepní dokument programového charakteru, který má specifické tématické postavení mezi ostatními koncepními materiály zpracovanými pro rozvoj Zlínského kraje. Postavení koncepce Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji (SBZK) vi ostatním koncepcím je multioborové a prezové a úkolem SBZK je stanovit prioritní smry a zásady ešení stávajících opuštných ploch tžebního, prmyslového, zemdlského, sociálního a vojenského typu (tradiní rozdlení brownfields) pro jejich revitalizaci formou optovného zprovoznní, pípadn formou zmny jejich pvodního úelu a využití. Pro vybrané prioritní lokality byly zpracovány návrhy projektových zámr v jejich základní ideové podob, které budou rozpracovávány v detailech v rámci dalšího projektového ízení a pedrealizaní píprav. Z tohoto pohledu se jedná o jeden z lokalitn cílených programových dokument Zlínského kraje s velmi diverzifikovaným portfoliem, který pi realizaci mže potenciáln ovlivnit široké spektrum oblastí zahrnujících problematiku životního prostedí. Základním cílem koncepce je vytvoení podmínek pro zlepšení stavu postižených lokalit, ve kterých se registrované brownfields vyskytují, a využití stávajících možností v potenciálu krajiny jejich perspektivním využitím, které je z hlediska celospoleenského i z hlediska trvalé udržitelnosti pijatelnjší ve srovnání napíklad s budováním a rozvojem nových prmyslových zón v nov zizovaných lokalitách. Vymezením rozsahu strategického dokumentu byla pijata strategická vize: Díky aktivní spolupráci a aplikaci dostupných nástroj chce Zlínský kraj dosáhnout do roku 2020 co nejefektivnjší regenerace brownfields a jejich následného využití. Koncepce SBZK pedstavuje strategii dosažení cílového stavu a nástin prostedk, strategických priorit a opatení pro dosažení stanoveného cíle. Je tvoena dvma základními vzájemn provázanými strategickými prioritami, které mají stanovit rámec pro realizaci konkrétních projekt na jednotlivých lokalitách podle reálnosti ešení místní situace. Tyto strategické priority (P1 a P2) budou rozvíjeny ve vzájemné koordinaci a v návaznosti na mnící se spoleenské podmínky, které budou urovat bhem platnosti koncepce i možnosti ešení jednotlivých ploch oznaených jako brownfields. Úelem zpracovaného dokumentu je zastavit pokraující

5 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 5 z 121 devastaci postižených území, chátrání objekt, které se v brownfields nalézají a vytvoit podmínky pro investory, které by zajistily preferenci využití brownfields ped hledáním nových zón pro umístní jejich aktivit. Strategický dokument SBZK erpá z doposud provedených analýz a pehled registrovaných brownfields, které byly pro úel koncepce doplnny a aktualizovány. Pitom byly identifikovány nejdležitjší okolnosti jednotlivých brownfields ve Zlínském kraji, které rozhodujícím zpsobem ovlivují možnost jejich revitalizace a nového využití do budoucna a spoívají, v jejich souasném charakteru, rozboru vlastnických pomr, dopravní dostupnosti, efektivit využití investovaných finanních prostedk a lokáln specifických pomrech v okolí jednotlivých brownfields. Realizace projektových zámr je ovlivnna koncepními dokumenty speciálního charakteru, které mají z hlediska ešení problematiky brownfields ve Zlínském kraji podprný a regulaní vliv pro jednotlivé oblasti. Revitalizace brownfields má z tohoto hlediska prezový charakter a zahrnuje m.j. oblast spoleenskou a sociální, oblast rozvoje zamstnanosti, oblast pée o krajinu a využití jejího potenciálu i specifické oblasti jako nap. vliv na kvalitu složek životního prostedí, nakládání s odpady, krajinný ráz apod. Pípravou a podporou podmínek pro atraktivní využití brownfields se oekává i dopad ve form zvýšeného zájmu investor o již díve využitá území i se zanedbanou technickou infrastrukturou ve srovnání se zájmem investovat ve Zlínském kraji do nov budovaných podnikatelských objekt a zaízení. Z hlediska vliv na životní prostedí je potebné zachovat pi realizaci SBZK i environmentální hodnoty, lokální charakter a krajinný ráz Zlínského kraje. Tuto problematiku eší SBZK jako souást základních smr ešení brownfields a zpsobu, jakým bude revitalizace jednotlivých lokalit koncepn zamena. Jako základní vstupní kriterium v této oblasti je nutno uvážit, že souasný stav brownfields, které lze definovat Brownfields je nemovitost (pozemek nebo objekt), která se nachází na souasn nebo v minulosti zastavném území, která není efektivn využívaná a která je zanedbaná a pípadn i kontaminovaná. Jedná se o nemovitost, kterou nelze efektivn využívat, aniž by probhl proces její regenerace. Brownfields obvykle vzniká jako pozstatek prmyslové, zemdlské, rezidenní i jiné aktivity. Problematiku lokalit, které lze oznait jako brownfields, lze ešit bu obnovením jejich pvodní funkce nebo nahrazením novým typem využití.

6 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 6 z 121 je znan zdevastovaný a jejich optovné zalenní do funkních krajinných struktur a efektivního spoleenského využití pro pvodní nebo nov vytvoenou funkci je jednoznan pínosné z hlediska sociálního i environmentálního. Pi výbru a realizaci projekt revitalizaních zámr je však nutno zajistit, aby jejich nové využití bylo v souladu se souasnou legislativou v oblasti životního prostedí a aby v dsledku realizace tohoto spoleensky pínosného programu nevznikaly podmínky ohrožující životní prostedí a zdraví lidí. Vymezení rozsahu koncepce: Hlavní cíl: do roku 2020 dosáhnout do nejefektivnjší regenerace brownfields ve Zlínském kraji a zahájit jejich následné využití. Tento cíl zahrnuje následující oblasti: - Zlepšení celkového obrazu Zlínského kraje - Rozšíení píležitostí pro podnikatele - Podpora ekonomických aktivit v revitalizovaných oblastech - Zlepšení nabídky pracovních píležitostí - Zlepšení kvality životního prostedí K dosažení tohoto hlavního cíle jsou koncepcí definovány dv strategické priority. V rámci koncepce SBZK byla provedena identifikace problému, byl vytvoen seznam brownfields ve Zlínském kraji, ze kterého byl na základ analýzy SWOT a multikriteriální analýzy pomocí objektivn stanovených kriterií vytvoen seznam brownfields urených pro prioritní ešení (short-list), který zahrnuje 36 lokalit. Dv strategické priority, na nichž je koncepce SBZK postavena, tvoí relativn autonomní oblasti, avšak úinnost výsledné realizace cíle koncepce mže být naplnna, pokud budou tyto oblasti rozvíjeny ve vzájemné provázanosti a koordinaci. Pedstavují tak vzájemn propojený, integrovaný a vzájemn se podmiující systém, který dále doplují i klíová vertikáln organizovaná opatení a aktivity.

7 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 7 z 121 Základní strukturu koncepce SBZK je možno znázornit v tabulce: Priority Opatení Priorita P1. Spolupráce a marketing Strategická vize SBZK O.1.1. Podpora koncepního rozvoje území O.1.2. Vytvoení vnjšího institucionálního prostedí O.1.3. Vytvoení vnitního institucionálního prostedí O.1.4. Aktivní marketing kraje v propagaci brownfields Priorita P2. Investice a realizace O.2.1. Podpora pílivu investic do rozvoje brownfields O.2.2. Podpora absorpce v oblasti rozvoje brownfields Priority koncepce a jednotlivá opatení vetn doporuených aktivit jsou v plném znní uvedena v tab. 1a a 1b v píloze. 3. Pro nejbližší období byly na základ kriterií stanoveny prioritní projekty, které jsou doporueny koncepcí SBZK k ešení (short-list) a byl pro n vypracován pasport vetn základního zamení a jejich pedpokládané finanní náronosti. Problematika ochrany životního prostedí a zdraví lidí v konkrétních podmínkách navzájem velmi rznorodých lokalit je však nad rámec takto koncepn zpracovaných projektových zámr, které nejsou doposud rozpracovány v potebné míe podrobnosti. Z tohoto dvodu bylo nutno zamit hodnocení SEA výhradn na znní koncepního dokumentu zpracovaného pro celou plochu Zlínského kraje. ešení konkrétních lokálních problém, které je velmi individuální a má lokáln specifický charakter, bude ešeno v rámci projektové pípravy jednotlivých zámr a v pípad, že zámry naplní požadavky zákona 100/2001 Sb., budou individuáln posouzeny v procesu projektové EIA. Z hodnoceného koncepního dokumentu SBZK je však pro všechny brownfields na území Zlínského kraje, které jsou zahrnuty do kompletního seznamu (long-list) zejmé, že na žádné takto definované lokalit nebudou ohroženy zájmy ochrany soustavy Natura 2000.

8 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 8 z 121 I.2. Vztah k jiným koncepcím Zlínského kraje Koncepní ást posuzovaného materiálu koresponduje: se souasnými strategickými dokumenty kraje, které jsou uvedeny v tab. 2. s legislativním rámcem vymezujícím kompetence kraje a krajského úadu v možnostech ovlivnní a regulace regionálního rozvoje a analytickou ásti SBZK a SWOT analýzou s platnými pravidly a opateními EU pro podporu rozvoje region a formulací podprných program, jejichž prostedky mohou být alokovány ve prospch rozvoje brownfields s dokumenty a celostátními koncepcemi, které slouží jako základní rámec pro tvorbu krajských koncepcí a koncepních dokument s pipomínkami a požadavky len pracovní skupiny projektu (zástupci zpracovatele a zadavatele) a z dalších pípravných a schvalovacích jednání vetn úvodního setkání se starosty mst a obcí, které probhlo na poátku zpracování koncepce SBZK Tab.. 2: Pehled koncepcí platných pro území Zlínského kraje, které mají vztah k problematice brownfields kvten 2010 Koncepce Zlínského kraje (http://www.kr-zlinsky.cz) Koncept snižování emisí a imisí Zlínského kraje a Územní energetická koncepce Plán odpadového hospodáství Zlínského kraje Plán rozvoje vodovod a kanalizací Zlínského kraje Studie rozvoje zemdlské výroby ve Zlínském kraji Generel dopravy Zlínského kraje Strategie rozvoje Zlínského kraje (SRZK) Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (PRUOZK) Uvedené koncepní materiály jsou dostupné na internetových stránkách Zlínského kraje. Z pehledu uvedeného v tab. 2 je zejmé, že základní požadavky a limity zmínných koncepních materiál ovlivují charakter konkrétních projekt zalenných do SBZK a stanovují i jejich základní rámec pokud jde o ešení dílích ástí projekt, které se dotýkají zájm ochrany životního prostedí. Specifickými koncepními dokumenty je stanoven i maximální potenciální vliv jednotlivých konkrétních projekt revitalizace brownfields a stanovuje i požadavky na zajištní podmínek pro trvale udržitelný rozvoj (TUR) v místech,

9 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 9 z 121 která jsou potenciáln dotená souasným stavem i budoucí aktivitou souasných brownfields. Souástí TUR je i poteba zajištní zdravých životních podmínek a kvalitního životního prostedí, stejn jako možnost zajištní ekonomické efektivity a využití produkního potenciálu krajiny, nebo bez nj není existence lidské spolenosti možná. Potenciální souborn pojaté styné body koncepcí Zlínského kraje a opatení SBZK jsou uvedeny v tab. 3: Tab.. 3: Potenciální souborné styné body koncepcí Zlínského kraje a SBZK Strategické priority P1. Spolupráce a marketing Potenciální kontakt s koncepcí ZK O.1.1. Podpora koncepního rozvoje území Strategie rozvoje Zlínského kraje Program rozvoje územního obvodu O.1.2. Vytvoení vnjšího institucionálního Zlínského kraje prostedí Generel dopravy Zlínského kraje O.1.2. Vytvoení vnitního institucionálního prostedí O.1.4. Aktivní marketing kraje v propagaci brownfields P2. Investice a realizace O.2.1. Podpora pílivu investic do rozvoje brownfields O.2.2. Podpora absorpce v oblasti rozvoje brownfields Koncept snižování emisí a imisí Zlínského kraje, Územní energetická koncepce Plán odpadového hospodáství Zlínského kraje Plán rozvoje vodovod a kanalizací ZK Studie rozvoje zemdlské výroby ve ZK Generel dopravy Zlínského kraje Strategie rozvoje Zlínského kraje

10 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 10 z 121 II. Informace o souasném stavu životního prostedí v doteném území a jeho pravdpodobný vývoj bez provedení koncepce. II.1. Stav životního prostedí v Zlínském kraji Tato kapitola byla zpracována podle jednotlivých biogeografických region dle Culka, které se vyskytují na území Zlínského kraje a v jeho bezprostedním dosahu. Mítko zpracování stavu životního prostedí odpovídá celokrajské Koncepci ochrany pírody a krajiny Zlínského kraje (pasáž byla pevzata). Podrobná hodnocení lokálních charakteristik životního prostedí budou provedena až v rámci projektové EIA na lokalitách, dotených projekty, které splní kriteria uvedená v píloze. 1 zákona. 100/2001 Sb. Zlínský kraj a jeho okolí zasahuje do následujících bioregion a má následující biogeografické podmínky: Biogeografické regiony R (http://www.herber.kvalitne.cz/fg_cr/obrazky/biogeografie/bioregiony.gif, )

11 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 11 z ŽDÁNICKO LITENICKÝ BIOREGION Bioregion leží ve stedu jižní Moravy, zabírá severní ást geomorfologického celku Ždánický les, severní okraj celku Kyjovská pahorkatina a celek Litenická pahorkatina. Bioregion obepíná tém ze všech stran Chibský bioregion. Potenciální vegetaci tvoí v nižších polohách dubohabiny Carici pilosae-carpinetum, které jsou pouze na nejextrémnjších stanovištích nahrazeny teplomilnými doubravami ze svazu Quercion petraeae (zejména Potentillo albae-quercetum), výjimen i šípákovými doubravami ze svazu Quercion pubescenti-petraeae (Sorbo torminalis-quercetum). V nejvyšších polohách jsou buiny (Carici pilosae-fagetum). V údolích kolem potok lze pedpokládat luhy asociace Pruno-Fraxinetum. V plochých depresích jsou ojedinle i bažinné olšiny (Alnetion glutinosae). Primární bezlesí pravdpodobn chyblo. Podstatnou souástí pirozené náhradní vegetace jsou xerotermní travinobylinné porosty, náležející pevážn svazu Cirsio-Brachypodion pinnati, na n asto navazují lemová spoleenstva svazu Geranion sanguinei a koviny Prunion spinosae, vzácnji i Prunion fruticosae. Výjimen na kyselých substrátech v jižním podhí Chib byl zaznamenán výskyt vegetace svazu Koelerio-Phleion phleoidis. Vlhké louky jsou vzácné, s vegetací svazu Calthion i Molinion, díve ídce i Caricion davallianae CHIBSKÝ BIOREGION Bioregion leží na pomezí jižní a východní Moravy a zabírá tém celý geomorfologický celek Chiby. Potenciální vegetaci tvoí buiny, pevážn asociace Carici pilosae-fagetum, omezen snad i Melico-fagetum, vzácnji acidofilní buiny (Luzulo-Fagetum). Pouze v nejnižších polohách jsou dubohabiny (Carici pilosae-carpinetum). Teplomilné doubravy ze svazu Quercion petraeae (Potentillo albae-quercetum) jsou výjimené, na prudkých svazích se skeletovitými pdami se ojedinle vyskytuje Sorbo torminalis-quercetum. Na kyselých substrátech nižších poloh se snad vyskytují i acidofilní doubravy ze svazu Genisto germanicae-quercion. Na prudkých svazích se dají pedpokládat výskyty su ových les svazu Tilio-Acerion. V údolích

12 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 12 z 121 podél potok jsou potoní luhy, v nejnižších polohách Pruno-Fraxinetum, výše Carici remotae-fraxinetum. Primární bezlesí prakticky chybí. V pirozené náhradní vegetaci pevažují mezofilní typy luk a pastvin Arrhenatherion a Cynosurion (zvl. Anthoxantho-Agrostietum), v lemech se vesms nachází vegetace svazu Trifolion medii, koviny náležejí pouze svazu Prunion spinosae. ideji se stetáváme s vlhkými loukami svazu Calthion a s náznaky subxerofilní asociace Brachypodio-Molinietum (svaz Cirsio-Brachypodion pinnati) HLUCKÝ BIOREGION Bioregion leží na východ jižní Moravy, piemž zabírá jižní polovinu geomorfologického celku Vizovická vrchovina. Na konvexních svazích, zejména v jižním sektoru, potenciáln pevažovaly teplomilné doubravy (Potentillo albae-quercetum), výjimen byly pítomny i šípákové doubravy (Corno-Quercetum). Na konkávních tvarech a v severním sektoru jsou vesms typické karpatské dubohabiny (Carici pilosae-carpinetum), okrajov se zastoupením buku, v kontaktu s doubravami lze místy pedpokládat výskyt panonských dubohabin (Primulo veris- Carpinetum). Podél vodních tok jsou nivy, pravdpodobn nejastji Pruno-Fraxinetum. Pítomnost primárního bezlesí je problematická, snad existovalo na sesuvech a maloplošn i kolem prameniš. Pirozená náhradní vegetace je pedstavována pedevším subxerofilními luními spoleenstvy s nápadn bohatou druhovou diverzitou, náležejícími svazu Cirsio-Brachypodion pinnati (zejména asociace Brachypodion-Molinietum). Na pramenných výchozech se objevuje vegetace svazu Caricion davallianae. Podél vtších tok byla zaznamenána vegetace svazu Phalaridion arundinaceae (Caricetum buekii), na mokadech vegetace svaz Caricion gracilis a Oenanthion aquaticae. Ve vegetaci kovin pevažuje svaz Prunion spinosae (Prunion fruticosae se vyskytuje pouze ojedinle), v lemech je zastoupena vegetace svazu Geranion sanguinei. Na úhorech a na polích jsou místy dosud zachována velmi charakteristická plevelová spoleenstva (Caucalion).

13 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 13 z HRANICKÝ BIOREGION Bioregion leží na východ stední Moravy, zabírá západní ást geomorfologických celk Moravská brána, Podbeskydská pahorkatina, výbžek Nízkého Jeseníku, Hornomoravského úvalu i Vizovické vrchoviny. Potenciáln se zde vyskytují dubohabrové háje (Carici pilosae-carpinetum). Pi úpatí nad údolím Bevy a též lokáln na vyvýšených místech plochých hbet jsou nevelké ostrvky acidofilních doubrav (Genisto germanicae-quercium, zejm asociace Luzulo albidae- Quercetum). Na devonských vápencích prlomového údolí Bevy jsou vyvinuty su ové lesy svazu Tilio-Acerion (Aceri-Carpinetum). Podél Bevy se táhnou mkké luhy svazu Salicion albae, pi menších tocích jsou typické údolní luhy (Stellario-Alnetum glutinosae), ve východní ásti vzácn i Pruno-Fraxinetum. V podmáených sníženinách v niv Bevy jsou ojedinle pítomny fragmenty bažinných olšin svazu Alnion glutinosae. Primární bezlesí chybí. V náhradní pirozené vegetaci fragmentárn doznívají semixerotermní trávobylinná spoleenstva svazu Cirsio-Brachypodion pinnati. V okolí vápencových lom se nachází pozoruhodná ruderalizovaná vegetace primitivních pd, náležejících svazu Alysso alyssoidis- Sedion. Na spoe zachovaných loukách se setkáváme s vegetací Arrhenation, snad i Cynosurion. Vlhké louky náležejí svazu Calthion. Lemy, pokud jsou vyvinuty, náležejí svazu Trifolion medii, ojedinle jsou v krajin zachovány koviny Prunion spinosae BLOKARPATSKÝ BIOREGION Bioregion leží na východní hranici Moravy, pevážná ást se nachází na Slovensku. Bioregion zabírá geomorfologický celek Bílé Karpaty (bez severního výbžku), do ešeného území zasahuje jen malou ástí na jihovýchod okresu Uherské Hradišt. Pirozenou vegetaci území reprezentují v nižších ástech karpatské dubohabiny (Carici pilosae-carpinetum), vesms s úastí buku, které výše plynule pecházejí v buiny, v nichž je pozoruhodná absence jedle. Pevážn jde o Carici pilosae-fagetum, v nejvyšších polohách Dentario enneaphylli-fagetum, ojedinle je na kyselých pískovcích i Luzulo-Fagetum. Na prudkých svazích jsou pítomny su ové lesy (Aceri-Carpinetum). V nejnižších ástech byly snad v minulosti pítomny i teplomilné doubravy (Potentillo albae-quercetum). Podél potok

14 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 14 z 121 jsou nivy, na nichž zejm pevažuje Carici remotae-fraxinetum. Pirozené bezlesí pravdpodobn chyblo. Na místech po vykácených lesích se objevují rzné typy travinobylinné vegetace. V nižších polohách západní ásti bioregionu jsou charakteristické druhov mimoádn bohaté subxerotermní kvtnaté louky svazu Cirsio-Brachypodion pinnati, výše louky svazu Cynosurion (zejména Anthoxantho-Agrostietum), ojedinle i fragmenty vegetace svazu Violion caninae. Na loukách jsou typická etná prameništ (Caricion davallianae). Koviny náležejí svazu Prunion spinosae, v lemech pevažuje vegetace svazu Trifolion medii ZLÍNSKÝ BIOREGION Bioregion leží na východní Morav, zabírá severní polovinu geomorfologického celku Vizovická vrchovina, avšak bez jeho severních a západních výbžk. Potenciální vegetaci nižších ástí bioregionu tvoí karpatské dubohabiny (Carici pilosae- Carpinetum), na prudších svazích kyselých substrát snad též ostrvkovit acidofilní doubravy (Genisto germanicae-quercion). Výše pecházejí do buin (Carici pilosae- Fagetum, respektive Luzulo-Fagetum). V nivách podél vtších tok je pravdpodobn Pruno- Fraxinetum, podél menších potk asto Carici remotae Fraxinetum. Pirozené bezlesí chybí. Pirozenou náhradní vegetaci tvoí mezofilní luní porosty svaz Arrhenatherion a Cynosurion (typické Antoxantho-Agrostietum), na vlhkých místech pecházející v Calthion (Cirsietum salisburgensis). Xerofilnjší vegetaní typy jsou velmi vzácné, vegetace svazu Cirsio-Brachypodion pinnati je pítomna pouze ve fragmentech. Na kyselých substrátech se objevuje fragmentáln vegetace svazu Violion caninae. Na svahových prameništích se pedpokládá zastoupení mén nároných typ vegetace svazu Caricion davallianae. Koviny náležejí svazu Prunion spinosae, v lemech je zastoupena vegetace svazu Trifolion medii HOSTÝNSKÝ BIOREGION Bioregion leží na východní Morav, zabírá západní ást geomorfologického celku Hostýnskovsetínská hornatina a severní výbžek Vizovické vrchoviny.

15 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 15 z 121 Potenciální pirozenou vegetaci tvoí na úpatí karpatské dubohabiny (Carici pilosae- Carpinetum), výjimen na strmých svazích na kyselých pískovcích snad acidofilní doubravy (Genisto germanicaequercion). Vtšinu plochy zabírají buiny, zastoupené asociacemi Dentario enneaphylli-fagetum, Festuco-Fagetum a Carici pilosae-fagetum. Na sutích pod skalnatými hebeny jsou vyvinuty typické su ové lesy (Mercuriali-Fraxinetum a Lunario- Aceretum). Podél potok jsou nivy, náležející pevážn asociaci Carici remotae-fraxinetum. Pirozené bezlesí chybí. V pirozené náhradní vegetaci jsou zastoupeny suché louky a pastviny s vegetací svaz Arrhenatherion a Cynosurion (zejména charakteristické Anthoxantho-Agrostietum), ojedinle i Violion caninae. V dosti vzácných lesních lemech je typická vegetace svazu Trifolion medii. Xerofilní vegetace prakticky chybí. Na vlhkých místech je pítomna vegetace svazu Calthion (zejména Cirsietum salisburgensis), na svahových prameništích fragmenty vegetace svazu Caricion davallianae VSETÍNSKÝ BIOREGION Bioregion leží na severovýchodní Morav a ástí zasahuje na Slovensko. Zabírá geomorfologický celek Javorníky, východní ást celku Hostýnsko-vsetínská hornatina a severní výbžek Vizovické vrchoviny. Potenciáln zcela pevažují kvtnaté buiny (Dentario enneaphylli-fagetum, Dentario glandulosae-fagetum a lokáln Melico-Fagetum), které kontaktují s porosty jedlobuin až kvtnatých jedlin (Galio-Abietion), nkteré ochuzené porosty však mají bližší vztahy k podhorským acidofilním buinám (Luzulo-Fagetum). V nejvyšších polohách se nacházejí maloplošn acidofilní horské buiny (Calamagrostio villosae-fagetum). Lokáln jsou vyvinuty su ové lesy, v nižších polohách Aceri-Carpinetum, na svazích údolí vzácn Arunco- Aceretum. Do svah rozevených údolí pronikají háje (Carici pilosae-carpinetum). V zaíznutých údolích jsou maloplošn vyvinuty luhy asociace Carici remotae-fraxinetum. Podél íních tok se nacházejí lemy vrbových porost ze svazu Salicion eleagni, na malých tocích vrbové koviny ze svazu Salicion triandrae. Pirozenou náhradní vegetaci tvoí rozšíené smilkové louky a pastviny (Cynosurion a Violion caninae), na úživných substrátech obohacené o mnohé orchideje. Ploché hebeny chudých kamenitých pd provázejí lemy brusnicových keík (Vaccinion). Na hlubších pdách jižních

16 Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji SEA Str. 16 z 121 svah vystupují dosti vysoko (600 m) druhov bohaté travinobylinné pastvinné louky svazu Cirsio-Brachypodion pinnati (blízké asociaci Brachypodio-Molinietum), v nižších polohách jsou kvtnaté lesní lemy Trifolion medii. Koviny náležejí svazu Prunion spinosae. Na vlhkých místech se setkáváme s vegetací svazu Calthion, ojedinle s rašelinnými loukami svazu Caricion fuscae a zbytky bezkolencových luk (Molinion) BESKYDSKÝ BIOREGION Bioregion leží na pomezí východní Moravy, Slezska v R, Slovenska a Polska. Zabírá geomorfologický celek Moravskoslezské Beskydy, Jablunkovské mezihoí a Slezské Beskydy, bioregion je protažen ve smru ZJZ VSV. V potenciální vegetaci pevládají kvtnaté buiny. Pro vyšší polohy (nad 900 m, v inverzích i níže) jsou charakteristické horské acidofilní buiny (Calamagrostio villosae-fagetum) a v nejvyšších polohách (Knhyn) fragmenty horských smrin (Calamagrostio villosae- Piceetum). Lokáln se v nižších osídlených ástech vyskytují také acidofilní buiny podhorského typu (Luzulo-Fagetum). Na extrémních svazích se místy vyvinuly su ové lesy (Arunco-Aceretum, lokáln až do vysokých poloh Lunario-Aceretum), ve vyšších polohách ojedinle i analogické kapradinové smriny (Athyrio alpestris-piceion). V údolích jsou fragmenty horských olšin (Alnetum incanae), u menších tok fragmenty jasanových luh Arunco sylvestris-alnetum glutinosae, v erozních rýhách a na lesních prameništích olšové jaseniny Carici remotae-fraxinetum. Zídka se na prameništích v inverzních polohách vyskytují podmáené rašelinné smriny (Sphagno-Piceetum). Na štrkových lavicích vtších vodních tok v nižších polohách jsou vyvinuta spoleenstva svaz Salicion eleagni a Phalaridion arundinaceae (typicky zvlášt Calamagrostietum pseudophragmitis). Pirozené bezlesí prakticky chybí. Náhradní pirozená vegetace na ásten odlesnných hebenech i v odlesnných submontánních polohách inklinuje ke smilkovým pastvinám (Cynosurion a Violion caninae), rozšíené jsou i brusnicové lemy svazu Vaccinion (Rhodococco-Vaccinietum myrtilli). V rozevených údolích pi úpatí jsou luní cenózy svaz Calthion, ídce Molinion, vzácn na prameništích i Caricion fuscae. Na ojedinle se vyskytujících rašeliništích jsou fragmenty vegetace svazu Sphagnion medii.

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTEDK JIHOESKÉHO KRAJE POIZOVATEL: MSTO ESKÝ KRUMLOV PROJEKTANT:.z. UK24-0708-01 LISTOPAD 2012 AKTUALIZACE RURÚ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (lánky 1. 16a.) Návrh priorit územního plánování kraje pro zajištní udržitelného rozvoje území vychází jednak z Politiky územního

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Politická situace v R v oblasti využití obnovitelných zdroj energie. eská republika. Kvten 2004

Politická situace v R v oblasti využití obnovitelných zdroj energie. eská republika. Kvten 2004 Politická situace v R v oblasti využití obnovitelných zdroj energie Kvten 2004 European Renewable Energy Council Námstí Pemysla Otakara II. 87/25 26, rue du Trone CZ - 370 01 eské Budjovice B-1000 Brussels

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

NOVOSTAVBA - AUTOBAZAR LIBENICE

NOVOSTAVBA - AUTOBAZAR LIBENICE dle 6 zákona. 100 / 2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prostedí) NOVOSTAVBA - AUTOBAZAR LIBENICE ervenec 2008 ODPOVDNÝ

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech 1 Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE RD s pozemky a polohou drobná vestavná obanská bytové domy 3 a více PN B,Bz Bydlení isté neumožující významnjší podíl jiných inností vybavenost (obchod, služby, drobná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

TRVALE ITELNÉ. Územní plánování. Plánovitá promna prostedí lovkem. Promny. Zmny spoleenské, výrobní a ekonomické

TRVALE ITELNÉ. Územní plánování. Plánovitá promna prostedí lovkem. Promny. Zmny spoleenské, výrobní a ekonomické TRVALE UDRŽITELN ITELNÉ ÚZEMNÍ PLÁNOV NOVÁNÍ Prof.Ing.arch. Jan Koutný, CSc. duben 2009 Územní plánov nování Územní plánování Promny poátky plánování pedmt plánování obsah plánování Plánovitá promna prostedí

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha 1 Program 9,15 9,55 10,00 10,15 10,15 11,00 11,00 11,15 11,15 11,30 Registrace úastník

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Metody optimalizace fungování MAS

Metody optimalizace fungování MAS Evropský zemdlský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metody optimalizace fungování MAS reg.. 15/022/42104/231/000005 kvten 2015 Zpracovatelé: - Místní akní skupina Stední

Více

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ 2006 2010

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ 2006 2010 PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU A VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ 2006 2010 2 Obsah OBSAH...3 1) SHRNUTÍ...4 2) CÍLE A PRINCIPY ZAHRANINÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ESKÉ REPUBLIKY...6

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Zmna. 40 územního plánu msta Liberec OPATENÍ OBECNÉ POVAHY STATUTÁRNÍ MSTO LIBEREC OPATENÍ OBECNÉ POVAHY POIZOVATEL: MAGISTRÁT MSTA LIBEREC STAVEBNÍ ÚAD (SU) ODBOR STRARTEGIE A ÚZEMNÍ KONCEPCE (UK) PROJEKTANT:

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci

Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci Tento postup byl vypracován v rámci projektu Výzkumu a vývoje MŽP R SP/II/2f1/2/07 "Identifikace prevenního potenciálu živnostenských odpad v R a jeho uplatnní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 926/105/2015 NEMOVITÁ VC: Pozemky, p.. 163 v k.ú. Rovina, obci Poepice, zapsaný na LV. 14, vedený u Katastrálního úadu pro Stedoeský kraj, KP Píbram Katastrální údaje

Více

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu:

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. Ing. Silvia Aguilar Bobadilla Ing. Lenka amrová Obsah: Úvod...2 1 Program IB-NET Svtové banky...3 1.1

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více