EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy"

Transkript

1 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy 1. Obecná východiska zpracoval: Ekologický právní servis, únor 2007 Pro oblast plánování a schvalování (dopravních) staveb je charakteristický velký poet rzných úedních postup, které povolení konkrétní stavby pedcházejí. ízení jsou mnohdy komplikovaná, opakuje se projednávání stejných nebo obdobných dokument 1 a není zajištna logická a asová návaznost. 2 To vede k prodlužování jednotlivých úedních proces, resp. celkové doby od zahájení projednávání uritého zámru jako celku k jeho realizaci 3 a souvisejícím vysokým finanním nákladm investora. Z této skutenosti jsou asto obviováni jednotlivci, NNO a obce, kteí s konkrétní stavbou nebo s celkovou koncepcí rozvoje dopravní infrastruktury nesouhlasí a své názory aktivn vyjadují. Ve skutenosti je však pro tyto subjekty velmi obtížné se do proces plánování dopravní infrastruktury a povolování konkrétních staveb efektivn zapojit, a to zejména v poáteních fázích rozhodování (plánování), což by bylo vcn logické a což také vyžadují mezinárodní závazky R. 4 Formáln k tomu sice mají adu píležitostí, ale úady jejich pipomínky vesms odmítají a odkazují je na jiné (a již dívjší, nebo budoucí) postupy. 5 1 Viz napíklad procesy pípravy a posuzování vliv na životní prostedí (SEA) plán GEPARDI, Operaního programu doprava, Politiky územního rozvoje a píslušných územních plán na úrovni kraj. 2 Zejména mezi procesy SEA a EIA viz píklad územního plánu VÚC Beclavska a rychlostní silnice R52 3 Viz napíklad pípady dálnic D8 a D11, pražského silniního okruhu nebo rychlostní silnice R Pedevším tzv. Aarhuská úmluva a Espoo konvence, smrnice ES o EIA a SEA 5 Ombudsman ve své zpráv ze dne k povolování rychlostní silnice R52 uvedl: Považuji za paradoxní, že opakovaným, posuzováním a hodnocením koncepních materiál a z nich vycházejících zámr se stává takka nemožným najít ten správný okamžik, kdy by mly konkrétní návrhy a námitky veejnosti zaznít... pi šetení zejména kontroverzních investiních zámr se s tímto jevem setkávám pomrn asto, veejnost je fakticky vytsnna z rozhodování, nebo na její pipomínky je stále píliš brzo, aby vzáptí nato byly tytéž pipomínky odmítány s argumentací, že mly být uplatnny v pedchozích procesech a podoba zámru je vlastn již dána... výsledkem je informaní chaos, který vyvolává u veejnosti pesvdení, že byla z problematiky vlastn vynechána, ešení bylo pedem známo a píslušné procedury tak posloužily jen k jeho legalizaci. EPS Brno EPS Tábor Dvoákova 13 Pevrátilská Brno Tábor tel.: tel.: fax: fax:

2 Koneným dsledkem tohoto stavu je porušování právních pedpis R i EU (podrobnji viz další pílohy) a následn i faktické poškozování zdraví a pírody. Dalším dsledkem jsou problémy týkající se využívání prostedk z fond ES, z EIB a dalších zahraniních zdroj Koncepce, politiky, plány a související procesy SEA Koncepní dokumenty, týkající se (výlun nebo z ásti) rozvoje dopravní infrastruktury), jsou asto z hlediska svých vliv na životní prostedí posuzovány opakovan, ale zárove asto nejsou v žádném z tchto posouzení brány v úvahu pipomínky veejnosti týkající se negativních vliv konkrétních projekt. Krom toho MŽP jako píslušný orgán SEA bezdvodn mní svj již jednou vyjádený postoj týkající se tchto negativních vliv. Píkladem tchto nedostatk je Operaní program (OP) doprava a výstupy souvisejícího procesu SEA. Základním problémem tchto dokument je rozpor mezi tvrzeními o strategickém charakteru OP doprava, pro který údajn není možné identifikovat pípadné specifické negativní vlivy na životní prostedí v konkrétních lokalitách nebo oblastech (str. 71 vyhodnocení SEA) na stran jedné stran a výtem konkrétních investiních zámr v textu 7 a zejména v pílohách OP doprava na stran druhé. Vyhodnocení SEA bylo prezentováno jako obecný popis vliv dopravní infrastruktury (jako sociálního jevu ) na lidské zdraví a spolenost a stejn obecná byla i navržená opatení. Vyhodnocení neobsahovalo popis vliv konkrétních projekt, jejichž budoucí podporu (nebo žádost o ni) z prostedk OP doprava lze oekávat. 8 Souasn však obsahuje OP doprava výet zcela konkrétních projekt nových dálnic, rychlostních silnic a dalších dopravních staveb. Vlivy nkterých z nich ješt nebyly v žádném (jiném) procesu SEA nebo EIA posouzeny, u jiných již se tak stalo, avšak podle názoru dotené veejnosti s adou pochybení (podrobnji viz další pílohy). Krom toho byly negativní vlivy nkterých staveb, které jsou v OP doprava uvedeny, konstatovány (a stavby z tohoto dvodu nedoporueny) již ve stanovisku MŽP k Návrhu koncepce rozvoje dopravních sítí v eské republice do roku 2010 ze dne Na negativní vlivy ady jednotlivých staveb uvedených v indikativním seznamu OP doprava pitom poukazovala ada podrobných pipomínek veejnosti k návrhu OP a k vyhodnocení SEA. Autoi vyhodnocení se však tmito pipomínkami výslovn odmítli zabývat s tím, že smují k návrhu koncepce, nikoli k vyhodnocení SEA. Tvrzení autor vyhodnocení SEA na OP doprava o nemožnosti identifikovat specifické negativní vlivy této koncepce na životní prostedí v konkrétních lokalitách nebo oblastech znamená v podstat rezignaci na základní smysl a cíl procesu SEA, vyjádený v ust. 10b odst. 1 zákona. 100/2001 Sb. a v lánku 5 odst. 1 Smrnice 2001/42/ES (smrnice SEA) i na závazný obsah vyhodnocení, vyplývající z pílohy. 9 zákona. 100/2001 Sb. a Pílohy smrnic SEA. 6 Viz napíklad dopis Evropské komise DG Environment ze dne Napíklad str. 27 koncepce (Výhledové zámry) Hlavní pozornost by mla být vnována výstavb dálnic a rychlostních silnic, výstavb obchvat obcí u ostatních dležitých silnic a výstavb dalších ekologických opatení (!?! pozn. EPS). Prioritní oblastí dležitou pedevším pro Prahu je dokonení pražského (vnjšího) okruhu R1.... Z dalších již probíhajících akcí jde pedevším o stavby na dálnicích D1, D3, D5, D8, D11, D47 a rychlostních silnicích R35, R55, R52, R49, R6, R7, R4 a R48 nebo 73 (Strategie pro dosažení cíl) - Intervence se budou týkat i dalších úsek dálnic, rychlostních silnic a ostatních silnic I. tídy na síti TEN-T, nap. pro D1,R1, R6, D/R3, R10, D/R11, R35, R43 a R55. 8 Výjimkou je konstatování o nepijatelnosti realizace projektu splavnní Labe výstavbou nového plavebního stupn v Dín z hlediska podmínek ochrany území Natura Není zejmé, pro se takto konkrétní hodnocení (samo o sob dle názoru EPS nepochybn správné) omezuje pouze na tento jediný projekt.

3 Dalším souvisejícím nedostatkem procesu SEA, týkajícího se OP doprava, je jeho neprovedení jako tzv. mezistátní SEA ve smyslu 14a zákona EIA a l. 7 smrnice SEA, pestože zámry (stavby) obsažené v návrhu koncepce nepochybn budou mít peshraniní vlivy. Toto pochybení mže zpsobit mimo jiné odmítnutí stávající verze OP Doprava a píslušného SEA stanoviska Evropskou komisí a následnou nemožností erpání finanních prostedk z píslušných fond EU. MŽP jako píslušný orgán SEA mlo trvat na odstranní tchto nedostatk. Mlo požadovat, aby bylo vyhodnocení vliv koncepce na životní prostedí doplnno o zhodnocení alespo nejvýznamnjších vliv staveb, uvedených v seznamu nebo aby byl konkrétní seznam staveb z koncepce odstrann, anebo alespo aby bylo v OP Doprava i v jeho klíových pílohách 1 a 3 výrazn a jasn konstatováno, že tyto projekty nejsou tímto OP schváleny a jejich vlivy musí být v budoucnu ádn posouzeny, a to vetn srovnání varianty. V každém pípad mlo pak trvat na zohlednní závr svého vlastního stanoviska k Návrhu koncepce rozvoje dopravních sítí v eské republice z roku 1999 a informovat stanoveným postupem o zahájení procesu SEA pro OP doprava sousední státy. Souhlasné stanovisko MŽP k OP doprava je v praxi zneužíváno k formálnímu a vcn neopodstatnnému odmítání námitek a pipomínek veejnosti vi konkrétním dopravním stavbám - ve smyslu vše již bylo posouzeno a vlivy byly shledány jako akceptovatelné. Toto riziko se ješt zvýšilo tím, že z grafické pílohy OP Doprava - silniní sít v R - byly v procesu poizování OP Doprava Ministerstvem dopravy zcela vypuštny pvodn prezentované (by nedsledn a pouze nkteré) varianty, takže výsledný dokument nesprávn budí v jeho uživatelích (Evropská komise, vláda a ministerstva, orgány státní správy a samosprávy, SD, SFDI, atd.) dojem, že o trasách hlavních komunikací bylo schválením tohoto dokumentu rozhodnuto. Píkladem tohoto zneužití (a ady dalších pochybení MŽP jako píslušného úadu) je proces SEA, týkající se návrhu územního plánu Beclavska. O poízení tohoto územního plánu bylo rozhodnuto v záí Pesto nebyl návrh tohoto územního plánu posouzen podle v té dob již platné nové úpravy procesu SEA, obsažená v zákon. 100/2001 Sb. a implementující s úinností od do eského práva smrnici SEA. Podrobnji viz další pílohy. 3. Jednotlivé dopravní stavby a související procesy EIA Nejtypitjšími píklady nesprávné aplikace požadavk zákona. 100/2001 Sb. i smrnice 85/337/EHS ve znní smrnic 97/11/ES a 2003/35/ES (smrnice EIA) v pípadech posuzování dopravních staveb jsou dle našich zkušeností následující: Neposouzení zámru jako celku (tzv. salámová metoda ) Akoliv zákon EIA i smrnice EIA vyžadují posouzení projekt jako celku, v praxi jsou v drtivé vtšin pípad u dopravních liniových staveb posuzovány a povolovány jen investorem vybrané dílí úseky v rzném poadí vesms tak, aby ekologicky nejspornjší ásti byly pedureny již existujícím povolením ostatních ástí. MŽP (píslušný orgán) pitom s ohledem na 5 odst. 2 zákona EIA a l. 2 odst. 1 ve spojení s Pílohu. IV smrnice EIA mže a má požadovat posouzení zámru jako celku. Píklady: Dálnice D8 - nejkontroverznjší ást pes eské stedohoí byla posuzována až poté, co byly posouzeny, povoleny a zahájeny stavby navazujících úsek na obou stranách. Vést dálnici pes CHKO se tak stalo jediným ešením.

4 Rychlostní silnice R43 probíhají ti samostatné procesy EIA, jeden z nich ješt podle zákona. 244/1992 Sb. Dálnice D3 - pro úely projektové pípravy byla rozdlena na adu jednotlivých samostatných staveb, k nkterým již bylo vydáno stanovisko EIA, nejmén konfliktní úsek je již realizován. Neposouzení všech vliv zámru, zejména nepímých a kumulativních vliv Podle 2 zákona EIA a l. 3 smrnice EIA (ve spojení s jejich pílohami) mají být posouzeny všechny pímé i nepímé vlivy zámr. V pípad dopravních staveb je velmi asté, že nepímé vlivy a synergické vlivy nkolika plánovaných zámr jsou opomíjeny. Samozejm k tomu pispívá i výše zmínná salámová metoda. MŽP (píslušný orgán) je povinen podle 8 odst. 4 zákona EIA vyžadovat doplnní dokumentace. Píklady: Rychlostní silnice R52 - nebyl zohlednn mimo jiné vliv vybudování této silnice (v souvislosti s dalšími dopravními stavbami) na území jihovýchodn od Brna, kde jsou pekroeny nejvyšší pípustné limity hluku a imisí. Stejný problém se týká rovnž proces EIA na rozšíení dálnice D1 a rychlostní silnici R43. V pípad R52 nebyl dále zohlednn nárst dopravního zatížení v Lednicko - Valtickém areálu, zaazeném do seznamu kulturních památek UNESCO, v dsledku jejího vybudování. Neposuzování reálných variant zámru V ad pípad dopravních staveb nebyly posouzeny varianty zámru, které podle názoru dotené veejnosti mohly být ekologicky píznivjší. To dle názoru EPS není v souladu s 6 odst. 2, resp. l. 5 smrnice EIA (ve spojení s píslušnými ustanoveními píloh pinejmenším se smyslem tchto ustanovení. O jednoznaný rozpor s evropským i eským právem ( 45i odst. 8 zákona. 114/1992 Sb., l. 6 odst. 4 smrnice 92/43/EHS, o stanovištích, l. 4 odst. 4 smrnice 79/409/EHS, o ptácích) jde v pípadech zamýšlených zásah do území Natura MŽP (píslušný orgán) má v tchto pípadech v závru zjišovacího ízení podle 7 odst. 5 zákona EIA navrhnout zpracování variant ešení zámru. Píklady: Rychlostní silnice R52 - nebyla posouzena alternativa využívající existující dálnici D2 a plánovanou výstavbu obchvatu Beclavi. Rychlostní silnice R35 bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA (2006), aniž byla posouzena varianta neprocházející ptaí oblastí Komárov. Rychlostní silnice R55 - bylo vydáno souhlasné stanovisko k variant zámru, poškozující území ptaí oblasti Bzenecká Doubrava Strážnické Pomoraví, akoliv nebyly posouzeny varianty, které by touto ptaí oblastí vbec neprocházely Nerespektování povinnosti mezistátního posouzení. Akoliv podle zákona EIA i l. 7 smrnice EIA musí být projekty s pedpokládanými vlivy na území jiného státu posouzeny v tzv. mezistátním procesu EIA, v praxi se tak (nejen) u dopravních staveb tém nedje. MŽP tak citovaná ustanovení soustavn porušuje.

5 Píklad: Rychlostní silnice R52 pes zjevn mezistátní povahu zámru (souást spojení Brno Víde) a opakovaná vyjádení rakouských úad i veejnosti nebyl proces EIA veden jako mezistátní. Dálnice D8 posouzení neprobhlo s odvodnním, že odborníci obou stran se dohodli, že proces EIA není potebný Nemožnost dosáhnout úinného soudního pezkumu výsledk ízení EIA eské soudy se odmítají zabývat žalobami proti stanoviskm EIA s odvodnním, že nejde o závazná rozhodnutí. Tento výklad, který zastává rovnž MŽP, je však v rozporu s l. 10a smrnice EIA, podle njž musí mít dotená veejnost pístup k soudnímu pezkumu všech akt podléhající úasti veejnosti podle této smrnice. MŽP by mlo pehodnotit svj pístup k žalobám proti stanoviskm EIA a pijmout takovou zmnu právní úpravy, která by požadavky l. 10a smrnice EIA jednoznan zajistila. Píklad: Proti souhlasným stanoviskm MŽP k zámrm rozšíení dálnice D1, rychlostní silnice R52 a rychlostní silnice R55 byly podány dotenými vlastníky a NNO žaloby, které Mstský soud v Praze odmítl projednat. Ve všech pípadech byly podány kasaní stížnosti, o nichž Nejvyšší správní soud dosud nerozhodl. 4. Návrhy ešení a) konkrétní již ukonené procesy SEA a EIA V pípadech kdy byla vydána stanoviska SEA/EIA k jednotlivým koncepcím nebo plánm i konkrétním stavbám, trpící výše uvedenými nedostatky, ale dosud nebyla vydána žádná nebo jen nkterá navazující rozhodnutí, zejména územní rozhodnutí, by bylo žádoucí nkterá tato stanoviska co nejdíve zrušit. Podle názoru EPS by tak v pípad stanovisek EIA mohly uinit soudy na základ žalob dotených osob, avšak stanovisko správních soud k možnosti samostatného pezkumu stanovisek EIA je dosud odmítavé (viz výše). Pokud by soudní praxe setrvala na dosavadním pístupu, pak by z hlediska závazk vyplývajících ze smrnice EIA a Aarhuské úmluvy neexistovala jiná možnost, než plný pezkum stanovisek EIA a jim pedcházejících proces EIA v rámci rozhodování o žalobách proti územním rozhodnutím. Taková praxe by byla nevýhodná jak pro dotenou veejnost, tak pro všechny další zúastnné osoby, nebo stanoviska EIA by takto mohla být prohlašována za nezákonná (spolu s územním rozhodnutím) adu let po jejich vydání. Jako alternativní ešení se nabízí postup MŽP podle ust. 156 odst. 2 zákona. 500/2004 Sb., správního ádu. Podle tohoto ustanovení mohou (resp. musí) správní orgány usnesením zrušit svá vlastní vyjádení, osvdení nebo sdlení (resp. jakékoli akty, které nemají povahu závazného rozhodnutí) pokud jsou v rozporu s právními pedpisy a které nelze opravit podle 156 odst. 1 správního ádu. Na stanovisko SEA i EIA a postup vedoucí k jeho vydání se správní ád z hlediska obecného vymezení své psobnosti ( 1) nepochybn vztahuje. Stejn tak je zejmé, že na tato stanoviska se vcn vztahuje ást tvrtá správního ádu ( , tedy vetn citovaného ust. 156 odst. 2. Pokud jde o vylouení použití správního ádu, obsažené v ust. 23 odst. 12 zákona EIA, to se podle

6 výslovného znní zákona vztahuje na ízení podle tohoto zákona (tj. zákona EIA). Z psobnosti správního ádu je tedy vyloueno ízení upravené zákonem EIA, tedy postup od oznámení zámru do vydání stanoviska SEA i EIA. Vyloueno však není pezkoumání již vydaného stanoviska podle citovaného ust. 156 odst. 2 správního ádu, nebo již nejde o ízení podle zákona EIA, ale o pezkum jeho výsledku. Tomuto výkladu je teba dát pednost i proto, že je obecn nepochybn žádoucí, aby existovala možnost nápravy nezákonnosti stanoviska SEA/EIA samotnými píslušnými úady. MŽP by tímto postupem mlo zrušit s ohledem na vcný význam pípad i na významnost právních pochybení zejména souhlasná stanoviska EIA k rychlostním silnicím R52 a R55, pípadn i stanoviska SEA k OP doprava a návrhu územního plánu VÚC Beclavska. b) obecná zmna aplikaní praxe MŽP by mlo jak ve své vlastní praxi, tak pi metodickém vedení krajských úad zajistit, aby nedocházelo k výše uvedeným typickým pípadm porušování zákona EIA a smrnic EIA a SEA, tedy pedevším - pi hodnocení koncepcí (plán, program) se zabývat jejich konkrétními dsledky - zajistit posuzování celých zámr (napíklad dopravních staveb), nikoli pouze jejich ástí - vyžadovat posouzení všech pímých, nepímých i kumulativních vliv zámr - vyžadovat srovnání vliv možných variant zámru, zejména pokud jsou doteny lokality Natura 2000, a to již na úrovni koncepních dokument - zohledovat pipomínky veejnosti, stanoviska i závry zjišovacích ízení (mimo jiné) v tomto smru lépe odvodovat - podpoit názor o pímé pezkoumatelnosti výstup procesu EIA soudy MŽP by dále mlo dsledn dbát na to, aby procesy EIA byly zahajovány pouze pro zámry, které nejsou v rozporu s platnými stanovisky SEA a by mlo trvat na logické následnosti proces SEA a EIA. V pípadech velkých dopravních staveb musí být reálné varianty jejich koridor posuzovány v procesu SEA. V následném procesu EIA by se pak posuzovaly jen varianty tras v rámci daného koridoru. Krom zjednodušení a urychlení posuzovacích postup by to také vedlo k zvýšení dvry oban ve státní správu. c) legislativní zmny V platné úprav procesu EIA je pro zajištní plné transpozice smrnice EIA provést nkteré dílí zmny (napíklad definovat pojem dotená veejnost, rozšíit okruh zveejovaných dokument týkajících se povolování zámru, transponovat chybjící položky pílohy II smrnice EIA blíže viz piloženou analýzu z prosince 2006). V dlouhodobjším horizontu je dle názoru EPS vhodné zvážit celkovou revizi úpravy procesu EIA, pedevším ve vztahu k naplování požadavk smrnice EIA v ízeních o povolení zámru, jakož i ve vztahu k naznaené poteb koordinace a logické návaznosti výstup proces SEA a EIA. Upozornní: Tento dokument byl vytvoen za finanní pomoci Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu je výhradn odpovdný Ekologický právní servis a nelze jej v žádném pípad považovat za názor Evropské unie.

K úastenství nevládních organizací ve stavebním ízení podle nového stavebního zákona

K úastenství nevládních organizací ve stavebním ízení podle nového stavebního zákona K úastenství nevládních organizací ve stavebním ízení podle nového stavebního zákona Ekologický právní servis, 2010 Pavel erný Tato analýza byla vytvoena za finanní podpory Státního fondu životního prostedí

Více

Závazná stanoviska podle 149 správního ádu

Závazná stanoviska podle 149 správního ádu ; Závazná stanoviska podle 149 správního ádu Ekologický právní servis, 2009 Pavel erný Tato analýza byla vytvoena za finanní podpory Státního fondu životního prostedí a Ministerstva životního prostedí

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Nedostatky implementace lánku 9 Aarhuské úmluvy v eské republice

Nedostatky implementace lánku 9 Aarhuské úmluvy v eské republice ; Nedostatky implementace lánku 9 Aarhuské úmluvy v eské republice Ekologický právní servis, 2010 Pavel erný Tato analýza byla vytvoena za finanní podpory Státního fondu životního prostedí a Ministerstva

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Regulaní plán Litvínov - Osada. Zmna. 5. Zadání

Regulaní plán Litvínov - Osada. Zmna. 5. Zadání Regulaní plán Litvínov - Osada Zmna. 5 Zadání (schválené zastupitelstvem msta) Listopad 2015 Zpracováno v souladu s 64 zákona. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu, ve znní pozdjších pedpis

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1862 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1862 / 07 Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Parcelní íslo: v lokalit pi hranici M Praha 22 a Praha Keslice, západn od ulice

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Obec K U N I C E Kunice LYSICE

Obec K U N I C E Kunice LYSICE Obec K U N I C E Kunice 16 679 71 LYSICE Zmna.III územního plánu obce Kunice Zastupitelstvo obce Kunice, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Strategie využití evropského a národního práva v ochran životního prostedí verze 2010

Strategie využití evropského a národního práva v ochran životního prostedí verze 2010 ; Strategie využití evropského a národního práva v ochran životního prostedí verze 2010 Ekologický právní servis Tato strategie byla vytvoena za finanní podpory Státního fondu životního prostedí a Ministerstva

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

K bodu 1 programu: 42. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne v 18:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: 42. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne v 18:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 21. 12. 2005 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: 42. zasedání ZM Praha Bchovice

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

Poznámky k praktické aplikaci požadavků Aarhuské úmluvy v ČR (zejména v soudní praxi) Seminář o českém předsednictví EU Praha, 21.11.2008 Pavel Černý, EPS Hlavní body zkušenosti (problémy) s využíváním

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE 24. 1. 2007. 1 Zasedání Zastupitelstva obce Syrovice bylo zahájeno v 19.00 hod. v zasedací místnosti obce Syrovice za pítomnosti hosta pana Michala Haška- poslance za

Více

Návrh na zrušení ásti opatení obecné povahy Zásad územního rozvoje Jihoeského kraje

Návrh na zrušení ásti opatení obecné povahy Zásad územního rozvoje Jihoeského kraje Krajský soud v eských Budjovicích Zátkovo nábeží 2 370 84 eské Budjovice Navrhovatelé: 1) Obec erná v Pošumaví, se sídlem erná v Pošumaví 46, 382 23 erná v Pošumaví 2) Ing. Petr Beneš, bytem Myslíkova

Více

KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY V POLITICE ÚZEMNÍHO ROVOJE 2008

KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY V POLITICE ÚZEMNÍHO ROVOJE 2008 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY V POLITICE ÚZEMNÍHO ROVOJE 2008 1. Výchozí stav: Politika územního rozvoje 2006 (Koncepce) Z hlediska plánování výstavby dopravní

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 1/11 Spis.zn.:.j.: Vyizuje: Tel.: 751/10/SÚ/Ran 13/11/SÚ/Ran Ranglová 352 370 433, 352

Více

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem Kounicova 688/26, Brno 602 00 1 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 Zpracovatelé: Ing. arch. Zden5k Kindl, vedoucí projektu Ing. Lukáš Mašín, Ing. Otakar Tr4ka Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s.

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ Vybrané lánky ze Zákona. 458/2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (Energetický zákon) Odkazy na Energetický zákon

Více

R O Z H O D N U T Í. s ch v a l u j e. návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Libišany. Odvodnní

R O Z H O D N U T Í. s ch v a l u j e. návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Libišany. Odvodnní SPISOVÁ ZN:1312/03/VO NAŠE J. :MZEPU-1840/09 VYIZUJE :VOTROUBKOVÁ TELEFON :466742725 FAX :466742726 E-MAIL :jana.votroubkova@mze.cz ADRESA: B. NMCOVÉ 231, 530 02 PARDUBICE DATUM: 13.1. 2010 MINISTERSTVO

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk l. I 1/Byty a bytové náhrady se zajišují v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

Více

Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE. Úvodní ustanovení l. 1

Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE. Úvodní ustanovení l. 1 Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE Úvodní ustanovení l. 1 1. Podpisový ád upravuje oprávnní a povinnosti pi podepisování písemností vyhotovených orgány msta. 2. Podpisový ád stanoví:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Zpracoval: Ing. Michal Matoušek, Ph.D. Dresden, 11.5.2007 1 V návaznosti na provedený przkum kvality služby v Mstském dopravním

Více

J ustice & Environment

J ustice & Environment Případová studie EIA - Dopravní infrastruktura Ekologický právní servis, prosinec 2006 1. Název případu: Rychlostní silnice R52 Pohořelice Mikulov (Drasenhofen) 2.Podstata případu: Ministerstvo životního

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Kontrola hospodaení. Úvod do kontroly hospodaení. Junák svaz skaut a skautek R

Kontrola hospodaení. Úvod do kontroly hospodaení. Junák svaz skaut a skautek R Kontrola hospodaení V této kapitole se zamíme na nezbytnou souást procesu ízení každého subjektu a to na kontrolu. Ta je ve skautské praxi vykonávána rznými formami a to zejména podle typu kontrolovaných

Více

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED Etický kodex firem skupiny HOSPIMED 1. Úvod Firmy skupiny HOSPIMED (tj. FSH HOSPIMED, spol. s r.o., medisap,s.r.o., Hoyer Praha s.r.o., Stargen EU s.r.o. a HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o.) nabízejí a

Více

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní A. DSP + DPS Obsah : a) Identifikaní údaje stavby a.1 Identifikaní údaje investora a zpracovatele PD b) Údaje o dosavadním využití území c) Údaje

Více

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d.j. : Velké Hamry dne 25.7.2008 Vyizuje : Oleníek Telefon : 483 369 824 Monika Nevailová, nar. 11.1.1981, Muškova 1404/1, 148 00 Praha

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Instituce Znní stanoviska - struný obsah pipomínky Poizovatelem navržený zpsob ešení

Instituce Znní stanoviska - struný obsah pipomínky Poizovatelem navržený zpsob ešení Vyhodnocení stanovisek dotených orgán, organizací hájících veejné zájmy podle zvláštních pedpis v pedmtném území, orgán ÚP sousedních urbanistických obvod uplatnných ke spolenému jednání o návrhu regulaního

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R 43 TROUBSKO (D 1) STARÉ MSTO (R 35)

RYCHLOSTNÍ SILNICE R 43 TROUBSKO (D 1) STARÉ MSTO (R 35) RYCHLOSTNÍ SILNICE R 43 TROUBSKO (D 1) STARÉ MSTO (R 35) Informace o historii a stavu pípravy Název: Situaní zpráva Oddlení: Odbor pípravy staveb Brno 10330 Úel: Informace 03/2010 I. ÚVOD Nezbytnost vybudování

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa A. PRVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikaní údaje A.1.1. Údaje o stavb a) Název stavby Název stavby: Charakter stavby: Stupe PD: Kanalizace a OV Nemojov, novostavba realizaní dokumentace b) Místo stavby Obec:

Více

lánky autor EPS v odborných právních asopisech

lánky autor EPS v odborných právních asopisech ; lánky autor EPS v odborných právních asopisech 2008 2010 lánky, jejichž shrnutí je obsaženo v tomto dokumentu, byly vytvoeny za finanní podpory Státního fondu životního prostedí a Ministerstva životního

Více

Útování samostatn zútovatelných akcí

Útování samostatn zútovatelných akcí Útování samostatn zútovatelných akcí Metodický list obsahuje doporuení a postupy týkající se útování o samostatn zútovatelných akcích v úetnictví úetních jednotek. Metodika obsahuje základní doporuení

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Pedbžné nástroje soudní ochrany jako cesta k posílení její efektivity

Pedbžné nástroje soudní ochrany jako cesta k posílení její efektivity Pedbžné nástroje soudní ochrany jako cesta k posílení její efektivity Ekologický právní servis, 2009 Pavel erný, Karolína Klanicová, Jan Plšek Zpracování této analýzy podpoila nadace Open Society Fund,

Více

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Zastupitelstvo obce (dále jen zastupitelstvo ) se usneslo podle 96 zákona íslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis, (dále jen zákon

Více

Mstský úad Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, Jindichv Hradec,

Mstský úad Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, Jindichv Hradec, Mstský úad Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, 377 01 Jindichv Hradec, 384 351 281 OŽP 44740/2011-510 FL v Jindichov Hradci dne 27.09.2011 hp 1-07-03-048, -050 VEEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Vtrná elektrárna Kuželov

Vtrná elektrárna Kuželov Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava Jih I: 13 59 45 16 DI: CZ 5511021340 Tel: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Vtrná elektrárna Kuželov Posudek pro veejné projednání investiního zámru dle 9

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Znaka íslo jednací Vyizuje Trhové Sviny ODSH/05/200/.- II/157 8910/05

Více

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 Mstský ú ad Brušperk K Námstí 22, 739 44 Brušperk stavební ú ad.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 vy$izuje : Ing. Ji$ina!ermáková 708 00 Ostrava - Poruba

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více