EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy"

Transkript

1 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy 1. Obecná východiska zpracoval: Ekologický právní servis, únor 2007 Pro oblast plánování a schvalování (dopravních) staveb je charakteristický velký poet rzných úedních postup, které povolení konkrétní stavby pedcházejí. ízení jsou mnohdy komplikovaná, opakuje se projednávání stejných nebo obdobných dokument 1 a není zajištna logická a asová návaznost. 2 To vede k prodlužování jednotlivých úedních proces, resp. celkové doby od zahájení projednávání uritého zámru jako celku k jeho realizaci 3 a souvisejícím vysokým finanním nákladm investora. Z této skutenosti jsou asto obviováni jednotlivci, NNO a obce, kteí s konkrétní stavbou nebo s celkovou koncepcí rozvoje dopravní infrastruktury nesouhlasí a své názory aktivn vyjadují. Ve skutenosti je však pro tyto subjekty velmi obtížné se do proces plánování dopravní infrastruktury a povolování konkrétních staveb efektivn zapojit, a to zejména v poáteních fázích rozhodování (plánování), což by bylo vcn logické a což také vyžadují mezinárodní závazky R. 4 Formáln k tomu sice mají adu píležitostí, ale úady jejich pipomínky vesms odmítají a odkazují je na jiné (a již dívjší, nebo budoucí) postupy. 5 1 Viz napíklad procesy pípravy a posuzování vliv na životní prostedí (SEA) plán GEPARDI, Operaního programu doprava, Politiky územního rozvoje a píslušných územních plán na úrovni kraj. 2 Zejména mezi procesy SEA a EIA viz píklad územního plánu VÚC Beclavska a rychlostní silnice R52 3 Viz napíklad pípady dálnic D8 a D11, pražského silniního okruhu nebo rychlostní silnice R Pedevším tzv. Aarhuská úmluva a Espoo konvence, smrnice ES o EIA a SEA 5 Ombudsman ve své zpráv ze dne k povolování rychlostní silnice R52 uvedl: Považuji za paradoxní, že opakovaným, posuzováním a hodnocením koncepních materiál a z nich vycházejících zámr se stává takka nemožným najít ten správný okamžik, kdy by mly konkrétní návrhy a námitky veejnosti zaznít... pi šetení zejména kontroverzních investiních zámr se s tímto jevem setkávám pomrn asto, veejnost je fakticky vytsnna z rozhodování, nebo na její pipomínky je stále píliš brzo, aby vzáptí nato byly tytéž pipomínky odmítány s argumentací, že mly být uplatnny v pedchozích procesech a podoba zámru je vlastn již dána... výsledkem je informaní chaos, který vyvolává u veejnosti pesvdení, že byla z problematiky vlastn vynechána, ešení bylo pedem známo a píslušné procedury tak posloužily jen k jeho legalizaci. EPS Brno EPS Tábor Dvoákova 13 Pevrátilská Brno Tábor tel.: tel.: fax: fax:

2 Koneným dsledkem tohoto stavu je porušování právních pedpis R i EU (podrobnji viz další pílohy) a následn i faktické poškozování zdraví a pírody. Dalším dsledkem jsou problémy týkající se využívání prostedk z fond ES, z EIB a dalších zahraniních zdroj Koncepce, politiky, plány a související procesy SEA Koncepní dokumenty, týkající se (výlun nebo z ásti) rozvoje dopravní infrastruktury), jsou asto z hlediska svých vliv na životní prostedí posuzovány opakovan, ale zárove asto nejsou v žádném z tchto posouzení brány v úvahu pipomínky veejnosti týkající se negativních vliv konkrétních projekt. Krom toho MŽP jako píslušný orgán SEA bezdvodn mní svj již jednou vyjádený postoj týkající se tchto negativních vliv. Píkladem tchto nedostatk je Operaní program (OP) doprava a výstupy souvisejícího procesu SEA. Základním problémem tchto dokument je rozpor mezi tvrzeními o strategickém charakteru OP doprava, pro který údajn není možné identifikovat pípadné specifické negativní vlivy na životní prostedí v konkrétních lokalitách nebo oblastech (str. 71 vyhodnocení SEA) na stran jedné stran a výtem konkrétních investiních zámr v textu 7 a zejména v pílohách OP doprava na stran druhé. Vyhodnocení SEA bylo prezentováno jako obecný popis vliv dopravní infrastruktury (jako sociálního jevu ) na lidské zdraví a spolenost a stejn obecná byla i navržená opatení. Vyhodnocení neobsahovalo popis vliv konkrétních projekt, jejichž budoucí podporu (nebo žádost o ni) z prostedk OP doprava lze oekávat. 8 Souasn však obsahuje OP doprava výet zcela konkrétních projekt nových dálnic, rychlostních silnic a dalších dopravních staveb. Vlivy nkterých z nich ješt nebyly v žádném (jiném) procesu SEA nebo EIA posouzeny, u jiných již se tak stalo, avšak podle názoru dotené veejnosti s adou pochybení (podrobnji viz další pílohy). Krom toho byly negativní vlivy nkterých staveb, které jsou v OP doprava uvedeny, konstatovány (a stavby z tohoto dvodu nedoporueny) již ve stanovisku MŽP k Návrhu koncepce rozvoje dopravních sítí v eské republice do roku 2010 ze dne Na negativní vlivy ady jednotlivých staveb uvedených v indikativním seznamu OP doprava pitom poukazovala ada podrobných pipomínek veejnosti k návrhu OP a k vyhodnocení SEA. Autoi vyhodnocení se však tmito pipomínkami výslovn odmítli zabývat s tím, že smují k návrhu koncepce, nikoli k vyhodnocení SEA. Tvrzení autor vyhodnocení SEA na OP doprava o nemožnosti identifikovat specifické negativní vlivy této koncepce na životní prostedí v konkrétních lokalitách nebo oblastech znamená v podstat rezignaci na základní smysl a cíl procesu SEA, vyjádený v ust. 10b odst. 1 zákona. 100/2001 Sb. a v lánku 5 odst. 1 Smrnice 2001/42/ES (smrnice SEA) i na závazný obsah vyhodnocení, vyplývající z pílohy. 9 zákona. 100/2001 Sb. a Pílohy smrnic SEA. 6 Viz napíklad dopis Evropské komise DG Environment ze dne Napíklad str. 27 koncepce (Výhledové zámry) Hlavní pozornost by mla být vnována výstavb dálnic a rychlostních silnic, výstavb obchvat obcí u ostatních dležitých silnic a výstavb dalších ekologických opatení (!?! pozn. EPS). Prioritní oblastí dležitou pedevším pro Prahu je dokonení pražského (vnjšího) okruhu R1.... Z dalších již probíhajících akcí jde pedevším o stavby na dálnicích D1, D3, D5, D8, D11, D47 a rychlostních silnicích R35, R55, R52, R49, R6, R7, R4 a R48 nebo 73 (Strategie pro dosažení cíl) - Intervence se budou týkat i dalších úsek dálnic, rychlostních silnic a ostatních silnic I. tídy na síti TEN-T, nap. pro D1,R1, R6, D/R3, R10, D/R11, R35, R43 a R55. 8 Výjimkou je konstatování o nepijatelnosti realizace projektu splavnní Labe výstavbou nového plavebního stupn v Dín z hlediska podmínek ochrany území Natura Není zejmé, pro se takto konkrétní hodnocení (samo o sob dle názoru EPS nepochybn správné) omezuje pouze na tento jediný projekt.

3 Dalším souvisejícím nedostatkem procesu SEA, týkajícího se OP doprava, je jeho neprovedení jako tzv. mezistátní SEA ve smyslu 14a zákona EIA a l. 7 smrnice SEA, pestože zámry (stavby) obsažené v návrhu koncepce nepochybn budou mít peshraniní vlivy. Toto pochybení mže zpsobit mimo jiné odmítnutí stávající verze OP Doprava a píslušného SEA stanoviska Evropskou komisí a následnou nemožností erpání finanních prostedk z píslušných fond EU. MŽP jako píslušný orgán SEA mlo trvat na odstranní tchto nedostatk. Mlo požadovat, aby bylo vyhodnocení vliv koncepce na životní prostedí doplnno o zhodnocení alespo nejvýznamnjších vliv staveb, uvedených v seznamu nebo aby byl konkrétní seznam staveb z koncepce odstrann, anebo alespo aby bylo v OP Doprava i v jeho klíových pílohách 1 a 3 výrazn a jasn konstatováno, že tyto projekty nejsou tímto OP schváleny a jejich vlivy musí být v budoucnu ádn posouzeny, a to vetn srovnání varianty. V každém pípad mlo pak trvat na zohlednní závr svého vlastního stanoviska k Návrhu koncepce rozvoje dopravních sítí v eské republice z roku 1999 a informovat stanoveným postupem o zahájení procesu SEA pro OP doprava sousední státy. Souhlasné stanovisko MŽP k OP doprava je v praxi zneužíváno k formálnímu a vcn neopodstatnnému odmítání námitek a pipomínek veejnosti vi konkrétním dopravním stavbám - ve smyslu vše již bylo posouzeno a vlivy byly shledány jako akceptovatelné. Toto riziko se ješt zvýšilo tím, že z grafické pílohy OP Doprava - silniní sít v R - byly v procesu poizování OP Doprava Ministerstvem dopravy zcela vypuštny pvodn prezentované (by nedsledn a pouze nkteré) varianty, takže výsledný dokument nesprávn budí v jeho uživatelích (Evropská komise, vláda a ministerstva, orgány státní správy a samosprávy, SD, SFDI, atd.) dojem, že o trasách hlavních komunikací bylo schválením tohoto dokumentu rozhodnuto. Píkladem tohoto zneužití (a ady dalších pochybení MŽP jako píslušného úadu) je proces SEA, týkající se návrhu územního plánu Beclavska. O poízení tohoto územního plánu bylo rozhodnuto v záí Pesto nebyl návrh tohoto územního plánu posouzen podle v té dob již platné nové úpravy procesu SEA, obsažená v zákon. 100/2001 Sb. a implementující s úinností od do eského práva smrnici SEA. Podrobnji viz další pílohy. 3. Jednotlivé dopravní stavby a související procesy EIA Nejtypitjšími píklady nesprávné aplikace požadavk zákona. 100/2001 Sb. i smrnice 85/337/EHS ve znní smrnic 97/11/ES a 2003/35/ES (smrnice EIA) v pípadech posuzování dopravních staveb jsou dle našich zkušeností následující: Neposouzení zámru jako celku (tzv. salámová metoda ) Akoliv zákon EIA i smrnice EIA vyžadují posouzení projekt jako celku, v praxi jsou v drtivé vtšin pípad u dopravních liniových staveb posuzovány a povolovány jen investorem vybrané dílí úseky v rzném poadí vesms tak, aby ekologicky nejspornjší ásti byly pedureny již existujícím povolením ostatních ástí. MŽP (píslušný orgán) pitom s ohledem na 5 odst. 2 zákona EIA a l. 2 odst. 1 ve spojení s Pílohu. IV smrnice EIA mže a má požadovat posouzení zámru jako celku. Píklady: Dálnice D8 - nejkontroverznjší ást pes eské stedohoí byla posuzována až poté, co byly posouzeny, povoleny a zahájeny stavby navazujících úsek na obou stranách. Vést dálnici pes CHKO se tak stalo jediným ešením.

4 Rychlostní silnice R43 probíhají ti samostatné procesy EIA, jeden z nich ješt podle zákona. 244/1992 Sb. Dálnice D3 - pro úely projektové pípravy byla rozdlena na adu jednotlivých samostatných staveb, k nkterým již bylo vydáno stanovisko EIA, nejmén konfliktní úsek je již realizován. Neposouzení všech vliv zámru, zejména nepímých a kumulativních vliv Podle 2 zákona EIA a l. 3 smrnice EIA (ve spojení s jejich pílohami) mají být posouzeny všechny pímé i nepímé vlivy zámr. V pípad dopravních staveb je velmi asté, že nepímé vlivy a synergické vlivy nkolika plánovaných zámr jsou opomíjeny. Samozejm k tomu pispívá i výše zmínná salámová metoda. MŽP (píslušný orgán) je povinen podle 8 odst. 4 zákona EIA vyžadovat doplnní dokumentace. Píklady: Rychlostní silnice R52 - nebyl zohlednn mimo jiné vliv vybudování této silnice (v souvislosti s dalšími dopravními stavbami) na území jihovýchodn od Brna, kde jsou pekroeny nejvyšší pípustné limity hluku a imisí. Stejný problém se týká rovnž proces EIA na rozšíení dálnice D1 a rychlostní silnici R43. V pípad R52 nebyl dále zohlednn nárst dopravního zatížení v Lednicko - Valtickém areálu, zaazeném do seznamu kulturních památek UNESCO, v dsledku jejího vybudování. Neposuzování reálných variant zámru V ad pípad dopravních staveb nebyly posouzeny varianty zámru, které podle názoru dotené veejnosti mohly být ekologicky píznivjší. To dle názoru EPS není v souladu s 6 odst. 2, resp. l. 5 smrnice EIA (ve spojení s píslušnými ustanoveními píloh pinejmenším se smyslem tchto ustanovení. O jednoznaný rozpor s evropským i eským právem ( 45i odst. 8 zákona. 114/1992 Sb., l. 6 odst. 4 smrnice 92/43/EHS, o stanovištích, l. 4 odst. 4 smrnice 79/409/EHS, o ptácích) jde v pípadech zamýšlených zásah do území Natura MŽP (píslušný orgán) má v tchto pípadech v závru zjišovacího ízení podle 7 odst. 5 zákona EIA navrhnout zpracování variant ešení zámru. Píklady: Rychlostní silnice R52 - nebyla posouzena alternativa využívající existující dálnici D2 a plánovanou výstavbu obchvatu Beclavi. Rychlostní silnice R35 bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA (2006), aniž byla posouzena varianta neprocházející ptaí oblastí Komárov. Rychlostní silnice R55 - bylo vydáno souhlasné stanovisko k variant zámru, poškozující území ptaí oblasti Bzenecká Doubrava Strážnické Pomoraví, akoliv nebyly posouzeny varianty, které by touto ptaí oblastí vbec neprocházely Nerespektování povinnosti mezistátního posouzení. Akoliv podle zákona EIA i l. 7 smrnice EIA musí být projekty s pedpokládanými vlivy na území jiného státu posouzeny v tzv. mezistátním procesu EIA, v praxi se tak (nejen) u dopravních staveb tém nedje. MŽP tak citovaná ustanovení soustavn porušuje.

5 Píklad: Rychlostní silnice R52 pes zjevn mezistátní povahu zámru (souást spojení Brno Víde) a opakovaná vyjádení rakouských úad i veejnosti nebyl proces EIA veden jako mezistátní. Dálnice D8 posouzení neprobhlo s odvodnním, že odborníci obou stran se dohodli, že proces EIA není potebný Nemožnost dosáhnout úinného soudního pezkumu výsledk ízení EIA eské soudy se odmítají zabývat žalobami proti stanoviskm EIA s odvodnním, že nejde o závazná rozhodnutí. Tento výklad, který zastává rovnž MŽP, je však v rozporu s l. 10a smrnice EIA, podle njž musí mít dotená veejnost pístup k soudnímu pezkumu všech akt podléhající úasti veejnosti podle této smrnice. MŽP by mlo pehodnotit svj pístup k žalobám proti stanoviskm EIA a pijmout takovou zmnu právní úpravy, která by požadavky l. 10a smrnice EIA jednoznan zajistila. Píklad: Proti souhlasným stanoviskm MŽP k zámrm rozšíení dálnice D1, rychlostní silnice R52 a rychlostní silnice R55 byly podány dotenými vlastníky a NNO žaloby, které Mstský soud v Praze odmítl projednat. Ve všech pípadech byly podány kasaní stížnosti, o nichž Nejvyšší správní soud dosud nerozhodl. 4. Návrhy ešení a) konkrétní již ukonené procesy SEA a EIA V pípadech kdy byla vydána stanoviska SEA/EIA k jednotlivým koncepcím nebo plánm i konkrétním stavbám, trpící výše uvedenými nedostatky, ale dosud nebyla vydána žádná nebo jen nkterá navazující rozhodnutí, zejména územní rozhodnutí, by bylo žádoucí nkterá tato stanoviska co nejdíve zrušit. Podle názoru EPS by tak v pípad stanovisek EIA mohly uinit soudy na základ žalob dotených osob, avšak stanovisko správních soud k možnosti samostatného pezkumu stanovisek EIA je dosud odmítavé (viz výše). Pokud by soudní praxe setrvala na dosavadním pístupu, pak by z hlediska závazk vyplývajících ze smrnice EIA a Aarhuské úmluvy neexistovala jiná možnost, než plný pezkum stanovisek EIA a jim pedcházejících proces EIA v rámci rozhodování o žalobách proti územním rozhodnutím. Taková praxe by byla nevýhodná jak pro dotenou veejnost, tak pro všechny další zúastnné osoby, nebo stanoviska EIA by takto mohla být prohlašována za nezákonná (spolu s územním rozhodnutím) adu let po jejich vydání. Jako alternativní ešení se nabízí postup MŽP podle ust. 156 odst. 2 zákona. 500/2004 Sb., správního ádu. Podle tohoto ustanovení mohou (resp. musí) správní orgány usnesením zrušit svá vlastní vyjádení, osvdení nebo sdlení (resp. jakékoli akty, které nemají povahu závazného rozhodnutí) pokud jsou v rozporu s právními pedpisy a které nelze opravit podle 156 odst. 1 správního ádu. Na stanovisko SEA i EIA a postup vedoucí k jeho vydání se správní ád z hlediska obecného vymezení své psobnosti ( 1) nepochybn vztahuje. Stejn tak je zejmé, že na tato stanoviska se vcn vztahuje ást tvrtá správního ádu ( , tedy vetn citovaného ust. 156 odst. 2. Pokud jde o vylouení použití správního ádu, obsažené v ust. 23 odst. 12 zákona EIA, to se podle

6 výslovného znní zákona vztahuje na ízení podle tohoto zákona (tj. zákona EIA). Z psobnosti správního ádu je tedy vyloueno ízení upravené zákonem EIA, tedy postup od oznámení zámru do vydání stanoviska SEA i EIA. Vyloueno však není pezkoumání již vydaného stanoviska podle citovaného ust. 156 odst. 2 správního ádu, nebo již nejde o ízení podle zákona EIA, ale o pezkum jeho výsledku. Tomuto výkladu je teba dát pednost i proto, že je obecn nepochybn žádoucí, aby existovala možnost nápravy nezákonnosti stanoviska SEA/EIA samotnými píslušnými úady. MŽP by tímto postupem mlo zrušit s ohledem na vcný význam pípad i na významnost právních pochybení zejména souhlasná stanoviska EIA k rychlostním silnicím R52 a R55, pípadn i stanoviska SEA k OP doprava a návrhu územního plánu VÚC Beclavska. b) obecná zmna aplikaní praxe MŽP by mlo jak ve své vlastní praxi, tak pi metodickém vedení krajských úad zajistit, aby nedocházelo k výše uvedeným typickým pípadm porušování zákona EIA a smrnic EIA a SEA, tedy pedevším - pi hodnocení koncepcí (plán, program) se zabývat jejich konkrétními dsledky - zajistit posuzování celých zámr (napíklad dopravních staveb), nikoli pouze jejich ástí - vyžadovat posouzení všech pímých, nepímých i kumulativních vliv zámr - vyžadovat srovnání vliv možných variant zámru, zejména pokud jsou doteny lokality Natura 2000, a to již na úrovni koncepních dokument - zohledovat pipomínky veejnosti, stanoviska i závry zjišovacích ízení (mimo jiné) v tomto smru lépe odvodovat - podpoit názor o pímé pezkoumatelnosti výstup procesu EIA soudy MŽP by dále mlo dsledn dbát na to, aby procesy EIA byly zahajovány pouze pro zámry, které nejsou v rozporu s platnými stanovisky SEA a by mlo trvat na logické následnosti proces SEA a EIA. V pípadech velkých dopravních staveb musí být reálné varianty jejich koridor posuzovány v procesu SEA. V následném procesu EIA by se pak posuzovaly jen varianty tras v rámci daného koridoru. Krom zjednodušení a urychlení posuzovacích postup by to také vedlo k zvýšení dvry oban ve státní správu. c) legislativní zmny V platné úprav procesu EIA je pro zajištní plné transpozice smrnice EIA provést nkteré dílí zmny (napíklad definovat pojem dotená veejnost, rozšíit okruh zveejovaných dokument týkajících se povolování zámru, transponovat chybjící položky pílohy II smrnice EIA blíže viz piloženou analýzu z prosince 2006). V dlouhodobjším horizontu je dle názoru EPS vhodné zvážit celkovou revizi úpravy procesu EIA, pedevším ve vztahu k naplování požadavk smrnice EIA v ízeních o povolení zámru, jakož i ve vztahu k naznaené poteb koordinace a logické návaznosti výstup proces SEA a EIA. Upozornní: Tento dokument byl vytvoen za finanní pomoci Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu je výhradn odpovdný Ekologický právní servis a nelze jej v žádném pípad považovat za názor Evropské unie.

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem Kounicova 688/26, Brno 602 00 1 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 Zpracovatelé: Ing. arch. Zden5k Kindl, vedoucí projektu Ing. Lukáš Mašín, Ing. Otakar Tr4ka Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s.

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Pedbžné nástroje soudní ochrany jako cesta k posílení její efektivity

Pedbžné nástroje soudní ochrany jako cesta k posílení její efektivity Pedbžné nástroje soudní ochrany jako cesta k posílení její efektivity Ekologický právní servis, 2009 Pavel erný, Karolína Klanicová, Jan Plšek Zpracování této analýzy podpoila nadace Open Society Fund,

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY V POLITICE ÚZEMNÍHO ROVOJE 2008

KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY V POLITICE ÚZEMNÍHO ROVOJE 2008 EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY V POLITICE ÚZEMNÍHO ROVOJE 2008 1. Výchozí stav: Politika územního rozvoje 2006 (Koncepce) Z hlediska plánování výstavby dopravní

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

J ustice & Environment

J ustice & Environment Případová studie EIA - Dopravní infrastruktura Ekologický právní servis, prosinec 2006 1. Název případu: Rychlostní silnice R52 Pohořelice Mikulov (Drasenhofen) 2.Podstata případu: Ministerstvo životního

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R erven 2008 íslo 4.2 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4.2 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby pracovníci

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R 1. ervna 2007 íslo 4/1 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4/1/07 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Metody optimalizace fungování MAS

Metody optimalizace fungování MAS Evropský zemdlský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metody optimalizace fungování MAS reg.. 15/022/42104/231/000005 kvten 2015 Zpracovatelé: - Místní akní skupina Stední

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti:

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti: 1 1 Úvodní ustanovení 1.1 edmtem této Rámcové smlouvy je vymezení základních podmínek pro poskytování odborných poradenských a konzultaních služeb Poskytovatelem pro Objednatele v oblasti strategického

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Ing. Jaroslav Heinrich, Ing. Tatiana Blanárová, Ing. Michal Poláek HBH Projekt spol. s r.o., HBH Projekt spol s r.o. organizaná složka Slovensko

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Z á s a d y PROGRAMU 233510. Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací

Z á s a d y PROGRAMU 233510. Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy.j. : 16 841/2008-50_233510 Z á s a d y PROGRAMU 233510 Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Zásady Programu 233510 Podpora

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více