K úastenství nevládních organizací ve stavebním ízení podle nového stavebního zákona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K úastenství nevládních organizací ve stavebním ízení podle nového stavebního zákona"

Transkript

1 K úastenství nevládních organizací ve stavebním ízení podle nového stavebního zákona Ekologický právní servis, 2010 Pavel erný Tato analýza byla vytvoena za finanní podpory Státního fondu životního prostedí a Ministerstva životního prostedí eské republiky.

2 Shrnutí problému Úprava okruhu úastník stavebního ízení ( 109 zákona. 183/2006 Sb., stavebního zákona), na rozdíl od úpravy pedchozí ( 59 zákona. 50/1976 Sb.) a také na rozdíl od platné úpravy úastenství v územním ízení podle ( 85 platného stavebního zákona) výslovn neuvádí, že úastníky stavebního ízení jsou také osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní pedpis. Z této skutenosti nkteré stavební úady dovozují, že úmyslem zákonodárce bylo v platné právní úprav vylouit možnost úasti obanských sdružení, jejichž pedmtem innosti je ochrana pírody a krajiny, resp. životního prostedí, ve stavebních ízeních. Dle platné právní úpravy se proto podle jejich názoru úast obanských sdružení na rozhodování ve vcech životního prostedí koncentruje do fáze územního ízení jakožto rané fáze rozhodování (s možností pezkumu rovnž stanoviska dle zákona. 100/2001 Sb.), což je v souladu jak s Ústavou, tak mezinárodními závazky R, vyplývajícími z Aarhuské úmluvy a smrnice EIA. V následn vedeném stavebním ízení již nejde o ešení možných vliv na životní prostedí, ale jen technických otázek provedení stavby. K témuž závru dosply i nkteré správní soudy. Naopak dle názoru Nejvyššího správního soudu jsou obanská sdružení pi splnní podmínek stanovených zvláštními právními pedpisy nadále úastníky i stavebních ízení (viz níže). Proti názoru, že obanská sdružení nejsou podle platné úpravy úastníky stavebních ízení, lze uvést následující argumenty: 1. Výklad vztahu mezi úpravou úastenství ve stavebním ízení dle 109 stavebního zákona a 70 zákona. 114/1992 Sb. I za úinnosti nového stavebního zákona a v nm obsažené úpravy stavebního ízení se ve stavebních ízeních, týkajících se povolení staveb, jimiž mohou být doteny zájmy ochrany pírody a krajiny, v plném rozsahu uplatní ust. 70 zákona. 114/1992 Sb. (jakožto lex specialis vi obecné úprav úastník stavebního ízení ve stavebním zákon). Z odst. 2 a 3 tohoto ustanovení vyplývá, že obanská sdružení jsou - pi splnní stanovených podmínek - oprávnna úastnit se správních ízení, jimiž (resp. jejichž výsledkem) mohou být doteny zájmy ochrany pírody a krajiny chránné podle zákona. 114/1992 Sb. Takovýmto správním ízením nepochybn mže být dle konkrétních okolností i stavební ízení. V této souvislosti lze poukázat pedevším na rozsudek Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS ) ze dne ,.j. 5 As 41/ , který uvedený závr jednoznan potvrzuje. NSS v tomto rozsudku konstatoval mimo jiné, že zákonné ustanovení, které dopluje okruh úastník ízení o osoby, jimž takové právo zakládá zvláštní zákon, není totiž niím jiným než explicitním odkazem na zvláštní právní úpravu, již je však teba v každém pípad použít ped právní úpravou obecnou. Zákonodárce mže takový odkaz do zákonné definice okruhu úastník ízení zaadit ve snaze vymezit okruh úastník co nejúplnji a nejpesnji, s cílem poskytnout vodítko pro budoucí aplikaci takového ustanovení. Absence výslovného odkazu však nemže nic zmnit na skutenosti, že pokud existuje zvláštní právní norma, která má užší vymezení, a už vcné i osobní, bude muset být podle pravidla lex specialis derogat generali aplikována ped úpravou obecnou, tzn. že ji bu zcela nahradí nebo ji alespo dílím zpsobem modifikuje. V tomto rozsahu tedy Nejvyšší

3 správní soud pln souhlasí s argumentací stžovatele a právním názorem vysloveným veejným ochráncem práv ve zmínné zpráv o šetení ze dne ,. j. 4618/2008/VOP/MH... Ustanovení 70 zákona o ochran pírody a krajiny se tedy vztahuje na specificky vymezený okruh správních ízení, pi nichž mohou být doteny zájmy ochrany pírody a krajiny chránné podle tohoto zákona. Pro takto definovaná ízení pak citované ustanovení dopluje okruh úastník, který je vymezen obecnou normou, o obanská sdružení, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana pírody a krajiny. Z uvedeného je zejmé, že 70 zákona o ochran pírody a krajiny obsahuje zvláštní úpravu úastenství pro zde vymezená správní ízení. Kritériem pro stanovení, zda se jedná o ízení, na které pedmtná úprava dopadá, i nikoli, je toliko skutenost, zda v takovém ízení mohou být doteny zájmy ochrany pírody a krajiny chránné tímto zákonem. Podle 2 odst. 2 písm. g) zákona o ochran pírody a krajiny se ochrana pírody a krajiny podle tohoto zákona zajišuje mimo jiné i spoluúastí v procesu územního plánování a stavebního ízení s cílem prosazovat vytváení ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny. Nejvyšší správní soud tedy neshledal dvod, pro který by bylo možné z okruhu správních ízení, na nž se vztahuje zvláštní úprava úastenství dle 70 zákona o ochran pírody a krajiny, vylouit veškerá stavební ízení jako celek. Naopak má za to, že ustanovení 70 zákona o ochran pírody a krajiny se vztahuje na všechna správní ízení podle stavebního zákona, pokud pi nich mohou být doteny zákonem chránné zájmy ochrany pírody a krajiny... Ani následné vypuštní 90 odst. 4 ze zákona o ochran pírody a krajiny provedené s úinností od zákonem. 349/2009 Sb. nemže nic zmnit na tom, že 70 zákona o ochran pírody a krajiny zstává zvláštním ustanovením ve vztahu k 109 stavebního zákona. Ke stejnému závru pak NSS dospl i v rozsudku ze dne ,.j. 9 As 63/ , v nmž mimo jiné uvedl že nelze bez dalšího vylouit úast obanského sdružení ve zkráceném stavebním ízení s odkazem na taxativní výet úastník stavebního ízení v ust. 109 stavebního zákona, jak to v nyní projednávané vci uinil mstský soud, ale je nezbytné vycházet z pravidla lex specialis derogat generali, kdy ust. 70 zákona o ochran pírody a krajiny pedstavuje ve vztahu k ust. 109 stavebního zákona zvláštní právní úpravu úastenství ve stavebním ízení. Je tedy zejmé, že v judikatue NSS k této otázce neexistují rozpory. Se tmito právními názory NSS jsou dále v souladu mimo jiné rozsudky mstského soudu ze dne ,. j. 11 Ca 394/ , ze dne ,. j. 11 Ca 201/ nebo ze dne ,. j. 11 Ca 200/ , v nichž tento soud potvrdil, že okruh úastník stavebního ízení je však vymezen nejen výše uvedeným ustanovením stavebního zákona (pozn.: 109), ale i dalšími obecn závaznými právními pedpisy, piemž následn soud cituje práv 70 zákona. 114/1992 Sb. Z principu jednotnosti a bezrozpornosti právního ádu vyplývá, že je teba jej aplikovat jako celek, tj. vždy všechna ustanovení, která na pedmtný pípad dopadají, by se teba nachází ve více zákonech. Pouze v pípad, kdy by se aplikace obou norem vzájemn vyluovala, by bylo teba tuto situaci ešit dle povahy té které právní normy (obecná ku zvláštní), pop. dle standardních výkladových metod. V pípad úpravy úastenství (obanských sdružení) ve stavebním ízení se však o tento pípad nejedná, nebo soubžné užití ust. 109 stavebního zákona (který obecn stanovuje okruh úastník stavebního ízení) i ust. 70 zákona. 114/1992 Sb. (v pípadech jím stanovených) je možné. Jinými slovy, 70 zákona. 114/1992 Sb. má univerzální psobnost na pípady jím upravené a vztah tohoto ustanovení a stavebního zákona není tedy teba zkoumat, nebo ke konfliktu tchto norem nedochází. Není tedy žádného dvodu, pro by mla být vylouena aplikace ust. 70 zákona. 114/1992 Sb. v pípadech, kdy jsou splnny podmínky jeho hypotézy.

4 Ob normy je tedy nutné aplikovat vedle sebe. Jestliže tedy ust. 109 stavebního zákona stanovuje okruh úastník, který bude dán u každého stavebního ízení, potom se k nmu u specifických ízení, v nichž budou doteny zájmy ochrany pírody a krajiny, pidávají (za splnní všech podmínek tam uvedených) i osoby uvedené v ust. 70 zákona. 114/1992 Sb. I v pípad, že by byl shledán konflikt v aplikaci mezi uvedenými normami, potom bylo by nutno aplikovat ust. 70 zákona. 114/1992 Sb. jako úpravu zvláštní (pednostn). V prbhu pedmtného správního ízení to vyplývalo z výslovného znní ust. 90 odst. 4 zákona. 114/1992 Sb. Jak však uvedl NSS ve svém již výše citovaném rozsudku ze dne ,.j. 5 As 41/ , následné vypuštní tohoto ustanovení nic nezmnilo na tom, že 70 zákona o ochran pírody a krajiny zstává zvláštním ustanovením ve vztahu k 109 stavebního zákona. Aplikace zvláštní normy nastává bez dalšího, tj. aniž by na ni bylo nutno výslovn odkázat v obecném pedpisu. Jinými slovy, absence odkazu na zvláštní pedpis nemže vylouit jeho aplikaci v pípad, kdy je naplnna hypotéza právních norem ve zvláštním pedpisu obsažených. Absence odkazu na zvláštní pedpis v 109 stavebního zákona proto neznamená, že by jiný pedpis než stavební zákona nemohl vymezit další úastníky stavebního ízení. Ohledn výkladu ustanovení 90 odst. 4 zákona. 114/1992 Sb. ve znní platném v prbhu pedmtného stavebního ízení lze dále odkázat na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne ,. j. 4 As 20/ , v nmž NSS mj. uvedl, že charakter zákona o ochran pírody a krajiny jakožto lex specialis je tedy nesporný, a to nejen vi stavebnímu zákonu, ale i ve vztahu k nkterým dalším zákonm Ani ze systematiky zákona proto nelze dovodit jiný závr, než že zákon o ochran pírody a krajiny je skuten speciálním zákonem vi stavebnímu zákonu, a to jako celek (postavení speciálního pedpisu se tak nedá redukovat pouze na nkterá jeho ustanovení). Je tedy nutno odmítnout úvahu mstského soudu, že postavení zákona. 114/1992 Sb. jako lex specialis vi stavebnímu zákonu se týká jen jeho hmotnprávních, a nikoliv procesních ustanovení. NSS v naposledy citovaném rozsudku dovodil specialitu zákona. 114/1992 Sb. ke stavebnímu zákonu nejen z díve platného znní ust. 90 odst. 4 zákona. 114/1992 Sb., ale i z úvahy týkající se významu zájm chránných tímto zákonem, když mj. uvedl, že životní prostedí je jednou z nejvyšších hodnot, kterou je teba úinn chránit nejen v zájmu jednotlivc, ale i v zájmu celého lidstva. Pro podporu závru, že na základ ust. 70 zákona. 114/1992 Sb. vzniká, za splnní podmínek tam uvedených, úast obanských sdružení i ve stavebním ízení dle stavebního zákona, lze odkázat i na znní ust. 2 odst. 2 písm g) zákona. 114/1992 Sb., nmž je výslovn uvedeno, že ochrana pírody a krajiny podle tohoto zákona se zajišuje zejména spoluúastí v procesu územního plánování a stavebního ízení s cílem prosazovat vytváení ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny. Je tedy zejmé, že zákon výslovn poítá s úastí veejnosti (prostednictvím obanských sdružení viz 70 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb.) nejen v ízení územním, ale i v ízení stavebním (samozejm pouze za splnní podmínky, že v konkrétním stavebním ízení mohou být doteny zájmy chránné zákonem. 114/1992 Sb.). V této souvislosti nemže obstát ani analogie s úpravou úastenství v kolaudaním ízení. To, že se tohoto ízení v praxi obanská sdružení (na základ 70 zákona. 114/1992 Sb.) zpravidla neúastní, pramení zejména z povahy jeho pedmtu, který se jen ve velmi omezené míe mže týkat zájm ochrany pírody a krajiny. By však úast obanského sdružení v kolaudaním ízení bude vzhledem k této skutenosti spíše výjimená, a priori zejm vylouena není, jak lze dovodit napíklad z rozsudku NSS ze dne ,. j. 7 As 7/ , kterým bylo (již podruhé)

5 zrušeno rozhodnutí Krajského soudu v Brn o zamítnutí žaloby obanského sdružení práv ve vci jeho úastenství v kolaudaním ízení (kdyby ml NSS za to, že úast obanských sdružení v kolaudaním ízení je a priori vylouena, pravdpodobn by rozhodnutí krajského soudu, zamítající žalobu obanského sdružení, nerušil). V pípad, že by mla být pro stavební ízení vylouena úast dalších osob na základ zvláštních právních pedpis, muselo by se tak stát zcela jednoznan a výslovn (nap. tak, jako vyluuje 109 odst. 2 stavebního zákona z úasti ve stavebním ízení nájemce byt, nebytových prostor a pozemk) nebo alespo jiným zpsobem nevzbuzujícím pochybnost nap. uvedením, že úastníkem stavebního jsou jen osoby uvedené v tomto ustanovení, tedy obdobn, jako tak iní nap. ust. 14 odst. 1 atomového zákona. Výše uvedený výklad není zpochybnn ani znním ust. 114 stavebního zákona, tedy úpravou pípustných námitek ve stavebním ízení. Úprava úastenství ve stavebním ízení není pímo podmínna rozsahem oprávnní k podání námitek. I kdyby platilo, že obanská sdružení jako úastníci stavebního ízení nemají možnost podat v tomto ízení námitky nebo že je mohou podat pouze v omezeném rozsahu neznamenalo by to, že by jejich úast ve stavebních ízeních postrádala smysl. Možnost úastník ovlivnit výsledek správního ízení vyplývá i zejména i z 36 správního ádu a z dalších ustanovení. Úast ve stavebním ízení je krom toho jedinou možností, jak mohou obanská sdružení napadnout obsah závazných stanovisek, vydávaných pro úely stavebního ízení napíklad podle dle ust. 12 i 44 zákona. 114/1992 Sb. (srov. ust. 149 odst. 4 správního ádu) a tím prosazovat zájmy ochrany pírody ve stavebním ízení. Neobstojí ani argumentace ohledn povahy stavebního ízení, resp. jeho zamení na stavebn technické ešení a podmínky pro provedení stavby. Tvrdí-li stavební úady, že stavební ízení je již jen technickým procesem, potom toto nemže být argument pro paušální a absolutní vylouení úastenství obanských sdružení ve všech stavebních ízeních, bez ohledu na konkrétní posouzení dopadu na zájmy ochrany pírody, resp. životního prostedí. U každého správního ízení (tedy i stavebního) musí být ve vztahu ke konkrétním okolnostem daného pípadu vždy posuzováno, zda v nm zájmy ochrany pírody a krajiny doteny být mohou i nikoli. Je zejmé, že okruh staveb, u nichž se bude moci obanské sdružení úastnit jak ízení územního tak i stavebního, bude s ohledem na nutnost splnní podmínky dotení zájm ochrany pírody a krajiny omezenjší oproti pípadm, kde bude úast obanských sdružení omezena pouze na územní ízení. To však nikterak neznamená, že by k dotení zájm ochrany pírody stavebním ízením nemohlo dojít. Práv vzhledem ke skutenosti, že i ve stavebním ízení tyto zájmy doteny být mohou, vyžaduje zákon. 114/1992 Sb. mimo jiné vydání souhlasu se zásahem do krajinného rázu nejen pro umístní, ale i pro povolení stavby (srov. ust. 12 tohoto zákona - Zásahy do krajinného rázu, zejména umisování a povolování staveb, mohou být provádny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvk, zvlášt chránných území, kulturních dominant krajiny, harmonické mítko a vztahy v krajin. K umisování a povolování staveb, jakož i jiných innostem, které by mohly snížit nebo zmnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany pírody ). Obdobn zákon vyžaduje vydání souhlasu nejen s umístním stavby ve zvlášt chránných územích, ale i k povolení stavby (viz 44 zákona. 114/1992 Sb.: Bez závazného stanoviska orgánu ochrany pírody nelze uinit ohlášení stavby, vydat územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, rozhodnutí o zmn užívání stavby, kolaudaní souhlas, je-li spojen se zmnou stavby, povolení k

6 odstranní stavby i k provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílm, povolení k nkterým innostem i udlit souhlas podle vodního zákona na území národního parku nebo chránné krajinné oblasti. ). Lze odkázat i na 5 odst. 3 zákona, podle nhož jsou fyzické a právnické osoby povinny pi provádní zemdlských, lesnických a stavebních prací, kdy podmínky pro n se stanovují práv ve stavebním ízení - pi vodohospodáských úpravách, v doprav a energetice postupovat tak, aby nedocházelo k nadmrnému úhynu rostlin a zraování nebo úhynu živoich nebo niení jejich biotop, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostedky. Zejména u rozsáhlých staveb bude ve stavebním ízení ešena ada otázek dotýkajících se zájm ochrany pírody a krajiny, které v územním ízení nebylo možno ješt ešit. Jinými slovy, zatímco v územním ízení se eší skuten koncepní stety navrhované stavby se zájmy chránnými zvláštními pedpisy (tj. nap. zákonem. 114/1992 Sb.) a rozhoduje se, zda s ohledem na požadavky tchto pedpis lze stavbu v území vbec umístit i nikoli, ve stavebním ízení se projednává konkrétní podoba a ešení dané stavby a podmínky její výstavby a jejího provozování, jež pitom mohou být podstatné z hlediska pedcházení, omezení i náprav zásah mj. do chránných ástí pírody. Konkrétní zpsob provedení stavby (napíklad použité stavební materiály) mže být významný nap. z hlediska zachování biotop zvlášt chránných druh živoich, z hlediska vlivu stavby na krajinný ráz, z hlediska prostupnosti stavby atd. ada konkrétních stavebn-technických ešení sloužících nap. k minimalizaci zásah do zájm ochrany pírody a krajiny je tedy pedmtem až ízení stavebního. Souástí stavebního ízení je dále pravideln i projekt ozelenní stavby, obsahující údaje o množství a skladb zelen (zda jsou vysazovány místn pvodní i nepvodní deviny, v jakém množství a na jakých místech apod.). V této souvislosti lze též odkázat napíklad na ust. 5 písm. d) vyhlášky. 526/2006 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení stavebního zákona ve vcech stavebního ádu, dle njž výrok stavebního povolení obsahuje podmínky pro provedení stavby pedevším z hlediska... úprav okolí stavby, ochrany zelen nebo jejího pemístní. Lze konen upozornit i na obsah pílohy. 8 vyhlášky. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, která v ásti A. (Prvodní zpráva) bod bodem 11. (Zásah stavby do území - Vymezení a zdvodnní zmn souasného stavu vyvolaných stavbou) uvádí jako náležitosti projektové dokumentace mj.: b) kácení mimolesní zelen a její pípadná náhrada, c) rozsah zemních prací a konená úprava terénu, ozelenní nebo jiné úpravy nezastavných ploch, f) zásah do pozemk urených k plnní funkcí lesa, g) zásah do jiných pozemk. V bod 13. téže ásti uvedené pílohy (Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostedí) je pak uvedeno Vyhodnotí se vlivy negativních úink stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na stavební opatení jejich prevenci, eliminaci, pípadn minimalizaci v souladu s píslušnými právními pedpisy, a pod písm. a) je výslovn zmínna ochrana pírody a krajiny. Ze všech výše uvedených dvod je možné konstatovat, že i za stávající právní úpravy (resp. úpravy platné v dob prbhu pedmtného stavebního ízení) se obanská sdružení, splující podmínky podle ust. 70 zákona. 114/1992, mohou stát úastníky stavebních ízení, jestliže v tchto ízeních mohou být doteny zájmy ochrany pírody a krajiny. Citované ustanovení se mže uplatnit spolu s úpravou úastenství obsaženou ve stavebním zákon ( 109),

7 nebo stavební zákon to žádným zpsobem nevyluuje. Krom toho má 70 zákona. 114/1992 Sb. vi stavebnímu zákonu postavení speciální normy. 2 Výklad vztahu mezi úpravou úastenství ve stavebním ízení dle 109 stavebního zákona a 23 odst. 9 zákona. 100/2001 Sb. Úastenství nevládních organizací v stavebních ízeních mže být dále založena i i ust. 23 odst. 9 zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí. Právní názor, podle njž ani toto ustanovení nezakládá obanským sdružením, pi splnní v nm uvedených podmínek, oprávnní úastnit se stavebního ízení pro zámr, který byl pedmtem posuzování vliv na životní prostedí, je nesprávný ze stejných obecných dvod, jako v pípad interpretace vztahu úpravy úastenství v ust. 109 stavebního zákona a 70 zákona. 114/1992 Sb. (viz výše). I v tomto pípad platí, že ust. 23 odst. 9 zákona. 100/2001 Sb. je nutno aplikovat vedle obecné úpravy úastenství ve stavebním ízení podle 109 stavebního zákona, pípadn pednostn jako speciální normu (analogicky lze odkázat i na závry obsažené ve výše citovaném rozsudku NSS ze dne ,.j. 5 As 41/ ). Nad rámec této základní argumentace lze poukázat rovnž na závry obsažené v rozsudku NSS ze dne ,.j. 1 As 91/ V tomto rozsudku NSS pedevším konstatoval, že stanovisko k posouzení vliv na životní prostedí, vydané podle zákona. 100/2001 Sb. ( stanovisko EIA ) je podle ust. 10 odst. 3 a 4 tohoto zákona obligatorním podkladem pro vydání všech rozhodnutí nebo opatení podle zvláštních pedpis, nezbytných pro povolení zámru. Tento závr se nepochybn vztahuje i na stavební povolení. Není tedy správný názor, podle njž je stanovisko EIA podkladem (pouze) navazujícího územního rozhodnutí. NSS v citovaném rozsudku dále výslovn uvedl (mimo jiné s odkazem na rozsudek Evropského soudního dvora ze dne ve vci C-396/92), že v nm uvedené závry se v plném rozsahu vztahují i na pípady, kdy bylo stanovisko EIA vydáno ješt za úinnosti zákona. 244/1992 Sb., avšak navazující rozhodnutí až po nabytí úinnosti zákona. 100/2001 Sb. Výslovn se touto otázkou zabýval ve vztahu k interpretaci vztahu ust. 10 odst. 4 zákona. 100/2001 Sb. a jeho pechodného ust. 24 NSS dospl závru, že jelikož pechodné ustanovení eší pouze otázky autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle 19 zákona. 100/2001 Sb. a dokonení posouzení zahájených ped úinností zákona, je nutné na všechny ostatní otázky související s posuzováním vliv zámr na životní prostedí (v daném pípad na použití nebo závaznost již vypracovaného stanoviska EIA) aplikovat zákon. 100/2001 Sb., a to za použití eurokonformního výkladu (tedy v souladu s požadavky smrnice EIA). Uvedené závry citovaného rozsudku NSS lze analogicky uplatnit i ve vztahu k úprav úastenství obanských sdružení ve správních ízeních, navazujících na proces EIA. Stejn jako je stanovisko EIA dle ust. 10 odst. 3 a 4 zákona. 100/2001 Sb. podkladem pro vydání všech rozhodnutí nebo opatení podle zvláštních pedpis, nezbytných pro povolení zámru, jsou obanská sdružení, splující podmínky ust. 23 odst. 9 zákona. 100/2001 Sb., úastníky všech navazujících ízení podle zvláštních právních pedpis (a to mj. v souladu s požadavky l. 6 odst. 4 smrnice EIA srov. i použití množného ísla decision-making procedures v anglické verzi platného znní smrnice). A stejn jako se povinnost vyplývající z ust. 10 odst. 4 zákona. 100/2001 Sb. vztahuje i na pípady, kdy

8 bylo stanovisko EIA vydáno ješt za úinnosti zákona. 244/1992 Sb., zakládá i úast obanského sdružení v ízení o posouzení vliv na životní prostedí podle pedchozí právní úpravy oprávnní úastnit se navazujících správních ízení podle ust. 23 odst. 9 zákona. 100/2001 Sb. (analogické oprávnní ostatn vyplývalo i z ust. 8 odst. 5 zákona. 244/1992 Sb.). 3. Nesprávný výklad závazk vyplývajících z Aarhuské úmluvy a smrnice EIA Výše uvedenou interpretaci vztah úpravy úastenství ve stavebním ízení v ust. 109 stavebního zákona a ve zvláštních právních pedpisech zákonech. 114/1992 Sb. a. 100/2001 Sb. podporují i závazky, které pro eskou republiku vyplývají z mezinárodního práva, konkrétn z Aarhuské úmluvy, a z práva EU, tedy ze smrnice EIA. Jak vnitrostátní právní úprava samotná, tak pedevším její interpretace orgány veejné moci (vetn soud) musí být v souladu s jasn vyjádenými požadavky (závazky) vyplývajícími z uvedených norem mezinárodního a evropského práva, jakož i s obecnými cíli, k nimž mají tyto normy pispívat. Na tomto základním požadavku, vyplývajícím z l. 1 odst. 2 a l. 95 Ústavy R, nic nemní ani pípadné akceptování východiska, že píslušná ustanovení Aarhuské úmluvy nejsou samovykonatelné, resp. citovaná ustanovení smrnice EIA nemají pímý úinek. V souladu s citovanými lánky Ústavy platí, že pokud existuje nkolik možných výklad vnitrostátní normy, musí správní orgány i soudy zvolit ten z nich, který šetí podstatu a smysl mezinárodního závazku. Tato obecná povinnost se neomezuje pouze na pípady selfexecuting ustanovení mezinárodních smluv, ale je nutno k ní pihlížet i ve vztahu k ostatním mezinárodním závazkm (srov. k tomu napíklad Khün, Z.: Samovykonatelnost, pímá úinnost a nkteré teoretické otázky aplikace mezinárodních smluv ve vnitrostátním právu, in: Právník.5/2004, str ). Nutnost souladného výklad národních norem s výše uvedenými pedpisy je potom podpoena i judikaturou správních soud i soudu Ústavního, který ve svém nálezu ze , sp. zn. IV. ÚS 2239/07, mj. uvedl: Je-li tedy možné vyložit vnitrostátní normy vícero možnými zpsoby, má pednost ten výklad, který napluje požadavky Aarhuské úmluvy. Rozhodnutím Rady. 2005/370/ES ze dne pistoupilo k Aarhuské úmluv též Evropské spoleenství a úmluva se stala souástí komunitárního práva. mají orgány lenských stát (soudy pochopiteln nevyjímaje) povinnost souladného výkladu, tj. povinnost vykládat vlastní právní úpravu v souladu s mezinárodnprávním závazkem Evropského spoleenství. Obdobn ve vztahu k vztahující s k podmínkám piznávání odkladného úinku žalobám obanských sdružení, resp. dotené veejnosti, ve vcech životního prostedí - srov. napíklad rozsudky NSS ze dne ,. j. 1 As 39/ , ze dne ,.j. 4 As 70/ , a ze dne ,.j. 5 As 53/ Z úvodních ustanovení jak Aarhuské úmluvy, tak smrnice EIA vyplývá požadavek široké úasti veejnosti na rozhodování o innostech s pedpokládanými dopady na životní prostedí. Z l. 6 odst. 1 písm. a) Aarhuské úmluvy, jakož i l. 6 odst. 4 smrnice EIA vyplývá, že úmluva i smrnice pedpokládají možnost úasti veejnosti vzhledem k rozhodnutím, resp. v ízeních (použito množné, nikoli jednotné íslo), týkajících se takovýchto inností. l. 6 odst. 3 a 4 Aarhuské úmluvy a l. 6 odst. 4 smrnice EIA požadují, aby úast veejnosti na tomto rozhodování, resp. v tchto ízeních, byla úinná. Tentýž požadavek vyplývá z l. 9 odst. 4 Aarhuské úmluvy, resp. l. 10a

9 smrnice EIA, ve vztahu k navazujícímu soudnímu pezkumu rozhodnutí, vydaných v tchto ízeních. V kontextu tchto ustanovení a požadavk nemže obstát názor, podle njž je v souladu se závazky vyplývajícími z Aarhuské úmluvy a smrnice EIA, pokud se možná úast obanských sdružení na rozhodování ve vcech životního prostedí omezí na úast v územních ízeních. Tento pístup není v souladu jednak s výslovným znním citovaných ustanovení, pedpokládajících úast v širším okruhu ízení o povolení zámru, zejména však s požadavky na úinnou úast, resp. úinnou nápravu nezákonného rozhodnutí správního orgánu prostednictvím soudního pezkumu. Úast na rozhodování ani soudní pezkum rozhodnutí o umístní stavby nelze považovat za úinné zejména proto, že dle standardní judikatury prvostupových správních soud (a to i po vydání výše citovaných rozsudk NSS) není žalobám obanských sdružení proti územním rozhodnutím piznáván odkladný úinek s odvodnním, že tato rozhodnutí z povahy vci nemohou vyvolat žádné následky ve sfée dotené osoby i v doteném území (tím spíše pak nenahraditelnou újmu) a nemohou být proto naplnny podmínky pro piznání odkladného úinku ve smyslu ust. 73 odst. 2 s..s. (srov. napíklad usnesení Krajského soudu v Brn ze dne ,.j. 31 Ca 156/ , usnesení Mstského soudu v Praze ze dne ,.j. 11 Ca 356/ , usnesení téhož soudu ze dne ,.j. 9 A 31/ nebo usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne ,.j. 15 Ca 91/2008). V dsledku tchto skuteností (v kombinaci s obvyklou délkou soudních ízení) bývá pravidlem, že v dob, kdy je o žalob proti územnímu rozhodnutí umístní o stavby rozhodnuto, je stavba bu již realizována i dokonce dokonena (a zkolaudována). Podle ust. 94 odst. 5 stavebního zákona pitom platí, že dojde-li ke zrušení územního rozhodnutí po právní moci stavebního povolení nebo udlení souhlasu stavebního úadu, územní rozhodnutí se již nevydává. Za tchto okolností je pípadné zrušení územního rozhodnutí soudem pouhým akademickým vítzstvím bez reálného dopadu a stejn tak i úast v územním ízením samotném nelze za tchto okolností v žádném pípad považovat za úinnou. Možnost domáhat se úinné nápravy ve vcech zásah do životního prostedí cestou soudního pezkumu je tedy za popsaného stavu vesms podmínna možností podání žaloby proti stavebnímu povolení, u níž není souasnou judikaturou piznání odkladného úinku paušáln vyloueno. Tato možnost je pak podmínna úastí obanského sdružení ve stavebním ízení. Jen tento stav pak pedstavuje rovnž úinnou úast na rozhodování ve smyslu výše citovaných ustanovení Aarhuské úmluvy a smrnice EIA. Ze skuteností uvedených výše ad 1. a ad 2. pitom vyplývá, že výklad vnitrostátních ustanovení, upravujících úastenství ve stavebních ízeních (ust. 109 stavebního zákona ve spojení s ust. 70 zákona. 114/1992 Sb., resp. 23 odst. 9 zákona. 100/2001 Sb.), souladný s výše uvedenými požadavky Aarhuské úmluvy i smrnice EIA na úinnou úast na rozhodování a soudní ochranu ve vcech životního prostedí, je možný (a piklání se k nmu i judikatura NSS). Není tedy vbec nezbytné pímo aplikovat ustanovení Aarhuské úmluvy i smrnice EIA, postaí pouze s odkazem na jejich citovaná ustanovení podpoit výše uvedený výklad vnitrostátního práva. I z povinnosti správních orgán i soud vyložit vnitrostátní právní úpravu tak, aby odpovídala požadavkm citovaných ustanovení Aarhuské úmluvy a smrnice EIA, resp.

10 mezinárodním závazkm, vyplývajícím pro R z tchto ustanovení, tedy vyplývá, že je nutno piklonit se k výkladu, podle njž se obanská sdružení pi splnní podmínek stanovených v ust. 70 zákona. 114/1992 Sb., resp. 23 odst. 9 zákona. 100/2001 Sb. mohou stát úastníky stavebního ízení. Z l. 9 odst. 2 Aarhuské úmluvy a l. 10 a smrnice EIA pak vedle toho vyplývá i požadavek, aby se osoby z ad dotené veejnosti mohly domáhat pezkumu rozhodnutí týkajících se aktivit vymezených v Píloze I Úmluvy, resp. podléhajících procesu EIA (tedy z výše uvedených dvod i pedmtného stavebního povolení) po stránce vcné i procesní. Z tohoto požadavku vyplývá povinnost soud vyložit vnitrostátní právo tak, že se mohou a mají zabývat se všemi žalobními námitkami, uplatnnými osobami splujícími defininí znaky dotené veejnosti.

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Pedbžné nástroje soudní ochrany jako cesta k posílení její efektivity

Pedbžné nástroje soudní ochrany jako cesta k posílení její efektivity Pedbžné nástroje soudní ochrany jako cesta k posílení její efektivity Ekologický právní servis, 2009 Pavel erný, Karolína Klanicová, Jan Plšek Zpracování této analýzy podpoila nadace Open Society Fund,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R erven 2008 íslo 4.2 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4.2 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby pracovníci

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R 1. ervna 2007 íslo 4/1 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4/1/07 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006

Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 Msto Vimperk Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Mstské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle 84, odst.2, písm. h) zákona. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti:

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti: 1 1 Úvodní ustanovení 1.1 edmtem této Rámcové smlouvy je vymezení základních podmínek pro poskytování odborných poradenských a konzultaních služeb Poskytovatelem pro Objednatele v oblasti strategického

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finanního práva a národního hospodáství RIGORÓZNÍ PRÁCE

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finanního práva a národního hospodáství RIGORÓZNÍ PRÁCE Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finanního práva a národního hospodáství RIGORÓZNÍ PRÁCE Vymáhání nedoplatk v rámci dlené správy orgány Celní správy eské republiky Iveta íková 2009 Prohlašuji,

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb.

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb. Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb., stavební zákon. Listopad 2014 Úvod: K aktualizaci metodické

Více

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D odbor stavební úad a životní prostedí Palackého 359, 468 41 Tanvald, 483 369 511, fax: 483 369 512, email: meu@tanvald.cz Sp.zn.: MÚT/15893/2012/SÚaŽP.j.: MÚT/18505/2012

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více