K úastenství nevládních organizací ve stavebním ízení podle nového stavebního zákona

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K úastenství nevládních organizací ve stavebním ízení podle nového stavebního zákona"

Transkript

1 K úastenství nevládních organizací ve stavebním ízení podle nového stavebního zákona Ekologický právní servis, 2010 Pavel erný Tato analýza byla vytvoena za finanní podpory Státního fondu životního prostedí a Ministerstva životního prostedí eské republiky.

2 Shrnutí problému Úprava okruhu úastník stavebního ízení ( 109 zákona. 183/2006 Sb., stavebního zákona), na rozdíl od úpravy pedchozí ( 59 zákona. 50/1976 Sb.) a také na rozdíl od platné úpravy úastenství v územním ízení podle ( 85 platného stavebního zákona) výslovn neuvádí, že úastníky stavebního ízení jsou také osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní pedpis. Z této skutenosti nkteré stavební úady dovozují, že úmyslem zákonodárce bylo v platné právní úprav vylouit možnost úasti obanských sdružení, jejichž pedmtem innosti je ochrana pírody a krajiny, resp. životního prostedí, ve stavebních ízeních. Dle platné právní úpravy se proto podle jejich názoru úast obanských sdružení na rozhodování ve vcech životního prostedí koncentruje do fáze územního ízení jakožto rané fáze rozhodování (s možností pezkumu rovnž stanoviska dle zákona. 100/2001 Sb.), což je v souladu jak s Ústavou, tak mezinárodními závazky R, vyplývajícími z Aarhuské úmluvy a smrnice EIA. V následn vedeném stavebním ízení již nejde o ešení možných vliv na životní prostedí, ale jen technických otázek provedení stavby. K témuž závru dosply i nkteré správní soudy. Naopak dle názoru Nejvyššího správního soudu jsou obanská sdružení pi splnní podmínek stanovených zvláštními právními pedpisy nadále úastníky i stavebních ízení (viz níže). Proti názoru, že obanská sdružení nejsou podle platné úpravy úastníky stavebních ízení, lze uvést následující argumenty: 1. Výklad vztahu mezi úpravou úastenství ve stavebním ízení dle 109 stavebního zákona a 70 zákona. 114/1992 Sb. I za úinnosti nového stavebního zákona a v nm obsažené úpravy stavebního ízení se ve stavebních ízeních, týkajících se povolení staveb, jimiž mohou být doteny zájmy ochrany pírody a krajiny, v plném rozsahu uplatní ust. 70 zákona. 114/1992 Sb. (jakožto lex specialis vi obecné úprav úastník stavebního ízení ve stavebním zákon). Z odst. 2 a 3 tohoto ustanovení vyplývá, že obanská sdružení jsou - pi splnní stanovených podmínek - oprávnna úastnit se správních ízení, jimiž (resp. jejichž výsledkem) mohou být doteny zájmy ochrany pírody a krajiny chránné podle zákona. 114/1992 Sb. Takovýmto správním ízením nepochybn mže být dle konkrétních okolností i stavební ízení. V této souvislosti lze poukázat pedevším na rozsudek Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS ) ze dne ,.j. 5 As 41/ , který uvedený závr jednoznan potvrzuje. NSS v tomto rozsudku konstatoval mimo jiné, že zákonné ustanovení, které dopluje okruh úastník ízení o osoby, jimž takové právo zakládá zvláštní zákon, není totiž niím jiným než explicitním odkazem na zvláštní právní úpravu, již je však teba v každém pípad použít ped právní úpravou obecnou. Zákonodárce mže takový odkaz do zákonné definice okruhu úastník ízení zaadit ve snaze vymezit okruh úastník co nejúplnji a nejpesnji, s cílem poskytnout vodítko pro budoucí aplikaci takového ustanovení. Absence výslovného odkazu však nemže nic zmnit na skutenosti, že pokud existuje zvláštní právní norma, která má užší vymezení, a už vcné i osobní, bude muset být podle pravidla lex specialis derogat generali aplikována ped úpravou obecnou, tzn. že ji bu zcela nahradí nebo ji alespo dílím zpsobem modifikuje. V tomto rozsahu tedy Nejvyšší

3 správní soud pln souhlasí s argumentací stžovatele a právním názorem vysloveným veejným ochráncem práv ve zmínné zpráv o šetení ze dne ,. j. 4618/2008/VOP/MH... Ustanovení 70 zákona o ochran pírody a krajiny se tedy vztahuje na specificky vymezený okruh správních ízení, pi nichž mohou být doteny zájmy ochrany pírody a krajiny chránné podle tohoto zákona. Pro takto definovaná ízení pak citované ustanovení dopluje okruh úastník, který je vymezen obecnou normou, o obanská sdružení, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana pírody a krajiny. Z uvedeného je zejmé, že 70 zákona o ochran pírody a krajiny obsahuje zvláštní úpravu úastenství pro zde vymezená správní ízení. Kritériem pro stanovení, zda se jedná o ízení, na které pedmtná úprava dopadá, i nikoli, je toliko skutenost, zda v takovém ízení mohou být doteny zájmy ochrany pírody a krajiny chránné tímto zákonem. Podle 2 odst. 2 písm. g) zákona o ochran pírody a krajiny se ochrana pírody a krajiny podle tohoto zákona zajišuje mimo jiné i spoluúastí v procesu územního plánování a stavebního ízení s cílem prosazovat vytváení ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny. Nejvyšší správní soud tedy neshledal dvod, pro který by bylo možné z okruhu správních ízení, na nž se vztahuje zvláštní úprava úastenství dle 70 zákona o ochran pírody a krajiny, vylouit veškerá stavební ízení jako celek. Naopak má za to, že ustanovení 70 zákona o ochran pírody a krajiny se vztahuje na všechna správní ízení podle stavebního zákona, pokud pi nich mohou být doteny zákonem chránné zájmy ochrany pírody a krajiny... Ani následné vypuštní 90 odst. 4 ze zákona o ochran pírody a krajiny provedené s úinností od zákonem. 349/2009 Sb. nemže nic zmnit na tom, že 70 zákona o ochran pírody a krajiny zstává zvláštním ustanovením ve vztahu k 109 stavebního zákona. Ke stejnému závru pak NSS dospl i v rozsudku ze dne ,.j. 9 As 63/ , v nmž mimo jiné uvedl že nelze bez dalšího vylouit úast obanského sdružení ve zkráceném stavebním ízení s odkazem na taxativní výet úastník stavebního ízení v ust. 109 stavebního zákona, jak to v nyní projednávané vci uinil mstský soud, ale je nezbytné vycházet z pravidla lex specialis derogat generali, kdy ust. 70 zákona o ochran pírody a krajiny pedstavuje ve vztahu k ust. 109 stavebního zákona zvláštní právní úpravu úastenství ve stavebním ízení. Je tedy zejmé, že v judikatue NSS k této otázce neexistují rozpory. Se tmito právními názory NSS jsou dále v souladu mimo jiné rozsudky mstského soudu ze dne ,. j. 11 Ca 394/ , ze dne ,. j. 11 Ca 201/ nebo ze dne ,. j. 11 Ca 200/ , v nichž tento soud potvrdil, že okruh úastník stavebního ízení je však vymezen nejen výše uvedeným ustanovením stavebního zákona (pozn.: 109), ale i dalšími obecn závaznými právními pedpisy, piemž následn soud cituje práv 70 zákona. 114/1992 Sb. Z principu jednotnosti a bezrozpornosti právního ádu vyplývá, že je teba jej aplikovat jako celek, tj. vždy všechna ustanovení, která na pedmtný pípad dopadají, by se teba nachází ve více zákonech. Pouze v pípad, kdy by se aplikace obou norem vzájemn vyluovala, by bylo teba tuto situaci ešit dle povahy té které právní normy (obecná ku zvláštní), pop. dle standardních výkladových metod. V pípad úpravy úastenství (obanských sdružení) ve stavebním ízení se však o tento pípad nejedná, nebo soubžné užití ust. 109 stavebního zákona (který obecn stanovuje okruh úastník stavebního ízení) i ust. 70 zákona. 114/1992 Sb. (v pípadech jím stanovených) je možné. Jinými slovy, 70 zákona. 114/1992 Sb. má univerzální psobnost na pípady jím upravené a vztah tohoto ustanovení a stavebního zákona není tedy teba zkoumat, nebo ke konfliktu tchto norem nedochází. Není tedy žádného dvodu, pro by mla být vylouena aplikace ust. 70 zákona. 114/1992 Sb. v pípadech, kdy jsou splnny podmínky jeho hypotézy.

4 Ob normy je tedy nutné aplikovat vedle sebe. Jestliže tedy ust. 109 stavebního zákona stanovuje okruh úastník, který bude dán u každého stavebního ízení, potom se k nmu u specifických ízení, v nichž budou doteny zájmy ochrany pírody a krajiny, pidávají (za splnní všech podmínek tam uvedených) i osoby uvedené v ust. 70 zákona. 114/1992 Sb. I v pípad, že by byl shledán konflikt v aplikaci mezi uvedenými normami, potom bylo by nutno aplikovat ust. 70 zákona. 114/1992 Sb. jako úpravu zvláštní (pednostn). V prbhu pedmtného správního ízení to vyplývalo z výslovného znní ust. 90 odst. 4 zákona. 114/1992 Sb. Jak však uvedl NSS ve svém již výše citovaném rozsudku ze dne ,.j. 5 As 41/ , následné vypuštní tohoto ustanovení nic nezmnilo na tom, že 70 zákona o ochran pírody a krajiny zstává zvláštním ustanovením ve vztahu k 109 stavebního zákona. Aplikace zvláštní normy nastává bez dalšího, tj. aniž by na ni bylo nutno výslovn odkázat v obecném pedpisu. Jinými slovy, absence odkazu na zvláštní pedpis nemže vylouit jeho aplikaci v pípad, kdy je naplnna hypotéza právních norem ve zvláštním pedpisu obsažených. Absence odkazu na zvláštní pedpis v 109 stavebního zákona proto neznamená, že by jiný pedpis než stavební zákona nemohl vymezit další úastníky stavebního ízení. Ohledn výkladu ustanovení 90 odst. 4 zákona. 114/1992 Sb. ve znní platném v prbhu pedmtného stavebního ízení lze dále odkázat na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne ,. j. 4 As 20/ , v nmž NSS mj. uvedl, že charakter zákona o ochran pírody a krajiny jakožto lex specialis je tedy nesporný, a to nejen vi stavebnímu zákonu, ale i ve vztahu k nkterým dalším zákonm Ani ze systematiky zákona proto nelze dovodit jiný závr, než že zákon o ochran pírody a krajiny je skuten speciálním zákonem vi stavebnímu zákonu, a to jako celek (postavení speciálního pedpisu se tak nedá redukovat pouze na nkterá jeho ustanovení). Je tedy nutno odmítnout úvahu mstského soudu, že postavení zákona. 114/1992 Sb. jako lex specialis vi stavebnímu zákonu se týká jen jeho hmotnprávních, a nikoliv procesních ustanovení. NSS v naposledy citovaném rozsudku dovodil specialitu zákona. 114/1992 Sb. ke stavebnímu zákonu nejen z díve platného znní ust. 90 odst. 4 zákona. 114/1992 Sb., ale i z úvahy týkající se významu zájm chránných tímto zákonem, když mj. uvedl, že životní prostedí je jednou z nejvyšších hodnot, kterou je teba úinn chránit nejen v zájmu jednotlivc, ale i v zájmu celého lidstva. Pro podporu závru, že na základ ust. 70 zákona. 114/1992 Sb. vzniká, za splnní podmínek tam uvedených, úast obanských sdružení i ve stavebním ízení dle stavebního zákona, lze odkázat i na znní ust. 2 odst. 2 písm g) zákona. 114/1992 Sb., nmž je výslovn uvedeno, že ochrana pírody a krajiny podle tohoto zákona se zajišuje zejména spoluúastí v procesu územního plánování a stavebního ízení s cílem prosazovat vytváení ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny. Je tedy zejmé, že zákon výslovn poítá s úastí veejnosti (prostednictvím obanských sdružení viz 70 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb.) nejen v ízení územním, ale i v ízení stavebním (samozejm pouze za splnní podmínky, že v konkrétním stavebním ízení mohou být doteny zájmy chránné zákonem. 114/1992 Sb.). V této souvislosti nemže obstát ani analogie s úpravou úastenství v kolaudaním ízení. To, že se tohoto ízení v praxi obanská sdružení (na základ 70 zákona. 114/1992 Sb.) zpravidla neúastní, pramení zejména z povahy jeho pedmtu, který se jen ve velmi omezené míe mže týkat zájm ochrany pírody a krajiny. By však úast obanského sdružení v kolaudaním ízení bude vzhledem k této skutenosti spíše výjimená, a priori zejm vylouena není, jak lze dovodit napíklad z rozsudku NSS ze dne ,. j. 7 As 7/ , kterým bylo (již podruhé)

5 zrušeno rozhodnutí Krajského soudu v Brn o zamítnutí žaloby obanského sdružení práv ve vci jeho úastenství v kolaudaním ízení (kdyby ml NSS za to, že úast obanských sdružení v kolaudaním ízení je a priori vylouena, pravdpodobn by rozhodnutí krajského soudu, zamítající žalobu obanského sdružení, nerušil). V pípad, že by mla být pro stavební ízení vylouena úast dalších osob na základ zvláštních právních pedpis, muselo by se tak stát zcela jednoznan a výslovn (nap. tak, jako vyluuje 109 odst. 2 stavebního zákona z úasti ve stavebním ízení nájemce byt, nebytových prostor a pozemk) nebo alespo jiným zpsobem nevzbuzujícím pochybnost nap. uvedením, že úastníkem stavebního jsou jen osoby uvedené v tomto ustanovení, tedy obdobn, jako tak iní nap. ust. 14 odst. 1 atomového zákona. Výše uvedený výklad není zpochybnn ani znním ust. 114 stavebního zákona, tedy úpravou pípustných námitek ve stavebním ízení. Úprava úastenství ve stavebním ízení není pímo podmínna rozsahem oprávnní k podání námitek. I kdyby platilo, že obanská sdružení jako úastníci stavebního ízení nemají možnost podat v tomto ízení námitky nebo že je mohou podat pouze v omezeném rozsahu neznamenalo by to, že by jejich úast ve stavebních ízeních postrádala smysl. Možnost úastník ovlivnit výsledek správního ízení vyplývá i zejména i z 36 správního ádu a z dalších ustanovení. Úast ve stavebním ízení je krom toho jedinou možností, jak mohou obanská sdružení napadnout obsah závazných stanovisek, vydávaných pro úely stavebního ízení napíklad podle dle ust. 12 i 44 zákona. 114/1992 Sb. (srov. ust. 149 odst. 4 správního ádu) a tím prosazovat zájmy ochrany pírody ve stavebním ízení. Neobstojí ani argumentace ohledn povahy stavebního ízení, resp. jeho zamení na stavebn technické ešení a podmínky pro provedení stavby. Tvrdí-li stavební úady, že stavební ízení je již jen technickým procesem, potom toto nemže být argument pro paušální a absolutní vylouení úastenství obanských sdružení ve všech stavebních ízeních, bez ohledu na konkrétní posouzení dopadu na zájmy ochrany pírody, resp. životního prostedí. U každého správního ízení (tedy i stavebního) musí být ve vztahu ke konkrétním okolnostem daného pípadu vždy posuzováno, zda v nm zájmy ochrany pírody a krajiny doteny být mohou i nikoli. Je zejmé, že okruh staveb, u nichž se bude moci obanské sdružení úastnit jak ízení územního tak i stavebního, bude s ohledem na nutnost splnní podmínky dotení zájm ochrany pírody a krajiny omezenjší oproti pípadm, kde bude úast obanských sdružení omezena pouze na územní ízení. To však nikterak neznamená, že by k dotení zájm ochrany pírody stavebním ízením nemohlo dojít. Práv vzhledem ke skutenosti, že i ve stavebním ízení tyto zájmy doteny být mohou, vyžaduje zákon. 114/1992 Sb. mimo jiné vydání souhlasu se zásahem do krajinného rázu nejen pro umístní, ale i pro povolení stavby (srov. ust. 12 tohoto zákona - Zásahy do krajinného rázu, zejména umisování a povolování staveb, mohou být provádny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvk, zvlášt chránných území, kulturních dominant krajiny, harmonické mítko a vztahy v krajin. K umisování a povolování staveb, jakož i jiných innostem, které by mohly snížit nebo zmnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany pírody ). Obdobn zákon vyžaduje vydání souhlasu nejen s umístním stavby ve zvlášt chránných územích, ale i k povolení stavby (viz 44 zákona. 114/1992 Sb.: Bez závazného stanoviska orgánu ochrany pírody nelze uinit ohlášení stavby, vydat územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, rozhodnutí o zmn užívání stavby, kolaudaní souhlas, je-li spojen se zmnou stavby, povolení k

6 odstranní stavby i k provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílm, povolení k nkterým innostem i udlit souhlas podle vodního zákona na území národního parku nebo chránné krajinné oblasti. ). Lze odkázat i na 5 odst. 3 zákona, podle nhož jsou fyzické a právnické osoby povinny pi provádní zemdlských, lesnických a stavebních prací, kdy podmínky pro n se stanovují práv ve stavebním ízení - pi vodohospodáských úpravách, v doprav a energetice postupovat tak, aby nedocházelo k nadmrnému úhynu rostlin a zraování nebo úhynu živoich nebo niení jejich biotop, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostedky. Zejména u rozsáhlých staveb bude ve stavebním ízení ešena ada otázek dotýkajících se zájm ochrany pírody a krajiny, které v územním ízení nebylo možno ješt ešit. Jinými slovy, zatímco v územním ízení se eší skuten koncepní stety navrhované stavby se zájmy chránnými zvláštními pedpisy (tj. nap. zákonem. 114/1992 Sb.) a rozhoduje se, zda s ohledem na požadavky tchto pedpis lze stavbu v území vbec umístit i nikoli, ve stavebním ízení se projednává konkrétní podoba a ešení dané stavby a podmínky její výstavby a jejího provozování, jež pitom mohou být podstatné z hlediska pedcházení, omezení i náprav zásah mj. do chránných ástí pírody. Konkrétní zpsob provedení stavby (napíklad použité stavební materiály) mže být významný nap. z hlediska zachování biotop zvlášt chránných druh živoich, z hlediska vlivu stavby na krajinný ráz, z hlediska prostupnosti stavby atd. ada konkrétních stavebn-technických ešení sloužících nap. k minimalizaci zásah do zájm ochrany pírody a krajiny je tedy pedmtem až ízení stavebního. Souástí stavebního ízení je dále pravideln i projekt ozelenní stavby, obsahující údaje o množství a skladb zelen (zda jsou vysazovány místn pvodní i nepvodní deviny, v jakém množství a na jakých místech apod.). V této souvislosti lze též odkázat napíklad na ust. 5 písm. d) vyhlášky. 526/2006 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení stavebního zákona ve vcech stavebního ádu, dle njž výrok stavebního povolení obsahuje podmínky pro provedení stavby pedevším z hlediska... úprav okolí stavby, ochrany zelen nebo jejího pemístní. Lze konen upozornit i na obsah pílohy. 8 vyhlášky. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, která v ásti A. (Prvodní zpráva) bod bodem 11. (Zásah stavby do území - Vymezení a zdvodnní zmn souasného stavu vyvolaných stavbou) uvádí jako náležitosti projektové dokumentace mj.: b) kácení mimolesní zelen a její pípadná náhrada, c) rozsah zemních prací a konená úprava terénu, ozelenní nebo jiné úpravy nezastavných ploch, f) zásah do pozemk urených k plnní funkcí lesa, g) zásah do jiných pozemk. V bod 13. téže ásti uvedené pílohy (Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostedí) je pak uvedeno Vyhodnotí se vlivy negativních úink stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na stavební opatení jejich prevenci, eliminaci, pípadn minimalizaci v souladu s píslušnými právními pedpisy, a pod písm. a) je výslovn zmínna ochrana pírody a krajiny. Ze všech výše uvedených dvod je možné konstatovat, že i za stávající právní úpravy (resp. úpravy platné v dob prbhu pedmtného stavebního ízení) se obanská sdružení, splující podmínky podle ust. 70 zákona. 114/1992, mohou stát úastníky stavebních ízení, jestliže v tchto ízeních mohou být doteny zájmy ochrany pírody a krajiny. Citované ustanovení se mže uplatnit spolu s úpravou úastenství obsaženou ve stavebním zákon ( 109),

7 nebo stavební zákon to žádným zpsobem nevyluuje. Krom toho má 70 zákona. 114/1992 Sb. vi stavebnímu zákonu postavení speciální normy. 2 Výklad vztahu mezi úpravou úastenství ve stavebním ízení dle 109 stavebního zákona a 23 odst. 9 zákona. 100/2001 Sb. Úastenství nevládních organizací v stavebních ízeních mže být dále založena i i ust. 23 odst. 9 zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí. Právní názor, podle njž ani toto ustanovení nezakládá obanským sdružením, pi splnní v nm uvedených podmínek, oprávnní úastnit se stavebního ízení pro zámr, který byl pedmtem posuzování vliv na životní prostedí, je nesprávný ze stejných obecných dvod, jako v pípad interpretace vztahu úpravy úastenství v ust. 109 stavebního zákona a 70 zákona. 114/1992 Sb. (viz výše). I v tomto pípad platí, že ust. 23 odst. 9 zákona. 100/2001 Sb. je nutno aplikovat vedle obecné úpravy úastenství ve stavebním ízení podle 109 stavebního zákona, pípadn pednostn jako speciální normu (analogicky lze odkázat i na závry obsažené ve výše citovaném rozsudku NSS ze dne ,.j. 5 As 41/ ). Nad rámec této základní argumentace lze poukázat rovnž na závry obsažené v rozsudku NSS ze dne ,.j. 1 As 91/ V tomto rozsudku NSS pedevším konstatoval, že stanovisko k posouzení vliv na životní prostedí, vydané podle zákona. 100/2001 Sb. ( stanovisko EIA ) je podle ust. 10 odst. 3 a 4 tohoto zákona obligatorním podkladem pro vydání všech rozhodnutí nebo opatení podle zvláštních pedpis, nezbytných pro povolení zámru. Tento závr se nepochybn vztahuje i na stavební povolení. Není tedy správný názor, podle njž je stanovisko EIA podkladem (pouze) navazujícího územního rozhodnutí. NSS v citovaném rozsudku dále výslovn uvedl (mimo jiné s odkazem na rozsudek Evropského soudního dvora ze dne ve vci C-396/92), že v nm uvedené závry se v plném rozsahu vztahují i na pípady, kdy bylo stanovisko EIA vydáno ješt za úinnosti zákona. 244/1992 Sb., avšak navazující rozhodnutí až po nabytí úinnosti zákona. 100/2001 Sb. Výslovn se touto otázkou zabýval ve vztahu k interpretaci vztahu ust. 10 odst. 4 zákona. 100/2001 Sb. a jeho pechodného ust. 24 NSS dospl závru, že jelikož pechodné ustanovení eší pouze otázky autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle 19 zákona. 100/2001 Sb. a dokonení posouzení zahájených ped úinností zákona, je nutné na všechny ostatní otázky související s posuzováním vliv zámr na životní prostedí (v daném pípad na použití nebo závaznost již vypracovaného stanoviska EIA) aplikovat zákon. 100/2001 Sb., a to za použití eurokonformního výkladu (tedy v souladu s požadavky smrnice EIA). Uvedené závry citovaného rozsudku NSS lze analogicky uplatnit i ve vztahu k úprav úastenství obanských sdružení ve správních ízeních, navazujících na proces EIA. Stejn jako je stanovisko EIA dle ust. 10 odst. 3 a 4 zákona. 100/2001 Sb. podkladem pro vydání všech rozhodnutí nebo opatení podle zvláštních pedpis, nezbytných pro povolení zámru, jsou obanská sdružení, splující podmínky ust. 23 odst. 9 zákona. 100/2001 Sb., úastníky všech navazujících ízení podle zvláštních právních pedpis (a to mj. v souladu s požadavky l. 6 odst. 4 smrnice EIA srov. i použití množného ísla decision-making procedures v anglické verzi platného znní smrnice). A stejn jako se povinnost vyplývající z ust. 10 odst. 4 zákona. 100/2001 Sb. vztahuje i na pípady, kdy

8 bylo stanovisko EIA vydáno ješt za úinnosti zákona. 244/1992 Sb., zakládá i úast obanského sdružení v ízení o posouzení vliv na životní prostedí podle pedchozí právní úpravy oprávnní úastnit se navazujících správních ízení podle ust. 23 odst. 9 zákona. 100/2001 Sb. (analogické oprávnní ostatn vyplývalo i z ust. 8 odst. 5 zákona. 244/1992 Sb.). 3. Nesprávný výklad závazk vyplývajících z Aarhuské úmluvy a smrnice EIA Výše uvedenou interpretaci vztah úpravy úastenství ve stavebním ízení v ust. 109 stavebního zákona a ve zvláštních právních pedpisech zákonech. 114/1992 Sb. a. 100/2001 Sb. podporují i závazky, které pro eskou republiku vyplývají z mezinárodního práva, konkrétn z Aarhuské úmluvy, a z práva EU, tedy ze smrnice EIA. Jak vnitrostátní právní úprava samotná, tak pedevším její interpretace orgány veejné moci (vetn soud) musí být v souladu s jasn vyjádenými požadavky (závazky) vyplývajícími z uvedených norem mezinárodního a evropského práva, jakož i s obecnými cíli, k nimž mají tyto normy pispívat. Na tomto základním požadavku, vyplývajícím z l. 1 odst. 2 a l. 95 Ústavy R, nic nemní ani pípadné akceptování východiska, že píslušná ustanovení Aarhuské úmluvy nejsou samovykonatelné, resp. citovaná ustanovení smrnice EIA nemají pímý úinek. V souladu s citovanými lánky Ústavy platí, že pokud existuje nkolik možných výklad vnitrostátní normy, musí správní orgány i soudy zvolit ten z nich, který šetí podstatu a smysl mezinárodního závazku. Tato obecná povinnost se neomezuje pouze na pípady selfexecuting ustanovení mezinárodních smluv, ale je nutno k ní pihlížet i ve vztahu k ostatním mezinárodním závazkm (srov. k tomu napíklad Khün, Z.: Samovykonatelnost, pímá úinnost a nkteré teoretické otázky aplikace mezinárodních smluv ve vnitrostátním právu, in: Právník.5/2004, str ). Nutnost souladného výklad národních norem s výše uvedenými pedpisy je potom podpoena i judikaturou správních soud i soudu Ústavního, který ve svém nálezu ze , sp. zn. IV. ÚS 2239/07, mj. uvedl: Je-li tedy možné vyložit vnitrostátní normy vícero možnými zpsoby, má pednost ten výklad, který napluje požadavky Aarhuské úmluvy. Rozhodnutím Rady. 2005/370/ES ze dne pistoupilo k Aarhuské úmluv též Evropské spoleenství a úmluva se stala souástí komunitárního práva. mají orgány lenských stát (soudy pochopiteln nevyjímaje) povinnost souladného výkladu, tj. povinnost vykládat vlastní právní úpravu v souladu s mezinárodnprávním závazkem Evropského spoleenství. Obdobn ve vztahu k vztahující s k podmínkám piznávání odkladného úinku žalobám obanských sdružení, resp. dotené veejnosti, ve vcech životního prostedí - srov. napíklad rozsudky NSS ze dne ,. j. 1 As 39/ , ze dne ,.j. 4 As 70/ , a ze dne ,.j. 5 As 53/ Z úvodních ustanovení jak Aarhuské úmluvy, tak smrnice EIA vyplývá požadavek široké úasti veejnosti na rozhodování o innostech s pedpokládanými dopady na životní prostedí. Z l. 6 odst. 1 písm. a) Aarhuské úmluvy, jakož i l. 6 odst. 4 smrnice EIA vyplývá, že úmluva i smrnice pedpokládají možnost úasti veejnosti vzhledem k rozhodnutím, resp. v ízeních (použito množné, nikoli jednotné íslo), týkajících se takovýchto inností. l. 6 odst. 3 a 4 Aarhuské úmluvy a l. 6 odst. 4 smrnice EIA požadují, aby úast veejnosti na tomto rozhodování, resp. v tchto ízeních, byla úinná. Tentýž požadavek vyplývá z l. 9 odst. 4 Aarhuské úmluvy, resp. l. 10a

9 smrnice EIA, ve vztahu k navazujícímu soudnímu pezkumu rozhodnutí, vydaných v tchto ízeních. V kontextu tchto ustanovení a požadavk nemže obstát názor, podle njž je v souladu se závazky vyplývajícími z Aarhuské úmluvy a smrnice EIA, pokud se možná úast obanských sdružení na rozhodování ve vcech životního prostedí omezí na úast v územních ízeních. Tento pístup není v souladu jednak s výslovným znním citovaných ustanovení, pedpokládajících úast v širším okruhu ízení o povolení zámru, zejména však s požadavky na úinnou úast, resp. úinnou nápravu nezákonného rozhodnutí správního orgánu prostednictvím soudního pezkumu. Úast na rozhodování ani soudní pezkum rozhodnutí o umístní stavby nelze považovat za úinné zejména proto, že dle standardní judikatury prvostupových správních soud (a to i po vydání výše citovaných rozsudk NSS) není žalobám obanských sdružení proti územním rozhodnutím piznáván odkladný úinek s odvodnním, že tato rozhodnutí z povahy vci nemohou vyvolat žádné následky ve sfée dotené osoby i v doteném území (tím spíše pak nenahraditelnou újmu) a nemohou být proto naplnny podmínky pro piznání odkladného úinku ve smyslu ust. 73 odst. 2 s..s. (srov. napíklad usnesení Krajského soudu v Brn ze dne ,.j. 31 Ca 156/ , usnesení Mstského soudu v Praze ze dne ,.j. 11 Ca 356/ , usnesení téhož soudu ze dne ,.j. 9 A 31/ nebo usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne ,.j. 15 Ca 91/2008). V dsledku tchto skuteností (v kombinaci s obvyklou délkou soudních ízení) bývá pravidlem, že v dob, kdy je o žalob proti územnímu rozhodnutí umístní o stavby rozhodnuto, je stavba bu již realizována i dokonce dokonena (a zkolaudována). Podle ust. 94 odst. 5 stavebního zákona pitom platí, že dojde-li ke zrušení územního rozhodnutí po právní moci stavebního povolení nebo udlení souhlasu stavebního úadu, územní rozhodnutí se již nevydává. Za tchto okolností je pípadné zrušení územního rozhodnutí soudem pouhým akademickým vítzstvím bez reálného dopadu a stejn tak i úast v územním ízením samotném nelze za tchto okolností v žádném pípad považovat za úinnou. Možnost domáhat se úinné nápravy ve vcech zásah do životního prostedí cestou soudního pezkumu je tedy za popsaného stavu vesms podmínna možností podání žaloby proti stavebnímu povolení, u níž není souasnou judikaturou piznání odkladného úinku paušáln vyloueno. Tato možnost je pak podmínna úastí obanského sdružení ve stavebním ízení. Jen tento stav pak pedstavuje rovnž úinnou úast na rozhodování ve smyslu výše citovaných ustanovení Aarhuské úmluvy a smrnice EIA. Ze skuteností uvedených výše ad 1. a ad 2. pitom vyplývá, že výklad vnitrostátních ustanovení, upravujících úastenství ve stavebních ízeních (ust. 109 stavebního zákona ve spojení s ust. 70 zákona. 114/1992 Sb., resp. 23 odst. 9 zákona. 100/2001 Sb.), souladný s výše uvedenými požadavky Aarhuské úmluvy i smrnice EIA na úinnou úast na rozhodování a soudní ochranu ve vcech životního prostedí, je možný (a piklání se k nmu i judikatura NSS). Není tedy vbec nezbytné pímo aplikovat ustanovení Aarhuské úmluvy i smrnice EIA, postaí pouze s odkazem na jejich citovaná ustanovení podpoit výše uvedený výklad vnitrostátního práva. I z povinnosti správních orgán i soud vyložit vnitrostátní právní úpravu tak, aby odpovídala požadavkm citovaných ustanovení Aarhuské úmluvy a smrnice EIA, resp.

10 mezinárodním závazkm, vyplývajícím pro R z tchto ustanovení, tedy vyplývá, že je nutno piklonit se k výkladu, podle njž se obanská sdružení pi splnní podmínek stanovených v ust. 70 zákona. 114/1992 Sb., resp. 23 odst. 9 zákona. 100/2001 Sb. mohou stát úastníky stavebního ízení. Z l. 9 odst. 2 Aarhuské úmluvy a l. 10 a smrnice EIA pak vedle toho vyplývá i požadavek, aby se osoby z ad dotené veejnosti mohly domáhat pezkumu rozhodnutí týkajících se aktivit vymezených v Píloze I Úmluvy, resp. podléhajících procesu EIA (tedy z výše uvedených dvod i pedmtného stavebního povolení) po stránce vcné i procesní. Z tohoto požadavku vyplývá povinnost soud vyložit vnitrostátní právo tak, že se mohou a mají zabývat se všemi žalobními námitkami, uplatnnými osobami splujícími defininí znaky dotené veejnosti.

Nedostatky implementace lánku 9 Aarhuské úmluvy v eské republice

Nedostatky implementace lánku 9 Aarhuské úmluvy v eské republice ; Nedostatky implementace lánku 9 Aarhuské úmluvy v eské republice Ekologický právní servis, 2010 Pavel erný Tato analýza byla vytvoena za finanní podpory Státního fondu životního prostedí a Ministerstva

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Závazná stanoviska podle 149 správního ádu

Závazná stanoviska podle 149 správního ádu ; Závazná stanoviska podle 149 správního ádu Ekologický právní servis, 2009 Pavel erný Tato analýza byla vytvoena za finanní podpory Státního fondu životního prostedí a Ministerstva životního prostedí

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Obec K U N I C E Kunice LYSICE

Obec K U N I C E Kunice LYSICE Obec K U N I C E Kunice 16 679 71 LYSICE Zmna.III územního plánu obce Kunice Zastupitelstvo obce Kunice, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1862 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1862 / 07 Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Parcelní íslo: v lokalit pi hranici M Praha 22 a Praha Keslice, západn od ulice

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

Strategie využití evropského a národního práva v ochran životního prostedí verze 2010

Strategie využití evropského a národního práva v ochran životního prostedí verze 2010 ; Strategie využití evropského a národního práva v ochran životního prostedí verze 2010 Ekologický právní servis Tato strategie byla vytvoena za finanní podpory Státního fondu životního prostedí a Ministerstva

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

Regulaní plán Litvínov - Osada. Zmna. 5. Zadání

Regulaní plán Litvínov - Osada. Zmna. 5. Zadání Regulaní plán Litvínov - Osada Zmna. 5 Zadání (schválené zastupitelstvem msta) Listopad 2015 Zpracováno v souladu s 64 zákona. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu, ve znní pozdjších pedpis

Více

Pedbžné nástroje soudní ochrany jako cesta k posílení její efektivity

Pedbžné nástroje soudní ochrany jako cesta k posílení její efektivity Pedbžné nástroje soudní ochrany jako cesta k posílení její efektivity Ekologický právní servis, 2009 Pavel erný, Karolína Klanicová, Jan Plšek Zpracování této analýzy podpoila nadace Open Society Fund,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d.j. : Velké Hamry dne 25.7.2008 Vyizuje : Oleníek Telefon : 483 369 824 Monika Nevailová, nar. 11.1.1981, Muškova 1404/1, 148 00 Praha

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa A. PRVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikaní údaje A.1.1. Údaje o stavb a) Název stavby Název stavby: Charakter stavby: Stupe PD: Kanalizace a OV Nemojov, novostavba realizaní dokumentace b) Místo stavby Obec:

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy.j: 2125/2012/JF - 4.JF.328.3.A./5.Rozh Kostelec nad ernými Lesy, dne: 29.8.2012 Vyizuje: Jií Fortelka E-mail:

Více

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 1/11 Spis.zn.:.j.: Vyizuje: Tel.: 751/10/SÚ/Ran 13/11/SÚ/Ran Ranglová 352 370 433, 352

Více

"#$ %&% ' #$ %&'() ((' ' ' ' *+$ %&'() ((' (',-.(

#$ %&% ' #$ %&'() ((' ' ' ' *+$ %&'() ((' (',-.( ! "#$ %&% '!" #$ %&'() ((' ' ' ' *+$ %&'() ((' (',-.( ///0 K otázce splatnosti pohledávek úpadce v konkurzu Tento dokument pedstavuje obecnou informaci o nkterých vybraných otázkách právních vztah a slouží

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Veejná ochránkyn práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.

Veejná ochránkyn práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. Veejná ochránkyn práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. Ústavní soud R Joštova 8 660 83 Brno V Brn dne 16. prosince 2015 Sp. zn.: 22/2015/SZD/MB Navrhovatel: Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., veejná ochránkyn práv Úastník

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 Mstský ú ad Brušperk K Námstí 22, 739 44 Brušperk stavební ú ad.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 vy$izuje : Ing. Ji$ina!ermáková 708 00 Ostrava - Poruba

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Mstský úad Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, Jindichv Hradec,

Mstský úad Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, Jindichv Hradec, Mstský úad Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, 377 01 Jindichv Hradec, 384 351 281 OŽP 44740/2011-510 FL v Jindichov Hradci dne 27.09.2011 hp 1-07-03-048, -050 VEEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Judikatura soudů. Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti

Judikatura soudů. Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti Judikatura soudů Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti Autor příspěvku: Ing. Petr Háp Vysoká nad Labem Žaloba na zaplacení cca

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk l. I 1/Byty a bytové náhrady se zajišují v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

Více

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R za okres v katastru Praha-východ Brandýs nad Labem Datum vyhlášení kola : 1.22006 Poslední den podání žádosti o nabídnuté

Více

lánky autor EPS v odborných právních asopisech

lánky autor EPS v odborných právních asopisech ; lánky autor EPS v odborných právních asopisech 2008 2010 lánky, jejichž shrnutí je obsaženo v tomto dokumentu, byly vytvoeny za finanní podpory Státního fondu životního prostedí a Ministerstva životního

Více

Právní předpisy k ochraně a péči o pohodu zvířat

Právní předpisy k ochraně a péči o pohodu zvířat Právní předpisy k ochraně a péči o pohodu zvířat Právní předpisy upravující tuto problematiku se poměrně rychle mění a doplňují, proto uvádíme pouze přehled, který slouží k základní orientaci. Aktuální

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

R O Z H O D N U T Í 451/07

R O Z H O D N U T Í 451/07 M S T S K Ý Ú A D N Á C H O D odbor dopravy a silniního hospodáství Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.j.: 45780/07/ODSH/Tý Vyizuje : Týfa V Náchod dne 27.12.2007 R O Z H O D N U T Í 451/07 Mstský úad Náchod,

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu ve smyslu ásti páté, hlavy druhé OS

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu ve smyslu ásti páté, hlavy druhé OS Krajský soud Ústí nad Labem Národního odboje 1274 400 92 Ústí nad Labem Žalobce: Ekologický právní servis, obanské sdružení se sídlem v Brn, Bratislavská 31, IO: 65341490, zastoupené i právn lenem výboru

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní A. DSP + DPS Obsah : a) Identifikaní údaje stavby a.1 Identifikaní údaje investora a zpracovatele PD b) Údaje o dosavadním využití území c) Údaje

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek ZNALECKÝ POSUDEK. 1136/19/2015 O cenásti pozemku. 5983 v k.ú. a obci Písek Objednatel znaleckého posudku: msto Písek Velké námstí 114/3 39719 Písek Úel znaleckého posudku: Stanovení ceny podle platného

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Mstská nemocnice Hoice, Riegrova 655, 508 01 Hoice, I 00190217, Vyzývá k podání nabídky na veejnou zakázku s názvem: Plynový sporák s

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU Zastupitelstvo msta Vizovice rozhodlo dne 26. listopadu 2001 usnesením. VIII/149/01 vydat

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, 377 22 Jindichv Hradec II OŽP 58017/13/IN - 1026 v J.Hradci 25.11.2013 e-mail: i.novakova@jh.cz, tel: 384 351 286 vyizuje. Ing. Nováková

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

.j. : SÚ/328/211/2011/!e Petra Prokešová.j. : SÚ/330/212/2011/!e Nádraní 2682/58

.j. : SÚ/328/211/2011/!e Petra Prokešová.j. : SÚ/330/212/2011/!e Nádraní 2682/58 Mstský ú ad Brušperk K Námstí 22, 739 44 Brušperk stavební ú ad.j. : SÚ/328/211/2011/!e Petra Prokešová.j. : SÚ/330/212/2011/!e Nádraní 2682/58 vy$izuje: Ing. Ji$ina!ermáková 702 00 Ostrava Moravská OV

Více

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ Vybrané lánky ze Zákona. 458/2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (Energetický zákon) Odkazy na Energetický zákon

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í

VEEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Mstský úad Lomnice nad Popelkou odbor vnitní správy,oddlení stavební úad Husovo námstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou Sp.zn.: SULO/253/08-6-Mo Lomnice nad Popelkou, dne: 4.9.2008 Vyizuje: Ing. František

Více

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, 377 22 Jindichv Hradec II j: OŽP 30121/14/IN - 604 v J.Hradci 12.6.2014 spis: OŽP 2042/2013 vyizuje: Ing. Nováková tel: 384 351 286,

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI Platnost a úinnost od 1.5.2004 Strana 6 (celkem 6) 1. Preambule 1.1 VS.com, s.r.o., se sídlem Žehušice 103, 28575 Žehušice, I 25720104,

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : 1 As 176/2012 130 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v rozšířeném senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Barbary Pořízkové, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Jana Passera, Mgr.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Znaka íslo jednací Vyizuje Trhové Sviny ODSH/05/200/.- II/157 8910/05

Více

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í #4571/SKL/2014-SKLM@T 4571/SKL/2014-SKLM.j.: UZSVM/SKL/4468/2014-SKLM ad pro zastupování státu ve vcech majetkových Územní pracovišt Stední echy, Rašínovo nábeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

Instituce Znní stanoviska - struný obsah pipomínky Poizovatelem navržený zpsob ešení

Instituce Znní stanoviska - struný obsah pipomínky Poizovatelem navržený zpsob ešení Vyhodnocení stanovisek dotených orgán, organizací hájících veejné zájmy podle zvláštních pedpis v pedmtném území, orgán ÚP sousedních urbanistických obvod uplatnných ke spolenému jednání o návrhu regulaního

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

Nejvyšší správní soud R

Nejvyšší správní soud R Page 1 of 7 Uveejnná rozhodnutí a stanoviska lze voln užívat k nekomerním úelm. K jakémukoliv komernímu užití uveejnných rozhodnutí a stanovisek je teba svolení Nejvyššího správního soudu. Citujete-li

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE na základ ustanovení 85 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Veejná zakázka: Údržba veejné zelen na ásti území msta Tebí - západ

Více