Příručka pro poskytovatele zdravotní péče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro poskytovatele zdravotní péče"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE LÉKAŘSKÉHO POSTUPU A EMI pro implantabilní kardioverter defibrilátory a defibrilátory se srdeční resynchronizační terapií Příručka pro poskytovatele zdravotní péče

2 Úvod Tato příručka je určena pro lékaře a další poskytovatele zdravotní péče, kteří pečují o pacienty s implantovaným implantabilním kardioverter defibrilátorem (Implanted Cardioverter Defibrillator, ICD) nebo s defibrilátorem se srdeční resynchronizační terapií (Cardiac Resynchronization Therapy Defibrillator, CRT-D). Chcete-li si tuto příručku prohlédnout online, stáhnout si ji nebo zobrazit aktuální seznam modelů přístrojů, ke kterým se tato příručka vztahuje, otevřete si internetovou knihovnu příruček společnosti Medtronic ( První část tohoto dokumentu je určena pro poskytovatele zdravotní péče, kteří provádějí léčebnou péči o pacienty s implantovanými systémy pro podporu srdeční činnosti Medtronic a kteří konzultují s kardiology pacientů. V první části jsou uvedena varování, bezpečnostní opatření a pokyny týkající se lékařských terapeutických a diagnostických výkonů, při kterých může dojít k vážnému poranění pacienta, k interferenci s implantovaným přístrojem pro podporu srdeční činnosti Medtronic nebo k jeho trvalému poškození. Jsou zde také uvedeny některé běžné léčebné výkony, které nepředstavují žádné riziko. Druhá část (začátek viz strana 6) obsahuje bezpečnostní opatření a další informace týkající se elektromagnetického rušení (EMI), které jsou důležité v každodenním životě pacientů. Poskytovatelé zdravotní péče mohou tyto informace se svými pacienty zkonzultovat a mohou je používat jako reference při kontrolách po implantaci. Potřebujete-li pokyny k řešení neobvyklých situací, k novým léčebným výkonům nebo k možným scénářům EMI, kterých se obáváte a které nejsou uvedeny v této příručce, kontaktujte zástupce společnosti Medtronic. První část: Varování, bezpečnostní opatření a pokyny pro lékaře, kteří provádějí léčebné výkony u pacientů s implantovanými systémy pro podporu srdeční činnosti Ablace (RF ablace nebo mikrovlnná ablace) Ablace je chirurgická technika, při které se ničí buňky teplem vytvořeným pomocí radiofrekvenční (RF) nebo mikrovlnné energie. Ablace prováděná u pacientů s přístrojem pro podporu srdeční činnosti může mimo jiné vést ke vzniku indukovaných komorových tachyarytmií, k nadměrnému snímání, k neúmyslnému poškození tkáně a k poškození nebo k selhání funkce zařízení. Ablační systémy s pulzní modulací mohou přestavovat vyšší riziko indukovaných komorových tachyarytmií. Přístroje pro podporu srdeční činnosti společnosti Medtronic jsou zkonstruovány tak, aby odolaly působení ablační energie. Pro minimalizaci rizika proveďte následující bezpečnostní opatření: Musíte mít připraveno vybavení k dočasné kardiostimulaci a defibrilaci. Vyhněte se přímému kontaktu mezi ablačním katétrem a implantovaným systémem. Zpětnou plošnou elektrodu umístěte tak, aby dráha elektrického proudu neprocházela přístrojem a elektrodami ani v jejich blízkosti. Během ablace pacienta vždy monitorujte nejméně dvěma různými metodami, jako je např. zobrazení arteriálního tlaku, EKG, ruční monitorování srdečního rytmu pacienta (měření pulzu) nebo použijte jiný způsob monitorování (např. pulzní oxymetrii na ucho nebo na prst nebo dopplerovskou detekci pulzu). Pro prevenci nebo eliminaci účinků nadměrného snímání zvažte provedení následujících bezpečnostních opatření: Pomocí magnetu nebo programátoru pozastavte detekci tachyarytmií. Pokud používáte programátor a pokud ablace způsobí reset přístroje, přístroj pro podporu srdeční činnosti detekci obnoví. Po dokončení ablačního výkonu odstraňte magnet nebo obnovte nastavení parametrů přístroje. DOO). Po dokončení ablačního výkonu obnovte parametry přístroje. 2

3 Kapslová endoskopie, výkony s kapslí pro měření ph Kapslová endoskopie je výkon, při kterém pacient spolkne kapsli, jež obsahuje miniaturní kameru, která pořizuje snímky trávicího traktu pacienta. Kapslová endoskopie a výkony, při nichž se používá kapsle pro měření ph, by neměly přestavovat žádné riziko elektromagnetického rušení. Zubní zákroky Dentální přístroje, mezi něž patří ultrazvukové scalery, vrtačky a testery dřeně, nepřestavují žádné riziko elektromagnetického rušení. Mezi přístrojem pro podporu srdeční činnosti a magnety (jako jsou například magnety v opěrce hlavy zubařského křesla) musí být minimální vzdálenost nejméně 15 cm (6 palců). Diagnostická radiologie (vyšetření CT, fluoroskopie, mamogramy, rentgenové snímky) Diagnostická radiologie zahrnuje následující léčebné výkony: počítačovou axiální tomografii (vyšetření CT nebo CAT); fluoroskopii (rentgenový výkon, při kterém lze pozorovat vnitřní orgány v pohybu tak, že se vytvoří videozáznam); mamogramy; rentgenová vyšetření (radiografie; například rentgen hrudníku). Za normálních okolností nestačí dávka záření akumulovaná při diagnostické radiologii k poškození přístroje. Pokud není přístroj přímo vystaven paprsku záření, nevzniká žádné riziko rušení jeho funkce. Pokud se však přístroj nachází přímo v dráze paprsku CT snímku, postupujte podle následujících bezpečnostních opatření uvedených v části Vyšetření CT. Podobné rušení je možné sledovat i u některých typů fluoroskopie s vysokou intenzitou. Vyšetření CT Vyšetření CT je počítačem řízený proces, při kterém se používají dvojrozměrné rentgenové snímky k vytvoření trojrozměrného rentgenového obrazu. Pokud přístroj není přímo umístěn v dráze paprsku CT snímku, není přístroj ovlivněn. Jestliže je přístroj umístěn přímo v dráze paprsku CT snímku, může v přístroji dojít k nadměrnému snímání po dobu jeho vystavení účinkům paprsku. Bude-li přístroj v dráze paprsku déle než 4 sekundy, zvažte provedení následujících bezpečnostních opatření pro prevenci nebo zmírnění účinků nadměrného snímání. Pomocí magnetu nebo programátoru pozastavte detekci tachyarytmií. Po dokončení vyšetření CT odstraňte magnet nebo obnovte nastavení parametrů přístroje. DOO). Po dokončení vyšetření CT obnovte parametry přístroje. Diagnostický ultrazvuk Diagnostický ultrazvuk je zobrazovací technika, která se používá k vizualizaci svalů a vnitřních orgánů, jejich velikosti, struktur a pohybu a také jakýchkoli patologických lézí. Používá se také k monitorování plodu a k detekci a měření průtoku krve. Diagnostický ultrazvuk, jako je například echokardiogram, nepředstavuje žádné riziko elektromagnetického rušení. Bezpečnostní opatření týkající se terapeutického ultrazvuku naleznete v části Léčba diatermií. Léčba diatermií (včetně terapeutického ultrazvuku) Diatermie je léčba, která využívá terapeutické zahřívání tkání těla. K léčbě diatermií patří vysokofrekvenční, krátkovlnná a mikrovlnná terapie a terapeutický ultrazvuk. S výjimkou terapeutického ultrazvuku jsou všechny typy diatermie kontraindikovány. Léčba diatermií může vést k závažnému poranění pacienta nebo k trvalému poškození implantovaného přístroje. Terapeutický ultrazvuk, při kterém se k přenesení tepelné nebo kinetické energie do těla používá ultrazvuk s energií vyšší, než jaká se používá u diagnostického ultrazvuku, je přijatelný, pokud se léčba provádí tak, aby mezi aplikátorem a implantovaným přístrojem a elektrodami existovala minimální separační vzdálenost 15 cm (6 palců). 3

4 Elektrolýza Elektrolýza je trvalé odstranění chloupků, které se provádí elektrickou jehlou (stejnosměrným nebo střídavým proudem), která se zavádí do chlupového folikulu. Při elektrolýze se do těla aplikuje elektrický proud, který může způsobit nadměrné snímání. Vyhodnoťte všechna možná rizika spojená s nadměrným snímáním s ohledem na zdravotní stav konkrétního pacienta. Pro prevenci nebo eliminaci účinků nadměrného snímání zvažte provedení následujících bezpečnostních opatření: Pomocí magnetu nebo programátoru pozastavte detekci tachyarytmií. Po dokončení elektrolýzy odstraňte magnet nebo obnovte nastavení parametrů přístroje. DOO). Po dokončení elektrolýzy obnovte parametry přístroje. Elektrochirurgie Elektrochirurgie (včetně elektrokauterizace, elektrochirurgická kauterizace a technologie chirurgického řezu Medtronic Advanced Energy) je postup, při kterém se používá elektrická sonda k regulaci krvácení, k řezání tkáně nebo k odstranění nežádoucí tkáně. Elektrochirurgické zákroky prováděné u pacientů s přístrojem pro podporu srdeční činnosti mohou mimo jiné vést k nadměrnému snímání, k neúmyslnému poškození tkáně, tachyarytmiím a k poškození nebo k selhání funkce zařízení. Pokud se nelze provedení elektrochirurgického zákroku vyhnout, zvažte následující bezpečnostní opatření: Musíte mít připraveno vybavení k dočasné kardiostimulaci a defibrilaci. Pokud je to možné, používejte bipolární elektrochirurgický systém nebo technologii chirurgického řezu Medtronic Advanced Energy. V případě použití unipolárního elektrochirurgického systému umístěte zpětnou plošnou elektrodu tak, aby dráha proudu neprocházela přístrojem a elektrodami ani ve vzdálenosti do 15 cm (6 palců) od nich. Nepoužívejte unipolární elektrochirurgii ve vzdálenosti do 15 cm (6 palců) od přístroje a elektrod. Používejte krátké, přerušované a nepravidelné bursty s nejnižší klinicky účinnou energetickou úrovní. Během elektrochirurgického zákroku pacienta stále monitorujte. Není-li křivka EKG zřetelná z důvodu rušení, monitorujte srdeční rytmus pacienta ručně (měřte pulz); alternativně monitorujte jinými prostředky, jako je například pulzní oxymetrie na ucho nebo na prst, dopplerovská detekce pulzu nebo zobrazení arteriálního tlaku. Pro prevenci nebo eliminaci účinků nadměrného snímání zvažte provedení následujících bezpečnostních opatření: Pomocí magnetu nebo programátoru pozastavte detekci tachyarytmií. Pokud používáte programátor a pokud elektrochirurgický zákrok způsobí reset přístroje, přístroj pro podporu srdeční činnosti detekci obnoví. Po dokončení elektrochirurgického výkonu odstraňte magnet nebo obnovte nastavení parametrů přístroje. DOO). Po dokončení elektrochirurgického zákroku obnovte parametry přístroje. Externí defibrilace a kardioverze Externí defibrilace a kardioverze jsou terapie, při kterých se do srdce aplikuje elektrický výboj za účelem konverze abnormálního srdečního rytmu na normální rytmus. Přístroje pro podporu srdeční činnosti společnosti Medtronic jsou zkonstruovány tak, aby odolaly působení externí defibrilace a kardioverze. I když se poškození implantovaných přístrojů externím výbojem vyskytuje jen vzácně, jeho pravděpodobnost se zvyšuje s rostoucími hladinami energie. Tyto výkony mohou také dočasně nebo trvale zvýšit stimulační prahy nebo dočasně nebo trvale poškodit myokard. Pokud je nutné externí defibrilaci nebo kardioverzi provést, zvažte následující bezpečnostní opatření: Používejte nejnižší klinicky přiměřený energetický výkon. Umístěte lepicí nebo plošné elektrody minimálně 15 cm (6 palců) od přístroje. Lepicí nebo plošné elektrody umístěte kolmo k přístroji a elektrodám. 4

5 Pokud byla externí defibrilace nebo kardioverze provedena ve vzdálenosti do 15 cm (6 palců) od přístroje, použijte programátor společnosti Medtronic za účelem vyhodnocení stavu přístroje a elektrod. Přetlaková terapie (včetně přetlakové kyslíkové terapie neboli HBOT) Přetlaková terapie je léčebné použití 100% kyslíku při tlaku, který je vyšší než atmosférický tlak. Přetlakové terapie při hodnotách tlaku přesahujících 2,5 ATA (přibližně 15 m nebo 50 stop hloubky mořské vody) mohou mít vliv na funkci přístroje nebo způsobit jeho poškození. Abyste zabránili rizikům nebo snížili jejich výskyt, nevystavujte implantované přístroje tlakům vyšším než 2,5 ATA. Litotrypse Litotrypse je léčebný výkon, při kterém se používají mechanické výbojové vlny k rozrušení kamínků v ledvinách nebo ve žlučníku. Litotrypse může trvale poškodit přístroj v případě, že je umístěný v ohnisku paprsku litotryptoru. Pokud je nutno provést litotrypsi, udržujte mezi ohniskem paprsku litotryptoru a přístrojem vzdálenost minimálně 2,5 cm (1 palec). Pro prevenci nebo eliminaci účinků nadměrného snímání zvažte provedení následujících bezpečnostních opatření: Pomocí magnetu nebo programátoru pozastavte detekci tachyarytmií. Po dokončení litotrypse odstraňte magnet nebo obnovte parametry přístroje. DOO). Po dokončení litotrypse obnovte parametry přístroje. Zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) MRI je typ lékařské zobrazovací metody, která využívá magnetická pole k vytvoření pohledu na tělo zevnitř. Vyšetření MRI je u přístrojů, které jsou diskutovány v této příručce, kontraindikováno. Tato vyšetření mohou vést k závažnému poranění pacienta nebo k poškození implantovaného přístroje. Radioterapie Radioterapie je léčba rakoviny, při které se využívá radiace k regulaci růstu buněk. Během radioterapie dodržujte bezpečnostní opatření pro prevenci nadměrného snímání, poškození přístroje a vzniku provozních závad přístroje, která jsou popsána v následujících částech: Nadměrné snímání Pokud pacient podstupuje radioterapeutickou léčbu a průměrná intenzita dávky na přístroji přesahuje 1 cgy/min, přístroj může po dobu trvání procedury nesprávně snímat přímé nebo rozptýlené záření jako srdeční činnost. Pro prevenci nebo eliminaci účinků nadměrného snímání zvažte provedení těchto bezpečnostních opatření: Pomocí magnetu nebo programátoru pozastavte detekci tachyarytmií. Po dokončení radioterapie odstraňte magnet nebo obnovte parametry přístroje. DOO). Po dokončení radioterapie obnovte parametry přístroje. Poškození přístroje Pokud na přístroj působí vyšší dávky přímého nebo rozptýleného záření z jakýchkoli zdrojů, jejichž akumulovaná dávka přesáhne 500 cgy, může se přístroj poškodit. Poškození nemusí být zjevné ihned. Pokud pacient potřebuje radioterapii z jakéhokoli zdroje, přístroj nevystavujte záření, které překročí akumulovanou dávku 500 cgy. K omezení ozáření přístroje použijte vhodný kryt nebo jiné prostředky. U pacientů, kteří podstupují sérii radioterapií, je nutné zvážit akumulovanou dávku ozáření přístroje při předchozích terapiích. Poznámka: Za normálních okolností nestačí dávka záření akumulovaná při diagnostické radiologii k poškození přístroje. Bezpečnostní opatření viz Diagnostická radiologie. 5

6 Provozní závady přístroje Vystavíte-li přístroj působení rozptýlených neutronů, může dojít k jeho elektrickému resetu, k chybám funkčnosti přístroje, chybám v diagnostických údajích nebo ke ztrátě diagnostických údajů. Chcete-li snížit možnost elektrického resetu vlivem působení neutronů, aplikujte radioterapeutickou léčbu s použitím energie fotonového svazku, která je nižší nebo rovna 10 MV. Běžné odstínění RTG paprsků použité během radioterapie nechrání přístroj před účinky neutronů. Je-li energie fotonového svazku vyšší než 10 MV, společnost Medtronic doporučuje provést načtení přístroje ihned po radioterapeutické léčbě. Elektrický reset vyžaduje přeprogramování parametrů přístroje. Terapie svazkem elektronů, při které nevznikají neutrony, nezpůsobuje elektrický reset přístroje. Stereotaxe Stereotaxe je platforma navigačního katétru, která na základě magnetické navigace umožňuje lékaři řídit pohyb diagnostických a terapeutických katetrizačních zařízení uvnitř těla. Během výkonu s využitím stereotaxe se díky magnetickému poli může aktivovat snímač detektoru magnetu v implantovaném přístroji, což pozastaví detekci tachyarytmií. Po výkonu přístroj obnoví normální naprogramovanou činnost. Transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS) TENS (také neuromuskulární elektrická stimulace neboli NMES) je technika zvládání bolesti, při níž se používají elektrické impulzy vedené skrz kůži ke stimulaci nervů. Přístroj TENS se u pacientů s přístrojem pro podporu srdeční činnosti nedoporučuje používat v domácím prostředí, protože hrozí riziko nadměrného snímání, výdeje nevhodné terapie nebo inhibice stimulace. Je-li použití přístroje TENS z lékařského hlediska nezbytné, kontaktujte zástupce společnosti Medtronic, který vám poskytne další informace. Transuretrální jehlová ablace (terapie TUNA společnosti Medtronic) Transuretrální jehlová ablace je chirurgický výkon pro léčbu benigní hyperplazie prostaty (BPH), při kterém se používá přesně zaměřená vedená radiofrekvenční energie k ablaci tkáně prostaty. Pacienti s implantovanými přístroji pro podporu srdeční činnosti mohou za určitých podmínek podstoupit výkony za použití systému TUNA společnosti Medtronic. Pro prevenci ovlivnění funkce přístroje pro podporu srdeční činnosti při provádění výkonu TUNA umístěte zpětnou elektrodu na dolní část zad nebo na dolní končetinu nejméně 15 cm (6 palců) od implantovaného přístroje a elektrod. Druhá část: Varování, bezpečnostní opatření a pokyny, vztahující se k elektromagnetickému rušení (EMI); určeno pro pacienty s implantovanými systémy pro podporu srdeční činnosti Mnoho pacientů s implantovaným systémem pro podporu srdeční činnosti se po úplném zotavení z chirurgického zákroku vrací ke svým běžným každodenním činnostem. Nicméně mohou existovat určité situace, kterým se tito pacienti musí vyhýbat. Protože je přístroj pro podporu srdeční činnosti zkonstruován tak, aby snímal elektrickou činnost srdce, může snímat silná elektromagnetická energetická pole mimo tělo pacienta a vydat terapii, která není potřeba, nebo pozastavit terapii, která potřeba je. V následujících částech jsou uvedeny důležité informace o elektrických zařízeních nebo prostředích, která mohou rušit implantované přístroje pro podporu srdeční činnosti; tyto informace je třeba předat pacientům. Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti týkající se EMI, kontaktuje zástupce společnosti Medtronic. Obecné pokyny pro pacienty Prostorová omezení Před vstupem do prostor, v nichž jsou umístěny symboly zakazující vstup osobám s implantovaným přístrojem pro podporu srdeční činnosti, jako je například kardiostimulátor nebo ICD, se poraďte se svým lékařem. Příznaky EMI Pokud během používání nějakého elektrického zařízení začnete pociťovat závratě, začnete mít rychlý nebo nepravidelný tep nebo dostanete výboj, musíte od zařízení odstoupit a nesmíte se ničeho dotýkat. Přístroj pro podporu srdeční činnosti by měl začít ihned fungovat normálně. Pokud po odstoupení od elektrického zařízení přístroj vydává terapeutické výboje nebo pokud se pociťované příznaky rušení nezlepší, obraťte se na svého lékaře. 6

7 Správné uzemnění elektrických zařízení Dodržujte následující bezpečnostní opatření, abyste zabránili rušení způsobenému elektrickým proudem, který může unikat z nesprávně uzemněných elektrických zařízení a procházet lidským tělem: Všechna elektrická zařízení musí být správně zapojena a uzemněna. Přívody elektrické energie pro bazény a vyhřívané bazénky musí být správně nainstalovány a uzemněny podle požadavků místních a státních elektrických směrnic. Přístroje pro bezdrátovou komunikaci K přístrojům pro bezdrátovou komunikaci patří vysílače, které mohou ovlivňovat přístroje pro podporu srdeční činnosti. Používáte-li přístroje pro bezdrátovou komunikaci, udržujte je ve vzdálenosti nejméně 15 cm (6 palců) od vašeho přístroje pro podporu srdeční činnosti. Může se jednat například o následující zařízení: Přenosné, mobilní nebo bezdrátové telefony; obousměrné pagery, digitální diáře (PDA), smartphone a mobilní zařízení pro odesílání ů. Zařízení s aktivovanou bezdrátovou komunikací, jako jsou laptopy, notebooky nebo tablety; routery; MP3 přehrávače; elektronické čtečky knih; herní konzole; televizory; DVD přehrávače a soupravy sluchátek s mikrofonem. Zařízení na dálkové otevírání a startování automobilů. Používání bezdrátových telefonů Správná funkce přístrojů pro podporu srdeční činnosti během použití bezdrátových telefonů byla testována u mnoha typů bezdrátových telefonních technologií. Přístroj pro podporu srdeční činnosti se musí udržovat minimálně 15 cm (6 palců) od antény přenosného bezdrátového telefonu (například tím, že budete telefon držet u ucha, které je dále od přístroje pro podporu srdeční činnosti). Telefon nenoste v kapse nad přístrojem ani v tašce přes rameno v blízkosti přístroje. Zařízení používaná v domácnosti a hobby nářadí obsahující motory nebo magnety a další zařízení, která mohou způsobovat EMI Zařízení používaná v domácnosti a hobby nářadí obsahují motory nebo magnety, které vyzařují elektromagnetická energetické pole, která mohou rušit přístroj pro podporu srdeční činnosti. Přístroj pro podporu srdeční činnosti musí být ve vzdálenosti minimálně 15 cm (6 palců) od následujících zařízení: Ruční kuchyňské přístroje (např. elektrické mixéry). Šicí stroje a overlocky. Zařízení pro osobní péči, jako jsou například šňůrové ruční vysoušeče vlasů, šňůrové elektrické holicí strojky, elektrické nebo ultrazvukové zubní kartáčky (nabíjecí základna) nebo elektrické přístroje pro masáž zad. Zařízení, která obsahují magnety, jako jsou tyčinky pro hru bingo, mechanické extraktorové hlavice, magnetické náramky, magnetické spony, magnetické podsedáky nebo stereo reproduktory. Ovladače hraček na dálkové ovládání. Obousměrné vysílačky (méně než 3 watty). V následujících částech je uveden popis některých zařízení používaných v domácnosti a hobby nářadí, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření: Matracové podložky nebo polštářky s magnety Zařízení obsahující magnety mohou rušit normální činnost přístroje pro podporu srdeční činnosti, pokud jsou umístěna blíže než 15 cm (6 palců) od přístroje. Nepoužívejte matracové podložky ani polštářky s magnety, neboť je nelze snadno udržet v dostatečné vzdálenosti od přístroje. Indukční varné desky Indukční varná deska používá k ohřevu střídavé magnetické pole. Pokud je indukční varná deska zapnutá, musí být přístroj pro podporu srdeční činnosti nejméně 60 cm (24 palců) od ohřevné plochy. Elektronické váhy pro měření tuku v těle Použití tohoto typu vah není u pacientů s přístroji pro podporu srdeční činnosti doporučeno, protože tyto váhy vysílají skrz tělo elektrický signál, který může rušit přístroj. 7

8 UPS (nepřerušitelný zdroj napájení) do 200 ampér Přístroj pro podporu srdeční činnosti musí být ve vzdálenosti minimálně 30 cm (12 palců) od UPS. Pokud je UPS napájen z baterie, musí být přístroj pro podporu srdeční činnosti ve vzdálenosti minimálně 45 cm (18 palců). Elektronické nebo neviditelné ohrady pro domácí zvířata Přístroj pro podporu srdeční činnosti udržujte ve vzdálenosti nejméně 30 cm (12 palců) od skrytých vodičů a vnitřní antény elektronických nebo neviditelných plotů pro domácí zvířata. Domácí elektrické vypalovací pece Přístroj pro podporu srdeční činnosti musí být ve vzdálenosti minimálně 60 cm (24 palců) od domácích elektrických vypalovacích pecí. Ruční detektory kovu Přístroj pro podporu srdeční činnosti musí být ve vzdálenosti minimálně 60 cm (24 palců) od konce detektoru. Lodní motory Přístroj pro podporu srdeční činnosti musí být ve vzdálenosti minimálně 30-cm (12-palců) od závěsných elektrických motorů nebo od benzínových lodních motorů. Přenosné generátory elektrické energie do 20 kw Přístroj pro podporu srdeční činnosti musí být ve vzdálenosti minimálně 30 cm (12 palců) od přenosných generátorů elektrické energie. Domácí elektrické nástroje Většina domácích elektrických nástrojů by neměla přístroje pro podporu srdeční činnosti ovlivňovat. Dodržujte následující obecně platné pokyny: Všechna zařízení udržujte v řádném provozním stavu, aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. Nástroje, které se zapojují do elektrické zásuvky, musí být správně uzemněné (nebo dvojitě izolované). Vhodným bezpečnostním opatřením je použití zásuvky s ochrannou funkcí proti přetížení (toto nepříliš drahé zařízení zabrání úrazu elektrickým proudem). Některé domácí elektrické nástroje mohou ovlivnit funkci přístroje pro podporu srdeční činnosti. Vezměte prosím v úvahu následující informace, které vám pomohou snížit riziko rušení: Elektrické sekačky a ruční elektrické nástroje (s elektrickým napájením i bezšňůrové) Přístroj pro podporu srdeční činnosti musí být ve vzdálenosti minimálně 15 cm (6 palců) od těchto nástrojů. Pistolové pájky a demagnetizery Přístroj pro podporu srdeční činnosti musí být ve vzdálenosti minimálně 30 cm (12 palců) od těchto nástrojů. Nástroje s benzínovým pohonem a sekačky s benzínovým pohonem Přístroj pro podporu srdeční činnosti musí být ve vzdálenosti minimálně 30 cm (12 palců) od komponent systému zapalování. Před prováděním úprav vypněte motor. Opravy automobilových motorů Před prováděním jakýchkoli nastavení vypněte motor auta. Pokud motor běží, musí být přístroj pro podporu srdeční činnosti ve vzdálenosti minimálně 30 cm (12 palců) od komponent systému zapalování. Průmyslová zařízení Po zotavení z implantačního výkonu se budete pravděpodobně schopni vrátit do zaměstnání, do školy nebo ke svým každodenním činnostem. Pokud však budete používat vysokonapěťová zařízení, zdroje silného elektrického proudu, magnetická pole nebo jiné zdroje EMI, které mohou ovlivnit funkci přístroje (nebo pokud budete v blízkosti takových zařízení pracovat), poraďte se se svým lékařem. Je pravděpodobné, že nebudete moci používat následující typy průmyslových zařízení ani pracovat v jejich blízkosti: Elektrické pece používané při výrobě oceli. Zařízení s indukčním ohřevem a indukční pece (např. vypalovací pece). Průmyslové magnety nebo velké magnety, které se používají například při broušení rovinných ploch a v elektromagnetických jeřábech. Dielektrické ohřívače používané k ohřevu plastových a suchých lepidel při výrobě nábytku. Zařízení pro obloukové a odporové sváření. Vysílací antény AM, FM, krátkovlnná rádia a televizní stanice. 8

9 Mikrovlnné vysílače. Vezměte prosím na vědomí, že mikrovlnné trouby pravděpodobně přístroje pro podporu srdeční činnosti neovlivňují. Hnací agregáty, velké generátory a přenosová vedení. Vezměte prosím na vědomí, že nízkonapěťové elektrické rozvody používané v domácím a pracovním prostředí pravděpodobně přístroje pro podporu srdeční činnosti neovlivňují. Rádiové vysílače Určení bezpečné vzdálenosti mezi anténou rádiového vysílače a přístrojem pro podporu srdeční činnosti závisí na mnoha faktorech, například na výkonu vysílače, frekvenci a typu antény. Pokud je výkon vysílače vysoký nebo pokud nelze anténu nasměrovat pryč od přístroje pro podporu srdeční činnosti, může být potřeba zůstat ve větší vzdálenosti od antény. Níže jsou uvedeny pokyny pro různé typy rádiových vysílačů: Obousměrné rádiové vysílače (méně než 3 W) Přístroj pro podporu srdeční činnosti musí být ve vzdálenosti minimálně 15 cm (6 palců) od antény. Přenosný vysílač (3 až 15 W) Přístroj pro podporu srdeční činnosti musí být ve vzdálenosti minimálně 30 cm (12 palců) od antény. Vysílače pro komerční a státní použití zabudované do vozidel (15 až 30 W) Přístroj pro podporu srdeční činnosti musí být ve vzdálenosti minimálně 60 cm (24 palců) od antény. Jiné vysílače (125 až 250 W) Přístroj pro podporu srdeční činnosti musí být ve vzdálenosti minimálně 2,75 m (9 stop) od antény. Další informace týkající se vysílačů s úrovní výkonu vyšší než 250 W vám poskytne zástupce společnosti Medtronic. Bezpečnostní systémy Při průchodu bezpečnostními systémy dodržujte následující bezpečnostní opatření: Elektronické systémy proti krádeži (např. v obchodech nebo v knihovnách) a vstupní kontrolní systémy (např. brány nebo čtečky obsahující radiofrekvenční identifikační zařízení) Tyto systémy by neměly přístroj pro podporu srdeční činnosti ovlivňovat, ale z preventivních důvodů nesetrvávejte v jejich blízkosti ani se o ně neopírejte. Projděte těmito systémy normálním tempem. Pokud se nacházíte v blízkosti elektronického zařízení proti krádeži nebo vstupního kontrolního systému a pocítíte příznaky rušení, ihned se od těchto zařízení vzdalte. Jakmile se od těchto zařízení vzdálíte, přístroj pro podporu srdeční činnosti začne opět fungovat tak, jako dříve. Bezpečnostní systémy na letištích, u soudů a ve věznicích Vzhledem ke krátkému trvání bezpečnostního snímání není pravděpodobné, že budou detektory kovů (průchozí brány a ruční sondy) a celotělní zobrazovací skenery (zvané též skenery s technologií milimetrových vln a trojrozměrné zobrazovací skenery) na letištích, u soudů nebo ve věznicích ovlivňovat přístroj pro podporu srdeční činnosti. Pokud se setkáte s těmito bezpečnostními systémy, postupujte podle následujících pokynů: Vždy mějte při sobě identifikační kartu přístroje pro podporu srdeční činnosti. Pokud přístroj pro podporu srdeční činnosti spustí detektor kovů nebo bezpečnostní systém, ukažte svou identifikační kartu pracovníkovi ostrahy. Riziko dočasného rušení přístroje pro podporu srdeční činnosti při průchodu zařízením pro bezpečnostní snímání minimalizujte tak, že se nebudete dotýkat žádných kovových ploch okolo jakýchkoli snímacích zařízení. V průchozích branách se nezastavujte ani se o ně neopírejte; jednoduše jimi projděte normálním tempem. Pokud pracovník ostrahy používá ruční detektor, požádejte jej, aby detektor nedržel nad přístrojem pro podporu srdeční činnosti a aby s ním před přístrojem nepohyboval. Máte-li jakékoli pochybnosti o metodách bezpečnostního snímání, ukažte pracovníkovi ostrahy svou identifikační kartu pacienta, vyžádejte si alternativní prohlídku a poté postupujte podle pokynů pracovníka ostrahy. 9

10 Výrobce Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN USA Tel.: Fax: Autorizovaný zástupce společnosti Medtronic v ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat PJ Heerlen Nizozemsko Tel.: Fax: Hlavní sídlo společnosti pro Evropu/Afriku/Střední východ Medtronic International Trading Sàrl Route du Molliau 31 Case Postale 84 CH-1131 Tolochenaz Švýcarsko Tel.: Fax: Austrálie Medtronic Australasia Pty Ltd 97 Waterloo Road North Ryde, NSW 2113 Austrálie Technické příručky: Následující seznam obsahuje ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Medtronic Medtronic, Inc M944535A014A *M944535A014*

Život s kardiostimulátorem. Pomáháme vám žít plnohodnotnější život.

Život s kardiostimulátorem. Pomáháme vám žít plnohodnotnější život. Život s kardiostimulátorem Pomáháme vám žít plnohodnotnější život. Pokud byla vám nebo někomu z vašich blízkých diagnostikována pomalá srdeční činnost (bradykardie), tato příručka vám pomůže pochopit stav

Více

TORQR Intrakardiální elektrodový katétr

TORQR Intrakardiální elektrodový katétr TORQR Intrakardiální elektrodový katétr Technická příručka 0123 Následující názvy jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích: Medtronic,

Více

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Dodatek k průvodci programováním 0123 Úvod 3 Úvod Informace

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

CONSULTA CRT-P C3TR01

CONSULTA CRT-P C3TR01 CONSULTA CRT-P Digitální kardiostimulátor se srdeční resynchronizační terapií (OAE-DDDR) Diagnostika Comlete Capture Management (ACM, RVCM, LVCM) s funkcí OptiVol pro monitorování stavu tekutiny v plicích,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

MONITOR MEDTRONIC CARELINK. MODEL 2490G/2490H/2490J Příručka pro pacienta

MONITOR MEDTRONIC CARELINK. MODEL 2490G/2490H/2490J Příručka pro pacienta MONITOR MEDTRONIC CARELINK MODEL 2490G/2490H/2490J Příručka pro pacienta Následující seznam obsahuje ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích.

Více

Život s implantabilním kardioverter-defibrilátorem

Život s implantabilním kardioverter-defibrilátorem Život s implantabilním kardioverter-defibrilátorem (ICD) Pomáháme vám žít plnohodnotnější život. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life.

Více

MONITOR MEDTRONIC CARELINK. Model 2490C Příručka pro pacienta

MONITOR MEDTRONIC CARELINK. Model 2490C Příručka pro pacienta MONITOR MEDTRONIC CARELINK Model 2490C Příručka pro pacienta Následující seznam obsahuje ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích. Všechny

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Detektor CS-1206i. Návod k použití. www.spionazni-technika.cz Stránka 1

Detektor CS-1206i. Návod k použití. www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Detektor CS-1206i Návod k použití www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Funkce: Profesionální zařízení k vyhledávání digitální a analogových zdrojů signálu v následujícím frekvenčním pásmu: - Hlavní anténa:

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5"

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5 Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5" obj. č: 3273 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Fingertip - pulsní oxymetr. Návod k obsluze

Fingertip - pulsní oxymetr. Návod k obsluze 1. Bezpečnostní informace Fingertip - pulsní oxymetr Návod k obsluze VAROVÁNÍ: Zařízení SpO 2 má být obsluhováno pouze proškolenými osobami. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte zařízení SpO 2 v přítomnosti hořlavých

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava 14. ELEKTRICKÉ TEPLO Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod, výhody, zdroje Elektrické odporové a obloukové pece Indukční a dielektrický ohřev Elektrický

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

ZPRÁVA O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

ZPRÁVA O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ZPRÁVA O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky: FN u sv. Anny v Brně - ICRC - Elektrofyziologické systémy Evidenční ve VVZ: 226004 Evidenční zadavatele:

Více

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Předmluva a opatření 1. Gratulujeme Vám k zakoupení této váhy s tukoměrem sloužící jako jednotka, která monitoruje podíl vašeho

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

TECHNICKÉ NORMY PRO WELLNESS PROVOZY

TECHNICKÉ NORMY PRO WELLNESS PROVOZY TECHNICKÉ NORMY PRO WELLNESS PROVOZY Ing. Milan Šmíd Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér V tomto článku se podíváme na některé významnější normy, týkající se provozu wellness zařízení. Protože

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrolýza soli sama o sobě korozi kovových částí v bazénu nezpůsobuje. Znamená to, že při správném fungování

Více

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal ELOSYS 2013 Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851 16.10.2013 Ing. Roman Smékal GHV Trading, spol. s r.o., Brno člen TNK 22 ÚNMZ 1 Proč Monitorování izolačního

Více

Termodiagnostika pro úsporu nákladů v průmyslových provozech

Termodiagnostika pro úsporu nákladů v průmyslových provozech Termodiagnostika pro úsporu nákladů v průmyslových provozech SpektraVision s.r.o. Štěpán Svoboda Vidíme svět v celém spektru Zaměření společnosti Analyzátory kvality elektrické energie Zásahové termokamery

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

DSM Program na řešení problémů s obezitou

DSM Program na řešení problémů s obezitou DSM Program na řešení problémů s obezitou Profesionální kompresní systém pro podporu odvodňování Daesung Maref Co.,Ltd / Helen Kim (ext.2) Sales manager/overseas, Email: ds@dsmaref.com, TEL: 82 31 459

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní medicína Nejkvalitnější Nejnovější poznatky vědy v v medicíně Nejdražší Dostupná medicína Běžná medicína

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4

Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4 Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4 Seznam připojovaných technologií Řídicí systém Control4 Topení a klimatizace centrální zdroj

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Masážní a relaxační pás

Masážní a relaxační pás Masážní a relaxační pás Uživatelská příručka Úvod Děkujeme Vám za zakoupení přístroje HEALTH KING KW 176 A/C masážního a relaxačního pásu. Masážní pás KW 176A/C byl testován a schválen jako spolehlivý

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break 1 Siemens Gigaset C450 IP-v07.02 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Nastavení jazyka Nastavení českého jazyka přenosné části

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více