Příručka pro poskytovatele zdravotní péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro poskytovatele zdravotní péče"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE LÉKAŘSKÉHO POSTUPU A EMI pro implantabilní kardioverter defibrilátory a defibrilátory se srdeční resynchronizační terapií Příručka pro poskytovatele zdravotní péče

2 Úvod Tato příručka je určena pro lékaře a další poskytovatele zdravotní péče, kteří pečují o pacienty s implantovaným implantabilním kardioverter defibrilátorem (Implanted Cardioverter Defibrillator, ICD) nebo s defibrilátorem se srdeční resynchronizační terapií (Cardiac Resynchronization Therapy Defibrillator, CRT-D). Chcete-li si tuto příručku prohlédnout online, stáhnout si ji nebo zobrazit aktuální seznam modelů přístrojů, ke kterým se tato příručka vztahuje, otevřete si internetovou knihovnu příruček společnosti Medtronic (http://manuals.medtronic.com). První část tohoto dokumentu je určena pro poskytovatele zdravotní péče, kteří provádějí léčebnou péči o pacienty s implantovanými systémy pro podporu srdeční činnosti Medtronic a kteří konzultují s kardiology pacientů. V první části jsou uvedena varování, bezpečnostní opatření a pokyny týkající se lékařských terapeutických a diagnostických výkonů, při kterých může dojít k vážnému poranění pacienta, k interferenci s implantovaným přístrojem pro podporu srdeční činnosti Medtronic nebo k jeho trvalému poškození. Jsou zde také uvedeny některé běžné léčebné výkony, které nepředstavují žádné riziko. Druhá část (začátek viz strana 6) obsahuje bezpečnostní opatření a další informace týkající se elektromagnetického rušení (EMI), které jsou důležité v každodenním životě pacientů. Poskytovatelé zdravotní péče mohou tyto informace se svými pacienty zkonzultovat a mohou je používat jako reference při kontrolách po implantaci. Potřebujete-li pokyny k řešení neobvyklých situací, k novým léčebným výkonům nebo k možným scénářům EMI, kterých se obáváte a které nejsou uvedeny v této příručce, kontaktujte zástupce společnosti Medtronic. První část: Varování, bezpečnostní opatření a pokyny pro lékaře, kteří provádějí léčebné výkony u pacientů s implantovanými systémy pro podporu srdeční činnosti Ablace (RF ablace nebo mikrovlnná ablace) Ablace je chirurgická technika, při které se ničí buňky teplem vytvořeným pomocí radiofrekvenční (RF) nebo mikrovlnné energie. Ablace prováděná u pacientů s přístrojem pro podporu srdeční činnosti může mimo jiné vést ke vzniku indukovaných komorových tachyarytmií, k nadměrnému snímání, k neúmyslnému poškození tkáně a k poškození nebo k selhání funkce zařízení. Ablační systémy s pulzní modulací mohou přestavovat vyšší riziko indukovaných komorových tachyarytmií. Přístroje pro podporu srdeční činnosti společnosti Medtronic jsou zkonstruovány tak, aby odolaly působení ablační energie. Pro minimalizaci rizika proveďte následující bezpečnostní opatření: Musíte mít připraveno vybavení k dočasné kardiostimulaci a defibrilaci. Vyhněte se přímému kontaktu mezi ablačním katétrem a implantovaným systémem. Zpětnou plošnou elektrodu umístěte tak, aby dráha elektrického proudu neprocházela přístrojem a elektrodami ani v jejich blízkosti. Během ablace pacienta vždy monitorujte nejméně dvěma různými metodami, jako je např. zobrazení arteriálního tlaku, EKG, ruční monitorování srdečního rytmu pacienta (měření pulzu) nebo použijte jiný způsob monitorování (např. pulzní oxymetrii na ucho nebo na prst nebo dopplerovskou detekci pulzu). Pro prevenci nebo eliminaci účinků nadměrného snímání zvažte provedení následujících bezpečnostních opatření: Pomocí magnetu nebo programátoru pozastavte detekci tachyarytmií. Pokud používáte programátor a pokud ablace způsobí reset přístroje, přístroj pro podporu srdeční činnosti detekci obnoví. Po dokončení ablačního výkonu odstraňte magnet nebo obnovte nastavení parametrů přístroje. DOO). Po dokončení ablačního výkonu obnovte parametry přístroje. 2

3 Kapslová endoskopie, výkony s kapslí pro měření ph Kapslová endoskopie je výkon, při kterém pacient spolkne kapsli, jež obsahuje miniaturní kameru, která pořizuje snímky trávicího traktu pacienta. Kapslová endoskopie a výkony, při nichž se používá kapsle pro měření ph, by neměly přestavovat žádné riziko elektromagnetického rušení. Zubní zákroky Dentální přístroje, mezi něž patří ultrazvukové scalery, vrtačky a testery dřeně, nepřestavují žádné riziko elektromagnetického rušení. Mezi přístrojem pro podporu srdeční činnosti a magnety (jako jsou například magnety v opěrce hlavy zubařského křesla) musí být minimální vzdálenost nejméně 15 cm (6 palců). Diagnostická radiologie (vyšetření CT, fluoroskopie, mamogramy, rentgenové snímky) Diagnostická radiologie zahrnuje následující léčebné výkony: počítačovou axiální tomografii (vyšetření CT nebo CAT); fluoroskopii (rentgenový výkon, při kterém lze pozorovat vnitřní orgány v pohybu tak, že se vytvoří videozáznam); mamogramy; rentgenová vyšetření (radiografie; například rentgen hrudníku). Za normálních okolností nestačí dávka záření akumulovaná při diagnostické radiologii k poškození přístroje. Pokud není přístroj přímo vystaven paprsku záření, nevzniká žádné riziko rušení jeho funkce. Pokud se však přístroj nachází přímo v dráze paprsku CT snímku, postupujte podle následujících bezpečnostních opatření uvedených v části Vyšetření CT. Podobné rušení je možné sledovat i u některých typů fluoroskopie s vysokou intenzitou. Vyšetření CT Vyšetření CT je počítačem řízený proces, při kterém se používají dvojrozměrné rentgenové snímky k vytvoření trojrozměrného rentgenového obrazu. Pokud přístroj není přímo umístěn v dráze paprsku CT snímku, není přístroj ovlivněn. Jestliže je přístroj umístěn přímo v dráze paprsku CT snímku, může v přístroji dojít k nadměrnému snímání po dobu jeho vystavení účinkům paprsku. Bude-li přístroj v dráze paprsku déle než 4 sekundy, zvažte provedení následujících bezpečnostních opatření pro prevenci nebo zmírnění účinků nadměrného snímání. Pomocí magnetu nebo programátoru pozastavte detekci tachyarytmií. Po dokončení vyšetření CT odstraňte magnet nebo obnovte nastavení parametrů přístroje. DOO). Po dokončení vyšetření CT obnovte parametry přístroje. Diagnostický ultrazvuk Diagnostický ultrazvuk je zobrazovací technika, která se používá k vizualizaci svalů a vnitřních orgánů, jejich velikosti, struktur a pohybu a také jakýchkoli patologických lézí. Používá se také k monitorování plodu a k detekci a měření průtoku krve. Diagnostický ultrazvuk, jako je například echokardiogram, nepředstavuje žádné riziko elektromagnetického rušení. Bezpečnostní opatření týkající se terapeutického ultrazvuku naleznete v části Léčba diatermií. Léčba diatermií (včetně terapeutického ultrazvuku) Diatermie je léčba, která využívá terapeutické zahřívání tkání těla. K léčbě diatermií patří vysokofrekvenční, krátkovlnná a mikrovlnná terapie a terapeutický ultrazvuk. S výjimkou terapeutického ultrazvuku jsou všechny typy diatermie kontraindikovány. Léčba diatermií může vést k závažnému poranění pacienta nebo k trvalému poškození implantovaného přístroje. Terapeutický ultrazvuk, při kterém se k přenesení tepelné nebo kinetické energie do těla používá ultrazvuk s energií vyšší, než jaká se používá u diagnostického ultrazvuku, je přijatelný, pokud se léčba provádí tak, aby mezi aplikátorem a implantovaným přístrojem a elektrodami existovala minimální separační vzdálenost 15 cm (6 palců). 3

4 Elektrolýza Elektrolýza je trvalé odstranění chloupků, které se provádí elektrickou jehlou (stejnosměrným nebo střídavým proudem), která se zavádí do chlupového folikulu. Při elektrolýze se do těla aplikuje elektrický proud, který může způsobit nadměrné snímání. Vyhodnoťte všechna možná rizika spojená s nadměrným snímáním s ohledem na zdravotní stav konkrétního pacienta. Pro prevenci nebo eliminaci účinků nadměrného snímání zvažte provedení následujících bezpečnostních opatření: Pomocí magnetu nebo programátoru pozastavte detekci tachyarytmií. Po dokončení elektrolýzy odstraňte magnet nebo obnovte nastavení parametrů přístroje. DOO). Po dokončení elektrolýzy obnovte parametry přístroje. Elektrochirurgie Elektrochirurgie (včetně elektrokauterizace, elektrochirurgická kauterizace a technologie chirurgického řezu Medtronic Advanced Energy) je postup, při kterém se používá elektrická sonda k regulaci krvácení, k řezání tkáně nebo k odstranění nežádoucí tkáně. Elektrochirurgické zákroky prováděné u pacientů s přístrojem pro podporu srdeční činnosti mohou mimo jiné vést k nadměrnému snímání, k neúmyslnému poškození tkáně, tachyarytmiím a k poškození nebo k selhání funkce zařízení. Pokud se nelze provedení elektrochirurgického zákroku vyhnout, zvažte následující bezpečnostní opatření: Musíte mít připraveno vybavení k dočasné kardiostimulaci a defibrilaci. Pokud je to možné, používejte bipolární elektrochirurgický systém nebo technologii chirurgického řezu Medtronic Advanced Energy. V případě použití unipolárního elektrochirurgického systému umístěte zpětnou plošnou elektrodu tak, aby dráha proudu neprocházela přístrojem a elektrodami ani ve vzdálenosti do 15 cm (6 palců) od nich. Nepoužívejte unipolární elektrochirurgii ve vzdálenosti do 15 cm (6 palců) od přístroje a elektrod. Používejte krátké, přerušované a nepravidelné bursty s nejnižší klinicky účinnou energetickou úrovní. Během elektrochirurgického zákroku pacienta stále monitorujte. Není-li křivka EKG zřetelná z důvodu rušení, monitorujte srdeční rytmus pacienta ručně (měřte pulz); alternativně monitorujte jinými prostředky, jako je například pulzní oxymetrie na ucho nebo na prst, dopplerovská detekce pulzu nebo zobrazení arteriálního tlaku. Pro prevenci nebo eliminaci účinků nadměrného snímání zvažte provedení následujících bezpečnostních opatření: Pomocí magnetu nebo programátoru pozastavte detekci tachyarytmií. Pokud používáte programátor a pokud elektrochirurgický zákrok způsobí reset přístroje, přístroj pro podporu srdeční činnosti detekci obnoví. Po dokončení elektrochirurgického výkonu odstraňte magnet nebo obnovte nastavení parametrů přístroje. DOO). Po dokončení elektrochirurgického zákroku obnovte parametry přístroje. Externí defibrilace a kardioverze Externí defibrilace a kardioverze jsou terapie, při kterých se do srdce aplikuje elektrický výboj za účelem konverze abnormálního srdečního rytmu na normální rytmus. Přístroje pro podporu srdeční činnosti společnosti Medtronic jsou zkonstruovány tak, aby odolaly působení externí defibrilace a kardioverze. I když se poškození implantovaných přístrojů externím výbojem vyskytuje jen vzácně, jeho pravděpodobnost se zvyšuje s rostoucími hladinami energie. Tyto výkony mohou také dočasně nebo trvale zvýšit stimulační prahy nebo dočasně nebo trvale poškodit myokard. Pokud je nutné externí defibrilaci nebo kardioverzi provést, zvažte následující bezpečnostní opatření: Používejte nejnižší klinicky přiměřený energetický výkon. Umístěte lepicí nebo plošné elektrody minimálně 15 cm (6 palců) od přístroje. Lepicí nebo plošné elektrody umístěte kolmo k přístroji a elektrodám. 4

5 Pokud byla externí defibrilace nebo kardioverze provedena ve vzdálenosti do 15 cm (6 palců) od přístroje, použijte programátor společnosti Medtronic za účelem vyhodnocení stavu přístroje a elektrod. Přetlaková terapie (včetně přetlakové kyslíkové terapie neboli HBOT) Přetlaková terapie je léčebné použití 100% kyslíku při tlaku, který je vyšší než atmosférický tlak. Přetlakové terapie při hodnotách tlaku přesahujících 2,5 ATA (přibližně 15 m nebo 50 stop hloubky mořské vody) mohou mít vliv na funkci přístroje nebo způsobit jeho poškození. Abyste zabránili rizikům nebo snížili jejich výskyt, nevystavujte implantované přístroje tlakům vyšším než 2,5 ATA. Litotrypse Litotrypse je léčebný výkon, při kterém se používají mechanické výbojové vlny k rozrušení kamínků v ledvinách nebo ve žlučníku. Litotrypse může trvale poškodit přístroj v případě, že je umístěný v ohnisku paprsku litotryptoru. Pokud je nutno provést litotrypsi, udržujte mezi ohniskem paprsku litotryptoru a přístrojem vzdálenost minimálně 2,5 cm (1 palec). Pro prevenci nebo eliminaci účinků nadměrného snímání zvažte provedení následujících bezpečnostních opatření: Pomocí magnetu nebo programátoru pozastavte detekci tachyarytmií. Po dokončení litotrypse odstraňte magnet nebo obnovte parametry přístroje. DOO). Po dokončení litotrypse obnovte parametry přístroje. Zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) MRI je typ lékařské zobrazovací metody, která využívá magnetická pole k vytvoření pohledu na tělo zevnitř. Vyšetření MRI je u přístrojů, které jsou diskutovány v této příručce, kontraindikováno. Tato vyšetření mohou vést k závažnému poranění pacienta nebo k poškození implantovaného přístroje. Radioterapie Radioterapie je léčba rakoviny, při které se využívá radiace k regulaci růstu buněk. Během radioterapie dodržujte bezpečnostní opatření pro prevenci nadměrného snímání, poškození přístroje a vzniku provozních závad přístroje, která jsou popsána v následujících částech: Nadměrné snímání Pokud pacient podstupuje radioterapeutickou léčbu a průměrná intenzita dávky na přístroji přesahuje 1 cgy/min, přístroj může po dobu trvání procedury nesprávně snímat přímé nebo rozptýlené záření jako srdeční činnost. Pro prevenci nebo eliminaci účinků nadměrného snímání zvažte provedení těchto bezpečnostních opatření: Pomocí magnetu nebo programátoru pozastavte detekci tachyarytmií. Po dokončení radioterapie odstraňte magnet nebo obnovte parametry přístroje. DOO). Po dokončení radioterapie obnovte parametry přístroje. Poškození přístroje Pokud na přístroj působí vyšší dávky přímého nebo rozptýleného záření z jakýchkoli zdrojů, jejichž akumulovaná dávka přesáhne 500 cgy, může se přístroj poškodit. Poškození nemusí být zjevné ihned. Pokud pacient potřebuje radioterapii z jakéhokoli zdroje, přístroj nevystavujte záření, které překročí akumulovanou dávku 500 cgy. K omezení ozáření přístroje použijte vhodný kryt nebo jiné prostředky. U pacientů, kteří podstupují sérii radioterapií, je nutné zvážit akumulovanou dávku ozáření přístroje při předchozích terapiích. Poznámka: Za normálních okolností nestačí dávka záření akumulovaná při diagnostické radiologii k poškození přístroje. Bezpečnostní opatření viz Diagnostická radiologie. 5

6 Provozní závady přístroje Vystavíte-li přístroj působení rozptýlených neutronů, může dojít k jeho elektrickému resetu, k chybám funkčnosti přístroje, chybám v diagnostických údajích nebo ke ztrátě diagnostických údajů. Chcete-li snížit možnost elektrického resetu vlivem působení neutronů, aplikujte radioterapeutickou léčbu s použitím energie fotonového svazku, která je nižší nebo rovna 10 MV. Běžné odstínění RTG paprsků použité během radioterapie nechrání přístroj před účinky neutronů. Je-li energie fotonového svazku vyšší než 10 MV, společnost Medtronic doporučuje provést načtení přístroje ihned po radioterapeutické léčbě. Elektrický reset vyžaduje přeprogramování parametrů přístroje. Terapie svazkem elektronů, při které nevznikají neutrony, nezpůsobuje elektrický reset přístroje. Stereotaxe Stereotaxe je platforma navigačního katétru, která na základě magnetické navigace umožňuje lékaři řídit pohyb diagnostických a terapeutických katetrizačních zařízení uvnitř těla. Během výkonu s využitím stereotaxe se díky magnetickému poli může aktivovat snímač detektoru magnetu v implantovaném přístroji, což pozastaví detekci tachyarytmií. Po výkonu přístroj obnoví normální naprogramovanou činnost. Transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS) TENS (také neuromuskulární elektrická stimulace neboli NMES) je technika zvládání bolesti, při níž se používají elektrické impulzy vedené skrz kůži ke stimulaci nervů. Přístroj TENS se u pacientů s přístrojem pro podporu srdeční činnosti nedoporučuje používat v domácím prostředí, protože hrozí riziko nadměrného snímání, výdeje nevhodné terapie nebo inhibice stimulace. Je-li použití přístroje TENS z lékařského hlediska nezbytné, kontaktujte zástupce společnosti Medtronic, který vám poskytne další informace. Transuretrální jehlová ablace (terapie TUNA společnosti Medtronic) Transuretrální jehlová ablace je chirurgický výkon pro léčbu benigní hyperplazie prostaty (BPH), při kterém se používá přesně zaměřená vedená radiofrekvenční energie k ablaci tkáně prostaty. Pacienti s implantovanými přístroji pro podporu srdeční činnosti mohou za určitých podmínek podstoupit výkony za použití systému TUNA společnosti Medtronic. Pro prevenci ovlivnění funkce přístroje pro podporu srdeční činnosti při provádění výkonu TUNA umístěte zpětnou elektrodu na dolní část zad nebo na dolní končetinu nejméně 15 cm (6 palců) od implantovaného přístroje a elektrod. Druhá část: Varování, bezpečnostní opatření a pokyny, vztahující se k elektromagnetickému rušení (EMI); určeno pro pacienty s implantovanými systémy pro podporu srdeční činnosti Mnoho pacientů s implantovaným systémem pro podporu srdeční činnosti se po úplném zotavení z chirurgického zákroku vrací ke svým běžným každodenním činnostem. Nicméně mohou existovat určité situace, kterým se tito pacienti musí vyhýbat. Protože je přístroj pro podporu srdeční činnosti zkonstruován tak, aby snímal elektrickou činnost srdce, může snímat silná elektromagnetická energetická pole mimo tělo pacienta a vydat terapii, která není potřeba, nebo pozastavit terapii, která potřeba je. V následujících částech jsou uvedeny důležité informace o elektrických zařízeních nebo prostředích, která mohou rušit implantované přístroje pro podporu srdeční činnosti; tyto informace je třeba předat pacientům. Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti týkající se EMI, kontaktuje zástupce společnosti Medtronic. Obecné pokyny pro pacienty Prostorová omezení Před vstupem do prostor, v nichž jsou umístěny symboly zakazující vstup osobám s implantovaným přístrojem pro podporu srdeční činnosti, jako je například kardiostimulátor nebo ICD, se poraďte se svým lékařem. Příznaky EMI Pokud během používání nějakého elektrického zařízení začnete pociťovat závratě, začnete mít rychlý nebo nepravidelný tep nebo dostanete výboj, musíte od zařízení odstoupit a nesmíte se ničeho dotýkat. Přístroj pro podporu srdeční činnosti by měl začít ihned fungovat normálně. Pokud po odstoupení od elektrického zařízení přístroj vydává terapeutické výboje nebo pokud se pociťované příznaky rušení nezlepší, obraťte se na svého lékaře. 6

7 Správné uzemnění elektrických zařízení Dodržujte následující bezpečnostní opatření, abyste zabránili rušení způsobenému elektrickým proudem, který může unikat z nesprávně uzemněných elektrických zařízení a procházet lidským tělem: Všechna elektrická zařízení musí být správně zapojena a uzemněna. Přívody elektrické energie pro bazény a vyhřívané bazénky musí být správně nainstalovány a uzemněny podle požadavků místních a státních elektrických směrnic. Přístroje pro bezdrátovou komunikaci K přístrojům pro bezdrátovou komunikaci patří vysílače, které mohou ovlivňovat přístroje pro podporu srdeční činnosti. Používáte-li přístroje pro bezdrátovou komunikaci, udržujte je ve vzdálenosti nejméně 15 cm (6 palců) od vašeho přístroje pro podporu srdeční činnosti. Může se jednat například o následující zařízení: Přenosné, mobilní nebo bezdrátové telefony; obousměrné pagery, digitální diáře (PDA), smartphone a mobilní zařízení pro odesílání ů. Zařízení s aktivovanou bezdrátovou komunikací, jako jsou laptopy, notebooky nebo tablety; routery; MP3 přehrávače; elektronické čtečky knih; herní konzole; televizory; DVD přehrávače a soupravy sluchátek s mikrofonem. Zařízení na dálkové otevírání a startování automobilů. Používání bezdrátových telefonů Správná funkce přístrojů pro podporu srdeční činnosti během použití bezdrátových telefonů byla testována u mnoha typů bezdrátových telefonních technologií. Přístroj pro podporu srdeční činnosti se musí udržovat minimálně 15 cm (6 palců) od antény přenosného bezdrátového telefonu (například tím, že budete telefon držet u ucha, které je dále od přístroje pro podporu srdeční činnosti). Telefon nenoste v kapse nad přístrojem ani v tašce přes rameno v blízkosti přístroje. Zařízení používaná v domácnosti a hobby nářadí obsahující motory nebo magnety a další zařízení, která mohou způsobovat EMI Zařízení používaná v domácnosti a hobby nářadí obsahují motory nebo magnety, které vyzařují elektromagnetická energetické pole, která mohou rušit přístroj pro podporu srdeční činnosti. Přístroj pro podporu srdeční činnosti musí být ve vzdálenosti minimálně 15 cm (6 palců) od následujících zařízení: Ruční kuchyňské přístroje (např. elektrické mixéry). Šicí stroje a overlocky. Zařízení pro osobní péči, jako jsou například šňůrové ruční vysoušeče vlasů, šňůrové elektrické holicí strojky, elektrické nebo ultrazvukové zubní kartáčky (nabíjecí základna) nebo elektrické přístroje pro masáž zad. Zařízení, která obsahují magnety, jako jsou tyčinky pro hru bingo, mechanické extraktorové hlavice, magnetické náramky, magnetické spony, magnetické podsedáky nebo stereo reproduktory. Ovladače hraček na dálkové ovládání. Obousměrné vysílačky (méně než 3 watty). V následujících částech je uveden popis některých zařízení používaných v domácnosti a hobby nářadí, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření: Matracové podložky nebo polštářky s magnety Zařízení obsahující magnety mohou rušit normální činnost přístroje pro podporu srdeční činnosti, pokud jsou umístěna blíže než 15 cm (6 palců) od přístroje. Nepoužívejte matracové podložky ani polštářky s magnety, neboť je nelze snadno udržet v dostatečné vzdálenosti od přístroje. Indukční varné desky Indukční varná deska používá k ohřevu střídavé magnetické pole. Pokud je indukční varná deska zapnutá, musí být přístroj pro podporu srdeční činnosti nejméně 60 cm (24 palců) od ohřevné plochy. Elektronické váhy pro měření tuku v těle Použití tohoto typu vah není u pacientů s přístroji pro podporu srdeční činnosti doporučeno, protože tyto váhy vysílají skrz tělo elektrický signál, který může rušit přístroj. 7

8 UPS (nepřerušitelný zdroj napájení) do 200 ampér Přístroj pro podporu srdeční činnosti musí být ve vzdálenosti minimálně 30 cm (12 palců) od UPS. Pokud je UPS napájen z baterie, musí být přístroj pro podporu srdeční činnosti ve vzdálenosti minimálně 45 cm (18 palců). Elektronické nebo neviditelné ohrady pro domácí zvířata Přístroj pro podporu srdeční činnosti udržujte ve vzdálenosti nejméně 30 cm (12 palců) od skrytých vodičů a vnitřní antény elektronických nebo neviditelných plotů pro domácí zvířata. Domácí elektrické vypalovací pece Přístroj pro podporu srdeční činnosti musí být ve vzdálenosti minimálně 60 cm (24 palců) od domácích elektrických vypalovacích pecí. Ruční detektory kovu Přístroj pro podporu srdeční činnosti musí být ve vzdálenosti minimálně 60 cm (24 palců) od konce detektoru. Lodní motory Přístroj pro podporu srdeční činnosti musí být ve vzdálenosti minimálně 30-cm (12-palců) od závěsných elektrických motorů nebo od benzínových lodních motorů. Přenosné generátory elektrické energie do 20 kw Přístroj pro podporu srdeční činnosti musí být ve vzdálenosti minimálně 30 cm (12 palců) od přenosných generátorů elektrické energie. Domácí elektrické nástroje Většina domácích elektrických nástrojů by neměla přístroje pro podporu srdeční činnosti ovlivňovat. Dodržujte následující obecně platné pokyny: Všechna zařízení udržujte v řádném provozním stavu, aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. Nástroje, které se zapojují do elektrické zásuvky, musí být správně uzemněné (nebo dvojitě izolované). Vhodným bezpečnostním opatřením je použití zásuvky s ochrannou funkcí proti přetížení (toto nepříliš drahé zařízení zabrání úrazu elektrickým proudem). Některé domácí elektrické nástroje mohou ovlivnit funkci přístroje pro podporu srdeční činnosti. Vezměte prosím v úvahu následující informace, které vám pomohou snížit riziko rušení: Elektrické sekačky a ruční elektrické nástroje (s elektrickým napájením i bezšňůrové) Přístroj pro podporu srdeční činnosti musí být ve vzdálenosti minimálně 15 cm (6 palců) od těchto nástrojů. Pistolové pájky a demagnetizery Přístroj pro podporu srdeční činnosti musí být ve vzdálenosti minimálně 30 cm (12 palců) od těchto nástrojů. Nástroje s benzínovým pohonem a sekačky s benzínovým pohonem Přístroj pro podporu srdeční činnosti musí být ve vzdálenosti minimálně 30 cm (12 palců) od komponent systému zapalování. Před prováděním úprav vypněte motor. Opravy automobilových motorů Před prováděním jakýchkoli nastavení vypněte motor auta. Pokud motor běží, musí být přístroj pro podporu srdeční činnosti ve vzdálenosti minimálně 30 cm (12 palců) od komponent systému zapalování. Průmyslová zařízení Po zotavení z implantačního výkonu se budete pravděpodobně schopni vrátit do zaměstnání, do školy nebo ke svým každodenním činnostem. Pokud však budete používat vysokonapěťová zařízení, zdroje silného elektrického proudu, magnetická pole nebo jiné zdroje EMI, které mohou ovlivnit funkci přístroje (nebo pokud budete v blízkosti takových zařízení pracovat), poraďte se se svým lékařem. Je pravděpodobné, že nebudete moci používat následující typy průmyslových zařízení ani pracovat v jejich blízkosti: Elektrické pece používané při výrobě oceli. Zařízení s indukčním ohřevem a indukční pece (např. vypalovací pece). Průmyslové magnety nebo velké magnety, které se používají například při broušení rovinných ploch a v elektromagnetických jeřábech. Dielektrické ohřívače používané k ohřevu plastových a suchých lepidel při výrobě nábytku. Zařízení pro obloukové a odporové sváření. Vysílací antény AM, FM, krátkovlnná rádia a televizní stanice. 8

9 Mikrovlnné vysílače. Vezměte prosím na vědomí, že mikrovlnné trouby pravděpodobně přístroje pro podporu srdeční činnosti neovlivňují. Hnací agregáty, velké generátory a přenosová vedení. Vezměte prosím na vědomí, že nízkonapěťové elektrické rozvody používané v domácím a pracovním prostředí pravděpodobně přístroje pro podporu srdeční činnosti neovlivňují. Rádiové vysílače Určení bezpečné vzdálenosti mezi anténou rádiového vysílače a přístrojem pro podporu srdeční činnosti závisí na mnoha faktorech, například na výkonu vysílače, frekvenci a typu antény. Pokud je výkon vysílače vysoký nebo pokud nelze anténu nasměrovat pryč od přístroje pro podporu srdeční činnosti, může být potřeba zůstat ve větší vzdálenosti od antény. Níže jsou uvedeny pokyny pro různé typy rádiových vysílačů: Obousměrné rádiové vysílače (méně než 3 W) Přístroj pro podporu srdeční činnosti musí být ve vzdálenosti minimálně 15 cm (6 palců) od antény. Přenosný vysílač (3 až 15 W) Přístroj pro podporu srdeční činnosti musí být ve vzdálenosti minimálně 30 cm (12 palců) od antény. Vysílače pro komerční a státní použití zabudované do vozidel (15 až 30 W) Přístroj pro podporu srdeční činnosti musí být ve vzdálenosti minimálně 60 cm (24 palců) od antény. Jiné vysílače (125 až 250 W) Přístroj pro podporu srdeční činnosti musí být ve vzdálenosti minimálně 2,75 m (9 stop) od antény. Další informace týkající se vysílačů s úrovní výkonu vyšší než 250 W vám poskytne zástupce společnosti Medtronic. Bezpečnostní systémy Při průchodu bezpečnostními systémy dodržujte následující bezpečnostní opatření: Elektronické systémy proti krádeži (např. v obchodech nebo v knihovnách) a vstupní kontrolní systémy (např. brány nebo čtečky obsahující radiofrekvenční identifikační zařízení) Tyto systémy by neměly přístroj pro podporu srdeční činnosti ovlivňovat, ale z preventivních důvodů nesetrvávejte v jejich blízkosti ani se o ně neopírejte. Projděte těmito systémy normálním tempem. Pokud se nacházíte v blízkosti elektronického zařízení proti krádeži nebo vstupního kontrolního systému a pocítíte příznaky rušení, ihned se od těchto zařízení vzdalte. Jakmile se od těchto zařízení vzdálíte, přístroj pro podporu srdeční činnosti začne opět fungovat tak, jako dříve. Bezpečnostní systémy na letištích, u soudů a ve věznicích Vzhledem ke krátkému trvání bezpečnostního snímání není pravděpodobné, že budou detektory kovů (průchozí brány a ruční sondy) a celotělní zobrazovací skenery (zvané též skenery s technologií milimetrových vln a trojrozměrné zobrazovací skenery) na letištích, u soudů nebo ve věznicích ovlivňovat přístroj pro podporu srdeční činnosti. Pokud se setkáte s těmito bezpečnostními systémy, postupujte podle následujících pokynů: Vždy mějte při sobě identifikační kartu přístroje pro podporu srdeční činnosti. Pokud přístroj pro podporu srdeční činnosti spustí detektor kovů nebo bezpečnostní systém, ukažte svou identifikační kartu pracovníkovi ostrahy. Riziko dočasného rušení přístroje pro podporu srdeční činnosti při průchodu zařízením pro bezpečnostní snímání minimalizujte tak, že se nebudete dotýkat žádných kovových ploch okolo jakýchkoli snímacích zařízení. V průchozích branách se nezastavujte ani se o ně neopírejte; jednoduše jimi projděte normálním tempem. Pokud pracovník ostrahy používá ruční detektor, požádejte jej, aby detektor nedržel nad přístrojem pro podporu srdeční činnosti a aby s ním před přístrojem nepohyboval. Máte-li jakékoli pochybnosti o metodách bezpečnostního snímání, ukažte pracovníkovi ostrahy svou identifikační kartu pacienta, vyžádejte si alternativní prohlídku a poté postupujte podle pokynů pracovníka ostrahy. 9

10 Výrobce Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN USA Tel.: Fax: Autorizovaný zástupce společnosti Medtronic v ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat PJ Heerlen Nizozemsko Tel.: Fax: Hlavní sídlo společnosti pro Evropu/Afriku/Střední východ Medtronic International Trading Sàrl Route du Molliau 31 Case Postale 84 CH-1131 Tolochenaz Švýcarsko Tel.: Fax: Austrálie Medtronic Australasia Pty Ltd 97 Waterloo Road North Ryde, NSW 2113 Austrálie Technické příručky: Následující seznam obsahuje ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Medtronic Medtronic, Inc M944535A014A *M944535A014*

6996T. Tunelovací nástroj. Technická příručka

6996T. Tunelovací nástroj. Technická příručka 6996T Tunelovací nástroj Technická příručka Následující seznam obsahuje ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích. Všechny ostatní ochranné

Více

RF CONDUCTR MC Ovladatelný elektrodový katétr pro intrakardiální ablaci

RF CONDUCTR MC Ovladatelný elektrodový katétr pro intrakardiální ablaci RF CONDUCTR MC Ovladatelný elektrodový katétr pro intrakardiální ablaci Technická příručka Upozornění: Podle federálních / zákonů USA je výdej tohoto zařízení vázán na lékařský předpis. c VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

VIVA CRT-P C5TR01. Příručka pro lékaře

VIVA CRT-P C5TR01. Příručka pro lékaře Digitální kardiostimulátor se srdeční resynchronizační terapií (OAE-DDDR) Diagnostika Complete Capture Management (ACM, RVCM, LVCM) s funkcí OptiVol pro monitorování stavu tekutiny, funkce Vision 3D Quick

Více

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Dodatek k průvodci programováním 0123 Úvod 3 Úvod Informace

Více

Život s kardiostimulátorem. Pomáháme vám žít plnohodnotnější život.

Život s kardiostimulátorem. Pomáháme vám žít plnohodnotnější život. Život s kardiostimulátorem Pomáháme vám žít plnohodnotnější život. Pokud byla vám nebo někomu z vašich blízkých diagnostikována pomalá srdeční činnost (bradykardie), tato příručka vám pomůže pochopit stav

Více

TORQR Intrakardiální elektrodový katétr

TORQR Intrakardiální elektrodový katétr TORQR Intrakardiální elektrodový katétr Technická příručka 0123 Následující názvy jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích: Medtronic,

Více

9995 8.2. Dodatek k příručce pro lékaře

9995 8.2. Dodatek k příručce pro lékaře 9995 8.2 Aktualizace softwaru programátoru týkající se sledování a grafu trendů parametru AT/AF Daily Burden (Denní zatížení AT/AF) v přístrojích Advisa DR MRI SureScan A3DR01, Advisa DR A5DR01, Consulta

Více

SURESCAN. Technická příručka

SURESCAN. Technická příručka SURESCAN Informace o postupech při vyšetření magnetickou rezonancí pro EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 a elektrody SureScan, které lze za určitých podmínek zobrazovat magnetickou rezonancí Technická příručka

Více

REVEAL DX 9528. Implantabilní srdeční monitor. Implantační příručka

REVEAL DX 9528. Implantabilní srdeční monitor. Implantační příručka REVEAL DX 9528 Implantabilní srdeční monitor Implantační příručka 0123 2007 Následující seznam uvádí ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích.

Více

DEFIBRILAČNÍ SYSTÉM EVERA MRI SURESCAN

DEFIBRILAČNÍ SYSTÉM EVERA MRI SURESCAN DEFIBRILAČNÍ SYSTÉM EVERA MRI SURESCAN Informace o postupech při vyšetření magnetickou rezonancí pro defibrilátory Evera MRI SureScan a elektrody SureScan Technická příručka k vyšetření magnetickou rezonancí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

CONSULTA CRT-P C3TR01

CONSULTA CRT-P C3TR01 CONSULTA CRT-P Digitální kardiostimulátor se srdeční resynchronizační terapií (OAE-DDDR) Diagnostika Comlete Capture Management (ACM, RVCM, LVCM) s funkcí OptiVol pro monitorování stavu tekutiny v plicích,

Více

ATTAIN BIPOLAR OTW 4194

ATTAIN BIPOLAR OTW 4194 ATTAIN BIPOLAR OTW 4194 Transvenózní, bipolární, stimulační, levokomorová elektroda uvolňující steroid, zaváděná do srdeční žíly přes vodicí drát Technická příručka 0123 2003 Následující seznam uvádí ochranné

Více

MONITOR MEDTRONIC CARELINK. MODEL 2490G/2490H/2490J Příručka pro pacienta

MONITOR MEDTRONIC CARELINK. MODEL 2490G/2490H/2490J Příručka pro pacienta MONITOR MEDTRONIC CARELINK MODEL 2490G/2490H/2490J Příručka pro pacienta Následující seznam obsahuje ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích.

Více

Detektor signálů iprotect 1205M

Detektor signálů iprotect 1205M Detektor signálů iprotect 1205M Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nenápadný malé rozměry Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Hlavní specifika přístroje Pracovní frekvenční

Více

4P359542-2G. Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod

4P359542-2G. Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN <BRP069A42> Instalační návod 4P359542-2G Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod Domovská stránka: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Cochlear Implants. Lékařské postupy. pro systémy implantátů společnosti MED EL. AW33294_1.0 (Czech)

Cochlear Implants. Lékařské postupy. pro systémy implantátů společnosti MED EL. AW33294_1.0 (Czech) Cochlear Implants Lékařské postupy pro systémy implantátů společnosti MED EL AW33294_1.0 (Czech) Tato příručka obsahuje důležkté pokyny a bezpečnostní informace pro uživatele implantačních systémů společnosti

Více

Detektor signálů iprotect 1210

Detektor signálů iprotect 1210 Detektor signálů iprotect 1210 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nenápadný malé rozměry Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Hlavní specifika přístroje Detekce radiových a

Více

SENSIA SES01 Jednodutinový kardiostimulátor (AAI/VVI)

SENSIA SES01 Jednodutinový kardiostimulátor (AAI/VVI) SENSIA SES01 Jednodutinový kardiostimulátor (AAI/VVI) Implantační příručka 2005 0123 Následující názvy jsou ochranné známky společnosti Medtronic: Capture Management, Medtronic, Sensia Obsah 1 Popis 5

Více

MyCareLink MONITOR PACIENTA. Snadné spojení.

MyCareLink MONITOR PACIENTA. Snadné spojení. MyCareLink MONITOR PACIENTA Snadné spojení. O vzdálené monitoraci Vzdálená monitorace Vám byla doporučena Vaším lékařem, kterému poskytuje snadný přístup k informacím a umožňuje mu: Trvale kontrolovat

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

TRANSVENE 6937. Unipolární endokardiální elektroda pro horní dutou žílu TRANSVENE-SVC. Technická příručka

TRANSVENE 6937. Unipolární endokardiální elektroda pro horní dutou žílu TRANSVENE-SVC. Technická příručka TRANSVENE 6937 Unipolární endokardiální elektroda pro horní dutou žílu TRANSVENE-SVC Technická příručka 0123 1999 Následující názvy jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

MyCareLink MONITOR PACIENTA. Snadné spojení.

MyCareLink MONITOR PACIENTA. Snadné spojení. MyCareLink MONITOR PACIENTA Snadné spojení. O vzdálené monitoraci Vzdálená monitorace Vám byla doporučena Vaším lékařem, kterému poskytuje snadný přístup k informacím a umožňuje mu: Trvale kontrolovat

Více

Život s implantabilním kardioverter-defibrilátorem

Život s implantabilním kardioverter-defibrilátorem Život s implantabilním kardioverter-defibrilátorem (ICD) Pomáháme vám žít plnohodnotnější život. g ller life. Helping you live a fuller life. Helping fe. Helping ller life. Helping you live a fuller life.

Více

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01 ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01 Dvoudutinový kardiostimulátor s technologií SureScan (OAE-DDDR) Podmíněná magnetická rezonance s režimem MVP, diagnostickými a terapeutickými funkcemi AT/AF Suite a trendy

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

MAXIMO II VR D284VRC. Příručka pro lékaře

MAXIMO II VR D284VRC. Příručka pro lékaře MAXIMO II VR Digitální jednodutinový implantabilní kardioverter defibrilátor (VVE-VVIR) Funkce ATP During Charging, funkce TherapyGuide a bezdrátová telemetrie Conexus Příručka pro lékaře 2008 0123 MAXIMO

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200 Stručný přehled Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní způsob, jak rozšířit

Více

SECURA DR D214DRM. Příručka pro lékaře

SECURA DR D214DRM. Příručka pro lékaře SECURA DR Digitální dvoudutinový implantabilní kardioverter defibrilátor (DDE-DDDR) Diagnostika Complete Capture Management (ACM, RVCM), funkce ATP During Charging, režim MVP, funkce OptiVol pro monitorování

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE. Software verze 1.11

NÁVOD PRO UŽIVATELE. Software verze 1.11 NÁVOD PRO UŽIVATELE NÁVOD PRO UŽIVATELE Software verze 1.11 Předmluva Bezpečnostní opatření: Pumpový generátor Aquamantys Pump Generator je určen pouze pro použití kvalifikovaným zdravotnickým personálem

Více

Život s přístrojem pro srdeční resynchronizační terapii (CRT) Pomáháme vám žít plnohodnotnější život.

Život s přístrojem pro srdeční resynchronizační terapii (CRT) Pomáháme vám žít plnohodnotnější život. Život s přístrojem pro srdeční resynchronizační terapii (CRT) Pomáháme vám žít plnohodnotnější život. a fuller life. u live a fuller life. Helping you live a g you live a fuller life. u live a fuller life.

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

PŘEVÁDÍ 12 V STEJNOSMĚRNÝ PROUD VAŠÍ AUTOBATERIE NA V DOMÁCNOSTI POUŽÍVANÉ STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ

PŘEVÁDÍ 12 V STEJNOSMĚRNÝ PROUD VAŠÍ AUTOBATERIE NA V DOMÁCNOSTI POUŽÍVANÉ STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ NÁVOD K POUŽITÍ NAPÁJECÍ ZÁSUVKA DO AUTA PŘEVÁDÍ 12 V STEJNOSMĚRNÝ PROUD VAŠÍ AUTOBATERIE NA V DOMÁCNOSTI POUŽÍVANÉ STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ Obsah VLASTNOSTI... 2 ZÁKLADNÍ OPERACE... 2 ZVLÁŠTNÍ DOPORUČENÍ... 3

Více

Dosah γ záření ve vzduchu

Dosah γ záření ve vzduchu Dosah γ záření ve vzduchu Intenzita bodového zdroje γ záření se mění podobně jako intenzita bodového zdroje světla. Ve dvojnásobné vzdálenosti, paprsek pokrývá dvakrát větší oblast povrchu, což znamená,

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120097

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120097 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120097 Poučení Tento přístroj je zdokonalený multifunkční detektor. Umožňuje detekovat a lokalizovat kov, AC napětí, testovat průchodnost a mnoho dalších. Možnost použití například

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

MONITOR MEDTRONIC CARELINK. Model 2490C Příručka pro pacienta

MONITOR MEDTRONIC CARELINK. Model 2490C Příručka pro pacienta MONITOR MEDTRONIC CARELINK Model 2490C Příručka pro pacienta Následující seznam obsahuje ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích. Všechny

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Pokyny pro elektrickou instalaci Danfoss Heat Pumps DHP-A

Pokyny pro elektrickou instalaci Danfoss Heat Pumps DHP-A Pokyny pro elektrickou instalaci Danfoss Heat Pumps DHP-A DHP-A Obsah DHP-A 6, 400V 3N...4 7 DHP-A 8, 400V 3N...8 11 DHP-A 10, 400V 3N... 12 15 DHP-A 12, 400V 3N... 16 19 DHP-A Opti 6, 400V 3N... 20 24

Více

BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ BEZDRÁTOVÝ PŘENAŠEČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Aby jste předešli požáru nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkému prostředí. Nepoužívejte jej v blízkosti kuchyňského

Více

ELEKTRICKÉ POLE V BUŇKÁCH A V ORGANISMU. Helena Uhrová

ELEKTRICKÉ POLE V BUŇKÁCH A V ORGANISMU. Helena Uhrová ELEKTRICKÉ POLE V BUŇKÁCH A V ORGANISMU Helena Uhrová Hierarichické uspořádání struktury z fyzikálního hlediska organismus člověk elektrodynamika Maxwellovy rovnice buňka akční potenciál fenomenologická

Více

SkyFunk 4. Návod k obsluze. Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV

SkyFunk 4. Návod k obsluze. Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV SkyFunk 4 Návod k obsluze Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV se 4 kanály pro přenos signálů audio / video a se 16 kanály pro přenos signálů infračerveného dálkového ovládání Obsah: 1. Pro

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

DAITEM DAITEM - BEZDRÁTOVÝ INTERCOM, OVLÁDÁNÍ BRÁNY A BRANKY TECHNICKÁ DATA

DAITEM DAITEM - BEZDRÁTOVÝ INTERCOM, OVLÁDÁNÍ BRÁNY A BRANKY TECHNICKÁ DATA DAITEM DAITEM - BEZDRÁTOVÝ INTERCOM, OVLÁDÁNÍ BRÁNY A BRANKY intercom, zvonek kovový venkovní box bezdrátové spojení s vnitřním sluchátkem spojení s venkovním mikrofonem (bateriové napájení) možnost ovládání

Více

Zdravotnické přístroje KKN

Zdravotnické přístroje KKN Zdravotnické přístroje KKN Karlovy Vary 20.11.2015 8:30 Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Program 8:30 Zahájení 8:35 Proslovy hostů a shrnutí projektu 9:00 Prostor

Více

Návrh montáže. Detektor kovů pro ploché a korýtkové pásové dopravníky. Tandemová sonda (konstrukční řada 652/2)

Návrh montáže. Detektor kovů pro ploché a korýtkové pásové dopravníky. Tandemová sonda (konstrukční řada 652/2) Návrh montáže Detektor kovů pro ploché a korýtkové pásové dopravníky Tandemová sonda (konstrukční řada 652/2) Přečtěte si prosím kap. 2 Technické údaje v návodu k obsluze. Zde je uvedena velikost zóny

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Rentgen - příručka pro učitele

Rentgen - příručka pro učitele Cíl vyučovací hodiny: - student definuje pojem rentgen; - student zná objevitele RTG záření; - student umí popsat součásti RTG přístroje; - student zná rizika RTG záření; Rentgen - příručka pro učitele

Více

Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni

Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni Vývoj a výzkum v oblasti biomedicínských a průmyslových aplikací na Elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni Milan Štork Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací Západočeská univerzita, Plzeň, CZ 1.

Více

SPRINKLR Ovladatelný katétr s proplachovaným hrotem pro intrakardiální ablaci

SPRINKLR Ovladatelný katétr s proplachovaným hrotem pro intrakardiální ablaci SPRINKLR Ovladatelný katétr s proplachovaným hrotem pro intrakardiální ablaci Technická příručka 0123 Následující názvy jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA

Více

PalmCare Plus. Stručný návod na použití. Měření SpO2 a srdeční frekvence. Vizuální a akustický alarm s nastavitelnou úrovní alarmu

PalmCare Plus. Stručný návod na použití. Měření SpO2 a srdeční frekvence. Vizuální a akustický alarm s nastavitelnou úrovní alarmu PalmCare Plus Stručný návod na použití. Měření SpO2 a srdeční frekvence Vizuální a akustický alarm s nastavitelnou úrovní alarmu 2,8 TFT barevný displej LCD Zobrazí puls, SpO2, tepové vlny a Alarmové úrovně.

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SD-NAVI (verze 1.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SD-NAVI (verze 1.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

COMMUNIGUARD STOP! ELEKTROSMOGU!

COMMUNIGUARD STOP! ELEKTROSMOGU! COMMUNIGUARD STOP! ELEKTROSMOGU! 1 ELECTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ OVLIVŇUJÍCÍ NÁŠ ŽIVOT Pro lidský organismus je velmi důležité jemné přírodní elektromagnetické vlnění. Elektrosmog je možná neviditelný, ale

Více

80060/80061 Monitor LCD 4,3 palců (11 cm) Uživatelská příručka

80060/80061 Monitor LCD 4,3 palců (11 cm) Uživatelská příručka 80060/80061 Monitor LCD 4,3 palců (11 cm) Monitor s dvěma vstupy pro zobrazení video signálu v normě PAL/NTSC. Jeden ze vstupů je prioritní a slouží pro couvací kameru. Monitor není vybaven vypínačem,

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Stimulace srdečního svalu. Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojov technika

Stimulace srdečního svalu. Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojov technika Stimulace srdečního svalu Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojov technika Základní typy srdečních stimulací Kardiostimulace je nahrazována porucha rytmické funkce Defibirilace je rušena

Více

2.4 GHz bezdrátový přenašeč AV signálů. Návod k použití (Před použitím důkladně prostudujte!) AVS5010 011 0336!

2.4 GHz bezdrátový přenašeč AV signálů. Návod k použití (Před použitím důkladně prostudujte!) AVS5010 011 0336! 2.4 GHz bezdrátový přenašeč AV signálů Návod k použití (Před použitím důkladně prostudujte!) AVS5010 011 0336! Důležité informace Při správném používání přístroje platí následující ustanovení: 1. Přístroj

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350)

Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350) Přehrávač médií NeoTV 350 (NTV350) 2011 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro vyhledávání informací

Více

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalace Powerline 500 Model XAVB5221 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. 2 Začínáme Se síťovými řešeními Powerline získáte alternativu k bezdrátovým sítím nebo

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Obj. č.: 75 04 19, 75 04 18

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Obj. č.: 75 04 19, 75 04 18 MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 75 04 19, 75 04 18 Přístroj, který Vás okamžitě upozorní akustickým signálem s hlasitostí cca 85 db / 3 m na únik malého množství nebezpečného plynu. Zajistěte si včasnou ochranu

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5"

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5 Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5" obj. č: 3273 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Návod k použití Sada masážních vibračních pásů NS-Milus-M

Návod k použití Sada masážních vibračních pásů NS-Milus-M Návod k použití Sada masážních vibračních pásů NS-Milus-M Prosíme o pečlivé prostudování této příručky před samotným použitím Důležité bezpečnostní pokyny Při užívání elektrického přístroje musí být dodržovány

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

MR Conditional. Systém míšní stimulace Nevro Senza pokyny pro vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) v poli 1,5 T

MR Conditional. Systém míšní stimulace Nevro Senza pokyny pro vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) v poli 1,5 T MR Conditional Systém míšní stimulace Nevro Senza pokyny pro vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) v poli 1,5 T Tento dokument je dodatkem k příručkám k systému Senza SCS určeným pro zdravotníky a pacienty

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal ELOSYS 2013 Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851 16.10.2013 Ing. Roman Smékal GHV Trading, spol. s r.o., Brno člen TNK 22 ÚNMZ 1 Proč Monitorování izolačního

Více

Bezdrátová nabíječka K7

Bezdrátová nabíječka K7 Bezdrátová nabíječka K7 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 Úvod Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro Vaší bezpečnost, prosíme, pečlivě pročtěte tento manuál před prvním použitím přístroje. Prosíme Vás o pročtení

Více

Návod k použití telefonu Nokia E65 pro službu viphone break

Návod k použití telefonu Nokia E65 pro službu viphone break Návod k použití telefonu Nokia E65 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nastavení Před nastavením přístupových údajů k síti viphone si vyhledejte

Více

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL a Laboratoř KLIMA Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL (akreditovaných ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025) Ing. Martin Otradovec manažer zkušebních a testovacích laboratoří

Více

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA Návod k obsluze VLASTNOSTI Kompatibilní z PS3/XBox360/PC/Wii (Bez funkce mikrofonu na Wii) Ovládání hlasitosti hudby ve hře / ovládání hlasitosti mikrofonu 4 režimy

Více

Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART

Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART IP2030-CS/QS, rev. AA Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART Průvodce rychlou instalací VAROVÁNÍ Nedodržení bezpečnostních pokynů pro instalaci může způsobit smrt, nebo

Více

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007 Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655 Verze 2007 BEZDRÁTOVÝ SENZOR ZÁKLADNOVÁ STANICE VLASTNOSTI A TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKLADNOVÁ STANICE Měření vnitřní i venkovní teploty

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

Kochleární implantáty Nucleus a implantáty Nucleus Hybrid Důležité informace

Kochleární implantáty Nucleus a implantáty Nucleus Hybrid Důležité informace Kochleární implantáty Nucleus a implantáty Nucleus Hybrid Důležité informace Symboly Poznámka Důležité informace nebo doporučení. Může předejít potížím. Tento dokument obsahuje důležité informace jako

Více

Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504

Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504 Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504 Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Vše během jedné směny. Vše na jedno nabití.

Vše během jedné směny. Vše na jedno nabití. Vše během jedné směny. Vše na jedno nabití. Lithium-ion Baterie pro defibrilátor/monitor LIFEPAK 12 Nabíječka REDI-CHARGE 7:00 8:00 Den zachraňování životů začíná. Neustálá připravenost. Okamžitá reakce.

Více

Pohybové čidlo LS-818-3

Pohybové čidlo LS-818-3 Pohybové čidlo LS-818-3 Úvod Tento výrobek je pasivní infračervený detektor s vysokou stabilitou. Jedná se o pokročilou technologii zpracování signálu, velmi vysoké schopnosti detekce a poplachu při chybě.

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

PROVOZNÍ NÁVOD. Obj. č.: 11 44 48

PROVOZNÍ NÁVOD. Obj. č.: 11 44 48 PROVOZNÍ NÁVOD Miniaturní generátor vysokého napětí FG pro elektrické ploty Obj. č.: 11 44 48 Tento generátor vysokého napětí firmy Kemo pro ohradníky a elektrické ploty (oplocení pastvin, výběhy) generuje

Více

PROTECTA DR D364DRM. Příručka pro lékaře

PROTECTA DR D364DRM. Příručka pro lékaře PROTECTA DR Digitální dvoudutinový implantabilní kardioverter defibrilátor (DDE-DDDR) Technologie SmartShock (Rozlišení šumu RV elektrody, Výstraha pro neporušenost RV elektrody, Rozlišení T-vlny, Potvrzení+,

Více