Absolute target absolutní cíl Emisní cíl úastníka stanovující strop jeho celkových emisí, nezávisle na úrovních výstup.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Absolute target absolutní cíl Emisní cíl úastníka stanovující strop jeho celkových emisí, nezávisle na úrovních výstup."

Transkript

1 GLOSÁ TERMÍN anglicky esky definice A AAU - assigned amount unit jednotka pidleného množství (AAU) Emisní kvóta vyjádená v tunách ekvivalentu CO2, pidlená státm uvedeným v Píloze B Kjótského protokolu na základ redukního závazku Kjótského protokolu. Jedna jednotka AAU opravuje držitele (stát) vypustit jednu tunu CO 2. Absolute target absolutní cíl Emisní cíl úastníka stanovující strop jeho celkových emisí, nezávisle na úrovních výstup. Account úet Místo, entita informaního systému, kde jsou vedeny povolenky anebo kjótské jednotky a kde se zaznamenávají jednotlivé transakce. Account holder držitel útu Osoba, která má úet v systému rejstík Additionality dodatenost, adicionalita, pínosy realizace projekt V rámci programu snižování úink skleníkových plyn se za dodatené opatení považuje takové snížení, které by bez realizace projektu emisních kredit nenastalo. Allocation alokace Pidlení povolenek nebo kjótských jednotek jejich držitelm pro píslušné období. Allowance povolenka Termín definovaný smrnicí 2003/87/EC, v eské legislativ jde o majetkovou hodnotu odpovídající právu provozovatele zaízení vypustit do ovzduší v daném kalendáním roce ekvivalent tuny CO2. Annex I Countries Annex B Countries státy uvedené v Píloze I Rámcové úmluvy OSN o zmn klimatu (UNFCCC) státy uvedené v Píloze B Kjótského protokolu 24 pvodních lenských zemí OECD (s výjimkou Mexika a Koreji) a tzv. zem s tranzitivní ekonomikou, které podpisem UNFCCC vyjádily souhlas snížit své emise v r na hodnoty z roku signatáských zemí Kjótského protokolu, které pijaly kvantifikované závazky redukce emisí skleníkových plyn v období Poznámka Zem uvedené v Píloze B Závazek snížení emisí (Závazek v rámci bubliny EU) Evropská unie - 8 % Austrálie + 8 % Rakousko - 8 % (- 13 %) Belgie - 8 % (- 7,5 %) Blorusko Nepodepsalo Protokol Bulharsko - 8 % Kanada - 6 % Chorvatsko - 5 % eská republika - 8 % Podepsala Úmluvu v r Dánsko - 8 % (- 21 %) Estonsko - 8 % Finsko - 8 % (0 %) Francie - 8 % (0 %) Nmecko - 8 % (-21 %) ecko - 8 % (25 %) Maarsko - 6 % Island + 10 % Irsko - 8 % (+ 13 %) Itálie - 8 % (- 6,5 %) Japonsko - 6 % Litva - 8 % Lichtenštejnsko - 8 % Lotyšsko - 8 % Lucemburgsko - 8 % (- 28 %) Monako - 8 % Nový Zéland 0 % Norsko + 1 % Polsko - 6 % Portugalsko - 8 % (+ 27 %) Rumunsko - 8 % Ruská federace 0 % Slovenská rep. - 8 % Podepsala Úmluvu v r Slovinsko - 8 % Španlsko - 8 % (+ 17 %) Švédsko - 8 % (+ 4 %) Švýcarsko - 8 % eskoslovensko Nyní eská republika a Slovenská republika Nizozemsko - 8 % (- 6 %) Turecko Nepodepsalo Úmluvu ani Protokol a požádalo o vypuštní z Pílohy I Ukrajina 0 % Spojené království - 8 % (- 12 %) Spojené státy - 7 % ZEM PÍLOHY B CELKEM - 5,2 % Annex II Countries státy uvedené v Píloze II Rámcové úmluvy OSN o zmn klimatu 24 lenských zemí OECD a Evropské unie, které se zavázaly pomáhat rozvojovým zemím ke snížení jejich emisí skleníkových plyn finanní

2 B OSN o zmn klimatu asistencí a transferem technologií. Banking (or carry-over) banking Ponechání si povolenek nebo kredit za úelem využití v následujícím obchodovacím období než pro které byly vydány. Baseline or baseline emissions referenní úrove emisí, baseline Celkové množství emisí za urité asové období, používané jako referenní stav pro kvantifikaci budoucích emisních redukcí. Stav, který lze oekávat v pípad, že projekt nebude realizován. Baseline se stanovuje pro každý projekt samostatn nebo spolen pro skupinu stejných projekt (nap. biomasa, zateplování budov, energetická opatení v nemocnicích a školách, kogenerace apod.). BAT Best Available Techniques nejlepší dostupné techniky Nejlepší dostupnou technikou se rozumí nejefektivnjší a nejpokroilejší stadium vývoje inností a jejich provozních metod z hlediska efektivnosti výroby a omezení jejího dopadu na životní prostedí. Termín je definován legislativou Integrované prevence a snižování zneištní (IPPC). BAU Business as usual scenario scéná obvyklého podnikání Úrove emisí, která by nastala v pípad nevynaložení žádného úsilí na jejich snížení. Benchmarking benchmarking Metoda pidlování emisních práv (v kontextu EU ETS povolenek) na základ specifických emisních faktor udávajících množství emisí na jednotku výroby. Specifické emisní faktory mohou vycházet napíklad z nejlepších dostupných technik (BAT). Je alternativou grandfatheringu. Block blok Povolenky a kredity jsou tvoeny íslováním po blocích. Blok pedstavuje skupinu povolenek nebo kredit s adovými sériovými ísly. Každý blok je jedinený a identifikovatelný. Borrowing pjování / výpjka Použití povolenek nebo kredit z následujícího obchodního období ve stávajícím obchodním období. Bubble bublina Pojem z oblasti regulace: dva nebo více emisních provoz je chápáno, jakoby se nacházely pod jednou hypotetickou stechou a tvoily tak jeden spolený emisní zdroj. Bublina mže obsahovat dva a více emisních míst v rámci jednoho provozu, nebo dva a více rzných provoz v rámci uritého omezeného území. Rovnž zem mohou agregovat své závazky na snižování emisí do bublin a své individuální státní alokace si pak mohou vzájemn dohodnout. Evropská unie se rozhodla jít touto cestou pijetím tzv. Burden Sharing Agreement. Burden Sharing Agreement dohoda o sdílení bemene Dohoda v rámci Kjótského protokolu mezi tehdejšími státy Evropských spoleenství (EU15), podle níž lenské státy odsouhlasily realokovat své jednotky pidleného množství (AAU) v rámci bubliny EU jinak než definuje Kjótský protokol (dle Protokolu má každý lenský stát závazek redukce 8%), piemž spolené splnní tchto realokovaných závazk povede ke snížení emisí v rámci bubliny EU o 8%. Jedná se specifický pístup umožnný Kjótským protokolem. Každá lenská zem je pak spolen a striktn odpovdná za splnní celkového emisního limitu v bublin. Buyer kupující Osoba, která od jiné osoby formou koup, leasingu nebo jinou cestou pevodu kupuje kredity nebo povolenky. C Cancellation Account(s) úet / úty pro zrušení Úty, na kterých se povolenky a kjótské jednotky ruší. Cap emisní strop Limit celkových emisí za urité asové období. Carbon Dioxide (CO 2) oxid uhliitý Hlavní skleníkový plyn, který tvoí pibližn dv tetiny celkových emisí skleníkových plyn vyjádených v tunách ekvivalentu CO2. U emisí vyjadovaných v tunách uhlíku se používá následující vzorec pepotu: 1 tuna uhlíku = 12/44 (3/11) tuny CO2 nebo, vyjádeno faktorem: 1 tuna uhlíku = 3,67 tuny oxidu uhliitého. Carbon Sequestration sekvestrace / vázání uhlíku V kontextu problematiky snižování emisí skleníkových plyn se jedná o odluování uhlíku z atmosféry a jeho vázání na uritou dobu. Uhlík mže být sekvestrován nap. v lesích, pd, moích a oceánech. Categories of activities kategorie prmyslových inností Typy inností uvedené v Píloze 1 smrnice EU 2003/87/EC. CboT Chicago Board of Trade burza CBOT Komoditní burza v Chicagu CCX Chicago Climate Exchange Chicagská klimatická burza CCX Systém obchodování emisemi skleníkových plyn, zahájený v Chicagu v záí Do systému jsou zapojeny spolenosti, které se dobrovoln zavázaly snížit do roku 2006 své emise skleníkových plyn o 4 %. CDM Clean Development Mechanism mechanismus istého rozvoje Projektový mechanismus zakotvený v lánku 12 Kjótského protokolu, jehož pedmtem jsou innosti stát uvedených v Píloze I Rámcové úmluvy OSN o zmn klimatu, zamené na snížení emisí skleníkových plyn v rozvojových zemích. (CDM) Executive Board (CDM) výkonný výbor Orgán Rámcové úmluvy OSN o zmn klimatu, který bude aplikovat, provovat a kontrolovat projekty CDM projekty a autorizovat vystavování kredit CERs. Central Administrator Hlavní správce Instituce jmenovaná Evropskou komisí jako provozovatel CITL. CERs Certified Emission Reductions certifikovaná jednotka snížení emisí V kontextu programu skleníkových plyn se jedná o ovené a autentifikované snížení skleníkových plyn pomocí projekt CDM na redukci nebo sekvestraci emisí, které certifikoval píslušný výkonný výbor. Commitment Period kontrolní období (první kontrolní období): ptileté období, v jehož prbhu se signatái Kjótského protokolu zavázali snížit své celkové emise celkem o 5,2 % v porovnání s celkovou úrovní svých emisí v roce Commitment Period Reserve rezerva pro kontrolní období Každá signatáská zem Píloze B (Kjótského protokolu) musí ve svém národním rejstíku udržovat takovou rezervu emisních jednotek, která nesmí být nižší než 90 % celkového pidleného množství vypoítaného dle l. 3., par. 7 a 8. Protokolu nebo 100 % emisí poslední dostupné inventury emisí

3 Community Independent Transaction Log (CITL) nezávislá evidence transakcí Spoleenství vynásobené pti, podle toho, která z tchto dvou hodnot je nižší. Ústední místo registrovaných transakcí v rámci EU ETS. Competent Authority kompetentní orgán Orgán jmenovaný každým lenským státem EU jako národní orgán odpovdný za implementaci a dohled nad systémem obchodování s povolenkami definovaným smrnicí 2003/87/EC. Compliance splnní Pedložení ekvivalentního potu povolenek k oveným emisím provozovatele. Compliance Account úet odevzdaných povolenek Úet, kam provozovatelé odevzdávají své povolenky v souladu s ovenými emisemi. Compliance Committee výbor pro kontrolu dodržování závazk Výbor dohlížející na dodržování závazk signatáských zemí vyplývajících z Kjótského protokolu. COP Conference of Parties Konference smluvních stran (COP) COP je nejvyšší orgán UNFCCC. Úloha Konference smluvních stran (složené z více než 170 zemí, které ratifikovaly Konvenci) spoívá v podpoe a provování implementace Konvence. Credits kredity Vznikají z projekt JI a CDM a podléhají certifikaci výkonného výboru CDM. Udílejí se na základ potu tun dosaženého snížení ekvivalentu CO2 v porovnání s referenní úrovní emisí (baseline) D Directive on Emissions Trading E smrnice EU o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plyn Smrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. íjna 2003 ustavující schéma pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plyn v rámci Spoleenství a pozmující smrnici Rady 96/61/ES. Emissions emise Vypouštní skleníkových plyn do ovzduší (atmosféry), resp. skleníkové plyny vypuštné do ovzduší, jsou pedmtem regulace v rámci Kjótského protokolu i Smrnice 2003/87/EC. ERU Emission Reduction Unit jednotka snížení emisí (ERU) Emisní redukce vzniklá realizací projektu Joint Implementation. Jednotka oznaující jednu tunu CO 2 ekvivalentu v rámci realizovaného projektu JI. ERUPT Emissions Reduction Procurement Tender Program holandské vlády pro financování projekt JI. Cílem je podpora investic do projekt JI v jiných zemích formou odkupu dosažených emisních redukcí (jednotek ERU) holandskou vládou. Specifikem programu je tendrový pístup, kdy investoi do projekt nabízí dle vyhlašované zadávací dokumentace (Terms of Reference) k odupu pedpokládané emisní redukce, ze kterých si holandská váda vybírá nejlepší nabídky. Jde o aktivitu mající napomoci splnní kjótského redukního závazku Nizozemím. Emissions Trading obchodování s emisemi Ekonomický nástroj snižování emisí, který formou pevoditelných (obchodovatelných) emisních práv i emisních redukcí umožuje regulovaným subjektm flexibiln dosahovat požadovaných redukních cíl. Jedná se o pístup, který je z hlediska náklad efektivnjší než tradiní regulatorní mechanismy. EU ETS EU Emissions Trading Scheme F EU schéma pro emisní obchodování EU ETS je jeden z nástroj pro splnní redukního závazku EU vyplývajícího z Kjótského protokolu. Je definován smrnicí 2003/87/ES, která byla schválena Evropským parlamentem v ervenci 2003 a která na území EU-25 zavádí systém obchodování s emisními právy na emise skleníkových plyn pro vybrané skupiny zneiš ovatel (firem). Emisní práva jsou voln pevoditelná na území EU-25. Flexible Mechanisms flexibilní mechanismy V rámci Kjótského protokolu jsou zavedeny ti tzv. flexibilní mechanismy ke snížení globálních emisí skleníkových plyn: mezinárodní emisní obchodování (IET lánek 17 Protokolu), projekty spolené realizace (JI lánek 6 Protokolu) a mechanismus istého rozvoje (CDM lánek 12 Protokolu). Flexibilní mechanismy mohou být pouze doplkem domácích opatení, nicmén umožují globální obchodování s emisními jednotkami i emisními redukcemi v rámci Kjótského protkolu. G GEF Global Environment Facility Globální fond pro životní prostedí / Svtový program ochrany životního prostedí Instituce, která hraje klíovou roli pi ešení prioritních otázek životního prostedí, jako je napíklad problematika biodiverzity, klimatických zmn, úbytek ozónové vrstvy a zneiš ování svtových moí a oceán. Global Warming Potential potenciál globálního ohevu Potenciál globálního ohevu umožuje vzájemn porovnávat rzné skleníkové plyny v kontextu jejich relativního podílu na globálním oteplování. Umožuje tak vyjádení celkových emisí v tzv. CO2 ekvivalentu (vyjádení relativního podílu v tunách CO 2). Grandfathering grandfathering, alokace založená na historickém pístupu Pidlování emisních práv (v kontextu EU ETS povolenek) na základ emisí daného zneiš ovatele v minulosti (nap. za dané historické období). Je alternativou benchmarkingu. GHG Greenhouse Gasses skleníkové plyny Plyny, které pispívají ke klimatickým zmnám v dsledku skleníkového efektu (oxid uhliitý CO 2, oxid dusný N 2O, metan CH 4, ásten nebo zcela fluorované uhlovodíky nebo fluorid sírový SF6, halogenované uhlovodíky). Jsou definovány v Píloze A Kjótského protokolu. Greenhouse Gas Reduction snížení emisí skleníkových plyn Snížení emisí skleníkových plyn. Obvykle se uvádí v tunách ekvivalentu oxidu uhliitého (tco 2e) na základ potenciálu globálního ohevu. G77 G77 Regionální uskupení 132 rozvojových zemí, ustanovená v roce Jedna z negocianích skupin psobící v rámci UNFCCC. H Holding Account vkladový úet Bžný typ útu, který je zizován pro všechny úastníky EU ETS i obchodování v rámci Kjótského protokolu. Slouží k poátení alokaci

4 povolenek a od roku 2008 i jednotek AAU. Hot Air hot air, teplý vzduch Pevis emisních jednotek zpsobený hospodáským kolapsem nebo snížením výroby, nikoli zásluhou aktivních snah o snížení emisí. Je tak oznaován pebytek, kterým disponují pedevším státy Píloze B Kjótského protokolu, které prošly ekonomickou transformací spojenou s restrukturalizací výroby a poklesem hospodáské aktivity mající za následek výrazný pokles emisí skleníkových plyn. IETA International Emissions Trading Association Mezinárodní asociace pro obchodování s emisemi (IETA) Nezisková organizace, která byla založena v ervnu 1999 k ustanovení funkního mezinárodního rámce pro obchodování s redukcemi emisí skleníkových plyn. Mezi 90 len této mezinárodní asociace patí vedoucí nadnárodní spolenosti z oblasti obchodování s oxidem uhliitým: emitenti, zprostedkovatelé, pojistitelé, ovovatelé a právní firmy. IETA pracuje na rozvoji aktivního, globálního trhu se skleníkovými plyny, který bude jednotný ve všech státech. Pi této innosti se IETA soustedí na vytváení systém a nástroj, které zaruí efektivní obchodní spolupráci. Independent Transaction LOG (ITL) nezávislá evidence transakcí (ITL) Ústední místo registrovaných transakcí v rámci Kjótského protokolu. Analogie CITL pro globální obchodování. Installation zaízení Termín EU ETS. Stacionární technická jednotka, ve které se provozuje jedna nebo více inností, které mohou mít vliv na emise; za zaízení se nepovažují jednotky používané k výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobk a proces. IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change IPPC Integrated Pollution Prevention and Control J Mezivládní panel pro zmny klimatu (IPCC) Integrovaná prevence a omezování zneištní (IPPC) Organizace vznikla v roce 1988 poté, co valné shromáždní OSN požádalo Svtovou meteorologickou organizaci a Program pro životní prostedí (UNEP), aby upozornily na tento problém a našly zpsob, jak ho ešit. EU smrnice z roku 1996, která stanovuje pravidla prevence a omezování zneištní životního prostedí z prmyslových inností. JI Joint Implementation projekty spolené realizace (JI) Flexibilní mechanismus Kjótského protokolu, definovaný lánkem 6, v jehož rámci investorská zem investuje do konkrétního projektu snížení emisí v hostitelské zemi a za vynaložené finanní prostedky získá dosažené emisní redukce formou jednotek ERU. Oba státy musí být státy Píloze I Rámcové úmluvy OSN o zmn klimatu. K Kyoto Protocol Kjótský protokol (KP) Mezinárodní dohoda z roku 1997, která mj. definuje kvantifikované závazky vybraných prmyslových zemí snižovat emise skleníkových plyn. Umožuje dosažení závazk pomocí tzv. flexibilních mechanism. Kyoto units kjótské jednotky Jednotky emisí i emisních redukcí vyplývajících z Kjótského protokolu, každá jednotka je vyjádena v ekvivalentu oxidu uhliitého. Zejména jde o jednotky AAU, ERU, CER a RMU. L Linking Directive Propojovací smrnice Smrnice 2004/101/ES doplující smrnici 2003/87/EC umožující využití kredit ERU a CER v rámci EU ETS a propojující tak evropský a kjótský systém obchodování. LULUCF Land-use, land-use change and forestry M využití pdy, zmny využití pdy a lesnictví Aktivity, které formou tzv. propad vážou atmosférický uhlík (v pd, moích, oceánech i živých organismech, pedevším lesích) a pispívají tak ke snižování koncentrací skleníkových plyn v atmosfée. Lze je využít jako jedné z možností snižování emisí. Jedná se o metodicky velmi komplikovanou problematiku, která je navíc velmi citlivá z hlediska akceptace pro využití v rámci boje proti globálnímu oteplování. Montreal Protocol Montrealský protokol Montrealský protokol o látkách poškozujících ozónovou vrstvu Zem je mezinárodní úmluva Spojených národ, která byla uzavena v Montrealu 16. záí 1987, nabyla úinnosti v lednu 1989 a následn byla pozmnna a doplnna v Londýn (1990). Jejím cílem je regulace látek poškozujících ozónovou vrstvu Zem (tzv. freon). N National Retirement Account národní úet pro odebrání Národní úet, na který se v rámci EU ETS pevádjí odebrané povolenky, poté co byly odevzdány provozovatelem, a dále zpracovány správcem rejstíku. NGO Non Governmental Organization O OECD Organization for Cooperation and Economic Development nevládní organizace Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj V širším slova smyslu se název nevládní organizace používá pro neziskové organizace nezávislé na vlád. Nevládní organizace se obvykle zamují na snižování lidského utrpení, ochranu životní prostedí, zajištní základních sociálních služeb nebo rozvoj komunit atd. Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj byla založena v roce 1961 a sdružuje 30 lenských zemí do jednotného fóra s cílem diskutovat, rozvíjet a zdokonalovat ekonomické a sociální politiky. Offset ratio vyrovnání, offset Offsetové programy (protiúet) byly iniciovány v roce 1976 v USA jako ešení stetu mezi ekonomickým rstem a negativními tendencemi vývoje ukazatele kvality ovzduší v oblastech, které pekraovaly imisní limity. V tchto oblastech byla velmi malá nebo vbec žádná možnost alokovat nové výrobní kapacity nebo rozšíit existující podniky. V rámci offsetových program je v tchto oblastech umožnno usídlení nových podnik nebo rozšíeni stávajících podnik za pedpokladu, že získají práva na vypouštní emisí od stávajících (existujících) zdroj v dané oblasti. Jedná se o specifickou formu využití mechanismu obchodování s emisními právy. Operator provozovatel zaízení Termín EU ETS - osoba, která skuten provozuje zaízení v rámci systému EU ETS; není-li taková osoba, považuje se za provozovatele zaízení vlastník

5 P zaízení. Participant úastník Úastníkem EU ETS se rozumí fyzická osoba mající v národním rejstíku oteven alespo jeden úet. Party signatáská zem, smluvní strana Smluvní strana mezinárodní Úmluvy nebo Protokolu. V kontextu emisí skleníkových plyn je mínna UNFCCC nebo KP. Party Register národní rejstík Rejstík provozovaný státem ve smyslu národního rejstíku. Party Account národní úet Národní úet daného státu v rejstíku (v pípad R jde o státní úet R). Permit povolení Povolení je v kontextu EU ETS administrativním povolením, které musí mít všechna zaízení spadající pod psobnost EU ETS. Definuje základní práva i povinnosti provozovatele daného zaízení v rámci EU ETS, je nepenositelné. V R je nedílnou souástí povolení i monitorovací plán definující zpsob jakým bude provozovatel zaízení zjiš ovat a vykazovat emise skleníkových plyn z daného zaízení. Penalty pokuta EU ETS definuje sankce za porušování pravidel systému. V pípad, že provozovatel zaízení neodevzdá (nevyadí) množství povolenek odpovídající jeho emisím v pedchozím roce, je povinen za každou tunu nepokrytou povolenkami zaplatit pokutu. V prvním obchodovacím období je pokuta 40 EUR, v dalších obchodovacích obdobích je výše pokuty 100 EUR. Zaplacení pokuty provozovatele nezproš uje povinnosti vyadit povolenky za tyto emise v následujícím kalendáním roce. Pooling sdružování, pooling Tvorba sdružení provozovatel. Jedná se o proces sdružení více zaízení v rámci jedné aktivity (pi dodržení platných pedpis pro sdružování) do jednoho celku, za úelem jednodušší správy zaízení v rámci EU ETS. Sdružení si urí zástupce, který je odpovdný za plnní povinností sdružení ve smyslu vyazování povolenek odpovídajících vykázaným emisím za celé sdružení. Q R Registry rejstík Informaní systém zajiš ující procesy související s obchodováním s povolenkami i emisními jednotkami, pedevším ve smyslu evidence držení, pevodu a vyazování povolenek i jiných emisních jednotek i redukcí Registry Administrator/Manager správce rejstíku Správce (administrátor) rejstíku odpovdný za jeho fungování dle daných pravidel. Relative target Relativní cíl Závazek redukce emisí vyjádený ve snížení emisní náronosti na jednotku výroby i jiný relativní ukazatel. Opakem absolutního závazku. Removal Units (RMUs) jednotka sekvestrace Emisní redukce dosažená vázáním uhlíku formou propad. S Seller prodávající Osoba, která nabízí kredity i povolenky prostednictvím prodeje, pronájmu,dvoustranného obchodu nebo jiných tržních transakcí. Subsidiary Body for Scientific and Technological Advices (SBSTA) Subsidiary Body for Implementation (SBI) Jeden z orgán UNFCCC, zabývající se vdeckými, technologickými a metodickými záležitostmi. Slouží jako spojení mezi vdeckými informacemi poskytnutými odbornými zdroji a mezi politikou plnní cíl UNFCCC. SBI pomáhá pi posuzování a hodnocení plnní UNFCCC. Hraje klíovou roli pi konzultacích Národních emisních inventur a Národních sdlení pedkládaných smluvními stranami. Konferenci smluvních stran poskytuje informace o finanních mechanismech a administrativních a rozpotových záležitostech UNFCCC. Supplementarity Koncepce, kdy vedle pouhého omezování domácích emisí lze pro plnní redukních závazk Kjótského protokolu jednotlivých zemí použít ti flexibilní mechanismy, nicmén pouze jako doplku domácích opatení, která musí tvoit vtšinu snah státu pi snižování emisí. Surrender of allowances Odevzdání povolenek Proces, ve kterém provozovatel zaízení vyadí poet povolenek, které odpovídají ovenému množství emisí. Provozovatel zaízení v rámci EU ETS je povinen vyadit poet povolenek odpovídající množství ovených emisí za pedcházející kalendání rok. Provozovatelé, kteí nevyadí píslušný poet povolenek do 30.dubna následujícího roku budou penalizováni. Sustainable Development Udržitelný rozvoj Rozvoj spolenosti, který uspokojuje poteby souasné generace, aniž by omezoval poteby budoucích generací. T Target cíl Emisní cíl, v kontextu emisí skleníkových plyn jde o konkrétní závazek dosáhnout urité úrovn emisí skleníkových plyn v daném období nebo k danému datu. tco2e ekvivalent jedné tuny oxidu uhliitého Jednotka, ve které jsou vyjadovány emise skleníkových plyn. Vzhledem k tomu, že každý skleníkový plyn má jiný potenciál globálního ohevu, jsou plyny pepoítávány na ekvivalent tuny oxidu uhliitého aby bylo možno jejich vzájemné srovnání. Trading Account obchodní úet Úet, z nhož provádt obchody s povolenkami a kjótskými jednotkami. Transaction transakce Pohyb kvót a kredit z jednoho útu v rejstíku na jiný. Transfer pevod Odkazuje na pohyb povolenek z jednoho úastnického útu v rejstíku na jiný, výsledkem je zmna vlastnictví. Pevod muže být realizován pouze

6 prostednictvím rejstíku a musí být odlišen od obchodu i transakce. Trustee zástupce sdružení provozovatel, zástupce Zástupce sdružení je osoba, která na sebe pebírá urité závazky za splnní povinností len sdružení. Pedevším se jedná o závazky související s vyazováním povolenek odpovídajících verifikovaným emisím jednotlivých len sdružení. U - UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change V Rámcová úmluva OSN o zmnách klimatu Rámcová úmluva OSN o zmn klimatu byla pijata v ervnu 1992 na Konferenci OSN o životním prostedí a rozvoji (UNCED) v Rio de Janeiru a vstoupila v platnost Základním cílem Úmluvy je vytvoit pedpoklady pro urychlenou stabilizaci koncentrací skleníkových plyn v atmosfée na takové úrovni, která by zabránila nebezpené interferenci antropogenních vliv s klimatickým systémem. Verifier ovovatel Organizace/ podnik povený Kompetentním orgánem pro ovování emisních výkaz od provozovatel zaízení v rámci EU ETS. Verification ovení Proces nezávislého ovení skuteného množství emisí, emitovaných zaízením i v rámci daného projektu. W WBCSD World Business Council for Sustainable Development Svtová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj Organizace se sídlem v Ženev, která vypracovala GHG protokol a která spolen s Institutem pro svtové zdroje stanovila obecn pijatelnou metodu pro mení a vykazování emisí skleníkových plyn. WRI World Resource Institute Institut pro svtové zdroje Sdružení sídlící v Americe, které se angažuje v ochran životního prostedí a spolupracovalo se Svtovou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj na vypracování GHG Protokolu. X Y Z

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Rejstřík Unie Obsah

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Rejstřík Unie Obsah ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Rejstřík Unie Obsah Co je Kjótský systém obchodování a jak vznikl? 3 Co je EU ETS? 3 Jaká jsou jednotlivá obchodovací období dle Evropské komise a dle Kjótského protokolu? 4 Co jsou

Více

Obchodní podmínky pro Informační systém rejstříku pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů (dále pouze Obchodní podmínky ISR)

Obchodní podmínky pro Informační systém rejstříku pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů (dále pouze Obchodní podmínky ISR) Příloha č. 2 Smlouvy o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s jednotkami přiděleného množství (povolenkami) emisí skleníkových plynů a úpravě souvisejících vztahů Obchodní podmínky pro Informační

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Evropský systém obchodování s povolenkami

Evropský systém obchodování s povolenkami Evropský systém obchodování s povolenkami EU ETS 1. Základní principy a background 2. Efekty obchodování na řezení zdrojů 3. Revize systému 4. Jak je na tom EU s emisemi 5. Institucionální stránka EU ETS

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Novinky z oblasti rejstříku emisních povolenek

Novinky z oblasti rejstříku emisních povolenek 10. Emission (CO2) Trading 2008 3. prosince 2008, Praha, hotel Novotel, Kateřinská 38 Miroslav Řehoř Operátor trhu s elektřinou, a.s. Program Připojení rejstříků EU a CITL k ITL Novela Směrnice Povolenky

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha 1 Program 9,15 9,55 10,00 10,15 10,15 11,00 11,00 11,15 11,15 11,30 Registrace úastník

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Potravinářské chlazení s přírodním chladivem CO 2. Tesco Jaroměř, hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou

Potravinářské chlazení s přírodním chladivem CO 2. Tesco Jaroměř, hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou Potravinářské chlazení s přírodním chladivem CO 2 Tesco Jaroměř, hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou Forum pro udržitelné podnikání Praha, 14.4.2011 POŠKOZENÍ OZONOVÉ VRSTVY 2006 2 GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Problematika změny klimatu v ČR

Problematika změny klimatu v ČR Problematika změny klimatu v ČR 2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus Mgr. Jana Kontrošová Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu Obsah přednášky Mezinárodní kontext

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Obchodní podmínky pro Informační systém rejstříku pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů (dále pouze Obchodní podmínky ISR)

Obchodní podmínky pro Informační systém rejstříku pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů (dále pouze Obchodní podmínky ISR) Příloha č. 2 Smlouvy o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s jednotkami přiděleného množství (povolenkami) emisí skleníkových plynů a úpravě souvisejících vztahů Obchodní podmínky pro Informační

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

Obchodovatelná povolení nástroj snižování emisí skleníkových plynů (Jiřina Jílková, IEEP VŠE)

Obchodovatelná povolení nástroj snižování emisí skleníkových plynů (Jiřina Jílková, IEEP VŠE) Téma: Trh se skleníkovými plyny nový ekonomický fenomén Program: Obchodovatelná povolení nástroj snižování emisí skleníkových plynů (Jiřina Jílková, IEEP VŠE) Využití flexibilních nástrojů v České republice

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

eské strany navrhly pro výstavbu a celkovou realizaci Projektu možnou lokalitu (definovanou v Píloze 2 jako Lokalita ).

eské strany navrhly pro výstavbu a celkovou realizaci Projektu možnou lokalitu (definovanou v Píloze 2 jako Lokalita ). Tuto Investiní smlouvu ( Smlouva ) uzaveli dne [] 2006: (1) Hyundai Motor Company, spolenost založená dle práva Korejské republiky, se sídlem na adrese 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, 137-938 Soul, Korea

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I)

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I) ### ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO FYZICOU OSOBU PODNIATELE (žádost na I) FYZICÁ OSOBA PODNIATEL (OSV): Jméno a píjmení: Rodné píjmení: OE: I: DI: Plátce DPH: ANO NE Trvalé bydlišt (ulice,.p.,

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU ## ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO PRÁVNICOU OSOBU 1. PRÁVNICÁ OSOBA (nap. s.r.o., a.s., apod.): Obchodní firma: OE: Zapsána v obchodním rejstíku u:* spis zn. Zem registrace: I**: DI: Plátce

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení?

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? Změna Klimatu EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? F-plyny jsou skleníkové plyny, které mohou skleníkový efekt snižovat! Při svých použitích přispívají F-plyny k významně

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu:

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. Ing. Silvia Aguilar Bobadilla Ing. Lenka amrová Obsah: Úvod...2 1 Program IB-NET Svtové banky...3 1.1

Více

Obchodní podmínky pro Informační systém rejstříku pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů (dále pouze Obchodní podmínky ISR)

Obchodní podmínky pro Informační systém rejstříku pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů (dále pouze Obchodní podmínky ISR) Příloha č. 2 Smlouvy o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Obchodní podmínky pro Informační systém rejstříku pro obchodování s povolenkami skleníkových

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více