Absolute target absolutní cíl Emisní cíl úastníka stanovující strop jeho celkových emisí, nezávisle na úrovních výstup.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Absolute target absolutní cíl Emisní cíl úastníka stanovující strop jeho celkových emisí, nezávisle na úrovních výstup."

Transkript

1 GLOSÁ TERMÍN anglicky esky definice A AAU - assigned amount unit jednotka pidleného množství (AAU) Emisní kvóta vyjádená v tunách ekvivalentu CO2, pidlená státm uvedeným v Píloze B Kjótského protokolu na základ redukního závazku Kjótského protokolu. Jedna jednotka AAU opravuje držitele (stát) vypustit jednu tunu CO 2. Absolute target absolutní cíl Emisní cíl úastníka stanovující strop jeho celkových emisí, nezávisle na úrovních výstup. Account úet Místo, entita informaního systému, kde jsou vedeny povolenky anebo kjótské jednotky a kde se zaznamenávají jednotlivé transakce. Account holder držitel útu Osoba, která má úet v systému rejstík Additionality dodatenost, adicionalita, pínosy realizace projekt V rámci programu snižování úink skleníkových plyn se za dodatené opatení považuje takové snížení, které by bez realizace projektu emisních kredit nenastalo. Allocation alokace Pidlení povolenek nebo kjótských jednotek jejich držitelm pro píslušné období. Allowance povolenka Termín definovaný smrnicí 2003/87/EC, v eské legislativ jde o majetkovou hodnotu odpovídající právu provozovatele zaízení vypustit do ovzduší v daném kalendáním roce ekvivalent tuny CO2. Annex I Countries Annex B Countries státy uvedené v Píloze I Rámcové úmluvy OSN o zmn klimatu (UNFCCC) státy uvedené v Píloze B Kjótského protokolu 24 pvodních lenských zemí OECD (s výjimkou Mexika a Koreji) a tzv. zem s tranzitivní ekonomikou, které podpisem UNFCCC vyjádily souhlas snížit své emise v r na hodnoty z roku signatáských zemí Kjótského protokolu, které pijaly kvantifikované závazky redukce emisí skleníkových plyn v období Poznámka Zem uvedené v Píloze B Závazek snížení emisí (Závazek v rámci bubliny EU) Evropská unie - 8 % Austrálie + 8 % Rakousko - 8 % (- 13 %) Belgie - 8 % (- 7,5 %) Blorusko Nepodepsalo Protokol Bulharsko - 8 % Kanada - 6 % Chorvatsko - 5 % eská republika - 8 % Podepsala Úmluvu v r Dánsko - 8 % (- 21 %) Estonsko - 8 % Finsko - 8 % (0 %) Francie - 8 % (0 %) Nmecko - 8 % (-21 %) ecko - 8 % (25 %) Maarsko - 6 % Island + 10 % Irsko - 8 % (+ 13 %) Itálie - 8 % (- 6,5 %) Japonsko - 6 % Litva - 8 % Lichtenštejnsko - 8 % Lotyšsko - 8 % Lucemburgsko - 8 % (- 28 %) Monako - 8 % Nový Zéland 0 % Norsko + 1 % Polsko - 6 % Portugalsko - 8 % (+ 27 %) Rumunsko - 8 % Ruská federace 0 % Slovenská rep. - 8 % Podepsala Úmluvu v r Slovinsko - 8 % Španlsko - 8 % (+ 17 %) Švédsko - 8 % (+ 4 %) Švýcarsko - 8 % eskoslovensko Nyní eská republika a Slovenská republika Nizozemsko - 8 % (- 6 %) Turecko Nepodepsalo Úmluvu ani Protokol a požádalo o vypuštní z Pílohy I Ukrajina 0 % Spojené království - 8 % (- 12 %) Spojené státy - 7 % ZEM PÍLOHY B CELKEM - 5,2 % Annex II Countries státy uvedené v Píloze II Rámcové úmluvy OSN o zmn klimatu 24 lenských zemí OECD a Evropské unie, které se zavázaly pomáhat rozvojovým zemím ke snížení jejich emisí skleníkových plyn finanní

2 B OSN o zmn klimatu asistencí a transferem technologií. Banking (or carry-over) banking Ponechání si povolenek nebo kredit za úelem využití v následujícím obchodovacím období než pro které byly vydány. Baseline or baseline emissions referenní úrove emisí, baseline Celkové množství emisí za urité asové období, používané jako referenní stav pro kvantifikaci budoucích emisních redukcí. Stav, který lze oekávat v pípad, že projekt nebude realizován. Baseline se stanovuje pro každý projekt samostatn nebo spolen pro skupinu stejných projekt (nap. biomasa, zateplování budov, energetická opatení v nemocnicích a školách, kogenerace apod.). BAT Best Available Techniques nejlepší dostupné techniky Nejlepší dostupnou technikou se rozumí nejefektivnjší a nejpokroilejší stadium vývoje inností a jejich provozních metod z hlediska efektivnosti výroby a omezení jejího dopadu na životní prostedí. Termín je definován legislativou Integrované prevence a snižování zneištní (IPPC). BAU Business as usual scenario scéná obvyklého podnikání Úrove emisí, která by nastala v pípad nevynaložení žádného úsilí na jejich snížení. Benchmarking benchmarking Metoda pidlování emisních práv (v kontextu EU ETS povolenek) na základ specifických emisních faktor udávajících množství emisí na jednotku výroby. Specifické emisní faktory mohou vycházet napíklad z nejlepších dostupných technik (BAT). Je alternativou grandfatheringu. Block blok Povolenky a kredity jsou tvoeny íslováním po blocích. Blok pedstavuje skupinu povolenek nebo kredit s adovými sériovými ísly. Každý blok je jedinený a identifikovatelný. Borrowing pjování / výpjka Použití povolenek nebo kredit z následujícího obchodního období ve stávajícím obchodním období. Bubble bublina Pojem z oblasti regulace: dva nebo více emisních provoz je chápáno, jakoby se nacházely pod jednou hypotetickou stechou a tvoily tak jeden spolený emisní zdroj. Bublina mže obsahovat dva a více emisních míst v rámci jednoho provozu, nebo dva a více rzných provoz v rámci uritého omezeného území. Rovnž zem mohou agregovat své závazky na snižování emisí do bublin a své individuální státní alokace si pak mohou vzájemn dohodnout. Evropská unie se rozhodla jít touto cestou pijetím tzv. Burden Sharing Agreement. Burden Sharing Agreement dohoda o sdílení bemene Dohoda v rámci Kjótského protokolu mezi tehdejšími státy Evropských spoleenství (EU15), podle níž lenské státy odsouhlasily realokovat své jednotky pidleného množství (AAU) v rámci bubliny EU jinak než definuje Kjótský protokol (dle Protokolu má každý lenský stát závazek redukce 8%), piemž spolené splnní tchto realokovaných závazk povede ke snížení emisí v rámci bubliny EU o 8%. Jedná se specifický pístup umožnný Kjótským protokolem. Každá lenská zem je pak spolen a striktn odpovdná za splnní celkového emisního limitu v bublin. Buyer kupující Osoba, která od jiné osoby formou koup, leasingu nebo jinou cestou pevodu kupuje kredity nebo povolenky. C Cancellation Account(s) úet / úty pro zrušení Úty, na kterých se povolenky a kjótské jednotky ruší. Cap emisní strop Limit celkových emisí za urité asové období. Carbon Dioxide (CO 2) oxid uhliitý Hlavní skleníkový plyn, který tvoí pibližn dv tetiny celkových emisí skleníkových plyn vyjádených v tunách ekvivalentu CO2. U emisí vyjadovaných v tunách uhlíku se používá následující vzorec pepotu: 1 tuna uhlíku = 12/44 (3/11) tuny CO2 nebo, vyjádeno faktorem: 1 tuna uhlíku = 3,67 tuny oxidu uhliitého. Carbon Sequestration sekvestrace / vázání uhlíku V kontextu problematiky snižování emisí skleníkových plyn se jedná o odluování uhlíku z atmosféry a jeho vázání na uritou dobu. Uhlík mže být sekvestrován nap. v lesích, pd, moích a oceánech. Categories of activities kategorie prmyslových inností Typy inností uvedené v Píloze 1 smrnice EU 2003/87/EC. CboT Chicago Board of Trade burza CBOT Komoditní burza v Chicagu CCX Chicago Climate Exchange Chicagská klimatická burza CCX Systém obchodování emisemi skleníkových plyn, zahájený v Chicagu v záí Do systému jsou zapojeny spolenosti, které se dobrovoln zavázaly snížit do roku 2006 své emise skleníkových plyn o 4 %. CDM Clean Development Mechanism mechanismus istého rozvoje Projektový mechanismus zakotvený v lánku 12 Kjótského protokolu, jehož pedmtem jsou innosti stát uvedených v Píloze I Rámcové úmluvy OSN o zmn klimatu, zamené na snížení emisí skleníkových plyn v rozvojových zemích. (CDM) Executive Board (CDM) výkonný výbor Orgán Rámcové úmluvy OSN o zmn klimatu, který bude aplikovat, provovat a kontrolovat projekty CDM projekty a autorizovat vystavování kredit CERs. Central Administrator Hlavní správce Instituce jmenovaná Evropskou komisí jako provozovatel CITL. CERs Certified Emission Reductions certifikovaná jednotka snížení emisí V kontextu programu skleníkových plyn se jedná o ovené a autentifikované snížení skleníkových plyn pomocí projekt CDM na redukci nebo sekvestraci emisí, které certifikoval píslušný výkonný výbor. Commitment Period kontrolní období (první kontrolní období): ptileté období, v jehož prbhu se signatái Kjótského protokolu zavázali snížit své celkové emise celkem o 5,2 % v porovnání s celkovou úrovní svých emisí v roce Commitment Period Reserve rezerva pro kontrolní období Každá signatáská zem Píloze B (Kjótského protokolu) musí ve svém národním rejstíku udržovat takovou rezervu emisních jednotek, která nesmí být nižší než 90 % celkového pidleného množství vypoítaného dle l. 3., par. 7 a 8. Protokolu nebo 100 % emisí poslední dostupné inventury emisí

3 Community Independent Transaction Log (CITL) nezávislá evidence transakcí Spoleenství vynásobené pti, podle toho, která z tchto dvou hodnot je nižší. Ústední místo registrovaných transakcí v rámci EU ETS. Competent Authority kompetentní orgán Orgán jmenovaný každým lenským státem EU jako národní orgán odpovdný za implementaci a dohled nad systémem obchodování s povolenkami definovaným smrnicí 2003/87/EC. Compliance splnní Pedložení ekvivalentního potu povolenek k oveným emisím provozovatele. Compliance Account úet odevzdaných povolenek Úet, kam provozovatelé odevzdávají své povolenky v souladu s ovenými emisemi. Compliance Committee výbor pro kontrolu dodržování závazk Výbor dohlížející na dodržování závazk signatáských zemí vyplývajících z Kjótského protokolu. COP Conference of Parties Konference smluvních stran (COP) COP je nejvyšší orgán UNFCCC. Úloha Konference smluvních stran (složené z více než 170 zemí, které ratifikovaly Konvenci) spoívá v podpoe a provování implementace Konvence. Credits kredity Vznikají z projekt JI a CDM a podléhají certifikaci výkonného výboru CDM. Udílejí se na základ potu tun dosaženého snížení ekvivalentu CO2 v porovnání s referenní úrovní emisí (baseline) D Directive on Emissions Trading E smrnice EU o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plyn Smrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. íjna 2003 ustavující schéma pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plyn v rámci Spoleenství a pozmující smrnici Rady 96/61/ES. Emissions emise Vypouštní skleníkových plyn do ovzduší (atmosféry), resp. skleníkové plyny vypuštné do ovzduší, jsou pedmtem regulace v rámci Kjótského protokolu i Smrnice 2003/87/EC. ERU Emission Reduction Unit jednotka snížení emisí (ERU) Emisní redukce vzniklá realizací projektu Joint Implementation. Jednotka oznaující jednu tunu CO 2 ekvivalentu v rámci realizovaného projektu JI. ERUPT Emissions Reduction Procurement Tender Program holandské vlády pro financování projekt JI. Cílem je podpora investic do projekt JI v jiných zemích formou odkupu dosažených emisních redukcí (jednotek ERU) holandskou vládou. Specifikem programu je tendrový pístup, kdy investoi do projekt nabízí dle vyhlašované zadávací dokumentace (Terms of Reference) k odupu pedpokládané emisní redukce, ze kterých si holandská váda vybírá nejlepší nabídky. Jde o aktivitu mající napomoci splnní kjótského redukního závazku Nizozemím. Emissions Trading obchodování s emisemi Ekonomický nástroj snižování emisí, který formou pevoditelných (obchodovatelných) emisních práv i emisních redukcí umožuje regulovaným subjektm flexibiln dosahovat požadovaných redukních cíl. Jedná se o pístup, který je z hlediska náklad efektivnjší než tradiní regulatorní mechanismy. EU ETS EU Emissions Trading Scheme F EU schéma pro emisní obchodování EU ETS je jeden z nástroj pro splnní redukního závazku EU vyplývajícího z Kjótského protokolu. Je definován smrnicí 2003/87/ES, která byla schválena Evropským parlamentem v ervenci 2003 a která na území EU-25 zavádí systém obchodování s emisními právy na emise skleníkových plyn pro vybrané skupiny zneiš ovatel (firem). Emisní práva jsou voln pevoditelná na území EU-25. Flexible Mechanisms flexibilní mechanismy V rámci Kjótského protokolu jsou zavedeny ti tzv. flexibilní mechanismy ke snížení globálních emisí skleníkových plyn: mezinárodní emisní obchodování (IET lánek 17 Protokolu), projekty spolené realizace (JI lánek 6 Protokolu) a mechanismus istého rozvoje (CDM lánek 12 Protokolu). Flexibilní mechanismy mohou být pouze doplkem domácích opatení, nicmén umožují globální obchodování s emisními jednotkami i emisními redukcemi v rámci Kjótského protkolu. G GEF Global Environment Facility Globální fond pro životní prostedí / Svtový program ochrany životního prostedí Instituce, která hraje klíovou roli pi ešení prioritních otázek životního prostedí, jako je napíklad problematika biodiverzity, klimatických zmn, úbytek ozónové vrstvy a zneiš ování svtových moí a oceán. Global Warming Potential potenciál globálního ohevu Potenciál globálního ohevu umožuje vzájemn porovnávat rzné skleníkové plyny v kontextu jejich relativního podílu na globálním oteplování. Umožuje tak vyjádení celkových emisí v tzv. CO2 ekvivalentu (vyjádení relativního podílu v tunách CO 2). Grandfathering grandfathering, alokace založená na historickém pístupu Pidlování emisních práv (v kontextu EU ETS povolenek) na základ emisí daného zneiš ovatele v minulosti (nap. za dané historické období). Je alternativou benchmarkingu. GHG Greenhouse Gasses skleníkové plyny Plyny, které pispívají ke klimatickým zmnám v dsledku skleníkového efektu (oxid uhliitý CO 2, oxid dusný N 2O, metan CH 4, ásten nebo zcela fluorované uhlovodíky nebo fluorid sírový SF6, halogenované uhlovodíky). Jsou definovány v Píloze A Kjótského protokolu. Greenhouse Gas Reduction snížení emisí skleníkových plyn Snížení emisí skleníkových plyn. Obvykle se uvádí v tunách ekvivalentu oxidu uhliitého (tco 2e) na základ potenciálu globálního ohevu. G77 G77 Regionální uskupení 132 rozvojových zemí, ustanovená v roce Jedna z negocianích skupin psobící v rámci UNFCCC. H Holding Account vkladový úet Bžný typ útu, který je zizován pro všechny úastníky EU ETS i obchodování v rámci Kjótského protokolu. Slouží k poátení alokaci

4 povolenek a od roku 2008 i jednotek AAU. Hot Air hot air, teplý vzduch Pevis emisních jednotek zpsobený hospodáským kolapsem nebo snížením výroby, nikoli zásluhou aktivních snah o snížení emisí. Je tak oznaován pebytek, kterým disponují pedevším státy Píloze B Kjótského protokolu, které prošly ekonomickou transformací spojenou s restrukturalizací výroby a poklesem hospodáské aktivity mající za následek výrazný pokles emisí skleníkových plyn. IETA International Emissions Trading Association Mezinárodní asociace pro obchodování s emisemi (IETA) Nezisková organizace, která byla založena v ervnu 1999 k ustanovení funkního mezinárodního rámce pro obchodování s redukcemi emisí skleníkových plyn. Mezi 90 len této mezinárodní asociace patí vedoucí nadnárodní spolenosti z oblasti obchodování s oxidem uhliitým: emitenti, zprostedkovatelé, pojistitelé, ovovatelé a právní firmy. IETA pracuje na rozvoji aktivního, globálního trhu se skleníkovými plyny, který bude jednotný ve všech státech. Pi této innosti se IETA soustedí na vytváení systém a nástroj, které zaruí efektivní obchodní spolupráci. Independent Transaction LOG (ITL) nezávislá evidence transakcí (ITL) Ústední místo registrovaných transakcí v rámci Kjótského protokolu. Analogie CITL pro globální obchodování. Installation zaízení Termín EU ETS. Stacionární technická jednotka, ve které se provozuje jedna nebo více inností, které mohou mít vliv na emise; za zaízení se nepovažují jednotky používané k výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobk a proces. IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change IPPC Integrated Pollution Prevention and Control J Mezivládní panel pro zmny klimatu (IPCC) Integrovaná prevence a omezování zneištní (IPPC) Organizace vznikla v roce 1988 poté, co valné shromáždní OSN požádalo Svtovou meteorologickou organizaci a Program pro životní prostedí (UNEP), aby upozornily na tento problém a našly zpsob, jak ho ešit. EU smrnice z roku 1996, která stanovuje pravidla prevence a omezování zneištní životního prostedí z prmyslových inností. JI Joint Implementation projekty spolené realizace (JI) Flexibilní mechanismus Kjótského protokolu, definovaný lánkem 6, v jehož rámci investorská zem investuje do konkrétního projektu snížení emisí v hostitelské zemi a za vynaložené finanní prostedky získá dosažené emisní redukce formou jednotek ERU. Oba státy musí být státy Píloze I Rámcové úmluvy OSN o zmn klimatu. K Kyoto Protocol Kjótský protokol (KP) Mezinárodní dohoda z roku 1997, která mj. definuje kvantifikované závazky vybraných prmyslových zemí snižovat emise skleníkových plyn. Umožuje dosažení závazk pomocí tzv. flexibilních mechanism. Kyoto units kjótské jednotky Jednotky emisí i emisních redukcí vyplývajících z Kjótského protokolu, každá jednotka je vyjádena v ekvivalentu oxidu uhliitého. Zejména jde o jednotky AAU, ERU, CER a RMU. L Linking Directive Propojovací smrnice Smrnice 2004/101/ES doplující smrnici 2003/87/EC umožující využití kredit ERU a CER v rámci EU ETS a propojující tak evropský a kjótský systém obchodování. LULUCF Land-use, land-use change and forestry M využití pdy, zmny využití pdy a lesnictví Aktivity, které formou tzv. propad vážou atmosférický uhlík (v pd, moích, oceánech i živých organismech, pedevším lesích) a pispívají tak ke snižování koncentrací skleníkových plyn v atmosfée. Lze je využít jako jedné z možností snižování emisí. Jedná se o metodicky velmi komplikovanou problematiku, která je navíc velmi citlivá z hlediska akceptace pro využití v rámci boje proti globálnímu oteplování. Montreal Protocol Montrealský protokol Montrealský protokol o látkách poškozujících ozónovou vrstvu Zem je mezinárodní úmluva Spojených národ, která byla uzavena v Montrealu 16. záí 1987, nabyla úinnosti v lednu 1989 a následn byla pozmnna a doplnna v Londýn (1990). Jejím cílem je regulace látek poškozujících ozónovou vrstvu Zem (tzv. freon). N National Retirement Account národní úet pro odebrání Národní úet, na který se v rámci EU ETS pevádjí odebrané povolenky, poté co byly odevzdány provozovatelem, a dále zpracovány správcem rejstíku. NGO Non Governmental Organization O OECD Organization for Cooperation and Economic Development nevládní organizace Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj V širším slova smyslu se název nevládní organizace používá pro neziskové organizace nezávislé na vlád. Nevládní organizace se obvykle zamují na snižování lidského utrpení, ochranu životní prostedí, zajištní základních sociálních služeb nebo rozvoj komunit atd. Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj byla založena v roce 1961 a sdružuje 30 lenských zemí do jednotného fóra s cílem diskutovat, rozvíjet a zdokonalovat ekonomické a sociální politiky. Offset ratio vyrovnání, offset Offsetové programy (protiúet) byly iniciovány v roce 1976 v USA jako ešení stetu mezi ekonomickým rstem a negativními tendencemi vývoje ukazatele kvality ovzduší v oblastech, které pekraovaly imisní limity. V tchto oblastech byla velmi malá nebo vbec žádná možnost alokovat nové výrobní kapacity nebo rozšíit existující podniky. V rámci offsetových program je v tchto oblastech umožnno usídlení nových podnik nebo rozšíeni stávajících podnik za pedpokladu, že získají práva na vypouštní emisí od stávajících (existujících) zdroj v dané oblasti. Jedná se o specifickou formu využití mechanismu obchodování s emisními právy. Operator provozovatel zaízení Termín EU ETS - osoba, která skuten provozuje zaízení v rámci systému EU ETS; není-li taková osoba, považuje se za provozovatele zaízení vlastník

5 P zaízení. Participant úastník Úastníkem EU ETS se rozumí fyzická osoba mající v národním rejstíku oteven alespo jeden úet. Party signatáská zem, smluvní strana Smluvní strana mezinárodní Úmluvy nebo Protokolu. V kontextu emisí skleníkových plyn je mínna UNFCCC nebo KP. Party Register národní rejstík Rejstík provozovaný státem ve smyslu národního rejstíku. Party Account národní úet Národní úet daného státu v rejstíku (v pípad R jde o státní úet R). Permit povolení Povolení je v kontextu EU ETS administrativním povolením, které musí mít všechna zaízení spadající pod psobnost EU ETS. Definuje základní práva i povinnosti provozovatele daného zaízení v rámci EU ETS, je nepenositelné. V R je nedílnou souástí povolení i monitorovací plán definující zpsob jakým bude provozovatel zaízení zjiš ovat a vykazovat emise skleníkových plyn z daného zaízení. Penalty pokuta EU ETS definuje sankce za porušování pravidel systému. V pípad, že provozovatel zaízení neodevzdá (nevyadí) množství povolenek odpovídající jeho emisím v pedchozím roce, je povinen za každou tunu nepokrytou povolenkami zaplatit pokutu. V prvním obchodovacím období je pokuta 40 EUR, v dalších obchodovacích obdobích je výše pokuty 100 EUR. Zaplacení pokuty provozovatele nezproš uje povinnosti vyadit povolenky za tyto emise v následujícím kalendáním roce. Pooling sdružování, pooling Tvorba sdružení provozovatel. Jedná se o proces sdružení více zaízení v rámci jedné aktivity (pi dodržení platných pedpis pro sdružování) do jednoho celku, za úelem jednodušší správy zaízení v rámci EU ETS. Sdružení si urí zástupce, který je odpovdný za plnní povinností sdružení ve smyslu vyazování povolenek odpovídajících vykázaným emisím za celé sdružení. Q R Registry rejstík Informaní systém zajiš ující procesy související s obchodováním s povolenkami i emisními jednotkami, pedevším ve smyslu evidence držení, pevodu a vyazování povolenek i jiných emisních jednotek i redukcí Registry Administrator/Manager správce rejstíku Správce (administrátor) rejstíku odpovdný za jeho fungování dle daných pravidel. Relative target Relativní cíl Závazek redukce emisí vyjádený ve snížení emisní náronosti na jednotku výroby i jiný relativní ukazatel. Opakem absolutního závazku. Removal Units (RMUs) jednotka sekvestrace Emisní redukce dosažená vázáním uhlíku formou propad. S Seller prodávající Osoba, která nabízí kredity i povolenky prostednictvím prodeje, pronájmu,dvoustranného obchodu nebo jiných tržních transakcí. Subsidiary Body for Scientific and Technological Advices (SBSTA) Subsidiary Body for Implementation (SBI) Jeden z orgán UNFCCC, zabývající se vdeckými, technologickými a metodickými záležitostmi. Slouží jako spojení mezi vdeckými informacemi poskytnutými odbornými zdroji a mezi politikou plnní cíl UNFCCC. SBI pomáhá pi posuzování a hodnocení plnní UNFCCC. Hraje klíovou roli pi konzultacích Národních emisních inventur a Národních sdlení pedkládaných smluvními stranami. Konferenci smluvních stran poskytuje informace o finanních mechanismech a administrativních a rozpotových záležitostech UNFCCC. Supplementarity Koncepce, kdy vedle pouhého omezování domácích emisí lze pro plnní redukních závazk Kjótského protokolu jednotlivých zemí použít ti flexibilní mechanismy, nicmén pouze jako doplku domácích opatení, která musí tvoit vtšinu snah státu pi snižování emisí. Surrender of allowances Odevzdání povolenek Proces, ve kterém provozovatel zaízení vyadí poet povolenek, které odpovídají ovenému množství emisí. Provozovatel zaízení v rámci EU ETS je povinen vyadit poet povolenek odpovídající množství ovených emisí za pedcházející kalendání rok. Provozovatelé, kteí nevyadí píslušný poet povolenek do 30.dubna následujícího roku budou penalizováni. Sustainable Development Udržitelný rozvoj Rozvoj spolenosti, který uspokojuje poteby souasné generace, aniž by omezoval poteby budoucích generací. T Target cíl Emisní cíl, v kontextu emisí skleníkových plyn jde o konkrétní závazek dosáhnout urité úrovn emisí skleníkových plyn v daném období nebo k danému datu. tco2e ekvivalent jedné tuny oxidu uhliitého Jednotka, ve které jsou vyjadovány emise skleníkových plyn. Vzhledem k tomu, že každý skleníkový plyn má jiný potenciál globálního ohevu, jsou plyny pepoítávány na ekvivalent tuny oxidu uhliitého aby bylo možno jejich vzájemné srovnání. Trading Account obchodní úet Úet, z nhož provádt obchody s povolenkami a kjótskými jednotkami. Transaction transakce Pohyb kvót a kredit z jednoho útu v rejstíku na jiný. Transfer pevod Odkazuje na pohyb povolenek z jednoho úastnického útu v rejstíku na jiný, výsledkem je zmna vlastnictví. Pevod muže být realizován pouze

6 prostednictvím rejstíku a musí být odlišen od obchodu i transakce. Trustee zástupce sdružení provozovatel, zástupce Zástupce sdružení je osoba, která na sebe pebírá urité závazky za splnní povinností len sdružení. Pedevším se jedná o závazky související s vyazováním povolenek odpovídajících verifikovaným emisím jednotlivých len sdružení. U - UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change V Rámcová úmluva OSN o zmnách klimatu Rámcová úmluva OSN o zmn klimatu byla pijata v ervnu 1992 na Konferenci OSN o životním prostedí a rozvoji (UNCED) v Rio de Janeiru a vstoupila v platnost Základním cílem Úmluvy je vytvoit pedpoklady pro urychlenou stabilizaci koncentrací skleníkových plyn v atmosfée na takové úrovni, která by zabránila nebezpené interferenci antropogenních vliv s klimatickým systémem. Verifier ovovatel Organizace/ podnik povený Kompetentním orgánem pro ovování emisních výkaz od provozovatel zaízení v rámci EU ETS. Verification ovení Proces nezávislého ovení skuteného množství emisí, emitovaných zaízením i v rámci daného projektu. W WBCSD World Business Council for Sustainable Development Svtová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj Organizace se sídlem v Ženev, která vypracovala GHG protokol a která spolen s Institutem pro svtové zdroje stanovila obecn pijatelnou metodu pro mení a vykazování emisí skleníkových plyn. WRI World Resource Institute Institut pro svtové zdroje Sdružení sídlící v Americe, které se angažuje v ochran životního prostedí a spolupracovalo se Svtovou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj na vypracování GHG Protokolu. X Y Z

Ratifikace druhého kontrolního období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu

Ratifikace druhého kontrolního období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2013) XXX Ratifikace druhého kontrolního období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu DOPLNĚK k návrhu ROZHODNUTÍ RADY o

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Rejstřík Unie Obsah

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Rejstřík Unie Obsah ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Rejstřík Unie Obsah Co je Kjótský systém obchodování a jak vznikl? 3 Co je EU ETS? 3 Jaká jsou jednotlivá obchodovací období dle Evropské komise a dle Kjótského protokolu? 4 Co jsou

Více

Zavádní Smrnice EU o obchodování s emisemi v nových lenských státech

Zavádní Smrnice EU o obchodování s emisemi v nových lenských státech Zavádní Smrnice EU o obchodování s emisemi v nových lenských státech Informaní balíek 2006 Energie Rafinerie Koksárenská pec Aglomeraní závod Železo a ocel Keramický materiál Sklo Cement Vápenec Papír

Více

Rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v roce 2009

Rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v roce 2009 Rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v roce 29 1 Hlavní události roku 29 Termín 3.1. 16. Událost V termínu od 3. 1. 29 18: hod. do 31. 1. 29 2: hod. byl rejstřík odstaven z důvodu

Více

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality Závrený akt obsahuje seznam závazných protokol a nezávazných prohlášení Závrený akt KONFERENCE ZÁSTUPC VLÁD LENSKÝCH STÁT svolaná do Bruselu dne 30. záí 2003 s cílem pijmout spolenou dohodou Smlouvu o

Více

Emisní obchodování v České republice: Novinky z projednávání Národního alokačního plánu II aneb co s povolenkou

Emisní obchodování v České republice: Novinky z projednávání Národního alokačního plánu II aneb co s povolenkou Emisní obchodování v České republice: Novinky z projednávání Národního alokačního plánu II aneb co s povolenkou Jaroslav Suchý Ministerstvo životního prostředí Odbor změny klimatu, oddělení obchodování

Více

Rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v roce 2008

Rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v roce 2008 Rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v roce 8 Ing. Miroslav Řehoř, senior manažer, Operátor trhu s elektřinou, a.s. ropojení s kyótským systémem obchodování (podrobně popsáno

Více

Rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v roce 2007

Rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v roce 2007 Rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v roce 27 1. Hlavní události roku 27 Termín Událost 22. února Všem provozovatelům zařízení, kteří měli v té době účet v rejstříku a jejichž

Více

Obchodní podmínky pro Informační systém rejstříku pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů (dále pouze Obchodní podmínky ISR)

Obchodní podmínky pro Informační systém rejstříku pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů (dále pouze Obchodní podmínky ISR) Příloha č. 2 Smlouvy o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s jednotkami přiděleného množství (povolenkami) emisí skleníkových plynů a úpravě souvisejících vztahů Obchodní podmínky pro Informační

Více

EVROPSKÁ UNIE. (dále jen Unie ), BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

EVROPSKÁ UNIE. (dále jen Unie ), BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A ISLANDEM NA STRANĚ DRUHÉ O ÚČASTI ISLANDU NA SPOLEČNÉM PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ EVROPSKÉ UNIE, JEJÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ A ISLANDU VE DRUHÉM KONTROLNÍM

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Úloha ČHMÚ při národní inventarizaci skleníkových plynů:

Úloha ČHMÚ při národní inventarizaci skleníkových plynů: Úloha ČHMÚ při národní inventarizaci skleníkových plynů: souhrn výsledků předaných v roce 2009 Pavel Fott a Dušan Vácha (ČHMÚ) Ochrana ovzduší, Č. Budějovice, listopad 2009 Obsah Změna klimatu (ZK) Základní

Více

Wüstenrot hypotení banka a. s.

Wüstenrot hypotení banka a. s. Wüstenrot hypotení banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypoteních zástavních list 6.000.000.000 K s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONENÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPIS

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

Novinky z oblasti rejstříku emisních povolenek

Novinky z oblasti rejstříku emisních povolenek 10. Emission (CO2) Trading 2008 3. prosince 2008, Praha, hotel Novotel, Kateřinská 38 Miroslav Řehoř Operátor trhu s elektřinou, a.s. Program Připojení rejstříků EU a CITL k ITL Novela Směrnice Povolenky

Více

Prameny právní úpravy OVZDUŠÍ. Ilona Jančářová. Ochrana ovzduší před vnášením znečišťujících látek. Ochrana ozónové vrstvy Země.

Prameny právní úpravy OVZDUŠÍ. Ilona Jančářová. Ochrana ovzduší před vnášením znečišťujících látek. Ochrana ozónové vrstvy Země. PRÁVN VNÍ REŽIM OCHRANY OVZDUŠÍ Ilona Jančářová 2012 PRÁVN VNÍ REŽIM OCHRANY OVZDUŠÍ Ochrana ovzduší před vnášením znečišťujících látek Ochrana ozónové vrstvy Země Ochrana klimatu Prameny právní úpravy

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Obchodování s povolenkami na emise

Obchodování s povolenkami na emise Obchodování s povolenkami na emise skleníkových kových plynů České republice a návrh NárodnN rodního alokačního plánu Samostatné oddělení změny klimatu Ing. Tomáš Chmelík Ministerstvo životního prostředí

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Potravinářské chlazení s přírodním chladivem CO 2. Tesco Jaroměř, hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou

Potravinářské chlazení s přírodním chladivem CO 2. Tesco Jaroměř, hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou Potravinářské chlazení s přírodním chladivem CO 2 Tesco Jaroměř, hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou Forum pro udržitelné podnikání Praha, 14.4.2011 POŠKOZENÍ OZONOVÉ VRSTVY 2006 2 GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Obchodní podmínky pro Informační systém rejstříku pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů (dále pouze Obchodní podmínky ISR)

Obchodní podmínky pro Informační systém rejstříku pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů (dále pouze Obchodní podmínky ISR) Příloha č. 2 Smlouvy o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s jednotkami přiděleného množství (povolenkami) emisí skleníkových plynů a úpravě souvisejících vztahů Obchodní podmínky pro Informační

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Vývoj uhlíkového trhu do r. 2020 Nastolení hlavních tezí

Vývoj uhlíkového trhu do r. 2020 Nastolení hlavních tezí Vývoj uhlíkového trhu do r. 2020 Nastolení hlavních tezí Stanisav Kolář Carbon Redux 10. odborná konference Obchodování s emisemi skleníkových plýnů 3. 12. 2008, hotel Novotel, Kateřinská 38, Praha 2 Carbon

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v Paříži

Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v Paříži Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v Paříži COP-21 / CMP-11 30.11. 11.12.2015 Pavel Zámyslický odbor energetiky a ochrany klimatu Obsah 1) Obecné informace 2) Mitigace snižování

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

14/19. I. Úvod. Věstník NKÚ, kontrolní závěry 271

14/19. I. Úvod. Věstník NKÚ, kontrolní závěry 271 Věstník NKÚ, kontrolní závěry 271 14/19 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva životního prostředí za rok

Více

Obchodní podmínky pro Informační systém rejstříku pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů (dále pouze Obchodní podmínky ISR)

Obchodní podmínky pro Informační systém rejstříku pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů (dále pouze Obchodní podmínky ISR) Příloha č. 2 Smlouvy o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s jednotkami přiděleného množství (povolenkami) emisí skleníkových plynů a úpravě souvisejících vztahů Obchodní podmínky pro Informační

Více

Evropský systém obchodování s povolenkami

Evropský systém obchodování s povolenkami Evropský systém obchodování s povolenkami EU ETS 1. Základní principy a background 2. Efekty obchodování na řezení zdrojů 3. Revize systému 4. Jak je na tom EU s emisemi 5. Institucionální stránka EU ETS

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Kjótská dohoda na konci, co dál? Výsledky a perspektivy mezinárodních dohod pro ochranu klimatu

Kjótská dohoda na konci, co dál? Výsledky a perspektivy mezinárodních dohod pro ochranu klimatu Kjótská dohoda na konci, co dál? Výsledky a perspektivy mezinárodních dohod pro ochranu klimatu Ing. Gabriela Fischerová, F.CON., s. r. o Globální změna klimatu fikce a fakta 4.5. 2010, Brno, Česká republika

Více

Pařížská dohoda a její význam pro ČR a EU. Pavel Zámyslický Ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu

Pařížská dohoda a její význam pro ČR a EU. Pavel Zámyslický Ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu Pařížská dohoda a její význam pro ČR a EU Pavel Zámyslický Ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu Rámcová úmluva OSN o změně klimatu 1992 UNFCCC -> vstup v platnost 1995 1997 Kjótský protokol > vstup

Více

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha 1 Program 9,15 9,55 10,00 10,15 10,15 11,00 11,00 11,15 11,15 11,30 Registrace úastník

Více

Konečná spotřeba energie. Emise skleníkových plynů. Emise okyselujících látek. Celkové odběry vody

Konečná spotřeba energie. Emise skleníkových plynů. Emise okyselujících látek. Celkové odběry vody 1/ Teplotní a srážkové charakteristiky KLÍČOVÁ OTÁZKA Jaké byly v roce 29 teplotní a srážkové poměry na území ČR? KLÍČOVÁ SDĚLENÍ V ČR byl rok 29 teplotně mírně nadprůměrný a srážkově průměrný. Průměrná

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Problematika změny klimatu v ČR

Problematika změny klimatu v ČR Problematika změny klimatu v ČR 2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus Mgr. Jana Kontrošová Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu Obsah přednášky Mezinárodní kontext

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 2 Obsah technické zprávy: 2 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT... 3 2.1 ZMNY OBJEKTU... 3 2.2 ROZŠÍENÍ OBJEKTU... 3 2.3 PRZKUMY A PODKLADY... 3 2.4 PÍPRAVA PRO

Více

CHEMIE OVZDUŠÍ Přednáška č. 9

CHEMIE OVZDUŠÍ Přednáška č. 9 CHEMIE OVZDUŠÍ Přednáška č. 9 Snímek 1. Organizace studia Přednášející: Ing. Marek Staf, Ph.D., tel.: 220 444 458 e-mail: web: budova A, ústav 216, č. dveří 162 e-learning: Rozsah předmětu: zimní semestr

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. Zadávací dokumentace pro podlimitní veejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Název

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

1 Mezinárodní jednání o změně klimatu

1 Mezinárodní jednání o změně klimatu 1 Mezinárodní jednání o změně klimatu 1.1 Historické pozadí První světová konference o klimatu vzala uznala tento problém za vážnou hrozbu v roce 1979. Toto shromáždění vědecké komunity se snažilo odpovědět

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. června 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.5.2016 do 31.5.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

Novinky v Rejstříku obchodování s povolenkami

Novinky v Rejstříku obchodování s povolenkami Novinky v Rejstříku obchodování s povolenkami Miroslav Řehoř OTE, a.s. EMISNÍ POVOLENKY - PŘÍLEŽITOSTI OBCHODOVÁNÍ VE 3. FÁZI 18. dubna 2013 Tereziánský dvůr Hradec Králové Obsah Představení OTE Unijní

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Navrhované změny v legislativě změny klimatu

Navrhované změny v legislativě změny klimatu Navrhované změny v legislativě změny klimatu Ing. Ondřej Boreš, Ministerstvo životního prostředí, odbor změny klimatu 1. Úvod Globální změna klimatu je dnes považována za velkou hrozbu pro celé lidstvo.

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP)

IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP) IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP) Základní metodologie a koncepce statistiky technologické platební bilance (TBP) je založena na manuálu TBP (TBP Manual, OECD, 1990)

Více

Předkládací zpráva pro Parlament ČR

Předkládací zpráva pro Parlament ČR Předkládací zpráva pro Parlament ČR I. Úvod Pařížská dohoda (Paris Agreement, dále jen Pařížská dohoda / Dohoda ) byla přijata dne 12. prosince 2015 na mezinárodní klimatické konferenci v Paříži (30. listopadu

Více

Obchodní podmínky pro Informační systém rejstříku pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů (dále pouze Obchodní podmínky ISR)

Obchodní podmínky pro Informační systém rejstříku pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů (dále pouze Obchodní podmínky ISR) Příloha č. 2 Smlouvy o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s jednotkami přiděleného množství (povolenkami) emisí skleníkových plynů a úpravě souvisejících vztahů Obchodní podmínky pro Informační

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení?

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? Změna Klimatu EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? F-plyny jsou skleníkové plyny, které mohou skleníkový efekt snižovat! Při svých použitích přispívají F-plyny k významně

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více