Absolute target absolutní cíl Emisní cíl úastníka stanovující strop jeho celkových emisí, nezávisle na úrovních výstup.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Absolute target absolutní cíl Emisní cíl úastníka stanovující strop jeho celkových emisí, nezávisle na úrovních výstup."

Transkript

1 GLOSÁ TERMÍN anglicky esky definice A AAU - assigned amount unit jednotka pidleného množství (AAU) Emisní kvóta vyjádená v tunách ekvivalentu CO2, pidlená státm uvedeným v Píloze B Kjótského protokolu na základ redukního závazku Kjótského protokolu. Jedna jednotka AAU opravuje držitele (stát) vypustit jednu tunu CO 2. Absolute target absolutní cíl Emisní cíl úastníka stanovující strop jeho celkových emisí, nezávisle na úrovních výstup. Account úet Místo, entita informaního systému, kde jsou vedeny povolenky anebo kjótské jednotky a kde se zaznamenávají jednotlivé transakce. Account holder držitel útu Osoba, která má úet v systému rejstík Additionality dodatenost, adicionalita, pínosy realizace projekt V rámci programu snižování úink skleníkových plyn se za dodatené opatení považuje takové snížení, které by bez realizace projektu emisních kredit nenastalo. Allocation alokace Pidlení povolenek nebo kjótských jednotek jejich držitelm pro píslušné období. Allowance povolenka Termín definovaný smrnicí 2003/87/EC, v eské legislativ jde o majetkovou hodnotu odpovídající právu provozovatele zaízení vypustit do ovzduší v daném kalendáním roce ekvivalent tuny CO2. Annex I Countries Annex B Countries státy uvedené v Píloze I Rámcové úmluvy OSN o zmn klimatu (UNFCCC) státy uvedené v Píloze B Kjótského protokolu 24 pvodních lenských zemí OECD (s výjimkou Mexika a Koreji) a tzv. zem s tranzitivní ekonomikou, které podpisem UNFCCC vyjádily souhlas snížit své emise v r na hodnoty z roku signatáských zemí Kjótského protokolu, které pijaly kvantifikované závazky redukce emisí skleníkových plyn v období Poznámka Zem uvedené v Píloze B Závazek snížení emisí (Závazek v rámci bubliny EU) Evropská unie - 8 % Austrálie + 8 % Rakousko - 8 % (- 13 %) Belgie - 8 % (- 7,5 %) Blorusko Nepodepsalo Protokol Bulharsko - 8 % Kanada - 6 % Chorvatsko - 5 % eská republika - 8 % Podepsala Úmluvu v r Dánsko - 8 % (- 21 %) Estonsko - 8 % Finsko - 8 % (0 %) Francie - 8 % (0 %) Nmecko - 8 % (-21 %) ecko - 8 % (25 %) Maarsko - 6 % Island + 10 % Irsko - 8 % (+ 13 %) Itálie - 8 % (- 6,5 %) Japonsko - 6 % Litva - 8 % Lichtenštejnsko - 8 % Lotyšsko - 8 % Lucemburgsko - 8 % (- 28 %) Monako - 8 % Nový Zéland 0 % Norsko + 1 % Polsko - 6 % Portugalsko - 8 % (+ 27 %) Rumunsko - 8 % Ruská federace 0 % Slovenská rep. - 8 % Podepsala Úmluvu v r Slovinsko - 8 % Španlsko - 8 % (+ 17 %) Švédsko - 8 % (+ 4 %) Švýcarsko - 8 % eskoslovensko Nyní eská republika a Slovenská republika Nizozemsko - 8 % (- 6 %) Turecko Nepodepsalo Úmluvu ani Protokol a požádalo o vypuštní z Pílohy I Ukrajina 0 % Spojené království - 8 % (- 12 %) Spojené státy - 7 % ZEM PÍLOHY B CELKEM - 5,2 % Annex II Countries státy uvedené v Píloze II Rámcové úmluvy OSN o zmn klimatu 24 lenských zemí OECD a Evropské unie, které se zavázaly pomáhat rozvojovým zemím ke snížení jejich emisí skleníkových plyn finanní

2 B OSN o zmn klimatu asistencí a transferem technologií. Banking (or carry-over) banking Ponechání si povolenek nebo kredit za úelem využití v následujícím obchodovacím období než pro které byly vydány. Baseline or baseline emissions referenní úrove emisí, baseline Celkové množství emisí za urité asové období, používané jako referenní stav pro kvantifikaci budoucích emisních redukcí. Stav, který lze oekávat v pípad, že projekt nebude realizován. Baseline se stanovuje pro každý projekt samostatn nebo spolen pro skupinu stejných projekt (nap. biomasa, zateplování budov, energetická opatení v nemocnicích a školách, kogenerace apod.). BAT Best Available Techniques nejlepší dostupné techniky Nejlepší dostupnou technikou se rozumí nejefektivnjší a nejpokroilejší stadium vývoje inností a jejich provozních metod z hlediska efektivnosti výroby a omezení jejího dopadu na životní prostedí. Termín je definován legislativou Integrované prevence a snižování zneištní (IPPC). BAU Business as usual scenario scéná obvyklého podnikání Úrove emisí, která by nastala v pípad nevynaložení žádného úsilí na jejich snížení. Benchmarking benchmarking Metoda pidlování emisních práv (v kontextu EU ETS povolenek) na základ specifických emisních faktor udávajících množství emisí na jednotku výroby. Specifické emisní faktory mohou vycházet napíklad z nejlepších dostupných technik (BAT). Je alternativou grandfatheringu. Block blok Povolenky a kredity jsou tvoeny íslováním po blocích. Blok pedstavuje skupinu povolenek nebo kredit s adovými sériovými ísly. Každý blok je jedinený a identifikovatelný. Borrowing pjování / výpjka Použití povolenek nebo kredit z následujícího obchodního období ve stávajícím obchodním období. Bubble bublina Pojem z oblasti regulace: dva nebo více emisních provoz je chápáno, jakoby se nacházely pod jednou hypotetickou stechou a tvoily tak jeden spolený emisní zdroj. Bublina mže obsahovat dva a více emisních míst v rámci jednoho provozu, nebo dva a více rzných provoz v rámci uritého omezeného území. Rovnž zem mohou agregovat své závazky na snižování emisí do bublin a své individuální státní alokace si pak mohou vzájemn dohodnout. Evropská unie se rozhodla jít touto cestou pijetím tzv. Burden Sharing Agreement. Burden Sharing Agreement dohoda o sdílení bemene Dohoda v rámci Kjótského protokolu mezi tehdejšími státy Evropských spoleenství (EU15), podle níž lenské státy odsouhlasily realokovat své jednotky pidleného množství (AAU) v rámci bubliny EU jinak než definuje Kjótský protokol (dle Protokolu má každý lenský stát závazek redukce 8%), piemž spolené splnní tchto realokovaných závazk povede ke snížení emisí v rámci bubliny EU o 8%. Jedná se specifický pístup umožnný Kjótským protokolem. Každá lenská zem je pak spolen a striktn odpovdná za splnní celkového emisního limitu v bublin. Buyer kupující Osoba, která od jiné osoby formou koup, leasingu nebo jinou cestou pevodu kupuje kredity nebo povolenky. C Cancellation Account(s) úet / úty pro zrušení Úty, na kterých se povolenky a kjótské jednotky ruší. Cap emisní strop Limit celkových emisí za urité asové období. Carbon Dioxide (CO 2) oxid uhliitý Hlavní skleníkový plyn, který tvoí pibližn dv tetiny celkových emisí skleníkových plyn vyjádených v tunách ekvivalentu CO2. U emisí vyjadovaných v tunách uhlíku se používá následující vzorec pepotu: 1 tuna uhlíku = 12/44 (3/11) tuny CO2 nebo, vyjádeno faktorem: 1 tuna uhlíku = 3,67 tuny oxidu uhliitého. Carbon Sequestration sekvestrace / vázání uhlíku V kontextu problematiky snižování emisí skleníkových plyn se jedná o odluování uhlíku z atmosféry a jeho vázání na uritou dobu. Uhlík mže být sekvestrován nap. v lesích, pd, moích a oceánech. Categories of activities kategorie prmyslových inností Typy inností uvedené v Píloze 1 smrnice EU 2003/87/EC. CboT Chicago Board of Trade burza CBOT Komoditní burza v Chicagu CCX Chicago Climate Exchange Chicagská klimatická burza CCX Systém obchodování emisemi skleníkových plyn, zahájený v Chicagu v záí Do systému jsou zapojeny spolenosti, které se dobrovoln zavázaly snížit do roku 2006 své emise skleníkových plyn o 4 %. CDM Clean Development Mechanism mechanismus istého rozvoje Projektový mechanismus zakotvený v lánku 12 Kjótského protokolu, jehož pedmtem jsou innosti stát uvedených v Píloze I Rámcové úmluvy OSN o zmn klimatu, zamené na snížení emisí skleníkových plyn v rozvojových zemích. (CDM) Executive Board (CDM) výkonný výbor Orgán Rámcové úmluvy OSN o zmn klimatu, který bude aplikovat, provovat a kontrolovat projekty CDM projekty a autorizovat vystavování kredit CERs. Central Administrator Hlavní správce Instituce jmenovaná Evropskou komisí jako provozovatel CITL. CERs Certified Emission Reductions certifikovaná jednotka snížení emisí V kontextu programu skleníkových plyn se jedná o ovené a autentifikované snížení skleníkových plyn pomocí projekt CDM na redukci nebo sekvestraci emisí, které certifikoval píslušný výkonný výbor. Commitment Period kontrolní období (první kontrolní období): ptileté období, v jehož prbhu se signatái Kjótského protokolu zavázali snížit své celkové emise celkem o 5,2 % v porovnání s celkovou úrovní svých emisí v roce Commitment Period Reserve rezerva pro kontrolní období Každá signatáská zem Píloze B (Kjótského protokolu) musí ve svém národním rejstíku udržovat takovou rezervu emisních jednotek, která nesmí být nižší než 90 % celkového pidleného množství vypoítaného dle l. 3., par. 7 a 8. Protokolu nebo 100 % emisí poslední dostupné inventury emisí

3 Community Independent Transaction Log (CITL) nezávislá evidence transakcí Spoleenství vynásobené pti, podle toho, která z tchto dvou hodnot je nižší. Ústední místo registrovaných transakcí v rámci EU ETS. Competent Authority kompetentní orgán Orgán jmenovaný každým lenským státem EU jako národní orgán odpovdný za implementaci a dohled nad systémem obchodování s povolenkami definovaným smrnicí 2003/87/EC. Compliance splnní Pedložení ekvivalentního potu povolenek k oveným emisím provozovatele. Compliance Account úet odevzdaných povolenek Úet, kam provozovatelé odevzdávají své povolenky v souladu s ovenými emisemi. Compliance Committee výbor pro kontrolu dodržování závazk Výbor dohlížející na dodržování závazk signatáských zemí vyplývajících z Kjótského protokolu. COP Conference of Parties Konference smluvních stran (COP) COP je nejvyšší orgán UNFCCC. Úloha Konference smluvních stran (složené z více než 170 zemí, které ratifikovaly Konvenci) spoívá v podpoe a provování implementace Konvence. Credits kredity Vznikají z projekt JI a CDM a podléhají certifikaci výkonného výboru CDM. Udílejí se na základ potu tun dosaženého snížení ekvivalentu CO2 v porovnání s referenní úrovní emisí (baseline) D Directive on Emissions Trading E smrnice EU o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plyn Smrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. íjna 2003 ustavující schéma pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plyn v rámci Spoleenství a pozmující smrnici Rady 96/61/ES. Emissions emise Vypouštní skleníkových plyn do ovzduší (atmosféry), resp. skleníkové plyny vypuštné do ovzduší, jsou pedmtem regulace v rámci Kjótského protokolu i Smrnice 2003/87/EC. ERU Emission Reduction Unit jednotka snížení emisí (ERU) Emisní redukce vzniklá realizací projektu Joint Implementation. Jednotka oznaující jednu tunu CO 2 ekvivalentu v rámci realizovaného projektu JI. ERUPT Emissions Reduction Procurement Tender Program holandské vlády pro financování projekt JI. Cílem je podpora investic do projekt JI v jiných zemích formou odkupu dosažených emisních redukcí (jednotek ERU) holandskou vládou. Specifikem programu je tendrový pístup, kdy investoi do projekt nabízí dle vyhlašované zadávací dokumentace (Terms of Reference) k odupu pedpokládané emisní redukce, ze kterých si holandská váda vybírá nejlepší nabídky. Jde o aktivitu mající napomoci splnní kjótského redukního závazku Nizozemím. Emissions Trading obchodování s emisemi Ekonomický nástroj snižování emisí, který formou pevoditelných (obchodovatelných) emisních práv i emisních redukcí umožuje regulovaným subjektm flexibiln dosahovat požadovaných redukních cíl. Jedná se o pístup, který je z hlediska náklad efektivnjší než tradiní regulatorní mechanismy. EU ETS EU Emissions Trading Scheme F EU schéma pro emisní obchodování EU ETS je jeden z nástroj pro splnní redukního závazku EU vyplývajícího z Kjótského protokolu. Je definován smrnicí 2003/87/ES, která byla schválena Evropským parlamentem v ervenci 2003 a která na území EU-25 zavádí systém obchodování s emisními právy na emise skleníkových plyn pro vybrané skupiny zneiš ovatel (firem). Emisní práva jsou voln pevoditelná na území EU-25. Flexible Mechanisms flexibilní mechanismy V rámci Kjótského protokolu jsou zavedeny ti tzv. flexibilní mechanismy ke snížení globálních emisí skleníkových plyn: mezinárodní emisní obchodování (IET lánek 17 Protokolu), projekty spolené realizace (JI lánek 6 Protokolu) a mechanismus istého rozvoje (CDM lánek 12 Protokolu). Flexibilní mechanismy mohou být pouze doplkem domácích opatení, nicmén umožují globální obchodování s emisními jednotkami i emisními redukcemi v rámci Kjótského protkolu. G GEF Global Environment Facility Globální fond pro životní prostedí / Svtový program ochrany životního prostedí Instituce, která hraje klíovou roli pi ešení prioritních otázek životního prostedí, jako je napíklad problematika biodiverzity, klimatických zmn, úbytek ozónové vrstvy a zneiš ování svtových moí a oceán. Global Warming Potential potenciál globálního ohevu Potenciál globálního ohevu umožuje vzájemn porovnávat rzné skleníkové plyny v kontextu jejich relativního podílu na globálním oteplování. Umožuje tak vyjádení celkových emisí v tzv. CO2 ekvivalentu (vyjádení relativního podílu v tunách CO 2). Grandfathering grandfathering, alokace založená na historickém pístupu Pidlování emisních práv (v kontextu EU ETS povolenek) na základ emisí daného zneiš ovatele v minulosti (nap. za dané historické období). Je alternativou benchmarkingu. GHG Greenhouse Gasses skleníkové plyny Plyny, které pispívají ke klimatickým zmnám v dsledku skleníkového efektu (oxid uhliitý CO 2, oxid dusný N 2O, metan CH 4, ásten nebo zcela fluorované uhlovodíky nebo fluorid sírový SF6, halogenované uhlovodíky). Jsou definovány v Píloze A Kjótského protokolu. Greenhouse Gas Reduction snížení emisí skleníkových plyn Snížení emisí skleníkových plyn. Obvykle se uvádí v tunách ekvivalentu oxidu uhliitého (tco 2e) na základ potenciálu globálního ohevu. G77 G77 Regionální uskupení 132 rozvojových zemí, ustanovená v roce Jedna z negocianích skupin psobící v rámci UNFCCC. H Holding Account vkladový úet Bžný typ útu, který je zizován pro všechny úastníky EU ETS i obchodování v rámci Kjótského protokolu. Slouží k poátení alokaci

4 povolenek a od roku 2008 i jednotek AAU. Hot Air hot air, teplý vzduch Pevis emisních jednotek zpsobený hospodáským kolapsem nebo snížením výroby, nikoli zásluhou aktivních snah o snížení emisí. Je tak oznaován pebytek, kterým disponují pedevším státy Píloze B Kjótského protokolu, které prošly ekonomickou transformací spojenou s restrukturalizací výroby a poklesem hospodáské aktivity mající za následek výrazný pokles emisí skleníkových plyn. IETA International Emissions Trading Association Mezinárodní asociace pro obchodování s emisemi (IETA) Nezisková organizace, která byla založena v ervnu 1999 k ustanovení funkního mezinárodního rámce pro obchodování s redukcemi emisí skleníkových plyn. Mezi 90 len této mezinárodní asociace patí vedoucí nadnárodní spolenosti z oblasti obchodování s oxidem uhliitým: emitenti, zprostedkovatelé, pojistitelé, ovovatelé a právní firmy. IETA pracuje na rozvoji aktivního, globálního trhu se skleníkovými plyny, který bude jednotný ve všech státech. Pi této innosti se IETA soustedí na vytváení systém a nástroj, které zaruí efektivní obchodní spolupráci. Independent Transaction LOG (ITL) nezávislá evidence transakcí (ITL) Ústední místo registrovaných transakcí v rámci Kjótského protokolu. Analogie CITL pro globální obchodování. Installation zaízení Termín EU ETS. Stacionární technická jednotka, ve které se provozuje jedna nebo více inností, které mohou mít vliv na emise; za zaízení se nepovažují jednotky používané k výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobk a proces. IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change IPPC Integrated Pollution Prevention and Control J Mezivládní panel pro zmny klimatu (IPCC) Integrovaná prevence a omezování zneištní (IPPC) Organizace vznikla v roce 1988 poté, co valné shromáždní OSN požádalo Svtovou meteorologickou organizaci a Program pro životní prostedí (UNEP), aby upozornily na tento problém a našly zpsob, jak ho ešit. EU smrnice z roku 1996, která stanovuje pravidla prevence a omezování zneištní životního prostedí z prmyslových inností. JI Joint Implementation projekty spolené realizace (JI) Flexibilní mechanismus Kjótského protokolu, definovaný lánkem 6, v jehož rámci investorská zem investuje do konkrétního projektu snížení emisí v hostitelské zemi a za vynaložené finanní prostedky získá dosažené emisní redukce formou jednotek ERU. Oba státy musí být státy Píloze I Rámcové úmluvy OSN o zmn klimatu. K Kyoto Protocol Kjótský protokol (KP) Mezinárodní dohoda z roku 1997, která mj. definuje kvantifikované závazky vybraných prmyslových zemí snižovat emise skleníkových plyn. Umožuje dosažení závazk pomocí tzv. flexibilních mechanism. Kyoto units kjótské jednotky Jednotky emisí i emisních redukcí vyplývajících z Kjótského protokolu, každá jednotka je vyjádena v ekvivalentu oxidu uhliitého. Zejména jde o jednotky AAU, ERU, CER a RMU. L Linking Directive Propojovací smrnice Smrnice 2004/101/ES doplující smrnici 2003/87/EC umožující využití kredit ERU a CER v rámci EU ETS a propojující tak evropský a kjótský systém obchodování. LULUCF Land-use, land-use change and forestry M využití pdy, zmny využití pdy a lesnictví Aktivity, které formou tzv. propad vážou atmosférický uhlík (v pd, moích, oceánech i živých organismech, pedevším lesích) a pispívají tak ke snižování koncentrací skleníkových plyn v atmosfée. Lze je využít jako jedné z možností snižování emisí. Jedná se o metodicky velmi komplikovanou problematiku, která je navíc velmi citlivá z hlediska akceptace pro využití v rámci boje proti globálnímu oteplování. Montreal Protocol Montrealský protokol Montrealský protokol o látkách poškozujících ozónovou vrstvu Zem je mezinárodní úmluva Spojených národ, která byla uzavena v Montrealu 16. záí 1987, nabyla úinnosti v lednu 1989 a následn byla pozmnna a doplnna v Londýn (1990). Jejím cílem je regulace látek poškozujících ozónovou vrstvu Zem (tzv. freon). N National Retirement Account národní úet pro odebrání Národní úet, na který se v rámci EU ETS pevádjí odebrané povolenky, poté co byly odevzdány provozovatelem, a dále zpracovány správcem rejstíku. NGO Non Governmental Organization O OECD Organization for Cooperation and Economic Development nevládní organizace Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj V širším slova smyslu se název nevládní organizace používá pro neziskové organizace nezávislé na vlád. Nevládní organizace se obvykle zamují na snižování lidského utrpení, ochranu životní prostedí, zajištní základních sociálních služeb nebo rozvoj komunit atd. Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj byla založena v roce 1961 a sdružuje 30 lenských zemí do jednotného fóra s cílem diskutovat, rozvíjet a zdokonalovat ekonomické a sociální politiky. Offset ratio vyrovnání, offset Offsetové programy (protiúet) byly iniciovány v roce 1976 v USA jako ešení stetu mezi ekonomickým rstem a negativními tendencemi vývoje ukazatele kvality ovzduší v oblastech, které pekraovaly imisní limity. V tchto oblastech byla velmi malá nebo vbec žádná možnost alokovat nové výrobní kapacity nebo rozšíit existující podniky. V rámci offsetových program je v tchto oblastech umožnno usídlení nových podnik nebo rozšíeni stávajících podnik za pedpokladu, že získají práva na vypouštní emisí od stávajících (existujících) zdroj v dané oblasti. Jedná se o specifickou formu využití mechanismu obchodování s emisními právy. Operator provozovatel zaízení Termín EU ETS - osoba, která skuten provozuje zaízení v rámci systému EU ETS; není-li taková osoba, považuje se za provozovatele zaízení vlastník

5 P zaízení. Participant úastník Úastníkem EU ETS se rozumí fyzická osoba mající v národním rejstíku oteven alespo jeden úet. Party signatáská zem, smluvní strana Smluvní strana mezinárodní Úmluvy nebo Protokolu. V kontextu emisí skleníkových plyn je mínna UNFCCC nebo KP. Party Register národní rejstík Rejstík provozovaný státem ve smyslu národního rejstíku. Party Account národní úet Národní úet daného státu v rejstíku (v pípad R jde o státní úet R). Permit povolení Povolení je v kontextu EU ETS administrativním povolením, které musí mít všechna zaízení spadající pod psobnost EU ETS. Definuje základní práva i povinnosti provozovatele daného zaízení v rámci EU ETS, je nepenositelné. V R je nedílnou souástí povolení i monitorovací plán definující zpsob jakým bude provozovatel zaízení zjiš ovat a vykazovat emise skleníkových plyn z daného zaízení. Penalty pokuta EU ETS definuje sankce za porušování pravidel systému. V pípad, že provozovatel zaízení neodevzdá (nevyadí) množství povolenek odpovídající jeho emisím v pedchozím roce, je povinen za každou tunu nepokrytou povolenkami zaplatit pokutu. V prvním obchodovacím období je pokuta 40 EUR, v dalších obchodovacích obdobích je výše pokuty 100 EUR. Zaplacení pokuty provozovatele nezproš uje povinnosti vyadit povolenky za tyto emise v následujícím kalendáním roce. Pooling sdružování, pooling Tvorba sdružení provozovatel. Jedná se o proces sdružení více zaízení v rámci jedné aktivity (pi dodržení platných pedpis pro sdružování) do jednoho celku, za úelem jednodušší správy zaízení v rámci EU ETS. Sdružení si urí zástupce, který je odpovdný za plnní povinností sdružení ve smyslu vyazování povolenek odpovídajících vykázaným emisím za celé sdružení. Q R Registry rejstík Informaní systém zajiš ující procesy související s obchodováním s povolenkami i emisními jednotkami, pedevším ve smyslu evidence držení, pevodu a vyazování povolenek i jiných emisních jednotek i redukcí Registry Administrator/Manager správce rejstíku Správce (administrátor) rejstíku odpovdný za jeho fungování dle daných pravidel. Relative target Relativní cíl Závazek redukce emisí vyjádený ve snížení emisní náronosti na jednotku výroby i jiný relativní ukazatel. Opakem absolutního závazku. Removal Units (RMUs) jednotka sekvestrace Emisní redukce dosažená vázáním uhlíku formou propad. S Seller prodávající Osoba, která nabízí kredity i povolenky prostednictvím prodeje, pronájmu,dvoustranného obchodu nebo jiných tržních transakcí. Subsidiary Body for Scientific and Technological Advices (SBSTA) Subsidiary Body for Implementation (SBI) Jeden z orgán UNFCCC, zabývající se vdeckými, technologickými a metodickými záležitostmi. Slouží jako spojení mezi vdeckými informacemi poskytnutými odbornými zdroji a mezi politikou plnní cíl UNFCCC. SBI pomáhá pi posuzování a hodnocení plnní UNFCCC. Hraje klíovou roli pi konzultacích Národních emisních inventur a Národních sdlení pedkládaných smluvními stranami. Konferenci smluvních stran poskytuje informace o finanních mechanismech a administrativních a rozpotových záležitostech UNFCCC. Supplementarity Koncepce, kdy vedle pouhého omezování domácích emisí lze pro plnní redukních závazk Kjótského protokolu jednotlivých zemí použít ti flexibilní mechanismy, nicmén pouze jako doplku domácích opatení, která musí tvoit vtšinu snah státu pi snižování emisí. Surrender of allowances Odevzdání povolenek Proces, ve kterém provozovatel zaízení vyadí poet povolenek, které odpovídají ovenému množství emisí. Provozovatel zaízení v rámci EU ETS je povinen vyadit poet povolenek odpovídající množství ovených emisí za pedcházející kalendání rok. Provozovatelé, kteí nevyadí píslušný poet povolenek do 30.dubna následujícího roku budou penalizováni. Sustainable Development Udržitelný rozvoj Rozvoj spolenosti, který uspokojuje poteby souasné generace, aniž by omezoval poteby budoucích generací. T Target cíl Emisní cíl, v kontextu emisí skleníkových plyn jde o konkrétní závazek dosáhnout urité úrovn emisí skleníkových plyn v daném období nebo k danému datu. tco2e ekvivalent jedné tuny oxidu uhliitého Jednotka, ve které jsou vyjadovány emise skleníkových plyn. Vzhledem k tomu, že každý skleníkový plyn má jiný potenciál globálního ohevu, jsou plyny pepoítávány na ekvivalent tuny oxidu uhliitého aby bylo možno jejich vzájemné srovnání. Trading Account obchodní úet Úet, z nhož provádt obchody s povolenkami a kjótskými jednotkami. Transaction transakce Pohyb kvót a kredit z jednoho útu v rejstíku na jiný. Transfer pevod Odkazuje na pohyb povolenek z jednoho úastnického útu v rejstíku na jiný, výsledkem je zmna vlastnictví. Pevod muže být realizován pouze

6 prostednictvím rejstíku a musí být odlišen od obchodu i transakce. Trustee zástupce sdružení provozovatel, zástupce Zástupce sdružení je osoba, která na sebe pebírá urité závazky za splnní povinností len sdružení. Pedevším se jedná o závazky související s vyazováním povolenek odpovídajících verifikovaným emisím jednotlivých len sdružení. U - UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change V Rámcová úmluva OSN o zmnách klimatu Rámcová úmluva OSN o zmn klimatu byla pijata v ervnu 1992 na Konferenci OSN o životním prostedí a rozvoji (UNCED) v Rio de Janeiru a vstoupila v platnost Základním cílem Úmluvy je vytvoit pedpoklady pro urychlenou stabilizaci koncentrací skleníkových plyn v atmosfée na takové úrovni, která by zabránila nebezpené interferenci antropogenních vliv s klimatickým systémem. Verifier ovovatel Organizace/ podnik povený Kompetentním orgánem pro ovování emisních výkaz od provozovatel zaízení v rámci EU ETS. Verification ovení Proces nezávislého ovení skuteného množství emisí, emitovaných zaízením i v rámci daného projektu. W WBCSD World Business Council for Sustainable Development Svtová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj Organizace se sídlem v Ženev, která vypracovala GHG protokol a která spolen s Institutem pro svtové zdroje stanovila obecn pijatelnou metodu pro mení a vykazování emisí skleníkových plyn. WRI World Resource Institute Institut pro svtové zdroje Sdružení sídlící v Americe, které se angažuje v ochran životního prostedí a spolupracovalo se Svtovou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj na vypracování GHG Protokolu. X Y Z

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Píruka. pro. Intrastat CZ

Píruka. pro. Intrastat CZ Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004 Obsah Strana 1. Úvod. 4 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie...

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Vládní finanní statistika

Vládní finanní statistika Vládní finanní statistika Smysl a možnosti využití pro vládní hospodáskou politiku Vládní finanní statistika pedstavuje zvláštní makroekonomický statistický systém, jehož smyslem je podporovat analýzy

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

ŠESTÉ NÁRODNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K RÁMCOVÉ ÚMLUVĚ OSN O ZMĚNĚ KLIMATU VČETNĚ DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ PODLE ČL. 7.2 KJÓTSKÉHO PROTOKOLU

ŠESTÉ NÁRODNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K RÁMCOVÉ ÚMLUVĚ OSN O ZMĚNĚ KLIMATU VČETNĚ DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ PODLE ČL. 7.2 KJÓTSKÉHO PROTOKOLU ŠESTÉ NÁRODNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K RÁMCOVÉ ÚMLUVĚ OSN O ZMĚNĚ KLIMATU VČETNĚ DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ PODLE ČL. 7.2 KJÓTSKÉHO PROTOKOLU Ministerstvo životního prostředí České republiky Praha 2013 1

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ časopis vydávaný občanským sdružením Česká společnost pro právo životního prostředí Evidenční číslo MK ČR E 11476 ISSN: 1213-5542 Adresa redakce: Česká společnost pro právo

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více