dtství u dosplé populace R projekt dpoený Interní grantovou agenturou MZ R a realizovaný týmem odborník Linky bezpeí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dtství u dosplé populace R projekt dpoený Interní grantovou agenturou MZ R a realizovaný týmem odborník Linky bezpeí"

Transkript

1 Nkteré výsledky reprezentativní Retrospektivní studie sexuálního zneužívání v dtství u dosplé populace R a Retrospektivní studie fyzického a psychického týrání v dtství u dosplé populace R projekt dpoený Interní grantovou agenturou MZ R a realizovaný týmem odborník Linky bezpeí

2 Zkušenost každého druhého dítte : uhození nebo bití rukou pes zadek, facka, pohlavek, tahání za vlasy i za uši, cloumáníi strkání, kousání apod. Zkušenost se zámrným užitím síly Bez zkušenosti 16,9% Zámrné užití síly 83,1% Tlesné tresty 24,4% 58,7% Fyzické týrání Fyzické násilí vi dítti bývá v mnoha pípadech jen jednou z forem násilí, které se v rodin vyskytuje Zkušenost 1/4 dtí (24,4%) fyzické týrání uhození nebo bití njakým(i) pedmtem(ty) nebo pstí do hlavy i jinde na tle, kopání, opaení nebo popálení, svazování a pivazování, poezání nožem i jiným ostrým pedmtem, dušení nebo škrcení, postelení apod.

3 2/3 dtí jsou opakovan vystavovány nkteré z forem psychického týrání - dít je svými rodii odmítáno, zavrhováno, ignorováno, násiln izolováno, není mu vnován dostatek asu a pozornosti, je mu odpírána bezpodmínená láska a náklonnost, je vystavováno závažným konfliktm v rodin, je citov vydíráno apod. Nezanechává viditelné stopy asto se vyskytuje v kombinaci s dalšími formami týrání Riziko vyplývá zejména z kumulativního vlivu opakovaného týrání

4 Jednotlivé formy a podoby psychického týrání se kumulují, dochází ke kumulaci s dalšími formami špatného zacházení s dtmi Alarmující je skutenost, že dítti je ubližováno nejastji tmi nejbližšími - rodii, a to v mnoha pípadech po dlouhou dobu, kdy se násilí a jednotlivé jeho formy stupují a kumulují Nejastji uvádné formy psychického týrání % 1. Chování dosplého vyvolávající pocity zbytenosti, méncennosti 63,6% 2. Pocit, že dosplý nebere dít na vdomí 59,5% 3. Znehodnocování myšlenek a pocit dítte dosplým 48,1% 4. Ponižování 38,6% 5. Omezování v kontaktu s kamarády i jinými blízkými osobami 29,4% 6. Nadávky, vulgární oslovování ze strany dosplého 27,8% 7. Opakované vysmívání se dítti 27,2% 8. Pocity strachu i hrzy vyvolané chováním dosplého 21,9% 9. Opakovaná lhostejnost dosplého k dítti 21,6%

5 ! " Celkem 25,7% dosplých zažilo v dtství sexuálního zneužití nkterou z forem V dtství byla sexuáln zneužita každá tetí žena a tém každý pátý muž Více než v 1/2 pípad byli za pvodce zneužívání oznaeni rodie i jiná píbuzná nebo dítti známá osoba Graf : Pvodci sexuálního zneužívání v dtství Rodie nebo píbuzné osoby Nepíbuzné, známé osoby Nepíbuzné, cizí osoby tém 60% zneužívaných dtí bylo zneužito kontaktní formou (formou tlesné penetrace 1/10) 56,5% zneužívaných dtí a dospívajících bylo zneužito nejmén dvakrát a vícekrát prmrný vk zaátku zneužívání byl 11,4 let prmrná doba kontaktního zneužívání dítte píbuznou osobou - 3,8 roku

6 # $ % "! & absence pocitu jistoty a bezpeí pocity méncennosti, odlišnosti narušené sebevdomí dítte (sníženéi žádné sebevdomí) ztráta pocitu vlastní hodnoty, absence smyslu života Možný zaátek kariéry agresora a strjce šikany agresivní chování jako model a norma chování neschopnost empatie, bezohlednost, rysy egocentrismu odlišné vnímání hodnotového systému, deviantní hodnotová orientace odlišný životní styl raný kontakt s alkoholem i jinou drogou Cestou necestou vhodné obti šikanování oslabená rodiovská kontrola - problematika kvality trávení volného asu

7 ! ' Spolenost - kdo je vlastn úspšný, uznávaný - otázka idol, vzor... - v potu je síla - rozpouští se individuální odpovdnost - já to nebyl, to oni... - nápodoba agresivního chování - chci být jako on Vliv party Nuda Poítaové hry Akní filmy - asté sledování brutálních scén bez doprovodného komentáe - ztráta orientace mezi skutenou a virtuální realitou ale jemu se taky nic nestalo - deformace komunikace a sociálního cítní - ztráta schopnosti navázat a udržet hodnotný vztah Reklama životní styl hodnoty - soucit, podpora a ochrana slabších apod. - to se nenosí!! - bažení po nem novém, extrémním... Neschopnost empatie, soucitu...když on provokoval, zasloužil si to! to ho pece nemohlo tak strašn bolet, vždy jsem mu jen

8 ( )

9 ( ) pevážn se nejedná o psychopatologii agresoi nebývají sadistití psychoapti jedná se pevážn o problém duchovního rozmru lovka a jeho morálky charakteristické znaky osobnosti agresora : sebestednost, egocentrické tendence posilují vrozenou touhu po moci neschopnost empatie neschopnost vnímat poteby, bolest druhého chybjící mravní hodnoty, bez vdomých pocit viny nekultivovaná a netransformovaná agrese slouží primitivnímu já a opt uspokojení pouze vlastních poteb moci a uspokojení z ní

10 * Typické rysy : Obtí šikanování se mže stát prakticky kdokoli bojácnost a zranitelnost neschopnost svj strach skrýt vrozená slabá reaktivita ve stresových, zátžových situacích astý strach ze selhání, pocity vlastní viny, výitky, pocity méncennosti, nedostaivosti, pílišná sebekritinost apod. Uzavenost, mírnost

11 + )!

12 + )! ponižující pezdívka, posmšné poznámky, astá kritika obti manipulativní píkazy nátlak k vcnému nebo penžnímu plnní dary, výkupné,placení za agresora fyzická agrese vi obti - obse nebráníi je pi své obran neúspšná rzná zranní, jejichž význam ob zlehuje i nedokáže píinu uspokojiv vysvtlit, zranní jsou astjší asté poniení i ztráty školních pomcek, osobních vcí nebo ástí odvu, dít chodí ze školy hladové astjší žádosti o peníze souasn však nedokáže udat vrohodný dvod krádeže penzi rzných pedmt z domova agresivní chování k sourozencm nebo jiným dtem i rodim. poruchy spánku, noní dsy, nechutenství

13 + )! chronické depresivní stavy, smutek, plativost, sebevražedné myšlenky výkyvy nálad, dít se stává introvertním, uzaveným, plachým poruchy pizpsobivosti poruchy vývoje osobnosti - poruchy sebehodnocení a narušené, negativní sebepojetí, celková nejistota, stále pítomný strach negativní vztah ke škole, ztráta zájmu o uení, zhoršení prospchu psychosomatické potíže - únava, nevolnost, bolesti hlavy, bicha, zad, ranní nevolnosti se zvracením, dusivé astmatické záchvaty apod. útky do nemoci, asté neomluvené absence záškoláctví, útky z domova pozdní píchody do školy a ze školy dom dít nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný as, nemá s kým chodit ven spod., zdržuje se doma více, než mlo ve zvyku.

14 + )! Varovné signály upozorující na možnost vzniku i existence šikanování je teba zámrn a systematicky vyhledávat Opakovaná sociometrická šetení Anonymní dotazníky zamené na detekci šikany Schránky dvry Besedy, neformální setkání, tídnické hodiny Pozorování

15 , -.

16 / 0! Dostatek kvalitních informací týkající se fenoménu šikanování Vnímavost k problematice schopnost detekovat i nepímé varující signály upozorující na možnost existence šikanování Vnímavost k pocitm a potebám zejména obti, ale i agresora a dalších aktér šikanování Ochota pomoci, problém ešit Schopnost správn diagnostikovat, nabídnout adekvátní ochranu a pomoc, vetn správného zhodnocení vlastního potenciálu problém ešit

17 ) " Správná diagnostika stupn a závažnosti šikany je klíovým momentem pokroilá stádia šikany kladou odlišné, vyšší nároky zejména na odborn vedené vyšetování, metody ešení a nápravná opatení Pedagogicko - psychologické poradny, stediska výchovné pée, linky dvry, krizová centra, speciáln pedagogická centra apod. Odpor proti rozkrytí šikanování bývá organizovaný a mimoádn silný tém všichni systémov lžou a zapírají, vysoké riziko kivých, zmanipulovaných výpovdí obtí, svdk i falešných svdk

18 ) 0 1 2!! 3 1. Rozhovor s tmi, kteí na šikanování upozornili a s obmi 2. Nalezení vhodných svdk 3. Individuální, pípadn konfrontaní rozhovory se svdky (nikoli však konfrontace obtí a agresor) 4. Zajištní ochrany obtem 5. Rozhovor s agresory, pípadn konfrontace mezi nimi Cíl : zmapovat : - kdo a kolik je obtí - kdo je agresorem kdo je iniciátor, kdo je aktivní úastník - kde, kdy a jakým zpsobem docházelo k šikanování odhad závažnosti šikany

19 Samotný rozhovor s obtí šikany by ml být nejen prostedkem k diagnostice, ale i první pomocí adresovanou obti šikanování ob asto nkolik marných pokus šikanování zastavit, bránit se pocity selhání, pocity viny, méncennosti umn využívané a sycené agresorem asto dlouhodobá zkušenost s ubližováním psychického i fyzického rázu strach, úzkost, obavy z prozrazení a odvety agresora i zbytku skupiny Brát ob vážn Nebagatelizovat pocity a zkušenosti obse asto nachází ve stavu krajní nouze, krize Poskytnout emoní podporu

20 ( " Orientaní ukazatelé : 1) Hodnocení chování, vztah a celkové atmosféry postižené skupiny Poátení stádia obti i svdkové celkem ochotn spolupracují a vypovídají kdo, jak, kdy a koho šikanoval, smrem k obti je projevován soucit a snaha zamezit dalšímu ubližování, agresor a jeho chování není dosud vnímáno jednoznan pozitivn Pokroilá stádia patrná tžká atnmosféra strachu, silné obavy pekroit tabu mlení, neochota vypovídat, popípad jsou výpovdi nevrohodné, násilí je bagatelizováno nebo zcela popíráno, ob je znevažována a kritizována, naopak agresor je hodnocen pozitivn 2) Zjištní závažnosti a etnosti agresivních projev míra brutality 3) Doba trvání šikanování hranice cca 3 msíc 4) Poet obtí a agresor

21 / 0 Nápravná opatení v rámci první pomoci Cíl : Co nejrychlejší a razantní zastavení dalšího šikanování Zajištní ochrany obtem Obnovení oficiálních norem 2 základní metody : 1. Restrikce metoda vnjšího nátlaku cílem je prostednictvím trestu a strachu pinutit agresory, aby zastavili šikanování a dodržovali oficiální normy 2. Metoda usmíení cílem je nastolit spolupráci a zmnu vztah mezi agresorem a obtí

22 # 1 ' Šikana není v našem právním ádu právn jednoznan definována a nelze ji z právního hlediska pojmout jako jeden celek Jedná se o složitý a komplexní problém - svými znaky a dsledky šikanování zasahuje do rzných právních odvtví Šikanování mže svým charakterem naplovat podstatu trestných in poškozování cizí vci, krádeže, loupeže, neoprávnného užívání cizí vci, vydírání, útisku, ale i ublížení na zdraví, omezování nebo zbavení osobní svobody, vydírání, útisku, znásilnní, pohlavního zneužívání apod.

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Manažerské dovednosti

Manažerské dovednosti Manažerské dovednosti Petra Rohlíková MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 2008 Obsah: Sociální pozice a role manažera Osobnost manažera Osobní kvalita manažera Kompetence manažera Autorita manažera Urení kompetence

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

práce s třídním kolektivem Metodika

práce s třídním kolektivem Metodika 6 práce s třídním kolektivem Metodika práce s třídním kolektivem Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Dagmar Pitnerová,

Více

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Autorský kolektiv Věra Bechyňová, DiS. PhDr. Věduna Bubleová Mgr. Zora Dušková Bc. Radka Dydňanská PhDr. Šárka Gjuričová Mgr. Marta Konvičková

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Systém pomoci v oblasti domácího násilí

Systém pomoci v oblasti domácího násilí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Systém pomoci v oblasti domácího násilí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Monika Benešová Mgr. Eliška Lindovská

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Specifika krizové intervence u syndromu CAN Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Bc. Vladimíra Jůzová Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Tomáš

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Minimálního preventivního programu Školní program proti šikanování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více