Mgr. Petr Hanuš Bc. Monika Lainová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Petr Hanuš Bc. Monika Lainová"

Transkript

1 Mgr. Petr Hanuš Bc. Monika Lainová

2 Co je norma? Hranice mezi normalitou a abnormalitou, patologií je velmi kehká a pohyblivá - mní se v ase, v závislosti na sociokulturním kontextu. Za normu bývá ve spolenosti považováno to, co je v dané spolenosti a kultue obvyklé. obvyklé, bžné???

3 Rodina a její vliv Rodinná patologie - ohrožující faktory: - výskyt fyzického týrání, psychického týrání, zanedbávání, sexuálního zneužívání dtíi dospívajících, alkoholismus rodi, zneužívání drog, domácí násilí, ale i rozvodovost, nezamstnanost apod. - je ohrožen zdravý vývoj osobnosti dítte, v nkterých pípadech zdravíi dokonce i život dítte, dospívajícího - problematickái chybjící výchova k ádu a dodržování ur. norem, pravidel chování -asto chybí vlastní pozitivní píklad - problematický výchovný styl rodi : - nejednotnost, nedslednost - extrémn tvrdý i naopak zanedbávající pístup k dítti, lhostejnost (ale rovnž i problematika rodiovské hyperpée) - latentní rodinná patologie - psychická, zejména pak citová subdeprivace

4 Rodina - ohrožující faktory 2 základní mechanismy ohrožení prosperity dítte : 1) dít se stává svdkem nebo dokonce obtí násilí páchaného v rámci rodiny 2) narušená rodinná konstelace i atmosféra neumožuje ádnou a kvalitní rodiovskou péi

5 Tlesné týrání Celkem 83,1% respondent ve svém dtství zažilo alespo jednu z forem tlesného trestání nebo fyzického týrání, popípad obojí. Jen 16,9% uvádí, že ve svém dtství nebylo vystaveno žádné z forem zámrného zneužití síly. Zkušenost se zámrným užitím síly Zkušenost každého druhého dítte : uhození nebo bití rukou pes zadek, facka, pohlavek, tahání za vlasy i za uši, cloumáníi strkání, kousání Bez zkušenosti Zámrné užití síly 16,9% 83,1% Tlesné tresty 24,4% 58,7% Fyzické týrání Zkušenost 1/4 dtí : uhození nebo bití njakým(i) pedmtem(ty) nebo pstí do hlavy i jinde na tle, kopání, opaení nebo popálení, svazování a pivazování, poezání nožem i jiným ostrým pedmtem, dušení nebo škrcení, postelení apod. Fyzické násilí vi dítti bývá v mnoha pípadech jen jednou z forem násilí, které se v rodin vyskytuje.

6 Nezanechává viditelné stopy Psychické týrání asto se vyskytuje v kombinaci s dalšími formami týrání Riziko vyplývá zejména z kumulativního vlivu opakovaných výskyt týrání Cca 2/3 dtí jsou opakovan vystavovány nkteré z forem psychického týrání Citová subdeprivace Nejastji uvádné formy psychického týrání % 1. Chování dosplého vyvolávající pocity zbytenosti, méncennosti 63,6% 2. Pocit, že dosplý nebere dít na vdomí 59,5% 3. Znehodnocování myšlenek a pocit dítte dosplým 48,1% 4. Ponižování 38,6% 5. Omezování v kontaktu s kamarády i jinými blízkými osobami 29,4% 6. Nadávky, vulgární oslovování ze strany dosplého 27,8% 7. Opakované vysmívání se dítti 27,2% 8. Pocity strachu i hrzy vyvolané chováním dosplého 21,9% 9. Opakovaná lhostejnost dosplého k dítti 21,6% Psychicky týrané dít je svými rodii odmítáno, zavrhováno, ignorováno, násiln izolováno, není mu vnován dostatek asu a pozornosti, je mu odpírána bezpodmínená láska a náklonnost, je vystavováno závažným konfliktm v rodin, je citov vydíráno apod. Zdroj : Retrospektivní studie fyzického a psychického týrání v dtství u dosplé populace R

7 Sexuální zneužívání Celkem 25,7% dosplých zažilo v dtství nkterou z forem sexuálního zneužití. V dtství byla sexuáln zneužita každá tetí žena a tém každý pátý muž. Graf : Pvodci sexuálního zneužívání v dtství Rodie nebo píbuzné osoby Nepíbuzné, cizí osoby Více než v 1/2 pípad byli za pvodce zneužívání oznaeni rodie i jiná píbuzná nebo dítti známá osoba Nepíbuzné, známé osoby tém 60% zneužívaných dtí bylo zneužito kontaktní formou (formou tlesné penetrace 1/10) 56,5% zneužívaných dtí a dospívajících bylo zneužito nejmén dvakrát a vícekrát prmrný vk zaátku zneužívání byl 11,4 let prmrná doba kontaktního zneužívání dítte píbuznou osobou - 3,8 roku

8 a výsledek? Kde hledat?? Hledání korektivní zkušenosti Najde, nenajde?? absence pocitu jistoty a bezpeí narušené sebevdomí dítte (sníženéi žádné sebevdomí) ztráta pocitu vlastní hodnoty, absence smyslu života agresivní chování jako model a norma chování odlišné vnímání hodnotového systému, deviantní hodnotová orientace odlišný životní styl raný kontakt s alkoholem i jinou drogou oslabená rodiovská kontrola - problematika kvality trávení volného asu neschopnost empatie, bezohlednost, rysy egocentrismu pocity méncennosti, odlišnosti a cena??

9 Vrstevnická skupina Po rodin nejdležitjší socializaníinitel Spolenáinnost podporuje vzájemnou soudržnost a pocit sounáležitosti s celkem - uspokojuje potebu dospívajícího nkam patit a souasn se odlišit od svta dosplých - parta, gang nabízí relativní pocit nezávislosti na dosplých a souasn sytí pocit opory a ochrany - to vše však za pedpokladu, že se len skupiny podídí skupinovým normám, které v nkterých pípadech nabývají sociáln - patologických rys - vrstevnická skupina vytváí na svéleny velký tlak ve smru podízení se skupinovým normám (ty se mohou velmi diametráln lišit od norem obecn uznávaných) - nap. o samot pije alkohol pouze 5% mladistvých, zatímco s kamarády a ve skupin vrstevník 77,5% - zdrcující vtšina zejména kriminálního chování, ale i alkoholismus i zneužívání drog se objevuje pedevším v prostedí part - nikoli v rodinách

10 Spolenost a její vliv - oslabení sociální kontroly (nap. anonymita sídliš, oslabení vzájemných vztah, lhostejnost ) - tolerantnost k uritým formám nežádoucího chování - nap. liberální pístup ke konzumaci alkoholu, tabakismu, a to i v pípad dospívajících - dostupnost (nap. hustá sí výherních automat, pomrn snadný pístup dtí a dospívajících k alkoholu, cigaretám a dalším drogám, ale i non-stop zastavárny apod.) - negativní vliv médií, reklamy - popularizace, propagace nevhodných vzor chování, hodnotového systému, životního stylu - uruje, co je žádoucí, módní, in (akní filmy, reklamy apod.)

11 Sociáln patologické jevy

12 Charakteristické znaky : Šikana - Úmysl ublížit druhému - a fyzicky nebo psychicky - Samoúelnost násiln ponižujícího chování - Nepomr sil mezi útoníkem a obtí - pevaha útoníka mže být skutená nebo jen zdánlivá - Neschopnost obti úinn bránit - ob se neumí nebo není z rzných píin schopna se bránit - v urité podob vyskytuje ve všech školách všech typ a stup - nejedná se pouze o problém agresor - ob, jedná se o onemocnní celé skupiny, - obtí se mže stát kdokoli - a pro njaký handicap i naopak uritou pednost - pro vznik šikany není nutn poteba pítomnost osobnosti s patologickými rysy - výborná vnjší káze není známkou i dkazem nepítomnosti šikany - v nkterých pípadech napluje podstatu trestných in - nap. krádež, loupež, omezováníi zbavení osobní svobody, zastrašování, vydírání, ublížení na zdraví apod.

13 na alkoholu na TV Závislosti na poítaových hrách Rozšíenost širokého spektra závislostí mezi dtmi na nikotinu Drogové a nedrogové závislosti Spolená charakteristika : na práci na mobilu - neodolatelná touhalovka po nem, co mu pináší píjemný prožitek - chování, užívání látky, která pináší píjemné prožitky, se stává os. dominantou - snížené sebeovládání - pokud jde o zaátek, ukonení nebo množství - zvyšování tolerance - postupné zanedbávání jiných zájm, potšeníi povinností - pokraování i pes jasný dkaz zjevn škodlivých následk - zmna chování, prožívání, negativní zásah do osobnosti lovka na sexu na alkoholu na Internetu na výherním automatu Droga = nco, co poutá na drogách

14 Konzumace alkoholu vtšina adolescent uvádí první zkušenost s alkoholem v období 9-11let 1/3 patnácti - až osmnáctiletých pila alkohol alespo jednou týdn pohledu - pouze 17% dospívajících v této vkové skupin zcela abstinovalo (abstinence je prožívána jako vhodná, nikoli však jako vzor chování (není atraktivní z vlastní prestiže ve skupin, vlastního životního stylu...) mladí lidé pijí o samot jen velmi zídka nejastji dochází ke konzumaci extrémního množství alkoholu ve spolenosti - cca každétvrté napití koní v pípad mladých muž opilostí - mimoádn ohrožená skupina = chlapci a mladí muži, jejichž otec je závislý na alkoholu Tabulka.2 : Zkušenosti žák ZŠ s alkoholickými nápoji (Czémy, 1992) Alkohol 2. t. ZŠ 4. t. ZŠ 6. t. ZŠ Pivo 21,6% 41,4% 66,4% Víno 12,1% 34,2% 62,5% Destiláty 6,7% 18,8% 40,7% Opravdová opilost : 7% dívek a 15% chlapc ve vku let, 22% dívek a 37% chlapc ve vku let (1994)

15 Nikotinismus kouí se v 57% rodin 3/4 dospívajících nabudou první zkušenost s cigaretou do 15 let svého vku - v této dob zaíná pravideln kouit cca 1/3 dospívajících - pravideln každý den kouí více než 40% stedoškolák návyk na nikotin vzniká u dtí velmi rychle - staí již dv cigarety týdn klíový motiv : - konformita se skupinovými normami - každý druhý dospívající vyzkouší svou první cigaretu s páteli - oslabení pocit nejistoty, méncennosti Poet žák ZŠ a SŠ 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% Dynamika drogové scény a sociálního klimatu dtí a mládeže (Zdroj : Falá a kol., Brno 2003) Zkušenost s kouením nad 5 cigaret denn Žáci ZŠ Žáci SŠ 3,7% 14,1% 4,3% 13,2% 17,6% 5,1% 4,8% 14,1% Jsem in a nkam patím 0,00% Vývoj v letech

16 Jiné drogy Nárst užívání drog u nezletilých - až 40% mladistvých ve vku let má zkušenost s drogou, 10-15% opakované užívání) Významn se snižuje vk první zkušenosti s drogou -nabídka drogy i první zkušenost s ní se pesouvá ze stedních škol a uiliš do základních škol Vková hranice dtí picházejících do styku s drogou se snížila na 12 let Nejastjší motivace : - poteba zvládnout stres, vyešit konfliktní situace, problémy, zbavit se nejistoty, zvýšit sebevdomí - poteba dosáhnout uspokojení, pocit pohody, odreagování - poteba uniknout nud, získat nové, mimoádné zážitky, které nejsou jinak bžn dostupné - poteba sociální konformity - poteba obstát, být akceptován skupinou Vk první zkušenosti s drogou 17, , , , ,5 Prmrný vk první zkušenosti s drogou Zdroj : Sak, 1996 (2000) 17,2 15,9 14, Vkové skupiny dotázaných respondent

17 Patologické hráství = závislost na he -lovk je neovladateln puzen ke he i hazardní he - hra na hracích automatech zcela dominují nad sociálními, materiálními, rodinnými a pracovními (školními) hodnotami, povinnostmi - v mnohém pipomíná závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách - dle odhad psycholog jsou v R závislá na hracích automatech cca 3% populace - klesá vková hranice závislých na hracích automatech - u dtí a mladistvých se vytváí závislost mnohem rychleji - staí nkolik týdni msíc (u dosplých v horizontu cca 1-3 let) V roce 1995 mly s výherními automaty zkušenost více než 2/3 šestnáctiletých (74%chlapc a 51% dívek), (Zdroj : Czémy, 1995). Hraní na výherních automatech Celkem Dívky Chlapci Nejmén jedna zkušenost 63,4% 51,3% 73,5% 3x a vácekrát za poslední msíc 4,9% 1,6% 7,7%

18 Závislost na poítaových hrách - virtuální realita, alternativní model reálného svta = možnost odpoutání se od skutené reality, únik... jsem pánem tohohle svta, jsem nepemožitelný, úspšný, obávaný táta poád pije, bije mámu i m, máma se bojí, ve škole mi to nejde a nebaví, nemám žádného kámoše... Kdo si hraje - nezlobí??!! Možná rizika a úskalí poítaových her : - aktivní podíl na násilí (násilí = prostedek k dosažení cíle, úspch je primárn založen na násilí - riziko nápodoby násilného chování dle herního vzoru v reálné situaci (neschopnost použít jiné, adekvátnjší vzorce chování pro jejich absenci i pocit, že nepinesou kýžený úspch apod.) - rst verbálníi fyzické agresivity - deformace komunikace, sociálního cítní - riziko ztráty orientace, rozlišení mezi virtuální a skutenou realitou

19 Rizikové sexuální chování Vtšina mládeže zahajuje svj sexuální život v etap sociální nezralosti - znanáást však již i v etap mentální nezralosti - negativní vliv médií - vytváí dojem, že raná sexualita je pirozenou souástí identity a image mladého lovka Získaná sterilita u dívek Konflikt se zákonem AIDS! Jiné pohlavn penosné nemoci Láska? Sex Nechtné thotenství Zodpovdnost 80% 60% 40% 20% Vk zahájení sexuálního života u dospívajících 5% 25% 50% 64% 75% 0% 14 let 15 let 16 let 17 let 18 let Vk - jako potvrzení vlastní normality?!! Zdroj : Weis a kol., jako potvrzení vlastní atraktivity?!! - jako potvrzení vztahu?!! Co je to vlastn láska??

20 Rizikové sexuální chování - promiskuita -eští adolescenti jsou mírn promiskuitnjší než jejich západoevropštíi amerití vrstevníci!!! pouze cca 10% ze sex. aktivních adolescent používalo pravideln kondom!!! Co je to bezpený sex? Vím = umím?? Bezpený sex je když naši nejsou doma a do hodiny se urit nevrátí... Poet sexuálních partner u adolescent ve vku let Sexuáln aktivní adolescenti 30% 20% 10% 0% 25%! Dti mají dti! 20% 17% 13% 15% 4% partn partn. Poet sexuálních partner Zdroj : Raboch a kol., 1995

21 Delikventní chování, kriminalita - Mladiství (15-18let) mají na svdomí témtvrtinu všech trestných in, dv tetiny pak mládež (do vku 29 let). - už mezi mladistvými se objevuje asi 20 % recidivist - 1/3 trestnéinnosti mladistvých tvoí majetková trestnáinnost (vykrádání osobních automobil, krádeže penz, alkoholu a cigaret, spoteb. elektroniky, jízdních kol a motorových vozidel - v pevážné vtšin pípad se jedná o trestnou innost páchanou ve skupin - narstá poet pípad násilné trestnéinnosti (loupeže, vandalismus, znásilnní, ubližování na zdraví apod.) a in spáchaných pod vlivem alkoholu i jiných drog - zvyšuje samoúelná brutalita a bezohlednost - specifická oblast tr. innosti = prostituce mladistvých (fenomén relativn nový) - (mladiství se podílejí na tr. inech mravnostní povahy cca 1/5) - Narstají poty pípad dtské kriminality (dti do 15 let) - z hlediska právní odpovdnosti je trestnáinnost dtí prakticky nepostižitelná

22 Sebevražedné chování Nkolik ošidných mýt o sebevražedném jednání : - Pes, který štká, nekouše - ten, kdo mluví o sebevražd, ji nespáchá - Pemýšlí-li nkdo o sebevražd : Výskyt sebevražednosti : - nehledá pomoc - chybí varovné signály - poet sebevražedných pokus se odhaduje na deseti - až dvacetinásobek dokonaných sebevražd - u dívek a žen pevažují sebevražedné pokusy (a to farmaky), u muž je vysoký výskyt dokonaných sebevražd (a to formou obšení, skoku z výšky nebo zastelením) - poet suicidálních pokus kulminuje v mladších vkových skupinách (nejvyšší je v adolescenci, a to zejména u dívek) - poet dokonaných sebevražd se naopak zvyšuje s pibývajícím vkem

23 Vývoj suicidality v dtském a adolescentním vku vykazuje v posledních letech vzestupný trend Možné píiny : - rodinné problémy (cca 45%) - školní problémy (35%) - partnerské vztahy - duševní onemocnní, zdravotní problémy Sebevražda bývá asto zoufalým výkikem o pomoc Sebevražedné chování V roce 2000 zemelo sebevraždou celkem 1649 osob, v roce 2001 to bylo sebevraždy stojí po úrazech a úmrtích nešastnou náhodou na druhém míst mezi nejetnjšími píinami úmrtí, teprve na tetím míst v poadí jsou úmrtí následkem dopravní nehody Poet dokonaných sui cidií udt í aadol escent v letech (na osob) Do 14 let let

24 Dkuji za pozornost!

dtství u dosplé populace R projekt dpoený Interní grantovou agenturou MZ R a realizovaný týmem odborník Linky bezpeí

dtství u dosplé populace R projekt dpoený Interní grantovou agenturou MZ R a realizovaný týmem odborník Linky bezpeí Nkteré výsledky reprezentativní Retrospektivní studie sexuálního zneužívání v dtství u dosplé populace R a Retrospektivní studie fyzického a psychického týrání v dtství u dosplé populace R projekt dpoený

Více

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková Vážení a milí tenái, rádi jsme pro vás pipravili další tištné vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nepináší, tak jako dosud, vlastní tvorbu našich pispvatel senior, ale slovo odbornice ke zdravotn-sociální

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Závislost na poítaových hrách novodobý fenomén

Závislost na poítaových hrách novodobý fenomén Závislost na poítaových hrách novodobý fenomén Poítaové hry a pípadná závislost na nich jsou pomrn novodobým fenoménem. V dnešní dob zasahuje díky masivnímu rozvoji výpoetní techniky tento fenomén stále

Více

Aplikované obory viz. dále + s psychologií a psychology se m žeme setkat i v dalších aplikovaných oblastech ve sportu, u soud (forenzní), v um ní

Aplikované obory viz. dále + s psychologií a psychology se m žeme setkat i v dalších aplikovaných oblastech ve sportu, u soud (forenzní), v um ní 1 EDMT PSYCHOLOGIE Psychologie = vda o lidské psychice, jednání a prožívání Základní teoretické obory rozvíjejí a zkoumají obecné zákonitosti lidské psychiky obecné poznatky tchto obor jsou využívány v

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM StreSS ManageMent Jaroslav Jančík Obsah 1 Stres... 6 2 Zdroje stresu... 8 3 Mobbing stres na pracovišti... 11 4 Nkteré asté píznaky stresu... 15 5 Jak zvládat

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V DĚTSKÉM DOMOVĚ

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V DĚTSKÉM DOMOVĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií MILADA KADALOVÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky PREVENCE SOCIÁLNĚ

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Scénotest možnosti analýzy pro praxi i výzkum

Scénotest možnosti analýzy pro praxi i výzkum Scénotest možnosti analýzy pro praxi i výzkum webové pílohy k lánku Pavel Humpolíek (hump@phil.muni.cz) Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Obsah dokumentu: Píloha 1: Analýza

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Závrená práce posluchae kurzu

Závrená práce posluchae kurzu Závrená práce posluchae kurzu Manažei - kurz efektivního ízení 2004/2005 Název práce: Motivace k dobrovolnictví Jméno a píjmení Jaroslav Hynek Rok: 2005 PROHLAŠUJI, že jsem tuto závrenou práci vypracoval

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU Roman Pešek, Kateřina

Více

Klíová slova: náboženství, nové (alternativní) náboženství, spiritualita, religiozita, mládež, náboženské prožívání

Klíová slova: náboženství, nové (alternativní) náboženství, spiritualita, religiozita, mládež, náboženské prožívání ABSTRAKT V bakaláské práci se zabývám spiritualitou v život stedoškolské mládeže a zamuji se na nová náboženství. V teoretické ásti definuji základní pojmy, popisuji historický vývoj nových náboženství,

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Obsah 1 Úvod... 9 ~ 6 ~ 2 Vymezení rizikového chování... 11. 2.1 Konstrukt rizikového (problémového) chování - klasické pojetí...

Obsah 1 Úvod... 9 ~ 6 ~ 2 Vymezení rizikového chování... 11. 2.1 Konstrukt rizikového (problémového) chování - klasické pojetí... Obsah 1 Úvod... 9 2 Vymezení rizikového chování... 11 2.1 Konstrukt rizikového (problémového) chování - klasické pojetí... 11 2.2 Subjektivní pojetí rizikového (problémového) chování... 14 2.3 Typy rizikového

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

Prevence sociálně patologických jevů

Prevence sociálně patologických jevů Univerzita Jana Evangelity Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta Prevence sociálně patologických jevů Otakar Fleischmann Studijní opora výběrového kurzu 2001 Studijní opora výběrového kurzu Prevence

Více

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Kolektiv autor pedagogové ZŠ Letovice, ZŠ a MŠ Ketín Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s.

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. Poruchy chování Poruchy chování v dtství pedstavují pomrn

Více

Manažerské dovednosti

Manažerské dovednosti Manažerské dovednosti Petra Rohlíková MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 2008 Obsah: Sociální pozice a role manažera Osobnost manažera Osobní kvalita manažera Kompetence manažera Autorita manažera Urení kompetence

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc.

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc. Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka RNDr. Marta Sližová, CSc. Bakaláská práce 2007 ABSTRAKT Bakaláská práce reflektuje zkušenosti z individuálních kurz eštiny pro dosplé cizince. Teoretická

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více