D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013"

Transkript

1 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013

2 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém eit eny ve vkové kategorii 30-44, tedy eny s malými dtmi, eny na mateské pedstavují 28 % klientek

3 MEZIGENERANÍ PENOS NÁSILÍ Roky 2006 a 2008: 51 % en oznauje svou pvodní rodinu za konfliktní, (z toho 20 % oznauje pímo domácí násilí v pvodní rodin) Rok 2008: za konfliktní bylo oznaeno klientkami o.s. ROSA celkem 46,5 % rodin pachatel domácího násilí. V roce 2006 to bylo 62,5 % rodin pachatel (= násilnický otec, despotický otec, otec agresivní alkoholik, zaili jako dti násilí ze strany svého otce, pípadn i matky, mly píli autoritativní rodie, etné hádky mezi rodii, rozvodové konflikty, dominantní, despotická matka) 11-20% dosplých si pamatuje, e vidli násilí mezi rodii Henning 1996, Straus 1990

4 DTI SVDCI DOMÁCÍHO NÁSILÍ Dti se stávají svdky násilí, kdy vidí nebo slyí násilí mezi rodii nebo kdy vidí jeho dsledky (zranní, rozbité vci atd.) Dti jsou svdky násilí v rodinách, kde k nmu dochází v 95 %.

5 DTI OBTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ Pachatelé domácího násilí útoí na své dti ve % pípad. (Hester,1998).

6 6

7 7 Co dti vidly, slyely a zaily Adam, 6 let: byl svdkem bití matky, kdy otec kiel tebe oddlám raz dva. Chlapec pak íká matce: já to eknu tátovi a on t zabije. Chlapec reaguje regresí: pomouje se, kdy musí k otci tak zvrací. Je v péi psychiatrie. Bta, Cecilie, Dáa, 6 let, 13 let, 3 roky byly svdky kiku, kopání do matky, pomoují se. Even, 11 let a Frantika 9 let: tatínek ped nimi íká: podívejte se na maminku jaká je to svin; dti vidly násilí, dcera zaala být agresivní. Gábina, 12 let a Hana, 11 let: vidly otce s noem v ruce k matce jak ve podíznu t Charlotka, 4 roky: maminko, tatínek íkal, e jsi kunda Pt dtí v jedné rodin bylo obtí stejn brutálního zacházení jako matka, pravideln byly biti páskem Ivan, 16 let a Jana, 12 let jsou svdky mlácení matky. Dcera dostala od otce facku, a spadla na zem, íká: jednou ho zabiju

8 Co dti vidly, slyely a zaily Kája, 4 roky: slyel od svého otce: Dr hubu nebo t vykopu z auta Luká, 9 let: byl otcem pálen do pupíku, ekl e si na otce poídí n Martin, 15 let brání matku, rve se s otcem Ota, 9 let nechce chodit na styk s velmi agresivním otcem, kterého se bojí, íká radi se zabiju Petr, 18 let: jemu otec vyrazil zub, hodil po nm hrnek. Syn je té agresivní. Radek, 4 roky táta ho surov bije, ml podlitiny na ruce, bije ho vaekou. Pláe ze spaní já u budu hodný, zaal se pomoovat. imon, 17 let: otec ho krtil, rval za vlasy. Zhoril se ve kole. U ve 2 tíd se chtl nechat pejet autem. 8

9 9 Dti svdci, jejich proitky a následky Chlapec, 14 let: deprese, bil svoji sestru, íká já se zabiju Chlapec, 2 roky: bojí se, má noní bsy Chlapec 8 let: má deprese Dívka, 3 roky: úzkostná, plativá Dívka, 17 let: celé roky vidla, jak otec bije matku, nyní otci pomáhá a drí matce ruce Chlapec, 3 roky: vidl tátu, jak bije mámu: nemám t rád tatínku, neme maminku takhle bouchat Dívka, 3 roky: íká matce: obuj mi ty boty, krávo Dívka, 5 let: v péi psychiatra Chlapec, 8 let: otec bil matku, on má sebevraedné mylenky Chlapec, 4 roky: byl trestán otcem, zaal se pokakávat

10 Dti svdci, jejich proitky a následky 10 Chlapec, 12 let: tce nese agresi a opilého otce, chtl vyskoit z okna Chlapec, 6 let: opakovan vidl bytí matky otcem, opakovan na psychiatrii, má deprese Dívka, 12 let: otec ji citov vydírá (jestli odejdete, zabiju psa), je úzkostná Dívka, 6 let: íká matce: ty bude poslouchat! Chlapci 3 a 6 let: zaali být agresivní k matce, otec je pouívá jako nástroj msty k matce Chlapec, 7 let: vidl násilí, otec ho sprchuje ledovou vodou. íká matce já to eknu tátovi a on t zbije Chlapci 5 a 8 let: otcem jsou opakovan vyslýcháni, jsou úzkostní, plativí. maminko, jestli ti táta jet jednou ublíí, zavolám policii Chlapec 5 let: Nikdo m nemá rád, jsem oklivý, hloupý, nenávidím se Chlapec, 11 let: prosí matku, aby vyhodila otce z bytu, je úzkostný, obtí ikany.

11 Dti svdci DN Dti se svdky násilí stávají, pokud: Vidí fyzické nebo sexuální násilí Slyí psychické nebo fyzické násilí Vidí zranní zpsobená fyzickým násilím 11 Podle WHO je pítomnost dtí pi DN jejich psychickým týráním. V R spadají dti, svdci DN pod speciální sociáln-právní ochranu dtí.

12 Nejastjí dsledky násilí v rodin 12 Psychické projevy: Pocity úzkosti, bezmoci Poruchy pozornosti, zhorení prospchu Pocity vzteku, smutku, zmatku, deprese, nízké sebevdomí Sebevraedné tendence Regrese

13 Nejastjí dsledky násilí v rodin Psychosomatické projevy: Nespavost, zimomivost Bolesti bicha, hlavy Zvýená nemocnost Projevy v chování: Poruchy pizpsobení Verbální i fyzická agrese vi vrstevníkm i dosplým Útky z domova Poruování pravidel a nerespektování hranic 13 Vyruování, doadování se pozornosti Vení se na lidi okolo, nedostatek odstupu

14 Dti si v prbhu svého vývoje osvojují adu postoj a zpsob chování nápodobou. Pokud jsou svdky násilí v rodin, mohou pebírat tento model a aplikovat ho ve svých vztazích k sourozencm, vrstevníkm a pozdji i do partnerského ivota a vi vlastním dtem! 14 Mezi pachateli a obmi ikany ve kolách, stejn jako mezi mladistvými delikventy a pachateli násilných T ve vku mladích 18 let, tvoí velkou skupinu dti, které byli pímými svdky násilí v rodin!

15 Profesionálové pracující s dtmi by mli: 15 Najít bezpený a citlivý zpsob, jak se dítte zeptat co se dje, kdy si vimnou jakýchkoliv symptom násilí (na dítti nebo v rodin) Vnímat násilí v rodin jako astou píinu rzných problém, které dti trápí Dát dtem monost oteven hovoit. Vit jim to, co íkají. Znát kontakty na centra, kde nabídnou pomoc kola by nikdy nemla projevy dtí bagatelizovat. Uitel je povinen dít vyslechnout, jestlie se mu sví.

16 16 Jak postupovat v pípad podezení Respektujte vk dítte a jeho schopnosti: Akceptujte slovník dítte Nepouívejte slova, které jej mohou vystrait nebo kterým nerozumí Pokud dít vypráví, neperuujte ho Pokud dít mlí, nenute je, aby hovoilo Nenute je, aby se svléklo a ukázalo rány Klate otevené otázky Nepouívejte návodné otázky

17 17 Jak postupovat v pípad podezení Co by mlo urit zaznít? Násilí není vina dítte. To, co se doma odehrává, není jeho vina. Za násilí je zodpovdný ten, kdo se ho dopoutí e je velmi dobe, e se rozhodlo o situaci nkomu íci. Nikdo nemá právo se k nkomu chovat násiln. Dít neme násilí zastavit samo, ale jen s pomocí okolí, proto je tak dleité, e se svilo.

18 Bezpeí pro dti a jejich rodie musí být na prvním míst vech intervencí! 18 Na týrání svené osoby dle 198 TZ se vztahuje povinnost pekazit i oznámit T. Pekazit T lze vasným oznámením policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci, ale také kadým jiným jednáním, které je zpsobilé zabránit dokonení protiprávního jednání. Soubn je povinností koly informovat OSPOD.

19 Kam se obrátit pro pomoc v Pk Policie R Intervenní centrum pro osoby ohroené domácím násilím Bílý kruh bezpeí OSPOD Krizové centrum, Centrum J. J. Pestalozziho 19

20 Literatura 20 Kouzelná kníka Manuál pro uitele: kola a dti vystavené domácímu násilí, Rosa 2008 Informaní karta pro osoby, které mohou pomoci

21 Dkuji za pozornost. Mgr. Jiina Ludvíková Manaer prevence kriminality Pk Krajský úad Pardubického kraje Tel PED NÁSILÍM NESMÍME 21 ZAVÍRAT OI!!!

Sociologická sonda ROSA: Domácí násilí

Sociologická sonda ROSA: Domácí násilí ROSA CENTRUM PRO TÝRANÉ A OSAMĚLÉ ŽENY Sociologická sonda ROSA: Domácí násilí Statistická data z údajů klientek za rok 2013 Marie Vavroňová, Mgr. Martina Hronová 14.4.2014 Ženy, které přicházejí řešit

Více

dtství u dosplé populace R projekt dpoený Interní grantovou agenturou MZ R a realizovaný týmem odborník Linky bezpeí

dtství u dosplé populace R projekt dpoený Interní grantovou agenturou MZ R a realizovaný týmem odborník Linky bezpeí Nkteré výsledky reprezentativní Retrospektivní studie sexuálního zneužívání v dtství u dosplé populace R a Retrospektivní studie fyzického a psychického týrání v dtství u dosplé populace R projekt dpoený

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Vliv domácího násilí na zdraví žen - obětí násilí a jejich dětí, které jsou svědky násilí v rodině

Vliv domácího násilí na zdraví žen - obětí násilí a jejich dětí, které jsou svědky násilí v rodině Občanské sdružení ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy Vliv domácího násilí na zdraví žen - obětí násilí a jejich dětí, které jsou svědky násilí v rodině Sociologická sonda klientek o.s. ROSA a jejich

Více

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Kolektiv autor pedagogové ZŠ Letovice, ZŠ a MŠ Ketín Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM StreSS ManageMent Jaroslav Jančík Obsah 1 Stres... 6 2 Zdroje stresu... 8 3 Mobbing stres na pracovišti... 11 4 Nkteré asté píznaky stresu... 15 5 Jak zvládat

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková Vážení a milí tenái, rádi jsme pro vás pipravili další tištné vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nepináší, tak jako dosud, vlastní tvorbu našich pispvatel senior, ale slovo odbornice ke zdravotn-sociální

Více

Lyžaský kurz v Orlických horách

Lyžaský kurz v Orlických horách asopis žák ZŠ Demlova Duben 2004 Lyžaský kurz v Orlických horách V sobotu 13. 3. žáci sedmých roník odjeli na týdenní kurz. Po tíhodinové, ale zábavné cest jsme se ubytovali v horské chat Alba, kterou

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

Závrená práce posluchae kurzu

Závrená práce posluchae kurzu Závrená práce posluchae kurzu Manažei - kurz efektivního ízení 2004/2005 Název práce: Motivace k dobrovolnictví Jméno a píjmení Jaroslav Hynek Rok: 2005 PROHLAŠUJI, že jsem tuto závrenou práci vypracoval

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

VÝRO?NÍ ZPRÁVA. rok 2014 "O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT" KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA. www.komunitnicentrum.com. Volfová Hana

VÝRO?NÍ ZPRÁVA. rok 2014 O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA. www.komunitnicentrum.com. Volfová Hana VÝRO?NÍ ZPRÁVA rok 2014 "O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT" KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA p?ísp?vková organizace Masarykova 1094/ 4 40746 Krásná Lípa www.komunitnicentrum.com Volfová Hana?editelka 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název:

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká

Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel Olga Klimecká Dne 4. 2. 2009 jsem byla okolo sedmé hodiny ranní pepadena pímo ped svým domem v ulici Družstevní u svého erveného vozidla Citroen C2. Pachatel se v míst choval

Více

ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ

ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ VY_32_INOVACE_PSY_9 ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

Zápis do mateinky za dvemi

Zápis do mateinky za dvemi Vladimír Kapal Kostel svatého Václava ožil ve dnech 18. a 19. prosince dtským halasem. Uskutenilo se zde totiž vystoupení žák místní školy s programem, který si dti za vedení uitelek pipravily nejen pro

Více