Znalecký posudek č. 2010/232

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 2010/232"

Transkript

1 Znalecký posudek č 2010/232 O ceně nemovitosti: Průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního na parcele č 1622/41 s příslušenstvím a pozemky, parcely č 1622/41, 1622/42, v katastrálním území Paskov, obec Paskov, okres Frýdek - Místek, kraj Moravskoslezský Objednatel posudku: Exekutorský úřad Frýdek - Mýstek Farní Frýdek - Místek Účel posudku: Ocenění nemovitosti za účelem provedení exekuce majetku povinného Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing Pavel Krämer Nováčkova 729/ Ostrava - Výškovice Posudek obsahuje 24 stran Objednateli předává ve 4 vyhotoveních Ostrava,

2 2 A Nález 1 Znalecký úkol Na základě rozhodnutí Exekutorského úřadu ve Frýdku-Místku, soudního exekutora JUDr Jiřího Trojanovského, ze dne , čj143 EX 14/09-42, provést : Ocenění nemovitosti povinného Znaleckým posudkem je stanovena cena nemovitosti dle cenových předpisů, zákona č 151/1997 Sb o oceňování majetku v platném znění a vyhlášky č 3/2008 Sb, kterou provádějí některá ustanovení zákona č 151/1997 Sb o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č 456/2008 Sb a vyhlášky č 460/2009 Sb a obvyklá, obecná, neboli tržní, cena nemovitosti, to je cena, kterou by bylo možno za nemovitost, jako předmět prodeje a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout Ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených Ocenění závad, které prodejem z dražby nezaniknou 2 Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne Vlastník nemovitosti a povinný byl ze strany zpracovatele posudku o termínu provedení prohlídky a zaměření nemovitosti informován doporučeným dopim Ten dopis si však nepřevzal a zásilka nebyla ani v době uložení na poště ve stanovené lhůtě vyzvednuta Při prováděném místním šetření nebyla nemovitost zpracovateli zpřístupněna a proto mohlo být provedeno pouze vnější ohledání a zaměření 3 Podklady pro vypracování posudku Rozhodnutí Exekutorského úřadu ve Frýdku-Místku, soudního exekutora JUDr Jiřího Trojanovského, ze dne , čj143 EX 14/09-42 Zákon č 151/1997 Sb o oceňování majetku v platném znění Vyhláška č 3/2008 Sb, kterou provádějí některá ustanovení zákona č 151/1997 Sb o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č 456/2008 Sb a vyhlášky č 460/2009 Sb Výpis z katastru nemovitostí, LV č 1374 pro katastrální území Paskov, vedený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Frýdek - Místek Kopie katastrální mapy 4 Vlastnické a evidenční údaje Vlastníkem oceňované nemovitosti je mimo jiné dle LV č 1374 pro katastrální území Paskov, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Frýdek - Místek, Zdeněk Kovář, bytem Papírenská 747, Paskov 5 Dokumentace a skutečnost Žádná dokumentace týkající oceňovaných objektů nebyla zpracovatelem nalezena Ocenění je provedeno pouze na základě skutečností zjištěných na místě samém, při čemž z výše uvedených důvodů nebyla možnost provést prohlídku a zaměření vnitřních prostor objektů Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, sro, tel: , wwwdiotimacz

3 3 Proto dispoziční uspořádání, stavebně technický stav a vybavení objektů je pro účely ocenění stanoveno pouze na základě úvahy a předpokladu zpracovatele 6 Celkový popis nemovitosti Předmětem ocenění jsou nemovitosti nacházející v katastrálním území Paskov, obec Paskov, v okre Frýdek - Místek,kraj Moravskoslezský Jedná o průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního, z části monolitické železobetonové tyčové konstrukce, z části zděné konstrukce, nacházející na parcele č 1622/41, objekt skladu ocelové konstrukce na parcele č 1622/42, venkovní úpravy - zpevněné plochy z monolitického betonu a pozemky, parcely č 1622/41 a 1622/42 Parcela č 1622/41 o výměře 665 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří Parcela č 1622/42 o výměře 2594 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr Oceňované nemovitosti nacházejí mimo souvisle zastavěné území obce, v prostoru původního výrobního areálu závodu Prefa Olomouc v Paskově, zastavěného objekty výrobního a skladovacího charakteru Areál nachází v blízkosti rychlostní komunikace spojující Statutární město Ostravu Statutárním městem Frýdek - Místek z níž je dobře přístupný Oceňované nemovitosti jsou přístupné po pozemních komunikacích zpevněným neprašným povrchem, předpokládá, že jsou napojené na rozvod elektrické energie, v místě je rovněž možnost napojení na kanalizaci, vodovod a rozvod zemního plynu 7 Obsah posudku Oddíl 1 a) Objekty 1)Průmyslový objekt - objekt pro energetiku - část monolitická betonová tyčová 2)Průmyslový objekt - objekt pro energetiku - část zděná 3)Průmyslový objekt - objekt pro garážování a opravy - část zděná 4)Objekt skladu kovové konstrukce 5)Plochy s povrchem betonovým monolitickým tl 15 cm b) Ocenění porovnávací metodou Oddíl 2 a) Pozemky 1)Pozemky, parcč 1622/41, 1622/42, v kú Paskov b) Ocenění porovnávací metodou

4 4 B Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č 460/2009 Sb o oceňování majetku Podklady pro stanovení koeficientu K p : Okres: Frýdek-Místek Obec: Paskov Oddíl 1 Popisy objektů a) Objekty 1) Průmyslový objekt - objekt pro energetiku - část monolitická betonová tyčová Zjištění ceny průmyslového objektu na základě platných cenových předpisů vzhledem k odlišným konstrukčním systémům jednotlivých částí objektu a vzhledem k odlišnému účelu užití jednotlivých částí provede tak, že jednotlivé části ocení samostatně a použije nejnižší koeficient Kp Je uvažováno, že průmyslový objekt je halou Část monolitická betonová tyčová Účel užití části objektu: Jedná o objekt dlouhodobě neužívaný a je uvažováno, že jeho původním účelem užití byla výroba tepla pro potřeby vytápění a temperování přilehlých výrobních, administrativních a skladovacích objektů Dispoziční uspořádání: Je uvažováno, že objekt je nepodsklepený o jednom nadzemním podlaží šikmým dlovým krovem Stavebně technický stav a opotřebení: Jedná o objekt užívaný asi 50 let Ke dni ocenění je objekt dlouhodobě bez využití a nachází ve výrazně opotřebeném, až zdevastovaném stavu Vnitřní vybavení bylo odstraněno, objekt je dlouhodobě neudržovaný Vzhledem k chybějícím značným částem střešní krytiny, vzhledem k otvorům v obvodových zdech po odstraněném technologickém zařízení a vzhledem k rozbitým oknům, jsou i vnitřní konstrukce stavby vystaveny vlivům povětrnosti což má značně negativní vliv na jejich životnost Popis jednotlivých konstrukcí stavby: Základy jsou betonové opatřené izolacemi proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými pilíři s vyzdívkou z plných cihel tloušťky 30 cm, stěny jsou opatřeny vnitřními i vnějšími vápennými omítkami, dlový krov je tvořen železobetonovými vazníky, krytinu tvoří zvlněné osinkocementové desky, z nichž značná část chybí Klempířské konstrukce převážně chybí

5 5 V objektu zřejmě nachází ocelové nebo betonové schodiště, vrata a dveře jsou kovové, okna jsou ocelová jednoduchá, podlahy betonové Je uvažováno, že veškeré vnitřní vybavení, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, hygienické vybavení a podobně chybí Stavebně technický stav neumožňuje pronájem objektu 2) Průmyslový objekt - objekt pro energetiku - část zděná Zjištění ceny průmyslového objektu na základě platných cenových předpisů vzhledem k odlišným konstrukčním systémům jednotlivých částí objektu a vzhledem k odlišnému účelu užití jednotlivých částí provede tak, že jednotlivé části ocení samostatně a použije nejnižší koeficient Kp Je uvažováno, že průmyslový objekt je halou Část zděná Účel užití části objektu: Jedná o objekt dlouhodobě neužívaný a je uvažováno, že jeho původním účelem užití byla výroba tepla pro potřeby vytápění a temperování přilehlých výrobních, administrativních a skladovacích objektů Dispoziční uspořádání: Je uvažováno, že objekt je nepodsklepený o dvou nadzemních podlažích s plochou střechou Stavebně technický stav a opotřebení: Jedná o objekt užívaný asi 50 let Ke dni ocenění je objekt dlouhodobě bez využití a nachází ve výrazně opotřebeném stavu Vnitřní vybavení bylo odstraněno, objekt je dlouhodobě neudržovaný Popis jednotlivých konstrukcí stavby: Základy jsou tvořené betonovými pásy a jsou opatřené izolacemi proti zemní vlhkosti Svislé konstrukce jsou zděné z plných cihel tloušťky 30 cm a jsou opatřené vnitřními i vnějšími dvouvrstvými vápennými omítkami Plochá střecha je pokryta živičnou krytinou a je opatřena klempířskými konstrukcemi z pozinkovaného plechu Schodiště je uvažováno betonové nebo ocelové zábradlím Vrata a dveře jsou kovové, okna jsou ocelová jednoduchá, podlahy betonové Je uvažováno, že veškeré vnitřní vybavení, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, hygienické vybavení a podobně chybí Stavebně technický stav neumožňuje pronájem objektu 3) Průmyslový objekt - objekt pro garážování a opravy - část zděná Zjištění ceny průmyslového objektu na základě platných cenových předpisů vzhledem k odlišným konstrukčním systémům jednotlivých částí objektu a vzhledem k odlišnému účelu užití jednotlivých částí provede tak, že jednotlivé části ocení samostatně a použije nejnižší koeficient Kp Je uvažováno, že průmyslový objekt je halou Část zděná Účel užití části objektu: Jedná o objekt užívaný vlastníkem a je uvažováno, že jeho účelem užití garážování, opravy a údržba motorových vozidel Dispoziční uspořádání: Je uvažováno, že objekt je nepodsklepený o jednom nadzemním podlaží s plochou střechou Stavebně technický stav a opotřebení: Jedná o objekt užívaný asi 50 let Tato užívaná část průmyslového objektu byla zřejmě částečně zrekonstruována a to v době asi před 10-ti lety, po nabytí vlastnických práv k nemovitosti stávajícím vlastníkem

6 6 Popis jednotlivých konstrukcí stavby: Základy jsou tvořené betonovými pásy a jsou opatřené izolacemi proti zemní vlhkosti Svislé konstrukce jsou zděné z plných cihel tloušťky 30 cm a jsou opatřené vnitřními i vnějšími dvouvrstvými vápennými omítkami Plochá střecha je pokryta živičnou krytinou a je opatřena klempířskými konstrukcemi z pozinkovaného plechu Vrata jsou ocelová, okna dřevěná zdvojená, podlaha betonová Je uvažováno, že objekt je lokálně vytápěn kamny na tuhá paliva a je provedena světelná i motorová elektroinstalace Jiné vybavení chybí 4) Objekt skladu kovové konstrukce Jedná o nepodsklepený jednopodlažní skladovací objekt šikmým dlovým krovem Objekt je bez základů, je postaven na betonové desce Objekt je tvořen kovovou, jednostranně, zvlněnými plechovými deskami, opláštěnou kostrou, střecha je rovněž pokryta plechem, krov je bez klempířských konstrukcí Vrata jsou kovová V objektu jinak není žádné vybavení ani instalace Objekt ke dni ocenění nachází ve značně opotřebeném stavu 5) Plochy s povrchem betonovým monolitickým tl 15 cm Předmětem ocenění je plocha s povrchem betonovým monolitickým tvořící příslušenství průmyslového objektu Oddíl 2 Popisy objektů a) Pozemky 1) Pozemky, parcč 1622/41, 1622/42, v kú Paskov Parcela č 1622/41 o výměře 665 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří Parcela č 1622/42 o výměře 2594 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr

7 7 Ocenění nemovitosti povinného Oddíl 1 a)objekty 1) Vyhláška 460/2009 Sb 1) Průmyslový objekt - objekt pro energetiku - část monolitická betonová tyčová 3 Zatřídění pro potřeby ocenění Hala: G budovy výrobní pro energetiku (stavby elektráren, díla energetická výrobní) Svislá nosná konstrukce: monolitická betonová tyčová Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: Budovy výrobní pro energetiku Kód standardní klasifikace produkce: haly výrobní pro energetiku Koeficient změny ceny stavby: 2,151 Koeficient prodejnosti: 0,348 (Výroba) Podlaží: 1NP Výška: 11,70 m Zastavěná plocha: 300,12 12,30 24,40 = m 2 Průměrná výška podlaží (PVP): = 11,70 m Průměrná zastavěná plocha podlaží (PZP): = 300,12 m 2 Obestavěný prostor (OP): 1NP 10,70 12,30 24,40 Zastřešení (1,00/2 12,30 24,40)+((3,00+2,00)/2 6,15 6,40) Obestavěný prostor celkem: = = = 3 211,28 m 3 248,46 m ,74 m 3 Vybavení: Název, popis Obj podíl Hodnocení 1 Základy včetně zemních prací základové pásy a patky 11,20 % Standardní Pod íl

8 8 2 Svislé nosné konstrukce betonové pilíře s vyzděním 22,30 % Standardní 3 Stropy Nevyskytuje 9,20 % 4 Krov, střecha dlový krov betonové konstrukce 9,30 % Standardní 5 Krytiny střech osinkocementové šablony 2,90 % Standardní Nevyskytuje 6 Klempířské konstrukce žlaby a svody z plechu pozinkovaného 0,60 % Standardní Nevyskytuje 7 Úprava vnitřních povrchů omítky 6,30 % Standardní 8 Úprava vnějších povrchů vápenná omítka 3,40 % Standardní 9 Vnitřní obklady keramické 0,00 % Neuvažuje 10 Schody kovové zábradlím, betonové 0,80 % Standardní 11 Dveře ocelové 3,10 % Standardní 12 Vrata ocelová 2,20 % Standardní 13 Okna kovová, jednoduchá 5,20 % Standardní 14 Povrchy podlah betonová 4,80 % Standardní 15 Vytápění Nevyskytuje 1,10 % 16 Elektroinstalace Nevyskytuje 8,40 % 17 Bleskosvod Nevyskytuje 0,30 % 18 Vnitřní vodovod Nevyskytuje 0,70 % 19 Vnitřní kanalizace Nevyskytuje 0,60 % 20 Vnitřní plynovod 0,00 % Neuvažuje 21 Ohřev vody Nevyskytuje 0,30 % 22 Vybavení kuchyní 0,00 % Neuvažuje 23 Vnitřní hygienická vybavení Nevyskytuje 2,10 % 24 Výtahy (u více podlažních hal) 0,00 % Neuvažuje 25 Ostatní 5,20 % Nevyskytuje 70 % 30 % 50 % 50 %

9 9 Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 3 Stropy 0,54 1,852 9,20 % 0, Krytiny střech 0,54 1,852 2,90 % 30 % 0, Klempířské konstrukce 0,54 1,852 0,60 % 50 % 0, Vytápění 0,54 1,852 1,10 % 0, Elektroinstalace 0,54 1,852 8,40 % 0, Bleskosvod 0,54 1,852 0,30 % 0, Vnitřní vodovod 0,54 1,852 0,70 % 0, Vnitřní kanalizace 0,54 1,852 0,60 % 0, Ohřev vody 0,54 1,852 0,30 % 0, Vnitřní hygienická vybavení 0,54 1,852 2,10 % 0, Ostatní 0,54 1,852 5,20 % 0,0520 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,7093 Ocenění: Základní jednotková cena (ZC): 2 311, Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 : 1,0400 Koeficient K 2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : 0,9420 Koeficient K 3 = 0,30 + (2,80 / PVP) 0,6 : 0,6000 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,7093 Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1510 Koeficient prodejnosti K p : 0,3480 Základní jednotková cena upravená: 613,06 = Kč/m 3 Základní cena upravená: 3 459,74 m 3 613,06 Kč/m 3 = ,20 Kč Určení opotřebení analytickou metodou: Konstrukce: 1 Základy včetně zemních prací standardní 50 / ( ) 100 = 50,000 % 50,000 % 11,20 % / 0, ,895 %

10 10 2 Svislé nosné konstrukce standardní 50 / ( ) 100 = 71,429 % 71,429 % 22,30 % / 0, ,457 % 4 Krov, střecha standardní 50 / ( ) 100 = 71,429 % 71,429 % 9,30 % / 0, ,365 % 5 Krytiny střech standardní 70 % 100,000 % 2,90 % 70 % / 0, ,862 % 6 Klempířské konstrukce standardní 50 % 100,000 % 0,60 % 50 % / 0, ,423 % 7 Úprava vnitřních povrchů standardní 100,000 % 6,30 % / 0, ,882 % 8 Úprava vnějších povrchů standardní 100,000 % 3,40 % / 0, ,793 % 10 Schody standardní 50 / ( ) 100 = 71,429 % ,429 % 0,80 % / 0, ,806 % Dveře standardní 100,000 % 3,10 % / 0, ,371 % Vrata standardní 100,000 % 2,20 % / 0, ,102 % Okna standardní 100,000 % 5,20 % / 0, ,331 % Povrchy podlah standardní 100,000 % 4,80 % / 0, ,767 % Opotřebení analytickou metodou celkem: = 79,054 % Odpočet opotřebení: ,20 Kč 79,054 % ,63 Kč Cena po odečtení opotřebení: = ,57 Kč Průmyslový objekt - objekt pro energetiku - část monolitická betonová tyčová zjištěná cena: ,57 Kč

11 11 2) Průmyslový objekt - objekt pro energetiku - část zděná 3 Zatřídění pro potřeby ocenění Hala: G budovy výrobní pro energetiku (stavby elektráren, díla energetická výrobní) Svislá nosná konstrukce: zděná Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: Budovy výrobní pro energetiku Kód standardní klasifikace produkce: haly výrobní pro energetiku Koeficient změny ceny stavby: 2,151 Koeficient prodejnosti: 0,348 (Výroba) Podlaží: Název Výška Zastavěná plocha 1NP 5,80 m 24,40 9,30 = 2NP 2,50 m 6,40 9,30 = Součet: 8,30 m m 2 m 2 m 2 226,92 59,52 286,44 Průměrná výška podlaží (PVP): = 5,11 m Průměrná zastavěná plocha podlaží (PZP): = 143,22 m 2 Obestavěný prostor (OP): 1NP 5,80 24,40 9,30 2NP 2,50 6,40 9,30 Obestavěný prostor celkem: = = = 1 316,14 m 3 148,80 m ,94 m 3 Vybavení: Název, popis Obj Hodnocení podíl 1 Základy včetně zemních prací základové pásy a patky 11,20 Standardní % 2 Svislé nosné konstrukce zdivo s tepelnou izolační schopností klasického 22,30 Standardní cihelného zdiva tl45 cm % 3 Stropy rovný podhled 9,20 % Standardní 4 Krov, střecha plochá střecha 9,30 % Standardní 5 Krytiny střech živičná 2,90 % Standardní 6 Klempířské konstrukce klempířské konstrukce střechy a 0,60 % Standardní parapetů z pozinkovaného plechu 7 Úprava vnitřních povrchů omítky 6,30 % Standardní

12 12 8 Úprava vnějších povrchů vápenná omítka 3,40 % Standardní 9 Vnitřní obklady keramické 0,00 % Neuvažuje 10 Schody kovové zábradlím, betonové 0,80 % Standardní 11 Dveře ocelové 3,10 % Standardní 12 Vrata ocelová 2,20 % Standardní 13 Okna kovová, jednoduchá 5,20 % Standardní 14 Povrchy podlah betonová 4,80 % Standardní 15 Vytápění 1,10 % Nevyskytuje 16 Elektroinstalace 8,40 % Nevyskytuje 17 Bleskosvod 0,30 % Nevyskytuje 18 Vnitřní vodovod 0,70 % Nevyskytuje 19 Vnitřní kanalizace 0,60 % Nevyskytuje 20 Vnitřní plynovod 0,00 % Neuvažuje 21 Ohřev vody 0,30 % Nevyskytuje 22 Vybavení kuchyní 0,00 % Neuvažuje 23 Vnitřní hygienická vybavení 2,10 % Nevyskytuje 24 Výtahy (u více podlažních hal) 0,00 % Neuvažuje 25 Ostatní 5,20 % Nevyskytuje Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 15 Vytápění 0,54 1,852 1,10 % 0, Elektroinstalace 0,54 1,852 8,40 % 0, Bleskosvod 0,54 1,852 0,30 % 0, Vnitřní vodovod 0,54 1,852 0,70 % 0, Vnitřní kanalizace 0,54 1,852 0,60 % 0,0060

13 13 21 Ohřev vody 0,54 1,852 0,30 % 0, Vnitřní hygienická vybavení 0,54 1,852 2,10 % 0, Ostatní 0,54 1,852 5,20 % 0,0520 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,8130 Ocenění: Základní jednotková cena (ZC): 2 311, Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 : 1,0750 Koeficient K 2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : 0,9661 Koeficient K 3 = 0,30 + (2,80 / PVP) 0,6 : 0,8479 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,8130 Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1510 Koeficient prodejnosti K p : 0,3480 Základní jednotková cena upravená: 1 052,70 = Kč/m 3 Základní cena upravená: 1 464,94 m ,70 Kč/m 3 = ,34 Kč Určení opotřebení analytickou metodou: Konstrukce: 1 Základy včetně zemních prací standardní 50 / ( ) 100 = 50,000 % 50,000 % 11,20 % / 0, ,888 % 2 Svislé nosné konstrukce standardní 50 / ( ) 100 = 71,429 % 71,429 % 22,30 % / 0, ,592 % 3 Stropy standardní 50 / ( ) 100 = 71,429 % 71,429 % 9,20 % / 0, ,083 % 4 Krov, střecha standardní 50 / ( ) 100 = 71,429 % 71,429 % 9,30 % / 0, ,171 % 5 Krytiny střech standardní 100,000 % 2,90 % / 0, ,567 % 6 Klempířské konstrukce standardní 100,000 % 0,60 % / 0, ,738 % 7 Úprava vnitřních povrchů standardní 100,000 % 6,30 % / 0, ,749 %

14 14 8 Úprava vnějších povrchů standardní 100,000 % 3,40 % / 0, ,182 % 10 Schody standardní 50 / ( ) 100 = 71,429 % ,429 % 0,80 % / 0, ,703 % Dveře standardní 100,000 % 3,10 % / 0, ,813 % Vrata standardní 100,000 % 2,20 % / 0, ,706 % Okna standardní 100,000 % 5,20 % / 0, ,396 % Povrchy podlah standardní 50 / ( ) 100 = 71,429 % 71,429 % 4,80 % / 0, ,217 % Opotřebení analytickou metodou celkem: = 76,805 % Odpočet opotřebení: ,34 Kč 76,805 % ,42 Kč Cena po odečtení opotřebení: = ,92 Kč Průmyslový objekt - objekt pro energetiku - část zděná zjištěná cena: ,92 Kč 3) Průmyslový objekt - objekt pro garážování a opravy - část zděná 3 Zatřídění pro potřeby ocenění Hala: I 2 (oprava, údržba) Svislá nosná konstrukce: zděná Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: 123 Budovy pro obchod Kód standardní klasifikace produkce: Koeficient změny ceny stavby: 2,163 Koeficient prodejnosti: 0,348 (Výroba) haly pro obchod, prodejny Podlaží: 1NP Výška: 5,80 m Zastavěná plocha: 116,72 12,55 9,30 = m 2

15 15 Průměrná výška podlaží (PVP): = 5,80 m Průměrná zastavěná plocha podlaží (PZP): = 116,72 m 2 Obestavěný prostor (OP): 1NP 5,80 12,55 9,30 = m 3 676,95 Vybavení: Název, popis Obj Hodnocení podíl 1 Základy včetně zemních prací betonové s izolací 11,30 Standardní % 2 Svislé nosné konstrukce zdivo s tepelnou izolační schopností 23,90 Standardní klasického cihelného zdiva tl45 cm % 3 Stropy rovný podhled 9,20 % Standardní 4 Krov, střecha plochá střecha 10,10 Standardní % 5 Krytiny střech živičná 2,90 % Standardní 6 Klempířské konstrukce klempířské konstrukce střechy a 0,60 % Standardní parapetů z pozinkovaného plechu 7 Úprava vnitřních povrchů vápenná omítka 6,30 % Standardní 8 Úprava vnějších povrchů vápenná omítka 3,20 % Standardní 9 Vnitřní obklady keramické 0,00 % Neuvažuje 10 Schody 0,80 % Nevyskytuje 11 Dveře ocelové 3,10 % Standardní 12 Vrata ocelová 2,40 % Standardní 13 Okna dřevěná zdvojená 5,10 % Nadstandardní 14 Povrchy podlah betonová 4,90 % Standardní 15 Vytápění lokální na tuhá paliva 1,10 % Standardní 16 Elektroinstalace světelná i motorová 6,30 % Standardní 17 Bleskosvod 0,30 % Nevyskytuje 18 Vnitřní vodovod 1,00 % Nevyskytuje 19 Vnitřní kanalizace 0,90 % Nevyskytuje 20 Vnitřní plynovod 0,00 % Neuvažuje

16 Ohřev vody Vybavení kuchyní Vnitřní hygienická vybavení Výtahy (u více podlažních hal) Ostatní 0,40 % Nevyskytuje 0,00 % Neuvažuje 2,20 % Nevyskytuje 0,00 % Neuvažuje 4,00 % Nevyskytuje Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 10 Schody 0,54 1,852 0,80 % 0, Okna 0,54 5,10 % + 0, Bleskosvod 0,54 1,852 0,30 % 0, Vnitřní vodovod 0,54 1,852 1,00 % 0, Vnitřní kanalizace 0,54 1,852 0,90 % 0, Ohřev vody 0,54 1,852 0,40 % 0, Vnitřní hygienická vybavení 0,54 1,852 2,20 % 0, Ostatní 0,54 1,852 4,00 % 0,0400 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,9315 Ocenění: Základní jednotková cena (ZC): 2 124, Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 : 1,0750 Koeficient K 2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : 0,9765 Koeficient K 3 = 0,30 + (2,80 / PVP) 0,6 : 0,7828 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,9315 Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1630 Koeficient prodejnosti K p : 0,3480 Základní jednotková cena upravená: 1 040,22 = Kč/m 3 Základní cena upravená: 676,95 m ,22 Kč/m 3 = ,93 Kč

17 17 Určení opotřebení analytickou metodou: Konstrukce: 1 Základy včetně zemních prací standardní 50 / ( ) 100 = 50,000 % 50,000 % 11,30 % / 0, ,065 % 2 Svislé nosné konstrukce standardní 50 / ( ) 100 = 62,500 % 62,500 % 23,90 % / 0, ,036 % 3 Stropy standardní 50 / ( ) 100 = 62,500 % 62,500 % 9,20 % / 0, ,173 % 4 Krov, střecha standardní 50 / ( ) 100 = 71,429 % 71,429 % 10,10 % / 0, ,745 % 5 Krytiny střech standardní 10 / ( ) 100 = 25,000 % 25,000 % 2,90 % / 0, ,778 % 6 Klempířské konstrukce standardní 10 / ( ) 100 = 50,000 % 50,000 % 0,60 % / 0, ,322 % 7 Úprava vnitřních povrchů standardní 50 / ( ) 100 = 83,333 % 83,333 % 6,30 % / 0, ,636 % 8 Úprava vnějších povrchů standardní 50 / ( ) 100 = 83,333 % 83,333 % 3,20 % / 0, ,863 % 11 Dveře standardní 50 / ( ) 100 = 83,333 % ,333 % 3,10 % / 0, ,773 % Vrata standardní 100,000 % 2,40 % / 0, ,576 % Okna nadstandardní 50 / ( ) 100 = 83,333 % 83,333 % 5,10 % 1,54 / 0, ,026 % Povrchy podlah standardní 50 / ( ) 100 = 71,429 % 71,429 % 4,90 % / 0, ,757 % Vytápění standardní 10 / ( ) 100 = 50,000 % 50,000 % 1,10 % / 0, ,590 % Elektroinstalace standardní

18 18 10 / ( ) 100 = 40,000 % 40,000 % 6,30 % / 0, ,705 % Opotřebení analytickou metodou celkem: = 65,045 % Odpočet opotřebení: ,93 Kč 65,045 % ,88 Kč Cena po odečtení opotřebení: = ,05 Kč Průmyslový objekt - objekt pro garážování a opravy - část zděná zjištěná cena: ,05 Kč 4) Objekt skladu kovové konstrukce 7 Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba: typ I F Svislá nosná konstrukce: dřevěná jednostranně obíjená nebo kovová Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1nadz podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Koeficient vybavení stavby: 0,800 Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: 1274 Budovy nebytové ostatní Kód standardní klasifikace produkce: objekty ostatní jinde neuvedené Koeficient změny ceny stavby: 2,121 Koeficient prodejnosti: 0,348 (Výroba) Podlaží: 1,NP Výška: 3,30 m Zastavěná plocha: 73,50 4,90 15,00 = m 2 Obestavěný prostor (OP): 1NP (2,60+3,30)/2 4,90 15,00 = m 3 216,83 Vybavení: Název, popis Obj Hodnocení podíl 1 Základy 8,30 % Nevyskytuje 2 Obvodové stěny opláštěná kovová konstrukce 31,90 Standardní % 3 Stropy 21,20 % Nevyskytuje 4 Krov 0,00 % Neuvažuje 5 Krytina plech 11,10 Standardní

19 19 % 6 Klempířské práce 1,60 % Nevyskytuje 7 Úprava povrchů nátěr 6,00 % Standardní 8 Schodiště 0,00 % Neuvažuje 9 Dveře ocelová vrata 3,70 % Standardní 10 Okna 1,40 % Nevyskytuje 11 Podlahy betonová 10,80 % Standardní 12 Elektroinstalace Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : 4,00 % Nevyskytuje Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 1 Základy 0,54 1,852 8,30 % 0, Stropy 0,54 1,852 21,20 % 0, Klempířské práce 0,54 1,852 1,60 % 0, Okna 0,54 1,852 1,40 % 0, Elektroinstalace 0,54 1,852 4,00 % 0,0400 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,6350 Koeficient K 4 je menší než 0,8 Jeho hodnota bude omezena na tuto hranici Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : 0,8000 Ocenění: Základní jednotková cena 970, Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,8000 Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1210 Koeficient prodejnosti K p : 0,3480 Základní jednotková cena upravená: 486,86 = Kč/m 3 Základní cena upravená: 216,83 m 3 486,86 Kč/m 3 = ,85 Kč Určení opotřebení odborným odhadem: Opotřebení: 85,000 % Odpočet opotřebení: ,85 Kč 85,000 % ,97 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,88 Kč Objekt skladu kovové konstrukce zjištěná cena: ,88 Kč

20 20 5) Plochy s povrchem betonovým monolitickým tl 15 cm 10 Zatřídění pro potřeby ocenění 822 Plochy s povrchem betonovým monolitickým tl 15 cm: 300* * * *400 = 566,00 m 2 Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: 211 Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace Kód standardní klasifikace produkce: komunikace pozemní jinde neuvedené Koeficient změny ceny stavby: 2,267 Koeficient prodejnosti: 0,348 (Výroba) Ocenění Základní cena: 566,00 m 2 290, Kč/m , Kč Korekce základní ceny: Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,2670 Koeficient prodejnosti Kp : 0,3480 Cena stavby: = ,77 Kč Určení opotřebení odborným odhadem: Opotřebení: 80,000 % Odpočet opotřebení: ,77 Kč 80,000 % ,02 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,75 Kč Plochy s povrchem betonovým monolitickým tl 15 cm zjištěná cena: ,75 Kč Ceny objektů bez odpočtu opotřebení: 1) Průmyslový objekt - objekt pro energetiku - část monolitická betonová tyčová ,20 Kč 2) Průmyslový objekt - objekt pro energetiku - část zděná ,34 Kč 3) Průmyslový objekt - objekt pro garážování a opravy - část zděná ,93 Kč 4) Objekt skladu kovové konstrukce ,85 Kč 5) Plochy s povrchem betonovým monolitickým tl 15 cm ,77 Kč Cena objektů bez odpočtu opotřebení činí celkem: ,09 Kč Cena po zaokrouhlení: , Kč Ceny objektů včetně opotřebení: 1) Průmyslový objekt - objekt pro energetiku - část monolitická betonová tyčová ,57 Kč 2) Průmyslový objekt - objekt pro energetiku - část zděná ,92 Kč 3) Průmyslový objekt - objekt pro garážování a opravy - část zděná ,05 Kč

21 21 4) Objekt skladu kovové konstrukce ,88 Kč 5) Plochy s povrchem betonovým monolitickým tl 15 cm ,75 Kč Cena objektů včetně opotřebení činí celkem: ,17 Kč Cena po zaokrouhlení: , Kč b)ocenění porovnávací metodou Porovnávací cenou rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými věcmi V principu jedná o vyhodnocení trhu s nemovitostmi srovnatelnými svým charakterem, velikostí a lokalitou Pro stanovení ceny nemovitosti porovnáním je možno využít údajů získaných na základě zodpovědného srovnání cen již realizovaných prodejů nemovitostí, případně porovnání s cenami obdobných nemovitostí v obci, nebo ve srovnatelných obcích, získanými z inzerce a nabídek realitních kanceláří, při čemž vychází ze shodného účelu užití a z obdobné polohy Závěrem tohoto šetření je odhadovaná porovnávací cena zohledněním současné situace na trhu pro srovnatelné nemovitosti Vzhledem ke skutečnosti, že v období, v němž je ocenění prováděno, nebyl v dané ani srovnatelné lokalitě zjištěn žádný převod vlastnických práv, nebo zaznamenána žádná nabídka prodeje srovnatelných nemovitostí, je pro účely stanovení porovnávací ceny staveb uvažováno, že tato cena, vzhledem k stávající situaci na trhu s nemovitostmi, charakterizované převahou nabídky nad koupěschopnou poptávkou, a dále vzhledem k jejich charakteru, účelu užití, rozsahu, a především stavebně technickému stavu (vysoký stupeň opotřebení), by nedosahovala ceny zjištěné podle platných cenových předpisů a byla by i výrazně nižší Na základě provedených konzultací s některými kolegy znalci, realitními makléři a správci nemovitostí je uvažováno, že cena by mohla být až o 1/3 nižší než cena zjištěná dle cenových předpisů Stanovení porovnávací hodnoty: Porovnávací hodnota: = Kč , Oddíl 2 a)pozemky 1) Vyhláška 460/2009 Sb 1) Pozemky, parcč 1622/41, 1622/42, v kú Paskov 28 Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst 1 činí 197,72 Kč Cena je určena podle písm d): ZC = C p 3,50, kde C p = 35 + ( ) 0, (zaokrouhleno na dvě detinná místa), kde je počet obyvatel v obci 28 odst 2 Zastavěné plochy a nádvoří Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č 21, tabulka č 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % 1,100 Koeficient změny cen staveb K i : 2,151

Znalecký posudek č. 2010/232

Znalecký posudek č. 2010/232 Znalecký posudek č. 2010/232 O ceně nemovitosti: Průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního na parcele č. 1622/41 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. 1622/41, 1622/42, v katastrálním území

Více

Znalecký posudek č. 2012/364

Znalecký posudek č. 2012/364 Znalecký posudek č. 2012/364 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitostem zapsaným na LV č. 1903 pro katastrální území Krásné Pole, pozemkům, parcelám č. 754/1, 754/2, 754/3, v

Více

Znalecký posudek č. 2011/205

Znalecký posudek č. 2011/205 Znalecký posudek č. 2011/205 O ceně nemovitosti: Pozemky, parcely č. 3624, 3625, v katastrálním území Bystřice nad Olší, obec Bystřice, okres Frýdek - Místek, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2010/219

Znalecký posudek č. 2010/219 Znalecký posudek č. 2010/219 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 1568, v katastrálním území Bezměrov, obec Bezměrov, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 2011/191

Znalecký posudek č. 2011/191 Znalecký posudek č. 2011/191 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitosti zapsané na LV č. 2104 pro katastrální území, parcele č. 2533/1 v katastrálním území Horní Suchá, obec,

Více

Znalecký posudek č. 2008/316

Znalecký posudek č. 2008/316 Znalecký posudek č. 2008/316 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 538, v katastrálním území Vrahovice, obec, okres, kraj Olomoucký. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

Znalecký posudek č. 2014/027

Znalecký posudek č. 2014/027 Znalecký posudek č. 2014/027 o ceně nemovitosti, parcely č. 7201/35 v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský, zapsané na LV č. 161 pro

Více

Znalecký posudek č. 2012/220

Znalecký posudek č. 2012/220 Znalecký posudek č. 2012/220 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitosti zapsané na LV č. 2314 pro katastrální území Mariánské Hory, objektu garáže bez čp/če na parcele č. st.2996

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

Znalecký posudek č. 2013/174

Znalecký posudek č. 2013/174 Znalecký posudek č. 2013/174 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitosti zapsané ve prospěch vlastníků na LV č. 1945 pro katastrální území Drahotuše, parcele č. 180/2 v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 2012/374

Znalecký posudek č. 2012/374 Znalecký posudek č. 2012/374 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/9 k nemovitostem zapsaným na LV č. 948 pro katastrální území Zašová, parcelám č. 1429/22, 1430/15, 1431/4, 1566/2, 1567/2,

Více

Znalecký posudek č. 2010/224

Znalecký posudek č. 2010/224 Znalecký posudek č. 2010/224 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 1539, v katastrálním území Bezměrov, obec Bezměrov, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 2011/386

Znalecký posudek č. 2011/386 Znalecký posudek č. 2011/386 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 352/6, v katastrálním území Řeka, obec Řeka, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava

Více

Znalecký posudek č. 2009/318

Znalecký posudek č. 2009/318 Znalecký posudek č. 2009/318 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela vedená v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidenci č. GP 133, v katastrálním území Štíty - město, obec Štíty, okres Šumperk, kraj Olomoucký.

Více

Znalecký posudek č. 2011/412

Znalecký posudek č. 2011/412 Znalecký posudek č. 2011/412 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitosti zapsané na LV č. 1817 pro katastrální území Mariánské Hory, objektu garáže bez čp/če na parcele č. St.2265

Více

Znalecký posudek č. 2013/004

Znalecký posudek č. 2013/004 Znalecký posudek č. 2013/004 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 k nemovitostem zapsaným na LV č. 193 pro katastrální území Horní Žukov, parcelám č. 433, 434, 435, 436/3, 436/5, 440/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2011/206

Znalecký posudek č. 2011/206 Znalecký posudek č. 2011/206 O ceně nemovitosti: Pozemky, parcely č. 3621/4, 3622/5, 3590/11, včetně součástí, trvalých porostů, v katastrálním území Bystřice nad Olší, obec Bystřice, okres Frýdek - Místek,

Více

Znalecký posudek č. 2009/136 Pozemek, parcela č. 1029, v katastrálním území Kyjovice ve Slezsku, obec Kyjovice, okres Opava, kraj Moravskoslezský. Ocenění nemovitosti za účelem provedení exekuce majetku

Více

Znalecký posudek č. 2013/486

Znalecký posudek č. 2013/486 Znalecký posudek č. 2013/486 o ceně nemovitostí, rozestavěné stavbě rodinného domu na parcele č. 1175 a pozemků, parcel č. 1175, 1176, 1973, v katastrálním území Postřelmov, obec Postřelmov, v okrese Šumperk,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13879-319/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Jablunkovská 160 Staré Město 739 61 Třinec

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13879-319/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Jablunkovská 160 Staré Město 739 61 Třinec ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13879-319/13 o ceně výrobní haly bez čp/če na parc.č.1073/15, katastrální území a obec Třinec, okres Frýdek - Místek. (LV č.3294) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Soudní

Více

Pozemek, parcela č. GP 5128, vedená v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidencí -

Pozemek, parcela č. GP 5128, vedená v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidencí - Znalecký posudek č. 2007/238 Pozemek, parcela č. GP 5128, vedená v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidencí - původ Přídělový plán nebo jiný doklad (GP), v katastrálním území Božice, obec Božice,

Více

Znalecký posudek č. 2014/028

Znalecký posudek č. 2014/028 Znalecký posudek č. 2014/028 o ceně nemovitosti, parcely č. st.237 v katastrálním území Drnovice, obec Drnovice, okres Blansko, kraj Jihomoravský, zapsané na LV č. 779 pro katastrální území Drnovice. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 2009/213 Pozemek, parcela č. 1284/13, v katastrálním území Přemyslovice, obec Přemyslovice, okres Prostějov, kraj Olomoucký. Ocenění nemovitosti za účelem provedení exekuce majetku

Více

Znalecký posudek č. 2011/207

Znalecký posudek č. 2011/207 Znalecký posudek č. 2011/207 O ceně nemovitosti: Pozemky, parcely č. 3621/5, 3622/1, 3808/2, 3812/2, včetně součástí, trvalých porostů, v katastrálním území Bystřice nad Olší, obec Bystřice, okres Frýdek

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek č. 2014/183

Znalecký posudek č. 2014/183 Znalecký posudek č. 2014/183 o ceně nemovitosti, parcely č. 407 v katastrálním území Stará Bělá, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský, zapsané na LV č. 2152 pro katastrální území Stará

Více

Znalecký posudek č. 2010/196

Znalecký posudek č. 2010/196 Znalecký posudek č. 2010/196 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k pozemkům, parcelám vedeným v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidenci č. EN 3495/1, PK 3440, PK 3482, PK 3483,

Více

Znalecký posudek č. 2012/221

Znalecký posudek č. 2012/221 Znalecký posudek č. 2012/221 o ceně nemovitosti: Pozemek, parc.č. 358/42 v katastrálním území Heřmanice, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j.043 EX 1315/09. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j.043 EX 1315/09. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12678-383/10 o ceně objektů bez čp/če na parc.č.st.103, st.104, st.105, st.106, katastrální území a obec Jedousov, okres Pardubice, včetně ceny obvyklé v místě a čase. (LV č.322)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Znalecký posudek č. 2011/204

Znalecký posudek č. 2011/204 Znalecký posudek č. 2011/204 O ceně nemovitosti: Pozemky, parcely č. 5767/41, 5767/42, včetně součástí, trvalých porostů, v katastrálním území Bystřice nad Olší, obec Bystřice, okres Frýdek - Místek, kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. O obvyklé ceně zemědělské stavby bez. č. p./č. ev. v Rané, k. ú. Raná u Loun.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. O obvyklé ceně zemědělské stavby bez. č. p./č. ev. v Rané, k. ú. Raná u Loun. ZNALECKÝ POSUDEK č. 617-12/2015 O obvyklé ceně zemědělské stavby bez. č. p./č. ev. v Rané, k. ú. Raná u Loun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 2013060

Znalecký posudek č. 2013060 Znalecký posudek č. 2013060 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným ve prospěch vlastníků na LV č. 557 pro katastrální území Raškovice, stavbě rodinného domu č.p.

Více

Znalecký posudek č. 2009/215

Znalecký posudek č. 2009/215 Znalecký posudek č. 2009/215 O ceně nemovitosti: Pozemky, parcely č. 1939/1, 1941/1, v katastrálním území Dětmarovice, obec Dětmarovice, okres Karviná, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Znalecký posudek č. 2013/273

Znalecký posudek č. 2013/273 Znalecký posudek č. 2013/273 o ceně spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitostem zapsaným na LV č. 97 pro katastrální území Bílov, budově č.p. 3 na parcele č. st.69, stavbě bez čp/če na parcele

Více

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A O ceně bytové jednotky č. 493/3 s podílem na společných částech domu č.p.493 a pozemku parc.č. st. 642/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou,

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13232-092/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13232-092/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13232-092/12 o ceně řadové patrové garáže na parc.č.956, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava - město, bez pozemku jiného vlastníka. (LV č.2527) Objednavatel

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1372-0106/2013 o ceně rodinného domu č.p.97 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.129 v k.ú. Stránské, obci Rýmařov, okres Bruntál. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2827/100/2013

Znalecký posudek č. 2827/100/2013 Znalecký posudek č. 2827/100/2013 O ceně rodinného domu č.p.65 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. st. 25/1 v k.ú.bečov u Mostu, obec Bečov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

Znalecký posudek č. 3629/250/13

Znalecký posudek č. 3629/250/13 Znalecký posudek č. 3629/250/13 088EX 2843/08-63 O ceně ½ podílu bytového domu č.p. 67 Husova ul. a ½ podílu parc.č. St.25 v k.ú a obci Třebívlice, o. Litoměřice Postup při zpracování posudku : Dne 7.

Více

Znalecký posudek číslo /08

Znalecký posudek číslo /08 Znalecký posudek číslo 3800 140/08 O ceně nemovitosti: Občanská vybavenost T Ř I N E C katastrální území: Konská bývalý okres: Frýdek-Místek O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A O ceně obvyklé domu č.p.61 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. 2657 v k.ú.plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň - město. Objednatel posudku: Hypoteční banka a.s. Radlická

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní č. 1442-0175/2013 o ceně chaty č.e.89 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.568 v k.ú. Vyžlovka, obci Vyžlovka, okres Praha-východ. LV č.380. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2011/306

Znalecký posudek č. 2011/306 Znalecký posudek č. 2011/306 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 359 s příslušenstvím na parcele č. 72/1 a pozemek, parcela č. 75, v katastrálním území Javorník-město, obec Javorník, okres Jeseník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 568-95/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 568-95/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 568-95/2012 o ceně pozemků (spoluvlastnického podílu ve výši 1/2) p.č. 327, 328, 943 a 944/1 v k.ú. a obci Střítež, okresu Frýdek-Místek a o odhadu ceny obvyklé (LV 18) Objednatel

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1463-0196/2013 o ceně chaty č.e.160 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.528 v k.ú. Stříbrná Skalice, obci Stříbrná Skalice, okres Praha-východ. LV 651. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 o ceně rodinného domu č.p. 677/3, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1313-397/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1313-397/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1313-397/2013 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitosti: bydlení č.p. 344 na pozemku parc.č. st. 322/1, včetně pozemku parc. č. st. 322/1 a příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 27-25/2011 o ceně budovy bez čp. a če. (garáž) stojící na pozemku parc. č. 3644/65, zapsané na LV č. 3901 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 567-94/2012 o odhadu ceny obvyklé pozemku p.č. 1550/12 orná půda v k.ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, okresu Nový Jičín (LV 6781) Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1261-345/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1261-345/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 2 na pozemku parc.č. 19, včetně pozemků p.č. 19, 20 a 21 a příslušenství, v k.ú. Starý Bohumín, obci Bohumín, okresu Karviná

Více

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Na základě usnesení sp.zn. 102 Ex 649/07-N ze dne soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy provést: Znaleckým posudk

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Na základě usnesení sp.zn. 102 Ex 649/07-N ze dne soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy provést: Znaleckým posudk Znalecký posudek č. 2008/318 Pozemek, parcela č. 1388/1, v katastrálním území Markvartovice, obec Markvartovice, okres Opava, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 628-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu (id1/5) rodinného domu čp. 74 s příslušenstvím a pozemkem, vše uvedeno na LV č. 683 pro kat. území a obci Polní Voděrady, okres Kolín.

Více

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena č. 1430-0164/2013 o ceně rodinného domu č.p 24 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.225/1 v k.ú. Zbytiny, obci Zbytiny, okres Prachatice. LV 194. Objednatel posudku:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-183/2011 o odhadu ceny obvyklé budovy bez čp/če na pozemku parc.č. 983/6, parc.č. 983/6, v k.ú. Koblov, obci Ostrava, okresu Ostrava-město (LV č. 891) Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2010/314

Znalecký posudek č. 2010/314 Znalecký posudek č. 2010/314 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 90 na parcele č. St.38/2 s pozemky, parc.č. St. 38/2, 127, v katastrálním území Sádek u Opavy, obec Velké Heraltice, okres Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 107-2012 o ceně rodinného domu č.p. 187, k.ú. Týnec vč. příslušenství a pozemku Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy

Více

Znalecký posudek č. 2568/24/2012

Znalecký posudek č. 2568/24/2012 Znalecký posudek č. 2568/24/2012 O ceně rodinného domku č.p.33 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. st.66 v k.ú.hutě pod Třemšínem, obec Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2011/107

Znalecký posudek č. 2011/107 Znalecký posudek č. 2011/107 o ceně nemovitosti: Bytová jednotka č. 692/1 v budově č.p. 692 na pozemku, parcele č. St.126/4, v katastrálním území, obec Budišov nad Budišovkou, okres Opava, kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Na základě usnesení sp.zn. 102 Ex 447/04-N2 ze dne soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy provést: Znaleckým posu

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Na základě usnesení sp.zn. 102 Ex 447/04-N2 ze dne soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy provést: Znaleckým posu Znalecký posudek č. 2009/014 Nebytový prostor, jednotka č. 2269/24, v budově č.p. 2269 na parcele č. 2070/5, v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava - město, kraj Moravskoslezský.

Více

Znalecký posudek č. 2010/357

Znalecký posudek č. 2010/357 Znalecký posudek č. 2010/357 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka č. 384/11 v bytovém domě č.p. 384 na parcele č. 551 v katastrálním území, obec, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský, včetně podílu na společných

Více

Znalecký posudek č. 2010/200

Znalecký posudek č. 2010/200 Znalecký posudek č. 2010/200 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 95 na parcele č. 516 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. 516, 517, v katastrálním území Hodslavice, obec Hodslavice. okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 148502 O ceně rodinného domu č.p. 137 trvalých porostů a pozemků v k.ú. Neuměřice, obec Neuměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: M&M Reality holding, a.s. Krakovská

Více

Znalecký posudek č. 3541-32/07

Znalecký posudek č. 3541-32/07 Znalecký posudek č. 3541-32/07 o ceně 1/4 rodinného domku čp.15 a pozemků parc.č.st.9 a parc.č.21 v kat.území Nedrahovické Podhájí, obec Nedrahovice, okres Příbram. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 2011/105

Znalecký posudek č. 2011/105 Znalecký posudek č. 2011/105 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 365 pro katastrální území Vendryně, obec Vendryně, okres Frýdek - Místek, kraj Moravskoslezský,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky: Vlastník stavby: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3611/44/2016 6 Jednoduchá stavba garáž Slezská Ostrava, 70200 Ostrava Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13700-140/13 o ceně staveb stojících na parc.č.st.698, St.699 a St.700, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. (LV č.955) Objednavatel

Více

Znalecký posudek č. 2876/149/2013-1

Znalecký posudek č. 2876/149/2013-1 Znalecký posudek č. 2876/149/2013-1 O ceně obvyklé obytného domu č.p. 64 s vedlejší stavbou bez čp./če., příslušenstvím a pozemky parc.č. st. 108 a 92/1 v k.ú.těchlovice nad Labem, obec Těchlovice, okres

Více

Znalecký posudek č. 2012/344

Znalecký posudek č. 2012/344 Znalecký posudek č. 2012/344 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 153/1000 k nemovitostem zapsaným na LV č. 1713 pro katastrální území Krásné Pole, stavbě č.p. 382 na parcele č. 750 a pozemku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/7883/2013 o stanovení obvyklé ceny domu čp. 555 s příslušenstvím a pozemkem v kat. území Kostelec nad Černými lesy, obec Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 2012/347

Znalecký posudek č. 2012/347 Znalecký posudek č. 2012/347 o ceně nemovitosti: Stavba (nedokončená), objekt bydlení č.p. 764 na parcele č. 158 a pozemky, parcely č. 158, 159, v katastrálním území Oslavany, obec Oslavany, okres Brno-venkov,

Více

Znalecký posudek č. 2011/362

Znalecký posudek č. 2011/362 Znalecký posudek č. 2011/362 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 152 na parcele č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Č.j. EX 335/07. Zjištění ceny k prodeji nemovitosti v dražbě

ZNALECKÝ POSUDEK. Č.j. EX 335/07. Zjištění ceny k prodeji nemovitosti v dražbě ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11281-161/08 o ceně rodinného domu čp.43 na parc.č.st.27, katastrální území a obec Černíkov, okres Klatovy, včetně pozemků a příslušenství. (LV č.377) Objednavatel posudku: Soudní

Více

Znalecký posudek č. 2011/154

Znalecký posudek č. 2011/154 Znalecký posudek č. 2011/154 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 796 v katastrálním území Staříč, obec Staříč, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Frýdek

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2487-444/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2487-444/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2487-444/2015 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 1040/1, parc.č. 1040/2, parc.č. 1040/4, parc.č. 1040/5, parc.č. 1044, pozemku parc.č. 1040/6 jehož součástí je jiná stavba

Více

Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015

Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015 Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015 o ceně nemovitých věcí podíl 5/96 pozemku st.p.č. 3 jehož součástí je stavba č.p. 22 v katastrálním území Mýto v Čechách, obec Mýto, okres Rokycany. Objednatel posudku:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 235-98/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 235-98/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 235-98/2011 o ceně pozemku (spoluvlastnického podílu ve výši 1/2) p.č. 4708/1 orná půda v k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obci Frýdek-Místek, okresu FrýdekMístek a o odhadu ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 391/37/2012. Palackého 31/2 26601 Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 391/37/2012. Palackého 31/2 26601 Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 391/37/2012 O ceně nemovitosti objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 465 včetně součástí a příslušenství zapsaný na LV 94, katastrální území Ploužnice pod Ralskem, obec Ralsko, okres

Více

Znalecký posudek č. 2011/411

Znalecký posudek č. 2011/411 Znalecký posudek č. 2011/411 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 5/6 k nemovitostem zapsaným na LV č. 234 pro katastrální území Drahotuše, objektu rodinného domu č.p. 68 na parcele č. St.46

Více

Znalecký posudek č. 2801/74/2013

Znalecký posudek č. 2801/74/2013 Znalecký posudek č. 2801/74/2013 O ceně provozní budovy č.p.1590 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 4781, 4782 a 4784/10 v k.ú.litoměřice, obec Litoměřice, okres Litoměřice. Objednatel posudku: CZ Dražby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014. O ceně nemovitosti, jiné stavby na st.p.č.299 k.ú. Dolní Chrastava obec Chrastava

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014. O ceně nemovitosti, jiné stavby na st.p.č.299 k.ú. Dolní Chrastava obec Chrastava ZNALECKÝ POSUDEK č. 3464-023/2014 O ceně nemovitosti, jiné stavby na st.p.č.299 k.ú. Dolní Chrastava obec Chrastava Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav, soudní exekutor Mgr. Marcela

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. jako aktualizace znaleckého posudku č /13 ze dne října 2771/ Ostrava

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. jako aktualizace znaleckého posudku č /13 ze dne října 2771/ Ostrava ZNALECKÝ POSUDEK č. 218-46/13 o tržní ceně nemovitosti objektu občanské vybavenosti č.p. 1094, stojící na pozemku parc. č. 2854 včetně příslušenství a pozemků parc.č. 2853/1, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858,

Více