Znalecký posudek č. 2010/232

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 2010/232"

Transkript

1 Znalecký posudek č 2010/232 O ceně nemovitosti: Průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního na parcele č 1622/41 s příslušenstvím a pozemky, parcely č 1622/41, 1622/42, v katastrálním území Paskov, obec Paskov, okres Frýdek - Místek, kraj Moravskoslezský Objednatel posudku: Exekutorský úřad Frýdek - Mýstek Farní Frýdek - Místek Účel posudku: Ocenění nemovitosti za účelem provedení exekuce majetku povinného Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing Pavel Krämer Nováčkova 729/ Ostrava - Výškovice Posudek obsahuje 24 stran Objednateli předává ve 4 vyhotoveních Ostrava,

2 2 A Nález 1 Znalecký úkol Na základě rozhodnutí Exekutorského úřadu ve Frýdku-Místku, soudního exekutora JUDr Jiřího Trojanovského, ze dne , čj143 EX 14/09-42, provést : Ocenění nemovitosti povinného Znaleckým posudkem je stanovena cena nemovitosti dle cenových předpisů, zákona č 151/1997 Sb o oceňování majetku v platném znění a vyhlášky č 3/2008 Sb, kterou provádějí některá ustanovení zákona č 151/1997 Sb o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č 456/2008 Sb a vyhlášky č 460/2009 Sb a obvyklá, obecná, neboli tržní, cena nemovitosti, to je cena, kterou by bylo možno za nemovitost, jako předmět prodeje a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout Ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených Ocenění závad, které prodejem z dražby nezaniknou 2 Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne Vlastník nemovitosti a povinný byl ze strany zpracovatele posudku o termínu provedení prohlídky a zaměření nemovitosti informován doporučeným dopim Ten dopis si však nepřevzal a zásilka nebyla ani v době uložení na poště ve stanovené lhůtě vyzvednuta Při prováděném místním šetření nebyla nemovitost zpracovateli zpřístupněna a proto mohlo být provedeno pouze vnější ohledání a zaměření 3 Podklady pro vypracování posudku Rozhodnutí Exekutorského úřadu ve Frýdku-Místku, soudního exekutora JUDr Jiřího Trojanovského, ze dne , čj143 EX 14/09-42 Zákon č 151/1997 Sb o oceňování majetku v platném znění Vyhláška č 3/2008 Sb, kterou provádějí některá ustanovení zákona č 151/1997 Sb o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č 456/2008 Sb a vyhlášky č 460/2009 Sb Výpis z katastru nemovitostí, LV č 1374 pro katastrální území Paskov, vedený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Frýdek - Místek Kopie katastrální mapy 4 Vlastnické a evidenční údaje Vlastníkem oceňované nemovitosti je mimo jiné dle LV č 1374 pro katastrální území Paskov, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Frýdek - Místek, Zdeněk Kovář, bytem Papírenská 747, Paskov 5 Dokumentace a skutečnost Žádná dokumentace týkající oceňovaných objektů nebyla zpracovatelem nalezena Ocenění je provedeno pouze na základě skutečností zjištěných na místě samém, při čemž z výše uvedených důvodů nebyla možnost provést prohlídku a zaměření vnitřních prostor objektů Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, sro, tel: , wwwdiotimacz

3 3 Proto dispoziční uspořádání, stavebně technický stav a vybavení objektů je pro účely ocenění stanoveno pouze na základě úvahy a předpokladu zpracovatele 6 Celkový popis nemovitosti Předmětem ocenění jsou nemovitosti nacházející v katastrálním území Paskov, obec Paskov, v okre Frýdek - Místek,kraj Moravskoslezský Jedná o průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního, z části monolitické železobetonové tyčové konstrukce, z části zděné konstrukce, nacházející na parcele č 1622/41, objekt skladu ocelové konstrukce na parcele č 1622/42, venkovní úpravy - zpevněné plochy z monolitického betonu a pozemky, parcely č 1622/41 a 1622/42 Parcela č 1622/41 o výměře 665 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří Parcela č 1622/42 o výměře 2594 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr Oceňované nemovitosti nacházejí mimo souvisle zastavěné území obce, v prostoru původního výrobního areálu závodu Prefa Olomouc v Paskově, zastavěného objekty výrobního a skladovacího charakteru Areál nachází v blízkosti rychlostní komunikace spojující Statutární město Ostravu Statutárním městem Frýdek - Místek z níž je dobře přístupný Oceňované nemovitosti jsou přístupné po pozemních komunikacích zpevněným neprašným povrchem, předpokládá, že jsou napojené na rozvod elektrické energie, v místě je rovněž možnost napojení na kanalizaci, vodovod a rozvod zemního plynu 7 Obsah posudku Oddíl 1 a) Objekty 1)Průmyslový objekt - objekt pro energetiku - část monolitická betonová tyčová 2)Průmyslový objekt - objekt pro energetiku - část zděná 3)Průmyslový objekt - objekt pro garážování a opravy - část zděná 4)Objekt skladu kovové konstrukce 5)Plochy s povrchem betonovým monolitickým tl 15 cm b) Ocenění porovnávací metodou Oddíl 2 a) Pozemky 1)Pozemky, parcč 1622/41, 1622/42, v kú Paskov b) Ocenění porovnávací metodou

4 4 B Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č 460/2009 Sb o oceňování majetku Podklady pro stanovení koeficientu K p : Okres: Frýdek-Místek Obec: Paskov Oddíl 1 Popisy objektů a) Objekty 1) Průmyslový objekt - objekt pro energetiku - část monolitická betonová tyčová Zjištění ceny průmyslového objektu na základě platných cenových předpisů vzhledem k odlišným konstrukčním systémům jednotlivých částí objektu a vzhledem k odlišnému účelu užití jednotlivých částí provede tak, že jednotlivé části ocení samostatně a použije nejnižší koeficient Kp Je uvažováno, že průmyslový objekt je halou Část monolitická betonová tyčová Účel užití části objektu: Jedná o objekt dlouhodobě neužívaný a je uvažováno, že jeho původním účelem užití byla výroba tepla pro potřeby vytápění a temperování přilehlých výrobních, administrativních a skladovacích objektů Dispoziční uspořádání: Je uvažováno, že objekt je nepodsklepený o jednom nadzemním podlaží šikmým dlovým krovem Stavebně technický stav a opotřebení: Jedná o objekt užívaný asi 50 let Ke dni ocenění je objekt dlouhodobě bez využití a nachází ve výrazně opotřebeném, až zdevastovaném stavu Vnitřní vybavení bylo odstraněno, objekt je dlouhodobě neudržovaný Vzhledem k chybějícím značným částem střešní krytiny, vzhledem k otvorům v obvodových zdech po odstraněném technologickém zařízení a vzhledem k rozbitým oknům, jsou i vnitřní konstrukce stavby vystaveny vlivům povětrnosti což má značně negativní vliv na jejich životnost Popis jednotlivých konstrukcí stavby: Základy jsou betonové opatřené izolacemi proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými pilíři s vyzdívkou z plných cihel tloušťky 30 cm, stěny jsou opatřeny vnitřními i vnějšími vápennými omítkami, dlový krov je tvořen železobetonovými vazníky, krytinu tvoří zvlněné osinkocementové desky, z nichž značná část chybí Klempířské konstrukce převážně chybí

5 5 V objektu zřejmě nachází ocelové nebo betonové schodiště, vrata a dveře jsou kovové, okna jsou ocelová jednoduchá, podlahy betonové Je uvažováno, že veškeré vnitřní vybavení, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, hygienické vybavení a podobně chybí Stavebně technický stav neumožňuje pronájem objektu 2) Průmyslový objekt - objekt pro energetiku - část zděná Zjištění ceny průmyslového objektu na základě platných cenových předpisů vzhledem k odlišným konstrukčním systémům jednotlivých částí objektu a vzhledem k odlišnému účelu užití jednotlivých částí provede tak, že jednotlivé části ocení samostatně a použije nejnižší koeficient Kp Je uvažováno, že průmyslový objekt je halou Část zděná Účel užití části objektu: Jedná o objekt dlouhodobě neužívaný a je uvažováno, že jeho původním účelem užití byla výroba tepla pro potřeby vytápění a temperování přilehlých výrobních, administrativních a skladovacích objektů Dispoziční uspořádání: Je uvažováno, že objekt je nepodsklepený o dvou nadzemních podlažích s plochou střechou Stavebně technický stav a opotřebení: Jedná o objekt užívaný asi 50 let Ke dni ocenění je objekt dlouhodobě bez využití a nachází ve výrazně opotřebeném stavu Vnitřní vybavení bylo odstraněno, objekt je dlouhodobě neudržovaný Popis jednotlivých konstrukcí stavby: Základy jsou tvořené betonovými pásy a jsou opatřené izolacemi proti zemní vlhkosti Svislé konstrukce jsou zděné z plných cihel tloušťky 30 cm a jsou opatřené vnitřními i vnějšími dvouvrstvými vápennými omítkami Plochá střecha je pokryta živičnou krytinou a je opatřena klempířskými konstrukcemi z pozinkovaného plechu Schodiště je uvažováno betonové nebo ocelové zábradlím Vrata a dveře jsou kovové, okna jsou ocelová jednoduchá, podlahy betonové Je uvažováno, že veškeré vnitřní vybavení, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, hygienické vybavení a podobně chybí Stavebně technický stav neumožňuje pronájem objektu 3) Průmyslový objekt - objekt pro garážování a opravy - část zděná Zjištění ceny průmyslového objektu na základě platných cenových předpisů vzhledem k odlišným konstrukčním systémům jednotlivých částí objektu a vzhledem k odlišnému účelu užití jednotlivých částí provede tak, že jednotlivé části ocení samostatně a použije nejnižší koeficient Kp Je uvažováno, že průmyslový objekt je halou Část zděná Účel užití části objektu: Jedná o objekt užívaný vlastníkem a je uvažováno, že jeho účelem užití garážování, opravy a údržba motorových vozidel Dispoziční uspořádání: Je uvažováno, že objekt je nepodsklepený o jednom nadzemním podlaží s plochou střechou Stavebně technický stav a opotřebení: Jedná o objekt užívaný asi 50 let Tato užívaná část průmyslového objektu byla zřejmě částečně zrekonstruována a to v době asi před 10-ti lety, po nabytí vlastnických práv k nemovitosti stávajícím vlastníkem

6 6 Popis jednotlivých konstrukcí stavby: Základy jsou tvořené betonovými pásy a jsou opatřené izolacemi proti zemní vlhkosti Svislé konstrukce jsou zděné z plných cihel tloušťky 30 cm a jsou opatřené vnitřními i vnějšími dvouvrstvými vápennými omítkami Plochá střecha je pokryta živičnou krytinou a je opatřena klempířskými konstrukcemi z pozinkovaného plechu Vrata jsou ocelová, okna dřevěná zdvojená, podlaha betonová Je uvažováno, že objekt je lokálně vytápěn kamny na tuhá paliva a je provedena světelná i motorová elektroinstalace Jiné vybavení chybí 4) Objekt skladu kovové konstrukce Jedná o nepodsklepený jednopodlažní skladovací objekt šikmým dlovým krovem Objekt je bez základů, je postaven na betonové desce Objekt je tvořen kovovou, jednostranně, zvlněnými plechovými deskami, opláštěnou kostrou, střecha je rovněž pokryta plechem, krov je bez klempířských konstrukcí Vrata jsou kovová V objektu jinak není žádné vybavení ani instalace Objekt ke dni ocenění nachází ve značně opotřebeném stavu 5) Plochy s povrchem betonovým monolitickým tl 15 cm Předmětem ocenění je plocha s povrchem betonovým monolitickým tvořící příslušenství průmyslového objektu Oddíl 2 Popisy objektů a) Pozemky 1) Pozemky, parcč 1622/41, 1622/42, v kú Paskov Parcela č 1622/41 o výměře 665 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří Parcela č 1622/42 o výměře 2594 m 2 je pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr

7 7 Ocenění nemovitosti povinného Oddíl 1 a)objekty 1) Vyhláška 460/2009 Sb 1) Průmyslový objekt - objekt pro energetiku - část monolitická betonová tyčová 3 Zatřídění pro potřeby ocenění Hala: G budovy výrobní pro energetiku (stavby elektráren, díla energetická výrobní) Svislá nosná konstrukce: monolitická betonová tyčová Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: Budovy výrobní pro energetiku Kód standardní klasifikace produkce: haly výrobní pro energetiku Koeficient změny ceny stavby: 2,151 Koeficient prodejnosti: 0,348 (Výroba) Podlaží: 1NP Výška: 11,70 m Zastavěná plocha: 300,12 12,30 24,40 = m 2 Průměrná výška podlaží (PVP): = 11,70 m Průměrná zastavěná plocha podlaží (PZP): = 300,12 m 2 Obestavěný prostor (OP): 1NP 10,70 12,30 24,40 Zastřešení (1,00/2 12,30 24,40)+((3,00+2,00)/2 6,15 6,40) Obestavěný prostor celkem: = = = 3 211,28 m 3 248,46 m ,74 m 3 Vybavení: Název, popis Obj podíl Hodnocení 1 Základy včetně zemních prací základové pásy a patky 11,20 % Standardní Pod íl

8 8 2 Svislé nosné konstrukce betonové pilíře s vyzděním 22,30 % Standardní 3 Stropy Nevyskytuje 9,20 % 4 Krov, střecha dlový krov betonové konstrukce 9,30 % Standardní 5 Krytiny střech osinkocementové šablony 2,90 % Standardní Nevyskytuje 6 Klempířské konstrukce žlaby a svody z plechu pozinkovaného 0,60 % Standardní Nevyskytuje 7 Úprava vnitřních povrchů omítky 6,30 % Standardní 8 Úprava vnějších povrchů vápenná omítka 3,40 % Standardní 9 Vnitřní obklady keramické 0,00 % Neuvažuje 10 Schody kovové zábradlím, betonové 0,80 % Standardní 11 Dveře ocelové 3,10 % Standardní 12 Vrata ocelová 2,20 % Standardní 13 Okna kovová, jednoduchá 5,20 % Standardní 14 Povrchy podlah betonová 4,80 % Standardní 15 Vytápění Nevyskytuje 1,10 % 16 Elektroinstalace Nevyskytuje 8,40 % 17 Bleskosvod Nevyskytuje 0,30 % 18 Vnitřní vodovod Nevyskytuje 0,70 % 19 Vnitřní kanalizace Nevyskytuje 0,60 % 20 Vnitřní plynovod 0,00 % Neuvažuje 21 Ohřev vody Nevyskytuje 0,30 % 22 Vybavení kuchyní 0,00 % Neuvažuje 23 Vnitřní hygienická vybavení Nevyskytuje 2,10 % 24 Výtahy (u více podlažních hal) 0,00 % Neuvažuje 25 Ostatní 5,20 % Nevyskytuje 70 % 30 % 50 % 50 %

9 9 Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 3 Stropy 0,54 1,852 9,20 % 0, Krytiny střech 0,54 1,852 2,90 % 30 % 0, Klempířské konstrukce 0,54 1,852 0,60 % 50 % 0, Vytápění 0,54 1,852 1,10 % 0, Elektroinstalace 0,54 1,852 8,40 % 0, Bleskosvod 0,54 1,852 0,30 % 0, Vnitřní vodovod 0,54 1,852 0,70 % 0, Vnitřní kanalizace 0,54 1,852 0,60 % 0, Ohřev vody 0,54 1,852 0,30 % 0, Vnitřní hygienická vybavení 0,54 1,852 2,10 % 0, Ostatní 0,54 1,852 5,20 % 0,0520 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,7093 Ocenění: Základní jednotková cena (ZC): 2 311, Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 : 1,0400 Koeficient K 2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : 0,9420 Koeficient K 3 = 0,30 + (2,80 / PVP) 0,6 : 0,6000 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,7093 Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1510 Koeficient prodejnosti K p : 0,3480 Základní jednotková cena upravená: 613,06 = Kč/m 3 Základní cena upravená: 3 459,74 m 3 613,06 Kč/m 3 = ,20 Kč Určení opotřebení analytickou metodou: Konstrukce: 1 Základy včetně zemních prací standardní 50 / ( ) 100 = 50,000 % 50,000 % 11,20 % / 0, ,895 %

10 10 2 Svislé nosné konstrukce standardní 50 / ( ) 100 = 71,429 % 71,429 % 22,30 % / 0, ,457 % 4 Krov, střecha standardní 50 / ( ) 100 = 71,429 % 71,429 % 9,30 % / 0, ,365 % 5 Krytiny střech standardní 70 % 100,000 % 2,90 % 70 % / 0, ,862 % 6 Klempířské konstrukce standardní 50 % 100,000 % 0,60 % 50 % / 0, ,423 % 7 Úprava vnitřních povrchů standardní 100,000 % 6,30 % / 0, ,882 % 8 Úprava vnějších povrchů standardní 100,000 % 3,40 % / 0, ,793 % 10 Schody standardní 50 / ( ) 100 = 71,429 % ,429 % 0,80 % / 0, ,806 % Dveře standardní 100,000 % 3,10 % / 0, ,371 % Vrata standardní 100,000 % 2,20 % / 0, ,102 % Okna standardní 100,000 % 5,20 % / 0, ,331 % Povrchy podlah standardní 100,000 % 4,80 % / 0, ,767 % Opotřebení analytickou metodou celkem: = 79,054 % Odpočet opotřebení: ,20 Kč 79,054 % ,63 Kč Cena po odečtení opotřebení: = ,57 Kč Průmyslový objekt - objekt pro energetiku - část monolitická betonová tyčová zjištěná cena: ,57 Kč

11 11 2) Průmyslový objekt - objekt pro energetiku - část zděná 3 Zatřídění pro potřeby ocenění Hala: G budovy výrobní pro energetiku (stavby elektráren, díla energetická výrobní) Svislá nosná konstrukce: zděná Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: Budovy výrobní pro energetiku Kód standardní klasifikace produkce: haly výrobní pro energetiku Koeficient změny ceny stavby: 2,151 Koeficient prodejnosti: 0,348 (Výroba) Podlaží: Název Výška Zastavěná plocha 1NP 5,80 m 24,40 9,30 = 2NP 2,50 m 6,40 9,30 = Součet: 8,30 m m 2 m 2 m 2 226,92 59,52 286,44 Průměrná výška podlaží (PVP): = 5,11 m Průměrná zastavěná plocha podlaží (PZP): = 143,22 m 2 Obestavěný prostor (OP): 1NP 5,80 24,40 9,30 2NP 2,50 6,40 9,30 Obestavěný prostor celkem: = = = 1 316,14 m 3 148,80 m ,94 m 3 Vybavení: Název, popis Obj Hodnocení podíl 1 Základy včetně zemních prací základové pásy a patky 11,20 Standardní % 2 Svislé nosné konstrukce zdivo s tepelnou izolační schopností klasického 22,30 Standardní cihelného zdiva tl45 cm % 3 Stropy rovný podhled 9,20 % Standardní 4 Krov, střecha plochá střecha 9,30 % Standardní 5 Krytiny střech živičná 2,90 % Standardní 6 Klempířské konstrukce klempířské konstrukce střechy a 0,60 % Standardní parapetů z pozinkovaného plechu 7 Úprava vnitřních povrchů omítky 6,30 % Standardní

12 12 8 Úprava vnějších povrchů vápenná omítka 3,40 % Standardní 9 Vnitřní obklady keramické 0,00 % Neuvažuje 10 Schody kovové zábradlím, betonové 0,80 % Standardní 11 Dveře ocelové 3,10 % Standardní 12 Vrata ocelová 2,20 % Standardní 13 Okna kovová, jednoduchá 5,20 % Standardní 14 Povrchy podlah betonová 4,80 % Standardní 15 Vytápění 1,10 % Nevyskytuje 16 Elektroinstalace 8,40 % Nevyskytuje 17 Bleskosvod 0,30 % Nevyskytuje 18 Vnitřní vodovod 0,70 % Nevyskytuje 19 Vnitřní kanalizace 0,60 % Nevyskytuje 20 Vnitřní plynovod 0,00 % Neuvažuje 21 Ohřev vody 0,30 % Nevyskytuje 22 Vybavení kuchyní 0,00 % Neuvažuje 23 Vnitřní hygienická vybavení 2,10 % Nevyskytuje 24 Výtahy (u více podlažních hal) 0,00 % Neuvažuje 25 Ostatní 5,20 % Nevyskytuje Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 15 Vytápění 0,54 1,852 1,10 % 0, Elektroinstalace 0,54 1,852 8,40 % 0, Bleskosvod 0,54 1,852 0,30 % 0, Vnitřní vodovod 0,54 1,852 0,70 % 0, Vnitřní kanalizace 0,54 1,852 0,60 % 0,0060

13 13 21 Ohřev vody 0,54 1,852 0,30 % 0, Vnitřní hygienická vybavení 0,54 1,852 2,10 % 0, Ostatní 0,54 1,852 5,20 % 0,0520 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,8130 Ocenění: Základní jednotková cena (ZC): 2 311, Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 : 1,0750 Koeficient K 2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : 0,9661 Koeficient K 3 = 0,30 + (2,80 / PVP) 0,6 : 0,8479 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,8130 Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1510 Koeficient prodejnosti K p : 0,3480 Základní jednotková cena upravená: 1 052,70 = Kč/m 3 Základní cena upravená: 1 464,94 m ,70 Kč/m 3 = ,34 Kč Určení opotřebení analytickou metodou: Konstrukce: 1 Základy včetně zemních prací standardní 50 / ( ) 100 = 50,000 % 50,000 % 11,20 % / 0, ,888 % 2 Svislé nosné konstrukce standardní 50 / ( ) 100 = 71,429 % 71,429 % 22,30 % / 0, ,592 % 3 Stropy standardní 50 / ( ) 100 = 71,429 % 71,429 % 9,20 % / 0, ,083 % 4 Krov, střecha standardní 50 / ( ) 100 = 71,429 % 71,429 % 9,30 % / 0, ,171 % 5 Krytiny střech standardní 100,000 % 2,90 % / 0, ,567 % 6 Klempířské konstrukce standardní 100,000 % 0,60 % / 0, ,738 % 7 Úprava vnitřních povrchů standardní 100,000 % 6,30 % / 0, ,749 %

14 14 8 Úprava vnějších povrchů standardní 100,000 % 3,40 % / 0, ,182 % 10 Schody standardní 50 / ( ) 100 = 71,429 % ,429 % 0,80 % / 0, ,703 % Dveře standardní 100,000 % 3,10 % / 0, ,813 % Vrata standardní 100,000 % 2,20 % / 0, ,706 % Okna standardní 100,000 % 5,20 % / 0, ,396 % Povrchy podlah standardní 50 / ( ) 100 = 71,429 % 71,429 % 4,80 % / 0, ,217 % Opotřebení analytickou metodou celkem: = 76,805 % Odpočet opotřebení: ,34 Kč 76,805 % ,42 Kč Cena po odečtení opotřebení: = ,92 Kč Průmyslový objekt - objekt pro energetiku - část zděná zjištěná cena: ,92 Kč 3) Průmyslový objekt - objekt pro garážování a opravy - část zděná 3 Zatřídění pro potřeby ocenění Hala: I 2 (oprava, údržba) Svislá nosná konstrukce: zděná Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: 123 Budovy pro obchod Kód standardní klasifikace produkce: Koeficient změny ceny stavby: 2,163 Koeficient prodejnosti: 0,348 (Výroba) haly pro obchod, prodejny Podlaží: 1NP Výška: 5,80 m Zastavěná plocha: 116,72 12,55 9,30 = m 2

15 15 Průměrná výška podlaží (PVP): = 5,80 m Průměrná zastavěná plocha podlaží (PZP): = 116,72 m 2 Obestavěný prostor (OP): 1NP 5,80 12,55 9,30 = m 3 676,95 Vybavení: Název, popis Obj Hodnocení podíl 1 Základy včetně zemních prací betonové s izolací 11,30 Standardní % 2 Svislé nosné konstrukce zdivo s tepelnou izolační schopností 23,90 Standardní klasického cihelného zdiva tl45 cm % 3 Stropy rovný podhled 9,20 % Standardní 4 Krov, střecha plochá střecha 10,10 Standardní % 5 Krytiny střech živičná 2,90 % Standardní 6 Klempířské konstrukce klempířské konstrukce střechy a 0,60 % Standardní parapetů z pozinkovaného plechu 7 Úprava vnitřních povrchů vápenná omítka 6,30 % Standardní 8 Úprava vnějších povrchů vápenná omítka 3,20 % Standardní 9 Vnitřní obklady keramické 0,00 % Neuvažuje 10 Schody 0,80 % Nevyskytuje 11 Dveře ocelové 3,10 % Standardní 12 Vrata ocelová 2,40 % Standardní 13 Okna dřevěná zdvojená 5,10 % Nadstandardní 14 Povrchy podlah betonová 4,90 % Standardní 15 Vytápění lokální na tuhá paliva 1,10 % Standardní 16 Elektroinstalace světelná i motorová 6,30 % Standardní 17 Bleskosvod 0,30 % Nevyskytuje 18 Vnitřní vodovod 1,00 % Nevyskytuje 19 Vnitřní kanalizace 0,90 % Nevyskytuje 20 Vnitřní plynovod 0,00 % Neuvažuje

16 Ohřev vody Vybavení kuchyní Vnitřní hygienická vybavení Výtahy (u více podlažních hal) Ostatní 0,40 % Nevyskytuje 0,00 % Neuvažuje 2,20 % Nevyskytuje 0,00 % Neuvažuje 4,00 % Nevyskytuje Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 10 Schody 0,54 1,852 0,80 % 0, Okna 0,54 5,10 % + 0, Bleskosvod 0,54 1,852 0,30 % 0, Vnitřní vodovod 0,54 1,852 1,00 % 0, Vnitřní kanalizace 0,54 1,852 0,90 % 0, Ohřev vody 0,54 1,852 0,40 % 0, Vnitřní hygienická vybavení 0,54 1,852 2,20 % 0, Ostatní 0,54 1,852 4,00 % 0,0400 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,9315 Ocenění: Základní jednotková cena (ZC): 2 124, Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 : 1,0750 Koeficient K 2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : 0,9765 Koeficient K 3 = 0,30 + (2,80 / PVP) 0,6 : 0,7828 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,9315 Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1630 Koeficient prodejnosti K p : 0,3480 Základní jednotková cena upravená: 1 040,22 = Kč/m 3 Základní cena upravená: 676,95 m ,22 Kč/m 3 = ,93 Kč

17 17 Určení opotřebení analytickou metodou: Konstrukce: 1 Základy včetně zemních prací standardní 50 / ( ) 100 = 50,000 % 50,000 % 11,30 % / 0, ,065 % 2 Svislé nosné konstrukce standardní 50 / ( ) 100 = 62,500 % 62,500 % 23,90 % / 0, ,036 % 3 Stropy standardní 50 / ( ) 100 = 62,500 % 62,500 % 9,20 % / 0, ,173 % 4 Krov, střecha standardní 50 / ( ) 100 = 71,429 % 71,429 % 10,10 % / 0, ,745 % 5 Krytiny střech standardní 10 / ( ) 100 = 25,000 % 25,000 % 2,90 % / 0, ,778 % 6 Klempířské konstrukce standardní 10 / ( ) 100 = 50,000 % 50,000 % 0,60 % / 0, ,322 % 7 Úprava vnitřních povrchů standardní 50 / ( ) 100 = 83,333 % 83,333 % 6,30 % / 0, ,636 % 8 Úprava vnějších povrchů standardní 50 / ( ) 100 = 83,333 % 83,333 % 3,20 % / 0, ,863 % 11 Dveře standardní 50 / ( ) 100 = 83,333 % ,333 % 3,10 % / 0, ,773 % Vrata standardní 100,000 % 2,40 % / 0, ,576 % Okna nadstandardní 50 / ( ) 100 = 83,333 % 83,333 % 5,10 % 1,54 / 0, ,026 % Povrchy podlah standardní 50 / ( ) 100 = 71,429 % 71,429 % 4,90 % / 0, ,757 % Vytápění standardní 10 / ( ) 100 = 50,000 % 50,000 % 1,10 % / 0, ,590 % Elektroinstalace standardní

18 18 10 / ( ) 100 = 40,000 % 40,000 % 6,30 % / 0, ,705 % Opotřebení analytickou metodou celkem: = 65,045 % Odpočet opotřebení: ,93 Kč 65,045 % ,88 Kč Cena po odečtení opotřebení: = ,05 Kč Průmyslový objekt - objekt pro garážování a opravy - část zděná zjištěná cena: ,05 Kč 4) Objekt skladu kovové konstrukce 7 Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba: typ I F Svislá nosná konstrukce: dřevěná jednostranně obíjená nebo kovová Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1nadz podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Koeficient vybavení stavby: 0,800 Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: 1274 Budovy nebytové ostatní Kód standardní klasifikace produkce: objekty ostatní jinde neuvedené Koeficient změny ceny stavby: 2,121 Koeficient prodejnosti: 0,348 (Výroba) Podlaží: 1,NP Výška: 3,30 m Zastavěná plocha: 73,50 4,90 15,00 = m 2 Obestavěný prostor (OP): 1NP (2,60+3,30)/2 4,90 15,00 = m 3 216,83 Vybavení: Název, popis Obj Hodnocení podíl 1 Základy 8,30 % Nevyskytuje 2 Obvodové stěny opláštěná kovová konstrukce 31,90 Standardní % 3 Stropy 21,20 % Nevyskytuje 4 Krov 0,00 % Neuvažuje 5 Krytina plech 11,10 Standardní

19 19 % 6 Klempířské práce 1,60 % Nevyskytuje 7 Úprava povrchů nátěr 6,00 % Standardní 8 Schodiště 0,00 % Neuvažuje 9 Dveře ocelová vrata 3,70 % Standardní 10 Okna 1,40 % Nevyskytuje 11 Podlahy betonová 10,80 % Standardní 12 Elektroinstalace Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : 4,00 % Nevyskytuje Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 1 Základy 0,54 1,852 8,30 % 0, Stropy 0,54 1,852 21,20 % 0, Klempířské práce 0,54 1,852 1,60 % 0, Okna 0,54 1,852 1,40 % 0, Elektroinstalace 0,54 1,852 4,00 % 0,0400 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,6350 Koeficient K 4 je menší než 0,8 Jeho hodnota bude omezena na tuto hranici Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : 0,8000 Ocenění: Základní jednotková cena 970, Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,8000 Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1210 Koeficient prodejnosti K p : 0,3480 Základní jednotková cena upravená: 486,86 = Kč/m 3 Základní cena upravená: 216,83 m 3 486,86 Kč/m 3 = ,85 Kč Určení opotřebení odborným odhadem: Opotřebení: 85,000 % Odpočet opotřebení: ,85 Kč 85,000 % ,97 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,88 Kč Objekt skladu kovové konstrukce zjištěná cena: ,88 Kč

20 20 5) Plochy s povrchem betonovým monolitickým tl 15 cm 10 Zatřídění pro potřeby ocenění 822 Plochy s povrchem betonovým monolitickým tl 15 cm: 300* * * *400 = 566,00 m 2 Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: 211 Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace Kód standardní klasifikace produkce: komunikace pozemní jinde neuvedené Koeficient změny ceny stavby: 2,267 Koeficient prodejnosti: 0,348 (Výroba) Ocenění Základní cena: 566,00 m 2 290, Kč/m , Kč Korekce základní ceny: Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,2670 Koeficient prodejnosti Kp : 0,3480 Cena stavby: = ,77 Kč Určení opotřebení odborným odhadem: Opotřebení: 80,000 % Odpočet opotřebení: ,77 Kč 80,000 % ,02 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,75 Kč Plochy s povrchem betonovým monolitickým tl 15 cm zjištěná cena: ,75 Kč Ceny objektů bez odpočtu opotřebení: 1) Průmyslový objekt - objekt pro energetiku - část monolitická betonová tyčová ,20 Kč 2) Průmyslový objekt - objekt pro energetiku - část zděná ,34 Kč 3) Průmyslový objekt - objekt pro garážování a opravy - část zděná ,93 Kč 4) Objekt skladu kovové konstrukce ,85 Kč 5) Plochy s povrchem betonovým monolitickým tl 15 cm ,77 Kč Cena objektů bez odpočtu opotřebení činí celkem: ,09 Kč Cena po zaokrouhlení: , Kč Ceny objektů včetně opotřebení: 1) Průmyslový objekt - objekt pro energetiku - část monolitická betonová tyčová ,57 Kč 2) Průmyslový objekt - objekt pro energetiku - část zděná ,92 Kč 3) Průmyslový objekt - objekt pro garážování a opravy - část zděná ,05 Kč

21 21 4) Objekt skladu kovové konstrukce ,88 Kč 5) Plochy s povrchem betonovým monolitickým tl 15 cm ,75 Kč Cena objektů včetně opotřebení činí celkem: ,17 Kč Cena po zaokrouhlení: , Kč b)ocenění porovnávací metodou Porovnávací cenou rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými věcmi V principu jedná o vyhodnocení trhu s nemovitostmi srovnatelnými svým charakterem, velikostí a lokalitou Pro stanovení ceny nemovitosti porovnáním je možno využít údajů získaných na základě zodpovědného srovnání cen již realizovaných prodejů nemovitostí, případně porovnání s cenami obdobných nemovitostí v obci, nebo ve srovnatelných obcích, získanými z inzerce a nabídek realitních kanceláří, při čemž vychází ze shodného účelu užití a z obdobné polohy Závěrem tohoto šetření je odhadovaná porovnávací cena zohledněním současné situace na trhu pro srovnatelné nemovitosti Vzhledem ke skutečnosti, že v období, v němž je ocenění prováděno, nebyl v dané ani srovnatelné lokalitě zjištěn žádný převod vlastnických práv, nebo zaznamenána žádná nabídka prodeje srovnatelných nemovitostí, je pro účely stanovení porovnávací ceny staveb uvažováno, že tato cena, vzhledem k stávající situaci na trhu s nemovitostmi, charakterizované převahou nabídky nad koupěschopnou poptávkou, a dále vzhledem k jejich charakteru, účelu užití, rozsahu, a především stavebně technickému stavu (vysoký stupeň opotřebení), by nedosahovala ceny zjištěné podle platných cenových předpisů a byla by i výrazně nižší Na základě provedených konzultací s některými kolegy znalci, realitními makléři a správci nemovitostí je uvažováno, že cena by mohla být až o 1/3 nižší než cena zjištěná dle cenových předpisů Stanovení porovnávací hodnoty: Porovnávací hodnota: = Kč , Oddíl 2 a)pozemky 1) Vyhláška 460/2009 Sb 1) Pozemky, parcč 1622/41, 1622/42, v kú Paskov 28 Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst 1 činí 197,72 Kč Cena je určena podle písm d): ZC = C p 3,50, kde C p = 35 + ( ) 0, (zaokrouhleno na dvě detinná místa), kde je počet obyvatel v obci 28 odst 2 Zastavěné plochy a nádvoří Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č 21, tabulka č 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % 1,100 Koeficient změny cen staveb K i : 2,151

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 2010/224

Znalecký posudek č. 2010/224 Znalecký posudek č. 2010/224 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 1539, v katastrálním území Bezměrov, obec Bezměrov, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 2013/004

Znalecký posudek č. 2013/004 Znalecký posudek č. 2013/004 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 k nemovitostem zapsaným na LV č. 193 pro katastrální území Horní Žukov, parcelám č. 433, 434, 435, 436/3, 436/5, 440/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek č. 2009/215

Znalecký posudek č. 2009/215 Znalecký posudek č. 2009/215 O ceně nemovitosti: Pozemky, parcely č. 1939/1, 1941/1, v katastrálním území Dětmarovice, obec Dětmarovice, okres Karviná, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

Znalecký posudek č. 2013/065

Znalecký posudek č. 2013/065 Znalecký posudek č. 2013/065 o ceně spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 2387 pro katastrální území Dětmarovice, pozemkům, parcelám č. 1939/1, 1941/1, v katastrálním území

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13700-140/13 o ceně staveb stojících na parc.č.st.698, St.699 a St.700, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. (LV č.955) Objednavatel

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

Znalecký posudek č. 2617/73/2012

Znalecký posudek č. 2617/73/2012 Znalecký posudek č. 2617/73/2012 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.78 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 84, 85, 5220 a 5616 v k.ú.české Meziříčí, obec České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7870-1542/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7870-1542/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2925/134/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 264 Adresa nemovitosti: Ráj 264 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Karviná, k.ú. Ráj, kód k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012 O ceně pozemku p.č.71/3, ostatní plocha, jiná plocha, o velikosti 600 m 2, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.38 pro k.ú.dívčí Hrad Objednatel znaleckého posudku:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4996-33/15 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: garážové stání č.2058/165 v osobním vlastnictví Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13821-261/13 o ceně rodinného domu č.p.1245 na parc.č.st.2124, katastrální území, obec a okres Pardubice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.1521) Objednavatel

Více

Znalecký posudek č. 2009/243

Znalecký posudek č. 2009/243 Znalecký posudek č. 2009/243 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 418 na parcele č. 98 s příslušenstvím a pozemky, parc.č. 98, 99, v katastrálním území Dolní Lipová, obec Lipoválázně, okres Jeseník,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2000-586/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci: pozemku parc.č. 6197/22 jehož součástí je rodinný dům č.p. 2378, pozemku parc.č. 6197/54 jehož součástí je stavba bez čp/če,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2437-36/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 31 na pozemku p.č. 104 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Kokory, obec Kokory, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno 1 Znalecký posudek č. 49/2013 O ceně rodinného domu čp. 653 na st.p.č. 677, včetně pozemku st.p.č. 677 a p.p.č. 953/8, vše v obci a k.ú. Luby. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová Exekutorský úřad Kladno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-25/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-25/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 941-25/2013 o odhadu ceny obvyklé rekreační chaty č.e. 29 na pozemku parc.č. 4573, pozemku parc.č. 4573, parc.č. 4574/1 a parc.č. 4575/3 včetně příslušenství, v k.ú. Rychvald,

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 467/17267/2009

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 467/17267/2009 ZNALECKÝ POSUDEK č. 467/17267/2009 O ceně nemovitosti - jiné stavby čp. 83 spolu s příslušenstvím, porosty a pozemky st.p.č. 69, p.p.č. 38/4 a p.p.č. 349/4, k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou, obec Vilémovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 307/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 307/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 307/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - zem. stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 119, (LV 105), zem. stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 128, (LV 105), zem. stavby bez č.p./č.e.

Více

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Znalecký posudek č. 7591/2012 o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Vlastník nemovitosti: SEMOS a.s. (úpadce) Kyslíková 1984/4 143 00 Praha 4 Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

Znalecký posudek č. 2007/434 Bytová jednotka č. 254/6 a příslušný spoluvlastnický podíl ke společným částem domu, budovy č.p. 254 na parcele č. 110/49 v katastrálním území Dubina u Ostravy, obec Ostrava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/17775/2010. O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/17775/2010. O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/17775/2010 O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor Objednatel posudku: JUDr. Petr Kocián soudní exekutor Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094

ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094 ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094 o ceně nemovitosti- pozemků - orná půda p.č. 1573, 1943, 2042, vč. ocenění práv a závad cenou obvyklou, k datu ocenění zapsané na LV č. 704, katastrální území Brodek u Přerova,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3098 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 bytové jednotky č. 574/2 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Bohosudov Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13763-203/13 o ceně pozemku parc.č.246/4, katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha - západ, včetně ceny obvyklé. (LV č.1271) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3358-09/2014

Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3358-09/2014 Okres: Louny Obec: Louny Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3358-09/2014 o obvyklé ceně nemovitosti bytu č. jednotky 2199/7 v budově č.p. 2199 na pozemku p.č. 1488/61 včetně podílu č. 7736/62324 na společných

Více

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008 Okres: Český Krumlov Obec: Rožmberk nad Vltavou D o d a t e k čís.2944-195/2011 k Z N A L E C K É M U čís.1858-02/2008 k D o d a t k u čís.2812-63/2011 P O S U D E K zjištění obvyklé ceny nemovitosti budovy

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

Znalecký posudek č. 711-18/2006

Znalecký posudek č. 711-18/2006 Znalecký posudek č. 711-18/2006 stanovení obvyklé ceny zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. St. 28 a pozemků parc.č. St. 28, 68/1 v obci Hostouň, k.ú. Slatina u Hostouně, okres Domažlice

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2880/89/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2103/12 Adresa nemovitosti: Malá Trávnická 2103, Přerov - Přerov I-Město Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2429-28/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 3664/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2429-28/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 3664/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2429-28/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 94 na pozemku p.č. 77 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Dražůvky, obec Dražůvky, okres Hodonín s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-9-2014 O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12980-260/11 o ceně rodinného domu č.p.6 na parc.č.st.87, katastrální území a obec Pavlovice u Kojetína, okres Prostějov, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.97)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

Znalecký posudek č. 20 2015

Znalecký posudek č. 20 2015 Znalecký posudek č. 20 2015 O ceně obvyklé - pozemku na poz.č.parc.st. 288/2 zapsaná na LV č. 1335, objektu k bydlení čp. 691 na pozemku č.parc. 1379 a pozemků č.parc. 1371,1372/1,1372/2,1379,1380, vše

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3133/20/2015 6 Rodinný dům Adresa nemovitosti: U Valu 229 / 229, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec

Více