586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm"

Transkript

1 Systém ASPI - stav k do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od /1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Zmna: 35/1993 Sb. Zmna: 96/1993 Sb. Zmna: 157/1993 Sb. Zmna: 196/1993 Sb. Zmna: 323/1993 Sb. Zmna: 42/1994 Sb. Zmna: 85/1994 Sb. Zmna: 114/1994 Sb. Zmna: 259/1994 Sb. Zmna: 32/1995 Sb. Zmna: 149/1995 Sb. Zmna: 118/1995 Sb. Zmna: 87/1995 Sb., 149/1995 Sb. (ást), 248/1995 Sb. Zmna: 316/1996 Sb. Zmna: 18/1997 Sb. Zmna: 151/1997 Sb., 209/1997 Sb., 210/1997 Sb., 227/1997 Sb. Zmna: 168/1998 Sb. Zmna: 149/1998 Sb. Zmna: 333/1998 Sb. Zmna: 111/1998 Sb. Zmna: 144/1999 Sb. Zmna: 170/1999 Sb. Zmna: 225/1999 Sb. Zmna: 63/1999 Sb., 129/1999 Sb. Zmna: 3/2000 Sb. Zmna: 17/2000 Sb. Zmna: 27/2000 Sb., 72/2000 Sb., 100/2000 Sb. Zmna: 103/2000 Sb. Zmna: 121/2000 Sb. Zmna: 132/2000 Sb., 241/2000 Sb., 340/2000 Sb., 492/2000 Sb. Zmna: 120/2001 Sb. Zmna: 117/2001 Sb. Zmna: 239/2001 Sb. Zmna: 483/2001 Sb. Zmna: 453/2001 Sb. Zmna: 50/2002 Sb. Zmna: 128/2002 Sb. Zmna: 210/2002 Sb. Zmna: 308/2002 Sb. Zmna: 260/2002 Sb. Zmna: 575/2002 Sb. Zmna: 198/2002 Sb. Zmna: 162/2003 Sb. Zmna: 438/2003 Sb. Zmna: 49/2004 Sb. Zmna: 438/2003 Sb. (ást), 19/2004 Sb., 47/2004 Sb., 257/2004 Sb., 280/2004 Sb. Zmna: 359/2004 Sb., 360/2004 Sb. Zmna: 436/2004 Sb. Zmna: 628/2004 Sb. Zmna: 676/2004 Sb. Zmna: 438/2003 Sb. (ást), 280/2004 Sb. (ást), 562/2004 Sb., 669/2004 Sb.

2 Zmna: 217/2005 Sb. (ást) Zmna: 217/2005 Sb. Zmna: 342/2005 Sb. Zmna: 357/2005 Sb. Zmna: 441/2005 Sb. Zmna: 362/2003 Sb., 438/2003 Sb. (ást), 179/2005 Sb. Zmna: 669/2004 Sb. (ást) Zmna: 239/2001 Sb. (ást) Zmna: 669/2004 Sb. (ást) Zmna: 438/2003 Sb. (ást), 280/2004 Sb. (ást) eská národní rada se usnesla na tomto zákon: Tento zákon upravuje a) da z píjm fyzických osob, b) da z píjm právnických osob. ÁST PRVNÍ Da z píjm fyzických osob 1 2 Poplatníci dan z píjm fyzických osob (1) Poplatníky dan z píjm fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). (2) Poplatníci, kteí mají na území eské republiky bydlišt nebo se zde obvykle zdržují, mají daovou povinnost, která se vztahuje jak na píjmy plynoucí ze zdroj na území eské republiky, tak i na píjmy plynoucí ze zdroj v zahranií. (3) Poplatníci neuvedení v odstavci 2 nebo ti, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy, mají daovou povinnost, která se vztahuje jen na píjmy plynoucí ze zdroj na území eské republiky ( 22). Poplatníci, kteí se na území eské republiky zdržují pouze za úelem studia nebo léení, mají daovou povinnost, která se vztahuje pouze na píjmy plynoucí ze zdroj na území eské republiky, i v pípad, že se na území eské republiky obvykle zdržují. (4) Poplatníky obvykle se zdržujícími na území eské republiky jsou ti, kteí zde pobývají alespo 183 dn v píslušném kalendáním roce, a to souvisle nebo v nkolika obdobích; do lhty 183 dn se zapoítává každý zapoatý den pobytu. Bydlištm na území eské republiky se pro úely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto byt zdržovat. 3 Pedmt dan z píjm fyzických osob (1) Pedmtem dan z píjm fyzických osob (dále jen "da") jsou a) píjmy ze závislé innosti a funkní požitky ( 6), b) píjmy z podnikání a z jiné samostatné výdlené innosti ( 7), c) píjmy z kapitálového majetku ( 8), d) píjmy z pronájmu ( 9), e) ostatní píjmy ( 10). (2) Píjmem ve smyslu odstavce 1 se rozumí píjem penžní i nepenžní dosažený i smnou.

3 (3) Nepenžní píjem se oceuje podle zvláštního právního pedpisu, 1a) pokud tento zákon nestanoví jinak. (4) Pedmtem dan nejsou a) píjmy získané nabytím akcií nebo podílových list podle zvláštního právního pedpisu, který upravuje podmínky pevodu majetku státu na jiné osoby, 1) zddním, vydáním 2) nebo darováním nemovitosti nebo movité vci anebo majetkového práva, s výjimkou píjm z nich plynoucích a s výjimkou dar pijatých v souvislosti s výkonem innosti podle 6 nebo s podnikáním anebo s jinou samostatnou výdlenou inností; pedmtem dan u fyzických osob, provozujících školská a zdravotnická zaízení a zaízení na ochranu opuštných zvíat, nebo ohrožených druh zvíat, není však píjem získaný nabytím daru v souvislosti s provozováním tchto inností, b) úvry a pjky s výjimkou1. píjmu, který vitel nabyl z vrácené pjky nebo úvru úplatným postoupením pohledávky vzniklé na základ této pjky nebo úvru, a to ve výši rovnající se rozdílu mezi píjmem plynoucím z vrácení pjky nebo úvru a cenou, za kterou byla pohledávka postoupena, 2. píjmu plynoucího poplatníkovi, který vede daovou evidenci, z eskontního úvru ze smnky, kterou je hrazena pohledávka, c) píjmy z rozšíení nebo zúžení spoleného jmní manžel, 1b) d) píjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiuinní piznaného Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je eská republika povinna uhradit, nebo z titulu smírného urovnání záležitosti ped Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou se eská republika zavázala uhradit, 1c) e) píjem plynoucí poplatníkovi uvedenému v 2 odst. 2, který vypomáhá s domácími pracemi v zahranií, nebo poplatníkovi uvedenému v 2 odst. 3, který vypomáhá s domácími pracemi v eské republice, a to za stravu a ubytování, jde-li o píjem k uspokojování základních sociálních, kulturních nebo vzdlávacích poteb (au-pair). (1) Od dan jsou osvobozeny 4 Osvobození od dan a) píjmy z prodeje rodinného domu, bytu, vetn podílu na spolených ástech domu nebo spoluvlastnického podílu, vetn souvisejícího pozemku, pokud v nm prodávající ml bydlišt nejmén po dobu 2 let bezprostedn ped prodejem. Obdobn se postupuje také u píjm z prodeje rodinného domu, bytu, vetn podílu na spolených ástech domu nebo spoluvlastnického podílu, vetn souvisejícího pozemku, pokud v nm prodávající ml bydlišt bezprostedn ped prodejem po dobu kratší dvou let a použije-li získané prostedky na uspokojení bytové poteby. Pro osvobození píjm plynoucích manželm z jejich spoleného jmní postaí, aby podmínky pro jeho osvobození splnil jen jeden z manžel, pokud majetek, kterého se osvobození týká, není nebo nebyl zaazen do obchodního majetku jednoho z manžel. Osvobození se nevztahuje na píjmy z prodeje tohoto bytu nebo domu, pokud je nebo byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti, a to do 2 let od jeho vyazení z obchodního majetku. Osvobození se dále nevztahuje na píjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje rodinného domu, bytu, vetn podílu na spolených ástech domu nebo spoluvlastnického podílu na tomto majetku, vetn souvisejícího pozemku, uskutenného v dob do 2 let od nabytí, a z budoucího prodeje rodinného domu, bytu, vetn podílu na spolených ástech domu nebo spoluvlastnického podílu na tomto majetku, vetn souvisejících pozemk, uskutenného v dob do 2 let od jeho vyazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavena až po 2 letech od nabytí nebo po 2 letech od vyazení z obchodního majetku, b) píjmy z prodeje nemovitostí, byt nebo nebytových prostor neuvedených pod písmenem a), pesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pti let. V pípad, že jde o prodej nemovitostí, byt nebo nebytových prostor nabytých ddním od zstavitele, který byl píbuzným v ad pímé nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba pti let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazateln ve vlastnictví zstavitele nebo zstavitel, pokud nemovitost byla nabývána postupným ddním v ad pímé nebo manželem (manželkou). Osvobození se nevztahuje na píjmy z prodeje nemovitostí, byt

4 nebo nebytových prostor vetn nemovitostí, byt nebo nebytových prostor uvedených v odstavci 1 písm. g), pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti, a to do pti let od jejich vyazení z obchodního majetku. Osvobození se dále nevztahuje na píjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, uskutenného v dob do pti let od nabytí, a z budoucího prodeje nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, uskutenného v dob do pti let od jejich vyazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavena až po pti letech od nabytí nebo po pti letech od vyazení z obchodního majetku. V pípad prodeje pozemku nabytého prodávajícím od pozemkového úadu výmnou v rámci pozemkových úprav podle zvláštního právního pedpisu, 87) se doba 5 let zkracuje o dobu, po kterou prodávající vlastnil pvodní pozemek, který byl smnn, a tato doba se zapoítává i do doby, která bží od vyazení smnného pozemku z obchodního majetku, c) píjmy z prodeje movitých vcí. Osvobození se nevztahuje na píjmy z prodeje motorových vozidel, letadel a lodí, nepesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu jednoho roku. Osvobození se nevztahuje rovnž na píjmy z prodeje movitých vcí, vetn píjm z prodeje movitých vcí uvedených v odstavci 1 písm. g), pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské a jiné samostatné výdlené innosti poplatníka, a to do pti let od jejich vyazení z obchodního majetku, d) pijatá náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy, plnní z pojištní majetku a plnní z pojištní odpovdnosti za škody, krom plateb pijatých náhradou za ztrátu píjmu a plateb pijatých jako náhrada za škody zpsobené na majetku, který byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti v dob vzniku škody, nebo pijatých jako náhrada za škody zpsobené na majetku sloužícím v dob vzniku škody k pronájmu a krom plnní z pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdlenou inností poplatníka a za škodu zpsobenou poplatníkem v souvislosti s pronájmem, e) píjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, vtrných elektráren, tepelných erpadel, solárních zaízení, zaízení na výrobu a energetické využití bioplynu a devoplynu, zaízení na výrobu elektiny nebo tepla z biomasy, zaízení na výrobu biologicky degradovatelných látek stanovených zvláštním pedpisem, zaízení na využití geotermální energie (dále jen "zaízení"), a to v kalendáním roce, v nmž byly poprvé uvedeny do provozu, a v bezprostedn následujících pti letech. Za první uvedení do provozu se považuje i uvedení zaízení do zkušebního provozu, na základ nhož plynuly nebo plynou poplatníkovi píjmy, a dále pípady, kdy malá vodní elektrárna do výkonu 1 MW byla rekonstruována, pokud píjmy z této malé vodní elektrárny do výkonu 1 MW nebyly již osvobozeny. Doba osvobození se neperušuje ani v pípad odstávky v dsledku technického zhodnocení ( 33) nebo oprav a udržování, f) cena z veejné soutže, z reklamní soutže nebo z reklamního slosování, pokud se nejedná o spotebitelskou loterii podle zvláštního právního pedpisu 12) a cena ze sportovní soutže v hodnot nepevyšující K s výjimkou ceny ze sportovní soutže u poplatník, u nichž je sportovní innost podnikáním ( 10 odst. 8). Cena z veejné soutže a obdobná cena plynoucí ze zahranií je však od dan osvobozena zcela, pokud byla v plné výši darována píjemcem na úely uvedené v 15 odst. 5, g) náhrady pijaté v souvislosti s nápravou nkterých majetkových kivd podle zvláštních právních pedpis, 2) píjmy z prodeje nemovitostí, movitých vcí nebo cenných papír vydaných podle zvláštních právních pedpis 2), píplatek (píspvek) k dchodu podle zvláštních právních pedpis 2c) nebo úroky ze státních dluhopis vydaných v souvislosti s rehabilitaním ízením o nápravách kivd. Píjmy z prodeje nemovitostí vydaných v souvislosti s nápravou nkterých majetkových kivd podle zvláštních právních pedpis 2) jsou osvobozeny i v pípad, jestliže v dob mezi nabytím a prodejem nemovitosti došlo k vypoádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdlením nemovitosti podle velikosti jejích podíl 1d) nebo jestliže byly byty nebo nebytové prostory vymezeny jako jednotky podle zvláštního právního pedpisu, h) píjem získaný ve form dávek a služeb z nemocenského pojištní (nemocenské pée), 42) dchodového pojištní podle zákona o dchodovém pojištní, 43) státní sociální podpory, 44) penžní pomoci obtem trestné innosti podle zvláštního zákona, 44a) sociálního zabezpeení, 45) plnní z uplatnní nástroj státní politiky zamstnanosti 46) a všeobecného zdravotního pojištní 47) a plnní ze zahraniního povinného pojištní stejného druhu; jde-li však o píjmy ve form pravideln

5 vyplácených dchod (penzí), je od dan osvobozena z úhrnu tchto píjm pouze ástka ve výši K ron, do níž se však nezahrnuje výše píplatku (píspvku) k dchodu podle zvláštních právních pedpis 2c) ch) píjem pijatý v rámci plnní vyživovací povinnosti nebo náhrada za tento píjem podle zákona o rodin nebo obdobná plnní poskytovaná ze zahranií, i) dávky a služby sociální pée, dávky státní sociální podpory a státní dávky (píspvky) upravené zvláštními pedpisy nebo obdobná plnní poskytovaná ze zahranií, j) odmny vyplácené zdravotní správou dárcm za odbr krve a jiných biologických materiál z lidského organismu, k) stipendia 2a) ze státního rozpotu, z rozpotu kraje, z prostedk vysoké školy nebo veejné výzkumné instituce, stipendia z prostedk právnické osoby, která vykonává innost stední školy nebo vyšší odborné školy, anebo obdobná plnní ze zahranií, podpory a píspvky z prostedk nadací, nadaních fond a obanských sdružení 48) vetn obdobných plnní poskytovaných ze zahranií a nepenžního plnní, sociální výpomoci poskytované zamstnavatelem z fondu kulturních a sociálních poteb 2b) nejbližším pozstalým a sociální výpomoci nejbližším pozstalým ze sociálního fondu (zisku po zdanní) za obdobných podmínek u zamstnavatel, na které se tento pedpis nevztahuje, krom plateb pijatých náhradou za ztrátu píjmu a plateb majících charakter píjm podle 6 až 9, l) plnní z pojištní osob s výjimkou plnní pro pípad dožití z pojištní pro pípad dožití, plnní pro pípad dožití z pojištní pro pípad smrti nebo dožití a plnní pro pípad dožití z dchodového pojištní a s výjimkou jiného píjmu z pojištní osob, který není pojistným plnním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, m) plnní poskytovaná ozbrojenými silami vojákm v základní (náhradní) služb, 3a) žákm škol, kteí nejsou vojáky v inné služb, 3) vojákm v záloze povolaným na cviení a vojákm v aktivní záloze dobrovolné podle zvláštních právních pedpis, 3a) n) kázeské odmny poskytované píslušníkm ozbrojených sil a bezpenostních sbor podle zvláštních právních pedpis, 3) o) výsluhové náležitosti a pídavek na bydlení u voják z povolání a výsluhové nároky u píslušník bezpenostních sbor podle zvláštních právních pedpis, 3) p) plnní poskytovaná obanm v souvislosti s výkonem civilní služby, 4) r) píjmy z pevodu lenských práv družstva, z pevodu majetkových podíl na transformovaném družstvu 13) nebo z pevodu úasti na obchodních spolenostech, nejde-li o prodej cenných papír, pesahuje-li doba mezi nabytím a pevodem dobu pti let. Doba 5 let mezi nabytím a pevodem lenských práv družstva, majetkových podíl na transformovaném družstvu 13) nebo úasti na obchodní spolenosti, nejde-li o prodej cenných papír, se zkracuje o dobu, po kterou poplatník byl spoleníkem obchodní spolenosti nebo lenem družstva ped pemnou této spolenosti nebo družstva. Jsou-li splnny podmínky uvedené v 23b nebo 23c, doba 5 let mezi nabytím a pevodem se neperušuje pi výmn podíl, fúzi spoleností nebo rozdlení spolenosti. Osvobození se nevztahuje na píjmy z pevodu lenských práv družstva nebo z pevodu úasti na obchodních spolenostech, pokud byly poízeny z obchodního majetku poplatníka, a to do pti let po ukonení jeho podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti. Osvobození se dále nevztahuje na píjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího pevodu lenských práv družstva, z pevodu dalšího podílu na transformovaném družstvu nebo z pevodu úasti na obchodních spolenostech v dob do pti let od nabytí a z budoucího pevodu lenských práv družstva nebo z pevodu úasti na obchodních spolenostech poízených z jeho obchodního majetku, pokud píjmy z tohoto pevodu plynou v dob do pti let od ukonení podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti poplatníka, i když smlouva o pevodu bude uzavena až po pti letech od nabytí nebo od ukonení podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti, s) úroky z vklad ze stavebního spoení, vetn úrok ze státní podpory podle zvláštního zákona, 4a)

6 t) dotace ze státního rozpotu, z rozpotu obcí, kraj, státních fond, Národního fondu, podpor z Vinaského fondu, z pidlených grant nebo píspvek ze státního rozpotu poskytnutý podle zvláštního právního pedpisu 13c) a nebo dotace, granty a píspvky z prostedk Evropských spoleenství, na poízení hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení nebo na odstranní následk živelní pohromy ( 24 odst. 10), s výjimkou dotací a píspvk, které jsou útovány do píjm (výnos) podle zvláštního právního pedpisu, 20) u) píjem získaný formou nabytí vlastnictví k bytu jako náhrady za uvolnní bytu, a dále náhrada (odstupné) za uvolnní bytu, vyplacená uživateli bytu za podmínky, že náhradu (odstupné) použil nebo použije na uspokojení bytové poteby nejpozdji do jednoho roku následujícího po roce, v nmž náhradu (odstupné) pijal. Tento píjem je osvobozen i v pípad, že ástku odpovídající náhrad (odstupnému) vynaložil na obstarání bytových poteb 4e) v dob jednoho roku ped jejím obdržením. Pijetí náhrady (odstupného) oznámí poplatník správci dan do konce zdaovacího období, ve kterém k jejímu pijetí došlo. Obdobn se postupuje i u píjm z úplatného pevodu práv a povinností spojených s lenstvím v družstvu, pokud v souvislosti s tímto pevodem bude zrušena nájemní smlouva k bytu, použije-li poplatník získané prostedky na uspokojení bytové poteby; obdobn se postupuje také u píjm z prodeje rodinného domu, bytu, vetn podílu na spolených ástech domu nebo spoluvlastnického podílu, vetn souvisejícího pozemku, pokud v nm prodávající ml bydlišt bezprostedn ped prodejem po dobu kratší dvou let a použije-li získané prostedky na uspokojení bytové poteby, v) úrokové píjmy poplatník uvedených v 2 odst. 3, které jim plynou z dluhopis vydávaných v zahranií poplatníky se sídlem v eské republice nebo eskou republikou, w) píjmy z prodeje cenných papír nabytých poplatníkem v rámci kupónové privatizace; píjmy z prodeje ostatních cenných papír, pesáhne-li doba mezi nabytím a pevodem tchto cenných papír pi jejich prodeji nebo vrácení dobu 6 msíc, a dále píjmy z podílu pipadající na podílový list pi zrušení podílového fondu, pesáhne-li doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu dobu 6 msíc. Doba 6 msíc mezi nabytím a pevodem cenného papíru u téhož poplatníka se neperušuje pi pemn investiního fondu na otevený podílový fond, pi pemn uzaveného podílového fondu na otevený podílový fond, pi zmn obhospodaovatele podílového fondu, pi slouení a splynutí podílových fond a pi slouení, splynutí a rozdlení investiního fondu. Osvobození se nevztahuje na píjmy z prodeje cenných papír, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 6 msíc od ukonení podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti ( 7), a na píjmy z kapitálového majetku ( 8). Osvobození se dále nevztahuje na píjmy z prodeje cenných papír, které nabyl spoleník spolenosti s ruením omezeným, komanditista komanditní spolenosti nebo len družstva pi pemn obchodní spolenosti nebo družstva na akciovou spolenost podle zvláštního zákona, 13a) a to do 5 let od nabytí tchto cenných papír. Osvobození se nevztahuje na píjmy z podílu pipadající na podílový list pi zrušení 34c) podílového fondu nebo pi zmn investiního podílového fondu na otevený podílový fond, který byl nebo je zahrnut do obchodního majetku, a to do 6 msíc od ukonení podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti ( 7). Doba 6 msíc nebo 5 let mezi nabytím a pevodem cenného papíru se zkracuje o dobu, po kterou poplatník byl spoleníkem obchodní spolenosti nebo lenem družstva ped pemnou této spolenosti nebo družstva na akciovou spolenost. Pi výmn akcií emitentem za jiné akcie o celkové stejné jmenovité hodnot se doba 6 msíc nebo 5 let mezi nabytím a pevodem cenných papír u téhož poplatníka neperušuje; obdobn se postupuje i pi výmn podíl, fúzi spoleností nebo rozdlení spolenosti, jsou-li splnny podmínky uvedené v 23b nebo 23c. Osvobození se nevztahuje na píjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje cenných papír, uskutenného v dob do 6 msíc od nabytí, a z budoucího prodeje cenných papír, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 6 msíc od ukonení podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti ( 7), i když kupní smlouva bude uzavena až po 6 msících od nabytí nebo po 6 msících od ukonení podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti ( 7), x) píjmy plynoucí z odpisu závazk pi vyrovnání nebo pi nuceném vyrovnání provedeném podle zvláštního právního pedpisu, upravujícího konkurs a vyrovnání, 19a) y) úrokové výnosy z hypoteních zástavních list, 4d)

7 z) píjmy z úrok z peplatk zavinných správcem dan, 49) orgánem správy sociálního zabezpeení 50) a píjmy z penále z peplatk pojistného, které píslušná zdravotní pojišovna vrátila po uplynutí lhty stanovené pro rozhodnutí o peplatku pojistného, 51) za) píjmy plynoucí ve form daru pijatého v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatnou výdlenou inností jako reklamního pedmtu opateného obchodním jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož hodnota nepesahuje 500 K, zb) píjmy nabyvatele bytu, garáže a ateliéru, popípad spoluvlastnického podílu na nebytovém prostoru, pijaté v souvislosti se vzájemným vypoádáním prostedk podle 24 odst. 7 a 8 zákona o vlastnictví byt, 60) zc) píjmy plynoucí ve form povinného výtisku na základ zvláštního právního pedpisu 64a) a ve form autorské rozmnoženiny, v potu obvyklém, pijaté v souvislosti s užitím pedmtu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským, zd) píjmy plynoucí jako náhrada za vcné bemeno vzniklé ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu podle zvláštního právního pedpisu, 4c) ze) kursový zisk pi smn penz z útu vedeného v cizí mn, nejedná-li se o úet zahrnutý v obchodním majetku, s výjimkou kursového zisku pi smn penz z útu vedeného v cizí mn na burze, zf) plnní poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby podle zvláštního právního pedpisu, 4h) zg) píjmy plynoucí ve form dar poskytnutých pro provoz zoologické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence, 4i) zh) píjmy z reklam umožnných prostednictvím provozování zoologické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence, 4i) zi) píjmy vlastníka bytu nebo nebytového prostoru1. plynoucí jako dsledek úhrady výdaj (náklad) na opravy, údržbu a technické zhodnocení spolených ástí domu s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví podle zvláštního právního pedpisu o vlastnictví byt 60) ve vcném plnní, pokud tak vyplývá ze smlouvy o výstavb dalšího bytu, nebo nebytového prostoru, popípad jejich ástí za pedpokladu, že se vlastníci byt a nebytových prostor v dom písemn dohodnou o úhrad uvedených náklad a výdaj jinak než podle výše spoluvlastnických podíl na spolených ástech domu, nebo tak stanoví zvláštní právní pedpis, 60) 2. plynoucí jako dsledek úhrady výdaj (náklad) na opravy, údržbu a technické zhodnocení spolených ástí domu s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví podle zvláštního právního pedpisu o vlastnictví byt 60) jiným vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru v dom ve vcném plnní, a to ve výši rozdílu pevyšujícího povinnost vlastníka bytu nebo nebytového prostoru v dom hradit uvedené náklady a výdaje podle velikosti spoluvlastnického podílu na spolených ástech domu, za pedpokladu, že se vlastníci byt a nebytových prostor v dom písemn dohodnou o úhrad uvedených náklad a výdaj jinak než podle výše spoluvlastnických podíl na spolených ástech domu, nebo tak stanoví zvláštní právní pedpis, 60) zj) píjem plynoucí z doplatku na dorovnání 70a) pi pemn, výmn podíl, fúzi spoleností nebo rozdlení spolenosti, na který vznikl spoleníkovi nárok v souladu se zvláštním právním pedpisem, 70a) je osvobozen, vztahuje-li se k1. akciím, u nichž doba mezi nabytím a rozhodným dnem pemny, výmny podíl, fúze spoleností nebo rozdlení spolenosti pesáhla dobu 6 msíc. Osvobození se nevztahuje k akciím, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to po dobu 6 msíc od ukonení podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti ( 7), 2. podílu na obchodní spolenosti, u nhož doba mezi nabytím a rozhodným dnem pemny, výmny podíl, fúze spoleností nebo rozdlení spolenosti pesáhla dobu 5 let. Osvobození se nevztahuje k podílm, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to po dobu 5 let od ukonení podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti ( 7),

8 zk) náhrady (píspvky) pobytových výloh poskytované orgány Evropské unie zamstnancm (národním expertm) vyslaným k psobení do institucí Evropské unie, zl) renta, náhrady a naturální plnní poskytované bývalému prezidentu republiky podle zvláštního právního pedpisu, zm) píjem plynoucí ve form daového bonusu ( 35c), zn) píspvky poskytované poslanci Evropského parlamentu, zvolenému na území eské republiky, z rozpotu Evropské unie. (2) Doba mezi nabytím a prodejem podle odstavce 1 písm. a) nebo b) se neperušuje, pokud v dob mezi nabytím a prodejem došlo a) k vypoádání mezi podílovými spoluvlastníky domu vetn píslušné pomrné ásti spolených prostor nebo rodinného domu vetn souvisejících pozemk, rozdlením podle velikosti jejich podíl, b) k tomu, že v budov byly byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního právního pedpisu, 60) c) k zániku nebo vypoádání spoleného jmní manžel. 4g) (3) Osvobození píjm uvedených v odstavci 1 písm. e) se nepoužije, pokud se poplatník tohoto osvobození vzdá oznámením správci dan, a to nejpozdji ve lht pro podání daového piznání za zdaovací období, v nmž byly tyto zdroje a zaízení uvedeny do provozu; osvobození se v uvedeném pípad nepoužije ani pi pronájmu tchto zaízení nebo pi pevedení vlastnických práv k tmto zdrojm a zaízením na dalšího vlastníka. (4) Obchodním majetkem se pro úely dan z píjm fyzických osob rozumí souhrn majetkových hodnot (vcí, pohledávek a jiných práv a penzi ocenitelných jiných hodnot), které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je útováno anebo jsou nebo byly uvedeny v evidenci majetku a závazk pro úely stanovení základu dan a dan z píjm (dále jen "daová evidence"). Dnem vyazení majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o tomto majetku naposledy útoval nebo jej naposledy uvádl v daové evidenci. 20) 5 Základ dan a daová ztráta (1) Základem dan je ástka, o kterou píjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaovacím období, za které se pro úely dan z píjm fyzických osob považuje kalendání rok, pesahují výdaje prokazateln vynaložené na jejich dosažení, zajištní a udržení, pokud dále u jednotlivých píjm podle 6 až 10 není stanoveno jinak. (2) U poplatníka, kterému plynou ve zdaovacím období soubžn dva nebo více druh píjm uvedených v 6 až 10, je základem dan souet dílích základ dan zjištných podle jednotlivých druh píjm s použitím ustanovení odstavce 1. (3) Pokud podle úetnictví, daové evidence nebo podle záznam o píjmech a výdajích pesáhnou výdaje píjmy uvedené v 7 a 9, je rozdíl ztrátou. O ztrátu upravenou podle 23 (dále jen "daová ztráta") se sníží úhrn dílích základ dan zjištných podle jednotlivých druh píjm uvedených v 7 až 10 s použitím ustanovení odstavce 1. Tuto daovou ztrátu nebo její ást, kterou nelze uplatnit pi zdanní píjm ve zdaovacím období, ve kterém vznikla, lze odeíst od úhrnu dílích základ dan zjištných podle jednotlivých druh píjm uvedených v 7 až 10 v následujících zdaovacích obdobích podle 34. Daovou ztrátu (nebo její ást), kterou neodeetl od svého základu dan zstavitel s píjmy podle 7 nebo 9, mže odeíst od základu dan ddic, bude-li ddic pokraovat v innosti zstavitele nejpozdji do 6 msíc po jeho smrti; daovou ztrátu lze odeíst od základu dan nejdéle v 5 zdaovacích obdobích následujících bezprostedn po zdaovacím období, za které se daová ztráta vymuje. (4) Píjmy ze závislé innosti a funkní požitky ( 6) vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dn po skonení zdaovacího období, za které byly dosaženy, se považují

9 za píjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaovacího období. Píjmy vyplacené nebo obdržené po 31. dni po skonení zdaovacího období jsou píjmem zdaovacího období, ve kterém byly vyplaceny nebo obdrženy. (5) Do základu dan se nezahrnují píjmy osvobozené od dan a píjmy, pro které je dále stanoveno, že se z nich da vybírá zvláštní sazbou dan podle 36 ze samostatného základu dan. Do základu dan se dále nezahrnují píjmy, z nichž je da vybírána ze samostatného základu dan sazbou dan podle 16 odst. 2. (6) O píjem zahrnutý do základu dan (dílího základu dan) v pedchozích zdaovacích obdobích, který byl vrácen, se sníží píjmy (výnosy) anebo se zvýší výdaje (náklady) ve zdaovacím období, ve kterém k jeho vrácení došlo, za pedpokladu, že pro jeho vrácení existuje právní dvod a vrácení píjm není zachyceno v úetnictví nebo v daové evidenci poplatníka pi zjištní základu dan (dílího základu dan) podle 7 a 9. Obdobným zpsobem se postupuje v pípad výdaj (náklad) uplatnných jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištní a udržení píjm, pi nedodržení stanovených podmínek pro jejich uplatnní jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištní a udržení píjm. Jedná-li se o ástky uplatnné jako výdaj (náklad) v pedchozích zdaovacích obdobích, u kterých existuje právní dvod k jejich vrácení píjemcem, zvyšují se o tyto ástky píjmy (výnosy) nebo se sníží výdaje (náklady) ve zdaovacím období, kdy odpadl právní dvod k jejich uplatnní, za pedpokladu, že vrácení nebylo zachyceno v úetnictví nebo v daové evidenci poplatníka pi zjišování základu dan (dílího základu dan) podle 7 a 9. O píjem ze závislé innosti a funkních požitk zahrnutý v pedchozích zdaovacích obdobích do dílího základu dan (základu pro výpoet zálohy na da), k jehož vrácení existuje právní dvod, se sníží u poplatníka píjem ze závislé innosti a funkních požitk v kalendáním msíci, pop. v následujících kalendáních msících ve zdaovacím období, ve kterém k jeho vrácení došlo. (7) U poplatníka s píjmy podle 7 a 9 se pihlédne i k zásobám poízeným v kalendáním roce pedcházejícím roku, v nmž zahájil innost, nebo k zásobám získaným z ddictví po zstaviteli, který ml píjmy podle 7 nebo 9, pokud bude ddic pokraovat v innosti zstavitele nejpozdji do šesti msíc po jeho smrti. Totéž platí obdobn i pro jiné nezbytn vynaložené výdaje spojené se zahájením innosti. (8) Pi pechodu z vedení úetnictví na daovou evidenci se postupuje podle pílohy. 2 k tomuto zákonu. Pi pechodu z daové evidence na vedení úetnictví se postupuje podle pílohy. 3 k tomuto zákonu. (9) Pro poplatníky uvedené v 2 se hodnotou pohledávky rozumí jmenovitá hodnota nebo poizovací cena u pohledávky nabyté postoupením nebo cena zjištná pro úely dan ddické a nebo darovací u pohledávky nabyté ddním nebo darem. U poplatník, kteí jsou plátci dan z pidané hodnoty nebo jimi byli v dob vzniku pohledávky, se jmenovitá hodnota pohledávky snižuje o výši dan z pidané hodnoty, pokud byla splnna vlastní daová povinnost na výstupu. (10) Rozdíl mezi píjmy a výdaji se zvyšuje o a) ástku závazku, který zanikl jinak než jeho splnním, zapotením dohodou mezi vitelem a dlužníkem, kterou se dosavadní závazek nahrazuje závazkem novým, a narovnáním podle zvláštního právního pedpisu. 88) Toto se nevztahuje na závazky ze smluvních pokut, úrok z prodlení, poplatk z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztah, b) hodnotu záloh, které jsou výdajem na dosažení, zajištní a udržení píjm, uhrazených poplatníkem s píjmy podle 7, který nevede úetnictví a výdaje uplatuje podle 24, poplatníkovi, který je spojenou osobou ( 23), který vede úetnictví, s výjimkou záloh z titulu nájemného u finanního pronájmu s následnou koupí najaté vci, nedošlo-li k vyútování celkového závazku v tom zdaovacím období, ve kterém byly zálohy uhrazeny, c) píjem plynoucí poplatníkovi, který vede daovou evidenci, ze smnky, kterou je hrazena pohledávka, jedná-li se o píjem, který je pedmtem dan podle 3, d) ástku ve výši ocenní nepenžitého vkladu sníženou o výši vkladu, která je vyplácená obchodní spoleností spoleníkovi nebo družstvem lenovi družstva.

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002 586 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 586/1992 Sb.; o daních z příjmů; ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

Více

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Stav zákona ke dni 31. 12. 2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. května 2015 www.danovezakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb.,

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I 261/2007 Sb. zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Změna: 2/2009 Sb. Změna: 206/2009 Sb. Změna: 282/2009 Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. Změna: 329/2011

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I 344 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu: ČÁST

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Úplná znění platná k 1. 1.

Úplná znění platná k 1. 1. Nejprodávanější daňové zákony v ČR Úplná znění platná k 1. 1. Hana Marková 2014 y ěn m z zákon o daních z příjmů + komentář é ý v v o o ň n a a d cí n í j u zákon o rezervách pro zjištění g ský rea n a

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Úplná znění platná k 1. 1.

Úplná znění platná k 1. 1. Hana Marková Daňové zákony úplná znění platná k 1. 1. 2015 Nejprodávanější daňové zákony v ČR Úplná znění platná k 1. 1. Hana Marková 2015 inky N ov P H! vd e ny v í ě m Z aněn zd mů! příj zákon o daních

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více