586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm"

Transkript

1 Systém ASPI - stav k do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od /1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Zmna: 35/1993 Sb. Zmna: 96/1993 Sb. Zmna: 157/1993 Sb. Zmna: 196/1993 Sb. Zmna: 323/1993 Sb. Zmna: 42/1994 Sb. Zmna: 85/1994 Sb. Zmna: 114/1994 Sb. Zmna: 259/1994 Sb. Zmna: 32/1995 Sb. Zmna: 149/1995 Sb. Zmna: 118/1995 Sb. Zmna: 87/1995 Sb., 149/1995 Sb. (ást), 248/1995 Sb. Zmna: 316/1996 Sb. Zmna: 18/1997 Sb. Zmna: 151/1997 Sb., 209/1997 Sb., 210/1997 Sb., 227/1997 Sb. Zmna: 168/1998 Sb. Zmna: 149/1998 Sb. Zmna: 333/1998 Sb. Zmna: 111/1998 Sb. Zmna: 144/1999 Sb. Zmna: 170/1999 Sb. Zmna: 225/1999 Sb. Zmna: 63/1999 Sb., 129/1999 Sb. Zmna: 3/2000 Sb. Zmna: 17/2000 Sb. Zmna: 27/2000 Sb., 72/2000 Sb., 100/2000 Sb. Zmna: 103/2000 Sb. Zmna: 121/2000 Sb. Zmna: 132/2000 Sb., 241/2000 Sb., 340/2000 Sb., 492/2000 Sb. Zmna: 120/2001 Sb. Zmna: 117/2001 Sb. Zmna: 239/2001 Sb. Zmna: 483/2001 Sb. Zmna: 453/2001 Sb. Zmna: 50/2002 Sb. Zmna: 128/2002 Sb. Zmna: 210/2002 Sb. Zmna: 308/2002 Sb. Zmna: 260/2002 Sb. Zmna: 575/2002 Sb. Zmna: 198/2002 Sb. Zmna: 162/2003 Sb. Zmna: 438/2003 Sb. Zmna: 49/2004 Sb. Zmna: 438/2003 Sb. (ást), 19/2004 Sb., 47/2004 Sb., 257/2004 Sb., 280/2004 Sb. Zmna: 359/2004 Sb., 360/2004 Sb. Zmna: 436/2004 Sb. Zmna: 628/2004 Sb. Zmna: 676/2004 Sb. Zmna: 438/2003 Sb. (ást), 280/2004 Sb. (ást), 562/2004 Sb., 669/2004 Sb.

2 Zmna: 217/2005 Sb. (ást) Zmna: 217/2005 Sb. Zmna: 342/2005 Sb. Zmna: 357/2005 Sb. Zmna: 441/2005 Sb. Zmna: 362/2003 Sb., 438/2003 Sb. (ást), 179/2005 Sb. Zmna: 669/2004 Sb. (ást) Zmna: 239/2001 Sb. (ást) Zmna: 669/2004 Sb. (ást) Zmna: 438/2003 Sb. (ást), 280/2004 Sb. (ást) eská národní rada se usnesla na tomto zákon: Tento zákon upravuje a) da z píjm fyzických osob, b) da z píjm právnických osob. ÁST PRVNÍ Da z píjm fyzických osob 1 2 Poplatníci dan z píjm fyzických osob (1) Poplatníky dan z píjm fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). (2) Poplatníci, kteí mají na území eské republiky bydlišt nebo se zde obvykle zdržují, mají daovou povinnost, která se vztahuje jak na píjmy plynoucí ze zdroj na území eské republiky, tak i na píjmy plynoucí ze zdroj v zahranií. (3) Poplatníci neuvedení v odstavci 2 nebo ti, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy, mají daovou povinnost, která se vztahuje jen na píjmy plynoucí ze zdroj na území eské republiky ( 22). Poplatníci, kteí se na území eské republiky zdržují pouze za úelem studia nebo léení, mají daovou povinnost, která se vztahuje pouze na píjmy plynoucí ze zdroj na území eské republiky, i v pípad, že se na území eské republiky obvykle zdržují. (4) Poplatníky obvykle se zdržujícími na území eské republiky jsou ti, kteí zde pobývají alespo 183 dn v píslušném kalendáním roce, a to souvisle nebo v nkolika obdobích; do lhty 183 dn se zapoítává každý zapoatý den pobytu. Bydlištm na území eské republiky se pro úely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto byt zdržovat. 3 Pedmt dan z píjm fyzických osob (1) Pedmtem dan z píjm fyzických osob (dále jen "da") jsou a) píjmy ze závislé innosti a funkní požitky ( 6), b) píjmy z podnikání a z jiné samostatné výdlené innosti ( 7), c) píjmy z kapitálového majetku ( 8), d) píjmy z pronájmu ( 9), e) ostatní píjmy ( 10). (2) Píjmem ve smyslu odstavce 1 se rozumí píjem penžní i nepenžní dosažený i smnou.

3 (3) Nepenžní píjem se oceuje podle zvláštního právního pedpisu, 1a) pokud tento zákon nestanoví jinak. (4) Pedmtem dan nejsou a) píjmy získané nabytím akcií nebo podílových list podle zvláštního právního pedpisu, který upravuje podmínky pevodu majetku státu na jiné osoby, 1) zddním, vydáním 2) nebo darováním nemovitosti nebo movité vci anebo majetkového práva, s výjimkou píjm z nich plynoucích a s výjimkou dar pijatých v souvislosti s výkonem innosti podle 6 nebo s podnikáním anebo s jinou samostatnou výdlenou inností; pedmtem dan u fyzických osob, provozujících školská a zdravotnická zaízení a zaízení na ochranu opuštných zvíat, nebo ohrožených druh zvíat, není však píjem získaný nabytím daru v souvislosti s provozováním tchto inností, b) úvry a pjky s výjimkou1. píjmu, který vitel nabyl z vrácené pjky nebo úvru úplatným postoupením pohledávky vzniklé na základ této pjky nebo úvru, a to ve výši rovnající se rozdílu mezi píjmem plynoucím z vrácení pjky nebo úvru a cenou, za kterou byla pohledávka postoupena, 2. píjmu plynoucího poplatníkovi, který vede daovou evidenci, z eskontního úvru ze smnky, kterou je hrazena pohledávka, c) píjmy z rozšíení nebo zúžení spoleného jmní manžel, 1b) d) píjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiuinní piznaného Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je eská republika povinna uhradit, nebo z titulu smírného urovnání záležitosti ped Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou se eská republika zavázala uhradit, 1c) e) píjem plynoucí poplatníkovi uvedenému v 2 odst. 2, který vypomáhá s domácími pracemi v zahranií, nebo poplatníkovi uvedenému v 2 odst. 3, který vypomáhá s domácími pracemi v eské republice, a to za stravu a ubytování, jde-li o píjem k uspokojování základních sociálních, kulturních nebo vzdlávacích poteb (au-pair). (1) Od dan jsou osvobozeny 4 Osvobození od dan a) píjmy z prodeje rodinného domu, bytu, vetn podílu na spolených ástech domu nebo spoluvlastnického podílu, vetn souvisejícího pozemku, pokud v nm prodávající ml bydlišt nejmén po dobu 2 let bezprostedn ped prodejem. Obdobn se postupuje také u píjm z prodeje rodinného domu, bytu, vetn podílu na spolených ástech domu nebo spoluvlastnického podílu, vetn souvisejícího pozemku, pokud v nm prodávající ml bydlišt bezprostedn ped prodejem po dobu kratší dvou let a použije-li získané prostedky na uspokojení bytové poteby. Pro osvobození píjm plynoucích manželm z jejich spoleného jmní postaí, aby podmínky pro jeho osvobození splnil jen jeden z manžel, pokud majetek, kterého se osvobození týká, není nebo nebyl zaazen do obchodního majetku jednoho z manžel. Osvobození se nevztahuje na píjmy z prodeje tohoto bytu nebo domu, pokud je nebo byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti, a to do 2 let od jeho vyazení z obchodního majetku. Osvobození se dále nevztahuje na píjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje rodinného domu, bytu, vetn podílu na spolených ástech domu nebo spoluvlastnického podílu na tomto majetku, vetn souvisejícího pozemku, uskutenného v dob do 2 let od nabytí, a z budoucího prodeje rodinného domu, bytu, vetn podílu na spolených ástech domu nebo spoluvlastnického podílu na tomto majetku, vetn souvisejících pozemk, uskutenného v dob do 2 let od jeho vyazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavena až po 2 letech od nabytí nebo po 2 letech od vyazení z obchodního majetku, b) píjmy z prodeje nemovitostí, byt nebo nebytových prostor neuvedených pod písmenem a), pesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pti let. V pípad, že jde o prodej nemovitostí, byt nebo nebytových prostor nabytých ddním od zstavitele, který byl píbuzným v ad pímé nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba pti let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazateln ve vlastnictví zstavitele nebo zstavitel, pokud nemovitost byla nabývána postupným ddním v ad pímé nebo manželem (manželkou). Osvobození se nevztahuje na píjmy z prodeje nemovitostí, byt

4 nebo nebytových prostor vetn nemovitostí, byt nebo nebytových prostor uvedených v odstavci 1 písm. g), pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti, a to do pti let od jejich vyazení z obchodního majetku. Osvobození se dále nevztahuje na píjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, uskutenného v dob do pti let od nabytí, a z budoucího prodeje nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, uskutenného v dob do pti let od jejich vyazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavena až po pti letech od nabytí nebo po pti letech od vyazení z obchodního majetku. V pípad prodeje pozemku nabytého prodávajícím od pozemkového úadu výmnou v rámci pozemkových úprav podle zvláštního právního pedpisu, 87) se doba 5 let zkracuje o dobu, po kterou prodávající vlastnil pvodní pozemek, který byl smnn, a tato doba se zapoítává i do doby, která bží od vyazení smnného pozemku z obchodního majetku, c) píjmy z prodeje movitých vcí. Osvobození se nevztahuje na píjmy z prodeje motorových vozidel, letadel a lodí, nepesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu jednoho roku. Osvobození se nevztahuje rovnž na píjmy z prodeje movitých vcí, vetn píjm z prodeje movitých vcí uvedených v odstavci 1 písm. g), pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské a jiné samostatné výdlené innosti poplatníka, a to do pti let od jejich vyazení z obchodního majetku, d) pijatá náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy, plnní z pojištní majetku a plnní z pojištní odpovdnosti za škody, krom plateb pijatých náhradou za ztrátu píjmu a plateb pijatých jako náhrada za škody zpsobené na majetku, který byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti v dob vzniku škody, nebo pijatých jako náhrada za škody zpsobené na majetku sloužícím v dob vzniku škody k pronájmu a krom plnní z pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdlenou inností poplatníka a za škodu zpsobenou poplatníkem v souvislosti s pronájmem, e) píjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, vtrných elektráren, tepelných erpadel, solárních zaízení, zaízení na výrobu a energetické využití bioplynu a devoplynu, zaízení na výrobu elektiny nebo tepla z biomasy, zaízení na výrobu biologicky degradovatelných látek stanovených zvláštním pedpisem, zaízení na využití geotermální energie (dále jen "zaízení"), a to v kalendáním roce, v nmž byly poprvé uvedeny do provozu, a v bezprostedn následujících pti letech. Za první uvedení do provozu se považuje i uvedení zaízení do zkušebního provozu, na základ nhož plynuly nebo plynou poplatníkovi píjmy, a dále pípady, kdy malá vodní elektrárna do výkonu 1 MW byla rekonstruována, pokud píjmy z této malé vodní elektrárny do výkonu 1 MW nebyly již osvobozeny. Doba osvobození se neperušuje ani v pípad odstávky v dsledku technického zhodnocení ( 33) nebo oprav a udržování, f) cena z veejné soutže, z reklamní soutže nebo z reklamního slosování, pokud se nejedná o spotebitelskou loterii podle zvláštního právního pedpisu 12) a cena ze sportovní soutže v hodnot nepevyšující K s výjimkou ceny ze sportovní soutže u poplatník, u nichž je sportovní innost podnikáním ( 10 odst. 8). Cena z veejné soutže a obdobná cena plynoucí ze zahranií je však od dan osvobozena zcela, pokud byla v plné výši darována píjemcem na úely uvedené v 15 odst. 5, g) náhrady pijaté v souvislosti s nápravou nkterých majetkových kivd podle zvláštních právních pedpis, 2) píjmy z prodeje nemovitostí, movitých vcí nebo cenných papír vydaných podle zvláštních právních pedpis 2), píplatek (píspvek) k dchodu podle zvláštních právních pedpis 2c) nebo úroky ze státních dluhopis vydaných v souvislosti s rehabilitaním ízením o nápravách kivd. Píjmy z prodeje nemovitostí vydaných v souvislosti s nápravou nkterých majetkových kivd podle zvláštních právních pedpis 2) jsou osvobozeny i v pípad, jestliže v dob mezi nabytím a prodejem nemovitosti došlo k vypoádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdlením nemovitosti podle velikosti jejích podíl 1d) nebo jestliže byly byty nebo nebytové prostory vymezeny jako jednotky podle zvláštního právního pedpisu, h) píjem získaný ve form dávek a služeb z nemocenského pojištní (nemocenské pée), 42) dchodového pojištní podle zákona o dchodovém pojištní, 43) státní sociální podpory, 44) penžní pomoci obtem trestné innosti podle zvláštního zákona, 44a) sociálního zabezpeení, 45) plnní z uplatnní nástroj státní politiky zamstnanosti 46) a všeobecného zdravotního pojištní 47) a plnní ze zahraniního povinného pojištní stejného druhu; jde-li však o píjmy ve form pravideln

5 vyplácených dchod (penzí), je od dan osvobozena z úhrnu tchto píjm pouze ástka ve výši K ron, do níž se však nezahrnuje výše píplatku (píspvku) k dchodu podle zvláštních právních pedpis 2c) ch) píjem pijatý v rámci plnní vyživovací povinnosti nebo náhrada za tento píjem podle zákona o rodin nebo obdobná plnní poskytovaná ze zahranií, i) dávky a služby sociální pée, dávky státní sociální podpory a státní dávky (píspvky) upravené zvláštními pedpisy nebo obdobná plnní poskytovaná ze zahranií, j) odmny vyplácené zdravotní správou dárcm za odbr krve a jiných biologických materiál z lidského organismu, k) stipendia 2a) ze státního rozpotu, z rozpotu kraje, z prostedk vysoké školy nebo veejné výzkumné instituce, stipendia z prostedk právnické osoby, která vykonává innost stední školy nebo vyšší odborné školy, anebo obdobná plnní ze zahranií, podpory a píspvky z prostedk nadací, nadaních fond a obanských sdružení 48) vetn obdobných plnní poskytovaných ze zahranií a nepenžního plnní, sociální výpomoci poskytované zamstnavatelem z fondu kulturních a sociálních poteb 2b) nejbližším pozstalým a sociální výpomoci nejbližším pozstalým ze sociálního fondu (zisku po zdanní) za obdobných podmínek u zamstnavatel, na které se tento pedpis nevztahuje, krom plateb pijatých náhradou za ztrátu píjmu a plateb majících charakter píjm podle 6 až 9, l) plnní z pojištní osob s výjimkou plnní pro pípad dožití z pojištní pro pípad dožití, plnní pro pípad dožití z pojištní pro pípad smrti nebo dožití a plnní pro pípad dožití z dchodového pojištní a s výjimkou jiného píjmu z pojištní osob, který není pojistným plnním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, m) plnní poskytovaná ozbrojenými silami vojákm v základní (náhradní) služb, 3a) žákm škol, kteí nejsou vojáky v inné služb, 3) vojákm v záloze povolaným na cviení a vojákm v aktivní záloze dobrovolné podle zvláštních právních pedpis, 3a) n) kázeské odmny poskytované píslušníkm ozbrojených sil a bezpenostních sbor podle zvláštních právních pedpis, 3) o) výsluhové náležitosti a pídavek na bydlení u voják z povolání a výsluhové nároky u píslušník bezpenostních sbor podle zvláštních právních pedpis, 3) p) plnní poskytovaná obanm v souvislosti s výkonem civilní služby, 4) r) píjmy z pevodu lenských práv družstva, z pevodu majetkových podíl na transformovaném družstvu 13) nebo z pevodu úasti na obchodních spolenostech, nejde-li o prodej cenných papír, pesahuje-li doba mezi nabytím a pevodem dobu pti let. Doba 5 let mezi nabytím a pevodem lenských práv družstva, majetkových podíl na transformovaném družstvu 13) nebo úasti na obchodní spolenosti, nejde-li o prodej cenných papír, se zkracuje o dobu, po kterou poplatník byl spoleníkem obchodní spolenosti nebo lenem družstva ped pemnou této spolenosti nebo družstva. Jsou-li splnny podmínky uvedené v 23b nebo 23c, doba 5 let mezi nabytím a pevodem se neperušuje pi výmn podíl, fúzi spoleností nebo rozdlení spolenosti. Osvobození se nevztahuje na píjmy z pevodu lenských práv družstva nebo z pevodu úasti na obchodních spolenostech, pokud byly poízeny z obchodního majetku poplatníka, a to do pti let po ukonení jeho podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti. Osvobození se dále nevztahuje na píjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího pevodu lenských práv družstva, z pevodu dalšího podílu na transformovaném družstvu nebo z pevodu úasti na obchodních spolenostech v dob do pti let od nabytí a z budoucího pevodu lenských práv družstva nebo z pevodu úasti na obchodních spolenostech poízených z jeho obchodního majetku, pokud píjmy z tohoto pevodu plynou v dob do pti let od ukonení podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti poplatníka, i když smlouva o pevodu bude uzavena až po pti letech od nabytí nebo od ukonení podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti, s) úroky z vklad ze stavebního spoení, vetn úrok ze státní podpory podle zvláštního zákona, 4a)

6 t) dotace ze státního rozpotu, z rozpotu obcí, kraj, státních fond, Národního fondu, podpor z Vinaského fondu, z pidlených grant nebo píspvek ze státního rozpotu poskytnutý podle zvláštního právního pedpisu 13c) a nebo dotace, granty a píspvky z prostedk Evropských spoleenství, na poízení hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení nebo na odstranní následk živelní pohromy ( 24 odst. 10), s výjimkou dotací a píspvk, které jsou útovány do píjm (výnos) podle zvláštního právního pedpisu, 20) u) píjem získaný formou nabytí vlastnictví k bytu jako náhrady za uvolnní bytu, a dále náhrada (odstupné) za uvolnní bytu, vyplacená uživateli bytu za podmínky, že náhradu (odstupné) použil nebo použije na uspokojení bytové poteby nejpozdji do jednoho roku následujícího po roce, v nmž náhradu (odstupné) pijal. Tento píjem je osvobozen i v pípad, že ástku odpovídající náhrad (odstupnému) vynaložil na obstarání bytových poteb 4e) v dob jednoho roku ped jejím obdržením. Pijetí náhrady (odstupného) oznámí poplatník správci dan do konce zdaovacího období, ve kterém k jejímu pijetí došlo. Obdobn se postupuje i u píjm z úplatného pevodu práv a povinností spojených s lenstvím v družstvu, pokud v souvislosti s tímto pevodem bude zrušena nájemní smlouva k bytu, použije-li poplatník získané prostedky na uspokojení bytové poteby; obdobn se postupuje také u píjm z prodeje rodinného domu, bytu, vetn podílu na spolených ástech domu nebo spoluvlastnického podílu, vetn souvisejícího pozemku, pokud v nm prodávající ml bydlišt bezprostedn ped prodejem po dobu kratší dvou let a použije-li získané prostedky na uspokojení bytové poteby, v) úrokové píjmy poplatník uvedených v 2 odst. 3, které jim plynou z dluhopis vydávaných v zahranií poplatníky se sídlem v eské republice nebo eskou republikou, w) píjmy z prodeje cenných papír nabytých poplatníkem v rámci kupónové privatizace; píjmy z prodeje ostatních cenných papír, pesáhne-li doba mezi nabytím a pevodem tchto cenných papír pi jejich prodeji nebo vrácení dobu 6 msíc, a dále píjmy z podílu pipadající na podílový list pi zrušení podílového fondu, pesáhne-li doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu dobu 6 msíc. Doba 6 msíc mezi nabytím a pevodem cenného papíru u téhož poplatníka se neperušuje pi pemn investiního fondu na otevený podílový fond, pi pemn uzaveného podílového fondu na otevený podílový fond, pi zmn obhospodaovatele podílového fondu, pi slouení a splynutí podílových fond a pi slouení, splynutí a rozdlení investiního fondu. Osvobození se nevztahuje na píjmy z prodeje cenných papír, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 6 msíc od ukonení podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti ( 7), a na píjmy z kapitálového majetku ( 8). Osvobození se dále nevztahuje na píjmy z prodeje cenných papír, které nabyl spoleník spolenosti s ruením omezeným, komanditista komanditní spolenosti nebo len družstva pi pemn obchodní spolenosti nebo družstva na akciovou spolenost podle zvláštního zákona, 13a) a to do 5 let od nabytí tchto cenných papír. Osvobození se nevztahuje na píjmy z podílu pipadající na podílový list pi zrušení 34c) podílového fondu nebo pi zmn investiního podílového fondu na otevený podílový fond, který byl nebo je zahrnut do obchodního majetku, a to do 6 msíc od ukonení podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti ( 7). Doba 6 msíc nebo 5 let mezi nabytím a pevodem cenného papíru se zkracuje o dobu, po kterou poplatník byl spoleníkem obchodní spolenosti nebo lenem družstva ped pemnou této spolenosti nebo družstva na akciovou spolenost. Pi výmn akcií emitentem za jiné akcie o celkové stejné jmenovité hodnot se doba 6 msíc nebo 5 let mezi nabytím a pevodem cenných papír u téhož poplatníka neperušuje; obdobn se postupuje i pi výmn podíl, fúzi spoleností nebo rozdlení spolenosti, jsou-li splnny podmínky uvedené v 23b nebo 23c. Osvobození se nevztahuje na píjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje cenných papír, uskutenného v dob do 6 msíc od nabytí, a z budoucího prodeje cenných papír, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 6 msíc od ukonení podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti ( 7), i když kupní smlouva bude uzavena až po 6 msících od nabytí nebo po 6 msících od ukonení podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti ( 7), x) píjmy plynoucí z odpisu závazk pi vyrovnání nebo pi nuceném vyrovnání provedeném podle zvláštního právního pedpisu, upravujícího konkurs a vyrovnání, 19a) y) úrokové výnosy z hypoteních zástavních list, 4d)

7 z) píjmy z úrok z peplatk zavinných správcem dan, 49) orgánem správy sociálního zabezpeení 50) a píjmy z penále z peplatk pojistného, které píslušná zdravotní pojišovna vrátila po uplynutí lhty stanovené pro rozhodnutí o peplatku pojistného, 51) za) píjmy plynoucí ve form daru pijatého v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatnou výdlenou inností jako reklamního pedmtu opateného obchodním jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož hodnota nepesahuje 500 K, zb) píjmy nabyvatele bytu, garáže a ateliéru, popípad spoluvlastnického podílu na nebytovém prostoru, pijaté v souvislosti se vzájemným vypoádáním prostedk podle 24 odst. 7 a 8 zákona o vlastnictví byt, 60) zc) píjmy plynoucí ve form povinného výtisku na základ zvláštního právního pedpisu 64a) a ve form autorské rozmnoženiny, v potu obvyklém, pijaté v souvislosti s užitím pedmtu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským, zd) píjmy plynoucí jako náhrada za vcné bemeno vzniklé ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu podle zvláštního právního pedpisu, 4c) ze) kursový zisk pi smn penz z útu vedeného v cizí mn, nejedná-li se o úet zahrnutý v obchodním majetku, s výjimkou kursového zisku pi smn penz z útu vedeného v cizí mn na burze, zf) plnní poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby podle zvláštního právního pedpisu, 4h) zg) píjmy plynoucí ve form dar poskytnutých pro provoz zoologické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence, 4i) zh) píjmy z reklam umožnných prostednictvím provozování zoologické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence, 4i) zi) píjmy vlastníka bytu nebo nebytového prostoru1. plynoucí jako dsledek úhrady výdaj (náklad) na opravy, údržbu a technické zhodnocení spolených ástí domu s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví podle zvláštního právního pedpisu o vlastnictví byt 60) ve vcném plnní, pokud tak vyplývá ze smlouvy o výstavb dalšího bytu, nebo nebytového prostoru, popípad jejich ástí za pedpokladu, že se vlastníci byt a nebytových prostor v dom písemn dohodnou o úhrad uvedených náklad a výdaj jinak než podle výše spoluvlastnických podíl na spolených ástech domu, nebo tak stanoví zvláštní právní pedpis, 60) 2. plynoucí jako dsledek úhrady výdaj (náklad) na opravy, údržbu a technické zhodnocení spolených ástí domu s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví podle zvláštního právního pedpisu o vlastnictví byt 60) jiným vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru v dom ve vcném plnní, a to ve výši rozdílu pevyšujícího povinnost vlastníka bytu nebo nebytového prostoru v dom hradit uvedené náklady a výdaje podle velikosti spoluvlastnického podílu na spolených ástech domu, za pedpokladu, že se vlastníci byt a nebytových prostor v dom písemn dohodnou o úhrad uvedených náklad a výdaj jinak než podle výše spoluvlastnických podíl na spolených ástech domu, nebo tak stanoví zvláštní právní pedpis, 60) zj) píjem plynoucí z doplatku na dorovnání 70a) pi pemn, výmn podíl, fúzi spoleností nebo rozdlení spolenosti, na který vznikl spoleníkovi nárok v souladu se zvláštním právním pedpisem, 70a) je osvobozen, vztahuje-li se k1. akciím, u nichž doba mezi nabytím a rozhodným dnem pemny, výmny podíl, fúze spoleností nebo rozdlení spolenosti pesáhla dobu 6 msíc. Osvobození se nevztahuje k akciím, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to po dobu 6 msíc od ukonení podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti ( 7), 2. podílu na obchodní spolenosti, u nhož doba mezi nabytím a rozhodným dnem pemny, výmny podíl, fúze spoleností nebo rozdlení spolenosti pesáhla dobu 5 let. Osvobození se nevztahuje k podílm, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to po dobu 5 let od ukonení podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti ( 7),

8 zk) náhrady (píspvky) pobytových výloh poskytované orgány Evropské unie zamstnancm (národním expertm) vyslaným k psobení do institucí Evropské unie, zl) renta, náhrady a naturální plnní poskytované bývalému prezidentu republiky podle zvláštního právního pedpisu, zm) píjem plynoucí ve form daového bonusu ( 35c), zn) píspvky poskytované poslanci Evropského parlamentu, zvolenému na území eské republiky, z rozpotu Evropské unie. (2) Doba mezi nabytím a prodejem podle odstavce 1 písm. a) nebo b) se neperušuje, pokud v dob mezi nabytím a prodejem došlo a) k vypoádání mezi podílovými spoluvlastníky domu vetn píslušné pomrné ásti spolených prostor nebo rodinného domu vetn souvisejících pozemk, rozdlením podle velikosti jejich podíl, b) k tomu, že v budov byly byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního právního pedpisu, 60) c) k zániku nebo vypoádání spoleného jmní manžel. 4g) (3) Osvobození píjm uvedených v odstavci 1 písm. e) se nepoužije, pokud se poplatník tohoto osvobození vzdá oznámením správci dan, a to nejpozdji ve lht pro podání daového piznání za zdaovací období, v nmž byly tyto zdroje a zaízení uvedeny do provozu; osvobození se v uvedeném pípad nepoužije ani pi pronájmu tchto zaízení nebo pi pevedení vlastnických práv k tmto zdrojm a zaízením na dalšího vlastníka. (4) Obchodním majetkem se pro úely dan z píjm fyzických osob rozumí souhrn majetkových hodnot (vcí, pohledávek a jiných práv a penzi ocenitelných jiných hodnot), které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je útováno anebo jsou nebo byly uvedeny v evidenci majetku a závazk pro úely stanovení základu dan a dan z píjm (dále jen "daová evidence"). Dnem vyazení majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o tomto majetku naposledy útoval nebo jej naposledy uvádl v daové evidenci. 20) 5 Základ dan a daová ztráta (1) Základem dan je ástka, o kterou píjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaovacím období, za které se pro úely dan z píjm fyzických osob považuje kalendání rok, pesahují výdaje prokazateln vynaložené na jejich dosažení, zajištní a udržení, pokud dále u jednotlivých píjm podle 6 až 10 není stanoveno jinak. (2) U poplatníka, kterému plynou ve zdaovacím období soubžn dva nebo více druh píjm uvedených v 6 až 10, je základem dan souet dílích základ dan zjištných podle jednotlivých druh píjm s použitím ustanovení odstavce 1. (3) Pokud podle úetnictví, daové evidence nebo podle záznam o píjmech a výdajích pesáhnou výdaje píjmy uvedené v 7 a 9, je rozdíl ztrátou. O ztrátu upravenou podle 23 (dále jen "daová ztráta") se sníží úhrn dílích základ dan zjištných podle jednotlivých druh píjm uvedených v 7 až 10 s použitím ustanovení odstavce 1. Tuto daovou ztrátu nebo její ást, kterou nelze uplatnit pi zdanní píjm ve zdaovacím období, ve kterém vznikla, lze odeíst od úhrnu dílích základ dan zjištných podle jednotlivých druh píjm uvedených v 7 až 10 v následujících zdaovacích obdobích podle 34. Daovou ztrátu (nebo její ást), kterou neodeetl od svého základu dan zstavitel s píjmy podle 7 nebo 9, mže odeíst od základu dan ddic, bude-li ddic pokraovat v innosti zstavitele nejpozdji do 6 msíc po jeho smrti; daovou ztrátu lze odeíst od základu dan nejdéle v 5 zdaovacích obdobích následujících bezprostedn po zdaovacím období, za které se daová ztráta vymuje. (4) Píjmy ze závislé innosti a funkní požitky ( 6) vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dn po skonení zdaovacího období, za které byly dosaženy, se považují

9 za píjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaovacího období. Píjmy vyplacené nebo obdržené po 31. dni po skonení zdaovacího období jsou píjmem zdaovacího období, ve kterém byly vyplaceny nebo obdrženy. (5) Do základu dan se nezahrnují píjmy osvobozené od dan a píjmy, pro které je dále stanoveno, že se z nich da vybírá zvláštní sazbou dan podle 36 ze samostatného základu dan. Do základu dan se dále nezahrnují píjmy, z nichž je da vybírána ze samostatného základu dan sazbou dan podle 16 odst. 2. (6) O píjem zahrnutý do základu dan (dílího základu dan) v pedchozích zdaovacích obdobích, který byl vrácen, se sníží píjmy (výnosy) anebo se zvýší výdaje (náklady) ve zdaovacím období, ve kterém k jeho vrácení došlo, za pedpokladu, že pro jeho vrácení existuje právní dvod a vrácení píjm není zachyceno v úetnictví nebo v daové evidenci poplatníka pi zjištní základu dan (dílího základu dan) podle 7 a 9. Obdobným zpsobem se postupuje v pípad výdaj (náklad) uplatnných jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištní a udržení píjm, pi nedodržení stanovených podmínek pro jejich uplatnní jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištní a udržení píjm. Jedná-li se o ástky uplatnné jako výdaj (náklad) v pedchozích zdaovacích obdobích, u kterých existuje právní dvod k jejich vrácení píjemcem, zvyšují se o tyto ástky píjmy (výnosy) nebo se sníží výdaje (náklady) ve zdaovacím období, kdy odpadl právní dvod k jejich uplatnní, za pedpokladu, že vrácení nebylo zachyceno v úetnictví nebo v daové evidenci poplatníka pi zjišování základu dan (dílího základu dan) podle 7 a 9. O píjem ze závislé innosti a funkních požitk zahrnutý v pedchozích zdaovacích obdobích do dílího základu dan (základu pro výpoet zálohy na da), k jehož vrácení existuje právní dvod, se sníží u poplatníka píjem ze závislé innosti a funkních požitk v kalendáním msíci, pop. v následujících kalendáních msících ve zdaovacím období, ve kterém k jeho vrácení došlo. (7) U poplatníka s píjmy podle 7 a 9 se pihlédne i k zásobám poízeným v kalendáním roce pedcházejícím roku, v nmž zahájil innost, nebo k zásobám získaným z ddictví po zstaviteli, který ml píjmy podle 7 nebo 9, pokud bude ddic pokraovat v innosti zstavitele nejpozdji do šesti msíc po jeho smrti. Totéž platí obdobn i pro jiné nezbytn vynaložené výdaje spojené se zahájením innosti. (8) Pi pechodu z vedení úetnictví na daovou evidenci se postupuje podle pílohy. 2 k tomuto zákonu. Pi pechodu z daové evidence na vedení úetnictví se postupuje podle pílohy. 3 k tomuto zákonu. (9) Pro poplatníky uvedené v 2 se hodnotou pohledávky rozumí jmenovitá hodnota nebo poizovací cena u pohledávky nabyté postoupením nebo cena zjištná pro úely dan ddické a nebo darovací u pohledávky nabyté ddním nebo darem. U poplatník, kteí jsou plátci dan z pidané hodnoty nebo jimi byli v dob vzniku pohledávky, se jmenovitá hodnota pohledávky snižuje o výši dan z pidané hodnoty, pokud byla splnna vlastní daová povinnost na výstupu. (10) Rozdíl mezi píjmy a výdaji se zvyšuje o a) ástku závazku, který zanikl jinak než jeho splnním, zapotením dohodou mezi vitelem a dlužníkem, kterou se dosavadní závazek nahrazuje závazkem novým, a narovnáním podle zvláštního právního pedpisu. 88) Toto se nevztahuje na závazky ze smluvních pokut, úrok z prodlení, poplatk z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztah, b) hodnotu záloh, které jsou výdajem na dosažení, zajištní a udržení píjm, uhrazených poplatníkem s píjmy podle 7, který nevede úetnictví a výdaje uplatuje podle 24, poplatníkovi, který je spojenou osobou ( 23), který vede úetnictví, s výjimkou záloh z titulu nájemného u finanního pronájmu s následnou koupí najaté vci, nedošlo-li k vyútování celkového závazku v tom zdaovacím období, ve kterém byly zálohy uhrazeny, c) píjem plynoucí poplatníkovi, který vede daovou evidenci, ze smnky, kterou je hrazena pohledávka, jedná-li se o píjem, který je pedmtem dan podle 3, d) ástku ve výši ocenní nepenžitého vkladu sníženou o výši vkladu, která je vyplácená obchodní spoleností spoleníkovi nebo družstvem lenovi družstva.

10 (11) Rozdíl mezi píjmy a výdaji se snižuje o hodnotu záloh uhrazených poplatníkem s píjmy podle 7, který nevede úetnictví a výdaje uplatuje podle 24, poplatníkovi, který je spojenou osobou ( 23), který vede úetnictví, s výjimkou záloh z titulu nájemného u finanního pronájmu s následnou koupí najaté vci, o které se zvýšil základ dan podle odstavce 10, ve zdaovacím období, ve kterém byl vyútován celkový závazek. 6 Píjmy ze závislé innosti a funkní požitky (1) Píjmy ze závislé innosti jsou a) píjmy ze souasného nebo dívjšího pracovnprávního, služebního nebo lenského pomru a obdobného pomru, v nichž poplatník pi výkonu práce pro plátce píjmu je povinen dbát píkaz plátce. Tmito píjmy se rozumjí i píjmy za práci žák a student z praktického výcviku, b) píjmy za práci len družstev, spoleník a jednatel spoleností s ruením omezeným a komanditist komanditních spoleností, a to i když nejsou povinni pi výkonu práce pro družstvo nebo spolenost dbát píkaz plátce, c) odmny len statutárních orgán a dalších orgán právnických osob, d) píjmy plynoucí v souvislosti se souasným, budoucím nebo dívjším výkonem závislé innosti podle písmen a) až c) nebo funkce bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává závislou innost nebo funkci, nebo od plátce, u kterého poplatník závislou innost nebo funkci nevykonává. (2) Poplatník s píjmy ze závislé innosti a z funkních požitk je dále oznaen jako "zamstnanec", plátce píjmu jako "zamstnavatel". Zamstnavatelem je i poplatník uvedený v 2 odst. 2 nebo v 17 odst. 3, u kterého zamstnanci vykonávají práci podle jeho píkaz, i když píjmy za tuto práci jsou na základ smluvního vztahu vypláceny prostednictvím osoby se sídlem nebo bydlištm v zahranií. Z hlediska dalších ustanovení zákona se takto vyplácený píjem považuje za píjem vyplácený poplatníkem uvedeným v 2 odst. 2 nebo v 17 odst. 3. V pípad, že v úhradách zamstnavatele osob se sídlem nebo bydlištm v zahranií je obsažena i ástka za zprostedkování, považuje se za píjem zamstnance nejmén 60 % z celkové úhrady. (3) Píjmy podle odstavce 1 se rozumjí píjmy pravidelné nebo jednorázové bez ohledu na to, zda je na n právní nárok i nikoli, zda je od zamstnavatele dostává zamstnanec nebo osoba, na kterou pešlo píslušné právo podle zvláštních pedpis, 4b) a zda jsou vypláceny nebo pipisovány k dobru anebo spoívají v jiné form plnní provádné zamstnavatelem za zamstnance, kteí jsou poplatníky z píjm ze závislé innosti. Píjmem se rozumí rovnž ástka, o kterou je úhrada zamstnance zamstnavateli za poskytnutá práva, služby nebo vci, krom bytu, v nmž ml zamstnanec bydlišt po dobu 2 let bezprostedn ped jeho koupí, nižší, než je cena zjištná podle zvláštního právního pedpisu, 1a) nebo cena, kterou útuje jiným osobám, jakož i ástka stanovená podle odstavce 6. (4) Píjmy zútované nebo vyplacené zamstnavatelem se sídlem nebo bydlištm na území eské republiky a píjmy od plátc dan vymezených v 38c jsou po snížení podle odstavce 13 samostatným základem dan pro zdanní zvláštní sazbou dan podle 36 odst. 2 písm. c), jedná-li se o píjmy podle odstavce 1 písm. a) a d) a podle odstavce 10, jejichž úhrnná výše u téhož zamstnavatele nepesáhne v kalendáním msíci ástku K. To platí u píjm zútovaných nebo vyplacených zamstnavatelem, u kterého zamstnanec nepodepsal prohlášení k dani podle 38k odstavce 4 nebo 5. (5) Plynou-li píjmy uvedené v odstavci 4 ze zdroj v zahranií, jsou základem dan (dílím základem dan) podle 5 odst. 2. (6) Poskytuje-li zamstnavatel zamstnanci bezplatn motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé úely, považuje se za píjem zamstnance ástka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i zapoatý kalendání msíc poskytnutí vozidla. Jde-li o najaté vozidlo, vychází se ze vstupní ceny vozidla u pvodního vlastníka, a to i v pípad, že dojde k následné koupi vozidla. Pokud

11 ve vstupní cen není zahrnuta da z pidané hodnoty, pro úely tohoto ustanovení se o tuto da zvýší. Je-li ástka, která se posuzuje jako píjem zamstnance za každý i zapoatý kalendání msíc poskytnutí vozidla, nižší než K, považuje se za píjem zamstnance ástka ve výši K. Poskytne-li zamstnavatel zamstnanci bezplatn v prbhu kalendáního msíce postupn za sebou více motorových vozidel k používání pro služební i soukromé úely, považuje se za píjem zamstnance ástka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla. Poskytne-li zamstnavatel zamstnanci bezplatn v prbhu kalendáního msíce více motorových vozidel souasn, považuje se za píjem zamstnance ástka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel používaných pro služební i soukromé úely. Vstupní cenou vozidla se pro úely tohoto ustanovení rozumí vstupní cena uvedená v 29 odst. 1 až 9. (7) Za píjmy ze závislé innosti se nepovažují a pedmtem dan, krom píjm, které nejsou pedmtem dan podle 3 odst. 4, dále nejsou a) náhrady cestovních výdaj poskytované v souvislosti s výkonem závislé innosti do výše stanovené zvláštním pedpisem, 5) jakož i hodnota stravování poskytovaná zamstnavatelem na pracovních cestách; vyplácí-li zamstnavatel vyšší náhrady, jsou ástky, které pekraují výši stanovenou zvláštním pedpisem, zdanitelným píjmem podle odstavce 1, a to i v pípad, že tento zvláštní pedpis výplatu vyšších náhrad neomezuje, b) hodnota osobních ochranných pracovních prostedk, mycích, isticích a dezinfekních prostedk poskytovaných v rozsahu stanoveném zvláštním pedpisem, 5a) vetn náklad na udržování osobních ochranných a pracovních prostedk, jakož i hodnota poskytovaných stejnokroj, vetn píspvk na jejich udržování, dále hodnota pracovního obleení, ureného zamstnavatelem pro výkon zamstnání, vetn píspvku na jeho udržování, c) ástky pijaté zamstnancem zálohov od zamstnavatele, aby je jeho jménem vydal, nebo ástky, kterými zamstnavatel hradí zamstnanci prokázané výdaje, které za zamstnavatele vynaložil ze svého tak, jako by je vynaložil pímo zamstnavatel, d) náhrady za opotebení vlastního náadí, zaízení a pedmt potebných pro výkon práce poskytované zamstnanci podle zákoníku práce. (8) Hradí-li zamstnavatel zamstnanci výdaje (náhrady) podle odstavce 7 písm. b) až d) paušální ástkou, považují se tyto výdaje za prokázané do výše paušálu stanoveného zvláštními pedpisy nebo paušálu uvedeného v kolektivní smlouv, pop. ve vnitním pedpise zamstnavatele za pedpokladu, že výše paušálu byla zamstnavatelem prokazateln stanovena na základ kalkulace skutených výdaj. Stejným zpsobem postupuje zamstnavatel pi stanovení paušálu v pípadech, kdy dojde ke zmn podmínek, za nichž byl paušál stanoven. Jde-li o paušál za použití vlastního náadí, zaízení a pedmt potebných pro výkon práce zamstnance, které by jinak byly odpisovány, uzná se jen do výše, v jaké by zamstnavatel uplatoval odpisy srovnatelného hmotného majetku pi rovnomrném odpisování v dalších letech odpisování. (9) Od dan jsou, krom píjm uvedených v 4, dále osvobozeny a) ástky vynaložené zamstnavatelem na doškolování zamstnanc, které souvisí s jeho podnikáním; toto osvobození se nevztahuje na ástky vyplácené zamstnancm jako náhrada za ušlý píjem, b) hodnota stravování poskytovaného jako nepenžní plnní zamstnavatelem zamstnancm ke spoteb na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišovaného prostednictvím jiných subjekt, c) hodnota nealkoholických nápoj poskytovaných jako nepenžní plnní zamstnavatelem zamstnancm ke spoteb na pracovišti, d) nepenžní plnní poskytovaná zamstnavatelem zamstnancm z fondu kulturních a sociálních poteb, 6a) ze sociálního fondu, ze zisku (píjmu) po jeho zdanní anebo na vrub výdaj (náklad), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištní a udržení píjm, ve form možnosti používat rekreaní, zdravotnická a vzdlávací zaízení, pedškolní zaízení, závodní knihovny, tlovýchovná a sportovní zaízení nebo ve form píspvku na kulturní poady a sportovní akce; jde-li však o

12 poskytnutí rekreace vetn zájezd, je u zamstnance z hodnoty nepenžního plnní od dan osvobozena v úhrnu nejvýše ástka K za kalendání rok. Jako plnní zamstnavatele zamstnanci se posuzuje i plnní poskytnuté pro rodinné píslušníky zamstnance, e) ástky, které je povinen podle zvláštních pedpis 21) platit zamstnavatel na pojistné sociálního zabezpeení, na píspvek na státní politiku zamstnanosti, na pojistné na zdravotní pojištní a u zamstnanc, na které se vztahuje povinné zahraniní pojištní stejného druhu, píspvky na toto zahraniní pojištní, f) zvýhodnní poskytovaná zamstnavatelem provozujícím veejnou dopravu osob svým zamstnancm a jejich rodinným píslušníkm ve form bezplatných nebo zlevnných jízdenek, g) píjmy len bytových družstev z osobního plnní pi svépomocné družstevní bytové výstavb, které se jim nevyplácejí v hotovosti, ale pipisují se na jejich lenské podíly, h) píjmy ze závislé innosti vykonávané na území eské republiky, plynoucí poplatníkm uvedeným v 2 odst. 3 od zamstnavatel se sídlem nebo bydlištm v zahranií, pokud asové období související s výkonem této innosti nepesáhne 183 dn v jakémkoliv období 12 msíc po sob jdoucích; osvobození se nevztahuje na píjmy z osobn vykonávané innosti umlc, sportovc, artist a spoluúinkujících osob vystupujících na veejnosti a na píjmy z inností vykonávaných ve stálé provozovn ( 22 odst. 2), ch)hodnota nepenžních dar poskytovaných z fondu kulturních a sociálních poteb podle píslušného pedpisu, 6a) u zamstnavatel, na které se tento pedpis nevztahuje, hodnota nepenžních dar poskytovaných za obdobných podmínek ze sociálních fond nebo ze zisku (píjmu) po jeho zdanní, anebo na vrub výdaj (náklad), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištní a udržení píjm, a to až do úhrnné výše 2000 K ron u každého zamstnance, i) penžní plnní za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované píslušníkm ozbrojených sil a naturální náležitosti poskytované píslušníkm bezpenostních sbor podle zvláštních právních pedpis, 3) zvláštní požitky poskytované píslušníkm bezpenostních sbor podle zvláštního právního pedpisu 6b) a úhrada majetkové újmy podle zvláštního právního pedpisu. 6c) j) náhrady za ztrátu na služebním píjmu (platu) poskytované píslušníkm ozbrojených sil a bezpenostních sbor podle zvláštních právních pedpis, 3) k) hodnota pechodného ubytování, nejde-li o ubytování pi pracovní cest, poskytovaná jako nepenžní plnní zamstnavatelem zamstnancm v souvislosti s výkonem práce, pokud obec pechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zamstnanec bydlišt, l) mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních pedpis 6d) ve výši rozdílu mezi dávkami nemocenského pojištní, m) píjmy získané vrácením zamstnaneckých akcií (obligací) až do výše rozdílu mezi vyplácenou jmenovitou hodnotou a prodejní hodnotou pi jejich vydání, pokud byl tento rozdíl zdann pi jejich nabytí ped 1. lednem 1993, n) penžní zvýhodnní plynoucí zamstnancm v souvislosti s poskytováním bezúroných pjek nebo pjek s úrokem nižším, než je obvyklá výše úroku, zamstnavatelem z fondu kulturních a sociálních poteb podle zvláštního pedpisu 6a) a u zamstnavatel, na které se tento pedpis nevztahuje, ze sociálního fondu nebo ze zisku (píjmu) po jeho zdanní, jedná-li se o návratné pjky poskytnuté zamstnanci na bytové úely do výše K nebo k peklenutí tíživé finanní situace do výše K a u zamstnance postiženého živelní pohromou do výše K na bytové úely a do výše K k peklenutí tíživé finanní situace, p) zvláštní píplatek poskytovaný v cizí mn píslušníkm ozbrojených sil a bezpenostních sbor vyslaných v rámci jednotek mírových sil OSN mimo území eské republiky 6e) po dobu psobení v zahranií,

13 r) odstupné podle vyhlášky. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnní a hmotném zabezpeení pracovník v hornictví dlouhodob nezpsobilých k dosavadní práci, vyplácené pracovníkm peazeným nebo uvolnným ze zdravotních dvod pro pracovní riziko, nemoc z povolání, pracovní úraz nebo onemocnní vznikající nebo se zhoršující vlivem pracovního prostedí, s) píjmy do výše K poskytnuté zamstnavatelem jako sociální výpomoc zamstnanci v pímé souvislosti s peklenutím jeho mimoádn obtížných pomr v dsledku živelní pohromy, ekologické nebo prmyslové havárie na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, 65) za pedpokladu, že tyto píjmy jsou vypláceny z fondu kulturních a sociálních poteb 2b) nebo ze sociálního fondu za obdobných podmínek u zamstnavatel, na které se pedpis o fondu kulturních a sociálních poteb nevztahuje nebo ze zisku (píjmu) po jeho zdanní anebo na vrub výdaj (náklad), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištní a udržení píjm, t) píspvek zamstnavatele na penzijní pipojištní se státním píspvkem poukázaný na úet jeho zamstnance u penzijního fondu, 9a) maximáln však do výše 5 % vymovacího základu zamstnance pro pojistné na sociální zabezpeení a píspvek na státní politiku zamstnanosti, 21) u) naturální plnní a náhrada výdaj ve výši penžité hodnoty naturálního plnní poskytovaná podle zvláštních právních pedpis 6g) pedstavitelm státní moci a nkterých státních orgán a soudcm a poslancm Evropského parlamentu, zvoleným na území eské republiky, v) ástky pojistného, které hradí zamstnavatel pojišovn 34b) za zamstnance na pojištní pro pípad dožití nebo pro pípad smrti nebo dožití nebo na dchodové pojištní, a to i pi sjednání dívjšího plnní v pípad vzniku nároku na starobní dchod nebo plný invalidní dchod, nebo v pípad, stane-li se zamstnanec pln invalidním podle zákona o dchodovém pojištní, nebo v pípad smrti (dále jen "soukromé životní pojištní"), na základ pojistné smlouvy sjednané zamstnancem jako pojistníkem za podmínky, že ve smlouv byla sjednána výplata pojistného plnní až po 60 kalendáních msících a souasn nejdíve v roce dosažení vku 60 let, maximáln však do výše K ron od téhož zamstnavatele. Toto platí v pípadech, kdy má právo na plnní z tchto pojistných smluv pojištný zamstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištného, osoby urené podle 817 obanského zákoníku, krom zamstnavatele, který hradil pojistné, w) ástky vynaložené zamstnavatelem na úhradu výdaj spojených s výplatou mzdy a se srážkami ze mzdy zamstnanci, s placením píspvku na pojistné (pipojištní) ve prospch zamstnance, jakož i ástky vynaložené zamstnavatelem na úhradu výdaj spojených s poskytováním nepenžitého plnní zamstnanci. (10) Funkními požitky jsou a) funkní platy len vlády, poslanc a senátor Parlamentu eské republiky a poslanc Evropského parlamentu, zvolených na území eské republiky a platy vedoucích ústedních úad státní správy, b) odmny za výkon funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech územní samosprávy, státních orgánech, obanských a zájmových sdruženích, komorách a v jiných orgánech a institucích. (11) Za funkní požitek se nepovažují a pedmtem dan nejsou náhrady výdaj poskytované v souvislosti s výkonem funkce, na které vzniká nárok podle zvláštních pedpis, s výjimkou náhrady ušlého píjmu. Za funkní požitek se nepovažují píjmy znalc a tlumoník, zprostedkovatel kolektivních spor a rozhodc za innost vykonávanou podle zvláštních pedpis. 6f) (12) Ustanovení odstavc 7, 8 a 9 se použijí obdobn i pro plnní poskytované v souvislosti s výkonem funkce. (13) Základem dan (dílím základem dan) jsou píjem ze závislé innosti nebo funkní požitky, s výjimkou uvedenou v odstavcích 4 a 5, snížené o sražené nebo zamstnancem uhrazené ástky pojistného na sociální zabezpeení, píspvku na státní politiku zamstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištní, které je podle zvláštních pedpis 21) povinen platit zamstnanec; u zamstnanc, na které se vztahuje povinné zahraniní pojištní stejného druhu, píspvky na toto zahraniní pojištní. U poplatník uvedených v 2 odst. 2 je základem dan jejich píjem ze závislé innosti vykonávané ve stát, s nímž eská republika neuzavela smlouvu o zamezení dvojího

14 zdanní, snížený o da zaplacenou z tohoto píjmu v zahranií a sražených nebo zamstnancem uhrazených píspvk na pojištní povinn placené podle první vty. 7 Píjmy z podnikání a z jiné samostatné výdlené innosti (1) Píjmy z podnikání jsou a) píjmy ze zemdlské výroby, lesního a vodního hospodáství, 7) b) píjmy ze živnosti, 8) c) píjmy z jiného podnikání podle zvláštních pedpis, d) podíly spoleník veejné obchodní spolenosti a komplementá komanditní spolenosti na zisku. (2) Píjmy z jiné samostatné výdlené innosti, pokud nepatí do píjm uvedených v 6, jsou a) píjmy z užití nebo poskytnutí práv z prmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv vetn práv píbuzných právu autorskému, 9) a to vetn píjm z vydávání, rozmnožování a rozšiování literárních a jiných dl vlastním nákladem, b) píjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních pedpis, c) píjmy znalce, tlumoníka, zprostedkovatele kolektivních spor, zprostedkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za innost podle zvláštních právních pedpis 6f) d) píjmy z innosti správce konkursní podstaty, vetn píjm z innosti pedbžného správce, zvláštního správce, zástupce správce a vyrovnacího správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního pedpisu. 19a) (3) Základem dan (dílím základem dan) jsou píjmy uvedené v odstavcích 1 a 2 s výjimkou uvedenou v odstavci 8. Tyto píjmy se snižují o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištní a udržení s výjimkou píjm uvedených v odstavci 1 písm. d). Pro zjištní základu dan (dílího základu dan) se použijí ustanovení 23 až 33. Píjmy uvedené v 22 odst. 1 písm. c), f) a písm. g) bodech 1 a 2 plynoucí poplatníkm uvedeným v 2 odst. 3 jsou samostatným základem dan pro zdanní zvláštní sazbou dan ( 36). (4) Základem dan (dílím základem dan) spoleníka veejné obchodní spolenosti je ást základu dan veejné obchodní spolenosti stanoveného podle 23 až 33. Tato ást základu dan se stanoví ve stejném pomru, jako je rozdlován zisk podle spoleenské smlouvy, jinak rovným dílem. 9b) Vykáže-li podle 23 až 33 veejná obchodní spolenost ztrátu, rozdluje se na spoleníka ást této ztráty stejn jako základ dan. Pi stanovení základu dan spoleníka veejné obchodní spolenosti se nepihlíží k ustanovení vty první 18 odst. 9. (5) U poplatníka, který je komplementáem komanditní spolenosti, je souástí základu dan ást základu dan nebo daové ztráty komanditní spolenosti urená ve stejném pomru, jakým je rozdlován zisk nebo ztráta komanditní spolenosti na tohoto komplementáe podle zvláštního právního pedpisu. 9c) (6) Píjmy uvedené v odstavci 1 písm. d) se snižují o pojistné na sociální zabezpeení, píspvek na státní politiku zamstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištní, které zaplatil spoleník veejné obchodní spolenosti nebo komplementá komanditní spolenosti za pedpokladu, že toto pojistné není hrazeno jako náklad veejné obchodní spolenosti nebo komanditní spolenosti, avšak pouze do výše pojistného vypoteného sazbou bez jejího zvýšení z maximálního základu pro toto pojistné. (7) Pojistné na sociální zabezpeení, píspvek na státní politiku zamstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištní hrazené veejnou obchodní spoleností za spoleníky nebo komanditní spoleností za komplementáe je u spoleník nebo komplementá osvobozeno od dan.

15 (8) Píjmy autor za píspvky do novin, asopis, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdroj na území eské republiky jsou samostatným základem dan pro zdanní zvláštní sazbou dan ( 36) za pedpokladu, že jde o píjmy uvedené v odstavci 2 písm. a) a úhrn tchto píjm od téhož plátce nepesáhne v kalendáním msíci 3000 K. (9) Neuplatní-li poplatník výdaje prokazateln vynaložené na dosažení, zajištní a udržení píjmu, mže uplatnit výdaje s výjimkou uvedenou v 12 ve výši a) 50 % z píjm ze zemdlské výroby, lesního a vodního hospodáství, 7) b) 30 % z píjm uvedených v odstavci 2 písm. a), s výjimkou píjm podle odstavce 8, c) 25 % z píjm ze živnosti, z jiného podnikání podle zvláštních pedpis a z píjm uvedených v odstavci 2 písm. b) a c), d) 25 % z píjm z inností, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního pedpisu 66) uvedených v odstavci 2 písm. d). (10) Uplatní-li poplatník výdaje podle odstavce 9, jsou v ástkách výdaj zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním píjm z podnikání a z jiné samostatné výdlené innosti, krom pojistného na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištní, 21) které mže poplatník uplatnit navíc v prokázané výši, avšak pouze do výše pojistného vypoteného sazbou bez jejího zvýšení z maximálního základu pro toto pojištní podle zvláštního pedpisu. 21) Dále mže navíc v prokázané výši uplatnit pojistné hrazené osobami samostatn výdlen innými, které nejsou nemocensky pojištny a pojistí se na denní dávku pi pracovní neschopnosti u soukromé pojišovny, a to pouze do výše pojistného na zákonné nemocenské pojištní stanovené zvláštními pedpisy. 21) Poplatník, který uplatuje výdaje podle odstavce 9, je povinen vždy vést záznamy o píjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdlenou inností. (11) Jde-li o nemovitost nebo movitou vc v bezpodílovém spoluvlastnictví manžel, která je využívána pro podnikání nebo jinou samostatnou výdlenou innost (odstavce 1 a 2) jedním z manžel nebo obma manžely, vkládá tuto nemovitost nebo movitou vc do obchodního majetku jeden z manžel. V pípad, že tuto nemovitost nebo movitou vc má v obchodním majetku jeden z manžel, avšak je pro podnikání nebo jinou samostatnou výdlenou innost (odstavce 1 a 2) využívána také druhým z manžel, lze výdaje (náklady) související s touto nemovitostí nebo movitou vcí, které pipadají na ást nemovitosti nebo movité vci využívané pro podnikatelskou innost nebo jinou samostatnou výdlenou innost obma manžely, rozdlit mezi oba manžele v pomru, v jakém ji využívají pi své innosti podle odstavc 1 a 2. Píjmy z prodeje nemovitosti nebo movité vci v bezpodílovém spoluvlastnictví manžel jsou zdaovány u toho z manžel, který ml takovou nemovitost nebo movitou vc zahrnutou v obchodním majetku. Po ukonení podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti se postupuje podle 10 odst. 5 zákona. (12) Za píjmy podle 7 odst. 1 písm. d) se nepovažují a pedmtem dan nejsou náhrady cestovních výdaj poskytované spoleníkm veejných obchodních spoleností a komplementám komanditních spoleností do výše stanovené zvláštním pedpisem. 5) (13) Dojde-li k ukonení (perušení) podnikatelské nebo jiné samostatné výdlené innosti a poplatník, který vede úetnictví, zaplatí ástky pojistného podle 23 odst. 3 písm. a) bodu 5 a 24 odst. 2 písm. f) po stanoveném termínu, mže podat dodatené daové piznání na daovou povinnost nižší. Obdobn postupuje právní nástupce poplatníka s píjmy podle 7 v pípad úmrtí poplatníka. (14) Pokud poplatník s píjmy podle 7 odst. 1 písm. a) nebo b) uplatní jako úetní období hospodáský rok, 20) je dílím základem dan nebo daovou ztrátou rozdíl mezi píjmy a výdaji za ukonený hospodáský rok. Pi zmn útování v kalendáním roce na útování v hospodáském roce je dílím základem dan nebo daovou ztrátou podle 7 rozdíl mezi píjmy a výdaji do posledního dne msíce, kterým poplatník ukonil útování v kalendáním roce. Pi zmn útování v hospodáském roce na útování v kalendáním roce je dílím základem dan nebo daovou ztrátou podle 7 odst. 1 písm. a) nebo b) souet rozdílu mezi píjmy a výdaji v hospodáském roce a rozdílu

16 mezi píjmy a výdaji od doby ukonení útování v hospodáském roce do konce kalendáního roku. Dílí základ dan se zahrne do daového piznání za kalendání rok, ve kterém koní hospodáský rok nebo útování pechodu z kalendáního roku na hospodáský rok a naopak. Pokud poplatník uplatní postup podle odstavc 9 a 10, 7a, 12, 13 a 14 nebo má píjmy podle odstavce 1 písmene c) nebo písmene d) nebo odstavce 2, nelze zmnit zpsob útování v kalendáním roce na útování v hospodáském roce. Uplatní-li poplatník v období, kdy útuje v hospodáském roce, postup podle odstavc 9, 10, 7a, 12, 13 nebo 14, anebo má píjmy podle odstavce 1 písm. c), d) nebo podle odstavce 2, zmní v tomto období zpsob útování na útování v kalendáním roce. Obdobn postupuje poplatník s píjmy podle 7 odst. 1 písm. d), pokud veejná obchodní spolenost nebo komanditní spolenost uplatní jako úetní období hospodáský rok. (15) Poplatníci s píjmy podle odstavc 1 a 2, kteí nevedou úetnictví a neuplatují výdaje podle odstavce 9, postupují podle 7b. 7a Da stanovená paušální ástkou (1) Poplatníkovi, kterému krom píjm od dan osvobozených a píjm zdanitelných zvláštní sazbou dan plynou píjmy podle 7 odst. 1 písm. a) až c) vetn úrok z vklad na bžném útu, který je podle podmínek banky uren k podnikání poplatníka [ 8 odst. 1 písm. g)], pokud provozuje podnikatelskou innost bez zamstnanc nebo spolupracujících osob, u nhož roní výše tchto píjm v bezprostedn pedcházejících 3 zdaovacích obdobích nepesáhla K, není úastníkem sdružení, které není právnickou osobou, ani není plátcem dan z pidané hodnoty podle zvláštního právního pedpisu, 9d) mže správce dan stanovit na žádost poplatníka podanou nejpozdji do 31. ledna bžného zdaovacího období da paušální ástkou. V žádosti poplatník uvede pedpokládané píjmy podle 7 odst. 1 písm. a) až c) (dále jen "pedpokládané píjmy") a pedpokládané výdaje k tmto píjmm (dále jen "pedpokládané výdaje") a další skutenosti rozhodné pro stanovení dan paušální ástkou uvedené v odstavcích 2 až 5. (2) Výše dan paušální ástkou se urí v závislosti na výši pedpokládaných píjm, které jsou pedmtem dan, krom píjm od dan osvobozených a píjm, z nichž se da vybírá zvláštní sazbou dan, a na výši pedpokládaných výdaj, nejmén však ve výši podle 7 odst. 9, a to sazbou dan podle 16 odst. 1. Da stanovená paušální ástkou ped uplatnním daového zvýhodnní uvedeného v 35c iní nejmén 600 K za zdaovací období. Do pedpokládaných píjm se zahrnují i píjmy z prodeje majetku, který byl vložen do obchodního majetku, píjmy ze zrušení rezervy vytvoené podle zákona o rezervách 22a) a do pedpokládaných výdaj se zahrnuje i zstatková cena prodaného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat, a výše rezervy vytvoené pro píslušné zdaovací období podle zákona o rezervách. 22a) Rozdíl mezi pedpokládanými píjmy a pedpokládanými výdaji se upraví o výdaje uplatnné podle 24, u kterých odpadl právní dvod pro jejich uplatnní, o pedpokládané nezdanitelné ásti základu dan podle 15 nebo o daové zvýhodnní uvedené v 35c. Správce dan stanoví da paušální ástkou po projednání s poplatníkem do 15. kvtna bžného zdaovacího období. Pokud stanovený termín nebude dodržen, nelze stanovit pro toto zdaovací období da paušální ástkou. (3) Dosáhne-li poplatník v prbhu zdaovacího období píjm z prodeje vci nebo práva, které byly zahrnuty do obchodního majetku nebo jiných píjm podle 6, 7 odst. 1 písm. d), 7 odst. 2, 8 až 10 v úhrnné výši pesahující K za zdaovací období, krom píjm od dan osvobozených a píjm, z nichž se da vybírá zvláštní sazbou dan, než pi stanovení dan paušální ástkou pedpokládal, je povinen po skonení zdaovacího období podat ádné daové piznání a píjmy a výdaje z inností podle 7 odst. 1 písm. a) až c) uplatní v piznání ve výši, ze které správce dan vycházel pi stanovení dan paušální ástkou, a zaplacenou da paušální ástkou zapote na výslednou daovou povinnost. Podáním tohoto piznání se rozhodnutí o dani stanovené paušální ástkou ruší. Správce dan mže da paušální ástkou stanovit i na více zdaovacích období, nejdéle však na 3. (4) Správce dan mže zrušit rozhodnutím da stanovenou podle odstavce 1 pro zdaovací období následující po zdaovacím období, v nmž bylo zjištno, že její výše neodpovídá píjmu z innosti, ze které byla stanovena da paušální ástkou, nebo došlo ke zmn podmínek uvedených v odstavci 1 rozhodných pro stanovení dan paušální ástkou dan.

17 (5) O stanovení dan paušální ástkou sepíše správce dan protokol o ústním jednání. 9e) Souástí protokolu je i rozhodnutí vyhlášené pi jednání, které musí obsahovat zejména pedpokládanou výši píjm, pedpokládanou výši výdaj, rozdíl mezi pedpokládanými píjmy a pedpokládanými výdaji upravený podle odstavce 2, výši uplatnných ástek podle 15, výši dan a zdaovací období, kterého se týká. Jestliže poplatník s takto stanovenou daní souhlasí, nelze se proti tomuto vyhlášenému rozhodnutí odvolat; v pípad jeho nesouhlasu nebude da paušální ástkou stanovena. Takto stanovená da se již nevymuje platebním výmrem. Poplatník je povinen vést jednoduchou evidenci o výši dosahovaných píjm, výši pohledávek a o hmotném majetku používaném pro výkon innosti. (6) Da stanovená paušální ástkou je splatná nejpozdji do 31. kvtna bžného zdaovacího období. 7b Daová evidence (1) Daová evidence zajišuje zjištní základu dan z píjm a obsahuje údaje o a) píjmech a výdajích, v lenní potebném pro zjištní základu dan, b) majetku a závazcích. (2) Pro obsahové vymezení složek majetku v daové evidenci se použijí zvláštní právní pedpisy o úetnictví, není-li dále stanoveno jinak. (3) Pro ocenní majetku a závazk v daové evidenci se hmotný majetek oceuje podle 29, pohledávky se oceují podle 5. Ostatní majetek se oceuje poizovací cenou, 31) je-li poízen úplatn, vlastními náklady, 31) je-li poízen ve vlastní režii, nebo cenou zjištnou pro úely dan ddické nebo darovací u majetku nabytého ddním nebo darem. Závazky se oceují pi vzniku jmenovitou hodnotou, pi pevzetí poizovací cenou. Penžní prostedky a ceniny se oceují jejich jmenovitými hodnotami. Poizovací cenou pozemku je cena vetn porostu, pokud se nejedná o pstitelský celek trvalých porost ( 26). Do poizovací ceny majetku poízeného formou finanního pronájmu s následnou koupí najaté vci se zahrnou výdaje s jeho poízením související, hrazené nájemcem. V pípad úplatného poízení nemovitých a movitých vcí, majetkových práv, pohledávek a závazk nebo ásti uvedeného majetku a závazk, za jednu poizovací cenu, se cena jednotlivých složek majetku stanoví v pomrné výši k cen jednotlivých složek majetku ocenných podle zvláštního právního pedpisu, 1a) s výjimkou penz, cenin, pohledávek a závazk. Je-li v pípad úplatného poízení nemovitých a movitých vcí, majetkových práv, pohledávek a závazk, nebo ásti tohoto majetku a závazk, rozdíl mezi poizovací cenou a ocenním tohoto majetku podle zvláštního právního pedpisu, 1a) zvýšeným o hodnotu penz, cenin, pohledávek vetn dan z pidané hodnoty, a snížený o hodnotu závazk, záporný, postupuje se obdobn jako v pípad záporného oceovacího rozdílu pi koupi podniku ( 23). (4) Zjištní skuteného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazk provede poplatník k poslednímu dni zdaovacího období. O tomto zjištní provede zápis. O pípadné rozdíly upraví základ dan podle 24 a 25. (5) Poplatník je povinen uschovávat daovou evidenci za všechna zdaovací období, pro která neskonila lhta pro vymení dan stanovená tímto zákonem nebo zvláštním právním pedpisem. 28b) 7c Minimální základ dan (1) U poplatníka s píjmy podle 7 odst. 1 písm. a), b) nebo c) musí základ dan podle 5 a 23 init alespo 50 % ástky, která se stanoví jako souin všeobecného vymovacího základu podle zákona o dchodovém pojištní za kalendání rok, který o 2 roky pedchází zdaovacímu období, pepoítacího koeficientu podle zákona o dchodovém pojištní pro úpravu tohoto všeobecného základu a potu kalendáních msíc, v jejichž prbhu poplatník provozoval innost podle 7 odst. 1 písm. a), b) nebo c). Tato ástka se zaokrouhluje na celé stokoruny dol.

18 (2) Minimální základ dan podle odstavce 1 se nesnižuje o položky oditatelné od základu dan uvedené v 34. Daovou ztrátu zjištnou podle 5 a 23 dosaženou ve zdaovacím období, ve kterém byl stanoven minimální základ dan, lze uplatnit v následujících zdaovacích obdobích podle 34. (3) Ustanovení odstavc 1 a 2 se nevztahuje na poplatníka, spolupracujícího manžela (manželku) nebo na ostatní spolupracující osoby ( 13) ve zdaovacím období a) ve kterém zahájil nebo ukonil podnikatelskou innost, b) bezprostedn následujícím po zdaovacím období, ve kterém zahájil podnikatelskou innost. (4) Ustanovení odstavc 1 a 2 se nevztahuje dále na poplatníka, a) kterému byla stanovena da paušální ástkou podle 7a, b) kterému náležel rodiovský píspvek podle zvláštního právního pedpisu, 44) a to i po ást zdaovacího období, c) kterému náležel píspvek pi péi o blízkou nebo jinou osobu podle zvláštního právního pedpisu, 45) a to i po ást zdaovacího období, d) který byl poživatelem starobního dchodu, plného invalidního dchodu nebo ásteného invalidního dchodu, a to i po ást zdaovacího období, e) který na poátku zdaovacího období nedovršil vk 26 let a který se v souladu se zvláštním pedpisem 14d) soustavn pipravuje na budoucí povolání studiem nebo pedepsaným výcvikem, f) který ve zdaovacím období podá daové piznání podle 38gb a který do konce téhož zdaovacího období neukonil podnikatelskou innost, g) který má ve zdaovacím období nárok na slevu na dani podle 35, 35a a 35b, h) který uplatnil ve zdaovacím období nárok na osvobození od dan podle 4 odst. 1 písm. e), nemá-li jiné píjmy uvedené v 7, i) který nemá píjmy podle 7 odst. 1 písm. a), b) nebo c) ve zdaovacím období vyšší než K. 8 Píjmy z kapitálového majetku (1) Píjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o píjmy podle 6 odst. 1 nebo 7 odst. 1 písm. d), jsou a) podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové spolenosti, na spolenosti s ruením omezeným a komanditní spolenosti, podíly na zisku z lenství v družstvu a dále úroky a jiné výnosy z držby cenných papír, píjmy z vyrovnání spoleníkovi, který není úastníkem smlouvy (dále jen "mimo stojící spoleník"), dosažené na základ smlouvy o pevodu zisku podle zvláštního právního pedpisu (dále jen "smlouva o pevodu zisku") nebo ovládací smlouvy podle zvláštního právního pedpisu (dále jen "ovládací smlouva"), b) podíly na zisku tichého spoleníka z úasti na podnikání, pokud se nepoužijí k doplnní vkladu sníženého o podíly na ztrátách do pvodní výše, c) úroky, výhry a jiné výnosy z vklad na vkladních knížkách, úroky z penžních prostedk na vkladovém útu, s výjimkou úrok a jiných výnos z vklad pijímaných zamstnavatelem od jeho zamstnanc, není-li zamstnavatel k pijímání vklad od veejnosti nebo od zamstnanc oprávnn podle zvláštního právního pedpisu, 9f) d) výnosy z vkladových list a z vklad jim na rove postavených,

19 e) dávky penzijního pipojištní se státním píspvkem 9a) po snížení podle odstavce 6, f) plnní ze soukromého životního pojištní nebo jiný píjem z pojištní osob, který není pojistným plnním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, po snížení podle odstavce 7, g) úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvr a pjek, úroky z prodlení, poplatek z prodlení, úroky z práva na dorovnání, úroky z vklad na bžných útech s výjimkou podle 7a a úroky z hodnoty splaceného vkladu ve smluvené výši spoleník obchodních spoleností. Úroky z vklad na bžných útech, které podle podmínek banky nejsou ureny k podnikání (sporožirové úty, devizové úty apod.), se posuzují podle písmene c), h) úrokové a jiné výnosy z držby smnek (nap. diskont z ástky smnky, úrok ze smnené sumy). (2) Za píjmy z kapitálového majetku se dále považují a) rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou (nominální) hodnotou dluhopisu vetn vkladního listu nebo vkladu jemu na rove postaveného a emisním kursem pi jejich vydání; v pípad pedasného zptného nákupu se použije místo jmenovité hodnoty cena zptného nákupu, b) píjmy z prodeje pedkupního práva na cenné papíry. (3) Píjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) a v odstavci 2 písm. a) a úrokové píjmy a jiné výnosy z držby smnky vystavené bankou k zajištní pohledávky vzniklé z vkladu vitele [odstavec 1 písm. h)], plynoucí ze zdroj na území eské republiky, jsou samostatným základem dan pro zdanní zvláštní sazbou dan ( 36). (4) Plynou-li píjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) a v odstavci 2 písm. a) ze zdroj v zahranií, jsou nesnížené o výdaje základem dan (dílím základem dan), pokud poplatník nevyužije možnosti zahrnout je do samostatného základu dan pi uplatnní sazby dan podle 16 odst. 2. Do samostatného základu dan se píjmy zahrnují ve výši vetn dan sražené v zahranií. (5) Úrokové píjmy z dluhopis vydaných v zahranií poplatníkem se sídlem v eské republice nebo eskou republikou plynoucí poplatníkm uvedeným v 2 odst. 2 a píjmy uvedené v odstavci 1 písm. g) a h) nesnížené o výdaje jsou základem dan (dílím základem dan), s výjimkou úrok a jiných výnos ze smnky vystavené bankou k zajištní pohledávky vzniklé z vkladu vitele, které jsou samostatným základem dan pro zdanní zvláštní sazbou dan ( 36). Píjmy uvedené v odstavci 2 písm. b) se snižují o poizovací cenu pedkupního práva. Jsou-li výdaje spojené s píjmem uvedeným v odstavci 2 písm. b) vyšší než píjem, k rozdílu se nepihlíží. (6) Dávka penzijního pipojištní se státním píspvkem se považuje za základ dan po snížení o zaplacené píspvky a o státní píspvky na penzijní pipojištní. Jde-li o penzi, rozloží se tyto píspvky rovnomrn na vymezené období pobírání penze. Není-li období pobírání penze vymezeno, stanoví se jako stední délka života úastníka podle úmrtnostních tabulek eského statistického úadu v dob, kdy penzi zane poprvé pobírat. Jednorázové vyrovnání nebo odbytné se pro zjištní základu dan nesnižuje o píspvky zaplacené penzijnímu fondu zamstnavatelem za zamstnance po 1. lednu (7) Plnní ze soukromého životního pojištní nebo jiný píjem z pojištní osob, který není pojistným plnním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, se považuje za základ dan po snížení o zaplacené pojistné. V pípad jiného píjmu z pojištní osob, který není pojistným plnním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, se za základ dan považuje tento píjem snížený o zaplacené pojistné ke dni výplaty, a to až do výše tohoto píjmu. Plyne-li jiný píjem z pojištní osob, který není pojistným plnním a nezakládá zánik pojistné smlouvy opakovan v prbhu trvání pojistné smlouvy, nelze tento píjem snižovat o díve uplatnné zaplacené pojistné. U plnní ve form dohodnutého dchodu (penze) se považuje za základ dan plnní z pojištní snížené o zaplacené pojistné, rovnomrn rozdlené na období pobírání dchodu. Není-li období pobírání dchodu vymezeno, stanoví se jako stední délka života úastníka podle úmrtnosti z tabulek eského statistického úadu v dob, kdy dchod zane poprvé pobírat. Plnní ze soukromého životního pojištní se pro zjištní základu dan nesnižuje o zaplacené pojistné, které bylo díve uplatnno v souvislosti s jiným píjmem z pojištní osob, který není pojistným plnním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. Odbytné se pro zjištní základu dan nesnižuje o píspvky zaplacené zamstnavatelem za zamstnance po 1. lednu 2001 a

20 dále o zaplacené pojistné, které bylo díve uplatnno v souvislosti s jiným píjmem z pojištní osob, který není pojistným plnním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. (8) Jedná-li se o píjem podle odstavce 1 nebo odstavce 2 plynoucí do spoleného jmní manžel ze zdroje, který je vložen do obchodního majetku jednoho z manžel, zdauje se jen u tohoto manžela. Jedná-li se o píjem podle odstavce 1 nebo 2 plynoucí do spoleného jmní manžel ze zdroje, který není vložen do obchodního majetku žádného z manžel, zdauje se jen u jednoho z nich. 9 Píjmy z pronájmu (1) Píjmy z pronájmu, pokud nejde o píjmy uvedené v 6 až 8, jsou a) píjmy z pronájmu nemovitostí (jejich ástí) nebo byt (jejich ástí), b) píjmy z pronájmu movitých vcí, krom píležitostného pronájmu podle 10 odst. 1 písm. a). (2) Píjmy podle odstavce 1, plynoucí manželm z bezpodílového spoluvlastnictví, se zdaují jen u jednoho z nich. (3) Základem dan (dílím základem dan) jsou píjmy uvedené v odstavci 1 snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištní a udržení ( 5 odst. 2). Pro zjištní základu dan (dílího základu dan) se použijí ustanovení 23 až 33. Píjem z pronájmu plynoucí poplatníkm uvedeným v 2 odst. 3 je, s výjimkou píjm z pronájmu nemovitostí nebo byt, samostatným základem dan pro zdanní zvláštní sazbou dan ( 36). (4) Neuplatní-li poplatník výdaje prokazateln vynaložené na dosažení, zajištní a udržení píjm, mže je uplatnit ve výši 20 % z píjm uvedených v odstavci 1. (5) Uplatní-li poplatník výdaje podle odstavce 4, jsou v ástkách výdaj zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním píjm z pronájmu podle 9. Poplatník, který uplatuje výdaje podle odstavce 4, je povinen vždy vést záznamy o píjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s pronájmem. (6) Poplatníci mající píjmy z pronájmu a uplatující u tchto píjm skutené výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištní a udržení vedou záznamy o píjmech a výdajích vynaložených na dosažení, zajištní a udržení píjm v asovém sledu, evidenci hmotného majetku, který lze odpisovat, evidenci o tvorb a použití rezervy na opravy hmotného majetku, pokud ji vytváejí, evidenci o pohledávkách a závazcích ve zdaovacím období, ve kterém dochází k ukonení pronájmu, a mzdové listy, pokud vyplácejí mzdy. Pokud se však poplatníci rozhodnou vést úetnictví, pestože k tomu nejsou podle úetních pedpis 20) povinni, pak postupují podle tchto pedpis, budou-li takto postupovat po celé zdaovací období, pitom se movitý i nemovitý majetek, o kterém je útováno, nepovažuje za obchodní majetek ve smyslu dan z píjm fyzických osob. (7) Pi nájmu podniku podle zvláštního právního pedpisu 70) je píjmem pronajímatele, který nevede úetnictví, také a) hodnota pohledávek a závazk, s výjimkou závazk, jejichž úhrada by byla výdajem snižujícím základ dan, které pecházejí na nájemce, není-li dohodnuta jejich úhrada. Je-li dohodnuta ástená úhrada pohledávek a závazk, s výjimkou závazk, jejichž úhrada by byla výdajem snižujícím základ dan, je píjmem jejich hodnota. Je-li dohodnuta úhrada pohledávek a závazk, s výjimkou závazk, jejichž úhrada by byla výdajem snižujícím základ dan, vyšší, než je jejich hodnota, je píjmem tato vyšší cena, b) neuhrazený rozdíl mezi hodnotou nemovitostí a vcí movitých v podniku na zaátku nájmu a jejich vyšší hodnotou pi ukonení nájmu stanovenou podle zvláštního právního pedpisu 1a) nebo podle údaj uvedených v úetnictví nájemce, vedeném podle zvláštních právních pedpis. 20) Základ dan se nebude zvyšovat dle tohoto ustanovení v pípadech, kdy bude z titulu operací popsaných v tomto ustanovení zvyšován na základ jiných ustanovení tohoto zákona. Pro úely tohoto ustanovení se nepoužije ustanovení 23 odst

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm ve znní zákona. 35/1993 Sb., zákona. 96/1993 Sb., zákona. 157/1993 Sb., zákona. 196/1993 Sb., zákona. 323/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb. (úplné znní. 75/1994 Sb.), zákona.

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 39 RozeslaÂna dne 19. brï ezna 2001 Cena KcÏ 52,60 OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 39 RozeslaÂna dne 19. brï ezna 2001 Cena KcÏ 52,60 OBSAH: RocÏnõÂk 2001 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 39 RozeslaÂna dne 19. brï ezna 2001 Cena KcÏ 52,60 OBSAH: 99. UÂ plneâzneïnõâ zaâkona cï. 586/1992 Sb., o danõâch z prïõâjmuê, jak vyplyâvaâ

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn 7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (1) Příjmy

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

I O: 00070564 Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2015 (v K!) Název ú!etní jednotky: M"stská knihovna v eském Krumlov" OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- íslo

Více

Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. v platném znění s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Vysvětlivka k typu písma: přeškrtnutý text tučný text tučný podtržený text - vypuštěný text nově navrhovaný

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm Než zanete vyplovat tiskopis, pette p te si, prosím, pokyny. Finannímu úadu pro / Specializovanému finannímu úadu Praha hl.m. Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 6 01 Daové identifikaní íslo C Z 8 5 9

Více

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb.

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2006

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2006 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 26 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : 193. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 586/992 Sb., o daních z příjmů ve znění zákona č. 35/993 Sb., zákona č. 96/993 Sb., zákona č. 57/993 Sb., zákona č. 96/993 Sb., zákona č. 323/993 Sb., zákona č. 42/994 Sb., zákona č. 85/994 Sb.,

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne ,

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne , PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 314 Vládní návrh zákon ze dne...2003, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2015 ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu k... 3... 1...... 1... 2....... 2... 0... 1... 5.... Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky PROFI-TEN a.s. I v tisících

Více

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa)

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa) ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I 00266418,00911640) sestavená k 31.12.2007 (v tisících K na dv desetinná místa) I 00266418 Msto Krupka Mariánské nám. 22 Krupka 417 42 Název položky Úet ís. k 1.1.2007

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Úplná znění navrženou novelou dotčených částí zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění, s vyznačením navrhovaných změn

Úplná znění navrženou novelou dotčených částí zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění, s vyznačením navrhovaných změn Úplná znění navrženou novelou dotčených částí zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 3 Předmět daně z příjmů fyzických osob (1) Předmětem

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Zákon České národní rady o daních z příjmů

Zákon České národní rady o daních z příjmů Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 586/1992 Sb Zákon o daních z příjmů Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon České národní rady o daních z příjmů 1 Tento zákon upravuje

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002 586 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 586/1992 Sb.; o daních z příjmů; ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2005 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní platných pedpis) 1 1. Údaje o plnní píjm a výdaj

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Příloha č. 1. Poř. č. Důvody pro ponechání či zrušení. dopad při zrušení (v mld. Kč)

Příloha č. 1. Poř. č. Důvody pro ponechání či zrušení. dopad při zrušení (v mld. Kč) Příloha č. 1 Analýza příjmů osvobozených od daně, nezdanitelných částí základu daně, odčitatelných položek od základu daně a slev na dani u fyzických osob a důsledky jejich zrušení novelou zákona o daních

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 Píloha. 6 usnesení z 30. zasedání zastupitelstva msta Stíbra dne 13.12.2001 Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 o místních poplatcích Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 13.12.2001 v souladu s

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha (v K#, s p%esností na dv$ desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2016 18:18:13 Název ní jednotky: Sídlo: Kladruby 257 62 Kladruby Právní forma: územní samosprávný celek I!O : 00508454 Název AKTIV

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví BAKALÁSKÁ PRÁCE Miroslava BRZOVÁ

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví BAKALÁSKÁ PRÁCE Miroslava BRZOVÁ Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví BAKALÁSKÁ PRÁCE 2007 Miroslava BRZOVÁ 1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra Veejných financí Studijní obor Zdanní

Více

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Stav zákona ke dni 31. 12. 2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví BAKALÁSKÁ PRÁCE Miroslava BRZOVÁ

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví BAKALÁSKÁ PRÁCE Miroslava BRZOVÁ Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví BAKALÁSKÁ PRÁCE 2007 Miroslava BRZOVÁ 1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra Veejných financí Studijní obor Zdanní

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i

Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i Daňově účinné výdaje 24 a 25 ZDzP Aby byl účetní náklad uznán jako daňový, musí splňovat: 1) souvislost nákladu se zdanitelnými příjmy věcně i časově, 2) je nákladem nutným pro dosažení zdanitelných příjmů,

Více

7. TÝDEN ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

7. TÝDEN ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 7. TÝDEN ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Po prostudování následující kapitoly budete mít základní potřebné informace o zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob zaměstnanců.

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

&!!"#$##% Strana 1 (celkem 5)

&!!#$##% Strana 1 (celkem 5) !"#$##% &!!"#$##% '!"( ( Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaení a útování NS se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Smrnice vychází z platných zákonných norem pro organizace, u kterých

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 5.7.2016 do částky 81/2016 Sb. a 18/2016 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2017 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám. 1320-1323 Kubánské nám. 1321/18, Praha 10, 100 00 Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Výbor Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám.

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích Msto Stíbro obecn závazná vyhláška. 27/97 o místních poplatcích Msto Stíbro vydává podle 16 a 14 písm. h) zákona. 367/90 Sb., o obcích ve znní pozdjších novel a podle 15 zákona. 565/90 Sb., o místních

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona,

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona, PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1119 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více