589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti"

Transkript

1 Systém ASPI - stav k do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od /1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Zmna: 10/1993 Sb. Zmna: 160/1993 Sb. Zmna: 307/1993 Sb. (ást) Zmna: 307/1993 Sb. Zmna: 42/1994 Sb. Zmna: 241/1994 Sb. Zmna: 59/1995 Sb. Zmna: 118/1995 Sb. Zmna: 149/1995 Sb., 160/1995 Sb. Zmna: 113/1997 Sb. Zmna: 134/1997 Sb., 306/1997 Sb. Zmna: 18/2000 Sb. Zmna: 29/2000 Sb., 118/2000 Sb. Zmna: 132/2000 Sb., 220/2000 Sb., 238/2000 Sb., 492/2000 Sb. Zmna: 353/2001 Sb. Zmna: 263/2002 Sb. Zmna: 424/2003 Sb., 425/2003 Sb., 437/2003 Sb. Zmna: 186/2004 Sb. Zmna: 281/2004 Sb. Zmna: 359/2004 Sb. Zmna: 436/2004 Sb. Zmna: 168/2005 Sb. Zmna: 253/2005 Sb. Zmna: 377/2005 Sb. Zmna: 361/2005 Sb. Zmna: 362/2003 Sb. Zmna: 309/2002 Sb. eská národní rada se usnesla na tomto zákon: 1 Tento zákon upravuje pojistné na sociální zabezpeení, které zahrnuje pojistné na dchodové pojištní a pojistné na nemocenské pojištní, a píspvek na státní politiku zamstnanosti (dále jen "pojistné"). 2 Pojistné je píjmem státního rozpotu. Píjmem státního rozpotu jsou též penále ( 20), pirážka k pojistnému na sociální zabezpeení ( 21) a pokuty ( 22) ukládané podle tohoto zákona. Pojistné na dchodové pojištní se vede na samostatném útu státního rozpotu a v zákonu o státním rozpotu se uvádí jako samostatná položka píjm státního rozpotu. 3 Poplatníci pojistného (1) Pojistné jsou povinni platit tito poplatníci:

2 a) organizace, jimiž se pro úely tohoto zákona rozumjí právnické nebo fyzické osoby, které zamstnávají více než 25 zamstnanc, anebo sice mén, avšak evidenci mezd pro n vede jiná fyzická nebo právnická osoba, která zamstnává více než 25 zamstnanc; organizací se pro úely tohoto zákona rozumí též služební úad, v nmž jsou státní zamstnanci zaazeni k výkonu státní služby, 1) b) malé organizace, jimiž se pro úely tohoto zákona rozumjí právnické nebo fyzické osoby, které zamstnávají alespo jednoho zamstnance a nesplují podmínky uvedené pod písmenem a), c) zamstnanci, jimiž se pro úely tohoto zákona rozumjí 1. zamstnanci v pracovním pomru; za zamstnance v pracovním pomru se pro úely tohoto zákona považuje též osoba inná v pomru, který má obsah pracovního pomru, avšak pracovní pomr nevznikl, nebo nebyly splnny všechny podmínky stanovené pracovnprávními pedpisy pro jeho vznik, 2. zamstnanci inní na základ dohody o pracovní innosti, 3. lenové družstev, jestliže mimo pracovnprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odmováni, 4. spoleníci a jednatelé spolenosti s ruením omezeným a komanditisté komanditní spolenosti, jestliže mimo pracovnprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto spoleností odmováni, 5. soudci, 6. poslanci Poslanecké snmovny a senátoi Senátu Parlamentu a poslanci Evropského parlamentu, zvolení na území eské republiky, 7. lenové zastupitelstev územních samosprávných celk, jestliže jsou jim vypláceny odmny jako lenm zastupitelstev územních samosprávných celk, kteí tyto funkce vykonávají jako uvolnní, 8. lenové vlády, prezident, viceprezident a lenové Nejvyššího kontrolního úadu, lenové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, lenové Rady eského telekomunikaního úadu, finanní arbitr, zástupce finanního arbitra, Veejný ochránce práv a zástupce Veejného ochránce práv, 9. dobrovolní pracovníci peovatelské služby, 10. pstouni, kteí vykonávají pstounskou péi v zaízeních pro výkon pstounské pée podle zvláštního právního pedpisu, 1c) nebo kterým je za výkon pstounské pée vyplácena odmna náležející pstounovi ve zvláštních pípadech podle zvláštního právního pedpisu, 1d) 11. osoby zaazené k pravidelnému výkonu prací ve výkonu trestu odntí svobody nebo ve vazb, 12. státní zamstnanci podle služebního zákona, 1b) 13. pracovníci v pracovním vztahu uzaveném podle cizích právních pedpis, pokud jsou úastni nemocenského pojištní podle pedpis o nemocenském pojištní; 1a) za zamstnance se považuje též oban, jemuž po skonení zamstnání zakládajícího úast na nemocenském pojištní byly zútovány píjmy z tohoto zamstnání, které jsou zapoitatelné do vymovacího základu podle 5 odst. 1 písm. a) a odst. 2. (2) Osoby samostatn výdlen inné jsou povinny platit pojistné na dchodové pojištní a píspvek na státní politiku zamstnanosti, pokud jsou úastny dchodového pojištní podle pedpis o dchodovém pojištní, 2) a za podmínek stanovených tímto zákonem též zálohy na pojistné na dchodové pojištní a píspvek na státní politiku zamstnanosti; osoby samostatn výdlen inné jsou povinny platit pojistné na nemocenské pojištní, pokud jsou úastny nemocenského pojištní podle pedpis o sociálním zabezpeení.51) Kdo se považuje za osobu samostatn výdlen innou a kdy se samostatná výdlená innost považuje za hlavní samostatnou výdlenou innost a za vedlejší samostatnou výdlenou innost, stanoví zákon o dchodovém pojištní. 52) (3) Osoby dobrovoln úastné dchodového pojištní 53) jsou za dobu dobrovolné úasti na dchodovém pojištní povinny platit pojistné na dchodové pojištní. 4 Pojistné Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vymovacího základu zjištného za rozhodné období. Vymovací základ

3 5 nadpis vypuštn (1) Vymovacím základem a) zamstnance je úhrn píjm zútovaných mu organizací nebo malou organizací v souvislosti s výkonem zamstnání, které zakládá úast na nemocenském pojištní, s výjimkou nezapoitatelných píjm, jimiž jsou:1. náhrady výdaj, popípad jejich ásti, které nepodléhají dani z píjmu fyzických osob, 3) 2. náhrady škody, 4) 3. odmny vyplacené podle zákona o vynálezech, prmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, 5) 4. hodnota (finanní ocenní) poskytnutých nepenžních plnní, která nepodléhají dani z píjmu fyzických osob, 6) b) organizace a malé organizace je ástka odpovídající úhrnu vymovacích základ jejích zamstnanc. (2) Do vymovacího základu zamstnance se dále zahrnují tyto píjmy zútované zamstnanci organizací nebo malou organizací v souvislosti se zamstnáním, které zakládá jeho úast na nemocenském pojištní: a) náhrady mzdy, s výjimkou náhrady mzdy pi výkonu služby v ozbrojených silách a civilní služby 7) a náhrady mzdy poskytnuté za dobu ped vznikem nemocenského pojištní zamstnance, b) odmny za pracovní pohotovost, 8) c) plnní vrnostní nebo stabilizaní povahy; za taková plnní se vždy považují plnní poskytnutá z dvodu trvání zamstnání po uritou dobu nebo k uritému dni, s výjimkou:1. vrnostního pídavku horníkm; 9) 2. náborových píspvk doosídlencm; 10) 3. ástky, kterou zamstnavatel zaplatil za zamstnance za poskytnutou zdravotní péi nehrazenou ze všeobecného zdravotního pojištní; 4. jednorázové nevratné sociální výpomoci poskytnuté zamstnanci v mimoádn závažných pípadech; 5. ástky poskytnuté zamstnavatelem jako sociální píspvek k zabránní výraznému poklesu životní úrovn v dob pracovní neschopnosti delší šesti týdn; 6. pojistného zaplaceného zamstnavatelem za zamstnance na jeho úrazové pojištní, zdravotní pojištní, penzijní pipojištní se státním píspvkem a na jeho pojištní pro pípad dožití nebo pro pípad smrti nebo dožití nebo dchodové pojištní; 7. penžního i nepenžního plnní, zvýhodnní, píspvku, píplatku, odstupného, popípad dalších ástek osvobozených od dan z píjm; 10a) 8. ástky, o kterou je úhrada zamstnance za výrobky nebo služby poskytnuté zamstnavatelem nižší, než je jejich obvyklá cena; 9. ástky ve výši 1 % poizovací ceny motorového vozidla za kalendání msíc, je-li poskytnuto zamstnavatelem zamstnanci k používání pro služební i soukromé úely; 10. odstupného poskytnutého zamstnanci ve výši podle zákoníku práce 10b) a odchodného, d) plnní poskytnutá k životnímu jubileu, s výjimkou plnní poskytnutého pi píležitosti životního jubilea 50 let vku a pi prvním skonení zamstnání po nabytí nároku na starobní nebo invalidní dchod. (3) Mzdové nároky zamstnanc vyplacené úadem práce podle zákona o ochran zamstnanc pi platební neschopnosti zamstnavatele a o zmn nkterých zákon se považují za píjmy zútované zamstnavatelem zamstnanci, a to v rozsahu, ve kterém je zamstnavatel zamstnancm nezútoval. (4) Vymovacím základem pracovníka v pracovním vztahu uzaveném podle cizích právních pedpis [ 3 odst. 1 písm. c) bod 14] je úhrn píjm zútovaných mu organizací nebo malou organizací v souvislosti s tímto pracovním vztahem, který mu zakládá úast na nemocenském pojištní, s výjimkou píjm, které tomuto pracovníku nahrazují výdaje jím za zamstnavatele

4 vynaložené v souvislosti s tímto pracovním vztahem nebo škodu vzniklou v souvislosti s tímto pracovním vztahem. (5) Je-li zamstnanci vyplácen píjem v cizí mn, pepote se na eskou mnu kurzem devizového trhu stanoveným eskou národní bankou, který platí k poslednímu dni kalendáního msíce, za který se pojistné odvádí. Pro pepoet mn, u nichž eská národní banka nevyhlašuje tento kurz, se použije kurz této mny obvykle používaný bankami v eské republice ke dni uvedenému ve vt první; tyto banky jsou povinny na žádost organizace, malé organizace a okresní správy sociálního zabezpeení tento kurz sdlit. Kurz, který zamstnavatel použil podle vty první a druhé, je povinen vést ve svých záznamech pro stanovení a odvod pojistného. 5a (1) Vymovacím základem osoby samostatn výdlen inné pro pojistné na dchodové pojištní a píspvek na státní politiku zamstnanosti je ástka, kterou si urí, ne však mén než 35 % píjmu ze samostatné výdlené innosti ped rokem 2004, 40 % píjmu ze samostatné výdlené innosti v roce 2004, 45 % píjmu ze samostatné výdlené innosti v roce 2005 a od roku % píjmu ze samostatné výdlené innosti, a to po odpotu výdaj vynaložených na jeho dosažení, zajištní a udržení. Vykonávala-li osoba samostatn výdlen inná v kalendáním roce hlavní samostatnou výdlenou innost i vedlejší samostatnou výdlenou innost a za dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdlenou innost, není úastna dchodového pojištní, považuje se za píjem ze samostatné výdlené innosti po odpotu výdaj vynaložených na jeho dosažení, zajištní a udržení pomrná ást tohoto píjmu; tato ást se urí tak, že se píjem ze samostatné výdlené innosti po odpotu výdaj vynaložených na jeho dosažení, zajištní a udržení vydlí potem kalendáních msíc, v nichž byla aspo po ást msíce vykonávána samostatná výdlená innost, a výsledná ástka se vynásobí potem kalendáních msíc, v nichž byla aspo po ást msíce vykonávána hlavní samostatná výdlená innost. Za výkon samostatné výdlené innosti a hlavní samostatné výdlené innosti se pro úely vty druhé nepovažuje kalendání msíc, v nmž po celý msíc osoba samostatn výdlen inná mla nárok na nemocenské z nemocenského pojištní osob samostatn výdlen inných, popípad pobírala takové nemocenské, vykonávala službu v ozbrojených silách (civilní službu) nebo pobírala penžitou pomoc v mateství (penžitou pomoc) z nemocenského pojištní osob samostatn výdlen inných; kalendáním msícem se pro úely ásti vty ped stedníkem rozumí i jeho ást, po kterou osoba samostatn výdlen inná vykonávala samostatnou výdlenou innost, pokud výkon této innosti netrval po celý kalendání msíc. Píjmy ze samostatné výdlené innosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištní a udržení se pro úely tohoto zákona posuzují podle zvláštního zákona; 54) za píjem ze samostatné výdlené innosti se pro úely tohoto zákona považuje též píjem osoby samostatn výdlen inné dosažený výkonem samostatné výdlené innosti, i když se tento píjem pro úely dan z píjm fyzických osob považuje za píjem ze závislé innosti 55) nebo ostatní píjem. 56) Za píjem ze samostatné výdlené innosti se u osoby samostatn výdlen inné, která je poplatníkem dan z píjm stanovené paušální ástkou podle zvláštního právního pedpisu, 56a) považuje, jde-li o píjmy z innosti podléhající dani z píjm stanovené paušální ástkou, pedpokládaný píjem a za výdaje vynaložené na jeho dosažení, zajištní a udržení se považují pedpokládané výdaje za takový rok. U osoby samostatn výdlen inné útující v hospodáském roce se píjem ze samostatné výdlené innosti a výdaje vynaložené na jeho dosažení, zajištní a udržení zútované v hospodáském roce zahrnují do kalendáního roku, do kterého jsou vykazovány pro úely dan z píjm. U osoby samostatn výdlen inné, která vede úetnictví, 57) spoleníka veejné obchodní spolenosti a komplementáe komanditní spolenosti se pro úely tohoto zákona za píjem ze samostatné výdlené innosti po odpotu výdaj vynaložených na jeho dosažení, zajištní a udržení považuje základ dan z píjm 58) z této innosti. (2) Vymovací základ osoby samostatn výdlen inné pro pojistné na dchodové pojištní a píspvek na státní politiku zamstnanosti iní nejmén, vykonávala-li osoba samostatn výdlen inná v kalendáním roce a) jen hlavní samostatnou výdlenou innost, souin nejnižšího msíního vymovacího základu stanoveného podle 14 odst. 6 vty první a platného pro kalendání rok, za který se stanoví vymovací základ, a potu kalendáních msíc tohoto kalendáního roku, v nichž byla hlavní samostatná výdlená innost vykonávána aspo po ást kalendáního msíce. Do tohoto potu kalendáních msíc se nezahrnují kalendání msíce, v nichž po celý kalendání msíc osoba samostatn výdlen inná vykonávající hlavní samostatnou výdlenou innost mla nárok na

5 nemocenské z nemocenského pojištní osob samostatn výdlen inných, popípad pobírala takové nemocenské, vykonávala službu v ozbrojených silách (civilní službu) nebo pobírala penžitou pomoc v mateství (penžitou pomoc) z nemocenského pojištní osob samostatn výdlen inných; kalendáním msícem se pro úely ásti vty ped stedníkem rozumí i jeho ást, po kterou osoba samostatn výdlen inná vykonávala hlavní samostatnou výdlenou innost, pokud výkon této innosti netrval po celý kalendání msíc, b) jen vedlejší samostatnou výdlenou innost a za dobu výkonu této innosti je úastna dchodového pojištní, souin nejnižšího msíního vymovacího základu stanoveného podle 14 odst. 6 vty druhé a platného pro kalendání rok, za který se stanoví vymovací základ, a potu kalendáních msíc tohoto kalendáního roku, v nichž byla vedlejší samostatná výdlená innost vykonávána aspo po ást kalendáního msíce. Do tohoto potu kalendáních msíc se nezahrnují kalendání msíce, v nichž po celý kalendání msíc osoba samostatn výdlen inná vykonávající vedlejší samostatnou výdlenou innost mla nárok na nemocenské z nemocenského pojištní osob samostatn výdlen inných, popípad pobírala takové nemocenské, vykonávala službu v ozbrojených silách (civilní službu) nebo pobírala penžitou pomoc v mateství (penžitou pomoc) z nemocenského pojištní osob samostatn výdlen inných; kalendáním msícem se pro úely ásti vty ped stedníkem rozumí i jeho ást, po kterou osoba samostatn výdlen inná vykonávala vedlejší samostatnou výdlenou innost, pokud výkon této innosti netrval po celý kalendání msíc. U poživatele starobního nebo plného invalidního dchodu se pro úely tohoto zákona dobou pobírání nemocenského z nemocenského pojištní osob samostatn výdlen inných rozumí též doba pracovní neschopnosti po uplynutí podprí doby pro poskytování nemocenského stanovené pedpisy nemocenského pojištní, c) hlavní samostatnou výdlenou innost i vedlejší samostatnou výdlenou innost a za dobu výkonu vedlejší samostatné výdlené innosti je úastna dchodového pojištní, souet dílího vymovacího základu z hlavní samostatné výdlené innosti a dílího vymovacího základu z vedlejší samostatné výdlené innosti nebo souet dílího vymovacího základu z hlavní samostatné výdlené innosti a pomrné ásti vymovacího základu z píjmu z vedlejší samostatné výdlené innosti; pitom za nejnižší vymovací základ se považuje vyšší z tchto sout. Dílí vymovací základ z hlavní samostatné výdlené innosti se zjistí jako souin nejnižšího msíního vymovacího základu stanoveného podle 14 odst. 6 vty první a potu kalendáních msíc, v nichž aspo po ást msíce byla vykonávána hlavní samostatná výdlená innost; do tohoto potu kalendáních msíc se nezahrnují kalendání msíce uvedené v písmenu a) vt druhé. Dílí vymovací základ z vedlejší samostatné výdlené innosti se zjistí jako souin nejnižšího msíního vymovacího základu stanoveného podle 14 odst. 6 vty druhé a potu kalendáních msíc, v nichž aspo po ást msíce byla vykonávána vedlejší samostatná výdlená innost; do tohoto potu kalendáních msíc se nezahrnují kalendání msíce uvedené v písmenu b) vt druhé a tetí. Pomrná ást vymovacího základu z píjmu z vedlejší samostatné výdlené innosti se urí procentní sazbou uvedenou v odstavci 1 vt první tak, že se píjem ze samostatné výdlené innosti po odpotu výdaj vynaložených na jeho dosažení, zajištní a udržení dosažený v kalendáním roce vydlí potem kalendáních msíc, v nichž byla aspo po ást msíce vykonávána samostatná výdlená innost, a výsledná ástka se vynásobí potem kalendáních msíc, v nichž byla aspo po ást msíce vykonávána vedlejší samostatná výdlená innost; ustanovení 5a odst. 1 vty tetí platí zde obdobn. (3) Vymovací základ stanovený podle odstavc 1 a 2 mže init nejvýše K; tato ástka se sníží o ástku K za každý kalendání msíc uvedený v odstavci 2 písm. a) vt druhé a písm. b) vt druhé a tetí a za každý kalendání msíc, v nmž po celý msíc nebyla vykonávána samostatná výdlená innost. (4) Vymovacím základem osoby samostatn výdlen inné pro pojistné na nemocenské pojištní je ástka stanovená jako msíní vymovací základ podle 14 odst. 2, 4 až 6. 5b Vymovacím základem osoby dobrovoln úastné dchodového pojištní pro stanovení výše pojistného na dchodové pojištní je ástka, kterou si urí, nejmén však msín ástka, do níž se zapoítává pln ást osobního vymovacího základu pro stanovení výpotového základu pro

6 vymení dchodu z dchodového pojištní, 59) platná k 1. lednu kalendáního roku, ve kterém se pojistné na dchodové pojištní platí. 5c Vymovací základy podle 5 až 5b se zaokrouhlují na celé koruny smrem nahoru. 6 Rozhodné období (1) Rozhodným obdobím, z nhož se zjišuje vymovací základ, je kalendání msíc, za který se pojistné platí, pokud se dále nestanoví jinak. (2) U osoby samostatn výdlen inné je rozhodným obdobím, z nhož se zjišuje vymovací základ pro pojistné na dchodové pojištní a píspvek na státní politiku zamstnanosti, kalendání rok, za který se toto pojistné a píspvek platí. 7 Sazby pojistného (1) Sazby pojistného z vymovacího základu iní: a) u organizace a malé organizace 26 %, z toho 3,3 % na nemocenské pojištní, 21,5 % na dchodové pojištní a 1,2 % na státní politiku zamstnanosti, b) u zamstnanc 8 %, z toho 1,1 % na nemocenské pojištní, 6,5 % na dchodové pojištní a 0,4 % na státní politiku zamstnanosti, *) c) u osob samostatn výdlen inných 29,6 % na dchodové pojištní a na státní politiku zamstnanosti, z toho 28 % na dchodové pojištní a 1,6 % na státní politiku zamstnanosti, a 4,4 % na nemocenské pojištní, d) u osob dobrovoln úastných dchodového pojištní 28 % na dchodové pojištní. (2) Pro stanovení pojistného na dchodové pojištní, které platí osoba dobrovoln úastná dchodového pojištní za období pedcházející kalendánímu roku, ve kterém toto pojistné platí, se použije sazba pojistného platná k 1. lednu kalendáního roku, ve kterém se pojistné na dchodové pojištní platí. (3) Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny smrem nahoru. Odvod pojistného 8 (1) Organizace a malá organizace je povinna odvádt i pojistné, které je povinen platit zamstnanec. Pojistné odvedené za zamstnance srazí organizace nebo malá organizace z jeho píjm, které mu zútovala. Za kalendání msíc, ve kterém zamstnanec má zapoitatelný píjem, avšak nelze z nho srazit pojistné z dvodu, že tento píjem není v penžní form, srazí organizace nebo malá organizace pojistné z píjm v penžní form zútovaných zamstnanci v nejbližších kalendáních msících. (2) Organizace a malá organizace je povinna sama vypoítat pojistné, které je povinna odvádt. 9 (1) Organizace odete úhrn zútovaných dávek nemocenského pojištní od pojistného, které je povinna odvádt, a rozdíl odvede na úet píslušné okresní správy sociálního zabezpeení.

7 (2) ástka pojistného podle odstavce 1 se platí za jednotlivé kalendání msíce a je splatná v den, který je v organizaci uren pro výplatu mezd a plat za píslušný msíc. V organizacích, kde je výplata mezd a plat rozložena na rzné dny, je dnem splatnosti pojistného poslední den této výplaty za uplynulý kalendání msíc. Vyplácí-li se v organizaci mzda za kratší než msíní období, 59a) je pojistné za kalendání msíc splatné v bezprostedn následujícím kalendáním msíci, a to v prvním dni výplaty mzdy. Není-li tento den uren, je pojistné splatné nejpozdji do osmi dn po uplynutí kalendáního msíce, za njž se odvádí. Zmní-li organizace den, který je uren pro výplatu mezd a plat, tak, že urí den pozdjší, je povinna písemn oznámit píslušné okresní správ sociálního zabezpeení tuto zmnu nejpozdji jeden den ped pvodním dnem výplaty mezd a plat; nesplní-li organizace tuto povinnost, má se za to, že ke zmn dne ureného v organizaci pro výplatu mezd a plat nedošlo. Jde-li o pojistné sražené zamstnanci podle 8 odst. 1 vty tetí, je toto pojistné splatné ve lhtách urených podle vty první až tvrté v kalendáním msíci, který následuje po msíci, ve kterém byl zamstnanci zútován píjem, z nhož se pojistné sráží. (3) Ve lht uvedené v odstavci 2 pedloží organizace píslušné okresní správ sociálního zabezpeení pehled o zútovaných dávkách nemocenského pojištní, o výši vymovacího základu, o výši pojistného, které je povinna odvádt, a o rozdílu mezi pojistným a zútovanými dávkami nemocenského pojištní s uvedením dne platby tohoto rozdílu a ísla útu, z nhož byla platba rozdílu provedena. (4) Je-li úhrn zútovaných dávek nemocenského pojištní vyšší než pojistné, které je organizace povinna odvést, požádá organizace píslušnou okresní správu sociálního zabezpeení o úhradu rozdílu. Píslušná okresní správa sociálního zabezpeení je povinna uhradit rozdíl do osmi dn od obdržení žádosti o úhradu a pehledu údaj podle odstavce Malá organizace je povinna odvést pojistné za kalendání msíc na úet píslušné okresní správy sociálního zabezpeení 17) v den, který urila pro výplatu mezd a plat za píslušný msíc. V malé organizaci, kde je výplata mezd a plat rozložena na rzné dny, je dnem splatnosti pojistného poslední den této výplaty za uplynulý kalendání msíc. Není-li tento den uren, je pojistné splatné nejpozdji do osmi dn po uplynutí kalendáního msíce, za njž se odvádí. Ve lht uvedené v pedchozích vtách pedloží malá organizace píslušné okresní správ sociálního zabezpeení 17) pehled o vymovacích základech u jednotlivých zamstnanc za rozhodné období a údaj o úhrnné výši pojistného s uvedením dne platby pojistného a ísla útu, z nhož byla platba provedena. Ustanovení 9 odst. 2 vty tvrté a páté platí zde obdobn. 11 Organizace nebo malá organizace, ve které je odsouzený zaazen k výkonu prací, je povinna odvádt za každý kalendání msíc píslušné vznici spolu se mzdou za práci odsouzeného i pojistné, které je povinna platit [ 7 odst. 1 písm. a)]. Vznice odete úhrn dávek nemocenského pojištní vyplacených odsouzeným od pojistného, které je povinna za odsouzené odvádt ( 8 odst. 1) a ve lht uvedené v 9 odst. 2 odvede ástku pojistného na úet píslušné okresní správy sociálního zabezpeení. Ustanovení 9 odst. 3 a 4 platí obdobn. 12 (1) Na právního nástupce organizace nebo malé organizace pechází povinnost platit pojistné za dobu nejvýše 10 rok nazpt ode dne, kdy se stal právním nástupcem. Píslušná okresní správa sociálního zabezpeení 18) je povinna na žádost takového právního nástupce vykázat evidovanou výši dlužného pojistného. (2) Zeme-li osoba samostatn výdlen inná, mže dlužné pojistné na dchodové pojištní a píspvek na státní politiku zamstnanosti zaplatit osoba, která uplatuje nárok na dchod z dchodového pojištní z dvodu úmrtí osoby samostatn výdlen inné; to platí obdobn pro dlužné pojistné na dchodové pojištní, zeme-li osoba dobrovoln úastná dchodového pojištní.

8 (3) Pojistné, které dluží obchodní spolenost, mže zaplatit též spoleník obchodní spolenosti anebo len statutárního orgánu nebo dozorí rady této spolenosti; to platí též pro osobu, která byla tímto spoleníkem nebo lenem. 13 (1) Osoba samostatn výdlen inná je povinna odvádt pojistné na dchodové pojištní a píspvek na státní politiku zamstnanosti a pojistné na nemocenské pojištní na úet píslušné okresní správy sociálního zabezpeení. 19) (2) Osoba samostatn výdlen inná je povinna platit za podmínek dále stanovených bu pojistné na dchodové pojištní a píspvek na státní politiku zamstnanosti, nebo zálohy na pojistné na dchodové pojištní a píspvek na státní politiku zamstnanosti (dále jen "zálohy na pojistné") a doplatek na pojistném na dchodové pojištní a píspvku na státní politiku zamstnanosti (dále jen "doplatek na pojistném"). 13a (1) Osoba samostatn výdlen inná je povinna platit zálohy na pojistné a) za kalendání msíc, ve kterém se pihlásila k úasti na dchodovém pojištní v kalendáním roce podle 10 odst. 4 zákona o dchodovém pojištní, a za kalendání msíce následující po tomto msíci, pokud vykonává vedlejší samostatnou výdlenou innost; povinnost platit zálohy na pojistné na základ této pihlášky trvá naposledy za kalendání msíc, který pedchází kalendánímu msíci, ve kterém byl nebo ml být podán pehled o píjmech a výdajích podle 15 odst. 1 za kalendání rok, ve kterém se osoba samostatn výdlen inná pihlásila k úasti na dchodovém pojištní, b) za kalendání msíc, ve kterém byl nebo ml být podán pehled o píjmech a výdajích podle 15 odst. 1 za kalendání rok, ve kterém dosáhla píjmu ze samostatné výdlené innosti po odpotu výdaj vynaložených na jeho dosažení, zajištní a udržení ve výši zakládající úast na dchodovém pojištní podle 10 odst. 2 a 3 zákona o dchodovém pojištní, a za kalendání msíce následující po tomto msíci, pokud vykonává vedlejší samostatnou výdlenou innost; povinnost platit zálohy na pojistné na základ dosažení píjmu po odpotu výdaj v uvedené výši trvá naposledy za kalendání msíc, který pedchází kalendánímu msíci, ve kterém byl nebo ml být podán pehled o píjmech a výdajích podle 15 odst. 1 za kalendání rok následující po kalendáním roce, ve kterém osoba samostatn výdlen inná dosáhla píjmu po odpotu výdaj ve výši zakládající úast na dchodovém pojištní podle 10 odst. 2 a 3 zákona o dchodovém pojištní, nebo c) za kalendání msíc, ve kterém vykonává hlavní samostatnou výdlenou innost. (2) Pokud se osoba samostatn výdlen inná pihlásila k úasti na dchodovém pojištní podle 10 odst. 4 zákona o dchodovém pojištní v dob, kdy je ješt povinna platit zálohy na pojistné podle odstavce 1, platí zálohy na pojistné na základ pihlášky k úasti na dchodovém pojištní podle odstavce 1 písm. a) až po uplynutí období, za které je povinna platit zálohy na pojistné podle odstavce 1 písm. b). (3) Osoba samostatn výdlen inná je povinna platit zálohy na pojistné podle pedchozích odstavc naposledy za kalendání msíc, v nmž nastaly skutenosti uvedené v 10 odst. 6 vt druhé zákona o dchodovém pojištní. (4) Pokud osob samostatn výdlen inné, která byla povinna platit zálohy na pojistné podle odstavce 1 písm. b), zanikla v kalendáním roce tato povinnost proto, že nastaly skutenosti uvedené v 10 odst. 6 vt druhé zákona o dchodovém pojištní, a osoba samostatn výdlen inná poté v tomto roce zahájila samostatnou výdlenou innost, je povinna platit zálohy na pojistné ve výši, jako kdyby k zániku této povinnosti nedošlo; povinnost platit zálohy na pojistné pitom vzniká za kalendání msíc, ve kterém osoba samostatn výdlen inná zahájila samostatnou výdlenou innost. (5) Osoba samostatn výdlen inná, která se pihlásila podle 10 odst. 4 zákona o dchodovém pojištní k úasti na dchodovém pojištní za kalendání rok až po jeho uplynutí a

9 nebyla povinna platit zálohy na pojistné za tento rok podle odstavce 1 písm. b), mže zaplatit jednorázov zálohy na pojistné za tento rok, a to až do podání pehledu o píjmech a výdajích podle 15 odst. 1 za tento rok. (6) Zálohy na pojistné, které byly zaplaceny, aniž byla dána povinnost je platit, se považují pro úely stanovení peplatku na pojistném na dchodové pojištní a píspvku na státní politiku zamstnanosti (dále jen "peplatek na pojistném na dchodové pojištní") nebo doplatku na pojistném ( 14 odst. 10 a 11) za zálohy na pojistné, pokud osoba samostatn výdlen inná nepožádala o jejich vrácení ped podáním pehledu podle 15 odst. 1; požádala-li o jejich vrácení, považují se za peplatek na pojistném na dchodové pojištní. Ustanovení pedchozí vty se nevztahuje na zálohy na pojistné podle odstavce 5. (7) Osob samostatn výdlen inné, která pedloží píslušné okresní správ sociálního zabezpeení protokol o ústním jednání o platb dan z píjm paušální ástkou, jehož souástí je rozhodnutí vyhlášené pi jednání obsahující pedpokládanou výši píjm, pedpokládanou výši výdaj, výši dan a období, kterého se týká, (dále jen "protokol o platb dan z píjm paušální ástkou") podle zvláštního právního pedpisu 19a) v prbhu kalendáního roku, ve kterém se stala poplatníkem dan z píjm paušální ástkou, zaniká na základ její písemné žádosti povinnost platit zálohy na pojistné na dchodové pojištní a píspvek na státní politiku zamstnanosti, jestliže vykonává samostatnou výdlenou innost uvedenou v odstavci 8 a rozdíl mezi výší pedpokládaných píjm a pedpokládaných výdaj ze samostatné výdlené innosti za takový rok nezakládá úast na dchodovém pojištní podle 10 odst. 2 a 3 zákona o dchodovém pojištní a osoba samostatn výdlen inná nepodala pihlášku k úasti na dchodovém pojištní za takový rok; povinnost platit zálohy zaniká v uvedeném pípad od kalendáního msíce, ve kterém píslušná správa sociálního zabezpeení obdržela od osoby samostatn výdlen inné písemnou žádost. (8) Pro úely placení záloh na pojistné se osoba samostatn výdlen inná považuje za osobu samostatn výdlen innou vykonávající vedlejší samostatnou výdlenou innost a) v kalendáním msíci, ve kterém po celý msíc trvaly skutenosti uvedené v 9 odst. 6 písm. b) až f) zákona o dchodovém pojištní, popípad, nebyla-li samostatná výdlená innost vykonávána po celý kalendání msíc, trvaly-li tyto skutenosti souasn po tu ást kalendáního msíce, po kterou byla vykonávána samostatná výdlená innost, b) v období od kalendáního msíce, ve kterém byl nebo ml být podán pehled o píjmech a výdajích podle 15 odst. 1 za kalendání rok, ve kterém osoba samostatn výdlen inná vykonávala innost zakládající úast na nemocenském pojištní zamstnanc nebo na nemocenské péi a píjem z této innosti iní alespo dvanáctinásobek minimální mzdy zamstnance v pracovním pomru odmovaného msíní mzdou, která platí k 1. lednu tohoto kalendáního roku, do kalendáního msíce, který pedchází kalendánímu msíci, ve kterém byl nebo ml být podán tento pehled za následující kalendání rok; píjem z této innosti se posuzuje podle 9 odst. 8 zákona o dchodovém pojištní, c) v období od kalendáního msíce, ve kterém byla zahájena samostatná výdlená innost, do kalendáního msíce, který pedchází kalendánímu msíci, ve kterém byl nebo ml být podán tento pehled za kalendání rok, ve kterém osoba samostatn výdlen inná zahájila samostatnou výdlenou innost, pokud osoba samostatn výdlen inná dosáhla v kalendáním roce, který pedchází roku zahájení samostatné výdlené innosti, píjem z innosti zakládající úast na nemocenském pojištní zamstnanc nebo na nemocenské péi alespo ve výši uvedené v písmenu b). (9) K oznámení osoby samostatn výdlen inné o výkonu vedlejší samostatné výdlené innosti podle odstavce 8 se pro úely placení záloh na pojistné pihlíží od kalendáního msíce, v nmž bylo toto oznámení uinno a doloženo; 23 odst. 4 platí pitom obdobn. K oznámení podle odstavce 8 písm. c) se pihlédne jen tehdy, je-li doložena výše píjmu z innosti zakládající úast na nemocenském pojištní zamstnanc nebo na nemocenské péi za pedchozí kalendání rok. Doložení piznání starobního nebo plného invalidního dchodu se nevyžaduje, byl-li tento dchod piznán eskou správou sociálního zabezpeení. 14

10 (1) Zálohy na pojistné se platí na jednotlivé celé kalendání msíce. Výše zálohy na pojistné se stanoví procentní sazbou uvedenou v 7 odst. 1 písm. c) z msíního vymovacího základu. (2) Msíním vymovacím základem osoby samostatn výdlen inné pro placení záloh na pojistné je ástka, kterou si urí. Jestliže osoba samostatn výdlen inná vykonávala samostatnou výdlenou innost v pedcházejícím kalendáním roce, iní výše msíního vymovacího základu nejmén 35 % ped rokem 2004, 40 % v roce 2004, 45 % v roce 2005 a 50 % od roku 2006 z ástky rovnající se prmru, který z píjm ze samostatné výdlené innosti za tento rok po odpotu výdaj vynaložených na jejich dosažení, zajištní a udržení pipadá na jeden kalendání msíc, v nmž aspo po ást tohoto msíce byla vykonávána samostatná výdlená innost, s tím, že pokud by výše takto stanoveného nejnižšího msíního vymovacího základu pesáhla ástku K, iní nejnižší msíní vymovací základ tuto ástku. (3) Po dni, kdy byl nebo ml být podán pehled podle 15 odst. 1, se záloha na pojistné ve výši odpovídající msínímu vymovacímu základu stanovenému podle odstavc 2, 4 až 6 platí do dne, kdy byl nebo ml být takový pehled podán v dalším kalendáním roce. (4) Osob samostatn výdlen inné, která pedloží píslušné okresní správ sociálního zabezpeení protokol o platb dan z píjm paušální ástkou v prbhu kalendáního roku, ve kterém se stala poplatníkem dan z píjm paušální ástkou, je tato správa povinna stanovit novou výši nejnižšího msíního vymovacího základu pro stanovení záloh na pojistné na dchodové pojištní a píspvek na státní politiku zamstnanosti, jestliže rozdíl mezi výší pedpokládaných píjm a pedpokládaných výdaj ze samostatné výdlené innosti za takový rok je nižší, než píjem ze samostatné výdlené innosti po odpotu výdaj vynaložených na jeho dosažení, zajištní a udržení, z nhož byl msíní vymovací základ vypoten; nová výše msíního vymovacího základu platí pro stanovení výše záloh od kalendáního msíce, ve kterém píslušná okresní správa sociálního zabezpeení obdržela uvedený protokol. Msíní vymovací základ iní v tchto pípadech 35 % ped rokem 2004, 40 % v roce 2004, 45 % v roce 2005 a 50 % od roku 2006 z jedné dvanáctiny rozdílu mezi pedpokládanými píjmy a pedpokládanými výdaji takové osoby stanovenými v protokolu o platb dan z píjm paušální ástkou. (5) Na základ žádosti osoby samostatn výdlen inné píslušná okresní správa sociálního zabezpeení pomrn sníží na dobu nejdéle tí msíc msíní vymovací základ, pokud její píjem ze samostatné výdlené innosti po odpotu výdaj vynaložených na jeho dosažení, zajištní a udržení pipadající v prmru na jeden kalendání msíc v období od 1. ledna kalendáního roku do konce kalendáního msíce pedcházejícího kalendánímu msíci, ve kterém byla podána žádost o snížení, nejmén však v období tí kalendáních msíc po sob jdoucích, je nejmén o jednu tetinu nižší než takový píjem pipadající v pedcházejícím kalendáním roce v prmru na jeden kalendání msíc, v nmž aspo po ást msíce byla vykonávána samostatná výdlená innost. (6) Msíní vymovací základ osoby samostatn výdlen inné vykonávající hlavní samostatnou výdlenou innost iní nejmén 40 % v roce 2004, 45 % v roce 2005 a 50 % od roku 2006 ástky, která se stanoví jako souin poloviny všeobecného vymovacího základu 19b) za kalendání rok, který o dva roky pedchází kalendánímu roku, pro který se msíní vymovací základ stanoví, a pepoítacího koeficientu 19c) pro úpravu tohoto všeobecného vymovacího základu. Msíní vymovací základ osoby samostatn výdlen inné, která se pro úely placení záloh na pojistné považuje za osobu samostatn výdlen innou vykonávající vedlejší samostatnou výdlenou innost ( 13a odst. 8 a 9), iní nejmén 10 % ástky stanovené jako souin všeobecného vymovacího základu za kalendání rok, který o dva roky pedchází kalendánímu roku, pro který se msíní vymovací základ stanoví, a pepoítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vymovacího základu. Msíní vymovací základ se zaokrouhluje na celé koruny smrem nahoru. (7) Msíní vymovací základ, který osoba samostatn výdlen inná stanovila v souladu s tímto zákonem a odvedla z nho zálohu na pojistné, nelze dodaten mnit. (8) Zálohy na pojistné se neplatí za kalendání msíce, v nichž po celý kalendání msíc osoba samostatn výdlen inná mla nárok na nemocenské z nemocenského pojištní osob samostatn výdlen inných, popípad pobírala takové nemocenské, vykonávala službu v ozbrojených silách (civilní službu) nebo pobírala penžitou pomoc v mateství (penžitou pomoc) z

11 nemocenského pojištní osob samostatn výdlen inných; kalendáním msícem se pro úely ásti vty ped stedníkem rozumí i jeho ást, po kterou osoba samostatn výdlen inná vykonávala samostatnou výdlenou innost, pokud výkon této innosti netrval po celý kalendání msíc. Ustanovení pedchozí vty se nevztahuje na placení záloh na pojistné za kalendání msíc, v nmž vznikla úast osoby samostatn výdlen inné na nemocenském pojištní, pokud v takovém msíci vznikla její pracovní neschopnost (byla naízena karanténa). (9) Dlužné zálohy na pojistné se stanoví ve výši odpovídající minimální ástce msíního vymovacího základu stanoveného podle odstavc 2, 4 až 6. (10) Je-li úhrn záloh na pojistné zaplacených za rozhodné období vyšší než pojistné na dchodové pojištní a píspvek na státní politiku zamstnanosti stanovené podle 4, nebo platila-li osoba samostatn výdlen inná zálohy na pojistné za kalendání rok, ve kterém není úastna dchodového pojištní, jedná se o peplatek na pojistném na dchodové pojištní. (11) Doplatek na pojistném se stanoví ve výši rozdílu mezi výší pojistného na dchodové pojištní a píspvku na státní politiku zamstnanosti stanoveného podle 4 a výší záloh na pojistné zaplacených za rozhodné období. 14a (1) Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendáního msíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendáního msíce. (2) Osoba samostatn výdlen inná mže po projednání s píslušnou okresní správou sociálního zabezpeení platit zálohy na pojistné na delší než msíní období, avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendáního roku. (3) Doplatek na pojistném je splatný nejpozdji do osmi dn po dni, ve kterém byl, popípad ml být podán pehled o píjmech a výdajích podle 15 odst. 1 za kalendání rok, za který se pojistné na dchodové pojištní a píspvek na státní politiku zamstnanosti platí. 14b (1) Osoba samostatn výdlen inná je povinna zaplatit pojistné na dchodové pojištní a píspvek na státní politiku zamstnanosti za kalendání rok, ve kterém byla aspo po ást roku úastna dchodového pojištní podle 10 odst. 2 a 3 zákona o dchodovém pojištní a za který nebyla podle 13a povinna platit zálohy na pojistné. Pojistné na dchodové pojištní a píspvek na státní politiku zamstnanosti podle pedchozí vty je osoba samostatn výdlen inná povinna zaplatit nejpozdji do osmi dn po dni, ve kterém byl, popípad ml být podán pehled o píjmech a výdajích podle 15 odst. 1 za kalendání rok, za který se pojistné na dchodové pojištní a píspvek na státní politiku zamstnanosti platí. (2) Osoba samostatn výdlen inná je povinna zaplatit pojistné na dchodové pojištní a píspvek na státní politiku zamstnanosti za kalendání rok, za který se pihlásila k úasti na dchodovém pojištní podle 10 odst. 4 zákona o dchodovém pojištní až po jeho uplynutí a za který podle 13a odst. 1 písm. b) nebyla povinna platit zálohy na pojistné, popípad nezaplatila zálohy na pojistné podle 13a odst. 5, a to do osmi dn po dni, ve kterém byl, popípad ml být podán pehled o píjmech a výdajích podle 15 odst. 1 za tento rok. 14c (1) Osoba samostatn výdlen inná, která je úastna nemocenského pojištní, je povinna platit pojistné na nemocenské pojištní na jednotlivé celé kalendání msíce, s výjimkou tch kalendáních msíc, ve kterých trvají dvody, pro které se podle 14 odst. 8 neplatí zálohy na pojistné ( 13 odst. 2). (2) Pojistné na nemocenské pojištní se platí spolu se zálohou na pojistné podle 14a odst. 1 a 2; vzniklo-li nemocenské pojištní v období, na které již byly zaplaceny zálohy na pojistné podle 14a odst. 2, platí pro splatnost pojistného na nemocenské pojištní 14a odst. 1 obdobn.

12 15 (1) Osoba, která aspo po ást kalendáního roku vykonávala samostatnou výdlenou innost, je povinna podat píslušné okresní správ sociálního zabezpeení nejpozdji do jednoho msíce ode dne, ve kterém mla podle zvláštního zákona podat daové piznání za tento kalendání rok, na pedepsaném tiskopise pehled o píjmech a výdajích za tento kalendání rok. V tomto pehledu se krom údaj o píjmech ze samostatné výdlené innosti a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištní a udržení uvádjí údaje o vymovacím základu pro pojistné na dchodové pojištní a píspvek na státní politiku zamstnanosti, nejnižším msíním vymovacím základu pro zálohy na pojistné, úhrnu záloh na pojistné, pojistném na dchodové pojištní a píspvku na státní politiku zamstnanosti a pojistném na nemocenské pojištní, a vykonávala-li osoba samostatn výdlen inná vedlejší samostatnou výdlenou innost, též údaje o skutenostech uvedených v 9 odst. 6 písm. a) až f) zákona o dchodovém pojištní, pokud chce být považována za osobu samostatn výdlen innou s vedlejší samostatnou výdlenou inností; pokud osoba samostatn výdlen inná vykonávala samostatnou výdlenou innost formou spolupráce, je povinna uvést v tomto pehledu též jméno a píjmení, trvalý pobyt a rodné íslo osoby samostatn výdlen inné, s níž spolupracuje. Uvedla-li osoba samostatn výdlen inná v pehledu údaje o vedlejší samostatné výdlené innosti, je povinna tyto údaje též doložit, a to nejpozdji spolu s tímto pehledem; ustanovení 13a odst. 9 vty tetí platí zde obdobn. Pokud osob samostatn výdlen inné zpracovává daové piznání daový poradce, je povinna tuto skutenost píslušné okresní správ sociálního zabezpeení doložit do 30. dubna kalendáního roku, ve kterém má povinnost podat daové piznání za pedchozí kalendání rok. Osoba samostatn výdlen inná, která je poplatníkem dan z píjm stanovené paušální ástkou, je povinna píslušné okresní správ sociálního zabezpeení pedložit nejpozdji v den, ve kterém podává i má podat pehled o svých píjmech a výdajích ze samostatné výdlené innosti za kalendání rok, za který je pehled podáván, protokol o platb dan z píjm paušální ástkou. Pokud je v pedloženém protokole da stanovena paušální ástkou na více zdaovacích období, povinnost jeho pedložení za další kalendání rok nebo roky uvedené v protokolu se považuje za splnnou v den, kdy osoba samostatn výdlen inná za takový kalendání rok podává i mla podat pehled o svých píjmech a výdajích ze samostatné výdlené innosti. Rozhodnutí správce dan o zrušení platby dan paušální ástkou podle zvláštního právního pedpisu 19d) je osoba samostatn výdlen inná povinna pedložit píslušné okresní správ sociálního zabezpeení nejpozdji v den, kdy podává i mla podat pehled o svých píjmech a výdajích ze samostatné výdlené innosti za kalendání rok, který následuje po kalendáním roce, za který naposledy byla poplatníkem dan z píjm paušální ástkou. (2) Zmní-li se na základ dodateného nebo opravného daového piznání údaje o výši píjm ze samostatné výdlené innosti nebo výdaj vynaložených na jejich dosažení, zajištní a udržení, které osoba samostatn výdlen inná uvedla v pehledu podle odstavce 1, je povinna tyto zmny ohlásit píslušné okresní správ sociálního zabezpeení nejpozdji do osmi dn ode dne, kdy se o takové zmn dovdla; k tomu používá tiskopisu pro podání pehledu podle odstavce 1. Tato správa je na základ tohoto ohlášení povinna písemn oznámit osob samostatn výdlen inné novou výši nejnižšího msíního vymovacího základu pro stanovení záloh na pojistné a pojistného na nemocenské pojištní, výši dlužného pojistného na dchodové pojištní a píspvku na státní politiku zamstnanosti, výši peplatku na pojistném na dchodové pojištní a zpsob stanovení výše dlužného pojistného nebo peplatku na pojistném na dchodové pojištní. (3) Nová výše nejnižšího msíního vymovacího základu oznámená osob samostatn výdlen inné podle odstavce 2 platí pro stanovení záloh na pojistné (pojistného na nemocenské pojištní), které jsou splatné po dni, v nmž byla tato výše osob samostatn výdlen inné písemn oznámena, pokud tyto zálohy (pojistné na nemocenské pojištní) nebyly ped tímto dnem již zaplaceny. Dlužné pojistné na dchodové pojištní a píspvek na státní politiku zamstnanosti je osoba samostatn výdlen inná povinna doplatit do osmi dn ode dne, kdy jí byla okresní správou sociálního zabezpeení jeho výše písemn oznámena. Pro vrácení peplatku na pojistném na dchodové pojištní vzniklého snížením ureného vymovacího základu z dvodu uvedeného v odstavci 2 platí 17 s tím, že tiskopis pedložený podle odstavce 2 vty první se považuje za žádost o vrácení peplatku na pojistném na dchodové pojištní. (4) Údaj o ureném vymovacím základu, který osoba samostatn výdlen inná uvedla v pehledu podle odstavce 1, nemže být dodaten mnn s výjimkou, kdy tento základ musí být z

13 dvodu zmny údaj o píjmech ze samostatné výdlené innosti nebo výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištní a udržení bu zvýšen na ástku nejnižšího vymovacího základu pro pojistné na dchodové pojištní a píspvek na státní politiku zamstnanosti, nebo snížen na tuto ástku z dvodu, že osoba samostatn výdlen inná v pehledu podle odstavce 1 urila vymovací základ pro pojistné na dchodové pojištní a píspvek na státní politiku zamstnanosti ve výši nejnižšího vymovacího základu. (5) Jestliže osoba samostatn výdlen inná podle údaj uvedených v pehledu o píjmech a výdajích podle odstavce 1 splovala v kalendáním roce, za který tento pehled podala, podmínky úasti na dchodovém pojištní podle 10 odst. 2 a 3 zákona o dchodovém pojištní a v dsledku dodatené zmny údaj o výši píjm ze samostatné výdlené innosti nebo výdaj vynaložených na jejich dosažení, zajištní a udržení (odstavec 2) tyto podmínky nespluje, považuje se pojistné na dchodové pojištní a píspvek na státní politiku zamstnanosti zaplacené za tento kalendání rok za peplatek na pojistném na dchodové pojištní a tiskopis pedložený podle odstavce 2 vty první za žádost o vrácení tohoto peplatku, pokud osoba samostatn výdlen inná souasn s ohlášením dodatené zmny údaj se nepihlásila k úasti na dchodovém pojištní za tento kalendání rok podle 10 odst. 4 zákona o dchodovém pojištní. Pihlásí-li se osoba samostatn výdlen inná podle pedchozí vty k úasti na dchodovém pojištní, je souasn povinna urit novou výši vymovacího základu podle 5a odst. 1 a 2 a do osmi dn ode dne podání pihlášky doplatit rozdíl na pojistném na dchodové pojištní a píspvku na státní politiku zamstnanosti, pokud v dsledku nové výše vymovacího základu tento rozdíl vznikl. Zálohy na pojistné zaplacené po podání pehledu o píjmech a výdajích podle odstavce 1 se považují za peplatek na pojistném na dchodové pojištní. (6) Jestliže osoba samostatn výdlen inná podle údaj uvedených v pehledu o píjmech a výdajích podle odstavce 1 nesplovala v kalendáním roce, za který tento pehled podala, podmínky úasti na dchodovém pojištní podle 10 odst. 2 a 3 zákona o dchodovém pojištní a v dsledku dodatené zmny údaj o výši píjm ze samostatné výdlené innosti nebo výdaj vynaložených na jejich dosažení, zajištní a udržení (odstavec 2) tyto podmínky spluje, platí odstavce 2 a 3 obdobn; pokud se osoba samostatn výdlen inná za tento kalendání rok již pihlásila k úasti na dchodovém pojištní podle 10 odst. 4 zákona o dchodovém pojištní a v dsledku nov urené výše vymovacího základu podle 5a odst. 1 a 2 vznikl rozdíl na pojistném na dchodové pojištní a píspvku na státní politiku zamstnanosti, považuje se za dlužné pojistné jen tento rozdíl. (7) Zeme-li osoba samostatn výdlen inná ped splnním povinností uvedených v pedchozích odstavcích, mže za ni tyto povinnosti splnit její ddic nebo fyzická osoba, která uplatuje nárok na dchod z dchodového pojištní z dvodu úmrtí osoby samostatn výdlen inné. Pokud je tmito osobami podáno více pehled podle odstavce 1 vty první nebo podle odstavce 2 a nedohodnou-li se tyto osoby na ástce vymovacího základu ureného podle 5a odst. 1 a 2, vychází se z pehledu podaného osobou, která podala daové piznání za zemelou osobu samostatn výdlen innou, 62) a pokud žádná z tchto osob nebyla povinna podat daové piznání z dvodu úmrtí osoby samostatn výdlen inné, považuje se za vymovací základ nejnižší z vymovacích základ uvedených tmito osobami. 16 (1) Osoba dobrovoln úastná dchodového pojištní platí pojistné na dchodové pojištní za jednotlivé celé kalendání msíce, ve kterých je aspo po ást kalendáního msíce úastna dchodového pojištní podle 6 zákona o dchodovém pojištní. (2) Pojistné na dchodové pojištní za doby uvedené v 6 zákona o dchodovém pojištní nelze zaplatit po dni podání žádosti o piznání dchodu z dchodového pojištní, pro jehož nárok a výši mají být tyto doby zapoteny. (3) Pojistné na dchodové pojištní za doby uvedené a) v 6 odst. 1 písm. c) a d) zákona o dchodovém pojištní nelze zaplatit po uplynutí dvou kalendáních rok následujících po kalendáním roce, do nhož spadá kalendání msíc, za který se toto pojistné platí, b) v 6 odst. 2 zákona o dchodovém pojištní nelze zaplatit po uplynutí jednoho roku od posledního dne kalendáního msíce, za který se toto pojistné platí.

14 (4) Je-li pojistné na dchodové pojištní zaplaceno po uplynutí lht uvedených v odstavcích 2 a 3 nebo je-li toto pojistné zaplaceno osobou uvedenou v 6 odst. 2 zákona o dchodovém pojištní za dobu delší než deset let, považuje se za peplatek na pojistném. (5) Osoba dobrovoln úastná dchodového pojištní odvádí pojistné na dchodové pojištní na úet píslušné okresní správy sociálního zabezpeení. Pi platb pojistného na dchodové pojištní je osoba dobrovoln úastná dchodového pojištní povinna oznait kalendání msíce, za které toto pojistné platí. 17 Peplatek pojistného (1) Peplatek na pojistném se vrací plátci pojistného nebo jeho právnímu nástupci do pti let po uplynutí kalendáního roku, v nmž vznikl, pokud není jiného splatného závazku vi okresní správ sociálního zabezpeení. Je-li takový závazek, použije se peplatku na pojistném k jeho úhrad. Splatný závazek podle vty první se zjišuje, má-li organizace více organizaních složek, které vedou evidenci mezd, ve vztahu ke všem tmto organizaním složkám. (2) Píslušná okresní správa sociálního zabezpeení 19) je povinna vrátit peplatek na pojistném do jednoho msíce ode dne, kdy tento peplatek zjistila. Požádal-li plátce pojistného nebo jeho právní nástupce o vrácení peplatku na pojistném a píslušná správa sociálního zabezpeení vrátila peplatek na pojistném po uplynutí lhty stanovené pro rozhodnutí o peplatku na pojistném, 38) je povinna zaplatit úrok z peplatku za dobu po uplynutí této lhty ve výši 140 % diskontní úrokové sazby eské národní banky platné první den kalendáního tvrtletí, v nmž tato lhta uplynula; pro den platby peplatku na pojistném platí obdobn 19 odst. 2. Za žádost o vrácení peplatku na pojistném se považuje vždy podání pehledu podle 15 odst. 1, vyplývá-li z nho peplatek na pojistném. 18 Promlení pojistného (1) Právo pedepsat dlužné pojistné se promluje za 10 let ode dne splatnosti. Byl-li proveden úkon ke zjištní výše pojistného nebo jeho vymení, plyne nová promlecí lhta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvdl. (2) Právo vymáhat pojistné se promluje za 10 let od právní moci platebního výmru, jímž bylo vymeno. 19 Zpsob placení pojistného (1) Pojistné se platí v eské mn a) bezhotovostním pevodem z útu vedeného u banky na píslušný úet píslušné správy sociálního zabezpeení ( 9, 10), nebo b) v hotovosti prostednictvím banky nebo držitele poštovní licence na píslušný úet podle písmene a), a jde-li o ástku nepevyšující K, též zamstnanci píslušné okresní správy sociálního zabezpeení povenému pijímat pojistné. (2) Za den platby pojistného se považuje a) u bezhotovostních pevod z út u banky den, kdy bylo uskutenno odepsání z útu plátce pojistného, b) u plateb v hotovosti den, kdy banka, držitel poštovní licence nebo píslušná okresní správa sociálního zabezpeení hotovost pijali. (3) Banka je povinna pipsat platbu na píslušný úet správy sociálního zabezpeení ( 9 a 10) vždy nejpozdji následující pracovní den poté, kdy byla platba z útu píkazce odepsána nebo kdy byla ve prospch útu správy sociálního zabezpeení v hotovosti bankou pijata. Pokud je úet správy

15 sociálního zabezpeení veden u jiné banky než úet píkazce, z nhož je platba odepisována, nebo pokud byla platba pijata v hotovosti jinou bankou, je banka, která platbu uskuteuje, povinna pevést uhrazovanou ástku té bance, u níž je veden úet správy sociálního zabezpeení, ve stejné lht jako v pedchozí vt. Banka, u které je veden úet správy sociálního zabezpeení, pipíše v jeho prospch takto pevedenou platbu nejpozdji následující pracovní den poté, co k tmto penžním prostedkm získala dispoziní právo. Pokud platbu v hotovosti pijal držitel poštovní licence, je povinen pedat ji k provedení pevodu bance, která vede jeho úet, nejpozdji do dvou pracovních dn od pijetí platby. V pípad nedodržení uvedených lht jsou banky a držitel poštovní licence povinni uhradit správ sociálního zabezpeení úrok ve výši diskontní sazby eské národní banky platné v první den kalendáního tvrtletí, v nmž mli uhrazenou ástku pevést. Banka, u které je veden úet správy sociálního zabezpeení, je povinna sdlit správ sociálního zabezpeení den, kdy došlo k odepsání platby z útu píkazce nebo k pijetí platby v hotovosti v bance. Držitel poštovní licence je povinen sdlit pímo nebo prostednictvím zúastnné banky správ sociálního zabezpeení den, kdy pijal hotovost a kdy platbu v hotovosti pedal bance, která vede jeho úet. Ustanovení tohoto zákona týkající se bank se použijí pro spoitelní a úvrní družstva obdobn. 20 Penále (1) Nebylo-li pojistné zaplaceno ve stanovené lht anebo bylo-li zaplaceno v nižší ástce, než ve které mlo být zaplaceno, je plátce pojistného povinen platit penále. Penále iní 0,1 % dlužné ástky za každý kalendání den, ve kterém nkterá z tchto skuteností trvala. Pro výši zálohy na pojistné platí obdobn ustanovení 14 odst. 9. (2) Penále se poprvé platí za kalendání den, který bezprostedn následuje po dni splatnosti pojistného. Penále se naposledy platí za den, ve kterém bylo dlužné pojistné zaplaceno. Posledním dnem, za který osoba samostatn výdlen inná platí penále z dlužných záloh na pojistné, je a) den, ve kterém byl podán pehled podle 15 za kalendání rok, za který vznikl dluh na zálohách na pojistném, pokud byl tento pehled podán ve stanovené lht, nebo b) poslední den lhty stanovené pro podání pehledu podle 15 za kalendání rok, za který vznikl dluh na zálohách na pojistném, pokud nebyl tento pehled podán ve stanovené lht. (3) Jestliže píslušná okresní správa sociálního zabezpeení 44) povolila placení dlužného pojistného ve splátkách ( 20a), penále z takového dluhu iní 0,05 % dlužné ástky za každý kalendání den, kdy dluh na pojistném trvá, a to ode dne splatnosti první splátky dluhu; pokud plátce pojistného, kterému bylo povoleno placení dlužného pojistného ve splátkách, nezaplatí vas nebo ve správné výši nkterou splátku dluhu nebo pojistné splatné v období po splatnosti první splátky dluhu a okresní správa sociálního zabezpeení z tohoto dvodu zrušila povolení, je povinen platit z dlužného pojistného ješt penále ve výši 0,05 % dlužné ástky za každý kalendání den, kdy jeho dluh trvá, a to ode dne splatnosti první splátky dluhu. Jestliže bylo pojistné zaplacené ve správné výši za kalendání msíc použito k úhrad dlužných ástek podle 22a, nepihlíží se pro úely pedchozí vty k takovému postupu. Ode dne vstupu plátce pojistného do likvidace nebo od prohlášení konkurzního ízení i vyrovnacího ízení na jeho majetek podle zvláštního zákona 45) anebo ode dne právní moci usnesení soudu, jímž byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzního ízení pro nedostatek majetku plátce pojistného, je plátce pojistného opt povinen platit penále podle odstavce 1; skutenosti uvedené v ásti vty ped stedníkem je plátce pojistného povinen ohlásit do osmi dn ode dne, kdy se tyto skutenosti dovdl, správ sociálního zabezpeení, která povolila placení dluhu ve splátkách. (4) Pro úely odstavce 3 se považuje pojistné splatné v období po vydání rozhodnutí o povolení splátek za pojistné zaplacené vas a ve správné výši i tehdy, pokud bylo zaplaceno a) v nižší ástce, než ve které mlo být zaplaceno, z dvodu peplatku na dávce nemocenského pojištní; podmínkou však je, že bylo do správné výše doplaceno nejpozdji v den pedcházející dni, kdy se stal vykonatelným platební výmr, 47) kterým bylo pojistné dlužné z tohoto dvodu pedepsáno k úhrad, nebo b) pozdji, než mlo být zaplaceno, z dvodu, že bylo zaplaceno na úet jiné než píslušné správy sociálního zabezpeení nebo na úet správce dan, popípad na úet zdravotní pojišovny; podmínkou však je, že toto pojistné bylo zaplaceno na úet píslušné správy sociálního zabezpeení

16 nejpozdji do osmi dn po zjištní, že bylo zaplaceno na tento jiný úet; ustanovení 20 odst. 6 ást vty za stedníkem platí i zde. (5) Penále se neplatí za dobu, kdy osoba samostatn výdlen inná nevykonává samostatn výdlenou innost. Osoba dobrovoln úastná dchodového pojištní neplatí penále z pojistného na dchodové pojištní, které dluží za dobu dobrovolné úasti na tomto pojištní. Organizace nebo malá organizace neplatí penále za dobu, po kterou již není ani organizací ani malou organizací [ 3 odst. 1 písm. a) a b)]. (6) Jestliže pojistné bylo zaplaceno na úet jiné než píslušné správy sociálního zabezpeení nebo na úet správce dan, popípad na zvláštní výdajový úet Ministerstva financí, 46) nepovažuje se taková ástka za dlužné pojistné podle odstavce 1 ode dne následujícího po dni její platby ( 19 odst. 2) do osmi dn po dni zjištní, že plátce zaplatil pojistné na tento jiný úet; za den tohoto zjištní se považuje den, ve kterém plátce pojistného požádal o vrácení ástky pojistného zaplacené na jiný úet, nejpozdji však den, ve kterém mu píslušná správa sociálního zabezpeení písemn oznámila, že tuto platbu pojistného neobdržela. (7) Jestliže pojistné bylo organizací zaplaceno v nižší ástce, než ve které mlo být zaplaceno, z dvodu peplatku na dávce nemocenského pojištní, nepovažuje se ástka, o kterou bylo pojistné takto zkráceno, za dlužné pojistné podle odstavce 1, a to až do dne pedcházejícího dni, kdy se stal vykonatelným platební výmr, 47) kterým bylo pojistné dlužné z tohoto dvodu pedepsáno k úhrad. (8) Každá platba penále se zaokrouhluje na celé koruny smrem nahoru. (9) Pokud jde o splatnost penále, zpsob jeho placení, jeho vymáhání, promlení a vracení peplatku na penále, postupuje se stejn jako u pojistného. (10) Pro úely zvláštních pedpis 64) se za dlužné pojistné považuje i dlužné penále. 20a Povolení splátek pojistného a penále (1) Na písemnou žádost plátce pojistného uvedeného v 3 odst. 1 písmena a) a b) mže píslušná okresní správa sociálního zabezpeení povolit placení dlužného pojistného a penále ve splátkách, a to až do výše, kterou tento plátce dluží ke dni vydání rozhodnutí o povolení splátek. Placení dlužného pojistného a penále ve splátkách nelze povolit, byl-li podán návrh vi plátci pojistného na jeho zrušení a likvidaci nebo na prohlášení konkurzního ízení i vyrovnacího ízení; podání tohoto návrhu je plátce pojistného, který žádá o povolení splátek, povinen písemn oznámit píslušné okresní správ sociálního zabezpeení do osmi dn ode dne, kdy tento návrh podal nebo kdy se o podání tohoto návrhu dovdl. (2) Na písemnou žádost plátce pojistného uvedeného v 3 odst. 2 mže povolit píslušná okresní správa sociálního zabezpeení 49) placení doplatku na pojistném ( 14 odst. 11) a penále, které tento plátce dluží ke dni vydání rozhodnutí o povolení splátek, ve splátkách. Ustanovení odstavce 1 vty druhé platí zde pimen. (3) Výši jednotlivých splátek dluhu stanoví píslušná okresní správa sociálního zabezpeení rovnomrn na jednotlivé kalendání msíce, a to tak, aby a) nepesahuje-li dluh tynásobek rozhodné ástky dluhu, byl dluh zaplacen do jednoho roku ode dne splatnosti první splátky dluhu, b) iní-li dluh více než tynásobek rozhodné ástky dluhu, ale nepesahuje osminásobek této ástky, byl dluh zaplacen do dvou let ode dne splatnosti první splátky dluhu, c) pesahuje-li dluh osminásobek rozhodné ástky dluhu, byl dluh zaplacen do tí let ode dne splatnosti první splátky dluhu; výše každé splátky dluhu se zaokrouhluje na celé koruny smrem nahoru.

17 (4) Rozhodnou ástkou dluhu se rozumí u plátc uvedených v odstavci 1 úhrn pojistného, které byl tento plátce povinen zaplatit za ti kalendání msíce bezprostedn pedcházející kalendánímu msíci, v nmž píslušná okresní správa sociálního zabezpeení obdržela žádost o povolení splátek, a u plátc uvedených v odstavci 2 úhrn záloh na pojistné, které byl tento plátce povinen platit, popípad které zaplatil ve vyšší ástce, než byl povinen platit, za ti kalendání msíce bezprostedn pedcházející kalendánímu msíci, v nmž píslušná okresní správa sociálního zabezpeení obdržela žádost o povolení splátek. Úhrn pojistného a úhrn záloh na pojistné podle pedchozí vty se zjišuje nejdíve za období po 31. prosinci (5) Den splatnosti první splátky dluhu stanoví píslušná okresní správa sociálního zabezpeení tak, aby pipadl na období kalendáního msíce následujícího po kalendáním msíci, v nmž vydala rozhodnutí o povolení splátek. Ostatní splátky dluhu jsou splatné msín, a to v termínech stanovených píslušnou okresní správou sociálního zabezpeení.44) (6) Jednotlivé splátky dluhu se platí jednou ástkou, a to oddlen od plateb bžného pojistného. Plátce pojistného je povinen oznait každou splátku dluhu zpsobem ureným v povolení; nebude-li tato splátka takto oznaena, nepovažuje se za splátku dluhu. (7) Zaplatí-li plátce pojistného msíní splátku dluhu ve vyšší ástce nebo zaplatí-li mimoádnou platbu oznaenou podle odstavce 6 vty druhé, použijí se tyto ástky na úhradu splátek dluhu nejdíve splatných. (8) Nastane-li u plátce pojistného, kterému bylo povoleno placení dlužného pojistného a penále ve splátkách, nkterá ze situací uvedených v 20 odst. 3 vt první ásti vty za stedníkem a vt tetí, mže zrušit píslušná okresní správa sociálního zabezpeení povolení podle odstavce 1 nebo 2, a to ke dni, kdy taková situace nastala. Ustanovení 20 odst. 4 platí zde obdobn. (9) Pokud není v pedchozích odstavcích stanoveno jinak, platí pro splátky dluhu obdobn ustanovení o pojistném. 21 Pirážka k pojistnému na sociální zabezpeení (1) Pirážku k pojistnému na sociální zabezpeení (dále jen "pirážka k pojistnému") uloží píslušná okresní správa sociálního zabezpeení 20) organizaci nebo malé organizaci, jestliže a) výrobní zaízení organizace nebo malé organizace podle pravomocného rozhodnutí orgánu inspekce práce nevyhovuje pedpism k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, nebo b) výrobní zaízení organizace nebo malé organizace podle pravomocného rozhodnutí píslušného zdravotnického orgánu nevyhovuje pedpism zdravotnickým nebo hygienickým, nebo c) podle zjištní orgánu inspekce práce nebo zdravotnického orgánu není provozováno pedepsané zaízení na ochranu života a zdraví zamstnanc. (2) Výše pirážky k pojistnému mže init až 5 % z vymovacího základu [ 5 odst. 1 písm. b)] za jednotlivé msíce, za které se pirážka k pojistnému platí. Jestliže se zjištné nedostatky týkají jen nižší složky organizace nebo malé organizace, stanoví se pirážka k pojistnému jen z úhrnu vymovacích základ zamstnanc v této nižší složce. (3) Pirážku k pojistnému je organizace nebo malá organizace povinna platit od prvního dne kalendáního msíce, v nmž nabylo právní moci rozhodnutí uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b), anebo v nmž došlo ke zjištní uvedenému v odstavci 1 písm. c), a to až do konce kalendáního msíce, v nmž byly zjištné nedostatky odstranny. Byla-li stanovena lhta k odstranní nedostatk, je organizace nebo malá organizace povinna platit pirážku k pojistnému až od prvního dne kalendáního msíce, v nmž tato lhta prošla a nedostatky trvají dál. (4) Pokud jde o splatnost pirážky k pojistnému, zpsob jejího placení, její vymáhání, promlení a vracení peplatku k pirážce na pojistném, postupuje se stejn jako u pojistného. 22

18 Pokuty (1) Za nesplnní nebo porušení povinností stanovených v 5 odst. 5 vt tetí, 9 odst. 2 vt tvrté a odst. 3, 10 vt tvrté a páté, 11, 20a odst. 1 ásti vty druhé za stedníkem, 22c a 24 vt druhé mže píslušná okresní správa sociálního zabezpeení 21) uložit organizaci nebo malé organizaci pokutu až do výše a) K za každé jednotlivé nesplnní i porušení povinnosti, b) K pi optovném nesplnní nebo porušení povinnosti, za jejíž nesplnní nebo porušení byla již pokuta podle písmene a) uložena. (2) Za nesplnní nebo porušení povinností stanovených v 15, 20a odst. 1 ásti vty druhé za stedníkem, 22c a 24 vt druhé mže píslušná okresní správa sociálního zabezpeení 22) uložit osob samostatn výdlen inné pokutu až do výše a) K za každé jednotlivé nesplnní i porušení povinnosti, b) K pi optovném nesplnní nebo porušení povinnosti, za jejíž nesplnní nebo porušení byla již pokuta podle písmene a) uložena. (3) Pokutu lze uložit do dvou let ode dne, kdy se píslušná okresní správa sociálního zabezpeení dozvdla o nesplnní nebo porušení povinnosti, nejpozdji však do pti let ode dne, kdy k nesplnní nebo porušení povinnosti došlo. (4) Pokud jde o zpsob placení a vymáhání pokuty, postupuje se stejn jako u pojistného. 22a nadpis vypuštn (1) Má-li organizace nebo malá organizace splatný závazek vi okresní správ sociálního zabezpeení, použije se jejich platba nejprve na úhradu dlužných ástek, a to v tomto poadí: a) pokuty, b) pirážka k pojistnému, c) nejstarší nedoplatky pojistného, d) bžné platby pojistného, e) penále. (2) Má-li osoba samostatn výdlen inná splatný závazek vi okresní správ sociálního zabezpeení, použije se její platba nejprve na úhradu dlužných ástek, a to v tomto poadí: a) pokuty, b) nejstarší nedoplatky pojistného na dchodové pojištní a píspvku na státní politiku zamstnanosti, c) bžné platby pojistného na dchodové pojištní a píspvku na státní politiku zamstnanosti, d) penále z dlužného pojistného na dchodové pojištní a píspvku na státní politiku zamstnanosti, e) nejstarší nedoplatky pojistného na nemocenské pojištní, f) bžné platby pojistného na nemocenské pojištní, g) penále z dlužného pojistného na nemocenské pojištní. (3) Platbu zaplacenou zamstnavatelem v období od prvního dne kalendáního msíce do dne pedcházejícího dni splatnosti pojistného za pedcházející kalendání msíc nelze pede dnem jeho splatnosti použít na úhradu dlužného penále ani považovat za peplatek podle 17.

19 (4) Splátku dlužného pojistného nebo penále zaplacenou podle 20a nelze použít k úhrad dlužných ástek podle odstavc 1 a 2; to platí i naopak. 22b Pravdpodobná výše pojistného (1) Jestliže organizace nebo malá organizace nesplnila povinnost podat pehled podle 9 odst. 3, 10 vty tvrté a 11 vty tetí nebo jestliže osoba samostatn výdlen inná nesplnila povinnost podat pehled podle 15 odst. 1 a 2 a tato povinnost nebyla splnna ani ve lht urené píslušnou správou sociálního zabezpeení v písemné výzv, mže píslušná okresní správa sociálního zabezpeení stanovit rozhodnutím pravdpodobnou výši pojistného na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti nebo pojistného na dchodové pojištní a píspvku na státní politiku zamstnanosti (dále jen "pravdpodobná výše pojistného"), pokud byl plátce pojistného v této výzv na tento následek upozornn. (2) Pi stanovení pravdpodobné výše pojistného vychází píslušná okresní správa sociálního zabezpeení z údaj a pomcek, které má k dispozici nebo které si sama opatí. Údaje o potu zamstnanc organizace nebo malé organizace si mže okresní správa sociálního zabezpeení vyžádat od úadu práce; tento úad je povinen tyto údaje jí sdlit, pokud je má k dispozici. Nelze-li pro nedostatek podklad stanovit pravdpodobnou výši píjm zamstnance anebo osoby samostatn výdlen inné, má se pro úely stanovení pravdpodobné výše pojistného za to, že jejich msíním píjmem je ástka 1,5násobku všeobecného vymovacího základu za kalendání rok, 65) který o dva roky pedchází kalendánímu roku, ve kterém okresní správa sociálního zabezpeení stanoví pravdpodobnou výši pojistného; u osoby samostatn výdlen inné se má pitom za to, že tato ástka je jejím msíním píjmem ze samostatné výdlené innosti, který je již snížen o výdaje vynaložené na jeho dosažení, zajištní a udržení. (3) Stanovením pravdpodobné výše pojistného není dotena povinnost pedložit pehled podle 9 odst. 3, 10 vty tvrté, 11 vty tetí nebo 15 odst. 1 a 2 ani možnost uložit pokutu podle 22. Je- -li následn tento pehled pedložen, píslušná okresní správa sociálního zabezpeení rozhodnutí o pravdpodobné výši pojistného zruší. (4) Plátci pojistného jsou povinni platit penále z dlužné ástky pravdpodobné výše pojistného, a to ode dne, který bezprostedn následuje po dni splatnosti pojistného ( 20 odst. 2 vta první), ohledn nhož nebyl podán pehled podle 9 odst. 3, 10 vty tvrté, 11 vty tetí nebo 15 odst. 1 a 2, do dne, ve kterém byl tento pehled pedložen, a to vetn tohoto dne. Ustanovení vty první platí pitom i tehdy, je-li penále z pravdpodobné výše pojistného vyšší než penále z pojistného podle pehledu podle 9 odst. 3, 10 vty tvrté, 11 vty tetí nebo 15 odst. 1 a 2; je-li penále z pravdpodobné výše pojistného nižší než penále z pojistného podle tohoto pehledu, je plátce pojistného povinen zaplatit ješt tento rozdíl. 22c Uschovávání úetních záznam Úetní záznamy o údajích potebných pro stanovení a odvod pojistného jsou plátci pojistného povinni uschovávat po dobu 10 kalendáních rok následujících po roce, kterého se týkají. 22d Píslušná okresní správa sociálního zabezpeení je povinna vydat na žádost plátce pojistného potvrzení o stavu jeho závazk týkajících se pojistného, penále a pirážky k pojistnému. Má-li plátce pojistného dluh, uvede se v tomto potvrzení výše tohoto dluhu a údaj o dluhu na pojistném vetn záloh, dluhu na penále a dluhu na pirážce k pojistnému; zvláš se pitom uvede výše zstatku dluhu, jehož placení bylo povoleno ve splátkách. 23 Poítání asu

20 (1) Lhta urená podle dní poíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její poátek. (2) Poslední den lhty urené podle týdn, msíc nebo let pipadá na den, který se pojmenováním nebo íslem shoduje se dnem, na který pipadá událost, od níž lhta poíná. Není-li takový den v msíci, pipadne poslední den lhty na poslední den v msíci. (3) Pipadne-li poslední den lhty na sobotu, nedli nebo svátek, je posledním dnem lhty nejblíže následující pracovní den. (4) Lhta stanovená tímto zákonem k podání pedepsaného tiskopisu nebo oznámení je zachována, je-li posledního dne lhty uinn úkon u píslušného orgánu sociálního zabezpeení nebo je-li podána poštovní zásilka obsahující podání. 23a Mla-li osoba samostatn výdlen inná splnit povinnosti stanovené tímto zákonem ve lht vázané na lhty pro podání daového piznání a podle zvláštního zákona není povinna toto piznání podávat, je povinna splnit tyto povinnosti do 31. ervence kalendáního roku následujícího po kalendáním roce, v nmž vykonávala samostatnou výdlenou innost. 23b (1) Samostatnou výdlenou inností se pro úely tohoto zákona rozumí též spolupráce pi výkonu samostatné výdlené innosti, pokud podle zákona o daních z píjm lze v dsledku této spolupráce rozdlovat píjmy dosažené ze samostatné výdlené innosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištní a udržení mezi více osob. (2) Ve vcech pojistného plní organizaní složka státu 65a) úkoly uložené jinak právnickým osobám jako organizacím nebo malým organizacím, popípad má práva jako tyto osoby. 24 Tiskopisy eská správa sociálního zabezpeení je povinna zajistit vydávání tiskopis potebných k hlášení údaj stanovených tímto zákonem. Tyto tiskopisy jsou poplatníci pojistného uvedení v 3 povinni používat. 25 Zvláštní ustanovení (1) Ustanovení 2 až 24 se použijí i pro vojáky z povolání a vojáky v další služb 63) s tmito odchylkami: a) tam, kde podle tchto ustanovení vykonává psobnost eská správa sociálního zabezpeení nebo okresní správa sociálního zabezpeení, rozumjí se tím píslušné orgány Ministerstva obrany, b) tam, kde se v tchto ustanoveních mluví o organizaci a malé organizaci, rozumí se tím píslušný útvar Armády eské republiky. (2) Ustanovení 2 až 24 se použijí i pro píslušníky Vzeské služby eské republiky a pro píslušníky Policie eské republiky a bezpenostních služeb s tmito odchylkami: a) tam, kde podle tchto ustanovení vykonává psobnost eská správa sociálního zabezpeení nebo okresní správa sociálního zabezpeení, rozumí se tím Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo vnitra, b) tam, kde se v tchto ustanoveních mluví o organizaci a malé organizaci, rozumí se tím útvar Vzeské služby eské republiky a zamstnavatel píslušníka Policie eské republiky a bezpenostní služby. (3) Ustanovení 2 až 24 se použijí i pro píslušníky Celní správy eské republiky s tmito odchylkami:

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ZÁKON č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994

Více

Poplatníci pojistného

Poplatníci pojistného ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 10/1993 Sb., č. 160/1993

Více

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0 5/ Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. liadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 30/93 Sb., č. 42/1994

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Změna: 10/1993 Sb. Změna: 160/1993 Sb. Změna: 307/1993 Sb.

Více

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm ve znní zákona. 35/1993 Sb., zákona. 96/1993 Sb., zákona. 157/1993 Sb., zákona. 196/1993 Sb., zákona. 323/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb. (úplné znní. 75/1994 Sb.), zákona.

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 589/1992 Sb. - o pojistném na sociální zabezpečení - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 589/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

CENTRALIZACE APV OSV cný zám r

CENTRALIZACE APV OSV cný zám r CENTRALIZACE APV OSV cný zámr OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Požadavky na proces centralizace dat OSV... 6 1.2 Definice základních pojm... 6 2 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA... 8 2.1 edcházející právní úprava DP a NP OSV...

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Pokyny k vyplnění Přehledu

Pokyny k vyplnění Přehledu Pokyny k vyplnění Přehledu K o d d í l u 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte Vaše jméno. ř. 3 Titul vyplňte získané vědecké

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČSSZ - 89 323 5 I/2009 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČSSZ 89 323 7 I/2011 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ 173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů Změna: 377/2005 Sb.

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČSSZ - 89 323 6 I/2010 89 323 6 - Pokyny.indd 1 30.11.2009 15:10:48 Řádný, opravný označte,

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

o důchodovém pojištění

o důchodovém pojištění ZÁKON č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. (úplné znění č. 233/1998 Sb.), zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb.,

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 592/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Změna: 10/1993 Sb., 15/1993 Sb. Změna: 161/1993 Sb. Změna: 324/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Ve znění: zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 99 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 99 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 305. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 592/1992 Sb Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Česká národní

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Oddíl I. Účel zákona

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Oddíl I. Účel zákona ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 10/1993 Sb., č. 15/1993 Sb., č. 161/1993 Sb., č. 324/1993 Sb., č. 42/1994 Sb.,

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČSSZ 89 323 8 I/2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007 DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007 3. aktualizace k 1. 1. 2009 Nabyly úèinnosti 1. 1. 2009 zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 235/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 odanizpidanéhodnoty Zmna: 235/2004 Sb.(ást), 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Zmna: 124/2005 Sb. Zmna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky:

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I 281,283/77 411/2000 OPATENÍ, ze dne 10. listopadu 2000 kterým se stanoví postupy ú(tování pro ú(etní jednotky ú(tující v soustav, jednoduchého ú(etnictví Zmna: 281/33 494/2001 Zmna: 281,283/97 410/2001

Více

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 2. Údaje o samostatné výdělečné činnosti (SVČ) a daňovém přiznání

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 2. Údaje o samostatné výdělečné činnosti (SVČ) a daňovém přiznání Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte jméno. ř.

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více