3. TEKUTINY A TERMIKA 3.1 TEKUTINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. TEKUTINY A TERMIKA 3.1 TEKUTINY"

Transkript

1 3. TEKUTINY A TERMIKA 3.1 TEKUTINY TEKUTINY, TLAK, HYDROSTATICKÝ A ATMOSFÉRICKÝ TLAK, VZTLAKOVÁ SÍLA Tekutiny: kapaliny a plyny Statika kapalin a plynů = Hydrostatika a Aerostatika Tlak v tekutině Definice tlaku: p df ds, kde df je kolmá k plošce ds Jednotka: Pa = pascal, (milibar = hektopascal, torr = 1 mm Hg) = 133,322 Pa = 400/3 Pa Tlaková síla: je-li působící tlak všude na ploše stejný:, je-li tlak proměnný: a) tlak vyvolaný vnější silou Pascalův zákon Tlak v tekutině způsobený vnější silou je ve všech místech stejný (tlak se šíří v tekutině všemi směry, a to rovnoměrně) z důvodu nestlačitelnosti kapaliny: b) tlak vyvolaný vlastní tíhou tekutiny I. Kapaliny hydrostatický tlak (kapalina v klidu, v tíhovém poli Země): kde je vnější tlak působící na kapalinu a h je hloubka pod volnou hladinou 91

2 Pascalův hydrostatický paradox II. Plyny normální atmosférický tlak: (při 0 C, na hladině moře na 45 severní zeměpisné šířky) barometrická rovnice (závislost atmosférického tlaku na nadmořské výšce): je-li je tlak a hustota vzduchu při hladině moře, pak určování nadmořské výšky (např. letecké výškoměry) Archimédův zákon: Rovnováha:. PŘÍKLADY: Dvě otevřené nádoby tvaru komolého kužele (viz Obr A a B), o vnitřních průměrech jsou naplněny dostejné výšky rtutí o hustotě a následně vodou o hustotě. Určete pro obě kapaliny: a) hydrostatický tlak u dna nádoby A, b) hydrostatický tlak u dna nádoby B, c) sílu, kterou kapalina působí na dno nádoby A, d) sílu, kterou kapalina působí na dno nádoby B. Obr

3 Hydrostatický tlak je dán vztahem, sílu působící na dno nádoby lze odvodit z definičního vztahu pro tlak; Po dosazení:,, kde je plocha dna ( resp. ). Rtuť a) ; b) ; c) ; d). Voda a) ; b) ; c) ; d) Čelní betonová stěna požární nádrže má tvar lichoběžníku o rozměrech a výšce. Jakou silou působí voda na stěnu, je-li nádrž naplněna do výše po horní okraj stěny? Předpokládejme, že jedna stěna nádrže je svislá. Elementární síla df působící na elementární ploch ds v hloubce x pod hladinou je, je hustota vody., je funkcí (viz obrázek):. 93

4 Obr Konstanty k a q určíme z okrajových podmínek: Je-li => je-li =>. Odtud: Tedy ( ) a celková síla působící na betonovou stěnu je ( ) ( ). Po dosazení: F = 173,72 kn. Svislá stěna je namáhána silou F = 173,72 kn Těleso ve tvaru válce o průměru podstavy, výšce a hmotnosti plove v kapalině o hustotě. Zcela ponořené a udržované v klidu je těleso tím, že visí na závěsu v kapalině o hustotě. Určete: a) vztlakovou sílu, působící na plovoucí těleso, b) hustotu jestliže tah v závěsu je. 94

5 d = 4 cm h = 5 cm m = 8, kg Obr a) Vztlakovou sílu,určíme z rovnováhy sil;síla tlaková (tíhová síla tělesa)=síla vztlaková (tíha vytlačené kapaliny), Po dosazení: Vztlaková síla je. b) Hustotu určíme z rovnice pro rovnováhu sil; síla tlaková (tíhová síla tělesa)=síla vztlaková (tíha vytlačené kapaliny) + tahová síla, kde,, (objem kapaliny vytlačené tělesem=objem tělesa); Po dosazení: ( ) [ ( ) ] [ ( ) ] Hustota kapaliny pro zadané podmínky je Cisterna s vodou jela rychlostí. Řidič začal rovnoměrně brzdit a zastavil po. Vypočtěte, jaký úhel s vodorovnou rovinou svírala během brzdění hladina vody v cisterně. [18º 46 ] 95

6 Vypočítejte účinnost pohotovostního zvedáku, u něhož při poměru zdvihů 160:1 působí na tlačném pístu síla a na pracovním síla. [0,876] Pohotovostní dřevěný vor hustoty ve tvaru desky o rozměrech a tloušťce plove po hladině nádrže. a) Jaká vztlaková síla působí na vor? b) Kolik lidí průměrné hmotnosti může na voru stát, aniž by si namočili chodidla? c) Zůstane-li na voru pouze 1 člověk, do jaké hloubky bude vor ponořen? [5,3 kn;5 lidí; 7,6cm] Stanovte a) jakou hmotnost má vzduch v místnosti, b) jakou tíhou působí vzduch na podlahu, c) jakou silou při daném tlaku působí vzduch na podlahu, víte-li, že hustota vzduchu při tlaku (tlak vzduchu v místnosti) je [42,7 kg; 419N; 1, N] Trajekt tvaru hranolu má délku, šířku a užitnou loubku ponoru, kde je ponor trajektu bez nákladu. Zjistěte: a) kolik vagonů o celkové nosnosti 50 t převeze při maximálním ponoru, b) jaký bude ponor trajektu s nákladem 120 cisteren jedna o hmotnosti 7 t. [960 vagonů; ] Pozn.: Do skript není zařazen příklad k řešení naložení a stability lodi na vodní hladině. Ten lze řešit pomoci popisu tělesa s proměnnou polohou těžiště. Tento fyzikální případ však přesahuje rozsah těchto skript. 96

7 3.1.2 PROUDĚNÍ IDEÁLNÍ KAPALINY Dynamika kapalin a plynů =Hydrodynamika a Aerodynamika Ustálené proudění ideální kapaliny S v 2 S 1 + v Rovnice spojitosti toku (kontinuity) Objemový tok: jednotka: rovnice kontinuity Bernoulliova rovnice Objemová hustota energie proudící ideální kapaliny je stálá a ve všech bodech trubice stejná. h 1 p 1 S 1 v 1 p 2 h 2 S 2 v 2 kde zleva jednotlivé členy levé strany rovnice vyjadřují hustotu tlakové potenciální energie proudící kapaliny, hustotu potenciální tíhové energie a hustotu kinetické energie proudící kapaliny. Z rovnice tedy vyplývá, že: to vyjadřuje zákon zachování mechanické energie proudící ideální kapaliny (součet všech mechanických energií obsažených v objemové jednotce kapaliny musí být stálý) Rovnice pro vodorovnou trubici: Pozn.: Jestliže při proudění tekutiny ve vodorovné proudové trubici vzrůstá rychlost částic tekutiny, pak klesá její tlak a obráceně. Výtok kapaliny otvorem v nádobě: výtoková rychlost kapaliny je dána Torricelliho vztahem 97

8 výtoková rychlost nezávisí na hustotě kapaliny a je stejná, jako kdyby kapalina padala volným pádem z výšky h Ustálené proudění skutečné kapaliny reálná kapalina není dokonale tekutá, projevuje se vnitřní tření (viskozita), část tlakové energie se mění postupně podél trubice ve vnitřní energii kapaliny W (zvýší se její teplota) Vnitřní tření síly vnitřního tření mají směr tečen k povrchu jednotlivých vrstev proudící kapaliny závisejí na druhu kapaliny kde je součinitel dynamické viskozity (je funkcí teploty) jednotka: tečné napětí: [ ] kinematická viskozita: [ ] viskozita tekutin je funkcí teploty a tlaku Proudění laminární a turbulentní a) nevírové (potenciálové) proudění b) proudění skutečné kapaliny: proudění reálné kapaliny charakterizuje bezrozměrná veličina nazývaná Reynoldsovo číslo pro proudění kapaliny trubicí kruhového průřezu je: kde v je velikost střední rychlosti proudění, d je průměr trubice, je kinematická viskozita a) laminární proudění b) turbulentní proudění 98

9 přechod od laminárního proudění k turbulentnímu je dán překročením kritického Reynoldsova čísla, z experimentů bylo stanoveno. PŘÍKLADY: Vypočítejte, jakou rychlostí proudí voda v potrubí o průměru 20 cm, pro hmotnostní tok, víte-li že, hustota vody je. Pro hmotnostní tok a objemový tok platí vztah Pro proudovou trubici platí rovnice kontinuity Po dosazení: Rychlost vody v potrubí je Trubicí o průměru 12 cm proudí voda rychlostí. Jakou rychlostí bude vytékat z trysky o průměru1 cm? Z rovnice kontinuity plyne: ( ) Po dosazení: Rychlost vody vytékající z trysky je. 99

10 Vodorovnou trubicí o průřezu proudí voda rychlostí. Tlak vody je. Jakou rychlost a jaký tlak má voda v rozšířeném místě trubice, kde má trubice průřez. Hustota vody je. (Vodu považujte za ideální kapalinu.) Z rovnice kontinuity plyne: Z Bernoulliho rovnice:. Získáme vztah Po dosazení: [ ( ) ] [ ( ) ] V rozšířeném místě je rychlost a tlak, rychlost se snížila a tlak zvýšil Nádoba válcového tvaru, jejíž plošný průřez je, je naplněn do výšky h vodou. Ve dně nádoby je otvor plošného průřezu. Určete čas, za který hladina vody klesne na. (Vodu považujte za ideální kapalinu.) Kapalina vytéká rychlostí, která je závislá na výšce její hladiny nad otvorem podle vztahu (Torricelliho vzorec) kde y je výška hladiny v nádobě, měřeno od výtokového otvoru. 100

11 Za čas vyteče z nádoby otvorem objem (viz obr.) Obr Tento objem je roven úbytku kapaliny v nádobě Pak Čas, za který klesne hladina o získáme integrací v mezích. ( ) Jaký minimální výkon musí mít motor důlního čerpadla, které při průměru pístu a zdvihu má dodávat z hloubky objem za minutu? Měrná hmotnost znečištěné vody je a účinnost zařízení je Do uzavřené nádrže s otvorem ve dně je čerpadlem vháněna voda pod tlakem. Jakou rychlostí musí vytékat voda otvorem ve dně, aby hladina zůstávala ve výšce nad dnem? [ ] V nádobě je voda s hladinou ve výšce. Jak vysoko nade dnem je třeba umístit ve stěně nádoby otvor, aby voda stříkala co nejdále na vodorovnou rovinu, na které je nádoba umístěna? [ 101

12 3.2 TERMIKA TEPLOTA A TEPLO, ROZTAŽNOST LÁTEK Teplotní roztažnost látek a) délková roztažnost pevných látek: Přírůstek délky při zahřátí o, kde je součinitel teplotní délkové roztažnosti (je funkcí druhu látky, uspořádání částic a teploty). U homogenních a izotropních látek při malých teplotních rozdílech lze považovat součinitel za konstantní délkový rozměr se mění lineárně: b) objemová roztažnost pevných látek: Pro homogenní a izotropní tělesa je roztažnost ve všech směrech stejná, tj: kde Pozn.:Výrazná teplotní změna může způsobit vážné komplikace např. v dopravě při změně rozměrů ocelových kolejnic (viz př ), resp. při průhybu rozžhavených nosníků při požárech budov, což významně ovlivňuje zásah hasičů. Bylo experimentálně prokázáno, že průhyb nechráněných prolamovaných ocelových nosníků (na 8 m délky) je při teplotě 480 C při asi 135 mm, při teplotě 770 C je to již 378 mm. Průhyb nosníků s vlnitou stojinou potvrzují její větší odolnost: při teplotě 780 C průhyb činil 256 mm. [Zdroj: c) objemová roztažnost kapalin: Při malých teplotních rozdílech: kde je součinitel teplotní objemové roztažnosti kapalin. Pro větší teplotní rozdíly vyjadřujeme objem kvadratickou funkcí teploty, tj.: Pozn.:Anomálie vody Při zvyšování teploty vody od 0 C do 3,99 C se objem vody zmenšuje a její hustota se zvyšuje. Hustota vody je největší při teplotě 3,99 C. Při zvyšování teploty nad 3,99 C dochází ke zvětšování objemu vody (tj. snižování hustoty vody). d) objemová roztažnost plynů: Při malých teplotních rozdílech a konstantním tlaku: 102

13 e) závislost hustoty na teplotě u pevných látek: Předpokládejme lineární objemovou roztažnost Je-li součin malý vzhledem k jedné, lze zjednodušit na tvar: Příklady: Mějme hliníkové těleso, které má při teplotě tíhu. Jakou hmotnost má jiné těleso z hliníku stejného objemu při teplotě? Součinitel délkové roztažnosti hliníku je. C C K N K kg Hmotnost teplejšího tělesa je dána Hmotnost chladnějšího tělesa je analogicky: jsou shodné. Z těchto rovnic lze vyjádřit objem těles:, neboť objemy obou těles Z pravé strany rovnice získáme hledanou hmotnost chladnějšího tělesa: Při změně teploty tělesa se mění hustota podle přibližného vztahu: Pro zmíněná hliníková tělesa analogicky platí: Dosaďme vztahy pro závislost hustoty na teplotě do vztahu pro hmotnost : 103

14 Po číselném dosazení je hmotnost chladnějšího tělesa Expanzní nádoba v topném okruhu slouží k vyrovnání změn objemu vody. V případě pokojové teploty koluje v okruhu vody. Jak se naplní vyrovnávací nádoba za provozu ústředního topení při teplotě? Roztažnost topného systému při zvýšení teploty zanedbejte. Součinitel objemové roztažnosti vody je. kg C K C K K K Konečný objem vody v oběhovém systému po zahřátí na provozní teplotu je dán vztahem pro objemovou roztažnost kapalin: Změna objemu vody vzhledem k původnímu stavu je: Tento objem vody naplní vyrovnávací expanzní nádobu, po číselném dosazení: Ve zcela naplněné skleněné baňce s kapilárou je rtuť o objemu při teplotě. Po zahřátí skleněné nádoby i s obsahem na přeteče ven rtuti. Jaký je součinitel objemové roztažnosti rtuti, pokut uvážíme i roztažnost skleněné nádoby, který je označován jako zdánlivý součinitel roztažnosti rtuti. Součinitel objemové roztažnosti rtuti je, součinitel objemové teplotní roztažnosti skla je. výpis veličin: V 0 = 100 cm 3 = m 3... počáteční objem rtuti i skleněné nádoby byl totožný V = 1 cm 3 = m 3 t = 80 C T = 80 K r = K -1 s = K -1 Změna objemu rtuti je: 104

15 Změna objemu skleněné nádoby: Tyto rovnice od sebe odečteme a dostaneme rovnici: Výraz na levé straně rovnice představuje objem rtuti, která z nádoby po zahřátí přeteče ven, výraz v závorce na pravé straně (rozdíl skutečných součinitelů obj. roztažnosti) odpovídá hledanému zdánlivému součiniteli objemové roztažnosti rtuti, tedy: Vyjádřeme neznámou veličinu: po číselném dosazení je = 1, K Tenká zinková obruč má při teplotě 0 C průměr 1,5 m. Jak se změní počet otáček, pokud tuto obruč kutálíme po vodorovné dráze v délce 200 m při teplotě 50 C a -50 C? Teplotní součinitel délkové roztažnosti zinku je K -1. Nejprve si vyjádříme počet otáček, které obruč vykoná při teplotě obvodu obruče:, což určíme z Na dráze délky tedy obruč vykoná otáček: Po číselném dosazení: otáček Pokud obruč zahřejeme na teplotu délkovou teplotní roztažnost:, změní se obvod obruče podle vztahu pro čímž se změní i počet otáček na stejné dráze délky : 105

16 Po číselném dosazení: otáček, což je vzhledem k výchozímu stavu přibližně o méně otáček. Analogicky stanovíme změnu obvodu a počtu otáček při teplotě : Po číselném dosazení: více otáček. otáček, což je vzhledem k výchozímu stavu o Homogenní ocelový válec má při pokojové teplotě průměr podstavy a výšku. Pokud těleso ponoříme do vodní lázně teploty, o kolik se po vyrovnání teplot změní obsah jeho podstavy, výška válce, celkový objem? Na jakou teplotu by bylo nutné zahřát těleso, aby se jeho objem zdvojnásobil? Je to reálné? Teplotní součinitel délkové roztažnosti oceli je. [ - je to nereálné, teplota je nad teplotou tání oceli] Základem bimetalového teploměru jsou dva tenké kovové proužky, které jsou pevně spojeny. Jedná se o proužek ocelový a zinkový, jejichž součinitele teplotní délkové roztažnosti jsou a. Při teplotě má ocelový pásek délku, zinkový a shodné příčné rozměry. Určete: A) při jaké teplotě mají stejnou délku, B) při jaké teplotě mají stejný objem? Skleněná nádoba naplněná až po okraj naftou při teplotě má celkovou hmotnost. Zahřejeme-li nádobu i s obsahem na teplotu, část obsahu kanystru přeteče a výsledná hmotnost je. Určete součinitel objemové roztažnosti nafty: A) jestliže zanedbáme změnu rozměrů nádoby, B) uvažujemeli teplotní součinitel délkové roztažnosti technického skla Ocelová kolejnice má při teplotě délku. Jaké bude prodloužení kolejnice na trati délky, jestliže se kolejnice v letních měsících zahřeje až na, resp. jaké bude její zkrácení v zimě, je-li teplota -10 C. Teplotní součinitel délkové roztažnosti oceli. [prodloužení o, zkrácení o ] * Železné kyvadlo v hodinách kývá jako fyzické kyvadlo kolem vodorovné osy kolmé na tyč, procházející jedním koncem. Hodiny fungují správně při teplotě. Určete, při jaké teplotě dojde ke zpožďování hodin o za každých, je-li součinitel délkové roztažnosti železa? 106

17 3.3 KALORIMETRICKÁ ROVNICE, FÁZOVÉ PŘECHODY Tepelná kapacita. Měrné a molární teplo. Tepelná kapacita tělesa:, kde je měrná tepelná kapacita tělesa d d Celkové teplo, které látka o hmotnosti m přijme (za předpokladu ) ohřeje-li se z teploty na : d d d Molární tepelná kapacita: Kalorimetrická rovnice Pro dvě tělesa, která jsou izolována od okolí a chemicky na sebe nepůsobí (a při tepelné výměně nedochází ke změně skupenství): 1. těleso a 2. těleso, kde - teplo vydané teplejším tělesem je rovno teplu přijatému tělesem chladnějším - teplota obou těles se vyrovná Obecně pro větší počet těles: Fázové přechody (změny skupenství) - skupenské teplo tání/tuhnutí, sublimace/desublimace, vypařování/kondenzace: kde je měrné skupenské teplo daného procesu pro určitou část termodynamické soustavy(tds). Potom vždy platí: Příklady: Na teploměru ve vzduchu je zobrazena teplota, po jeho ponoření do vody se teplota zvýší o. Určete tepelnou kapacitu teploměru, jestliže měření teploty vodní lázně probíhá ve vodě o hmotnosti, jejíž měrná tepelná kapacita je a teplota vody před měřením byla. 107

18 C K C C K konečná teplota g kg C K Mezi teploměrem a vodou došlo k tepelné výměně, jejíž energetickou bilanci vyjadřuje kalorimetrická rovnice rovnice rovnováhy mezi teplem přijatým teploměrem a teplem, které odevzdala vodní lázeň: Teplo odevzdané vodou: Teplo přijaté teploměrem: Dosazení do kalorimetrické rovnice: Vyjádření hledané tepelné kapacity teploměru: Po číselném dosazení. Tepelná kapacita uvedeného teploměru je Kolik tepla musíme dodat ledu teploty, abychom z něj získali právě vody, přičemž zbytek bude nadále ledem a soustava voda-led bude v tepelné rovnováze? Měrná tepelná kapacita vody je, měrná tepelná kapacita ledu je, měrné skupenské teplo tání ledu je. 108

19 Ze zadání vyplývá, že výsledným stavem soustavy bude rovnováha vody a ledu, tedy kapaliny a pevné fáze, která za normálního tlaku odpovídá teplotě. Aby k tomu došlo, musí led projít dvěma procesy: - veškerý led se musí ohřát na teplotu, k čemuž potřebuje teplo: - část ledu musí při teplotě roztát ve vodu: Celkové teplo je tedy rovno dílčích tepel. Po číselném dosazení je teplo. Zadaná měrná tepelná kapacita vody je v tomto příkladu nadbytečná a při řešení příkladu není potřeba. Ledu je třeba dodat celkově tepla Do tepelně izolované nádobě bylo vloženo vody o teplotě a ledu teploty. Kolik syté páry teploty je třeba dodat, aby výsledná teplota soustavy po ustálení rovnováhy byla? Měrná tepelná kapacita vody je, měrná tepelná kapacita ledu je měrné skupenské teplo tání ledu je, měrné skupenské teplo varu vody je. Tepelnou kapacitu nádoby a výměnu tepla s okolím zanedbejte. Pro řešení použijeme kalorimetrickou rovnici, která vyjadřuje rovnováhu mezi přijatým a odevzdaným teplem v termodynamické soustavě. Teplo odevzdává voda a sytá pára při těchto procesech: - voda se ochlazuje na výslednou teplotu 12 C: 109

20 - pára kondenzuje při teplotě 100 C na vodu o téže teplotě: - voda vzniklá kondenzací páry se ochlazuje na 12 C: Součet těchto tepel vyjadřuje celkové odevzdané teplo v systému. Teplo přijímá led při těchto procesech: - led se ohřívá na teplotu : - led taje při teplotě 0 C na vodu o téže teplotě: - voda vzniklá z ledu se ohřívá na teplotu : Sestavení kalorimetrické rovnice pro tento případ: Q 1 + Q 2 + Q 3 =Q 4 + Q 5 + Q 6 Po dosazení do kalorimetrické rovnice a vyjádření neznámé veličiny (hmotnost syté páry ) dostáváme rovnici: Po číselném dosazení. Aby byla výsledná teplota termodynamické soustavy syté páry., je třeba do systému dodat Do kalorimetru obsahujícího vody o teplotě, přidáme ledu o teplotě. A) Určete teplotu soustavy v kalorimetru po ustálení rovnováhy a množství ledu a vody, které budou v rovnováze. B) Jak se změní výsledná teplota a poměr fází v případě, že tepelné výměny se účastní i kalorimetr o tepelné kapacitě. Měrná tepelná kapacita vody je, měrná tepelná kapacita ledu je, měrné skupenské teplo tání ledu je. A) Teplo, které voda odevzdá do soustavy při ochlazení na :, po číselném dosazení vyjde 110

21 Teplo, které potřebuje led, aby se ohřál na teplotu t 0 = 0 C:, po číselném dosazení Rozdíl těchto tepel (odevzdané a přijaté ) určuje teplo využité na tání ledu: kde je množství ledu, které se roztaví ve vodu při teplotě. Po číselném dosazení. Výsledná teplota soustavy po ustanovení rovnováhy bude, přičemž celkové množství vody v systému bude a množství ledu bude. B) Bude-li se tepelné výměny účastnit i nádoba s vodou a ledem, předpokládejme, že její výchozí teplota bude shodná s teplotou vody v této nádobě, tj.. Teplo, které voda odevzdá do soustavy při ochlazení na :, po číselném dosazení vyjde Teplo, které potřebuje led, aby se ohřál na teplotu t 0 = 0 C:, po číselném dosazení Teplo, které kalorimetr odevzdá do soustavy při ochlazení na :, po dosazení vyjde. Teplo, které je využito na tání ledu: kde je množství ledu, které se roztaví ve vodu při teplotě. Po číselném dosazení. Výsledná teplota soustavy po ustanovení rovnováhy bude i v případě účasti kalorimetru 0 C, přičemž celkové množství vody v systému bude 0, 326 kg a množství ledu bude 0,274 kg Do vody o objemu a teplotě vložíme dvě rozžhavená tělesa, ocelové a měděné, jejichž společná teplota je a celková hmotnost obou těles je. Jaká bude výsledná teplota soustavy po ustálení rovnováhy, jestliže proces probíhá v uzavřené nádobě se zanedbatelnou tepelnou kapacitou. Pokud by bylo do vody vloženo pouze ocelové těleso, výsledná teplota soustavy by 111

22 byla. Měrná tepelná kapacita vody je, oceli, mědi V tepelně izolované nádobě jsou vody o teplotě. Kolik tepla musíme do soustavy dodat, aby voda začala vřít a během varu se odpařila třetina vody? Měrná tepelná kapacita vody je, měrné skupenské teplo varu vody je. Uvažujte, že se a) nádoba neúčastní procesu, b) tepelné výměně podléhá i kalorimetr o tepelné kapacitě Do nádoby s vodou teploty vložíme ledu o teplotě. Po ustálení rovnováhy se teplota soustavy ustálí na. Určete, jaké množství vody bylo na počátku v nádobě Sada ocelových plátů o celkové hmotnosti byla zahřáta na teplotu a následně ponořena do olejové kalicí lázně o teplotě. Hustota oleje je, měrná tepelná kapacita oleje, měrná tepelná kapacita oceli.určete, jaký objem musí mít olejová lázeň, aby konečná teplota oleje byla. Uvažujte, že při procesu a) nedochází k tepelným ztrátám, b) dochází k tepelných ztrát zářením Máte neomezené množství ledu o teplotě a syté vodní páry o teplotě. Kolik čeho potřebujete na přípravu vody o teplotě? Měrná tepelná kapacita vody je, měrná tepelná kapacita ledu je, měrné skupenské teplo varu vody je, měrné skupenské teplo tání ledu je. 112

23 3.4 STAVOVÁ ROVNICE IDEÁLNÍHO PLYNU, JEDNODUCHÉ DĚJE Kinetická teorie plynů Střední kvadratická rychlost molekul plynu: kde je Boltzmannova konstanta. Střední energie molekuly jednoatomového plynu: Tlak ideálního plynu: Stavová rovnice ideálního plynu: kde je molární plynová konstanta, je Avogadrova konstanta: Stavová rovnice pro přechod mezi dvěma stavy plynu v uzavřené nebo izolované soustavě: resp. Stavová rovnice reálného plynu: Van der Waalsova rovnice pro 1 mol plynu: ( ) Van der Waalsova rovnice pro n molů plynu: ( ) 113

24 Vratné děje v ideálním plynu: 1) izochorický děj: d Charlesův zákon 2) izotermický děj: d 3) izobarický děj: d 4) adiabatický děj:. Příklady: V litrové nádobě je stlačený kyslík při teplotě a tlaku. Při jaké teplotě dojde ke smrštění nádoby o 1/10 původního objemu a tím ke zvýšení tlaku plynu uvnitř o? Jakou hustotu bude mít plyn ve výchozím a koncovém stavu, je-li jeho molární hmotnost? Stavová rovnice pro přechod mezi dvěma rovnovážnými stavy uzavřené soustavy ideálního plynu je ve tvaru: Odsud vyjádříme konečnou teplotu Po číselném dosazení Stanovení hustoty kyslíku určíme ze stavové rovnice: 114

25 Vyjádření hustoty ve výchozím stavu: analogicky pro konečný stav: Po číselném dosazení: V nádobě s vadným ventilem je stlačený vodík. Při teplotě je výchozí tlak vodíku. Plyn je uzavřen v nádobě o objemu. Po určité době má plyn v nádobě teplotu při stejném tlaku. Jaké množství plynu muselo mezitím z nádoby uniknout? - předpokládejme, že se objem nádoby nemění - protože se mění počet částic v termodynamické soustavě, nelze použít rovnici pro izochorický děj Pro každý stav (výchozí a koncový) platí stavová rovnice: Tuto dvojici rovnic je třeba řešit jako soustavu, např. vydělením rovnic: Za neznámou koncovou hmotnost dosadíme ze stavové rovnice: Hledaná veličina je tedy dána: 115

26 po číselném dosazení. Hmotnost kyslíku, která při ději unikla, je dána rozdílem hmotností plynu ve výchozím a konečném stavu, tedy, což je číselně Tlaková nádoba obsahuje oxidu uhličitého. Po spojení nádoby s evakuovanou baňkou dojde k poklesu tlaku na čtvrtinu původní hodnoty. Jaký objem musela mít připojená baňka? Předpokládejte, že při tomto procesu nedošlo k žádné teplotní změně. výpis veličin: Po spojení obou nádob bude vnitřní objem Stavová rovnice pro izotermický děj je ve tvaru: Úprava rovnice a vyjádření hledané veličiny: Po číselném dosazení: V nádobě smísíme vodíku a kyslíku při teplotě za tlaku. Určete, jakou hustotu bude mít směs plynů v nádobě. Relativní atomová hmotnost vodíku je 1, u kyslíku je to 16. Stavová rovnice pro rovnovážný stav plynu je dána: 116

27 resp.: Do rovnice dosaďme vztah vyjadřující souvislost mezi hmotností, objemem a hustotou soustavy:, kde je celková hmotnost a úhrnné látkové množství směsi plynů v nádobě, tedy, Dosazení do stavové rovnice: Vyjádření hledané veličiny: Po číselném dosazení je hustota směsi 0,235 kg.m Plyn uzavřený v nádobě s pružnými stěnami expandoval za konstantního tlaku o svého objemu, přičemž jeho teplota při expanzi dosáhla. Určete počáteční teplotu plynu Na dně jezera je vzduchová bublina o poloměru a stoupá z hloubky k hladině. Jaký bude mít poloměr na hladině, jestliže teplota u dna je hladině. Vše se děje za normálního atmosférického tlaku. a na V nádobě tvaru válce s pohyblivým pístem je uzavřen vodík za normálního tlaku. Výška nádoby je, při kompresi dojde k posunutí pístu o směrem do nádoby. Jaký bude výsledný tlak plynu, jestliže došlou současně k nárůstu teploty o? vzduchu se při teplotě a tlaku adiabaticky komprimuje na pětinu svého původního objemu. Určete výsledný tlak a teplotu. Poissonova konstanta pro vzduch je. 3.5 TEPLO, PRÁCE, 1. TERMODYNAMICKÝ ZÁKON 117

28 První termodynamický zákon: Dle zákona zachování energie: Matematicky lze první termodynamický zákon vyjádřit také ve formě: Pozn.: Do 1. termodynamického zákona dosazujeme za včetně znamének: práci koná termodynamická soustava práci termodynamická soustava spotřebovává (práci konají okolní tělesa) přírůstek vnitřní energie úbytek vnitřní energie teplo dodané soustavě teplo odevzdané soustavou okolí Práce plynu: Celková práce vykonaná při změně objemu z na : Vnitřní energie soustavy ideálního plynu o molekulách (vnitřní energie je rovna součtu kinetických energií molekul ideálního plynu): kde i = 3, 5, 6 pro 1 atomové, 2 atomové a 3 a více atomové molekuly. Molární tepelné kapacity ideálního plynu Mayerův vztah: kde je molární tepelná kapacita při stálém objemu a je molární tepelná kapacita při stálém tlaku. Poissonova konstanta: Tepelné kapacity: 118

29 plyny jednoatomové dvouatomové 3 a víceatomové c mv R m R m 3R m c mp R m R m 4R m Změna vnitřní energie: kde, resp. d d První termodynamický zákon: a) pro 1 mol plynu b) pro m kilogramů plynu Vratné děje v ideálním plynu: 1) izochorickýděj: 2) izotermický děj: 3) izobarický děj: Práce plynu: 4) adiabatický děj: d d d 119

30 resp. Kruhové děje (cykly) Účinnost Carnotova kruhového děje: Hasicí přístroje (ČSN EN-3) : a) práškový: Nejuniverzálnější hasicí přístroj se používá v průmyslu, zemědělství, obchodu, v provozovnách služeb anebo v domácnostech, stejně tak v lékařských ordinacích a muzeích. Hasicí přístroj obsahuje hasicího prášku ABC. Používá se na čerpacích stanicích PHM a LPG, v letištních hangárech, rafineriích ropy, skladech ropných produktů, barev, ředidel apod. b) sněhový (CO 2 ): Hasicí přístroj obsahuje zkapalněný oxid uhličitý, který se po použití odpaří a nezanechá žádné zbytky hasicí látky, čímž nedojde k dalším škodám a zničení zařízení, které nebylo dosud poškozeno požárem (elektrorozvodny, trafostanice, strojovny výtahů, potravinářské provozy atd.). Za dodržení bezpečnostních podmínek lze použít i na elektrické zařízení pod napětím až do 110kV. Speciálním druhem je antimagnetický sněhový prostředek, který je určen k hašení požárů v prostorách s výskytem magnetického pole (např. magnetická rezonance MRI). Veškeré části zařízení jsou vyrobeny z nemagnetických materiálů. Hasicí médium je oxid uhličitý, který při použití nepoškozuje jemnou mechaniku a neznečišťuje okolí. c) vodní:hasí pevné organické látky, jako je dřevo, papír, seno, sláma, textil atd. Tento hasicí přístroj obsahuje potaš (mrazuvzdornou přísadu), díky níž je možné ho používat při okolní teplotě až do -20 C. Používá se v archívech, kůlnách, senících a všude jinde, kde hrozí nebezpečí požáru pevných látek apod. Z bezpečnostních důvodů se nesmí tento hasicí přístroj používat na hašení elektrického zařízení pod napětím. d) pěnový: Vhodný pro hašení požárů polárních i nepolárních hořlavých kapalin, jako např.: benzín, nafta, oleje, ředidla, nátěrové hmoty a líh, dále také na pevné organické látky, kde kromě ochlazovacího účinku vody, která tvoří více než 90% náplně, je významný i dusivý účinek vytvořením pěnového koberce. Používá se na hašení požárů v drogeriích, lékárnách, příručních skladech hořlavých kapalin apod. Z bezpečnostních důvodů se nesmí tento hasicí přístroj používat na hašení elektrického zařízení pod napětím. Výhřevnost paliv: Výhřevnost je vlastnost paliva udávající, kolik tepelné energie se uvolní během spálení jedné jednotky, která je obvykle udávána v kilogramech. Záleží ale na mnoha jiných faktorech, které během uvolňování tepla působí na výhřevnost. Jde hlavně o vlhkost paliva, vzduchu, místo zdroje a čerpání paliva. Proti spalnému teplu není v hodnotě zahrnuto měrné skupenské teplo páry, obsažené ve spalinách. Předpokládá se, že její teplo je nevyužitelné a uniká v plynném stavu se spalinami. kde je uvolněné teplo při spalování a m je hmotnost paliva Příklady: 120

31 Mějme dusík uzavřený v nádobě o objemu. Jak se změní vnitřní energie plynu a jakou práci plyn vykoná, jestliže za stálého tlaku expanduje na objem. 1. termodynamický zákon je ve tvaru:, kde je dodané teplo do soustavy, změna vnitřní energie a je práce vykonaná plynem. Změna vnitřní energie je dána vztahem: Teploty nejsou dány, ale můžeme je vyjádřit ze stavových rovnic pro počáteční a koncový stav plynu: Při odečtení těchto rovnic získáme: Dosaďme do rovnice pro změnu vnitřní energie za výraz levou stranu získané rovnice, tedy: Po číselném dosazení je změna vnitřní energie rovna. Vykonaná práce při izobarickém ději je dána rovnicí: Po číselném dosazení je vykonaná práce plynem rovna Při izotermickém ději za teploty dochází k expanzi dvou kilomolů ideálního plynu na třetinový tlak. Jakou práci plyn vykoná? 121

32 Elementární vykonaná práce při izotermickém ději je dána rovnicí: d d Celková vykonaná práce je tedy: d Za neznámý tlak dosadíme výraz ze stavové rovnice ideálního plynu: Vykonaná práce: d d d ln Poměr objemů výchozího a koncového stavu lze nahradit převráceným poměrem tlaků, což vyplývá ze stavové rovnice pro izotermický děj: Vykonaná práce: ln ln ln3 Po číselném dosazení je vykonaná práce rovna Vzduch o hmotnosti a teplotě se adiabaticky komprimuje o původního objemu. Určete výslednou teplotu a dodanou práci. Adiabatický děj popisuje Poissonova rovnice: Vzduch je považován za ideální dvou-atomový plyn, poissonova konstanta pro adiabatický děj je tedy: 122

33 V Poissonově rovnice je nutno nahradit neznámé hodnoty tlaků výchozí a konečnou teplotou, které vyplývají ze stavových rovnic pro oba stavy: Po dosazení do Poissonovy rovnice : ( ) ( ) ( ) Po číselném dosazení je konečná teplota 373,4 K Práce, kterou je nutno dodat pro adiabatické stlačení plynu, je dána: Dosaďme za výrazy v závorce pravé strany stavových rovnic pro výchozí a koncový stav: Po číselném dosazení je vykonaná práce při adiabatické kompresi rovna Tepelný stroj, který pracuje na základě ideálního Carnotova cyklu, přijímá během jednoho cyklu od ohřívací lázně o teplotě tepla. Jakou maximální práci může plyn vykonat, jestliže teplota chladicí lázně je? Kolik tepla je třeba dodat kyslíku o teplotě, aby za konstantního normálního tlaku vykonal práci? Jaký bude výsledný objem a teplota plynu? Kyslík o hmotnosti, teplotě a tlaku podléhá adiabatickému stlačení na polovinu původního objemu a následné izotermické expanzi na 123

34 původní objem. Určete konečný tlak, teplotu a objem plynu a práci, kterou plyn při izotermickém ději vykonal Dusík o hmotnosti izotermicky expanduje, přičemž vykonaná práce při teplotě činí. Jaký je poměr výchozího a koncového tlaku plynu? Při práci Dieselova spalovacího motoru přijímá pracovní látka od ohřívače teplo a chladiči odevzdá teplo. Teplota ohřívače je, teplota chladicí lázně. Určete skutečnou účinnost motoru a maximální možnou účinnost, jakou by motor mohl mít, kdyby pracoval na základě ideálního Carnotova cyklu Jaké množství tuhých paliv je potřeba spálit, aby uvolněným teplem bylo možné ohřát vody z pokojové teploty k bodu varu a při této teplotě nechat polovinu vody odpařit, je-li výhřevnost paliva a účinnost kotle pro ohřev. Měrná tepelná kapacita vody je, měrné skupenské teplo varu vody je. 124

35 3.6 SDÍLENÍ TEPLA A) Vedení tepla: Tepelný tok je dán vztahem: Hustota tepelného toku je: d d d d d d d d d d Jednorozměrné stacionární vedení tepla homogenní rovinnou stěnou: B) Přestup tepla (přechod tepla z prostředí, ve kterém se šíří teplo prouděním, do prostředí, ve kterém se šíří teplo vedením (nebo obráceně): C)Prostup tepla (tepelná výměna mezi dvěma tekutinami oddělenými stěnou z pevné látky): D) Teplotní záření: Zářivý tok: Zářivost bodového zdroje: Intenzita vyzařování plošného zdroje: Záření absolutně černého tělesa: kde ienův posunovací zákon: je Stefan - Boltzmannova konstanta. 125

36 Příklady: Mějme dvě homogenní destičky, které jsou položeny těsně na sebe: hliníková destička tloušťky a železná tloušťky. Předpokládejme, že hustota tepelného toku touto dvojicí destiček je konstantní, tj. jedná se o stacionární vedení tepla. Tuto izolační dvojvrstvu je potřeba nahradit destičkou jedinou o celkové tloušťce. Jaký součinitel tepelné vodivosti by tato jednoduchá homogenní vrstva musela mít, aby vedla teplo stejně jako dvojice destiček? Součinitel tepelné vodivosti hliníku je, železa. mm mm mm m m m konst. (předpokládáme stacionární vedení tepla, hustota tepelného toku je konstantní) Obr Hustota tepelného toku pro vedení tepla je dána vztahem: Je-li vedení tepla stacionární, platí pro hustotu tepelného toku první a druhou destičkou: resp.:, kde je teplota hliníkové destičky z vnější strany, je teplota železné destičky z vnější strany a je teplota uvnitř, na rozhraní hliníkové a železné destičky. Teploty vnějších stran destiček jsou neznámé, vyjádří se z předchozích rovnic jako: 126

37 a analogicky z druhé části rovnice Nahradíme-li soustavu jedinou destičkou, musí platit: Vyjádřené teploty dosadíme do rovnice pro hustotu tepelného toku jedinou destičkou a vyjádříme hledanou veličinu: Po číselném dosazení:. Jednoduchá homogenní vrstva nahrazující izolační dvojvrstvu musí mít součinitel tepelné vodivosti Cihlová zeď vnějšího pláště domu propustí každou hodinu určité množství tepla. Tloušťka zdi je a její plocha, přičemž vnitřní teplota vzduchu je, vnější teplota. Stanovte teplo, které stěnou uniká a určete teplotu vnitřního a vnějšího povrchu cihlové zdi. Součinitel tepelné vodivosti stěny je, součinitel přestupu tepla mezi stěnou a vzduchem uvnitř v místnosti a venku. 127

38 Obr Hustota tepelného toku pro vedení tepla stěnou je dána vztahem: Hustota tepelného toku pro přestup tepla mezi tekutinou a stěnou je dána vztahem: Zapišme rovnice pro všechny tři procesy postupně: - přestup vzduch uvnitř/stěna: - vedení uvnitř stěny: - přestup vzduch vně/stěna: Z uvedené trojice rovnic vyjádřeme teplotní rozdíly: Sečteme tyto rovnice a získáme vztah: ( ) Odsud vyplývá vztah pro hustotu tepelného toku: Celkové množství tepla, které prostoupí zdí je: 128

39 Po číselném dosazení. Každou hodinu prostoupí přes cihlovou zeď tepla Určete intenzitu dopadajícího slunečního záření na Zemi, jestliže střední teplota povrchu Slunce je, poloměr Slunce a vzdálenost Země od Slunce je Jaké množství energie vyzáří každou minutou povrchu černého tělesa o teplotě? Jakou teplotu má rozhraní mezi dvěma vrstvami, které přiléhají těsně na sebe, jeli jedna vrstva mosazná o tloušťce a měděná o tloušťce. Vnější strana mosazi je udržována na teplotě a vnější strana skleněné destičky má teplotu. Součinitel tepelné vodivosti mosazi je a mědi V ledové kostce o teplotě je zapíchnuta hliníková tyč, jejíž druhý konec je udržován na teplotě. Jaké množství ledu roztaje za dobu? Tyč má délku, průřez, součinitel tepelné vodivosti hliníku je, měrné skupenské teplo tání ledu je Na tenkou černou destičku umístěnou ve vakuu kolmo ke směru dopadajících slunečních paprsků dopadá zářivý tok o hustotě. Určete, jakou teplotu bude destička mít v ustáleném stavu. 129

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO 2.1 Vnitřní energie tělesa a) celková energie (termodynamické) soustavy E tvořena kinetickou energií E k jejího makroskopického pohybu jako celku potenciální energií

Více

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM 1. Jak závisí hodnota izobarického součinitele objemové roztažnosti ideálního plynu na teplotě a jak na tlaku? Odvoďte. 2. Jak závisí hodnota izochorického součinitele

Více

Variace. Mechanika kapalin

Variace. Mechanika kapalin Variace 1 Mechanika kapalin Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Pascalův zákon, mechanické vlastnosti

Více

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou... 4. 2.4 Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou... 4. 2.4 Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5 Obsah 1 Tekutiny 1 2 Tlak 2 2.1 Tlak v kapalině vyvolaný vnější silou.............. 3 2.2 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou............. 4 2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou............. 4

Více

Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice

Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: Mechanika tekutin a rovnice kontinuity Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Příklady Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN Rovnováha, Síly na rovinné stěny CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN Příklad č. 1: Nákladní automobil s cisternou ve tvaru kvádru o rozměrech H x L x B se pohybuje přímočarým pohybem po nakloněné rovině se zrychlením

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D07_Z_OPAK_M_Mechanika_kapalin_a_plynu_T Člověk a příroda Fyzika Mechanika kapalin

Více

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději.

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději. Termika Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději. 1. Vnitřní energie Brownův pohyb a difúze látek prokazují, že částice látek jsou v neustálém neuspořádaném pohybu. Proto mají kinetickou

Více

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W) TEPLO 1. Na udržení stále teploty v místnosti se za hodinu spotřebuje 4,2 10 6 J tepla. olik vody proteče radiátorem ústředního topení za hodinu, jestliže má voda při vstupu do radiátoru teplotu 80 ºC

Více

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako 1. Pojem tekutiny je A) synonymem pojmu kapaliny B) pojmem označujícím souhrnně kapaliny a plyny C) synonymem pojmu plyny D) označením kapalin se zanedbatelnou viskozitou 2. Příčinou rozdílné tekutosti

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F-2006-01 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) 37 10-9 m 3 b) 37 10-6 m 3 c) 37 10 9 m 3 d) 37 10 3 m 3 e) 37 10-3 m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo

Více

Kalibrace teploměru, skupenské teplo Abstrakt: V této úloze se studenti seznámí s metodou kalibrace teploměru a na základě svých

Kalibrace teploměru, skupenské teplo Abstrakt: V této úloze se studenti seznámí s metodou kalibrace teploměru a na základě svých Úloha 6 02PRA1 Fyzikální praktikum 1 Kalibrace teploměru, skupenské teplo Abstrakt: V této úloze se studenti seznámí s metodou kalibrace teploměru a na základě svých měření i ověří Gay-Lussacův zákon.

Více

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10 Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP Termodynamika Příklad 1 Stláčením ideálního plynu na 2/3 původního objemu vzrostl při stálé teplotě jeho tlak na 15 kpa.

Více

Příklad 1. Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ p 1 = p 2 F 1 = F 2 S 1 S 2.

Příklad 1. Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ p 1 = p 2 F 1 = F 2 S 1 S 2. VII Mechanika kapalin a plynů Příklady označené symbolem( ) jsou obtížnější Příklad 1 Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ Stručné řešení:

Více

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika 7. - statika 7.1. Základní vlastnosti tekutin Obecným pojem tekutiny jsou myšleny. a. Mají společné vlastnosti tekutost, částice jsou od sebe snadno oddělitelné, nemají vlastní stálý tvar apod. Reálné

Více

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I Ústav fyziky a měřicí techniky Pohodlně se usaďte Přednáška co nevidět začne! Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I Web ústavu: ufmt.vscht.cz : @ufmt444 1 Otázka 8 Rovinná rotace, valení válce po nakloněné

Více

12. Termomechanika par, Clausius-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

12. Termomechanika par, Clausius-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par 1/2 1. Určovací veličiny pracovní látky 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 3. Směsi plynů, měrné tepelné kapacity plynů 4. První termodynamický zákon 5. Základní vratné

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Mechanika kapalin a plynů Hydrostatika - studuje podmínky rovnováhy kapalin. Aerostatika - studuje podmínky rovnováhy

Více

(1) Řešení. z toho F 2 = F1S2. 3, 09 m/s =. 3, 1 m/s. (Proč se zde nemusí převádět jednotky?)

(1) Řešení. z toho F 2 = F1S2. 3, 09 m/s =. 3, 1 m/s. (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) () Která kapalina se více odlišuje od ideální kapaliny, voda nebo olej? Zdůvodněte Popište princip hydraulického lisu 3 Do nádob A, B, C (viz tabule), které mají stejný obsah S dna, je nalita voda do stejné

Více

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6. OBSAH Předmluva 9 I. ZÁKLADY TERMODYNAMIKY 10 1. Základní pojmy 10 1.1 Termodynamická soustava 10 1.2 Energie, teplo, práce 10 1.3 Stavy látek 11 1.4 Veličiny popisující stavy látek 12 1.5 Úlohy technické

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Měření Poissonovy konstanty vzduchu. Abstrakt

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Měření Poissonovy konstanty vzduchu. Abstrakt FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Úloha 4: Měření dutých objemů vážením a kompresí plynu Datum měření: 23. 10. 2009 Měření Poissonovy konstanty vzduchu Jméno: Jiří Slabý Pracovní skupina: 1 Ročník

Více

Fyzika kapalin. Hydrostatický tlak. ρ. (6.1) Kapaliny zachovávají stálý objem, nemají stálý tvar, jsou velmi málo stlačitelné.

Fyzika kapalin. Hydrostatický tlak. ρ. (6.1) Kapaliny zachovávají stálý objem, nemají stálý tvar, jsou velmi málo stlačitelné. Fyzika kapalin Kapaliny zachovávají stálý objem, nemají stálý tvar, jsou velmi málo stlačitelné. Plyny nemají stálý tvar ani stálý objem, jsou velmi snadno stlačitelné. Tekutina je společný název pro kapaliny

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w 3. DOPRAVA PLYNŮ Ve výrobních procesech se často dopravují a zpracovávají plyny za tlaků odlišných od tlaku atmosférického. Podle poměru stlačení, tj. poměru tlaků před a po kompresi, jsou stroje na dopravu

Více

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013 Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno

Více

FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY

FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY FYZIKA I cvičení, FMT 2.1 Kinematika hmotných částic 2. POHYB LÁTKY 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 Těleso při volném pádu urazí v poslední sekundě dvě třetiny své dráhy. Určete celkovou dráhu volného

Více

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 21. 4. 2013 Název zpracovaného celku: STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Pevné látky dělíme na látky: a) krystalické b) amorfní

Více

Clemův motor vs. zákon zachování energie

Clemův motor vs. zákon zachování energie Clemův motor vs. zákon zachování energie (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2009 V učebnicích fyziky se traduje, že energii nelze ani získat z ničeho, ani ji zničit, pouze ji lze přeměnit na jiný druh. Z této

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny

Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY FYZIKÁLNA 2. ročník šestiletého studia

Více

S = 2. π. r ( r + v )

S = 2. π. r ( r + v ) horní podstava plášť výška válce průměr podstavy poloměr podstavy dolní podstava Válec se skládá ze dvou shodných podstav (horní a dolní) a pláště. Podstavou je kruh. Plášť má tvar obdélníka, který má

Více

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů Mechanika tekutin Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů Vlastnosti kapalin a plynů Tekutiny = kapaliny + plyny Ideální kapalina - dokonale tekutá - bez vnitřního tření - zcela

Více

Příklady k zápočtu molekulová fyzika a termodynamika

Příklady k zápočtu molekulová fyzika a termodynamika Příklady k zápočtu molekulová fyzika a termodynamika 1. Do vody o teplotě t 1 70 C a hmotnosti m 1 1 kg vhodíme kostku ledu o teplotě t 2 10 C a hmotnosti m 2 2 kg. Do soustavy vzápětí přilijeme další

Více

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? FYZIKA na LF MU cvičná 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? A. kandela, sekunda, kilogram, joule B. metr, joule, kalorie, newton C. sekunda,

Více

5.7 Vlhkost vzduchu 5.7.5 Absolutní vlhkost 5.7.6 Poměrná vlhkost 5.7.7 Rosný bod 5.7.8 Složení vzduchu 5.7.9 Měření vlhkosti vzduchu

5.7 Vlhkost vzduchu 5.7.5 Absolutní vlhkost 5.7.6 Poměrná vlhkost 5.7.7 Rosný bod 5.7.8 Složení vzduchu 5.7.9 Měření vlhkosti vzduchu Fázové přechody 5.6.5 Fáze Fázové rozhraní 5.6.6 Gibbsovo pravidlo fází 5.6.7 Fázový přechod Fázový přechod prvního druhu Fázový přechod druhého druhu 5.6.7.1 Clausiova-Clapeyronova rovnice 5.6.8 Skupenství

Více

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní snímače průtoku Rychlostní snímače průtoku vyhodnocují průtok nepřímo měřením střední rychlosti proudu tekutiny v STŘ. Ta závisí vzhledem k rychlostnímu

Více

Stereometrie pro učební obory

Stereometrie pro učební obory Variace 1 Stereometrie pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz 1. Vzájemná poloha prostorových

Více

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách Tepelně vlhkostní mikroklima Vlhkost v budovách Zdroje vodní páry stavební vlhkost - vodní pára vázaná v materiálech v důsledku mokrých technologických procesů (chemicky nebo fyzikálně vázaná) zemní vlhkost

Více

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice 3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice I Základní vztahy a definice iltrace je jedna z metod dělení heterogenních směsí pevná fáze tekutina. Směs prochází pórovitým materiálem

Více

Teplotní roztažnost Přenos tepla Kinetická teorie plynů

Teplotní roztažnost Přenos tepla Kinetická teorie plynů Teplotní roztažnost Přenos tepla Kinetická teorie plynů Teplotní roztažnost pevných látek l a kapalin Teplotní délková roztažnost Teplotní objemová roztažnost a závislost hustoty na teplotě Objemová roztažnost

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. = (pascal) tlak je skalár!!! F p = =

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. = (pascal) tlak je skalár!!! F p = = MECHANIKA TEKUTIN I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tekutiny zahrnují kapaliny a plyny. Společnou vlastností tekutin je, že částice mohou být snadno od sebe odděleny (nemají vlastní

Více

Ilustrační animace slon a pírko

Ilustrační animace slon a pírko Disipativní síly Kopírování a šíření tohoto materiálu lze pouze se souhlasem autorky PhDr. Evy Tlapákové, CSc. Určeno pro základní kurz biomechaniky studentů FTVS UK, školní rok 2008/2009 Disipativní síly

Více

MOLEKULOVÁ FYZIKA KAPALIN

MOLEKULOVÁ FYZIKA KAPALIN MOLEKULOVÁ FYZIKA KAPALIN Struktura kapalin Povrchová vrstva kapaliny Povrchová energie, povrchová síla, povrchové napětí Kapilární tlak Kapilarita Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. STRUKTURA KAPALIN Tvoří

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_368 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková

Více

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice IDEÁLNÍ PLYN Stavová rovnice Ideální plyn ) rozměry molekul jsou zanedbatelné vzhledem k jejich vzdálenostem 2) molekuly plynu na sebe působí jen při vzájemných srážkách 3) všechny srážky jsou dokonale

Více

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014 Termodynamika 2 UJOP Hostivař 2014 Skupenské teplo tání/tuhnutí je (celkové) teplo, které přijme pevná látka při přechodu na kapalinu během tání nebo naopak Značka Veličina Lt J Nedochází při něm ke změně

Více

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubova@upol.cz

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubova@upol.cz Název Tematický celek Jméno a e-mailová adresa autora Cíle Obsah Pomůcky Poznámky Proudění viskózní tekutiny Mechanika kapalin Renata Holubova renata.holubova@upol.cz Popis základních zákonitostí v mechanice

Více

Kapka kapaliny na hladině kapaliny

Kapka kapaliny na hladině kapaliny JEVY NA ROZHRANÍ TŘÍ PROSTŘEDÍ Kapka kapaliny na hladině kapaliny Na hladinu (viz obr. 11) kapaliny (1), nad níž je plynné prostředí (3), kápneme kapku jiné kapaliny (2). Vzniklé tři povrchové vrstvy (kapalina

Více

Úvod do teorie spalování tuhých paliv. Ing. Jirka Horák, Ph.D. jirka.horak@vsb.cz http://vec.vsb.cz/cz/

Úvod do teorie spalování tuhých paliv. Ing. Jirka Horák, Ph.D. jirka.horak@vsb.cz http://vec.vsb.cz/cz/ Úvod do teorie spalování tuhých paliv Ing. Jirka Horák, Ph.D. jirka.horak@vsb.cz http://vec.vsb.cz/cz/ Zkušebna Výzkumného energetického centra Web: http://vec.vsb.cz/zkusebna Základy spalování tuhých

Více

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2 Plyny Plyn T v, K Vzácné plyny 11 plynných prvků He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn 165 Rn 211 N 2 O 2 77 F 2 90 85 Diatomické plynné prvky Cl 2 238 H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2 H 2 He Ne Ar Kr Xe 20 4.4 27 87 120 1 Plyn

Více

12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par 1/18 12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par Příklad: 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12,

Více

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ČÁST 01

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ČÁST 01 ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ČÁST 01 A) Výklad: Změny skupenství látky Látka se může vyskytovat ve třech různých skupenstvích PEVNÉM, KAPALNÉM nebo PLYNNÉM. Např. voda (H 2 O)- může se vyskytovat jako krystalický

Více

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací VII. cená konvekce Fourier Kirchhoffova rovnice T!! ρ c p + ρ c p u T λ T + µ d t :! (g d + Q" ) (VII 1) Stacionární děj bez vnitřního zdroje se zanedbatelnou viskózní disipací! (VII ) ρ c p u T λ T 1.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ katedra fyziky F Y Z I K A I I Sbírka příkladů pro studijní obory DMML, TŘD, MMLS a AID prezenčního studia DFJP RNDr. Jan Z a j í c, CSc., 2006 VII.

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Modelování termohydraulických jevů 3.hodina Hydraulika Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Letní semestr 008/009 Pracovní materiály pro výuku předmětu.

Více

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2 Plyny Plyn T v, K 11 plynných prvků Vzácné plyny He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2 H 2 20 He 4.4 Ne 27 Ar 87 Kr 120 Xe 165 Rn 211 N 2 77 O 2 90 F 2 85 Cl 2 238 1 Plyn

Více

Cvičení Na těleso působí napětí v rovině xy a jeho napěťový stav je popsán tenzorem napětí (

Cvičení Na těleso působí napětí v rovině xy a jeho napěťový stav je popsán tenzorem napětí ( Cvičení 11 1. Na těleso působí napětí v rovině xy a jeho napěťový stav je popsán tenzorem napětí ( σxx τ xy τ xy σ yy ) (a) Najděte vyjádření tenzoru napětí v soustavě souřadnic pootočené v rovině xy o

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.

Více

3.2. Elektrický proud v kovových vodičích

3.2. Elektrický proud v kovových vodičích 3.. Elektrický proud v kovových vodičích Kapitola 3.. byla bez výhrad věnována popisu elektrických nábojů v klidu, nyní se budeme zabývat pohybujícími se nabitými částicemi. 3... Základní pojmy Elektrický

Více

Technologické procesy (Tváření)

Technologické procesy (Tváření) Otázky a odpovědi Technologické procesy (Tváření) 1) Co je to plasticita kovů Schopnost zůstat neporušený po deformaci 2) Jak vzniká plastická deformace Nad mezi kluzu 3) Co jsou to dislokace Porucha krystalové

Více

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček: Molekulová fyzika zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného působení částic, ze kterých se látky skládají. Termodynamika se zabývá zákony přeměny různých forem energie

Více

TÉMA: Molekulová fyzika a tepelné děje v plynech VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA

TÉMA: Molekulová fyzika a tepelné děje v plynech VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA U.. vnitřní energie tělesa ( termodynamické soustavy) je celková kinetická energie neuspořádaně se pohybujících částic tělesa ( molekul, atomů, iontů) a celková potenciální energie vzájemné polohy těchto

Více

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník KAPALINY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník Kapaliny Krátkodosahové uspořádání molekul. Molekuly kmitají okolo rovnovážných poloh. Při zvýšení teploty se zmenšuje doba setrvání v rovnovážné

Více

Termodynamika 1. UJOP Hostivař 2014

Termodynamika 1. UJOP Hostivař 2014 Termodynamika 1 UJOP Hostivař 2014 Termodynamika Zabývá se tepelnými ději obecně. Existují 3 termodynamické zákony: 1. Celkové množství energie (všech druhů) izolované soustavy zůstává zachováno. 2. Teplo

Více

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení... 34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon... 2 35_Tlak - příklady... 2 36_Hydraulické stroje... 3 37_PL: Hydraulické stroje - řešení... 4 38_Účinky gravitační síly Země na kapalinu... 6 Hydrostatická

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_2_Kinematika hmotného bodu Ing. Jakub Ulmann 2 Kinematika hmotného bodu Nejstarším odvětvím fyziky,

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Mgr. Ladislav Zemánek 1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Měření fyzikálních veličin. Zpracování výsledků měření. - fyzikální veličiny a jejich jednotky - mezinárodní

Více

Pokud uvažujeme v dynamice tekutin nestlačitelné proudění, lze si vystačit pouze s rovnicí kontinuity a hybnostními rovnicemi. Pokud je ale uvažováno

Pokud uvažujeme v dynamice tekutin nestlačitelné proudění, lze si vystačit pouze s rovnicí kontinuity a hybnostními rovnicemi. Pokud je ale uvažováno Stlačitelnost je schopnost látek zmenšovat svůj objem při zvyšování tlaku, přičemž hmotnost sledované látky se nezmění. To znamená, že se mění hustota dané látky. Stlačitelnost lze také charakterizovat

Více

Mechanika kapalin a plynů

Mechanika kapalin a plynů Mechanika kapalin a plynů Petr Pošta pposta@karlin.mff.cuni.cz 24. listopadu 2010 Obsah Tekutiny Tlak Tlak v kapalině vyvolaný vnější silou Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou Tlak v kapalině vyvolaný

Více

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). SNÍMAČE - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). Rozdělení snímačů přímé- snímaná veličina je i na výstupu snímače nepřímé -

Více

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI 215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI ÚVOD Rektifikace je nejčastěji používaným procesem pro separaci organických látek. Je široce využívána jak v chemické laboratoři, tak i v průmyslu.

Více

Demonstrujeme teplotní vodivost

Demonstrujeme teplotní vodivost Demonstrujeme teplotní vodivost JIŘÍ ERHART PETR DESENSKÝ Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU, Liberec Úvod Mezi dvěma místy s rozdílnou teplotou dochází k předávání tepla. Omezíme-li se pouze

Více

fyzika v příkladech 1 a 2

fyzika v příkladech 1 a 2 Sbírka pro předmět Středoškolská fyzika v příkladech 1 a 2 Mechanika: kapaliny a plyny zadání 1. Ve dně nádoby je otvor, kterým vytéká voda. Hladina vody v nádobě je 30 cm nade dnem. Jakou rychlostí vytéká

Více

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D. BIOMECHANIKA 8, Disipativní síly II. (Hydrostatický tlak, hydrostatický vztlak, Archimédův zákon, dynamické veličiny, odporové síly, tvarový odpor, Bernoulliho rovnice, Magnusův jev) Studijní program,

Více

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling Toman, Z., Hajkr, Z., Marek, J., Horáček, J, Babinec, A.,VŠB TU Ostrava, Czech Republic 1. Popis problému Technický pokrok v oblasti vysokotlakých

Více

6. Mechanika kapalin a plynů

6. Mechanika kapalin a plynů 6. Mechanika kapalin a plynů 1. Definice tekutin 2. Tlak 3. Pascalův zákon 4. Archimedův zákon 5. Rovnice spojitosti (kontinuity) 6. Bernoulliho rovnice 7. Fyzika letu Tekutiny: jejich rozdělení, jejich

Více

Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika

Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika Vlastnosti kapalných látek nemají vlastní tvar, mění tvar podle nádoby jsou tekuté, dají se přelévat jejich povrch je vodorovný se Zemí jsou téměř nestlačitelné

Více

[381 m/s] 12. Ocelovou součást o hmotnosti m z = 4 kg, měrném teple c z = 420 J/kgK, zahřátou na teplotu t z = 900 C ponoříme do olejové lázně o

[381 m/s] 12. Ocelovou součást o hmotnosti m z = 4 kg, měrném teple c z = 420 J/kgK, zahřátou na teplotu t z = 900 C ponoříme do olejové lázně o 3 - Termomechanika 1. Hustota vzduchu při tlaku p l = 0,2 MPa a teplotě t 1 = 27 C je ρ l = 2,354 kg/m 3. Jaká je jeho hustota ρ 0 při tlaku p 0 = 0,1MPa a teplotě t 0 = 0 C [1,29 kg/m 3 ] 2. Určete objem

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4 UNIVERZITA TOMÁŠE ATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE UDOV cvičení 3, 4 část Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_4_Mechanická práce a energie Ing. Jakub Ulmann 4 Mechanická práce a energie 4.1 Mechanická práce 4.2

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI Měřicí potřeby 9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI 1) střídavý zdroj s regulačním autotransformátorem 2) elektromagnetická míchačka 3) skleněná kádinka s olejem 4) zařízení k měření tepelné vodivosti se třemi

Více

Pracovní list: Hustota 1

Pracovní list: Hustota 1 Pracovní list: Hustota 1 1. Doplň zápis: g kg 1 = cm 3 m 3 2. Napiš, jak se čte jednotka hustoty: g.. cm 3 kg m 3 3. Doplň značky a základní jednotky fyzikálních veličin. Napiš měřidla hmotnosti a objemu.

Více

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení

Více

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů Molekulová fyzika a termika Přehled základních pojmů Kinetická teorie látek Vychází ze tří experimentálně ověřených poznatků: 1) Látky se skládají z částic - molekul, atomů nebo iontů, mezi nimiž jsou

Více

T0 Teplo a jeho měření

T0 Teplo a jeho měření Teplo a jeho měření 1 Teplo 2 Kalorimetrie Kalorimetr 3 Tepelná kapacita 3.1 Měrná tepelná kapacita Měrná tepelná kapacita při stálém objemu a stálém tlaku Poměr měrných tepelných kapacit 3.2 Molární tepelná

Více

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 )

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 ) Ponorka se potopí do 50 m. Na dně ponorky je výstupní tunel o průměru 70 cm a délce, m. Tunel je napojen na uzavřenou komoru o objemu 4 m. Po otevření vnějšího poklopu vnikne z části voda tunelem do komory.

Více

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Strojírenství Mechanika Vypracoval: Doc. Ing. Petr Hrubý, CSc. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Podpis: Schválil: Doc. Ing. Štefan Husár, PhD. Podpis: Datum vydání 8. září 2014 Platnost od: AR

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2 Plyny Plyn T v, K Vzácné plyny 11 plynných prvků He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn 165 Rn 211 N 2 O 2 77 F 2 90 85 Diatomické plynné prvky Cl 2 238 H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2 H 2 He Ne Ar Kr Xe 20 4.4 27 87 120 1 Plyn

Více

Termomechanika cvičení

Termomechanika cvičení KATEDRA ENERGETICKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Termomechanika cvičení 1. cvičení Ing. Michal Volf / 18.02.2019 Informace o cvičení Ing. Michal Volf Email: volfm@kke.zcu.cz Konzultace: po vzájemné dohodě prezentace

Více

plynu, Měření Poissonovy konstanty vzduchu

plynu, Měření Poissonovy konstanty vzduchu Úloha 4: Měření dutých objemů vážením a kompresí plynu, Měření Poissonovy konstanty vzduchu FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 2.11.2009 Jméno: František Batysta Pracovní skupina: 11 Ročník

Více

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Vytápění BT01 TZB II cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II cvičení Cvičení 6: Návrh zdroje tepla pro RD Zadání V

Více

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE Výtok z nádoby, Průtok potrubím beze ztrát Příklad č. 1: Určete hmotnostní průtok vody (pokud otvor budeme považovat za malý), která vytéká z válcové nádoby s průměrem

Více

Archimédův zákon, vztlaková síla

Archimédův zákon, vztlaková síla Variace 1 Archimédův zákon, vztlaková síla Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vztlaková síla,

Více