B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd pøi B.R.N.O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd pøi B.R.N.O."

Transkript

1 Vizuální pozorování promìnných hvìzd - malá pøíruèka pro zaèáteèníky - B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd pøi B.R.N.O.

2 Obsah Úvod... 2 Odhadní stupeò... 2 Vizuální odhad... 2 Hvìzdná velikost... 3 Èas... 4 Specifika pozorování (a jeho zpracovávání) zákrytových dvojhvìzd... 4 Èeho se vyvarovat!... 5 Pøíloha - trenažér... 7 Texty napsal: Luboš Brát, 1998 Snímky pro TRENAŽÉR poskytl: Ing. Jan Šafáø, 1998 Sazba: Luboš Brát, 1998

3 1) Úvod Pokud se o nìkom øekne, že vizuálnì pozoruje promìnné hvìzdy, znamená to, že se dotyèný dívá na oblohu - mùže jen oèima nebo si pomáhá dalekohledem - a porovnává, jak jasná se mu jeví promìnná hvìzda vzhledem k okolním hvìzdám (s konstantní jasností). Zda je slabší, stejnì jasná nebo jasnìjší než urèitá srovnávací hvìzda. Výstupem této èinnosti je tzv. vizuální odhad, ze kterého lze vypoèítat (viz. dále) hvìzdnou velikost promìnné v magnitudách. A jak poøídit takový odhad jasnost si ukážeme právì v této pøíruèce. 2) Odhadní stupeò To, jak jasná se jeví vizuálnímu pozorovateli promìnná hvìzda vzhledem ke srovnávací hvìzdì, popisuje tzv. odhadní stupeò. Podle toho, jak velký je tento rozdíl, používáme odhadní stupnì 0, 1, 2, 3 a 4. To, který odhadní stupeò pozorovatel použije, závisí pouze na nìm a urèuje ho doslova od oka. Zde jsou definice, které pomáhají pozorovateli urèit odhadní stupeò. AS Definièní popis rozdílu slabostí srovnávaných s hvìzd zápis Hvìzda A se jeví stejnì slabá jako j hvìzda B nebo se chvílemi zdá støídavì nepatrnì slabší a nepatrnì jasnìjší než hvìzda B. A0B Pøi bedlivém pozorování se hvìzda A jeví èastìji jasnìjší než stejnì jasná jako hvìzda B, jen vyjímeènì se jeví hvìzda B A1B jasnìjší než hvìzda A. Hvìzda A se jeví takøka vždy o málo jasnìjší než hvìzda B. Jen zøídka se zdá, že se jejich slabosti rovnají. A2B 3 Hvìzda A se na první pohled jeví jasnìjší než hvìzda B. A3B 4 Hvìzda A je výraznì jasnìjší nežž hvìzda B. A4B tabulka 1 3) Vizuální odhad Abychom mohli pøesnì stanovit, jakou hvìzdnou velikost má promìnná hvìzda v daném èasovém okamžiku, musíme srovnat jasnost promìnné se dvìmi srovnávacími hvìzdami - s jednou jasnìjší a s jednou slabší než je promìnná. Oznaèíme-li si symbolicky promìnnou hvìzdu V, a jasnìjší srovnávací hvìzdu A a slabší B, mùže vypadat odhad jasnosti tøeba takto: A 4 V 2 B To znamená, že srovnávací hvìzda A je mnohem jasnìjší než promìnná, která je støednì jasnìjší než srovnávací hvìzda B. Jasnìjší srovnávací hvìzda se píše vždy doleva od promìnné a slabší doprava. To, kolik èiní rozdíl jasností mezi danými hvìzdami, tedy kolik je mezi nimi odhadních stupòù, se píše mezi symboly hvìzd. Napøíklad si ukažme situaci na obrázku 1. Srovnávací hvìzda A je oèividnì jasnìjší než promìnná hvìzda a srovnávací hvìzda B je slabší než promìnná hvìzda. 2

4 obr. 1 Odhad by v tomto pøípadì znìl asi A3V4B. Ještì nesmíme zapomenout zaznamenat si èas, kdy jsme pozorovali - napø 19:14 UT (svìtový èas). Na tomto místì by bylo dobré se také zmínit o další metodì, jak urèit relativní slabost promìnné hvìzdy vùèi srovnávacím hvìzdám. V tabulce 1 jsou popsány definice odhadních stupòù 0 až 4, èili je zde popsán jakýsi absolutní vjem lidského oka. V praxi se však ukazuje, že lidské oko (respektive mozek) lépe dokáže rozpoznat pomìr jasností než jejich rozdíl. Proto se na každý odhad mùžete dívat jako na záznam pomìru jasností a ne rozdílù a rovnìž ho tak mùžete poøídit. Situace na obrázku 1 lze rovnìž popsat následujícím zpùsobem. Jestliže vzdálenost mezi A a V je 3, jaká potom je vzdálenost mezi V a B? Pokud se nám bude zdát vìtší, musí to logicky být èíslo vìtší než 3, tedy 4. Pokud se pozorovateli bude rozdíl mezi V a B jevit menší než rozdíl mezi A a V, musí být odhadní stupeò menší než 3. Rozdíl oproti první metodì tedy spoèívá v tom, že pøi urèování pomìrù se díváme na všechny tøi sledované hvìzdy a popisujeme jejich vzájemné rozdíly v jasnosti, kdežto v první metodì poøizujeme nejprve jeden odhad - se hvìzdou A - a potom až nezávisle urèíme odhad se hvìzdou B. Nejideálnìjší se ukazuje být kombinace obou metod. Nejprve tedy urèíme poèet odhadních stupòù mezi promìnnou hvìzdou a jednou srovnávací hvìzdou a potom se až snažíme dotvoøit odhad metodou pomìrù. 4) Hvìzdná velikost Nyní se dostáváme ke klíèové otázce. Provedeme-li odhad jasnosti mezi srovnávacími hvìzdami A a B, a napíšeme odhad ve tvaru: A3V4B, jaká bude výsledná hvìzdná velikost promìnné? K tomu, abychom mohli urèit hvìzdnou velikost promìnné hvìzdy, potøebujeme znát hodnoty hvìzdných velikostí srovnávacích hvìzd v magnitudách. Výpoèet se provádí podle vztahu pro lineární interpolaci. Pro obecný odhad XpVqY vypadá vzorec takto: kde V je jasnost promìnné hvìzdy v magnitudách, Y je hvìzdná velikost slabší srovnávací hvìzdy, X je stejný údaj pro jasnìjší srovnávací hvìzdu, p je poèet odhadních stupòù mezi jasnìjší srovnávaèkou a promìnnou a q je stejný údaj pro slabší srovnávací hvìzdu. Pro odhad A3V4B a hodnoty napøíklad A=2,0 mag, B=2,7 mag bude výsledná hvìzdná velikost promìnné 2,3 mag. Je pøitom jasné, že je-li p nebo q rovno nule, bude výsledná hvìzdná velikost promìnné rovna pøesnì hvìzdné velikosti srovnávací hvìzdì, nebo se nám na obloze zdají stejnì jasné. Odhadujeme-li s více srovnávacími hvìzdami než se dvìmi, vypoèítáme nejprve jednotlivé odhady a výsledná hvìzdná velikost promìnné bude rovna aritmetickému prùmìru všech dílèích hodnot. 3

5 5) Èas Okamžik, kdy jsme pozorováním urèili jasnost objektu vizuálním odhadem, je stejnì dùležitý údaj, jako hvìzdná velikost promìnné samotná. Lze jej zaokrouhlovat v závislosti na typu pozorované promìnné hvìzdy. Je jasné, že pøi pozorování hvìzdy typu Mira èi SR mùžeme okamžik odhadu uvést s pøesností na hodinu, nìkdy i menší. Periody svìtelných zmìn dosahují u takových hvìzd mnoha stovek dnù a ve svìtelné køivce nehraje hodina sem, hodina tam, žádnou roli. Pøesto se vyplatí zaznamenávat si èas s pøesností na minutu. Pøi náhodné pøítomnosti rychlých (sekundárních) zmìn jasnosti mùže nepøesnì zapsaný okamžik odhadu zpùsobit chybu i nìkolika desetin magnitudy. U hvìzd typù RV èi DCEP apod. je nezbytné udávat èas s pøesností na desítky minut. Periody svìtelných zmìn jsou øádovì desítky dní, ale mohou se vyskytnout i rychleji se mìnící hvìzdy. Potom platí pravidlo uvedené již výše. U zákrytových dvojhvìzd, hvìzd typu RR Lyr èi d Sct je již nutnost udávat okamžiky poøízení odhadu s pøesností na minutu, nebo zmìny jasnosti mohou být zøetelné i po nìkolika minutách. Pøi koneèném zpracování je potom nutné provádìt heliocentrickou korekci (ta dosahuje až +/- 8,3 minuty). Èas odhadu se vždy uvádí ve svìtovém èase - UT. Korekce na UT se ve støední Evropì provádí odeètením 1 hodiny od SEÈ (støedoevropský èas), respektive 2 hodin od SELÈ (støedoevropský letní èas). Napøíklad 23:05 (SELÈ) = 22:05 (SEÈ) = 21:05 (UT). Nyní máme èasový údaj odhadu ve tvaru HH:MM (sekundy není nutné udávat) - napøíklad 21:05 (UT). K dalšímu zpracování, jako je napøíklad konstrukce svìtelných køivek, je výhodné pracovat se záznamem èasu ve tvaru zlomku dne. Pozorovali jsme napøíklad v noci 7./8. dne v mìsíci, pøepoèítáme 21:05 (UT) na 7,878 (UT). Èíslo pøed desetinou èárkou je poøadové èíslo dne v mìsíci a desetinná místa dostaneme následujícím zpùsobem: 1) Pøevedeme údaj na hodiny a zlomky hodiny: /60 = 21,083 (UT) 2) Pøevedeme údaj na dny a zlomky dne: ,083/24 = 7,878 (UT) Pøi posílání pozorování do databáze (a už MEDÚZY, èi jiné organizace) je nutné udávat ještì okamžik odhadu v Juliánském Datování - JD. Pøevod dnù se provádí napøíklad pomocí roèenky, kde je pro každý den v pøíslušném roce uvedeno i JD (v tabulce sluneèních východù a západù). Pøevod hodiny se provádí jednoduše odeètením 0,5 dne. Je to z toho dùvodu, že nový Juliánský den zaèíná v pravé poledne a ne o pùlnoci, jako v našem kalendáøi. Takže pokud jsme pozorovali v noci 7./ a odhad byl proveden ve 21:05 (UT), bude obèanské datum ,878 (UT) a Juliánské datum ,378. 6) Specifika pozorování (a jeho zpracovávání) zákrytových dvojhvìzd Pøi pozorování zákrytových dvojhvìzd, které organizuje B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd ÈAS, vìtšinou narážíme na fakt, že neznáme hvìzdné velikosti srovnávacích hvìzd a nemùžeme tedy vypoèítat hvìzdnou velikost promìnné. Naštìstí nás u hvìzd tohoto typu zajímá pouze okamžik minima jasnosti a absolutní zmìny jasnosti zjiš ovat nemusíme. Pomáháme si tedy následujícím zpùsobem. A) Bìhem noci napozorujeme øadu odhadù (minimálnì 9), které pokrývají èasový úsek, v nìmž mìlo dojít k poklesu jasnosti. Odhady provádíme nepravidelnì v èasových odstupech od 10 minut do 60 minut (záleží na délce minima). Zapisujeme vždy èas (v UT) a odhad ve tvaru ApVqB. B) Protože neznáme hvìzdné velikosti srovnávacích hvìzd, urèíme si relativní škálu slabostí. Nejjasnìjší hvìzdu položíme rovnu nule (A = 0,0) Zjistíme, ve kterých pøípadech jsme odhadovali mezi srovnávacími hvìzdami A a B. Ve všech tìchto odhadech seèteme p + q a všechny souèty seèteme dohromady. Vydìlíme takto získané èíslo poètem seètených odhadù a získáme tak prùmìrný rozdíl jasností mezi srovnávacími hvìzdami A a B. Tento rozdíl pøièteme k hodnotì slabosti A (v našem pøípadì je A= 0,0) a dostaneme slabost B. Napøíklad vyjde-li nám prùmìrný 4

6 rozdíl mezi A a B 8,5 odhadních stupòù, je B = 8,5. Takto pokraèujeme u další srovnávací hvìzdy až dostaneme hodnoty slabostí všech srovnávacích hvìzd. Vždy pøièítáme poèet odhadních stupòù k pøedchozí srovnávací hvìzdì. Poèítáme-li napøíklad slabost C, spoèítáme si prùmìrný rozdíl jasností mezi B a C a výsledek pøièteme k hodnotì B. Poèítáme-li srovnávací hvìzdu D, spoèteme rozdíl její jasnosti od C, atd. C) Vypoèítáme si hodnoty slabostí promìnné hvìzdy pro všechny odhady. To provedeme pøesnì podle návodu popsaného výše, jen místo hvìzdných velikostí srovnávacích hvìzd dosazujeme zjištìné slabosti. D) Abychom zjistili pøesný okamžik minima jasnosti, musíme si sestrojit svìtelnou køivku. Vyneseme si tedy graf, kde na ose x bude èas (v UT) a na ose y budou vypoèítané relativní slabosti promìnné. E) Máme-li sestrojenou svìtelnou køivku (mìla by mít tvar symetrického minima), pøekreslíme osu x a všechny body na pauzovací papír. Ten pøevrátíme a pøiložíme na pùvodní graf. Pøekryjeme osy x na pouzovacím papíøe a na podkladu. Posunujeme vzájemnì oba papíry po ose x do té doby, než se minima nejlépe kryjí. Vyznaèíme si èasový okamžik, pro který toto platí (musí se pøekrývat na podkladu i na pauzovacím papíøe). Tak dostaneme okamžik minima jasnosti. F) Závìreèný krok pøedstavuje vyplnìní PROTOKOLU pro pozorování zákrytových dvojhvìzd a odeslání poštou do centrální databáze v Brnì na Hvìzdárnì Mikuláše Koperníka, Kraví hora 2, , Brno k rukám RNDr. Miloslava Zejdy. POZN.) Body B) až F) mohou být nahrazeny použitím speciálního software - Gorgona (autor Ing. M. Artim) 7) Èeho se vyvarovat! Pøi vizuálním pozorování se lze dopustit mnoha chyb, které mohou zcela znehodnotit vynaložené úsilí. Nìkterým chybám však lze pøedejít, bude-li o nich pozorovatel vìdìt a budeli pozorovat peèlivì. Velmi èastou chybou zaèínajících pozorovatelù je porovnávání promìnné a srovnávací hvìzdy, pøièemž pozorovatel nepøejíždí pohledem od jedné ke druhé, ale dívá se tøeba mezi obì hvìzdy. V takovém pøípadì dopadá svìtlo od každé hvìzdy na jiné místo sítnice, které je jinak citlivé. Tímto zpùsobem mohou vzniknout chyby až 0,5 manitudy. Je nutné pozorovat obì srovnávané hvìzdy pod stejným úhlem! Špatný výbìr srovnávacích hvìzd. Nìkteøí zaèínající pozorovatelé si myslí, že když si mají vybrat nejbližší srovnávací hvìzdy, znamená to nejbližší úhlovì. To je samozøejmì mýlka. Mluví-li se o nejbližších srovnávacích hvìzdách, myslí se tím používání srovnávacích hvìzd, které jsou jasnostnì nejbližší. V praxi to znamená, že pokud jsou na mapce srovnávací hvìzdy A,B,C,D,E,F a G, je nejlépe používat vždy následující srovnávací hvìzdu a nepøeskakovat. Nachází-li se promìnná jasnostnì mezi C a D, je nutné používat právì tyto nejbližší srovnávací hvìzdy a nedìlat odhad mezi A a F. Tím neuvìøitelnì narùstá chyba. Dalším kamenem úrazu pøi odhadování bývá špatná volba pozorovacího pøístroje. Mnohem hùøe se odhadují velmi jasné hvìzdy, než slabé body. Samozøejmì, když tu slabouèkou hvìzdièku témìø nevidíme, roste chyba také. V následující tabulce uvádíme vhodné pøístroje pro pøíslušné rozsahy jasností hvìzd. 5 V (mag) pøístroj 0-4 oko 4-8 triedr 8-11 binar, pøístroje s velikostí okolo 10 cm cm - 20 cm pøístroje 12 a více další tabulka 2

7 Je také dùležité, aby srovnávací a promìnná hvìzda byly v okamžiku odhadování stejnì daleko od støedu zorného pole, respektive od jeho okraje. Tím se odstraní zeslabování svìtla u okraje zorného pole. Pøi pozorování zákrytových dvojhvìzd se rovnìž èasto stává, že pozorovatel nejprve udìlá odhad mezi A a B, potom mezi A a C a nakonec se opìt vrátí k prvnímu schématu. Takové pozorování pozdìji nelze zpracovat zpùsobem popsaným v kapitole 6)! Vždy odhadujte mezi stejnými hvìzdami (u zákrytových dvojhvìzd). Pokud už jednou pøeskoèíte nìjakou srovnávací hvìzdu, nevracejte se k ní a v dané noci už ji nepoužívejte. Subjektivní ovlivnìní. Pozorovatelé zákrytových dvojhvìzd bývají èasto ovlivnìni faktem, že vìdí, jak se bude promìnná hvìzda chovat a podvìdomì se snaží upravovat a opravovat to co vidí na to, co by mìli vidìt. To je ovšem zásadní chyba, protože takové pozorování má mizivou hodnotu a èasto bývá špatné. Pokoušejte se zapomínat pøedcházející odhady a rovnìž i pøibližný okamžik, kdy má mít hvìzda minimum. Mohlo by se vám stát, že narazíte na promìnnou hvìzdu, která zmìnila periodu a pøedpovìï je tedy zcela špatná. Vždy si zapisujte pouze to co skuteènì vidíte a ne to, co by jste mìli vidìt. Nyní jste pøipraveni vyzkoušet si pozorování promìnné hvìzdy témìø v reálu - použijte náš pozorovací TRENAŽÉR. Oficiální server promìnných hvìzd v ÈR: - vše co chcete vìdìt o promìnných hvìzdách - 6

8 PØÍLOHA - pozorovací trenažér Na následující sekvenci snímkù si mùžete vyzkoušet vizuální pozorování zákrytové dvojhvìzdy LV Aur ( mag). Jedná se o CCD pozorování Ing. Jana Šafáøe poøízené v noci 4./ na Hvìzdárnì M.Koperníka v Brnì pomocí 40cm reflectoru s CCD kamerou ST7 bez filtru. Každá expozice trvala 60s. Snímky jsou zpøeházené, takže není pravda, že první snímek byl první poøízený. Nebudete tudíž moci být subjektivnì ovlivnìni vìdomím, že hvìzda má nejprve klesat a poté stoupat. Zapište si vždy jen odhad a èas. S T A R T datum: 4./ UT UT UT 7

9 22 58 UT UT UT UT 8

10 23 57 UT UT UT Nyní si mùžete zpracovat pozorování podle pokynù v úvodní teoretické èásti. Správný výsledek, který zjistil Ing. Šafáø je Tmin= 21h 51min +/- 5min. 9

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat

Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 47: 159 178, 2012 159 Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat Notes to the use of mean Ellenberg indicator values

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu Obsah Úvod...9 1. Pøedmìt sociologie životního zpùsobu...11 1.1 Pojmy, kterými se vyjadøuje zpùsob života...12 1.1.1 Životní zpùsob, životní styl, životní sloh...13 1.1.2 Životní úroveò a kvalita života...20

Více

Èím mìøit variabilitu okolo harmonického pmmìruxl. Václav Èermák

Èím mìøit variabilitu okolo harmonického pmmìruxl. Václav Èermák ,./ 'B~l~fAnll Èeské Statistické Spoleènosti t.1. /eden2002, roèník 13 Motto: "Vždy je to tak prosté, paní Watsonová!" (Z rozhlasového detektivního seriálu) Èím mìøit variabilitu okolo harmonického pmmìruxl

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù Pøeklady a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù JTP Jednota tlumoèníkù a pøekladatelù www.jtpunion.org ITI Institute of Translation & Interpreting www.iti.org.uk Pro zákazníky, kteøí neznají jazyk,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Nabíjeèka olovìných akumulátorù ze zdroje PC Václav Doležal (dolezv1@seznam.cz) Pøi návrhu nabíjeèky jsem se chtìl vyhnout lineárnímu zdroji s tìžkým a drahým sí ovým transformátorem a malou celkovou úèinností.

Více

Laboratorní zdroj KAZ 2 0 až 40 V/0 až 2 A Návodù ke stavbì zdrojù bylo již uveøejnìno mnoho. Regulace napìtí pracuje vìtšinou bez problémù, horší je to s indikací proudového omezení a regulací výstupního

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Zde se dozvíte, jak udìlat z odpadù snadno a levnì kvalitní hnojivo. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Autoøi textu: Ivo Kropáèek, Hnutí DUHA Jan Habart,

Více

Spektrální vlastnosti rodin planetek podle přehlídky Sloan Digital Sky Survey

Spektrální vlastnosti rodin planetek podle přehlídky Sloan Digital Sky Survey Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra Fyziky Spektrální vlastnosti rodin planetek podle přehlídky Sloan Digital Sky Survey Bakalářská práce Autor: Lenka Trojanová Studijní program: M 7530

Více

Jak se dìlá kniha. Technický základ pro knihovníky. Jan Homola. Papírová kniha je tvoøena tøemi souèástmi:

Jak se dìlá kniha. Technický základ pro knihovníky. Jan Homola. Papírová kniha je tvoøena tøemi souèástmi: Jak se dìlá kniha Technický základ pro knihovníky Jan Homola Papírová kniha je tvoøena tøemi souèástmi: 1) duševní 2) papírová - tištìná 3) vazba - knihaøská Papíry Kvalitu knihy ovlivòuje ze znaèné míry

Více

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami Podìkování za spolupráci patøí firmì top vision s.r.o., poøádající odborná fóra, diskusní setkání, otevøené tréninky a semináøe i akce pøipravované pøímo na míru ve všech oborech øízení. www.topvision.cz

Více

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček)

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) 1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Strana 1 (z 137) 2 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Autor knihy - Ludvík TUČEK, výtvarník, * 29. května 1942 v Kolíně. V roce 1977 byla v USA zachycena mimozemská zpráva

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více