B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd pøi B.R.N.O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd pøi B.R.N.O."

Transkript

1 Vizuální pozorování promìnných hvìzd - malá pøíruèka pro zaèáteèníky - B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd pøi B.R.N.O.

2 Obsah Úvod... 2 Odhadní stupeò... 2 Vizuální odhad... 2 Hvìzdná velikost... 3 Èas... 4 Specifika pozorování (a jeho zpracovávání) zákrytových dvojhvìzd... 4 Èeho se vyvarovat!... 5 Pøíloha - trenažér... 7 Texty napsal: Luboš Brát, 1998 Snímky pro TRENAŽÉR poskytl: Ing. Jan Šafáø, 1998 Sazba: Luboš Brát, 1998

3 1) Úvod Pokud se o nìkom øekne, že vizuálnì pozoruje promìnné hvìzdy, znamená to, že se dotyèný dívá na oblohu - mùže jen oèima nebo si pomáhá dalekohledem - a porovnává, jak jasná se mu jeví promìnná hvìzda vzhledem k okolním hvìzdám (s konstantní jasností). Zda je slabší, stejnì jasná nebo jasnìjší než urèitá srovnávací hvìzda. Výstupem této èinnosti je tzv. vizuální odhad, ze kterého lze vypoèítat (viz. dále) hvìzdnou velikost promìnné v magnitudách. A jak poøídit takový odhad jasnost si ukážeme právì v této pøíruèce. 2) Odhadní stupeò To, jak jasná se jeví vizuálnímu pozorovateli promìnná hvìzda vzhledem ke srovnávací hvìzdì, popisuje tzv. odhadní stupeò. Podle toho, jak velký je tento rozdíl, používáme odhadní stupnì 0, 1, 2, 3 a 4. To, který odhadní stupeò pozorovatel použije, závisí pouze na nìm a urèuje ho doslova od oka. Zde jsou definice, které pomáhají pozorovateli urèit odhadní stupeò. AS Definièní popis rozdílu slabostí srovnávaných s hvìzd zápis Hvìzda A se jeví stejnì slabá jako j hvìzda B nebo se chvílemi zdá støídavì nepatrnì slabší a nepatrnì jasnìjší než hvìzda B. A0B Pøi bedlivém pozorování se hvìzda A jeví èastìji jasnìjší než stejnì jasná jako hvìzda B, jen vyjímeènì se jeví hvìzda B A1B jasnìjší než hvìzda A. Hvìzda A se jeví takøka vždy o málo jasnìjší než hvìzda B. Jen zøídka se zdá, že se jejich slabosti rovnají. A2B 3 Hvìzda A se na první pohled jeví jasnìjší než hvìzda B. A3B 4 Hvìzda A je výraznì jasnìjší nežž hvìzda B. A4B tabulka 1 3) Vizuální odhad Abychom mohli pøesnì stanovit, jakou hvìzdnou velikost má promìnná hvìzda v daném èasovém okamžiku, musíme srovnat jasnost promìnné se dvìmi srovnávacími hvìzdami - s jednou jasnìjší a s jednou slabší než je promìnná. Oznaèíme-li si symbolicky promìnnou hvìzdu V, a jasnìjší srovnávací hvìzdu A a slabší B, mùže vypadat odhad jasnosti tøeba takto: A 4 V 2 B To znamená, že srovnávací hvìzda A je mnohem jasnìjší než promìnná, která je støednì jasnìjší než srovnávací hvìzda B. Jasnìjší srovnávací hvìzda se píše vždy doleva od promìnné a slabší doprava. To, kolik èiní rozdíl jasností mezi danými hvìzdami, tedy kolik je mezi nimi odhadních stupòù, se píše mezi symboly hvìzd. Napøíklad si ukažme situaci na obrázku 1. Srovnávací hvìzda A je oèividnì jasnìjší než promìnná hvìzda a srovnávací hvìzda B je slabší než promìnná hvìzda. 2

4 obr. 1 Odhad by v tomto pøípadì znìl asi A3V4B. Ještì nesmíme zapomenout zaznamenat si èas, kdy jsme pozorovali - napø 19:14 UT (svìtový èas). Na tomto místì by bylo dobré se také zmínit o další metodì, jak urèit relativní slabost promìnné hvìzdy vùèi srovnávacím hvìzdám. V tabulce 1 jsou popsány definice odhadních stupòù 0 až 4, èili je zde popsán jakýsi absolutní vjem lidského oka. V praxi se však ukazuje, že lidské oko (respektive mozek) lépe dokáže rozpoznat pomìr jasností než jejich rozdíl. Proto se na každý odhad mùžete dívat jako na záznam pomìru jasností a ne rozdílù a rovnìž ho tak mùžete poøídit. Situace na obrázku 1 lze rovnìž popsat následujícím zpùsobem. Jestliže vzdálenost mezi A a V je 3, jaká potom je vzdálenost mezi V a B? Pokud se nám bude zdát vìtší, musí to logicky být èíslo vìtší než 3, tedy 4. Pokud se pozorovateli bude rozdíl mezi V a B jevit menší než rozdíl mezi A a V, musí být odhadní stupeò menší než 3. Rozdíl oproti první metodì tedy spoèívá v tom, že pøi urèování pomìrù se díváme na všechny tøi sledované hvìzdy a popisujeme jejich vzájemné rozdíly v jasnosti, kdežto v první metodì poøizujeme nejprve jeden odhad - se hvìzdou A - a potom až nezávisle urèíme odhad se hvìzdou B. Nejideálnìjší se ukazuje být kombinace obou metod. Nejprve tedy urèíme poèet odhadních stupòù mezi promìnnou hvìzdou a jednou srovnávací hvìzdou a potom se až snažíme dotvoøit odhad metodou pomìrù. 4) Hvìzdná velikost Nyní se dostáváme ke klíèové otázce. Provedeme-li odhad jasnosti mezi srovnávacími hvìzdami A a B, a napíšeme odhad ve tvaru: A3V4B, jaká bude výsledná hvìzdná velikost promìnné? K tomu, abychom mohli urèit hvìzdnou velikost promìnné hvìzdy, potøebujeme znát hodnoty hvìzdných velikostí srovnávacích hvìzd v magnitudách. Výpoèet se provádí podle vztahu pro lineární interpolaci. Pro obecný odhad XpVqY vypadá vzorec takto: kde V je jasnost promìnné hvìzdy v magnitudách, Y je hvìzdná velikost slabší srovnávací hvìzdy, X je stejný údaj pro jasnìjší srovnávací hvìzdu, p je poèet odhadních stupòù mezi jasnìjší srovnávaèkou a promìnnou a q je stejný údaj pro slabší srovnávací hvìzdu. Pro odhad A3V4B a hodnoty napøíklad A=2,0 mag, B=2,7 mag bude výsledná hvìzdná velikost promìnné 2,3 mag. Je pøitom jasné, že je-li p nebo q rovno nule, bude výsledná hvìzdná velikost promìnné rovna pøesnì hvìzdné velikosti srovnávací hvìzdì, nebo se nám na obloze zdají stejnì jasné. Odhadujeme-li s více srovnávacími hvìzdami než se dvìmi, vypoèítáme nejprve jednotlivé odhady a výsledná hvìzdná velikost promìnné bude rovna aritmetickému prùmìru všech dílèích hodnot. 3

5 5) Èas Okamžik, kdy jsme pozorováním urèili jasnost objektu vizuálním odhadem, je stejnì dùležitý údaj, jako hvìzdná velikost promìnné samotná. Lze jej zaokrouhlovat v závislosti na typu pozorované promìnné hvìzdy. Je jasné, že pøi pozorování hvìzdy typu Mira èi SR mùžeme okamžik odhadu uvést s pøesností na hodinu, nìkdy i menší. Periody svìtelných zmìn dosahují u takových hvìzd mnoha stovek dnù a ve svìtelné køivce nehraje hodina sem, hodina tam, žádnou roli. Pøesto se vyplatí zaznamenávat si èas s pøesností na minutu. Pøi náhodné pøítomnosti rychlých (sekundárních) zmìn jasnosti mùže nepøesnì zapsaný okamžik odhadu zpùsobit chybu i nìkolika desetin magnitudy. U hvìzd typù RV èi DCEP apod. je nezbytné udávat èas s pøesností na desítky minut. Periody svìtelných zmìn jsou øádovì desítky dní, ale mohou se vyskytnout i rychleji se mìnící hvìzdy. Potom platí pravidlo uvedené již výše. U zákrytových dvojhvìzd, hvìzd typu RR Lyr èi d Sct je již nutnost udávat okamžiky poøízení odhadu s pøesností na minutu, nebo zmìny jasnosti mohou být zøetelné i po nìkolika minutách. Pøi koneèném zpracování je potom nutné provádìt heliocentrickou korekci (ta dosahuje až +/- 8,3 minuty). Èas odhadu se vždy uvádí ve svìtovém èase - UT. Korekce na UT se ve støední Evropì provádí odeètením 1 hodiny od SEÈ (støedoevropský èas), respektive 2 hodin od SELÈ (støedoevropský letní èas). Napøíklad 23:05 (SELÈ) = 22:05 (SEÈ) = 21:05 (UT). Nyní máme èasový údaj odhadu ve tvaru HH:MM (sekundy není nutné udávat) - napøíklad 21:05 (UT). K dalšímu zpracování, jako je napøíklad konstrukce svìtelných køivek, je výhodné pracovat se záznamem èasu ve tvaru zlomku dne. Pozorovali jsme napøíklad v noci 7./8. dne v mìsíci, pøepoèítáme 21:05 (UT) na 7,878 (UT). Èíslo pøed desetinou èárkou je poøadové èíslo dne v mìsíci a desetinná místa dostaneme následujícím zpùsobem: 1) Pøevedeme údaj na hodiny a zlomky hodiny: /60 = 21,083 (UT) 2) Pøevedeme údaj na dny a zlomky dne: ,083/24 = 7,878 (UT) Pøi posílání pozorování do databáze (a už MEDÚZY, èi jiné organizace) je nutné udávat ještì okamžik odhadu v Juliánském Datování - JD. Pøevod dnù se provádí napøíklad pomocí roèenky, kde je pro každý den v pøíslušném roce uvedeno i JD (v tabulce sluneèních východù a západù). Pøevod hodiny se provádí jednoduše odeètením 0,5 dne. Je to z toho dùvodu, že nový Juliánský den zaèíná v pravé poledne a ne o pùlnoci, jako v našem kalendáøi. Takže pokud jsme pozorovali v noci 7./ a odhad byl proveden ve 21:05 (UT), bude obèanské datum ,878 (UT) a Juliánské datum ,378. 6) Specifika pozorování (a jeho zpracovávání) zákrytových dvojhvìzd Pøi pozorování zákrytových dvojhvìzd, které organizuje B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd ÈAS, vìtšinou narážíme na fakt, že neznáme hvìzdné velikosti srovnávacích hvìzd a nemùžeme tedy vypoèítat hvìzdnou velikost promìnné. Naštìstí nás u hvìzd tohoto typu zajímá pouze okamžik minima jasnosti a absolutní zmìny jasnosti zjiš ovat nemusíme. Pomáháme si tedy následujícím zpùsobem. A) Bìhem noci napozorujeme øadu odhadù (minimálnì 9), které pokrývají èasový úsek, v nìmž mìlo dojít k poklesu jasnosti. Odhady provádíme nepravidelnì v èasových odstupech od 10 minut do 60 minut (záleží na délce minima). Zapisujeme vždy èas (v UT) a odhad ve tvaru ApVqB. B) Protože neznáme hvìzdné velikosti srovnávacích hvìzd, urèíme si relativní škálu slabostí. Nejjasnìjší hvìzdu položíme rovnu nule (A = 0,0) Zjistíme, ve kterých pøípadech jsme odhadovali mezi srovnávacími hvìzdami A a B. Ve všech tìchto odhadech seèteme p + q a všechny souèty seèteme dohromady. Vydìlíme takto získané èíslo poètem seètených odhadù a získáme tak prùmìrný rozdíl jasností mezi srovnávacími hvìzdami A a B. Tento rozdíl pøièteme k hodnotì slabosti A (v našem pøípadì je A= 0,0) a dostaneme slabost B. Napøíklad vyjde-li nám prùmìrný 4

6 rozdíl mezi A a B 8,5 odhadních stupòù, je B = 8,5. Takto pokraèujeme u další srovnávací hvìzdy až dostaneme hodnoty slabostí všech srovnávacích hvìzd. Vždy pøièítáme poèet odhadních stupòù k pøedchozí srovnávací hvìzdì. Poèítáme-li napøíklad slabost C, spoèítáme si prùmìrný rozdíl jasností mezi B a C a výsledek pøièteme k hodnotì B. Poèítáme-li srovnávací hvìzdu D, spoèteme rozdíl její jasnosti od C, atd. C) Vypoèítáme si hodnoty slabostí promìnné hvìzdy pro všechny odhady. To provedeme pøesnì podle návodu popsaného výše, jen místo hvìzdných velikostí srovnávacích hvìzd dosazujeme zjištìné slabosti. D) Abychom zjistili pøesný okamžik minima jasnosti, musíme si sestrojit svìtelnou køivku. Vyneseme si tedy graf, kde na ose x bude èas (v UT) a na ose y budou vypoèítané relativní slabosti promìnné. E) Máme-li sestrojenou svìtelnou køivku (mìla by mít tvar symetrického minima), pøekreslíme osu x a všechny body na pauzovací papír. Ten pøevrátíme a pøiložíme na pùvodní graf. Pøekryjeme osy x na pouzovacím papíøe a na podkladu. Posunujeme vzájemnì oba papíry po ose x do té doby, než se minima nejlépe kryjí. Vyznaèíme si èasový okamžik, pro který toto platí (musí se pøekrývat na podkladu i na pauzovacím papíøe). Tak dostaneme okamžik minima jasnosti. F) Závìreèný krok pøedstavuje vyplnìní PROTOKOLU pro pozorování zákrytových dvojhvìzd a odeslání poštou do centrální databáze v Brnì na Hvìzdárnì Mikuláše Koperníka, Kraví hora 2, , Brno k rukám RNDr. Miloslava Zejdy. POZN.) Body B) až F) mohou být nahrazeny použitím speciálního software - Gorgona (autor Ing. M. Artim) 7) Èeho se vyvarovat! Pøi vizuálním pozorování se lze dopustit mnoha chyb, které mohou zcela znehodnotit vynaložené úsilí. Nìkterým chybám však lze pøedejít, bude-li o nich pozorovatel vìdìt a budeli pozorovat peèlivì. Velmi èastou chybou zaèínajících pozorovatelù je porovnávání promìnné a srovnávací hvìzdy, pøièemž pozorovatel nepøejíždí pohledem od jedné ke druhé, ale dívá se tøeba mezi obì hvìzdy. V takovém pøípadì dopadá svìtlo od každé hvìzdy na jiné místo sítnice, které je jinak citlivé. Tímto zpùsobem mohou vzniknout chyby až 0,5 manitudy. Je nutné pozorovat obì srovnávané hvìzdy pod stejným úhlem! Špatný výbìr srovnávacích hvìzd. Nìkteøí zaèínající pozorovatelé si myslí, že když si mají vybrat nejbližší srovnávací hvìzdy, znamená to nejbližší úhlovì. To je samozøejmì mýlka. Mluví-li se o nejbližších srovnávacích hvìzdách, myslí se tím používání srovnávacích hvìzd, které jsou jasnostnì nejbližší. V praxi to znamená, že pokud jsou na mapce srovnávací hvìzdy A,B,C,D,E,F a G, je nejlépe používat vždy následující srovnávací hvìzdu a nepøeskakovat. Nachází-li se promìnná jasnostnì mezi C a D, je nutné používat právì tyto nejbližší srovnávací hvìzdy a nedìlat odhad mezi A a F. Tím neuvìøitelnì narùstá chyba. Dalším kamenem úrazu pøi odhadování bývá špatná volba pozorovacího pøístroje. Mnohem hùøe se odhadují velmi jasné hvìzdy, než slabé body. Samozøejmì, když tu slabouèkou hvìzdièku témìø nevidíme, roste chyba také. V následující tabulce uvádíme vhodné pøístroje pro pøíslušné rozsahy jasností hvìzd. 5 V (mag) pøístroj 0-4 oko 4-8 triedr 8-11 binar, pøístroje s velikostí okolo 10 cm cm - 20 cm pøístroje 12 a více další tabulka 2

7 Je také dùležité, aby srovnávací a promìnná hvìzda byly v okamžiku odhadování stejnì daleko od støedu zorného pole, respektive od jeho okraje. Tím se odstraní zeslabování svìtla u okraje zorného pole. Pøi pozorování zákrytových dvojhvìzd se rovnìž èasto stává, že pozorovatel nejprve udìlá odhad mezi A a B, potom mezi A a C a nakonec se opìt vrátí k prvnímu schématu. Takové pozorování pozdìji nelze zpracovat zpùsobem popsaným v kapitole 6)! Vždy odhadujte mezi stejnými hvìzdami (u zákrytových dvojhvìzd). Pokud už jednou pøeskoèíte nìjakou srovnávací hvìzdu, nevracejte se k ní a v dané noci už ji nepoužívejte. Subjektivní ovlivnìní. Pozorovatelé zákrytových dvojhvìzd bývají èasto ovlivnìni faktem, že vìdí, jak se bude promìnná hvìzda chovat a podvìdomì se snaží upravovat a opravovat to co vidí na to, co by mìli vidìt. To je ovšem zásadní chyba, protože takové pozorování má mizivou hodnotu a èasto bývá špatné. Pokoušejte se zapomínat pøedcházející odhady a rovnìž i pøibližný okamžik, kdy má mít hvìzda minimum. Mohlo by se vám stát, že narazíte na promìnnou hvìzdu, která zmìnila periodu a pøedpovìï je tedy zcela špatná. Vždy si zapisujte pouze to co skuteènì vidíte a ne to, co by jste mìli vidìt. Nyní jste pøipraveni vyzkoušet si pozorování promìnné hvìzdy témìø v reálu - použijte náš pozorovací TRENAŽÉR. Oficiální server promìnných hvìzd v ÈR: - vše co chcete vìdìt o promìnných hvìzdách - 6

8 PØÍLOHA - pozorovací trenažér Na následující sekvenci snímkù si mùžete vyzkoušet vizuální pozorování zákrytové dvojhvìzdy LV Aur ( mag). Jedná se o CCD pozorování Ing. Jana Šafáøe poøízené v noci 4./ na Hvìzdárnì M.Koperníka v Brnì pomocí 40cm reflectoru s CCD kamerou ST7 bez filtru. Každá expozice trvala 60s. Snímky jsou zpøeházené, takže není pravda, že první snímek byl první poøízený. Nebudete tudíž moci být subjektivnì ovlivnìni vìdomím, že hvìzda má nejprve klesat a poté stoupat. Zapište si vždy jen odhad a èas. S T A R T datum: 4./ UT UT UT 7

9 22 58 UT UT UT UT 8

10 23 57 UT UT UT Nyní si mùžete zpracovat pozorování podle pokynù v úvodní teoretické èásti. Správný výsledek, který zjistil Ing. Šafáø je Tmin= 21h 51min +/- 5min. 9

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

KONSTRUKCE INDEXÙ ÈESKÉHO DLUHOPISOVÉHO TRHU

KONSTRUKCE INDEXÙ ÈESKÉHO DLUHOPISOVÉHO TRHU KONSTRUKCE INDEXÙ ÈESKÉHO DLUHOPISOVÉHO TRHU Zuzana Svobodová Ústav veøejné správy, Fakulta ekonomicko správní, Univerzita Pardubice The best way how to describe development of any capital market is to

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Orientaèní mapa (na výšku 50 ) Mapa pro hledáèek (zobrazené zorné pole 4 ) Galaxie

Orientaèní mapa (na výšku 50 ) Mapa pro hledáèek (zobrazené zorné pole 4 ) Galaxie M31 And v Andromede NGC 224 Orientaèní mapa (na výšku 50 ) Mapa pro hledáèek (zobrazené zorné pole 4 ) M31 And v Andromede NGC 224 Podrobná mapka (zorné pole 4 a 30 ) Informace Rektascenze: 0h 43m 3s Deklinace:

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Průvodce pozorováním noční oblohy pro projekt Globe at Night

Průvodce pozorováním noční oblohy pro projekt Globe at Night Průvodce pozorováním noční oblohy pro projekt Globe at Night Celosvětový projekt GLOBE at Night nabízí možnost zapojit se do jednoduchého pozorování, které pomáhá mapovat světelné znečištění po celém světě.

Více

Srovnání metod NT-proBNP (Roche) a BNP (Abbott)

Srovnání metod NT-proBNP (Roche) a BNP (Abbott) MUDr. Jaroslava Ambrožová, Oddìlení klinické biochemie a hematologie, Nemocnice Prachatice Srovnání metod NT-proBNP (Roche) a BNP (Abbott) Motto: Statistika nuda je, má však cenné údaje aneb, jak používat

Více

Matematika. Poèetní operace v oboru do

Matematika. Poèetní operace v oboru do Matematika Pøíspìvek pøidal Administrator Wednesday, 12 October 2011 Aktualizováno Monday, 10 December 2012 Poèetní operace v oboru do 100 000 Slovní úlohy Zaokrouhlování 10, 100, 1 000 a 10 000 v oboru

Více

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje Logistická etiketa Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje významný nástroj zvyšující efektivitu, rychlost a pøesnost èinností

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001.

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001 Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy s vìtším zbytkovým em než

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM 8. a. kvìtna Booklet 8. a. kvìtna sudoku kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: minut A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku 9x9...7 bodù B. Diagonální sudoku

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Filip Hroch. Astronomické pozorování. Filip Hroch. Výpočet polohy planety. Drahové elementy. Soustava souřadnic. Pohyb po elipse

Filip Hroch. Astronomické pozorování. Filip Hroch. Výpočet polohy planety. Drahové elementy. Soustava souřadnic. Pohyb po elipse ÚTFA,Přírodovědecká fakulta MU, Brno, CZ březen 2005 březnového tématu Březnové téma je věnováno klasické sférické astronomii. Úkol se skládá z měření, výpočtu a porovnání výsledků získaných v obou částech.

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v =

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v = 24. roèník, úloha V. E... strunatci (8 bodù; prùmìr 4,80; øe¹ilo 5 studentù) Vytvoøte si zaøízení, na kterém bude moci být upevnìna struna (èi gumièka) s promìnlivou délkou tak, ¾e bude napínána stále

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze konektor sí ového zdroje (sí ový zdroj obj.è. 0554.0088) Doporuèeno pro dlouhá mìøení. dvouøádkový dispej Hold/Max/Min zap/vyp START/STOP

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VLASTNOSTI PLOŠNÝCH SPOJÙ

VLASTNOSTI PLOŠNÝCH SPOJÙ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

kap..2 Plochy (Surfaces) Plochy jsou rozšíøením NURBS køivek. Zatímco køivka NURBS používala jednorozmìrnou interpolaci (U), u ploch je navíc pøidán d

kap..2 Plochy (Surfaces) Plochy jsou rozšíøením NURBS køivek. Zatímco køivka NURBS používala jednorozmìrnou interpolaci (U), u ploch je navíc pøidán d Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických GS1 DataMatrix GS1 BarCodes Datové nosièe vyvinuté na 2D bázi pøedstavují možnost kódování vysokého poètu dat na omezeném prostoru. Stávají se tak ideálním øešením pro mnoho praktických aplikací globálnì

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Pojednání o měření jasu L20

Pojednání o měření jasu L20 Pojednání o měření jasu L20 V následujícím textu se popisují některé aspekty, které bývají při měření jasu L20 zdrojem chyb či nepřesností. Mimo jiné se dokazuje nevhodnost převádění frekvenčního signálu

Více

Vývody kontaktù ovládacích obvodù stykaèù a pomocného napájení jsou na svorkovém poli, jak je obvyklé u pøstrojù modulového provedení. Provedení èelní

Vývody kontaktù ovládacích obvodù stykaèù a pomocného napájení jsou na svorkovém poli, jak je obvyklé u pøstrojù modulového provedení. Provedení èelní REGULÁTORY ODBÌRU ELEKTRICKÉ ENERGIE ØADY HJ Úvodem Poplatky za odebranou elektrickou energii se stávají jednou z významných položek vydání jak podnikatelských subjektù, tak i každé domácnosti. Jsou složeny

Více

1 Co jste o sluneèních hodinách nevìdìli?

1 Co jste o sluneèních hodinách nevìdìli? 1 Co jste o sluneèních hodinách nevìdìli? 1.1 Měsíční hodiny Drahomíra Pecinová Sluneční hodiny různých typů můžeme doplnit měsíčními hodinami a rozšířit tak jejich použití i na noci, kdy svítí Měsíc.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Matematické modelování dopravního proudu

Matematické modelování dopravního proudu Matematické modelování dopravního proudu Ondřej Lanč, Alena Girglová, Kateřina Papežová, Lucie Obšilová Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč lancondrej@centrum.cz Abstrakt: Cílem projektu bylo seznámení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Výsledky sèítání turistù

Výsledky sèítání turistù Výsledky sèítání turistù Metodika Kvantitativní monitoring turistického ruchu (sèítání návštìvníkù) probíhal na pøedem vybraných lokalitách Kunratického lesa a Obory Hvìzda. Sbìr dat byl v KL provádìn

Více

Matematika II Limita a spojitost funkce, derivace

Matematika II Limita a spojitost funkce, derivace Matematika II Limita a spojitost funkce, derivace RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Prstencové a kruhové okolí bodu

Více

Datová analýza. Strana 1 ze 5

Datová analýza. Strana 1 ze 5 Strana 1 ze 5 (D1) Binární pulzar Astronomové díky systematickému hledání v posledních desetiletích objevili velké množství milisekundových pulzarů (perioda rotace 10 ms). Většinu těchto pulzarů pozorujeme

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Matematika II Lineární diferenciální rovnice

Matematika II Lineární diferenciální rovnice Matematika II Lineární diferenciální rovnice RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Lineární diferenciální rovnice Denice

Více

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT moderní nábytek za rozumné ceny kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT Vestavné skøínì Variant - fotogalerie strana 1 / 7 Vestavné skøínì

Více

Jsou hvězdy doopravdy stálice?

Jsou hvězdy doopravdy stálice? Lukáš Král Proměnné hvězdy a jejich amatérské pozorování Úvod Proměnné hvězdy vždy pro amatérské pozorovatele představovaly jedinečnou příležitost zapojit se do výzkumu vesmíru, a to i v tom případě, že

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 5 0 U k á z k a k n i h

Více

Lineární funkce, rovnice a nerovnice

Lineární funkce, rovnice a nerovnice Lineární funkce, rovnice a nerovnice 1. Lineární funkce 1.1 Základní pojmy Pojem lineární funkce Funkce je předpis, který každému číslu x z definičního oboru funkce přiřadí právě jedno číslo y Obecně je

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Operaèní postup Úrazová endoprotéza ramenního kloubu

Operaèní postup Úrazová endoprotéza ramenního kloubu Operaèní postup Úrazová endoprotéza ramenního kloubu - 1 - ÚRAZOVÁ ENDOPROTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU OBSAH Úvod... 2 Rozmìrová øada... Nástroje pro aplikaci endoprotézy... 2 3 Operaèní postup Obecné zásady

Více

Téma: Světlo a stín. Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc

Téma: Světlo a stín. Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc Téma: Světlo a stín Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc Objekty na nebeské sféře září ve viditelném spektru buď vlastním světlem(hvězdy, galaxie) nebo světlem odraženým(planety, planetky, satelity).

Více

1.0 Mìøení spotøeby tepla

1.0 Mìøení spotøeby tepla 1.0 Mìøení spotøeby tepla 1.1 Pojem minimální úèinnost užití energie Ing. Vladimír Galád - projektant Tento pojem je zaveden ve vyhl. è.150/01 Sb. a je používán v celé soustavì pøedpisù. Vzhledem k tomu,

Více

Øízený pøeklad - make

Øízený pøeklad - make Øízený pøeklad Øízený pøeklad - make - nástroj make je pùvodnì UNIXový pomocný vývoj. nástroj vzniklý v AT&T asi 1975 - úèel: zjednodušit a zautomatizovat pøeklad a sestavování (linking) vìtších projektù,

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

ASTRONOMICKÉ informace - 3/2010 Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, Rokycany

ASTRONOMICKÉ informace - 3/2010 Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, Rokycany ASTRONOMICKÉ informace - 3/2010 Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany http://hvr.cz Epsilon Aurigae Se začátkem roku 2010 končí první fáze záhadné astronomické proměny. V srpnu 2009 podali

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

1. SOUHRNNÉ INFORMACE O VAÍ KOLE 2. VÝSLEDKY ÁKÙ

1. SOUHRNNÉ INFORMACE O VAÍ KOLE 2. VÝSLEDKY ÁKÙ 1. SOUHRNNÉ INFORMACE O VAÍ KOLE Kód koly: X000 IZO: 999999999 Název koly Ulice, Mìsto Pøihláeno Zpracované ZA nebo TS 9.A 27 26 26 26 9.B 20 17 17 17 kola 47 43 43 43 Kraj 6451 5790 5802 5789 2. VÝSLEDKY

Více

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace LV X2/LV S2 pøenosný multimediální mikroprojektor Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace Lehèí, výkonnìjší a mnohem chytøejší Díky spolehlivým mobilním mikroprojektorùm spoleènosti Canon mùžete

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

Měření zrychlení volného pádu

Měření zrychlení volného pádu Měření zrychlení volného pádu Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=10 Pro tento experiment si nejprve musíme vyrobit hřeben se dvěma zuby, které budou mít stejnou šířku (např. 1 cm) a budou umístěny

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Měření zrychlení na nakloněné rovině

Měření zrychlení na nakloněné rovině Měření zrychlení na nakloněné rovině Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=5 Při návrhu tohoto experimentu jsme vyšli z jeho klasického pojetí uvedeného v [4]. Protože jsme se snažili optimalizovat

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù 2 Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001 Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù Manuál Montážní a instalaèní návod pro odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù POZNÁMKA Pozornì si pøeètìte tento manuál,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Orientaèní mapa (na výšku 50 ) Mapa pro hledáèek (zobrazené zorné pole 4 ) Planetární mlhovina

Orientaèní mapa (na výšku 50 ) Mapa pro hledáèek (zobrazené zorné pole 4 ) Planetární mlhovina M1 Tau Krabí mlhovina NGC 1952 Planetární mlhovina Orientaèní mapa (na výšku 50 ) Mapa pro hledáèek (zobrazené zorné pole 4 ) M1 Tau Krabí mlhovina NGC 1952 Planetární mlhovina Podrobná mapka (zorné pole

Více

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Stropní LED svítidlo UFO4

Stropní LED svítidlo UFO4 Návod k použití CZ Stropní LED svítidlo UFO4 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou. NEPØEHLÉDNÌTE

Více

3.1 Útlum atmosférickými plyny Rezonance molekul nekondenzovaných plynù obsažených v atmosféøe zpùsobuje útlum šíøících se elektromagnetických vln. Ab

3.1 Útlum atmosférickými plyny Rezonance molekul nekondenzovaných plynù obsažených v atmosféøe zpùsobuje útlum šíøících se elektromagnetických vln. Ab Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

na evropských burzách pohotové zboží

na evropských burzách pohotové zboží PF 2015 Tato informace, zachycující statistické údaje od øíjna do prosince 2014, bohužel potvrzuje naše spíše pesimistické odhady, které jsme uveøejnili v minulých dvou èíslech našich novin. Cena pšenice

Více

y 2 x 2 max F(X) x 1 y 1

y 2 x 2 max F(X) x 1 y 1 Øe¹ení soustavy nelineárních rovnic algoritmus "postup08" Petr Byczanski Ústav geoniky AV ÈR Studentská 1768 Ostrava {Poruba Algoritmus "postup08" je urèen pro øe¹ení soustavy nelineárních rovnic splòující

Více

Tiskové prohlášení České astronomické společnosti a Astronomického ústavu AV ČR číslo 190 ze 6. 9. 2013

Tiskové prohlášení České astronomické společnosti a Astronomického ústavu AV ČR číslo 190 ze 6. 9. 2013 ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST sekretariát: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Fričova 298, 251 65 Ondřejov tel. 775 388 400, info@astro.cz ASTRONOMICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i. Fričova 298, 251 65 Ondřejov

Více

základy astronomie 1 praktikum 6. Pozorování dalekohledem

základy astronomie 1 praktikum 6. Pozorování dalekohledem základy astronomie 1 praktikum 6. Pozorování dalekohledem 1 Úvod Oko bylo základním přístrojem astronoma, základním detektorem světla po dlouhá staletí ba tisíciletí, a zůstalo jím dokonce i tři století

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.1. Titul 1 Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.2. Tiráž a obsah 2 Grafický manuál firmy Yellowpig Autor manuálu: Martin Brauner Autor názvu: Kamil Hájek Martin Brauner 2005 Obsah 0.1. Titul 0.2.

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Soutěžní úlohy části A a B (12. 6. 2012)

Soutěžní úlohy části A a B (12. 6. 2012) Soutěžní úlohy části A a B (1. 6. 01) Pokyny k úlohám: Řešení úlohy musí obsahovat rozbor problému (náčrtek dané situace), základní vztahy (vzorce) použité v řešení a přesný postup (stačí heslovitě). Nestačí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK È

ZNALECKÝ POSUDEK È ZNALECKÝ POSUDEK È. 424-10010 o cenì obvyklé nemovitosti - garáže na st.p.è. 1364/47 s pozemkem, k.ú. Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou Objednatel posudku : Úèel posudku

Více

Urèování polohy Nokia N76-1

Urèování polohy Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

CTR pro optoèlen s LED a tranzistorem:,& &75 = [%] U, CE = const ) Obvykle CTR urèíme pøi I F = 10 ma a U CE = 5 V. Hodnoty zjistíme z tabulky.,& &75

CTR pro optoèlen s LED a tranzistorem:,& &75 = [%] U, CE = const ) Obvykle CTR urèíme pøi I F = 10 ma a U CE = 5 V. Hodnoty zjistíme z tabulky.,& &75 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více