B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd pøi B.R.N.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd pøi B.R.N.O."

Transkript

1 Vizuální pozorování promìnných hvìzd - malá pøíruèka pro zaèáteèníky - B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd pøi B.R.N.O.

2 Obsah Úvod... 2 Odhadní stupeò... 2 Vizuální odhad... 2 Hvìzdná velikost... 3 Èas... 4 Specifika pozorování (a jeho zpracovávání) zákrytových dvojhvìzd... 4 Èeho se vyvarovat!... 5 Pøíloha - trenažér... 7 Texty napsal: Luboš Brát, 1998 Snímky pro TRENAŽÉR poskytl: Ing. Jan Šafáø, 1998 Sazba: Luboš Brát, 1998

3 1) Úvod Pokud se o nìkom øekne, že vizuálnì pozoruje promìnné hvìzdy, znamená to, že se dotyèný dívá na oblohu - mùže jen oèima nebo si pomáhá dalekohledem - a porovnává, jak jasná se mu jeví promìnná hvìzda vzhledem k okolním hvìzdám (s konstantní jasností). Zda je slabší, stejnì jasná nebo jasnìjší než urèitá srovnávací hvìzda. Výstupem této èinnosti je tzv. vizuální odhad, ze kterého lze vypoèítat (viz. dále) hvìzdnou velikost promìnné v magnitudách. A jak poøídit takový odhad jasnost si ukážeme právì v této pøíruèce. 2) Odhadní stupeò To, jak jasná se jeví vizuálnímu pozorovateli promìnná hvìzda vzhledem ke srovnávací hvìzdì, popisuje tzv. odhadní stupeò. Podle toho, jak velký je tento rozdíl, používáme odhadní stupnì 0, 1, 2, 3 a 4. To, který odhadní stupeò pozorovatel použije, závisí pouze na nìm a urèuje ho doslova od oka. Zde jsou definice, které pomáhají pozorovateli urèit odhadní stupeò. AS Definièní popis rozdílu slabostí srovnávaných s hvìzd zápis Hvìzda A se jeví stejnì slabá jako j hvìzda B nebo se chvílemi zdá støídavì nepatrnì slabší a nepatrnì jasnìjší než hvìzda B. A0B Pøi bedlivém pozorování se hvìzda A jeví èastìji jasnìjší než stejnì jasná jako hvìzda B, jen vyjímeènì se jeví hvìzda B A1B jasnìjší než hvìzda A. Hvìzda A se jeví takøka vždy o málo jasnìjší než hvìzda B. Jen zøídka se zdá, že se jejich slabosti rovnají. A2B 3 Hvìzda A se na první pohled jeví jasnìjší než hvìzda B. A3B 4 Hvìzda A je výraznì jasnìjší nežž hvìzda B. A4B tabulka 1 3) Vizuální odhad Abychom mohli pøesnì stanovit, jakou hvìzdnou velikost má promìnná hvìzda v daném èasovém okamžiku, musíme srovnat jasnost promìnné se dvìmi srovnávacími hvìzdami - s jednou jasnìjší a s jednou slabší než je promìnná. Oznaèíme-li si symbolicky promìnnou hvìzdu V, a jasnìjší srovnávací hvìzdu A a slabší B, mùže vypadat odhad jasnosti tøeba takto: A 4 V 2 B To znamená, že srovnávací hvìzda A je mnohem jasnìjší než promìnná, která je støednì jasnìjší než srovnávací hvìzda B. Jasnìjší srovnávací hvìzda se píše vždy doleva od promìnné a slabší doprava. To, kolik èiní rozdíl jasností mezi danými hvìzdami, tedy kolik je mezi nimi odhadních stupòù, se píše mezi symboly hvìzd. Napøíklad si ukažme situaci na obrázku 1. Srovnávací hvìzda A je oèividnì jasnìjší než promìnná hvìzda a srovnávací hvìzda B je slabší než promìnná hvìzda. 2

4 obr. 1 Odhad by v tomto pøípadì znìl asi A3V4B. Ještì nesmíme zapomenout zaznamenat si èas, kdy jsme pozorovali - napø 19:14 UT (svìtový èas). Na tomto místì by bylo dobré se také zmínit o další metodì, jak urèit relativní slabost promìnné hvìzdy vùèi srovnávacím hvìzdám. V tabulce 1 jsou popsány definice odhadních stupòù 0 až 4, èili je zde popsán jakýsi absolutní vjem lidského oka. V praxi se však ukazuje, že lidské oko (respektive mozek) lépe dokáže rozpoznat pomìr jasností než jejich rozdíl. Proto se na každý odhad mùžete dívat jako na záznam pomìru jasností a ne rozdílù a rovnìž ho tak mùžete poøídit. Situace na obrázku 1 lze rovnìž popsat následujícím zpùsobem. Jestliže vzdálenost mezi A a V je 3, jaká potom je vzdálenost mezi V a B? Pokud se nám bude zdát vìtší, musí to logicky být èíslo vìtší než 3, tedy 4. Pokud se pozorovateli bude rozdíl mezi V a B jevit menší než rozdíl mezi A a V, musí být odhadní stupeò menší než 3. Rozdíl oproti první metodì tedy spoèívá v tom, že pøi urèování pomìrù se díváme na všechny tøi sledované hvìzdy a popisujeme jejich vzájemné rozdíly v jasnosti, kdežto v první metodì poøizujeme nejprve jeden odhad - se hvìzdou A - a potom až nezávisle urèíme odhad se hvìzdou B. Nejideálnìjší se ukazuje být kombinace obou metod. Nejprve tedy urèíme poèet odhadních stupòù mezi promìnnou hvìzdou a jednou srovnávací hvìzdou a potom se až snažíme dotvoøit odhad metodou pomìrù. 4) Hvìzdná velikost Nyní se dostáváme ke klíèové otázce. Provedeme-li odhad jasnosti mezi srovnávacími hvìzdami A a B, a napíšeme odhad ve tvaru: A3V4B, jaká bude výsledná hvìzdná velikost promìnné? K tomu, abychom mohli urèit hvìzdnou velikost promìnné hvìzdy, potøebujeme znát hodnoty hvìzdných velikostí srovnávacích hvìzd v magnitudách. Výpoèet se provádí podle vztahu pro lineární interpolaci. Pro obecný odhad XpVqY vypadá vzorec takto: kde V je jasnost promìnné hvìzdy v magnitudách, Y je hvìzdná velikost slabší srovnávací hvìzdy, X je stejný údaj pro jasnìjší srovnávací hvìzdu, p je poèet odhadních stupòù mezi jasnìjší srovnávaèkou a promìnnou a q je stejný údaj pro slabší srovnávací hvìzdu. Pro odhad A3V4B a hodnoty napøíklad A=2,0 mag, B=2,7 mag bude výsledná hvìzdná velikost promìnné 2,3 mag. Je pøitom jasné, že je-li p nebo q rovno nule, bude výsledná hvìzdná velikost promìnné rovna pøesnì hvìzdné velikosti srovnávací hvìzdì, nebo se nám na obloze zdají stejnì jasné. Odhadujeme-li s více srovnávacími hvìzdami než se dvìmi, vypoèítáme nejprve jednotlivé odhady a výsledná hvìzdná velikost promìnné bude rovna aritmetickému prùmìru všech dílèích hodnot. 3

5 5) Èas Okamžik, kdy jsme pozorováním urèili jasnost objektu vizuálním odhadem, je stejnì dùležitý údaj, jako hvìzdná velikost promìnné samotná. Lze jej zaokrouhlovat v závislosti na typu pozorované promìnné hvìzdy. Je jasné, že pøi pozorování hvìzdy typu Mira èi SR mùžeme okamžik odhadu uvést s pøesností na hodinu, nìkdy i menší. Periody svìtelných zmìn dosahují u takových hvìzd mnoha stovek dnù a ve svìtelné køivce nehraje hodina sem, hodina tam, žádnou roli. Pøesto se vyplatí zaznamenávat si èas s pøesností na minutu. Pøi náhodné pøítomnosti rychlých (sekundárních) zmìn jasnosti mùže nepøesnì zapsaný okamžik odhadu zpùsobit chybu i nìkolika desetin magnitudy. U hvìzd typù RV èi DCEP apod. je nezbytné udávat èas s pøesností na desítky minut. Periody svìtelných zmìn jsou øádovì desítky dní, ale mohou se vyskytnout i rychleji se mìnící hvìzdy. Potom platí pravidlo uvedené již výše. U zákrytových dvojhvìzd, hvìzd typu RR Lyr èi d Sct je již nutnost udávat okamžiky poøízení odhadu s pøesností na minutu, nebo zmìny jasnosti mohou být zøetelné i po nìkolika minutách. Pøi koneèném zpracování je potom nutné provádìt heliocentrickou korekci (ta dosahuje až +/- 8,3 minuty). Èas odhadu se vždy uvádí ve svìtovém èase - UT. Korekce na UT se ve støední Evropì provádí odeètením 1 hodiny od SEÈ (støedoevropský èas), respektive 2 hodin od SELÈ (støedoevropský letní èas). Napøíklad 23:05 (SELÈ) = 22:05 (SEÈ) = 21:05 (UT). Nyní máme èasový údaj odhadu ve tvaru HH:MM (sekundy není nutné udávat) - napøíklad 21:05 (UT). K dalšímu zpracování, jako je napøíklad konstrukce svìtelných køivek, je výhodné pracovat se záznamem èasu ve tvaru zlomku dne. Pozorovali jsme napøíklad v noci 7./8. dne v mìsíci, pøepoèítáme 21:05 (UT) na 7,878 (UT). Èíslo pøed desetinou èárkou je poøadové èíslo dne v mìsíci a desetinná místa dostaneme následujícím zpùsobem: 1) Pøevedeme údaj na hodiny a zlomky hodiny: /60 = 21,083 (UT) 2) Pøevedeme údaj na dny a zlomky dne: ,083/24 = 7,878 (UT) Pøi posílání pozorování do databáze (a už MEDÚZY, èi jiné organizace) je nutné udávat ještì okamžik odhadu v Juliánském Datování - JD. Pøevod dnù se provádí napøíklad pomocí roèenky, kde je pro každý den v pøíslušném roce uvedeno i JD (v tabulce sluneèních východù a západù). Pøevod hodiny se provádí jednoduše odeètením 0,5 dne. Je to z toho dùvodu, že nový Juliánský den zaèíná v pravé poledne a ne o pùlnoci, jako v našem kalendáøi. Takže pokud jsme pozorovali v noci 7./ a odhad byl proveden ve 21:05 (UT), bude obèanské datum ,878 (UT) a Juliánské datum ,378. 6) Specifika pozorování (a jeho zpracovávání) zákrytových dvojhvìzd Pøi pozorování zákrytových dvojhvìzd, které organizuje B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd ÈAS, vìtšinou narážíme na fakt, že neznáme hvìzdné velikosti srovnávacích hvìzd a nemùžeme tedy vypoèítat hvìzdnou velikost promìnné. Naštìstí nás u hvìzd tohoto typu zajímá pouze okamžik minima jasnosti a absolutní zmìny jasnosti zjiš ovat nemusíme. Pomáháme si tedy následujícím zpùsobem. A) Bìhem noci napozorujeme øadu odhadù (minimálnì 9), které pokrývají èasový úsek, v nìmž mìlo dojít k poklesu jasnosti. Odhady provádíme nepravidelnì v èasových odstupech od 10 minut do 60 minut (záleží na délce minima). Zapisujeme vždy èas (v UT) a odhad ve tvaru ApVqB. B) Protože neznáme hvìzdné velikosti srovnávacích hvìzd, urèíme si relativní škálu slabostí. Nejjasnìjší hvìzdu položíme rovnu nule (A = 0,0) Zjistíme, ve kterých pøípadech jsme odhadovali mezi srovnávacími hvìzdami A a B. Ve všech tìchto odhadech seèteme p + q a všechny souèty seèteme dohromady. Vydìlíme takto získané èíslo poètem seètených odhadù a získáme tak prùmìrný rozdíl jasností mezi srovnávacími hvìzdami A a B. Tento rozdíl pøièteme k hodnotì slabosti A (v našem pøípadì je A= 0,0) a dostaneme slabost B. Napøíklad vyjde-li nám prùmìrný 4

6 rozdíl mezi A a B 8,5 odhadních stupòù, je B = 8,5. Takto pokraèujeme u další srovnávací hvìzdy až dostaneme hodnoty slabostí všech srovnávacích hvìzd. Vždy pøièítáme poèet odhadních stupòù k pøedchozí srovnávací hvìzdì. Poèítáme-li napøíklad slabost C, spoèítáme si prùmìrný rozdíl jasností mezi B a C a výsledek pøièteme k hodnotì B. Poèítáme-li srovnávací hvìzdu D, spoèteme rozdíl její jasnosti od C, atd. C) Vypoèítáme si hodnoty slabostí promìnné hvìzdy pro všechny odhady. To provedeme pøesnì podle návodu popsaného výše, jen místo hvìzdných velikostí srovnávacích hvìzd dosazujeme zjištìné slabosti. D) Abychom zjistili pøesný okamžik minima jasnosti, musíme si sestrojit svìtelnou køivku. Vyneseme si tedy graf, kde na ose x bude èas (v UT) a na ose y budou vypoèítané relativní slabosti promìnné. E) Máme-li sestrojenou svìtelnou køivku (mìla by mít tvar symetrického minima), pøekreslíme osu x a všechny body na pauzovací papír. Ten pøevrátíme a pøiložíme na pùvodní graf. Pøekryjeme osy x na pouzovacím papíøe a na podkladu. Posunujeme vzájemnì oba papíry po ose x do té doby, než se minima nejlépe kryjí. Vyznaèíme si èasový okamžik, pro který toto platí (musí se pøekrývat na podkladu i na pauzovacím papíøe). Tak dostaneme okamžik minima jasnosti. F) Závìreèný krok pøedstavuje vyplnìní PROTOKOLU pro pozorování zákrytových dvojhvìzd a odeslání poštou do centrální databáze v Brnì na Hvìzdárnì Mikuláše Koperníka, Kraví hora 2, , Brno k rukám RNDr. Miloslava Zejdy. POZN.) Body B) až F) mohou být nahrazeny použitím speciálního software - Gorgona (autor Ing. M. Artim) 7) Èeho se vyvarovat! Pøi vizuálním pozorování se lze dopustit mnoha chyb, které mohou zcela znehodnotit vynaložené úsilí. Nìkterým chybám však lze pøedejít, bude-li o nich pozorovatel vìdìt a budeli pozorovat peèlivì. Velmi èastou chybou zaèínajících pozorovatelù je porovnávání promìnné a srovnávací hvìzdy, pøièemž pozorovatel nepøejíždí pohledem od jedné ke druhé, ale dívá se tøeba mezi obì hvìzdy. V takovém pøípadì dopadá svìtlo od každé hvìzdy na jiné místo sítnice, které je jinak citlivé. Tímto zpùsobem mohou vzniknout chyby až 0,5 manitudy. Je nutné pozorovat obì srovnávané hvìzdy pod stejným úhlem! Špatný výbìr srovnávacích hvìzd. Nìkteøí zaèínající pozorovatelé si myslí, že když si mají vybrat nejbližší srovnávací hvìzdy, znamená to nejbližší úhlovì. To je samozøejmì mýlka. Mluví-li se o nejbližších srovnávacích hvìzdách, myslí se tím používání srovnávacích hvìzd, které jsou jasnostnì nejbližší. V praxi to znamená, že pokud jsou na mapce srovnávací hvìzdy A,B,C,D,E,F a G, je nejlépe používat vždy následující srovnávací hvìzdu a nepøeskakovat. Nachází-li se promìnná jasnostnì mezi C a D, je nutné používat právì tyto nejbližší srovnávací hvìzdy a nedìlat odhad mezi A a F. Tím neuvìøitelnì narùstá chyba. Dalším kamenem úrazu pøi odhadování bývá špatná volba pozorovacího pøístroje. Mnohem hùøe se odhadují velmi jasné hvìzdy, než slabé body. Samozøejmì, když tu slabouèkou hvìzdièku témìø nevidíme, roste chyba také. V následující tabulce uvádíme vhodné pøístroje pro pøíslušné rozsahy jasností hvìzd. 5 V (mag) pøístroj 0-4 oko 4-8 triedr 8-11 binar, pøístroje s velikostí okolo 10 cm cm - 20 cm pøístroje 12 a více další tabulka 2

7 Je také dùležité, aby srovnávací a promìnná hvìzda byly v okamžiku odhadování stejnì daleko od støedu zorného pole, respektive od jeho okraje. Tím se odstraní zeslabování svìtla u okraje zorného pole. Pøi pozorování zákrytových dvojhvìzd se rovnìž èasto stává, že pozorovatel nejprve udìlá odhad mezi A a B, potom mezi A a C a nakonec se opìt vrátí k prvnímu schématu. Takové pozorování pozdìji nelze zpracovat zpùsobem popsaným v kapitole 6)! Vždy odhadujte mezi stejnými hvìzdami (u zákrytových dvojhvìzd). Pokud už jednou pøeskoèíte nìjakou srovnávací hvìzdu, nevracejte se k ní a v dané noci už ji nepoužívejte. Subjektivní ovlivnìní. Pozorovatelé zákrytových dvojhvìzd bývají èasto ovlivnìni faktem, že vìdí, jak se bude promìnná hvìzda chovat a podvìdomì se snaží upravovat a opravovat to co vidí na to, co by mìli vidìt. To je ovšem zásadní chyba, protože takové pozorování má mizivou hodnotu a èasto bývá špatné. Pokoušejte se zapomínat pøedcházející odhady a rovnìž i pøibližný okamžik, kdy má mít hvìzda minimum. Mohlo by se vám stát, že narazíte na promìnnou hvìzdu, která zmìnila periodu a pøedpovìï je tedy zcela špatná. Vždy si zapisujte pouze to co skuteènì vidíte a ne to, co by jste mìli vidìt. Nyní jste pøipraveni vyzkoušet si pozorování promìnné hvìzdy témìø v reálu - použijte náš pozorovací TRENAŽÉR. Oficiální server promìnných hvìzd v ÈR: - vše co chcete vìdìt o promìnných hvìzdách - 6

8 PØÍLOHA - pozorovací trenažér Na následující sekvenci snímkù si mùžete vyzkoušet vizuální pozorování zákrytové dvojhvìzdy LV Aur ( mag). Jedná se o CCD pozorování Ing. Jana Šafáøe poøízené v noci 4./ na Hvìzdárnì M.Koperníka v Brnì pomocí 40cm reflectoru s CCD kamerou ST7 bez filtru. Každá expozice trvala 60s. Snímky jsou zpøeházené, takže není pravda, že první snímek byl první poøízený. Nebudete tudíž moci být subjektivnì ovlivnìni vìdomím, že hvìzda má nejprve klesat a poté stoupat. Zapište si vždy jen odhad a èas. S T A R T datum: 4./ UT UT UT 7

9 22 58 UT UT UT UT 8

10 23 57 UT UT UT Nyní si mùžete zpracovat pozorování podle pokynù v úvodní teoretické èásti. Správný výsledek, který zjistil Ing. Šafáø je Tmin= 21h 51min +/- 5min. 9

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje Logistická etiketa Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje významný nástroj zvyšující efektivitu, rychlost a pøesnost èinností

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Srovnání metod NT-proBNP (Roche) a BNP (Abbott)

Srovnání metod NT-proBNP (Roche) a BNP (Abbott) MUDr. Jaroslava Ambrožová, Oddìlení klinické biochemie a hematologie, Nemocnice Prachatice Srovnání metod NT-proBNP (Roche) a BNP (Abbott) Motto: Statistika nuda je, má však cenné údaje aneb, jak používat

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických GS1 DataMatrix GS1 BarCodes Datové nosièe vyvinuté na 2D bázi pøedstavují možnost kódování vysokého poètu dat na omezeném prostoru. Stávají se tak ideálním øešením pro mnoho praktických aplikací globálnì

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Orientaèní mapa (na výšku 50 ) Mapa pro hledáèek (zobrazené zorné pole 4 ) Planetární mlhovina

Orientaèní mapa (na výšku 50 ) Mapa pro hledáèek (zobrazené zorné pole 4 ) Planetární mlhovina M1 Tau Krabí mlhovina NGC 1952 Planetární mlhovina Orientaèní mapa (na výšku 50 ) Mapa pro hledáèek (zobrazené zorné pole 4 ) M1 Tau Krabí mlhovina NGC 1952 Planetární mlhovina Podrobná mapka (zorné pole

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Posouzení linearity kalibraèní závislosti

Posouzení linearity kalibraèní závislosti Posouzení linearity kalibraèní závislosti Ludìk Dohnal Referenèní laboratoø pro klinickou biochemii,úkbld 1.LF UK a VFN, Karlovo nám. 32, 12111 Praha 2, ludek.dohnal@lf1.cuni.cz Paul Faigl FCDD, University

Více

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace LV X2/LV S2 pøenosný multimediální mikroprojektor Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace Lehèí, výkonnìjší a mnohem chytøejší Díky spolehlivým mobilním mikroprojektorùm spoleènosti Canon mùžete

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy:

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy: Opakování středoškolské matematiky Slovo úvodem: Tato pomůcka je určena zejména těm studentům presenčního i kombinovaného studia na VŠFS, kteří na středních školách neprošli dostatečnou průpravou z matematiky

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem Žák/yně jméno příjmení identifikátor Identifikátor zjistíš po přihlášení na /korespondencni. Jeho vyplnění je nutné. Škola ulice, č.p. město PSČ

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Česká astronomická společnost http://www.astro.cz http://olympiada.astro.cz Krajské kolo 2013/14, kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ) Identifikace

Česká astronomická společnost http://www.astro.cz http://olympiada.astro.cz Krajské kolo 2013/14, kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ) Identifikace Identifikace Žák/yně jméno příjmení identifikátor Identifikátor zjistíš po přihlášení na /korespondencni. Jeho vyplnění je nutné. Škola ulice, č.p. město PSČ Hodnocení A: (max. 25 b) B I: (max. 20 b) B

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

MICROPEL 03.2004 všechna práva vyhrazena kopírování publikace dovoleno pouze bez zmìny textu a obsahu http://www.micropel.cz

MICROPEL 03.2004 všechna práva vyhrazena kopírování publikace dovoleno pouze bez zmìny textu a obsahu http://www.micropel.cz SIMPLE 4 Popis programovacího jazyka SIMPLE verze 4 pro vývoj aplikací s PLC MICROPEL edice 03.2004 2. verze dokumentu doplnìn popis editorù doplnìn popis spec. funkcí doplnìn popis sdílených sí ových

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

9.1. 2. Ze zadaných požadavkù navrhneme klasickou teorií pøenosovou funkci Ha (p) vzorového

9.1. 2. Ze zadaných požadavkù navrhneme klasickou teorií pøenosovou funkci Ha (p) vzorového 9.1 Základní vlastnosti IIR filtrù byly uvedeny v odst. 7.3. Je významné, že pøi jejich návrhu mùžeme vycházet z charakteristik vzorového analogového filtru požadovaných vlastností, jehož parametry transformujeme

Více

Co je standardní alkoholická dávka?

Co je standardní alkoholická dávka? ICAP Reports 5 ZÁØÍ 1998 Co je standardní alkoholická dávka? SITUACE Praxe standardizování nápojù je už dlouho používána v komerèních prostorách, kde je k dispozici alkohol. Míra nápojù nabízených zákazníkùm

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

č ř é é ř ě ý ř ě Š ů ě ěř ř ě ý ě éř ů ý ě éř ě é ý ů é ě ý ž ě ě ěž ý é ě ž ř š ř é ě ů š ě ý ý ě é ř ž ý Í ě ř ž ý ž Š ů Ď ý ě š č č ě ě ý ř ř č éí č ř Í č Í ě č ž ž ž š ž Č ř ž ě ž ě ř š ě ž ý ě š

Více

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult John Van Auken EDGAR Eko konzult Mùžeme si významným zpùsobem prodloužit život? Jaké principy tìlu umožòují, aby se neustále obnovovalo? Tato knížka na položené otázky odpoví na základì informací obsažených

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

4.2.15 Funkce kotangens

4.2.15 Funkce kotangens 4..5 Funkce kotangens Předpoklady: 44 Pedagogická poznámka: Pokud nemáte čas, doporučuji nechat tuto hodinu studentům na domácí práci. Nedá se na tom nic zkazit a v budoucnu to není nikde příliš potřeba.

Více

R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby

R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby 0871550/3 IM-P087-21 MI vydání 4 R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby 1. Úvod 2. Popis 3. Instalace 4. Uvedení do chodu 5. Vzdálené napojení 6. Vyhledávání závad 7.

Více

Číselné charakteristiky a jejich výpočet

Číselné charakteristiky a jejich výpočet Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz charakteristiky polohy charakteristiky variability charakteristiky koncetrace charakteristiky polohy charakteristiky

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nové možnosti v sekvenování - sekvenátor GS- LX

Nové možnosti v sekvenování - sekvenátor GS- LX Ing. Petr Žák, CSc., Roche s.r.o., Diagnostics Division Nové možnosti v sekvenování - sekvenátor GS- LX Pøedstavte si, že zajdete k lékaøi tøeba s migrénou a už druhý den víte, jestli za bolest hlavy mùže

Více

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=6 Měření smykového tření na nakloněné rovině pomocí zvukové karty řešil např. Sedláček [76]. Jeho konstrukce

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Ř Á Á ř ů ř ť ř ů Č Č Č ů Č Í ú ú Í Č ř ě ř Č ů Ž ě ď Č ďš ň Č ů ř ř ě ď Č ř ú ř ř Ť ť ř ě ř ďš Ž ů ů ú ú Č ě ě ě ř ě ě ť Í Š ž ř ř ů Č ř ě ř ř ř ř Ť ř ě ř ě ř ř ě ř ř ě ř ě ž ů Í š ě ť ť šť ů ě ď ě ř

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně

StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně V tomto článku bychom se rádi věnovali otázce, jak poznat již z grafického náhledu vztahy a závislosti v analýze rozptylu. Pomocí následujících grafických zobrazení

Více