B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd pøi B.R.N.O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd pøi B.R.N.O."

Transkript

1 Vizuální pozorování promìnných hvìzd - malá pøíruèka pro zaèáteèníky - B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd pøi B.R.N.O.

2 Obsah Úvod... 2 Odhadní stupeò... 2 Vizuální odhad... 2 Hvìzdná velikost... 3 Èas... 4 Specifika pozorování (a jeho zpracovávání) zákrytových dvojhvìzd... 4 Èeho se vyvarovat!... 5 Pøíloha - trenažér... 7 Texty napsal: Luboš Brát, 1998 Snímky pro TRENAŽÉR poskytl: Ing. Jan Šafáø, 1998 Sazba: Luboš Brát, 1998

3 1) Úvod Pokud se o nìkom øekne, že vizuálnì pozoruje promìnné hvìzdy, znamená to, že se dotyèný dívá na oblohu - mùže jen oèima nebo si pomáhá dalekohledem - a porovnává, jak jasná se mu jeví promìnná hvìzda vzhledem k okolním hvìzdám (s konstantní jasností). Zda je slabší, stejnì jasná nebo jasnìjší než urèitá srovnávací hvìzda. Výstupem této èinnosti je tzv. vizuální odhad, ze kterého lze vypoèítat (viz. dále) hvìzdnou velikost promìnné v magnitudách. A jak poøídit takový odhad jasnost si ukážeme právì v této pøíruèce. 2) Odhadní stupeò To, jak jasná se jeví vizuálnímu pozorovateli promìnná hvìzda vzhledem ke srovnávací hvìzdì, popisuje tzv. odhadní stupeò. Podle toho, jak velký je tento rozdíl, používáme odhadní stupnì 0, 1, 2, 3 a 4. To, který odhadní stupeò pozorovatel použije, závisí pouze na nìm a urèuje ho doslova od oka. Zde jsou definice, které pomáhají pozorovateli urèit odhadní stupeò. AS Definièní popis rozdílu slabostí srovnávaných s hvìzd zápis Hvìzda A se jeví stejnì slabá jako j hvìzda B nebo se chvílemi zdá støídavì nepatrnì slabší a nepatrnì jasnìjší než hvìzda B. A0B Pøi bedlivém pozorování se hvìzda A jeví èastìji jasnìjší než stejnì jasná jako hvìzda B, jen vyjímeènì se jeví hvìzda B A1B jasnìjší než hvìzda A. Hvìzda A se jeví takøka vždy o málo jasnìjší než hvìzda B. Jen zøídka se zdá, že se jejich slabosti rovnají. A2B 3 Hvìzda A se na první pohled jeví jasnìjší než hvìzda B. A3B 4 Hvìzda A je výraznì jasnìjší nežž hvìzda B. A4B tabulka 1 3) Vizuální odhad Abychom mohli pøesnì stanovit, jakou hvìzdnou velikost má promìnná hvìzda v daném èasovém okamžiku, musíme srovnat jasnost promìnné se dvìmi srovnávacími hvìzdami - s jednou jasnìjší a s jednou slabší než je promìnná. Oznaèíme-li si symbolicky promìnnou hvìzdu V, a jasnìjší srovnávací hvìzdu A a slabší B, mùže vypadat odhad jasnosti tøeba takto: A 4 V 2 B To znamená, že srovnávací hvìzda A je mnohem jasnìjší než promìnná, která je støednì jasnìjší než srovnávací hvìzda B. Jasnìjší srovnávací hvìzda se píše vždy doleva od promìnné a slabší doprava. To, kolik èiní rozdíl jasností mezi danými hvìzdami, tedy kolik je mezi nimi odhadních stupòù, se píše mezi symboly hvìzd. Napøíklad si ukažme situaci na obrázku 1. Srovnávací hvìzda A je oèividnì jasnìjší než promìnná hvìzda a srovnávací hvìzda B je slabší než promìnná hvìzda. 2

4 obr. 1 Odhad by v tomto pøípadì znìl asi A3V4B. Ještì nesmíme zapomenout zaznamenat si èas, kdy jsme pozorovali - napø 19:14 UT (svìtový èas). Na tomto místì by bylo dobré se také zmínit o další metodì, jak urèit relativní slabost promìnné hvìzdy vùèi srovnávacím hvìzdám. V tabulce 1 jsou popsány definice odhadních stupòù 0 až 4, èili je zde popsán jakýsi absolutní vjem lidského oka. V praxi se však ukazuje, že lidské oko (respektive mozek) lépe dokáže rozpoznat pomìr jasností než jejich rozdíl. Proto se na každý odhad mùžete dívat jako na záznam pomìru jasností a ne rozdílù a rovnìž ho tak mùžete poøídit. Situace na obrázku 1 lze rovnìž popsat následujícím zpùsobem. Jestliže vzdálenost mezi A a V je 3, jaká potom je vzdálenost mezi V a B? Pokud se nám bude zdát vìtší, musí to logicky být èíslo vìtší než 3, tedy 4. Pokud se pozorovateli bude rozdíl mezi V a B jevit menší než rozdíl mezi A a V, musí být odhadní stupeò menší než 3. Rozdíl oproti první metodì tedy spoèívá v tom, že pøi urèování pomìrù se díváme na všechny tøi sledované hvìzdy a popisujeme jejich vzájemné rozdíly v jasnosti, kdežto v první metodì poøizujeme nejprve jeden odhad - se hvìzdou A - a potom až nezávisle urèíme odhad se hvìzdou B. Nejideálnìjší se ukazuje být kombinace obou metod. Nejprve tedy urèíme poèet odhadních stupòù mezi promìnnou hvìzdou a jednou srovnávací hvìzdou a potom se až snažíme dotvoøit odhad metodou pomìrù. 4) Hvìzdná velikost Nyní se dostáváme ke klíèové otázce. Provedeme-li odhad jasnosti mezi srovnávacími hvìzdami A a B, a napíšeme odhad ve tvaru: A3V4B, jaká bude výsledná hvìzdná velikost promìnné? K tomu, abychom mohli urèit hvìzdnou velikost promìnné hvìzdy, potøebujeme znát hodnoty hvìzdných velikostí srovnávacích hvìzd v magnitudách. Výpoèet se provádí podle vztahu pro lineární interpolaci. Pro obecný odhad XpVqY vypadá vzorec takto: kde V je jasnost promìnné hvìzdy v magnitudách, Y je hvìzdná velikost slabší srovnávací hvìzdy, X je stejný údaj pro jasnìjší srovnávací hvìzdu, p je poèet odhadních stupòù mezi jasnìjší srovnávaèkou a promìnnou a q je stejný údaj pro slabší srovnávací hvìzdu. Pro odhad A3V4B a hodnoty napøíklad A=2,0 mag, B=2,7 mag bude výsledná hvìzdná velikost promìnné 2,3 mag. Je pøitom jasné, že je-li p nebo q rovno nule, bude výsledná hvìzdná velikost promìnné rovna pøesnì hvìzdné velikosti srovnávací hvìzdì, nebo se nám na obloze zdají stejnì jasné. Odhadujeme-li s více srovnávacími hvìzdami než se dvìmi, vypoèítáme nejprve jednotlivé odhady a výsledná hvìzdná velikost promìnné bude rovna aritmetickému prùmìru všech dílèích hodnot. 3

5 5) Èas Okamžik, kdy jsme pozorováním urèili jasnost objektu vizuálním odhadem, je stejnì dùležitý údaj, jako hvìzdná velikost promìnné samotná. Lze jej zaokrouhlovat v závislosti na typu pozorované promìnné hvìzdy. Je jasné, že pøi pozorování hvìzdy typu Mira èi SR mùžeme okamžik odhadu uvést s pøesností na hodinu, nìkdy i menší. Periody svìtelných zmìn dosahují u takových hvìzd mnoha stovek dnù a ve svìtelné køivce nehraje hodina sem, hodina tam, žádnou roli. Pøesto se vyplatí zaznamenávat si èas s pøesností na minutu. Pøi náhodné pøítomnosti rychlých (sekundárních) zmìn jasnosti mùže nepøesnì zapsaný okamžik odhadu zpùsobit chybu i nìkolika desetin magnitudy. U hvìzd typù RV èi DCEP apod. je nezbytné udávat èas s pøesností na desítky minut. Periody svìtelných zmìn jsou øádovì desítky dní, ale mohou se vyskytnout i rychleji se mìnící hvìzdy. Potom platí pravidlo uvedené již výše. U zákrytových dvojhvìzd, hvìzd typu RR Lyr èi d Sct je již nutnost udávat okamžiky poøízení odhadu s pøesností na minutu, nebo zmìny jasnosti mohou být zøetelné i po nìkolika minutách. Pøi koneèném zpracování je potom nutné provádìt heliocentrickou korekci (ta dosahuje až +/- 8,3 minuty). Èas odhadu se vždy uvádí ve svìtovém èase - UT. Korekce na UT se ve støední Evropì provádí odeètením 1 hodiny od SEÈ (støedoevropský èas), respektive 2 hodin od SELÈ (støedoevropský letní èas). Napøíklad 23:05 (SELÈ) = 22:05 (SEÈ) = 21:05 (UT). Nyní máme èasový údaj odhadu ve tvaru HH:MM (sekundy není nutné udávat) - napøíklad 21:05 (UT). K dalšímu zpracování, jako je napøíklad konstrukce svìtelných køivek, je výhodné pracovat se záznamem èasu ve tvaru zlomku dne. Pozorovali jsme napøíklad v noci 7./8. dne v mìsíci, pøepoèítáme 21:05 (UT) na 7,878 (UT). Èíslo pøed desetinou èárkou je poøadové èíslo dne v mìsíci a desetinná místa dostaneme následujícím zpùsobem: 1) Pøevedeme údaj na hodiny a zlomky hodiny: /60 = 21,083 (UT) 2) Pøevedeme údaj na dny a zlomky dne: ,083/24 = 7,878 (UT) Pøi posílání pozorování do databáze (a už MEDÚZY, èi jiné organizace) je nutné udávat ještì okamžik odhadu v Juliánském Datování - JD. Pøevod dnù se provádí napøíklad pomocí roèenky, kde je pro každý den v pøíslušném roce uvedeno i JD (v tabulce sluneèních východù a západù). Pøevod hodiny se provádí jednoduše odeètením 0,5 dne. Je to z toho dùvodu, že nový Juliánský den zaèíná v pravé poledne a ne o pùlnoci, jako v našem kalendáøi. Takže pokud jsme pozorovali v noci 7./ a odhad byl proveden ve 21:05 (UT), bude obèanské datum ,878 (UT) a Juliánské datum ,378. 6) Specifika pozorování (a jeho zpracovávání) zákrytových dvojhvìzd Pøi pozorování zákrytových dvojhvìzd, které organizuje B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd ÈAS, vìtšinou narážíme na fakt, že neznáme hvìzdné velikosti srovnávacích hvìzd a nemùžeme tedy vypoèítat hvìzdnou velikost promìnné. Naštìstí nás u hvìzd tohoto typu zajímá pouze okamžik minima jasnosti a absolutní zmìny jasnosti zjiš ovat nemusíme. Pomáháme si tedy následujícím zpùsobem. A) Bìhem noci napozorujeme øadu odhadù (minimálnì 9), které pokrývají èasový úsek, v nìmž mìlo dojít k poklesu jasnosti. Odhady provádíme nepravidelnì v èasových odstupech od 10 minut do 60 minut (záleží na délce minima). Zapisujeme vždy èas (v UT) a odhad ve tvaru ApVqB. B) Protože neznáme hvìzdné velikosti srovnávacích hvìzd, urèíme si relativní škálu slabostí. Nejjasnìjší hvìzdu položíme rovnu nule (A = 0,0) Zjistíme, ve kterých pøípadech jsme odhadovali mezi srovnávacími hvìzdami A a B. Ve všech tìchto odhadech seèteme p + q a všechny souèty seèteme dohromady. Vydìlíme takto získané èíslo poètem seètených odhadù a získáme tak prùmìrný rozdíl jasností mezi srovnávacími hvìzdami A a B. Tento rozdíl pøièteme k hodnotì slabosti A (v našem pøípadì je A= 0,0) a dostaneme slabost B. Napøíklad vyjde-li nám prùmìrný 4

6 rozdíl mezi A a B 8,5 odhadních stupòù, je B = 8,5. Takto pokraèujeme u další srovnávací hvìzdy až dostaneme hodnoty slabostí všech srovnávacích hvìzd. Vždy pøièítáme poèet odhadních stupòù k pøedchozí srovnávací hvìzdì. Poèítáme-li napøíklad slabost C, spoèítáme si prùmìrný rozdíl jasností mezi B a C a výsledek pøièteme k hodnotì B. Poèítáme-li srovnávací hvìzdu D, spoèteme rozdíl její jasnosti od C, atd. C) Vypoèítáme si hodnoty slabostí promìnné hvìzdy pro všechny odhady. To provedeme pøesnì podle návodu popsaného výše, jen místo hvìzdných velikostí srovnávacích hvìzd dosazujeme zjištìné slabosti. D) Abychom zjistili pøesný okamžik minima jasnosti, musíme si sestrojit svìtelnou køivku. Vyneseme si tedy graf, kde na ose x bude èas (v UT) a na ose y budou vypoèítané relativní slabosti promìnné. E) Máme-li sestrojenou svìtelnou køivku (mìla by mít tvar symetrického minima), pøekreslíme osu x a všechny body na pauzovací papír. Ten pøevrátíme a pøiložíme na pùvodní graf. Pøekryjeme osy x na pouzovacím papíøe a na podkladu. Posunujeme vzájemnì oba papíry po ose x do té doby, než se minima nejlépe kryjí. Vyznaèíme si èasový okamžik, pro který toto platí (musí se pøekrývat na podkladu i na pauzovacím papíøe). Tak dostaneme okamžik minima jasnosti. F) Závìreèný krok pøedstavuje vyplnìní PROTOKOLU pro pozorování zákrytových dvojhvìzd a odeslání poštou do centrální databáze v Brnì na Hvìzdárnì Mikuláše Koperníka, Kraví hora 2, , Brno k rukám RNDr. Miloslava Zejdy. POZN.) Body B) až F) mohou být nahrazeny použitím speciálního software - Gorgona (autor Ing. M. Artim) 7) Èeho se vyvarovat! Pøi vizuálním pozorování se lze dopustit mnoha chyb, které mohou zcela znehodnotit vynaložené úsilí. Nìkterým chybám však lze pøedejít, bude-li o nich pozorovatel vìdìt a budeli pozorovat peèlivì. Velmi èastou chybou zaèínajících pozorovatelù je porovnávání promìnné a srovnávací hvìzdy, pøièemž pozorovatel nepøejíždí pohledem od jedné ke druhé, ale dívá se tøeba mezi obì hvìzdy. V takovém pøípadì dopadá svìtlo od každé hvìzdy na jiné místo sítnice, které je jinak citlivé. Tímto zpùsobem mohou vzniknout chyby až 0,5 manitudy. Je nutné pozorovat obì srovnávané hvìzdy pod stejným úhlem! Špatný výbìr srovnávacích hvìzd. Nìkteøí zaèínající pozorovatelé si myslí, že když si mají vybrat nejbližší srovnávací hvìzdy, znamená to nejbližší úhlovì. To je samozøejmì mýlka. Mluví-li se o nejbližších srovnávacích hvìzdách, myslí se tím používání srovnávacích hvìzd, které jsou jasnostnì nejbližší. V praxi to znamená, že pokud jsou na mapce srovnávací hvìzdy A,B,C,D,E,F a G, je nejlépe používat vždy následující srovnávací hvìzdu a nepøeskakovat. Nachází-li se promìnná jasnostnì mezi C a D, je nutné používat právì tyto nejbližší srovnávací hvìzdy a nedìlat odhad mezi A a F. Tím neuvìøitelnì narùstá chyba. Dalším kamenem úrazu pøi odhadování bývá špatná volba pozorovacího pøístroje. Mnohem hùøe se odhadují velmi jasné hvìzdy, než slabé body. Samozøejmì, když tu slabouèkou hvìzdièku témìø nevidíme, roste chyba také. V následující tabulce uvádíme vhodné pøístroje pro pøíslušné rozsahy jasností hvìzd. 5 V (mag) pøístroj 0-4 oko 4-8 triedr 8-11 binar, pøístroje s velikostí okolo 10 cm cm - 20 cm pøístroje 12 a více další tabulka 2

7 Je také dùležité, aby srovnávací a promìnná hvìzda byly v okamžiku odhadování stejnì daleko od støedu zorného pole, respektive od jeho okraje. Tím se odstraní zeslabování svìtla u okraje zorného pole. Pøi pozorování zákrytových dvojhvìzd se rovnìž èasto stává, že pozorovatel nejprve udìlá odhad mezi A a B, potom mezi A a C a nakonec se opìt vrátí k prvnímu schématu. Takové pozorování pozdìji nelze zpracovat zpùsobem popsaným v kapitole 6)! Vždy odhadujte mezi stejnými hvìzdami (u zákrytových dvojhvìzd). Pokud už jednou pøeskoèíte nìjakou srovnávací hvìzdu, nevracejte se k ní a v dané noci už ji nepoužívejte. Subjektivní ovlivnìní. Pozorovatelé zákrytových dvojhvìzd bývají èasto ovlivnìni faktem, že vìdí, jak se bude promìnná hvìzda chovat a podvìdomì se snaží upravovat a opravovat to co vidí na to, co by mìli vidìt. To je ovšem zásadní chyba, protože takové pozorování má mizivou hodnotu a èasto bývá špatné. Pokoušejte se zapomínat pøedcházející odhady a rovnìž i pøibližný okamžik, kdy má mít hvìzda minimum. Mohlo by se vám stát, že narazíte na promìnnou hvìzdu, která zmìnila periodu a pøedpovìï je tedy zcela špatná. Vždy si zapisujte pouze to co skuteènì vidíte a ne to, co by jste mìli vidìt. Nyní jste pøipraveni vyzkoušet si pozorování promìnné hvìzdy témìø v reálu - použijte náš pozorovací TRENAŽÉR. Oficiální server promìnných hvìzd v ÈR: - vše co chcete vìdìt o promìnných hvìzdách - 6

8 PØÍLOHA - pozorovací trenažér Na následující sekvenci snímkù si mùžete vyzkoušet vizuální pozorování zákrytové dvojhvìzdy LV Aur ( mag). Jedná se o CCD pozorování Ing. Jana Šafáøe poøízené v noci 4./ na Hvìzdárnì M.Koperníka v Brnì pomocí 40cm reflectoru s CCD kamerou ST7 bez filtru. Každá expozice trvala 60s. Snímky jsou zpøeházené, takže není pravda, že první snímek byl první poøízený. Nebudete tudíž moci být subjektivnì ovlivnìni vìdomím, že hvìzda má nejprve klesat a poté stoupat. Zapište si vždy jen odhad a èas. S T A R T datum: 4./ UT UT UT 7

9 22 58 UT UT UT UT 8

10 23 57 UT UT UT Nyní si mùžete zpracovat pozorování podle pokynù v úvodní teoretické èásti. Správný výsledek, který zjistil Ing. Šafáø je Tmin= 21h 51min +/- 5min. 9

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje Logistická etiketa Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje významný nástroj zvyšující efektivitu, rychlost a pøesnost èinností

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Srovnání metod NT-proBNP (Roche) a BNP (Abbott)

Srovnání metod NT-proBNP (Roche) a BNP (Abbott) MUDr. Jaroslava Ambrožová, Oddìlení klinické biochemie a hematologie, Nemocnice Prachatice Srovnání metod NT-proBNP (Roche) a BNP (Abbott) Motto: Statistika nuda je, má však cenné údaje aneb, jak používat

Více

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001.

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001 Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy s vìtším zbytkovým em než

Více

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v =

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v = 24. roèník, úloha V. E... strunatci (8 bodù; prùmìr 4,80; øe¹ilo 5 studentù) Vytvoøte si zaøízení, na kterém bude moci být upevnìna struna (èi gumièka) s promìnlivou délkou tak, ¾e bude napínána stále

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze konektor sí ového zdroje (sí ový zdroj obj.è. 0554.0088) Doporuèeno pro dlouhá mìøení. dvouøádkový dispej Hold/Max/Min zap/vyp START/STOP

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Matematické modelování dopravního proudu

Matematické modelování dopravního proudu Matematické modelování dopravního proudu Ondřej Lanč, Alena Girglová, Kateřina Papežová, Lucie Obšilová Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč lancondrej@centrum.cz Abstrakt: Cílem projektu bylo seznámení

Více

Téma: Světlo a stín. Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc

Téma: Světlo a stín. Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc Téma: Světlo a stín Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc Objekty na nebeské sféře září ve viditelném spektru buď vlastním světlem(hvězdy, galaxie) nebo světlem odraženým(planety, planetky, satelity).

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Pojednání o měření jasu L20

Pojednání o měření jasu L20 Pojednání o měření jasu L20 V následujícím textu se popisují některé aspekty, které bývají při měření jasu L20 zdrojem chyb či nepřesností. Mimo jiné se dokazuje nevhodnost převádění frekvenčního signálu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Øízený pøeklad - make

Øízený pøeklad - make Øízený pøeklad Øízený pøeklad - make - nástroj make je pùvodnì UNIXový pomocný vývoj. nástroj vzniklý v AT&T asi 1975 - úèel: zjednodušit a zautomatizovat pøeklad a sestavování (linking) vìtších projektù,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jsou hvězdy doopravdy stálice?

Jsou hvězdy doopravdy stálice? Lukáš Král Proměnné hvězdy a jejich amatérské pozorování Úvod Proměnné hvězdy vždy pro amatérské pozorovatele představovaly jedinečnou příležitost zapojit se do výzkumu vesmíru, a to i v tom případě, že

Více

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.1. Titul 1 Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.2. Tiráž a obsah 2 Grafický manuál firmy Yellowpig Autor manuálu: Martin Brauner Autor názvu: Kamil Hájek Martin Brauner 2005 Obsah 0.1. Titul 0.2.

Více

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace LV X2/LV S2 pøenosný multimediální mikroprojektor Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace Lehèí, výkonnìjší a mnohem chytøejší Díky spolehlivým mobilním mikroprojektorùm spoleènosti Canon mùžete

Více

Měření zrychlení na nakloněné rovině

Měření zrychlení na nakloněné rovině Měření zrychlení na nakloněné rovině Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=5 Při návrhu tohoto experimentu jsme vyšli z jeho klasického pojetí uvedeného v [4]. Protože jsme se snažili optimalizovat

Více

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických GS1 DataMatrix GS1 BarCodes Datové nosièe vyvinuté na 2D bázi pøedstavují možnost kódování vysokého poètu dat na omezeném prostoru. Stávají se tak ideálním øešením pro mnoho praktických aplikací globálnì

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 5 0 U k á z k a k n i h

Více

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù 2 Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001 Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù Manuál Montážní a instalaèní návod pro odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù POZNÁMKA Pozornì si pøeètìte tento manuál,

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Operaèní postup Úrazová endoprotéza ramenního kloubu

Operaèní postup Úrazová endoprotéza ramenního kloubu Operaèní postup Úrazová endoprotéza ramenního kloubu - 1 - ÚRAZOVÁ ENDOPROTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU OBSAH Úvod... 2 Rozmìrová øada... Nástroje pro aplikaci endoprotézy... 2 3 Operaèní postup Obecné zásady

Více

1.0 Mìøení spotøeby tepla

1.0 Mìøení spotøeby tepla 1.0 Mìøení spotøeby tepla 1.1 Pojem minimální úèinnost užití energie Ing. Vladimír Galád - projektant Tento pojem je zaveden ve vyhl. è.150/01 Sb. a je používán v celé soustavì pøedpisù. Vzhledem k tomu,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT moderní nábytek za rozumné ceny kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT Vestavné skøínì Variant - fotogalerie strana 1 / 7 Vestavné skøínì

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Urèování polohy Nokia N76-1

Urèování polohy Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

1. Základní technické údaje. 2. Popis zaøízení. 3.2 Výstupy. 3. Vstupy a výstupy. 3.1 Vstupy. 2 JESY s.r.o.

1. Základní technické údaje. 2. Popis zaøízení. 3.2 Výstupy. 3. Vstupy a výstupy. 3.1 Vstupy. 2 JESY s.r.o. 11/2001 2 JESY s.r.o. 1. Základní technické údaje apì ová soustava Maximální zátì Rozmìry regulátoru (Š x V x H) Krytí regulátoru Provozní teplota regulátoru Provozní teplota teplotních èidel 1// AC 230V

Více

Orientaèní mapa (na výšku 50 ) Mapa pro hledáèek (zobrazené zorné pole 4 ) Planetární mlhovina

Orientaèní mapa (na výšku 50 ) Mapa pro hledáèek (zobrazené zorné pole 4 ) Planetární mlhovina M1 Tau Krabí mlhovina NGC 1952 Planetární mlhovina Orientaèní mapa (na výšku 50 ) Mapa pro hledáèek (zobrazené zorné pole 4 ) M1 Tau Krabí mlhovina NGC 1952 Planetární mlhovina Podrobná mapka (zorné pole

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Návod na zpracování fotometrických dat v programu C-Munipack krok za krokem. Martin Mašek cassi@astronomie.cz Sekce proměnných hvězd a exoplanet

Návod na zpracování fotometrických dat v programu C-Munipack krok za krokem. Martin Mašek cassi@astronomie.cz Sekce proměnných hvězd a exoplanet Návod na zpracování fotometrických dat v programu C-Munipack krok za krokem Martin Mašek cassi@astronomie.cz Sekce proměnných hvězd a exoplanet C-Munipack C-Munipack je program určený k fotometrii (měření

Více

na evropských burzách pohotové zboží

na evropských burzách pohotové zboží PF 2015 Tato informace, zachycující statistické údaje od øíjna do prosince 2014, bohužel potvrzuje naše spíše pesimistické odhady, které jsme uveøejnili v minulých dvou èíslech našich novin. Cena pšenice

Více

y 2 x 2 max F(X) x 1 y 1

y 2 x 2 max F(X) x 1 y 1 Øe¹ení soustavy nelineárních rovnic algoritmus "postup08" Petr Byczanski Ústav geoniky AV ÈR Studentská 1768 Ostrava {Poruba Algoritmus "postup08" je urèen pro øe¹ení soustavy nelineárních rovnic splòující

Více

Posouzení linearity kalibraèní závislosti

Posouzení linearity kalibraèní závislosti Posouzení linearity kalibraèní závislosti Ludìk Dohnal Referenèní laboratoø pro klinickou biochemii,úkbld 1.LF UK a VFN, Karlovo nám. 32, 12111 Praha 2, ludek.dohnal@lf1.cuni.cz Paul Faigl FCDD, University

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

www.meduza.info 2002-04-12 1 OBSAH: Podivnì podivná V 838 Mon Peculiar V 838 Mon V838 Mon MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd

www.meduza.info 2002-04-12 1 OBSAH: Podivnì podivná V 838 Mon Peculiar V 838 Mon V838 Mon MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd Vydává MEDÚZA a Hvìzdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brnì Pøíspìvky zasílejte na adresu: Michal Haltuf Hluboký Dùl 32, 282 02 Kolín, Czech

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA Kromì pøesného svaøování bez odstøikù jsou stroje TECNA velmi vhodné pro opravy karosérie po menších kolizích vyrovnáním plechù, namísto jejich výmìny. Opravy se tak stanou výraznì rychlejší a levnìjší.

Více

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci.

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Znáš pojmy A. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Tenká spojka při zobrazování stačí k popisu zavést pouze ohniskovou vzdálenost a její střed. Znaménková

Více

Matematika II Aplikace derivací

Matematika II Aplikace derivací Matematika II Aplikace derivací RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Derivace slo¾ené funkce Vìta o derivaci slo¾ené funkce.

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

4 (151) 2014 60% 75% 2005. 2012. 2011 2012 65%. V

4 (151) 2014 60% 75% 2005. 2012. 2011 2012 65%. V KVALITA A CENY Výsledky skliznì v ÈR Odhady svìtové produkce cereálií 2014 (v mil. tun) Pramen: IGC k 29.8.2014 Dosavadní výsledky skliznì zemìdìlských plodin podle stavu k 2. záøí 2014 Svìtové trhy -

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=6 Měření smykového tření na nakloněné rovině pomocí zvukové karty řešil např. Sedláček [76]. Jeho konstrukce

Více

Funkce. Úkol: Uveďte příklady závislosti dvou veličin.

Funkce. Úkol: Uveďte příklady závislosti dvou veličin. Funkce Pojem funkce Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Funkce vyjadřuje závislost

Více

Tiskové prohlášení České astronomické společnosti a Astronomického ústavu AV ČR číslo 190 ze 6. 9. 2013

Tiskové prohlášení České astronomické společnosti a Astronomického ústavu AV ČR číslo 190 ze 6. 9. 2013 ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST sekretariát: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Fričova 298, 251 65 Ondřejov tel. 775 388 400, info@astro.cz ASTRONOMICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i. Fričova 298, 251 65 Ondřejov

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Soutěžní úlohy části A a B (12. 6. 2012)

Soutěžní úlohy části A a B (12. 6. 2012) Soutěžní úlohy části A a B (1. 6. 01) Pokyny k úlohám: Řešení úlohy musí obsahovat rozbor problému (náčrtek dané situace), základní vztahy (vzorce) použité v řešení a přesný postup (stačí heslovitě). Nestačí

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení VODOSTOP je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Schmidt-Cassegrain. = Cassegrain + asférická korekèní deska. ohnisková rovina je vysunuta ven

Schmidt-Cassegrain. = Cassegrain + asférická korekèní deska. ohnisková rovina je vysunuta ven Schmidt-Cassegrain = Cassegrain + asférická korekèní deska ohnisková rovina je vysunuta ven vìt¹í ohnisková vzdálenost ne¾ u Schmidtovy komory, svìtelnost je typicky f/10 SC má tøi optické prvky: M1, M2,

Více

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina

Testování hypotéz. Analýza dat z dotazníkových šetření. Kuranova Pavlina Testování hypotéz Analýza dat z dotazníkových šetření Kuranova Pavlina Statistická hypotéza Možné cíle výzkumu Srovnání účinnosti různých metod Srovnání výsledků různých skupin Tzn. prokázání rozdílů mezi

Více