K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N D u b e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N D u b e n 2 0 0 4 3"

Transkript

1 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN D u b e n

2 ! "# $% % &! % # " # ' %($ %$ $! ) & $ ' %$ ' %# #! '!'! *# # #! $$ $ #!!# $*$% %%#$$% +' %# $,-!" # $$%& %'( " ) '*'$ +, $-&. / * $ ''! 0! "#$% # 1**$ "+, 2&2* "3 4%5 6,*2 * &$! 7 &' ()* $ +,

3 !" #$%&' Úvodník Drazí pátelé, držím v ruce tetí íslo asopisu Pikrytí a mám dvojí pocit. Na jedné stran mám radost, že se daí pedávat Božímu lidu tak vzácné perly. Na stran druhé si uvdomuji, že Boží slovo nám nastavuje zrcadlo. Pemýšlím, na co vlastn pes týden myslím, jestli není mj dm rozdlen, co íká Bible na mou výchovu dtí, jestli se daí mé milované poslouchat m, a tak podobn. V každé oblasti nacházím prostor pro nápravu neboli pokání. Možná bych si mohl íct, že nikdo není dokonalý. Snad i poukázat na to, že mám spoádanou kes anskou rodinu a sám jsem dobrý lovk. Bh však íká, že nikdo není dobrý, jen Bh, který je v nebesích. Ale také íká, že mám být svatý, jako i On je svatý. Nechci odejít od zrcadla, které mi Pikrytí nabízí, a zapomenout svj obraz jako muž z první kapitoly Jakuba. Toužím se zadívat do dokonalého zákona svobody a zstávat v nm, abych snad nebyl poslucha zapomntlivý, ale initel skutku, blahoslavený v skutku svém. Z kuchyn zavonl kolá se skoicí a já jdu naplovat to, emu tak pevn vím a co Vám s láskou pedkládáme. Bh Vám mocn požehnej. Váš v Kristu Martin Kluso 1

4 (pokraování 3. ást)!" #$ % $ $"% & ' % # ( #!) * + *, - %!#!#!% # # # " &% ". "/ ))" "#%!"./ #%! #% 0 "$ #")!! 1 2!*% $%.- 3#!$ $1 4 % $%!$1* $!$ $$% %/ 2 # " % 1 5 " 4 % $ "!% * 6"!7 "!$$!$ 1 $#4 % 8'#9$"$ ) 0$ :; <!$ $ 0! 1!$ & 0! =!!" $ %=! % %! $ 1!=! #!!* $ 5##=! 8 2

5 ! " 13A?!$ $!!% # $ 1* % %!%!$# " * $ $! $ # 1*! - -$4 $ % % * "8("!# $! $ # *. "/! =* 4 " %! <!1 $81 $! # %, &#% #!% *! $!1 %, < #!" 1* $$ "" % Bh žádá isté, svaté myšlenky a naším cílem má být, abychom se stali takovými, jaké nás chce On, bez ohledu na to, jak siln se tomu naše padlá povaha vzpírá. $% "$ & # $!$=9!!,!!$4 # 4 # $ % B % $ $?. $ % /2 % %%! 2! B %!$$ # =!$ $! 8$ 8 ( $ %?. * 4!!"! * / < *$$$ % $% $ $ $!"%!$%"!$% " #$ #! % # C % $ #$%1 $ #!"!!" 6 D" #!" % $ % D!E 3

6 : '" % " () " " *+,-./ 0# !4 >F C "% * 1 $ "%! < %!# 1 $4 2 0 $ H 5! ) " 13A %!= (# 4 D" $ 4 #" 3! 2$ 7 7! $! # =% 8&% # J!!<% "#% * # #" 16 *+,-./ 7 *8,/9-"( :$>- G?I 13A ($% < % % $?.2! $/ <. /=< % $! "(# # % 5 % $ *!#! < ( K I.!38 ;+,-./ 8 ;+,-./5 # >L * M?; 13A 1 % $ % # % $ #".#/.% / N. 3 0 ( 8 ;+,-./ (! 6 >O H?N 13A 4 Žádostivost a necudnost se prezentují jako nco pijatelného. Pokud se kesané neuchýlí k istot mysli, budeme vrženi do chaosu zkázy.

7 &#< $81.!1 /,1* $4 $$ % # 3! C$ " $? 4!0" ( 4!!! "< (%! "! 0"( 0 (#$>O H?:H:NA-!$E $!#$!!$" ## 4 $F$ %!#% " D"% #! % $ - $! % <:?M. 3"0 <!! (0 )! 03! 2 0 0>E#A! #$>5 %DE#8A = $? 6 "=! 0 " : 9! ((4 '( 00!!#$>F ::G?G::A ; > () ( *8, (#>2 :?:N 13A $ $ "!%! "L$ 4!# " %$ D <4 " $$ # -* % " # % P!, 4! 0 >? A(4! (?#>C!4 :M?;4PA &1* % %%.$ / % % 8 M.! 0 *8, 0 4 = ( =0= =0 #>% ::?N:HA! 1 $% * $ % " =#?C! % " % $!" -!"$ " &%! -!$?.<!$% 4!/< #"2 $!" C %?.-! % 5

8 % # % % 29 # #%"!"/ -!%?.Q! #9 " />( " $ * $,A R!"!$#$$ * % % # % ' ##?.=$ %,/ 1SR2TC=0=Q2'JT2Q=C2&U-T-VW03=-T-SFWJ'(R'C'Q2= 5'1QCW-V02 2! #"K $* #% " # 3!$% # % $$ K 2 ( & % C % $ "!" E 7),- %,2!%! #%E#" &$$ $! $D $R % $ " % = #!$" 4 E##! $!" C% $ $! #$$ #%<$!#% 1* $% %. %$!" /&# #!$ 3* $ %! C % $ % % %. /<!% # % $1* % *,! $ $! < $%!*3 #%" &!$!4 $ $# $ 3!##!! $ "C! %!% #!!!% # 3 # $% #?.<$/&*% % # 1*!! # % #% C %?.2D /3 & " D" # # $ % Q # %#&## % $% % % 3 C% # 6

9 #2",W! "!" $ 2 $ ($ $ % $$ % # #% % % %% " # &% " % Pokud manžel páchá v mysli cizoložství s populární herekou, jak mže jeho žena naplnit jeho oekávání? %!- $ %!$#!!*!" # D C # $4 #! #! $# % $!" &D" #!$ *! $)X % "# D"!!" $ $#2!%!% # #4 1* % " = C% * "#3! 3D" # $! "!3! B % - $ *4 #! $ -!" $ % " " #!$$!$%! % % # = #!$ #%!"% %C % * # '!*!"" $#!?.$% 4 / #!!.$$/ 2 $$ $ $ # " 1* $.$$/ ## $ $ $% $ % $!! * $$8 $!!% 4 ".O! /!"!$ $" % 8 2!%?.5 *8/ $$ $!"" " $" Y"!$4 1! $!% = 7

10 # %# $! *!"$!8C $ % # " % $ #! %% # * % * " J $!$!"! %"R!!%! % $!$ $$$!" % B$ *!$*$* $"!" = ## %!%E!$" %!" -!% $$!!$ *# # 14 # 1 #!$ 8-$4 # %!* $ %8 ' #9 #$? 0 - $ # % $# C $ " ** %% %#L$?.=1 " $ =8/?.= $!4 #%1 $$ #$ - $/ 1%!"! "% $! %! % % 1 $ ##! $!)!4 "!"!)!"!1* $ "!"!$!$#!1* $?1"0! 0 "! 0< %#$>L * :I?:H 13A =!!% %( # ## #!$!" #! # # $ * % 3D! $!$ " % 5 % % ##?. * %/ Q # " "$#8 $$ #* % #<$! = % 8(, 8

11 &!! 1 "# ' $#$! * 1 #*!$ 4 "#$!!!! " % $" $#!6 " % # Bh je trplivý, dobrotivý a dlouhoekající, ale nemže porušit své vlastní slovo: Vždy cokoli lovk rozseje, to také sklidí. " # 1 $#!#$B "? #!$" %! %" 1*!#!4 % *! "? '3 " (#$>Z ;?P 13A &! #$ % %!$ $? 8 0 = %#$>L * M?P 13A <# % 1Y $!% *- $#!" % " #? : 1* 0#$>O I?IA $?.1!% / H 1* $? 13!! 0 %0#$>:3! 13A -$?. $!$% % /<$!$ #!%% %% $ 1* $?! " #$ - $?.J% # %!$#/ I 1* $?A 0 0#$ -$?.1% " %"! %# N 1* $?5 " #$>7 N?H[A - $?.C#- %!% / ; 1* $?.! B$ 9

12 - # #!$!% $ #%!" = $?. #% $/ P 1* $?'!!( #$>L * M?HMA &" $ #%!"!$!"? E!$$ > "!#8A! #!% % " #% >! % A #% % >!6 $A "4 > #%A - $?.2 $# / M 1* $? C( 0 #$ - $?.1!" $!$/ G 1* $?. 00#$ - $?.2$ "< $ % %% % 8/ 10

13 #48 9 9:8 4;:9:8 4)8 < Máme doma pt syn a jednu dceru. Chci, aby každý z nich vdl, že je milovaný a jedinený, a tak jsem se ptala Pána, jak to zaídit, abychom mohli trávit njaký as s každým díttem zvláš. Pán mi vnukl takovou myšlenku den pro prince nebo princeznu. Každé dít má urený jeden den v týdnu. Když má svj den, pomáhá princátko s vaením, prostírá stl, svolává všechny k jídlu zvoncem a smí zapálit svíky. Máme takové pravidlo, že jakmile se rozsvítí svíky, každý ztiší ped jídlem svoje srdce. Ve velkých rodinách to pomáhá zabránit asto tak bžné halasné vav u stolu. I maminka si ráda vychutná jídlo v klidu! Když bhem jídla nkdo potebuje vodu, sl nebo nco jiného, na co se zapomnlo, je to úkol pro vyvoleného. Další zpsob, jak zaídit, aby maminka nemusela pi jídle vstávat! Princátku to dává pocítit, že je tak dležité, že se mu dostalo výsady sloužit své rodin. Pedejde se tak tomu, aby dti byly sobecké a pyšné, že zrovna ony mají dnes svj Den. Po veei sklidíme ze stolu a máme spolené tení a modlitby. Potom se všichni krom princátka odeberou do postele. Bhem následující hodiny si v posteli tou nebo nco prohlížejí, zatímco princátko tráví svj as s maminkou a tatínkem. Starším teme knihu na pokraování, mladším píbhy. Jelikož každé dít baví nco jiného, mžeme se tak zamit na jeho zájmy a poídit knihu práv pro nj. Tohle pomohlo zvlášt mému manželovi a dcei, aby spolu trávili as. Veerka je v obvyklou dobu, ale ti v posteli mají pocit, že mohli zstat déle vzhru a íst si, a vyvolené princátko odchází do pelíšku taktéž s úsmvem na rtech. Poslední týden v msíci chodí brzy spát všechny dti a as pro sebe mají maminka s tatínkem. Tak máme spolu rande a ani nemusíme platit paní na hlídání! Každý pátek veer máme kino. To je jediný as, který naše dti tráví u televize (krom školních videokazet), takže je to událost pro nás všechny. -./ #4# 1 # 56/ /'2 7.5'8.6 9: 0 $1 ; /; %; &# "2 ' 40 :A=>B?=>: CCC; #%; #D 11

14 '%#/; Vím, že na nás v této dob Bh naléhá, abychom dali do poádku své domovy, a byli tak pipraveni pro Jeho dílo. Naše rodina je místem, kde se vyjeví i ty neskrytjší hlubiny našeho srdce, a práv proto je i místem, kde mžeme zasadit nepíteli smrtelnou ránu. Jednou jsem slyšela vtu, která se mi neustále pipomíná a je mi povzbuzením i nadjí: Jestliže jste schopni zvítzit v manželství, není již nic, co by vás mohlo pekvapit. Chvála bu Bohu, že nás povolal ze tmy do svého podivuhodného svtla a chce nám dát zakusit plnost vítzství. Nedávno jsem slyšela kázání o principech duchovního boje a velice ke mn promluvilo. Pozvedlo m z té pirozené, tlesné, roviny, kde bojujeme asto zaslepen jeden proti druhému, a pipomnlo mi našeho skuteného nepítele. Doufám, že ást, kterou jsme pro Vás pepsali, Vám pinese povzbuzení a nové rozhodnutí vyrazit do bitvy, která je vítzná.(e. Kotrlová) -%??E?9B?:/*+$(#E6#';%; )F ; F ;/ %$ *( (;/ $( + E ) # ;* # * % # G 0 ; + #$ %$( ( ; # % H ;G %$3 ) 1# #$E * %I 0 ( #$ %$( #$# *%J$) ;$( # % * ) # * * *$(;# # % #%0 ( ( G$(; )G$( B $(K G # ;G *$ * % &) B ) # ;# ;# # % *5)* ) ( # % * ( % %$ #J )#, 7 +* %J)2 % ' ) # 7 3%$(% *F *$( J % * * ; # ) ) $ * +# * % # # B ; '( +E J # ; / " ) ( * ; * ; *'( ) * + 0 )# ; #* H ; *" J E7(+$(#%B (G 7 %$ % $( $#$(%4 +E'#+ ) * ; * 12

15 '( *,/;$(; 2,/;* $ ;%%* ; % 2,J ) ;G$(+ ( ; ( %;$/ % J) J) %4 )' ( %#$ * %#$ * /)' ( ;%#$ ; % ;% ;*J )L %I &% ;G $+ 1($ +#$# F ; )+ ( %" % ); ) ( #%(( *) M*+ )$( ); $( % N ) ;* (# )* ; + # % * % $ % **' ( ;O%I' ( ;O%I '( P# % ;O% 4% ) ;O %) ) ; ;#+ J ) ;$( # +0 * %$( ) $( +$E4 F ;Q E0 * I *;$( *# 3%$(' )( #G # %) )* %)# + #*$ # %$($%* # % ( +"# % ;$( # ) %$( +J )$# ; 0 + *$ %+#) *$ ;%;R 0 % #$+ %$(% 0 $ +#%(G G%$( #( #( ;*" % ;# #*3%$(#D%3%$(3%$(' ) #G * * ' ) 3%$( #G P%D%D 3%$( #G #$% *% # ( %$( #%( /# ) F ; ) % )B *#*)#%(G" %)% ( * ;# B F ;%#%(( */* * %#% % ' )( #G+ES; (+I%% %O %O % #%(* %*% ' ) %3%$(% #G *0 $( %#I0 $( %#I /)% # % $' )( 3%$(M# )' ;+ ) *F #$(*N J) ; P# F ; / ) $ ; % G # $(;T ( #%(( %$( %L %I ' **** )*; * ; * ; *# *(*%" %# #% *(*% H%) P$; # %) # % # ) ' )3%$( #G(*%J %$( #G # # ;G $( * ) # (*% %* # O+ ( %$( *" # (**& (** # ) 13

16 (* # J # ) ;$( * * # $( / *# " G 3%$( 6( + * #G# * ;*J *$( #$G$(*$#$ +) %* L %I3 $(%$ % % # % * ) G / + ;$( * #D * ' )( 3%$( * #%#D # #0 * ;G2 $4 # (#% #E) *(+$ ; #%% +M )) NMQ 9 E> N4 )) # * # %$(%)' ) +; ;B $( * ;6 4 ;' ) (% ) ) ) 7*+ ' ) $7*+ % ))*#G4* ;# % ' )%$ ; #G+#%%' )%+ (%4*%# % '( $( #0 PB #$ + ) '( 4* ) %;+ ) *#*$( %; ) $ $( # #$( 4*'(+ * #G+*( ( (# )* # %$( ;$B $(&% )' (;% % **#( %;' ( $( $ # ( 4*" %F ; )#$ B %# +$( ) # %G+$ )F ; )#$ %# +$((# )*/ $( %) (# )* ) F ;)#$ $( $( #$ G ; (# )B * #D% *** ' ( ;% %#G %6 % ';+ ) ;$( *% $( %3%$(% E # % $( $ $ %%$ $( %3%$(% M. P! EU N" ) % #$ 0 *$ $ +$(&* ;$( #(%; $+ G' ( ) ( ( % ;%$J ) (%% M ) # * % $( N (%$( B %3%$(% J# + ) *E V * ( ) %+4; ' ) $( M8 U=E #DN1,K ) +;% ; *+#G J)J) %;G+ %" +;% * + J)(% %) % +# ( (%K ) ;$( **$( #D G ; ); $( J )/ &% %* ) * 14

17 ; *; * J)J)$( $( %$( $( ;$ L % &% * #G# *G ;*J)+ ) G */ $# *%/ " % %**#%( * ' ( B ) +%& ) ) % % %* $(#%( % %%' ( ) + * $ ' (*/' ;+ ) # *G ;* 2 #$%# * J %; J )* % %# H ) ' ( #G*+ $B ;% %MJ?E9 0 'N6 % P # $$( # ' (J % G$(P # $B H) ' ( '( / $ ) ) /;$( + #% #* ;* '( $ ) ;$( ) $(*4 % )+ %) ;% * % *$ ( )$ $(* / ; %$ )$(*4 ' ( * /H)+ $(;% ; H $(;% ;G +* ( *# /H G * B ) "*$ W G * # % G$(G$($$(MJ?E=B> 0 'N7+*% %V * #G % # GG0 #* *$($*$* #%(#* ' ($($' )*$ 0 *$ % #%( %% * #G+ ;B * %) #G;%% %" + )+$(; %+ #) ( %/ "# ' (+E "#$%# # *5 * % ; ( # *#$% # * %/ (% # * % ' )( 3%$( ; %% ;$' ( % (# )*&)+$,/ 15

18 )= =8 Crrrr, crrrr, crrrr, crrrr! Bylo 7 hodin ráno a mn bylo jasné, kdo volá. Calais a já máme dnes narozeniny. Bh mi ped pti lety požehnal první vnukou. A co víc, dal mi ji práv k narozeninám nejlepší dárek, jaký si mže babika pát. Díve jsem jí vždycky volávala a zazpívala Happy Birthday, ale dnes už je dost velká na to, aby m pedbhla. Haló, zvedla jsem telefon s oekáváním v hlase, jak to babiky dovedou. Je to opravdu moc milá holika, velice drahá mému srdci. Prost miluji ty naše malé dvrnosti. Jenže dnes byla Calais píliš rozrušená, než aby se zdržovala njakými popvky nebo zbytenými emi. Ve snaze pedat mi co nejrychleji své novinky z ní slova tryskala, asi jako když vybublává šampaské ze skleniky. Babi, babi, hádej, co se stalo? Neuhádnu, Calais, miláku, honem mi to ekni, nemžu se dokat! Strašn ráda hraji tohle divadýlko, aby to bylo trochu napínavé. Když je Calais tak nadšená, musí jít o tu nejdležitjší zprávu na svt, alespo co se m týe. Škoda, že nevidím ten obli- ejíek s výmluvnýma hndýma oima, které záí radostí ze života, a úsmv od ucha k uchu, vnášející radost do duše. Uvidíme ji pozdji, až pijdeme na oslavu, zatím mi to musí stait, tak jak to je. Hádej, co jsem dostala k narozeninám? vyhrkla na m hlasem, který byl z rozrušení o oktávu vyšší než normáln. Ale Calais, to opravdu nemžu uhádnout. Nechtla jsem jí zkazit radost. Než abych riskovala, že se nechtn trefím a pokazím to, radši ani nezkouším hádat. Prost mi to budeš MUSET prozradit, íkám a prosím o slitování. Dostala jsem práci, vyhrkla. Ty jsi dostala práci! Ty jsi dostala práci! Ty jsi dostala práci! Práv jsem si naprosto jasn uvdomila, že nehrozilo nejmenší nebezpeí, že bych tohle uhodla. Byla jsem opravdu pekvapená. Stží se dalo uvit tomu, že ta sladká ptiletá holika byla celá pry nadšením z toho, že dostala práci! Tiše jsem se modlila, aby jí tento pístup k práci vydržel. Mžu si sama stlát postel! prohlásila nadšen. Bylo zjevné, že je na to náležit hrdá. Maminka íkala, že už jsem dost velká na 16

19 to, abych to zvládla sama. Dnes ráno m nauila, jak se to správn dlá. Výborn, výborn, výborn! Momentáln mi došla e. Ta chvíle si íkala o vážný komentá. To máš velmi odpovdnou práci, Calais, konen jsem se vzpamatovala. Jsi si opravdu jistá, že jsi na to dost velká? Vždy víš, jak má maminka ráda doma všechno pkné a uklizené. Myslíš, že to opravdu zvládneš? Nemla o tom nejmenší pochybnost. Pak jsem si vzpomnla, že jsem dosud neslyšela ani slovo o njakých opravdových dárcích, tak jsem se zeptala: A co jsi ješt dostala k narozeninám, Calais? Vysypala ze sebe nkolik vcí, ze kterých by každé dít bylo u vytržení, kdyby je dostalo, ale bylo zjevné, že práce to vyhrála na celé áe. Lesk ostatních dárk naprosto pohasl ve svtle dvry, kterou jí svila její maminka. Když jsme to pozdji probírali s jejími rodii, ekla jsem jim, že na m udlal dojem zpsob, jakým pedložili své dcei etiku práce. Co jste jí vlastn ekli? ptala jsem se. ekli jsme jí, že mít nco na práci je výsada, zpravila m moje dcera Natalie. Je to dkaz, že jsi získala uritou dvru. Když budeš tuhle práci dlat dobe, za odmnu ti svíme další práci, která bude ješt dležitjší. A pak jednoho dne, když budeš dobe a bez reptání pracovat, ti dá Bh práci, kterou budeš dlat pro Jeho království, protože ti bude moct vit. Když nebudeš svou práci dlat dobe nebo si budeš stžovat, že t to nebaví, dostanou tu práci jiní a Bh odmní jejich ochotná srdce. To, co m uívala moje matka, žije dál v další generaci. Moje dcera se to dobe nauila, sama je velmi pracovitá. A nyní pedává stejné pravdy dál své drahé dcerce. Tohle je vskutku Boží zpsob vyuování generací. Odmnou za dobe vykonanou práci je více práce! 7/-64/.6 1 ;;( X % /%# /'2 7.5'8.6 9= 0 $1 ; /; %; &# "2 ' 40 :A=>B?=>: CCC; #%; #D 17

20 BE&&1 F F %( &$E1 G E2 %*H&$ 9""+ / * $ '' J (pokraování 3. ást) V? D 7 Bh vám jakožto rodim svil své stvoení. Nebýt Boží vle, své dít byste nemli. Job 33:4 Duch Boha silného uinil mne, a dchnutí Všemohoucího dalo mi život. Skutenost, že vám Bh svil své stvoení, vás iní zodpovdnými za tento dar života. Bh jako zodpovdný Stvoitel má zámr a plán pro každé své stvoení. Žalm 127:3 Aj, ddictví od Hospodina jsou dítky, a plod života jest mzda. Slova dítky a plod života vyjadují fyzický dsledek lidské reprodukce. [1] Fráze ddictví od Hospodina ukazuje na zdroj života každé lidské duše. Tlesn jsou dti výtvorem svých rodi, ale Bh je zdrojem podstaty života jednoho každého z nich. Slovo peložené z hebrejštiny jako ddictví znamená ddictví, které není pedáno na základ ddiného práva, ale je darem na základ svobodné vle dárce. [2] Jinými slovy, vaše dít je darem od Boha. Mžete si položit otázku, jaký byl vlastn dvod k tomu, abyste mli dti. Už jste pemýšleli nad tím, jak nebo pro vlastn zakládat rodinu? 18

21 Vtšina lidstva dosud neodhalila dvod své vlastní existence, natož aby znala dvod, pro mít dti. Poté, co se dít narodí, si vtšina rodi zane pedstavovat, jak z jejich dítte vyroste ádný lovk. Doufají, že se z jejich dtí stanou dobe pizpsobení, morální a vzdlaní dosplí jedinci. Nicmén málo se zamýšlejí nad tím, jak takového výsledku vlastn dosáhnout. Bh má plán a zámr pro každé dít. Každé dít je životem od Boha umístným do specifické rodiny jako souást Jeho plánu. Bh postavil dti pod rodiovskou autoritu pibližn na tetinu jejich života. Na rozdíl od zví- at, která vychovávají své mladé jen po dobu nkolika msíc, jsou dti na svých rodiích závislé na pomrn dlouhou dobu výchovy. Zvíatm staí výchova k zabezpeení fyzické existence, ale dít vyžaduje výchovu své duše. Proto mají rodie zodpovdnost vychovat své dti podle Božích princip. Dti mají být svými rodii vychovány Deuteronomium 6:6,7 A budou slova tato, kteráž já pikazuji tob dnes, v srdci tvém. A budeš je asto optovati synm svým, a mluviti o nich, když sedneš v dom svém, když pjdeš cestou, a léhaje i vstávaje. Efezským 6:4 A vy, otcové, nepopouzejte své dti k hnvu, ale vychovávejte je v Pánov kázni a napomínání. Písloví 22:6 Vyuuj mladého podlé zpsobu cesty jeho; nebo když se i zstará, neuchýlí se od ní. Pokud to myslíte jako rodie se svými dtmi skuten dobe, budete se ídit tmito pikázáními a budete dti vychovávat. Výchova bude vyžadovat, abyste je vyuovali a aby vaše uení bylo pijímáno. Díve, než dít zane pijímat vaše pokyny, bude se muset nauit ctít vaše postavení. Dti mají ctít svého otce i matku Exodus 20:12 Cti [3] otce svého i matku svou, a se prodlejí dnové tvoji na zemi, kterouž Hospodin Bh tvj dá tob. Efezským 6:2 Cti [4] otce svého i matku, to je první pikázání se zaslíbením. Jak hebrejské, tak i ecké slovo peložené jako cti má význam ctít, vážit si nebo mít k nkomu velkou úctu. Dtem je pikázáno mít úctu jak k otci, tak k matce. Rodie mají právo na úctu svých dtí. Ta se váže k jejich postavení. Mnozí rodie se možná nepovažují za hodné pijímat respekt 19

22 a úctu, to však nemní nic na tom, že mají Bohem svené postavení vlády nad svými dtmi. Mohou se cítit nedostaten vzdlaní nebo neúspšní v každé jiné oblasti života, ale jako rodie mají požívat úcty. Ani otec, ani matka by nikdy nemli tolerovat projevy neúcty vi svému postavení. Mají právo vládnout ne proto, že by si ho vydobyli nebo zasloužili, ale proto, že jim ho dal Bh. Jako rodi zaujímáte klíové postavení autority. A Bh volá každého rodie, aby skládal úty z toho, jak svené dti vychovává. Proto je nezbytné principm autority dkladn porozumt. Jen tak budete schopni svoje postavení autority pijmout a správn uplatovat. Vyuování úcty Dít si záhy po svém narození zane na mamince a tatínkovi všímat neho zvláštního jsou obrovští! I ve chvíli, kdy se dít umí postavit a udlá pár krk, vznáší se nad ním obliej mámy a táty ve výšce rovnající se nkolika jeho výškám. Jak dobrý zaátek pro rodie, kteí potebují získat úctu svých dtí, aby je mohli úinn vychovat! Dít již pijalo postavení svých rodi vysoko nad sebou a je pipraveno k vyuování. Rodie mohou vštípit dítti koncept úcty (uznání svého postavení) tím, že budou vyžadovat, aby s nimi i s ostatními mluvilo zdvoile. Prosím, dkuji, promi a smím by se mlo vyuovat a vyžadovat, jakmile je dít schopno mluvit. Dít by se mlo uit odpovídat vždy, když s ním nkdo mluví, a dívat se na toho, kdo mluví. Co nejdíve by se mlo nauit nekiet na vás z druhého pokoje, nevstupovat do místnosti, když mluví, neperušovat konverzaci dosplých (ani telefonní rozhovor), pokud to není skuten naléhavé, dívat se ped sebe, kam jde, nevrhat se do dveí ped dosplými, projevovat úctu všem starším lidem a dtem a laskavost vi zvíatm. Dovolíte-li svým dtem, aby vás pi he uhodily, škádlily vás a utíkaly vám, nebo pistoupíte-li na hru typu: Ano, udláš to, (rodi) Ne, neudlám, (dít) Ale ano, udláš, Ne, neudlám, vyuujete tím neúctu a v koneném dsledku to povede k frontovému útoku na vaši autoritu. Budeme-li odmalika vyžadovat respekt, vytvoí se základ pro vztah rodi dít založený na úct. Dti budou tuto úctu zachovávat natolik, nakolik se rodie budou chovat vyzrále. Budou-li jednat nevyzrále porušovat pravidla, která sami vyuují, nedodržovat sliby, hádat se, obdivovat se nebo smát špatným skutkm druhých, krást, lhát nebo se rozvádt to vše bude dít zarmucovat a uvádt do velkého zmatku. Nakonec, s velikou bolestí, dít ztrácí úctu, která mu byla tak lehce vštípena. Rodie musejí porozumt, že zpsob, jakým žijí své životy, bude urovat, jak si jich jejich dti budou vážit v letech puberty a pozdjších. Pesto mají všichni rodie Bohem dané právo vyžadovat úctu ke svému postavení, a to i tehdy, kdy dtskou úctu ke své osob sami podkopali. 20

23 D I "#$% # Autorita to je slovo, které žádný rebel nesnese. Vzbuzuje zápornou reakci v tch, kdo nerozumjí jejímu pravému významu a uplatnní. Poslední generace se chovají tém tak, jako kdyby byly dokonce proti legitimnímu uplatování autority pímo naprogramované. Dnešní doba je typická obecnou nedvrou vi všem vládnoucím postavením. Neporozumní Božím principm autority spolen s negativní zkušeností s autoritáskými osobami, jež skuten svého postavení zneužívaly, vyústila u mnohých lidí v úplné zavržení samotného principu autority. Nkteí rodie se zekli svojí role a odtáhli se od jejího ádného uplatování. Je teba si prostudovat principy autority, abychom nebyli podvedeni a cílen se nevzpírali nemu, co Bh ustanovil práv pro naši svobodu. Nejprve se podíváme na definici autority. Na tomto základ pak prostudujeme nkteré vlastnosti Boží autority a uríme pravidla, jimiž se ídí lidské autority. Autorita znamená právo vládnout; moc jednat, rozhodovat, pikazovat a soudit. [1] Znamená právo urovat pravidla, vládnout a pikazovat podízeným, moc vykonávat soud nad tmi, kteí jsou neposlušní, a udílet odmny tm, kdo se podizují. Na první pohled by se snad mohlo zdát, že autorita je bezuzdná moc, kterou je možno použít k útlaku tch, kdo jsou jí poddáni. Je pravdou, že vždy byli a jsou takoví, kteí moc autority zneužívají tyto výjimky však nemohou anulovat podstatu. Moc autority není neomezená. Bh ustanovil pravidla a hranice, jimiž se užití autority ídí. A co je nejdležitjší, Bh je vždy ten, který stojí nade vším. Zaujímá takové postavení a disponuje takovou mocí, že mže vnutit svoji vli každé další autorit. Bh má nejvyšší autoritu Žalm 47:3 Nebo Hospodin nejvyšší, hrozný, jest král veliký nade vší zemí. Žalm 83:19 A tak a poznají, že ty, který sám jméno máš Hospodin, jsi nejvyšší nade vší zemí. Slovo, které se pekládá jako nejvyšší, je titul a v Písmu se užívá pouze pro Boha.[2] Toto oznaení není udleno nikomu z lidí, bez ohledu na to, jakou vládnoucí roli zaujímá. Je to titul, který vyjaduje Boží postavení absolutní autority. On je nejvyšší. Nad Ním již není nikdo s vyšší autoritou a právem vládnout. 21

24 Daniel 4:31b I dobroeil jsem Nejvyššímu, živého na vky chválil jsem a oslavoval; nebo panování jeho jest panování vné, a království jeho od národu do pronárodu. Tento oddíl Písma nám odhaluje rozsah Boží vlády. Boží vláda je bez hranic. Její nadasovost stojí v píkrém kontrastu se zlomkem asu, ve kterém vykonává vládu jakákoli lidská autorita. Bh má vždy vci pod kontrolou! Žalm 115:3 Ješto Bh náš jest na nebi, in všecko, což se mu líbí. ímanm 9:20b,21 ekne snad výtvor svému tvrci: Pro jsi m udlal takto? Nemá snad hrní moc nad hlínou, aby udlal ze stejné hmoty jednu nádobu ke cti a jinou k hanb? Bh je Stvoitel a jako takový má právo vládnout tomu, co stvoil. Jinými slovy, má absolutní právo vládnout svému stvoení podlé své vle. Daniel 4:32 A všickni obyvatelé zem jako za nic poteni jsou, a podlé vle své iní mezi vojskem nebeským i obyvateli zem, aniž jest kdo, ješto by mu pes ruku dáti mohl, a íci jemu: Co to dláš? A všichni obyvatelé zem jako za nic poteni jsou je výrok, který uruje vztah mezi Božím postavením absolutní autority (právem vládnout) a autoritou lidskou. Nabuchodonozor, který zde mluví jako král mocného království, tím íká, že ani ve svém postavení nemá právo íci Bohu: Co to dláš? Na základ tchto a mnoha dalších verš lze uinit závr, že Bh jako Stvoitel má právo podle své vle urovat pravidla pro všechno stvoení. Náleží Mu nejvyšší vládnoucí postavení nad vším stvoením, a proto mže smrovat jeho poínání. Zárove má moc vykonávat spravedlnost, tedy trestat zlo a chválit dobro. Ponvadž nejvyšší autorita patí Bohu, musí to být On, kdo udluje každé další právo vládnout. Neexistují jiné autority než ty, které jsou ustavené Bohem ímanm 13:1 Každá duše a je poddána nadízeným vládám. Vždy není vlády krom od Boha; a vlády, které jsou, jsou ustanoveny Bohem. ecké slovo peložené jako vládám znamená autoritu, právo rozhodovat nebo jednat, vládu úedních mocí. [3] Bh každému pikazuje, aby se dobrovoln poddal vládnoucí autorit, která je nad ním ustanovena. Je možné 22

25 se toho odvážit? Ano, protože citovaný verš íká, že nejsou žádné vládní moci, které by nebyly od Boha. Každé postavení autority má Bh pod kontrolou. Verš pokrauje tvrzením, že všechna existující vládnoucí postavení byla ustanovena Bohem samým. Slovo peložené jako ustanovena má význam umístit, zakotvit, zvolit nebo ustanovit nkoho v oficiálním úad nad ostatními. [4] Z tohoto eckého slova byl odvozen teologický termín instituce. Bh zídil všechna vládnoucí postavení nad svým stvoením k tomu, aby vykonávaly Jeho vli a spravedlnost nad tmi, kdo jsou jejich vlád podízeni. Principy autority 1. Bh je nejvyšší autoritou. Jako Stvoitel má právo vládnout svému stvoení podle své vle. Bh má neomezenou moc k vykonávání spravedlnosti nade vším svým stvoením. 2. Bh zídil instituce jako nap. vládu, manželství a rodie pro spoádané naplnní svého plánu. 3. Každá instituce ustanovená Bohem byla vybavena jasn vymezenou autoritou, která má zabezpeit její ádné fungování. Každá instituce je nezávislá na ostatních a je pímo zodpovdná Bohu. Nap. národní vláda není vyšší institucí než manželství i rodie. Hlava rodiny je pímo zodpovdná Bohu stejn jako vdce ve vlád. Jak král zem, tak otec rodiny jsou stejným dílem a nezávisle na sob zodpovdní Bohu. 4. Ten, kdo je v té i oné instituci v postavení autority, má právo vládnout pouze nad tmi, kdo jsou této instituci poddáni. Nap. jste-li otcem, náleží vám autorita pouze nad vaší vlastní rodinou. Nemáte autoritu nad jinou rodinou a jiný otec nemá autoritu nad tou vaší. Každá rodina tvoí nezávislou jednotku. 5. Každý lovk je neustále poddán jedné i více institucím. Nap. každý lovk je poddán vlád, ale manželka je také poddána svému manželu. 6. Boží slovo uruje rozsah pravomocí každé instituce. Každé vládnoucí postavení má stanoven rozsah svých pravomocí. Uruje též, kdo má být autorit poddán a do jaké míry se musí podizovat. Nap. vláda má právo vládnout pouze v rámci národních hranic. Vláda nemá právo vykonávat spravedlnost nad jinými národy (s výjimkou sebeobrany) ani uplatovat autoritu nad jinými nezávislými institucemi, jako jsou rodie nebo manželství (vyjma pípadu, kdy byl prokazateln porušen morální 23

26 zákon). Nap. otec má právo vládnout ve své rodin, ale i jeho autorita má uritá, Bohem definovaná omezení. Otec nemá právo nutit svého syna krást. Bh mže vždy zasáhnout proti jednotlivci, který pekrauje vymezený rámec, ale asto dopouští, aby takový lovk setrval ve svém vládnoucím postavení, aby potrestal lid nebo ty, kdo jsou podízeni, prozkoušel. Skutenost, že existují zlí vládci, zlí manželé a zlí otcové, není Boží chyba. Všechno zlo je vynález satanv nebo pramení z lidské híšné pirozenosti. Ale víme pak, že tm, kteí milují Boha, všechny vci napomáhají k dobrému. (ímanm 8:28a) Všechny tyto lidské instituce Bh ustanovil s cílem ochrany a požehnání tch, kdo se v nich nacházejí. Pokud fungují správn, udržují ád ve spolenosti. Rozdílnost institucí slouží k rozvrstvení moci, což má bránit zlým vládcm v uchvacování absolutní moci. Je historickým faktem, že všichni zlí vládci se pokoušeli zniit nezávislé instituce a ustavit sebe samé jako absolutní autority namísto Boha. Jedin Bh je schopen vládnout skrze rozliné instituce, protože má všechnu moc, je všudypítomný a vševdoucí. Žádný problém týkající se autority není zpsoben nedostateností Božích princip, ale tkví v tom, že lovk není schopen jednat podle Božího slova. Je teba, abyste dkladn porozumli otázce autority, protože jako rodie se v jednom postavení autority práv nacházíte. Jako rodi se pímo zodpovídáte Bohu. Proto je nutné, abyste znali oblasti, v nichž jste ped Bohem zodpovdní, abyste znali hranice vaší vlády a jak správn s vaší zodpovdností naložit. Negativní postoj vi autoritám Dodatené úvahy Je vám pojem autority proti mysli? Patíte mezi rodie, kterým je odporné být v roli toho, kdo svým dtem íká, co mají dlat, a zvlášt vám pak vadí, když je máte trestat za neposlušnost? Pokud jste vyrostli pod vedením skuten nespravedlivého nebo hrubého rodie, je pochopitelné, že se možná budete chtít této své biblické roli vyhnout. Možná se obáváte, že budete se svými dtmi jednat ve stejném hnvu, v jakém vaši rodie jednali s vámi. Díky této obav se zejm pikloníte k druhému extrému, kdy své dti budete niit pasivitou a pílišnou shovívavostí. Navrhuji vám, abyste si prostudovali následující kapitolu, která pojednává o dítti, abyste pochopili, jak zoufale dít potebuje vaše vyzrálé vedení a kontrolu. Jakmile svým rodim odpustíte, Bh vám s híchem hnvu pomže jednat. Tím se také vymaníte z jejich nedobrého vlivu, který se až do dnešního dne ve vašem život projevuje. 24

27 Pouze ti, kteí se nepoddávají svým autoritám, se nedokážou ztotožnit s konceptem pravé autority, a proto ani sami nemohou být dobrými autoritami. Pocit viny jim brání správn uplatovat autoritu vi druhým. Manželky, pokud odmítnete autoritu svého manžela, budete mít sklon svoje dti bu tyranizovat, nebo je naopak nijak neomezovat. Vaše reakce budou poznamenány snahou vykompenzovat manželv zpsob výchovy. ím on bude písnjší, tím vy budete benevolentnjší, a naopak. Muži, pokud nad- adíte svj názor a jednání Božímu slovu (odmítnete Boží vedení), nebudete dobrou autoritou ani vaší žen, ani dtem. Je pekvapivé, kolik lidí není schopno vidt, že jejich selhání v manželství a v rodiovství je následkem jejich vlastní vzpoury. Písloví 16:18 Ped setením bývá pýcha, a ped pádem pozdvižení ducha. Písloví 29:23a Pýcha lovka snižuje jej. Nikdy jsem se nesetkal s lovkem, který se odmítl poddat ádným autoritám vlád, rodim, manželovi, šéfm, trenérm a pitom byl schopen chodit ve vdí roli ve správné rovnováze. Takový lovk je ve vedení bu arogantní, nebo má strach autoritu uplatnit. A už je dvod k negativnímu postoji proti všem autoritám jakýkoli, Bh má ešení pro každý hích, pýchu nevyjímaje. Pokud rodie touží po tom, aby jejich výchova byla skuten úinná, musejí se nejprve upímn postavit tmto vcem tváí v tvá. 25

28 1**$ V život thotné ženy se ocitla trojátka. Jedno z nich bylo malý vící, druhé malý pochybova a tetí malý skeptik. Malý pochybova se táže: Víte vlastn v život po porodu?" Malý vící: Ano, samozejm, je pece zcela zjevné, že život po porodu existuje. Náš život tady je tu jenom proto, abychom rostla a abychom se pipravila na život po porodu, abychom byla dost silná na to, co nás eká." Malý skeptik: To je nesmysl, žádný život po porodu pece neexistuje. Jak by ml vlastn takový život vbec vypadat?" Malý vící: Ani já to nevím pesn. Ale urit tam bude mnohem více svtla než tady. A možná, že dokonce budeme bhat a jíst ústy." Malý skeptik: Co to je za hloupost? Bhat, to pece nejde. A jíst ústy, to je úpln smšná ped- stava. Máme pupení šru, která nás živí. A mimo to je nemožné, aby existoval život po porodu, protože pu- pení šra je krátká už te." Malý vící: Urit je to možné. Jen bude všechno kolem trochu jinak, než jak jsme tady zvyklí." Malý skeptik: Vždy se ješt nikdy nikdo po porodu nevrátil. Po- rodem prost život koní. A vbec, život je jedno velké trápení v temnu." Malý vící: Pipouštím, že pesn nevím, jak bude život po porodu vypadat, ale v každém pípad pak uvidíme maminku a ona se o nás postará." Malý skeptik: Máma?!? Ty víš na mámu? A kde má jako být?" Malý vící: Vždy je tu všude kolem nás. Jsme a žijeme v ní, prostednictvím ní. Bez ní vbec nemžeme existovat." Malý skeptik: To je pkná hloupost! Z njaké mámy jsem nevidl ješt ani kousíek, takže je jasné, že nemže existovat." Malý vící: Nkdy, když jsme úpln zticha, mžeš zaslechnout, jak zpívá. Nebo cítit, jak hladí náš svt. Pevn vím tomu, že náš skutený život zane až potom!" K %Y2 5 ZUAAU #A + ) &&$( % 0 /L -/6 K;%# 26

29 JSEM ŽENA A UŽÍVÁM SI TO Nancy K. Asbill!"#$! % &' ( )' &* ' ( )))+,((*"#(* +-. /&*( ) *0) & "#1 *.+ & &(&(% &)&% & (&( )(% ( )#!+*2$(&( (! *3 45&678 5)6-&)(&(,&* 3(9:;";<%;=;;"( ) )*(+,)(!" 3(8! #( + > #( + ( >8 A# +" ( & &&*(( (( ;B 3(!) "- )5C6)5C6!"D(&) &*! (! (& && &)!E &*&(** ( - &&% *(( 5&(&*A6 (&!F )(&*!!&*&) 4 & <D<<"G%<;" #.))))!. ))) )!/) 01)!( ) )))5(6.)))) )22!"<? ) &*<;&( :;"<G *&!H E3( &) 5&(& I) & 6 : ;"<G& 3 +,&. 2 0)!4" H 4) ((( &(

30 "6!(2 ( ()&)& A&)& 5&*6 J (! (*! (!) &> ( % & (!K((!& & 8&#+H) &(( 2 ) )0 5&( " ' &* & 6 0!" L! &)& &* F )! &( C.00)!" 5L B;"<G6 ( ( &( &*! &*- #+ K( (! & & &*! & # 4+ & >** )&( 2( &(. 2$ )) '( ) & ()*! ( 8)F & * 5&*% & 6F) & ( ()( ( ( A " #2$( M+ &(! & (( ) L &))!!((! &* ( D(&*! #( &* (+&*) #)+ ) ) 56 (!)! )./( &$ &*(&7 $ *& A "N" #2 ( 2!"2$&() * ((&(,(! #) +8 &* () * Velice dopuruujeme kázání o principu pikrytí, které naleznete v asopise Omega Message z ledna asopis si u nás mžete bezplatn objednat na adrese uvedené na obálce tohoto asopisu. 28

31 " &()) E >!! & * &* ( * ( &( I!) ),O! )" ,!!!! P!)!I> ( E ))()(% ( % (( (* )#( & &(+ )&&& &*( () 2$ )&( Q B"<<" /) 20))0012 ) ) 20 5) 6!" Q F H &% ( ( ( & )( &*&&(,&* (L &* ()9 &( &&(*( (K&!)& 5 D69;"B" ( )0) ) 0) +: 0 0)2) ) 20 2)!"<;"<) ) 0() 0)022,5,2, 2,2 ) 6!"2)0% (!! ( 3 ))2* B<"<? 2( ) ) ) ;R ;S" !"> (=00>!" ( )( I )! ) 2*( &) (&) )) * F & &( &4! & FT(! T( I! *( (( ( &* &)* )D& 29

32 (((() F ).) )( &((!) & ( 1 &) () < 2 B"= *" ( 2 0)2 2 ))!" &&()) (!, (* ( () D(( &(() (/# &*%!&*&+ % ((( &*! )(!)( L &3 ( ) (&((&() ) (() 2*&( ( ( ( &( 3! MK ( )!( ( K. )) (( I&(, ( &(I ()( &(( * <2B"<%S<%B"? ), 1) 20)0> )) 0,001,!"K ( )&-;"B%R"? ) )12) ) 2 ), 00)!" K& & & 7( (! ) 0, 25))0 ))6>!"* ( (30 $ &7&*& 30

33 JÁ ŽE HO MÁM POSLOUCHAT? (pokraování 3. ást)!""#" $%# Kapitola tetí: Myslí Bh vážn, co íká?!"#$ $ % &!! '!! ( )" $*$$$$* *+(, - *$ %$".!!! * ".!* *.!& $ ) /'!!!!*"0! $ " 0! +(. *! $ $)# $! %* * 3 $!!! *!! " 2 3 $ $/ " (9 % $: '% %' %").!$ $$9%;<78+57=!%% * $/*1# 9 * 3 2!A $ '* B B; * = $ 3 3 % * $!"! *$"3$ 3 % *** $ 31

34 !"$C '55+5D 3$- +(2*!! $ "3E'%")/ *!" $ % *!"/ $!!! * " #* B *! * * * 3!$2"/ &'())*+&,&- / '! $ $' %3 "9* % "9% & $ 2$%-"F$ ' *2G(H $ $$I")G B!*% "23$$$J *",%'* J!" $ %$ % *+(2% L $ $$! ' +#&! ) 4 B'%! * *+(M!! 3!!$ 2! 3 2;!! **= *" #(!) $& * * '* ". $.)+/011)2*3+ 4 #* $ %$! "#* $ *" / +(/& $*$' $");O ( 3)"'3 $ 3! ", ' 3 *' & " 0 P! * 4 ;9 5N+5="!! % % ;> 32

35 58+Q&56="2!!! ' '!! $ ";L! $'!"= #* 0! " 23 F$* $ " P 3 $$!0* "F '& $!"3 * % " #*!! '!!!!*'& "M9!%!! *: "23!*.! *#! *! + (F 1)(<9 +F : *$! ' : $ $* ' '"# $%$3 *$ $ & "2* 3: *!! ");59 * 3* " '" $ "!!& ' $"!! L!, +(RM!'* %I;!3 3!"=R) $S * 3 3";8+55=!! 3*! *: "!!! $!!/'!! E 3% 31 $ '$%!3 *$' F! $3*$ *$ ' '! $ * "/ *"/ "4 '+(# '*$3 *R)' $!$ * * *3 1 T3* $! * 3 U J! G $$ * 3!$ * *";2 33

36 '*+, ' %!! 3 *"/ %!!" U$$ $$$3 * %"=!$ *& %!!" 9$* *$ $$";9$*J $& $ 3* *2 *"# $%!$$"F * * $$%$"= 9$*!!: $$$2# DK$* $$ "# S $! $ * " (R ' ") * 3J!"(# ' $%!'* ' ")#L! " #! "E $ '" F S* * *! $!* $ P".$! 3 3 & B "F! +( *" # *") F+(M!! * $ 3 % ) ;2!!$* *$'*!**1=!$ " (#P *$"2 J $") 0 * $* "9 " E% *$'! +(: $1E $ " *$* 2 "' ' 1) P- $! - $! $ * $ * 2 " 34

37 2 $ +! 'G *$ & 1,! % *!! M! ' *! +(#1)! $& ' 3* % O +(# U *' $ * * * $ $!31)2*1 2 * * $$ '"2 $ I % $ A"9!!$ * * *+ ($ 3*"*! ") T3* 1 4 * * * "# $ *!!! "2 '% '%!" 0!!! "/ ' * *!$ $"! '! *'"!04.(./32'&4*&'5+ 67!!*! $*! **$2 $*".!$$$ *.!$!2 $2!% ' M!$$+ )4$ '! ' 3 $ ' ) ;0$ 3 "2! $$ * :** '"= (#!$! **') 2$ *J$ $!' *U+($! '*$! '") $ * *123 35

38 M! % $ $! ' * 1 #*'*" *!! $* $$ "!! '!"V '!! +( * % * $!!! *!! ')!'3 %!$$ '" # $$,"(C!)( $$3* " '!!".!'". *) 2$'%$!*!'%", *$$ 93*$! *!!* $$ "F% ' "(#*!% 1E!' *$*! 1) 2 *! $ $!! " $$!3' '" 3! $ *"(< 3 * $$"); 5D+7?=/ * :!#*1! *!;> $!, $ & '!* "!&!"0%1 : $ $$$!$$$"#!2 A!$ " $ $% $ % G 3 $ $ '"52D+55+(0 *! U %!!J * ; =!")$;$' * 3!= (!!) $ 3!+ ( ")5M8+5D * * " 36

39 2 $$* J$$ '+(!' '& );'5N= 0 $$ $ $ *' $$ "!! $ "!,! $!"2 $ *$$!!! *!" 5"9 $ #A"#!% 3*% %!!$"! *3%, % ", $ "# % * * $!,, " A #!,! " ;# %!#"0!% * * *"A 3 $! 3* %!"= # "! *# "M! *$ $ #! A ' F 3*" 2 $$$* % "2!*!!! "!!!! "#!! *! $ "!*!*!!!1/ $%%3! *!" 37

40 S laskavým svolením autor z anglických originál peložili K. Klusoová, E. Kotrlová, M. Oulická, J. Kotrla a R. Oulický. Vydal: PATMOS Není-li uvedeno jinak, jsou texty Písma citovány z Bible kralické podle vydání z roku Novozákonní biblické citáty oznaené NBK jsou pevzaty z Nové Bible kralické Nový zákon. Copyright: 1998, 2000, 2001 Alexandr Flek Vydal: BIBLION, Rudolfovská 20, eské Budjovice, Citováno se svolením vydavatele. Materiály jsou nabízeny zdarma, a proto jsou neprodejné. Veškeré náklady jsou hrazeny spoleenstvím PATMOS z dobrovolných dar. Vaše píspvky velmi oceníme. íslo útu: /0100, var. symbol 2000 Navštivte, prosíme, naše internetové stránky kde nabízíme další materiály, kontakty a informace. Budeme rádi, když nám napíšete na ovou adresu nebo na adresu PATMOS, U Potoka 26, Tursko.

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

! " # $%& $# $# '$ ())* # #!

!  # $%& $# $# '$ ())* # #! ! " # %& # # ' ())* # #! 1 #,!"!!##! #%!!!#!&"% ' #%!!"!!' '!"(!!)!!*!' #%! # " #%! #"!# '# "#!'(# #!' #!&##!! #%! "%!""! #%! #%!%!!!!""% " '#!'# #%! %,,! (! '!! (! #%! '#! '!% ( "%-.#!/ '!#, -. /0!"#!%&&

Více

HLOUBKOVÉ VRTY PRO VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE BENEŠOV U SEMIL - POD MOŠNOU

HLOUBKOVÉ VRTY PRO VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE BENEŠOV U SEMIL - POD MOŠNOU HLOUBKOVÉ VRTY PRO VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE BENEŠOV U SEMIL - POD MOŠNOU!"# $%&!"# '($$)$*+)$,-',.-#-$ ... 2... 4... 4... 5... 5!"#$%"&"'()%*+)&(+%$,-... 5. ")"/01"2%3"$4!... 6 5 (31'(!... 6 6 7$" "81!"%9'%318!!+"/3#0':0,...

Více

Strategický plán rozvoje m sta Odolena Voda

Strategický plán rozvoje m sta Odolena Voda Strategický plán rozvoje m sta Odolena Voda $ %& '&& &( &)& *)!+ $,"-.!/01 2 2!&( &) 3 4&( '"&560 3&( -7 $ 18&$ 18 "&% $ 1 9 $ 1*'&:;&!+ > &?@9?&05 8!' 80&% & 7)')& 77>

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Zastoupení je vyloueno

Zastoupení je vyloueno 1 Zastoupení Právní úkony jsou v zásad zastupitelné Bu osoba není zpsobilá k právním úkonm NEBO Zpsobilá je, ale NECHCE nebo NEMŽE právní úkon uinit (nemoc, nepítomnost) Nkde zákon zastoupení k platnosti

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

P r o s i n e c 2 0 0 6 1 3

P r o s i n e c 2 0 0 6 1 3 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c 2 0 0 6 1 3 ! " #$ %&'( ) *+#,-. / 0#0 1 20 3 4# 5, 6 7 #, !" #$%&' Vážení pátelé, v poslední dob jsem astokrát pemítal o tom, kolik energie je teba vynakládat na

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

!&!"-+.! $ &9:;9<;=0>'"'("!"&!%

!&!-+.! $ &9:;9<;=0>''(!&!% ! "!!!!"#$!%!$&!' " "'!'"! %"!"&!!"& %&%( )!!!!&!*!%&& #!' $!+ #!! &&!!&!",(!! *!!&'"!!+-%! % %*%+'! &/%&!! * " 0!$1"&'!!!+! '& '!( 0"'!! & ' 2%!!&! ' ' )! #! % " #!!"!&( & &"!! + #"! #! 3+ &!!/4! 3!#

Více

#$%&# '()( *! "# $ ( * *"* *%&#+ $ %&, $! * 1* " 1 34 1 03 3*. 1811 1 5* 1 561..

#$%&# '()( *! # $ ( * ** *%&#+ $ %&, $! * 1*  1 34 1 03 3*. 1811 1 5* 1 561.. " #%&# '()( * "# ( * *"* *%&#+ %&, %&#+-++& %"& (.*. ' (, & %&# ', %&# )" ) * /"* *0 1* * 2*. * 1*. *. 3 (. 4*1 5*614 7 0 5 * 1* " 1 34 1 03 3*. 1811 1 5* 1 561.. 11 5.1 1 3 3 " 1 61".5*1*5*1 5* " 4 9

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMR - HELP ONE, S. R. O.

PODNIKATELSKÝ ZÁMR - HELP ONE, S. R. O. VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF PODNIKATELSKÝ ZÁMR - HELP ONE, S. R. O. BUSINESS PLAN - HELP ONE, S.

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ % " & &"'(() *! ! " # P. Janusz Łomzik

1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM # $ %  & &'(() *! !  # P. Janusz Łomzik 1/8/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # # $ % " & &"'(() *! P. Janusz Łomzik "*+ "",!!" #$ %&' (!' ) &* +#, -.!!" $ / $- 0 &0!# 1' 2*$"&$$$ "' '' $&&- '!' '-$& "$*'&*&**" * "

Více

ODVODNNÍ SOUBORU ZMN.02 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HÝSKOV

ODVODNNÍ SOUBORU ZMN.02 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HÝSKOV ODVODNNÍ SOUBORU ZMN.02 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HÝSKOV ( ) * +,!-.+, ", $/&0#(1(' *, 2.,340#( 5"+.", *.-+',.+6 6+.+'7 * 8+.+" +' 8(+, *7,"9,'-+' " : 2' *, 1 +..+", *)*2",,'2";" *

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci Lekce. 1 Úvod do problematiky právní odpovdnosti ve zdravotnictví I. Úvod II. Orientace ve zdravotnických pedpisech III. Základní výkladová pravidla IV. Vybrané právní pedpisy V. Druhy právní odpovdnosti

Více

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady.

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. slovo k zamyšlení - podkování blahopejeme dtská školka pathfinder dobrá nálada interview fejeton ADRA receptá atd Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. Nová íslice nám ješt dlá problémy ale je reálnou

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2003 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc" p$írody SOP eský svaz ochránc pírody je nejvtší nevládní organizací v eské republice sdružující zájemce o ochranu pírody a životního prostedí.

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N Z á í 2 0 0 5 8

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N Z á í 2 0 0 5 8 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2005 8 ! " # $ %& ' ( & ) " * +,&% -. + //! 0!" # $% 1 2/2 3 0 4 2/.. &5 &. 0 6 ( & $&$ 7 6 Brky svými pikryje t, a pod kídly jeho bezpeen budeš; místo štítu a pavézy budeš

Více

!" #$%&'()**+,$ -!!.."!/0 1

! #$%&'()**+,$ -!!..!/0 1 !" #$%&'()**+,$ -!!.."!/0 1 23345%627# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&!"#$% &' ()*% %+,(#*,-.)!)/ %'(*,-.)!)/ %0',(#1+,!! *,-.)!) /2 (# +$*!)!*' +!)!)! *'3,45%)!6 +!)! ' *'3,45/)!6 % +!)!'3(.)475)!6 / +!)!.)4756)!6

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

http://www.jib.cz od A až do Z

http://www.jib.cz od A až do Z od A až do Z Uživatelská píruka Národní knihovna, 2004 Jednotná informaní brána (JIB) nabízí jednotný a snadný pístup k rzným informaním zdrojm, nap. katalogm knihoven, lánkovým bibliografickým a plnotextovým

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

! " #!! $%! & '( &! & )% *! * "# $%&

!  #!! $%! & '( &! & )% *! * # $%& !! " #!! $%! & '( &! & )% *! * "# $%& '( )!!+),# *--- )*%+ 1) Abstrakt Tento dokument je referenní pírukou definující datový model MICHAEL. Datový model pedstavuje XML popis digitálních sbírek a souvisejících

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Vážení ètenáøi, dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

! "# $ %" % &' & & & () * %" % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5)

! # $ % % &' & & & () * % % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5) ! "#$%"&'&&() *%"&'&&() +$%' Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení (lánek 1) 1. Plnní povinnosti dle S bod 3.1.5 f (plnní povinnosti mládeže) se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Organizaní složky

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

!"! # $%! (!!%!) **! " +,# - #+ - #, (./0-1)$#,-0#,/+(2++$ 2-3# 4556 75)$-,- # 8/+.-/-#,# #0#,--, #,#,0/(4599:6;) # -. >#+#=?

!! # $%! (!!%!) **!  +,# - #+ - #, (./0-1)$#,-0#,/+(2++$ 2-3# 4556 75)$-,- # 8/+.-/-#,# #0#,--, #,#,0/(4599:6;) # -. >#+#=? 1!"! # $%! %& -&% %'&$ (!!%!)! **! " +,# - #+ - #, (./0-1)$#,-0#,/+(2++$ 2-3# 4556 75)$-,- # 8/+.-/-#,# #0#,--, #,#,0/(4599:6;) #+#=?(@/, 4599) 1./0#! ++%=-#AA75;B5CB5955"D!, #=!

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Botas Vysoina cup 2006

Botas Vysoina cup 2006 Vítáme Vás na trnáctém roníku vícedenních závod Botas Vysoina Cup 2006. Letošní Botas je situován opt do typicky vysoinského terénu. Doufáme, že si všichni pijdete na své a budete spokojeni. Poadatelé

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Volím správnou kariéru CZ.1.07/1.1.22/02.0023 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Volím správnou kariéru Volím

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU FENOMÉN ROZVEDENÁ ŽENA SAMOŽIVITELKA Vedoucí bakaláské práce: Mgr. Jana

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

%!& '()*!%!"+#! #, -!!!%!"+."! &!#/ & 0 %0 #&1#2 #!. /!# # "!/.!/!."#/%!&/ /!&3& # /!#.#."!*!%!"/&/%

%!& '()*!%!+#! #, -!!!%!+.! &!#/ & 0 %0 #&1#2 #!. /!# # !/.!/!.#/%!&/ /!&3& # /!#.#.!*!%!/&/% !"#$ %!& '()*!%!"+#! #, -!!!%!"+."! &!#/ & 0 %0 #&1# #!. /!# # "!/.!/!."#/%!&/ /!&3& # /!#.#."!*!%!"/&/% %!&0 4 5&!#/ & 0 %0#&1##!!0.!! ".//06!" 0/# %! "!%!" 6!!%!"/& /.#!0 &/% %!&! 0!!$&/.#! /#&/0!! /"#!76&

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Vážení a milí vedoucí KMF jižní Moravy

Vážení a milí vedoucí KMF jižní Moravy METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽK MLADÝCH FILATELIST JIŽNÍ MORAVY íslo 100 íjen 2006 Vydává oblastní komise mládeže SF Brno Pedseda OKM a redaktor KURÝRA: RNDr. Zdenk Oká, Slámova 39, 61800 Brno Neprodejné

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

8.1 Modely lehokol AZUB

8.1 Modely lehokol AZUB 8.1 Modely lehokol AZUB Pocit z jízdy na kole je vc, která se nedá pedat vyprávním, ta se musí zažít. Sounáležitost se strojem, vdomí nezávislosti a šíe možností kam se vydat dál jsou jen nkteré z dvod,

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Zbožnost je užitečná. Pěstování duchovního života. Jan Asszonyi

Zbožnost je užitečná. Pěstování duchovního života. Jan Asszonyi Zbožnost je užitečná Pěstování duchovního života Jan Asszonyi Zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. 1Tm 4,8 III. O modlitbě Naladit se k modlitbě Modlitba je jako

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

Miniprojekt Objevy ekají na Tebe VÝVOJ ORGANISMU NA ZEMI

Miniprojekt Objevy ekají na Tebe VÝVOJ ORGANISMU NA ZEMI Škola: Miniprojekt Objevy ekají na Tebe ZŠ Chomutov, Zahradní 5265, 430 05 Chomutov Vedoucí geologického klubu : skupina A - Vlasta Žižková, skupina B - Mgr. Jana Váchová Miniprojekt je vytvoen prací skupiny

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Jak se domluvit s nemluvnětem Moc nástrojů, kterými by malé dítě projevilo své emoce, k dispozici nemá. Snad jen úsměv - v případě, že je spokojené -

Jak se domluvit s nemluvnětem Moc nástrojů, kterými by malé dítě projevilo své emoce, k dispozici nemá. Snad jen úsměv - v případě, že je spokojené - Jak se domluvit s nemluvnětem Moc nástrojů, kterými by malé dítě projevilo své emoce, k dispozici nemá. Snad jen úsměv - v případě, že je spokojené - nebo pláč. To když se mu něco nelíbí nebo pokud jej

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Gabriel Laub Hovory s ptákem

Gabriel Laub Hovory s ptákem Gabriel Laub Hovory s ptákem Pokud tomu tedy dobře rozumím, řeč u vás hraje podobnou roli jako u psů moč označujete jí hranice svého revíru (pták) Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP Stránka 1 z 8 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP EN 354 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - spojovací prostedky EN 795 B Ochrana proti pádm z výšky - kotvicí

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 _ESKÝ STATISTICKÝ Ú_AD Ú Registrováno _SÚ _.Vk 263 / 01 ze dne 26. 2. 2001 Dotazník C 2001 DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 Identifikace úze _íslo s_ítacího _tvrtletí za_aze _íslo bytu

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více