UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ"

Transkript

1 UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ AUTOREFERÁT DISERTAČNÍ PRÁCE Nozokomiální pneumonie ventilovaných nemocných. Rizikové faktory se zaměřením na vliv inhibitorů protonové pumpy, možnosti prevence Ventilator-associated pneumonia.risk factors with special interest in proton pump inhibitors, preventive strategies MUDr. Pavel Novotný Doktorský studijní program: Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví Školitel MUDr. Pavel Dostál Ph.D. Hradec Králové 2015

2 SOUHRN Nozokomiální pneumonie ventilovaných nemocných jsou závažnou komplikací zdravotní péče u pacientů hospitalizovaných na JIP a napojených na umělou plicní ventilaci. Toto onemocnění je spojeno s vysokou smrtností i morbiditou a v neposlední řadě i s vysokými finančními náklady. Prvním cílem práce bylo zhodnocení vlivu zaváděných preventivních opatření na incidenci ventilátorových pneumonií na KARIM ÚVN. V průběhu sledovaného období došlo v souvislosti se zaváděnými preventivními opatřeními k poklesu incidence VAP na úroveň srovnatelnou nebo lepší než jsou údaje uváděné databázi European Centre for Disease Prevention and Control. Druhým cílem práce bylo posouzení vlivu podávané profylaxe stresového krvácení formou inhibitorů protonové pumpy (IPP) na výskyt VAP u ventilovaných pacientů. Byly porovnány dva soubory pacientů, soubor pacientů se zavedenou profylaxí stresového vředu IPP a soubor pacientů s profylaxí stresového krvácení sukralfátem. Výsledkem studie je zjištění, že použití IPP není spojeno se zvýšeným výskytem VAP. SUMMARY Ventilator-associated pneumonia has been considered a serious and potentially lifethreatening complication in mechanically ventilated intensive care unit patients. VAP is associated with significant morbidity and mortality and remains an important financial burden. This research deals with a detail analysis of risk factors and possible preventive interventions of VAP. The first goal of this work was to assess the influence of implementation of the set of preventive measures to prevent VAP into clinical practice. This implementation led to a substantial reduction in VAP incidence to levels comparable or lower than levels found in in the European Centre for Disease Prevention and Control database. The second goal of this work was to study the influence of proton pump inhibitors (IPP) administration on the incidence of VAP. In the retrospective study, two groups of patients were involved: the first group received IPP for stress ulcer bleeding prevention and the second group received sulcralfate. The use of PPI was not associated with a higher VAP rate. Klíčová slova: incidence, inhibitory protonové pumpy, prevence, profylaxe, ventilátorová pneumonie Key words: incidence, proton pump inhibitors, prevention, prophylaxis, ventilator-associated pneumonia

3 SEZNAM AUTORSKÝCH A SPOLUAUTORSKÝCH PRACÍ Publikace jako první autor v recenzovaném časopise: Pavel Novotný, Martin Voldřich, Tomáš Tyll, Richard Holý; Syndrom toxického šoku po septoplastice; Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 2/2013, Publikace spoluautor publikace v impaktovaném časopise : Tuček M., Bartoníček J., Novotný P., Voldřich M.; Bilateral scapular fractures in adults; International Orthopaedics (SICOT) DOI /s (IF: 0,89) Publikace spoluautor v impaktovaném časopise: Voldřich M., Novotný P., Tyll T. et al.;současný pohled na diagnostiku a léčbu amébózy ve světle vlastní kazuistické zkušenosti; Epidemiologie mikrobiologie imunologie září /63; (IF: 0,51) Další publikace: 10% Tyll T, Dostálová V, Netuka D. a kol.; Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče; Mladá fronta a.s. 2014: ISBN:

4 OBSAH PRÁCE: 1. ÚVOD PROBLEMATIKA.8 3. CÍLE PRÁCE, HYPOTÉZY, METODA A ORGANOZACE VÝZKUMU CÍLE PRÁCE Sledování dopadu zavedení balíčků preventivních opatření na incidenci.vap Zhodnocení vlivu typu profylaxe stresového krvácení na výskyt VAP HYPOTÉZY Sledování dopadu zavedení preventivních balíčků opatření na výskyt VAP Zhodnocení vlivu typu profylaxe stresového krvácení na výskyt VAP METODA A ORGANIZACE VÝZKUMU Sledování dopadu zavedení preventivních balíčků opatření na výskyt VAP Zhodnocení vlivu typu profylaxe stresového krvácení na výskyt VAP VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ DOPADU ZAVEDENÍ BALÍČKŮ PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ NA VÝSKYT VAP Charakteristika souboru Výsledky Compliance s dodržováním preventivních opatření a výsledky dotazníkových šetření znalostí preventivních postupů ZHODNOCENÍ VLIVU PROFYLAXE STRESOVÉHO KRVÁCENÍ IPP NA VÝSKYT VAP Charakteristika souboru Výsledky Výskyt VAP v podskupinách dle typu přijetí DISKUZE METODICKÝCH POSTUPŮ, VÝSLEDKŮ A POROVNÁNÍ S LITERATUROU SLEDOVÁNÍ DOPADU ZAVEDENÍBALÍČKŮ PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ NA VÝSKYT VAP ZHODNOCENÍ VLIVU TYPU PROFYLAXE STRESOVÉHO KRVÁCENÍ NA VÝSKYT VAP.26

5 6. ZHODNOCENÍ CÍLŮ A HYPOTÉZ SLEDOVÁNÍ DOPADU ZAVEDENÍ BALÍČKŮ PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ NA INCIDENCI VAP ZHODNOCENÍ VLIVU TYPU PROFYLAXE STRESOVÉHO KRVÁCENÍ NA VÝSKYT VAP ZÁVĚR DISERTAČNÍ PRÁCE A NÁVRHY NA POKRAČOVÁNÍ PRÁCE A VÝZKUMU 30 GRAFY, OBRÁZKY A TABULKY LITERATURA

6 1. ÚVOD Nozokomiální infekce (nosocomial infection [NI] nebo hospital aquired infection [HAI]) je podle Centers for Disease Control and Prevetion (CDC) infekce, která se rozvíjí v nemocničním prostředí [1]. Je to lokalizovaná nebo systémová reakce organismu na přítomnost infekčního původce nebo jeho toxinu, která se nevyskytovala nebo nebyla přítomna v inkubační době v čase přijetí do nemocniční péče. Za inkubační dobu u bakteriální infekce je považováno 48 hodin [1]. U infekcí jinými mikroorganismy je třeba inkubační dobu posuzovat individuálně podle typu původce. Onemocnění je exogenního nebo endogenního původu a vzniká v příčinné souvislosti s hospitalizací pacientů v nemocničním zařízení. Za HAI je považováno i to infekční onemocnění, které se projeví po propuštění, pokud k nákaze došlo v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení. Naopak mezi HAI nejsou řazena ta infekční onemocnění, pro která byl pacient do nemocnice přijat nebo byl při příjmu v jejich inkubační době [1]. Podle CDC definice HAI [2], můžeme původce nozokomiálních infekcí rozdělit na exogenní agens, které je do organismu zavlečeno zvenčí, a endogenní agens původcem infekčního onemocnění je vlastní infekční agens, jež je zavlečeno z kolonizovaného místa (například při operacích, invazivních výkonech). Etiologickým agens je v tomto případě mikroflora, která je za normálních okolností nepatogenní. Podle epidemiologického hlediska můžeme HAI dělit na nespecifické, které odrážejí epidemiologickou situaci v daném zdravotnickém zařízení, a specifické, které jsou typickým důsledkem terapeutických a diagnostických postupů [1]. Výskyt specifických HAI lze podle CDC ovlivnit hygienicko-epidemiologickým režimem [1]. Podle postiženého systému dělíme nozokomiální infekce na uroinfekce, respirační, katétrové (infekce krevního řečiště blood stream infection [BSI]), gastrointestinální, ranné - surgical site infection (SSI) a infekce pohlavního ústrojí. Podle CDC může být zdrojem nákazy pacient jeho vlastní mikroflora, jiný pacient (jeho mikroflora v tělesných sekretech, na rukou, ve vzduchu, prachu, nástrojích apod.), nemocný zdravotník nebo návštěvník [1]. Přenos infekce může být přímý nebo nepřímý. Přímý přenos je přímým tělesným kontaktem (často ruce ošetřujícího personálu), kapénkovou infekcí nebo alimentární cestou. Nepřímý přenos závisí na schopnosti mikroorganismu přežít mimo tělo hospitele a na existenci vhodného prostředku k pomnožení a přenosu nákazy [1]. Nozokomiální nákaza může vést k manifestní infekci nebo k nosičství. Při nosičství nosiči přechovávají a vylučují infekční agens bez zjevných známek onemocnění. Nejčastějšími bakteriálními původci vyvolávající HAI jsou stafylokoky,enterokoky, Streptokoky, Clostridium difficile, enterobakterie, Pseudomonas aeruginosa, Helicobacter 6

7 pylori, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumanii, Proteus vulgaris, Candida albicans [1]. Nozokomiální infekce jsou pro pacienty nebezpečné zejména tím, že jsou často způsobeny multirezistetními mikroorganismy, proto je antibiotické léčba komplikovaná a finančně extrémně náročná [1]. Rezistence na antibiotika a dezinfekční prostředky vzniká selekčním tlakem antibiotik a dezinfekčních látek. Nejčastější je vznik antibiotické rezistence na odděleních intenzivní péče, vzhledem k častému podávání antibiotik [1]. Nejdůležitějšími multirezistetními bakteriemi jsou methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA), vankomycin-rezistentní Staphylococcus aureus (VRSA), vankomycin rezistentní enterokoky (VRE), Klebsiella pneumoniae se širokospektrou beta-laktamázou (KLP ESBL+), multirezistentní Acinetobacter baumanii a Pseudomonas aeruginosa [2]. Dle CDC je předpokladem léčby nozokomiální nákazy informovanost o vzniku a šíření HAI. Sběr dat o nozokomiálních nákazách je začleněn do programu surveillance [1]. V roce 2003 vzniklo Národního referenčního centrum (NRC) pod Státním zdravotním ústavem. Zakládajícími členy jsou všechny zdravotní pojišťovny v České republice, Sdružení soukromých nemocnice, Asociace nemocnic ČR a Asociace krajských nemocnic. Cílem této organizace je, kromě jiného, sběr dat o nozokomiálních infekcích. Tento registr má i komponenty intenzivní péče. Do roku 2014 byl ne zcela funkční, v současné době probíhá kultivace systému. Je plánována spolupráce s European Center for Disease Prevention and Control (ECDC). ECDC zorganizovalo v roce 2012 rozsáhlou prevalenční studii zaměřenou na infekce spojené se zdravotní péčí [3]. Z publikovaných výsledků této studie vyplývá, že takovou infekci získá každý osmnáctý pacient přijatý k hospitalizaci v evropských nemocnicích. Největší riziko pro vznik HAI představuje pobyt na jednotce intenzivní péče (JIP) (20 %). Nejvyšší výskyt mají respirační infekce (pneumonie 19.4 %), dále infekce v místě chirurgického výkonu (19.6 %), močové infekce (19 %), infekce krevního řečiště (10.1 %) a infekce gastrointestinálního traktu (7.7 %) [3, 4]. V České republice (ČR) zatím neproběhly rozsáhlejší prevalenční studie, systém národní incidenční surveillance se teprve buduje. Lze předpokládat, že prevalence nozokomiálních infekcí bude v ČR blízká evropskému průměru. Dále je možné odhadovat, že v ČR vznikne každý rok okolo případů infekcí spojených se zdravotní péčí [1, 5, 6]. V ČR zatím neexistuje funkční databáze, shromažďující údaje o ventilátorových pneumoniích (VAP) a ostatních typech nozokomiálních nákaz. Pro oblast prevence a kontroly infekcí je doporučeno vytvořit ve zdravotnickém zařízení infrastruktura odpovídající typu poskytované péče. Požadavek na její zřízení je uveden v řadě dokumentů, například v mezinárodních akreditačních standardech pro nemocnice (Joint Commission International - JCI), v 7

8 Doporučení Rady Evropské unie pro bezpečnost pacientů, včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí [7]. Od roku 2013 je k dispozici Metodický návod program prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče, zveřejněný ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví [8]. V Ústřední vojenské nemocnici Vojenské fakultní nemocnici Praha (ÚVN) je program prevence a kontroly infekcí ustanoven směrnicí ředitele. Jsou průběžně sledovány a hodnoceny případy infekcí spojených se zdravotní péčí, které mají významné důsledky ve smyslu zvýšení morbidity a smrtnosti a ve zvýšení nákladů na zdravotní péči [9]. Jsou průběžně hodnoceny rizikové faktory a příčiny jejich vzniku a je snaha o zavedení cílených, účinných a nákladově efektivních opatření vedoucích k omezování jejich výskytu. V ÚVN je ustanoven Tým pro kontrolu infekcí, jehož koordinátorem je nemocniční epidemiolog. Členy týmu jsou klinický mikrobiolog, infektolog, klinický zástupce interní a chirurgické odbornosti, intenzivista, sestra pro kontrolu infekcí a hygienická asistentka. Na jednotlivých odděleních jsou prevencí a kontrolou infekcí pověřeni spolupracující lékaři a sestry. 8

9 2. PROBLEMATIKA Nozokomiální pneumonie tvoří % všech nozokomiálních nákaz. Mezi nozokomiální pneumonie (hospital acquired pneumonia [HAP]) patří i pneumonie spojená se zdravotní péčí (healthcare-associated pneumonia [HCAP]) a ventilátorová pneumonie (ventilatorassociated pneumonia [VAP]) [2]. Podle American Thoracic Society (ATS) je HAP definována jako plicní infekce vzniklá u hospitalizovaných neintubovaných pacientů minimálně 48 hodin po příjmu, kteří nebyli v inkubační době infekčního onemocnění při příjmu do zdravotnického zařízení. HCAP je pneumonie vzniklá u pacientů, kteří byli hospitalizováni minimálně dva dny v posledních 90 dnech, jsou rezidenti sociálního zařízení nebo klienti domácí sesterské péče, jsou na domácí infuzní léčbě, hemodialýze, chemoterapii, měli v posledních 30 dnech trauma ošetřené v nemocnici nebo byli v kontaktu s nosiči multirezistentních patogenů (Multiple drug resistance patogens - MDR) [2]. VAP je dle ATS nozokomiální pneumonie u pacientů napojených na umělou plicní ventilaci (UPV), vzniklá minimálně po 48 hodinách od zahájení UPV [2]. Pneumonie je dle ECDC v Evropské unii (EU) druhou nejčastěji se vyskytující nozokomiální infekcí (po SSI) [4]. VAP je nejčastější nozokomiální infekcí získanou na JIP. Je příčinou signifikantně vyšší morbidity a smrtnosti s prodloužením hospitalizace a s nárůstem nákladů na léčbu [9]. Náklady na léčbu pacientů s diagnostikovanou VAP jsou přibližně pětinásobně vyšší, než u pacientů neinfikovaných. Z tohoto důvodu je problematika prevence VAP dlouhodobě předmětem intenzivního Klinického výzkumu [9]. Podle ATS sice ventilovaní pacienti nepředstavují největší skupinu pacientů s nozokomiální pneumonií, jsou ale v největším riziku získání infekce. Endotracheální intubace a mechanická ventilace vyřazují významný přirozený prvek, jímž je obranný systém pacienta [4]. Nejčastěji vzniká nozokomiální pneumonie po aspiraci bakterií kolonizujících orofarynx nebo horní část zažívacího traktu [2]. Dle The Society for Healthcare epidemiology of America (SHEA) a Infection disease society of America (IDSA) je definování VAP nejméně objektivní ze všech běžných nozokomiálních infekcí [2]. Ventilátorová pneumonie je relativně časté onemocnění u pacientů na odděleních intenzivní péče. Postihuje 8 až 20 % všech pacientů na JIP a nad 27 % pacientů napojených na umělou plicní ventilaci. Úmrtnost pacientů s VAP je udávána mezi 20 až 50 %, stoupá až na 70 % u pacientů s VAP způsobenou multirezistentními a invazivními patogeny [3]. Úmrtnost způsobená samotnou VAP se těžko odhaduje z důvodu podílu přidružených onemocnění a celkového zdravotního stavu pacientů hospitalizovaných na JIP, ale VAP zvyšuje smrtnost 9

10 přidružených onemocnění až o 30 % [1]. VAP samotná je spojena se zvýšením morbidity, zahrnující prodloužení pobytu na JIP, prodloužení doby UPV a zvýšení nákladů na zdravotní péči [9]. Časná a spolehlivá diagnostika VAP je základním požadavkem v péči o pacienta v kritickém stavu. V roce 2012 National Healthcare System Network (NHSN) udává výskyt více než 3900 VAP na území USA a incidenci v rozmezí 0,0-4,4/1000 ventilátorových dnů [1]. V Evropské unii se data o incidenci VAP a ostatních typech nozokomiálních infekcí shromažďují v databázi ECDC. Česká republika se na sdílení dat podílí zatím pouze informacemi o SSI a od roku 2011 daty o incidenci BSI. Dle údajů ECDC (Surveillance Annual report 2013) v roce 2011 bylo v EU hodnoceno pacientů hospitalizovaných na JIP více než dva dny. U 5,6 % z nich byla diagnostikována HAI, 92 % těchto infekcí bylo spojeno s tracheální intubací. Střední incidence VAP byla 6,5 VAP epizod na 1000 ošetřovatelských dnů v intenzivní péči [10]. Hodnota kolísá v závislosti na typu JIP. Na JIP s méně než 30 % ventilovaných pacientů byla incidencevap 2,8 případů na 1000 ošetřovacích dnů, JIP s % ventilovaných pacientů měly incidenci 5,2 případů na 1000 ošetřovacích dnů a JIP s počtem ventilovaných pacientů > 60 % (do této skupiny lze zařadit obě v dalším textu srovnávaná pracoviště) měla incidenci VAP 8.0 případů na 1000 ošetřovacích dnů v intenzivní péči [10]. Existují také významné mezistátní rozdíly. Při přepočtu na ventilátorové dny se incidence pohybuje mezi 4,3 případů na 1000 ventilátorových dnů (Velká Británie) až po 18.1 případů na1000 ventilátorových dnů (Estonsko). ČR nebyla do této surveillance studie zahrnuta pro nedostatečná data. VAP dělíme na časnou a pozdní. Časná VAP je pneumonie vzniklá do 96 hodin po zahájení UPV, pozdní VAP je pneumonie vzniklá po 96 hodinách od zahájení UPV [11]. Z hlediska možností prevence je důležité, že u časné VAP nepředchází vzniku ventilátorové pneumonie kolonizace žaludku [11]. Podle údajů ECDC časnou VAP většinou způsobují patogeny dobře citlivé na běžná antibiotika (nejčastěji methicilin-senzitivní Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae a Streptococcus pneumoniae). Pozdní VAP naopak většinou způsobují patogeny rezistentní na běžná antibiotika. V % to jsou grammnegativní tyče (Pseudomonas aeruginoza, Acinetobacter spp., Enterobacteriaceae) a MRSA. Pozdní VAP způsobují patogeny, které primárně kolonizují gastrointestinální trakt (GIT) nebo mohou být na nemocného přeneseny z jiného zdroje (přístroje, pomůcky, ruce personálu apod.). Riziko vzniku VAP se zvyšuje každý den UPV o 1-3 % s nejvyšším nárůstem prvních pět dní [11]. 10

11 3. CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY, METODY A ORGANIZACE VÝZKUMU 3.1 CÍLE PRÁCE Sledování dopadu zavedení balíčků preventivních opatření na incidenci VAP Prvním cílem práce je zhodnocení efektu nově zaváděných preventivních opatření na incidenci VAP na KARIM ÚVN v průběhu let 2008 až Součástí preventivních opatření je pravidelné sledování (audity) dodržování zavedených preventivních opatření proti vzniku VAP středním ošetřovatelským personálem, sledování compliance hygieny rukou pomocí opakovaných auditů u lékařského a nelékařského zdravotnického personálu a sledování úrovně znalostí problematiky prevence vzniku VAP středním zdravotnickým personálem v závislosti na čase a edukaci personálu Zhodnocení vlivu typu profylaxe stresového krvácení na výskyt VAP Druhým cílem práce je posouzení vlivu typu profylaxe stresového krvácení na výskyt VAP. V rámci této části práce jsou srovnány soubory pacientů se zavedenou profylaxí stresového vředu parenterálně a enterálně podávanými IPP (pacienti hospitalizovaní na KARIM ÚVN) a pacienti bez rutinně podávané profylaxe stresového vředu IPP (pacienti hospitalizovaní na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové (KARIM FN HK). Na tomto pracovišti je výchozí formou profylaxe stresového krvácení použití sukralfátu. Obě tyto pracoviště jsou profilována jako multioborové jednotky intenzivní péče poskytující nejvyšší stupeň intenzivní péče včetně péče o nemocné s polytraumaty. Srovnání těchto souborů umožňuje posoudit vliv použití IPP v rámci profylaxe stresového krvácení formou IPP na výskyt VAP. 11

12 3.2 PRACOVNÍ HYPOTÉZY Sledování dopadu zavedení balíčků preventivních opatření na výskyt VAP V této části práce vycházím z následujících hypotéz: 1. předpokládám, že incidence VAP se bude se zaváděnými balíčky preventivních opatření proti vzniku VAP snižovat, 2. předpokládám, že výsledky auditů dodržování zavedených preventivních opatření, včetně compliance hygieny rukou, se budou postupem času s edukací personálu zlepšovat, 3. předpokládám, že znalosti středního zdravotnického personálu o možnostech prevence vzniku VAP se budou s edukací personálu zlepšovat Zhodnocení vlivu typu profylaxe stresového krvácení na výskyt VAP Jako pracovní hypotézu stanovuji předpoklad, že v souboru pacientů s podávanou profylaxí stresového vředu IPP a v souboru pacientů s podávanou profylaxí stresového vředu sukralfátem nebude pozorován rozdíl v incidenci VAP. 12

13 3.3 METODA A ORGANIZACE VÝZKUMU Sledování dopadu zavedení balíčků preventivních opatření na výskyt VAP Pro zhodnocení efektu zavádění preventivních postupů VAP byla použita retrospektivní analýza rutinně prospektivně sledovaných údajů. Vzhledem k charakteru studie nebyl vyžadován souhlas etické komise. Na pracovišti je od roku 2004 prováděno aktivní, prospektivní vyhledávání definovaných nozokomiálních infekcí: infekcí krevního řečiště, infekcí v místě chirurgického výkonu a od roku 2006 také VAP. Jedná se o společnou práci středního zdravotnického personálu, lékařů oddělení, klinického mikrobiologa, sestry pro kontrolu infekcí a nemocničního epidemiologa. Sběr dat a identifikace případů probíhají na třech úrovních. Týdně je provádně sběr dat pověřenými pracovníky jednotlivých stanic kliniky, od roku 2011 ve spolupráci se sestrou pro kontrolu infekcí, a je vytvořen soubor nemocných s podezřením na nozokomiální infekci. Přešetření a ověření jednotlivých případů provádí klinický mikrobiolog a nemocniční epidemiolog. Konečná diagnóza je stanovena společně klinikem, klinickým mikrobiologem a epidemiologem. Každý den je evidován počet ošetřovacích a ventilátorových dnů. Měsíčně je prováděn audit preventivních opatření VAP. U každého hospitalizovaného pacienta jsou denně hodnoceny klinické známky VAT nebo VAP, je zaznamenáno CPIS skóre a při hodnotě skóre 6 bodů nebo klinických známkách probíhající infekce (změna charakteru sputa, zhoršení oxygenačních funkcí plic, změna poslechového plicního nálezu) je provedeno RTG vyšetření plic. U všech pacientů napojených na UPV déle než 24 hodin je prováděn odběr sputa sterilní odsávací cévkou 2 x týdně jako surveillance mikrobiální kolonizace dýchacích cest a nálezy jsou 2 x týdně hodnoceny a diskutovány při mikrobiologické vizitě za účasti kliniků, klinického mikrobiologa a infektologa. Výsledky jsou prezentovány na schůzkách Týmu pro kontrolu nemocničních infekcí měsíčně a Týmu pro kontrolu kvality ročně. Soubor nemocných Do studie byli zahrnuti všichni nemocní hospitalizování na KARIM ÚVN od roku do Sledované údaje Od roku 2008 do roku 2013 byly prospektivně zaznamenávány následující údaje: počet pacientů na UPV, počet pacientů na UPV trvající déle než 48 hodin, počet ošetřovacích dnů, 13

14 počet ventilátorových dnů, počet případů VAP. Dále byla pravidelně hodnocena compliance k preventivním opatřením VAP, iniciálně 1 x týdně, následně 1x měsíčně pomocí pravidelných auditů s vyplněním níže uvedeného formuláře (Obr. 1), intermitentně byla hodnocena compliance k hygieně rukou ve spolupráci s ústavním epidemiologem nehlášenými audity a pravidelně ročně sledována spotřeba alkoholových dezinfekčních prostředků používaných k hygieně rukou. V průběhu výzkumu byla dvakrát provedena dotazníková anketa o znalostech preventivních opatření VAP u středního zdravotnického personálu na oddělení KARIM ÚVN pomocí anonymního dotazníku (Tabulka 1, 2). Obr. 1: Formulář používaný k auditu dodržování zavedených preventivních opatření proti vzniku VAP na KARIM ÚVN Hodnocené parametry Hodnoceny byly následující parametry: 1. počet ošetřovacích dnů, 2. počet ventilátorových dnů, 3. ventilator/utilization ratio, 4. celkový počet hospitalizovaných pacientů za rok, 5. celkový počet ventilovaných pacientů za rok, 6. celkový počtu pacientů ventilovaných déle než 48 hodin, 7. průměrná doba hospitalizace, 8. průměrná doba UPV, 9. počet pacientů s VAP za rok, 10. výskyt VAP vyjádřený jako podíl ventilovaných nemocných, u kterých došlo k rozvoji VAP, 11. incidence VAP vyjádřený jako počet epizod VAP na 1000 ventilátorových dnů, 12. výsledky auditu preventivních opatření VAP, 13. compliance lékařského a 14

15 nelékařského personálu k hygieně rukou při poskytování zdravotní péče, 14. výsledky anonymní dotazníkové akce mezi středním zdravotnickým personálem o znalostech preventivních postupů VAP. Statistické zpracování Číselná data jsou uvedena jako počet, průměr směrodatná odchylka, nebo podíl v souboru vyjadřený procenty. Při statistickém zpracování byly dle povahy dat použity nepárový t-test, Chi-square test a Fisherův exaktní test. Pro posouzení trendu meziročního vývoje počtu nemocných, počtu ošetřovacích dní a počtu hodin umělé plicní ventilace byla použita lineární regrese. Za statisticky významnou byla považována hodnota p 0,05. Pro statistické zpracování dat byl použit program MedCalc (MedCalc Software, Ostend, Belgie) Zhodnocení vlivu typu profylaxe stresového krvácení na výskyt VAP Pro zhodnocení vlivu typu profylaxe stresového krvácení na výskyt VAP bylo zvoleno retrorospektivní srovnání výskytu VAP na dvou pracovištích intenzivní péče, KARIM ÚVN a Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové (KARIM FN HK), které používají srovnatelné postupy v prevenci VAP, ale liší se přístupem k farmakologické profylaxi stresového krvácení. Vzhledem k charakteru studie nebyl souhlas etické komise vyžadován. Na KARIM ÚVN je k profylaxi stresového krvácení používáno podávání IPP. Je podáván pantoprazol nebo omeprazol v dávce 40 mg i.v. 1x denně. U vysoce rizikových pacientů je dávka zvýšena na 40 mg 2x denně. V případě dostatečného perorálního příjmu u pacientů napojených na UPV je podávána profylaxe IPP per os. Je používán omeprazol (Helicid 20mg cps) v dávce 1cps 1 x denně nebo pantoprazol (Controloc 20 mg tbl) v dávce 1 tbl 1-2x denně). Na KARIM FN HK je výchozím preventivním postupem u ventilovaných nemocných aplikace sukralfátu do nasogastrické sondy v dávce 1g á 6 h. Pacienti, kteří obdrželi IPP k profylaxi VAP byli zařazeni do skupiny IPP. Pacienti s profylaxí sukralfátem byli zařazení do skupiny sukralfátu. 15

16 Soubor nemocných Do studie byli zařazení pacienti hospitalizovaní na obou pracovištích od do Údaje z KARIM ÚVN i KARIM FN HK byly získány ze zavedeného systému surveillance nozokomiálních infekcí a nemocničního informačního systému (NIS). Sledované údaje Sledované údaje zahrnovaly věk, pohlaví, typ přijetí (interní onemocnění, chirurgické onemocnění, přijetí k zajištění pooperační péče po elektivním operačním výkonu), použití umělé plicní ventilace, typ použité profylaxe stresového krvácení, vstupní Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) skóre [12], hodnotu Therapeutic intervention scoring system (TISS) [13], délku pobytu, délku umělé plicní ventilace, přítomnost a počet epizod VAP u nemocného a klinický výsledek léčby v intenzivní péči. Statistické zpracování Číselná data jsou uvedena jako počet, průměr směrodatná odchylka nebo podíl v souboru vyjadřený procenty. Při statistickém zpracování byly dle povahy dat použity nepárový t-test, Chi-square test a Fisherův exaktní test. Za statisticky významnou byla považována hodnota p 0,05. Pro statistické zpracování dat byl použit program MedCalc (MedCalc Software, Ostend, Belgie). 16

17 Počet případů VAP 4. VÝSLEDKY 4.1 SLEDOVÁNÍ DOPADU ZAVEDENÍ BALÍČKŮ PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ NA VÝSKYT VAP Charakteristika souboru Do studie bylo zařazeno pacientů. Z tohoto počtu pacientů bylo pacientů napojeno na umělou plicní ventilaci a pacientů bylo ventilováno déle než 48 hodin Počet případů VAP, incidence VAP V Grafu 1 je uveden vývoj počtu případů VAP na KARIM ÚVN v letech Ve sledovaném období došlo poklesu absolutního počtu případů VAP o 37 %. Graf 1: Počet případů VAP rok Graf 2 znázorňuje vývoj incidence VAP vyjádřený v procentech na KARIM ÚVN. V uvedeném období je patrný pokles incidence VAP o 69 %. Tento trend je statisticky významný (P = 0,002). Graf 2: Incidence VAP 17

18 Počet epizod VAP/1000 dní UPV Incidence VAP 12,00% 10,00% 8,00% * * 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% rok * P < 0,001 vs rok 2008 Na Grafu 3 je zobrazen vývoj incidence VAP v letech na KARIM ÚVN přepočtený na 1000 ventilátorových dnů. V referenčním období je pokles incidence VAP vztažený na 1000 ventilátorových dnů o 22 %. Trend poklesu v letech je statisticky signifikantní (P = 0,020). Pokud zahrneme do hodnocení i rok 2008, pak již trend není statisticky signifikantní (P = 0,19). Graf 3: Počet epizod VAP na 1000 dní UPV ,42 5,09 3,87 3,13 3,3 2, rok 18

19 Compliance Compliance s dodržováním preventivních opatření a výsledky dotazníkových šetření znalostí preventivních postupů V Grafu 4 jsou meziročně srovnány výsledky auditů dodržování zavedených preventivních opatření proti vzniku VAP. Ve sledovaném období je pozorován signifikantní vzestup compliance dodržování Fowlerovy polohy nemocného (P < 0,001). V oblasti dodržování měření tlaku v obturační manžetě endotracheální kanyly a v oblasti monitorace žaludečního rezidua je compliance těchto opatření 100 %. Dále je pozorován vzestup compliance v odsávání ze subglotického prostoru (P < 0,05). Graf 4: Compliance dodržování preventivních opatření VAP 100,00% 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% 75,00% 70,00% 65,00% 60,00% 55,00% 50,00% poloha pacienta výplach dutiny ústní měření tlaku v obturační manžetě * ** odsávání nad balonkem odpad z NGS sondy * P < 0,001 vs rok 2011, ** P < 0,05 vs rok 2011 V Grafu 5 jsou znázorněny výsledky auditů hygieny rukou u zdravotnického i nezdravotnického personálu na KARIM ÚVN. Celková compliance k hygieně rukou přesahuje v celé ÚVN 70 %, na oddělení KARIM ÚVN dosahovala v roce %. Ve sledovaném období se zvýšila compliance hygieny rukou na KARIM ÚVN-VFN o 9 %. Tento vzestup není statisticky významný (P = 0,198). 19

20 Compliance hygieny rukou Graf 5: Compliance personálu k hygieně rukou ÚVN 80,00% 75,00% 70,00% 65,00% 60,00% 55,00% 50,00% rok V roce 2008 bylo osloveno pomocí anonymního dotazníku 82 sester na oddělení KARIM ÚVN. Na otázku, které z uvedených postupů jsou prevencí vzniku nozokomiální pneumonie v roce 2008 odpovědělo 67 zdravotních sester ze 82 oslovených, tj. 81 % oslovených respondentů. V roce 2013 bylo stejným anonymním dotazníkem osloveno 79 sester na stejném oddělení (Tabulka 1). Odpovědělo 62 ze 79 oslovených, tj. 78 % oslovených respondentů. Z dotazníku v roce 2013 je patrné zlepšení znalostí preventivních postupů proti vzniku VAP u středního zdravotnického personálu v oblasti hygieny rukou, polohování pacientů a odsávání ze subglotického prostoru (vše P < 0,05 ve srovnání s rokem 2008). Tabulka 1: Dotazníková akce střední zdravotnický personál KARIM ÚVN 2008 a 2013 Rok Odpovědi respondentů v % Ano Ne Nevím Ano Ne Nevím Hygiena rukou * 5 Pravidelná ústní hygiena Uzavřený odsávací systém Odsávání ze subglotického prostoru * 31* 6 Poloha pacienta * 7 Udržování adekvátního tlaku v obturační manžetě tracheální kanyly * P < 0,05 ve srovnání s rokem

Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu v EU a v ČR

Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu v EU a v ČR Konference Infekce v gynekologii (Praha, 8.11.2014) Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu v EU a v ČR Vlastimil Jindrák Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, SZÚ

Více

Infekce spojené se zdravotní péčí na oddělení ARO Pardubické nemocnice (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)

Infekce spojené se zdravotní péčí na oddělení ARO Pardubické nemocnice (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.) Infekce spojené se zdravotní péčí na oddělení ARO Pardubické nemocnice (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.) Norbert Barek, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Pardubická nemocnice Lucie Bareková, Oddělení

Více

Nozokomiální infekce v podmínkách intenzivní péče. Igor Sas KARIM FN Brno

Nozokomiální infekce v podmínkách intenzivní péče. Igor Sas KARIM FN Brno Nozokomiální infekce v podmínkách intenzivní péče Igor Sas KARIM FN Brno Nozokomiální infekce- definice infekce, které vznikají a projevují se po 48 hodinách po přijetí do nemocnice CDC charakterizuje

Více

Odborný program III. Konference AKUTNE.CZ 19.listopadu 2011 PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ NA KARIM Michaela Veselá Veronika Smékalová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno

Více

Společně proti infekcím aneb jak najít ekonomické argumenty pro prevenci HAI. Petr Havlíček

Společně proti infekcím aneb jak najít ekonomické argumenty pro prevenci HAI. Petr Havlíček Společně proti infekcím aneb jak najít ekonomické argumenty pro prevenci HAI. Petr Havlíček nezáleží jak je nazveme nemocniční infekce získané v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení způsobí

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA

LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA Chytra I 1., Bergerová T 2. ARK FN v Plzeň 1 Ústav mikrobiologie, FN Plzeň 2 VAP definice, rozdělení spolupráce intenzivisty a mikrobiologa

Více

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009 počet případů/1 OD Pardubická krajská nemocnice, a.s., Oddělení klinické mikrobiologie Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště 29 Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním

Více

Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA

Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA Jaromíra Kratochvílová XXII. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygieny Brno, Hotel Slovan 22. 23.9. září 2015 Epidemiologicky

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Surveillance nozokomiálních infekcí novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti v ČR

Surveillance nozokomiálních infekcí novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti v ČR Surveillance nozokomiálních infekcí novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti v ČR MUDr. Petr Švihovec FN-Motol a 2.LF UK Praha Pracovní skupina pro sledování nozokomiálních infekcí Česká Neonatologická

Více

Prevence a kontrola výskytu multirezistentních baktérií

Prevence a kontrola výskytu multirezistentních baktérií Prevence a kontrola výskytu multirezistentních baktérií Vlastimil Jindrák Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, SZÚ Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice Nemocnice

Více

Prevalenční studie NI v roce 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací

Prevalenční studie NI v roce 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací Prevalenční studie NI v roce 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací M. Girod Schreinerová 2, H. Šrámová 1 B. Procházka 3, H. Šebestová 3, P.Urbášková 3, V.Černý 4, B. Čečetková

Více

Provádíme ji správně?

Provádíme ji správně? Prevence VAP (ventilator-associated associated pneumonia) Provádíme ji správně? Renata Vyhlídalová Anesteziologicko-resuscitační klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně VAP je nejčastější NZI získanou

Více

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Mgr. Irena Stašková Petra Lacinová Dialyzační středisko Praha Homolka B. Braun Avitum s.r.o. MRSA Methicilin rezistentní S. aureus Představuje významnou zdravotní

Více

LOGICKÝ RÁMEC. jednotlivých krajích ČR

LOGICKÝ RÁMEC. jednotlivých krajích ČR Globální cíl 1: Funkční síť infekčních pracovišť Očekávané benefity: Plně funkční síť lůžkových a ambulantních infekčních pracovišť; Adekvátní počet kvalifikovaného odborného personálu v oboru infekční

Více

M KR K O R BI B OLO L GA

M KR K O R BI B OLO L GA SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL Sepse patří k nejzávažnějším infekčním onemocněním a nadále představuje velký terapeutický problém. Sepsi lze definovat jako systémovou

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

Prevence nozokomiálních pneumonií v souvislosti s umělou plicní ventilací

Prevence nozokomiálních pneumonií v souvislosti s umělou plicní ventilací Prevence nozokomiálních pneumonií v souvislosti s umělou plicní ventilací MUDr. Jirouš Jaroslav, Oddělení epidemiologie FN Plzeň 1. Úvod Pneumonie (PNEU) je druhou nejčastěji se vyskytující nozokomiální

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Nosokomiální nákazy. MUDr. Drahomíra Rottenbornová

Nosokomiální nákazy. MUDr. Drahomíra Rottenbornová Nosokomiální nákazy MUDr. Drahomíra Rottenbornová Infekční onemocnění, která vznikla v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení nebo v souvislosti se zdravotnickými výkony. Včetně nákaz, které se

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

Zhodnocení validity endosekretu pro detekci původců nozokomiální pneumonie

Zhodnocení validity endosekretu pro detekci původců nozokomiální pneumonie Zhodnocení validity endosekretu pro detekci původců Tomáš Gabrhelík Hanulík V, Jakubec P, Uvízl R, Doubravská L, Röderová M, Adamus M, Kolář M, Kolek V. Hospital-Acquired Pneumonia Infekční onemocnění

Více

Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová

Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová 21. Mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Brno 23. 24. září 2014 I. chirurgická klinika Přednosta Prof.

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví Bezpečnost práce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se zaměřením na bodná poranění Škochová D., I. chirurgická klinika VFN v Praze Brno 25.9.2013 20. mezinárodní konference SNEH Nemocniční

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3 Obsah C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Projekt Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění IČP 29/13/NAP, č. j. 20854/2013/OZS 1 Cíle a výstupy

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě J. MAŠATA Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Definice infekce Kolonizace (colonisation) běžná přítomnost bakterie Kontaminace (contamination)

Více

Nemocnice- přirozené centrum

Nemocnice- přirozené centrum ENSH (European Network of Smoke-free Hospitals) Evropská síť nekuřáckých nemocnic MUDr. Lenka Štěpánková Centrum pro závislé na tabáku III. Interní kliniky VFN a 1. LF UK Nemocnice- přirozené centrum podpory

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Klostridiová kolitída nebezpečí nejen v současné chirurgii. Libor Urbánek I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně

Klostridiová kolitída nebezpečí nejen v současné chirurgii. Libor Urbánek I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitída nebezpečí nejen v současné chirurgii Libor Urbánek I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida Vzestup incidence, závažnosti onemocnění a letality

Více

PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje

PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje PREVENCE A KONTROLA ŠÍŘEN ENÍ MRSA V NĚKTERÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje Sledované údaje Obecná národní údaje Existence národní směrnice Regionální

Více

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Nemocniční hygiena a kvalita RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Hygiena, epidemiologie a protiepidemická opatření Prevence a snižování rizik, redukce a monitorování rizik NN a PI personálu

Více

Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava

Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava Proč? Hygiena rukou je aktuální téma. Zákaz gelové manikúry zdravotníkům je diskutované téma. Nezpracované téma, nedostatek informací podložených

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE

POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE zpracovala: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE Základní ukazatele 2004 Tab 1 ukazatel Geriatrická

Více

Komunitní pneumonie - update 2013. Votruba Jiří 1 plicní klinika VFN a 1 LF UK Praha

Komunitní pneumonie - update 2013. Votruba Jiří 1 plicní klinika VFN a 1 LF UK Praha Komunitní pneumonie - update 2013 Votruba Jiří 1 plicní klinika VFN a 1 LF UK Praha Pneumonie je akutní zánět respiračních bronchiolů, alveolárních struktur a plicního intersticia čerstvý infiltrát na

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Minimalizace rizika vzniku infekcí spojených se zdravotní péčí u permanentního močového katétru pomocí rozhodovacího procesu

Minimalizace rizika vzniku infekcí spojených se zdravotní péčí u permanentního močového katétru pomocí rozhodovacího procesu Minimalizace rizika vzniku infekcí spojených se zdravotní péčí u permanentního močového katétru pomocí rozhodovacího procesu Mgr. Petra Podrazilová, DiS. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně

Více

Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí

Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí AKTUALITY LATEST NEWS Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí Present concept of the prevention and control of health care-associated infections Vlastimil Jindrák, Dana

Více

Hygiena rukou. Je základním opatřením v prevenci NN a šíření. Provádění je závislé na intenzitě práce a dalších faktorech.

Hygiena rukou. Je základním opatřením v prevenci NN a šíření. Provádění je závislé na intenzitě práce a dalších faktorech. Optimální hygiena rukou ve ZZ Jaroslava Zelenková HS hl. m. Praha 19. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA 17. - 18. dubna 2012 Mikulov Hygiena rukou Je základním opatřením v prevenci

Více

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Umělá plicní ventilace slouží k podpoře dýchání - korekci respirační insuficience 1. typu porucha transportu plynů na alveokapilárním rozhraní, způsobena postižením

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM?

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? 1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? Světová zdravotnická organizace (WHO) dospěla v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně (blíže viz http://www.who.int/csr/don/1997_03_28/en/index.html)

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Pneumokokové pneumonie u dětí. Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha

Pneumokokové pneumonie u dětí. Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha Pneumokokové pneumonie u dětí Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha Streptococcus pneumoniae Charakteristika: Ubikvitérní grampozitivní koky, které jsou často přítomny na

Více

Education and training in anesthesia

Education and training in anesthesia - doporučení European Board of Anesthesiology, Reanimation and Intensive Care Chytra I. ARK FN Plzeň Úvod Hlavní úkoly a cíle Doporučení pro postgraduální vzdělávání v oboru anesteziologie - definice oblastí

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH

DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH BAKTERIÁLNÍCH KMENŮ MUDR. JAROMÍRA KRATOCHVÍLOVÁ 1 Účel SESTAVENO NA ZÁKLADĚ VLASTNÍCH ZKUŠENOSTÍ Účelem doporučeného pracovního postupu je poskytnout

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

Inovace a modernizace infrastruktury péče o zdraví Prevence zdravotních rizik Minimalizace následků nemocí a úrazů

Inovace a modernizace infrastruktury péče o zdraví Prevence zdravotních rizik Minimalizace následků nemocí a úrazů MUDr. Eva Míčková Inovace a modernizace infrastruktury péče o zdraví Prevence zdravotních rizik Minimalizace následků nemocí a úrazů Změny stereotypů a chování populace Zvyšování standardů kvality poskytované

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM?

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? 1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? Světová zdravotnická organizace (WHO) dospěla v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně (blíže viz http://www.who.int/csr/don/1997_03_28/en/index.html)

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí

Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí AKTUALITY LATEST NEWS Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí Present concept of the prevention and control of health care-associated infections Vlastimil Jindrák, Jana

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10. 11. 2014 11 Gynekologická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Pardubickém kraji v roce 2013

Více

HFOV v dětské resuscitační péči

HFOV v dětské resuscitační péči HFOV v dětské resuscitační péči Pavlíček P. Klinika anesteziologie a resuscitace 2.LF a IPVZ FN v Motole, Praha HFOV historie 1980 : první 3100 A vyvinutý v Sant Antonio, TX 1984 : první neonatální studie

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

Jakub Šesták koordinátor DUPV

Jakub Šesták koordinátor DUPV Jakub Šesták koordinátor DUPV V roce 1983 se vyjádřil J-Cl Chevrolet z Ženevy o pacientech, dnes indikovaných k DUPV, citátem, The best thing for this poor fellow would be an early death. Nicméně v téže

Více

Jak (vy)budovat Acute Pain Service

Jak (vy)budovat Acute Pain Service Jak (vy)budovat Acute Pain Service Marek Hakl Centrum pro léčbu bolesti ARK LF MU a FN u sv. Anny v Brně Acute Pain Servis (APS) Projekt bezbolestné nemocnice Součást nemocničních standardů pro schválení

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Co je to kvalita?? Kvalitu poskytované zdravotní péče je možno vyjádřit jako souhrn dostupných informací o odbornosti v diagnosticko - terapeutickém

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Kvalita ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Kvalita ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Kvalita ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Kvalita péče z hlediska N 1 Definována podle toho, co od nás zdravotníků N očekává důležitým ohledem je dg. Nemocného Determinující

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ Petra Žitníková Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Více

Etika v informování veřejnosti o kvalitě zdravotní péče

Etika v informování veřejnosti o kvalitě zdravotní péče Etika v informování veřejnosti o kvalitě zdravotní péče Olga Tomoszková Věra Toršová Věra Martínková Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Mezinárodní konference INFORUM, 24. - 26. 5. 2005, Praha Ekonomické,

Více

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 11. 2011 59 Souhrn Zpráva o novorozenci 2010 Report on newborn 2010 V roce 2010 se v České republice živě narodilo

Více

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP HC11 - Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči Jedná se o první a poslední návštěvu klienta v domácí zdravotní

Více

Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Vlastimil Jindrák

Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Vlastimil Jindrák Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Vlastimil Jindrák Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice Nemocnice Na Homolce, Praha Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Zdroj (rezervoár)

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY?

VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY? VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY? Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL VI. Markův den, Korunní pevnůstka Olomouc, 12.11.2015 KRITÉRIA CDC laboratorně

Více

* Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital

* Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital Analýza práce setry ve třech státech EU * Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital Renáta Zoubková ARK FN Ostrava, Ústav urgentní medicíny, Lékařská fakulta,

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 1998

Výroční zpráva o činnosti za rok 1998 Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 telefon: 2 5727 2273 Email: kmas@homolka.cz Výroční zpráva o činnosti za rok 1998 Oddělení klinické

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Nosokomiální infekce: prevence a léčba. MUDr.Robert Janda JIP NCHO

Nosokomiální infekce: prevence a léčba. MUDr.Robert Janda JIP NCHO Nosokomiální infekce: prevence a léčba MUDr.Robert Janda JIP NCHO Program semináře Definice nosokomiálních infekcí Epidemiologie Patofyziologie Predisponující faktory Hygiena rukou klíč v prevenci Faktory

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha HIV/AIDS v ČR Data o výskytu HIV/AIDS jsou kategorizována podle národnosti, resp. země

Více