XX. CHRONICKÁ LYMFATICKÁ LEUKEMIE přednášky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XX. CHRONICKÁ LYMFATICKÁ LEUKEMIE přednášky"

Transkript

1 XX. CHRONICKÁ LYMFATICKÁ LEUKEMIE přednášky 101. CLL S RIZIKOVÝMI FAKTORY LÉČENÁ FLUDARABINEM + CYKLOFOSFAMIDEM (F+CY) NEBO F+CY+ABMT Koza V. 1, Vozobulová V. 1, Černá K. 1, Jindra P. 1, Lysák D. 1, Škopek P. 1, Karas M. 1, Gumulec J. 2, Hausdorf P. 3, Kessler P. 4 1 HOO Plzeň, 2 HO Nový Jičín, 3 Int.odd. Český Krumlov, 4 HTO Pelhřimov V léčbě CLL se uplatňují nové postupy - purin. analoga, monokl. protilátky, ABMT a alobmt. Stanovení optimální léčeby však chybí. Cíl: Srovnat riziko relapsu a DFS u CLL léčené F+CY a F+CY+ABMT. Metoda: Nově dg. pac. s CLL Rai st.iii/iv nebo st. I/II a rizik. faktorem léčeni max. 6 cykly F+CY 30 mg/m mg/m d. á 4 týdny Při dosažení CR nebo PRnod indikována ABMT po přípravě HD CY. Nemobilizující pac. a/nebo nesouhlasící s ABMT pouze sledováni. Výsledky: Do září 2002 analyzováno 70 pac. Po F+CY dosaženo 63x (90%) CR nebo PRnod, 4x PR, 1x resist., 3 pac. ztraceni. 42 pac. v CR+PRnod pouze sledováno (F+CY sk.), 21 následně transplantováno (F+CY+ABMT sk.). DFS 3 roky obou sk. bez signif. rozdílu (49%vs66%, p=0,2592). Ovšem F+CY sk. sestávala z 19 pac. s histol., IgH a FACS negat. dření po léčbě a 23 pac. s alespoň 1 pozitivitou se signif. rozdílným DFS 3 roky obou podskupin (71%vs33%, p=0,008). Rovněž F+CY+ABMT skupina sestávala ze 3 pac. s histol., IgH a FACS negat. dření před ABMT - všichni bez známek nemoci v době hodnocení - a 18 pac. s alespoň 1 pozitivitou před transplantací s DFS 3 roky 62%. Srovnání 23 pac. residuálně pozit. v F+CY skupině a dále neléčených a 18 pac. residuálně pozit. po F+CY a následně transplantovaných, vykázalo signif. rozdílný DFS 3 roky (33%vs60%, p=0,0684). ABMT konvertovala 13 pac. (72%) s resid. pozit. dření před transplantací v kompletní negativitu. DFS 3 roky 13 konvertovaných vs 5 pozit. i po ABMT 60% vs 0%. Závěry: 1. 90% CLL dosáhne po F+CY CR+PRnod, 28% s histol., IgH a FACS negat. dření. 2. Další léčba kompl. negat. pac. zůstává spekulativní. Vyléčení části z nich nelze vyloučit (DFS 3 roky bez ABMT 71%, po ABMT 100%). 3. U pac. s resid. infiltrací dřeně po F+CY zlepšuje DFS následná ABMT (33%vs62%). 4. U pac. pozit. i po ABMT (DFS 3 roky 0%) je na místě jiná terapii (BMT, RIT, imuno) CHROMOZOMOVÉ ZMĚNY U B-CLL A JEJICH PROGNOSTICKÝ VÝZNAM Šindelářová L. 1, Michalová K. 1,2, Zemanová Z. 1, Březinová J. 2, Kurková Š. 2, Karban J. 3, Smolíková A. 4, Schwarz J. 2, Cmunt E. 3 1 Centrum nádorové cytogenetiky ÚKBLD VFN a 1.LF UK, 2 Ústav hematologie a krevní transfuze, 3 1. Interní klinika VFN a 1. LF UK, 4 KlinLab spol. s r.o., Praha B-chronická lymfatická leukémie (B-CLL) je nejčastější forma leukémie dospělých západní polokoule. Je charakterizována klonálními chromozomovými abnormalitami, které nacházíme u více než 50% vyšetřovaných pacientů. Nejčastější chromozomové změny jsou delece 13q14, trisomie 12 a delece 17p13. Cílem studie je identifikace chromozomových změn u pacientů s B-CLL molekulárně-cytogenetickou metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH) a stanovení jejich vztahu pro průběh onemocnění.s použitím DNA sond pro lokusy 13q14, 17p13 a centromerickou oblast chromozomu 12 (VYSIS TM ) jsme během posledních pěti let vyšetřili metodou

2 interfázické FISH (I-FISH) z kostní dřeně a/nebo z nátěrů periferní krve 214 nemocných s B-CLL (129 mužů, 85 žen, průměrný věk 61,6 let). Hodnota cut-off level (dělícího bodu, od kterého považujeme nálezy za pozitivní) byla stanovena vyšetřením kontrolního souboru na 2,5%. Trisomie 12 byla nalezena u 37 (17,3%) z 214 nemocných. Vyšetření na deleci 13q14 bylo provedeno u 208 pacientů a byla prokázána u 110 (52,9%). Delece oblasti 17p13 byla nalezena u 33 (16,1%) nemocných z 205 vyšetřených. Budou prezentovány korelace molekulárněcytogenetických nálezů s klinickým průběhem onemocnění a dalšími rizikovými faktory. Opakovaně bylo vyšetřeno 25 pacientů u kterých bude sledována změna rozsahu patologického klonu v závislosti na klinickém stavu. Diskutován bude význam rozsahu buněčných klonů s chromozomovými změnami pro klinický stav a zhodnocení významu kombinovaných chromosomových změn u nemocných s B- CLL. Tato práce byla podporována granty IGA MZ ČR NC /2001 a J 13/ MŠMT ČR 103. SYBR-GREEN-BASED REAL-TIME PCR QUANTITATIVE DETECTION OF MINIMAL RESIDUAL DISEASE IN PATIENTS WITH CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA Peková S. 1, 2, Marková J. 1, Pajer P. 2, Dvořák M. 2, Starostka D. 3, Cetkovský P. 1, Schwarz J. 1 1 Institute of Hematology and Blood Transfusion, Prague, Czech Republic, 2 Institute of Molecular Genetics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 3 Dept. Of Clinical Hematology, Havířov Hospital, Havířov, Czech Republic Patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL) tend to relapse even after aggressive therapies and autografts. We assumed that to prevent relapses, the level of minimal residual disease should be minimized as much as possible. To evaluate MRD precisely, highly sensitive quantitative assays are urgently needed. In the present study, for the diagnostic identification of IgV H families (as a prerequisite for later detection of MRD), a touch-down RT-PCR method using degenerated primers was introduced, allowing successful IgV H family identification in 147/150 (98%) diagnostic CLL samples. Biclonal CLL was found in 12/150 (8 %) cases. To study MRD, we have developed a real-time RT-PCR assay using patient-specific primers and the cost-saving Sybr-Green reporter dye for quantifications of the IgV H genes in 12 CLL patients. For precise quantification and calibration of the assay, cloned patient-specific IgV H sequences were used. Data are presented to demonstrate high specificity and sensitivity (10-6 ) of the assay. We could demonstrate MRD in 4/4 CLL patients following autologous and 1 patient after allogeneic hematopoietic stem cell "mini"-transplant. However, RQ-PCR negativity could be reached in a patient treated by fludarabine-cyclophosphamide-rituximab. We advocate our PCR methods for further clinical studies NEÚČINNOST VYSOCEDÁVKOVANÉHO G-CSF JAKO 2. REMOBILIZAČNÍHO REŽIMU U NEMOCNÝCH S CLL LÉČENÝCH FLU+CY Jindra P., Koza V., Lysák D., Vozobulová V., Černá K. Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň

3 Úvod: Fludarabin (FLU) a cyklofosfamid (CY) s následnou autologní transplantací krvetvorných buněk (ASCT) je již obecně akceptovanou primoléčbou progn. nepříznivé CLL. Opakovaně byl však doložen nepříznivý vliv FLU (±CY) na mobilizaci periferních krvetvorných buněk (PBPC). Pokusili jsme zhodnotit mobilizační účinnost samostatných vysokých dávek (HD) G-CSF jako remobilizačního režimu u nemocných s CLL u nichž selhala 1. mobilizace. Metodika a výsledky: 11 nem. s progn. nepříznivou CLL (med. věku 56 let, 41-65) bylo vstupně uniformně léčeno kombinací FLU +CY (FLU 30 mg/ m 2 den 1-3, CY 250 mg/ m 2 den 1-3) až do maximální odpovědi. Po mediánu 5 (4-6) podaných výše uvedených cyklů léčby všichni dosáhli minimálně nodulární PR, 5 z nich dokonce CR. Pokus o 1. mobilizaci (CY 3 g/m 2 + filgrastim 5µg/kg) byl proveden s 2-3 měsíčním odstupem (med. 2) po posledním cyklu FLU-CY, u všech mobilizace selhala (tj.<10 CD34+/µl nebo výtěžek<2x10 6 CD34+/kg) při následujících hodnotách: med. maxim vyplavených CD 34+ byl 4/µl (4-9) a došlo k němu dnů (med. 13) po CY.Pokus o 2. mobilizaci byl proveden 3-12 měsíců (med. 7) po 1. mobilizaci a 5-15 měsíců (med. 9) od posledního cyklu FLU-CY, tentokrát pouze HD G-CSF (filgrastim, µg/kg). Léčebná odpověď dosažená FLU-CY trvala u všech nem. Med. max. počtu CD 34+ po HD G-CSF byl 3/µl (1-11) a došlo k němu v med. 5 dní od zahájení G-CSF. U 3 pac. byla zahájena feréza, ale s nedostatečnými výtěžky: 0,54 megacd34/kg, 0,56 megacd34/kg a 0,95 megacd34/kg. Rozdíl maxim vyplavených CD 34+ mezi oběma mobilizačními režimy statisticky nevýznamný. Závěr: 1. Mobilizace HD G- CSF není u těchto pacientů účinná 2. Účinnější režim a/nebo delší doba od FLU jsou nezbytné. 3. Protokoly CLL využívající FLU a ASCT musí kalkulovat s dlouhotrvajícím a relativně resistentním postižením mobilizace PBPC u části nemocných ANALÝZA GENU TĔŽKĖHO ŘETĔZCE IMUNOGLOBULINŮ U PACIENTŮ S CHRONICKOU LYMFATICKOU LEUKEMIĺ Kuhrová V., Francová H., Brychtová Y., Doubek M., Zapletalová P., Mayer J., Dvořáková D. Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematoonkologická klinika FN Brno B-buněčná chronická lymfatická leukemie (B-CLL) je nejčastější formou leukemie dospělého věku a zahrnuje asi 30% všech případů. Klinicky má variabilní průběh a na základě současných znalostí je rozdělována do dvou subtypů, vznikajících 1. akumulací monoklonálních B buněk s výskytem malých CD5 + a CD23 + zralých lymfocytů, svědčících pro maligní transformaci naivních buněk 2. v důsledku somatických mutací ve variabilní oblasti těžkého Ig řetězce v germinálním centru a svědčících pro maligní transformaci paměťových buněk. V naší práci jsme aplikovali jako významný prognostický faktor pro průběh a délku přežití pacientů determinaci mutačního statusu s kalkulací hypermutací variabilního segmentu v oblasti FR1 a FR3. Z krve byla izolovaná RNA, reverzní transkripcí připravena cdna a po amplifikací přeskupených family specifických V H -D-J H genů metodou PCR byla provedena sekvenace DNA. Pomocí programu DNA PLOT a IMGT databáze jsme stanovili typ klonální expanze a procento homologie s nejbližší zárodeční linií. Současně jsme na základě exprese Ig isotypu potvrdili subtyp B-CLL. U pacientů s < 2% mutací a s méně diferencovanými naivními buňkami, které mají větší maligní potenciál, se

4 předpokládá agresivnější průběh onemocnění a kratší přežití než u pacientů s >5 % mutací a s postgerminálními paměťovými buňkami. Tato práce je podporována VZ MZ č ANALÝZA KLONALITY TCR GAMA A IGH V MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ LABORATOŘI ŠIKLOVA PATOLOGICKO-ANATOMICKÉHO ÚSTAVU V PLZNI V LETECH Šíma R. 1, Vaněček T. 1, Boudová L. 1, Michal M. 1, Jindra P. 2 1 Šiklův patologicko anatomický ústav FN Plzeň, 2 Hematologicko onkologické oddělení FN Plzeň V posledních letech nabývají molekulárně biologické metody ve vyšetření nádorových onemocnění stále většího významu. Analýza klonality IgH a TCR gama přispívá významnou měrou k rychlé a přesné diagnostice lymfoidních malignit, která je kritická pro další osud pacientů. Genové segmenty VH, DH, JH, CH kódující jednotlivé stavební složky genů IgH jsou lokalizovány na chromozómu 14. Subgeny Vγ, Jγ, Cγ kódující složky receptoru TCR gama jsou umístěny na chromozómu 7. Tyto segmenty obou genů podléhají během dozrávání B a T lymfocytů genovým přesmykům a sekvence rearanžovaných IgH a TCR genů je specifická pro každou klonální populaci. Toho využívají citlivé PCR metody amplifikující fragmenty těchto genů, které lze využít k detekci monoklonality v lymfatických uzlinách, krvi, či kostní dřeni. V Laboratoři speciálních analýz při FN Plzeň jsme od roku 1999 vyšetřili pomocí molekulárních metod téměř 2000 pacientů. K analýze klonality IgH používáme tři různé PCR metody, lišící se velikostí amplifikované oblasti, která zahrnuje regiony VH, DH a JH. Produkty reakcí jsou vizualizovány na high-resolution agarose. Vyšetření klonality TCR gama provádíme pomocí multiplex PCR se směsí 12 primerů, z nichž devět se váže k různým segmentům Vγ a zbývající tři jsou komplementární s různými oblastmi Jγ. Produkty PCR jsou analyzovány teplotní gradientovou gelovou elektroforézou (TGGE). Ve sporných případech provádíme u obou vyšetření doplňkovou analýzu na automatickém analyzátoru fragmentů Alf Express. P - VI. CHRONICKÁ LYMFATICKÁ LEUKEMIE postery P34. MOBLIZACE HEMOPOETICKÝCH PROGENITOROVÝCH BUNĚK U NEMOCNÝCH S CLL PO LÉČBĚ FLUDARABINEM Lysák D., Vozobulová V., Koza V. Hematologicko- onkologické oddělení FN Plzeň Úvod: Cílem studie bylo analyzovat faktory ovlivňující mobilizovatelnost autologního štěpu u nemocných s CLL po léčbě fludarabinem. Metoda: Hodnotili jsme mobilizovatelnost hemopoetických progenitorových buněk u nemocných (n = 44, median věku 56 let) léčených kombinovanou chemoterapií fludarabinem a cyklofosfamidem (FLU 30 mg/m 2 + CY 250 mg/m 2, 3 dny). Jako stimulační režim byl použit CY 3 g/m 2 a G-CSF 10 µg/kg/den, interval mezi poslední

5 chemoterapií a mobilizací byl u všech nemocných obdobný (median 76 dní). Porovnávali jsme rozdíly mezi skupinou úspěšně (> 2.0 x 10 6 CD34+ bb./kg) a neúspěšně mobilizovaných. Výsledky: Dostatečný štěp se podařilo získat u 45 % nemocných, u 55 % bylo konstatováno selhání mobilizace. Průměrné množství CD34+ bb. získaných u úspěšných mobilizací bylo 3.8 x 10 6 /kg (SD 2.26), nejčastěji 2 aferezami (1-5) v den 10. a 11. Skupina úspěšně mobilizovaných byla charakterizována nižším klinickým stadiem onemocnění v době diagnozy (Rai I-II: 85 % vs 67 %, ns), menším počtem dávek FLU (> 4 cykly: 20 % vs 50 %, p = 0.06) a méně frekventní kompletní odpovědí v době primingu (CR 15 % vs 37 %, ns). Dynamika hladin leukocytů a CD34+ bb. sledovaných v periferní krvi mezi 8. a 14. dnem stimulace G-CSF byla u úspěšně mobilizovaných nápadně strmější. Hladina cirkulujících progenitorů > 5/µl v den +10 umožňovala predikovat výsledek stimulace (mean cirk. CD34+ bb. den +10: úspěšně mob. 17.3/µl, neúspěšně mob. 1.8/µl). Opakování stimulace ve skupině neúspěšně mobilizovaných pomocí samostatného G-CSF (20 µg/kg/den) bylo bez efektu (9 nemocných). Závěr: Pravděpodobnost úspěšné mobilizace pozitivně koreluje s nízkým počtem předchozích chemoterapeutických cyklů a s nižším klinickým stadiem onemocnění v době diagnozy. Léčba fludarabinem kompromituje mobilizovatelnost HPC u části nemocných s CLL. Použití agresivnějších mobilizačních režimů (DexaBEAM apod.) může zvýšit počet úspěšných primingů. P35. EXPRESE PROTEINU ZAP-70 INDIKUJE SUBTYP B-CLL S VÝRAZNĚ HORŠÍ PROGNÓZOU Trbušek M., Borská R., Bukovská S., Mayer J. Centrum molekulární biologie a genové terapie, IHOK, FN Brno Chronická lymfatická leukémie (CLL) je nejčastější leukémie diagnostikovaná v západním světě. Navzdory této skutečnosti není její molekulární patogeneze příliš jasná. Je to způsobeno zejména tím, že pro maligní transformaci B-lymfocytů nestačí endogenní mutace v rakovinné buňce samotné (ty jsou však nutným předpokladem), ale nezbytné je i spolupůsobení signálních drah některých dalších krevních buněk. Rovněž účinná léčba této choroby není dosud navržena. Buňky B-CLL jsou rezistentní ke klasickým cytostatikům interferujícím se syntézou DNA nebo indukujícím její poškození. Je bezpečně prokázáno, že existují dva základní subtypy B-CLL s výrazně odlišnou agresivitou a délkou doby přežití. B-CLL vzniklá z B-lymfocytů, které ještě neprošly germinálním centrem je agresivní a pacienti mohou očekávat střední dobu přežití 8 let. B-CLL vzniklá z B-lymfocytů, které prošly germinálním centrem má výrazně lepší prognózu a průběh, se střední dobou přežití 25 let. Protože v germinálním centru jsou B-lymfocyty vystaveny indukci somatických hypermutací v imunoglobulinovém lokusu, lze je na základě stanovení frekvence mutací v IgH rozlišit. Toto stanovení je však metodicky obtížné, zahrnující multiplex-pcr, sekvenování a počítačovou analýzu frekvence mutací. V poslední době bylo vytipováno několik genů, jejichž exprese (zdá se) velmi dobře koreluje se subtypy B-CLL. Nejlepší korelace (téměř 100%) se dosud jeví mezi silnou expresí proteinu ZAP-70 a agresivní, IgH-nemutovanou formou B-CLL. Prezentujeme jednoduchou metodu detekce exprese proteinu ZAP-70, Western-bloting s protilátkou specifickou pro tento protein. Protože na našem pracovišti detekujeme rovněž

6 mutace v IgH lokusu, diskutujeme i naše předběžné výsledky týkající se korelace mezi expresí proteinu ZAP-70 a mutacemi v IgH lokusu. P36. NAŠE ZKUŠENOST S PODÁNÍM MABCAMPATH U PACIENTKY S CLL Brejcha M., Gumulec J., *Papajík T. Onkologické centum J.G. Mendela, Nový Jičín, *Hemato-onkologická klinika FN Olomouc Pacientka (M. Ž. 1942) s anamnezou resekce sigmoidea pro karcinom v r s následnou chemoterapií, byla sledována od IX/97 v naší ambulanci pro chronickou lymfatickou leukemii.v r byla pro progresi leukocytosy a B symptomy léčena Leukeranem s dosažením hematologické odpovědi. Od IX/00 bylo pro vzestup leukocytů, splenomegalii a trombocytopenii podáno 6 cyklů fludarabinu v monoterapii. Došlo k úpravě leukocytosy a vymizení splenomegalie, stále přetrvávala lehká trombocytopenie. Pro opětovný vzestup leukocytů a zvětšení sleziny byly v I/02 podány 4 cykly MabThery s dosažením normálního počtu leukocytů a vymizení splenomegalie. Léčbu MabTherou pacientka tolerovala bez potíží. Od IV/02 byl patrný opětovný nástup počtu leukocytů a zvětšování sleziny. XII/02 bylo zahájeno podávání MabCampath i.v. ve standartním dávkování. Při každé aplikaci došlo k přechodné třesavce, zimnici a vzestupu teploty. Stav se podařilo vždy upravit krátkým přerušením infuze a podáním paracetamolu. V krevním obrazu bylo patrné snížení počtu lymfocytů, došlo ke zmenšení velikosti sleziny z 12 na 3 cm pod oblouk žeberní. Po třech týdnech byla léčba přerušena pro neutropenii, která byla upravena podáváním leukocytárních růstových faktorů. Při opětovném zahájení podávání MabCampath i.v. došlo k přechodnému poklesu krevního tlaku, opět zimnice a třesavka. Proto další dávky léku byly podány s.c. Podkožní aplikaci pacientka snášela zcela bez potíží, třesavka ani zimnice se při tomto způsobu podání neobjevily. Po dalších 5-ti týdnech podávání MabCampath byla pacientka hospitalizována pro febrilní neutropenii. Nyní je pacientka observována, v krevním obraze je patrná lymfopenie, přetrvává mírná splenomegalie. Závěr: Naše zkušenost s podáním MabCampath u CLL ukazuje na výrazně lepší toleranci s.c. aplikace ve srovnání s i.v. podáním.

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

Genetický screening predispozice k celiakii

Genetický screening predispozice k celiakii VETERINÁRN RNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Farmaceutická fakulta Ústav humánn nní farmakologie a toxikologie Genetický screening predispozice k celiakii RNDr. Ladislava Bartošov ová,ph.d. 1, PharmDr.

Více

Thalidomid první zkušenosti regionálního centra

Thalidomid první zkušenosti regionálního centra Thalidomid první zkušenosti regionálního centra MUDr. Marek Wróbel Onkologické centrum J.G. Mendela Hematologické oddělení Thalidomid Imunomodulační efekt Význam v kombinační terapii Na našem pracovišti

Více

Roman Hájek. Zbytkové nádorové onemocnění. Mikulov 5.září, 2015

Roman Hájek. Zbytkové nádorové onemocnění. Mikulov 5.září, 2015 Roman Hájek Zbytkové nádorové onemocnění Mikulov 5.září, 2015 Zbytkové nádorové onemocnění 1. Minimal residual disease (MRD) Proč lékaře zbytkové nádorové onemocnění stále více zajímá? Protože se zásadně

Více

Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů

Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů M.Vášková a spol. Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol Childhood Leukemia Investigation Prague Průtoková

Více

Molekulárně cytogenetické vyšetření pacientů s mnohočetným myelomem na OLG FN Brno

Molekulárně cytogenetické vyšetření pacientů s mnohočetným myelomem na OLG FN Brno Molekulárně cytogenetické vyšetření pacientů s mnohočetným myelomem na OLG FN Brno Filková H., Oltová A., Kuglík P.Vranová V., Kupská R., Strašilová J., Hájek R. OLG FN Brno, PřF MU Brno, IHOK FN Brno

Více

Hypereozinofilní syndrom (HES) a chronická eozinofilní leukemie (CEL)

Hypereozinofilní syndrom (HES) a chronická eozinofilní leukemie (CEL) Hypereozinofilní syndrom (HES) a chronická eozinofilní leukemie (CEL) Chrobák L II. interní klinika, Oddělení klinické hematologie, LFHK a FN Hradec Králové Eozinofily Normální počet 0,1 0,5 x10 9 /l Regulace

Více

Co je to imunoterapie?

Co je to imunoterapie? Co je to imunoterapie? Imunitní systém má důležitou úlohu v ochraně člověka před nádorovým onemocněním. Jestliže přesto dojde k rozvoji nádorového onemocnění, může vhodně povzbuzený imunitní systém pacienta

Více

Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno

Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno C Z E C H G R O U P C Z E C H G R O U P Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno Luděk Pour IHOK FN Brno 10-11.4. 2015 XIII. Roční setkání CMG C M G Č E S K Á M YE LO M O VÁ S K

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group)

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group) Léčebná doporučení pro chronickou lymfocytární leukémii (CLL) Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii, sekce České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Více

Lidský herpesvirus 6 biologie, diagnostika, patogeneze. K.Roubalová Vidia spol.s r.o.

Lidský herpesvirus 6 biologie, diagnostika, patogeneze. K.Roubalová Vidia spol.s r.o. Lidský herpesvirus 6 biologie, diagnostika, patogeneze K.Roubalová Vidia spol.s r.o. Zařazení, genetika HHV6B vs. HHV6A: 75% shoda genů, 62% shoda proteinů Epidemiologie Dospělá populace promořena z >

Více

Zaměření bakalářské práce (témata BP)

Zaměření bakalářské práce (témata BP) Zaměření bakalářské práce (témata BP) Obor: Buněčná a molekulární diagnostika - zadává katedra - studenti si témata losují Obor: molekulární biologie a genetika - témata BP vychází z vybraného tématu DP

Více

Roman Hájek. Zbytkové nádorové onemocnění. Brno

Roman Hájek. Zbytkové nádorové onemocnění. Brno Roman Hájek Zbytkové nádorové onemocnění Brno 11. 5. 2016 Zbytkové nádorové onemocnění 1. Minimal residual disease (MRD) Proč lékaře zbytkové nádorové onemocnění stále více zajímá? Moderní léčebné strategie

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tevagrastim 30 MIU/0,5 ml injekční nebo infúzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

Mnohobarevná cytometrie v klinické diagnostice

Mnohobarevná cytometrie v klinické diagnostice Mnohobarevná cytometrie v klinické diagnostice Mgr. Marcela Vlková, Ph.D. Ústav klinické imunologie a alergologie, FN u sv. Anny v Brně Průtoková cytometrie v klinické laboratoři Relativní a absolutní

Více

Jeden ml injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje 60 miliónů mezinárodních jednotek [MIU] (600 g) filgrastimum.

Jeden ml injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje 60 miliónů mezinárodních jednotek [MIU] (600 g) filgrastimum. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Biograstim 48 MIU/0,8 ml injekční nebo infúzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje 60 miliónů mezinárodních jednotek [MIU]

Více

v oboru KLINICKÁ GENETIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH

v oboru KLINICKÁ GENETIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ GENETIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Vyšetření imunoglobulinů

Vyšetření imunoglobulinů Vyšetření imunoglobulinů Celkové mn. Ig elektroforéza bílkovin jako procentuální zastoupení gamafrakce, vyšetřením ke zjištění možného paraproteinu. velmi hrubé vyšetření, odhalení pouze výrazných změn

Více

NÁLEZ DVOJITĚ POZITIVNÍCH T LYMFOCYTŮ - CO TO MŮŽE ZNAMENAT? Ondřej Souček Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové

NÁLEZ DVOJITĚ POZITIVNÍCH T LYMFOCYTŮ - CO TO MŮŽE ZNAMENAT? Ondřej Souček Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové NÁLEZ DVOJITĚ POZITIVNÍCH T LYMFOCYTŮ - CO TO MŮŽE ZNAMENAT? Ondřej Souček Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové LEUKÉMIE x LYMFOM Nádorová onemocnění buněk krvetvorné

Více

Hematologie. Nauka o krvi Klinická hematologie Laboratorní hematologie. -Transfuzní lékařství - imunohematologie. Vladimír Divoký

Hematologie. Nauka o krvi Klinická hematologie Laboratorní hematologie. -Transfuzní lékařství - imunohematologie. Vladimír Divoký Hematologie Nauka o krvi Klinická hematologie Laboratorní hematologie -Transfuzní lékařství - imunohematologie Vladimír Divoký Fyzikální vlastnosti krve 3-4 X více viskózní než voda ph : 7.35 7.45 4-6

Více

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0088 Hybridizační metody v diagnostice Mgr. Gabriela Kořínková, Ph.D. Laboratoř molekulární

Více

Transplantace kostní dřeně (BMT, HCT, PBPC,TKD) ( transplantace krvetvorných buněk, periferních kmenových buněk)

Transplantace kostní dřeně (BMT, HCT, PBPC,TKD) ( transplantace krvetvorných buněk, periferních kmenových buněk) Transplantace kostní dřeně (BMT, HCT, PBPC,TKD) ( transplantace krvetvorných buněk, periferních kmenových buněk) Transplantace transfuze koncentrátu krvetvorných progenitorových buněk (štěp) pacientovi

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

Klinický význam protilátek proti C1q složce komplementu. Eliška Potluková 3. Interní klinika VFN a 1. LF UK

Klinický význam protilátek proti C1q složce komplementu. Eliška Potluková 3. Interní klinika VFN a 1. LF UK Klinický význam protilátek proti C1q složce komplementu Eliška Potluková 3. Interní klinika VFN a 1. LF UK 1. Úvod 1. C1q, C1q a apoptóza, C1q u SLE 2. Anti-C1q, patogenita anti-c1q 3. Stanovení anti-c1q

Více

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER Trojan V., Hanáček P., Havel L. Department of Plant Biology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Zajímavé kazuistiky z laboratoře

Zajímavé kazuistiky z laboratoře Zajímavé kazuistiky z laboratoře Kamila Kutějová a kol. Spadia Lab Setkání uživatelů Průtokové cytometrie Beckman Coulter květen 2016, Mikulov Myelom biklonální Pacientka 80 let, hematoonkol.ambulance

Více

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii ONKOGENETIKA Spojuje: - lékařskou genetiku - buněčnou biologii - molekulární biologii - cytogenetiku - virologii Důležitost spolupráce různých specialistů při detekci hereditárních forem nádorů - (onkologů,internistů,chirurgů,kožních

Více

MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole

MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole Základní data Meduloblastom - maligní nádor z primitivní neuroektodermové tkáně V dospělosti vzácný : 0,5-1% všech nádorů CNS,

Více

HLA B27: molekulární marker Ankylozující spondylitidy. Peter Novota. 16.2.2016, Praha

HLA B27: molekulární marker Ankylozující spondylitidy. Peter Novota. 16.2.2016, Praha HLA B27: molekulární marker Ankylozující spondylitidy Peter Novota 16.2.2016, Praha HLA B součást MHC komplexu HLA I. třídy (chromosom 6) úsek značně polymorfní antigeny se vyskytují na povrchu buněk podílí

Více

Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie. Vít Procházka

Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie. Vít Procházka Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie Vít Procházka Motto Sebelepší hematoonkolog se neobejde bez spolupráce s lékařem prvního kontaktu. Mezioborová spolupráce je základem správné

Více

XXI. MALIGNÍ LYMFOMY I. přednášky

XXI. MALIGNÍ LYMFOMY I. přednášky XXI. MALIGNÍ LYMFOMY I. přednášky 113. NOVÉ TRENDY V LÉČBĚ HODGKINOVA LYMFOMU Marková J. 1, Král Z. 3, Feltl D. 2, Šmardová L. 3, Móciková H. 1, Kozák T. 1, Vorlíček J. 3, Diehl V. 4 1 Oddělení klinické

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Změny genomu a jeho exprese u chronické lymfocytární leukémie

Změny genomu a jeho exprese u chronické lymfocytární leukémie Změny genomu a jeho exprese u chronické lymfocytární leukémie Šárka Pospíšilová Centrum molekulární biologie a genové terapie Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Konference DNA Analýza V,

Více

Chemotaktické cytokiny (chemokiny)

Chemotaktické cytokiny (chemokiny) Chemotaktické cytokiny (chemokiny) Mediátory, které indukují migraci a aktivaci specializovaných populací leukocytů Mediátory leukocytární infiltrace v iniciální fázi zánětlivé reakce Martin Petřek 1.12.2011

Více

Genetický polymorfismus

Genetický polymorfismus Genetický polymorfismus Za geneticky polymorfní je považován znak s nejméně dvěma geneticky podmíněnými variantami v jedné populaci, které se nachází v takových frekvencích, že i zřídkavá má frekvenci

Více

Chronická lymfocytární leukemie. Petra Obrtlíková I. Interní klinika VFN a 1. LFUK

Chronická lymfocytární leukemie. Petra Obrtlíková I. Interní klinika VFN a 1. LFUK Chronická lymfocytární leukemie Petra Obrtlíková I. Interní klinika VFN a 1. LFUK Chronická lymfocytární leukemie nejčastější leukemie dospělých v Evropě a Sev. Americe 25-30% všech leukemií Incidence

Více

Aktuální stav klinických studií CMG & EMN CMG 2010, 2012. Iva Buchtová

Aktuální stav klinických studií CMG & EMN CMG 2010, 2012. Iva Buchtová Aktuální stav klinických studií & EMN 2010, 2012 Iva Buchtová 2010 Protokol EMN01 Schéma protokolu Randomizace 1: Rameno A: Rameno B: Rameno C: Randomizace 2: Rameno A1, B1, C1: Rameno A2, B2: RD 9 cyklů

Více

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM V. Maisnar za Českou myelomovou skupinu Epidemiologická data MM (dle NOR) 1% všech malignit, 10% hematologických Muži/Ženy = 3/2, medián věku:

Více

Chromoprobe Multiprobe - CLL

Chromoprobe Multiprobe - CLL Návod k použití REF: PMP 018/PMP 017/ PMP 016/ PMP 020 Chromoprobe Multiprobe - CLL Pouze pro profesionální použití Fluorescenční In Situ Hybridizace (FISH) je technika, která umožňuje detekci DNA sekvencí

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Topotecan Eagle 3 mg/1 ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml koncentrátu pro přípravu infuzního

Více

Vysokodávková chemoterapie a autologní transplantace krvetvorných buněk

Vysokodávková chemoterapie a autologní transplantace krvetvorných buněk Vysokodávková chemoterapie a autologní transplantace krvetvorných buněk Vladimír Maisnar II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Seminář pro pacienty s MM Lednice, září 2005 Česká myelomová skupina

Více

Screening kolorektálního karcinomu proč ANO

Screening kolorektálního karcinomu proč ANO Screening kolorektálního karcinomu proč ANO Doc. Zdeněk Beneš, CSc. Thomayerova nemocnice Proč screeningový program KRK 2014 predikce 8 743 nových případů Přes 4 000 pacientů zemře Většina pacientů chodí

Více

Česká Myelomová Skupina na poli mnohočetného myelomu

Česká Myelomová Skupina na poli mnohočetného myelomu Česká Myelomová Skupina na poli mnohočetného myelomu Vladimír Maisnar IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Lázně Bělohrad, 10. září 2016 Epidemiologická data: MM 1% všech malignit,

Více

USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION

USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION VYUŽITÍ AUTOMATICKÉHO SEKVENOVÁNÍ DNA PRO DETEKCI POLYMORFISMŮ KANDIDÁTNÍCH GENŮ U PRASAT Vykoukalová Z., Knoll A.,

Více

Možnosti využití hematologické léčby u MG

Možnosti využití hematologické léčby u MG Možnosti využití hematologické léčby u MG Tomáš Kozák 3. lékařská fakulta UK v Praze a FN Královské Vinohrady Autoimunitní choroby (AID) Ehrlich a Morgenroth, 1901: horror autotoxicus Shoenfeld, 1999,

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VPRIV 200 U prášek pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje 200 jednotek* (U) velaglucerasum

Více

strojů umožň lní vstupní infiltraci Mgr. Silvie Dudová, RNDr. Iva Burešová, Drahomíra Kyjovská

strojů umožň lní vstupní infiltraci Mgr. Silvie Dudová, RNDr. Iva Burešová, Drahomíra Kyjovská Možnosti a změny při p i zpracování vzorků kostní dřeně po aktivaci přístrojp strojů umožň žňujících ch selekci MM buněk k ve vysoké čistotě i při p i minimáln lní vstupní infiltraci Mgr. Silvie Dudová,

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

KLASICKÉ A MOLEKULÁRN RNÍ METODY V KLINICKÉ A ONKOLOGICKÉ CYTOGENETICE. Zuzana Zemanová CENTRUM NÁDOROVN DOROVÉ CYTOGENETIKY Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK PRAHA CYTOGENETIKA

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

METODY BIOLOGICKÉ DOZIMETRIE METHODS OF BIOLOGICAL DOSIMETRY

METODY BIOLOGICKÉ DOZIMETRIE METHODS OF BIOLOGICAL DOSIMETRY SOUBORNÝ REFERÁT METODY BIOLOGICKÉ DOZIMETRIE METHODS OF BIOLOGICAL DOSIMETRY Zuzana Freitinger Skalická 1, Zdeněk Hon 2, Friedo Zölzer 1 1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Potactasol 4 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku

Potactasol 4 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Potactasol 4 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje 4 mg topotecanum (jako hydrochlorid).

Více

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH Michaela Nesvadbová Význam identifikace živočišných druhů v krmivu a potravinách povinností každého výrobce je řádně a pravdivě označit

Více

DNA microarrays Josef Srovnal, Michaela Špenerová, Lenka Radová, Marián Hajdúch, Vladimír Mihál

DNA microarrays Josef Srovnal, Michaela Špenerová, Lenka Radová, Marián Hajdúch, Vladimír Mihál DNA microarrays Josef Srovnal, Michaela Špenerová, Lenka Radová, Marián Hajdúch, Vladimír Mihál Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc Cíle Seznámit posluchače s: 1. Technologií

Více

Molekulární diagnostika pletencové svalové dystrofie typu 2A

Molekulární diagnostika pletencové svalové dystrofie typu 2A Molekulární diagnostika pletencové svalové dystrofie typu 2A Lenka Fajkusová Centrum molekulární biologie a genové terapie Fakultní nemocnice Brno Pletencové svalové dystrofie (Limb Girdle Muscular Dystrophy

Více

Nesekreční mnohočetný myelom

Nesekreční mnohočetný myelom Nesekreční mnohočetný myelom MUDr. Jan Straub Mikulov 27.4.2013 Symptomatický myelom S produkcí M-Igtypu IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, LC Solitární (kostní, extramedulární) myelom Nesekreční myelom cca 1-5%

Více

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 262 pacientů Vladimír Maisnar za II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Léčba MM LP Revlimid v ČR Látka patřící do skupiny

Více

Současný koncept patofyziologie a terapie aplastické anémie. Neal S. Young, T. Calado, Philip Scheinberg

Současný koncept patofyziologie a terapie aplastické anémie. Neal S. Young, T. Calado, Philip Scheinberg Současný koncept patofyziologie a terapie aplastické anémie Neal S. Young, T. Calado, Philip Scheinberg Úvod: Patofyziologie aplastické anémie (AA) je mediovaná imunitním systémem: aktivované cytotoxické

Více

Molekulárně biologické a cytogenetické metody

Molekulárně biologické a cytogenetické metody Molekulárně biologické a cytogenetické metody Molekulárně biologickému vyšetření obvykle předchází na rozdíl od všech předcházejících izolace nukleových kyselin, což je ve většině případů DNA jako nositelka

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

Platnost od: 1. 11. 2015 Uvolněno pro systém: 1. 11. 2015 Výtisk č: 02 Počet stran: 12 Verze: A1 Přijato do evidence: 1. 11. 2015

Platnost od: 1. 11. 2015 Uvolněno pro systém: 1. 11. 2015 Výtisk č: 02 Počet stran: 12 Verze: A1 Přijato do evidence: 1. 11. 2015 Zpracovatel: M. Vostrý Podpis: Přezkoumal a schválil: M. Beličková Podpis: Garant dokumentu: M. Beličková Podpis: Platnost od: 1. 11. 2015 Uvolněno pro systém: 1. 11. 2015 Výtisk č: 02 Počet stran: 12

Více

Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem

Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem Zobrazovací možnosti Rentgenový snímek musí vymizet 30-60% hydroxyapatitu, aby bylo ložisko zřetelné CT kosti - nejlépe ze všech technik zobrazuje

Více

Program. Celostátního sjezdu lékařské genetiky. a 48. výroční cytogenetické konference, Brno 23. - 24. 9. 2015

Program. Celostátního sjezdu lékařské genetiky. a 48. výroční cytogenetické konference, Brno 23. - 24. 9. 2015 Program Celostátního sjezdu lékařské genetiky a 48. výroční cytogenetické konference, Brno 23. - 24. 9. 2015 22. září 2015 18.00 19.00 Schůze výborů Cytogenetické sekce Československé biologické společnosti

Více

Změny v dg. kritéri di u mnohočetn. etného myelomu

Změny v dg. kritéri di u mnohočetn. etného myelomu Změny v dg. kritéri riích a kritéri riích léčebnl ebné odpovědi di u mnohočetn etného myelomu Vladimír Maisnar II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králov lové Setkání České myelomové skupiny Velké

Více

toxoplasmózy Petr Kodym sérologických nálezů u

toxoplasmózy Petr Kodym sérologických nálezů u Interpretace sérologických nálezů u toxoplasmózy Petr Kodym Národní referenční laboratoř pro toxoplasmózu Oddělení zoonóz s přírodní ohniskovostí Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní zdravotní

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Epidemiologie, 4. seminář. SCREENING SCREENINGOVÉ TESTY v epidemiologii

Epidemiologie, 4. seminář. SCREENING SCREENINGOVÉ TESTY v epidemiologii Epidemiologie, 4. seminář SCREENING SCREENINGOVÉ TESTY v epidemiologii PREVENCE (zabránění vzniku nemoci) Primární prevence cílem je zabránit vzniku nemoci pokles incidence Sekundární prevence záchyt existujícího

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

SEMINÁŘ: KLINICKÁ A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA IMUNODEFICIENCÍ

SEMINÁŘ: KLINICKÁ A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA IMUNODEFICIENCÍ OSNOVA SEMINÁŘ: KLINICKÁ A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA IMUNODEFICIENCÍ Stavy spojené se sekundárními imunodeficiencemi Anamnestické a klinické indikace sekundárních imunodeficiencí Praktická interpretace výsledků

Více

Proč a jak analyzovat minimální reziduální nemoc (MRN) u mnohočetného myelomu

Proč a jak analyzovat minimální reziduální nemoc (MRN) u mnohočetného myelomu Setkání uživatelů Průtokové cytometrie Beckman Coulter v Mikulově, 8.-10.5.2016 Proč a jak analyzovat minimální reziduální nemoc (MRN) u mnohočetného myelomu Říhová L, Všianská P, Bezděková R Oddělení

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls153805/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls153805/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls153805/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fludarabin Ebewe 25 mg/ml koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ

Více

Klinika virových hepatitid je sourodá, ale etiopatogeneze je nesourodá.

Klinika virových hepatitid je sourodá, ale etiopatogeneze je nesourodá. Charakteristika analýzy: Identifikace: ANTI-HEV TOTAL, ANTI-HEV IGM Využití: ukazatel přítomnosti hepatitis E viru (nejlépe v kombinaci s průkazem patogenu metodou PCR) Referenční mez : < 0,9 OD (hodnoty

Více

ZAP 70 u chronické B lymfocytární leukemie: klinický význam a metody detekce

ZAP 70 u chronické B lymfocytární leukemie: klinický význam a metody detekce Pøehledný referát ZAP 70 u chronické B lymfocytární leukemie: klinický význam a metody detekce L. Smolej 1, L. Saudková 2, M. Špaček 2, T. Kozák 2 1 Oddělení klinické hematologie II. interní kliniky Lékařské

Více

Klinická studie CMG 2008

Klinická studie CMG 2008 Klinická studie 2008 Marta Krejčí Interní hematoonkologická klinika FN Brno Název 2008 Multicentrická randomizovaná klinická studie fáze f 3 srovnávaj vající účinnost a bezpečnost kombinované chemoterapie

Více

Zaměření bakalářské práce na Oddělení genetiky a molekulární biologie

Zaměření bakalářské práce na Oddělení genetiky a molekulární biologie Zaměření bakalářské práce na Oddělení genetiky a molekulární biologie 1) Zadávání témat dle studovaného oboru 2) Přehled řešených témat v minulosti 3) 4) Přehled externích školících pracovišť Zaměření

Více

Výroční zpráva tkáňového zařízení za rok 2015

Výroční zpráva tkáňového zařízení za rok 2015 Ústav hematologie a krevní transfuze, p. o. IČO 23736 128 20 Praha 2, U Nemocnice 1 telefon: 224 436 018, E-mail: cryo@uhkt.cz Pracoviště FN Motol, Nová budova kliniky dětské onkologie číslo 23, ulice

Více

LABAG AGEL AGEL VÍC NEŽ EVROPSKÝ STANDARD. NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Z LABORATOŘE AGEL a.s. č. 1 2016 POLIKLINIKA

LABAG AGEL AGEL VÍC NEŽ EVROPSKÝ STANDARD. NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Z LABORATOŘE AGEL a.s. č. 1 2016 POLIKLINIKA NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Z LABORATOŘE AGEL a.s. č. 1 2016 DIAGNOSTIKA ANÉMIE NOVINKY V LABORATOŘI str. 2-3 KLINICKÉ HEMATOLOGIE... str. 4 CALL CENTRUM str. 7 AGEL LABORATOŘE VÍC NEŽ EVROPSKÝ STANDARD AGEL

Více

Fetomaternální hemoragie (FMH)

Fetomaternální hemoragie (FMH) Fetomaternální hemoragie (FMH) Neinvazivní prenatální diagnostika RHD a KELL genotypu plodu: Autor: Vít Musil, Školitel: Doc. MUDr. Ľubušký M., Ph.D. Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Novinky v léčbě lymfomů

Novinky v léčbě lymfomů Novinky v léčbě lymfomů Celostátní setkání pacientů s lymfomem v rámci sdružení Lymfom Help getattachment Praha, 11.10.2006 O čem si budeme povídat? Novinky v diagnostice Novinky v léčbě Jakým způsobem

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. INTRATECT 50 g/l infuzní roztok Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (IVIg)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. INTRATECT 50 g/l infuzní roztok Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (IVIg) Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls228408/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE INTRATECT 50 g/l infuzní roztok Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (IVIg)

Více

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ Pátek 23.5.2008 Kongresový sál A 09.00-09.20 Slavnostní zahájení kongresu 09.20 12.10 Svalové choroby I. Předsedající: Voháňka S., Špalek P. 1. Therapeutic Possibilities in

Více

Laboratorní workshop s teoreticko praktickou ukázkou molekulárně biologických technik ve spolupráci s firmou ROCHE

Laboratorní workshop s teoreticko praktickou ukázkou molekulárně biologických technik ve spolupráci s firmou ROCHE BiochemNet vytvoření sítě pro podporu spolupráce biomedicínských pracovišť a zvýšení uplatnitelnosti absolventů biochemických oborů v praxi Laboratorní workshop s teoreticko praktickou ukázkou molekulárně

Více

Co jsou to klinické studie a proč se jich nebát?

Co jsou to klinické studie a proč se jich nebát? Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Co jsou to klinické studie a proč se jich nebát? Informace pro členy sdružení Diagnóza CML www.diagnoza-cml.cz Obsah Úvod...5 Jak to bylo dříve?...6 Proč se klinické studie

Více

IMUNITNÍ SYSTÉM OBRATLOVCŮ - MATKA PLOD / MLÁDĚ VÝVOJ IMUNITNÍHO SYSTÉMU OBRATLOVCŮ CHARAKTERISTUIKA IMUNITNÍHO SYSTÉMU OBRATLOVCU

IMUNITNÍ SYSTÉM OBRATLOVCŮ - MATKA PLOD / MLÁDĚ VÝVOJ IMUNITNÍHO SYSTÉMU OBRATLOVCŮ CHARAKTERISTUIKA IMUNITNÍHO SYSTÉMU OBRATLOVCU IMUNITNÍ SYSTÉM OBRATLOVCŮ - SROVNÁVACÍ IMUNOLOGIE IMUNOLOGICKÉ VZTAHY MATKA PLOD / MLÁDĚ (FYLOGENEZE A ONTOGENEZE IMUNITNÍHO SYSTÉMU) CHARAKTERISTUIKA IMUNITNÍHO SYSTÉMU OBRATLOVCU Imunitní systém obratlovců

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Chromoprobe Multiprobe - T System

Chromoprobe Multiprobe - T System Návod k použití REF: PMP 009/PMP 008/ PMP 007 Chromoprobe Multiprobe - T System Pouze pro profesionální použití Fluorescenční In Situ Hybridizace (FISH) je technika, která umožňuje detekci DNA sekvencí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Fludarabine-Teva 25 mg/ml je čirý, bezbarvý nebo světle hnědožlutý roztok prakticky prostý částic.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Fludarabine-Teva 25 mg/ml je čirý, bezbarvý nebo světle hnědožlutý roztok prakticky prostý částic. Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls214296/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fludarabine-Teva 25 mg/ml, koncentrát pro injekční/infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ

Více