XX. CHRONICKÁ LYMFATICKÁ LEUKEMIE přednášky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XX. CHRONICKÁ LYMFATICKÁ LEUKEMIE přednášky"

Transkript

1 XX. CHRONICKÁ LYMFATICKÁ LEUKEMIE přednášky 101. CLL S RIZIKOVÝMI FAKTORY LÉČENÁ FLUDARABINEM + CYKLOFOSFAMIDEM (F+CY) NEBO F+CY+ABMT Koza V. 1, Vozobulová V. 1, Černá K. 1, Jindra P. 1, Lysák D. 1, Škopek P. 1, Karas M. 1, Gumulec J. 2, Hausdorf P. 3, Kessler P. 4 1 HOO Plzeň, 2 HO Nový Jičín, 3 Int.odd. Český Krumlov, 4 HTO Pelhřimov V léčbě CLL se uplatňují nové postupy - purin. analoga, monokl. protilátky, ABMT a alobmt. Stanovení optimální léčeby však chybí. Cíl: Srovnat riziko relapsu a DFS u CLL léčené F+CY a F+CY+ABMT. Metoda: Nově dg. pac. s CLL Rai st.iii/iv nebo st. I/II a rizik. faktorem léčeni max. 6 cykly F+CY 30 mg/m mg/m d. á 4 týdny Při dosažení CR nebo PRnod indikována ABMT po přípravě HD CY. Nemobilizující pac. a/nebo nesouhlasící s ABMT pouze sledováni. Výsledky: Do září 2002 analyzováno 70 pac. Po F+CY dosaženo 63x (90%) CR nebo PRnod, 4x PR, 1x resist., 3 pac. ztraceni. 42 pac. v CR+PRnod pouze sledováno (F+CY sk.), 21 následně transplantováno (F+CY+ABMT sk.). DFS 3 roky obou sk. bez signif. rozdílu (49%vs66%, p=0,2592). Ovšem F+CY sk. sestávala z 19 pac. s histol., IgH a FACS negat. dření po léčbě a 23 pac. s alespoň 1 pozitivitou se signif. rozdílným DFS 3 roky obou podskupin (71%vs33%, p=0,008). Rovněž F+CY+ABMT skupina sestávala ze 3 pac. s histol., IgH a FACS negat. dření před ABMT - všichni bez známek nemoci v době hodnocení - a 18 pac. s alespoň 1 pozitivitou před transplantací s DFS 3 roky 62%. Srovnání 23 pac. residuálně pozit. v F+CY skupině a dále neléčených a 18 pac. residuálně pozit. po F+CY a následně transplantovaných, vykázalo signif. rozdílný DFS 3 roky (33%vs60%, p=0,0684). ABMT konvertovala 13 pac. (72%) s resid. pozit. dření před transplantací v kompletní negativitu. DFS 3 roky 13 konvertovaných vs 5 pozit. i po ABMT 60% vs 0%. Závěry: 1. 90% CLL dosáhne po F+CY CR+PRnod, 28% s histol., IgH a FACS negat. dření. 2. Další léčba kompl. negat. pac. zůstává spekulativní. Vyléčení části z nich nelze vyloučit (DFS 3 roky bez ABMT 71%, po ABMT 100%). 3. U pac. s resid. infiltrací dřeně po F+CY zlepšuje DFS následná ABMT (33%vs62%). 4. U pac. pozit. i po ABMT (DFS 3 roky 0%) je na místě jiná terapii (BMT, RIT, imuno) CHROMOZOMOVÉ ZMĚNY U B-CLL A JEJICH PROGNOSTICKÝ VÝZNAM Šindelářová L. 1, Michalová K. 1,2, Zemanová Z. 1, Březinová J. 2, Kurková Š. 2, Karban J. 3, Smolíková A. 4, Schwarz J. 2, Cmunt E. 3 1 Centrum nádorové cytogenetiky ÚKBLD VFN a 1.LF UK, 2 Ústav hematologie a krevní transfuze, 3 1. Interní klinika VFN a 1. LF UK, 4 KlinLab spol. s r.o., Praha B-chronická lymfatická leukémie (B-CLL) je nejčastější forma leukémie dospělých západní polokoule. Je charakterizována klonálními chromozomovými abnormalitami, které nacházíme u více než 50% vyšetřovaných pacientů. Nejčastější chromozomové změny jsou delece 13q14, trisomie 12 a delece 17p13. Cílem studie je identifikace chromozomových změn u pacientů s B-CLL molekulárně-cytogenetickou metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH) a stanovení jejich vztahu pro průběh onemocnění.s použitím DNA sond pro lokusy 13q14, 17p13 a centromerickou oblast chromozomu 12 (VYSIS TM ) jsme během posledních pěti let vyšetřili metodou

2 interfázické FISH (I-FISH) z kostní dřeně a/nebo z nátěrů periferní krve 214 nemocných s B-CLL (129 mužů, 85 žen, průměrný věk 61,6 let). Hodnota cut-off level (dělícího bodu, od kterého považujeme nálezy za pozitivní) byla stanovena vyšetřením kontrolního souboru na 2,5%. Trisomie 12 byla nalezena u 37 (17,3%) z 214 nemocných. Vyšetření na deleci 13q14 bylo provedeno u 208 pacientů a byla prokázána u 110 (52,9%). Delece oblasti 17p13 byla nalezena u 33 (16,1%) nemocných z 205 vyšetřených. Budou prezentovány korelace molekulárněcytogenetických nálezů s klinickým průběhem onemocnění a dalšími rizikovými faktory. Opakovaně bylo vyšetřeno 25 pacientů u kterých bude sledována změna rozsahu patologického klonu v závislosti na klinickém stavu. Diskutován bude význam rozsahu buněčných klonů s chromozomovými změnami pro klinický stav a zhodnocení významu kombinovaných chromosomových změn u nemocných s B- CLL. Tato práce byla podporována granty IGA MZ ČR NC /2001 a J 13/ MŠMT ČR 103. SYBR-GREEN-BASED REAL-TIME PCR QUANTITATIVE DETECTION OF MINIMAL RESIDUAL DISEASE IN PATIENTS WITH CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA Peková S. 1, 2, Marková J. 1, Pajer P. 2, Dvořák M. 2, Starostka D. 3, Cetkovský P. 1, Schwarz J. 1 1 Institute of Hematology and Blood Transfusion, Prague, Czech Republic, 2 Institute of Molecular Genetics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 3 Dept. Of Clinical Hematology, Havířov Hospital, Havířov, Czech Republic Patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL) tend to relapse even after aggressive therapies and autografts. We assumed that to prevent relapses, the level of minimal residual disease should be minimized as much as possible. To evaluate MRD precisely, highly sensitive quantitative assays are urgently needed. In the present study, for the diagnostic identification of IgV H families (as a prerequisite for later detection of MRD), a touch-down RT-PCR method using degenerated primers was introduced, allowing successful IgV H family identification in 147/150 (98%) diagnostic CLL samples. Biclonal CLL was found in 12/150 (8 %) cases. To study MRD, we have developed a real-time RT-PCR assay using patient-specific primers and the cost-saving Sybr-Green reporter dye for quantifications of the IgV H genes in 12 CLL patients. For precise quantification and calibration of the assay, cloned patient-specific IgV H sequences were used. Data are presented to demonstrate high specificity and sensitivity (10-6 ) of the assay. We could demonstrate MRD in 4/4 CLL patients following autologous and 1 patient after allogeneic hematopoietic stem cell "mini"-transplant. However, RQ-PCR negativity could be reached in a patient treated by fludarabine-cyclophosphamide-rituximab. We advocate our PCR methods for further clinical studies NEÚČINNOST VYSOCEDÁVKOVANÉHO G-CSF JAKO 2. REMOBILIZAČNÍHO REŽIMU U NEMOCNÝCH S CLL LÉČENÝCH FLU+CY Jindra P., Koza V., Lysák D., Vozobulová V., Černá K. Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň

3 Úvod: Fludarabin (FLU) a cyklofosfamid (CY) s následnou autologní transplantací krvetvorných buněk (ASCT) je již obecně akceptovanou primoléčbou progn. nepříznivé CLL. Opakovaně byl však doložen nepříznivý vliv FLU (±CY) na mobilizaci periferních krvetvorných buněk (PBPC). Pokusili jsme zhodnotit mobilizační účinnost samostatných vysokých dávek (HD) G-CSF jako remobilizačního režimu u nemocných s CLL u nichž selhala 1. mobilizace. Metodika a výsledky: 11 nem. s progn. nepříznivou CLL (med. věku 56 let, 41-65) bylo vstupně uniformně léčeno kombinací FLU +CY (FLU 30 mg/ m 2 den 1-3, CY 250 mg/ m 2 den 1-3) až do maximální odpovědi. Po mediánu 5 (4-6) podaných výše uvedených cyklů léčby všichni dosáhli minimálně nodulární PR, 5 z nich dokonce CR. Pokus o 1. mobilizaci (CY 3 g/m 2 + filgrastim 5µg/kg) byl proveden s 2-3 měsíčním odstupem (med. 2) po posledním cyklu FLU-CY, u všech mobilizace selhala (tj.<10 CD34+/µl nebo výtěžek<2x10 6 CD34+/kg) při následujících hodnotách: med. maxim vyplavených CD 34+ byl 4/µl (4-9) a došlo k němu dnů (med. 13) po CY.Pokus o 2. mobilizaci byl proveden 3-12 měsíců (med. 7) po 1. mobilizaci a 5-15 měsíců (med. 9) od posledního cyklu FLU-CY, tentokrát pouze HD G-CSF (filgrastim, µg/kg). Léčebná odpověď dosažená FLU-CY trvala u všech nem. Med. max. počtu CD 34+ po HD G-CSF byl 3/µl (1-11) a došlo k němu v med. 5 dní od zahájení G-CSF. U 3 pac. byla zahájena feréza, ale s nedostatečnými výtěžky: 0,54 megacd34/kg, 0,56 megacd34/kg a 0,95 megacd34/kg. Rozdíl maxim vyplavených CD 34+ mezi oběma mobilizačními režimy statisticky nevýznamný. Závěr: 1. Mobilizace HD G- CSF není u těchto pacientů účinná 2. Účinnější režim a/nebo delší doba od FLU jsou nezbytné. 3. Protokoly CLL využívající FLU a ASCT musí kalkulovat s dlouhotrvajícím a relativně resistentním postižením mobilizace PBPC u části nemocných ANALÝZA GENU TĔŽKĖHO ŘETĔZCE IMUNOGLOBULINŮ U PACIENTŮ S CHRONICKOU LYMFATICKOU LEUKEMIĺ Kuhrová V., Francová H., Brychtová Y., Doubek M., Zapletalová P., Mayer J., Dvořáková D. Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematoonkologická klinika FN Brno B-buněčná chronická lymfatická leukemie (B-CLL) je nejčastější formou leukemie dospělého věku a zahrnuje asi 30% všech případů. Klinicky má variabilní průběh a na základě současných znalostí je rozdělována do dvou subtypů, vznikajících 1. akumulací monoklonálních B buněk s výskytem malých CD5 + a CD23 + zralých lymfocytů, svědčících pro maligní transformaci naivních buněk 2. v důsledku somatických mutací ve variabilní oblasti těžkého Ig řetězce v germinálním centru a svědčících pro maligní transformaci paměťových buněk. V naší práci jsme aplikovali jako významný prognostický faktor pro průběh a délku přežití pacientů determinaci mutačního statusu s kalkulací hypermutací variabilního segmentu v oblasti FR1 a FR3. Z krve byla izolovaná RNA, reverzní transkripcí připravena cdna a po amplifikací přeskupených family specifických V H -D-J H genů metodou PCR byla provedena sekvenace DNA. Pomocí programu DNA PLOT a IMGT databáze jsme stanovili typ klonální expanze a procento homologie s nejbližší zárodeční linií. Současně jsme na základě exprese Ig isotypu potvrdili subtyp B-CLL. U pacientů s < 2% mutací a s méně diferencovanými naivními buňkami, které mají větší maligní potenciál, se

4 předpokládá agresivnější průběh onemocnění a kratší přežití než u pacientů s >5 % mutací a s postgerminálními paměťovými buňkami. Tato práce je podporována VZ MZ č ANALÝZA KLONALITY TCR GAMA A IGH V MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ LABORATOŘI ŠIKLOVA PATOLOGICKO-ANATOMICKÉHO ÚSTAVU V PLZNI V LETECH Šíma R. 1, Vaněček T. 1, Boudová L. 1, Michal M. 1, Jindra P. 2 1 Šiklův patologicko anatomický ústav FN Plzeň, 2 Hematologicko onkologické oddělení FN Plzeň V posledních letech nabývají molekulárně biologické metody ve vyšetření nádorových onemocnění stále většího významu. Analýza klonality IgH a TCR gama přispívá významnou měrou k rychlé a přesné diagnostice lymfoidních malignit, která je kritická pro další osud pacientů. Genové segmenty VH, DH, JH, CH kódující jednotlivé stavební složky genů IgH jsou lokalizovány na chromozómu 14. Subgeny Vγ, Jγ, Cγ kódující složky receptoru TCR gama jsou umístěny na chromozómu 7. Tyto segmenty obou genů podléhají během dozrávání B a T lymfocytů genovým přesmykům a sekvence rearanžovaných IgH a TCR genů je specifická pro každou klonální populaci. Toho využívají citlivé PCR metody amplifikující fragmenty těchto genů, které lze využít k detekci monoklonality v lymfatických uzlinách, krvi, či kostní dřeni. V Laboratoři speciálních analýz při FN Plzeň jsme od roku 1999 vyšetřili pomocí molekulárních metod téměř 2000 pacientů. K analýze klonality IgH používáme tři různé PCR metody, lišící se velikostí amplifikované oblasti, která zahrnuje regiony VH, DH a JH. Produkty reakcí jsou vizualizovány na high-resolution agarose. Vyšetření klonality TCR gama provádíme pomocí multiplex PCR se směsí 12 primerů, z nichž devět se váže k různým segmentům Vγ a zbývající tři jsou komplementární s různými oblastmi Jγ. Produkty PCR jsou analyzovány teplotní gradientovou gelovou elektroforézou (TGGE). Ve sporných případech provádíme u obou vyšetření doplňkovou analýzu na automatickém analyzátoru fragmentů Alf Express. P - VI. CHRONICKÁ LYMFATICKÁ LEUKEMIE postery P34. MOBLIZACE HEMOPOETICKÝCH PROGENITOROVÝCH BUNĚK U NEMOCNÝCH S CLL PO LÉČBĚ FLUDARABINEM Lysák D., Vozobulová V., Koza V. Hematologicko- onkologické oddělení FN Plzeň Úvod: Cílem studie bylo analyzovat faktory ovlivňující mobilizovatelnost autologního štěpu u nemocných s CLL po léčbě fludarabinem. Metoda: Hodnotili jsme mobilizovatelnost hemopoetických progenitorových buněk u nemocných (n = 44, median věku 56 let) léčených kombinovanou chemoterapií fludarabinem a cyklofosfamidem (FLU 30 mg/m 2 + CY 250 mg/m 2, 3 dny). Jako stimulační režim byl použit CY 3 g/m 2 a G-CSF 10 µg/kg/den, interval mezi poslední

5 chemoterapií a mobilizací byl u všech nemocných obdobný (median 76 dní). Porovnávali jsme rozdíly mezi skupinou úspěšně (> 2.0 x 10 6 CD34+ bb./kg) a neúspěšně mobilizovaných. Výsledky: Dostatečný štěp se podařilo získat u 45 % nemocných, u 55 % bylo konstatováno selhání mobilizace. Průměrné množství CD34+ bb. získaných u úspěšných mobilizací bylo 3.8 x 10 6 /kg (SD 2.26), nejčastěji 2 aferezami (1-5) v den 10. a 11. Skupina úspěšně mobilizovaných byla charakterizována nižším klinickým stadiem onemocnění v době diagnozy (Rai I-II: 85 % vs 67 %, ns), menším počtem dávek FLU (> 4 cykly: 20 % vs 50 %, p = 0.06) a méně frekventní kompletní odpovědí v době primingu (CR 15 % vs 37 %, ns). Dynamika hladin leukocytů a CD34+ bb. sledovaných v periferní krvi mezi 8. a 14. dnem stimulace G-CSF byla u úspěšně mobilizovaných nápadně strmější. Hladina cirkulujících progenitorů > 5/µl v den +10 umožňovala predikovat výsledek stimulace (mean cirk. CD34+ bb. den +10: úspěšně mob. 17.3/µl, neúspěšně mob. 1.8/µl). Opakování stimulace ve skupině neúspěšně mobilizovaných pomocí samostatného G-CSF (20 µg/kg/den) bylo bez efektu (9 nemocných). Závěr: Pravděpodobnost úspěšné mobilizace pozitivně koreluje s nízkým počtem předchozích chemoterapeutických cyklů a s nižším klinickým stadiem onemocnění v době diagnozy. Léčba fludarabinem kompromituje mobilizovatelnost HPC u části nemocných s CLL. Použití agresivnějších mobilizačních režimů (DexaBEAM apod.) může zvýšit počet úspěšných primingů. P35. EXPRESE PROTEINU ZAP-70 INDIKUJE SUBTYP B-CLL S VÝRAZNĚ HORŠÍ PROGNÓZOU Trbušek M., Borská R., Bukovská S., Mayer J. Centrum molekulární biologie a genové terapie, IHOK, FN Brno Chronická lymfatická leukémie (CLL) je nejčastější leukémie diagnostikovaná v západním světě. Navzdory této skutečnosti není její molekulární patogeneze příliš jasná. Je to způsobeno zejména tím, že pro maligní transformaci B-lymfocytů nestačí endogenní mutace v rakovinné buňce samotné (ty jsou však nutným předpokladem), ale nezbytné je i spolupůsobení signálních drah některých dalších krevních buněk. Rovněž účinná léčba této choroby není dosud navržena. Buňky B-CLL jsou rezistentní ke klasickým cytostatikům interferujícím se syntézou DNA nebo indukujícím její poškození. Je bezpečně prokázáno, že existují dva základní subtypy B-CLL s výrazně odlišnou agresivitou a délkou doby přežití. B-CLL vzniklá z B-lymfocytů, které ještě neprošly germinálním centrem je agresivní a pacienti mohou očekávat střední dobu přežití 8 let. B-CLL vzniklá z B-lymfocytů, které prošly germinálním centrem má výrazně lepší prognózu a průběh, se střední dobou přežití 25 let. Protože v germinálním centru jsou B-lymfocyty vystaveny indukci somatických hypermutací v imunoglobulinovém lokusu, lze je na základě stanovení frekvence mutací v IgH rozlišit. Toto stanovení je však metodicky obtížné, zahrnující multiplex-pcr, sekvenování a počítačovou analýzu frekvence mutací. V poslední době bylo vytipováno několik genů, jejichž exprese (zdá se) velmi dobře koreluje se subtypy B-CLL. Nejlepší korelace (téměř 100%) se dosud jeví mezi silnou expresí proteinu ZAP-70 a agresivní, IgH-nemutovanou formou B-CLL. Prezentujeme jednoduchou metodu detekce exprese proteinu ZAP-70, Western-bloting s protilátkou specifickou pro tento protein. Protože na našem pracovišti detekujeme rovněž

6 mutace v IgH lokusu, diskutujeme i naše předběžné výsledky týkající se korelace mezi expresí proteinu ZAP-70 a mutacemi v IgH lokusu. P36. NAŠE ZKUŠENOST S PODÁNÍM MABCAMPATH U PACIENTKY S CLL Brejcha M., Gumulec J., *Papajík T. Onkologické centum J.G. Mendela, Nový Jičín, *Hemato-onkologická klinika FN Olomouc Pacientka (M. Ž. 1942) s anamnezou resekce sigmoidea pro karcinom v r s následnou chemoterapií, byla sledována od IX/97 v naší ambulanci pro chronickou lymfatickou leukemii.v r byla pro progresi leukocytosy a B symptomy léčena Leukeranem s dosažením hematologické odpovědi. Od IX/00 bylo pro vzestup leukocytů, splenomegalii a trombocytopenii podáno 6 cyklů fludarabinu v monoterapii. Došlo k úpravě leukocytosy a vymizení splenomegalie, stále přetrvávala lehká trombocytopenie. Pro opětovný vzestup leukocytů a zvětšení sleziny byly v I/02 podány 4 cykly MabThery s dosažením normálního počtu leukocytů a vymizení splenomegalie. Léčbu MabTherou pacientka tolerovala bez potíží. Od IV/02 byl patrný opětovný nástup počtu leukocytů a zvětšování sleziny. XII/02 bylo zahájeno podávání MabCampath i.v. ve standartním dávkování. Při každé aplikaci došlo k přechodné třesavce, zimnici a vzestupu teploty. Stav se podařilo vždy upravit krátkým přerušením infuze a podáním paracetamolu. V krevním obrazu bylo patrné snížení počtu lymfocytů, došlo ke zmenšení velikosti sleziny z 12 na 3 cm pod oblouk žeberní. Po třech týdnech byla léčba přerušena pro neutropenii, která byla upravena podáváním leukocytárních růstových faktorů. Při opětovném zahájení podávání MabCampath i.v. došlo k přechodnému poklesu krevního tlaku, opět zimnice a třesavka. Proto další dávky léku byly podány s.c. Podkožní aplikaci pacientka snášela zcela bez potíží, třesavka ani zimnice se při tomto způsobu podání neobjevily. Po dalších 5-ti týdnech podávání MabCampath byla pacientka hospitalizována pro febrilní neutropenii. Nyní je pacientka observována, v krevním obraze je patrná lymfopenie, přetrvává mírná splenomegalie. Závěr: Naše zkušenost s podáním MabCampath u CLL ukazuje na výrazně lepší toleranci s.c. aplikace ve srovnání s i.v. podáním.

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

Genetický screening predispozice k celiakii

Genetický screening predispozice k celiakii VETERINÁRN RNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Farmaceutická fakulta Ústav humánn nní farmakologie a toxikologie Genetický screening predispozice k celiakii RNDr. Ladislava Bartošov ová,ph.d. 1, PharmDr.

Více

Molekulárně cytogenetické vyšetření pacientů s mnohočetným myelomem na OLG FN Brno

Molekulárně cytogenetické vyšetření pacientů s mnohočetným myelomem na OLG FN Brno Molekulárně cytogenetické vyšetření pacientů s mnohočetným myelomem na OLG FN Brno Filková H., Oltová A., Kuglík P.Vranová V., Kupská R., Strašilová J., Hájek R. OLG FN Brno, PřF MU Brno, IHOK FN Brno

Více

Hypereozinofilní syndrom (HES) a chronická eozinofilní leukemie (CEL)

Hypereozinofilní syndrom (HES) a chronická eozinofilní leukemie (CEL) Hypereozinofilní syndrom (HES) a chronická eozinofilní leukemie (CEL) Chrobák L II. interní klinika, Oddělení klinické hematologie, LFHK a FN Hradec Králové Eozinofily Normální počet 0,1 0,5 x10 9 /l Regulace

Více

Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů

Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů M.Vášková a spol. Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol Childhood Leukemia Investigation Prague Průtoková

Více

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group)

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group) Léčebná doporučení pro chronickou lymfocytární leukémii (CLL) Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii, sekce České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tevagrastim 30 MIU/0,5 ml injekční nebo infúzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

Zaměření bakalářské práce (témata BP)

Zaměření bakalářské práce (témata BP) Zaměření bakalářské práce (témata BP) Obor: Buněčná a molekulární diagnostika - zadává katedra - studenti si témata losují Obor: molekulární biologie a genetika - témata BP vychází z vybraného tématu DP

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

v oboru KLINICKÁ GENETIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH

v oboru KLINICKÁ GENETIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ GENETIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání

Více

Hematologie. Nauka o krvi Klinická hematologie Laboratorní hematologie. -Transfuzní lékařství - imunohematologie. Vladimír Divoký

Hematologie. Nauka o krvi Klinická hematologie Laboratorní hematologie. -Transfuzní lékařství - imunohematologie. Vladimír Divoký Hematologie Nauka o krvi Klinická hematologie Laboratorní hematologie -Transfuzní lékařství - imunohematologie Vladimír Divoký Fyzikální vlastnosti krve 3-4 X více viskózní než voda ph : 7.35 7.45 4-6

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

Změny genomu a jeho exprese u chronické lymfocytární leukémie

Změny genomu a jeho exprese u chronické lymfocytární leukémie Změny genomu a jeho exprese u chronické lymfocytární leukémie Šárka Pospíšilová Centrum molekulární biologie a genové terapie Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Konference DNA Analýza V,

Více

XXI. MALIGNÍ LYMFOMY I. přednášky

XXI. MALIGNÍ LYMFOMY I. přednášky XXI. MALIGNÍ LYMFOMY I. přednášky 113. NOVÉ TRENDY V LÉČBĚ HODGKINOVA LYMFOMU Marková J. 1, Král Z. 3, Feltl D. 2, Šmardová L. 3, Móciková H. 1, Kozák T. 1, Vorlíček J. 3, Diehl V. 4 1 Oddělení klinické

Více

HLA B27: molekulární marker Ankylozující spondylitidy. Peter Novota. 16.2.2016, Praha

HLA B27: molekulární marker Ankylozující spondylitidy. Peter Novota. 16.2.2016, Praha HLA B27: molekulární marker Ankylozující spondylitidy Peter Novota 16.2.2016, Praha HLA B součást MHC komplexu HLA I. třídy (chromosom 6) úsek značně polymorfní antigeny se vyskytují na povrchu buněk podílí

Více

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii ONKOGENETIKA Spojuje: - lékařskou genetiku - buněčnou biologii - molekulární biologii - cytogenetiku - virologii Důležitost spolupráce různých specialistů při detekci hereditárních forem nádorů - (onkologů,internistů,chirurgů,kožních

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie. Vít Procházka

Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie. Vít Procházka Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie Vít Procházka Motto Sebelepší hematoonkolog se neobejde bez spolupráce s lékařem prvního kontaktu. Mezioborová spolupráce je základem správné

Více

Chemotaktické cytokiny (chemokiny)

Chemotaktické cytokiny (chemokiny) Chemotaktické cytokiny (chemokiny) Mediátory, které indukují migraci a aktivaci specializovaných populací leukocytů Mediátory leukocytární infiltrace v iniciální fázi zánětlivé reakce Martin Petřek 1.12.2011

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Chromoprobe Multiprobe - CLL

Chromoprobe Multiprobe - CLL Návod k použití REF: PMP 018/PMP 017/ PMP 016/ PMP 020 Chromoprobe Multiprobe - CLL Pouze pro profesionální použití Fluorescenční In Situ Hybridizace (FISH) je technika, která umožňuje detekci DNA sekvencí

Více

Klinický význam protilátek proti C1q složce komplementu. Eliška Potluková 3. Interní klinika VFN a 1. LF UK

Klinický význam protilátek proti C1q složce komplementu. Eliška Potluková 3. Interní klinika VFN a 1. LF UK Klinický význam protilátek proti C1q složce komplementu Eliška Potluková 3. Interní klinika VFN a 1. LF UK 1. Úvod 1. C1q, C1q a apoptóza, C1q u SLE 2. Anti-C1q, patogenita anti-c1q 3. Stanovení anti-c1q

Více

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER Trojan V., Hanáček P., Havel L. Department of Plant Biology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Zajímavé kazuistiky z laboratoře

Zajímavé kazuistiky z laboratoře Zajímavé kazuistiky z laboratoře Kamila Kutějová a kol. Spadia Lab Setkání uživatelů Průtokové cytometrie Beckman Coulter květen 2016, Mikulov Myelom biklonální Pacientka 80 let, hematoonkol.ambulance

Více

Aktuální stav klinických studií CMG & EMN CMG 2010, 2012. Iva Buchtová

Aktuální stav klinických studií CMG & EMN CMG 2010, 2012. Iva Buchtová Aktuální stav klinických studií & EMN 2010, 2012 Iva Buchtová 2010 Protokol EMN01 Schéma protokolu Randomizace 1: Rameno A: Rameno B: Rameno C: Randomizace 2: Rameno A1, B1, C1: Rameno A2, B2: RD 9 cyklů

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Genetický polymorfismus

Genetický polymorfismus Genetický polymorfismus Za geneticky polymorfní je považován znak s nejméně dvěma geneticky podmíněnými variantami v jedné populaci, které se nachází v takových frekvencích, že i zřídkavá má frekvenci

Více

Vysokodávková chemoterapie a autologní transplantace krvetvorných buněk

Vysokodávková chemoterapie a autologní transplantace krvetvorných buněk Vysokodávková chemoterapie a autologní transplantace krvetvorných buněk Vladimír Maisnar II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Seminář pro pacienty s MM Lednice, září 2005 Česká myelomová skupina

Více

KLASICKÉ A MOLEKULÁRN RNÍ METODY V KLINICKÉ A ONKOLOGICKÉ CYTOGENETICE. Zuzana Zemanová CENTRUM NÁDOROVN DOROVÉ CYTOGENETIKY Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK PRAHA CYTOGENETIKA

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Topotecan Eagle 3 mg/1 ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml koncentrátu pro přípravu infuzního

Více

strojů umožň lní vstupní infiltraci Mgr. Silvie Dudová, RNDr. Iva Burešová, Drahomíra Kyjovská

strojů umožň lní vstupní infiltraci Mgr. Silvie Dudová, RNDr. Iva Burešová, Drahomíra Kyjovská Možnosti a změny při p i zpracování vzorků kostní dřeně po aktivaci přístrojp strojů umožň žňujících ch selekci MM buněk k ve vysoké čistotě i při p i minimáln lní vstupní infiltraci Mgr. Silvie Dudová,

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

METODY BIOLOGICKÉ DOZIMETRIE METHODS OF BIOLOGICAL DOSIMETRY

METODY BIOLOGICKÉ DOZIMETRIE METHODS OF BIOLOGICAL DOSIMETRY SOUBORNÝ REFERÁT METODY BIOLOGICKÉ DOZIMETRIE METHODS OF BIOLOGICAL DOSIMETRY Zuzana Freitinger Skalická 1, Zdeněk Hon 2, Friedo Zölzer 1 1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Potactasol 4 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku

Potactasol 4 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Potactasol 4 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje 4 mg topotecanum (jako hydrochlorid).

Více

Současný koncept patofyziologie a terapie aplastické anémie. Neal S. Young, T. Calado, Philip Scheinberg

Současný koncept patofyziologie a terapie aplastické anémie. Neal S. Young, T. Calado, Philip Scheinberg Současný koncept patofyziologie a terapie aplastické anémie Neal S. Young, T. Calado, Philip Scheinberg Úvod: Patofyziologie aplastické anémie (AA) je mediovaná imunitním systémem: aktivované cytotoxické

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

ZAP 70 u chronické B lymfocytární leukemie: klinický význam a metody detekce

ZAP 70 u chronické B lymfocytární leukemie: klinický význam a metody detekce Pøehledný referát ZAP 70 u chronické B lymfocytární leukemie: klinický význam a metody detekce L. Smolej 1, L. Saudková 2, M. Špaček 2, T. Kozák 2 1 Oddělení klinické hematologie II. interní kliniky Lékařské

Více

DNA microarrays Josef Srovnal, Michaela Špenerová, Lenka Radová, Marián Hajdúch, Vladimír Mihál

DNA microarrays Josef Srovnal, Michaela Špenerová, Lenka Radová, Marián Hajdúch, Vladimír Mihál DNA microarrays Josef Srovnal, Michaela Špenerová, Lenka Radová, Marián Hajdúch, Vladimír Mihál Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc Cíle Seznámit posluchače s: 1. Technologií

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION

USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION VYUŽITÍ AUTOMATICKÉHO SEKVENOVÁNÍ DNA PRO DETEKCI POLYMORFISMŮ KANDIDÁTNÍCH GENŮ U PRASAT Vykoukalová Z., Knoll A.,

Více

Molekulární diagnostika pletencové svalové dystrofie typu 2A

Molekulární diagnostika pletencové svalové dystrofie typu 2A Molekulární diagnostika pletencové svalové dystrofie typu 2A Lenka Fajkusová Centrum molekulární biologie a genové terapie Fakultní nemocnice Brno Pletencové svalové dystrofie (Limb Girdle Muscular Dystrophy

Více

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 262 pacientů Vladimír Maisnar za II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Léčba MM LP Revlimid v ČR Látka patřící do skupiny

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Fludarabine-Teva 25 mg/ml je čirý, bezbarvý nebo světle hnědožlutý roztok prakticky prostý částic.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Fludarabine-Teva 25 mg/ml je čirý, bezbarvý nebo světle hnědožlutý roztok prakticky prostý částic. Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls214296/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fludarabine-Teva 25 mg/ml, koncentrát pro injekční/infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

Možnosti využití hematologické léčby u MG

Možnosti využití hematologické léčby u MG Možnosti využití hematologické léčby u MG Tomáš Kozák 3. lékařská fakulta UK v Praze a FN Královské Vinohrady Autoimunitní choroby (AID) Ehrlich a Morgenroth, 1901: horror autotoxicus Shoenfeld, 1999,

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls153805/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls153805/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls153805/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fludarabin Ebewe 25 mg/ml koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ

Více

Screening kolorektálního karcinomu proč ANO

Screening kolorektálního karcinomu proč ANO Screening kolorektálního karcinomu proč ANO Doc. Zdeněk Beneš, CSc. Thomayerova nemocnice Proč screeningový program KRK 2014 predikce 8 743 nových případů Přes 4 000 pacientů zemře Většina pacientů chodí

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem

Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem Zobrazovací možnosti Rentgenový snímek musí vymizet 30-60% hydroxyapatitu, aby bylo ložisko zřetelné CT kosti - nejlépe ze všech technik zobrazuje

Více

SEMINÁŘ: KLINICKÁ A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA IMUNODEFICIENCÍ

SEMINÁŘ: KLINICKÁ A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA IMUNODEFICIENCÍ OSNOVA SEMINÁŘ: KLINICKÁ A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA IMUNODEFICIENCÍ Stavy spojené se sekundárními imunodeficiencemi Anamnestické a klinické indikace sekundárních imunodeficiencí Praktická interpretace výsledků

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Klinika virových hepatitid je sourodá, ale etiopatogeneze je nesourodá.

Klinika virových hepatitid je sourodá, ale etiopatogeneze je nesourodá. Charakteristika analýzy: Identifikace: ANTI-HEV TOTAL, ANTI-HEV IGM Využití: ukazatel přítomnosti hepatitis E viru (nejlépe v kombinaci s průkazem patogenu metodou PCR) Referenční mez : < 0,9 OD (hodnoty

Více

LABAG AGEL AGEL VÍC NEŽ EVROPSKÝ STANDARD. NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Z LABORATOŘE AGEL a.s. č. 1 2016 POLIKLINIKA

LABAG AGEL AGEL VÍC NEŽ EVROPSKÝ STANDARD. NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Z LABORATOŘE AGEL a.s. č. 1 2016 POLIKLINIKA NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Z LABORATOŘE AGEL a.s. č. 1 2016 DIAGNOSTIKA ANÉMIE NOVINKY V LABORATOŘI str. 2-3 KLINICKÉ HEMATOLOGIE... str. 4 CALL CENTRUM str. 7 AGEL LABORATOŘE VÍC NEŽ EVROPSKÝ STANDARD AGEL

Více

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH Michaela Nesvadbová Význam identifikace živočišných druhů v krmivu a potravinách povinností každého výrobce je řádně a pravdivě označit

Více

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje topotecanum 1 mg (ve formě topotecani hydrochloridum).

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje topotecanum 1 mg (ve formě topotecani hydrochloridum). Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls6201/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Topotecan Accord 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden

Více

VEDOUCÍ REDAKTOR: ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA: V KONN REDAKTOR: REDAKTO I: MAYER JI Í âoupek PETR HÁJEK ROMAN. REDAKâNÍ RADA

VEDOUCÍ REDAKTOR: ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA: V KONN REDAKTOR: REDAKTO I: MAYER JI Í âoupek PETR HÁJEK ROMAN. REDAKâNÍ RADA klinická onkologie 2/2003 ROâNÍK 16 15. dubna 2003 VYDÁVÁ âeská LÉKA SKÁ SPOLEâNOST J. E. PURKYNù IâO 444359 V NAKLADATELSTVÍ ApS BRNO, spol. s r. o. IâO 543535 REDAKCE: MasarykÛv onkologick ústav Brno

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Co jsou to klinické studie a proč se jich nebát?

Co jsou to klinické studie a proč se jich nebát? Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Co jsou to klinické studie a proč se jich nebát? Informace pro členy sdružení Diagnóza CML www.diagnoza-cml.cz Obsah Úvod...5 Jak to bylo dříve?...6 Proč se klinické studie

Více

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ Pátek 23.5.2008 Kongresový sál A 09.00-09.20 Slavnostní zahájení kongresu 09.20 12.10 Svalové choroby I. Předsedající: Voháňka S., Špalek P. 1. Therapeutic Possibilities in

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Epidemiologie, 4. seminář. SCREENING SCREENINGOVÉ TESTY v epidemiologii

Epidemiologie, 4. seminář. SCREENING SCREENINGOVÉ TESTY v epidemiologii Epidemiologie, 4. seminář SCREENING SCREENINGOVÉ TESTY v epidemiologii PREVENCE (zabránění vzniku nemoci) Primární prevence cílem je zabránit vzniku nemoci pokles incidence Sekundární prevence záchyt existujícího

Více

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE V BIOREMEDIACÍCH enumerace FISH průtoková cytometrie klonování produktů PCR sekvenování

Více

toxoplasmózy Petr Kodym sérologických nálezů u

toxoplasmózy Petr Kodym sérologických nálezů u Interpretace sérologických nálezů u toxoplasmózy Petr Kodym Národní referenční laboratoř pro toxoplasmózu Oddělení zoonóz s přírodní ohniskovostí Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní zdravotní

Více

Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK

Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK ové technologie v analýze D A, R A a proteinů Stanislav Kmoch Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK Motto : "The optimal health results from ensuring that the right

Více

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi)..

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1.1 Buněčný cyklus 1.1.1 Mitogenní signalizace a zahájení buněčného cyklu 1.1.2 G1 fáze buněčného cyklu a její reštrikční bod 1.1.3 S fáze: replikace DNA 1.1.4

Více

ÚČINNOST UDRŽOVACÍ TERAPIE RITUXIMABEM PO INDUKČNÍ TERAPII ( R-CHOP vs. R-FC) U STARŠÍCH PACIENTŮ S MCL NEVHODNÝCH PRO ASCT

ÚČINNOST UDRŽOVACÍ TERAPIE RITUXIMABEM PO INDUKČNÍ TERAPII ( R-CHOP vs. R-FC) U STARŠÍCH PACIENTŮ S MCL NEVHODNÝCH PRO ASCT STUDIE MCL ELDERLY ÚČINNOST UDRŽOVACÍ TERAPIE RITUXIMABEM PO INDUKČNÍ TERAPII ( R-CHOP vs. R-FC) U STARŠÍCH PACIENTŮ S MCL NEVHODNÝCH PRO ASCT Schéma studie: 1.randomizace 8x R-CHOP á 21 dní 6x R-FC á

Více

Interakce viru klíšťové encefalitidy s hostitelským organismem a patogeneze infekce

Interakce viru klíšťové encefalitidy s hostitelským organismem a patogeneze infekce Parazitologický ústav, Akademie věd České republiky Laboratoř interakcí vektor-hostitel České Budějovice Interakce viru klíšťové encefalitidy s hostitelským organismem a patogeneze infekce Daniel Růžek,

Více

Část. Molekulární biologie a imunologie. Základy dědičnosti. Struktura nukleových kyselin

Část. Molekulární biologie a imunologie. Základy dědičnosti. Struktura nukleových kyselin Část Molekulární biologie a imunologie 6. Základy dědičnosti Mendelovská dědičnost (autozomálně recesivní, autozomálně dominantní a X-vázaný přenos mutací). Nemendelovská dědičnost (uniparentální disomie,

Více

Přehled změn vybraných kapitol

Přehled změn vybraných kapitol Přehled změn vybraných kapitol (aneb najdi 10 rozdílů.) změny guidelines 2012 Nové léčebné odpovědi Bendamustin Profylaxe infekčních komplikací Profylaxe TEN Léčba pacientů s renální insuficiencí Léčba

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. INTRATECT 50 g/l infuzní roztok Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (IVIg)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. INTRATECT 50 g/l infuzní roztok Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (IVIg) Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls228408/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE INTRATECT 50 g/l infuzní roztok Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (IVIg)

Více

Standardní operační postup (SOP) CNRDD/P06/verze01. Testování sterility produktu

Standardní operační postup (SOP) CNRDD/P06/verze01. Testování sterility produktu Testování sterility produktu číslo: CNRDD/P06/verze01 Standardní operační postup (SOP) CNRDD/P06/verze01 Testování sterility produktu 1. Cíl Cílem je ověřit sterilitu odebraného transplantátu hemopoetických

Více

IMUNITNÍ SYSTÉM OBRATLOVCŮ - MATKA PLOD / MLÁDĚ VÝVOJ IMUNITNÍHO SYSTÉMU OBRATLOVCŮ CHARAKTERISTUIKA IMUNITNÍHO SYSTÉMU OBRATLOVCU

IMUNITNÍ SYSTÉM OBRATLOVCŮ - MATKA PLOD / MLÁDĚ VÝVOJ IMUNITNÍHO SYSTÉMU OBRATLOVCŮ CHARAKTERISTUIKA IMUNITNÍHO SYSTÉMU OBRATLOVCU IMUNITNÍ SYSTÉM OBRATLOVCŮ - SROVNÁVACÍ IMUNOLOGIE IMUNOLOGICKÉ VZTAHY MATKA PLOD / MLÁDĚ (FYLOGENEZE A ONTOGENEZE IMUNITNÍHO SYSTÉMU) CHARAKTERISTUIKA IMUNITNÍHO SYSTÉMU OBRATLOVCU Imunitní systém obratlovců

Více

Hodnocení ankety MM N = 39

Hodnocení ankety MM N = 39 Hodnocení ankety MM N = 39 Metodika Výsledky byly zpracovány programem Statistica StatSoft, Inc. (2005). STATISTICA (data analysis software system), version 7.1. www.statsoft.com. Spojité parametry jsou

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Cardioxane prášek pro přípravu infuzního roztoku. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 15. 8. 2011 V Praze dne 15. 8. 2011 č. j.: MZDR35547/2011 sp. zn. FAR: L87/2011 k č. j.: SUKLS158169/2009 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu MUDr. Jan Straub 11.4.2015 Mikulov Cíle léčby Vyléčení zatím stále akademická otázka u primoterapie předmětem studiové léčby Dosažení dlouhodobé remise - v primoterapii

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska

Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska A. Šípek jr. (1), R. Mihalová (1), A. Panczak (1), L. Hrčková (1), P. Lonský (2), M. Janashia (1), M. Kohoutová

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Plíšková L. Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF a FN Hradec Králové

Plíšková L. Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF a FN Hradec Králové PCR v diagnostice Lymeské boreliózy Plíšková L. Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF a FN Hradec Králové obtížná Diagnostika lymeské boreliózy klinický obraz velmi rozmanitý anamnestické údaje (přisátí

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

SKANÁ imunita. VROZENÁ imunita. kladní znalosti z biochemie, stavby membrán n a fyziologie krve. Prezentace navazuje na základnz

SKANÁ imunita. VROZENÁ imunita. kladní znalosti z biochemie, stavby membrán n a fyziologie krve. Prezentace navazuje na základnz RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie, PřF UP Olomouc Prezentace navazuje na základnz kladní znalosti z biochemie, stavby membrán n a fyziologie krve Rozšiřuje témata: Proteiny přehled pro fyziologii

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH varlat OBSAH Co jsou varlata................................... 2 Co jsou nádory................................... 3 Jaké jsou rizikové faktory vzniku nádoru varlete......

Více

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

Dynamika neurodegenerativníchzměn po akutní intoxikaci metanolem: výsledky prospektivní studie

Dynamika neurodegenerativníchzměn po akutní intoxikaci metanolem: výsledky prospektivní studie 38. Den průmyslové neurologie a neurotoxikologie Dynamika neurodegenerativníchzměn po akutní intoxikaci metanolem: výsledky prospektivní studie Sergej Zacharov, MD, PhD Daniela Pelclova, Prof, PhD, FEAPCCT

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

obsah Úvodník ředitele...2 Akademický rok začíná...3 Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN...7

obsah Úvodník ředitele...2 Akademický rok začíná...3 Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN...7 obsah Úvodník ředitele...2 Akademický rok začíná...3 Ústav biochemie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN...4 Možnosti genetického vyšetření na oddělení lékařské genetiky. Ústavu biologie a lékařské genetiky

Více

rní tekutinu (ECF), tj. cca 1/3 celkového množstv

rní tekutinu (ECF), tj. cca 1/3 celkového množstv Představují tzv. extracelulárn rní tekutinu (ECF), tj. cca 1/3 celkového množstv ství vody v tělet (voda tvoří 65-75% váhy v těla; t z toho 2/3 vody jsou vázanv zané intracelulárn rně) Lymfa (míza) Tkáňový

Více

Význam telehematologie pro diagnostiku a výuku hematologických malignit

Význam telehematologie pro diagnostiku a výuku hematologických malignit Význam telehematologie pro diagnostiku a výuku hematologických malignit Buliková A, Kissová J, Antošová M, Trnavská I, Zapletal O, Jordánová B, Valníček S, Kubíková E, Penka M. Oddělení klinické hematologie

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více