3 KTERAK SE DARWINISMUS STAL NORMÁLNÍ VùDOU AVâEM SPOâÍVALA NOVÁ SYNTÉZA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 KTERAK SE DARWINISMUS STAL NORMÁLNÍ VùDOU AVâEM SPOâÍVALA NOVÁ SYNTÉZA"

Transkript

1 3 KTERAK SE DARWINISMUS STAL NORMÁLNÍ VùDOU AVâEM SPOâÍVALA NOVÁ SYNTÉZA Konec devatenáctého století znamenal z hlediska darwinismu urãité pfie lapování na místû, a to zejména v porovnání s boufiliv m v vojem ostatních biologick ch i nebiologick ch oborû. PÛvodní jasná Darwinova pfiedstava biologické evoluce, poãítající s ústfiední rolí pfiirozeného v bûru, byla postupnû ãím dál více zamlïována a mnozí autofii dokonce cítili potfiebu se od ní hlasitû distancovat. 1 Otom,Ïe skuteãnû dochází k biologické evoluci (k postupnému v voji druhû z jednoho spoleãného pfiedka), v té dobû z biologû jiï pochyboval jen málokdo, o to více v ak byla zpochybàována tvûrãí role pfiirozeného v bûru. Pfiirozen v bûr byl ãasto pokládán pouze za jakési síto, které prûbûïnû odstra- Àuje jedince nesoucí kodlivé odchylky od pûvodního fenotypu, které v ak nedokáïe vytvofiit Ïádnou novou strukturu ãi vzorec chování zvy ující Ïivotaschopnost organismû. Zdroje úãeln ch znakû byly (neúspû nû) hledány jinde, napfiíklad v neznám ch silách pohánûjících evoluãní trendy (viz str. 258) nebo v údajné schopnosti organismû vytváfiet úãelné mutace (mutace umoïàující organismu naplàovat okamïité poïadavky prostfiedí). Velk zlom pfiineslo na zaãátku dvacátého století znovuobjevení Mendelov ch genetick ch zákonû, kter mi se fiídí pfie- 3.1 Mendelovy genetické zákony Podle prvního Mendelova zákona (zákona segregace) se v kaïdé generaci dvû alely kteréhokoli genu pfiítomného u rodiãovského jedince rozcházejí do nezávisl ch pohlavních bunûk (napfi. do jednotliv ch spermií), aniï by do lo k jejich zmûnû a aniï by se navzájem nûjak ovlivnily. Druh zákon (zákon nezávislé kombinovatelnosti vloh) fiíká, Ïe jednotlivé dvojice alel rûzn ch genû se rozcházejí do pohlavních bunûk nezávisle jedna na druhé, a zpûsob rozchodu jed- KTERAK SE DARWINISMUS STAL NORMÁLNÍ VùDOU / 55

2 né dvojice alel tedy nijak neovlivní rozchod dvojice jiné. Genetici jiï v prvních desetiletích 20. století ukázali, Ïe druh MendelÛv zákon platí pouze pro dvojice genû, z nichï kaïd se nalézá na jiném chromosomu (viz také box 4.9 na str. 82). nos genetické informace. V následujících letech genetici tyto zákony prozkoumali do velk ch podrobností a pfiedev ím odvodili, proã se právû jimi pfienos genetické informace fiídí. Proã se pfiíroda fiídí Mendelov mi zákony aneb trocha stfiedo kolské látky nikoho (doufám) nezabije Postupnû bylo zji tûno v echno to, co je dneska náplní stfiedo kolsk ch uãebnic biologie.bylo tedy zji tûno,ïe geny jsou zvût í ãásti soustfiedûny v jádrech bunûk, kde jsou uspofiádány jeden za druh m v nûkolika dvojicích tzv. chromosomû (obr. 3.1). KaÏd z dvojice chromosomû obsahuje stejn soubor genû, obvykle se v ak vzájemnû li í variantami tûchto genû 3.2 Chromosom Genetická informace je v buàkách zapsána do molekul DNA (viz box 3.6). Celková délka lidské DNA v bunûãném jádfie je asi dva metry. Aby se do buàky ve la, je ovinuta okolo specializovan ch proteinû (histonû) a spoleãnû s nimi mnohonásobnû sloïena a stoãena do chromosomû, tyãinkovit ch útvarû o délce nejãastûji nûkolika tisícin milimetru. Tûchto útvarû, li- ících se vzájemnû velikostí a tvarem, má napfiíklad ãlovûk v bunûãném jádfie 46. KaÏd chromosom je tvofien dvûma shodn mi chromatidami, jejichï DNA vznikla okopírováním fietûzce molekuly DNA obsaïené pûvodnû v jedné chromatidû (viz obr. 3.1). Bûhem jaderného dûlení se od sebe obû chromatidy rozcházejí k opaãn m pólûm buàky, ãímï je zaji tûno spravedlivé (rovnomûrné) rozdûlení genetického materiálu mezi dvû dcefiiné buàky. V období, kdy se buàka právû nerozmnoïuje, jsou chromosomy rozvolnûné a v buàce nejsou bez pouïití speciální mikroskopické techniky patrné. Do své charakteristické podoby pozorovatelné v obyãejném (svûtelném) mikroskopu pfiecházejí v prûbûhu bunûãného dûlení. 56 / ZAMRZLÁ EVOLUCE ANEB JE TO JINAK, PANE DARWIN

3 (jejich alelami). Jeden chromosom mûïe v urãitém místû nést alelu podmiàující hnûdou barvu oãí, druh modrou barvu oãí. V echny buàky tûla slu n ch mnohobunûãn ch organismû (napfiíklad ãlovûka) obsahují stejn soubor genû. V jimku tvofií buàky pohlavní u pohlavnû se rozmnoïujících organismû, které obvykle vznikají ve specializovan ch orgánech jako v sledek zvlá tního typu bunûãného dûlení. Do jádra pohlavní buàky totiï pfiechází pouze po jednom z kaïdé dvojice chromosomû. Pohlavní buàky (u ÏivoãichÛ spermie a vajíãka) tak mají tzv. haploidní genom, obsahující po jedné kopii od kaïdého chromosomu, a tedy i po jedné kopii od kaïdého genu.v prûbûhu vytváfiení pohlavních bunûk se u daného jedince náhodnû namixují geny obou jeho rodiãû,a to v dûsledku dvou procesû:ge- Obr. 3.1 Stavba chromosomu. KaÏdá z obou chromatid (spojen ch k sobû ve zúïeném místû, tj. v oblasti tzv. centromery) je tvofiena mnohonásobnû stoãen m vláknem DNA, které je obtoãeno kolem tzv. nukleosomû, skládajících se ze specializovan ch proteinû histonû. KTERAK SE DARWINISMUS STAL NORMÁLNÍ VùDOU / 57

4 3.3 Genom je souhrn v ech genû vyskytujících se v buàkách daného jedince. Naproti tomu genotyp je soubor v ech alel daného jedince. Jadern genom je souhrn v ech genû vyskytujících se v jádfie buàky, cytoplazmatick nebo také organelov genom je souhrn genû obsaïen v DNA bunûãn ch organel, mitochondrií nebo plastidû. Genom samcû a samic urãitého druhu se mûïe odli ovat pfiítomností nebo poãtem pohlavních chromosomû, tj. chromosomû, jejichï v skyt nebo poãet urãuje, zda se jedinec vyvine v samce nebo samici (viz box 8.6 na str. 155). netické rekombinace a segregace. Pfii rekombinaci se v jádfie buàky, která má v budoucnu dát vzniknout buàkám pohlavním, nejprve vytvofií páry odpovídajících si chromosomû (tím, Ïe k sobû po celé délce pfiisednou) a následnû si v rámci takto vytvofien ch párû chromosomy mezi sebou vymûní nûkteré, vzájemnû si odpovídající úseky. Pfii segregaci se po jednom chromosomu z kaïdého páru náhodnû rozdûlí mezi dvû novû vznikající buàky. KaÏd chromosom je v této chvíli tvofien dvûma zcela shodn mi chromatidami (viz box 3.2), takïe teprve dal ím dûlením, pfii kterém se od sebe rozcházejí tyto chromatidy, nikoli celé chromosomy, mohou vzniknout haploidní pohlavní buàky. Dvojice dûlení, kterou takto vznikají haploidní buàky, se dohromady naz vá meióza. Pfii rozmnoïování vzniká splynutím dvou haploidních pohlavních bunûk oplozená zárodeãná buàka (zygota), která má jiï od kaïdého chromosomu, a tedy i od kaïdého genu dvû kopie, a je tedy tzv. diploidní. Obû kopie genu mohou b t buì stejné, tj. mûïe se jednat o stejné alely daného genu podmiàující vznik stejné formy znaku, nebo se mohou navzájem li it. Ve druhém pfiípadû se mûïe jednat o dvû rûzné alely daného genu, z nichï kaïdá zvlá È podmiàuje vznik jiné formy znaku (napfi. ãervenou a bílou barvu kvûtu). Diploidní oplozená pohlavní buàka prochází opakovan mi cykly bunûãného dûlení (mitózy), pfiesnûji fieãeno opakovanû stfiídá stadium zdvojení chromatid v rámci kaïdého chromosomu a stadium rozchodu po 58 / ZAMRZLÁ EVOLUCE ANEB JE TO JINAK, PANE DARWIN

5 3.4 Genetická rekombinace a segregace Jedná se o dûje, ke kter m dochází v prûbûhu vytváfiení pohlavních bunûk. Pfii tûchto dûjích dvojice stejn ch, tzv. homologick ch chromosomû v jádfie vytvofií páry a vzájemnû rekombinují. Pfii rekombinaci ve stejném místû obou homologick ch chromosomû dojde ke zlomu molekul DNA. JestliÏe se následnû spojí pûvodní ãásti stejného chromosomu, k Ïádné rekombinaci nedojde, jestliïe se v ak spojí vlákno jednoho chromosomu s vláknem druhého chromosomu, bude se li it dvojice rekombinovan ch chromosomû kombinací sv ch alel od obou chromosomû pûvodních. 2 Zatímco pfied rekombinací bylo moïno fiíci, Ïe jeden z chromosomû pocházel od otce a druh od matky, rekombinované chromosomy obsahují ãást alel od otce a ãást od matky. Segregace je rozchod homologick ch chromosomû k opaãn m pólûm dûlící se buàky. Pfiitom z kaïdé dvojice odchází zcela náhodnû po jednom z chromosomû k opaãnému pólu buàky. I kdyby pfiedtím nedo lo k rekombinaci, samotná segregace chromosomû otcovského a matefiského pûvodu by zpûsobila, Ïe novû vzniklé buàky budou mít svou vlastní kombinaci otcovsk ch a matefisk ch alel, odli nou od kombinace alel kteréhokoli z obou rodiãû. Po rozchodu dvojic chromosomû, k nûmuï do lo v prvním meiotickém dûlení, se v druhém meiotickém dûlení od sebe rozdûlí dvû sesterské chromatidy kaïdého chromosomu. Z jedné diploidní buàky tak mûïe nakonec vzniknout ãtvefiice bunûk pohlavních, haploidních. jedné chromatidû od kaïdého chromosomu do dvou dcefiin ch bunûk. Poãet bunûk potomkû pûvodní oplozené zárodeãné buàky tak postupnû roste. U mnohobunûãn ch organismû (napfiíklad u rostlin a ÏivoãichÛ) tyto buàky zûstávají pohromadû, vzájemnû se odli ují a specializují na rûzné úlohy, aï nakonec vytvofií tûlo organismu.v tomto tûle v pohlavních orgánech vznikají opût meiózou haploidní pohlavní buàky s poloviãním poãtem chromosomû a cel cyklus se tak uzavírá. Ze zpûsobu, jak m organismy zacházejí se svou genetickou informací, bylo moïno jiï koncem dvacát ch let minulého století odvodit oba Mendelovy zákony i zdûvodnit fiadu v jimek z jejich platnosti (viz box 3.1 na str.55).je nutno si uvûdomit,ïe Mendel odvodil své zákony pouze na základû poãetního zastoupení jedincû s rûzn mi kombinacemi znakû v potomstvu dvou KTERAK SE DARWINISMUS STAL NORMÁLNÍ VùDOU / 59

6 odrûd hrachu, a Ïe se tedy jednalo pouze o zákony popisné. Popisné zákony sice ukazují, jak urãit jev probíhá (napfi. v jak ch poãetních pomûrech budou v potomstvu zastoupeni jedinci s rûzn mi kombinacemi znakû), nefiíkají v ak nic o tom, proã dan jev probíhá právû takto. Jak se darwinismus zmûnil v neodarwinismus a jak se stal normální vûdou Ve dvacát ch letech byly objeveny i mutace, tj. zmûny stávající alely v alelu novou, ke kter m vzácnû dochází napfiíklad pûsobením radioaktivního záfiení ãi chemick ch mutagenû. Právû prostfiednictvím mutací vzniká nová genetická variabilita, ze které mûïe následnû selekce vybírat varianty v hodné pro pfie- Ïití jedince.ve tfiicát ch letech následoval objev základních mechanismû speciace vznikání nov ch druhû.v té dobû tedy jiï mûli biologové pohromadû v echny kamínky do mozaiky, tj. v echny znalosti potfiebné k potvrzení platnosti Darwinovy evoluãní teorie (a zároveà jim zatím chybûla vût ina dne ních znalostí, které by platnost této teorie mohly zpochybnit nebo omezit).pfiesto v echno byla aï do 30.let 20.století Darwinova teorie v odborn ch biologick ch kruzích spí e terãem kritiky. Jak jiï bylo fieãeno v úvodu kapitoly, z odborníkû sice témûfi nikdo nepochyboval, Ïe k biologické evoluci skuteãnû dochází, Ïe druhy vznikají jeden z druhého, mnozí v ak pochybovali, Ïe by hnací silou tûchto zmûn a zároveà i jedinou pfiíãinou vzniku úãeln ch vlastností byl právû pfiirozen v bûr. Teprve poãátkem tfiicát ch let koneãnû tehdy nejvlivnûj í evoluãní biologové do li k závûru, Ïe i kdyï se v evoluci kromû selekce uplatàují i dal í mechanismy, pfiirozen v bûr je zdaleka nejv znamnûj í a v podstatû sám o sobû dostaãuje k vysvûtlení v voje druhû i vzniku úãeln ch vlastností. Spojením evoluãní biologie a klasické i populaãní genetiky (takzvanou novou syntézou) vznikl neodarwinismus.byly vydány základní uãebni- 60 / ZAMRZLÁ EVOLUCE ANEB JE TO JINAK, PANE DARWIN

7 3.5 Etapy v voje evoluãní biologie V vojové teorie vycházející z Darwinova uãení rozvíjené pfiibliïnû do zaãátku dvacát ch let 20. století se obvykle oznaãují jako darwinismus, pfiípadnû klasick darwinismus. Teorie evoluce, která vznikla zahrnutím poznatkû genetiky do klasick ch darwinistick ch teorií, se oznaãuje jako neodarwinismus. Neodarwinisté chápou evoluci pfiedev ím jako zmûnu zastoupení jednotliv ch alel v genofondu populace a snaïí se vysvûtlovat ve keré evoluãní procesy probíhající na úrovni vnitrodruhové a mezidruhové právû na základû tohoto procesu. V uãebnicích evoluãní biologie z toho dûvodu zaujímají velk prostor kapitoly vûnované populaãní genetice nauce o v voji genetické skladby populací. Podle vût iny biologû Ïijeme stále je tû v éfie neodarwinismu. Podle jin ch v ak zejména práce S. J. Goulda, ostfie rozli ující mezi dûji mikroevoluãními, probíhajícími na úrovni populací a druhu, a dûji makroevoluãními, probíhajícími nad úrovní druhu, i genostfiedné modely evoluce vycházející z prací Hamiltona (viz kapitola 8) jiï ve skuteãnosti zahájily novou éru evoluãní biologie. Se kodolibostí sobû vlastní pro ni tímto zavádím název postneodarwinismus (a tû ím se pfiedstavou, jak si asi mí následovníci poradí s hledáním názvu pro pfií - tí éru evoluãní biologie). 3 ce oboru a jakékoli otevfiené popírání ãi sniïování role pfiirozeného v bûru v evoluci zaãalo b t pocièováno jako vûdecké kacífiství. Neodarwinismus bez problémû a v zásadû i posílen pfieãkal v znamné objevy molekulární biologie, vãetnû objevu molekulární podstaty genu jakoïto nevûtveného fietûzce nepravidelnû se stfiídající ãtvefiice nukleotidû A, G, C a T v dvoufietûzcové molekule DNA. Vést spor s darwinismem, ov em pokud moïno mimo stránky základních uãebnic evoluãní biologie, bylo tradiãnû vcelku trpûno v otázce moïnosti vzniku cílen ch mutací, 4 pfiípadnû v otázce moïnosti dûdûní získan ch vlastností. 5 Na takto vykolíkovaném hfii ti se mohli a stále je tû mohou do sytosti vyfiádit vûdeãtí disidenti a jiní nekonformní duchové z fiad evoluãních biologû. KdyÏ nakonec je tû dojdou k závûru, Ïe tyto jevy patrnû existují (a mohou tu a tam ve zcela urãit ch situacích v znamnû urychlit úãelnou odpovûì populace ãi druhu na KTERAK SE DARWINISMUS STAL NORMÁLNÍ VùDOU / 61

8 3.6 DNA Molekula DNA jsou prostû takové dvû dlouhé ÀÛry korálû, kaïdá vytvofiená nepravideln m stfiídáním ãtyfi typû korálkû nukleotidû, zatoãené do roubovice (správnû pr závitnice) jedna kolem druhé (obr. 3.2). V místû, kde je v jednom fietûzci nukleotid A, je v druhém fietûzci nukleotid T, a v místû, kde je v jednom fietûzci nukleotid G, je v druhém fietûzci nukleotid C. JestliÏe oba fietûzce od sebe oddûlíme, a toho lze dosáhnout napfiíklad zahfiátím, pfiidáme patfiiãn enzym a v echny ãtyfii nukleotidy a je tû pár dal ích vûcí, vytvofií se podle sekvence kaïdého fietûzce pfiíslu né protilehlé vlákno, takïe nakonec získáme z jednoho dvoufietûzce DNA dva naprosto stejné dvoufietûzce DNA (obr. 3.3). To je také v podstatû v kostce základ dûdûní genetické informace. zmûny v prostfiedí), ale samotn molekulární aparát, kter jejich chod podmiàuje, vznikl pûsobením klasické darwinistické selekce, mûïe se jim nejen dostat sluchu, ale ãasto i vlídného zacházení ze strany odborné vefiejnosti. 6 Evoluãní biologie se stala tzv.normální vûdou ve smyslu normální vûdy Thomase Samuela Kuhna. 3.7 Thomas Samuel Kuhn ( ) Historik vûdy, kter se ve 20. století zab val zákonitostmi v voje vûdy a vûdeckého pokroku. Ukázal, Ïe pfiedstava vûdy jakoïto pravidelného postupného procesu zpfiesàování na ich znalostí je v podstatû chybná. Ukázal, Ïe se ve vûdû stfiídají tfii fáze. Zpravidla nejdel í je fáze normální vûdy, kdy skuteãnû dochází pouze k pozvolnému v voji a zpfiesàování a rozvíjení stávajících teorií. Na ni navazuje fáze krizové vûdy, kdy se ukazuje, Ïe stále více skuteãností do rámce stávajících teorií nezapadá. Tfietí fází je vûdecká revoluce, kdy je stará teorie odvrïena a nahrazena teorií novou. Pfiedchozí období a pfiedchozí teorie jsou poté vytûsnûny z uãebnic a následnû i vûdomí pfiíslu né vûdecké komunity a historické kapitoly uãebnic jsou pfiepsány tak, jako by jiï odjakïiva byla rozvíjena teorie nová. Zaãíná nové pohodlné období normální vûdy. Hlavní pfiíãinou takovéhoto nespojitého v voje vûdy je podle Kuhna existence tzv. paradigmat pfiedpokladû, s jejichï pravdivostí teorie stojí a padá. Existenci paradigmat si v ak vûdci v období normální vûdy vûbec neuvûdomují, a proto o jejich platnosti ani nepfiem lí, ani je netestují. 62 / ZAMRZLÁ EVOLUCE ANEB JE TO JINAK, PANE DARWIN

9 Vûdo, jsi ty vûbec normální? Vûdci urãitého oboru sdílejí své spoleãné paradigma, tj. ústfiední my lenku celého systému teorií,my lenku,o jejíï pravdivosti se nejen nepochybuje a nebádá, ale která se dostala v em natolik pod kûïi, Ïe si ji v podstatû ani neuvûdomují. 7 To jim dovoluje neru enû, koordinovanû, a tedy úãinnû hromadit poznat- Obr. 3.2 Struktura DNA a RNA. Základní jednotkou DNA (a) je cukr deoxyribóza (D), na které je navázána nûkterá ze ãtyfi druhû dusíkat ch bází thyminu (T), cytosinu (C), adeninu (A) a guaninu (G). Dva sousední cukry jsou spojeny fosfátovou vazbou (P). Cukr s fosfátovou skupinou a dusíkatou bází tvofií nukleotid. Molekulu DNA tak tvofií dva lineární fietûzce, ve kter ch se nepravidelnû stfiídají ãtyfii druhy nukleotidû. Oba fietûzce jsou propojeny vodíkov mi mûstky mezi dvojicemi komplementárních bází, AT (dva mûstky) a GC (tfii mûstky). etûzce jsou si vzájemnû antiparalelní, tj. 5 -konec jednoho páruje s 3 -koncem druhého, a v prostoru vytváfiejí známou dvou roubovicovou strukturu. Struktura RNA (b) je dosti podobná struktufie DNA. Místo cukru deoxyribózy je zde v ak cukr ribóza (R) a pyrimidinová báze cytosin je v pfiíslu ném nukleotidu nahrazena bází uracilem (U). Na obrázku je znázornûna molekula RNA v okamïiku syntézy, kdy její báze párují s komplementárními bázemi pfiíslu ného úseku DNA. Je tû v prûbûhu syntézy se v ak molekula RNA oddûluje od molekuly DNA a v buàce se vyskytuje ve své jednofietûzcové podobû. KTERAK SE DARWINISMUS STAL NORMÁLNÍ VùDOU / 63

10 ky a rozvíjet dan obor. Sdílené paradigma jim totiï umoïàuje rozpoznat, co jsou v daném okamïiku podstatné problémy, na jejichï fie ení je tfieba soustfiedit své úsilí, shodnout se na pravdivosti ãi nepravdivosti objeven ch fie ení takov ch problémû a shodnout se i na tom,co jsou v daném oboru nepodstatné skuteãnosti a v jimky, kter ch není tfieba (a není vhodné) si v ímat a které je tfieba rychle a nenápadnû zamést pomocí Occamova ko tûte pod koberec. Na existenci tohoto uïiteãného nástroje, vyuïívaného ve vûdû témûfi stejnû ãasto jako mnohem známûj í Occamova bfiitva (viz str. 208), myslím jako první upozornil Sidney Brenner Nobelovu cenu v ak získal za svûj pfiíspûvek k poznání zákonitostí genetické regulace v voje orgánû a programované bunûãné smrti, nikoli za objev Occamova ko tûte, hypotetického nástroje, kter vûdci pouïívají k zametání nepo- Obr. 3.3 Replikace DNA. Pfii replikaci DNA dojde nejprve pûsobením specializovan ch enzymû k místnímu rozpletení a oddûlení obou fietûzcû dvou roubovice DNA a následnû kaïd z fietûzcû slouïí jako vzor (templát) pro syntetizování nového fietûzce DNA. Replikace krátk ch genomû virû a bakterií zaãíná ãasto v jediném místû, naproti tomu replikace dlouh ch molekul DNA, s jak mi se setkáváme napfiíklad u v ech eukaryot, zaãíná na mnoha místech souãasnû. 64 / ZAMRZLÁ EVOLUCE ANEB JE TO JINAK, PANE DARWIN

11 hodln ch faktû pod koberec. OdváÏím se dokonce tvrdit, Ïe svou Nobelovu cenu získal navzdory objevu Occamova ko tûte. Vûdci totiï ne vïdy ocení vtip namífien do vlastních fiad. Ale kdyï je nûkdo opravdu hodnû dobr a navíc ochotn si na ocenûní poãkat o deset,patnáct let déle,neï by odpovídalo jeho v sledkûm (zdá se, Ïe i tací podivíni Ïijí mezi námi), mûïe si dovolit na úãet sebe a sv ch kolegû Ïertovat, jak je mu libo. V éfie normální vûdy nemûïe Ïádn získan poznatek platnost ústfiední teorie nûjak zpochybnit. Poznatky, které jsou s touto teorií v rozporu, skonãí buì bezpeãnû pod kobercem, nebo kdyï je to pohodlnûj í ãi kdyï se prostû pod koberec nevejdou, vyústí v mírnou modifikaci teorie teorie je upravena (vût inou uãinûna sloïitûj í) tak,aby do ní nov poznatek zapadl.úspû ná vûdecká teorie se pozná mimo jiné právû podle toho, Ïe je dostateãnû plastická,aby se dala v pfiípadû nutnosti vïdy uãinit slo- Ïitûj í, a tím pfiizpûsobit nov m poznatkûm. Nedostateãnû pruïné teorie mizí v propadli ti dûjin, pruïné teorie zûstávají. Ivevoluãní biologii se postupnû objevila fiada skuteãností, které nebyly v souladu s obecnû pfiijímanou teorií, a které proto byly více ãi ménû úspû nû zameteny pod koberec. Jak si v dal- ích kapitolách ukáïeme, nûkteré zmizely zcela ze zorného pole evoluãních biologû, po jin ch zûstala dobfie patrná jizva a jiné dokonce vedly k urãité úpravû stávající evoluãní teorie. Uãebnice evoluãní biologie byly v takovém pfiípadû doplnûny o nové kapitoly. Kapitola historického úvodu ani celkové sebepojímání oboru v ak Ïádné zmûny nedoznaly. Jako poslední, koneãné a jedinû správné stadium v voje evoluãního uãení byl a je v podstatû chápán neodarwinismus v podobû, do níï vykrystalizoval do konce 30. let minulého století. Objevy, které ve své podstatû znamenaly popfiení správnosti neodarwinistického modelu evoluce, byly vefiejnosti pfiedkládány i v eobecnû chápány jako jakási lehaãka na dortu. Dokonce i samotní jejich autofii si zpravidla vïdy pospí ili s prohlá ením, Ïe jejich objevy rozhodnû nejsou nijak v rozporu s neodarwinistick m modelem evoluce ani neomezují jeho platnost. KTERAK SE DARWINISMUS STAL NORMÁLNÍ VùDOU / 65

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

Deoxyribonukleová kyselina (DNA)

Deoxyribonukleová kyselina (DNA) Genetika Dědičností rozumíme schopnost rodičů předávat své vlastnosti potomkům a zachovat tak rozličnost druhů v přírodě. Dědičností a proměnlivostí jedinců se zabývá vědní obor genetika. Základní jednotkou

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

1. Téma : Genetika shrnutí Název DUMu : VY_32_INOVACE_29_SPSOA_BIO_1_CHAM 2. Vypracovala : Hana Chamulová 3. Vytvořeno v projektu EU peníze středním

1. Téma : Genetika shrnutí Název DUMu : VY_32_INOVACE_29_SPSOA_BIO_1_CHAM 2. Vypracovala : Hana Chamulová 3. Vytvořeno v projektu EU peníze středním 1. Téma : Genetika shrnutí Název DUMu : VY_32_INOVACE_29_SPSOA_BIO_1_CHAM 2. Vypracovala : Hana Chamulová 3. Vytvořeno v projektu EU peníze středním školám Genetika - shrnutí TL2 1. Doplň: heterozygot,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 8. třída (pro 3. 9. třídy)

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

-dědičnost= schopnost rodičů předat vlastnosti v podobě vloh potomkům

-dědičnost= schopnost rodičů předat vlastnosti v podobě vloh potomkům Otázka: Molekulární základy dědičnosti Předmět: Biologie Přidal(a): KatkaS GENETIKA =dědičnost, proměnlivost organismu -dědičnost= schopnost rodičů předat vlastnosti v podobě vloh potomkům -umožní zachovat

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST

MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST Gen Část molekuly DNA nesoucí genetickou informaci pro syntézu specifického proteinu (strukturní gen) nebo pro syntézu RNA Různě dlouhá sekvence nukleotidů Jednotka funkce Genotyp

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Za vše mohou geny

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Za vše mohou geny Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Za vše mohou geny Jméno a příjmení: Sandra Diblíčková Třída: 9.A Školní rok: 2009/2010 Garant / konzultant: Mgr. Kamila Sklenářová Datum 31.05.2010

Více

Spermatogeneze saranče stěhovavé (Locusta migratoria)

Spermatogeneze saranče stěhovavé (Locusta migratoria) Spermatogeneze saranče stěhovavé (Locusta migratoria) Vývoj pohlavních buněk u živočichů zahrnuje několik dějů, které zajistí, že dojde k redukci a promíchání genetického materiálu a vzniklé buňky jsou

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti Historie Základní informace Genetika = věda zabývající se dědičností a proměnlivostí živých soustav sleduje variabilitu (=rozdílnost) a přenos druhových a dědičných

Více

GENETIKA dědičností heredita proměnlivostí variabilitu Dědičnost - heredita podobnými znaky genetickou informací Proměnlivost - variabilita

GENETIKA dědičností heredita proměnlivostí variabilitu Dědičnost - heredita podobnými znaky genetickou informací Proměnlivost - variabilita GENETIKA - věda zabývající se dědičností (heredita) a proměnlivostí (variabilitu ) živých soustav - sleduje rozdílnost a přenos dědičných znaků mezi rodiči a potomky Dědičnost - heredita - schopnost organismu

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování

Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování Dědičnost pohlaví Vznik pohlaví (pohlavnost), tj. komplexu znaků, vlastností a funkcí, které vymezují exteriérové i funkční diference mezi příslušníky téhož druhu, je výsledkem velmi komplikované série

Více

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA 1. Genotyp a jeho variabilita, mutace a rekombinace Specifická imunitní odpověď Prevence a časná diagnostika vrozených vad 2. Genotyp a prostředí Regulace buněčného

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Molekulární genetika: Základní stavební jednotkou nukleových kyselin jsou nukleotidy, které jsou tvořeny

Molekulární genetika: Základní stavební jednotkou nukleových kyselin jsou nukleotidy, které jsou tvořeny Otázka: Molekulární genetika, genetika buněk Předmět: Biologie Přidal(a): jeti52 Molekulární genetika: Do roku 1953 nebylo přesně známa podstata genetické informace, genů, dědičnosti,.. V roce 1953 Watson

Více

6. Nukleové kyseliny

6. Nukleové kyseliny 6. ukleové kyseliny ukleové kyseliny jsou spolu s proteiny základní a nezbytnou složkou živé hmoty. lavní jejich funkce je uchování genetické informace a její přenos do dceřinné buňky. ukleové kyseliny

Více

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací Genetika Nauka o dědid dičnosti a proměnlivosti Genetika molekulárn rní buněk organismů populací Dědičnost na úrovni nukleových kyselin Předávání vloh z buňky na buňku Předávání vlastností mezi jednotlivci

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE?

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Tato kniha pojednává o tom, jak se nauãit Ïít s obûma stránkami své osobnosti. S tou silnou, plnou energie, nápadû a názorû, tvûrãího potenciálu

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

TEST: GENETIKA, MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

TEST: GENETIKA, MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE TEST: GENETIKA, MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE 1) Důležitým biogenním prvkem, obsaženým v nukleových kyselinách nebo ATP a nezbytným při tvorbě plodů je a) draslík b) dusík c) vápník d) fosfor 2) Sousedící nukleotidy

Více

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Degenerace genetického kódu

Degenerace genetického kódu AJ: degeneracy x degeneration CJ: degenerace x degenerace Degenerace genetického kódu Genetický kód je degenerovaný, resp. redundantní, což znamená, že dva či více kodonů může kódovat jednu a tutéž aminokyselinu.

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA Molekulárn rní základy dědičnosti Ústřední dogma molekulárn rní biologie Struktura DNA a RNA Ústřední dogma molekulárn rní genetiky - vztah mezi nukleovými kyselinami a proteiny proteosyntéza replikace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

Základy molekulární a buněčné biologie. Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra

Základy molekulární a buněčné biologie. Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra Základy molekulární a buněčné biologie Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra Genetický aparát buňky DNA = nositelka genetické informace - dvouvláknová RNA: jednovláknová mrna = messenger

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

2. Co jsou vlastně bakterie?

2. Co jsou vlastně bakterie? 11 2. Co jsou vlastně bakterie? Zaãnûme obvyklou definicí, která praví, Ïe bakterie jsou jednobunûãné organismy o velikosti fiádu tisícin milimetru. Jsou rûzného tvaru, buì mají nejmen í povrch v daném

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... Havana novinka

,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... Havana novinka 2016 www.trs-nabytek.cz MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... 9.500,- Vysoce luxusní matrace s v born mi ortopedick mi vlastnostmi. Vrchní fialová antidekubitní nosná

Více

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

Buňky, tkáně, orgány, soustavy Lidská buňka buněčné organely a struktury: Jádro Endoplazmatické retikulum Goldiho aparát Mitochondrie Lysozomy Centrioly Cytoskelet Cytoplazma Cytoplazmatická membrána Buněčné jádro Jadérko Karyoplazma

Více

http://www.accessexcellence.org/ab/gg/chromosome.html

http://www.accessexcellence.org/ab/gg/chromosome.html 3. cvičení Buněčný cyklus Mitóza Modifikace mitózy 1 DNA, chromosom genetická informace organismu chromosom = strukturní podoba DNA během dělení (mitózy) řetězec DNA (chromonema) histony další enzymatické

Více

Nauka o dědičnosti a proměnlivosti

Nauka o dědičnosti a proměnlivosti Nauka o dědičnosti a proměnlivosti Genetika Dědičnost na úrovni nukleových kyselin molekulární buněk organismů populací Předávání vloh z buňky na buňku Předávání vlastností mezi jednotlivci Dědičnost znaků

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

REPRODUKCE A ONTOGENEZE Od spermie s vajíčkem až po zralého jedince. Co bylo dřív? Slepice nebo vejce?

REPRODUKCE A ONTOGENEZE Od spermie s vajíčkem až po zralého jedince. Co bylo dřív? Slepice nebo vejce? REPRODUKCE A ONTOGENEZE Od spermie s vajíčkem až po zralého jedince Co bylo dřív? Slepice nebo vejce? Rozmnožování Rozmnožování (reprodukce) může být nepohlavní (vegetativní, asexuální) pohlavní (sexuální;

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m Vnímají psi barvy? PROSTOU ODPOVùë totiï Ïe psi jsou barvoslepí si lidé mylnû vykládají tak, Ïe psi nevnímají barvy, ale jenom odstíny edé. Tato pfiedstava je nesprávná. Psi barvy sice vnímají, ale zdaleka

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 BPT 093 RX DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením pro pracovní dny a víkend.

Více

REPLIKACE A REPARACE DNA

REPLIKACE A REPARACE DNA REPLIKACE A REPARACE DNA 1 VÝZNAM REPARACE DNA V MEDICÍNĚ Příklad: Reparace DNA: enzymy reparace nukleotidovou excizí Onemocnění: xeroderma pigmentosum 2 3 REPLIKACE A REPARACE DNA: Replikace DNA: 1. Podstata

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika projekt GML Brno Docens DUM č. 3 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 02.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: chromatin - stavba, organizace a struktura

Více

Genetika - maturitní otázka z biologie (2)

Genetika - maturitní otázka z biologie (2) Genetika - maturitní otázka z biologie (2) by jx.mail@centrum.cz - Ned?le, B?ezen 01, 2015 http://biologie-chemie.cz/genetika-maturitni-otazka-z-biologie-2/ Otázka: Genetika I P?edm?t: Biologie P?idal(a):

Více

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika 1/6 3.2.11.18 Cíl chápat pojmy dědičnost, proměnlivost, gen, DNA, dominantní, recesivní, aleoly - vnímat význam vědního oboru - odvodit jeho využití, ale i zneužití Tajemství genů - dědičnost schopnost

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním Kalifornská koãka s maskou Ragdollové dokáïou nadchnout srdce kaïdého milovníka polodlouhosrst ch koãek. Nejen proto, Ïe jejich hustá srst se jedineãnû vlní, kdyï se tato elegantní koãka pohybuje... Navíc

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

PŘÍLOHA č. 1 SEZNAM ZKRATEK A MYSLIVECKÝCH A GENETICKÝCH POJMŮ

PŘÍLOHA č. 1 SEZNAM ZKRATEK A MYSLIVECKÝCH A GENETICKÝCH POJMŮ 10 SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHA č. 1 SEZNAM ZKRATEK A MYSLIVECKÝCH A GENETICKÝCH POJMŮ PŘÍLOHA č. 2 MAPY Mapa 1 Lokalizace zájmového území (zdroj: Mapy.cz) Mapa 2 Místa odlovených nebo uhynulých kusů (zdroj:

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda 10. Mzdové formy 10.1 Kritéria Na úvod této ãásti textu je nutno konstatovat, Ïe Ïádná terminologie ani její obsah t kající se mzdov ch forem, tedy jednotliv ch typû závislostí podmínek pro poskytování

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K 31. 12. 2005 Mûsta jako stfiediska fiemesel a obchodu vznikala uï v dávné minulosti. Teprve ve 13. století se v ak zaãal mûstsk Ïivot v raznûji odli ovat od venkovského.

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami Led_Cechy_def_178_257 12.8.2010 20:04 Stránka 220 Náledû Mnohokrát uï udûlaly radost nám, bruslafiûm. Jsou to pruhy hladkého, ãasto silného ledu podél bfiehû. Nûkdy mohou pokraãovat pfies standardní ledovou

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 133 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 5 Rozesláno dne 15. listopadu 2005 O B S A H 1. Nafiízení, kter

Více

3. Ml n. 1. âlovûãe nezlob se! 2. âlovûãe nezlob se 2 proti 2. 400er 7 CZ:400er 29.08.2007 9:58 Uhr Seite 2. Jedna z nejstar ích deskov ch her

3. Ml n. 1. âlovûãe nezlob se! 2. âlovûãe nezlob se 2 proti 2. 400er 7 CZ:400er 29.08.2007 9:58 Uhr Seite 2. Jedna z nejstar ích deskov ch her 400er 7 CZ:400er 29.08.2007 9:58 Uhr Seite 2 1. âlovûãe nezlob se! Jedna z nejoblíbenûj ích rodinn ch her Dva aï ãtyfii Herní plán "âlovûãe nezlob se", pro kaïdého hráãe 4 stejnobarevné halmiãky, 1 hrací

Více

1 2 3 4 5 6 7 Funkãní tlaãítka Stav Stisknutí tlaãítka Funkce Zapnutí Dlouze Vypnutí Vypnutí Krátce Zapnutí Zastaveno / pozastaveno Krátce Pfiehraje soubory. Pfiehrávání Krátce Pozastaví pfiehrávání. Pozastaveno

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

,- Lima ,- Sofia... novinka

,- Lima ,- Sofia... novinka 2016 www.trs-nabytek.cz KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními

Více

Detoxikaãní balíãek bioharmoni

Detoxikaãní balíãek bioharmoni Detoxikaãní balíãek bioharmoni Proã má ãlovûk provádût odstraàování toxinû ze svého organismu? Ve starovûku lidé vûdûli jen málo o toxickém pûsobení prostfiedí na ãlovûka. Neznali mikroorganismy, neznali

Více

Eukaryotická buňka. Stavba. - hlavní rozdíly:

Eukaryotická buňka. Stavba. - hlavní rozdíly: Eukaryotická buňka - hlavní rozdíly: rostlinná buňka živočišná buňka buňka hub buněčná stěna ano (celulóza) ne ano (chitin) vakuoly ano ne (prvoci ano) ano lysozomy ne ano ne zásobní látka škrob glykogen

Více

-zakladatelem je Johan Gregor Mendel ( ), který se narodil v Hynčicích na Moravě

-zakladatelem je Johan Gregor Mendel ( ), který se narodil v Hynčicích na Moravě Otázka: Genetika I Předmět: Biologie Přidal(a): Paris -věda, která se zabývá dědičností a proměnlivostí -zakladatelem je Johan Gregor Mendel (1822 1884), který se narodil v Hynčicích na Moravě 1. MOLEKULÁRNÍ

Více

NUKLEOVÉ KYSELINY. Složení nukleových kyselin. Typy nukleových kyselin:

NUKLEOVÉ KYSELINY. Složení nukleových kyselin. Typy nukleových kyselin: NUKLEOVÉ KYSELINY Deoxyribonukleová kyselina (DNA, odvozeno z anglického názvu deoxyribonucleic acid) Ribonukleová kyselina (RNA, odvozeno z anglického názvu ribonucleic acid) Definice a zařazení: Nukleové

Více

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více