O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "165 167 169 182 2005 183 O"

Transkript

1 OBSAH Pfiedmluva 7 Úvod 9 Slovník A Z 19 Seznam zkratek 165 Literatura 167 VídeÀská úmluva o diplomatick ch stycích 169 Mezinárodní organizace se sídlem v âr nebo s kanceláfií na území âr, které mají diplomatick status 182 Pfiehled zastupitelsk ch úfiadû âr v zahraniãí (velvyslanectví, stálé mise, stálé delegace, generální konzuláty, styãné úfiady) listopad O autorovi187

2

3 P EDMLUVA Milí ãtenáfii, dostáváte do rukou knihu, která by vám v systematické a pfiístupné podobû mûla pfiiblíïit pojmy, s nimiï diplomacie pracuje a jimiï komunikuje se svûtem. Jejich prostfiednictvím se tak budete moci pfiiblíïit oné rozsáhlé a komplikované struktufie, jíï dne ní diplomacie bezesporu je. Znám a nespoãetnûkrát jsem narazil na obecné pfiedstavy, které vefiejnost o tomto oboru má. Pohybují se od hrubého lhaní, pletich a intrik ve prospûch (v hor ím pfiípadû neprospûch) zastupované zemû na stranû jedné k bezmála umûlecky virtuóznímu a elegantnímu splétání ãeho asi jiného neï intrik na stranû druhé. Ruku v ruce s tím jde i obecná pfiedstava o tom, jak diplomat vypadá vesmûs je líãen jako elegantní vihák, svûdce, intrikán a lev salonû zkrátka mytická postava, stojící jednou nohou v nebi a jednou v pekle. Na Ministerstvu zahraniãních vûcí jsem strávil v znamnou ãást své politické kariéry. Nikdy jiï nespoãítám, s kolika diplomaty jsem se v Ïivotû setkal ãesk mi i z mnoha zemí celého svûta. Stejnû tak ani nespoãítám, kolik rûzn ch lidsk ch typû jsem mezi nimi vidûl. S jistotou v ak mohu fiíci, Ïe nejménû bylo tûch, ktefií by odpovídali onomu uvedenému populárnímu m tu. Najdete mezi nimi jedince v ech typû, povah a nátur. Bylo by zfiejmû moïno mluvit o standardním prûfiezu populace té které zemû. Snad s tou v jimkou, Ïe od diplomata se pfieci jen oãekává schopnost domluvit se v nûkolika jazycích. A abych vy el obecné pfiedstavû trochu vstfiíc, slu né chování a znalost spoleãenské etikety se pokládá za pfiirozenou souãást fiemesla. RÛznost diplomatû pak odpovídá rozrûznûnosti moderní diplomacie. Ano, stále je tû její ãást probíhá v salonech pfii intenzivních rozhovorech, ve kter ch se musí tvrdû argumentovat, moïná i trochu hrát a také fieknûme klamat tûlem. Mnohem více z ní se v ak odehrává na multilaterálních fórech, kde se dohadují jednotlivá slova rezolucí a doslova zúfiadovávají zabûhané mechanismy. A tak jako se v nûkterém pfiípadû spí e prosadí charismatick v fieãn jedinec, jindy se daleko více uplatní zku en úfiedník ãi dobr organizátor. K tomu pfiidejme ekonomickou diplomacii, vefiejnou diplomacii a pfiehr el dal ích diplomacií. To v e se odehrává ve svûtû, kter je komunikaãnû a ekonomicky propojen jako nikdy pfiedtím. Ve svûtû, kter si vytvofiil systém mezinárodních norem a nyní dokonce vytváfií instituce, jeï by mûly jejich dodrïování kontrolovat. Ve svûtû, v nûmï se v znamnû pfiesunují mo- 7

4 P EDMLUVA censká tûïi tû a silokfiivky a kter ãelí je tû donedávna netu en m nebezpeãím. To v e a mnohé dal í se dot ká oblasti diplomacie, prorûstá ji, stává se jejím tématem a nakonec mnohdy i jí samou. Jin mi slovy, diplomacie je prostoupena souãasn m svûtem a zároveà jej prostupuje. Je tedy tak komplikovaná a strukturovaná jako on sám. To v e nefiíkám proto, abych vás od zájmu o diplomacii odradil. Právû naopak: stojí za to snaïit se ji poznat a porozumût jí, protoïe i to mûïe b t jedním z klíãû k pochopení na í reality. Slovník, kter drïíte v ruce, by vám k tomu mûl otevfiít dvefie. Pfieji vám proto, abyste do nich úspû nû vstoupili a abyste nezûstali pouze stát v zádvefií. Závûrem bych rád podûkoval autorovi této knihy za to, Ïe se podjal tohoto nelehkého úkolu. Zúroãil v této práci roky úspû né diplomatické kariéry na polistopadovém Ministerstvu zahraniãních vûcí i to, Ïe pro el fiadou funkcí, které mu umoïnily seznámit se s rûzn mi aspekty diplomatické praxe. VáÏení a milí ãtenáfii, pfieji vám pfiíjemnou a uïiteãnou ãetbu! 8

5 ÚVOD Lidskou pfiedstavivost stále je tû naplàuje obraz chytr ch mladíkû a mazan ch pro edivûl ch vousáãû, ktefií v cizinû pfiiãinlivû lïou pro dobro své vlasti Na kaïd pfiípad, kdy byl pouïit klam, pfiipadá tucet jin ch, kdy jednání probíhalo obvykl m zpûsobem jako diskuse, bûhem které vedlo k dohodû pouïití inteligence a taktu diplomatická sluïba je pro na i bezpeãnost skoro tak nezbytná jako váleãné námofinictvo, a pfiece jí vefiejné mínûní nevûnuje víc pozornosti neï pfiíleïitostnou nadávku. (WHYTE) âou En-laj v roce 1954 v naráïce na ClausewitzÛv v rok o válce jako pokraãování politiky jin mi prostfiedky fiekl, Ïe diplomacie je pokraãováním války jin mi prostfiedky. Pokud by na tomto tvrzení mûlo b t nûco pravdy, je cel svût v permanentní diplomatické válce. (FREEMAN: 75) Slovník, kter drïíte v rukou, si klade pomûrnû jednoduch cíl: stát se pfiíruãkou a pomocníkem jak pro (mladé) adepty této práce, tak pro v echny, ktefií se z nûjakého dûvodu o diplomacii zajímají. Ambicí autora bylo shromáïdit maximum pojmû, se kter mi se diplomat nebo zájemce o praktickou stránku zahraniãní politiky mûïe setkat a které souãasnû definují práci diplomata jako svého druhu fiemeslo. Soustfiedil se tedy na odbornou terminologii samotného v konu zahraniãní sluïby, nikoli na pojmy historické, politické nebo právní. Proto moïná budou nûkomu chybût termíny z oblasti mezinárodního práva, politiky a mnoha jin ch oborû (politologie, historie, ekonomie, sociologie). Neznamená to, Ïe s nimi diplomat nepracuje, ale ony patfií do kontextu, ve kterém se diplomat pohybuje, ve kterém myslí, ve kterém jsou mu zadávány úkoly, ale které nedefinují diplomacii jako specifické povolání. Tfieba se tak podafií leckomu u etfiit dlouhé okliky, pfiípadnû i kru né probuzení do reality, která se samozfiejmû od obecné pfiedstavy o diplomacii dost podstatnû li í. 9

6 PohledÛ na diplomacii mûïe b t nekoneãné mnoïství, od pouãen ch v rokû aï po hloupá kli é, uï tfieba jen proto, Ïe málokdo ví, co tato práce ve skuteãnosti obná í, ale skoro kaïd má pocit, Ïe na ni mûïe mít více ãi ménû kvalifikovan názor. V tomto ohledu se dá diplomacie pfiifiadit k fotbalu nebo k domácí politice. Souãasnû platí, Ïe lidská pfiedstavivost je dráïdûna zobrazováním diplomatû ve filmech, reklamách na sladkosti a v románech prohnaní mazáci, pióni, chytré a nebezpeãné Ïeny, recepce, smokingy a róby, trochu smû ní sklerotici, ktefií ve sluïbû vlasti tráví svûj ãas mezi láznûmi, golfov m hfii tûm a kavárnou. Skoro se mi chce hodnû nahlas zvolat: Ne, není tomu tak. Není snadné, aby diplomat, podle mínûní mnoh ch lháfi uï z definice, obhajoval svou práci. Diplomacie je jednou z forem v konu zahraniãní sluïby státu. Je v první fiadû nástrojem v konu státní moci v oblasti zahraniãní politiky. Ta je tvofiena nûkolika souãástmi (politika, obrana, získávání a zpracování klasifikovan ch informací, ekonomika) a vïdycky by mûla smûfiovat jen jedním smûrem, bez zbyteãné rivality institucí a osob, s jedním jedin m cílem vytváfiet vhodné vnûj í podmínky existence státu v mezinárodním spoleãenství. Diplomacie je nástroj, kter m je moïné zajistit ochranu Ïivotních zájmû státu, vytváfiet pro stát a jeho obãany pfiíznivé mezinárodní ovzdu í, napomáhat budování dobré povûsti státu a jeho orgánû v zahraniãí. Diplomat (a ostatnû kaïd obãan) by mûl diplomacii vnímat a uskuteã- Àovat jako sluïbu státu a jeho obãanûm, protoïe nic jiného to opravdu není. Kdo pfiichází s jin mi pfiedstavami, ten buì pfiijme realitu a moïná se mu i zaãne líbit, anebo se po ãase radûji zaãne vûnovat nûãemu jinému. Popravdû fieãeno, penûz se v zahraniãní sluïbû zase tolik netoãí (staãí se podívat na rozpoãet ministerstva zahraniãí), kontakt s politick mi a ekonomick mi elitami vlastní zemû i cizích zemí je zajímav, ale má tendenci stávat se rutinou a dlouhodob pobyt na diplomatické misi v zahraniãí také vïdycky neodpovídá tomu, co si pod tím ãlovûk bûïnû pfiedstavuje. Tím nechci fiíci, Ïe diplomat strádá a obûtuje své pohodlí a soukromí na oltáfi vlasti. To jistû ne, ale je to prostû práce se sv mi klady a zápory, s nemal mi nároky a s vlastní subkulturou. Zajímavou a v podstatû opomíjenou stránkou práce diplomata je její transkulturální charakter. Vût ina kontaktû s lidmi z jin ch kultur probíhá v zahraniãní sluïbû na rovinû diplomat diplomat. Toto prostfiedí je kulturnû relativnû neutrální, protoïe chování diplomatû je v mnoha ohledech formalizované, aby bylo pfiedvídatelné. Neãekaná pfiekvapení, stfiety odli - n ch kultur a konceptû, to by mohlo znemoïnit diskusi a v mûnu informací. Skuteãnost vïdycky uniká sebelep ímu plánování, a tak se pochopitelnû nedá fiíci, Ïe by existovalo nûco jako diplomat jako takov. Diplomacie sice není zrovna dialog civilizací, ale má k nûmu hodnû blízko. K velk m problémûm zahraniãní politiky patfií skuteãnost, Ïe se zdánlivû odehrává v prostfiedí, ve kterém aktéfii pouïívají stejné nástroje, mluví 10

7 a myslí ve stejn ch pojmech a hrají podle stejn ch pravidel. OSN mûïe mít svou Chartu a kaïdá mezinárodní organizace v rámci svého systému dokonale propracovan jednací fiád, stejnû se vïdycky ukáïí tzv. tradiãní odli - nosti, politické rozdíly a politicky vyjadfiované osobní ambice. Ve zmûti otevfien ch i skryt ch zájmû, animozit, spojeneck ch vztahû, historick ch averzí a vynucenû pfiijat ch fie ení se pohybují lidé, jejichï prací je dát tomu v emu nûjak fiád, systematizovat neustál tok událostí a pokou et se vytváfiet pfiedvídatelné prostfiedí. To jsou ti politikové a diplomati, ktefií bez ohledu na zemi svého pûvodu a své kulturní pfiedsudky musí umût vyjednávat s lidmi, ktefií jsou na tom podobnû a jejichï spoleãn m zájmem je, aby se to nezastavilo, aby procesy pokraãovaly k racionálnímu fie ení a aby pokud moïno bylo problémû spí ménû neï více. ProtoÏe diplomacie je opakem ozbrojeného konfliktu, potfiebuje vyzkou enou sadu formalizovan ch postupû, kter m v ichni rozumí stejnû a nepfiikládají jim v znamy, jeï by situaci komplikovaly. V tomto smyslu je diplomacie jakousi univerzální subkulturou s pfiímûsí kulturních specifik. Na to je ale diplomat pfiipraven (nebo aspoà by mûl b t), a tak jej nepfiekvapí, kdyï diplomat jedné zemû jeho Ïenû nepodá ruku, zatímco kolega z jiné zemû ji pfii setkání políbí nûkdy na jednu, nûkdy na obû tváfie. Se zástupci nûkter ch zemí sedíte pfii jednání vedle sebe, s jin mi proti sobû. Nûktefií budou opakovat nauãené fráze a vám nezb vá, neï odpovûdût podobnû, protoïe kaïdé vyboãení v sobû nese nûjak politick v znam a jen vá protûj ek ví jak. Jiní vám zaãnou fiíkat kfiestním jménem, postûïují si na své nadfiízené, na problémy se kolou pro dûti a na neutû en stav byrokracie hostitelské zemû. To je ta snaz í stránka, protoïe koneckoncû jste kolegové, ktefií dûlají stejnou práci a v podstatû oba pofiád víte, o co se jedná. Také jen men í ãást kulturních specifik pûsobí ru ivû obyãejnû jde spí o zajímavé odli nosti a i tam, kde se s nimi ãlovûk nedokáïe ztotoïnit, staãí jen trochu tolerance a ãasu. Pfii vyslání do zahraniãí se ale ãlovûk velmi ãasto stfietává s realitou, která s tou jeho má hodnû málo spoleãného. Není to jen jazykov problém, protoïe zdaleka ne v ude vystaãíte se znalostí tfieba i tfií evropsk ch jazykû, ale i fiada praktick ch potíïí vypl vajících z kulturních odli ností. Musíte respektovat místní zvyklosti, i kdyby vám byly sebevíc proti mysli. Musíte se smífiit ãasto s drtivou realitou bídy, zloãinnosti, nespravedlnosti a vlastní bezmoci cokoli na tom zmûnit (jen chabou útûchou b vá charitativní ãinnost, které se vûnuje velké mnoïství diplomatû a jejich Ïen). Obãas se stane, Ïe se setkáte s lidmi, kter m, jak se fiíká, byste za normálních okolností ruku nepodali. Málokter diplomat je tak teflonov, aby se ho podobná setkání nijak nedotkla. JenÏe jste v práci a va ím úkolem je s tím ãlovûkem mluvit, nûco mu sdûlit, a tak nezb vá, neï spolknout osobní názor a udûlat, co se od vás oãekává. Mezi jednotliv mi státy existují v znamné rozdíly ve zpûsobu v konu di- 11

8 plomatické sluïby. Jedním z mimofiádnû v znamn ch kritérií je velikost státu, jeho váha na mezinárodní scénû, hustota kontaktû a globální ãi lokální zájmy zemû. Je nûco jiného, kdyï má nûkterá zemû na svém ZÚ specialisty na migraci, drogovou problematiku nebo zahraniãní rozvojovou pomoc (jako pfiíklad mohou poslouïit Nûmecko, Velká Británie, Francie, USA, v nûkter ch specializovan ch oblastech napfiíklad skandinávské státy nebo Rusko), nebo kdyï má tak jako âr na vût inû ZÚ jednoho ãi dva univerzální diplomaty. Madeleine Albrightová ve sv ch vzpomínkách tvrdí, Ïe úãelem zahraniãní politiky je ovlivàovat politiku a aktivity jin ch státû zpûsobem, kter prospívá va im zájmûm a hodnotám. Nástroje, které máte k dispozici, zahrnují v e od krásn ch slov po kfiiïující stfiely. Umûní diplomacie spoãívá v tom, Ïe je mícháte správn m zpûsobem a s dostateãnou trpûlivostí. Na e prostfiedky jsou pfiece jen ponûkud omezenûj í, ale to neznamená, Ïe v sledky na í zahraniãní sluïby jsou chabé nebo bezv znamné a Ïe váha na eho státu je v mezinárodním mûfiítku zanedbatelná. Jsme ãleny velmi siln ch seskupení (EU, NATO) a ta nám dodávají na síle a váze, i kdyï je u nás módou tuto skuteãnost podceàovat. Ledacos se nám dafií (publicita rozhodnû není to, co by urãovalo úspû nost diplomacie státu) a na e zahraniãní sluïba je povaïována za jednu z tûch lep ích a dobfie organizovan ch. Na e slabost se vlastnû stává silnou stránkou nutí nás k vût- í vynalézavosti a k tvûrãímu pfiístupu tam, kde nûkter m jin m staãí ukázat svaly nebo penûïenku. Tak jako kaïd jednotlivec (nebo rodina) Ïije a jakoïto sociální bytost existuje uvnitfi pomûrnû husté sítû meziosobních a skupinov ch vztahû a zájmû, stejnû státy nemohou existovat v izolaci. KaÏd stát má bliï í nebo vzdálenûj í sousedy, kaïdá vláda má v zahraniãí své pfiíznivce i odpûrce, kaïd krok vlády ve vnitfiní politice se nûjak m zpûsobem dfiíve ãi pozdûji odrazí na mezinárodních vztazích státu. V dne ním svûtû není moïné, aby napfiíklad parlament pfiijal zákon, kter by nebyl v souladu s mezinárodními závazky státu. Naprosto neb valá hustota a ãetnost komunikace mezi osobami, skupinami, firmami ãi státy vede k tomu, Ïe je tfieba velmi peãlivû vá- Ïit slova a kroky. V nûkter ch oblastech lidské ãinnosti je proto lépe najmout si profesionály. Stát si pro uskuteãàování své vnûj í politiky najímá diplomaty. Jejich úkolem je nalézat vhodné formy realizace zahraniãní politiky. Diplomaté sami jen zfiídkakdy formulují obecné rysy zahraniãní politiky není to jejich úkolem a vût inou to ani není v jejich kompetenci (se samozfiejmou v jimkou nejv e postaveného diplomata státu, kter m je ministr zahraniãí). Mají a musí mít ale vliv na její konkretizaci a na realizaci jejích cílû. Tûsná a trvalá spolupráce politiky a diplomacie je podmínkou sine qua non pro obû strany vztahu. Souãasné pojetí diplomacie a práce diplomata je jiné, neï tomu bylo tfieba pfied padesáti lety, i kdyï v nûkter ch oblastech rozdílû není tolik. Jde spí o pocit, jiné akcenty a v raznû jinou atmosféru jak v mezinárodní po- 12

9 litice, tak v diplomatick ch kruzích. Zábûr práce diplomata je dnes v raznû ir í, neï tomu b valo kdysi. Prakticky kaïdá otázka, kaïdá záleïitost má svûj rozmûr bilaterální i multilaterální, politick, ekonomick, fiada témat je nûjak m zpûsobem napojena na globální témata. Objevují se témata, která dfiív diplomacie vûbec nefie ila, napfiíklad ilegální migrace, terorismus. Vznikají a sloïit m v vojem procházejí integraãní seskupení kontinentálního dosahu s komplikovanou strukturou (EU, Africká unie), jejichï prvky nacházejí vyjádfiení v rûzn ch politikách a vedou k promûnliv m, tematicky definovan m aliancím. Pfiíkladem budiï tzv. variabilní geometrie uvnitfi Evropské unie a její interkontinentální pfiesahy, hlavnû ve sféfie spoleãné zahraniãní a bezpeãnostní politiky, ve vztazích ke tfietím zemím nebo napfiíklad k jiïnímu Stfiedomofií. Diplomatická ãinnost je z mnoha ohledû mimofiádnû citlivá. Nikoli bezv znamn je fakt, Ïe diplomat vykonává na území cizího státu aktivity, které b vají vyhrazeny jen obãanûm daného státu (napfiíklad právní úkony konzulárních úfiedníkû), st ká se s osobami, které mohou b t vládû své zemû nebo tamûj ím vlivn m skupinám nepohodlné, snaïí se získat maximum informací z otevfien ch zdrojû a z rozhovorû s obãany dané zemû, své poznatky a anal zy potom pfiedává svému ústfiedí, a to ãasto formou tzv. skryté komunikace. Pfii v ech sv ch aktivitách nesmí pfiekroãit meze, za nimiï leïí doména jin ch státních organizací. Tyto meze nejsou nikde pfiesnû popsány, nejsou nijak viditelné, a proto hodnû záleïí na citu a odhadu. Následky omylu b vají nesmírnû nepfiíjemné pro v echny zúãastnûné. Ze v ech tûchto a dal ích dûvodû musí diplomat poïívat pfiimûfiené ochrany tu státy poskytují reciproãnû jeden druhému. Jsou ov em zemû a situace, kdy ve keré imunity a v sady pfiestávají platit, a pak je tfieba vyu- Ïít znalosti prostfiedí a osob a samozfiejmû je nutné mít i trochu tûstí. Nestává se to ãasto, ale dramatické evakuace, vzetí rukojmích, po kození zdraví nebo ztráty na majetku zaïilo uï dost ãesk ch diplomatû. ProtoÏe v podstatû konãí doba ostr ch ideologick ch rozdílû uvnitfi spoleãenství demokratick ch státû, mohla i na e zahraniãní sluïba zcivilnût. Diplomaté spolu snáze komunikují, coï platí zejména o diplomacii evropské. Odlehãil se také vztah diplomata k momentálnû vládnoucí stranû v jeho vlastní zemi témûfi uï neexistují stafií praktici, ktefií tzv. slouïili vlasti, nikoli vládû. Takto se obyãejnû hájili lidé, ktefií v cizinû reprezentovali nûjak dost odpudiv reïim a ve sluïbû vlasti pfieïili jeho pád. RovnûÏ témûfi neexistují, ãi lépe fieãeno jejich poãet je relativnû nízk, tzv. politicky nominovaní niï í diplomaté (u velvyslancû tomu z pochopiteln ch dûvodû b vá jinak). Vzniká tedy úfiednická skupina, jejíï pfiíslu níci vykonávají zahraniãní sluïbu své zemû jako skuteãní profesionálové. Mohou si proto dovolit jin zpûsob chování a jednání, neï tomu bylo u lidí, jejichï hlavním kvalifikaãním pfiedpokladem bylo ãlenství v nûkteré politické stranû nebo úzká vazba na ãleny vládnoucí kliky. To má velmi praktick dûsledek proje- 13

10 vující se v prûbûhu mnoha jednání jsou otevfienûj í, kolegiálnûj í, utajují se pouze vûci a informace skuteãnû podstatné, ãasto se sdílejí kontakty na rûzné osobnosti v té ãi oné zemi, dokonce se poskytují písemné dokumenty. BûÏn je neformální kontakt po telefonu nebo em. âím blíïe k sobû jednotlivé zemû mají, tím je tato praxe bûïnûj í, ale tím vût í pozor se také musí dávat na to, kam aï diplomat mûïe ve své otevfienosti a kolegiálnosti zajít. To je jeden z dûvodû, proã se dodrïují nepsaná pravidla, stará snad celá staletí napfiíklad jsou vûci, na které se nemûïete kolegy zeptat, protoïe oba víte, Ïe byste ho pfiivedli do sloïité situace. A nejde jen o banální dotaz typu kde jsi byl vãera veãer, Ïe jsem tû nevidûl u FrancouzÛ na recepci?. Stále také platí, Ïe jsou nûkteré pfiíleïitosti, které jsou obzvlá È vhodné k projednání citliv ch záleïitostí i proto tolik diplomatû hraje tenis nebo golf a b vá ãleny nejrûznûj ích klubû. Jednak dost tûïko seïenete dostatek lidí na fotbalové utkání (nemluvû o vy ím vûku a zdravotním stavu nûkter ch ãlenû sboru), jednak si mezi sety nebo bûhem chûze od jamky k jamce sdûlíte podstatné informace. Nehledû na to, Ïe jsou to také ideální pfiíleïitosti pro seznámení se s vlivn mi pfiedstaviteli politického a ekonomického Ïivota dané zemû. Jsou dokonce evropské zemû, které peãlivû kontrolují, zda jsou jejich diplomaté spoleãensky aktivní, a dovedou klást i nepfiíjemné otázky typu jak to, Ïe nikdo z va eho úfiadu není ãlenem Ïádného klubu?. Práce diplomata je totiï v první fiadû sbûr kontaktû a informací a pro ty je tfieba si chodit, samy za nik m nepfiijdou. Diplomat bez informací je jako ml n bez vody, abych parafrázoval Komenského. TakÏe golf, tenis, bridï, ãlenství v klubech, to v e bych povaïoval za témûfi povinné (i kdyï asi sotva v echno najednou) pro kaïdého, kdo chce diplomatickou práci vykonávat serióznû a kdo chce mít slu né v sledky. Diplomacie je také vysoce formalizovan kontakt a komunikace mezi státy. Formalizovan je pfiedev ím proto, aby se pfiede lo nedorozumûním, chybn m interpretacím slov nebo ãinû a ãasto nepfiíjemn m pfiekvapením. ProtoÏe i dobfie mínûn, ale neãekanû, pfii nevhodné pfiíleïitosti a v nevhodnou chvíli sdûlen návrh mûïe vést k jin m dûsledkûm, neï si tfieba navrhovatel pfiedstavoval. Formálnost ve vnûj ím projevu je také dûleïit m prvkem zabraàování konfliktu. AÈ jsou vztahy mezi státy sebelep í, vïdy je tfieba b t opatrn, citlivû vnímat kontext a chovat se pfiedvídateln m zpûsobem, aby se zabránilo vzniku zbyteãného nedorozumûní nebo dokonce konfliktu. V mimoevropsk ch kulturách i ve stfiedovûké a star í Evropû platilo, Ïe tzv. trïní místa a kfiiïovatky obchodních cest, kde se setkávalo mnoho lidí z rûzn ch kultur, byla místy permanentního míru. Zde bylo moïné jednat i s nepfiítelem, pochopitelnû za souãasného dodrïování etikety a formálních pravidel pro styk s cizinci. V dne ní dobû zdánlivû nic takového neexistuje. Je to opravdu jen zdání, vïdyè co jiného je pûda OSN a nejrûznûj- í mezinárodní konference a dal í setkání? Velice se posílila role multilate- 14

11 rální diplomacie, posílila se i role niï ích diplomatû, ktefií na podobn ch místech pfiipravují pûdu pro setkání na vy ích úrovních. Konferenãní kuloáry se tak stávají vy í v vojovou formou toho, co kdysi pfiedstavovaly trhy a poutû. Na tûchto místech je moïné pomocí formálního kontaktu dospût k neformálnímu dialogu a pfiedkládání netradiãních a pfiekvapiv ch fie ení sloïit ch situací a nebo je moïné také nûjak m pfiekvapiv m krokem otestovat schopnost a odhodlání partnera vést skuteãnû konstruktivní dialog. Tento typ kontaktu také umoïàuje reagovat s urãit m ãasov m odstupem, po zváïení v ech okolností. Formálnost diplomatické praxe je prostû osvûdãen m a obecnû akceptovan m nástrojem. Vede to také k tomu, Ïe diplomatická subkultura pûsobí navenek velmi konzervativnû, jako kdyby mûla staletou setrvaãnost. Pokud by tomu tak ale bylo i ve skuteãnosti, byla by velice silnû omezena schopnost diplomacie dosahovat nûjak ch pozitivních v sledkû v dne ním svûtû, ãasto ovládaném zdánlivou i skuteãnou neformálností. Vedle skuteãné diplomacie, jak ji obyãejnû ukazují média a jak si ji pfiedstavují mnozí laikové, existuje paralelní vnitfiní svût diplomacie, a to doslova na v ech úrovních, od posledního z tajemníkû po ministry a prezidenty. Je to jeden z dûsledkû mimofiádnû poãetn ch kontaktû na v ech úrovních a pfii nesãetn ch pfiíleïitostech. Je to také jedna z pozitivních stránek snadnosti komunikace nejen proto, Ïe k samozfiejmé kvalifikaci diplomata patfií znalost dvou aï tfií jazykû, ale také proto, Ïe dnes existují technické prostfiedky, které jako by ru ily vzdálenosti a ãasová pásma. K tomu pfiipoãtûme obûdy, golfové partie, rybafiení, odpolední kávu nebo noãní sklenku nûãeho jiného, sobotní peãení masa u spoleãn ch pfiátel na zahradû, pfiípadnû i páteãní/sobotní/nedûlní setkání souvûrcû v me itû/synagoze/kostele, pfiestávky mezi jednáními, sluïební cesty po celém svûtû a pfii del í kariéfie ãasté setkání t chï lidí nûkolikrát za Ïivot na rûzn ch místech a obyãejnû ve stále vy ích funkcích. To v echno umoïàuje a ulehãuje navazování neformálních vztahû, lep í osobní poznání a porozumûní. Pak je samozfiejmû snaz í nacházet fie ení problémû a shodu. Na nejvy í úrovni hlav státû se v posledních letech rozmohlo ostentativní demonstrování neformálních a pfiátelsk ch vztahû mezi úãastníky rûzn ch multilaterálních setkání. Vnûj í projev b vá pozoruhodnû uniformní éfové státû a vlád se jako jeden muï (Ïen b vá poskrovnu) obléknou do pfiipraven ch koïen ch bund nebo barevn ch ko ilí a nechají se fotografovat pfied pozadím hor, mofie nebo lesa. Tak jako jsou multilaterální fóra jen v vojovou formou klidov ch zón pravûku a starovûku, nejde ani zde o nic jiného, neï o projev starobylého magického uvaïování, jehoï nejlep í pfiíklad nacházíme v divadle: pfievlekem do kost mu se osoba stává typem, hraje roli, kterou kost m navenek reprezentuje. Politik, kterého jsme zvyklí vidût jen v obleku a kravatû, se pfievlekem do koïené bundy zmûní v rockera, kter se se el s partou kamarádû. Asi jen shodou okolností, a kdyï uï se 15

12 koneãnû se li, projednají i nûjakou nudnou politickou záleïitost. Hlavní ale je demonstrovat t mového a kamarádského ducha. Diplomatická formálnost se setkává s hranou neformálností (o pfievlékání do civilu byli v ichni pfiedem informováni a souhlasili s ním) a oba postoje se blahodárnû ovlivàují. Uniforma obleku se nahradí uniformou ne-obleku, z prezidenta se stane ãlen globálního t mu, zdánlivû se zmûní kontext, ale diskurs zûstává tent Ï dûleïité politické jednání na nejvy í úrovni, jehoï agenda byla pfiedem dlouho domlouvána a jehoï závûry byly diskutovány na nûkolika rozhodovacích úrovních, aby nakonec byly s úãastníky opût pfievleãen mi do pracovního odûvu formálnû a slavnostnû podepsány a sdûleny vefiejnosti. Tak nûjak vypadá vrcholná diplomacie v praxi, resp. ta její ãást, která b vá nejviditelnûj í. Diplomacie je to v echno, je to magie, divadlo, byrokratická suchafiina, nûkdy je to i napínavá ãinnost s nejist m v sledkem. Je to realizace plánû, které vymyslel nûkdo jin a se kter mi je tfieba se ztotoïnit, protoïe bez osobního angaïmá se z ní stává jen suchá kanceláfiská rutina s ãekáním na konec pracovní doby. âlovûk se setká s neobyãejnû pestr m vzorkem lidstva, nûkdy je to povzná ející, jindy ubíjející, ale vïdycky je moïné si z toho odnést nûjaké pouãení. Práce ãeského diplomata není jen plnûní úkolû, ãtení spisû a podepisování doslova stovek dokumentû, konverzace s kolegy, prohánûní míãku po kurtu a pozdnû noãní pfiejídání se na veãefiích, kter m se nedá vyhnout. Je to také komunikace s ústfiedím, a ta nûkdy vyïaduje nejmíà tolik taktu a diplomatické obratnosti, jako sjednání dûleïité mezinárodní smlouvy. Ústfiedí, to je Ministerstvo zahraniãí, v na em pfiípadû Ïertovnû a trochu ironicky pfiezdívané ZÚ Praha, je to také Ministerstvo prûmyslu a obchodu, jsou to obû komory parlamentu a je to samozfiejmû Kanceláfi prezidenta republiky. Doma i v cizinû je tfieba pouïívat mnoho nástrojû a fiemeslná zdatnost uïivatele se odráïí jak na kvalitû jeho vlastní práce, tak také na obrazu, kter o jeho zastupitelském úfiadû mají v ústfiedí. Zkratkovitû se o v sledcích práce ZÚ (zastupitelského úfiadu) uvaïuje jako o v sledcích pûsobení velvyslance, ale ten by bez dobfie vedeného a spolupracujícího t mu byè nepoãetného mnoho nepofiídil. Slovník, kter drïíte v rukou, není Ïádná summa diplomatiae, ale má ambici b t pouïitelnou pfiíruãkou, která odráïí souãasnou diplomatickou praxi a bere v úvahu ãeskou realitu. Nejsme nejvût í a nejv znamnûj í zemí svûta, nikdo od nás neãeká zázraky. Ale mûli bychom b t standardní, racionální a v konnou zahraniãní sluïbou státu, kter zná své priority a umí jít za jejich dosaïením. V em, kdo v tomto smûru pracují, se na tomto místû snaïím zprostfiedkovat informace a vûdomosti, ke kter m jsem se za deset let sluïby dobral. Literatura, kterou jsem pfii práci pouïíval, byla buì uï za- 16

13 staralá, nebo vycházela z úplnû jiného kontextu jen stûïí lze pfiedpokládat, Ïe by nûkdy mûla ãeská zahraniãní sluïba rozsah a pestrost sluïby britské nebo francouzské. Základní pojmy a ãinnosti jsou stejné, ale z dobr ch dûvodû jsem podstatnû men í pozornost vûnoval napfiíklad jemnostem prenegociaãních diplomatick ch aktivit nebo pojmûm funkãním v britském kontextu ãi v kontextu zahraniãní sluïby USA, ale irelevantním v na- em kontextu. Rozhodl jsem se také vyhnout se historick m pojmûm, úmyslnû nejsou uvádûny Ïádné osobnosti (to patfií do sféry moderní i star í historie), úplnû jsem se snaïil vyh bat pokud to bylo moïné bez újmy na porozumûní textu pojmûm z oblasti mezinárodního práva, politologie a moderních dûjin. Práce diplomata není nikdy hotova a slovník také není navïdy uzavfien m souborem textû. Autor bude vdûãn za v echny pfiipomínky, doplàky, korektury a námûty, které by pfiispûly k dal ímu zkvalitnûní textu pro budoucnost. 17

14 18

15 A abecední pofiadí v protokolární praxi zpûsob usazování hostí nebo úãastníkû akce podle abecedy, nikoli podle seniority. Abecední fiazení mûïe b t podle pfiíjmení osoby, podle názvu státu (v ãeské, anglické nebo francouzské abecední fiadû, pfiípadnû v pofiadí podle poãáteãního písmene názvu státu v oficiálním jazyce tohoto státu). Tento zpûsob je s v hodou vyu- Ïíván v ude tam, kde nûjaké pofiadí stanovit musíme, ale chceme se vyhnout moïn m politick m nebo spoleãensk m interpretacím. RÛzné krkolomnûj- í varianty se vyuïívají zejména tehdy, kdyï je vhodné nûkteré úãastníky akce posadit jinam neï vedle sebe. V nûkter ch pfiípadech se pouïívá hyperkorektní forma, abecední pofiádek, ale v opaãném pofiadí. Pokud úãastníci akce sedí u jednoho stolu (napfi. pfii pravideln ch setkáních velvyslancû ãlensk ch zemí EU), je místo hostitele v ãele stolu nebo uprostfied jeho del í strany, abecední pofiadí pak obyãejnû zaãíná po jeho pravé ruce. acte de présence (franc. [akt de présans]) krátká pfiítomnost vedoucího diplomatické mise na spoleãenském podniku ( recepce, koktejl, ãí- e vína); cílem je projevit zdvofiilost vûãi hostiteli a b t zaznamenán jako úãastník. VyuÏívá se v situacích, kdy úãast je sice nezbytná, ale del í pfiítomnost by mohla b t vykládána jako pozitivní gesto vûãi hostiteli, pfiípadnû tehdy, kdy je více spoleãensk ch událostí ve stejném ãase a délku pfiítomnosti na nich je tfieba hierarchizovat podle jejich v znamu nebo pfiizpûsobit jejich zaãátkûm. acting representative (angl. [aktyng reprezentatyv]; v konn zástupce) v souãasné diplomatické praxi, kdy pfievládá angliãtina jako hlavní pracovní jazyk, se jako acting oznaãují ti diplomaté, ktefií po nûjakou dobu zastupují v e postaveného diplomata, pfiedev ím v nûkteré z vedoucích funkcí (acting head of mission, acting high commissioner, acting permanent representative). Viz téï chargé d affaires. ad hoc diplomacie viz diplomacie; kariérní diplomaté ad interim (fiidãeji par interim; lat.), zkrácenû a. i., p. i. za názvem diplomatické funkce ( chargé d affaires a. i.) vyjadfiuje fakt, Ïe dotyãná osoba je funkcí povûfiena doãasnû. 19

16 AD REFERENDUM ad referendum (lat.) formální krok, kter m vyjednavaã pfiedává dosaïenou dohodu s doporuãením ke koneãnému schválení nadfiízenému orgánu, bez nûjï nemûïe nab t platnosti. B vá tomu tak tehdy, kdy k rozhodnutí nebo dohodû do lo bez toho, Ïe by pfiíslu n diplomat mûl konkrétní instrukce a ty naplnil. V sledek je proto podmínûn a podléhá schválení nûkterou vy í instancí. administrativní a technick pracovník, ATP pracovníci diplomatické mise, ktefií zpravidla nemají diplomatick status a nepatfií mezi místní síly. V ãeské zahraniãní sluïbû se vût inou jedná o nûkteré administrativní pracovníky (hospodáfi, úãetní, konzulární referent), sekretáfiky, technick personál (radista, fiidiã, údrïbáfi, kuchafi). Ve v jimeãn ch pfiípadech mohou b t drïiteli diplomatického pasu, kter jim v nûkter ch zemích poskytuje nezbytnou míru ochrany a usnadàuje jejich pfiípadnou evakuaci. Tato kategorie pracovníkû diplomatické mise byla vytvofiena VídeÀskou úmluvou o diplomatick ch stycích, která jim v nûkter ch ohledech poskytuje v sady a imunity jako diplomatûm. Na vût inû ZÚ âr je z praktick ch i finanãních dûvodû poãet ATP minimální, obyãejnû se rekrutují z fiad partnerû diplomatû a samotn ch ATP (napfi. manïel radista a údrïbáfi, manïelka sekretáfika), v mnoha zemích je v hodné nûkteré funkce ATP obsazovat místními silami. advance team (angl. [edvans t m]) vïité oznaãení pro skupinu osob, jeï bûhem pfiíprav náv tûvy hlavy státu nebo jiné vysoce postavené osobnosti cestuje do zemû a jednotliv ch míst, která daná osobnost nav tíví. Úkolem ãlenû a. t. je zjistit na místû skuteãn stav ubytovacích zafiízení, nárokû na dopravu v místû, bezpeãnost a projednat protokolární záleïitosti náv tûvy. Podle úrovnû náv tûvy a nároãnosti pfiípravy se mûní velikost a sloïení a. t. od jedné osoby aï po velmi poãetné t my (napfi. pfii pfiípravách náv tûv prezidentû USA). agréation (franc. [agreasjon]) v minulosti uïívané oznaãení pro udûlení souhlasu s pfiijetím navrïené osoby jako diplomatického zástupce cizího státu; dnes se uïívá pojem agrément. agrément (franc. [agremá], agréation; schválení, souhlas) formální souhlas hlavy pfiijímajícího státu s osobou navrïenou do funkce diplomatického zástupce vysílajícího státu; a. je tfieba vyïádat pro dvû nejvy í kategorie diplomatick ch zástupcû velvyslanec a vyslanec. Bez udûlení a. se podle ustanovení VídeÀské úmluvy o diplomatick ch stycích navrïená osoba nemûïe ujmout funkce. Není vhodné, aby v dobû vyfiizování Ïádosti o a. navrïená osoba cestovala (byè soukromû) do zemû, od které se a. Ïádá. Vysílající stát Ïádá o udûlení a. zpravidla je tû pfied zvefiejnûním jména da- 20

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka2_fin.qxd 7.4.2006 14:06 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 2 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 11. P o k y n obecné povahy

Více

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI Pro vût inu her je potfieba mít tuïku a papír. Jako Ïetony mûïete vyuïívat zápalky. BANK 1 kostka KaÏd hráã obdrïí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo

Více

Detoxikaãní balíãek bioharmoni

Detoxikaãní balíãek bioharmoni Detoxikaãní balíãek bioharmoni Proã má ãlovûk provádût odstraàování toxinû ze svého organismu? Ve starovûku lidé vûdûli jen málo o toxickém pûsobení prostfiedí na ãlovûka. Neznali mikroorganismy, neznali

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 6 ROâNÍK 19 Proã stávkovalo skoro 300 000 zamûstnancû a dal- ích více neï 600 000 hodinovou v straïnou stávku podporovalo? Proti nespravedlivé daàové reformû, která chud m bere a bohat m dává, proti

Více

Několik poznámek ke zdanění derivátů Jan Čapek, Tereza Růžičková. Nad daňovými benefity v roce 2013 Lubomír Janoušek

Několik poznámek ke zdanění derivátů Jan Čapek, Tereza Růžičková. Nad daňovými benefity v roce 2013 Lubomír Janoušek ODBORNÝ DAŇOVÝ ČASOPIS DaÀov 4 2013 EXPERT Několik poznámek ke zdanění derivátů Jan Čapek, Tereza Růžičková Nad daňovými benefity v roce 2013 Lubomír Janoušek Nová právní úprava nestátních neziskových

Více

Srovnávací analýza. Integra. Integrovaný přístup ke zvýšení kvalifikace a zaměstnanosti osob ohrožených sociální exkluzí

Srovnávací analýza. Integra. Integrovaný přístup ke zvýšení kvalifikace a zaměstnanosti osob ohrožených sociální exkluzí Poděkování Centrum pro komunitní práci Moravskoslezského kraje děkuje za spolupráci partnerům projektu Integra, odborné radě projektu, respondentům, osloveným starostům Regionu Poodří i pracovníkům Úřadů

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 2 ROâNÍK 17 BlíÏí se konec druhého roku volebního období a je tfieba zaãít rekapitulovat, co se svazu podafiilo splnit a co je v plánu na roky následující. Sjezd schválil program svazu na léta 2004

Více

obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05

obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05 obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 2005 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05 R_obálka âsú 2005 28.9.2005 23:00 Stránka a ublikace Îeny a muïi v datech

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 7 ROâNÍK 19 Ministr práce zahájil pfiípravu vûcné novely zákoníku práce ustanovením expertního panelu vedeného JUDr. Petrem Bezou kou, PhD. ze Západoãeské univerzity PlzeÀ. Vzhledem k tomu, Ïe pod

Více

Jihoãeský zelený list

Jihoãeský zelený list Číslo 7 červenec 2007 Jihoãeský zelený list Rada jihoãeské krajské organizace Strany zelených Milí čtenáfii, Zatímco minulé ãíslo ovládly pfiíspûvky Petra Draho e, dne ní ãíslo zabral Martin Kolík. Jednou

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 6-7 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 10 2004 Projekty pûstební a tûïební ãinnosti Strategie pouïití krytokofienn ch sazenic V kon funkce odborného lesního hospodáfie Ke stinnosti jedle otázky zûstávají

Více

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 2002 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád stolního tenisu,

Více

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ 9. ORLICKÁ P EHRADA Stfiední a horní Vltava 9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ Patfiíte-li mezi nad ené bruslafie a kachní rybníãek na návsi vám pfiipadá jednotvárn, vydejte se na nejvût

Více

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9 w w w. r m s y s t e m. c z V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 Obsah Na e vize 3 Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Slovo úvodem 6 Základní ukazatele 8 Strategie spoleãnosti 9 2 Zpráva

Více

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA Sazebník EU 9033/1/E MedUNIQA Zdravotní poji tûní - MedUNIQA Obecné informace o systému zdravotnictví v âr V daje na zdravotnictví v âr v roce 2007 ãinily cca 220 mld. Kã. âr má s 87% jeden z nejvy ích

Více

KAPITOLA 1 CO JE TO AGRESE?

KAPITOLA 1 CO JE TO AGRESE? KAPITOLA 1 CO JE TO AGRESE? DÍTù SE MÒÎE SETKAT S MNOHA DRUHY AGRESE. S BITÍM, ZNÁSILNùNÍM ALE I S URÁÎENÍM âi VYHROÎOVÁNÍM. MEZI PROJEVY AGRESE SE POâÍTÁ JAK PO- NIÎUJÍCÍ KRITIKA ZE STRANY PROFESORA âi

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48 OBSAH Úvod 4 Náfiadí a pomûcky 6 Síto a dfievûn rám 8 Materiál 9 Pfiíprava papírové hmoty 10 âerpání 12 Su ení 15 Lití 17 Zdoben papír 19 Barvy 20 Pfiírodní barviva 22 Struktury a pfiísady 24 Otisky 27

Více

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 1998 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád, kter je závazn

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 19 7. DUBNA 2008 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Dne 3. 3. 2008 vyhlásila Rada âmkos stávkovou pohotovost DÛvodem jsou reformy realizované i pfiipravované souãasnou vládou Selhání zastupitelské

Více

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 3 IV. âtvrtletí 2009, VYDÁNO V ÚNORU 2010 PRO OBâANY OBCE ZDARMA âas pfiedvánoãní a ãas svátkû Nepodafiilo se získat dospûlé zpûváky na pfiedvánoãní koncertní

Více

A) Základní cíle a souvislosti Programu

A) Základní cíle a souvislosti Programu Pfiíloha ã. 1 k nafiízení Libereckého kraje ã. 4/2004 Program sniïování emisí Libereckého kraje A) Základní cíle a souvislosti Programu Základním cílem Programu je dosáhnout k roku 2010 doporuãen ch hodnot

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 19 Kdo z vás se dûkladnû zamyslel nad tím, Ïe aãkoli mu stále roste plat, za svoje pfiíjmy si kupuje stále stejné mnoïství zboïí? PovaÏujete nepfietrïitû rostoucí ceny za samozfiejmost,

Více

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky Nejãastûj í otázky Zahrnuje Volvo Blue kontrakt i servis systému vstfiikování AdBlue? Servisní ãinnost, která je spojena s údrïbou systému vstfiikování AdBlue, tzn. práce, materiál a ãi tûní nádrïe, je

Více

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním Kalifornská koãka s maskou Ragdollové dokáïou nadchnout srdce kaïdého milovníka polodlouhosrst ch koãek. Nejen proto, Ïe jejich hustá srst se jedineãnû vlní, kdyï se tato elegantní koãka pohybuje... Navíc

Více

www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE

www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE ZPRAVODAJ OSBD OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUÎSTVO âeská LÍPA www.osbd.cz âíslo 24 KVùTEN 2001 Z OBSAHU: Jarní ShromáÏdûní delegátû Hospodáfisk v sledek roku 2000 Vyúãtování zálohov ch plateb za rok 2000

Více

PORTRÉT PLEMENE. Pfiírodní tvorové slaví úspûchy. Mainská mývalí

PORTRÉT PLEMENE. Pfiírodní tvorové slaví úspûchy. Mainská mývalí Pfiírodní tvorové slaví úspûchy Líbí se vám velké koãky? Tak to by pro vás mohla b t tou pravou mainská m valí. Je velká, silná a robustní. Prakticky Ïádné jiné plemeno nevypadá tak impozantnû. Kocoufii

Více

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE ZPRAVODAJ OSBD OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUÎSTVO âeská LÍPA www.osbd.cz âíslo 21 ÍJEN 2000 Z OBSAHU: Stûhujeme neplatiãe na ubytovnu Vymáhání pohledávek v roce 2000 Zmûna kapaliny v mûfiiãích tepla Termoregulace

Více

B Í L O V I C K É K O L N Í L I S TY P R O Î Á KY, R O D I â E A P Á T E L E K O LY. Vydává vedení Z Bílovice nad Svitavou v listopadu 2010

B Í L O V I C K É K O L N Í L I S TY P R O Î Á KY, R O D I â E A P Á T E L E K O LY. Vydává vedení Z Bílovice nad Svitavou v listopadu 2010 B Í L O V I C K É K O L N Í L I S TY P R O Î Á KY, R O D I â E A P Á T E L E K O LY Vydává vedení Z Bílovice nad Svitavou v listopadu 2010 Na e v borné v sledky v testování úrovnû v uky Pfiístavba uãeben

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Celkový pohled na výrobek Prosévačky kompostu a substrátu typ: PKS 1 Výrobce: STS

Více

Alternativy kurzové politiky v období pfied vstupem do eurozóny: empirická anal za

Alternativy kurzové politiky v období pfied vstupem do eurozóny: empirická anal za DT: 338.23:336.748 klíčová slova: přistupující země kurzový režim empirická analýza Alternativy kurzové politiky v období pfied vstupem do eurozóny: empirická anal za Ray BARRELL Dawn HOLLAND Kateřina

Více

Klaus-D. Hänsgen. hts. HTS - Hogrefe TestSystem 3.8. UÏivatelská pfiíruãka. První ãeské vydání

Klaus-D. Hänsgen. hts. HTS - Hogrefe TestSystem 3.8. UÏivatelská pfiíruãka. První ãeské vydání Klaus-D. Hänsgen hts HTS - Hogrefe TestSystem 3.8 UÏivatelská pfiíruãka První ãeské vydání Vydalo Testcentrum, Praha 2003 Hogrefe-Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen 2002 1. ãeské vydání 2003 Îádná ãást tohoto

Více

Mazda5. Internet: www.mazda.cz www.mazda.sk

Mazda5. Internet: www.mazda.cz www.mazda.sk Mazda5 V zájmu neustálého v voje sv ch v robkû si spoleãnost Mazda Motor Europe vyhrazuje právo provedení zmûn specifikací a v bavy. Barevné odstíny a ãalounûní uvedené v této broïufie se mohou od aktuálních

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_FRED_Cons@- -0-00 :58 Pagina Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí /99 0 00 Praha, âeská republika Tel: (+0) 7 77 Fax: (+0) 7 0 www.indesit.cz Modrá linka: 80 800 0 Ed. 05/0 - Printed

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 18 Vzhledem k tomu, Ïe máme uzavfieny celkové v sledky za první pololetí leto ního roku a víme, co nás je tû letos ãeká, lze se k v sledkûm hospodafiení svazu vyjádfiit uï v této dobû. Vláda

Více

Smlouva mandátní a smlouva komisionářská

Smlouva mandátní a smlouva komisionářská DAŇ Z PŘÍJMŮ REKODIFIKACE PRÁVO PODNIKÁNÍ JUDIKATURA Dopady NOZ do zdaňování nemovitých věcí v roce 2014 Rekodifikace soukromého práva od 1. 1. 2014 Smlouva mandátní a smlouva komisionářská Dopady pravidla

Více

Z televizní historie, ATO v ãasové pfiímce. V roãní valná hromada 2002 ve fotografii

Z televizní historie, ATO v ãasové pfiímce. V roãní valná hromada 2002 ve fotografii A S O C I A C E T E L E V I Z N Í C H O R G A N I Z A C Í 5 let ATO 1 9 9 7-2 0 0 2 I. Úvodem II. III. IV. Z televizní historie, ATO v ãasové pfiímce Kdo je kdo v ATO âlenská základna V. Jak se mûfií sledovanost

Více

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáře nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

zapomněli na prosté radosti přírody a přírodní magie.

zapomněli na prosté radosti přírody a přírodní magie. D T a j e m s t v í m a g i e d Ve stále materialističtější společnosti mnozí z nás zapomněli na prosté radosti přírody a přírodní magie. Když dnes někomu řeknete, že se zajímáte o magii, zpravidla zareaguje

Více

âeská republika, Ministerstvo pro místní rozvoj 2004>2006 Národní rozvojov plán

âeská republika, Ministerstvo pro místní rozvoj 2004>2006 Národní rozvojov plán âeská republika, Ministerstvo pro místní rozvoj 2004>2006 Národní rozvojov plán Národní rozvojov plán Redakãní uzávûrka: bfiezen 2003 Zpracoval: kolektiv pracovníkû odboru integrace a strukturálních fondû,

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ FORUM CZ Pavel HroboÀ Tomá Macháãek Tomá Julínek Tato publikace navazuje na principy zmûny systému zdravotnictví v

Více

Použití ustanovení o odloženém vzniku společenství

Použití ustanovení o odloženém vzniku společenství Vy lo 21. 11. 2007 11/2007 VERLAG DASHÖFER Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek Text ustanovení Použití ustanovení o odloženém vzniku

Více

Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi. Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno

Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi. Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno 1 Kancelář ředitele Figginse, pondělí ráno Rachel Berryová se jen na chvilku zastavila pfied dvefimi kanceláfie fieditele Figginse, aby si povytáhla podkolenky a uhladila boky man estrové suknû. Její rûïovo-zelen

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY:

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: 1VFE - 14, 1VF - 56 IAL, 1VF - 56 IX, 1VFG - 25 I MC 2 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí Haló! Já jsem Va e myãka nádobí. Av ak pfied tím neï mne

Více

Základní znalosti o upevàování

Základní znalosti o upevàování kotev a hmoïdinek Jak pfii projektování, tak pfii montáïi, ale i pfii prodeji a zákaznickém servisu je dûleïité znát základní podmínky, které mají vliv na pouïití a v bûr vhodn ch hmoïdinek. Proto pfiiná

Více

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A B C D E F G H I L Knoflík termostatu Knoflík ãasového spínaãe Svûtelná kontrolka Knoflík pro volbu funkcí Sklenûná dvífika Spodní topné tûleso Ro t Plech na peãení Tvarovan ro

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 3793/2007-0000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 203 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 37193/2007-10000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

P EHLEDNÁ TABULKA. Poloha ro tu a pfiíslu enství Poznámky/Rady. Poloha knoflíku termostatu. Poloha knoflíku pro volbu funkcí.

P EHLEDNÁ TABULKA. Poloha ro tu a pfiíslu enství Poznámky/Rady. Poloha knoflíku termostatu. Poloha knoflíku pro volbu funkcí. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A knoflík termostatu B knoflík ãasového spínaãe C svûtelná kontrolka D knoflík pro volbu funkcí E sklenûná dvífika F spodní topné tûleso G ploch ro t H plech na peãení I tvarovan

Více

UCZ/B/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást

UCZ/B/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní

Více

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ CZ Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X MYâKY NÁDOBÍ VáÏen zákazníku, dûkujeme Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní myãku nádobí, která zaruãuje vysokou jakost, v borné uïitné

Více

Vtom se detektiv odmlãel. Z hlavní brány vûzení 1 La Santé vyrazil vûz, zlovûstn vûz. Lidé smekali. Napínali zrak A bulvárem se náhle rozhostilo

Vtom se detektiv odmlãel. Z hlavní brány vûzení 1 La Santé vyrazil vûz, zlovûstn vûz. Lidé smekali. Napínali zrak A bulvárem se náhle rozhostilo Vtom se detektiv odmlãel. Z hlavní brány vûzení 1 La Santé vyrazil vûz, zlovûstn vûz. Lidé smekali. Napínali zrak A bulvárem se náhle rozhostilo ticho VÛz, taïen cválajícím konûm, minul detektiva s novináfiem,

Více

Sports Leitfaden_02_06_CZ_ohne_ts_logo.qxd 21.05.2007 12:34 Uhr Seite 1 I N F O R M A C E S P O R T S

Sports Leitfaden_02_06_CZ_ohne_ts_logo.qxd 21.05.2007 12:34 Uhr Seite 1 I N F O R M A C E S P O R T S Sports Leitfaden_02_06_CZ_ohne_ts_logo.qxd I N F O 21.05.2007 R 12:34 Uhr M Seite 1 A C E SPORTS Sports Leitfaden_02_06_CZ_ohne_ts_logo.qxd 21.05.2007 12:34 Uhr Seite 2 1. Produkty pro aktivní lidi Exklusivnû

Více

Tato kniha je vûnována v em ne ÈastníkÛm, ktefií nemû- Ïou pfiibrat, aè dûlají co dûlají.

Tato kniha je vûnována v em ne ÈastníkÛm, ktefií nemû- Ïou pfiibrat, aè dûlají co dûlají. Tato kniha je vûnována v em ne ÈastníkÛm, ktefií nemû- Ïou pfiibrat, aè dûlají co dûlají. Upozornûní: V echny míry, váhy a citace uvedené v této knize jsou pouze pfiibliïné, tak jak si je autor ve svém

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA

Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA V eobecné pojistné podmínky EU 2141/1/E V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 V eobecné pojistné podmínky poji tûní majetku pro pfiípad po kození nebo zniãení

Více

Hospodafiení - komentáfiem a v ãíslech

Hospodafiení - komentáfiem a v ãíslech INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 2 III. âtvrtletí 2009 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Pfiíjmy 6 860 300,- 5 119 627,- V daje 7 098 000,- 4 305 195,- Stav bûïného úãtu k 30.9.2009 792 404,24 Kã Nenechte

Více

Ragdol PORTRÉT PLEMENE. S hadrov mi panenkami nemá tato jemná kráska nic spoleãného. 20 Na e KOâKY 8/04

Ragdol PORTRÉT PLEMENE. S hadrov mi panenkami nemá tato jemná kráska nic spoleãného. 20 Na e KOâKY 8/04 S hadrov mi panenkami nemá tato jemná kráska nic spoleãného Ragdol Tohoto impozantního kocoura plemene ragdol zdobí nádherná srst, která vyïaduje pravidelnou péãi. 20 Na e KOâKY 8/04 AÈ dáváme osobnû pfiednost

Více

TÉMA MùSÍCE. A jak je to u vás doma? Kočka v posteli?

TÉMA MùSÍCE. A jak je to u vás doma? Kočka v posteli? A jak je to u vás doma? Kočka v posteli? Pro jednoho je to symbolem útulného poleïení, druhému z takové pfiedstavy vstávají v echny vlasy na hlavû. Koãky v posteli? V této otázce se názory rozcházejí.

Více

Pfiiná íme dûvûru spolehlivou sterilizací. Technologií k jistotû

Pfiiná íme dûvûru spolehlivou sterilizací. Technologií k jistotû Zku ební balíãky BROWNE TST pro B-D zkou ku Podle âsn EN 554 se zkou ka prûniku páry provádí na zaãátku kaïdého pracovního dne, jestliïe do sterilizaãního procesu patfií i odstranûní vzduchu z v robku

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG. Obalená elektroda & WIG DC

TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG. Obalená elektroda & WIG DC TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG Obalená elektroda & WIG DC Od této doby je inteligence mírou v ech vûcí ÚVODEM Rezonanãní inteligence - Nov standard svafiovací techniky Pfiedstavte

Více

Jednoduché LOUTKY. Kamila Skopová Alena Vondru ková

Jednoduché LOUTKY. Kamila Skopová Alena Vondru ková Jednoduché LOUTKY Kamila Skopová Alena Vondru ková Kamila Skopová, Alena Vondru ková Jednoduché loutky Vydala Grada Publishing, a.s., U PrÛhonu 22, Praha 7, obchod@gradapublishing.cz, www.grada.cz, tel.:

Více

Prezident republiky poprvé na sjezdu âssd

Prezident republiky poprvé na sjezdu âssd 2 trend Václav Klaus: Jednání nejstar í demokratické politické strany povaïuji za dûleïité Prezident republiky poprvé na sjezdu âssd Pane pfiedsedo, váïené delegátky a delegáti, dûkuji za opûtovné pozvání

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

REGIONÁLNÍ MULTIPLIKAâNÍ EFEKT JAKO INDIKÁTOR LOKÁLNÍHO ROZVOJE

REGIONÁLNÍ MULTIPLIKAâNÍ EFEKT JAKO INDIKÁTOR LOKÁLNÍHO ROZVOJE Ekonomie REGIONÁLNÍ MULTIPLIKAâNÍ EFEKT JAKO INDIKÁTOR LOKÁLNÍHO ROZVOJE Jaroslav Macháãek, Hana Silovská, Gabriela íhová, Petr Jílek Úvod do problematiky Takov typ místní ekonomiky, kter je zaloïen na

Více

13. ROâNÍK IV. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

13. ROâNÍK IV. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 13. ROâNÍK IV. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Zaãala zima a blíïí se konec roku 2007 a tím i bilancování uplynulého roku a stanovení plánû na dal

Více

OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût

OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût Nová generace systémové techniky budov: praktická, uživatelsky přívětivá, spolupracující. EGS Systémy instalaãních pfiístrojû S OBO pracují

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 4 ROâNÍK 17 V â Í S L E : Revizní komise OS UNIOS informuje (str. 3) DaÀ z pfievodu nemovitosti (str. 4) Z jednání sjezdu (str. 5) Odboráfii k volbám Nebylo to moïné pfiehlédnout. BlíÏící se parlamentní

Více

PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13

PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13 OBSAH Úvod 2 PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13 STARTOVACÍ BYTY 14 Kontakt k startovacím bytûm 14 MùSTSKÉ BYTY

Více

docházelo opakovanû pfii postupném rozvírání piãek hákû.

docházelo opakovanû pfii postupném rozvírání piãek hákû. BOZP & PO VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi Praha květen 2008 Odborné nakladatelství technické literatury 5/2008 Setkání u pfiíleïitosti Mezinárodního vzpomínkového dne Na

Více

TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. V roãní zpráva 2006

TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. V roãní zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah Úvod 6 O Spoleãnosti 8 Vznik Spoleãnosti a její historie 8 Produkty a sluïby 10 Wholesale 18 Strategie pro hospodáfisk rok 2007 19 Zpráva nezávisl ch auditorû a úãetní závûrka

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

JAK CÍLEK LÍDU NA EL. Franti ek Skála

JAK CÍLEK LÍDU NA EL. Franti ek Skála JAK CÍLEK LÍDU NA EL Franti ek Skála Cilek v8.indd 1 10/18/06 9:51:19 AM edice Modr slon svazek 18 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena Meander,

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_207_VES_07 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Sociokulturní kompetence jako souèást popisù úrovní èeského jazyka

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Sociokulturní kompetence jako souèást popisù úrovní èeského jazyka Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Sociokulturní kompetence jako souèást popisù úrovní èeského jazyka Výuka cizím jazykùm v dy tradiènì sestávala z uèení poznatkùm z gramatiky a z

Více

Úvod do cuttingu KdyÏ zadáte slovo cutting do. internetového vyhledávaãe ãeského ãi zahraniãního, v echny nalezené odkazy se t kají fiezání,

Úvod do cuttingu KdyÏ zadáte slovo cutting do. internetového vyhledávaãe ãeského ãi zahraniãního, v echny nalezené odkazy se t kají fiezání, 28 Svět koní 6/2007: Reportáž Text Martina Malinová, foto Kristýna Znamenáčková Úvod do cuttingu KdyÏ zadáte slovo cutting do internetového vyhledávaãe ãeského ãi zahraniãního, v echny nalezené odkazy

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz sporty známé i neznámé František Táborský GRADA PUBLISHING Franti ek Táborsk SPORTOVNÍ HRY Základní pravidla organizace historie Vydala Grada Publishing,

Více

V HODINĚ MEZI PSEM A VLKEM

V HODINĚ MEZI PSEM A VLKEM V HODINĚ MEZI PSEM A VLKEM Jan Pohribný zúročil sedmnáct let fotografování posvátných míst prastarých kultur v knize Magic stones (Magické kameny). Přestože je autor známý spíše svými subjektivními interpretacemi

Více

UCZ/B/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást - UCZ/B/10

UCZ/B/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást - UCZ/B/10 dne uzavfiení pojistné smlouvy. Dnem doruãení v povûdi poãíná bûïet osmidenní v povûdní lhûta, jejímï uplynutím poji tûní zaniká. 6.2.3. Pojistitel nebo pojistník mohou poji tûní vypovûdût do 3 mûsícû

Více

VyuÏijte moïnosti získat grant

VyuÏijte moïnosti získat grant Z OBSAHU TOHOTO âísla Pfiidûlování sociálních dávek bude pfiísnûj í (str. 3) Obãané se obracejí se sv mi problémy na úfiedníky (str. 4) ZvaÏujete stavbu rodinného domu? (str. 5) OvlivÀuje negativnû zdraví

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE ZPRAVODAJ OSBD OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUÎSTVO âeská LÍPA www.osbd.cz âíslo 22 PROSINEC 2000 VÁÎENÍ DRUÎSTEVNÍCI, konãí rok 2000 a my vám chceme touto cestou popfiát do nastávajícího roku 2001 i do zaãátku

Více

katalog 112verze 3.5.2005 7:18 Stránka 1 Spím, spí, spíme... ... dobfie a zdravû. ... a co Vy?

katalog 112verze 3.5.2005 7:18 Stránka 1 Spím, spí, spíme... ... dobfie a zdravû. ... a co Vy? katalog 112verze 3.5.2005 7:18 Stránka 1 Spím, spí, spíme...... dobfie a zdravû.... a co Vy? katalog 112verze 3.5.2005 7:18 Stránka 2 Sleeping Time Latex - osvûdãená klasika... Pfiírodní materiály odedávna

Více

Vybrané aspekty nezaměstnanosti v souvislosti s evropskou integrací

Vybrané aspekty nezaměstnanosti v souvislosti s evropskou integrací ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY Teze k diplomové práci: Vybrané aspekty nezaměstnanosti v souvislosti s evropskou integrací Autor diplomové

Více

ŠkodaAutorádio MS 202

ŠkodaAutorádio MS 202 www.skoda-auto.cz www.skoda-auto.com Autorádio MS 202 Škoda Auto 08.03 ŠkodaAutorádio MS 202 OBSAH P EHLED 2 NÁVOD VE ZKRATCE 3 DÒLEÎITÉ POKYNY 4 PROVOZ RÁDIA 5 PROVOZ KAZETOVÉHO P EHRÁVAâE 12 NASTAVENÍ

Více

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova č. 2/2009 Konec starého a počátek nového roku je pro nás pro všechny příležitostí, abychom popřáli rodinným příslušníkům, přátelům a známým. Dovolte, abych i já Vám všem jménem zaměstnanců Luxoru Poděbrady

Více

Povinnosti a odpovědnost jednatelů a ředitelů s. r. o.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací... str.

Povinnosti a odpovědnost jednatelů a ředitelů s. r. o.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací... str. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Povinnosti a odpovědnost představenstva, dozorčí rady a vedení a. s.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací...str. 108 Povinnosti a odpovědnost jednatelů

Více

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Metodický sešit pro učitele. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Metodický sešit pro učitele. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy MĚĎ je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK Metodický sešit pro učitele Pfiedmluva Odborná instalace mûdûn ch trubek prezentovaná uãebnicí V ukov

Více

VÍDE BUDAPE Ë BRATISLAVA BRNO BUKURE Ë SPOJUJEME TECHNIKU, KVALITU A SERVIS. www.thonauer.com

VÍDE BUDAPE Ë BRATISLAVA BRNO BUKURE Ë SPOJUJEME TECHNIKU, KVALITU A SERVIS. www.thonauer.com VÍDE BUDAPE Ë BRATISLAVA BRNO BUKURE Ë SPOJUJEME TECHNIKU, KVALITU A SERVIS www.thonauer.com O firmû Thonauer Company Profile JiÏ témûfi 20 let nabízí firma THONAUER Know-how, rychlost a spolehlivost.

Více

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková)

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) OBSAH Úvod 4 Materiály 6 Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) 8 Rozkvetlé vûtviãky 9 Narcisy 11 Chryzantémy 12 RÛÏe 14 Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) 16 Vystfiihované kvûty

Více

Descartesovy ceny 2007: Tým z Univerzity Karlovy součástí konsorcia, které získalo Descartesovu cenu za projekt HESS

Descartesovy ceny 2007: Tým z Univerzity Karlovy součástí konsorcia, které získalo Descartesovu cenu za projekt HESS 1/2007 Descartesovy ceny 2007: Tým z Univerzity Karlovy součástí konsorcia, které získalo Descartesovu cenu za projekt HESS GMES mladší sourozenec Galilea Problematika financování projektů 7. RP Témata

Více