Ètvrtletník - Zima Cestování Zdraví Automobily Domov & Rodina. Web invoicing. Mobilní diagnostika v akci. Pojistná událost léta 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ètvrtletník - Zima 2009. Cestování Zdraví Automobily Domov & Rodina. Web invoicing. Mobilní diagnostika v akci. Pojistná událost léta 2009"

Transkript

1 Ètvrtletník - Zima 2009 Cestování Zdraví Automobily Domov & Rodina Web invoicing Mobilní diagnostika v akci Pojistná událost léta 2009 Letní sezóna v Europ Assistance Pojištìní asistenèních služeb AutoHelp - pomoc na cestách

2 2 Webinvoicing Rychlá bezpapírová kanceláø Dne jsme zahájili provoz nové webové aplikace pro zadávání faktur èeských a slovenských dodavatelù. Webinvoicing umožòuje dodavateli zjednodušené zadání faktury za asistenèní zásah na základì již zaslané garance. Systém Webinvoicingu Po pøihlášení do systému se dodavateli zobrazí veškeré zaslané garance. V aplikaci je možné data filtrovat a hledat podle nìkolika parametrù (RÈ, data poskytnuté služby, èísla pøípadù, typu vozu...). Po zadání požadovaných nebo i pøedpøipravených informací se automaticky zkontrolují garantované parametry maximální výše garance ceny na km, na den, maximální poèet ujetých km pøíp. dnù zapùjèení náhradního vozidla. Na základì této kontroly se následnì vytvoøí faktura v PDF formátu. Seznam vystavených faktur má dodavatel stále k dispozici. V pøípadì nesouhlasu garantovaných parametrù je dodavatel oprávnìn vyjednat zmìnu garance s asistenèní službou, pokud jsou k tomu uvedeny objektivní dùvody. Takto vytvoøené faktury se automaticky pøenášejí do úèetního SW Europ Assistance a jsou neprodlenì automaticky zasílány k úhradì na bankovní úèet. Výhody Webinvoicingu Pro dodavatele tento systém znamená úsporu papírové agendy, nákladù poštovného a urychlení procesu úhrady. Zabezpeèená aplikace je dalším krokem Europ Assistance k úplné bezpapírové kanceláøi v rámci projektu sociální zodpovìdnosti. Zároveò naplòuje jednu z pìti hlavních hodnot Europ Assistance, kterou je inovativní pøístup. Pøeji Vám pøíjemné užívání našeho nového produktu. Lenka Sedláková finanèní øeditelka Vítáme nové klienty I ve druhé polovinì roku 2009 jsme zaèali nìkolik nových významných spoluprací. Jsme rádi, že Vám mùžeme prezentovat klienty i služby, které pro nì budeme zajiš ovat. Partnerem Europ Assistance se stává nejvìtší pojiš ovna v Èeské republice. Pro Èeskou pojiš ovnu zajiš ujeme od služby domácí a právní asistence. Od zaèneme spolupracovat i v oblasti asistence a likvidace pojistných událostí pro cestovní pojištìní. Direct Pojiš ovna, a.s. je jedinou pojiš ovnou na èeském trhu, která své produkty nabízí výhradnì prostøednictvím pøímých prodejních kanálù, tedy pøes telefon a internet. Od zaèátku své pùsobnosti se zamìøuje na pojištìní automoto segmentu a novì i na pojištìní domácnosti a nemovitostí. A právì oblasti pojištìní majetku se týká nové partnerství. Europ Assistance zajiš uje pro klienty Direct pojiš ovny od služby domácí asistence. Od poskytuje Europ Assistance asistenèní služby pro všechny novì prodané vozy znaèek FIAT, Alfa Romeo, Lancia a FIAT Professional. Tato zakázka nám umožòuje významnì rozšíøit podíl služeb na trhu nových vozù v ÈR i na Slovensku. Jsme rádi, že se v rámci této zakázky mùžeme podílet i na zajištìní nìkolika dalších doprovodných služeb napøíklad z oblasti asistence pro koncernové modely FIAT Ducato èi Camper. S naším dlouholetým partnerem, pojiš ovnou Generali jsme pøipravili nový asistenèní produkt Testament, který je souèástí nabídky životního pojištìní. Generali Slovensko se stala první pojiš ovnou nabízející v rámci pojištìní komplexní pomoc pøi úmrtí pojištìného. Hyundai Motor Czech patøí mezi nejvýznamnìjší dovozce vozù na èeský a slovenský trh. Otevøením nošovického výrobního závodu se vozy Hyundai ještì více zapsaly do povìdomí domácích klientù. Od jsou všechny vozy i10, i20 a i30 prodávány s pìtiletou plnou zárukou, která je zajiš ována ve spolupráci s Europ Assistance. Slovo øeditele Milí partneøi, asistenèní a pojistný sektor prochází neustálým dynamickým vývojem. Všechny spoleènosti, které na tìchto pulsujících trzích chtìjí uspìt, se tomuto tempu musí plnì pøizpùsobit èi jej pøekonat. My nyní pøicházíme s pøedstavením nového newsletteru, jehož prostøednictvím bychom Vás rádi ujistili o tom, že se na aktuálnost naší nabídky mùžete vždy spolehnout. I touto novou zajímavou cestou Vám budeme sdìlovat významné posuny naší spoleènosti a zejména pak pøedstavovat produktové a procesní inovace. Vše s cílem posílit Vaše pozice a konkurenceschopnost na Vašich trzích. Pro Europ Assistance inovace znamenají poslání a každodenní souèást závazkù k našim klientùm. I dále tak mùžete vsadit na náš enthusiasmus a tìšit se na naši motivaci pøi pøedstavování nových konceptù. Navzdory globální ekonomické a finanèní krizi zaznamenala také v tomto roce naše spoleènost rekordní rùst a významnì tak pøedstihla tempo rùstu èeského asistenèního trhu. V prvním vydání se dále zamìøíme na právì skonèenou letní turistickou sezónu a také na pøedstavení nìkolika nových produktù i trendù asistenèního odvìtví. Držíte v ruce první èíslo našeho newsletteru. Zùstáváme plnì k dispozici pro Vaše pøipomínky, komentáøe i hodnocení. Pøeji pøíjemné chvíle pøi ètení Assistance news. Josef Woerner, øeditel

3 Rozhovor s MUDr. Davidem Kostkou ZP M A Mezi významné nové zákazníky Europ Assistance se v letošním roce zaøadila Zdravotní pojiš ovna METAL ALIANCE. Pro ZP M A zajiš ujeme služby specializovaného call centra s cílem zavést v období funk- MUDr. David Kostka èní projekt integrované péèe. O krátký rozhovor jsme požádali námìstka generálního øeditele ZP M A pro zdravotní politiku MUDr. Davida Kostku, MBA. Jaké jsou základní oblasti spravované zdravotním úsekem Vaší pojiš ovny? Základní èinností našeho úseku je smluvní politika resp. zdravotní politika ZP M A. V praxi to znamená zajištìní kvalitní a dostupné zdravotní péèe pro všechny své pojištìnce. Smluvní politika vychází z potøeb pojistného kmene ZP M A a dále ze stávající situace v èeském zdravotnictví. Pøi zajiš ování zdravotní péèe pro své pojištìnce vychází pojiš ovna zejména z následujících kritérií: splnìní základních formálních i vìcných parametrù (kvalifikace, technické a pøístrojové vybavení apod.) kritérií kvality hustoty sítì zdravotnických zaøízení obdobné nebo stejné odbornosti v místì ve vazbì na poèty klientù ZP M A se zohlednìním regionálních specifik (posouzení dostupnosti v dané oblasti) Sledování kvality ZP M A využívá jako: možnost zajistit pro své pojištìnce poskytování zdravotní péèe na co možná nejvyšší dostupné úrovni prostøedek pro poskytnutí ucelených informací o jednotlivých zdravotnických zaøízeních, které pojištìncùm pomohou pøi výbìru nejvhodnìjšího zaøízení úèinný tlak na zdravotnická zaøízení prostøednictvím zaøazení do spektra poskytovatelù, u kterých ZP M A nakupuje zdravotní péèi.tím jsou pro tato zaøízení jasnì garantovány podmínky (objem, výše úhrad apod.), které umožòují poskytovat péèi ve vyšší kvalitì Je dle Vašeho názoru zdravotní pojištìní v rámci veøejného sektoru z pohledu kvality poskytovaných služeb odlišné od bìžného standardu služeb komerèních pojiš oven? Zcela urèitì. Systém veøejného zdravotního pojištìní je do znaèné míry omezen legislativnì. Stávající zákonná úprava nedává prakticky možnost více pracovat s klienty (napø. segmentovat je a rozlišit nabídku), možnost provádìt služby na míru je tak oproti komerèním pojiš ovnám více omezená. Základním pro- blémem se jeví skuteènost, že dosud nebyl jednoznaènì stanoven standard léèby. Tím by se napøíklad oddìlila zdravotní péèe plnì hrazená z prostøedkù veøejného zdravotního pojištìní od péèe, u které by byla nutná finanèní spoluúèast popø. plná úhrada. Jak hodnotíte implementaci první etapy služeb projektu integrace péèe? První etapa služeb, tj. analýza a centralizace komunikace s klienty a pøíprava na zavádìní služeb, které v blízké budoucnosti umožní smìrování klientù do sítì našich smluvních poskytovatelù, probìhla naprosto bez problémù. Výsledkem je výrazné zvýšení spokojenosti a to jak ze strany pojištìncù, tak pracovníkù ZP M A. Jsem rád, že jsme vybrali partnera, který plnì vyhovuje našim pøedstavám a na kterého se lze za všech okolností spolehnout. Pracovníci Europ Assistance ochotnì vycházejí vstøíc našim požadavkùm na rozšíøení poskytovaných služeb, velmi rychle reagují na zmìnu nabídek bonusù pro naše klienty. Na èinnosti Europ Assistance si cením zejména to, že: projekt implementace call centra byl splnìn a postupnì jsou naplòovány pøedstavy Europ Assistance i ZP M A o jeho smìrování a fungování, nicménì jsme stále ještì na zaèátku a hodnotit spoleènì musíme až výsledek, kterým bude postupná realizace projektu integrované péèe pro všechny pojištìnce ZP M A øešení integrované péèe nabízené Europ Assistance se od jiných potencionálních dodavatelù liší zejména tím, že je reálné a realizovatelné nenásilná forma projektu, kdy sázíme na komunikaci a prùzkum trhu tj. ochoty daného lékaøe (ZZ) k objednávání, sledování frekvence návštìv, požadovaných vyšetøení apod., je hodnocena našimi dalšími partnery kladnì Co vy osobnì vidíte jako nejvýznamnìjší cíl spolupráce s Europ Assistance? Cílem je zavedení systému integrované péèe do praxe v rámci ZP M A tak, aby došlo k postupnému smìrování našich pojištìncù do zdravotnických zaøízení, kde budeme vidìt z naší strany nejvìtší pøidanou hodnotu pro pojištìnce (mìøeno pøes kvalitu) a pro ZP M A (mìøeno pøes vynaložené finanèní prostøedky a jejich úspory). Èeská asociace asistenèních spoleèností Sektor asistenèních služeb zaznamenal v minulém roce velice významný a historický moment. Po témìø dvouletém úsilí a hledání spojujících prvkù mezi konkurenèními subjekty formálnì vznikla Èeská asociace asistenèních spoleèností. Ta je sdružením významných komplexních asistenèních spoleèností pùsobících na èeském trhu. Zakládajícími èleny asociace jsou Axa Assistance CZ, s.r.o., Euroalarm Assistance Prague, s.r.o., Europ Assistance, s.r.o, Global Assistance, a.s. a Mondial Assistance, s.r.o. Èlenové asociace jsou smluvními partnery nejvìtších èeských pojiš oven. Zaujímají rozhodující místo též pøi poskytování asistenèních služeb motorovým vozidlùm a øidièùm ve spolupráci s výrobci, dovozci a prodejci vozidel, leasingovými spoleènostmi a dalšími korporátními obchodními partnery. Spoleèný cíl Zámìrem èlenù sdružení je pøedevším vyvíjet spoleèné úsilí pøi vytváøení všestranných metodických, technických a administrativních pøedpokladù pro rozvoj rozmanitých asistenèních služeb ve prospìch široké klientely, sledovat vývoj stávajících i perspektivních oblastí asistenèních služeb, koordinovat pøípravu stanovisek sdružení k otázkám spoleèného zájmu, hájit a spoleènì prosazovat oprávnìné zájmy èlenù a spolupracovat s orgány a institucemi státní správy, dalšími státními i mezinárodními subjekty, jinými profesními sdruženími a dalšími organizacemi. Èleny prezidia ÈAAS byli zvoleni Ing. Miroslav Doležal (prezident), Ing. Petr Bold a Josef B. Woerner, MBA (viceprezidenti). Tìšíme se na vzájemnou spolupráci! 3

4 Mobilní diagnostika v akci Spoleènost Europ Assistance spolupracuje s dánským výrobcem nové technologie MobilScan, která spolehlivì v terénu diagnostikuje poruchu na nepojízdném vozidle. Oproti existujícím technologiím je hlavní výhodou MobilScanu jednoduchost a univerzální použití pro vozidla od rùzných výrobcù. Jak MobilScan funguje? Hlavním HW komponentem je OBD adaptér, který komunikuje s øídicí jednotkou motoru skrze konektor umístìný u sedadla øidièe. Ten vyšle signál pøes Bluetooth do mobilního telefonu s GPRS pøipojením, který disponuje SW aplikací MobilScan. Na displeji mobilního telefonu tak vidíme kód poruchy. Specializovaný technik vyhodnotí kód poruchy a ur- èí následný postup, zda je možné vozidlo opravit na místì, vymazat poruchový kód jako nerelevantní nebo zda je nutné zajistit odtahovou službu do servisu k další diagnostice. V pøípadì vymazání poruchového kódu okamžitým zpìtným postupem zadá pøes mobilní telefon pøíkaz do OBD adaptéru, který následnì vymaže poruchu na øídicí jednotce. Pøínos pro klienta V první øadì se zvýší poèet poruch odstranìných na místì a tím pádem plynulost a rychlost uvedení vozidla do provozu. Z dlouhodobého hlediska se sníží náklady na asistenèní služby a riziko ztráty dat pøi zásahu na místì. Všechny informace o zásahu jsou automaticky uložené v zabezpeèené webové aplikaci, mohou být zpøístupnìné napø. domovskému servisu klienta. Testování technologie a plán pro náš trh Technologií MobilScan disponuje 400 zásahových vozidel na nejvìtším trhu našeho regionu v Itálii. Pokud se technologie osvìdèí, bude v pøíštím roce rozšíøena i na ostatní trhy vèetnì Èeské republiky a Slovenska. Oznaèení partnerù Od èervna 2009 se mùžete setkávat s novým oznaèením našich vybraných partnerù pro oblast automobilové i domácí asistence. Toto oznaèení se objeví ve dvou velikostech na kapotách automobilù èi provozovnách smluvních partnerù v Èeské i Slovenské republice. 4

5 Výsledky skupiny za rok 2008 Claude Tendil, pøedseda dozorèí rady Europ Assistance Group a Martin Vial, generální øeditel Europ Assistance Group mohli pøi prezentaci výsledkù skupiny Europ Assistance za rok 2008 oznámit pokraèování rùstu konsolidovaného obratu i provozního zisku. V roce 2008 se zvýšil obrat na 1,208 bilionu EUR s 15% nárùstem oproti roku S provozním ziskem 46 milionù EUR, navýšeným o 18 % ve srovnání s rokem 2007 (39 milionù EUR), se Europ Assistance Group podaøilo i v tìžkém období pro hlavní oblasti podnikání udržet pozitivní trend vývoje ziskovosti.tímto výborným výsledkem, který udržuje trend posledních ètyø let, skupina pokraèuje v úspìšném rozvoji svých aktivit po celém svìtì. Roèní pøehled asistenèních centrál 39 stálých zamìstnancù zodpovìzených hovorù vyøešených asistenèních pøípadù 56,8 mil. 10,8 mil. zemí, ve kterých zasáhla Europ Assistance 151 provedených odtahù po celém svìtì Vize, poslání 2,6 mil. V rámci prvního èísla Assistance news bychom rádi prezentovali i podstatu fungování naší spoleènosti, hodnoty, které tvoøíme a reprezentujeme. Jde o pìt hlavních hodnot, které tvoøí základy firemní identity a kultury Europ Assistance: 1. Závazek ke klientovi Základní cíl je spokojenost zákazníka. Každý zamìstnanec se plnì vìnuje péèi o zákazníka a potøeby zákazníkù jsou vždy východiskem pro nové strategie, produkty a služby. 2. Efektivní týmová práce Stát se svìtovým leaderem je spoleènou ambicí. Zamìstnanci firmy nahlížejí na kulturní odlišnosti jako na konkurenèní výhodu, chtìjí využít potenciál spolupráce napøíè zemìmi a kulturami a firma jim poskytuje pracovní prostøedí, které podporuje efektivní týmovou práci. 3. Tvorba pøidané hodnoty Pøi øešení stresových situací a vyøizování naléhavých úkolù pod tlakem je základním faktorem úspìchu efektivní využívání zdrojù. Poskytovaná kvalita je výsledkem úsilí poskytnout všem klientùm nejefektivnìjší øešení a zároveò zajistit ziskový rùst spoleènosti. 4. Novátorské nasazení Vytváøet nové zpùsoby asistence, udržovat pracovní nasazení a vymýšlet inovace, které neustále vyvíjejí odvìtví asistence. Kreativita umožòuje rychle konsolidovaný obrat obrat podle typu asistence 1208 mil. Euro 1050 mil. Euro 891 mil. Euro 777 mil. Euro 640 mil. Euro automotive cestovní zdraví domácnost a rodina ostatní Letem svìtem Europ Assistance I rok 2009 byl a je plný zajímavých událostí, pojïme si je krátce zrekapitulovat: únor: organizace snídanì v asistenèní centrále ve spolupráci s Èeskou asociací fleetmanagementu bøezen: spolupráce s Golf Club Praha bude pokraèovat i v nastávající golfové sezónì, Europ Assistance je partnerem populární jamky è.8, vyhlášena letní soutìž na této jamce duben: spuštìní nových služeb B2B2C v oblasti spolupráce s prodejci automobilù kvìten: oznámeny výsledky celoevropské studie Holiday Barometer èerven: partnerství v rámci turnaje k výroèí ZP M-A srpen: pozvání klientù na Ferrari racing days poskytovat nejvhodnìjší øešení. Každá nová výzva a øízení rizik je možností k využití již získaných zkušeností a vylepšení každodenních služeb. 5. Morální integrita Pøímé, èestné a etické chování. Spoleènost si pøedsevzala projevovat zdvoøilost a respekt ke každému: zamìstnancùm, zákazníkùm, partnerùm, a stejnì tak i akcionáøùm. Zamìstnanci, manažeøi a spolupracovníci tak jednají ve všech svých každodenních rozhodnutích a akcích. 41% 32% 16% 8% 3% záøí: zaèíná nový roèník ligy florbalových vozíèkáøù, opìt za sponzoringu Europ Assistance záøí: sponzorství Casino party poøádané u pøíležitosti 5 let Arval Slovakia záøí: Europ Assistance partnerem slavnostního veèera u pøíležitosti vyhlášení Flotila roku 2009 záøí: exkurze do nìmecké poboèky Europ Assistance spojená s úèastí na Octoberfestu øíjen: návrat cestovatelù sponzorovaných Europ Assistance z cesty kolem svìta. listopad: Europ Assistance je partnerem odborné konference Efektivní nemocnice pod záštitou pøedsedy Senátu ÈR MUDr. Pøemysla Sobotky listopad: první èíslo newsletteru Assistance news prosinec: tradièní setkání s klienty a partnery naší spoleènosti 5

6 Aktuálnì na naší centrále Letošní podzim je z asistenèního hlediska netypický. Letní turistická sezóna pomalu na konci záøí odeznívá a už v polovinì øíjna nám napadl první sníh. A snìžilo vydatnì témìø po celém území Èeské republiky a na vìtšinì Slovenska. Sníh vždy znamená pro asistenèní centrálu, která obsluhuje témìø vozidel svých klientù, zvýšenou èetnost událostí. Na asistenèní centrále tak byly úrazy a onemocnìní z oblasti cestovního pojištìní, které vždy v letních mìsících výraznì dominují, plynule vystøídány zásahy ryze zimními z oblasti automobilù. Letní sezóna v Europ Assistance Letošní letní sezóna se opìt v Europ Assistance vyznaèovala rekordními èísly. Toto bylo zpùsobeno pøedevším nárùstem klientského portfolia v kmeni automobilù i cestovního pojištìní a zdraví. Za období èerven až záøí jsme zaznamenali telefonátù, odbavili zásahù pro motorová vozidla a motocykly a zpracovali pøes zásahù v oblasti cestovního pojištìní. I pøes 80% nárùst zpracovaných zásahù jsme nezaznamenali pokles standardù kvality a stále si drželi jedny z nejvyšších parametrù na trhu tj. poèet odbavených hovorù pøes 95%, prùmìrná èekací doba èinila 7 s. V letních mìsících jsme pøímo zasahovali pøi pojistných událostech ve více než 90 zemích svìta. Nejvyšší èetnost pojistných událostí byla opìt v typických letních destinacích èeských a slovenských klientù jako jsou Bulharsko, Øecko, Egypt a Chorvatsko. Tradiènì jsme ale zasahovali i v exotiètìjších destinacích jako Venezuela, Ázerbájdžán, Brunei èi Gabon. Na silnicích v rámci auto asistence se naopak nejvyšší èetnost pojistných událostí projevila v sousedních zemích Rakousku a Nìmecku. A právì v Rakousku se stala nejvýznamnìjší pojistná událost, kterou jsme toto léto øešili. Blíže si ji dovolujeme pøedstavit na následujících øádcích. Europ Assistance zasahuje Rakousko Logisticky nejvìtší asistenèní operací tohoto léta se stala nehoda autobusu s dìtmi v Rakousku. Pøibližme si nìkteré organizaèní detaily tohoto komplexního asistenèního zásahu. Jsme velice rádi, že náš tým lékaøské asistence tento zásah zvládl s profesionalitou, která byla ocenìna nìkolika dìkovnými dopisy z rùzných stran. Popis události 21. èervna tohoto roku došlo v ranních hodinách k vážné nehodì v blízkosti rakouského mìsta Graz. Plnì obsazený autobus se vracel ze školního pobytu v zahranièí. Autobus vyjel z vozovky, prorazil svodidlo a pøevrátil se. Pøíèinou nehody byla pravdìpodobnì únava øidièe, nebo policejní šetøení zatím neprokázalo jeho pochybení. Na místì nehody zasahovali záchranáøi z širokého okolí, sa Vaša spoloènos významne prièinila o kladne hodnotené riešenie všetkých procesov pri zabezpeèení asistenèných služieb. Dovo¾te mi preto poïakova sa za dobrú spoluprácu a prístup pri vybavované nárokov našich spoloèných klientov. z dopisu JUDr. M. Mišánkové, vrchní øeditelky odboru likvidace pojistných událostí, Generali Slovensko, a.s. Vam este raz podakovat za skutocne vzorovu spolupracu, ochotu a ustretovost po celu dobu riesenia navratov hospitalizovanych ucastnikov nehody autobusu. z u JUDr. F. Skácela, vedoucího konzulárního oddìlení, Zastupitelský úøad Slovenské republiky, Vídeò byl pøivolán i vrtulník, který transportoval tìžce zranìného pacienta do nemocnice. Naše asistenèní služba byla kontaktována druhý den konzulátem Slovenské republiky ve Vídni. Zpoèátku byla situace velmi nepøehledná. Zjiš ovali jsme, kolik klientù bylo zranìno, zda byli ošetøeni pouze ambulantnì nebo byli hospitalizováni, jaká mají zranìní a snažili jsme se se všemi pacienty spojit. Stav zranìných Pacienti byli umístìni ve 4 rùzných nemocnicích, vìtšina z nich mìla mnohoèetná øezná poranìní konèetin, trupu a oblièeje. Stav nìkterých zranìných byl velmi vážný, ale v pøímém ohrožení života nebyl nikdo. Dohromady bylo zranìno 34 lidí, z toho 18 pacientù zùstalo hospitalizovaných. CK ve spolupráci se školou ihned zajistila pro klienty náhradní dopravu jiným autobusem. Nìkteré pacienty si domù odvezli jejich rodièe. Po dvou dnech hospitalizace byla provedena repatriace 10 pacientù nìkolika sanitními vozy se zdravotnickým personálem. Pacienti byli ve stabilizovaném stavu a mohli být pøevezeni do domácí péèe. Na Slovensku bezprostøednì po- kraèovala pouze ambulantní péèe. Transporty dalších pacientù probíhaly individuálnì dle jejich zdravotního stavu. Naše souèinnost Po celou dobu jsme byli v kontaktu jak s pacienty, jejichž zdravotní stav jsme dennì kontrolovali a konzultovali jak s ošetøujícími lékaøi, tak i s jejich rodièi, kterým jsme v prùbìhu hospitalizace byli nápomocni. Vzhledem k velmi èasté jazykové bariéøe a mnohdy složité léèbì jsme informovali pacienty a jejich rodièe tak, aby mìli dostupné a aktuální zprávy o léèebných postupech a vývoji stavu. Dále jsme byli v pravidelném kontaktu se zástupci školy, konzulátem a samozøejmì pojiš ovnou Generali, která tento zájezd pojistila. Ve spolupráci se školou jsme zorganizovali nìkolik návštìv rodièù a v pøípadì potøeby jsme zajistili i ubytování v místì hospitalizace. S rodièi, kteøí zùstali v Rakousku po celou dobu hospitalizace jejich dìtí, jsme pak byli v denním kontaktu, pomáhali jim s tlumoèením a dalšími potøebnými vìcmi. Pro pacienty, kteøí byli na zaèátku v tìžkém stavu, jsme zajistili pomoc slovenského psychologa, který jak dìtem, tak i rodièùm pomohl zorientovat se v takto složité situaci. Nejdelší hospitalizace trvala 19 dní. V této dobì tj. více než tøi mìsíce po repatriaci posledního klienta, je tato pojistná událost stále otevøená a komunikujeme s nìkterými klienty. Dokonèujeme také kompletaci dokumentací a administraci všech provedených výkonù. V rámci tohoto zásahu jsme zajiš ovali ošetøení 34 klientù z toho 18 hospitalizací, pro 6 klientù jsme zajistili pøíjezd a pobyt opatrovníkù z øad rodièù, následnì jsme organizovali a zajiš ovali 14 repatriací. Celkem obsahují naše složky týkající se této události pøes 1000 komunikaèních èi organizaèních úkonù. Pojistná událost byla také vysoce sledována médii. Od prvního momentu jsme byli v úzkém spojení s tiskovým odborem pojiš ovny i konzulátu. Velice nás potìšily ohlasy ze strany naší partnerské pojiš ovny i ze strany konzulátu za práci našeho týmu. Ještì více nás ovšem tìší, že jsme byli vysoko oceòováni rodièi klientù, kterým jsme celkovým profesionálním postupem a zejména pak prùbìžnou komunikací lékaøského týmu, pomohli v této nelehké situaci. 6

7 Inovace, trendy v asistenèních službách foto p. Fuchs Ing. Vladimír Fuchs prokurista Europ Assistance u- dává tempo asistenènímu odvìtví na svìtì již více než 40 let. Jsme rádi, že v rámci støední a východní Evropy patøí naše spoleènost k nejúspìšnìjším ve skupinì. I v roce 2009 pøedstavila Europ Assistance na èeském a slovenském trhu nìkolik zcela nových služeb. Pojïme se krátce podívat na souèasné trendy v jednotlivých obsluhovaných oblastech v našem portfoliu. Automobily V oblasti automobilù reagujeme na vývoj trhu a stále více se posouváme k telematickým asistenèním službám. Europ Assistance spustila nìkolik mezinárodních projektù, které staví na tìchto nových technologiích. Jde zejména o oblasti lokace nepojízdného vozidla, automatický pøenos informací o dùvodech nepojízdnosti a hlášení o chybné funkci vozù v pohybu. Z tradièních služeb dnes intenzivnì rozvíjíme naše koncepty schopnosti opravovat a diagnostikovat vozy pøímo na místì poruch. V tomto segmentu dosahujeme dobrých výsledkù, které nám umožòují zùstat mezi nejatraktivnìjšími dodavateli pro asistenèní koncepty výrobcù automobilù. Pro nì také nabízíme napøíè Evropou shodné standardy a procesy služeb. Výzvou je i rychle se rozvíjející segment asistence pro vozy s alternativními pohony. V automobilové oblasti jsme významnì rozšíøili produktové portfolio pro oblast prodloužených záruk i pojištìní poruch. V pøíštích mìsících budeme zavádìt nový systém správy pojištìní. Tato zmìna rozšíøí kvalitu servisu pro obchodní partnery z øad prodejcù pojistek. V tìchto dnech také zavádíme náš první koncept automaticky aktivovaných záruk SAWA na èeském trhu. V roce 2009 jsme pøedstavili øadu B2B2C služeb z oblasti asistence, které dnes prodává více než 100 smluvních distributorù z øad autorizovaných dealerù i servisù. nosti jsou, i pøes širokou paletu našich služeb, nejpopulárnìjší služby Lékaø na telefonu èi Objednání k lékaøi. V nejbližších dnech pøedstavíme služby Právník pro oblast zdraví na telefonu. V oblasti služeb pro komerèní pojiš ovny bychom chtìli v blízké dobì na trh uvést nìkterý z konceptù našich zahranièních poboèek v oblasti poúrazové rehabilitace a péèe o seniory. Tyto produkty pro komerèní pojiš ovny jsme mohli pøedstavit pøedevším díky intenzivním spolupracím s pojiš ovnami pùsobícími ve veøejném sektoru zdravotního pojištìní. Spolupráce s HZP (2003) a ZP M-A (2009) nám významnì umožòila uèit se chápat komplexnost systému zdravotnictví a nabízet tak hodnoty, které jsou pro úèastníky tohoto systému zajímavé a relevantní. Díky základnímu portfoliu služeb i silnému lékaøskému týmu Europ Assistance vìøíme, že budeme patøit k prvním spoleènostem na èeském trhu, které pomohou zajistit funkèní systém øízení péèe. Domácnost & Rodina Domácí asistence v našem portfoliu doznala v posledním roce významných zmìn. Pøedevším byla již témìø u celé nabídky rozšíøena o služby právní asistence a dále i o služby pomoci pøi poruchách spotøebièù v domácnosti. Pøedevším právní asistencí jsme se tak výraznìji naší nabídkou pøiblížili obyvatelùm venkova. Nejvyužívanìjší položkou využití prá- vníka ze strany klientù se s odstupem stala oblast sousedských vztahù (napø. zápach ze sousedova pozemku, rušení hlukem). Budeme i nadále rozvíjet ty služby, které jsou nejžádanìjší, a na tomto poli již máme pøipraveny koncepty i pro rok Budoucnost služeb pro segment rodin vidíme významnì spojenou s oblastí Zdraví. Zde chceme kombinovat lékaøskou a sociální péèi tak, abychom vhodnì doplnili pomìrnì rozsáhlý veøejný systém sociální péèe. Zdraví se vìnujeme výše, ze služeb sociální péèe chceme investovat do služeb osobních asistentù na telefonu. Tyto služby budeme nabízet komerèním pojiš ovnám, ale zaznamenáváme stále vìtší zájem i od sektoru veøejného napø. od municipalit. Cestování Tato naše nejtradiènìjší oblast patøila k našim nejsilnìjším i v roce Významnì jsme investovali do oblasti komplexní likvidace pojistných událostí. Také Europ Assistance skupina posílila svoji geografickou pøítomnost v nìkolika dùležitých destinacích. Nejvýznamnìjší byl asi vývoj v Èínì, Kanadì a USA, kde Europ Assistance provedla akvizice a významnì tak rozšíøila své kapacity i schopnost øídit pojistné události v daných teritoriích. Pojištìní asistenèních služeb AutoHelp - pomoc na cestách Zdraví V oblasti zdravotní asistence jsme v minulosti na trhu zaznamenali nìkolik významných prvenství. Mohu jmenovat napøíklad první opravdu lékaøskou vlaštovku na èeském trhu - uvedení služby Aegon Assistance (od 2005) u produktu Premium. Spoleènì s Generali pojiš ovnou jsme jako první na èeském trhu pøedstavili produkt Úrazová asistence (2008) a pro pojiš ovnu UNIQA zajiš- ujeme služby v rámci prvního komplexního pojistného balíèku z oblasti zdraví MedUNIQA (2009). V této oblasti nechceme zapomínat ani na uvedení služby Asistence poslední cesty ve spolupráci s Generali Slovensko (2009). V souèas- Informace o programu a možnost sjednání pojištìní na telefonu:

8 Roèní pøehled asistenèních centrál 39 stálých zamìstnancù zodpovìzených hovorù vyøešených asistenèních pøípadù 56,8 mil. 10,8 mil. zemí, ve kterých zasáhla Europ Assistance 151 provedených odtahù po celém svìtì 2,6 mil. Ètvrtletník Assistance news vydává Europ Assistance, s.r.o., IÈO , adresa: Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSÈ Pøidìlené evidenèní èíslo Ministerstvem kultury: MK ÈR E Místo vydání: Praha. Redakce, grafická úprava a sazba, foto BOHEMIA WERBUNG, s.r.o.

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Profil spoleènosti www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Slaboproudé technologie Hledáte øešení v oblasti slaboproudých systémù? Nevyhovuje

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je Systém GS1 ve zdravotnictví Sektor zdravotnictví je typickým pøíkladem globálního uplatnìní Systému GS1. Primárním úkolem je zvýšení efektivity celého zdravotnického logistického øetìzce, omezení chyb

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 0 4 Edice Management v informaèní

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

Analýza výzkumného potenciálu sítí. Lùžková kapacita zaøízení. (ot. 7a) Hlavní mìsto Praha 1 1 0 0 70 0. Jihoèeský kraj 1 1 1 0 25 0

Analýza výzkumného potenciálu sítí. Lùžková kapacita zaøízení. (ot. 7a) Hlavní mìsto Praha 1 1 0 0 70 0. Jihoèeský kraj 1 1 1 0 25 0 Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální sítì pro vstup do jednotného systému vìdy a výzkumu) Substituèní V rámci projektu NETAD bylo realizováno 6 analýz pøipravenosti

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ Uber plyn! RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! Liberecký kraj ve spolupráci s Nìmeckou radou pro bezpeènost provozu na pozemních komunikacích (DVR) pøevzal a adaptoval vybrané prvky kampanì Runter vom Gas! do Libereckého

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách: Vážení, MONITORING VOZIDEL dostává se vám do rukou tøetí èíslo inovin. Tentokráte vám chceme pomoci s provozováním a správou vozového parku. Z vlastních zkušeností víme, že provozovat ve firmì vozový park

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality Pøíruèka systému managementu kvality 1. Prohlášení Tato pøíruèka systému managementu kvality popisuje systém managementu kvality (dále

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 3 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Obèanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ÈR è. VS/1 1/55713/03-R, IÈ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 1 6 Doc. Ing. Jiøí Dìdina,

Více

CZECH REPUBLIC NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB

CZECH REPUBLIC NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB NABÍDKA INZERTNÍCH, PROPAGAÈNÍCH A PERSONÁLNÍCH SLUŽEB ELSA ÈR 2004 Vážení pøátelé, ELSA (The European Law Students' Association Evropská asociace studentù práva) je nezávislá, nepolitická a nezisková

Více