POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU"

Transkript

1 POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU 1) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PLÁNU PODNIKU - vyplní se tabulky (Rozvaha, Výkaz zisk a ztrát a CF str. 2,3,4,5) na pt let do budoucna dle piložených vysvtlivek (str. 6,7). Možno využít ukázkový píklad (list Výkazy-5let). 2) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ INVESTICE - postup k zjištní potebných údaj NPV (SH), ERR, FRR a DN je uveden na str Rovnž možno využít ukázkový píklad (list CF-5období / 10období). 1

2 ádek rozvahy Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pt let do budoucna (v tis. K) Výchozí stav* položka období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM ( ) 2 Stálá aktiva ( ) 3 Dlouhodobý nehmotný majetek 4 Dlouhodobý hmotný majetek 5 z toho: Budovy, haly a stavby Instruktážní list 6 Samostatné movité vci a soubory movitých vcí 7 Základní stádo a tažná zvíata 8 Dlouhodobý finanní majetek 9 Obžná aktiva ( ) 10 Zásoby 11 Dlouhodobé pohledávky 12 Krátkodobé pohledávky 13 Finanní majetek 14 PASIVA CELKEM ( ) 15 Vlastní kapitál ( ) 16 Základní kapitál 17 Kapitálové fondy 18 Fondy ze zisku 19 Hospodáský výsledek minulých let 20 Hospodáský výsledek bžného úetního období 21 Cizí zdroje ( ) 22 Rezervy 23 Dlouhodobé závazky 24 Krátkodobé závazky 25 Bankovní úvry a výpomoci 26 z toho: Bankovní úvry dlouhodobé 27 Bžné bankovní úvry *Výchozí stav - do tohoto sloupce se zapisují hodnoty z úetních výkaz za poslední uzavený úetní rok v dob podání žádosti (reálný stav). Období 1 až období 5 jsou hodnoty predikované. 2

3 ádek výkazu Z a Z Výkaz zisk a ztrát s plánem jednotlivých položek na pt let do budoucna (v tis.k) Výchozí stav* položka období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 28 Tržby za prodej zboží 29 Náklady vynaložené na prodané zboží 30 Obchodní marže ( ) 31 Výkony 32 Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb 33 Zmna stavu vnitropodnikových zásob vl. výroby 34 Aktivace 35 Výkonová spoteba 36 Spoteba materiálu a energie 37 Služby 38 Pidaná hodnota ( ) 39 Osobní náklady 40 Dan a poplatky 41 Opisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 42 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 43 Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 44 Zmna rezerv, oprav.položek a asového rozlišení 45 Ostatní provozní výnosy 46 Ostatní provozní náklady 47 Provozní hospodáský výsledek [( (+/-44) )] 48 Výnosové úroky 49 Nákladové úroky 50 Ostatní finanní výnosy 51 Ostatní finanní náklady 52 HV z finanních operací ( ) 53 HV za bžnou innost ( da z p. bž. innost) Instruktážní list 3

4 54 Mimoádné výnosy 55 Mimoádné náklady Mimoádný hospodáský výsledek 56 ( da z mimoádné innosti.) Hospodáský výsledek za úetní období 57 ( ) *Výchozí stav - do tohoto sloupce se zapisují hodnoty z úetních výkaz za poslední uzavený úetní rok v dob podání žádosti (reálný stav) Období 1 až období 5 jsou hodnoty predikované. V predikci je nutno zahrnout i vliv dan z píjmu za bžnou (mimoádnou) innost - ovlivnn HV za bžnou innost, HV za úetní období. Instruktážní list 4

5 návaznost na ádky rozvahy, výsled. Instruktážní list Plánovaný cash flow s výhledem na pt let do budoucna (v tis. K) položka Poátení stav penžních prostedk *(finanního majetku, rozvaha.13) ádek CF CF 1 57 Hospodáský výsledek za úetní období CF 2 41 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku CF 3 minus.44 Zmna rezerv, asového rozlišení a opravných položek CF 4 zmna 11, 12 Zmna stavu pohledávek CF 5 zmna 24 Zmna stavu krátkodobých závazk CF 6 zmna 10 Zmna stavu zásob CF 7 SUMA CF Penžní tok z provozní innosti, suma CF2 až CF7 CF 8 podrob. evidence Nákup nového dlouhod. nehm. a hmotného majetku CF 9 43 Zstatková cena prodaného dl. nehm a hm. maj. CF 10 podrob. evidence Nákup dlouhodobého finanního majetku CF 11 podrob. evidence Hodnota prodaného fin. majetku v cen poízení CF 12 SUMA CF Penžní tok z investiní innosti, suma CF9 až CF12 CF 13 zmna 26 Zmna stavu dlouhodobých úvr CF 14 zmna 27 Zmna stavu bžných bankovních úvr CF 15 zmna 23 Zmna stavu dlouhodobých závazk CF 16 zmna 15 Zmna stavu vlastního kapitálu CF 17 podrob. evidence Výplata dividend a podílu na zisku CF 18 SUMA CF Penžní tok z finanní innosti, suma CF14 až CF18 CF 19 CF8+CF13+CF19 CELKOVÝ PENŽNÍ TOK za období CF 20 CF 1 + CF 20 Konený zstatek penžních prostedk *(finanního majetku, rozvaha. 13) období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 (0,1 rok) (1,2 rok) (2,3 rok) (3,4 rok) (4,5 rok) Pozn.: Výkaz cash flow (plánovaný) navazuje na plánovanou rozvahu a výkaz zisk a ztrát. Období 1 ve výkazu CF u rozvahových položek je vypoteno ze zmn hodnot rozvahy za období 0 a 1, stejný princip je užit i pro výpoet CF v dalších obdobích. Období 1 ve výkazu CF u výsledkových položek je rovno hodnotám z výkazu zisk a ztrát za období 1 (konenému stavu). * Finanní majetek v rozvaze (.13) je pro zjednodušení jako celek považován za penžní prostedky Pro výpoet CF za období 1 je za poátení stav penžních prostedk považován stav finanního majetku v rozvaze v období 0 a za konený zstatek penžních prostedk je považován stav finanního majetku v rozvaze v období 1. CF 21 5

6 Vysvtlivky k vyplování plánovaného výkazu cash flow za podnik jako celek V pípad žadatele útujícího v jednoduchém úetnictví se nevypluje období 0 u Rozvahy a Výkazu zisk a ztrát, následn tedy zstane prázdný i sloupec období 1 (0,1 rok) u Plánovaného cash flow. Výkaz cash flow (plánovaný) navazuje na plánovanou rozvahu a výkaz zisk a ztrát. Období 1 ve výkazu CF u rozvahových položek je vypoteno ze zmn hodnot výkaz za období 0 a 1, stejný princip je užit i pro výpoet CF v dalších obdobích. Období 1 ve výkazu CF u výsledkových položek je rovno hodnotám z výkazu zisk a ztrát za období 1 (konenému stavu). Vysvtlivky k výkazu Cash flow: Obecné pravidlo pro rozvahové položky: a) pokles aktivní položky (pokles majetku) mezi 2 obdobími (nap. z období 0 na období 1) vyvolá nárst cash flow (uvolnní hotovosti). Nárst aktivní položky (nap. nákup majetku) vyvolá pokles cash flow. b) nárst pasivní položky (zdroj financování) mezi 2 obdobími (nap. z období 0 na období 1) vždy vyvolá nárst cash flow. Pokles pasivní položky vyvolá pokles cash flow. c) výši poáteního zstatku penžních prostedk je možno odvodit od výše finanního majetku (rozvaha, aktiva. 13). Penžní prostedky jsou souástí finanního majetku. Podrobný postup pi tvorb výkazu cash flow: a) Z výkazu zisk a ztrát (ádek 57) pepíšeme hodnotu hospodáského výsledku za úetní období do ádku CF 2. Do sloupce CF (období 1) vypisujeme sloupec z výkazu zisk a ztrát (rovnž období 1), v dalších obdobích postupujeme stejn (nap. období 2 CF je rovno období 2 výkazu zisk a ztrát). b) Z výkazu zisk a ztrát (ádek 41) pepíšeme hodnotu odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku do ádku CF 3 (sloupec období 1 CF je roven sloupci období 1 výkazu zisk a ztrát). c) Z výkazu zisk a ztrát (ádek 44) pepíšeme hodnotu zmny stavu rezerv, opravných položek a asového rozlišení do ádku CF 4.!!!!! Pepis je s opaným znaménkem, nežli je uvedeno ve výkazu zisk a ztrát (sloupec období 1 CF je roven sloupci období 1 výkazu zisk a ztrát). d) Z rozvahy vypoítáme zmnu stavu pohledávek. Nejdíve vypoítáme zmnu stavu dlouhodobých pohledávek (ádek 11 z rozvahy). Zmna stavu CF pro období jedna se poítá jako: stav dlouhodobých pohledávek v období 0 minus stav dlouhodobých pohledávek v období 1 (z rozvahy). Neboli stav pedcházející minus stav následující. Zmna stavu dlouhodobých pohledávek mže vyjít se záporným i s kladným znaménkem. Zmnu stavu dlouhodobých pohledávek si poznamenáme (nepíšeme pímo do výkazu CF). Dále spoítáme zmnu stavu krátkodobých pohledávek (ádek 12 z rozvahy). Postupujeme obdobným zpsobem jako u pohledávek dlouhodobých (viz. výše). Zmna stavu krátkodobých pohledávek mže vyjít se záporným i s kladným znaménkem. Zmnu stavu krátkodobých pohledávek si poznamenáme mimo výkazy. Do výkazu CF (ádek CF 5) zaznamenáme SOUET hodnot: zmna stavu krátkodobých pohledávek a zmna stavu dlouhodobých pohledávek. e) Z rozvahy vypoítáme zmnu stavu krátkodobých závazk (operace v pasivech), z ádku. 24 rozvahy. Zmna stavu CF pro období jedna se poítá jako: stav krátkodobých závazk v období 1 minus stav krátkodobých závazk v období 0. Zmna stavu krátkodobých závazk mže vyjít se záporným i s kladným znaménkem, zmnu zaznamenáme do ádku CF 6. f) Z rozvahy vypoítáme zmnu stavu zásob (operace v aktivech), z ádku. 10 rozvahy. Zmna stavu CF pro období jedna se poítá jako: stav zásob v období 0 minus stav zásob v období 1 (z rozvahy). Neboli stav pedcházející minus stav následující. Zmna stavu zásob mže vyjít se záporným i s kladným znaménkem. Zaznamenáme do ádku. 7 (CF 7). g) CF (Penžní tok z provozní innosti) neboli CF 8 vypoítáme jako souet položek CF 2 až CF 7. h) Nákup nového dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (neboli CF 9) nákup dlouhodobého finanního majetku (CF 11) je nutno predikovat na základ pedstavy podnikatelského subjektu o nových investiních výdajích v prbhu budoucích let. Do predikce je nutno zahrnout výdaj na investici, pro kterou je žádána dotace a výdaje na ostatní nové investice v prbhu plánovaných let. i) Zstatkovou cenu dl. hmot. a nehmot. majetku nutno pevzít z ádku výkazu zisk a ztrát (. 43). 6

7 j) Penžní tok z investiní innosti (CF 13) je nutno vypoítat jako sumu CF 9 až CF 12. k) Zmna stavu dlouhodobých úvr návaznost na ádek. 26 rozvahy (bankovní úvry dlouhodobé, operace v pasivech). Zmna stavu CF pro období jedna se poítá jako: stav bankovních úvr dlouhodobých v období 1 minus stav bankovních úvr dlouhodobých v období 0. Zmna stavu dl. bankovních úvr mže vyjít se záporným i s kladným znaménkem, zmnu zaznamenáme do ádku CF 14. l) Zmna stavu bžných bankovních úvr návaznost na ádek. 27 rozvahy (bankovní úvry bžné, operace v pasivech). Zmna stavu CF pro období jedna se poítá jako: stav bankovních úvr bžných v období 1 minus stav bankovních úvr bžných v období 0. Zmna stavu bžných bankovních úvr mže vyjít se záporným i s kladným znaménkem, zmnu zaznamenáme do ádku CF 15. m) Z rozvahy vypoítáme zmnu stavu dlouhodobých závazk (operace v pasivech), z ádku. 23 rozvahy. Zmna stavu CF pro období jedna se poítá jako: stav dlouhodobých závazk v období 1 minus stav dlouhodobých závazk v období 0. Zmna stavu dlouhodobých závazk mže vyjít se záporným i s kladným znaménkem, zmnu zaznamenáme do ádku CF 16. n) Z rozvahy vypoítáme zmnu stavu vlastního kapitálu (operace v pasivech), z ádku. 15 rozvahy. Zmna stavu CF pro období jedna se poítá jako: stav vlastního kapitálu v období 1 minus stav vlastního kapitálu v období 0. Zmna stavu vlastního kapitálu je uvádna bez HV bžného úetního období (viz. zákon o úetnictví). Zmna stavu vlastního kapitálu mže vyjít se záporným i s kladným znaménkem, zmnu zaznamenáme do ádku CF 17. o) Do ádku CF 18 vyplníme pedpokládanou výši výplaty dividend nebo podílu na zisku (zachytíme se záporným znaménkem jako odliv hotovosti). Výplata nesmí pekroit výši celkového hospodáského výsledku za dané období (pi kladném HV). V pípad záporného HV nelze výplatu odmn realizovat. p) ádek CF 19 je soutem ádk CF 14 až CF 18. q) Celkový penžní tok za období (CF 20) je vypoítán jako souet CF 8 plus CF 13 a CF 19. r) Konený zstatek penžních prostedk (CF 21) je vypoten jako poátení stav penžních prostedk (CF 1) plus celkový penžní tok za období (CF 20). Konený zstatek penžních prostedk v období 1 (CF 21) pechází do následujícího období 2 jako poátení stav penžních prostedk (CF 1), atd. Stavy penžních prostedk (CF 1 a CF 21) musí v jednotlivých obdobích korespondovat se stavem finanního majetku v rozvaze (ádek 13). Pro zjednodušení je v tomto pípad veškerý finanní majetek z rozvahy považován za vysoce likvidní (penžní prostedky). 7

8 íslo. 1 Vstupní (výchozí) tabulka pro výpoet CASH FLOW projektu (investice), na 5 období Položka (íselné položky uvádt Výpoet Období 0 Období 1 Období 2 Období 3 v K) (odkazy) Investice (náklady investiní, bez DPH, a dotace* (ob položky nutno asov odlišit) 2 Tržby provozní (cena služby) 3 Ostatní výnosy provozní 4 VÝNOSY CELKEM provozní Spoteba materiálu 6 Spoteba energie 7 Náklady na opravy a údržbu 8 Náklady na služby 9 Pojištní, pop.silniní da 10 Náklady na garážování 11 Osobní náklady (mzdy+soc.zab.) 12 Odpisy -z tab. odpis,položka O 13 Ostatní náklady provozní 14 Fin.náklad -z tab. fin.nákl.,pol. FN 15 NÁKLADY CELKEM provozní 16 HV provozní, hrubý tj. VYNOSY provozní NÁKLADY provozní suma. 5 až Daová sazba** % 18 Da z píjmu (absolutní výše ). 16 x HV istý (po odpotu dan) PROVOZNÍ CASH FLOW 1 = HV istý + odpisy Odhad hodnoty ostatních nefinanních efekt PROVOZNÍ CASH FLOW 2 = PROVOZNÍ CASH FLOW 1 + ostatní nefinanní efekty Období 4 Období 5 *Do prvého ádku se v asovém rozlišení vyplní dv položky. Na poátku (nulté období) se vypíše celková výše investice, v následujícím období je nutno zaznamenat píliv financí na základ obdržené dotace od platební agentury ** Daovou sazbu je nutno vyplnit na základ predikce vývoje daových sazeb v R, dle zákona o dani z píjmu. Odlišovat je dále nutné výši dan z píjmu pro právnické a pro fyzické osoby. Vlastní výpoet dan z píjmu je možno uvádt v pomocné tabulce, zvlášt pokud jsou zohledovány daov pipoitatelné a odpoitatelné položky. 8

9 Podkladová tabulka pro výpoet ukazatel ekonomické efektivnosti investice : a) podklad pro výpoet doby návratnosti (DN) a isté souasné hodnoty (NPV) Celková výše investiního nákladu v K, bez DPH, bez dotace, za celou dobu trvání projektu. (Pokud byl investiní náklad vynaložen ve více obdobích, je nutno položky seíst). Vše je nutno vypsat do období O, položka se vypluje v absolutní hodnot (kladné znaménko). íslo. 23 Položka (íselné položky uvádt v K) Investice (náklady investiní, bez DPH) Výpoet (odkazy) návaznost na ádek. 1 výchozí tabulky pro výpoet cash flow investice náklady investiní bez DPH a bez dotace Období 0 Celková výše provozního cash flow 1 a hodnoty dotace (návaznost na výchozí tabulku pro výpoet cash flow investice) íslo Položka v K Hodnota dotace (nediskontováno) pepsáno z výchozí tabulky PROVOZNÍ CASH FLOW 1 (nediskontováno) pepsáno z výchozí tabulky PROVOZNÍ CASH FLOW 1 plus dotace Výpoet (odkazy) návaznost na ádek. 1 výchozí tabulky pro výpoet cash flow investice pouze hodnota dotace návaznost na ádek. 20 výchozí tabulky pro výpoet cash flow investice ádek 24 + ádek 25 Období 0 Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 (nediskontováno, seteno) *Výše uvedená tabulka je pro 5 období predikce cash flow z investice (projektu), u projetu na 10 období se pouze navýší poet sloupc. Hodnota dotace je z metodického hlediska považována za mimoádný píliv hotovosti ve fázi provozu investice (navyšuje provozní CASH FLOW 1). Období 5* 9

10 ..% Diskontní sazba pro výpoet diskontovaných tok z provozní innosti, vyjádená v procentech, zaokrouhlená na 2 desetinná místa (nap. 3,00%) íslo. D 27 DISKONTNÍ FAKTOR PROVOZNÍ CASH FLOW 1 plus dotace (diskontováno) Výpoet (odkazy) 1 (1 + i) n D x ádek. 26 Období 0 Období 1 DISKONTNÍ FAKTOR diskontní faktor se poítá podle vzorce : 1 (1 + i) n kde: hodnota i je diskontní sazba (pi 3% diskontní sazb se do vzorce zapisuje položka 0,03) hodnota n je období (perioda), v období nula n=0, v období 1 n=1, atd.) Období 2 Období 3 Období 4 Období 5 Komentá k výpotu vzorc: DN doba návratnosti je podílový ukazatel, vycházející z nediskontovaných hodnot investice, který se vypoítá následovn : DN = IN / prum. CF1 p. (nediskont.) Kde: IN je celkový vynaložený investiní náklad (souet za všechny roky, etapy) viz. výše ádek. 23 Prum. CF1 p. (nediskont) je prmrné cash flow provozní (vetn zapotené dotace) nediskontované, návaznost na výše uvedený ádek. 26 íslo. 28 Položka (íselné položky uvádt v K) Prmrné cash flow provozní (plus dotace) nediskontované Výpoet (odkazy) souet všech hodnot v ádku. 26 / poet tchto hodnot Vypotená hodnota íslo. VZOREC Výpoet vzorce (odkazy) 29 DN doba návratnosti ádek.23 / ádek. 28 Vypotená hodnota NPV (istá souasná hodnota) je rozdílový (absolutní ) ukazatel, vycházející z diskontovaných hodnot investice, který se vypoítá následovn: NPV = Efekty z investice (jejich souasná hodnota) IN 10

11 Kde: Efekty z investice (jejich souasná hodnota) je rovna soutu diskontovaných hodnot v ádku. 27 (souasná hodnota efekt z investice) IN je celkový vynaložený investiní náklad (souet za všechny roky, etapy) viz. výše ádek.23 íslo. 30 Položka (íselné položky uvádt v K) Celkové Cash flow provozní (plus dotace) diskontované tj.souet efekt z investice Výpoet (odkazy) souet všech hodnot v ádku. 27 Vypotená hodnota íslo. 31 VZOREC Výpoet vzorce (odkazy) NPV istá souasná hodnota ádek.30 - ádek. 23 Vypotená hodnota b) podklad pro výpoet FRR (finanní míry návratnosti) a ERR (ekonomické míry návratnosti) íslo Položka v K Investice (náklady investiní, bez DPH, a dotace (ob položky nutno asov odlišit)- NEDISKONTOVÁNO PROVOZNÍ CASH FLOW 1 = HV istý + odpisy NEDISKONTOVÁNO PROVOZNÍ CASH FLOW 2 = PROVOZNÍ CASH FLOW 1 + ostatní nefinanní efekty NEDISKONTOVÁNO Výpoet (odkazy) Pepis ze vstupní tabulky, ádek. 1, je nutno zachovat znaménka, tj. investiní náklad ( -) dotace ( +) Pepis ze vstupní tabulky ádek íslo 20 Pepis ze vstupní tabulky ádek íslo 22 Období 0 Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 Období 5* 11

12 íslo Položka v K CELKOVÉ CASH FLOW INVESTICE pro výpoet FRR = PROVOZNÍ CASH FLOW 1 + Investice + Dotace (nediskont.) CELKOVÉ CASH FLOW INVESTICE pro výpoet ERR = PROVOZNÍ CASH FLOW 2 + Investice + Dotace (nediskont.) Výpoet (odkazy) ádek 32 + ádek 33 ádek 32 + ádek 34 Období 0 Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 *Výše uvedená tabulka je pro 5 období predikce cash flow z investice (projektu), u projetku na 10 období se pouze navýší poet sloupc. Období 5 íslo VZOREC FRR finanní míra výnosnosti ERR ekonomická míra výnosnosti Výpoet vzorce (odkazy) Pomocí funkce MÍRA VÝNOSNOSTI v programu Excel* Pomocí funkce MÍRA VÝNOSNOSTI v programu Excel* Vypotená hodnota (zaokrouhlit na 2 desetinná místa) *Nápovda k využití funkce Míra výnosnosti v programu Excel pro výpoet FRR (obdobné je to i pro výpoet ERR). a) nejdíve vypíšeme hodnoty v ádku. 35 za sebou do bunk v Excelu, rozlišujeme kladná a záporná znaménka b) dále v panelu nástroj klikneme na znak c) vybereme funkce finanní MÍRA VÝNOSNOSTI 12

13 d) do ádku Hodnoty zkopírujeme hodnoty v bukách (ádek. 37) e) do ádku Odhad nevypisujeme nic f) klikneme na tlaítko OK g) výsledek zaokrouhlíme na 2 desetinná místa.!!!frr (finanní míra výnosnosti) nesmí být vyšší než 25%, jinak není splnna podmínka pijatelnosti v ekonomickém hodnocení projektu!!! 13

14 Vstupní (výchozí) tabulka pro výpoet CASH FLOW projektu (investice), na 10 období íslo Položka (íselné položky uvádt Výpoet Obd. 0 Obd. 1 Obd. 2. v K) (odkazy) Investice (náklady investiní, bez 1 DPH, a dotace* (ob položky nutno asov odlišit) 2 Tržby provozní (cena služby) 3 Ostatní výnosy provozní 4 VÝNOSY CELKEM provozní Spoteba materiálu 6 Spoteba energie 7 Náklady na opravy a údržbu 8 Náklady na služby 9 Pojištní 10 Dan mimo da z píjmu 11 Osobní náklady (mzdy+soc.zab.) 12 Odpisy -z tab. odpis,položka O 13 Ostatní náklady provozní 14 Fin.náklad -z tab. fin.nákl.,pol. FN 15 NÁKLADY CELKEM provozní 16 HV provozní, hrubý tj. VYNOSY provozní NÁKLADY provozní 17 Daová sazba** % suma. 5 až x. 18 Da z píjmu (absolutní výše ) HV istý (po odpotu dan) PROVOZNÍ CASH FLOW 1 = HV istý + odpisy Odhad hodnoty ostatních nefinanních efekt PROVOZNÍ CASH FLOW 2 = PROVOZNÍ CASH FLOW 1 + ostatní nefinanní efekty Do prvého ádku se v asovém rozlišení vyplní dv položky. Na poátku (nulté období) se vypíše celková výše investice, v následujícím období je nutno zaznamenat píliv financí na základ obdržené dotace ** Daovou sazbu je nutno vyplnit na základ predikce vývoje daových sazeb v R, dle zákona o dani z píjmu. Odlišovat je dále nutné výši dan z píjmu pro právnické a pro fyzické osoby. Vlastní výpoet dan z píjmu je možno uvádt v pomocné tabulce, zvlášt pokud jsou zohledovány daov pipoitatelné a odpoitatelné položky. Obd. 3 Obd. 4 Obd. 5 Obd. 6 Obd. 7 Obd. 8 Obd. 9 Obd.10 14

15 Formální kontrola správnosti vyhotovení investiních tabulek : ádek. 12 v investiních tabulkách (odpisy) se rovná konenému ádku v tabulkách odpis ádek. 14 v investiních tabulkách (úroky) se rovná roním soutm úrok v tabulkách splátkových kalendá. ádek 16 v investiních tabulkách (HV hrubý) se rovná ádek 4 minus ádek 15 v investiních tabulkách ádek 20 v investiních tabulkách (cash flow 1) se rovná ádek 19 plus ádek 12 v investiních tabulkách 15

16 Metodický postup pi vyplování tabulky pro výpoet cash flow (penžních tok) z projektu (investice) Instruktážní list Výchozí (vstupní) tabulky pro výpoet cash flow z projektu jsou stanoveny na 5 nebo na 10 období. Žadatel vypluje tu tabulku, která asov souvisí se zaazením pedmtu projektu do stanovené odpisové skupiny (dle zákona o dani z píjmu). Pokud je pedmt projektu zaazen do odpisové skupiny, je nutno vyplnit vstupní tabulku na 5 období. Pokud je pedmt zaazen do odpisové skupiny, je nutno vyplnit vstupní tabulku na 10 období. Projektuje se po letech (ne po msících). Pi kombinaci více pedmt projektu s rozdílnými dobami odepisování (stroj, technologie, rekonstrukce stavby) se vybere vstupní tabulka, která souvisí s pedmtem projektu s nejdelším potem let odepisování. Veškeré podkladové hodnoty pro výpoet cash flow z projektu jsou uvádny v K (ne v tis. K!!!). U investice (strojní, stavební, do technologie) mohou nastat dva druhy efekt po její realizaci a) Zvýšení provozních výnos (tržeb) podniku, zvýšení objemu výroby b) Úspora dosavadních provozních náklad (údržba, PHM oproti pedchozímu stavu..). U poízení stroj se pedpokládá realizace investiního nákladu JEDNORÁZOV (koup), poté je stroj zaazen do výroby a generuje cash flow provozní. Návaznost na ádky vstupní tabulky : ádek 1 Investice (investiní náklady, bez DPH, vetn dotace). Veškeré investiní náklady se vypisují do období 0 (tj. do období ped uvedením investice do provozu ). Pokud bude investice realizována ve více obdobích (rozložena do let), do sloupce období 0 se vypíše SOUET investiních náklad všech let (!!!do vstupní tabulky se pro lepší odlišení tok vypisuje investiní náklad v. 1 se záporným znaménkem). V ádku 1 se rovnž vypisuje výše oekávané dotace (platební agentura). Dotace se vypisuje s kladným znaménkem a podle oekávaného období platby dotace je možno ji zaadit nap. do období 1, období 2 atd. Investiní náklady (pijatelné i nepijatelné) je nutno podrobnji uvést v následující tabulce. Vyplují se pouze vcn píslušné ádky a sloupce (pokud byl nap. pouze nakoupen stroj, vyplní se ádek II. Stroje samostatné ) Tabulka rozpoet projektu (INVESTINÍ NÁKLADY, souhrn pijatelných a nepijatelných výdaj) (Údaje v K bez DPH) náklady a výdaje stavba dodávka montáž celkem I.Technologie nap. ustájení, napájení dojení vzduchotechnika elektroinstalace II. Stroje (samostatné) III. Stavba (rekonstrukce nebo výstavba) položka položka.. I+II+III CELKEM Náklady na projektové práce se zahrnou pomrnou ástí do položek I-III. ádek 2 Tržby provozní (cena služby) Efekty z provozu stroje (nap. orba, setí) je nutno odvodit od ceny služeb mechanizovaných prací uvedeno v publikaci: Normativy pro zemdlskou a potravináskou výrobu, Kavka M. a kol., ÚZPI Praha 2003, str Výpoet tržeb je nutno uvést v samostatné tabulce (množství, cena za mr. jed., cena celkem). V pípad, kdy je rst tržeb zapíinn zvýšením množství, a nikoliv pouze cenou, je teba dále ješt zpracovat Marketingovou studii. 16

17 Rovnž musí být ped výpotem provozních výnos (tržeb) stroje jednoznan uvedeno, jaká je roní kapacita stroje!!! a jak je naplnní této kapacity zajištno. Žadatel, který užívá stroj pouze pro vlastní innost kalkuluje své výnosy (tržby) z provozu stroje teoreticky (tj. jako kdyby stroj pjoval v cen služby). ádek 3 Ostatní výnosy provozní pokud bude investice (stroj, technologie) na konci doby své životnosti prodána, je možno uvést tuto položku v ádku. 3. U investic s dobou odepisování více než 10 let je zde možno uvést i výši neodepsané investice kompenzace za neuskutenné odpisy (10 let odpis oproti skutenosti nap. 20 let). ádek 4 Výnosy celkem provozní (souet ádk 2 + 3) ádek 5 až ádek. 10 Spoteba materiálu a energie, náklady na opravu a údržbu, náklady na služby, na pojištní, garážování. Náklady na pojištní, garážování, silniní da a ostatní provozní náklady stroj v zemdlství STANDARDY, jsou uvedeny v publikaci: Normativy pro zemdlskou a potravináskou výrobu, Kavka M. a kol., ÚZPI Praha 2003, strany Náklady na jednotlivé druhy staveb a technologií (a provozní výnosy) je možno porovnat se STANDARDY, které jsou uvedeny v publikaci : Normativy pro zemdlskou a potravináskou výrobu, Kavka M. a kol., ÚZPI Praha Str Strojní linky a technologické prvky v ŽV Str Orientaní náklady zemdlských staveb Str Orientaní ceny základních stavebních materiál Str Živoišná produkce a technologie ceny produkt ŽV, spoteba krmiv, vody, steliva, produkce mrvy, kejdy, trusu, parametry užitkovosti, spoteba pracovního asu, rozmrové parametry ustájení, Str Požadavky na ustájení zvíat s ohledem na welfare. Str Ceny služeb pro RV a ŽV Str Rostlinná produkce a technologie výnosy, farmáské ceny (v. ovoce a zeleniny), ceny osiv, sadby, hnojiv, pesticid. Publikace Normativy zemdlských výrobních technologií Kavka M. a kol., ÚZPI Praha obsahuje následující informace : a) Str spotebu variabilních a fixních náklad v RV (obiloviny, kukuice, hrách, sója, mák, len, konopí, brambory, cukrovka, krmné plodiny, louky pastviny atd.) b) Str spotebu variabilních a fixních náklad v ŽV (dojnice, odchov telat a jalovic, výkrm skotu, odchov prasniek, prasnice-produkce selat, výkrm prasat, chov ovcí, slepic, výkrm brojler, tažní kon.) Pi kalkulaci budoucích náklad (výdaj) na stavby a rekonstrukce stávajících objekt je nutno zohlednit pípadné limity - Maximální pijatelné výdaje (viz. Pravidla). ádek 11 Osobní náklady. Osobní náklady musí být kalkulovány na základ predikce vývoje potu pracovních sil, trendu vývoje mezd a trendu vývoje náklad na zdravotní a sociální zabezpeení. Výpoty v tomto ádku je vhodné doplnit komentáem (zdvodnní trendu jednotlivých položek). ádek 12 Odpisy Pro vyplnní ádku 12 ve vstupní (výchozí) tabulce je nutno zpracovat podkladové tabulky odpis. Odpisy se provádjí dle zákona o úetnictví z ceny majetku po odetení dotace. A.1. ODPISOVÉ KALENDÁE - pro pedmt projektu zaazený do odpisové skupiny (vtšinou strojní investice) Pi hodnocení této kategorie doba životnosti (odepisování) je bu 3 nebo 5 let (1 nebo 2. odpisová skupina, dle zákona o daních z píjm. 586/92 Sb., ve znní pozdjších pedpis). Všichni žadatelé budou projektovat odpisy stroj pomocí sazeb pro rovnomrné odepisování (sjednocení metodiky projekt). 17

18 VZOR : Tabulka : Prbh odpis pro 1. odpisovou skupinu Cena stroje (bez DPH) Odpis 1. rok 20 % ceny Odpis 2 rok 40 % ceny Odpis 3. rok 40 % ceny ODPISY položka O Zstatková cena VZOR : Tabulka : Prbh odpis pro 2. odpisovou skupinu Cena stroje (bez DPH) Odpis 1. rok 11 % ceny Odpis 2 rok 22,5 % ceny Odpis 3. rok 22,5 % ceny ODPISY Položka O Zstatková cena Odpis 4. rok 22,5 % ceny Odpis 5. rok 22,5 % ceny Tabulky odpis jsou nutné jako vstupní podklady pro výpoet cash flow vlastní investice (projektu), položka O se vypisuje do ádku. 12 výchozí (vstupní) tabulky. Odpis za 1. rok provozu (odepisování) investice se zachycuje ve sloupci období 1. A.2. ODPISOVÉ KALENDÁE - pro pedmt projektu zaazený do odpisové skupiny (vtšinou technologie, stavby, pop. kombinace více investic) Pi hodnocení této kategorie (stavby a technologie) je doba životnosti (odepisování) technologie 3 nebo 5 let. (1 nebo 2. odpisová skupina, dle zákona o daních z píjm. 586/92 Sb., ve znní pozdjších pedpis.). Oproti tomu doba odepisování STAVEB je bu 10 let (konstrukce a stavební ásti (celky) z betonu, železobetonu a kovu, nádrže, zásobníky, kontejnery z kov) nebo 20 let (domy a budovy ze deva a plast, vže a stožáry, vžové zásobníky. Ostatní domy a budovy mají dobu odepisování 30 let (5. odpisová skupina) nebo 50 let (6. odpisová skupina). Všichni žadatelé budou projektovat odpisy STAVEB i TECHNOLOGIÍ pomocí sazeb pro rovnomrné odepisování (sjednocení metodiky projekt). Tabulky odpis (stavby i technologie) jsou nutné jako vstupní podklady pro výpoet budoucího cash flow vlastní investice (projektu, vstupní tabulka. 12) Obdobným zpsobem jako u odpisových skupin 1. a 2. je nutno postupovat i u odpisových skupin 3., 4., 5. a 6. Ve všech pípadech je nutno užívat sazby pro rovnomrné odepisování a sestavit pehledné odpisové tabulky dle výše uvedených vzor. Odpisová skupina Doba odepisování Odpis v prvém roce Odpis další roky Zvýšená vstupní cena % 40% 33,3% % 22,25% 20% ,5% 10,5% 10% ,15% 5,15% 5% ,4% 3,4% 3,4% ,02% 2,02% 2% U rekonstrukcí staveb se využije sazba odepisování pro zvýšenou vstupní cenu. Celkové roní odpisy všech investic (STAVBA, Technologie) se zahrnou do celkové ODPISOVÉ tabulky, kalkulované min. na 10 let (období). Odpis za 1. rok provozu (odepisování) investice se zachycuje ve sloupci období 1 vstupní tabulky v ádku

19 Píklad: (KOMBINACE investic) Dojírna Míchací vz Stavební investice ROK 5 mil.k (5 let) 1,1 mil.k (5 let) 8 mil.k (30let) odpis zst cena odpis zst cena odpis zst cena celkem pokra pokra. Jak je možno vyíst z výše uvedené tabulky, v prbhu 10 let jsou již technologie (dojírna) a stroj odepsány, budova ješt nikoliv (budova má dobu odepisování 30 let). Dochází zde ke dvojímu zkreslení: technologie (dojírna) by již mla být vyazena (nahrazena novou pokraování odpis!!!!!), stejný problém je u stroje. Budova je odepsána pouze ásten (3,1 mil. K z celkových 8 mil. K.). Vzhledem ke sjednocení a zjednodušení metodiky projekt žadatel bude tato jednoduchá verze výpotu odpis u projekt ponechána i s výše uvedenými nedostatky. Neodepsanou ást investice je možno zaadit do posledního období v ádku Ostatní výnosy provozní. Dá se totiž pedpokládat, že podobné projekty budou mít i podobnou strukturu a pomr stavební ásti a technologické ásti a budou tedy mezi sebou porovnatelné. ádek 13 - Ostatní provozní náklady ostatní náklady, které nejsou zalenny ve výše uvedených kategoriích. ádek 14 Finanní náklady (úroky) Ped výpotem hodnot do tohoto ádku by ml žadatel vyplnit následující tabulku: VZOR : Tabulka zdroj financování projektu, v K, bez DPH, bez dotace na projekt Položka Výše financování (v K) INVESTINÍ náklad CELKEM Z toho : Vlastní zdroje *FNv (celkem) : Cizí zdroje - úvr *FNu (celkem) : Cizí zdroje - ostatní *FNv (celkem) : Celková výše finanního nákladu* (bez lenní na jednotlivá období, v K) *Celková výše finanního nákladu je uvedena výše bez lenní na jednotlivá období. Pro zápis dat do vstupní (výchozí) tabulky je nutno ješt rozlenit tok finanních náklad na období trvání investice (ase) viz. tabulka níže. Souet položek v ádcích v níže uvedené tabulce musí korespondovat s hodnotou celkové výše finanního nákladu v tabulce zdroj financování. Doba splácení úvru nemusí být vždy stejná s dobou životnosti (odepisování) investice. Banky mnohdy vyžadují splacení úvru v kratším limitu, než je vlastní doba tvorby efekt z investice. 19

20 VZOR: Pomocná tabulka pro vymezení finanních náklad v ase Název Položka (íselné položky Obd. 0 Obd. 1 pol. uvádt v K) FNv Finanní náklad na vlastní zdroje FNu Finanní náklad - ÚROKY FNo Finanní náklad na ost.cizí zdroje Obd. 2 Obd. 3 Obd. 4 Obd. 5 Položka FNu (finanní náklad ve form úrok placených bance tj. nákladových úrok) musí vycházet z konkrétního splátkového kalendáe (viz dále). SPLÁTKOVÉ KALENDÁE Splátkové kalendáe u investic (stroj, staveb, technologií) budou v rámci sjednocení metodiky projekt poítány jako splátkové kalendáe anuitní, s msíní periodicitou plateb. V pípad odlišnosti periodicity plateb (nap. platby tvrtletní, roní) nebo v pípad jiných zpsob splácení než anuitních (rozdílný úmor) je nutno toto zdvodnit metodika (požadavek) konkrétního finanního ústavu (banky). Doba splácení úvru je závislá na konkrétním jednání s vybraným bankovním subjektem (možno rozepsat, jaké úvry již žadatel erpal, k jakým investiním úelm a jaká byla jejich doba splatnosti). Výše úroku za poskytnutý úvr je rovnž závislá na konkrétním jednání s vybraným bankovním subjektem.!!! Úrok v projektech musí být vždy pro základní orientaci uveden v hodnotách p.a. (tj. úrok roní), do splátkových kalendá s msíní periodicitou je nutno poté úrok adekvátn upravit. Splátkový kalendá by ml mít následující strukturu (vstupní data + záhlaví) : Vstupní data : Výše úvru: Doba splácení v letech: Periodicita splácení: Poet period: Úrok p.a.: Pepoet na úrok za periodu: Perioda (msíc) Poátení stav jistiny Úrok (za periodu) Úmor Splátka Konený stav jistiny Úrok RONÍ 1 x x x x x 2 x x x x x atd! Splátkový kalendá bude využit pouze pro financování nové investice! Splátku za periodu je nutno vypoítat pomocí vzorce UMOOVATELE (finanní matematika ). PÍKLAD : Výše úvru (jistina) : Doba splácení v letech : 3 Periodicita splácení : msín Poet period (n): 3*12 tj. 36 (msíc) Úrok p.a. : 12 % p.a (roní) Pepoet na úrok za periodu : tj. 12 % /12, 1% p.m. (msíní) Umoovatel Splátka (anuita) = Výše úvru. i 1-1/ (1 + i) n Výše úvru je K, i = 0,01 (tj. 1% ms. úrok), n = 36 (msíc, period). 20

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

Výchozí stav* období 0

Výchozí stav* období 0 Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Řádek rozvahy 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2 + ř. 9) 2 Stálá aktiva (ř. 3 + 4 + 8) 3 Dlouhodobý nehmotný majetek 4 Dlouhodobý hmotný majetek

Více

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU 1) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PLÁNU PODNIKU - vyplní se tabulky (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a CF str. 2,3,4,5) na pět let do budoucna dle přiložených vysvětlivek (str.

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2015 ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu k... 3... 1...... 1... 2....... 2... 0... 1... 5.... Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky PROFI-TEN a.s. I v tisících

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

I O: 00070564 Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2015 (v K!) Název ú!etní jednotky: M"stská knihovna v eském Krumlov" OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- íslo

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o.

FLUORIT TEPLICE s.r.o. FLUORIT TEPLICE s.r.o. !""" #$%&'(&)*)+,) &'-&. &'-&.!" /0!!0%11231 ''(40 #" )*"5")55 #$# &"")55. %&$' 46!73!89:!%8;1(88% (9+?>+",2 @@@">+",2!-. # / -,9A%B98 - :9!$66+,C2,9A%

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

8 Ekonomická rozvaha bioplynové stanice

8 Ekonomická rozvaha bioplynové stanice 8 Ekonomická rozvaha bioplynové stanice 8.1 Modelová kalkulace investičních nákladů pro účel ekonomické rozvahy PS CELKEM SO CELKEM IN CELKEM 39 646 800 Kč 7 632 250 Kč 47 279 050 Kč Podrobnosti jsou uvedeny

Více

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa)

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa) ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I 00266418,00911640) sestavená k 31.12.2007 (v tisících K na dv desetinná místa) I 00266418 Msto Krupka Mariánské nám. 22 Krupka 417 42 Název položky Úet ís. k 1.1.2007

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace, který vede daňovou evidenci V případě, že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9, do příslušného uvede 0. t = poslední uzavřený účetní rok předcházející

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha (v K#, s p%esností na dv$ desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2016 18:18:13 Název ní jednotky: Sídlo: Kladruby 257 62 Kladruby Právní forma: územní samosprávný celek I!O : 00508454 Název AKTIV

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř.

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Contaduria s.r.o. v plném rozsahu ke

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace, který vede daňovou evidenci V případě, že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9, zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě, že subjekt provozuje

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace který vede daňovou evidenci V případě že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě že subjekt provozuje některou

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny

2. Posouzení efektivnosti investice do malé vtrné elektrárny 2. Posouzení efektvnost nvestce do malé vtrné elektrárny Cíle úlohy: Posoudt ekonomckou výhodnost proektu malé vtrné elektrárny pomocí základních metod hodnocení efektvnost nvestních proekt ako sou metoda

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ EVA, CFROI Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ lenkazah@kpm.zcu.cz 9. 4. 2015 Pojmová mapa Výkonnost VBM EVA Náklady kapitálu CFROI Náklady CK Náklady VK Komplexní stavebnicová metoda CAPM Dividendový model INFA WACC

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství pro OP Zemědělství Požadované dokumenty Žadatel, který do konce roku 2003 účtoval v podvojném účetnictví, předloží následující doklady: - rozvahu a výkaz zisků a ztrát za poslední tři účetně uzavřená období

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám. 1320-1323 Kubánské nám. 1321/18, Praha 10, 100 00 Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Výbor Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám.

Více

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm Než zanete vyplovat tiskopis, pette p te si, prosím, pokyny. Finannímu úadu pro / Specializovanému finannímu úadu Praha hl.m. Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 6 01 Daové identifikaní íslo C Z 8 5 9

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010 Obsah: POPISNÁ ÁST...3 1. Popis podnikatelské innosti...3 2. Dležité události a transakce a jejich dopad na finanní situaci nebo výsledky hospodaení emitenta jím ovládaných osob...5 TALBULKOVÁ ÁST...6

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2007

ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2007 Licence: DLAZ XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) DSO Mikroregion Jižní Haná ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2007 (v K) sestavený ke dni 13.03.2008 17 zákona.250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech ÚR, ve znní platných

Více

5 CASH FLOW (tok hotovosti)

5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5.1 Peněžní toky firmy - poslední z triády kategorií: majetková struktura finanční struktura CF (peněžní toky) - rozvaha & výsledovka (výkaz CF) - CF byl vynucen praxí finančního

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Vertikální a horizontální analýza Členění rozvahy Položky na straně aktiv jsou členěny podle likvidnosti - od položek nejméně likvidních (stálá aktiva) k položkám

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o hospodaření Agro bílá, a.s. za rok 2013 pro Valnou hromadu akcionářů, konanou dne 25.června 2014 Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje účetní jednotky II. Zveřejňované

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 1.Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2012 (údaje v K) 1.1. ROZPOTOVÉ HOSPODAENÍ DLE TÍD - PÍJMY 2012 tída skutenost rozpoet rozpoet % SR % UR schválený upravený

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2015

Zpráva o podnikatelské činnosti 2015 Zpráva o podnikatelské činnosti 2015 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 V Opavě Kylešovicích 23. 2. 2016 Stránka 1 tis. Kč Rozbor hospodaření za rok 2015 byl zpracován

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Stanovení peněžních toků

Stanovení peněžních toků Kalkulace peněžních toků investice LS 2015/2016 cvičení z předmětu FŘaR Stanovení peněžních toků Společnost (která je právnickou osobou) zvažuje investiční projekt. Úkolem je určit peněžní toky nezadlužené

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Výnosy, náklady a hospodářský výsledek.

Výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Eva Štichhauerová Technická univerzita v

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více