POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU"

Transkript

1 POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU 1) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PLÁNU PODNIKU - vyplní se tabulky (Rozvaha, Výkaz zisk a ztrát a CF str. 2,3,4,5) na pt let do budoucna dle piložených vysvtlivek (str. 6,7). Možno využít ukázkový píklad (list Výkazy-5let). 2) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ INVESTICE - postup k zjištní potebných údaj NPV (SH), ERR, FRR a DN je uveden na str Rovnž možno využít ukázkový píklad (list CF-5období / 10období). 1

2 ádek rozvahy Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pt let do budoucna (v tis. K) Výchozí stav* položka období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM ( ) 2 Stálá aktiva ( ) 3 Dlouhodobý nehmotný majetek 4 Dlouhodobý hmotný majetek 5 z toho: Budovy, haly a stavby Instruktážní list 6 Samostatné movité vci a soubory movitých vcí 7 Základní stádo a tažná zvíata 8 Dlouhodobý finanní majetek 9 Obžná aktiva ( ) 10 Zásoby 11 Dlouhodobé pohledávky 12 Krátkodobé pohledávky 13 Finanní majetek 14 PASIVA CELKEM ( ) 15 Vlastní kapitál ( ) 16 Základní kapitál 17 Kapitálové fondy 18 Fondy ze zisku 19 Hospodáský výsledek minulých let 20 Hospodáský výsledek bžného úetního období 21 Cizí zdroje ( ) 22 Rezervy 23 Dlouhodobé závazky 24 Krátkodobé závazky 25 Bankovní úvry a výpomoci 26 z toho: Bankovní úvry dlouhodobé 27 Bžné bankovní úvry *Výchozí stav - do tohoto sloupce se zapisují hodnoty z úetních výkaz za poslední uzavený úetní rok v dob podání žádosti (reálný stav). Období 1 až období 5 jsou hodnoty predikované. 2

3 ádek výkazu Z a Z Výkaz zisk a ztrát s plánem jednotlivých položek na pt let do budoucna (v tis.k) Výchozí stav* položka období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 28 Tržby za prodej zboží 29 Náklady vynaložené na prodané zboží 30 Obchodní marže ( ) 31 Výkony 32 Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb 33 Zmna stavu vnitropodnikových zásob vl. výroby 34 Aktivace 35 Výkonová spoteba 36 Spoteba materiálu a energie 37 Služby 38 Pidaná hodnota ( ) 39 Osobní náklady 40 Dan a poplatky 41 Opisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 42 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 43 Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 44 Zmna rezerv, oprav.položek a asového rozlišení 45 Ostatní provozní výnosy 46 Ostatní provozní náklady 47 Provozní hospodáský výsledek [( (+/-44) )] 48 Výnosové úroky 49 Nákladové úroky 50 Ostatní finanní výnosy 51 Ostatní finanní náklady 52 HV z finanních operací ( ) 53 HV za bžnou innost ( da z p. bž. innost) Instruktážní list 3

4 54 Mimoádné výnosy 55 Mimoádné náklady Mimoádný hospodáský výsledek 56 ( da z mimoádné innosti.) Hospodáský výsledek za úetní období 57 ( ) *Výchozí stav - do tohoto sloupce se zapisují hodnoty z úetních výkaz za poslední uzavený úetní rok v dob podání žádosti (reálný stav) Období 1 až období 5 jsou hodnoty predikované. V predikci je nutno zahrnout i vliv dan z píjmu za bžnou (mimoádnou) innost - ovlivnn HV za bžnou innost, HV za úetní období. Instruktážní list 4

5 návaznost na ádky rozvahy, výsled. Instruktážní list Plánovaný cash flow s výhledem na pt let do budoucna (v tis. K) položka Poátení stav penžních prostedk *(finanního majetku, rozvaha.13) ádek CF CF 1 57 Hospodáský výsledek za úetní období CF 2 41 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku CF 3 minus.44 Zmna rezerv, asového rozlišení a opravných položek CF 4 zmna 11, 12 Zmna stavu pohledávek CF 5 zmna 24 Zmna stavu krátkodobých závazk CF 6 zmna 10 Zmna stavu zásob CF 7 SUMA CF Penžní tok z provozní innosti, suma CF2 až CF7 CF 8 podrob. evidence Nákup nového dlouhod. nehm. a hmotného majetku CF 9 43 Zstatková cena prodaného dl. nehm a hm. maj. CF 10 podrob. evidence Nákup dlouhodobého finanního majetku CF 11 podrob. evidence Hodnota prodaného fin. majetku v cen poízení CF 12 SUMA CF Penžní tok z investiní innosti, suma CF9 až CF12 CF 13 zmna 26 Zmna stavu dlouhodobých úvr CF 14 zmna 27 Zmna stavu bžných bankovních úvr CF 15 zmna 23 Zmna stavu dlouhodobých závazk CF 16 zmna 15 Zmna stavu vlastního kapitálu CF 17 podrob. evidence Výplata dividend a podílu na zisku CF 18 SUMA CF Penžní tok z finanní innosti, suma CF14 až CF18 CF 19 CF8+CF13+CF19 CELKOVÝ PENŽNÍ TOK za období CF 20 CF 1 + CF 20 Konený zstatek penžních prostedk *(finanního majetku, rozvaha. 13) období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 (0,1 rok) (1,2 rok) (2,3 rok) (3,4 rok) (4,5 rok) Pozn.: Výkaz cash flow (plánovaný) navazuje na plánovanou rozvahu a výkaz zisk a ztrát. Období 1 ve výkazu CF u rozvahových položek je vypoteno ze zmn hodnot rozvahy za období 0 a 1, stejný princip je užit i pro výpoet CF v dalších obdobích. Období 1 ve výkazu CF u výsledkových položek je rovno hodnotám z výkazu zisk a ztrát za období 1 (konenému stavu). * Finanní majetek v rozvaze (.13) je pro zjednodušení jako celek považován za penžní prostedky Pro výpoet CF za období 1 je za poátení stav penžních prostedk považován stav finanního majetku v rozvaze v období 0 a za konený zstatek penžních prostedk je považován stav finanního majetku v rozvaze v období 1. CF 21 5

6 Vysvtlivky k vyplování plánovaného výkazu cash flow za podnik jako celek V pípad žadatele útujícího v jednoduchém úetnictví se nevypluje období 0 u Rozvahy a Výkazu zisk a ztrát, následn tedy zstane prázdný i sloupec období 1 (0,1 rok) u Plánovaného cash flow. Výkaz cash flow (plánovaný) navazuje na plánovanou rozvahu a výkaz zisk a ztrát. Období 1 ve výkazu CF u rozvahových položek je vypoteno ze zmn hodnot výkaz za období 0 a 1, stejný princip je užit i pro výpoet CF v dalších obdobích. Období 1 ve výkazu CF u výsledkových položek je rovno hodnotám z výkazu zisk a ztrát za období 1 (konenému stavu). Vysvtlivky k výkazu Cash flow: Obecné pravidlo pro rozvahové položky: a) pokles aktivní položky (pokles majetku) mezi 2 obdobími (nap. z období 0 na období 1) vyvolá nárst cash flow (uvolnní hotovosti). Nárst aktivní položky (nap. nákup majetku) vyvolá pokles cash flow. b) nárst pasivní položky (zdroj financování) mezi 2 obdobími (nap. z období 0 na období 1) vždy vyvolá nárst cash flow. Pokles pasivní položky vyvolá pokles cash flow. c) výši poáteního zstatku penžních prostedk je možno odvodit od výše finanního majetku (rozvaha, aktiva. 13). Penžní prostedky jsou souástí finanního majetku. Podrobný postup pi tvorb výkazu cash flow: a) Z výkazu zisk a ztrát (ádek 57) pepíšeme hodnotu hospodáského výsledku za úetní období do ádku CF 2. Do sloupce CF (období 1) vypisujeme sloupec z výkazu zisk a ztrát (rovnž období 1), v dalších obdobích postupujeme stejn (nap. období 2 CF je rovno období 2 výkazu zisk a ztrát). b) Z výkazu zisk a ztrát (ádek 41) pepíšeme hodnotu odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku do ádku CF 3 (sloupec období 1 CF je roven sloupci období 1 výkazu zisk a ztrát). c) Z výkazu zisk a ztrát (ádek 44) pepíšeme hodnotu zmny stavu rezerv, opravných položek a asového rozlišení do ádku CF 4.!!!!! Pepis je s opaným znaménkem, nežli je uvedeno ve výkazu zisk a ztrát (sloupec období 1 CF je roven sloupci období 1 výkazu zisk a ztrát). d) Z rozvahy vypoítáme zmnu stavu pohledávek. Nejdíve vypoítáme zmnu stavu dlouhodobých pohledávek (ádek 11 z rozvahy). Zmna stavu CF pro období jedna se poítá jako: stav dlouhodobých pohledávek v období 0 minus stav dlouhodobých pohledávek v období 1 (z rozvahy). Neboli stav pedcházející minus stav následující. Zmna stavu dlouhodobých pohledávek mže vyjít se záporným i s kladným znaménkem. Zmnu stavu dlouhodobých pohledávek si poznamenáme (nepíšeme pímo do výkazu CF). Dále spoítáme zmnu stavu krátkodobých pohledávek (ádek 12 z rozvahy). Postupujeme obdobným zpsobem jako u pohledávek dlouhodobých (viz. výše). Zmna stavu krátkodobých pohledávek mže vyjít se záporným i s kladným znaménkem. Zmnu stavu krátkodobých pohledávek si poznamenáme mimo výkazy. Do výkazu CF (ádek CF 5) zaznamenáme SOUET hodnot: zmna stavu krátkodobých pohledávek a zmna stavu dlouhodobých pohledávek. e) Z rozvahy vypoítáme zmnu stavu krátkodobých závazk (operace v pasivech), z ádku. 24 rozvahy. Zmna stavu CF pro období jedna se poítá jako: stav krátkodobých závazk v období 1 minus stav krátkodobých závazk v období 0. Zmna stavu krátkodobých závazk mže vyjít se záporným i s kladným znaménkem, zmnu zaznamenáme do ádku CF 6. f) Z rozvahy vypoítáme zmnu stavu zásob (operace v aktivech), z ádku. 10 rozvahy. Zmna stavu CF pro období jedna se poítá jako: stav zásob v období 0 minus stav zásob v období 1 (z rozvahy). Neboli stav pedcházející minus stav následující. Zmna stavu zásob mže vyjít se záporným i s kladným znaménkem. Zaznamenáme do ádku. 7 (CF 7). g) CF (Penžní tok z provozní innosti) neboli CF 8 vypoítáme jako souet položek CF 2 až CF 7. h) Nákup nového dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (neboli CF 9) nákup dlouhodobého finanního majetku (CF 11) je nutno predikovat na základ pedstavy podnikatelského subjektu o nových investiních výdajích v prbhu budoucích let. Do predikce je nutno zahrnout výdaj na investici, pro kterou je žádána dotace a výdaje na ostatní nové investice v prbhu plánovaných let. i) Zstatkovou cenu dl. hmot. a nehmot. majetku nutno pevzít z ádku výkazu zisk a ztrát (. 43). 6

7 j) Penžní tok z investiní innosti (CF 13) je nutno vypoítat jako sumu CF 9 až CF 12. k) Zmna stavu dlouhodobých úvr návaznost na ádek. 26 rozvahy (bankovní úvry dlouhodobé, operace v pasivech). Zmna stavu CF pro období jedna se poítá jako: stav bankovních úvr dlouhodobých v období 1 minus stav bankovních úvr dlouhodobých v období 0. Zmna stavu dl. bankovních úvr mže vyjít se záporným i s kladným znaménkem, zmnu zaznamenáme do ádku CF 14. l) Zmna stavu bžných bankovních úvr návaznost na ádek. 27 rozvahy (bankovní úvry bžné, operace v pasivech). Zmna stavu CF pro období jedna se poítá jako: stav bankovních úvr bžných v období 1 minus stav bankovních úvr bžných v období 0. Zmna stavu bžných bankovních úvr mže vyjít se záporným i s kladným znaménkem, zmnu zaznamenáme do ádku CF 15. m) Z rozvahy vypoítáme zmnu stavu dlouhodobých závazk (operace v pasivech), z ádku. 23 rozvahy. Zmna stavu CF pro období jedna se poítá jako: stav dlouhodobých závazk v období 1 minus stav dlouhodobých závazk v období 0. Zmna stavu dlouhodobých závazk mže vyjít se záporným i s kladným znaménkem, zmnu zaznamenáme do ádku CF 16. n) Z rozvahy vypoítáme zmnu stavu vlastního kapitálu (operace v pasivech), z ádku. 15 rozvahy. Zmna stavu CF pro období jedna se poítá jako: stav vlastního kapitálu v období 1 minus stav vlastního kapitálu v období 0. Zmna stavu vlastního kapitálu je uvádna bez HV bžného úetního období (viz. zákon o úetnictví). Zmna stavu vlastního kapitálu mže vyjít se záporným i s kladným znaménkem, zmnu zaznamenáme do ádku CF 17. o) Do ádku CF 18 vyplníme pedpokládanou výši výplaty dividend nebo podílu na zisku (zachytíme se záporným znaménkem jako odliv hotovosti). Výplata nesmí pekroit výši celkového hospodáského výsledku za dané období (pi kladném HV). V pípad záporného HV nelze výplatu odmn realizovat. p) ádek CF 19 je soutem ádk CF 14 až CF 18. q) Celkový penžní tok za období (CF 20) je vypoítán jako souet CF 8 plus CF 13 a CF 19. r) Konený zstatek penžních prostedk (CF 21) je vypoten jako poátení stav penžních prostedk (CF 1) plus celkový penžní tok za období (CF 20). Konený zstatek penžních prostedk v období 1 (CF 21) pechází do následujícího období 2 jako poátení stav penžních prostedk (CF 1), atd. Stavy penžních prostedk (CF 1 a CF 21) musí v jednotlivých obdobích korespondovat se stavem finanního majetku v rozvaze (ádek 13). Pro zjednodušení je v tomto pípad veškerý finanní majetek z rozvahy považován za vysoce likvidní (penžní prostedky). 7

8 íslo. 1 Vstupní (výchozí) tabulka pro výpoet CASH FLOW projektu (investice), na 5 období Položka (íselné položky uvádt Výpoet Období 0 Období 1 Období 2 Období 3 v K) (odkazy) Investice (náklady investiní, bez DPH, a dotace* (ob položky nutno asov odlišit) 2 Tržby provozní (cena služby) 3 Ostatní výnosy provozní 4 VÝNOSY CELKEM provozní Spoteba materiálu 6 Spoteba energie 7 Náklady na opravy a údržbu 8 Náklady na služby 9 Pojištní, pop.silniní da 10 Náklady na garážování 11 Osobní náklady (mzdy+soc.zab.) 12 Odpisy -z tab. odpis,položka O 13 Ostatní náklady provozní 14 Fin.náklad -z tab. fin.nákl.,pol. FN 15 NÁKLADY CELKEM provozní 16 HV provozní, hrubý tj. VYNOSY provozní NÁKLADY provozní suma. 5 až Daová sazba** % 18 Da z píjmu (absolutní výše ). 16 x HV istý (po odpotu dan) PROVOZNÍ CASH FLOW 1 = HV istý + odpisy Odhad hodnoty ostatních nefinanních efekt PROVOZNÍ CASH FLOW 2 = PROVOZNÍ CASH FLOW 1 + ostatní nefinanní efekty Období 4 Období 5 *Do prvého ádku se v asovém rozlišení vyplní dv položky. Na poátku (nulté období) se vypíše celková výše investice, v následujícím období je nutno zaznamenat píliv financí na základ obdržené dotace od platební agentury ** Daovou sazbu je nutno vyplnit na základ predikce vývoje daových sazeb v R, dle zákona o dani z píjmu. Odlišovat je dále nutné výši dan z píjmu pro právnické a pro fyzické osoby. Vlastní výpoet dan z píjmu je možno uvádt v pomocné tabulce, zvlášt pokud jsou zohledovány daov pipoitatelné a odpoitatelné položky. 8

9 Podkladová tabulka pro výpoet ukazatel ekonomické efektivnosti investice : a) podklad pro výpoet doby návratnosti (DN) a isté souasné hodnoty (NPV) Celková výše investiního nákladu v K, bez DPH, bez dotace, za celou dobu trvání projektu. (Pokud byl investiní náklad vynaložen ve více obdobích, je nutno položky seíst). Vše je nutno vypsat do období O, položka se vypluje v absolutní hodnot (kladné znaménko). íslo. 23 Položka (íselné položky uvádt v K) Investice (náklady investiní, bez DPH) Výpoet (odkazy) návaznost na ádek. 1 výchozí tabulky pro výpoet cash flow investice náklady investiní bez DPH a bez dotace Období 0 Celková výše provozního cash flow 1 a hodnoty dotace (návaznost na výchozí tabulku pro výpoet cash flow investice) íslo Položka v K Hodnota dotace (nediskontováno) pepsáno z výchozí tabulky PROVOZNÍ CASH FLOW 1 (nediskontováno) pepsáno z výchozí tabulky PROVOZNÍ CASH FLOW 1 plus dotace Výpoet (odkazy) návaznost na ádek. 1 výchozí tabulky pro výpoet cash flow investice pouze hodnota dotace návaznost na ádek. 20 výchozí tabulky pro výpoet cash flow investice ádek 24 + ádek 25 Období 0 Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 (nediskontováno, seteno) *Výše uvedená tabulka je pro 5 období predikce cash flow z investice (projektu), u projetu na 10 období se pouze navýší poet sloupc. Hodnota dotace je z metodického hlediska považována za mimoádný píliv hotovosti ve fázi provozu investice (navyšuje provozní CASH FLOW 1). Období 5* 9

10 ..% Diskontní sazba pro výpoet diskontovaných tok z provozní innosti, vyjádená v procentech, zaokrouhlená na 2 desetinná místa (nap. 3,00%) íslo. D 27 DISKONTNÍ FAKTOR PROVOZNÍ CASH FLOW 1 plus dotace (diskontováno) Výpoet (odkazy) 1 (1 + i) n D x ádek. 26 Období 0 Období 1 DISKONTNÍ FAKTOR diskontní faktor se poítá podle vzorce : 1 (1 + i) n kde: hodnota i je diskontní sazba (pi 3% diskontní sazb se do vzorce zapisuje položka 0,03) hodnota n je období (perioda), v období nula n=0, v období 1 n=1, atd.) Období 2 Období 3 Období 4 Období 5 Komentá k výpotu vzorc: DN doba návratnosti je podílový ukazatel, vycházející z nediskontovaných hodnot investice, který se vypoítá následovn : DN = IN / prum. CF1 p. (nediskont.) Kde: IN je celkový vynaložený investiní náklad (souet za všechny roky, etapy) viz. výše ádek. 23 Prum. CF1 p. (nediskont) je prmrné cash flow provozní (vetn zapotené dotace) nediskontované, návaznost na výše uvedený ádek. 26 íslo. 28 Položka (íselné položky uvádt v K) Prmrné cash flow provozní (plus dotace) nediskontované Výpoet (odkazy) souet všech hodnot v ádku. 26 / poet tchto hodnot Vypotená hodnota íslo. VZOREC Výpoet vzorce (odkazy) 29 DN doba návratnosti ádek.23 / ádek. 28 Vypotená hodnota NPV (istá souasná hodnota) je rozdílový (absolutní ) ukazatel, vycházející z diskontovaných hodnot investice, který se vypoítá následovn: NPV = Efekty z investice (jejich souasná hodnota) IN 10

11 Kde: Efekty z investice (jejich souasná hodnota) je rovna soutu diskontovaných hodnot v ádku. 27 (souasná hodnota efekt z investice) IN je celkový vynaložený investiní náklad (souet za všechny roky, etapy) viz. výše ádek.23 íslo. 30 Položka (íselné položky uvádt v K) Celkové Cash flow provozní (plus dotace) diskontované tj.souet efekt z investice Výpoet (odkazy) souet všech hodnot v ádku. 27 Vypotená hodnota íslo. 31 VZOREC Výpoet vzorce (odkazy) NPV istá souasná hodnota ádek.30 - ádek. 23 Vypotená hodnota b) podklad pro výpoet FRR (finanní míry návratnosti) a ERR (ekonomické míry návratnosti) íslo Položka v K Investice (náklady investiní, bez DPH, a dotace (ob položky nutno asov odlišit)- NEDISKONTOVÁNO PROVOZNÍ CASH FLOW 1 = HV istý + odpisy NEDISKONTOVÁNO PROVOZNÍ CASH FLOW 2 = PROVOZNÍ CASH FLOW 1 + ostatní nefinanní efekty NEDISKONTOVÁNO Výpoet (odkazy) Pepis ze vstupní tabulky, ádek. 1, je nutno zachovat znaménka, tj. investiní náklad ( -) dotace ( +) Pepis ze vstupní tabulky ádek íslo 20 Pepis ze vstupní tabulky ádek íslo 22 Období 0 Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 Období 5* 11

12 íslo Položka v K CELKOVÉ CASH FLOW INVESTICE pro výpoet FRR = PROVOZNÍ CASH FLOW 1 + Investice + Dotace (nediskont.) CELKOVÉ CASH FLOW INVESTICE pro výpoet ERR = PROVOZNÍ CASH FLOW 2 + Investice + Dotace (nediskont.) Výpoet (odkazy) ádek 32 + ádek 33 ádek 32 + ádek 34 Období 0 Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 *Výše uvedená tabulka je pro 5 období predikce cash flow z investice (projektu), u projetku na 10 období se pouze navýší poet sloupc. Období 5 íslo VZOREC FRR finanní míra výnosnosti ERR ekonomická míra výnosnosti Výpoet vzorce (odkazy) Pomocí funkce MÍRA VÝNOSNOSTI v programu Excel* Pomocí funkce MÍRA VÝNOSNOSTI v programu Excel* Vypotená hodnota (zaokrouhlit na 2 desetinná místa) *Nápovda k využití funkce Míra výnosnosti v programu Excel pro výpoet FRR (obdobné je to i pro výpoet ERR). a) nejdíve vypíšeme hodnoty v ádku. 35 za sebou do bunk v Excelu, rozlišujeme kladná a záporná znaménka b) dále v panelu nástroj klikneme na znak c) vybereme funkce finanní MÍRA VÝNOSNOSTI 12

13 d) do ádku Hodnoty zkopírujeme hodnoty v bukách (ádek. 37) e) do ádku Odhad nevypisujeme nic f) klikneme na tlaítko OK g) výsledek zaokrouhlíme na 2 desetinná místa.!!!frr (finanní míra výnosnosti) nesmí být vyšší než 25%, jinak není splnna podmínka pijatelnosti v ekonomickém hodnocení projektu!!! 13

14 Vstupní (výchozí) tabulka pro výpoet CASH FLOW projektu (investice), na 10 období íslo Položka (íselné položky uvádt Výpoet Obd. 0 Obd. 1 Obd. 2. v K) (odkazy) Investice (náklady investiní, bez 1 DPH, a dotace* (ob položky nutno asov odlišit) 2 Tržby provozní (cena služby) 3 Ostatní výnosy provozní 4 VÝNOSY CELKEM provozní Spoteba materiálu 6 Spoteba energie 7 Náklady na opravy a údržbu 8 Náklady na služby 9 Pojištní 10 Dan mimo da z píjmu 11 Osobní náklady (mzdy+soc.zab.) 12 Odpisy -z tab. odpis,položka O 13 Ostatní náklady provozní 14 Fin.náklad -z tab. fin.nákl.,pol. FN 15 NÁKLADY CELKEM provozní 16 HV provozní, hrubý tj. VYNOSY provozní NÁKLADY provozní 17 Daová sazba** % suma. 5 až x. 18 Da z píjmu (absolutní výše ) HV istý (po odpotu dan) PROVOZNÍ CASH FLOW 1 = HV istý + odpisy Odhad hodnoty ostatních nefinanních efekt PROVOZNÍ CASH FLOW 2 = PROVOZNÍ CASH FLOW 1 + ostatní nefinanní efekty Do prvého ádku se v asovém rozlišení vyplní dv položky. Na poátku (nulté období) se vypíše celková výše investice, v následujícím období je nutno zaznamenat píliv financí na základ obdržené dotace ** Daovou sazbu je nutno vyplnit na základ predikce vývoje daových sazeb v R, dle zákona o dani z píjmu. Odlišovat je dále nutné výši dan z píjmu pro právnické a pro fyzické osoby. Vlastní výpoet dan z píjmu je možno uvádt v pomocné tabulce, zvlášt pokud jsou zohledovány daov pipoitatelné a odpoitatelné položky. Obd. 3 Obd. 4 Obd. 5 Obd. 6 Obd. 7 Obd. 8 Obd. 9 Obd.10 14

15 Formální kontrola správnosti vyhotovení investiních tabulek : ádek. 12 v investiních tabulkách (odpisy) se rovná konenému ádku v tabulkách odpis ádek. 14 v investiních tabulkách (úroky) se rovná roním soutm úrok v tabulkách splátkových kalendá. ádek 16 v investiních tabulkách (HV hrubý) se rovná ádek 4 minus ádek 15 v investiních tabulkách ádek 20 v investiních tabulkách (cash flow 1) se rovná ádek 19 plus ádek 12 v investiních tabulkách 15

16 Metodický postup pi vyplování tabulky pro výpoet cash flow (penžních tok) z projektu (investice) Instruktážní list Výchozí (vstupní) tabulky pro výpoet cash flow z projektu jsou stanoveny na 5 nebo na 10 období. Žadatel vypluje tu tabulku, která asov souvisí se zaazením pedmtu projektu do stanovené odpisové skupiny (dle zákona o dani z píjmu). Pokud je pedmt projektu zaazen do odpisové skupiny, je nutno vyplnit vstupní tabulku na 5 období. Pokud je pedmt zaazen do odpisové skupiny, je nutno vyplnit vstupní tabulku na 10 období. Projektuje se po letech (ne po msících). Pi kombinaci více pedmt projektu s rozdílnými dobami odepisování (stroj, technologie, rekonstrukce stavby) se vybere vstupní tabulka, která souvisí s pedmtem projektu s nejdelším potem let odepisování. Veškeré podkladové hodnoty pro výpoet cash flow z projektu jsou uvádny v K (ne v tis. K!!!). U investice (strojní, stavební, do technologie) mohou nastat dva druhy efekt po její realizaci a) Zvýšení provozních výnos (tržeb) podniku, zvýšení objemu výroby b) Úspora dosavadních provozních náklad (údržba, PHM oproti pedchozímu stavu..). U poízení stroj se pedpokládá realizace investiního nákladu JEDNORÁZOV (koup), poté je stroj zaazen do výroby a generuje cash flow provozní. Návaznost na ádky vstupní tabulky : ádek 1 Investice (investiní náklady, bez DPH, vetn dotace). Veškeré investiní náklady se vypisují do období 0 (tj. do období ped uvedením investice do provozu ). Pokud bude investice realizována ve více obdobích (rozložena do let), do sloupce období 0 se vypíše SOUET investiních náklad všech let (!!!do vstupní tabulky se pro lepší odlišení tok vypisuje investiní náklad v. 1 se záporným znaménkem). V ádku 1 se rovnž vypisuje výše oekávané dotace (platební agentura). Dotace se vypisuje s kladným znaménkem a podle oekávaného období platby dotace je možno ji zaadit nap. do období 1, období 2 atd. Investiní náklady (pijatelné i nepijatelné) je nutno podrobnji uvést v následující tabulce. Vyplují se pouze vcn píslušné ádky a sloupce (pokud byl nap. pouze nakoupen stroj, vyplní se ádek II. Stroje samostatné ) Tabulka rozpoet projektu (INVESTINÍ NÁKLADY, souhrn pijatelných a nepijatelných výdaj) (Údaje v K bez DPH) náklady a výdaje stavba dodávka montáž celkem I.Technologie nap. ustájení, napájení dojení vzduchotechnika elektroinstalace II. Stroje (samostatné) III. Stavba (rekonstrukce nebo výstavba) položka položka.. I+II+III CELKEM Náklady na projektové práce se zahrnou pomrnou ástí do položek I-III. ádek 2 Tržby provozní (cena služby) Efekty z provozu stroje (nap. orba, setí) je nutno odvodit od ceny služeb mechanizovaných prací uvedeno v publikaci: Normativy pro zemdlskou a potravináskou výrobu, Kavka M. a kol., ÚZPI Praha 2003, str Výpoet tržeb je nutno uvést v samostatné tabulce (množství, cena za mr. jed., cena celkem). V pípad, kdy je rst tržeb zapíinn zvýšením množství, a nikoliv pouze cenou, je teba dále ješt zpracovat Marketingovou studii. 16

17 Rovnž musí být ped výpotem provozních výnos (tržeb) stroje jednoznan uvedeno, jaká je roní kapacita stroje!!! a jak je naplnní této kapacity zajištno. Žadatel, který užívá stroj pouze pro vlastní innost kalkuluje své výnosy (tržby) z provozu stroje teoreticky (tj. jako kdyby stroj pjoval v cen služby). ádek 3 Ostatní výnosy provozní pokud bude investice (stroj, technologie) na konci doby své životnosti prodána, je možno uvést tuto položku v ádku. 3. U investic s dobou odepisování více než 10 let je zde možno uvést i výši neodepsané investice kompenzace za neuskutenné odpisy (10 let odpis oproti skutenosti nap. 20 let). ádek 4 Výnosy celkem provozní (souet ádk 2 + 3) ádek 5 až ádek. 10 Spoteba materiálu a energie, náklady na opravu a údržbu, náklady na služby, na pojištní, garážování. Náklady na pojištní, garážování, silniní da a ostatní provozní náklady stroj v zemdlství STANDARDY, jsou uvedeny v publikaci: Normativy pro zemdlskou a potravináskou výrobu, Kavka M. a kol., ÚZPI Praha 2003, strany Náklady na jednotlivé druhy staveb a technologií (a provozní výnosy) je možno porovnat se STANDARDY, které jsou uvedeny v publikaci : Normativy pro zemdlskou a potravináskou výrobu, Kavka M. a kol., ÚZPI Praha Str Strojní linky a technologické prvky v ŽV Str Orientaní náklady zemdlských staveb Str Orientaní ceny základních stavebních materiál Str Živoišná produkce a technologie ceny produkt ŽV, spoteba krmiv, vody, steliva, produkce mrvy, kejdy, trusu, parametry užitkovosti, spoteba pracovního asu, rozmrové parametry ustájení, Str Požadavky na ustájení zvíat s ohledem na welfare. Str Ceny služeb pro RV a ŽV Str Rostlinná produkce a technologie výnosy, farmáské ceny (v. ovoce a zeleniny), ceny osiv, sadby, hnojiv, pesticid. Publikace Normativy zemdlských výrobních technologií Kavka M. a kol., ÚZPI Praha obsahuje následující informace : a) Str spotebu variabilních a fixních náklad v RV (obiloviny, kukuice, hrách, sója, mák, len, konopí, brambory, cukrovka, krmné plodiny, louky pastviny atd.) b) Str spotebu variabilních a fixních náklad v ŽV (dojnice, odchov telat a jalovic, výkrm skotu, odchov prasniek, prasnice-produkce selat, výkrm prasat, chov ovcí, slepic, výkrm brojler, tažní kon.) Pi kalkulaci budoucích náklad (výdaj) na stavby a rekonstrukce stávajících objekt je nutno zohlednit pípadné limity - Maximální pijatelné výdaje (viz. Pravidla). ádek 11 Osobní náklady. Osobní náklady musí být kalkulovány na základ predikce vývoje potu pracovních sil, trendu vývoje mezd a trendu vývoje náklad na zdravotní a sociální zabezpeení. Výpoty v tomto ádku je vhodné doplnit komentáem (zdvodnní trendu jednotlivých položek). ádek 12 Odpisy Pro vyplnní ádku 12 ve vstupní (výchozí) tabulce je nutno zpracovat podkladové tabulky odpis. Odpisy se provádjí dle zákona o úetnictví z ceny majetku po odetení dotace. A.1. ODPISOVÉ KALENDÁE - pro pedmt projektu zaazený do odpisové skupiny (vtšinou strojní investice) Pi hodnocení této kategorie doba životnosti (odepisování) je bu 3 nebo 5 let (1 nebo 2. odpisová skupina, dle zákona o daních z píjm. 586/92 Sb., ve znní pozdjších pedpis). Všichni žadatelé budou projektovat odpisy stroj pomocí sazeb pro rovnomrné odepisování (sjednocení metodiky projekt). 17

18 VZOR : Tabulka : Prbh odpis pro 1. odpisovou skupinu Cena stroje (bez DPH) Odpis 1. rok 20 % ceny Odpis 2 rok 40 % ceny Odpis 3. rok 40 % ceny ODPISY položka O Zstatková cena VZOR : Tabulka : Prbh odpis pro 2. odpisovou skupinu Cena stroje (bez DPH) Odpis 1. rok 11 % ceny Odpis 2 rok 22,5 % ceny Odpis 3. rok 22,5 % ceny ODPISY Položka O Zstatková cena Odpis 4. rok 22,5 % ceny Odpis 5. rok 22,5 % ceny Tabulky odpis jsou nutné jako vstupní podklady pro výpoet cash flow vlastní investice (projektu), položka O se vypisuje do ádku. 12 výchozí (vstupní) tabulky. Odpis za 1. rok provozu (odepisování) investice se zachycuje ve sloupci období 1. A.2. ODPISOVÉ KALENDÁE - pro pedmt projektu zaazený do odpisové skupiny (vtšinou technologie, stavby, pop. kombinace více investic) Pi hodnocení této kategorie (stavby a technologie) je doba životnosti (odepisování) technologie 3 nebo 5 let. (1 nebo 2. odpisová skupina, dle zákona o daních z píjm. 586/92 Sb., ve znní pozdjších pedpis.). Oproti tomu doba odepisování STAVEB je bu 10 let (konstrukce a stavební ásti (celky) z betonu, železobetonu a kovu, nádrže, zásobníky, kontejnery z kov) nebo 20 let (domy a budovy ze deva a plast, vže a stožáry, vžové zásobníky. Ostatní domy a budovy mají dobu odepisování 30 let (5. odpisová skupina) nebo 50 let (6. odpisová skupina). Všichni žadatelé budou projektovat odpisy STAVEB i TECHNOLOGIÍ pomocí sazeb pro rovnomrné odepisování (sjednocení metodiky projekt). Tabulky odpis (stavby i technologie) jsou nutné jako vstupní podklady pro výpoet budoucího cash flow vlastní investice (projektu, vstupní tabulka. 12) Obdobným zpsobem jako u odpisových skupin 1. a 2. je nutno postupovat i u odpisových skupin 3., 4., 5. a 6. Ve všech pípadech je nutno užívat sazby pro rovnomrné odepisování a sestavit pehledné odpisové tabulky dle výše uvedených vzor. Odpisová skupina Doba odepisování Odpis v prvém roce Odpis další roky Zvýšená vstupní cena % 40% 33,3% % 22,25% 20% ,5% 10,5% 10% ,15% 5,15% 5% ,4% 3,4% 3,4% ,02% 2,02% 2% U rekonstrukcí staveb se využije sazba odepisování pro zvýšenou vstupní cenu. Celkové roní odpisy všech investic (STAVBA, Technologie) se zahrnou do celkové ODPISOVÉ tabulky, kalkulované min. na 10 let (období). Odpis za 1. rok provozu (odepisování) investice se zachycuje ve sloupci období 1 vstupní tabulky v ádku

19 Píklad: (KOMBINACE investic) Dojírna Míchací vz Stavební investice ROK 5 mil.k (5 let) 1,1 mil.k (5 let) 8 mil.k (30let) odpis zst cena odpis zst cena odpis zst cena celkem pokra pokra. Jak je možno vyíst z výše uvedené tabulky, v prbhu 10 let jsou již technologie (dojírna) a stroj odepsány, budova ješt nikoliv (budova má dobu odepisování 30 let). Dochází zde ke dvojímu zkreslení: technologie (dojírna) by již mla být vyazena (nahrazena novou pokraování odpis!!!!!), stejný problém je u stroje. Budova je odepsána pouze ásten (3,1 mil. K z celkových 8 mil. K.). Vzhledem ke sjednocení a zjednodušení metodiky projekt žadatel bude tato jednoduchá verze výpotu odpis u projekt ponechána i s výše uvedenými nedostatky. Neodepsanou ást investice je možno zaadit do posledního období v ádku Ostatní výnosy provozní. Dá se totiž pedpokládat, že podobné projekty budou mít i podobnou strukturu a pomr stavební ásti a technologické ásti a budou tedy mezi sebou porovnatelné. ádek 13 - Ostatní provozní náklady ostatní náklady, které nejsou zalenny ve výše uvedených kategoriích. ádek 14 Finanní náklady (úroky) Ped výpotem hodnot do tohoto ádku by ml žadatel vyplnit následující tabulku: VZOR : Tabulka zdroj financování projektu, v K, bez DPH, bez dotace na projekt Položka Výše financování (v K) INVESTINÍ náklad CELKEM Z toho : Vlastní zdroje *FNv (celkem) : Cizí zdroje - úvr *FNu (celkem) : Cizí zdroje - ostatní *FNv (celkem) : Celková výše finanního nákladu* (bez lenní na jednotlivá období, v K) *Celková výše finanního nákladu je uvedena výše bez lenní na jednotlivá období. Pro zápis dat do vstupní (výchozí) tabulky je nutno ješt rozlenit tok finanních náklad na období trvání investice (ase) viz. tabulka níže. Souet položek v ádcích v níže uvedené tabulce musí korespondovat s hodnotou celkové výše finanního nákladu v tabulce zdroj financování. Doba splácení úvru nemusí být vždy stejná s dobou životnosti (odepisování) investice. Banky mnohdy vyžadují splacení úvru v kratším limitu, než je vlastní doba tvorby efekt z investice. 19

20 VZOR: Pomocná tabulka pro vymezení finanních náklad v ase Název Položka (íselné položky Obd. 0 Obd. 1 pol. uvádt v K) FNv Finanní náklad na vlastní zdroje FNu Finanní náklad - ÚROKY FNo Finanní náklad na ost.cizí zdroje Obd. 2 Obd. 3 Obd. 4 Obd. 5 Položka FNu (finanní náklad ve form úrok placených bance tj. nákladových úrok) musí vycházet z konkrétního splátkového kalendáe (viz dále). SPLÁTKOVÉ KALENDÁE Splátkové kalendáe u investic (stroj, staveb, technologií) budou v rámci sjednocení metodiky projekt poítány jako splátkové kalendáe anuitní, s msíní periodicitou plateb. V pípad odlišnosti periodicity plateb (nap. platby tvrtletní, roní) nebo v pípad jiných zpsob splácení než anuitních (rozdílný úmor) je nutno toto zdvodnit metodika (požadavek) konkrétního finanního ústavu (banky). Doba splácení úvru je závislá na konkrétním jednání s vybraným bankovním subjektem (možno rozepsat, jaké úvry již žadatel erpal, k jakým investiním úelm a jaká byla jejich doba splatnosti). Výše úroku za poskytnutý úvr je rovnž závislá na konkrétním jednání s vybraným bankovním subjektem.!!! Úrok v projektech musí být vždy pro základní orientaci uveden v hodnotách p.a. (tj. úrok roní), do splátkových kalendá s msíní periodicitou je nutno poté úrok adekvátn upravit. Splátkový kalendá by ml mít následující strukturu (vstupní data + záhlaví) : Vstupní data : Výše úvru: Doba splácení v letech: Periodicita splácení: Poet period: Úrok p.a.: Pepoet na úrok za periodu: Perioda (msíc) Poátení stav jistiny Úrok (za periodu) Úmor Splátka Konený stav jistiny Úrok RONÍ 1 x x x x x 2 x x x x x atd! Splátkový kalendá bude využit pouze pro financování nové investice! Splátku za periodu je nutno vypoítat pomocí vzorce UMOOVATELE (finanní matematika ). PÍKLAD : Výše úvru (jistina) : Doba splácení v letech : 3 Periodicita splácení : msín Poet period (n): 3*12 tj. 36 (msíc) Úrok p.a. : 12 % p.a (roní) Pepoet na úrok za periodu : tj. 12 % /12, 1% p.m. (msíní) Umoovatel Splátka (anuita) = Výše úvru. i 1-1/ (1 + i) n Výše úvru je K, i = 0,01 (tj. 1% ms. úrok), n = 36 (msíc, period). 20

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství

Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství Jana Poláčková a kolektiv Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací Jana Poláčková a kolektiv Metodika kalkulací nákladů

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více