POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU"

Transkript

1 POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU 1) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PLÁNU PODNIKU - vyplní se tabulky (Rozvaha, Výkaz zisk a ztrát a CF str. 2,3,4,5) na pt let do budoucna dle piložených vysvtlivek (str. 6,7). Možno využít ukázkový píklad (list Výkazy-5let). 2) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ INVESTICE - postup k zjištní potebných údaj NPV (SH), ERR, FRR a DN je uveden na str Rovnž možno využít ukázkový píklad (list CF-5období / 10období). 1

2 ádek rozvahy Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pt let do budoucna (v tis. K) Výchozí stav* položka období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM ( ) 2 Stálá aktiva ( ) 3 Dlouhodobý nehmotný majetek 4 Dlouhodobý hmotný majetek 5 z toho: Budovy, haly a stavby Instruktážní list 6 Samostatné movité vci a soubory movitých vcí 7 Základní stádo a tažná zvíata 8 Dlouhodobý finanní majetek 9 Obžná aktiva ( ) 10 Zásoby 11 Dlouhodobé pohledávky 12 Krátkodobé pohledávky 13 Finanní majetek 14 PASIVA CELKEM ( ) 15 Vlastní kapitál ( ) 16 Základní kapitál 17 Kapitálové fondy 18 Fondy ze zisku 19 Hospodáský výsledek minulých let 20 Hospodáský výsledek bžného úetního období 21 Cizí zdroje ( ) 22 Rezervy 23 Dlouhodobé závazky 24 Krátkodobé závazky 25 Bankovní úvry a výpomoci 26 z toho: Bankovní úvry dlouhodobé 27 Bžné bankovní úvry *Výchozí stav - do tohoto sloupce se zapisují hodnoty z úetních výkaz za poslední uzavený úetní rok v dob podání žádosti (reálný stav). Období 1 až období 5 jsou hodnoty predikované. 2

3 ádek výkazu Z a Z Výkaz zisk a ztrát s plánem jednotlivých položek na pt let do budoucna (v tis.k) Výchozí stav* položka období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 28 Tržby za prodej zboží 29 Náklady vynaložené na prodané zboží 30 Obchodní marže ( ) 31 Výkony 32 Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb 33 Zmna stavu vnitropodnikových zásob vl. výroby 34 Aktivace 35 Výkonová spoteba 36 Spoteba materiálu a energie 37 Služby 38 Pidaná hodnota ( ) 39 Osobní náklady 40 Dan a poplatky 41 Opisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 42 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 43 Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 44 Zmna rezerv, oprav.položek a asového rozlišení 45 Ostatní provozní výnosy 46 Ostatní provozní náklady 47 Provozní hospodáský výsledek [( (+/-44) )] 48 Výnosové úroky 49 Nákladové úroky 50 Ostatní finanní výnosy 51 Ostatní finanní náklady 52 HV z finanních operací ( ) 53 HV za bžnou innost ( da z p. bž. innost) Instruktážní list 3

4 54 Mimoádné výnosy 55 Mimoádné náklady Mimoádný hospodáský výsledek 56 ( da z mimoádné innosti.) Hospodáský výsledek za úetní období 57 ( ) *Výchozí stav - do tohoto sloupce se zapisují hodnoty z úetních výkaz za poslední uzavený úetní rok v dob podání žádosti (reálný stav) Období 1 až období 5 jsou hodnoty predikované. V predikci je nutno zahrnout i vliv dan z píjmu za bžnou (mimoádnou) innost - ovlivnn HV za bžnou innost, HV za úetní období. Instruktážní list 4

5 návaznost na ádky rozvahy, výsled. Instruktážní list Plánovaný cash flow s výhledem na pt let do budoucna (v tis. K) položka Poátení stav penžních prostedk *(finanního majetku, rozvaha.13) ádek CF CF 1 57 Hospodáský výsledek za úetní období CF 2 41 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku CF 3 minus.44 Zmna rezerv, asového rozlišení a opravných položek CF 4 zmna 11, 12 Zmna stavu pohledávek CF 5 zmna 24 Zmna stavu krátkodobých závazk CF 6 zmna 10 Zmna stavu zásob CF 7 SUMA CF Penžní tok z provozní innosti, suma CF2 až CF7 CF 8 podrob. evidence Nákup nového dlouhod. nehm. a hmotného majetku CF 9 43 Zstatková cena prodaného dl. nehm a hm. maj. CF 10 podrob. evidence Nákup dlouhodobého finanního majetku CF 11 podrob. evidence Hodnota prodaného fin. majetku v cen poízení CF 12 SUMA CF Penžní tok z investiní innosti, suma CF9 až CF12 CF 13 zmna 26 Zmna stavu dlouhodobých úvr CF 14 zmna 27 Zmna stavu bžných bankovních úvr CF 15 zmna 23 Zmna stavu dlouhodobých závazk CF 16 zmna 15 Zmna stavu vlastního kapitálu CF 17 podrob. evidence Výplata dividend a podílu na zisku CF 18 SUMA CF Penžní tok z finanní innosti, suma CF14 až CF18 CF 19 CF8+CF13+CF19 CELKOVÝ PENŽNÍ TOK za období CF 20 CF 1 + CF 20 Konený zstatek penžních prostedk *(finanního majetku, rozvaha. 13) období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 (0,1 rok) (1,2 rok) (2,3 rok) (3,4 rok) (4,5 rok) Pozn.: Výkaz cash flow (plánovaný) navazuje na plánovanou rozvahu a výkaz zisk a ztrát. Období 1 ve výkazu CF u rozvahových položek je vypoteno ze zmn hodnot rozvahy za období 0 a 1, stejný princip je užit i pro výpoet CF v dalších obdobích. Období 1 ve výkazu CF u výsledkových položek je rovno hodnotám z výkazu zisk a ztrát za období 1 (konenému stavu). * Finanní majetek v rozvaze (.13) je pro zjednodušení jako celek považován za penžní prostedky Pro výpoet CF za období 1 je za poátení stav penžních prostedk považován stav finanního majetku v rozvaze v období 0 a za konený zstatek penžních prostedk je považován stav finanního majetku v rozvaze v období 1. CF 21 5

6 Vysvtlivky k vyplování plánovaného výkazu cash flow za podnik jako celek V pípad žadatele útujícího v jednoduchém úetnictví se nevypluje období 0 u Rozvahy a Výkazu zisk a ztrát, následn tedy zstane prázdný i sloupec období 1 (0,1 rok) u Plánovaného cash flow. Výkaz cash flow (plánovaný) navazuje na plánovanou rozvahu a výkaz zisk a ztrát. Období 1 ve výkazu CF u rozvahových položek je vypoteno ze zmn hodnot výkaz za období 0 a 1, stejný princip je užit i pro výpoet CF v dalších obdobích. Období 1 ve výkazu CF u výsledkových položek je rovno hodnotám z výkazu zisk a ztrát za období 1 (konenému stavu). Vysvtlivky k výkazu Cash flow: Obecné pravidlo pro rozvahové položky: a) pokles aktivní položky (pokles majetku) mezi 2 obdobími (nap. z období 0 na období 1) vyvolá nárst cash flow (uvolnní hotovosti). Nárst aktivní položky (nap. nákup majetku) vyvolá pokles cash flow. b) nárst pasivní položky (zdroj financování) mezi 2 obdobími (nap. z období 0 na období 1) vždy vyvolá nárst cash flow. Pokles pasivní položky vyvolá pokles cash flow. c) výši poáteního zstatku penžních prostedk je možno odvodit od výše finanního majetku (rozvaha, aktiva. 13). Penžní prostedky jsou souástí finanního majetku. Podrobný postup pi tvorb výkazu cash flow: a) Z výkazu zisk a ztrát (ádek 57) pepíšeme hodnotu hospodáského výsledku za úetní období do ádku CF 2. Do sloupce CF (období 1) vypisujeme sloupec z výkazu zisk a ztrát (rovnž období 1), v dalších obdobích postupujeme stejn (nap. období 2 CF je rovno období 2 výkazu zisk a ztrát). b) Z výkazu zisk a ztrát (ádek 41) pepíšeme hodnotu odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku do ádku CF 3 (sloupec období 1 CF je roven sloupci období 1 výkazu zisk a ztrát). c) Z výkazu zisk a ztrát (ádek 44) pepíšeme hodnotu zmny stavu rezerv, opravných položek a asového rozlišení do ádku CF 4.!!!!! Pepis je s opaným znaménkem, nežli je uvedeno ve výkazu zisk a ztrát (sloupec období 1 CF je roven sloupci období 1 výkazu zisk a ztrát). d) Z rozvahy vypoítáme zmnu stavu pohledávek. Nejdíve vypoítáme zmnu stavu dlouhodobých pohledávek (ádek 11 z rozvahy). Zmna stavu CF pro období jedna se poítá jako: stav dlouhodobých pohledávek v období 0 minus stav dlouhodobých pohledávek v období 1 (z rozvahy). Neboli stav pedcházející minus stav následující. Zmna stavu dlouhodobých pohledávek mže vyjít se záporným i s kladným znaménkem. Zmnu stavu dlouhodobých pohledávek si poznamenáme (nepíšeme pímo do výkazu CF). Dále spoítáme zmnu stavu krátkodobých pohledávek (ádek 12 z rozvahy). Postupujeme obdobným zpsobem jako u pohledávek dlouhodobých (viz. výše). Zmna stavu krátkodobých pohledávek mže vyjít se záporným i s kladným znaménkem. Zmnu stavu krátkodobých pohledávek si poznamenáme mimo výkazy. Do výkazu CF (ádek CF 5) zaznamenáme SOUET hodnot: zmna stavu krátkodobých pohledávek a zmna stavu dlouhodobých pohledávek. e) Z rozvahy vypoítáme zmnu stavu krátkodobých závazk (operace v pasivech), z ádku. 24 rozvahy. Zmna stavu CF pro období jedna se poítá jako: stav krátkodobých závazk v období 1 minus stav krátkodobých závazk v období 0. Zmna stavu krátkodobých závazk mže vyjít se záporným i s kladným znaménkem, zmnu zaznamenáme do ádku CF 6. f) Z rozvahy vypoítáme zmnu stavu zásob (operace v aktivech), z ádku. 10 rozvahy. Zmna stavu CF pro období jedna se poítá jako: stav zásob v období 0 minus stav zásob v období 1 (z rozvahy). Neboli stav pedcházející minus stav následující. Zmna stavu zásob mže vyjít se záporným i s kladným znaménkem. Zaznamenáme do ádku. 7 (CF 7). g) CF (Penžní tok z provozní innosti) neboli CF 8 vypoítáme jako souet položek CF 2 až CF 7. h) Nákup nového dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (neboli CF 9) nákup dlouhodobého finanního majetku (CF 11) je nutno predikovat na základ pedstavy podnikatelského subjektu o nových investiních výdajích v prbhu budoucích let. Do predikce je nutno zahrnout výdaj na investici, pro kterou je žádána dotace a výdaje na ostatní nové investice v prbhu plánovaných let. i) Zstatkovou cenu dl. hmot. a nehmot. majetku nutno pevzít z ádku výkazu zisk a ztrát (. 43). 6

7 j) Penžní tok z investiní innosti (CF 13) je nutno vypoítat jako sumu CF 9 až CF 12. k) Zmna stavu dlouhodobých úvr návaznost na ádek. 26 rozvahy (bankovní úvry dlouhodobé, operace v pasivech). Zmna stavu CF pro období jedna se poítá jako: stav bankovních úvr dlouhodobých v období 1 minus stav bankovních úvr dlouhodobých v období 0. Zmna stavu dl. bankovních úvr mže vyjít se záporným i s kladným znaménkem, zmnu zaznamenáme do ádku CF 14. l) Zmna stavu bžných bankovních úvr návaznost na ádek. 27 rozvahy (bankovní úvry bžné, operace v pasivech). Zmna stavu CF pro období jedna se poítá jako: stav bankovních úvr bžných v období 1 minus stav bankovních úvr bžných v období 0. Zmna stavu bžných bankovních úvr mže vyjít se záporným i s kladným znaménkem, zmnu zaznamenáme do ádku CF 15. m) Z rozvahy vypoítáme zmnu stavu dlouhodobých závazk (operace v pasivech), z ádku. 23 rozvahy. Zmna stavu CF pro období jedna se poítá jako: stav dlouhodobých závazk v období 1 minus stav dlouhodobých závazk v období 0. Zmna stavu dlouhodobých závazk mže vyjít se záporným i s kladným znaménkem, zmnu zaznamenáme do ádku CF 16. n) Z rozvahy vypoítáme zmnu stavu vlastního kapitálu (operace v pasivech), z ádku. 15 rozvahy. Zmna stavu CF pro období jedna se poítá jako: stav vlastního kapitálu v období 1 minus stav vlastního kapitálu v období 0. Zmna stavu vlastního kapitálu je uvádna bez HV bžného úetního období (viz. zákon o úetnictví). Zmna stavu vlastního kapitálu mže vyjít se záporným i s kladným znaménkem, zmnu zaznamenáme do ádku CF 17. o) Do ádku CF 18 vyplníme pedpokládanou výši výplaty dividend nebo podílu na zisku (zachytíme se záporným znaménkem jako odliv hotovosti). Výplata nesmí pekroit výši celkového hospodáského výsledku za dané období (pi kladném HV). V pípad záporného HV nelze výplatu odmn realizovat. p) ádek CF 19 je soutem ádk CF 14 až CF 18. q) Celkový penžní tok za období (CF 20) je vypoítán jako souet CF 8 plus CF 13 a CF 19. r) Konený zstatek penžních prostedk (CF 21) je vypoten jako poátení stav penžních prostedk (CF 1) plus celkový penžní tok za období (CF 20). Konený zstatek penžních prostedk v období 1 (CF 21) pechází do následujícího období 2 jako poátení stav penžních prostedk (CF 1), atd. Stavy penžních prostedk (CF 1 a CF 21) musí v jednotlivých obdobích korespondovat se stavem finanního majetku v rozvaze (ádek 13). Pro zjednodušení je v tomto pípad veškerý finanní majetek z rozvahy považován za vysoce likvidní (penžní prostedky). 7

8 íslo. 1 Vstupní (výchozí) tabulka pro výpoet CASH FLOW projektu (investice), na 5 období Položka (íselné položky uvádt Výpoet Období 0 Období 1 Období 2 Období 3 v K) (odkazy) Investice (náklady investiní, bez DPH, a dotace* (ob položky nutno asov odlišit) 2 Tržby provozní (cena služby) 3 Ostatní výnosy provozní 4 VÝNOSY CELKEM provozní Spoteba materiálu 6 Spoteba energie 7 Náklady na opravy a údržbu 8 Náklady na služby 9 Pojištní, pop.silniní da 10 Náklady na garážování 11 Osobní náklady (mzdy+soc.zab.) 12 Odpisy -z tab. odpis,položka O 13 Ostatní náklady provozní 14 Fin.náklad -z tab. fin.nákl.,pol. FN 15 NÁKLADY CELKEM provozní 16 HV provozní, hrubý tj. VYNOSY provozní NÁKLADY provozní suma. 5 až Daová sazba** % 18 Da z píjmu (absolutní výše ). 16 x HV istý (po odpotu dan) PROVOZNÍ CASH FLOW 1 = HV istý + odpisy Odhad hodnoty ostatních nefinanních efekt PROVOZNÍ CASH FLOW 2 = PROVOZNÍ CASH FLOW 1 + ostatní nefinanní efekty Období 4 Období 5 *Do prvého ádku se v asovém rozlišení vyplní dv položky. Na poátku (nulté období) se vypíše celková výše investice, v následujícím období je nutno zaznamenat píliv financí na základ obdržené dotace od platební agentury ** Daovou sazbu je nutno vyplnit na základ predikce vývoje daových sazeb v R, dle zákona o dani z píjmu. Odlišovat je dále nutné výši dan z píjmu pro právnické a pro fyzické osoby. Vlastní výpoet dan z píjmu je možno uvádt v pomocné tabulce, zvlášt pokud jsou zohledovány daov pipoitatelné a odpoitatelné položky. 8

9 Podkladová tabulka pro výpoet ukazatel ekonomické efektivnosti investice : a) podklad pro výpoet doby návratnosti (DN) a isté souasné hodnoty (NPV) Celková výše investiního nákladu v K, bez DPH, bez dotace, za celou dobu trvání projektu. (Pokud byl investiní náklad vynaložen ve více obdobích, je nutno položky seíst). Vše je nutno vypsat do období O, položka se vypluje v absolutní hodnot (kladné znaménko). íslo. 23 Položka (íselné položky uvádt v K) Investice (náklady investiní, bez DPH) Výpoet (odkazy) návaznost na ádek. 1 výchozí tabulky pro výpoet cash flow investice náklady investiní bez DPH a bez dotace Období 0 Celková výše provozního cash flow 1 a hodnoty dotace (návaznost na výchozí tabulku pro výpoet cash flow investice) íslo Položka v K Hodnota dotace (nediskontováno) pepsáno z výchozí tabulky PROVOZNÍ CASH FLOW 1 (nediskontováno) pepsáno z výchozí tabulky PROVOZNÍ CASH FLOW 1 plus dotace Výpoet (odkazy) návaznost na ádek. 1 výchozí tabulky pro výpoet cash flow investice pouze hodnota dotace návaznost na ádek. 20 výchozí tabulky pro výpoet cash flow investice ádek 24 + ádek 25 Období 0 Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 (nediskontováno, seteno) *Výše uvedená tabulka je pro 5 období predikce cash flow z investice (projektu), u projetu na 10 období se pouze navýší poet sloupc. Hodnota dotace je z metodického hlediska považována za mimoádný píliv hotovosti ve fázi provozu investice (navyšuje provozní CASH FLOW 1). Období 5* 9

10 ..% Diskontní sazba pro výpoet diskontovaných tok z provozní innosti, vyjádená v procentech, zaokrouhlená na 2 desetinná místa (nap. 3,00%) íslo. D 27 DISKONTNÍ FAKTOR PROVOZNÍ CASH FLOW 1 plus dotace (diskontováno) Výpoet (odkazy) 1 (1 + i) n D x ádek. 26 Období 0 Období 1 DISKONTNÍ FAKTOR diskontní faktor se poítá podle vzorce : 1 (1 + i) n kde: hodnota i je diskontní sazba (pi 3% diskontní sazb se do vzorce zapisuje položka 0,03) hodnota n je období (perioda), v období nula n=0, v období 1 n=1, atd.) Období 2 Období 3 Období 4 Období 5 Komentá k výpotu vzorc: DN doba návratnosti je podílový ukazatel, vycházející z nediskontovaných hodnot investice, který se vypoítá následovn : DN = IN / prum. CF1 p. (nediskont.) Kde: IN je celkový vynaložený investiní náklad (souet za všechny roky, etapy) viz. výše ádek. 23 Prum. CF1 p. (nediskont) je prmrné cash flow provozní (vetn zapotené dotace) nediskontované, návaznost na výše uvedený ádek. 26 íslo. 28 Položka (íselné položky uvádt v K) Prmrné cash flow provozní (plus dotace) nediskontované Výpoet (odkazy) souet všech hodnot v ádku. 26 / poet tchto hodnot Vypotená hodnota íslo. VZOREC Výpoet vzorce (odkazy) 29 DN doba návratnosti ádek.23 / ádek. 28 Vypotená hodnota NPV (istá souasná hodnota) je rozdílový (absolutní ) ukazatel, vycházející z diskontovaných hodnot investice, který se vypoítá následovn: NPV = Efekty z investice (jejich souasná hodnota) IN 10

11 Kde: Efekty z investice (jejich souasná hodnota) je rovna soutu diskontovaných hodnot v ádku. 27 (souasná hodnota efekt z investice) IN je celkový vynaložený investiní náklad (souet za všechny roky, etapy) viz. výše ádek.23 íslo. 30 Položka (íselné položky uvádt v K) Celkové Cash flow provozní (plus dotace) diskontované tj.souet efekt z investice Výpoet (odkazy) souet všech hodnot v ádku. 27 Vypotená hodnota íslo. 31 VZOREC Výpoet vzorce (odkazy) NPV istá souasná hodnota ádek.30 - ádek. 23 Vypotená hodnota b) podklad pro výpoet FRR (finanní míry návratnosti) a ERR (ekonomické míry návratnosti) íslo Položka v K Investice (náklady investiní, bez DPH, a dotace (ob položky nutno asov odlišit)- NEDISKONTOVÁNO PROVOZNÍ CASH FLOW 1 = HV istý + odpisy NEDISKONTOVÁNO PROVOZNÍ CASH FLOW 2 = PROVOZNÍ CASH FLOW 1 + ostatní nefinanní efekty NEDISKONTOVÁNO Výpoet (odkazy) Pepis ze vstupní tabulky, ádek. 1, je nutno zachovat znaménka, tj. investiní náklad ( -) dotace ( +) Pepis ze vstupní tabulky ádek íslo 20 Pepis ze vstupní tabulky ádek íslo 22 Období 0 Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 Období 5* 11

12 íslo Položka v K CELKOVÉ CASH FLOW INVESTICE pro výpoet FRR = PROVOZNÍ CASH FLOW 1 + Investice + Dotace (nediskont.) CELKOVÉ CASH FLOW INVESTICE pro výpoet ERR = PROVOZNÍ CASH FLOW 2 + Investice + Dotace (nediskont.) Výpoet (odkazy) ádek 32 + ádek 33 ádek 32 + ádek 34 Období 0 Období 1 Období 2 Období 3 Období 4 *Výše uvedená tabulka je pro 5 období predikce cash flow z investice (projektu), u projetku na 10 období se pouze navýší poet sloupc. Období 5 íslo VZOREC FRR finanní míra výnosnosti ERR ekonomická míra výnosnosti Výpoet vzorce (odkazy) Pomocí funkce MÍRA VÝNOSNOSTI v programu Excel* Pomocí funkce MÍRA VÝNOSNOSTI v programu Excel* Vypotená hodnota (zaokrouhlit na 2 desetinná místa) *Nápovda k využití funkce Míra výnosnosti v programu Excel pro výpoet FRR (obdobné je to i pro výpoet ERR). a) nejdíve vypíšeme hodnoty v ádku. 35 za sebou do bunk v Excelu, rozlišujeme kladná a záporná znaménka b) dále v panelu nástroj klikneme na znak c) vybereme funkce finanní MÍRA VÝNOSNOSTI 12

13 d) do ádku Hodnoty zkopírujeme hodnoty v bukách (ádek. 37) e) do ádku Odhad nevypisujeme nic f) klikneme na tlaítko OK g) výsledek zaokrouhlíme na 2 desetinná místa.!!!frr (finanní míra výnosnosti) nesmí být vyšší než 25%, jinak není splnna podmínka pijatelnosti v ekonomickém hodnocení projektu!!! 13

14 Vstupní (výchozí) tabulka pro výpoet CASH FLOW projektu (investice), na 10 období íslo Položka (íselné položky uvádt Výpoet Obd. 0 Obd. 1 Obd. 2. v K) (odkazy) Investice (náklady investiní, bez 1 DPH, a dotace* (ob položky nutno asov odlišit) 2 Tržby provozní (cena služby) 3 Ostatní výnosy provozní 4 VÝNOSY CELKEM provozní Spoteba materiálu 6 Spoteba energie 7 Náklady na opravy a údržbu 8 Náklady na služby 9 Pojištní 10 Dan mimo da z píjmu 11 Osobní náklady (mzdy+soc.zab.) 12 Odpisy -z tab. odpis,položka O 13 Ostatní náklady provozní 14 Fin.náklad -z tab. fin.nákl.,pol. FN 15 NÁKLADY CELKEM provozní 16 HV provozní, hrubý tj. VYNOSY provozní NÁKLADY provozní 17 Daová sazba** % suma. 5 až x. 18 Da z píjmu (absolutní výše ) HV istý (po odpotu dan) PROVOZNÍ CASH FLOW 1 = HV istý + odpisy Odhad hodnoty ostatních nefinanních efekt PROVOZNÍ CASH FLOW 2 = PROVOZNÍ CASH FLOW 1 + ostatní nefinanní efekty Do prvého ádku se v asovém rozlišení vyplní dv položky. Na poátku (nulté období) se vypíše celková výše investice, v následujícím období je nutno zaznamenat píliv financí na základ obdržené dotace ** Daovou sazbu je nutno vyplnit na základ predikce vývoje daových sazeb v R, dle zákona o dani z píjmu. Odlišovat je dále nutné výši dan z píjmu pro právnické a pro fyzické osoby. Vlastní výpoet dan z píjmu je možno uvádt v pomocné tabulce, zvlášt pokud jsou zohledovány daov pipoitatelné a odpoitatelné položky. Obd. 3 Obd. 4 Obd. 5 Obd. 6 Obd. 7 Obd. 8 Obd. 9 Obd.10 14

15 Formální kontrola správnosti vyhotovení investiních tabulek : ádek. 12 v investiních tabulkách (odpisy) se rovná konenému ádku v tabulkách odpis ádek. 14 v investiních tabulkách (úroky) se rovná roním soutm úrok v tabulkách splátkových kalendá. ádek 16 v investiních tabulkách (HV hrubý) se rovná ádek 4 minus ádek 15 v investiních tabulkách ádek 20 v investiních tabulkách (cash flow 1) se rovná ádek 19 plus ádek 12 v investiních tabulkách 15

16 Metodický postup pi vyplování tabulky pro výpoet cash flow (penžních tok) z projektu (investice) Instruktážní list Výchozí (vstupní) tabulky pro výpoet cash flow z projektu jsou stanoveny na 5 nebo na 10 období. Žadatel vypluje tu tabulku, která asov souvisí se zaazením pedmtu projektu do stanovené odpisové skupiny (dle zákona o dani z píjmu). Pokud je pedmt projektu zaazen do odpisové skupiny, je nutno vyplnit vstupní tabulku na 5 období. Pokud je pedmt zaazen do odpisové skupiny, je nutno vyplnit vstupní tabulku na 10 období. Projektuje se po letech (ne po msících). Pi kombinaci více pedmt projektu s rozdílnými dobami odepisování (stroj, technologie, rekonstrukce stavby) se vybere vstupní tabulka, která souvisí s pedmtem projektu s nejdelším potem let odepisování. Veškeré podkladové hodnoty pro výpoet cash flow z projektu jsou uvádny v K (ne v tis. K!!!). U investice (strojní, stavební, do technologie) mohou nastat dva druhy efekt po její realizaci a) Zvýšení provozních výnos (tržeb) podniku, zvýšení objemu výroby b) Úspora dosavadních provozních náklad (údržba, PHM oproti pedchozímu stavu..). U poízení stroj se pedpokládá realizace investiního nákladu JEDNORÁZOV (koup), poté je stroj zaazen do výroby a generuje cash flow provozní. Návaznost na ádky vstupní tabulky : ádek 1 Investice (investiní náklady, bez DPH, vetn dotace). Veškeré investiní náklady se vypisují do období 0 (tj. do období ped uvedením investice do provozu ). Pokud bude investice realizována ve více obdobích (rozložena do let), do sloupce období 0 se vypíše SOUET investiních náklad všech let (!!!do vstupní tabulky se pro lepší odlišení tok vypisuje investiní náklad v. 1 se záporným znaménkem). V ádku 1 se rovnž vypisuje výše oekávané dotace (platební agentura). Dotace se vypisuje s kladným znaménkem a podle oekávaného období platby dotace je možno ji zaadit nap. do období 1, období 2 atd. Investiní náklady (pijatelné i nepijatelné) je nutno podrobnji uvést v následující tabulce. Vyplují se pouze vcn píslušné ádky a sloupce (pokud byl nap. pouze nakoupen stroj, vyplní se ádek II. Stroje samostatné ) Tabulka rozpoet projektu (INVESTINÍ NÁKLADY, souhrn pijatelných a nepijatelných výdaj) (Údaje v K bez DPH) náklady a výdaje stavba dodávka montáž celkem I.Technologie nap. ustájení, napájení dojení vzduchotechnika elektroinstalace II. Stroje (samostatné) III. Stavba (rekonstrukce nebo výstavba) položka položka.. I+II+III CELKEM Náklady na projektové práce se zahrnou pomrnou ástí do položek I-III. ádek 2 Tržby provozní (cena služby) Efekty z provozu stroje (nap. orba, setí) je nutno odvodit od ceny služeb mechanizovaných prací uvedeno v publikaci: Normativy pro zemdlskou a potravináskou výrobu, Kavka M. a kol., ÚZPI Praha 2003, str Výpoet tržeb je nutno uvést v samostatné tabulce (množství, cena za mr. jed., cena celkem). V pípad, kdy je rst tržeb zapíinn zvýšením množství, a nikoliv pouze cenou, je teba dále ješt zpracovat Marketingovou studii. 16

17 Rovnž musí být ped výpotem provozních výnos (tržeb) stroje jednoznan uvedeno, jaká je roní kapacita stroje!!! a jak je naplnní této kapacity zajištno. Žadatel, který užívá stroj pouze pro vlastní innost kalkuluje své výnosy (tržby) z provozu stroje teoreticky (tj. jako kdyby stroj pjoval v cen služby). ádek 3 Ostatní výnosy provozní pokud bude investice (stroj, technologie) na konci doby své životnosti prodána, je možno uvést tuto položku v ádku. 3. U investic s dobou odepisování více než 10 let je zde možno uvést i výši neodepsané investice kompenzace za neuskutenné odpisy (10 let odpis oproti skutenosti nap. 20 let). ádek 4 Výnosy celkem provozní (souet ádk 2 + 3) ádek 5 až ádek. 10 Spoteba materiálu a energie, náklady na opravu a údržbu, náklady na služby, na pojištní, garážování. Náklady na pojištní, garážování, silniní da a ostatní provozní náklady stroj v zemdlství STANDARDY, jsou uvedeny v publikaci: Normativy pro zemdlskou a potravináskou výrobu, Kavka M. a kol., ÚZPI Praha 2003, strany Náklady na jednotlivé druhy staveb a technologií (a provozní výnosy) je možno porovnat se STANDARDY, které jsou uvedeny v publikaci : Normativy pro zemdlskou a potravináskou výrobu, Kavka M. a kol., ÚZPI Praha Str Strojní linky a technologické prvky v ŽV Str Orientaní náklady zemdlských staveb Str Orientaní ceny základních stavebních materiál Str Živoišná produkce a technologie ceny produkt ŽV, spoteba krmiv, vody, steliva, produkce mrvy, kejdy, trusu, parametry užitkovosti, spoteba pracovního asu, rozmrové parametry ustájení, Str Požadavky na ustájení zvíat s ohledem na welfare. Str Ceny služeb pro RV a ŽV Str Rostlinná produkce a technologie výnosy, farmáské ceny (v. ovoce a zeleniny), ceny osiv, sadby, hnojiv, pesticid. Publikace Normativy zemdlských výrobních technologií Kavka M. a kol., ÚZPI Praha obsahuje následující informace : a) Str spotebu variabilních a fixních náklad v RV (obiloviny, kukuice, hrách, sója, mák, len, konopí, brambory, cukrovka, krmné plodiny, louky pastviny atd.) b) Str spotebu variabilních a fixních náklad v ŽV (dojnice, odchov telat a jalovic, výkrm skotu, odchov prasniek, prasnice-produkce selat, výkrm prasat, chov ovcí, slepic, výkrm brojler, tažní kon.) Pi kalkulaci budoucích náklad (výdaj) na stavby a rekonstrukce stávajících objekt je nutno zohlednit pípadné limity - Maximální pijatelné výdaje (viz. Pravidla). ádek 11 Osobní náklady. Osobní náklady musí být kalkulovány na základ predikce vývoje potu pracovních sil, trendu vývoje mezd a trendu vývoje náklad na zdravotní a sociální zabezpeení. Výpoty v tomto ádku je vhodné doplnit komentáem (zdvodnní trendu jednotlivých položek). ádek 12 Odpisy Pro vyplnní ádku 12 ve vstupní (výchozí) tabulce je nutno zpracovat podkladové tabulky odpis. Odpisy se provádjí dle zákona o úetnictví z ceny majetku po odetení dotace. A.1. ODPISOVÉ KALENDÁE - pro pedmt projektu zaazený do odpisové skupiny (vtšinou strojní investice) Pi hodnocení této kategorie doba životnosti (odepisování) je bu 3 nebo 5 let (1 nebo 2. odpisová skupina, dle zákona o daních z píjm. 586/92 Sb., ve znní pozdjších pedpis). Všichni žadatelé budou projektovat odpisy stroj pomocí sazeb pro rovnomrné odepisování (sjednocení metodiky projekt). 17

18 VZOR : Tabulka : Prbh odpis pro 1. odpisovou skupinu Cena stroje (bez DPH) Odpis 1. rok 20 % ceny Odpis 2 rok 40 % ceny Odpis 3. rok 40 % ceny ODPISY položka O Zstatková cena VZOR : Tabulka : Prbh odpis pro 2. odpisovou skupinu Cena stroje (bez DPH) Odpis 1. rok 11 % ceny Odpis 2 rok 22,5 % ceny Odpis 3. rok 22,5 % ceny ODPISY Položka O Zstatková cena Odpis 4. rok 22,5 % ceny Odpis 5. rok 22,5 % ceny Tabulky odpis jsou nutné jako vstupní podklady pro výpoet cash flow vlastní investice (projektu), položka O se vypisuje do ádku. 12 výchozí (vstupní) tabulky. Odpis za 1. rok provozu (odepisování) investice se zachycuje ve sloupci období 1. A.2. ODPISOVÉ KALENDÁE - pro pedmt projektu zaazený do odpisové skupiny (vtšinou technologie, stavby, pop. kombinace více investic) Pi hodnocení této kategorie (stavby a technologie) je doba životnosti (odepisování) technologie 3 nebo 5 let. (1 nebo 2. odpisová skupina, dle zákona o daních z píjm. 586/92 Sb., ve znní pozdjších pedpis.). Oproti tomu doba odepisování STAVEB je bu 10 let (konstrukce a stavební ásti (celky) z betonu, železobetonu a kovu, nádrže, zásobníky, kontejnery z kov) nebo 20 let (domy a budovy ze deva a plast, vže a stožáry, vžové zásobníky. Ostatní domy a budovy mají dobu odepisování 30 let (5. odpisová skupina) nebo 50 let (6. odpisová skupina). Všichni žadatelé budou projektovat odpisy STAVEB i TECHNOLOGIÍ pomocí sazeb pro rovnomrné odepisování (sjednocení metodiky projekt). Tabulky odpis (stavby i technologie) jsou nutné jako vstupní podklady pro výpoet budoucího cash flow vlastní investice (projektu, vstupní tabulka. 12) Obdobným zpsobem jako u odpisových skupin 1. a 2. je nutno postupovat i u odpisových skupin 3., 4., 5. a 6. Ve všech pípadech je nutno užívat sazby pro rovnomrné odepisování a sestavit pehledné odpisové tabulky dle výše uvedených vzor. Odpisová skupina Doba odepisování Odpis v prvém roce Odpis další roky Zvýšená vstupní cena % 40% 33,3% % 22,25% 20% ,5% 10,5% 10% ,15% 5,15% 5% ,4% 3,4% 3,4% ,02% 2,02% 2% U rekonstrukcí staveb se využije sazba odepisování pro zvýšenou vstupní cenu. Celkové roní odpisy všech investic (STAVBA, Technologie) se zahrnou do celkové ODPISOVÉ tabulky, kalkulované min. na 10 let (období). Odpis za 1. rok provozu (odepisování) investice se zachycuje ve sloupci období 1 vstupní tabulky v ádku

19 Píklad: (KOMBINACE investic) Dojírna Míchací vz Stavební investice ROK 5 mil.k (5 let) 1,1 mil.k (5 let) 8 mil.k (30let) odpis zst cena odpis zst cena odpis zst cena celkem pokra pokra. Jak je možno vyíst z výše uvedené tabulky, v prbhu 10 let jsou již technologie (dojírna) a stroj odepsány, budova ješt nikoliv (budova má dobu odepisování 30 let). Dochází zde ke dvojímu zkreslení: technologie (dojírna) by již mla být vyazena (nahrazena novou pokraování odpis!!!!!), stejný problém je u stroje. Budova je odepsána pouze ásten (3,1 mil. K z celkových 8 mil. K.). Vzhledem ke sjednocení a zjednodušení metodiky projekt žadatel bude tato jednoduchá verze výpotu odpis u projekt ponechána i s výše uvedenými nedostatky. Neodepsanou ást investice je možno zaadit do posledního období v ádku Ostatní výnosy provozní. Dá se totiž pedpokládat, že podobné projekty budou mít i podobnou strukturu a pomr stavební ásti a technologické ásti a budou tedy mezi sebou porovnatelné. ádek 13 - Ostatní provozní náklady ostatní náklady, které nejsou zalenny ve výše uvedených kategoriích. ádek 14 Finanní náklady (úroky) Ped výpotem hodnot do tohoto ádku by ml žadatel vyplnit následující tabulku: VZOR : Tabulka zdroj financování projektu, v K, bez DPH, bez dotace na projekt Položka Výše financování (v K) INVESTINÍ náklad CELKEM Z toho : Vlastní zdroje *FNv (celkem) : Cizí zdroje - úvr *FNu (celkem) : Cizí zdroje - ostatní *FNv (celkem) : Celková výše finanního nákladu* (bez lenní na jednotlivá období, v K) *Celková výše finanního nákladu je uvedena výše bez lenní na jednotlivá období. Pro zápis dat do vstupní (výchozí) tabulky je nutno ješt rozlenit tok finanních náklad na období trvání investice (ase) viz. tabulka níže. Souet položek v ádcích v níže uvedené tabulce musí korespondovat s hodnotou celkové výše finanního nákladu v tabulce zdroj financování. Doba splácení úvru nemusí být vždy stejná s dobou životnosti (odepisování) investice. Banky mnohdy vyžadují splacení úvru v kratším limitu, než je vlastní doba tvorby efekt z investice. 19

20 VZOR: Pomocná tabulka pro vymezení finanních náklad v ase Název Položka (íselné položky Obd. 0 Obd. 1 pol. uvádt v K) FNv Finanní náklad na vlastní zdroje FNu Finanní náklad - ÚROKY FNo Finanní náklad na ost.cizí zdroje Obd. 2 Obd. 3 Obd. 4 Obd. 5 Položka FNu (finanní náklad ve form úrok placených bance tj. nákladových úrok) musí vycházet z konkrétního splátkového kalendáe (viz dále). SPLÁTKOVÉ KALENDÁE Splátkové kalendáe u investic (stroj, staveb, technologií) budou v rámci sjednocení metodiky projekt poítány jako splátkové kalendáe anuitní, s msíní periodicitou plateb. V pípad odlišnosti periodicity plateb (nap. platby tvrtletní, roní) nebo v pípad jiných zpsob splácení než anuitních (rozdílný úmor) je nutno toto zdvodnit metodika (požadavek) konkrétního finanního ústavu (banky). Doba splácení úvru je závislá na konkrétním jednání s vybraným bankovním subjektem (možno rozepsat, jaké úvry již žadatel erpal, k jakým investiním úelm a jaká byla jejich doba splatnosti). Výše úroku za poskytnutý úvr je rovnž závislá na konkrétním jednání s vybraným bankovním subjektem.!!! Úrok v projektech musí být vždy pro základní orientaci uveden v hodnotách p.a. (tj. úrok roní), do splátkových kalendá s msíní periodicitou je nutno poté úrok adekvátn upravit. Splátkový kalendá by ml mít následující strukturu (vstupní data + záhlaví) : Vstupní data : Výše úvru: Doba splácení v letech: Periodicita splácení: Poet period: Úrok p.a.: Pepoet na úrok za periodu: Perioda (msíc) Poátení stav jistiny Úrok (za periodu) Úmor Splátka Konený stav jistiny Úrok RONÍ 1 x x x x x 2 x x x x x atd! Splátkový kalendá bude využit pouze pro financování nové investice! Splátku za periodu je nutno vypoítat pomocí vzorce UMOOVATELE (finanní matematika ). PÍKLAD : Výše úvru (jistina) : Doba splácení v letech : 3 Periodicita splácení : msín Poet period (n): 3*12 tj. 36 (msíc) Úrok p.a. : 12 % p.a (roní) Pepoet na úrok za periodu : tj. 12 % /12, 1% p.m. (msíní) Umoovatel Splátka (anuita) = Výše úvru. i 1-1/ (1 + i) n Výše úvru je K, i = 0,01 (tj. 1% ms. úrok), n = 36 (msíc, period). 20

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

-!+ 7"";"& :1 &!(!"* / + & &+ +!!5<+ <!( 5=/6

-!+ 7;& :1 &!(!* / + & &+ +!!5<+ <!( 5=/6 !"!"#%&'%()!!"!"!"!" #*+('%()%&!"!!"!" '%()(!"!" -!+ '#.!/ 0 &!(! 1!"!"/ 2 0!(!"*/ 4*(!(!"*/ 5!"-+/62 *5&!(!"*/ 6 7(!58 5"**"1)!9*:/ 6 :*9&!"5"!(!"*/ 6 7"""& :1 &!(!"* / + & &+ +!!5

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace který vede daňovou evidenci V případě že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě že subjekt provozuje některou

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

a) projednala Správní rada UJEP podle 15 odst. 2. písm. c) zákona dne 24.4. 2001.

a) projednala Správní rada UJEP podle 15 odst. 2. písm. c) zákona dne 24.4. 2001. Pedloženou Výroní zprávu o hospodaení Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem za rok 2000 vypracovanou podle 21 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon

Více

. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I. PSG, a.s.

. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I. PSG, a.s. V Y H O T O V E N Í. 1 2 3 Z N A L E C K Ý P O S U D E K. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I P S G, a. s. Objednatel : I: 000 14 834 Zlín, Zarámí 4077, PS 760 40

Více

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy:

Postup hodnocení investic (investicních projektu) obvykle Zahllluje následující etapy: I~...~- --.---._m.. HODNOCENí INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladu na investici) s výnosy, které investice prinese. Jde o rozpoctování jednorázových (investicních)

Více

V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ

V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ Pojem cash flow má svj pvod v USA, kde si jeho zjišování vynutily poteby kapitálových trh. Zpravidla se nepekládá a znamená tok (flow) penz (cash).

Více

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I 281,283/77 411/2000 OPATENÍ, ze dne 10. listopadu 2000 kterým se stanoví postupy ú(tování pro ú(etní jednotky ú(tující v soustav, jednoduchého ú(etnictví Zmna: 281/33 494/2001 Zmna: 281,283/97 410/2001

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni 31.12.2014

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni 31.12.2014 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni 31.12.214 Ve Zlíně dne 5. března 215 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout cenu předmětu dražby

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

E x p a n d i a V e n t u r e s, a. s.

E x p a n d i a V e n t u r e s, a. s. V Y H O T O V E N Í. 1 2 3 4 Z N A L E C K Ý P O S U D E K. 1 1 8-1 1 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I E x p a n d i a V e n t u r e s, a. s. Objednatel : I: 45245622

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I)

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I) ### ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO FYZICOU OSOBU PODNIATELE (žádost na I) FYZICÁ OSOBA PODNIATEL (OSV): Jméno a píjmení: Rodné píjmení: OE: I: DI: Plátce DPH: ANO NE Trvalé bydlišt (ulice,.p.,

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Březovská zemědělská, a. s. 747 44 Březová 107, IČO: 64506576 Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Ing. Jan Pirunčík, předseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom Místopředseda představenstva

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více