Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika"

Transkript

1 Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 integrace žáka ; speciální vzdlávací poteby ; pedagogický výzkum ; pípadová studie ; pedagogická diagnostika ; výchovné poradenství Monografie pináší všem, kteí mají zájem eskou školní praxi nadále rozvíjet, pehled souasných teorií inkluzivního vzdlání, interpretaci jeho princip a výklad metodiky. Jejím zámrem je vytvoit souasn i teoretické zázemí pro postupující inkluzivn orientovanou praxi na školách. Základem je faktografická teoretická studie doplnná píklady praxe z tuzemska i ze zahranií. 2. Jak na šikanu / Pavel ían, Pavlína Janošová Praha : Grada, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 šikanování ; agresivita ; školní vk ; prevence ; diagnostika Šikana je zrádná, jejím terem se mže stát i dít tlesn a duševn vysplé, s velmi dobrým rodinným zázemím. Šikana má rzné formy a správný postup se musí pípad od pípadu lišit. Každá konkrétní situace vyžaduje odpovídající postup, a už rodi i uitel a vychovatel. Práv oni by díky této nové publikaci mli bezpen poznat, o v daném pípad jde, a vdt, co dlat, odkud zaít a kde a jak v pípad poteby hledat pomoc.

2 3. Jak pežít pubertu svých dtí / Tamara Cenková ; [Monika Langrová] Praha : Grada, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 puberta ; výchova dítte ; vztah rodie-dít ; rodina ; pedopsychologie Autorka v knize popisuje nejen projevy puberty, ale i jak dti prožívají dospívání v harmonické i disharmonické, nebo rozvedené rodin. Uvádí vlivy, které formují chování dospívajících dtí, a zejména radí, jak ve zdraví pežít jejich pubertu. 4. Jak pipravit dít do 1. tídy : obratnost a kresba, smyslové vnímání, e a poetní pedstavy, výchova, školní zralost a její posouzení / Dana Kutálková Praha : Grada, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 pedškolní výchova ; školní zralost ; pechod z mateské na základní školu ; motorika ; e ; vnímání ; grafomotorika ; vývoj dítte Cílem pedškolní píprav není dít pedem nauit íst a psát, ale zajistit pedevším maximální a harmonický rozvoj schopností, které umožní, aby dít bylo pi výuce tení, psaní a poítání bez vtší námahy úspšné. Již druhé doplnné vydání velmi úspšné knihy ocení nejen rodie pedškolák, ale i uitelé mateských škol.

3 5. Když dít lže / Tereza Beníšková Praha : Grada, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 výchova dítte ; rozvoj osobnosti ; lhaní ; vztah rodie-dít ; pedopsychologie Se lhaním u svého dítte se setkal snad každý rodi. Lhaní dítte je pro rodie vždy zátžovou situací. Dochází ke ztrát dvry v dít, kazí se vztah mezi díttem a rodiem. Nová knížka Terezy Beníškové by mla bezpen pomoci ve chvíli, kdy dít lže. 6. Kooperativní uení, kooperativní škola / Hana Kasíková Praha : Portál, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 uení ve skupin ; vyuovací metoda ; spolupráce ; kooperativní uení Úvodní ást knihy shrnuje teoretická východiska i praktické zkušenosti se zpsoby i úskalími zavádní tohoto zpsobu uení do škol. Jako doplnk jsou uvedeny i záznamy vyuovacích hodin, v nichž je skupinová práce tžištm výuky.

4 7. Nesoustedné a neklidné dít ve škole : praktické postupy pro vyuování a výchovu dtí s ADHD / Sandra F. Riefová ; [z anglického originálu... peložila Lenka Staková] Praha : Portál, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 hyperaktivita ; porucha chování ; speciální pedagogika ; výuka ; vyuovací metoda ; speciální vzdlávací poteby ; uení ; vztah rodie-škola ; ADHD ; poruchy pozornosti Specifické poruchy chování asto zstanou nerozpoznány. A pece mohou dítti, jeho rodim i jeho uitelm zpsobit nesmírné množství problém a nepízniv ovlivnit celou další životní dráhu jedince. Autorka nabízí praktické rady pro všechny oblasti školní práce s dtmi se specifickými poruchami chování. 8. Uitelská profese v mnících se požadavcích na vzdlávání : výzkumný zámr : úvodní teoreticko-metodologické studie : 2008 / Vladimíra Spilková, Jaroslava Vašutová a kol. V Praze : Univerzita Karlova, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 pedagogické povolání ; vzdlávání ; didaktika ; odborný rozvoj zamstnanc ; vzdlávání uitel ; výzkumný projekt ; 2008 Cílem interdisciplinárn pojatého bádání v rámci výzkumného zámru Uitelská profese v mnících se požadavcích na vzdlávání je formulování vdeckých poznatkových základ pro tvorbu modelu profesionalizace uitelství a jeho praktickou realizaci v systému pípravného i dalšího vzdlávání uitel mateských, základních a stedních škol.

5 9. Ve školce je bezva / Ladislava Horová ; ilustrace Barbora Matulová Praha : Portál, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 pedškolní výchova ; pohybová výchova ; hra ; rozvoj osobnosti ; mateská škola Kniha plná písniek, her, pohybových improvizací i jednoduchých tanek, íkadel, melodizací, divadelních dramatizací, hádanek a veselého kreslení na motivy ty roních období a dležitých událostí roku z pohledu pedškoláka. 10. Vyrábíme s dtmi : více než 40 zábavných nápad / Susie Johnsová ; [z anglického originálu... peložila Jana Chartier] Praha : Mladá fronta, s. -- eština. ISBN (váz.) Sign.: III 36765V1 výtvarné techniky a materiály ; výtvarný projev ; tvoivost ; rozvoj osobnosti ; pedškolní vk ; mladší školní vk Sbírka více než 40 nápad je urená dtem a jejich rodim pro spolené tvoení z papíru, barev, látek a nejrznjších recyklovaných pedmt. Kniha obsahuje pehledné návody ke každému výtvarnému nápadu, fotografie jednotlivých krok, ale také užitené informace o pomckách a materiálu, který budete potebovat.

6 11. Vývoj dtské ei krok za krokem / Dana Kutálková Praha : Grada, s. -- eština. ISBN (brož.) Sign.: II V1 vývoj dítte ; vývoj ei ; porucha ei ; logopedie ; prevence Autorka, zkušená klinická logopedka, seznamuje rodie se zákonitostmi vývoje dtské ei a nabízí odborn podložené praktické rady, jak dítti pomoci ke správné výslovnosti a kultivovanému vyjadování. V novém vydání nezstávají stranou ani aktuální témata, jako nap. o výuce jazyk, o psobení médií na rozvoj dítte.

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika 1. Anglitina za 24 dn : intenzivní kurz pro samouky + audio CD / Emily A. Grosvenor ; [peklad Vilém Jungmann] Brno : Computer Press, 2011 -- vi, 239 s. ;. -- anglitina.

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika 1. Efektivní vzdlávání zamstnanc / Josef Vodák, Alžbeta Kucharíková ; peklad Dagmar Krtiková Praha : Grada Publishing, 2011 -- 237 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3651-8

Více

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika 1. Anglitina pro pedškoláky : metodika pro výuku v mateské škole / Iva Hennová Praha : Portál, 2010 -- 143 s. :. -- anglitina. ISBN 978-80-7367-692-6 (brož.) Sign.:

Více

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie Výbr z nových knih 3/2011 psychologie 1. Djiny psychologie / Morton Hunt ; [z anglického originálu... peložili Renáta Mlíkovská a Ivo Müler [i.e. Müller] Praha : Portál, 2010 -- 708 s. -- eština. ISBN

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj

Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování INFO-Zpravodaj Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování Info zpravodaj BILINGVISMUS Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Kolektiv autor pedagogové ZŠ Letovice, ZŠ a MŠ Ketín Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Marie Hofmannová a Jarmila Novotná

Marie Hofmannová a Jarmila Novotná Marie Hofmannová a Jarmila Novotná ŠASTNÁ ÍSLA ÚVOD Následující vyuovací hodina je souástí projektu LOSSTT-IN-MATH pilotovaného v rámci kurzu CLIL (Content and Language Integrating Learning, tzn. výuka

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 01 PEDAGOGIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více