Rozluka v rockovém klubu Daniel Nosek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozluka v rockovém klubu Daniel Nosek"

Transkript

1 Rozluka v rockovém klubu Daniel Nosek Firemní veírky zbožuji a vždycky se na n moc tším. Obzvláš ty rozlukové. U nás je nepsané pravidlo, že odcházející len z našeho oddlení, a už jsou jeho dvody k odchodu jakékoliv, uspoádá párty na svoji poest. Na takové párty je pak servírováno jídlo a pití zcela zdarma. Druhý den se ješt s kolegy ješt bavíme na úet odcházejícího, když probíráme, jak se jeho párty povedla, kdo se opil, kdo koho pozvracel a kdo se stal vznm své sexuální touhy i pesto, že je tebas ženatý nebo aspo zadaný což jsme už všichni a zahnul své manželce, resp. pítelkyni. lovk se pak nestaí divit a kroutí nevícn hlavou, co dokáže pár skleniek tvrdého alkoholu. Jak se však zane blížit ona událost, dostanu nepopsatelný strach z toho, zda se párty povede, zda se budu dobe bavit (to je asi nejvíce závislé na tom, vedle koho si budu moc sednou, nebo ne každý z mých koleg je rozený bavi) a v neposlední ad, v kolik hodin bych ml na párty dorazit, aby to nebylo píliš brzo a ani moc pozd. Zatím to pokaždé dopadlo tak, že jsem se zdržel doma, na párty pijel pozd a ke všemu si sedl vedle totálního nemluvy. Pak m nezbývalo nic jiného, než pokat, až se párty rozjede a budu se moc bavit. Na poslední párty, na které se louil jeden z manager, což slibovalo neskuten velkou akci, jsem vyrazil z domu opt pozd, ale štstí m pálo. Autobus mstské hromadné dopravy pijel na zastávku v okamžiku mého píchodu. Takže jsem jej ani nemusel dobíhat. To se mi do té doby stalo pokaždé. Akce zaínala v sedm veer v místním - mezi Plzeáky vyhlášeném - rockovém klubu 21. Jde o klub pouze pro dosplé a to myslím vážn, nebo zde o mladistvé do osmnácti let vbec nezavadíte. Ve skutenosti je prmrný vk místních ješt vyšší, vtšinou kolem ptadvaceti až ptaticeti let. Což m vyhovuje, vzhledem k faktu, že mi je už tiaticet let. Na vtšin ostatních diskotékách si totiž pipadám jako mladý taka, který si nedal pozor pi prvním milování a pivedl njakou slenu do jiného stavu. Ovšem párty se nekonala pímo v prostorách diskotéky, ale v jedné ze dvou restaurací, které byly souástí klubu. Z obou se však dalo projít prchodem kolem toalet až k samotné diskotéce, o emž jsem neml ani tušení a mile m to pekvapilo. Nabízelo to totiž možnost se nenápadn vytratit z oslavy, povyrazit si bujarým tancem na diskotéce a zase se nenápadn vrátit. Jinými slovy to slibovalo párty se vším všudy. Hned po píchodu jsem si objednal pití. Vzhledem k tomu, že mi pivo nedlá dobe a ráno mám po nm strašný bolehlav, jsem zvolil nco ostejšího - gin s tonikem. Usadil jsem se mezi partu dost výených koleg, kteí zaruovali, že se celý veer nebudu nudit. Pijels sockou? zeptal se m Jarda, ješt než jsem dosedl do pohodlného kesla, ze kterého se mi už nechtlo ven. Po mém souhlasu dodal: Tak to si pisedni ke stolu sociál. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Prohodil Petr na úet poadatele, vdom si pln faktu, že dnes nemusí nic platit. Na stole byl krásn nazdobený tác jednohubek, u nichž se stídav mnila obloha tvoená tuákem nebo anovikami. Jednohubky vyobrazovaly rybu v mozaikovém provedení. Každá jednohubka byla na vrcholu navíc doplnna vždy po jedné oliv, krom ocasní, hbetní a bišní ploutve, která naopak olivu nemla. Psobilo to jakoby prostorov

2 Byla radost se podívat. Touha ochutnat sílila s prostupující vní tuáka a anoviek. Vdom, že se nesluší pijít na oslavu a hned se vrhnout na pohoštní, jsem se snažil pemáhat. Šlo to dost ztžka, jelikož jsem jel po práci do msta vyídit nkolik neodkladných záležitostí a nevybyl m as se nkde oberstvit. Díky tomu, jsem na párty dorazil dost vyhladovlý. Pi pohledu na kolegy, kteí do sebe hrnuli vše, co aspo zdánliv pipomínalo potravu, jsem rovnž zahodil ostych a jal se ochutnávek. Mezitím dorazilo ješt nkolik koleg a samozejm i oslavenec. Zábava mohla zaít. Pustili jsme se do toho s takovou vervou, že obsluha nestaila pinášet nové tácy s jednohubkami a pití. V devt hodin jsme se pipravili na pedání dárk oslavenci. Vtšinou se volí takové dárky, aby bu pipomínaly celoživotní práci oslavence odvedenou zde v našem oddlení nebo pokud byl z daleka, vzpomínku na naše msto. Obas zplodíme i nco originálního, což samozejm oslavence potší nejvíce. Koho by tšilo mít doma nkolik lahví tí litrového Fernetu, Whisky apod. Ale taková kronika našeho msta a jiné dary v podobném duchu, to už je jiná muzika. Tentokrát byl oslavenec opt mile pekvapen. Mimo jiných dar od nás obdržel též broušený popelník s pravého eského kišálu se znakem msta Plzn. Je to nároný kuák a na takové vci si nejvíc potrpí. Hned si ho musel vyzkoušet. Poté si oslavenec stoupl za provizorní enický pult a po pár slovech, jenž obsahovaly shrnutí odpracovaných let a podkování, otevel párty. To už se chodilo ke švédským stolm, kde bylo na výbr nepeberné množství lahdek - jako teba bramboráky, kuecí stehýnka, hovzí maso, slanina, zeleninové a ovocné saláty a mnohé další dobroty. K dispozici k tomu bylo jako píloha nkolik druh peiva, vetn místních chlebovek, které mám nejradji. Hele Pepo, co takhle zajít na dízu, poádn to roztoit? Zeptal se m kolega Roman Churavý, viditeln již v dobré nálad. Jasn! Jdeme! Navrhl jsem bez ostychu a zárove jsem se snažil do toho vložit známku odhodlanosti, abych nedal najevo obavu s pípadné nevry. Roman je ve firm známý jako rozený sukniká a pokud by se o m dozvdl, že jsem posera, jist by si to nenechal jen pro sebe. Jsem totiž rodinný typ, který nikdy nevyhledával píležitosti k balení jiných holek. A tak ani nevím, jak bych se v takové situaci zachoval. Vždycky jsem se ve svých pedchozích vztazích snažil hrál fair-play a souasný vztah s ptadvacetiletou slenou s plavými vlasy nebyl výjimkou. Spolu jsme už bezmála sedm let a nemohu si stžovat na njaké nedorozumní. I v posteli nám to klape od samého zaátku. Pravda, obas se pohádáme, ale to ke vztahu patí. Je to jakýsi zpsob komunikace o problémech, o nichž máme rzné názory a chceme se dobrat njakého spoleného výsledku. Oba jsme si objednali další drink a prošli jsme kolem WC do chodby ped diskotéku. Tam jsme se opeli a za obasného usrkávání alkoholu ze sklenek jsme pozorovali terén uvnit. Ty vole! Vidíš ty dv koky? Zeptal se m kolega po chvilce. Kde? Byl jsem trochu dezorientovaný. Naproti u baru. To jsou baby, co? Zabrousil jsem pohledem k baru a vychutnával si jejich krásu. Nešlo je pehlédnout, nebo sedly u baru dost osamle a doslova do okolí hlásaly: Sbalte nás! Jsme volné! V hlav mi na zlomek sekundy bleskla myšlenka, že je škoda, že jsem zadaný. Zalil m pocit, jenž jsem znal z dob balení holek. V krvi se hromadily endorfiny, bušilo mi srdce a mozek jel na plný plyn. Ve stejném okamžiku se podívaly ob sleny naším smrem. Pelétly oima parket a zase se vrátily ke klábosení a popíjení alkoholu. Pak se dívka nalevo podívala opt naším smrem. Chvilku nás pozorovala. Pak se otoila na svoji kamarádku po své pravici a nco jí zašeptala do ucha. Ta se na nás okamžit podívala a s úsmvem na rtech, jenž vyjadoval slova, Fakt jsi nekecala, se otoila zpt na kolegyni. Ta už se na ni usmívala; Dnes budeme mít skvlý veer. Pak pokraovaly v naaté konverzaci s obasným pohledem - 2 -

3 po naší skupince, aby se ujistily, že je též sledujeme. To jsem však ješt nevdl skutenost, že se na n dívám jen já. Kolega už mezitím sledoval jiné sleny. Já tam však stál jak pikovaný, neschopen slova ani pohybu. Když jsem se probral s toho šoku, že dokážu ješt ve svých letech okouzlit dívku, vlastn dv, jsem upozornil Romana, že po nás jdou ty dv sleny od baru, na které m upozoroval. On k nim nevícn zabrousil podhledem a dal mi za pravdu. Pak jsme je ob pozorovali a pitom vedli ei v mužském duchu: Ty by stály za hích! Kam je vezmeme, k nám nemžou. Možná mají svj byt Náhle se dívka vpravo spustila z barové židliky. Napadlo m, že asi pjde na WC. Jaké však bylo mé pekvapení. Poupravila si sukni a jako nadržená gazela vyrazila cílevdom naším smrem. Kolegyn však staila její gesto vas zaregistrovat, chapla po ní rukou a stáhla ji zpt k baru. Od toho okamžiku jsme vdli, že holky mají o nás vážný zájem. Kolegyn se naklonila k uchu nadržené dívky, nebo v sále byl takový kravál, že nebylo slyšet vlastního slova a nco jí povdla do ucha. Na její tvái se objevila mimika pochopení. Na tu vzdálenost to vypadalo jakoby jí radila, a pibrzdí, jinak nás mže vyplašit. Byla v tomto ohledu zejm zkušenjší. My jsme ješt stále komentovali odvážný krok dívky s vysokými ernými kozakami. Oba jsme se shodly, že je z obou dívek nejkrásnjší. Víš Pepo? Já se už jen otírám. Povídá mi bez návaznosti na pedchozí hovor Roman. Že se otíráš? Ujišoval jsem se, nebo jsem v tom hluku nezachytl celou vtu. Jo, otírám. A vo co se otíráš? O holky, pece. Jo ták. Musel jsem se pousmát nad tímto slovním obratem, jenž pkn vykresloval potlaované touhy zadaných, resp. ženatých muž, kteí sice vrnost ctí, ale v myšlenkách se pohybují nkde jinde a umocují je letmými doteky o cizí ženy. Samozejm to dlají oboje pohlaví, jak muži, tak ženy. Nejvíce je to patrné pi tancování, kde nám to nevhodné nepijde. Ovšem v takové MHD je to obas nepíjemné. Zde by asi ada žen mohla vyprávt, jak je obtžoval njaký uchyl. Vybavil se mi náš píchod chodbou na tanení parket. V úzké chodbice postávaly dv dívky. Když jsme chtli projít kolem, okat si stouply tak, abychom se o n museli otít. Což o to, bylo to píjemné, ale spíše mi dsil fakt, že se takto v dnešní dob nabízí. Za mého mládí byly dvata více zdrženlivjší. Nebo jsem byl píliš slepý. Romanova zmínka mi nesedla k jeho povsti lamae dívích srdcí. Ledaže by Zkoušel jsem najít njaké logické vysvtlení. No jasn! Bleskla mi hlavou myšlenka. Skutenost a jeho povst jsou od sebe na míle vzdálené. Celé je to jen divadélko, aby se neshodil ped ostatními kolegy, kteí na to hrají. Jelikož se známe již léta, neváhal jsem a hned jsem se ho zeptal. Dozvdl jsem se, že má doma žárlivou manželka, která ho nikam nepouští. Její žárlivost hranií s tou nejhorší - chorobnou. Proto Roman využívá každé podnikové akce, aby si trochu povyrazil, nebo tu jedinou manželka chápe a toleruje. Zejm skálopevn ví faktu, že Roman pracuje pouze s kolegy a ne s kolegynmi a tudíž nevra nehrozí. A odtud zejm získal onu povst. Taky na sebe ješt prozradil, že nepatí mezi muže, jenž si doasnou volnost užijí se vším všudy. Pouze navštíví njakou diskotéku, zatancuje si s náhodnou a ve vtšin pípadech neznámou dívkou a pitom se o n otírá. Tomu staí k uspokojení svého chtíe. Mám pocit, že by tento zpsob uspokojování vele uvítal nejeden vyšetující komisa s letitou praxí skýtající mnoho vyešených pípad od banálních manželských šarvátek, až po brutální vraždu s motivem znásilnní. Pravdou zstává, že Roman poslední dobou nebyl žádné neviátko a vtšinou to pehnal tak, že následná reakce jeho manželky a zákaz hospod byly z její strany v danou chvíli oprávnné

4 Chápu t. Obas chlap zatouží po jiném dveti. To spolenost nás nutí být monogamní, snažil jsem se ho ze soucitu uklidnit. Moje pítelkyn byla v opané situaci. Já jsem vysedával vtšinou doma u poítae a vnoval se svým koníkm. Byla to práv ona, kdo m vyhánl si zaádit s kolegy na podnikové párty nebo zajít do hospody si posedt a popovídat s kamarády. A já jí za to byl vdný a nikdy by m ani na okamžik nenapadla myšlenka o neve. Kterou si vybereš? Vyšlo neekan z mých úst jako další dsledek mého pehnaného soucitu. A následn jsme toho litoval. S tma vysokejma kozakami, neváhal s odpovdí Roman. Vidím, že máme stejný vkus. Odvtil jsem a pohled mi sklouzl zpt na její krásné do hnda opálené nohy. Byla odná do tmav ervené halenky a erné riflové minisukn. Na nohou mla vysoké erné kozaky. Její krásný vzhled podtrhoval nenásilný make-up na oblieji. Bylo patrné, že dívka dost o sebe peuje. Psobila jako zkušená žena, která ví co chce a jak toho dosáhnout. Její posez to jen potvrzoval. Sedla s nohama pes sebe, natoenými na tanení parket. Krátká sukénka tak skrývala její ohanbí jen ásten a dávala tak popud k híšným myšlenkám v mé mysli. Co si o ní losnout. Zkusíme Kámen-nžky-papír. Ješt opojen jejím klínem, jsem navrhl, bez nejmenších výitek, si o ní zasoutžit. Normáln bych byl ze zásady proti, ale tentokrát se zahalenou myslí alkoholem - mi to pišlo jako skvlý nápad, který jsem beztak neml v úmysl brát vážn. K losování nakonec nedošlo. Holky byly rychlejší. Vzaly iniciativu do svých rukou a zaaly ped námi svdn tanit. Že si naše favoritka neekan vybrala zrovna bližší pozici u nás na tancování, než její kolegyn, mlo pak o to vtší nádech spontánnosti a erotiky. Její krásn obtažený zadeek v krátké riflové minisukni, zmítající se v rytmu hudby, jsme doslova hltali plnými doušky a nebyli schopny udlat patiný krok, jenž se od nás ze strany dvat oekával. Chvilkami byl ve vzduchu cítit její parfém, jenž v nás více a více rozdmýchával sexuální touhu. Když však mlo dojít na iny, stáli jsme tam jak dva vesniané, kteí navštívili prvn veejný dm a neví co mají dál dlat. V tu chvíli jsme museli všem ostatním v sále pipadat jak Alenka v íši div. Kdejaký mladší kluk by postupoval obratnji. A pitom pouze stailo dívky pozvat na sklenku nebo se k nim pidat a zatanit si. Pozdji jsem pemýšlel, zda problém byl v tom, že po tch nkolika msících spoleného soužití s partnerkami lovk zapomene na své osvdené balící techniky což se po nkolika minutách zase v mysli oživí a lovk si rozpomene. Tím nás zejm vybavila píroda pro zajištní rozmnožování. Ale u nás byl problém v nem úpln jiném. Vbec jsme totiž nevdli, co chceme a co si od toho slibujeme. Hryzalo v nás svdomí, zda neublížíme onm dvou tanenicím na parketu, když se po konverzaci dozvdí, že jsme už oba zadaný a nic víc si zaínat nechceme. Nebo zda neublížíme našim souasným partnerkám. Tak jsme tam tak stáli, obas se napili a probírali jsme co podnikneme dál, když se dívky tak nabízejí až je to pestalo bavit a odešly k baru. Zajdem si pro pití. Navrhl jsem, když nám zaalo docházet a navíc jsme tam stáli píliš okat. Te? Divil se Roman. Když je máme tak pkn rozdlaný. Nechtl pustit nataženou ruku od boha. Byl vždycky více prrazný a požitkáský než já. Ty nám neuteou. Budou tu ješt až se vrátíme. Trval jsem na svém. Bylo nad slunce jasné, že oboustranné vzrušení je nenávratn pry a jestli si chceme u dívek vylepšit reputaci, musíme je bhem další píhodné hudby pozvat tancovat. Te se to však nehodilo, když si zrovna sedly. Na Romanovi bylo poznat, že se nehodlá myšlenky tancování s kráskou jen tak vzdát. Dobe! Jdeme pro pití, kapituloval po chvilce. Ale hned se vrátíme. Dodal s náznakem nadje, že se ješt vše obrátí v náš prospch

5 Jaké však bylo naše pekvapení, když jsme se o chvilku pozdji vrátili na parket. Užasle jsme po nich zírali. Dívky si mezitím staily najít jiné sponzory. Dalo se tak odhadnout podle plných sklenek s njakým alkoholickým nápojem, které držely v ruce a kluci se kolem nich jen toili a zcela spokojené, že konen nkoho dostaly, se oddávaly vtipné konverzaci. S pocitem, že se na nás všichni dívají a smji se, jsme se otoili a radši se vrátili na naší párty

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

agent John Francis Ková 16 PAŠERÁCI V OBLACÍCH Vlado Ríša PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!

agent John Francis Ková 16 PAŠERÁCI V OBLACÍCH Vlado Ríša PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! 1 agent John Francis Ková 16 PAŠERÁCI V OBLACÍCH Vlado Ríša PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! 2 Copyright Vlado Ríša, 2008 Cover Art Tomáš sketchbook Jedno, 2008 Design Jan Doležálek, 2008 Illustrations

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! agent John Francis Ková 11 PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Jií W. Procházka, 2007 Cover Art Jan Patrik Krásný, 2007 Design Jan Doležálek, 2007 Edition

Více

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT agent John Francis Ková SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondej Neff, Jií W. Procházka, Vlado Ríša, Františka

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978)

William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978) William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978) Wer zeigt ein Kind, so wie es steht? Wer stellt es ins Gestirn und gibt, das Maß des Abstands ihm in die Hand? Wer macht den Kindertod aus grauem

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS

MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS Dva roky uplynuly od Velké bitvy o Mars, a nyní zane Velká bitva o Venuši. erná legie znovu vytvoila svj teleportaní portál a skrz nj zahájila masivní invazi. Venuše,

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1 ZPRAVODAJ Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008 Oficiální piktogram softballu na OH 2008 Podkladová fotografie pro piktogram softballu Oficiální softballové sportovišt na OH 2008

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

DUBEN 2007 IX. roník íslo 6

DUBEN 2007 IX. roník íslo 6 DUBEN 2007 IX. roník íslo 6 V minulém ísle jste se dozvdli o reakci p. uilek na množství lístk v igelitové tašce. No, podle m to tak dobré nebylo. Ale to je jedno. Dostal jsem za úkol vysvtlit, o co vlastn

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Richard Dawkins S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Copyright Oxford University Press 1976 This Edition Richard Dawkins 1989 This translation of The Selfish Gene, Second Edition Originally published in 1989

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole

Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole !" #$"% &'()") )") *+,- *. Prázdniny skoro za dvemi a Realista na stole Prázdniny se již nezadržiteln blíží a druhé íslo Realisty máme na stole. Mockrát všem dkujeme za ohlasy i kritiku - jak tu dobrou,tak

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

Lyžaský kurz v Orlických horách

Lyžaský kurz v Orlických horách asopis žák ZŠ Demlova Duben 2004 Lyžaský kurz v Orlických horách V sobotu 13. 3. žáci sedmých roník odjeli na týdenní kurz. Po tíhodinové, ale zábavné cest jsme se ubytovali v horské chat Alba, kterou

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více