Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson"

Transkript

1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1

2 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2

3 lovk 3

4 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna Konat podle toho, co funguje a nefunguje 4

5 Jennie a Suzie 5

6 6

7 tým lovk 7

8 tým Pro tu jste? Jasné uvdomní si cíle Jak se mžete navzájem podporovat, abyste dosáhli tohoto cíle? Co v týmu funguje a co nefunguje? Uite uvažování zamené na lovka bžným stylem práce 8

9 Helenin profil na jednu stránku Co je pro m dležité v práci -Mít skvle vyvážené oblasti: domov, práce, život -Být mimo domov jen jednu noc týdn každý msíc -Nechodit nikdy pozd na schzky -Mít navigaci Tom Tom, abych si byla jista, že trefím, kam potebuji -Psát o tom, co dláme, a zapojovat se do tvorby roenky -Vnovat m 30 minut každý den brzy ráno (pokud necestuji) -Mít co nejvíce volných pátk (aspo jednou msín) a co nejvíce školních prázdnin (celý srpen) -Být v kontaktu se leny týmu aspo jednou za dva týdny: telefonicky, sms nebo y a taky týmové schzky jednou msín -Mít 2 hodiny s každým lenem týmu individuáln každých 6-8 msíc, abychom spolen uvažovali -Mluvit s Deb a Amandou aspo jednou msín -Aby m Babs podporovala v kancelái -Pracovat s Julie Barclay -Vysoce si cením dvry a výkonnosti a jsem ráda, když lidé udlají, co slíbili, nebo jsou upímní, když to udlat nemohou Jak m nejlépe podporovat -Vrate se ke mn, když eknete, že to udláte, a dodržujte termíny, které jsme si domluvili, nebo mi dejte vdt, když to není možné (díve než termín uplyne) -Chote vas -Stresuje m se s nkým nahánt po telefonu smsky a y jsou pro m nejlepší. To ale neznamená, že s vámi nechci mluvit -Bute ke mn otevení a upímní prosím, nespoléhejte, že nco vytuším, nebo pochopím z náznak. Potebuji, aby ke mn lidé byli pímí a estní -Pamatujte, že v detailech se ztrácím, ale moc ráda uvažuji v celkových obrazech -Spoleným uvažováním se leny týmu se strašn moc nauím a vždy chci mít jistotu, že na to máme na schzkách dosti asu Co na m mají rádi a obdivují ostatní -je oporou -ohleduplná -inspirující -vášnivá -uvažuje vizionásky 9

10 10

11 Pístup k rizikm zamený na lovka Cíl lidé proces pokrok 1. Kdo je tento lovk? Co lidé na tomto lovku mají rádi a co obdivují, co je pro nj dležité a jak jej nejlépe podporovat 2. Kde jsme nyní? Co funguje a co nefunguje z perspektivy zamené na lovka a z perspektivy ostatních lidí? Vyjasnit rizika Jaký problém se snažíte vyešit? 3. Kde chceme být? Jak vypadá úspch pro daného lovka a pro ostatní? 4. Co jsme již vyzkoušeli a co jsme poznali? Co se stane, když neudláme nic? 5. Co udláme dalšího? Co je zejmé? Jaká jsou možná ešení? Jak možná ešení vyhovují tomu, co je pro daného lovka dležité? Co zkusíte? Kdo udlá co a kdy? Jak zajistíte, že lovk má v tomto co nejvíce možností volby, a že má vci maximáln pod kontrolou? Jaká je vaše odpovdnost? Co znamená dobrá podpora pi implementaci akního plánu? Jak budete zaznamenávat, co se uíte? Co mžete dlat, když vci nepjdou podle plánu? 11

12 organizace tým lovk 12

13 organizace Jasn vnímejte svj cíl. Jak vypadá úspch? Ukažte, jak mže uvažování zamené na lovka pomoci dosáhnout úspchu Pomujte, co je podstatné 13

14 Od dobrého ke skvlému: Strategie pro pozitivní budoucnost zamená na lovka Mise poskytovat píležitosti lidem všech vkových skupin s potížemi v uení, aby mohli vést plnjší a hodnotnjší životy. V jádru našeho cíle je zalenní lidí, které podporujeme ve všech oblastech naší práce. Úspch znamená: Podnikový plán Organizaní strategie Jednotlivci / Rodiny Lidé všech vkových skupin jsou platnými leny svých komunit Rodiny cítí podporu a tší se na budoucnost bez nejistot Lidé mají ve svých životech možnosti volby a mají je ve vlastních rukou Mžeme zajistit úspch prostednictvím: Vztahových kruh Komunitních map Popis a plán zamených na lovka Komunikaních tabulek Dohod ao rozhodování Míme Poet lidí, které podporujeme, kteí mají: Sí pro zalenní Popisy zamené na lovka a rodinu obsahující Co funguje / Nefunguje a Akní plány Každoroní revize zamené na lovka Personál Máme a udržujeme si výborné pracovníky a dobrovolníky Mžeme zajistit úspch prostednictvím: Dohledu zameného na lovka Tým zamených na lovka Pozitivních a produktivních setkání obsahujících cíl a praktická vyjádení Pístup k rizikm zamený na lovka Míme Míru udržení si zamstnanc Spokojenost zamstnanc a dobrovolník Poet: Plán zamených na lovka Aktivních dobrovolník Organizace Poskytujeme individualizované služby Máme udržitelnou firmu, která slouží více lidem Pozitivní partnerství, interní i externí, jsou evidentní na všech úrovních organizace Mžeme zajistit úspch prostednictvím: Lidí, které podporujeme, kteí pispívají do rozhodování Jazyka a nástroj zamených na lovka užívaných ve filozofii, postupech a v praxi Jazyka a nástroj zamených na lovka užívaných pi sledování kvality Míme Poet lidí, kteí vdí, kolik jejich služba stojí Poet samoplátc Poet lidí, které podporujeme 14

15 Od dobrého ke skvlému: Strategie pro pozitivní budoucnost zamená na lovka Mise poskytovat píležitosti lidem všech vkových skupin s potížemi v uení, aby mohli vést plnjší a hodnotnjší životy. V jádru našeho cíle je zalenní lidí, které podporujeme ve všech oblastech naší práce. Úspch znamená: (levý sloupec) Podnikový plán Jednotlivci / Rodiny Lidé všech vkových skupin jsou platnými leny svých komunit Rodiny cítí podporu a tší se na budoucnost bez nejistot Lidé mají ve svých životech možnosti volby a mají je ve vlastních rukou Mžeme zajistit úspch prostednictvím: Vztahových kruh Komunitních map Popis a plán zamených na lovka Komunikaních tabulek Dohod o rozhodování Míme Poet lidí, které podporujeme, kteí mají: Sí pro zalenní Popisy zamené na lovka a rodinu obsahující Co funguje / Nefunguje a Akní plány Každoroní revize zamené na lovka (prostední sloupec) Personál Máme a udržujeme si výborné pracovníky a dobrovolníky Mžeme zajistit úspch prostednictvím: Dohledu zameného na lovka Tým zamených an lovka Pozitivních a produktivních setkání obsahujících cíl a praktická vyjádení Pístup k rizikm zamený na lovka Míme Míru udržení si zamstnanc Spokojenost zamstnanc a dobrovolník Poet: Plán zamených na lovka Aktivních dobrovolník 15

16 Pokrok pro poskytovatele Ovování pokroku pi používání pístup zamených na lovka Verze. 1 16

17 Systém Mít spolený cíl a stejn chápat úspch Rozumt rzným postupm, jak tohoto dosáhnout,a kde lze použít uvažování zamené na lovka Uit se od uživatel služeb, co je poteba zmnit 17

18 Pracujme spolen...aby lidé byli v popedí Uvažování a plánování zamené na lovka Srozumitelné informace pro inspektory, komisae a poskytovatele 18

19 Working Together For Change Spolená práce na zmn systém organizace tým lovk 19

20 Co nefunguje? Mám jen jednoho kamaráda Vtšinu dne trávím o samot nelíbí se mi to Cítím se osamlý Nemám co dlat ani není s kým V mém život je jen personál Personál vidím jen ve dne 20

21 Co nefunguje? Mám jen jednoho kamaráda Vtšinu dne trávím o samot nelíbí se mi to Cítím se osamlý Nemám co dlat ani není s kým V mém život je jen personál Personál vidím jen ve dne 21

22 Jaké jsou hlavní píiny? Za toto personál neplatíme Poskytovatelé toto nevnímají jako prioritu Vztahy nejsou souástí dohod Není to souástí zaškolení i výcviku Personál toto nevnímá jako souást své práce Personál neví, jak lidi propojovat CQL toto nekontroluje 22

23 Jak by vypadal úspch? Lidé mám ve svém život pátele cítím podporu pro setkávání se s novými lidmi, pokud mám zájem 23

24 Jak by vypadal úspch? Poskytovatelé mám výcvik a podporu, abych to dlal dobe podpora lidí pi seznamování se je souástí mé role mj šéf m v tomto podporuje mám as, abych toto dlal v rámci své role jsme hrdí, že jsme pro lidi dležití 24

25 Jak by vypadal úspch? uživatelé a komunitní skupiny zmapovat místní komunitu (chápat, co se zde dje) využívat kruhy podpory využívat asové banky využívat podporu od vrstevník 25

26 Jak by vypadal úspch? Obstaravatelé tato práce je souástí naší smlouvy 26

27 Co mají lidé udlat? Obstaravatelé pezkoumat nápl práce jednotlivých pozic (zahrnout do nich vztahy) zahrnout vztahy a komunitu do dohledu vytvoit politiku a vedení pro dobrou praxi najímat místní lidi, kteí znají místní pomry zajistit vztahy a komunitu pi zaškolování a výcviku 27

28 Co mají lidé udlat? Poskytovatelé zahrnout protokoly pro evaluaci výbrových ízení zahrnout dokumentaci k výbrovým ízením + smlouvy zajistit, aby poskytovatelé o tomto vdli pracovat s organizacemi vedenými uživateli ztraceno ve smlouvách (investovat do úspor) 28