Důvodová zpráva. V hodnoceném období byly docíleny tyto výsledky hospodaření:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důvodová zpráva. V hodnoceném období byly docíleny tyto výsledky hospodaření:"

Transkript

1 1 Důvodová zpráva V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p., a na základě usnesení Z MČ č. 0008/14 z předkládáme zprávu o výsledcích hospodaření MČ P/7 za 1. pololetí r hlavní činnost. Celková zpráva o plnění rozpočtu je zpracována v souladu s údaji účetní závěrky k Výsledky hospodaření za leden - červen byly předány odboru účetnictví MHMP a s příslušným komentářem odboru ROZ MHMP, a to v předepsaných termínech. Rozpočet městské části Praha 7 na rok 2014 pro oblast hlavní činnosti byl schválen usnesením Z MČ č. 0008/14-Z z , upraven usnesením Z MČ č. 0039/14 z (RO leden - duben 2014), usnes. Z MČ č. 0081/14 z (RO květen 2014), usnes. R MČ č. 0475/14 z (RO červen 2014 zapojení výnosů z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 4. čtvrtletí r. 2013), R MČ č. 0496/14 z (červen 2014) a je vyjádřen takto: SR 2014 UR k objem příjmů ,0 tis.kč ,1 tis.kč objem výdajů ,2 tis.kč ,7 tis.kč schodek ,2 tis.kč ,6 tis.kč financování ,2 tis.kč ,6 tis.kč V hodnoceném období byly docíleny tyto výsledky hospodaření: celkové příjmy ,6 tis.kč tj. 53,0 % SR 49,5 % UR celkové výdaje ,2 tis.kč tj. 40,9 % SR 39,1 % UR Rozdíl příjmů a výdajů = výsledek hospodaření ,6 tis.kč Městská část Praha 7 již při sestavě rozpočtu na rok 2014 zapojila ve schváleném rozpočtu použití finančních prostředků, vytvořených v minulých letech - formou financování (přes položku rozpočtové skladby 8115), a to v objemu ,2 tis.kč (oproti SR r. 2013, kdy byl objem vyjádřen částkou ,8 tis.kč, je zde zaznamenán pokles o ,6 tis.kč). V tom převody z vlastních fondů (mimo Fond bydlení) na neinvestiční výdaje jsou zařazeny ve výši ,2 tis.kč (v r objem 9 100,7 tis.kč, v r objem 5 811,0 tis.kč, tj. nárůst o 2 972,5 tis.kč). V r je v rozpočtované částce převodů z fondu objem 2 275,7 tis.kč, který představuje tvorbu Sociálního fondu pracovníků (SFP) v r a snižuje tak financování prostřednictvím fondů na SR ve výši 9 797,5 tis.kč. Na investiční a neinvestiční výdaje je zapojován částkou ,2 tis.kč Fond bydlení (FB) vč. tvorby rezervy invest. charakteru (r činil v SR stejný objem). Výraznou měrou je opět zapojena položka financování přímou formou (využití finančních prostředků ze zdrojů minulých let), která dokrývá zdrojovou základnu na potřebnou výši celkem ,2 tis.kč, (z toho je pro neinvestiční výdaje vyčleněno ,0 tis.kč, pro investiční výdaje pak ,5 tis.kč, FB ,2 tis.kč, ostatní fondy 9 797,5 tis.kč). Pokles položky financování jako celku oproti předchozímu roku je nejvýrazněji ovlivněn přesuny z rozpočtu r na dofinancování rozpracovaných akcí (převážně ÚZ a 00211) objem představuje ,5 tis.kč (převody z UR r činily ,9 tis.kč, převody z UR r činily ,0 tis.k - meziročně tedy o ,4 tis.kč méně. V úpravách rozpočtu došlo k navýšení položky financování vlivem např. zapojení zůstatku Sociálního fondu pracovníků dle stavu k do rozpočtu r. 2014, zůstatku fin. zdrojů určených na krytí nákladů spojených se zónou placeného stání, převodem dotace na pěstounskou péči, atd. K tedy UR předmětné položky představoval ,6 tis.kč. Skutečnost k se projevila tvorbou SFP ,9 tis.kč, jeho použitím v objemu 1 137,8 tis.kč, tvorbou Humanitního fondu ve vazbě na zařazení 10 % výnosů - 4,0 tis.kč, jeho použitím 30,8 tis.kč, dále byl realizován převod na HMP pro TSK - chodníkový program 6 000,0 tis.kč (kryto z Fondu bydlení ÚZ 110); a použití pol ve výši ,9 tis.kč; tj. financování celkem tedy ,6 tis.kč (32,4 % UR).

2 2 Výsledek hospodaření MČ Praha 7 za 1. pololetí 2014 je tvořen nenaplněnými příjmy o 1 119,4 tis.kč (porovnání 50 % podílu UR v objemu ,0 tis.kč, ve skutečnosti dosaženo plnění na 53,0 % SR a 49,5 % UR), a současně nedočerpanými výdaji celkem o ,6 tis.kč (porovnání 50 % podílu UR v objemu ,8 tis.kč, ve skutečnosti dosaženo plnění na 40,8 % SR a 39,1 % UR). V položkách financování představuje nedočerpání alikvotního podílu roku o ,2 tis.kč (50 % podíl UR činí ,8 tis.kč, ve skutečnosti dosaženo plnění na 32,6 % SR a 32,4 % UR). S promítnutím konsolidace by výsledek hospodaření MČ Praha 7 k představoval přebytek ,0 tis.kč. Po zohlednění položky financování celkem ve výši ,6 tis.kč, tj. po odpočtu prostředků z fondů MČ vč. tvorby SFP a použití pol. 8115, lze konstatovat, že celkové zdroje r nepostačovaly realizovaným výdajům částkou ,6 tis.kč (účetní schodek). Plnění v příjmové části ovlivnily vlastní příjmy MČ, které částkou ,8 tis.kč dosáhly 43,7 % SR (50 501,0 tis.kč) a 40,3 % UR (54 750,5 tis.kč), což v absolutním vyjádření představuje nenaplnění alikvotní podílu UR částkou 5 318,4 tis.kč (především vliv plnění pol. daň z nemovitých věcí - daně z majetku, a to jen na 3,4 % SR). Je nutné zmínit, že v SR r jsou tyto příjmy meziročně plánovány oproti UR r v objemu nižším o 5 675,1 tis.kč, přičemž porovnání let 2013 a 2012 již snížilo zdroje o ,5 tis.kč, porovnání let 2012 a 2011 snížilo zdroje o ,0 tis.kč, a to především z důvodu dopadů platné legislativy do oblasti daňových příjmů), takže neplnění SR r může ohrozit zdrojovou základnu. Tř. 1 - Daňové příjmy celkem vykazují částkou ,1 tis.kč plnění na 32,7 % SR (45 595,0 tis.kč), nenaplnění procentního podílu SR o 7 866,4 tis.kč. Tato oblast v meziročním porovnání schválených rozpočtů 2014 a 2013 představuje od prvopočátku snížení zdrojů o dalších 961,8 tis.kč, přičemž porovnání let 2013 a 2012 snížilo zdroje o 3 098,2 tis.kč, a porovnání let 2012 a 2011 již činilo snížení o ,0 tis.kč. Tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem jsou vykázány v objemu 7 125,7 tis.kč, tj. 145,2 % SR (4 906,0 tis.kč) a 77,8 % UR (9 155,0 tis.kč). Meziroční porovnání schválených rozpočtů (r byl 6 406,0 tis.kč) představuje pokles o 1 500,0 tis.kč, a to v oblasti sankčních poplatků pokut, a úroků. Meziroční porovnání skutečností (r byl 8 150,6 tis.kč), nemá vypovídací schopnost nejvýznamněji z důvodu účtování v r o přijatém daru na účet FRR (3 000,0 tis.kč). Dále je třeba zmínit vliv realizovaného odvodu z finančního vypořádání za r část pro státní rozpočet v objemu - 204,3 tis.kč (v r činil 737,3 tis.kč; v r činil 626,5 tis.kč; v r činil 715,6 tis.kč; v r činil dílčí odvod 878,1 tis.kč). Úprava rozpočtu se promítne v pozdějším období dle metodiky MHMP. V r se v této oblasti objevuje vyšší plnění na pol finanční vypořádání - dotace ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 3.čtvrtletí r doplatek ve výši 2 069,0 tis.kč. Tř. 3 - Kapitálové příjmy celkem v minulých obdobích představovaly přijaté platby (dle smlouvy) na Fond bydlení. Ve sledovaném čtvrtletí nebyl realizován žádný příjem na účet tohoto fondu (r byl 0,0 tis.kč, r byl 9,0 tis.kč, r byl 3,4 tis.kč, r byl 6 427,0 tis.kč) - výrazný pokles byl zaznamenán mezi r a 2010, kdy představoval snížení zdrojů o 6 423,6 tis.kč (vazba na rozhodnutí volených orgánů pro naplňování tohoto zdroje). Zdroje fondu jsou postupně zařazovány do rozpočtu k realizaci konkrétních aktivit a tvorbě rezerv. Tř. 4 - Přijaté dotace jsou nejvýrazněji naplňovány dotačními tituly z rozpisu státního rozpočtu a rozpočtu HMP. Schválený rozpočet vycházel z usnesení Z HMP č. 33/1 z ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2014, dotačních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 a rozpočtového výhledu do roku Rozpisy dotací pro m.č. byly posíleny úpravami rozpočtu, které se promítaly v elektronickém zpracování od měsíce dubna 2014.

3 3 Ve sledovaném období představují: 1) Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnné dotace SR v objemu ,0 tis.kč meziroční nárůst o 151,0 tis.kč, neboť SR r představoval ,0 tis.kč (mezi r a 2012 meziroční pokles o 4 667,0 tis.kč, mezi r a 2011 nárůst v objemu 114,0 tis.kč, a mezi r a 2010 meziročně o 4 599,0 tis.kč nižší) byl naplněn částkou ,0 tis.kč, tj. 50,0 % (oproti r v objemu ,0 tis.kč, se jedná o nárůst o 75,5 tis.kč). 2) Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu představují přijaté fin. prostředky z účelových dotací na: v Kč UR skutečnost % dotace na výkon činností Jednotného kontakt.místa , ,0 100,0 dotace na výkon pěstounské péče , ,0 100,0 dotace na integraci azylantů bydlení (108,0+48,0 tis.kč) , ,0 100,0 dotace na integraci azylantů- bydlení (44,0+22,0 tis.kč) , ,0 100,0 dotace na sociálně právní ochranu dětí , ,0 100,0 dotace na volby do Evropského parlamentu , ,0 100,0 celkem , ,0 100,0 rozpis SR v rámci souhrnné dotace , ,0 50,0 kontrolní součet , ,0 58,9 3) Neinvestiční přijaté dotace od obcí - SR v objemu rozpisu ,0 tis.kč meziročně o 4 903,0 tis.kč více zohledněna oblast školství. Z pohledu dlouhodobějšího srovnání mezi SR 2013 (99 398,0 tis.kč) a 2012 ( ,0 tis.kč) pokles o 6 056,0 tis.kč mezi r a 2011 došlo ke snížení o 4 892,0 tis.kč (SR r představoval ,0 tis.kč); mezi r a 2010 snížení o 3 921,0 tis.kč (SR r představoval ,0 tis.kč); mezi r a 2009 snížení o 7 944,0 tis.kč (SR r představoval ,0 tis.kč). Přijatý objem ve sledovaném období představuje ,0 tis.kč, tj. 50,0 % (oproti r v objemu ,0 tis.kč, se jedná o nárůst 2 454,0 tis.kč). Neinvestiční přijaté dotace od obcí (úpravy rozpočtu pol. 4121) představují ve sledovaném období objem 6 672,7 tis.kč, tj. 76,8 % UR (8 688,8 tis.kč). v tis.kč Úpravy rozpočtu celkem - v tom: 8 688,8 - dotace na Projekty specifické primární prevence Zdravé město Praha I.program 55,0 - granty v oblasti prevence kriminality v r celkem (60,0 tis.kč + 90,0 tis.kč) 150,0 - granty v sociální oblasti program J5 381,1 - dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 130,0 - dotace na integraci žáků 1 330,6 - celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl.m. Prahy pro rok celkem 67,0 - dotace na zvýšení limitu prostředků na platy na školy a školská zařízení zřízená MČ 2 066,1 - dotace ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 4.čtvrtletí r ,0

4 4 4) Neinvestiční přijaté dotace od krajů (úpravy rozpočtu) představují přijaté fin. prostředky z účelových dotací. Ve sledovaném období 122,2 tis.kč. UR skutečnost % Celkem , ,67 10,1 OPPA pro PO ZŠ Strossmayerovo nám. Učitel 21.století pro školu v 21.století , ,67 12,2 Inkluze bez iluze ,0 0,0 0,0 v Kč 5) Investiční přijaté dotace od obcí v tis.kč úpravy rozpočtu v samostatné položce výkazu Bilance... celkem ,0 představuje podíl MČ na chodníkovém program (zdroj krytí Fond bydlení) Ve sledovaném období se promítá podíl MČ na financování chodníkového programu dle metodiky MHMP, a to částkou 6 000,0 tis.kč, která byla převedena na účet HMP dne Tř. 4 - Převody ze zdaňované činnosti (z vlastních fondů hospodářské podnikatelské činnosti) dosáhly objemu ,0 tis.kč a vykazují tak 63,3 % SR (28 200,0 tis.kč vč. účtu doprivatizace) a 59,7 % UR (29 904,0 tis.kč), což v absolutním vyjádření činí přeplnění alikvotního podílu roku o 2 900,0 tis.kč (50 % UR představuje ,0 tis.kč). Tř. 5 - Běžné výdaje neinvestičního charakteru realizovanou částkou ,6 tis.kč představují plnění na 43,5 % SR ( ,5 tis.kč) a 40,5 % UR ( ,0 tis.kč); alikvotní podíl roku nenaplněn objemem ,4 tis.kč. Tř. 6 - Kapitálové výdaje - investice odčerpanou částkou ,6 tis.kč dosáhly 34,4 % SR ( ,7 tis.kč) a 35,5 % UR ( ,7 tis.kč); alikvotní podíl roku nedočerpán o ,2 tis.kč. Do doby přijetí definitivního rozpočtu na r usnes. Z MČ č. 0008/14 z hospodařila MČ P/7 dle Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizória, schválených usnesením Z MČ č. 0136/13 z Rozpočtová opatření v příjmové i výdajové části se provádějí dle metodiky MHMP - první úpravy v elektronickém zpracování měsíce dubna 2014, tzn., že úpravy rozpočtu u jednotlivých organizačních jednotek se promítají od 2. čtvrtletí ZDROJE Objem zdrojové základny je tvořen vlastními příjmy MČ, dotacemi z rozpočtu HMP a dotacemi ze státního rozpočtu. Dále pak zdrojovou základnu naplňují převody ze zdaňované činnosti, převody z vlastních fondů a zapojení položky financování, kde se promítá i odpočet tvorby Sociálního fondu pracovníků, a zapojení Fondu bydlení v r Celkové příjmy vykazují částkou ,6 tis.kč ve sledovaném období plnění na 53,0 % SR ( ,0 tis.kč) a 49,5 % UR ( ,1 tis.kč). Oproti srovnatelné skutečnosti 1. pololetí 2013 v objemu ,1 tis.kč (r byl ,3 tis.kč, r byl ,0 tis.kč, r byl ,0 tis.kč, r byl ,3 tis.kč) došlo k jejich snížení o 5 008,5 tis.kč.

5 5 Vlastní příjmy, které zahrnují daňové a nedaňové příjmy, vykazují realizovanou částkou ,8 tis.kč plnění na 43,7 % SR (50 501,0 tis.kč) a 40,3 % UR (54 750,5 tis.kč). Meziroční pokles představuje ,9 tis.kč (1. pololetí r bylo ,7 tis.kč; r byl ,9 tis.kč; r vykázalo plnění ,0 tis.kč vztah mezi r a 2011 vyjádřen poklesem 5 667,1 tis.kč; r byl ,4 tis.kč, r byl ,5 tis.kč). Nejvýrazněji se na této skutečnosti podílí nerovnoměrné plnění daně z nemovitých věcí (jen 3,45 % SR alikvotně ,3 tis.kč). Naproti tomu byl zaznamenán vyšší objem ostatních nedaňových příjmů 3 230,5 tis.kč (156,6 % UR). V r je stav ovlivněn především darem na účet FRR 500,0 tis.kč, darem od spolumajitele jedné z nemovitostí jako příspěvek na úklid chodníků 12,0 tis.kč a darem ve výši 100,0 tis.kč od společnosti MUTARA s.r.o. na společensko-kulturní aktivity v rámci oslav 130. výročí připojení spojených obcí Holešovice Bubny k Praze, dary pro soc.slabé-obědové konto představují 15,1 tis.kč. Kancelář tajemníka je zastoupena vysokým objemem 2 611,8 tis.kč, který tvoří především převod rozdílu odhadu a zůstatek mezd z roku 2013 (1 428,9 tis. Kč) a vyúčtování nákladů za služby GFŘ za rok 2013 (1 311,7 tis. Kč), platby za nájem C.T.S. studia a další menší splátky (např. příjmy splátek dluhů 49,4 tis.kč, 13,9 tis.kč, 4,0 tis.kč, kopírování pro veřejnost a ostatní). V úpravách rozpočtu jsou postupně tyto zdroje zapojovány. Tř. 1 - Daňové příjmy realizací objemu ,1 tis.kč docílily plnění jen na 32,7 % SR. 1.1 Daň z nemovitých věcí (daně z majetku) naplněním pouze částkou 775,7 tis.kč způsobuje, že do alikvotního podílu z ročního rozpočtu (22 500,0 tis.kč) chybí objem ,3 tis.kč. Důvodem vykázané skutečnosti je vliv splatnosti (dle příslušného zákona). Daň se vypočítává na FÚ pro P/7, předpokládá se převedení fin. prostředků dle skutečnosti až v následujících obdobích. V rozpisu SR na r byla úroveň SR r navýšena o ,0 tis.kč; přičemž k rozpočtovému navýšení došlo už v SR r. 2012, a to o 2 000,0 tis.kč více oproti SR r (SR r již byl navýšen oproti SR r o 3 000,0 tis.kč). Proces převodů byl sice od r zrychlen, ale významný objem ,8 tis.kč byl v letošním roce přijat až v červenci Ke sledovanému datu tudíž meziročně méně o ,7 tis.kč (ke stejnému datu v r stav ,4 tis.kč ; r jen 733,1 tis.kč). 1.2 Správní poplatky byly realizovány ve výši 4 569,8 tis.kč, tj. 56,8 % SR. Meziročně došlo k nárůstu výběru u o 507,2 tis.kč, neboť r představoval 4 062,6 tis.kč. Rovnoměrný podíl SR 2014 (50 % v objemu 4 022,5 tis.kč) tak byl přeplněn částkou 547,3 tis.kč. Rekapitulace vývoje v oblasti správních poplatků Oproti SR 2009 (14 600,0 tis.kč) byl již v SR 2010 promítnut pokles příjmů o 1 000,0 tis.kč. Z pohledu dlouhodobého horizontu se jednalo o další snížení už r oproti SR 2008 (17 000,0 tis.kč) promítl pokles o 2 400,0 tis.kč. V porovnání s r. 2007, kdy byl SR v objemu ,0 tis.kč, se stále prohluboval propad tohoto zdroje (mezi r a 2008 o 1 500,0 tis.kč). SR r.2012 částkou 8 045,0 tis.kč představoval další pokles oproti UR r (12 300,0 tis.kč) o 4 255,0 tis.kč. Vlastní výběr správních poplatků je závislý na počtu zpoplatňovaných úkonů a na výši sazeb za jejich provedení. SR na r byl vyčíslen v objemu 100 % SR r. 2012, tedy předmětnou částkou 8 045,0 tis.kč. SR na r je nasazen opět ve výši 100% SR předchozího roku, tj ,0 tis.kč. Novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích aj. podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, která vstoupila v účinnost v lednu r. 2012, změnila způsob zdaňování výnosu z této činnosti a podstatně snížila příjem obcí ze správních poplatků. Vlastní výběr správních poplatků je závislý na počtu zpoplatňovaných úkonů a na výši sazeb za jejich provedení. Od je tedy vybírán správní poplatek za přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry, a to ve výši 5 000,- Kč/žádost (nerozhoduje doba povolení ani počet přístrojů) a správní poplatek při změně povolení, a to ve výši 3 000,- Kč.

6 6 Správní poplatky za vydání povolení k provozování výherních hracích přístrojů již nejsou vybírány za každý, na rozhodnutí uvedený, výherní hrací přístroj: (zrušená sazba ,- Kč/3 měsíce/ přístroj ,- Kč/6 měsíců /přístroj ,- Kč/1 kal. rok/ přístroj). Poznámka: Správní poplatek za vydané povolení k provozování výherních hracích přístrojů byl dříve z 50 % příjmem rozpočtu obce, která povolení vydala, a z 50 % příjmem státního rozpočtu od zrušeno. 1.3 Místní poplatky částkou 9 581,6 tis.kč vykazují plnění na 63,7 % SR (15 050,0 tis.kč), což představuje v meziročním porovnání stejných období (r byl ,1 tis.kč, r byl ,0 tis.kč, r byl ,3 tis.kč; r byl ,6 tis.kč) pokles o 1 123,5 tis.kč, alikvotní podíl rozpočtu r (7 525,0 tis.kč) však byl přeplněn, a to částkou 2 056,6 tis.kč. Rekapitulace vývoje v oblasti místních poplatků Již SR r byl stanoven v celkovém objemu ,0 tis.kč s meziročním poklesem oproti SR 2007 (25 850,0 tis.kč) o 1 500,0 tis.kč. SR 2009 byl navýšen na objem ,0 tis.kč, s celkovým meziročním zvýšením oproti SR 2008 o 2 400,0 tis.kč. Objem ,0 tis.kč zůstal v SR na r zachován. SR na r byl stanoven v celkovém objemu ,0 tis.kč ve zpřesnění výše jednotlivých druhů poplatků, UR k představoval objem ,0 tis.kč. SR na r v celkovém objemu ,0 tis.kč představoval další meziroční snížení zdrojové základny oproti SR r o ,0 tis.kč, oproti UR r pak o 7 000,0 tis.kč (vliv změny legislativy od ). SR na r v objemu ,2 tis.kč reagoval na vývoj a zpřesnil odhad plnění. SR na r v celkovém objemu ,0 tis.kč představuje pokles oproti SR r o 1 942,2 tis.kč, oproti UR pak o 2 442,2 tis.kč. Jednotlivé druhy místních poplatků vykazují následující plnění: Poplatek za užívání veřejného prostranství byl realizován částkou 4 557,8 tis.kč, tj. 91,2 % SR, v absolutní částce vykázal meziroční pokles o 725,5 tis.kč (r byl 5 283,3 tis.kč, r byl 6 502,1 tis.kč, r byl 2 804,5 tis.kč, r byl 4 114,7 tis.kč). Vysoké plnění ve sledovaném období způsobil tradičně jeden poplatník, který nevyužil roční splátkový kalendář a uhradil místní poplatek jednorázově ve výši cca 1 000,0 tis.kč, což způsobilo překročení alikvotní části SR. Změnou přijatou v souvislosti s novým daňovým řádem je zrušení kompetence správce poplatku v jednotlivých případech z důvodu odstranění tvrdosti zákona místní poplatek na žádost poplatníka snížit nebo prominout. Nejvýznamnějším zdrojem příjmů u tohoto druhu poplatku jsou nadále stavební zábory. Do plnění, mimo dokončení velkých a rozsáhlých staveb, výrazně zasahuje i stanovené osvobození od místního poplatku ve vyhlášce hl.m. Prahy za užívání veřejného prostranství u staveb hrazených z rozpočtu hl.m. Praha (tunel Blanka) Poplatek ze vstupného realizovanou částkou 3 741,0 tis.kč splněn na 49,9 % SR. Meziroční pokles o 77,1 tis.kč (r byl 3 818,1 tis.kč, r byl 4 514,2 tis.kč, r byl 3 424,7 tis.kč, r byl 5 402,2 tis.kč). Na plnění tohoto poplatku má vliv v první řadě počet zpoplatnitelných kulturních akcí pořádaných na území MČ Praha 7 (např. Tesla Aréna, VIP kluby taneční zábavy, sportovní utkání apod.). Jsou vyřešeny problémy spojené s vybíráním místního poplatku u pěti klíčových poplatníků, kteří pořádají akce na území Prahy 7 celoročně. V r však byl uzavřen jeden hudební klub. Jeden významný poplatník pořádá převážně soukromé párty bez vstupného (vliv zaznamenán již v 1. čtvrtletí 2014). Změnou přijatou v souvislosti s novým daňovým řádem je zrušení kompetence správce poplatku, a to v jednotlivých případech, z důvodů odstranění tvrdosti zákona místní poplatek na žádost poplatníka snížit nebo prominout.

7 Poplatek ze psů vykázal částkou 733,2 tis.kč plnění na 48,9 % SR, meziroční pokles o 171,3 tis.kč (r byl 904,5 tis.kč, r byl 775,3 tis.kč, r byl 763,9 tis.kč, r byl 743,3 tis.kč). V měsíci dubnu byl proveden povinný odvod do rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 25 %, tj. 168,5 tis.kč (z částky 674,1 tis.kč vybrané za období leden-březen - vliv splatnosti poplatku dle vyhlášky hl.m. Prahy - Statut). Městská část Praha 7 má v současné době v evidenci celkem psů (1 800 poplatníků), z toho má 87 poplatníků v držení 2 psy a 5 poplatníků 3 psy, 1 poplatník drží 4 psy a 1 poplatník drží 6 psů. Splatnost tohoto druhu poplatku je rozdělena do dvou termínů, a to k a k Prostřednictvím pravidelné upoutávky v měsíčníku Hobulet udržuje odd. místních poplatků neustálý kontakt se svými poplatníky, kteří jsou tak informováni o svých povinnostech. Počet držitelů psů a počet psů však má na Praze 7 klesající tendenci Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj od r nerozpočtován z důvodu změny legislativy, meziročně ve zdrojích pokles o - 145,6 tis.kč (stav r byl 145,6 tis.kč, r byl 882,1 tis.kč, r byl 4 006,5 tis.kč, r byl 3 277,3 tis.kč). Novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, která vstoupila v účinnost v lednu r přinesla také zrušení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení. Od tedy již obce nejsou oprávněny zpoplatnit místním poplatkem provoz žádných výherních hracích přístrojů ani videoloterijních terminálů. V r byly příjmy z tohoto druhu poplatku pouze úhrady nedoplatků z let 2010 a 2011 (po rozhodnutí MHMP o odvoláních podaných proti platebním výměrům v uvedených letech). Schválený rozpočet na r již tento zdroj neobsahuje. Od r byl zaveden odvod z loterií aj. pod. her, který vybírá FÚ, jenž část, danou zákonem o loteriích., převádí na účet obce tj. hl.m. Prahy. Ze zákona je tedy příjemcem odvodu z loterií pouze obec tj. hl.m.praha (u dříve platného místního poplatku byla příjemcem přímo městská část). Podle v současné době platného usnes. Z HMP jsou následně fin. prostředky přerozdělovány na jednotlivé MČ s účelovostí určenou Zastupitelstvem hl.m. Prahy. Ve sledovaném období r byla poukázána částka 4,9 tis.kč na účet MČ jedná se o přeplatek jednoho poplatníka, který je MČ povinna přijmout. V případě podání žádosti o vrácení bude přeplatek poukázán zpět; po uplynutí šestiletého období (bez požadavku vrácení) zůstanou fin. prostředky MČ. Nedoplatky na tomto poplatku nejsou žádné Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt částkou 209,8 tis.kč byl splněn na 46,6 % SR; meziročně vykazuje mírný pokles o 27,0 tis.kč (r byl 236,8 tis.kč, r byl 161,7 tis.kč, r byl 245,9 tis.kč, r byl 217,6 tis.kč). Tento poplatek je jinak realizován v průběhu převážně letních měsíců, a to v souladu s turistickou sezónou. Dochází však k nižšímu plnění z důvodu stálého poklesu obsazenosti v ubytovacích zařízeních na Praze 7 zapříčiněné mimo jiné stále rostoucí konkurencí např. v podobě hotelů (kdy poplatek nepřísluší MČ). Relativně příznivé plnění v loňském roce bylo způsobeno vymožením pohledávek z r Jeden významný provozovatel ubytovacího zařízení přerušil svou činnost na období od až do a dva provozovatelé ukončili svoji činnost zcela. V měsíci dubnu bylo do vyššího rozpočtu hl.m. Prahy odvedeno 50 % z vybrané částky za 1. čtvrtletí v objemu 47,5 tis.kč, tj. 23,8 tis.kč. V měsíci červenci k odvodu 50 % z vybrané částky za 2. čtvrtletí v objemu 186,0 tis.kč, tj. 93,0 tis.kč Poplatek z ubytovacích kapacit částkou 334,9 tis.kč na 55,8 % SR vykázal meziroční nárůst o 18,1 tis.kč (r byl 316,8 tis.kč, r byl 237,6 tis.kč, r byl 241,8 tis.kč, r byl 176,5 tis.kč). V případě obsazení lůžek je místní poplatek splatný bez vyměření, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Dobré plnění u poplatku z ubytovací kapacity je způsobeno lepší platební morálkou poplatníků a také změna charakteru ubytovaných hostů, kteří jsou více z řad obchodníků, firemní klientely a sezónních pracovníků. Od nabyla účinnosti novela obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy se zvýšenou sazbou místního poplatku z ubytovací kapacity z částky 4,- Kč na částku 6,- Kč. Celkově lze hodnotit plnění rozpočtu v oblasti místních poplatků z pohledu činnosti odboru finančního jako uspokojivé i přes vliv současné ekonomické situace.

8 8 1.4 Poplatek za znečištění životního prostředí R byl posledním rokem, kdy se stanovoval poplatek za znečištění ovzduší z malých stacionárních zdrojů. Tento poplatek byl novelizací zákona o ovzduší zrušen. Poplatky stanovené v r nebyly zaplaceny třemi subjekty. Po předání k vymáhání prostřednictvím OFI byl vymožen objem 4,0 tis.kč. Úprava rozpočtu v srpnu zařazuje předmětnou částku k využití. 1.5 Odvod výtěžku z provozování loterií resp. odvod části výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů, loterií a tombol (od r součást daňových příjmů) již není realizován, což představuje pokles zdrojů (r byl 0,0 tis.kč, r byl 2 449,8 tis.kč, r byl 3 434,6 tis.kč, r byl 5 491,2 tis.kč, r byl 7 045,4 tis.kč). Důvodem je novela zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích aj. pod. hrách, ve znění pozdějších předpisů, která vstoupila v účinnost od a změnila způsob zdaňování výnosu z této činnosti. V r byla tedy naposledy příjmem obce i část výtěžku z VHP za r. 2011, který byl odváděn v r Na základě výše zmíněných právních předpisů již výtěžek v r odveden nebyl, evidovaný nedoplatek z let minulých ve výši 19,6 tis.kč vymáhá odbor právní. Rozpočet případně zohlední jeho přijetí. Tř. 2 - Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z vlastní činnosti, přijaté úroky, pokuty, příjmy z finančního vypořádání, a ostatní nedaňové příjmy. Celkem jsou vykázány v částce 7 125,7 tis.kč, tj. 145,2 % SR a 77,8 % UR. 2.1 Příjmy z vlastní činnosti představují ve skutečnosti částku 18,3 tis.kč. Předmětný příjem zahrnuje úhrady nákladů z přestupkového řízení, který nelze rozpočtově odhadnout (15,3 tis.kč) doplňují se v průběhu roku. dle skutečných příjmů, a dále rozpočtovaný příjem dle uzavřené smlouvy se současným provozovatelem integrovaného zařízení pro podporu rodin s dětmi ve výši 3,0 tis.kč, tj. 50,0 % (SR 6,0 tis.kč). 2.2 Odvody organizací s přímým vztahem odvody z odpisů v celkovém objemu 617,4 tis.kč (tj. 100,0 % UR) představují: 346,7 tis.kč v souvislosti s navýšením neinvest. příspěvku PO SAZ Praha 7 v rámci řešení ztráty z hospodaření v hlavní činnosti za r. 2013; 250,0 tis.kč v souvislosti s navýšením neinvest. příspěvku PO ZŠ Strossmayerovo nám. v rámci řešení ztráty z hospodaření v hlavní činnosti za r. 2013; 20,7 tis.kč v souvislosti s navýšením neinvest. příspěvku PO MŠ Nad Štolou za účelem uhrazení ztráty z hospodaření v hlavní činnosti za r Příjmy z úroků jsou v porovnání se stejným obdobím r (1 243,6 tis.kč) plněním na 829,0 tis.kč nižší o 414,6 tis.kč a dosahují jen 24,4 % SR. Výše úroků je ovlivněna velikostí zůstatku finančních prostředků a klesající úrokovou mírou z vkladů na finančním trhu. 2.4 Přijaté sankční platby - pokuty částkou vykazují plnění 565,9 tis.kč na 56,6 % SR, meziročně (433,2 tis.kč) došlo k nárůstu o 132,7 tis.kč. Pokuty představují nejobtížněji zajišťovatelnou oblast vymahacího řízení. Vykonatelné a nezaplacené pokuty jsou předávány kompetentními odbory finančnímu odboru k vymáhání. Výše a počet uložených pokut se oproti předchozím letům znatelně snížila. Přehled o vybraných pokutách (např. pokuty dle zák. o živnostenském podnikání, za porušení stavebního zákona, za nedodržení podmínek vydaných rozhodnutí, a to dle zákona o pozemních komunikacích, zvláště za jejich znečišťování a za nepovolené umístění kontejnerů) dle jednotlivých odborů:

9 9 odbor finanční odbor živnostenský odbor správních agend odbor životního prostředí odd. občanských průkazů odbor dopravy odbor výstavby celkem 5,9 tis.kč 76,4 tis.kč 135,6 tis.kč 14,0 tis.kč 0,0 tis.kč 236,5 tis.kč 97,5 tis.kč 565,9 tis.kč 2.5 Přijaté vratky transferů vykázaný stav pol celkem 1 864,7 tis.kč. V tom: 204,3 tis.kč představuje odvod z finančního vypořádání za r část pro státní rozpočet. Úprava rozpočtu, která stav položky vyrovná, se promítne v pozdějším období dle metodiky MHMP; ,0 tis.kč představuje v rámci finančního vypořádání poskytnutou dotaci ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 3.čtvrtletí r doplatek. 2.6 Ostatní nedaňové příjmy jsou plněny celkovou částkou 3 230,5 tis.kč (156,6 % UR); meziroční pokles (r byl 5 214,6 tis.kč) o 1 984,1 tis.kč. Jednotlivé druhy příjmů jsou zatříděny v souladu s platnou rozpočtovou skladbou. Vzhledem k náplni této položky se zde projevují příjmy nezatříditelné na položky druhového třídění (např. vratky, dílčí vyúčtování za předchozí rok od podpronájemců objektu, kde Ú MČ sídlí apod.). Významný objem 1 428,9 tis.kč představují nedočerpané objemy z rozpočtu KT převod z depozitního účtu do zdrojů r Tř. 3 - Kapitálové příjmy - v 1. pololetí 2014 stav 0,0 tis.kč - v minulých letech se zde promítalo přijetí fin. prostředků na Fond bydlení. Skutečnost stejného období minulého roku byla rovněž 0,0 tis.kč. Na tomto fondu byly v předchozích letech zaznamenávány nejvýraznější meziroční výkyvy v návaznosti na vyhlašované nabídky MČ podmíněné poskytnutím daru na účet fondu v daném roce. Tř. 4 - Přijaté dotace 4.1 Dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu HMP Investiční dotace ze státního rozpočtu nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu na rok 2014, případné poskytnutí účelově určených prostředků podléhá rozpočtové úpravě, resp. rozpočtovému opatření v průběhu roku Investiční dotace z rozpočtu HMP Investiční dotace z rozpočtu HMP nebyla součástí schváleného rozpočtu na rok Z rezervy HMP nebyly pro MČ Praha 7 uvolněny žádné fin. prostředky. V UR se tak promítá pouze podíl MČ na chodníkovém programu; v r se zdrojem krytí z Fondu bydlení, a to částkou ,0 tis.kč Neinvestiční dotace z HMP (v rámci souhrnného vztahu) SR ,0 tis.kč Meziročně o 4 903,0 tis.kč více (SR 2013 byl ,0 tis.kč). Z pohledu dlouhodobějšího srovnání již mezi r a 2012 méně o 6 056,0 tis.kč (SR r představoval ,0 tis.kč), mezi r a 2011 došlo ke snížení o 4 892,0 tis.kč (SR r představoval ,0 tis.kč); mezi r a 2010 snížení o 3 921,0 tis.kč (SR r představoval ,0 tis.kč); mezi r a 2009 snížení o 7 944,0 tis.kč (SR r představoval ,0 tis.kč).

10 10 Zařazený objem tedy vychází z usnesení R HMP č z k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy dotačním vztahům k městským částem na r. 2013, resp. Z HMP č. 33/1 z a představuje zvýšení oproti SR 2013 o 4 903,0 tis.kč. MČ Praha 7 se dlouhodobě nesouhlasně vyjadřuje k rozpisům dotačních titulů z rozpočtu hl.m. Prahy městským částem. Model konstrukce dotačních vztahů použitý naposledy i pro rozpis roku 2012 byl pro MČ Praha 7 nevýhodný, na což Rada MČ opakovaně upozorňovala svými stanovisky k dotačním vztahům. R MČ požadovala ve finančním vztahu ať dotačního nebo jiného typu (mimo rozpis dotace) zohlednění celopražsky významných aktivit, které se realizují na území MČ Praha 7, ale ze kterých nemá MČ žádné, či jen nevýrazné příjmy, či které naopak představují zátěž pro lokalitu MČ. Opakovaně bylo požadováno urychlené zohlednění celopražských aktivit, např.pronájem bývalé Pražské tržnice, Výstaviště Holešovice, Letenská pláň, ve finančním vztahu hl.m. Prahy k naší MČ. Důvodem je snaha o zajištění možnosti financování optimálního rozvoje MČ, která je těmito aktivitami zatěžována, stejně tak jako okolností, že sídlo Armády spásy (největší zařízení tohoto druhu na území Prahy) je rovněž v lokalitě MČ Praha 7. Po novele zákona o rozpočtovém určení daní byl rozpis na rok 2013 opět významně krácen, přičemž dopady předmětného zákona, které znamenají trvalý výpadek zdroje ze státního rozpočtu (oblast školství) a měly by být zohledněny v přerozdělení sdílených daní v dotačním vztahu HMP, nebyly nijak kompenzovány. Teprve pro r v souladu s usnes. R HMP č z k připomínkám městských částí k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hl.m. Prahy k MČ na rok 2014 bylo odsouhlaseno poskytnutí neinvestičního příspěvku na školství MČ ve výši 1 360,- Kč na dítě, což v souhrnu pro MČ Praha 7 činí 4 288,0 tis.kč jako kompenzace propadu dotace ze státního rozpočtu, který vyplynul ze změny zákona o rozpočtovém určení daní. Návrh dotačních vztahů hl.m.prahy k Městské části Praha 7, uvedený v usnesení Z HMP č. 33/1 z vychází z kombinace šesti kritérií, a to - podíl na inkasu daně z příjmů fyzických osob, počet obyvatel, rozloha, počet žáků, plochy zeleně a komunikací mimo sorávu TSK. Nicméně i při tomto množství kritérií je model dotačních vztahů pro Městskou část Praha 7 absolutně nevýhodný, pokud jde o dotační vztah na jednoho obyvatele ocitá se Městská část Praha 7 s 1 670,- Kč na 1 obyv. jednoznačně na poslední příčce mezi městskými částmi Praha Hlavní město tento propad dokrývá na minimální dotační vztah 2 400,- Kč na 1 obyv. Dotační vztahy k městským částem jsou samostatnou ekonomickou oblastí hl. m. Prahy. Do r vč. se vycházelo z principů, které byly projednány vedením hl.m. Prahy se starosty městských částí v závěru r a na základě konsensu byl tento model používán pro tvorbu dotačních vztahů od r Konstrukce dotačního vztahu na rok 2010 vycházela z přijatého principu krácení rozpisu dotace na r na 93,5 %, tj. o 6,5 %; konečný rozpis na r představoval krácení na 96,6 %, tj. o dalších 3,4 % SR 2010; pro r činilo při krácení na 94,2 %, tj. méně o 5,8 %. Podávané připomínky neměly v rozpočtových letech žádný vliv na rozhodnutí Z HMP zachovat snížené objemy rozpisů z rozpočtu hl.m. Prahy. Jak je výše zmíněno, teprve pro r bylo přistoupeno k zohlednění změny financování v oblasti školství a hl.m. Praha jako kraj přerozdělilo objem mezi městské části. Výše dotačního titulu byla tedy pro rok 2014 stanovena rozpisem a je poskytována 1/12 měsíčně. Financování ve vazbě na rozpis SR dosáhlo 50,0 % částkou ,0 tis.kč (r činil ,0 tis.kč meziročně tedy více o 2 454,0 tis.kč) Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (v rámci souhrnného vztahu) SR celkem ,0 tis.kč v rozpisu zahrnutém do schválené verze rozpočtu MČ zahrnoval: Objem na r vychází z rozpisu státních dotací dle usnesení Z HMP č. 33/1 z a představuje meziroční nárůst o 151,0 tis.kč (SR 2013 byl ,0 tis.kč), z dlouhodobého horizontu však mezi lety 2013 a 2012 pokles o 4 667,0 tis.kč, neboť SR r představoval ,0 tis.kč (mezi r a 2011 nárůst v objemu 114,0 tis.kč, neboť SR 2011 představoval ,0 tis.kč a mezi r a 2010 meziročně o 4 599,0 tis.kč nižší; SR 2010 představoval ,0 tis.kč. Vztah SR r k SR r byl naopak vyjádřen nárůstem o ,0 tis.kč z důvodu tehdejší snahy státu o odstranění disproporcí v úhradě výdajů na přenesený výkon státní správy. V tehdejším rozpisu tak byly obsaženy objemy, které v průběhu r byly poskytnuty formou účelové dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS), a se kterými tedy, jako s dalšími zdroji, v r už nebylo možno počítat.

11 11 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu od roku 2013 v rozpisu zahrnutém do schválené verze rozpočtu MČ tedy zahrnovala finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy a potažmo k rozpočtům městských částí, kterým je pouze předpis poskytnutí příspěvku na výkon státní správy. Dříve poskytovaný příspěvek na školství, vzhledem k novele zákona o rozpočtovém určení daní, již není obcím ze státního rozpočtu poskytován, což znamenalo v případě MČ Praha 7 ročně propad zdrojů cca 4 012,0 tis.kč. Pro r promítnuto do dotačního vztahu z rozpočtu hl.m.prahy odsouhlasené poskytnutí neinvestičního příspěvku na školství MČ ve výši 1 360,- Kč na dítě, což v souhrnu pro MČ Praha 7 činí 4 288,0 tis.kč jako kompenzace propadu dotace ze státního rozpočtu, který vyplynul ze změny zákona o rozpočtovém určení daní. Již od SR r bylo nutno řešit snížení příspěvku na výkon státní správy cca o 17 %; tento propad ovlivnil negativně zdrojovou základnu každý rozpočtový rok. Postavení hl. m. Prahy při výkonu státní správy je specifické, neboť hl. m. Praha vykonává jak státní správu, která podle zákona přísluší obcím, tak i státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje. Na úhradu výkonu státní správy je hl. m. Praze poskytován příspěvek dle 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu je stanoven jako součet příspěvku vypočteného použitím pevné sazby na 100 obyvatel hl. m. Prahy (působnost obce) a příspěvku odvozeného od počtu funkčních míst převedených v průběhu reformy veřejné správy a dále od rozsahu dalších delegovaných agend státní správy (působnost kraje). Pro rok 2014 objem příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu zohledňuje meziroční změnu počtu obyvatel dle bilance obyvatel ČR k Pevná sazba pro rok 2014 je stanovena, stejně jako v roce 2013, ve výši Kč na 100 obyvatel. Dle počtu obyvatel MČ je příspěvek poskytován na 100 obyvatel trvale bydlících na území, v němž je vykonávána státní správa (správní obvod). Příspěvek - pro r stejná částka jako v roce předchozím, tj ,- Kč na 100 obyvatel - je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Správní obvody hl.m. Prahy (MČ 1-22) mají v rozpisu zapracován ještě další příspěvek propočtený ve vazbě na počet obyvatel správního obdobu a jeho rozlohu v poměru 90:10. Rekapitulace předchozích let: Příspěvek ze státního rozpočtu, stanovený v závislosti na rozsahu svěřené nebo přenesené působnosti k výkonu státní správy, představoval v rozpisu na r objem ,0 tis.kč (v SR 2008 objem tis.kč; v SR r objem ,0 tis.kč). Rozpis na r částkou ,0 tis.kč představoval nárůst o ,0 tis.kč. V podstatě se jedná o dotaci na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů, spojených s výkonem státní správy, která odrážela v r zvýšení příspěvku pro účely výkonu nově převedených správních agend dle příslušných zákonů a navýšení z důvodu snahy o odstranění disproporcí v úhradě výdajů na přenesený výkon státní správy. Je nutné konstatovat, že dle propočtu MHMP bylo i v této době krytí výdajů spojených s přenesenou působností státu vyhodnocováno jako dlouhodobě nedostatečné. Bylo zdokumentováno, že příspěvek na výkon státní správy a další příjmy plynoucí z jejího výkonu, kryly výdaje jen z cca 60 %. Zvýšení příspěvku představovalo v r krytí cca na 74 %. Prostřednictvím rozpočtů MČ zůstal i nadále výkon státní správy zčásti dotován. Snížením rozpisu na r došlo opět k situaci, kdy bylo vyčíslený propad v dotaci nutno zajistit z vlastních zdrojů MČ, tudíž se podíl územně samosprávního celku na financování výkonu státní správy zvýšil. Rozpis na r v objemu ,0 tis.kč sice představoval meziroční nárůst částkou 103,0 tis.kč, ale v přímé souvislosti jen se zohledněním meziročního nárůstu počtu obyvatel dle bilance ČR k Rozpis na r v objemu ,0 tis.kč představoval meziročně snížení o 655,0 tis.kč, a to v přímé souvislosti s poklesem počtu obyvatel (k dle ČSÚ stav ). Rozpis na r v objemu ,0 tis.kč představuje meziročně nárůst částkou 151,0 tis.kč, a to v přímé souvislosti s mírným nárůstem počtu obyvatel.

12 12 Vysoký objem nákladů na výkon státní správy je tedy nadále součástí nákladů územně samosprávního celku, přičemž i u dalších zdrojů, které městská část realizuje správní poplatky dochází rovněž k významné redukci možností jejich výběru. Je nutné zmínit, že v příspěvku na výkon státní správy nejsou zahrnuty finanční prostředky na výkon činností státu např. v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, na náklady spojené s provozováním Jednotného kontaktního místa (JKM u živnostenského odboru) atd., které budou uvolňovány v r účelovými dotacemi z kapitol příslušných ministerstev v souladu s rozpisem státního rozpočtu. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu vykazuje převedenou částkou ,0 tis.kč plnění na 50,0 % SR (22 675,0 tis.kč). Meziročně (r byl ,0 tis.kč) o 78,0 tis.kč více. Do úprav rozpočtu se promítly účelové dotace: - dotace na JKM 300,0 tis.kč - dotace na výkon pěstounské péče 872,0 tis.kč - dotace na integraci azylantů bydlení 156,0 tis.kč - dtto 66,0 tis.kč - dotace na sociálně právní ochranu dětí 2 399,7 tis.kč - dotace na volby do Evropského parlamentu 1 108,1 tis.kč celkem úpravy 4 901,8 tis.kč Meziroční porovnání ve financování (1.pololetí 2013 bylo ,4 tis.kč) představuje částkou ,8 tis.kč (se zahrnutím rozpisu i financování z rozpočtových změn) pokles o 679,6 tis.kč. Poznámka: Od r se nepromítají úpravy rozpočtu z titulu zprostředkování výplat sociálních dávek převod agend pod Úřady práce. 4.2 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti byly ve schváleném rozpočtu roku 2014 zapojeny částkou celkem ,0 tis.kč (z toho z účtu doprivatizace na investiční výdaje 7 000,0 tis.kč; z běžného účtu zdaňované činnosti na neinvestiční výdaje pak ,0 tis.kč a investiční výdaje 1 200,0 tis.kč); v UR pak objemem ,0 tis.kč vč. účtu doprivatizace ). Skutečně realizovány byly ve sledovaném období převody v celkovém objemu ,0 tis.kč, tj. 63,3 % SR a 59,7 % UR. V porovnání s 1. pololetím 2013, kdy převody ze zdaňované činnosti byly vykázány v částce ,1 tis.kč, se projevil nárůst o 5 019,9 tis.kč. Ve vztahu k alikvotnímu podílu UR je přeplnění tohoto zdroje vyjádřeno objemem ,0 tis.kč v přímé souvislosti s nečerpáním investiční části rozpočtu s tímto zdrojem krytí. Převody byly realizovány na krytí neinvest. výdajů v souladu s rozpočtem. Větší akce jak invest., tak neinvest. charakteru, které podléhají režimu veřejných zakázek, se průběžně realizují. 4.3 Úvěr není součástí schváleného rozpočtu MČ P/7 na rok Převody z vlastních fondů MČ, položka Financování jsou v účetním výkaze zařazeny mezi položky financování podléhající konsolidaci. Účelové fondy a Sociální fond pracovníků (SFP) mimo Fond bydlení (FB) FRR Ve sledovaném období nebyly realizovány žádné výdaje z FRR; na tento účet byl přijat objem 500,0 tis.kč v souladu s unes. Z MČ č. 0133/12 z přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi společností Classic 7 s.r.o. a MČ P/7 do UR 2014 prozatím nezapojeno. R MČ, resp. Z MČ rozhodne o případném zařazení do konkrétních výdajů.

13 13 SFP Bankovní převod na výdaje ze Sociálního fondu pracovníků byl ve sledovaném období uskutečněn v objemu 1 137,8 tis.kč, tj. 50,0 % SR. Tvorba SFP byla naplněna na 50,0 % SR (2 275,7 tis.kč), tj. částkou 1 137,9 tis.kč. Skutečné výdaje jsou vyšší o 863,1 tis.kč než uskutečněné převody ze SFP, neboť nepostačovaly vytvořené zdroje krytí. K vyrovnání dojde v následujících čtvrtletích. Úpravou rozpočtu bylo promítnuto zvýšení zdrojové základny fondu o zůstatek předmětného fondu k (+ 280,9 tis.kč), a to za duben Dále se v červenci 2014 úpravou rozpočtu promítá zvýšení zdrojové základny fondu celkem o 221,3 tis.kč (70,0 tis.kč Multisport a 151,3 tis.kč - příspěvek na rekreaci pracovníků). Důvodem navýšení je UR nahodilých příjmů (převod rozdílu zůstatku mezd z roku 2013 (1 428,9 tis. Kč). Ve sledovaném období byl označen pouze UR výdajů s ÚZ UR celkových převodů SFP po úpravě 2 777,9 tis.kč. Humanitní fond Převod na výdaje z Humanitního fondu byl uskutečněn v celkovém objemu 30,8 tis.kč (v tom neinvest. příspěvek o.s. Svazu důchodců ve výši 20,0 tis.kč a poskytnutí přímé adresné finanční podpory za II. pololetí r občanům MČ Prahy 7 ve výši 10,8 tis.kč. Do uvedeného fondu. bylo v UR zařazeno 10 % výnosů z výnosů z účtu doprivatizace dle platného usnes. Z MČ), a to částkou 4,0 tis.kč, která posílila rezervu. Ekologický fond Z Ekologického fondu ve sledovaném období nebyly realizovány žádné výdaje. Fond bydlení V UR r jsou zařazeny pouze převedené prostředky z UR r ve výši ,2 tis.kč s novým využitím zdrojů rezerv takto:: - investiční akce Územní rozvoj MČ P/7 400,0 tis.kč (ORJ ORZ) - investiční akce Chodníkový program 6 000,0 tis.kč (ORJ ODO) Usnes. R MČ P/7 č. 0496/14 z bylo schváleno snížení rozpočtu invest. výdajů v ORJ ODO v objemu 6 000,0 tis.kč - podíl MČ P/7 Chodníkový program - poskytnutí investičního transferu hl.m. Praze pro TSK dle usnes. R HMP č.1340 z Prostředky byly poukázány na účet hl.m.prahy v červnu 2014 současně s převodem z Fondu bydlení. Převod zůstatku investiční rezervy v objemu 4 275,2 tis,kč (ORJ OMA) - ve sledovaném období nezařazeno. Položka financování celkem Jejím prostřednictvím jsou realizovány výdaje s rozpočtovým krytím zapojením fin. prostředků ze zdrojů minulých let. K dorovnání zdrojové základny bylo ve schváleném rozpočtu r vyčleněno ,2 tis.kč, v UR pak ,6 tis.kč). Použití za 1. pololetí 2014 představuje celkem z financování ,6 tis.kč, tj. 32,4 % UR. Meziroční porovnání (r byl ,2 tis.kč; r byl ,3 tis.kč; r byl ,2 tis.kč; r byl ,8 tis.kč vliv OPPK s využitím částky ,7 tis.kč) vyjadřuje snížení o ,6 tis.kč. Obecně lze konstatovat, že s využitím fin. prostředků z minulých let počítala již sestava schváleného rozpočtu mimo jiné i převedením akcí z r vč. zdrojů financování.

14 14 V Ý D A J E CELKOVÉ VÝDAJE vykazují v hodnoceném období realizovanou částkou ,2 tis.kč plnění na 40,9 % SR ( ,2 tis.kč) a 39,2 % UR ( ,7 tis.kč). V porovnání se stejným obdobím minulého roku (kdy dosáhly částky ,9 tis.kč; r byl ,7 tis.kč; r byl ,6 tis.kč; r byl ,9 tis.kč; r byl ,7 tis.kč) jsou celkové výdaje 1. pololetí 2014 vyšší o 6 739,3 tis.kč. Tř. 6 - Kapitálové výdaje - akce k odčerpaly k objem ,6 tis.kč, tj. 34,4 % SR ( ,7 tis.kč) a 35,5 % UR ( ,7 tis.kč), což v porovnání s 1. pololetím 2013 (30 822,3 tis.kč; r byl ,9 tis.kč; r byl ,7 tis.kč; r byl ,4 tis.kč; r byl ,9 tis.kč) představuje nárůst o 5 426,3 tis.kč. Z pohledu nenaplnění alikvotního podílu rozpočtu r je důvodem nižšího čerpání hospodaření podle rozpočtového provizoria v počátku roku a problémy při veřejných zakázkách. Ve vztahu k rovnoměrnému podílu roku (50 % UR ,8 tis.kč) bylo tedy čerpáno méně o ,2 tis.kč. Tř. 5 - Běžné výdaje neinvestičního charakteru vykazují meziročně zvýšení, a to o 1 313,0 tis.kč (v 1. pololetí r bylo ,6 tis.kč; r byl ,8 tis.kč; r byl ,9 tis.kč, r byl ,5 tis.kč; r byl ,8 tis.kč), takže částkou ,6 tis.kč odčerpaly 43,5 % SR ( ,5 tis.kč) a 40,5 % UR ( ,0 tis.kč). Ve vztahu k rovnoměrnému podílu roku (50 % UR ,0 tis.kč) bylo čerpáno méně o ,4 tis.kč. Na neinvestiční příspěvky PO připadá ,8 tis.kč, tj. 58,1 % SR (51 980,0 tis.kč) a 50,7 % UR (59 483,9 tis.kč). Na mírném překročení 50 % letošního UR se tedy mimo jiné podílí jednorázové převody účelových příspěvků k vykrytí ztrát z hospodaření za r a poskytnutí jednorázových účelových příspěvků z HMP. Oproti stejnému období minulého roku (r byl ,1 tis.kč; r byl ,4 tis.kč, r byl ,3 tis.kč) došlo ke snížení o 1 698,3 tis.kč (vliv zrušené PO KC Vltavská a sloučení dvou ZŠ). Vliv vyššího SR posílení oblasti školství a podíly z výnosů z loterií do sociální oblasti PO Pečovatelské centrum; jednorázové účelové příspěvky na pokrytí ztrát z hospodaření za r. 2013, vč. odvodů z odpisů s následným navýšením transferů PO). Z Á V Ě R Z celkových vykázaných výsledků hospodaření vyplývá, že MČ docílila k schodek ve výši ,6 tis.kč Za stejné období minulého roku bylo dosaženo schodku ve výši ,8 tis.kč (r byl ,4 tis.kč; r byl ,6 tis.kč; r byl ,9 tis.kč, v r byl 8 566,4 tis.kč). Je však nutno konstatovat, že hospodaření podle schváleného rozpočtu dává předpoklad dosažení schodku, krytého položkou financování, až v objemu ,2 tis.kč, resp. UR v objemu ,6 tis.kč, neboť MČ přistoupila k hospodaření i v letošním roce s vědomím, že zapojuje významnou měrou fin. prostředky z minulých let a z fondů. Na uvedeném výsledku hospodaření se odrazilo financování dotačních titulů vč. účelových (účel.dotace ze státního rozpočtu na činnost Jednotného kontaktního místa, na výkon pěstounské péče, na sociálně-právní ochranu dětí, na náklady spojené s volbami do Evropského parlamentu, na integraci azylantů, dotace z rozpočtu hl.m.prahy). Dotační tituly ovlivnily průběžný hospodářský výsledek. Vývoj plnění vlastních příjmů (40,3 % UR) nenaplnil alikvotní podíl roku částkou 5 318,4 tis.kč a byl ovlivněn odvodem části finančního vypořádání za r (do státního rozpočtu 204,3 tis.kč), nízkým příjmem daně z nemovitostí, ale naopak realizací vyššího objemu nedaňových příjmů. V oblasti výdajů neinvestičního charakteru (SR ,5 tis.kč, UR ,0 tis.kč) byl alikvotní podíl roku ( ,0 tis.kč) nedočerpán vykázanou částkou ,6 tis.kč (40,5 % UR) o ,4 tis.kč. K tomu je třeba uvést fakt, že v účetnictví nejsou k promítnuty mzdové a ostatní osobní náklady za měsíc červen (cca ,0 tis.kč). Nedočerpání alikvotního podílu u jednotlivých ORJ nejvýznamnější objemy jsou popsány níže.

15 15 V oblasti kapitálových výdajů (SR ,7 tis.kč, UR ,7 tis.kč) představuje nenaplnění ročního podílu (51 062,8 tis.kč) realizovanou částkou ,6 tis.kč (35,5 % UR) méně o ,2 tis.kč. V době trvání rozpočtového provizoria byly tyto aktivity utlumeny; další skluz ve financování způsobují problémy s veřejnými zakázkami. Z přehledu o plnění výdajů v členění dle jednotlivých ORJ je zřejmé, že k překročení pololetního podílu UR r došlo: v oblasti výdajů neinvestičního charakteru: v ORJ 01 Rozvoj obce - ORZ + 15,9 tis.kč odd. 36 Územní rozvoj MČ P/7 (SR 160,6 tis.kč); čerpáno 96,2 tis.kč, tj. 59,9 % SR překročení o 15,9 tis.kč. V rámci aktivit v oblasti územního rozvoje bylo nutné zpracovat právní analýzy výstupů místního referenda o otázkách vyhlášených Nejvyšším správním soudem, jehož navrhovatelem byl Přípravný výbor pro konání místního referenda v Městské části Praha 7 za nepředraženou radnici (11. a ) - druhá část - za 35,7 tis.kč a dále za zajištění inzerce 60,5 tis.kč. v ORJ 05 Zdravotnictví a sociální oblast OSZBN, KS + 71,5 tis.kč odd.35 Oblast OSZBN odbor sociální, zdravotnictví, bytový a nebytových prostor (+ 180,4 tis.kč). Překročení nejvíc ovlivnila oblast zdravotnictví z důvodu navýšení a realizace příspěvku (+ 346,7 tis.kč) PO SAZ z odvodu z investičního fondu příspěvkové organizace na řešení ztráty za rok Oblast Kanceláře starosty - prevence před drogami, alkoholem a jinými závislostmi vykazuje nedočerpání UR ve výši 108,9 tis.kč, a to hlavně vlivem nerealizovaných grantů MČ (79,5 tis.kč), u kterých probíhá podpisové řízení). Nejvýraznější nenaplnění rovnoměrného podílu roku vykazují: v ORJ 02 Městská infrastruktura OŽP odd ,6 tis.kč Oblast OŽP nedočerpání UR ovlivňuje především pol. opravy a udržování plnění částkou 1 201,7 tis.kč, tj. 22,5 % (UR 5 342,3 tis.kč) - alikvotní úspora 1 469,5 tis.kč. V zimním období je údržba zeleně minimální. Na Ortenově nám. probíhají prozatím pouze úklidy. Vyšší čerpání se předpokládá v dalším čtvrtletí. Dosavadních úspor využito k přesunu do invest. části rozpočtu (1 200, tis.kč - červenec 2014) k posílení rozpočtu rozsáhlé akce Obnova Ortenova náměstí. Na ostatních položkách je vykázáno celkové překročení o + 21,9 tis.kč - zahrnuta např. veřejná zakázka na údržbu zeleně a jednorázový poplatek Národní síti Zdravých měst. Granty MČ P/7 ve výši 67,0 tis.kč nebyly čerpány a ovlivňují výše uvedenou celkovou úsporu. v ORJ 03 Doprava OŽP, ODO odd ,1 tis.kč Oblast ODO - úspora 273,7 tis.kč příprava akcí; ve sledovaném období bez čerpání. Oblast OŽP - úspora 564,4 tis.kč výdaje podle platné smlouvy (např. za úklid chodníků) s CDV s.r.o. a Sedmá ubytovací s.r.o. Vyšší čerpání v následujícím období především za dočišťování chodníků.

16 16 v ORJ 04 Školství, mládež a samospráva OŠK, OŽP, KS, OSZBN odd ,7 tis.kč OŠK - nedočerpání UR ovlivňuje především pol. opravy a udržování plnění částkou 1 560,5 tis.kč, tj. 7,7 % (UR ,8 tis.kč); alikvotní úspora 8 641,9 tis.kč. Jedná se o přímé náklady zřizovatele plánované na akce neinvest. charakteru v objektech právních subjektů (MŠ a ZŠ); předpoklad čerpání v následujících čtvrtletích. Naopak mírné překročení u pol neinvestiční příspěvky o + 154,0 tis.kč z důvodu poskytnutí jednorázových převodů účelových příspěvků k vykrytí ztrát z hospodaření za r a jednorázových účelových příspěvků z HMP. Další alikvotní úspory celkem 280,8 tis.kč jsou vykázány u ostatních položek, kde se výdaje realizují dle potřeb ORJ. V tom granty MČ P/7 ve výši 165,0 tis.kč, které nebyly čerpány. odd ,0 tis.kč - z toho: OŽP (- 342,9 tis.kč); v tom mírné překročení u pol. voda - určeno pro pítka a automatickou závlahu na DH Tovární a U Sparty (včetně WC) - 12,2 tis.kč; na pol. konzultační a právní služby použito na technické kontroly dětských hřišť - 17,5 tis.kč. U pol. opravy a údržba alikvotní úspora 369,5 tis.kč. U ostatních položek, které jsou čerpány dle potřeb ORJ představují alikvotní úspory celkem 3,1 tis.kč. Předpoklad vyššího čerpání v dalších čtvrtletích. KS oblast sportu ( ,0 tis.kč); úspora hlavně z důvodu nízkého čerpání dotace z odvodu VHP a jiných TZ (celkem ve výši 5 838,4 tis.kč) a grantů MČ Praha 7 (ve výši 241,5 tis.kč). Část dotace určena na podporu činnosti nestátních neziskových organizací, které zajišťuji sportovní výchovu mládeže nebyla čerpána v pololetí vůbec z důvodu schvalovacího a podpisového řízení, podobně je tomu i u grantů MČ. OSZBN integrované zařízení pro rodiny s dětmi (klub DIXIE) (- 42,1 tis.kč) - z důvodu vratek finančních částek pro MČ Praha 7 od PRE a Pražské plynárenské za úsporu energií a pravidelných záloh od nájemce na tyto služby. v ORJ 05 Zdravotnictví a sociální oblast - OSZBN - 419,9 tis.kč odd.43 Oblast OSZBN odbor sociální, zdravotnictví, bytový a nebytových prostor K nenaplnění alikvotního podílu roku došlo v oblasti sociální z důvodu nízkých výdajů z neinvestiční dotace na výkon pěstounské péče (čerpání probíhá v souladu s metodikou) a nerealizovaných grantů MČ (210,0 tis.kč), u kterých probíhá podpisové řízení. v ORJ 06 Kultura, sport a cestovní ruch OMA, KS odd ,1 tis.kč OMA (- 313,0 tis.kč); smíšená akce Rekonstrukce Vodárenské věže v neinvestiční části rozpočtu bez čerpání. Bližší komentář v komentáři Čerpání kapitálových výdajů. KS oblast kultury (- 837,1 tis.kč); úspora z důvodu vyčlenění finančních prostředků na plánované oslavy 130 let Prahy 7, které budou čerpány v průběhu roku, a z důvodu nečerpání grantů MČ (ve výši 120,0 tis.kč), které budou realizovány po ukončení podpisového řízení.

17 17 v ORJ 07 Bezpečnost OFI, KS - 634,3 tis.kč odd. 52 ( 634,3 tis.kč); bez čerpání; povinná rezerva na ORJ OFI ve výši 1 268,6 tis. Kč dle zák. č. 118/2001 Sb., krizový zákon. Rezerva zařazena v souladu s rozpočtovou skladbou na odd Ochrana obyvatelstva ,7 tis.kč odd. 53 ( 791,4 tis.kč); odbor Kanceláře starosty - v oblasti bezpečnosti nečerpáno; výdaje proběhnou ve druhém pololetí na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady; - v oblasti prevence kriminality jen nízké čerpání; výdaje jsou naplánovány hlavně na další období (hlídací služba dětských hřišť a čerpání grantu MHMP na prevenci kybernetické kriminality). v ORJ 09 Vnitřní správa KT, KS ,2 tis.kč v odd.61 ( ,2 tis.kč); vykázáno čerpání ,1 tis.kč, tj. 47,2 % UR. Úspora především vlivem účtování mzdových a souvisejících výdajů za červen 2014 až v červenci; naproti tomu alikvotní překročení vzniklo ve výdajích na volby do Evropského parlamentu a ve výdajích na místní referendum odd Činnost místní správy ( ,4 tis.kč) odd Zastupitelstva obcí ( ,4 tis.kč) - v případě obou odd. úspora hlavně vlivem účtování mzdových a souvisejících výdajů za červen 2014 až v červenci; u odd je výše nedočerpání snížená vlivem nerefundovaných výdajů z VHČ za 2. čtvrtletí 2014, které jsou převáděny do hlavní činnosti po ukončení čtvrtletí. odd Místní referendum (+ 506,7 tis.kč) na referendum, které se uskutečnilo v květnu, byly čerpány výdaje ve výši 1 031,7 tis.kč, tj. 98,3 % UR (1 050,0 tis.kč). odd Volby do Evropského parlamentu (+ 796,9 tis.kč) - na volby byly vyčerpané fin. prostředky ve výši 1 350,9 tis.kč, tj. 121,9 % dotace z MHMP (1 108,1 tis.kč). Překročení ovlivnily hlavně výdaje na technicko organizační zajištění voleb. - 10,1 tis.kč v odd.62 KS (- 10,1 tis.kč) úspora z důvodu naplánovaní zahraniční cesty Studentského zastupitelstva do Londýna na druhé pololetí. v ORJ 10 Pokladní správa OFI, KT, OŽP odd ,6 tis.kč KT - u poplatků za povinné ručení dochází k výdajům na základě pojistných smluv; výdaje u bankovních poplatků na položce služby peněžních ústavů jsou ovlivněny pohybem na účtech v prvním pololetí. odd ,3 tis. Kč OFI ( ,0 tis.kč) vliv nezařazených rezerv v odd.64. OŽP ( + 0,7 tis.kč) koncem roku 2013 vrácená prosincová renta, která je zasílána poškozené za následky úrazu, zpět na účet MČ Praha 7. V lednu 2014 pak byla zaslána renta dvakrát. Z tohoto důvodu bude zažádáno o UR na jednu měsíční platbu o 0,7 tis.kč.

18 18 V oblasti výdajů investičního charakteru představuje nedočerpání rovnoměrného podílu roku celkový objem ,2 tis.kč. Hospodaření dle rozpočtového provizoria trvalo do Přehled o čerpání u jednotlivých akcí: v ORJ 01 Rozvoj obce - ORZ ,9 tis.kč Obytná zóna Komunardů (SR 500,0 tis.kč, UR 0,0 tis.kč). Změnu parteru této ulice připravil již jiný investor TSK Praha; akce byla zrušena a fin. prostředky převedeny k využití pro jiné účely. Územní rozvoj MČ P/7 (SR 2 531,8 tis.kč, UR 3 031,8 tis.kč) bez čerpání, tj. alikvotně 1 515,9 tis.kč. V rámci aktivit v oblasti územního rozvoje byla v r.2013 zpracována rozvaha o charakteru městské části P/7 (předána Útvaru rozvoje HMP); v návaznosti byly dále zpracovávány znalecké posudky na vybrané objekty a připravovány podklady spojené s přípravou nového územního plánu (Metropolitního) HMP. v ORJ 02 Městská infrastruktura - OŽP odd.37 Ochrana životního prostředí ,1 tis.kč Akce, které byly zahájeny v předchozích letech a pokračují v r. 2014: Obnova Ortenova náměstí (UR ,6 tis.kč), čerpáno ,4 tis.kč, tj. alikvotně ,6 tis.kč. V souladu s harmonogramem dle SOD byla akce dokončena (mimo zahradní kavárnu, která se v současné době z rozhodnutí nejvyššího vedení realizovat nebude) ve 2. čtvrtletí roku Ke dni zpracování tohoto materiál nebylo dílo převzato,a to z důvodu odstraňování vad a nedodělků. Slavnostní otevření obnoveného parku proběhne v září Akce zahájena v r.2009, byla zhotovena PD a inženýring. Při přípravě realizace nastaly komplikace při výběru dodavatele, bylo podáno odvolání jednoho z účastníků výběrového řízení. Rozhodnutím ÚOHS bylo ve správním řízení zrušeno zadávací řízení a Ú MČ stanovena povinnost uhradit náklady řízení. Příslušné postupy k naplnění zákona o veřejných zakázkách zajišťuje STAVEBNÍ PORADNA s.r.o., na základě mandátní smlouvy. Obnova zahájena na konci roku Z HMP usnes.č. 35/6 z schválilo poskytnutí investiční dotace ve výši ,0 tis.kč; do UR zařazeno v dubnu 2010, dotace nebyla vyčerpána ze 100 %. Z HMP usnes.č. 5/2 z schválilo ponechání investiční dotace z r.2010 k využití v r.2011 ve výši ,9 tis.kč; do UR zařazeno v dubnu Dotace nebyla čerpána. Z HMP usnes.č. 15/4 z schválilo ponechání investiční dotace z r.2011 k využití v r.2012 ve výši ,9 tis.kč; do UR zařazeno v dubnu Z HMP usnes.č. 25/2 z schválilo ponechání investiční dotace z r.2012 k využití v r.2013 ve výši ,9 tis.kč; do UR zařazeno v dubnu 2013 V roce 2013 vyčerpán dotační titul beze zbytku. Reko vnitrobloku U Vody (UR 1 000,0 tis.kč), bez čerpání, tj. alikvotně 500,0 tis.kč. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele PD SOD uzavřena v dubnu Reko zeleně před dětským hřištěm Sedmikráska (UR 1 100,0 tis.kč). Ve sledovaném období čerpáno 67,8 tis.kč, tj. alikvotně 482,2 tis.kč. Zpracována PD a jsou připravovány podklady pro výběrové řízení na dodavatele prací.

19 19 Nové akce, které byly zařazeny do SR r. 2014: Reko zelené plochy v ulici U Letenské vodárny (u Vodárenské věže Na Výšinách) (UR 1 004,5 tis.kč), bez čerpání, tj. alikvotně 502,3 tis.kč. Připravovány podklady pro vypsání zakázky na PD. Obnova veřejného osvětlení a vodního prvku Řezáčovo náměstí - (UR 1 000,0 tis.kč), bez čerpání, tj. alikvotně 500,0 tis.kč. Připravovány podklady pro vypsání zakázky na PD. v ORJ 03 Doprava - ODO ,0 tis.kč Chodníkový program (SR 6 000,0 tis.kč, UR 0,0 tis.kč), podílové financování TSK hl.m. Prahy je avizováno v objemu 2 500,0 tis.kč. Finanční prostředky byly poukázány na účet hl. m. Prahy po podpisu smlouvy ze strany TSK dne Vybrané lokality ul. Ovenecká, Fr. Křížka, U Pergamenky a Šternberkova. Rekonstrukce komunikací v oblasti metra Vltavská (UR 8 000,0 tis.kč), bez čerpání, tj. alikvotně 4 000,0 tis.kč. Zahájení vlastní rekonstrukce komunikací v následujícím období dle PD zpracované v r v ORJ 04 Školství, mládež a samospráva OŠK, OŽP Odd. 31 Vzdělávání a školské služby: - 35,9 tis.kč Akce, které byly zahájeny v předchozích letech a pokračují v r. 2014: Rekonstrukce objektu MŠ Kostelní vč. zajištění zvýšení kapacity pro předškolní vzdělávání (SR 7 651,3 tis.kč, UR ,3 tis.kč), ve sledovaném období čerpáno ,9 tis.kč, tj. alikvotně ,2 tis.kč. Akce pokračuje podle harmonogramu prací. Předpokládaný termín dokončení dle SOD 3. čtvrtletí Zadávací řízení na zhotovitele bylo zrušeno na základě rozhodnutí zadavatele z důvodů hodných zvláštního zřetele(usnes.r MČ z ). Následně doplněna projektová dokumentace, schválena zadávací dokumentace a vybrán dodavatel. Akce pokračuje podle harmonogramu. Předpokládaný termín dokončení dle SOD 2. pololetí MČ P/7 uplatnila žádost o dotaci na tuto akci z rozpočtu HMP na rok 2011 v objemu ,0 tis.kč, dotace byla přiznána v plné výši schváleno usnes. Z HMP č. 7/50 z Vzhledem k náročnosti přípravy akce byla dotace v r bez čerpání. Z HMP usnes.č. 15/4 z schválilo ponechání investiční dotace z r.2011 k využití v r.2012 ve výši ,0 tis.kč; do UR zařazeno v dubnu Z HMP usnes.č. 25/2 z schválilo ponechání investiční dotace z r.2012 k využití v r.2013 ve výši ,0 tis.kč; do UR zařazeno v dubnu Dotace vyčerpána v celém objemu. MŠ Kostelní zateplení objektu (UR 7 000,0 tis.kč), bez čerpání, tj. alikvotně 3 500,0 tis.kč. Předpokládá se realizace po dokončení akce Rekonstrukce objektu MŠ Kostelní vč. zajištění zvýšení kapacity pro předškolní vzdělávání. Bylo vyhlášeno výběrové řízení, výběr dodavatele v následujícím období. Pro doplnění zdrojů byla podána žádost na tento projekt v rámci vyhlášené výzvy z programu OPŽP v prioritě 3 - Úsporné využívání zdrojů energie. Dále MČ P/7 uplatnila žádost o dotaci na tuto akci z rozpočtu HMP na rok 2014 v objemu ,0 tis.kč, dotace nebyla přiznána. Zateplení objektu a výměna oken v MŠ Na Výšinách (UR 1 377,7 tis.kč), čerpáno 24,2 tis.kč, tj. alikvotně 664,7 tis.kč. Akce ukončena. Úspory fin. prostředků využívány v RO druhého pololetí dle potřeb OŠK. Závěrečné vyhodnocení akce bylo stanoveno, po zpracování všech podkladů např. zpracování stanoviska

20 20 energetického auditora, na Podklady předány v řádném termínu. K oficiálnímu dokončení projektu zbývá předložení a projednání Závěrečné monitorovací zprávy. Neprofinancované zdroje MČ z roku 2013 převedeny do SR r k proplacení nákladů za dokončení koordinace projektu. PD z r vč. stavebního povolení. V r uzavřena SOD společně pro akci v MŠ U Uranie. Pro doplnění zdrojů byla podána žádost o finanční podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie. V návaznosti na schválení podpory bylo schváleno usnes. R HMP č z k poskytnutí účelové investiční dotace v celkové výši 4 867,3 tis.kč, zařazeno rozpočtovým opatřením měsíce října Profinancované zdroje MČ zaměněny za dotaci poskytnutou v režimu ex-post. Zateplení objektu MŠ U Uranie (UR 228,4 tis.kč), čerpáno 48,4 tis.kč, tj. alikvotně 65,8 tis.kč. Akce ukončena. Závěrečné vyhodnocení akce bylo stanoveno, po zpracování všech podkladů např. zpracování stanoviska energetického auditora, na Podklady předány v řádném termínu. K oficiálnímu dokončení projektu zbývá předložení a projednání Závěrečné monitorovací zprávy Neprofinancované zdroje MČ převedeny do SR r k proplacení nákladů za dokončení koordinace projektu. PD z r vč. stavebního povolení. V r uzavřena SOD společně pro akci v MŠ Na Výšinách. Pro doplnění zdrojů byla podána žádost o finanční podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie. V návaznosti na schválení podpory bylo schváleno usnes. R HMP č z poskytnutí účelové investiční dotace v celkové výši 5 622,7 tis.kč, zařazeno rozpočtovým opatřením měsíce prosince Profinancované zdroje MČ zaměněny za dotaci poskytnutou v režimu ex-post. Dle vyjádření příkazce byly výdaje z poskytnuté účelové investiční dotace realizovány v letech předchozích promítnuto v účetnictví r prostřednictvím účtu 723. ZŠ Fr.Plamínkové, ul. Fr. Křížka úprava objektu a přístavba tělocvičny (UR 325,8 tis.kč), bez čerpání, tj. alikvotně - 162,9 tis.kč. V r vypracována architektonická studie. Zatím nebyl zpracován další stupeň PD; v řešení je další postup. ZŠ Umělecká a MŠ U Studánky reko WC a rozvodů vody (UR 1 000,0 tis.kč), bez čerpání, tj. alikvotně - 500,0 tis.kč. Připravuje se vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele. Nové akce, které byly zařazeny do SR r. 2014: Nákup interaktivních tabulí pro ZŠ (UR 1 000,0 tis.kč), čerpáno 999,6 tis.kč, tj. alikvotně + 499,6 tis.kč. Akce ukončena. Do UR 2014 zařazeno potřebou zabezpečit další pokračování projektu, který probíhal ve školním roce na základě odborného vyhodnocení realizace. MŠ U Uranie reko zahrady vč. WC a herního prostoru (UR 400,0 tis.kč), bez čerpání, tj. alikvotně - 200,0 tis.kč. V rozpočtových opatřeních měsíce července 2014 se provádí převod celého objemu do účelového neinvest. příspěvku pro PO MŠ U Uranie pro účely soustředění zdrojů na přípravné práce pro plánovanou aktivitu MŠ U Uranie reko zahrady vč. WC a herního prostoru. Účelový příspěvek podléhá značení ÚZ 0211 a případně stanovenému identifikátoru, který bude používán pro výdaje z vícezdrojového financování (Nadace proměny, dary rodičů, sponzorů apod.). MŠ Na Výšinách reko kanalizace, zahr. domku, herní prvky, bezbariérový přístup (UR 200,0 tis.kč), bez čerpání, tj. alikvotně - 100,0 tis.kč. V rozpočtových opatřeních měsíce července 2014 se provádí převod celého objemu do účelového neinvest. příspěvku pro PO MŠ Na Výšinách pro účely soustředění zdrojů na přípravné práce pro plánovanou aktivitu MŠ Na Výšinách oprava kanalizace, zahr.domku a zahrady. Účelový příspěvek podléhá značení ÚZ 0211 a případně stanovenému identifikátoru, který bude používán pro výdaje z vícezdrojového financování (Nadace proměny, dary rodičů, sponzorů apod.).

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu)

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2013 Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) I. plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb,rezerv) rozpočtu

Více

Rozbor hospodaření. a Závěrečný účet. za rok 2006

Rozbor hospodaření. a Závěrečný účet. za rok 2006 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 Rozbor hospodaření a Závěrečný účet Městské části Praha 5 za rok 2006 Praha, červen 2007 OBSAH Obsah... 2 ÚVOD... 5 I. STRUČNÝ KOMENTÁŘ... 5 A. HLAVNÍ ČINNOST... 5 Schválený rozpočet...

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2010 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav I. Běžné rozpočtové příjmy Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 236.478,20 tis. Kč byl k 30. 4. 2004 naplněn

Více

Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016

Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016 Město Plzeň Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016 Listopad 2012 MĚSTO PLZEŇ..... OBSAH Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů Seznam zkratek strana I XXVII XXVIII XXX TABULKOVÁ ČÁST:

Více

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace...

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace... OBSAH A. Úvod... 3 B. Organizační složky státu... 4 1. Hodnocení plnění závazných ukazatelů... 4 1.1 Česká školní inspekce... 4 1.2 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 2. Plnění závazných ukazatelů mzdové

Více

INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011

INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011 INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011 OBSAH ÚVOD... 4 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ... 5 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY... 5 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY... 6 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY... 6 1.4 PŘIJATÉ

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2011 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,

Více

Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2012

Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2012 Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2012 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012) Příloha č. 1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012) ZMP 24. 5. 2012 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIV XXV - XXVII TABULKOVÁ ČÁST

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 1. dubna 2008

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 1. dubna 2008 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 Číslo: 2 V Praze dne 1. dubna 2008 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Vyúčtování

Více

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2016 Do jednání zastupitelstva města Krupka dne 29. 02.2016 je předložen návrh rozpočtu města na rok

Více

Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30.9.2013 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30.9.2013 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění P10-127077/2013 Rada MČ Praha 10 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 Dne 10.2.2014 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30.9.2013 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10

Více

INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2004

INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2004 Ministerstvo financí Čj. 20/116 382/2004 V Praze dne 29. října 2004 Materiál pro jednání rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012 Příloha č. 1 - ŘEÚ/1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012 ZMP 23. 5. 2013 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIV XXV - XXVIII TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ - Bilance hospodaření

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený

Více

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17 Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2010 byl schválen v Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice dne 21. 1. 2010 usn. č. Z/358/10 O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II.

Více

Rozpočet 2010. K návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 20 na rok 2010. Předkladatel: Bc. Ivan Liška, starosta

Rozpočet 2010. K návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 20 na rok 2010. Předkladatel: Bc. Ivan Liška, starosta Rozpočet 2010 K návrhu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 20 na rok 2010 Předkladatel: Bc. Ivan Liška, starosta Komentář k návrhu m.č. Praha 20 - Horní Počernice na rok 2010 městské

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 V Praze dne 27. ledna 2012

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 V Praze dne 27. ledna 2012 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2012 Číslo: 1 V Praze dne 27. ledna 2012 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Návrh pro PV Č.j. MSMT-19916/2013-1 OBSAH

Návrh pro PV Č.j. MSMT-19916/2013-1 OBSAH OBSAH A. Úvod...1 B. Organizační složky státu...2 1. Česká školní inspekce...2 1.1 Plnění závazných ukazatelů celkem kmenová činnost...4 1.2 Plnění závazných ukazatelů regulace zaměstnanosti kmenová činnost...4

Více

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky předkládá zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky k projednání návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

Městská část Brno-Nový Lískovec. Finanční odbor

Městská část Brno-Nový Lískovec. Finanční odbor Městská část Brno-Nový Lískovec Finanční odbor Závěrečný účet městské části Brno-Nový Lískovec za rok Vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání 1 OBSAH strana I. Plnění rozpočtu Komentář k výsledkům

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 K 1. lednu 2014 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank ČNB KB Česká spořitelna Sberbank

Více

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty Zápis 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 7. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 260 261 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2009 Na základě

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004 Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy Výše dosažených daňových příjmů je závislá na inkasu jednotlivých druhů daňových příjmů v celé České republice. Dle zákona č. 243/2000 Sb.

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007

Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007 Město Horní Planá Města Horní Planá za rok 2006 vyvěšeno dne: 30.4.2007 sejmuto dne: 15.5.2007 O B S A H : 1. Základní charakteristiky finančního hospodaření obce 2. Bilance příjmů a výdajů obce 3. Analýza

Více

Ministerstvo financí II. Výsledky monitoringu hospodaření obcí za rok 2013

Ministerstvo financí II. Výsledky monitoringu hospodaření obcí za rok 2013 Ministerstvo financí II. Výsledky monitoringu hospodaření obcí za rok 2013 A. Monitoring hospodaření obcí Vláda České republiky projednala dne 12. listopadu 2008 materiál Ministerstva financí č. j. 1682/08

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

I. Soubor rozpočtů hlavního města Prahy

I. Soubor rozpočtů hlavního města Prahy Důvodová zpráva I. Soubor rozpočtů hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy konstatuje, že bylo schváleno 58 samostatných rozpočtů na rok 2014 včetně rozpočtových výhledů do roku 2019. Z toho rozpočet

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU HOSPODAŘENÍ MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU HOSPODAŘENÍ MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU HOSPODAŘENÍ MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ZA ROK 2010 OBSAH I. ÚVOD...3 II. PŘÍJMY...6 III. VÝDAJE...16 IV. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE...28 V. INVESTIČNÍ VÝDAJE...36 VI. DPH...41 VII.

Více

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut studie č. 2.091

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů.

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů. Důvodová zpráva Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2016 je zpracován v souladu se Zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003

Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003 Zpracoval: Ing. Karel Majer Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Přílohy: stavy účtů k 31.12.2002 výdaje na infrastrukturu

Více

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Obsah: A. Zhodnocení hospodaření

Více

ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR

ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR Obsah strana Úvodní textová část 1 1. Příjmy rozpočtu 6 1.1. Příjmy provozní 7 1.1.1. Daňové příjmy 7 1.1.2. Nedaňové příjmy 10 1.1.3. Dotace neinvestiční 12 1.2. Příjmy kapitálové

Více

Příjmy městské části

Příjmy městské části Příjmy městské části Komentář k návrhu příjmů Rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery.

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0058/14/Tr ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Chuchelna za rok 2014 ve

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Město Sezimovo Ústí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název Město Sezimovo Ústí ulice, č.p. Dr. Edvarda Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ, pošta 391 01 Kontaktní

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 22.6.2016 věc : Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2015 důvod předložení: Zákon č. 250/2000 Sb.,

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014

Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014 Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014 1. ÚVOD Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát je sestaven v souladu s(e) : - zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015 č.j.: 151/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 127 ze dne 02.03.2015 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 2020 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: Dětská psychiatrická léčebna Opařany sídlo: 391 61 Opařany 221 IČ: 00667421 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: MZ ČR kontakt: adresa: DPL Opařany, 391

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 2.12.2015 věc : Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2016 důvod předložení: Zákon č. 128/00 Sb., o obcích Zákon č. 250/00 Sb., o rozpočtových

Více

ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2012 1. Úvod Zastupitelstvo obce rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti obce, přičemž dle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2004 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2004...5 1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření...

Více

Závěrečný účet. Státního fondu kultury

Závěrečný účet. Státního fondu kultury 4. Závěrečný účet Státního fondu kultury 105 106 107 Komentář závěrečného účtu Státního fondu kultury České republiky za rok 2007 Na základě ustanovení vyhlášky č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Více

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 KOMENTÁŘ k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 2.11.2011 schválila v prvním čtení návrh rozpočtu pro rok 2012. Tím je závazně stanoven objem celkových

Více

Závěrečný účet města Vyškova za rok 2012

Závěrečný účet města Vyškova za rok 2012 Závěrečný účet města Vyškova za rok 2012 V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, se zveřejňuje závěrečný účet města Vyškova za rok 2012.

Více

Porada Ministerstva vnitra s tajemníky obcí s rozšířenou působností

Porada Ministerstva vnitra s tajemníky obcí s rozšířenou působností Porada Ministerstva vnitra s tajemníky obcí s rozšířenou působností Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Rozpočtový výhled Ministerstvo financí

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3 2. Ostatní organizační složky státu... 7 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum...

Více

ČR na rok 2012 a vazba na rozpočty obcí. Miroslav Kalousek ministr financí 10. listopadu 2011

ČR na rok 2012 a vazba na rozpočty obcí. Miroslav Kalousek ministr financí 10. listopadu 2011 Návrh státn tního rozpočtu ČR na rok 2012 a vazba na rozpočty obcí Miroslav Kalousek ministr financí 10. listopadu 2011 Makroekonomický vývoj ČR se zotavuje po ekonomickém propadu z přelomu let 2008 a

Více

Závěrečný účet. Města. Jablonec nad Nisou. za rok 2006

Závěrečný účet. Města. Jablonec nad Nisou. za rok 2006 Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2006 Schválený na 6. zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, konaného dne 7. června 2007 Obsah: Přehled finančních toků - tabulka 4 Vyúčtování

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2014

Více

Zpráva o hospodař ení MČ Praha 12. za I. pololetí 2006

Zpráva o hospodař ení MČ Praha 12. za I. pololetí 2006 Příloha k důvodové zprávě: Zpráva o hospodař ení MČ Praha 12 za I. pololetí 2006 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru RNDr. Alena Hladíková ved.odd.rozpočtu pí Jana Alšrová prac. odd.rozpočtu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 986 ze dne 14.12.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 986 ze dne 14.12.2015 č.j.: 1052/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 986 ze dne 14.12.2015 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PUSTKOVEC ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění) Závěrečný účet obsahuje:

Více

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015 O B E C ŠANOV okres Rakovník Závěrečný účet obce za rok 2015 Závěrečný účet obce Šanov za rok 2015 byl zpracovaný v souladu s ustanovením 17 odst.6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Aleš Preisler, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Aleš Preisler, starosta Ekonomický odbor 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 20. 11. 2013 Bod pořadu jednání: 7. ROZPOČET NA ROK 2014 Věc: na rok 2014 Důvod předložení: Zpracoval: Na podkladě

Více

Kapitola 309. Návrh závěrečného účtu za rok 2015

Kapitola 309. Návrh závěrečného účtu za rok 2015 Kapitola 309 Návrh závěrečného účtu za rok 2015 Brno, březen 2016 Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2015 1. Úvod... 3 2. Hodnocení plnění rozpočtu... 4 3. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových

Více

Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008

Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008 Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008 Zastupitelstvo Zlínského kraje 19. 12. 2007 OBSAH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA...3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008...4

Více

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2010 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno

Více

I. OBECNÁ ČÁST. Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014 byl zpracován na základě následujících podkladů:

I. OBECNÁ ČÁST. Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014 byl zpracován na základě následujících podkladů: I. OBECNÁ ČÁST Vývoj rozpočtů krajů, jako součásti veřejných rozpočtů, bude v roce 2014 ovlivněn opatřeními uplatňovanými v návrhu státního rozpočtu na rok 2014. Předpokládá se, že kraje jako celek dosáhnou

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2006 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2006 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 6. 2006 a k návrhu rozpočtových úprav I. Běžné rozpočtové příjmy Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 210.752,89 tis. Kč byl k 30. 6. 2006 naplněn

Více

R O Z P O Č ET MĚSTSKÉHO OBVODU OBSAH: Městský obvod Ústí nad Labem město. na rok 2008. Ústí nad Labem město

R O Z P O Č ET MĚSTSKÉHO OBVODU OBSAH: Městský obvod Ústí nad Labem město. na rok 2008. Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem město R O Z P O Č ET MĚSTSKÉHO OBVODU Ústí nad Labem město na rok 2008 Pro zasedání ZMO ÚL - město dne 26. února 2008 OBSAH: Str. I. Používané zkratky 3 II. Úvod: 4 III. Struktura

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006 F. Zpráva o hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů a o fondech organizačních složek státu I. Závěrečné účty státních fondů II. III. IV.

Více

VZORY USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ ROZPOČTU

VZORY USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ ROZPOČTU USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ ROZPOČTU ZASTUPITELSTVO USNESENÍ ZM (ZO) č. 1) ZM (ZO) s c h v a l u j e rozpočet města (obce) pro rok 201X takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 300.000 tis.kč financování ve výši

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Přehled hlavních změn vyplývajících

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

Závěrečný účet města Jílové za rok 2014

Závěrečný účet města Jílové za rok 2014 Závěrečný účet města Jílové za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 17, předkládá odbor finanční zastupitelstvu města

Více

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE www. UctZak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE DonauMedia České účetní standardy 001 023 2 ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE Informace: www.uctzak.cz Informace: www.uctzak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 3 Český účetní

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e M u k a ř o v z a r o k 2 0 0 8

Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e M u k a ř o v z a r o k 2 0 0 8 Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e M u k a ř o v z a r o k 2 0 0 8 1. Majetková struktura Inventarizace majetku obce podle zákona 563/1991 Sb. (zákon o účetnictví) proběhla v řádném termínu ke dni 31.12.2008

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových

Více

Závěrečný účet Města Nový Bydžov za rok 2008

Závěrečný účet Města Nový Bydžov za rok 2008 Závěrečný účet Města Nový Bydžov za rok 2008 sestavený k 31.12.2008 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) I. Rozpočtové příjmy Para Polo Schválený Rozpočet Výsledek od Název graf žka rozpočet po změnách

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR březen 2015 2 OBSAH: Seznam použitých zkratek:...

Více

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 1 Vypracovala: Lucie Mäsiarová vedoucí referátu Centrální evidence vězněných osob Kontakt: 5_OSstatistiky(zavinac)grvs.justice.cz OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.8.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil,

Více

III. Systemizace. služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016. Strana 1 (celkem 23)

III. Systemizace. služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016. Strana 1 (celkem 23) III. Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016 Strana 1 ( 23) OBSAH 1. ÚVOD 2. SYSTEMIZAČNÍ ÚDAJE 2.1. Služební a pracovní místa 2.2. Místa představených a vedoucích zaměstnanců

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011 Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném

Více

Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2009

Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2009 Rozpočet Univerzity Karlovy v Praze na rok 2009 Obsah: Úvod 1. Provozní rozpočet 1.1. Výnosy 1.2. Náklady 1.3. Výsledek hospodaření 2. Kapitálový rozpočet 3. Tvorba rozpočtu 4. Závěr 5. Tabulková část

Více

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 KOMENTÁŘ Rozpočet Města Štětí pro rok 2015 je navržen jako schodkový s tím, že výdaje ve výši

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH.

O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH. Zastupitelstvo Obce Choryně schválilo dne 30.12.2010 podle 15 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, v souladu

Více

Závěrečný účet. Státního zemědělského intervenčního fondu

Závěrečný účet. Státního zemědělského intervenčního fondu 2. Závěrečný účet Státního zemědělského intervenčního fondu 4 Státní zemědělský intervenční fond Č.j.: SZIF/2009/0110016 Závěrečný účet Státního zemědělského intervenčního fondu za rok 2008 Obsah: 1. Přehled

Více