Bohemistyka 2007, nr 1, ISSN Poslední dopisy Bo eny Nìmcové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohemistyka 2007, nr 1, ISSN 1642 9893. Poslední dopisy Bo eny Nìmcové"

Transkript

1 Bohemistyka 2007, nr 1, ISSN Lucie SAICOVÁ ØÍMALOVÁ Praha Poslední dopisy Bo eny Nìmcové Bo ena Nìmcová napsala od èervna do listopadu 1861, tedy pøibli nì v posledním pùl roce svého ivota, 14 textù, které bývají oznaèovány jako dopisy nebo koncepty k dopisùm. Nìkteré z tìchto textù byly opakovanì zkoumány a byly vìtšinou vnímány jako dopisy, které se rozpadají, jsou nezvládnuté, popø. svìdèí o ztrátì pisatelèiných tvùrèích schopností èi jejích schopností napsat dopis. Napø. F. Vodièka popisuje trojfragment dopisu V. Náprstkovi z jako text ovlivnìný horeèkou, je rozrušila tvùrèí síly autorky (Vodièka 1969, s. 137). Také A. Macurová a J. Janáèková uzavírají podrobnou analýzu tého trojfragmentu konstatováním, e texty svìdèí o tom, e tvùrèí krize autorèina se prohlubuje a ústí v neschopnost uznávané a obdivované epsitolografky napsat dopis (Janáèková, Macurová 2001, s. 163). Rukopis vznikl s vyuûitím materiálù získaných v rámci grantu è. DA01 P01OUK023 a s podporou grantu è. 406/06/0386 GAÈR. Jde o následující texty: Boûena Nìmcová Kateøinì Petrovièové, ; Theodoøe Nìmcové, ; Theodoøe Nìmcové, ; Theodoøe Nìmcové, odpoledne (nedokonèený a neodeslaný); Theodoøe Nìmcové, (nedokonèený a neodeslaný); Josefu Nìmcovi (synovci), ; Josefu Seidlovi, ; koncept k dopisu Josefu Seidlovi; Theodoøe Nìmcové, text zaèínající slovy Køticí list; Theodoøe Nìmcové, ; Jaroslavu Nìmcovi, po (není dochován celý, dle editorù Listù IV /Novotný a kol. 1961, s. 189/ není jisté, zda byl odeslán); Jaroslavu Nìmcovi, ; Vojtìchu Náprstkovi, a zaèínající slovy Pane Vojtìchu! Mohu si myslit (nedokonèený a neodeslaný); Vojtìchu Náprstkovi, b zaèínající slovy Pane Vojtìchu! Vy si asi také leckdys myslíte (nedokonèený a neodeslaný); Vojtìchu Náprstkovi, veèer (nedokonèený a neodeslaný). Nìkteøí autoøi si uvìdomují, e uvedené texty stojí na konci jisté vývojové linie, e se z nich ztrácejí urèité rysy typické pro døívìjší dopisy, popø. další práce B. Nìmcové, ale zároveò jiné rysy zùstávají èi se nad míru zvýrazòují. Srov. napø. Vodièkovo upozornìní, e i trojfragment V. Náprstkovi obsahuje všechny podstatné rysy umìlecké metody, kterou si Nìmcová jako spisovatelka osvojovala svìt (Vodièka 1969, s. 138). A obèas je v literatuøe té naznaèována otázka, kdo je vlastnì adresátem pøíslušných textù a zda jde v pøípadì nìkterých posledních dopisù B. Nìmcové skuteènì o dopisy. Tomu se vìnují mj. J. Janáèková a A. Macurová ve výše uvedené práci (Janáèková, Macurová 2001) a podrobnìji A. Macurová (2003) pøi zkoumání dopisu J. Seidlovi ze : adresát tohoto dopisu je podle autorky vlastnì adresátem nulovým, mo ná jen konstruktem vyvolávajícím psaní (srov. Macurová, 2003, s. 215) a je mo né, e B. Nìmcová psala své pozdìjší dopisy vlastnì sobì a pro sebe (Macurová, 2003, s. 217). Domníváme se, e pro analýzu posledních dopisù Bo eny Nìmcové jsou otázky, zda jde opravdu o dopisy a komu jsou uvedené texty urèeny, zásadní. Je tøeba na nì hledat odpovìdi, proto e ty mohou znaènì ovlivnit náš pøístup k daným textùm i to, jak je pøípadnì hodnotíme. Zároveò je tøeba prozkoumat ne jen nejvýraznìjší pøípady, ale všechny texty z daného období, nebo jako celek zatím poslední dopisy B. Nìmcové zkoumány nebyly. V následujících èástech se nejdøíve pokusíme popsat nejvýraznìjší rysy analyzovaných textù a poté se zamìøíme na jejich ánrovou pøíslušnost, adresáta a funkce. 1. Srovnáváme-li rukopisy textù B. Nìmcové z rùzných dob jejího ivota, upoutá pozornost promìna písma a celkového vzhledu ruk o pis u. Oproti ranìjším dopisùm je písmo ve vìtšinì posledních textù kostrbatìjší, v projevu je ménì švihu nebo lehkosti. Vzhledem k tomu, e tyto texty vznikaly v dobì, kdy u u autorky mù eme pøedpokládat celkové vyèerpání, mù e být pøekvapivá jejich délka a výdr, s ní jsou psány (napø. v pøípadì trojfragmentu V. Náprstkovi autorka bìhem jednoho dne popsala 25 a pùl rukopisných stran, ka dou o pøi- 1 2

2 bli nì 25 øádcích). Dùle itá je také skuteènost, e v textech není nápadnì velké mno ství oprav, škrtù èi doplòkù a e velké èásti textù zøejmì vznikaly jakoby jedním dechem. Pokud jde o jazykovou stránku textù, objevuje se v nich nìkolik nápadných jevù: a) N ì k t e r é p r v k y jsou v y n e c h á v á n y. Zajímavé je, e se nevyskytují pøíliš èasto napø. vynechaná písmena ve slovech èi zkomolení slov, ale porušena bývá úroveò vyšší jsou napø. Vynechávána celá slova.! Zdá se tedy, e automatická fáze kódování slov je zachována a k narušení procesu dochází napø. pøi vybavování slov, na úrovni pracovní pamìti, kdy v ní pisatelka neuchová celý daný úsek, ale vynechaná slova mo ná mohou být i projevem spìchu pøi psaní, snahou zapsat myšlenky, které letí rychleji, ne je ruka schopna psát. Srov. napø. následující ukázku z první strany jednoho fragmentu V. Náprstkovi (problematická místa oznaèujeme podtr enì, autorèina doplnìní textu tuènì, v hranaté závorce je autorèin škrt): " Jak ráno vstal zaèal nadávat a nadával a hulákal dokud neodešel a to mu bylo jedno byla-li posluhovaèka anebo sluha to mu bylo jedno kolikráte byli generalovic venku sousedka na ulici okna byly otevøené to mu všecko nevadilo, ûádný ani ten nejsprostší pacholek n e m o h l b y s i v y m y s l i t takových nadávek [kaûdý] co on nám dal a kdyû Doru bránila aby ji nebil, uhodil mnì a to jsem uû byla churavá. Kaûdý den nás vyhánìl abysme si hledali byt mnì i Jarouše a Dora aby si sluûbu hledala ûe nás nebude ûivit. Kdyû ho Dora aby ji dal na botky poslal ji ke mnì a tak to mì vìøte ûe jsme skoro celou tu zimu chodily s Dorou v jednom a on si koupil na zimu dva obleky a z jara zase. A to mì potom také kdyû! Vynechávky slov se pochopitelnì objevovaly i v textech døívìjších, narùstání jejich poètu je postupné. V døívìjších textech byla vynechaná slova také autorkou èasto doplnìna, v textech pozdìjších je doplnìní svìdèících o tom, ûe pisatelka text zøejmì zkontrolovala a zkorigovala, ménì. " Všechny ukázky z textù B. Nìmcové jsou uvedeny v diplomatické podobì podle rukopisù, tj. bez jakékoli edièní úpravy. Rukopisy jsou uloûeny v Muzeu B. Nìmcové v Èeské Skalici, v Literárním archivu PNP v Praze a v SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli. jsem se chystala z Prahy na venek. Nového jsem si nemohla a tak jsem to musela všelijak stloukat (V. Náprstkovi, a). Nápadné je, e v textech jsou èasto vynechávána slovesa (to je patrné i ve výše uvedené ukázce), tedy prvek, který pokládáme za dùle itý konstrukèní element èeské vìty. Mù e to souviset s jejich pozicí (zejm. pokud mìla být umístìna na konci vìty), ale mo ná se slovesa vzhledem k obsahu textù (soustøedìní na výèty, detaily aj., viz dále) jeví jako ménì dùle itá pro sdìlovaný obsah. b) Nìkteré pasá e jsou r e f e r e n è n ì n e j a s n é. Je napø. nepøehledné, kdo má co uèinit, kdo co øekl èi udìlal atp., napø.: I chtìl (= Josef Nìmec) mì uhodit skoèil (= Jaroslav Nìmec) mezi nás a povídal (= Jaroslav Nìmec): Netluè táto mamu ona má pravdu proè ji to trháš, ona si to opsat a beztoho si musela ty pohádky vypùjèit! I šel (= Josef Nìmec) tedy ale s takovou zloští ûe sakroval celou cestu (V. Náprstkovi, a). c) Pro zkoumané texty je charakteristická urèitá m o n o t ó n n o s t, u l p í v a v o s t a o p a k o v á n í, které se projevuje jak na úrovni u itých jazykových prostøedkù (lexika, syntaktických struktur atd.), tak v obsahu. Na úrovni jazykových prostøedkù se setkáme s opakováním spojek, slov i celých úsekù, napø.: Psaní Ti pošlu zítra do Museum k Wildnerovum do Museum (T. Nìmcové ). Zmíò se Wintrovi o Litomyšli on tu byl v Litomyšli a dlouho se tu zdrûel (Jaroslavu Nìmcovi ). Monotónnost vìtné stavby (pøíklady viz dále) je mo né vnímat jako velké, mo ná a pøílišné zvýraznìní parataxe, paralelnosti vìtné stavby a dalších rysù, které bývají v odborné literatuøe uvádìny jako typické pro jazyk B. Nìmcové. Na úrovni obsahu se opakují dva výrazné útvary èi ánry jednak pasá e, v nich pisatelka ádá, aby jí adresát nebo adresátka nìco zaøídili, koupili, poslali, jednak úseky, v nich reprodukuje 3 4

3 setkání a rozhovory s rùznými lidmi. V obou tìchto ánrech se v rùzné podobì projevují i opakování a monotónnost. V pøípadì výètù pokynù je výrazné opakování jednoduchých vìtných struktur, èasto se slovesy v imperativu, a nápadné je také u ívání spojovacího výrazu potom, a potom, # srov. napø.: Pošli mnì t y b r a s l e t y tu svíèku milliovou a jednu mi pøikup potom ten peroøízek ten peroøízek nùû si tam prozatím nech. Pøasky jsem našla. Mámli podstøikované ty nítìné punèochy, tedy mi je pošli a kup mnì ještì jedny stávkové u nítaøky v Platejsa. Na to a na nítì na ostatní punèochy posílám Ti 2 fr. Potom mnì kup závinky do vlasù ta sí ka mnì nedrûi a jsem jako sojka a kup mnì houbu, nemusí být fein ani velká kup ji v široky ulici na to posílam 2 fr co si smluvíš to si nech. (Theodoøe Nìmcové, ; zvýraznìní pùvodní). A extrémnì výrazné jsou dané jevy ve velmi obtí nì èitelném textu zaèínajícím slovy Køitící list, v nìm je vedle opakování i mno ství defektních pasá í, a to i s chybìjícími plnovýznamovými slovy nesoucími nejpodstatnìjší informace, napø. oznaèujícími po adované pøedmìty, urèujícími místo èi specifikujícími èinnosti. Monotónnost se projevuje i v øadì pøípadù vyprávìní o setkání s lidmi a rozhovorù s nimi. Rozhovory jsou èasto reprodukovány pouze pomocí nìkolika opakujících se konstrukcí. Napø. ve fragmentu V. Náprstkovi ( b) je na 3,5 rukopisných stranách popsán pisatelèin rozhovor s J. Daòkem. V této pasá i je devìtkrát u ito povídala jsem mu nebo i povídala jsem mu, tøikrát øekla jsem nebo øekla jsem mu, jedenkrát i odpovìdìla jsem mu (všechny tyto obraty vìtšinou následované spojkou e) a øada vìt zaèínajících samostatnì e, $ viz následující úryvek: # Monotónní vyuûití výrazu potom se však objevuje uû v nìkterých dopisech døívìjších, napø. v popisu pisatelèina dne v dopise Theodoøe Nìmcové ze (Novotný a kol. 1961, s. 33). $ K této pasáûi srov. též Janáèková, Macurová 2001, s Ale nás ûe kaûdý den zdomù vyhánìl a kaûdé sousto nám vyèetl a ûe nás nebude ûivit. ûe jsem si nesmìla v druhém ani zatopit tak ûe mnì pøes tu zimu omrzaly nohy i ruce. Povídala jsem mu kdyû se administratorem stal, ûe si nechal hned udìlat dva obleky a kdyû ho Dora prosila aby ji dal na botky a ûe ji odbyl ûe nemá peníze a si na nì vydìlá. Povídala jsem mu jak mnì poslední èas všude po hospodách ostouzel a co jsme kaûdý den poslouchati musely sprostých nadávek. I povídala jsem mu ûe mnì to náramnì trápilo a ûe mì všickni radily, paní Riegrova Stanìk D H i paní Šafaøíková abych hledìla pøijít na venek ûe velmi špatnì vyhlíûím. I povídala jsem mu ûe bych byla ráda jela ale ûe jsem nemìla dostateèných penìz. Pro popisy hovorù osob je charakteristické, e øeè je èasto reprodukována jakoby repliku po replice, je zøejmì uvádìno vše, co se pisatelce vybavuje, bez nìjakého zobecnìní. Tento zpùsob je podobný ztvárnìní øeèi postav v práci Urozený a neurozený, které R. Adam popsal jako hlasy a vyprávìní o vyprávìní (Adam 1997). Uveïme dva pøíklady z trojfragmentu V. Náprstkovi: I otevøela jsem dvéøe a povídala jsem mu Èinûi platí ti pan Danìk! nebudu ji ti tedy platit já. A co je ti do toho za tebe ji neplatí Kdyby ji neplatil k vùli mnì, tobì samému by ji neplatil Tedy mnì stravu? Já jsem ti toho málo sjedla a poslední mìsíc co jsem nemocná nedal si mì na stravu ani krejcar. A toho flamendra nebudu také ûivit a se ûiví sám! On se beztoho bude ûivit kdyû bude v jiným bytu povídala jsem mu. On v jinym bytu? No nevyhánìl si ho uû dávno i mnì a ûe si nevezmeš byt jen pro dva Tedy buï rád kdyû jdu já pryè a on také kdyû pùjde pryè! Bez mojí vùle nesmí si vzít ûádný byt on [je] není plnoletý a ty kdyû já nechci, nesmíš ject také ven! (V. Náprstkovi, b). Kdyû Lambl do Prahy pøijel, ptal se Dory vím-li ûe je Lambl v Praze Bodej by nevìdìla Vûdy jsem ty Noviny ani Èas jsem nedal. povídal. Ona to vìdìla máma uû døíve, ûe pøijede a tak hned k nìmu šla povídala Dora A co má s ním co mluvit! No skrze svojí nemoc Kdyû mùûe dìlat visity, tak není nemocná (V. Náprstkovi, a). Podobným zpùsobem pisatelka vypisuje i Augustovy argumenty proti názoru Josefa Nìmce, e A. Augusta nemá peníze v dopise Jaroslavu Nìmcovi z , aj. Srozumitelnost zapsaného rozhovoru mù e být pro neznalého adresáta komplikována absencí uvozovacích vìt a nejednotným 5 6

4 oznaèením uvozovkami. Nìkdy je také obtí né urèit, zda øeèené opravdu spadá do pásma daného mluvèího, napø. v následující reprodukci promluvy A. Augusty patøí mo ná nìkteré komentáøe (srov. napø. komentáø ale elegantní) pisatelce samé: [...] máte tu všecko pohodlí postel divan, stolek k psaní a pult Vám nechám udìlat, píšete-li ráda v stoje èemuû jsem pøisvìdèila a máte tu skøín a dva stoleèky a vìšák na šaty (ale elegantní) a tady ta sleèinka je dobrá kuchaøka a muûete si poruèit, co jen chcete a budete tu jako jejích (T. Nìmcové, ). d) Na charakter výètových pasá í i reprodukcí rozhovorù má vliv rovnì skuteènost, e pisatelka èasto uvádí m n o s t v í d e t a i - l ù, které se zdají z hlediska adresáta a deklarovaného zámìru nepodstatné. Opìt jakoby døíve oceòovaný autorèin smysl pro detail pøebujel a práce s detaily se jí vymkla z rukou. % Ve zkoumaných textech se objevují napø. detailní popisy manipulace s prádlem a opatøení pøed spaním na návštìvì u Daòkových v trojfragmentu V. Náprstkovi, vypsání snad všech informací, které pisatelka má o A. Augustovi, v dopise Jaroslavu Nìmcovi z èi velmi podrobné detaily a uvádìní pøesných poètù (napø. èíselnì vyjádøené výdaje i poèty rùzných jevù), napø. v dopise T. Nìmcové ze : Mám nahoru do mého pokoje dva vchody, buï jdu skrze pokoj kde se hraje a vchodem dolù do salu aneb jdu šenkovnou a potom je asi 6 rok pavlaè a tøi schùdka a jsem v sínce a ze síòky vedou dvéøe do hostinského pokoje, kde jsou tøi postele a divan, ale je tam chladno a tmavo z toho jsou dvéøe, které si mùûu, kdyû je noclehaø uzamknout... e) Analyzované texty jsou také specifické z hlediska pragmatického a obsahového. Pro øadu z nich je typická z t r á t a o h l e d u n a a d r e s á t a, která mù e mít rùznou míru a mù e zasahovat rùznì rozsáhlé èásti textù. Objevují se napø. detaily, které nejsou pro % Náznaky ulpívaní na detailech se však objevují uû v dopisech z pøedchozích let; srov. napø. dopis Karlu Nìmcovi z , který inspiroval J. Koláøe k básni Máš v balíku. 7 adresáta dùle ité, pøíliš intimní témata vzhledem k míøe dùvìrnosti vztahu mezi pisatelkou a adresátem, pøílišná direktivnost èi nepøehlednì stylizovaná a a nesrozumitelná místa. Mezi dùle itá a opakující se t é m a t a patøí manipulace s vìcmi (zejm. pokyny, co má kdo pro pisatelku zaøídit, co jí má poslat), popisy detailù v ivotì pisatelky (zejm. jídlo, peníze, cestování) a popisy vybraných typù situací pøijetí vypravìèky v cizí rodinì èi spoleènosti a reprodukce rozhovorù s rùznými lidmi (napø. pøivítání a veèeøe v rodinì Daòkových, rozhovory s jejich slu ebnou a dìtmi; pøijetí A. Augustou a rozhovory s ním). Výraznými tématy jsou ještì neshody s man elem, pisatelèiny zdravotní problémy a její (nerealizované) plány do budoucna (napø. cesta na Slovensko, nákup nových šatù, úvahy, komu bude psát). Zaujme, e v textech chybí (snad s výjimkou rozhovoru s J. Daòkem) záznamy dùvìrných, blízkých hovorù s lidmi, kterým by se pisatelka svìøila se svými skuteènými pocity. V textech nejsou explicitní sdìlní typy já se cítím takto, spíše se objevují záznamy toho, co kdo pisatelce øekl èi jí udìlal. Texty také explicitnì ne ádají o slovní odpovìï, napø. o dopis od adresáta. V situaci, kdy bychom mo ná èekali spíše ádost o podporu a útìchu, pøevládají explicitnì vyjádøená pøání týkající se vìcí. 2. Nyní se vra me k otázce, k jakému ánru èi útvaru analyzované texty patøí a komu jsou urèeny. Odpovìï není u všech textù toto ná. Proto e texty bývají oznaèovány jako dopisy, prozkoumáme soubor nejdøíve z tohoto hlediska. Pøíznaèné pro nejednoznaèné zaøazení textù je ji to, e pouze o sedmi z nich (viz pozn. 2) víme, e opravdu fungovaly jako dopisy, tj. byly pisatelkou dopsány a jako dopis i odeslány. Prototypu dopisu & se & Vymezit dopis (zabýváme se pouze dopisy soukromými; dopisy úøední se ve zkoumaném vzorku neobjevují) jako útvar není lehké a ani v odborné literatuøe nepanuje v tomto ohledu shoda (srovnání rùzných pøístupù viz napø. Saicová Øímalová 2005 a Rušèák 2002). Za nejdùleûitìjší charakteristiky dopisu povaûujeme v souladu se S. Skwarczyñskou (1937, 1975) a dalšími jeho funkci 8

5 asi nejvíce blí í dopisy Kateøinì Petrovièové z a synovci Josefu Nìmcovi z Oba texty obsahují obvyklé formální prvky dopisu (oslovení, rozlouèení, podpis, datum atd.), pøípadné defekty v nich nebrání zásadnì srozumitelnosti. Dopis synovci se nezdá obsahovì pøekvapivý, dopis K. Petrovièové je v podstatì celý orientován k pisatelce, a na závìreènou ádost v nìm není mnoho dialogických prvkù a je dosti intimní, ale tato intimnost snad relativnì odpovídá dlouhodobému vztahu mezi komunikantkami. Zbývající texty jsou problematiètìjší: dopisy Thodoøe jsou velmi direktivní a plné imperativù, dopis J. Seidlovi i trojfragment V. Náprstkovi jsou vzhledem k explicitnì uvedenému adresátovi pøíliš dùvìrné, dopisy Jaroslavovi mají místy charakter bì ného dopisu, místy jsou mo ná pøíliš detailní, obèas není zøejmé, zda jsou adresovány jemu, nebo Theodoøe, atd. Texty, resp. ty jejich èásti, které nevyhovují pøedstavì dopisu, mù eme interpretovat jako pøíklady ánru jiného, v nìm forma dopisu (resp. nìkteré jevy s dopisem spojené, zejm. volba konkrétního adresáta a jeho oslovení v úvodu) slou í pouze jako první, nejpovrchnìjší vrstva. Tím, co se skrývá za ní, je spíše ne dopis urèený nìkomu jinému cosi jako s e b e - t e r a p e u t i c k ý t e x t urèený vlastnì pisatelce samé (srov. té výše zmínìnou úvahu A. Macurové o psaní urèeném pro pisatelku samu), jen by mohl napø. pøipomínat deníky, jejich psaní bývá dnes doporuèováno lidem, kteøí se léèí s rùznými psychickými potí emi. ' paralelní k funkci repliky v mluveném dialogu, to, ûe pro jeho podobu je zásadní pøedjímaný adresát a ûe jako útvar kolísá mj. mezi póly dialogiènost/monologiènost, mluvenost/psanost, umìleckost/neumìleckost. Funkce dopisu mohou být nejrùznìjší, za základní pokládáme jeho smìøování k udrûení a rozvíjení vztahu mezi komunikanty, tedy funkci na tzv. vztahové rovinì komunikace (srov. Watzlawick a kol. 1999). Typický dopis obsahuje i urèité formální znaky (oslovení, podpis atd., srov. Data 1982), i kdyû samotná forma k jeho vymezení nestaèí. Obsah mùûe být nejrozmanitìjší, stejnì jako kompozice èastá je asociativnost a v textu se mohou objevit i zárodky jiných ûánrù (srov. Kalkowska 1982). ' Tento typ textù by si rozhodnì zasloužil pozornost, v souèasnosti nevíme o žádné podrobné lingvistické analýze. 9 Pojetí komunikátù jako terapeutického psaní pro sebe podporuje øada rysù ve zkoumaných textech. Napø. uvádìní všech detailù v popisech situací a replik v reprodukcích rozhovorù, které nejsou nìjak shrnovány èi zestruèòovány na to, co by pro adresáta mohlo být dùle ité, mù eme vidìt jako zápis toho, co se pisatelce honí hlavou, naè myslí, co ji tí í. Psaní se pak jeví jako zpùsob, jak si od tí ivých myšlenek ulevit, jak se jich zbavit tím, e je pisatelka ulo í na papír. Mo ná kvùli tomu jsou nìkteré texty tak dlouhé napø. proto, e toho, co pisatelku tí í, je mnoho a v øadì dlouhých pasá í jsou psány zøejmì bez pøerušení a bez oprav o tom, co pisatelka chce èi potøebuje zapsat, nemusí promýšlet, ale samo jí to na mysl pøichází. Také vynechávky slov mohou být zpùsobeny tím, e myšlenky, které pisatelka zaznamenává, pøicházejí pøíliš rychle na to, aby je staèila zapisovat. Podobnému typu zápiskù odpovídá i ztvárnìní popisovaných událostí v jejich chronologickém prùbìhu, proto e tak si asi pøíbìhy, které se nám udaly, èasto pamatujeme, a té zvýraznìní asociativní struktury textu, kdy pisatelka píše to, co je pro ni v danou chvíli nejaktuálnìjší, a pokud se jí se zaznamenávaným asociuje nìco dalšího, pokraèuje tématem novým. I skuteènost, e texty neberou ohled na adresáta formálnì urèeného napø. oslovením, lze interpretovat jako dùsledek toho, e tento adresát vlastnì adresátem textu není (nebo jím v prùbìhu psaní pøestává být) a e texty jsou orientovány na ohled k pisatelce napø. je v nich to, co pisatelka cítí potøebu zapsat. Proto také napø. nedbá na to, aby text byl obsahovì a pragmaticky pøimìøený explicitnì jmenovanému adresátovi, ale soustøeïuje se na pøimìøenost vùèi potøebám svým. Nemusí také sledovat, zda je z textu snadno pochopitelné, k èemu se vztahuje nebo napø. kdo je agentem které èinnosti pro sebe samu to explicitnì uvádìt nemusí, proto e ona ví, o èem píše. Souviset s tím mù e i to, e pisatelka od adresáta ne ádá dopis ani nevyjadøuje pøání rozvíjet vzájemný vztah, ani jedno toti není cílem jejího psaní. Faktem naznaèujícím, e úèel textu je mo ná cosi jako sebe-terapie, je i zpùsob, jakým jsou ztvárnìna nejdùle itìjší (a opakující se) témata. Výrazné je, e zobrazená skuteènost èasto rùzným zpùsobem 10

6 smìøuje k vlastnímu obrazu pisatelky, zejména k její dùstojnosti. Srov. napø. potvrzování pisatelèiny dùstojnosti ve scénách jejího pøijetí v rodinì Daòkových a u A. Augusty a zabývání se útoky na její dùstojnost ve scénách konfliktù s Josefem Nìmcem. Také ádosti o vìci a pokyny druhým, aby pro ni nìco vykonali, je mo né vnímat jako pisatelèinu snahu potvrdit si, e má urèitou moc, vá nost a dùle itost. V nìkterých pøípadech lze v textech sledovat i postupné propracovávání a promìny urèitého tématu (srov. pobyt u Daòkových v dopise T. Nìmcové ze a trojfragment V. Náprstkovi). Ze ztvárnìných témat a ze zpùsobu ztvárnìní sebe samé se zdá, e v sebe-obraze (sebestylizaci) pisatelky (resp. odpovídajících v textu ztvárnìných subjektù) jsou dùle ité role spisovatelky (srov. zmínky o psaní, spisech, korekturách pro A. Augustu, o cestì na Slovensko a ádosti o vìci související s psaním: olùvka, pera, knihy, starší vydání vlastních spisù aj.); role eny (týká se zejména vzhledu; mezi po adovanými vìcmi jsou napø. klíš ky na šedivé vlasy nebo èerstvì nabarvené šaty; pisatelka také plánuje nákup nových šatù èi klobouku se závojem aj.); role vá ené, spoleèensky uznávané osoby (srov. scény v rodinì Daòkových aj.) a role osoby zdatné, která svou situaci zvládá, má urèité schopnosti a sílu (srov. ztvárnìní konfliktu s man- elem èi popisy opatøení ke kontrole pøíznakù nemoci). Obraz sebe samé pøitom není ve všech dopisech konzistentní, mohou se v nìm objevovat i prvky protikladné. Zøetelné je to napø. v pøípadì nemoci pisatelka nìkdy sdìluje, e byla nemocná, nìkdy pøipouští, e stále má potí e, nìkdy zdravotní problémy spíše popírá (srov. napø. výrok aè to není pravda, já vyhlí ím dobøe v dopise J. Seidlovi). Výrazné je také to, e si pisatelka nepøipouští, e by její situace nemusela skonèit dobøe, a v textech se zabývá øadou i dlouhodobých plánù, u nich nevyjadøuje ádné pochybnosti, e by je tøeba nedokázala splnit. Pøi tomto úhlu pohledu se nabízí vyu ít i poznatky pøístupù vyu ívajících teorie ánru a osobní historie nejen v rámci lingvistiky a literární teorie. Napø. A. Frank (dle Chrz 2006) uvádí, e v pøípadì vá né nemoci (a snad bychom uvedené mohli vztáhnout i na jiné velké negativní ivotní události) je dosavadní ivot pøerušen a dotyèný se 11 sna í pøevyprávìt svùj ivot v urèitém typu útvaru èi ánru: napø. v podobì tzv. restituèního vyprávìní, pøi nìm oèekává návrat k pùvodnímu stavu, ale také napø. pomocí vyprávìní hledajícího nové cesty nebo vyprávìní obsahujícího chaotický pohled bez nìjakého øádu. V pøípadì posledních textù B. Nìmcové se zdá, e pisatelka vyu ívá kombinaci dvou prvnì zmínìných ánrù vyprávìní zamìøeného na návrat k pùvodní situaci (plány do budoucna, nepøipouštìní si nemoci a dalších problémù atd.) s prvky hledání nové cesty (plány zamìøené napø. na zmìny v pøístupu k rodinì a dìtem a vìtší soustøedìní se na sebe, srov. výroky Však já teï budu moudøejší a budu pamatovat jenom na sebe abych si na stará kolena nìco zahospodaøila a pokojíèek hezky si zaøídila atd. v dopise J. Seidlovi). V rámci narativní psychologie by bylo mo né uva ovat od pøesunu od vyprávìní urèených ostatním i sobì samému k typu vyprávìní urèeného pouze sobì samému (srov. Shafer; in: Plháková 2006, s ). Pro další zkoumání posledních textù B. Nìmcové by byla inspira - tivní také práce Suedfeld Piedrahita (1984), která se zabývá zmìnami tzv. integrativní komplexnosti (schopnosti vidìt vìci pru nì, ve více aspektech a z rùzných perspektiv) v dopisech významných autorù vzniklých v posledních letech jejich ivota. Autoøi zjiš ují, e u osob, které zemøely po dlouhodobé nemoci, se pravidelnì objevuje plynulý pokles sledované schopnosti v posledních ètyøech letech ivota, a to bez ohledu na vìk, v nìm zemøely. U B. Nìmcové by tomu odpovídalo období let , pøièem do roku 1857 bývá u B. Nìmcové datován zaèátek tvùrèí krize (srov. napø. Janáèková 2001, s. 14). Pokud by se závìry autorù potvrdily i v pøípadì B. Nìmcové, byla by na místì otázka, zda nìkteré rysy jejích posledních textù (monotónnost, opakování, zú ení perspektivy atd.) nejsou projevem tendence, která je mo ná pro dlouhodobou nemoc a období pøed smrtí charakteristická. Pozoruhodná je i další shoda se zjištìním, které však autoøi studie nedokáûí interpretovat: v roce pøed smrtí naopak dochází k výraznému vzrùstu dané schopnosti; u B. Nìmcové by tomu odpovídaly roky , tedy období, kdy vznikala její dùležitá díla. 12

7 * * * Poslední texty Bo eny Nìmcové mù eme èíst jako dopisy (a vytvoøit dopis mo ná bylo i pisatelèiným poèáteèním zámìrem, kdy s psaním tìchto textù zaèínala), pak je nejspíše budeme vnímat jako texty do rùzné míry defektní, které svùj úèel splnily nìkdy jen èásteènì a nìkdy vùbec. Pokud na nì však pohlédneme jako na psaní pro sebe, urèitý druh sebe-terapie, mù eme je hodnotit jinak. Øada rysù, které se z úhlu pohledu dopisu jevily jako nezvládnuté, se uká e jako pøijatelná èi normální. A úspìšnìjší se zdají i z hlediska naplnìní svého cíle: pisatelka pøi psaní o sobì a pro sebe zøejmì nenašla jádro svého problému, ale mo ná vyu ila jedno z mo ných øešení, které asi obèas pou ívá ka dý pokusila se skuteènost svého ivota a svých pocitù nìjak zpracovávat, aby pro ni byla snesitelnìjší. S k w a r c z y ñ s k a S., 1937, Teoria listu, Lwów. S u e d f e l d P., P i e d r a h i t a L. E., 1984, Intimations of Mortality: Integrative Simplification as a Precursor of Death, Journal of Personality nad Social Psychology 47, No. 4, p V o d i è k a F., 1969, Umìní Boûeny Nìmcové, [in:] Struktura vývoje, Praha, s W a t z l a w i c k P., B a v e l a s o v á J. B., J a c k s o n D. D., 1999, Pragmatika lidské komunikace. Interakèní vzorce, patologie a paradoxy, Hradec Králové. Literatura A d a m R., 1997, Vyprávìní o vyprávìní.»hlasy«v komunikaèní struktuøe fragmentu B. Nìmcové Urozený a neurozený, Èeská literatura 45, s D a t a K., 1982, Struktura tekstu listowego, Jêzyk polski 69, z. 3 5, s C h r z V., 2006, ûánry jako intencionální modely [ústní prezentace Konference Kognice 2006 ]. J a n á è k o v á J., 2001, Dopis v umìleckém osudu Boûeny Nìmcové a v jejím odkazu, [in:] J. Janáèková a kol., Øeè dopisù, øeè v dopisech Boûeny Nìmcové, Praha, s J a n á è k o v á J., M a c u r o v á A., 2001, Poslední slovesný výkon, [in:] J. Janáèková a kol., Øeè dopisù, øeè v dopisech Boûeny Nìmcové, Praha, s K a ³ k o w s k a A., 1982, Struktura sk³adniowa listu, Wroc³aw. M a c u r o v á A., Já jako nìkdo jiný? (Promìny komunikujícího»já«), Bohemistyka 3, s N o v o t n ý M. a kol. (ed.), 1961, Boûena Nìmcová, Listy IV, Praha. P l h á k o v á A., 2006, Dìjiny psychologie, Praha. R u š è á k F., 2002, Štylistika epištolárnych textov, Prešov. S a i c o v á Ø í m a l o v á L., 2005, Komunikaèní strategie v dopisech Boûeny Nìmcové, Praha. S k w a r c z y ñ s k a S., 1975, Wokó³ teorii listu (Paradoksy), [in:] S. Skwarczyñska, Pomiêdzy histori¹ a teori¹ literatury, Warszawa, s

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893 Kateøina VLASÁKOVÁ Praha Formát ústní zkoušky pro úroveò A1 v èeštinì 0. Nastínìní problematiky Tìsnì po vzniku referenèních popisù pro èeštinu jako cizí jazyk zaèaly

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST Øešitelský tým: Pavel Strnad - vedoucí projektu Jiøí Dole álek - tahoun Jan Faflík - analytik Otakar Merz - dokonèovatel Martin Peterka - tvùrce ideí Deklarace

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi.

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. PhDr. Ludìk Vajner VÝBÌR PRACOVNÍKÙ DO TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 7 5 Dìkujeme redakci za

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Bohemistyka 2013, nr 1, ISSN 1642 9893. Jazykové prostøedky vyjadøující textové vztahy v èeštinì a jejich zpracování v Pra ském závislostním korpusu

Bohemistyka 2013, nr 1, ISSN 1642 9893. Jazykové prostøedky vyjadøující textové vztahy v èeštinì a jejich zpracování v Pra ském závislostním korpusu Bohemistyka 2013, nr 1, ISSN 1642 9893 Magdaléna RYSOVÁ Praha Jazykové prostøedky vyjadøující textové vztahy v èeštinì a jejich zpracování v Pra ském závislostním korpusu Klíèová slova: Diskurz, konektory,

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN 1642 9893. Matná svìtla na periférii èeské interpunkce

Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN 1642 9893. Matná svìtla na periférii èeské interpunkce Bohemistyka 2008, nr 1 4, ISSN 1642 9893 Robert ADAM Praha Matná svìtla na periférii èeské interpunkce Kladení èlenicích znamének nepatøí v èeské jazykovìdì k tématùm, na která se soustøeïuje teoretická

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

ùj bratr pracoval jako èíšník. Byl rozvedený a il sám. Vídali jsme se jednou za èas. Pøi jedné z mých návštìv jsem ho po ádal o podepsání nìjakých písemností a k mému velkému pøekvapení bratr nebyl schopen

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

Pøevod dat z programu ÚÈTO

Pøevod dat z programu ÚÈTO STEREO Pøevod dat z programu ÚÈTO % _ & _ ' Pøevod dat z programu ÚÈTO Popis instalace a pracovního postupu 2 Vážení uživatelé, pøinášíme Vám pøevodní mùstek z programu ÚÈTO firmy Tichý a spol. do programu

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Bohemistyka 2007, nr 1, ISSN 1642 9893. enská komunikace a mediální dialog

Bohemistyka 2007, nr 1, ISSN 1642 9893. enská komunikace a mediální dialog Bohemistyka 2007, nr 1, ISSN 1642 9893 Jindøiška SVOBODOVÁ Olomouc enská komunikace a mediální dialog 0. Na pøípadu jedné specifické varianty institucionálního rozhovoru chceme sledovat specifika v komunikaèním

Více

Základy. fotografie. Pavel Roubal. a digitální. Doplòující materiál k volitelnému modulu Grafika a digitální fotografie kolení P projektu SIPVZ

Základy. fotografie. Pavel Roubal. a digitální. Doplòující materiál k volitelnému modulu Grafika a digitální fotografie kolení P projektu SIPVZ Grafika a digitální fotografie Pavel Roubal Základy fotografování kompozice Doplòující materiál k volitelnému modulu Grafika a digitální fotografie kolení P projektu SIPVZ Obsah Clona a èas...1 Hloubka

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

POSTOJE OBÈANÙ A KOMUNIKACE VE VEØEJNÉ SPRÁVÌ

POSTOJE OBÈANÙ A KOMUNIKACE VE VEØEJNÉ SPRÁVÌ POSTOJE OBÈANÙ A KOMUNIKACE VE VEØEJNÉ SPRÁVÌ Šárka Brychtová, Josef Duplinský Ústav veøejné správy a práva, FES, Univerzita Pardubice Abstract Primary way out for research analyses of positions of inhabitans

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

PØEHLED VYBRANÉ LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V DUBNU 2004

PØEHLED VYBRANÉ LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V DUBNU 2004 Obsah Podnikání na kapitálovém trhu Kolektivní investování Dluhopisy Novela ivnostenského zákona Vybrané mezinárodní smlouvy Novì publikovaná judikatura Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

ROZSUDEK. takto: Odùvodnìn

ROZSUDEK. takto: Odùvodnìn 11 03 ~cf,+t 5 Ca 148/2006-35 c :ská REPUBLlKA, JMENEM ROZSUDEK REPUBLIKY Mìstský soud v Praze rozhodl v senátì složeném z pøedsedkynì JUDr. Evy Pechové a soudcù Mgr. Aleny Krýlové a Mgr. Jaromíra Sklenáøe

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internetová komunikace Internet Internetová komunikace

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více