Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový rozpoèet mìsta Ostravy. Tento materiál slouží jako podklad pro tvorbu rozpoètu mìsta. V našich požadavcích na pøíští rok je opìt na prvním místì rekonstrukce chodníkù na ulici ÈSA. Kromì této akce je zaøazena celá øada oprav a rekonstrukcí dalších komunikací nebo tøeba projekt modernizace kulturního domu (výmìna dveøí, elektro-instalace, apod.) 9/ MichalFest pøivítal témìø šest stovek návštìvníkù Oprava památníku obìtem 1. svìtové války V prùbìhu letních mìsícù probìhla oprava památníku umístìného pøed katolickým kostelem. Na opravu získaly Michálkovice dotaci Statutárního mìsta Ostravy. Oprava již byla akutní, nebo pøi zcela neodborném zásahu, provedeném v minulosti byly povrchy kamene natøeny naprosto nevhodnou fasádní barvou, což zpùsobovalo kondenzaci par a narušování pojivových složek kamene. Docházelo tak nevratnému poškození památníku. Michálkoviètí hasièi budou zajiš ovat prevenci na Baníku Na základì žádosti FC Baník Ostrava uzavøel mìstský obvod dohodu s tímto klubem, jejímž pøedmìtem je zabezpeèování požární prevence na ligových utkáních tohoto klubu, a to v pøípadì, že hasièi nebudou plnit své úkoly, vyplývající ze zákona o požární ochranì. Dohoda byla uzavøena na tøi úvodní utkání a v pøípadì, že obìma stranám bude vyhovovat, mùže být prodloužena na celou sezónu. Mìstský obvod tak získá další zdroj pro financování potøeb hasièské jednotky. Pokraèování na str. 2 Michálkovice mají za sebou první roèník multižánrového hudebního festivalu MichalFest. V pátek 5. èervence 2013 se v nádherném industriálním areálu NKP Dùl Michal setkalo sedmnáct kapel s nìkolika stovkami divákù, aby si všichni spoleènì užili patnáctihodinového maratónu skvìlé muziky a vynikající zábavy. Michalfest odstartoval krátce pøed polednem a prvním vystupujícím pøihlíželo pouze nìkolik desítek divákù, v prùbìhu odpoledne se však areál zaèal naplòovat a kolem páté odpolední bylo možno napoèítat témìø šest stovek divákù. V té chvíli organizátorùm spadl kámen ze srdce, nebo bylo jasné, že jejich nìkolikamìsíèní práce nebyla zbyteèná, protože co by to byl za festival, kdyby nedorazili lidé zvìdaví na výkony umìlcù. Festival se odehrával na dvou pódiích, nazvaných v souladu s duchem areálu jako Hajcman stejdž a Štajger stejdž, na nichž se vystøídalo v prùbìhu dne, jak již bylo uvedeno výše, 17 hudebníkù èi hudebních skupin. Line-up festivalu byl vytvoøen tak, aby diváci nezažili monotónnost. Støídaly se tak jednotlivé žánry. V programu festivalu nechybìli ti, kteøí jsou populární v celé zemi, jako tøeba písnièkáø Pavel Dobeš, kapela Mòága a Ždorp èi skupina Úspìch. Vedle nich byly zaøazeny kvalitní kapely mající koøeny v Os- travì èi blízkém regionu, vystupující na prestižních hudebních festivalech, mnohdy ocenìné tituly z nejrùznìjších hudebních pøehlídek. Ani jedna kapela nezklamala a každá pøinesla nìco osobitého a dokázala svým zpùsobem oslovit návštìvníky festivalu. Monty se svým okouzlujícím hlasem, Bandaband se svou nezamìnitelnou show v kostýmech, Marow probouzející svým hudebním výkonem rytmus v tìle, Kazachstán se svou artrockovou expresivitou, Retro Jokers se svým živým rock'n'rollem, stejnì jako všichni další dokázali rozproudit všechny návštìvníky. Nejvìtší hvìzdy pak diváky zcela nadchly a mohli jsme sledovat jak za spokojeného vrtìní svými tìly v rytmu hudby prozpìvují známé texty Mòágy èi Pavla Dobeše. Dobrou náladu nepokazil ani déš, který pøišel pøed desátou veèer. Malý zádrhel v podobì vypálení generátoru v dùsledku deštì pøerušil koncert jediné zahranièní úèastnice Simony Martausové doprovázené skupinou KebUp Band, což byla velká škoda, protože prvních pár písní jejich koncertu všechny pøítomné nadchlo. Pøítomní muzikanti však dokázali zabavit publikum improvizovaným unplugged koncertem do té doby, než se díky rychlé pomoci pracovníkù NKP Dùl Pokraèování na str. 2

2 2/2013 MichalFest pøivítal témìø šest stovek návštìvníkù Pokraèování ze str. 1 Michal podaøilo zajistit náhradní pøipojení elektøiny. Pak již mohly zbývající kapely odehrát své koncerty. Souèástí festivalu byl také nádherný ohòostroj, který byl spuštìn krátce pøed dvaadvacátou hodinou. Pøijít s novým hudebním festivalem není jednoduché a zdaleka není zaruèeno, že se taková akce chytí, nebo v dnešní dobì je nabídka obdobných aktivit pomìrnì pestrá. Šest stovek návštìvníkù prvního roèníku je tak možno považovat za úspìch a vytváøí souèasnì pøedpoklad, aby festivalová historie tohoto èerstvì zrozeného dítìte neskonèila již v kojeneckém vìku. Vzhledem k výše uvedenému pevnì vìøíme, že se festival stane trvalou událostí nejen Ostravského kulturního kalendáøe. Velký dík patøí vedení a pracovníkùm NKP Dùl Michal za to, že pøijali nabídku spolupráce pøi AKTUALITY z mìstského obvodu Pokraèování ze str. 1 Mìstský obvod poøídil fotopast Mìstský obvod se rozhodl poøídit fotopast a posléze poskytnout toto zaøízení Mìstské policii Ostrava. Zaøízení bude napojeno na informaèní systém MP Ostrava a mùže být umís ováno na rùzných rizikových místech obce (nežádoucí vstupy na pozemek, místa ohrožená krádežemi, èerné skládky, apod.). Strážníci MP Ostrava budou moci aktuálnì vyhodnocovat poøízené snímky a ihned reagovat na protizákonné chování. Høištì na hasièské zbrojnici V srpnu bylo ukonèeno výbìrové øízení na zhotovitele víceúèelového høištì v areálu hasièské zbrojnice, na které získal mìstský obvod finanèní prostøedky ve výši témìø 1,2 mil. Kè v rámci mimoøádného dotaèního øízení mìsta Ostravy v loòském roce. Žádost o vyèlenìní stok Mìstský obvod požádal mìsto, které má dle Statutu mìsta Ostravy kompetence v oblasti odvádìní odpadních vod, o vyèlenìní stok v rámci výstavby plošné kanalizace v Michálkovicích. Jedná se o vyèlenìní dvou stok tak, aby mohly být realizovány samostatnì. Jedna z nich je potøebná pro rekonstrukci hasièské zbrojnice a druhá pro øešení nevyhovující situace na hranicích našeho obvodu se Slezskou Ostravou (ulice Sládeèkova a okolí). Ostrava evropské mìsto sportu Michálkovice zaslaly žádost o dotaci v rámci dotaèního øízení Ostrava evropské mìsto sportu. Žádáme o finance na projekt Sportovní den pro všechny, který by byl plný zábavných a sportovních aktivit pro celou rodinu. Nyní nezbývá než èekat, zda bude náš projekt podpoøen. Rozšíøení ploch se zákazem konzumace alkoholu Starosta zpracovává návrh na rozšíøení veøejných ploch, na nichž bude zakázáno konzumovat alkoholické nápoje. Dosavadní vymezení ploch lze považovat za nedostateèné, nebo nezahrnuje všechny hlavní komunikace v Michálkovicích ani komunikace, po kterých chodí dìti do školy. Návrh nové úpravy bude projednán zastupitelstvem a posléze pøedložen k rozhodnutí zastupitelstvu mìsta. Redakce poøádání MichalFestu a areál na tuto akci skvìle pøipravili. Obrovské podìkování patøí všem, kteøí festival podpoøili dotacemi a finanèními dary, nebo bez jejich podpory by nebylo možno takovou akci uspoøádat. Nejvýznamnìjším podporovatelem akce byl Jiøí Tumakov, jehož finanèní podpora pro festival byla klíèová. Významnì pøispìli i další dárci, zejména Z+M servis spol. s.r.o., Profi Plan s.r.o., Smart painting s.r.o., Jankostav, s.r.o., Rostislav Mitrus èi GRATTIS spol. s r.o. Na realizaci akce získal mìstský obvod rovnìž dotaci Statutárního mìsta Ostravy a pøíspìvek Nadace Landek Ostrava. Nezanedbatelná byla rovnìž finanèní èi vìcná (napø. mediální) podpora všech dalších subjektù (viz níže uvedený rámeèek). V neposlední øadì je nutno pøipomenout také ty, kteøí festival podpoøili svou prací. Jedná se zejména o èleny pøípravného týmu, kteøí pøípravì festivalu vìnovali nemalou èást svého volného èasu v letošním roce. Tento pøípravný tým byl tvoøen Jirkou Zahutou, Jirkou Tumakovem, Pavlem Piatkovským, Dášou Illichmannovou, Danem Fojtíkem, Simonou Fojtíkovou, Martinem Juroškou a Michalem Rekem. Do organizace se na místì samotném zapojil organizaèní tým èítající na tøi desítky dalších dobrovolných pracovníkù, kteøí zajiš- ovali nejrùznìjší potøebné úkoly. Podìkování patøí také školní jídelnì, která pøipravila gulášek pro vystupující a panu Rudovi Juroškovi za jeho vynikající domácí sádlo se škvarkama, po kterém se všichni v zázemí mohli utlouct. Ti všichni pøispìli k tomu, že se mohli dobøe pobavit diváci, že kapely byly s festivalem spokojené, že v zázemí byla pohodová atmosféra, a že, jak pevnì doufám, se již všichni tìší na pøíští roèník našeho michálkovického hudebního festivalu MichalFest! Martin Juroška Dìkujeme partnerùm MichalFestu NKP Dùl Michal; Jiøí Tumakov s.r.o.; Statutární mìsto Ostrava; Nadace Landek Ostrava; Z+M servis spol. s.r.o.; Profi Plan s.r.o.; Smart painting s.r.o.; Jankostav, s.r.o.; Rostislav Mitrus; PROGRAM - MISE MÉDIA, s.r.o.; RENGL, s.r.o.; Moravskoslezský deník; GRATTIS spol. s r.o.; JOHNNY SERVIS s.r.o.; Èeská spoøitelna, a.s.; Leszek Chodura; Dagmar Košmidrová; Vladimír Kozel; Tomáš Tchuø - autofolie Celsia, s.r.o.; Zdenìk Švùb; EKO- FAS, s.r.o.; Libor Wilczek; Stanislav Kadluba; Antonín Èada ORIO; Radegast, Kofola. MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - mìsíèník Vydavatel: Statutární mìsto Ostrava, mìstský obvod Michálkovice, Ès. armády 106, tel , IÈO: /16 Redaktor: Ing. Jiøí Kašpárek Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek, M. Poloková, Ing. M. Juroška, Ph.D., I. Timková, Bc. R. Ivanský, R. Holec, F. Bolfík, Ing. V. Kozel, Mgr. T. Mikulská. Inzerce - telefon: , Technická redakce a zlom: firma GRASA, Violina 4, telefon: , Tisk: Moravapress, s.r.o. Ostrava Redakèní rada si vyhrazuje textovou úpravu pøíspìvkù. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Obsah nìkterých pøíspìvkù se nemusí shodovat s názory vydavatele. Tisk povolen pod znaèkou MK ÈR E Uzávìrka pøíštího èísla: /

3 INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU Za dobu od uzávìrky minulého èísla Michálkovického zpravodaje se rada mìstského obvodu sešla na ètyøech øádných a dvou mimoøádných zasedáních. Na nich mimo jiné projednala následující záležitosti: Schválila umístìní dopravních zrcadel na køižovatce ulic Skøivanèí Gogolova, na køižovatce ulic Bláhova Petøvaldská a na ulici Na Vìtérce. Schválila stanovisko mìstského obvodu Michálkovice k možnostem regulace loterií. Souhlasila s uzavøením smlouvy o pronájmu techniky na festival MichalFest se spoleèností JOHNNY SERVIS. Rozhodla o pøidìlení veøejné zakázky a uzavøení smlouvy o dílo na projekt Renovace památníku obìtem I. svìtové války s fyzickou osobou Martin Bocek, Vendrynì. Schválila písemnou výzvu k podání nabídek k veøejné zakázce na stavbu Oprava komunikace ul. Èihalíkova a jmenovala komisi pro vyhodnocení nejvhodnìjší nabídky. 3 / Schválila písemnou výzvu k podání nabídek k veøejné zakázce na stavbu Rekonstrukce komunikace Na Vìtérce a jmenovala komisi pro vyhodnocení nejvhodnìjší nabídky. Schválila písemnou výzvu k podání nabídek k veøejné zakázce na stavbu Oprava komunikace ul. Charvátova a jmenovala komisi pro vyhodnocení nejvhodnìjší nabídky. Seznámila se a projednala výsledky konkursního øízení na obsazení místa øeditele Základní školy U Køíže 28. Na jejich základì jmenovala do funkce øeditele ZŠ Mgr. Jiøího Slepièku, a to s úèinností od 1. srpna Schválila písemnou výzvu k podání nabídek k veøejné zakázce na stavbu Zateplení èásti bytového domu èp. 577 na ul. Bláhova è.3 a jmenovala komisi pro Bydlení v bytech RPG V èervnu minulého roku jsme vás, vážení spoluobèané, informovali o ukonèeném spoleèném jednání vedení mìstského obvodu Michálkovice se zástupci spoleènosti RPG byty, v rámci kterého bylo podepsáno memorandum o vzájemné souèinnosti a spolupráci pøi zajiš ování bytových potøeb pro obèany mìstského obvodu Ostrava Michálkovice. Byly domluveny varianty bydlení, jako je standardní, sociální a za spolupráce nájemce pøi zvelebování bytu. Dále byly dohodnuty základní podmínky pro získání konkrétního bytu od RPG byty na území Michálkovic a konkrétní postupy pøi realizaci pøidìlování volných bytù. Hlavní myšlenkou této spolupráce je uspokojit za pøijatelných podmínek další èást obèanù, kteøí z rùzných dùvodù potøebují øešit svoji bytovou situaci a pøitom chtìjí zùstat i nadále v našem obvodì. Pøehled o uvolnìných bytech dostává od jejich majitele, tedy od spoleènosti RPG byty, pracovnice ÚMOb Michákovice paní Dagmar Škrobánková (tel.: ), která zájemcùm poskytne bližší informace. Je škoda, že možnost získat takto byt, za pøijatelných podmínek, které plynou z podepsaného memoranda, není dosud obèany dostateènì využívána. Všeobecnì platí, že každý majitel bytu pronajímá nebo prodává svùj majetek podle svého uvážení tak, aby to bylo pro nìj ekonomicky výhodné. Mìstský obvod, na základì platných zákonù, nemá jakoukoliv možnost soukromému majiteli domu cokoliv naøídit, popøípadì zakázat pronajmout byt komukoliv. Jinak tomu není ani u bytù ve vlastnictví RPG. Je proto èásteèným úspìchem to, že spoleèné jednání mezi RPG a naším mìstským obvodem vedlo v oblasti pronájmu ke konkrétnímu výsledku. Bylo by proto dobré, kdyby obèané využili této možnosti a informace o ní šíøili dále. Je to jedna z cest, jak pomoci lidem, kteøí by rádi samostatnì bydleli. Souèasnì tak mùžeme ovlivnit to, aby naše okolí netvoøily neobsazené èi vybydlené bytové domy, popøípadì aby tyto byty nebyly nìkdy obsazovány nájemníky, kteøí nedbají základních principù lidského soužití. Vladimír Kozel vyhodnocení nejvhodnìjší nabídky. Seznámila se se Zprávou o výsledku hodnocení pøimìøenosti a úèinnosti systému finanèní kontroly mìstského obvodu v roce 2013 a schválila návrh opatøení k odstranìní zjištìných nedostatkù. Schválila podání pøihlášky na poskytnutí úèelové dotace v rámci projektu Ostrava Evropské mìsto sportu 2014 na realizaci projektu Sportovní den pro všechny. Schválila organizaèní zabezpeèení cyklu divadelních pøedstavení Divadlo u stolu. Rozhodla o pøidìlení veøejných zakázek na stavby Oprava komunikace ul. Èihalíkova, Rekonstrukce komunikace Na Vìtérce, Oprava komunikace ul. Chleborádova, Oprava komunikace ul. Kurnického a Oprava komunikace ul. Holandská spoleènosti SWIETELSKY Stavební s.r.o. Rozhodla o pøidìlení veøejných zakázek na stavby Oprava komunikace ul.tvrdého a Oprava komunikace ul. Vrublova spoleènosti JANKOSTAV, s.r.o. Schválila smlouvu o výpùjèce prostøedkù výpoèetní techniky mezi ÈR Ministerstvem práce a sociálních vìcí a SMO Mìstským obvodem Michálkovice. Jiøí Kašpárek JUDr. Pavel Božek tajemníkem Na základì výsledkù výbìrového øízení byl s úèinností ode dne 24. èervna 2013 jmenován tajemníkem Úøadu mìstského obvodu Michálkovice JUDr. Pavel Božek (*1975). Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy Praha. Zamìstnancem statutárního mìsta Ostravy je od roku 2002, kde v rámci Magistrátu mìsta Ostravy jako právník prošel nìkolika odbornými agendami, a to zejména pøestupkovou, státoobèanskou, matrièní a stavebnì správní. (red) Pozvání na zasedání zastupitelstva Dne 25. záøí 2013 v hodin se v zasedací místnosti michálkovické radnice uskuteèní zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Michálkovice. Zastupitelstvo bude projednávat mimo jiné zásady pro poskytování dotací z rozpoètu Michálkovic na pøíští rok, vyhodnocení dosavadního hospodaøení mìstského obvodu podle schváleného rozpoètu, vyhodnocení projektu MichalFest 2013 a návrh na rozšíøení oblastí se zákazem konzumace alkoholu na veøejných prostranstvích. Lze pøedpokládat, že ke schválení budou pøedloženy rovnìž žádosti mìstského obvodu o poskytnutí dotací. Jménem zastupitelstva srdeènì zvu všechny obèany. Martin Juroška, starosta

4 MICHÁLKOVICKÉ LÉTO - léto pro dìti a baví se i dospìlí Stalo se již tradicí, že každou prázdninovou støedu se v dobì od 15,00 do 17,00 hodin vìnuje jedna z místních organizací našim dìtem. Pøiznám se, že v dobì vzniku této myšlenky jsem nedoufala v úspìch této akce. Myslela jsem, že pecivály od poèítaèù pøece nikdo ven nedostane. Opak je však pravdou. Vždy se najde nìkolik dìtí, které program místních organizací pøiláká. Mnohdy pøicházejí také rodièe, kteøí místo, aby si od dìtí odpoèinuli, tak jsou sami zvìdaví, co je pro jejich ratolesti pøipraveno. Poprvé se letos se svým programem pøedstavil Dùl Michal a modeláøský klub MIKY, kteøí nejprve pøedvedli jízdu modelù autíèek, a potom následovala prohlídka Národní kulturní památ- ZŠ U Køíže má nového øeditele Autoøi fotografií: František Bolfík a Dagmar Illichmannová ky Dolu Michal, kde dìti dostaly stejnì jako havíøi svaèinu v podobì chleba se sádlem, která ovšem více chutnala rodièùm než dìtem. Nebudu vám dále vyprávìt, jak se dìti bavily všechny ty prázdninové støedy, ale chtìla bych tímto podìkovat, za finanèní podporu Mìstu Ostrava a za skvìlý program, který pøipravili Dùl Michal a modeláøský klub MIKY, turistický oddíl Placatý kámen, Sdružení zdravotnì postižených - Klub rybáøù Michálkovice, FC Slavia Michálkovice, Sbor dobrovolných hasièù Michálkovice a pracovníci kulturní komise Mìstského obvodu Michálkovice. Po letech lze øíci, že tato nenásilná prezentace slouží také jako nábor nových èlenù do všech tìchto místních organizací. Za kulturní komisi Dagmar Illichmannová Michálkovický tajuplný les aneb S èerty nejsou žerty Do nového školního roku nastupuje naše základní škola s novým øeditelem. Na základì výsledkù výbìrového øízení jím byl jmenován pan Mgr. Jiøí Slepièka. Pan Slepièka má dlouholeté profesní zkušenosti. V roli uèitele prošel základními i støedními školami, nejdéle uèil na víceletém gymnáziu. Poslední léta pùsobil jako školní inspektor Èeské školní inspekce, což mu umožnilo dùkladnì se seznámit s problematikou regionálního školství. Pan øeditel bydlí v Ostravì-Hrabové a mùže se opøít o pevné rodinné zázemí. Manželka vyuèuje na základní umìlecké škole, oba synové jsou studenty Ostravské univerzity. Redakce Michálkovického zpravodaje požádala nového øeditele školy o rozhovor: Co vás pøimìlo k tomu, že jste se ucházel o pozici øeditele na naší škole? Mí bývalí žáci se mne èasto dotazovali, jestli jsem ještì u inspekce, protože mne mìli v pamìti pøedevším jako uèitele èeského jazyka a dìjepisu. Po mnohaletém pùsobení u Èeské školní inspekce jsem skuteènì zaèal uvažovat o návratu do živého školství. Vzhledem ke svým zkušenostem jsem volil cestu konkurzního øízení na funkci øeditele školy, ke které mám myslím dobré pøedpoklady. Michálkovická škola mne zaujala nejen polohou v klidném místì, ale hlavnì tím, že je to bìžná škola v malém mìstském obvodu, který školu trvale podporuje a bude mít zájem na jejím dalším rozvoji. Jaké jsou vaše pøedstavy èi cíle pøi øízení naší školy? Do funkce jsem nastoupil od 1. srpna, první pøedstavy jsem již konfrontoval s bìžnou realitou, vèetnì té finanèní. Nicménì základním cílem zùstává zajištìní kvalitního vzdìlávání pro žáky našeho mìstského obvodu. Chtìl bych, aby žáci chodili do školy rádi, nalezli v ní výborné vyuèující, kteøí se jim budou vìnovat nejen v rámci bìžné výuky, ale i mimo ni, tøeba v rámci zájmového vzdìlávání. Nabídku kroužkù pøipravujeme. Jak se tìšíte na ženský kolektiv? To, že muži-uèitelé ve školách chybìjí, je všeobecnì známá vìc. Není ale všem dnùm konec, nìjaký šikovný uèitel se èasem objeví. Práce s ženským kolektivem má svá specifika, ale povinnosti si nakonec musejí plnit všichni stejnì. Tìším se a vìøím v dobrou spolupráci. Taky jste si všimli, že se prázdniny neúprosnì skonèily? Nakupujete dìtem do školy nové pomùcky a øíkáte si, jak se èas žene stále rychleji dopøedu? Tak zpomalte a pøijïte se s námi vrátit èasem do pohádky. Na sobotu 7. záøí 2013 je pro dìti pøipraven tajuplný les, kde,,s èerty nejsou žerty. Zaèínáme v 9:30 v prostorách restaurace U Hada a pokraèujeme putováním v lese, kde na dìti èeká jedenáct stanoviš s pohádkovými postavami: Dorota Máchalová, kníže, princezny a nebudou chybìt Petr a èerti. Dìti budou s pohádkovými bytostmi plnit úkoly a ty šikovné si odnesou sladkou odmìnu. Po- slední soutìžní kartièku vydáme v 11:30 hod. Vstupné je zdarma. Poøadatelem tajuplného lesa je kulturní komise mìstského obvodu Michálkovice a celý den probìhne v režii Bc. Jany Zetkové. Pøijïte si s námi prodloužit prázdniny a zatoulat se do pohádky. A. Podrygalová Zrakovì postižení kuželkáøi 12. kvìtna nám skonèila sportovní sezona roku 2012/2013, kdy jsme se zúèastnili mistrovství Èeské republiky. Anna Paulusová získala bronzovou medaili ve své kategorii s poètem 669 bodù. Byla nominována na mistrovství Evropy, které se konalo v srbském lázeòském mìsteèku Apatín. S èíslem 651 postoupila do finále a skonèila jako sedmá 1278 poraženými kuželkami. Jako vloni, tak i letos jsme se zúèastnili nìkolika turnajù jak doma, tak i na Slovensku, v Nitøe, Košicích a Trnavì, doma to bylo v Ratíškovicích, Blansku, Praze èi v Rokycanech. Novou sezonu jsme zaèali Moravsko-slezským turnajem, který se konal v èervnu v Brnì. 24. srpna plánujeme již 19. roèník turnaje Michálkovická kuželka. Zdenìk Paulus 4 /

5 AKCE V MICHÁLKOVICÍCH KULTURNÍ DÙM l Telefon Každé pondìlí a støeda od hodin Cvièení žen (Vstupné 70,- Kè se platí na místì) Každá støeda od hodin Zumba s Žanèou (Vstupné 60,- Kè se platí na místì) The best of aneb Deset rokù variotù Pøedstavení Pøíležitostného ochotnického souboru Rychvald. Veselé ohlédnutí za historií jednoho ochotnického hereckého souboru. Vstupné 50,- Kè Michálkovické vinobraní 2013 zábavný veèer u dobrého vína a cimbálovky. Vstupné 40,- Kè Legenda o hadím králi a zakletých princeznách Repríza divadelního pøedstavení michálkovických ochotníkù. Pohádka nejen pro dìti. Vstupné 40,- Kè, dìti 20,- Kè Ander z Košíc Programová novinka svérázného lidového vypravìèe. Pøedprodej v Kulturním domì Michálkovice. Vstupné 90,- Kè v pøedprodeji, 130,- Kè na místì. SDH MICHÁLKOVICE Paralelní útoky - soutìž mladých hasièù v požárním útoku Michálkovická trojka - soutìž tøíèlenných týmù v požárním útoku v maskách, soutìže se mohou zúèastnit i nehasièi ROZLOUÈILI JSME SE Dnes píšeme slova nejtìžší, kdy s bolestí v srdci oznamujeme všem pøíbuzným, pøátelùm a známým, že nás dne 21. èervence 2013 navždy opustila ve vìku nedožitých 83 let naše milovaná maminka, babièka, prababièka a teta, paní VÌRA RICHTEROVÁ Zarmoucená rodina VZPOMÍNÁME Dne 16. srpna 2013 vzpomínáme druhé výroèí úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka, tchána, dìdeèka, bratra, švagra a strýce pana LUBOMÍRA MACHÁTA Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka a synové s rodinami. Dne 9. záøí 2013 vzpomínáme druhé výroèí úmrtí naší milované manželky, maminky, babièky, tchynì, sestry, a tety, paní LJUBY OTISKOVÉ Kdo jste ji znali, vzpomeòte s námi. Nikdy nezapomene manžel, dcery s rodinami a bratr. Vzpomínám na své rodièe HILDU BARTOŠOVOU, která zemøela , a FRANTIŠKA BARTOŠE, který zemøel Dcera Dana a vnuk Aleš s rodinou KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Dopravní znaèky místo princezen v pohádkách Petra Stolièného - ètení pohádek v rámci Týdne mobility Pod Piastowskou vìží - návštìva Èeského i Polského Tìšína, prohlídka tiskárny Finidr a posezení v kavárnì Avion v rámci Klubu Generace Sbírka plná Babièek - beseda se sbìratelem Babièky Boženy Nìmcové Týden knihoven - hry, soutìže, kvízy pro dìti v pùjèovních hodinách Køest III. dílu Kapitol z historie Michálkovic Ing. J. Kašpárka - v rámci Týdne knihoven Do konce záøí - Sklenìná paráda z Vizovic - výstava sklenìných drobností manželù Obšívaèových Do konce záøí - Svatby objektivem umìlce - výstava fotografií Michala Szydlowského Do konce záøí - Ještì jednou èarovìníky - výstava fotografií z návštìvy zahrady Jana Slámy Do konce záøí - Jièínský notýsek - Manka, Rumcajs, Cipísek - výtvarná pohádková soutìž pro dìti Do konce záøí - Záøí prozáøí Svìtluška -podpoøte nevidomé v rámci celostátní akce Do konce øíjna - Jièín - mìsto pohádky - výstava fotografií známého èeského mìsta Do konce roku - Lékárny v èase Jaroslavy Hoøanské - výstava fotografií historických lékáren, receptù a zajímavostí ze sbírek šéfredaktorky Èasopisu èeských lékárníkù DÙL MICHAL Každý ètvrtek od do hodin a od do hodin Výtvarná dílna pro všechny, pod vedením uèitele Oldøicha Pelikána Vernisáž výstavy fotografií s industriální tématikou a pøedevším Dolem Michal. V rámci vernisáže vystoupí skupina Blues n Bass Projížïka historickým trolejbusem k Dolu Michal u pøíležitosti Dne evropského dìdictví. Prohlídky Dolu Michal budou za snížené vstupné První závod RC automobilù øízených rádiem o názvu Havíøský pohár Ples Ostravské univerzity v areálu dolu. Po celý mìsíc nabízíme edukaèní program urèený pro dìti prvního stupnì základních škol, nebo pro pøedškolní dìti s názvem Po stopách havíøe s permoníkem Michalem. Program je vhodný i pro rodièe s dìtmi. Na edukaèní program doporuèujeme zájemcùm se pøihlásit em, nebo telefonicky. FC SLAVIA Starší žáci Michálkovice - FC Odra Petøkovice Mladší žáci Michálkovice - FC Odra Petøkovice Dorost Michálkovice - Slavoj Rychvald Starší žáci Michálkovice - SK Šenov Mladší žáci Michálkovice - SK Šenov Muži Michálkovice - Hrušov Dorost Michálkovice - Markvartovice Starší žáci Michálkovice - TJ Vítkovice - Svinov Mladší žáci Michálkovice - TJ Vítkovice - Svinov Muži Michálkovice - Hlubina B Dorost Michálkovice - Slovan Ostrava Muži Michálkovice - Tøebovice B ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA! Bližší informace ve vývìsních skøíòkách, na plakátech, na a na webových stránkách poøadatelù 5 /

6 KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Milí ètenáøi, léto je èas výletù a my jsme vás již minule zvaly na dva zajímavé výlety. Fotografie a informace z návštìvy zahrady èarovìníkù Jana Slámy Vám poskytneme až v pøíštím èísle, a pro ty, kteøí do Hrabové nemohli nebo nechtìli jet, bude v knihovnì k dispozici výstavka fotografií. Další pozvánka se týká výletu klubu Generace do Èeského a Polského Tìšína, který se koná ve støedu 18. záøí. Prohlédneme si tiskárnu FINIDR, obì tìšínská námìstí a zájemci vystoupají na Piastowskou vìž. Kolegynì z èeskotìšínské knihovny nás pozvaly na návštìvu literární kavárny Avion Noiva. Podaøilo se jim obnovit tradici prvorepublikové kavárny s dobrou kávou a pøíjemnou obsluhou, dnes navíc s bohatými kulturními aktivitami. Evropský týden mobility od vybavíte svítícího brouèka, máte pravdu, ale tentokrát nepùjde jen o nìj. Spoleènì podpoøíme celostátní organizaci Svìtluška, která se vìnuje nevidomým obèanùm. Bìhem záøí si u nás budete moci vybrat propagaèní pøedmìty této organizace a pøispìt tak tìm, kteøí to potøebují. Od 1. øíjna, pouze jeden mìsíc, budou v knihovnì k prohlédnutí nádherné meditaèní obrazy ostravské výtvarnice Sylvy Èeslarové. Malíøka každoroènì vydává také kalendáøe. Zveme vás Každoroènì pro vás v Týdnu knihoven (letos probìhne od záøí nám poslouží k tomu, abychom dìtem pøiblížily pohádky Petra Stolièného. Místo princezen, strašidel, èarodìjù v nich jsou hlavními hrdiny dopravní znaèky. Že takové pohádky neznáte? Pøijïte si je s dìtmi poslechnout! Na støedu 25. záøí v jsme pozvali na besedu pana Jaroslava Kreibicha, který k nám zavítá až z východních Èech. Pan Kreibich je znalec spisovatelky Boženy Nìmcové, a o jejím životì ví snad vše. Navíc sbírá všechna vydání její nejzásadnìjší a nejslavnìjší knihy Babièka. Pokud se chcete zúèastnit poutavého vyprávìní a dozvìdìt se, kolik a jakých Babièek pan Kreibich vlastnì má, urèitì se zastavte. Výstavy Jistì každý z vás chodí do nìjaké lékárny. Dnes jsou témìø 6 / všechny moderní, ale pøece jen se sem tam najde taková, kde se zastavil èas a tehdy pookøeje každý milovník krásných starých vìcí. Jaroslava Hoøanská, šéfredaktorka Èasopisu èeských lékárníkù, pøipravila výstavu Vùnì apatyky. Uvidíte historické fotografie, recepty a rùzné jiné zajímavosti z tohoto oboru. Kochat se mùžete již od záøí. Každoroènì se na zaèátku školního roku koná v Jièínì nìkolikadenní festival Jièín-mìsto pohádek. Protože Jièín je daleko a málokdo z nás má možnost se na festival rozjet, udìláme si pohádkové dny pøímo v naší knihovnì. Budete si moci prohlédnout fotografie tohoto krásného východoèeského mìsta a dìti se mohou zúèastnit pohádkové soutìže a ètení pohádek o slavném loupežníku Rumcajsovi. Od 2. do 16. záøí pøijïte na akci Jièín v Michálkovicích! Máte rádi fotografie? Zjistit, jak vidí svatby profesionální fotograf, mùžete u nás v knihovnì do konce záøí. Pøedstavujeme Michala Szydlowskeho. Pokud si pøi slovì svìtluška záøí do 5. øíjna) máme nìjaké pøekvapení. Tentokrát to bude køest, ale ne jen tak ledajaký! Budeme køtít knihu - lépe øeèeno tøetí díl knihy: Kapitoly z historie Michálkovic. Ing. Jiøího Kašpárka všichni znáte nejen jako èlena Rady obce, šéfredaktora Michálkovického zpravodaje, kronikáøe, neúnavného propagátora historie obce, prùvodce oblíbených vycházek Ke slavnostnímu køtu nové knihy se sejdeme ve støedu 2. øíjna v 17 hodin. Mladá ostravská autorka Nela Rywiková (* 1979, pracovala jako restaurátorka a konzervátorka, dnes žije a pracuje v Ostravì, kde momentálnì píše povídkovou knihu o lidech z Beskydska) vydala v nakladatelství Host svoji prvotinu Dùm èíslo 6. Knihu máme v naší knihovnì, líbila se nejen nám, ale i kritikùm. Neváhaly jsme a s autorkou jsme domluvily besedu na støedu 16. øíjna v Pokud jste fandové èeského románu s detektivní zápletkou, rozhodnì si besedu nenechte ujít. Na závìr pro vás máme další øíjnovou upoutávku: Koncem øíjna plánujeme besedu s Karlem Kostkou, který používá autorský pseudonym Cubeca. Je majitelem soukromé školy ve Vsetínì, pøednáší èasto v cizinì, píše knihy a ještì stihne i malovat obrazy. IQ s hodnotou 206 jej øadí mezi nejchytøejší obyvatele ÈR, jeho další vlastností je skromnost. Pokud si pøejete poznat tohoto zajímavého a všestranného èlovìka, pøijïte k nám na besedu. V knihovnì si mùžete vypùjèit nìkteré z knih tohoto autora. Hezký zbytek léta a tìšíme se na Vás. Vaše knihovnice: Ivana Timková Marie Kryštofová

7 V kvìtnu jste jistì zaznamenali avizovaný postup všech našich kategorií do krajského kola v požárním sportu. Tak jako vloni se ve vysoké konkurenci nedaøilo a prakticky všechny naše týmy skonèily støíbrné. Jedinému družstvu se podaøilo opìt postoupit, a to ženám. Ženy reprezentují naše Michálkovice na konci srpna v Mladé Boleslavi na Mistrovství ÈR v požárním sportu. Žáci standardnì mají pøes prázdniny volno, nicménì díky úspìchùm v pøedešlých letech byla našim žákùm opìt nabídnuta možnost zúèastnit se na tøi týdny tábora v Polsku, èehož jsme samozøejmì využili. Aby našim nejmenším nebylo líto, vyjeli zaèátkem prázdnin do polských Warszowic, k našemu družebnímu sboru, na závody, kde si užili domácí dìtskou soutìž. Druhá polovina prázdnin je již ve znamení tréninkù a pøíprav na podzimní èást sezóny. Naše ženy nezahálely a v rámci pøíprav na MÈR se vìnovaly a soutìžím v požárním útoku (družstvo je složeno nejenom z žen, které byly vybrány do republikového družstva). Posbíraly nìkolik prvenství na nìkolika soutìžích. Muži se plnì vìnovali pøípravám na olympiádu, a to na úkor 7 / SHD Michálkovice hodli jsme se této olympiády zúèastnit v tradièních disciplínách v kategorii muži A. Tomuto odvìtví hasièiny se naše mužské družstvo vìnuje asi ètvrtým rokem. V prùbìhu let došlo v družstvu k nìkolika zmìnám a v prùbìhu let se povedlo získat nìkolik cenných trofejí i na samotném Mistrovství ÈR. Kvalifikace a samotná olympiáda byla posvìcena našim sborem a sponzory (K.B.K. fire, s.r.o., aj.), kterým dìkujeme, protože bez takto získaných finanèních prostøedkù bychom se nemohli této velké události zúèastnit. Do Francie bylo na tuto disciplínu vysláno 7 týmù, které se kvalifikovaly na loòském Mistrovství ÈR v klasických disciplínách. My jsme patøili mezi ty nejménì zkušené týmy a nováèjiném, útok CTIF jsme pøedvedli v celkem slušném èase a štafetový èas byl výborný. Po dvou dnech NAŠE PRVNÍ OLYMPIÁDA ka. Nejlepší umístìní zaznamenala naše výprava pøed 8 lety, kdy se èeský tým celkovì umístil v první dvacítce. Ve Francii jsme strávili sedm dní a už první trénink napovìdìl, že to nebudeme mít jednoduché. Na prvním tréninku jsme nasbírali spoustu trestných bodù. Druhý trénink již byl úplnì o nìèem soutìží v požárním útoku. K tréninkùm a soutìžím v požárním útoku jsme se vrátili v polovinì prázdnin, kdy šanci dostali hlavnì nováèci v našich øadách a soutìží se úèastnili hlavnì pro zisk zkušeností do dalších soutìží. Letos se ve francouzském mìsteèku Mulhouse konal již 15. roèník hasièské olympiády. Rozky v olympijském domì. ÈR je obecnì v posledních letech úspìšná celosvìtovì ve všech oblastech hasièského sportu, ale co se týèe tradièních disciplín, zatím žádné z družstev se nedokázalo pøiblížit výsledkùm družstev z Rakouska, Slovinska nebo Nìmectréninkù jsme mìli prostor koncentrovat se na samotný závod a èas poznat místní krajinu, obyvatele a zvyky. Za sebe mohu øíci, že bych se tam kdykoliv vrátil znovu a byla jen škoda, že vše skonèilo po sedmi dnech. Využili jsme volný èas maximálnì - navštívili jsme místní zoo, vyzkoušeli místní jídlo nebo jsme zúèastnili festivalu v ulicích. Po pìti dnech nás èekal den D, kdy jsme chtìli pøedvést, to co jsme se za roky tréninku nauèili. Už tu byl nástup, pøíprava na disciplínu, samotný nástup na stav doprovázen plnou fandící tribunou všech národností (nejvíce jsme zaznamenali asi Slovince). U stavu nás již èekali s pøísnými výrazy mezinárodní rozhodèí. Náš velitel ze sebe vychrlil nauèené základní povely a už nám bìželo 5 minut pøípravy na disciplínu. Jakmile bylo vše pøipraveno, zaujali jsme pøedepsané postavení a již jsme èekali, až dozní základní povel ve francouzštinì. Útok CTIF se nám celkem podaøil, èas pøes 40 sekund se øadil mezi nejlepší z èeských družstev a znamenal by cca 16 pøíèku v celkovém poøadí. Bohužel rozhodèí, tak dlouho hledali, až našli chybièku, která nás stála 5 trestných sekund a odsouvala nás do 3-4 desítky výsledkové listiny. I tento výsledek byl pro nás výborný, znamenal tøetí nejlepší èas èeské výpravy, a pokud by se nám povedlo navázat na tento útok skvìlou štafetou, byli bychom spokojeni. Na štafetu CTIF (8x50 metrù s pøekážkami na nìkterých úsecích) jsme nastupovali bezprostøednì po ukonèení první disciplín s jasným cílem, pøedvést co nejlepší èas. Což se nám nakonec povedlo, èas se øadil mezi cca 15 nejlepších pøedvedených èasù na této olympiádì a pro nás znamenal v celkovém souètu útoku a štafety celkové 26. místo (pøed námi se umístil 20. Vlènov A a 25. Frýdek Místek) z celkového poètu 74 družstev z celého svìta. U tradièních disciplín se poèítá nejenom nejlepší umístìní tøí prvních družstev, ale také celkové poøadí, kdy se rozdìlují zlaté, støíbrné a bronzové medaile po tøetinách celkového poøadí. Bohužel na nás vyšla první støíbrná medaile. Teï nás trestných 5 sekund mrzelo o to víc. Nicménì, kdyby nám nìkdo na zaèátku nabídl tento výsledek, brali bychom ho všemi deseti. Michálkovice si za 26. místo pøivezly domù støíbrnou medaili a vepsali se do statistik hasièských olympiád jako další, kteøí pøedvedli výborný výsledek a pøiblížili se svým èasem rakouským, slovinským a nìmeckým družstvùm. Z Francie si odvážíme spoustu zkušeností a rad, které se budeme snažit využít na dalších trénincích. Na konci záøí nás èeká Mistrovství ÈR v tradièních disciplínách, kde bychom chtìli navázat na tyto èasy. Dìkujeme všem, kteøí nám drželi palce. Rostislav Holec

8 FC SLAVIA Michálkovice Dorost po nepovedeném podzimu sahal po postupu Muži sestoupili do nižší soutìže Když se poèátkem roku zaèalo první mužstvo pøipravovat na tu dùležitìjší èást sezóny, vše bylo podøízeno jedinému cíli - záchranì v okresním pøeboru. 8 / Na zaèátku jarní èásti sezóny 2012/2013 èekalo na trenéry dorostu Slavie, Honza a Kolarovièe, nìkolik složitých úkonù. Michálkovice posílili David Románek, Petr Laštùvka a z Radvanic Jakub Koneèný. Dùležité bylo najít jim to správné místo a to se èasem povedlo. Soutìž, vzhledem k povìtrnostním podmínkám zaèala pozdìji a pøíprava na høišti taky. Bylo to dost poznat v prvním zápase s Klimkovicemi, který naši kluci po obrovské smùle (2x støídání zranìného brankáøe) prohráli. K potìšení všech pøíznivcù to byla na jaøe první a poslední prohra. Pak zaèala neskuteèná šòùra zápasù bez prohry. Podaøilo se nám porazit do té doby suverénní Slovan a dorostenci Slavie ztratili jen dva body za remízu v tvrdém utkání na Hlubinì. Michálkovice se tak staly nejlepším týmem jara a pøedvedenou hrou si získaly i fanoušky, kteøí navštìvovali domácí zápasy v nevídaném poètu. Postupem èasu se vykrystalizovala tato sestava: Sliwka - L. Markovský, Malý, Tumakov, Koneèný -Laštùvka, Botoš, Polok, P. Blažek, M. Šleis - Románek. Z lavièky dostávali pøíležitost Put, Zboøil, Tišler, Kozmon, Horáèek. Støelecky se neskuteènì prosazoval David Románek, kterému staèilo na vstøelení 22 branek pouhých 10 zápasù. Zdatnì mu sekundoval se 16 brankami kapitán Martin Botoš,13 vtøelil Marek Šleis a 11 Patrik Blažek. Moc nám pomohly i jarní posily Kuba Koneèný a Petr Laštùvka. Podìkování za úspìšné jaro však patøí všem, nebo v nìkolika zápasech, které nezaèínaly zrovna š astnì, se prokázal týmový duch. Jinak nemùžeme zapomenout na pomoc paní Radky Zboøilové, Dušana Janírka a Davida Románka s dopravou na zápasy. Bohužel, postup do Krajské soutìže nám unikl o prsa a tak se o dobré výsledky v nové sezónì pokusíme témìø s novým týmem. Sedm hráèù pøechází do kategorie mužù a tak nám nezbývá nic jiného, než zmobilizovat spoleènì všechny síly a v pøípravì zapasovat do týmu nové posily ze žákù i z jiných oddílù. Kádr vypadá nadìjnì a myslím si, že v pøeboru se hráèi opìt neztratí! Ivan Kolaroviè Pøíprava samotná vùbec nevypadala špatnì, zapojili se i navrátilci do týmu, kteøí v pøedcházejících sezónách nedostávali prostor a chtìli se znovu pøedvést. Pøípravná utkání naznaèovala zlepšenou formu a pouze jedna porážka poukazovala na skuteènost, že by se po nevydaøeném podzimu (pouze 7 bodù za 1 výhru a 4 remízy) mohlo koneènì objevit to kýžené svìtýlko na konci tunelu. Samotná porce jarních mistrovských zápasù zaèala famóznì - výhrou nad Ludgeøovicemi - a optimismus v týmu zaèal narùstat. Ale už druhá konfrontace ukázala, jak je fotbal ošidný a následné venkovní utkání jsme prohráli. Nicménì mìla následovat šòùra tøí domácích maèù s celkem hratelnými soupeøi a cíl byl stanoven jasnì - 9 bodù. Pomoci mìlo i slávistické publikum, které po podzimu na tým nezanevøelo a opìt si našlo cestu na michálkovické høištì. Avšak pravý opak se stal pravdou. Co ze skuteènosti, že jsme byli lepší než soupeøi, když jsme nepromìòovali vyložené šance, navíc jsme produkovali pokutové kopy proti nám, dokonce jsme si pøi vší smùle støíleli i vlastní branky. Naopak protivníci využívali fakt, že do èeho kopli, to nám spadlo do brány (nebo jsme si gól dali sami, jak již bylo uvedeno). Kdyby byl fotbal klasifikován jako krasobruslení, tak bychom zjevnì nikdy neprohráli, ponìvadž bychom sbírali body za umìlecký dojem. Jelikož tomu tak není, tak jsme pouze za krásnou hru bez rozhodujících branek neobdrželi nic. A tahle "filosofie" pokraèovala i nadále. Vstøelit gól byla neuvìøitelná komplikace, a pokud už nám tam "nìco spadlo", ihned jsme inkasovali - dá se øíci - z nièeho. A tímto zpùsobem jsme pøišli o body (celkem 5) i v podstatì vyhraných zápasech, kdy jsme absolutnì nezvládli jejich závìry a neudrželi vedení nìkolik desítek vteøin pøed koncem. V soubojích se silnou trojicí jsme nemìli až na utkání s Hlubinou šanci, navíc debakl s Tøebovicemi jsme si zavinili svým pøístupem sami. Takže na oko "krásná a pohledná" hra (jak jsme mnohdy a mnohde slyšeli) pøinášela neplodný fotbal se spoustou zahozených šancí (5-6 šancí na jednu vstøelenou branku je opravdu velký luxus, který jsme si nemohli dovolit). Naše støelecká impotence naopak smìrovala k bodovým ziskùm soupeøù, kteøí mnohdy z minima realizovali maximum. Takže i v návaznosti na skuteènost, že v jarní èásti jsme vybojovali celkem 14 bodù, se nakonec lámal chleba v náš neprospìch a výsledkem byl sestup do nižší soutìže. Pouèení je jasné, fotbal se na krásu nehraje, radìji je tøeba hrát nepìknì, nicménì vyhrát alespoò 1:0. Navíc nás èeká pouze 8 soutìžních utkání v každé polovinì, èili pro návrat musíme ve všech zápasech udìlat maximum, jelikož body budou mít cenu zlata a každý se bude poèítat. Jsem pøesvìdèen, že tým se náležitì z tìchto skuteèností pouèí a po roce nasmìruje opìt své kroky do okresního pøeboru, èili do soutìže, kam michálkovická SLAVIA historicky patøí. Dušan Janírek

9 Indiánská vesnice na hasièárnì Ve dnech 8. a 12. èervence nás v prostorách michálkovické hasièské zbrojnice nav tívil kmen indiánù Michal-el-sol. Byly to michálkovické dìti, které se rozdìlily do ètyø rodù lutí Bizoni, Rudí Vlci, Modøí Sokoli a Zelení Medvìdi. Jednalo se o pøímìstský tábor, který se nesl v duchu indiánù a jejich zpùsobu ivota (5 etap tábora), celý tábor byl motivován hrou,,michachítá. Pro malé indiány byly pøipraveny hry, které rozvíjely jejich bystrost, ostra itost, zvý ení fyzické F O T O F. B O L F Í K Firefest oslavil své první pùlkulatiny Na pùdì michálkovické hasièské zbrojnice se letos ji popáté uskuteènil Firefest Ostrava, hudební festival dramaturgicky zamìøený na bluegrass, folk a country. Na festivalovém pódiu se pøedstavilo celkem devìt vystupujících, kteøí nadchli pøítomné diváky. Mezi stálice festivalu patøí skupina Goodwill Ostrava. Je to kapela, která v loòském roce zvítìzila v celoevropské soutì i kapel na evropském festivalu European World of Bluegrass v Holandsku a jako taková letos vystupovala na festivalu v Nashvillu, který je právem pova ován za Mekku country a western music. Kapela opìt nezklamala a svým vystoupením nadchla v echny milovníky této ji anské hudby. Nezklamaly samozøejmì ani dal í kapely, jako tøeba bluegrassovi Wyrton èi Silent Rain, písnièkáø René Souèek èi známé folkové uskupení Hrnek. Kdy ke skvìlé muzice pøipoèteme i to, e organizátoøi mìli pøipraven zajímavý doprovodný program (konì, malování na oblièej èi skákací hrad pro dìti), není divu, e v ichni ti, kteøí si na li cestu na pátý roèník Firefestu nemuseli vùbec litovat. -mj- kondice, ale hlavnì rozvíjely týmového ducha. Souèástí programu byla realizace sportovních a rukodìlných èinností jako tøeba výroba totemù, postavení indiánské vesnice, výroba èelenek, náhrdelníkù a ko ených váèkù. Bìhem pìti dní se rody vypravily za poznáním do místní knihovny a do ostravské ZOO. Indiánská vesnice byla rovnì nav tívena jízdním oddílem Mìstské policie Ostrava a dìti si jako správní indiáni mohly vyzkou et i jízdu na koni. Na dìti èekalo rovnì opékání párkù, které k táborùm neodmyslitelnì patøí. Nachystány pak byly i dal í atrakce, jako tøeba kolo tìstí, kde si malí indiáni a malé indiánky mohli vytoèit svùj dárek. Na závìr tábora dìti obdr ely odmìny za své výkony a mohly si pochutnat na dortech ve tvaru týpí èi indiánské vesnice. Za úspìch celého táborového týdne patøí podìkování zejména v em, kteøí se dìtem ka dodennì vìnovali: Hlavní vedoucí Petøe Juro kové, oddílovým vedoucím Janì Zetkové, Nikole Tomanové, Rostislavu Holcovi, Mar- Gala Ander Show - programová novinka svérázného slovenského lidového vypravìèe. KULTURNÍ DÙM MICHÁLKOVICE 6. øíjna 2013 v hodin Vstupné: 90,- Kè v pøedprodeji, 130,-Kè na místì Pøedprodej v KD Michálkovice FOTO 9/ J. KA PÁREK ku Szwejdovi, Zuzanì Kirmanové, Filipì Zetkové, Monice Skoumalové a Robinu Pffaiferovi, za pøípravu a realizaci programu Jarmile Dluho ové a Simonì Krausové, za pomocnou ruku Honzovi Vokovi a fotografu Franti ku Bolfíkovi. Indiánské mòamky ka dý den pro dìti chystala Hanka Skoumalová a obìdy obstarávala kolní jídelna Z Michálkovice, kterým patøí také velký dík. Podìkování patøí i starostovi Michálkovic Martinu Juro kovi, zejména za zaji tìní finanèní dotace na tábor (tábor byl finanènì podpoøen Statutárním mìstem Ostrava), èi zaji tìní náv tìvy jízdního oddílu Mìstské policie Ostrava. Jako podìkování dostal pan starosta od dìtí vlastnoruènì vyrobenou vlajku s indiánskými obrázky a s podpisy v ech indiánù. V neposlední øadì patøí podìkování samozøejmì michálkovickým hasièùm za vzornou pøípravu areálu hasièárny. V em tedy je tì jeden obrovský dík a srdeèné pozvání v em indiánùm, ale i novým tváøím na pøímìstský tábor Aneta Podrygalová

10 Zmìny v trolejbusové dopravì Od 1. záøí 2013 vstupují v platnost zmìny v trolejbusové dopravì jako druhá etapa celkové optimalizace mìstské hromadné dopravy v Ostravì. Optimalizace je reakcí na zhoršené možnosti financování Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO) z rozpoè- PRODEJ PALIVOVÌHO DØEVA Smrk: špalky 30 cm 670,- Kè/1prm/s štípaný 850,- Kè/1prm/s Buk: štípaný 1.200,- Kè/1prm/s Tvrdá kulatina á 2mb 1.200,- Kè/1prm/r Doprava pro obvod O. Michálkovice á 200,- Kè Za 4 prm 1x pytlík tøísek zdarma Tel.: tu statutárního mìsta Ostravy v dùsledku zmìny rozpoètového urèení daní schváleného Parlamentem ÈR a tím snížení pøíjmù statutárního mìsta Ostravy. Optimalizací trolejbusové sítì nedojde k úplnému zrušení žádné ze stávajících linek. Linky 102, 104 a 108 budou zachovány ve stávající trase. U ostatních linek dojde k takové úpravì trasování, aby byla zvýšena efektivita trolejbusové dopravy provozované DPO. Pøi návrhu nové trolejbusové sítì bylo vycházeno z detailních dopravních prùzkumù. Zároveò bude do systému zapojena nová trolejbusová tra vedená kolem železnièní zastávky Ostrava Stodolní na Novou Karolinu. Podrobné informace o zmìnách v trolejbusové dopravì naleznete na a Bc. Petr Havránek Magistrát mìsta Ostrav Zprávy Mìstské policie Ostrava Podezøelí z vloupání do vozidla Dne vyjíždìli strážníci mìstské policie ke køižovatce v Ostravì-Michálkovicích, kde se dle oznámení na tísòovou linku mìli dva muži pokusit o vloupání do zaparkovaného vozidla. Když strážníci dorazili na místo, spatøili dva mladíky procházející po ulici. Jeden z nich, když spatøil strážníky, odhodil na zem do trávy nìjaký pøedmìt. Pozdìji bylo zjištìno, že se jednalo o šroubovák. Oba muži (27 a 28 let) byli zadrženi. Mezitím bylo nedaleko zjištìno vozidlo, do nìhož bylo násilnì vniknuto. Oba popírali, že by se dopustili èehokoli protizákonného, dušovali se, že by nikdy nic takového neudìlali. Oznamovatel si však byl jistý tím, že právì tyto muže vidìl pøi vloupání do vozidla. Strážníci oba výteèníky pøedali pøivolaným policistùm. Seniorka na ulici poznala muže, který ji okradl Dne zavolala na tísòovou linku 83letá žena z Ostravy- Michálkovic, která poznala muže, jež jí pøed nìkolika dny okradl. Když šla nakoupit, všimla si na ulici muže, který jí pøed mìsícem doma nabízel k prodeji vajíèka a v nestøežené chvíli jí z bytu odcizil finanèní hotovost. Když strážníci dorazili na místo, 66letého muže zadrželi. Dotyèný popíral, že by kdy nìkoho okradl a popíral, že by kdy prodával vajíèka. Žena však trvala na tom, že muže bezpeènì poznala. Strážníci podezøelého muže pøedali pøivolaným policistùm. Mladistvý za volantem auta pod vlivem alkoholu Dne spatøili strážníci mìstské policie v Ostravì-Michálkovicích osobní motorové vozidlo, které projíždìlo kolem nich zcela neosvìtlené. Protože se øidiè dopustil pøestupku, strážníci vozidlo zastavili. Za volantem sedìl teprve 17letý mladík, který pochopitelnì nemìl øidièský prùkaz. Auto si pùjèil od matky. V autì s ním jel stejnì starý kamarád. Pøi projednávání pøestupku z mladíka strážníci navíc cítili alkohol, proto u nìj provedli dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem (0,21 promile). Mladík pøiznal vypití jednoho piva. Jízdou bez øidièského oprávnìní, pod vlivem alkoholu a bez rozsvícených svìtel se dopustil hned nìkolika pøestupkù najednou. Celou vìc nyní bude øešit správní orgán. Mladíkovi hrozí vysoká pokuta a zákaz øízení motorových vozidel. Bc. Vladimíra Zychová, Mìstská policie Ostrava Telefonní èíslo služebny v Michálkovicích Policie ÈR l Mìstská policie Ostrava Prodej, doprava materiálu, montáže. Pletivové ploty, kované, prùmyslové, lesnická a chovatelská pletiva. Výklopná od Kè. Dále dvoukøídlá, sekèní. Manuální nebo s pohonem. Typizovaná i na míru. Dodáváme také vstupní dveøe do úèelových prostor. Zajistíme montáže. Thuje na živý plot od 10 Kè/kus. Množstevní slevy. Sazenice i vyšší stromky. Stínicí tkanina: 35 90% zastínìní. Rùzné výšky. Mulèovací tkanina. Doprava po celé ÈR. Chovejte KØEPELKY: Prodáváme líhnì, klece, krmivo, napájeèky, krmítka a další doplòky pro chov drùbeže. Kompletní realizace støech støechy na klíè, opravy. Pokrývaèství pokládky krytin, zateplení støech. Klempíøství okapy, svody, oplechování øíms a komínù. Tesaøství støešní konstrukce, krovy, pøístøešky, støešní okna. Vítìzslav Kanclíø, Hrabovská 5/39, Ostrava-Nová Bìlá, tel.: Otevírací doba: Po-Pá 8:00 15:00 Hromadné svozy odpadních vod pokraèují Hromadné svozy odpadních vod, které pro obèany dohodl mìstský obvod se spoleèností OVAK, a.s., obèané využívají. Od bøezna do èervence využilo této služby pøes dvacet obèanù. Hromadný vývoz vyjde levnìji než individuální, proto opakujeme základní informace. Službu je možno objednat tøemi zpùsoby: na tel. èíslech , , , na ové adrese novì i na on-line formuláøi (odkaz naleznete na webových stránkách mìstského obvodu) Služba je realizována každý tøetí pátek v mìsíci a nejbližší termíny jsou: , , , , OÈKOVÁNÍ PSÙ PROTI VZTEKLINÌ probìhne ve dnech 6. záøí 2013 od do hodin a 7. záøí 2013 od 9.00 do hodin v ordinaci MVDr. Ivo Šimoníka, CSc. (u Hasièské zbrojnice). Cena: 100,- Kè

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 148 Aktuality z mìstského obvodu V øíjnu bylo odesláno pìt žádostí o dotace Podzimní období je obvykle nároèné na pøípravu žádostí o poskytnutí dotace. I letos

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 134 9/2012 www.michalkovice.cz Prázdniny skonèily... Ano, prázdniny skonèily, skonèila doba dovolených, naèerpali jsme nové síly a dobrou náladu, máme spoustu

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 153 4/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Pozvání na dubnové zastupitelstvo Srdeènì zveme obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu,

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 136 11/2012 www.michalkovice.cz DIVADLO U STOLU Ten, kdo navštívil v posledních mìsících nìkteré z divadelních pøedstavení v michálkovickém kulturním domì, jistì

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 159 AKTUALITY z mìstského obvodu Nové topení v kulturním domì V uplynulém mìsíci byla provádìna rekonstrukce systému vytápìní v michálkovickém kulturním domì.

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 139 Výsledky prvního kola volby prezidenta republiky Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 probìhlo v Èeské republice první kolo prezidentských voleb a dva týdny na to

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 130 5/2012 www.michalkovice.cz JARO ve znamení kultury Letošní jaro v Michálkovicích bylo poznamenáno celou øadou kulturních a spoleèenských akcí. V rámci již

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 156-7 7-8/2014 www.michalkovice.cz Léto je tady... Michálkovice, zelená oáza Ostravy, poskytují svým obèanùm i návštìvníkùm bohaté pøedpoklady pøíjemnì stráveného

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XIX l ZDARMA 2/2010 http://www.michalkovice.cz V únoru jsme se navždy rozlouèili s dlouholetým vedoucím redaktorem Michálkovického zpravodaje Pavlem Polokem. Jeho celoživotním

Více

è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci

è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci PØEDÍNSKÝ ZPRAVODAJ è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci Informace z Obecního úøadu Pøedín Nejdùležitìjší body programu obecního zastupitelstva za období kvìten øíjen 2004 25. 5. 2004 ZO rozhodlo

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané,

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané, ÚVOD Vážení spoluobèané, dostává se vám do rukou první, zkušební èíslo Zpravodaje obce. Rádi bychom Vás prostøednictvím tohoto Zpravodaje informovali o dìní v obci, o událostech, které se staly, o tom,

Více

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM.

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM. Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6-7 ŠKOLA BY NEMĚLA UČIT, ALE VZDĚLÁVAT (LADISLAV

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str.,. duben 04 Mohlo by Vás zajímat - Moravské enklávy ve Slezsku Vite o tom, že patøily do roku 98 mezi tzv. Moravské enklávy ve Slezsku? (bez osady Pøerovce, ale s malou èástí

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice OBÈASNÍK CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 Hasièský ples 19. 1. 2013 probìhl Hasièský ples. Na letošní ples pøišlo trochu ménì návštìvníkù než

Více

Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry

Opava Hluèín. Hrabynì. sv. Alexandr. Studénka Odry Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì Bohumín sv. Alexandr Studénka Odry Ostrava Èeský Tìšín Frýdek-Místek Kopøivnice Nový Jièín Tøinec Frenštát p. R. Jablunkov Milí ètenáøi, èervnové èíslo našeho Obèasníku

Více