Jednotka faxu typ Referenèní pøíruèka pro faxování. Provozní pokyny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednotka faxu typ 2500. Referenèní pøíruèka pro faxování. Provozní pokyny"

Transkript

1 Jednotka faxu typ 2500 Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro faxování Odeslání Nastavení odeslání Pøíjem Zmìna a ovìøení informací o komunikaci Faxování z poèítaèe Dodatek Døíve, neô zaènete pouôívat tento pøístroj, pøeètìte si peèlivì tuto pøíruèku a mìjte ji pøi ruce pro dalçí vyuôití. Pro zajiçtìní bezpeèného a správného pouôití si pøed zahájením práce s tímto zaøízením pøeètìte èást Bezpeènostní informace o zaøízení.

2 Úvod Tato pøíruèka obsahuje podrobné pokyny k provozu a poznámky k pouôití tohoto zaøízení. Pro vlastní bezpeènost a správné pouôití pøístroje si pøed jeho pouôitím dùkladnì pøeètìte tuto pøíruèku. Mìjte ji poblíô pro budoucí pouôití. Dùleôité Obsah této pøíruèky mùôe bît zmìnìn bez pøedchozího upozornìní. Spoleènost v ôádném pøípadì nenese odpovìdnost za pøímé, nepøímé, mimoøádné, náhodné nebo následné çkody zpùsobené provozováním tohoto zaøízení. Poznámky: Nìkteré ilustrace v této pøíruèce se mohou od tohoto zaøízení mírnì liçit. Nìkteré doplòky nemusí bît ve vçech zemích v prodeji. Podrobnosti získáte od místního prodejce. Varování: Ovládání, seøizování èi provádìní postupù jinak, neô je uvedeno v této pøíruèce, mùôe vést k nebezpeènému vystavení ozáøení. V této pøíruèce jsou pouôity dvì verze mìøení velikosti. U této tiskárny pracujte s metrickou soustavou.

3 Pøíruèky pro toto zaøízení Pouôijte pøíruèku, která nejlépe vyhovuje dané situaci. Dùleôité Média se liçí podle typu pøíruèky. Tiçtìná a elektronická verze pøíruèky mají stejnî obsah. Pro ètení pøíruèek ve formátu PDF potøebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader. Podle zemì, kde se nacházíte, mohou bît dostupné také html pøíruèky. Pro zobrazení tìchto pøíruèek musí bît nainstalovanî webovî prohlíôeè. Informace o tomto zaøízení Pøed zahájením práce s tímto zaøízením si pøeètìte èást Bezpeènostní informace této pøíruèky. V této pøíruèce také najdete základní popis funkcí zaøízení. Také popisuje ovládací panel, pøípravu k pouôití zaøízení, popis zadávání textu a instalaci aplikací na discích CD-ROM. Prùvodce obecnîmi nastaveními V této pøíruèce získáte informace o nástrojích uôivatele a práci s adresáøem, napø. pokyny k registraci faxovîch èísel, ovîch adres a uôivatelskîch kódù. V této pøíruèce také najdete pokyny k pøipojení zaøízení. Odstraòování problémù Obsahuje pokyny k øeçení bìônîch problémù a popisuje doplòování papíru, toneru a jiného spotøebního materiálu. Bezpeènostní pøíruèka Tato pøíruèka je urèena pro správce tohoto zaøízení. Popisuje funkce zabezpeèení, které mùôete pouôít pro ochranu pøed neoprávnìnîm pøístupem k zaøízení, neoprávnìnîm naruçením dat nebo pøed únikem informací. Pro zvîçenou bezpeènost doporuèujeme následující nastavení. Nainstalujte si certifikát serveru. Povolte çifrování pomocí protokolu SSL (Secure Sockets Layer). Pomocí nástroje Web Image Monitor zmìòte uôivatelské jméno a heslo správce. Podrobnosti najdete v Bezpeènostní pøíruèce. Pøi nastavování rozçíøenîch bezpeènostních funkcí nebo ovìøování uôivatele a správce si tuto pøíruèku pøeètìte. Referenèní pøíruèka pro kopírování Popisuje funkce a pouôití kopírky. V této pøíruèce také najdete pokyny ke vkládání originálù. Referenèní pøíruèka pro faxování Popisuje funkce a pouôití faxu. i

4 Referenèní pøíruèka pro tisk Popisuje funkce a pouôití tiskárny. Referenèní pøíruèka pro skenování Popisuje funkce a pouôití skeneru. Prùvodce sítí Popisuje konfiguraci a pouôití zaøízení v síti a pouôití dodaného softwaru. Tato pøíruèka se vztahuje na vçechny modely, a obsahuje tedy popisy funkcí a nastavení, která nemusí bît u vaçeho modelu k dispozici. Obrázky, funkce a informace o podporovanîch operaèních systémech se mohou liçit od údajù pro váç model. Ostatní pøíruèky Pøíruèky pro toto zaøízení Bezpeènostní informace Struènî prùvodce kopírováním Struènî prùvodce faxováním Struènî prùvodce tiskem Struènî prùvodce skenerem PostScript3 Supplement (Dodatek pro PostScript3) UNIX Supplement (Dodatek pro UNIX) Pøíruèky pro DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite - Instalaèní pøíruèka DeskTopBinder - Úvodní pøíruèka Auto Document Link - pøíruèka Pøíruèky jsou urèeny pro urèitî druh zaøízení. Pøíruèku UNIX Supplement" (Dodatek pro UNIX) najdete na naçí webové stránce nebo kontaktujte autorizovaného prodejce. PostScript3 Supplement" (Dodatek pro PostScript3) a UNIX Supplement" (Dodatek pro UNIX) zahrnují popisy funkcí a nastavení, které na tomto zaøízení nemusí bît dostupné. Následující softwarové produkty jsou uvádìny pod obecnîm názvem: Název produktu DeskTopBinder Lite a DeskTopBinder Professional *1 Obecnî název DeskTopBinder *1 Volitelné ii

5 OBSAH Pøíruèky pro toto zaøízení...i Symboly v této pøíruèce a jejich vîznamy...1 Symboly...1 Názvy hlavních doplòkù...2 Názvy nejdùleôitìjçích funkcí...2 Informace na displeji...3 Informace na displeji a pouôití tlaèítek...4 Seznam funkcí Odeslání Reôimy vysílání...9 Volba typu vysílání...11 Vysílání z pamìti...12 Odesílání více originálù z expozièního skla (Vysílání z pamìti)...14 Paralelní vysílání z pamìti...15 Automatické opakování volby...16 Duální pøístup...16 Souèasnì probíhající rozesílání...16 Pokud se zaplní pamìë pøi ukládání originálu...17 ECM (reôim opravy chyb)...17 Okamôité vysílání...18 Odesílání více originálù z expozièního skla (Okamôité vysílání)...20 Funkce IP-Fax...21 Terminologie...23 Poznámky k pouôití funkce IP-Fax...24 Funkce nedostupné pro vysílání IP-Fax...24 Funkce Internet faxu...25 Poznámky k pouôití funkce Internet fax...27 Funkce nedostupné pro Vysílání u...28 Funkce nedostupné pro pøíjem u...28 Pøedmìt u...28 Plnî reôim T Vkládání originálù...31 Pøípustné formáty originálù...33 Formát papíru a skenovaná plocha...34 Pokud nemùôe zaøízení zjistit formát vaçeho originálu...36 Originály s obtíônì rozpoznatelnîm formátem...37 Vysílání s otoèením obrazu...38 Razítko...38 Zjiçtìní prázdného listu...40 Nastavení snímání...41 Typ originálu...41 Vysílání JBIG...42 Rozliçení...42 Sytost obrazu (Kontrast)...44 Rùzná nastavení skenování pro vícestranné originály...45 iii

6 Zadání pøíjemce...46 Odeslání pøes faxovou linku...46 Zadání pauzy...47 Zadání tónu...48 Odesílání pomocí funkce IP-Fax...49 Cíle pro IP-Fax...52 Odesílání na ovou adresu...53 Vynechání serveru SMTP...56 Pouôití tlaèítek Bleskové volby...58 Zadání pøíjemce pouôitím tlaèítka Bleskové volby...59 Zadání skupiny pøíjemcù pouôitím tlaèítka Bleskové volby...60 Kontrola zadaného pøíjemce...62 Opìtovné vytáèení...63 Programování pøíjemcù do adresáøe...65 Programování pøíjemcù z displeje Kontrola pøíjemce...66 Programování pøíjemcù z displeje Opìtovné vytáèení...67 Hledání pøíjemcù v adresáøi...68 Vyhledávání podle jména...68 Hledání podle seznamu pøíjemce...70 Hledání podle registraèního èísla...72 Hledání podle faxového èísla...74 Hledání podle ové adresy...76 Hledání podle cíle pro IP-Fax...78 Vyhledávání podle serveru LDAP...80 Volba s hlasitîm odposlechem...83 Ruèní volba...85 Hláçení o uloôení do pamìti...86 Zruçení vysílání...87 Pøed naskenováním originálu...87 Pøi skenování originálu...88 Pøi vysílání originálu...88 Neô se zaène vysílání Nastavení odeslání Odeslání faxu v zadanou dobu (Odeslat pozdìji)...91 Nastavení odesílatele...93 Moônosti u...96 Zadání pøedmìtu...96 Vyôádání potvrzení o pøíjmu...98 Tisk fax. hlavièky Vkládání çtítku Nastavení SUB kódù pro vysílání Nastavení hesla Nastavení SEP kódù pro pøíjem Zadání hesla Hláçení o vyhrazení pøíjmu SEP kódu Hláçení o vîsledku pøíjmu SEP kódu Oboustranné vysílání (Dvoustranné vysílání) iv

7 3. Pøíjem Typy pøíjmu Okamôitî pøíjem Pøíjem do pamìti Náhradní pøíjem Pøíjem dokumentù bez jakîchkoli podmínek Pøíjem dokumentù podle zadanîch parametrù Reôimy pøíjmu Ruèní pøíjem Automatickî pøíjem Pøepínání reôimù pøíjmu Pøíjem dokumentù internetového faxu Automatickî pøíjem elektronické poçty Ruèní pøíjem ù Doruèené obrazy Funkce pøíjmu Pøesmìrování pøijatîch dokumentù Pøíjem SMTP pomocí Internet faxu Smìrování ù pøijatîch pøes SMTP Pøíjem JBIG Automatické zapnutí pro pøíjem faxu Moônosti tisku Tón po dokonèení tisku Çachovnicová znaèka Støedová znaèka Èas pøíjmu Otoèení obrazu Oddìlování stránek a zkrácení délky Zmençení strany Tisk TSI (tisk s identifikací vysílajícího úèastníka) Není-li k dispozici papír vhodného formátu Nastavení prioritních zásobníkù Tisk na odpovídající rozmìry v

8 4. Zmìna a ovìøení informací o komunikaci Tisk seznamu souborù v pamìti (Tisk seznam souborù èekání na vysílání) Tisk souboru z pamìti Kontrola vîsledku vysílání (Stav souboru vysílání) Ovìøení pomocí displeje Ovìøení pomocí hláçení Ovìøení pomocí u Ovìøení pomocí hláçení a u Hláçení o vîsledku komunikace (Vysílání z pamìti) Hláçení o vîsledku okamôitého vysílání (Okamôité vysílání) Hláçení o selhání komunikace Kontrola vîsledku pøíjmu (Stav souboru pøíjmu) Ovìøení pomocí displeje Ovìøení pomocí hláçení Ôurnál Tisk ôurnálu Ôurnál Vysílání ôurnálu prostøednictvím u Ôurnál em Tisk pøijatého souboru se zámkem pamìti Faxování z poèítaèe Odesílání faxovîch dokumentù z PC Pøed pouôitím Pouôití softwaru Ovladaè LAN-Faxu Adresáø Editor krycích listù LAN-Faxu Automatické spuçtìní programu Instalace jednotlivîch aplikací Instalace v systému Windows Vista Nastavení vlastností ovladaèe LAN-Fax Nastavení vlastností tisku Nastavení doplòkù Základní vysílání Zadání pøíjemce pomocí seznamu pøíjemcù Zadání pøíjemce pomocí Adresáøe Urèení pøíjemce pøímîm zadáním faxového èísla, pøíjemce internetového faxu nebo pøíjemce IP-Faxu Zadání voleb Chcete-li odeslat faxovî dokument v urèitou dobu Pro tisk Razítka odesilatele Pøipojení krycího listu Pro zobrazení náhledu Uloôení jako soubory Kontrola vysílání pomocí ovladaèe LAN-Fax Ovìøení vîsledku vysílání pomocí u Hláçení o vîsledku LAN-Faxu vi

9 Tisk a ukládání Úprava adresáøe Programování novîch pøíjemcù Úprava naprogramovanîch pøíjemcù Odstranìní naprogramovanîch pøíjemcù Pouôití dat adresáøe zaøízení v seznamu pøíjemcù LAN-Faxu Úprava krycích listù faxu Pøipojení titulní stránky Pøipojení titulní stránky Správa funkcí faxu pomocí nástroje SmartDeviceMonitor for Admin Provozní hláçení jednotky LAN-Fax Programování informací o pøíjemcích pomocí webového prohlíôeèe Pro úpravu jiô zadanîch vlastností pøístroje Pro pøidání pøijímajícího zaøízení Dodatek Programování èasto pouôívanîch funkcí pro tlaèítka Uôivatelské funkce Technické údaje Technické údaje vyôadované pro zaøízení pøijímající internetové faxy Maximální hodnoty REJSTØÍK vii

10 viii

11 Symboly v této pøíruèce a jejich vîznamy Symboly Tato pøíruèka obsahuje následující symboly: Oznaèuje dùleôité bezpeènostní informace. Pokud se podle tìchto pokynù nebudete øídit, mùôe dojít k váônému zranìní. Tyto pokyny si urèitì pøeètìte. Nachází se v èásti Bezpeènostní informace kapitoly Informace o tomto zaøízení. Oznaèuje dùleôité bezpeènostní informace. Pokud tìchto pokynù neuposlechnete, mùôe dojít k drobnîm poranìním nebo poranìním bez váônîch následkù nebo çkody na majetku. Tyto pokyny si urèitì pøeètìte. Nachází se v èásti Bezpeènostní informace kapitoly Informace o tomto zaøízení. Upozoròuje na urèité body v rámci pokynù k pouôití zaøízení a na postupy, které mohou zpùsobit uvíznutí papíru, poçkození originálù nebo ztrátu dat. Tyto pokyny si urèitì pøeètìte. Oznaèuje dalçí vysvìtlení funkcí zaøízení, a pokyny k øeçení chyb. Tento symbol se nachází na konci èástí. Oznaèuje, kde lze najít dalçí informace. [ ] Oznaèuje tlaèítka zobrazovaná na displeji zaøízení. { } Oznaèuje tlaèítka na ovládacím panelu zaøízení. 1

12 Názvy hlavních doplòkù Na nejdùleôitìjçí doplòky tohoto zaøízení se v této pøíruèce odkazuje následujícím zpùsobem: Automatickî podavaè dokumentù schopnî skenovat obì strany listu ARDF Názvy nejdùleôitìjçích funkcí Na nejdùleôitìjçí funkce tohoto zaøízení se v této pøíruèce odkazuje následujícím zpùsobem: Internet Fax (zadáním ové adresy) Internet Fax Internet Fax (zadáním IPv4 adresy) IP-Fax 2

13 Informace na displeji Tato èást popisuje pouôití tlaèítek na ovládacím panelu a na poloôkách displeje. Na displeji se zobrazují pokyny k ovládání, zprávy, stav zaøízení a pøíjemci zaregistrovaní v seznamu pøíjemcù. Pokud bìhem operace stisknete tlaèítko {Fax} èi {Zruçit reôimy}, aktivuje se pohotovostní displej. Pro dokonèení nastavení stisknìte tlaèítko {OK}. Pro návrat na pøedchozí displej stisknìte tlaèítko {Escape}. Toto zaøízení se automaticky vrátí do pohotovostního reôimu, pokud nebude po urèitou dobu pouôíváno. Dobu lze nastavit v poloôce Èasovaè pro automatickî reset faxu nabídky Systémová nastavení. Chcete-li zaøízení pøepnout do pohotovostního displeje ruènì, proveïte jeden z následujících úkonù: Pokud jste vloôili originál do volitelného automatického podavaèe ARDF a nestiskli jste tlaèítko {Start}, odstraòte originál. Pokud jste originál jeçtì nevloôili, stisknìte tlaèítko {Zruçit reôimy}. Pokud je aktivní reôim Nástroje uôivatele, stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. Odkaz Prùvodce obecnîmi nastaveními 3

14 Informace na displeji a pouôití tlaèítek Tato èást popisuje poloôky displeje a jejich pøísluçná tlaèítka. CS BAM001S 1. Tlaèítka vîbìru Odpovídají poloôkám a spodnímu øádku na displeji. Pøíklad: Pohotovostní displej Pokud se objeví v této pøíruèce pokyn Stisknìte [ ], stisknìte levé tlaèítko vîbìru. Pokud se objeví v této pøíruèce pokyn Stisknìte [Tón], stisknìte støední tlaèítko vîbìru. Pokud se objeví v této pøíruèce pokyn Stisknìte [Reô.vys.], stisknìte pravé tlaèítko vîbìru. 2. Tlaèítko {Escape} Stisknìte pro stornování operace èi pro návrat na pøedchozí displej. 3. Tlaèítko {OK} Toto tlaèítko stisknìte pro nastavení èíselnîch hodnot, pro provedení nastavení èi pro zvolení zadané poloôky. 4. Tlaèítka procházení Pro posunutí kurzoru jednotlivîmi smìry. Pokud je v textu této pøíruèky uvedeno jedno z tlaèítek {U}, {T}, {V} èi {W}, stisknìte pøísluçné tlaèítko. 4

15 CS BAM005S 1. Stav a zprávy zaøízení 2. Vloôení pøíjemce 3. Tlaèítka vîbìru 4. Pøepíná typ cíle mezi a. Chcete-li zvolit faxová èísla nebo pøíjemce pro IP-Fax, vyberte. Chcete-li zadat ovou adresu, vyberte. 5. Volitelné poloôky Displej se bude mìnit v závislosti na nainstalovanîch doplòcích. V nabídce funkcí faxu mùôete mìnit nastavení pro Internet Fax v nabídce nastavení u. V nabídce funkcí faxu mùôete mìnit nastavení pro IP-Fax v nabídce nastavení IP-Faxu. Odkaz Str.9 Reôimy vysílání Str.59 Zadání pøíjemce pouôitím tlaèítka Bleskové volby Str.68 Hledání pøíjemcù v adresáøi Prùvodce obecnîmi nastaveními 5

16 Seznam funkcí Tato èást obsahuje popis rùznîch poloôek, které lze nastavit v nabídce Nastavení faxu. Tlaèítkem {Nástroje uôivatele/poèítadlo} zobrazíte nabídku Nastavení faxu. Podrobnosti o tomto nastavení najdete v Prùvodci obecnîmi nastaveními. Vçeobecná nastavení/úprava Název funkce Uprav hlasitost zvuku Prog.inf.o faxu Èas spuçtìní Hl.odposlechu Zvol tlaèítko Uôiv. funkce Popis Slouôí k úpravì hlasitosti v reôimu Hlasitî odposlech a Okamôité vysílání. Zaregistrujte údaje o odesílateli, které se zobrazují na faxovém zaøízení pøíjemce a faxovaném dokumentu. Tuto funkci pouôijte ke specifikování èasu pro zruçení Volby se zavìçenîm sluchátkem po vysílání s pouôitím Volby se zavìçenîm sluchátkem. Èasto pouôívané funkce, které jsou pøiøazeny klávesám uôivatelskîch funkcí, se v nabídce zobrazí ihned po zapnutí zaøízení. Nastavení pøíjmu Název funkce Pøep. reôimu pøijmu Autorizovanî pøíjem Çachovnicová znaèka Støedová znaèka Tisknout èas pøíjmu Popis Zadejte zpùsob pøíjmu faxovîch zpráv. Zadejte, zda se mají nechtìné faxové zprávy vytøídit. Zadejte, zda se má vytisknout çachovnicová znaèka na první stránce obdrôenîch faxovîch dokumentù. Zadejte, zda se má èi nemá støedová znaèka vytisknout vlevo uprostøed a nahoøe uprostøed na kaôdé pøijaté stránce. Zadejte, zda se má do spodní èásti pøijatîch faxovîch zpráv vytisknout datum a èas pøíjmu. 6

17 Nast. u Název funkce Popis Nastavení Internet faxu Mùôete zvolit, zda zobrazit èi nikoli. Pokud chcete zaslat Internet Fax, nastavte On (zapnout) pro zobrazení ikony. Max. velikost u Dor. SMTP souboru pøíjmu Toto nastavení pouôijte pro omezení velikosti odesílaného u, aby i pøíjemci, kteøí nepøijímají y nad urèitou velikost, mohli váç pøijmout. Je-li tato funkce nastavena na zapnuto (on), nemùôete posílat y vìtçí, neô zadané omezení. Tato funkce je dostupná u systémù, které umoôòují pøesmìrování ovîch zpráv pøijatîch prostøednictvím SMTP. Nastavení IP-Faxu Název funkce Umoônit H.323 Umoônit SIP Nastavení H.323 Nastavení SIP Nastavení brány Popis Zadejte, jestli se pro vysílání IP-Fax pouôívá H.323. Zadejte, jestli se pro pøenosy IP-Fax pouôívá SIP. Nastavte adresu IPv4 a telefonní èíslo aliasu serveru gatekeeper. Nastavte adresu IPv4 serveru SIP a uôivatelské jméno SIP. Zaregistrujte, zmìòte nebo smaôte bránu pouôívanou pro pøenosy na IP-Fax. Registrujte se pro pouôití brány bez pouôití serveru gatekeeper/sip. Nástroje správce Název funkce Tisknout ôurnál Tisk sezn.soub.èek.na vys. Poèet stran komunikace Zámek pamìti Pøesmìrování Popis Tiskne ôurnál. Na tomto zaøízení lze zkontrolovat více neô 50 posledních vîsledkù pøenosu/doruèení. Tuto funkci pouôijte pro vîtisk seznamu souborù èekání na vysílání. Slouôí ke kontrole vysílání, pøíjmù a celkovîch poètù na displeji. Pokud zapnete Zámek pamìti, obdrôené dokumenty se uloôí do pamìti a automaticky se nevytisknou. Zadejte, zda mají èi nemají bît pøijaté faxové zprávy pøesmìrovány na naprogramovaného pøíjemce. 7

18 Název funkce Hláç.o vîsl.vîs.sloô. Nastavení parametrù Naprogr. zvláçtního odes. Naprogr. ID zámku pamìti Vyber pulzní/tónovou volbu G3 analogová linka Ochrana menu. Popis Pokud je sloôka obsaôena v cíli pøesmìrování nebo v cíli pøesmìrování speciálním odesílatelem, bude specifikovanî cíl informován o vîsledcích pøesmìrování. Nastavení parametrù dovoluje nastavit rùzné volby tak, aby vyhovovaly vaçim potøebám. Pro zmìnu nastavení funkcí nastavte Pøepínaèe parametrù. Programovat/Zmìnit/Odstranit speciální odesílatele provádí pùvodní nastavení a tiskne seznam Speciálního odesílatele. Mùôete nastavit funkce pro kaôdého odesílatele, pokud jsou Speciální odesílatelé pøednastavení. Naprogramujte ID zámku pamìti tak, aby jej bylo nutné zadat pøed tiskem dokumentù, kdyô je funkce zámku pamìti aktivní. Tuto funkci zvolte pro vîbìr typu linky. Musíte provést následující nastavení pro analogovou linku G3 pøed tím, neô pøipojíte zaøízení ke standardní analogové lince G3. Pomocí funkce Ochrana menu mùôete zabránit neoprávnìnîm uôivatelùm v provádìní zmìn v nástrojích uôivatele. Odkaz Prùvodce obecnîmi nastaveními 8

19 1. Odeslání Tato èást obsahuje popis základních operací vysílání, jako napøíklad nastavení reôimu vysílání èi pøíjemce. Reôimy vysílání Existují dva typy vysílání: Vysílání z pamìti Okamôité vysílání Dùleôité Pøi odesílání dùleôitîch dokumentù doporuèujeme nejprve pøíjemcùm zavolat a ovìøit správnost pøíjemce. Vysílání z pamìti Vysílání se zahájí automaticky, jakmile je originál uloôen do pamìti. Jedná se o zpùsob, kterî je velmi praktickî tehdy, kdyô spìcháte a hodláte si dokument vzít s sebou. Mùôete rovnìô odeslat tentîô originál nìkolika pøíjemcùm. CS GFDOHO2E 9

20 Odeslání 1 Okamôité vysílání Zaøízení vytoèí èíslo pøíjemce a originál souèasnì naskenuje a odeçle. Jedná se o zpùsob, kterî je velmi praktickî tehdy, kdyô potøebujete originál odeslat rychle nebo kdyô chcete zkontrolovat cílovou stanici, jíô fax odesíláte. Pøi pouôití tohoto zpùsobu vysílání se originál neukládá do pamìti. Mùôete zadat pouze jednu adresu. CS GDRH240E Stisknutím tlaèítka {Reôim vysílání} mùôete zmìnit reôim vysílání. CS ARX002S Zkontrolujte indikátor na ovládacím panelu, aby jste se ujistili, kterî reôim je právì aktivní. Odkaz Str.15 Paralelní vysílání z pamìti Str.16 Souèasnì probíhající rozesílání 10

21 Reôimy vysílání Volba typu vysílání Mùôete vybrat typ vysílání: standardní fax, IP-Fax nebo Internet fax. Dùleôité Pro zvolení cílù IP-Fax èi cílù Internet Fax musí bît nainstalovaná volitelná jednotka tiskárna/skener. Displej se liçí podle toho, zda je èi není nainstalovaná volitelná jednotka tiskárna/skener. 1 Pokud se odesílá pøes faxovou linku Stisknìte [ ] pro zobrazení ve sloupci displeje pøíjemce. Pokud se odesílá na ovou adresu Stisknìte [ ] pro zobrazení ve sloupci displeje pøíjemce. Pokud se posílá IP-Faxem Pro zaslání prostøednictvím funkce IP-Fax zvolte protokol. Poté, co zvolíte protokol, se ve sloupci zobrazení cíle objeví. Pokud pouôíváte server gatekeeper, vyberte H.323. Pokud pouôíváte server SIP, vyberte SIP. Odkaz Str.21 Funkce IP-Fax Str.25 Funkce Internet faxu Prùvodce obecnîmi nastaveními 11

22 Odeslání Vysílání z pamìti 1 Reôim Vysílání z pamìti zahrnuje standardní fax, Internet fax a IP-Fax. Dùleôité Dojde-li k vîpadku napájení (hlavní vypínaè je vypnutî) nebo je-li kabel zaøízení odpojen po dobu asi dvanácti hodin, vçechny dokumenty uloôené v pamìti se vymaôou. Po obnovení napájení se vytiskne hláçení o vîpadku napájení, které vám pomùôe urèit smazané soubory. Pouhîm vypnutím provozního spínaèe se ôádné uloôené dokumenty neodstraní. Viz èást Odstraòování problémù. Pokud je pamìë plná (0% se zobrazí v horním pravém rohu displeje), vysílání z pamìti nebude dostupné. Místo toho pouôijte reôim Okamôité vysílání. A Ujistìte se, ôe indikátor vysílání z pamìti svítí. CS ARX003S Obvykle je aktivní reôim Vysílání z pamìti. Pokud svítí indikátor Okamôitého vysílání, stisknìte tlaèítko {Reôim vysílání} pro zvolení reôimu Vysílání z pamìti. B Uloôte originál. C Proveïte potøebná nastavení. D Pouôitím èíselnîch tlaèítek èi tlaèítka Blesková volba specifikujte pøíjemce. Pro specifikaci pøíjemce pomocí tlaèítka Bleskové volby, viz Pouôití tlaèítek Bleskové volby. Pokud udìláte chybu, stisknìte tlaèítko {Vymazat/Stop} a potom zadejte správné èíslo. 12

23 Reôimy vysílání E Pøi odesílání stejného originálu více pøíjemcùm (rozesílání) stisknutím tlaèítka [Pøid.cíl] urèete pøíjemce. 1 Pøi pøidávání pøíjemce pomocí seznamu pøíjemcù nemusíte stisknout tlaèítko [Pøid.cíl]. F Zadejte dalçí pøíjemce. Stisknutím [ ] pøepínáte typ cíle mezi a. Souèasnì lze zadat faxové èíslo, ovou adresu a cíl pro IP-Fax. G Stisknìte tlaèítko {Start}. Jakmile celkovî poèet naprogramovanîch pøíjemcù pøekroèí maximální hodnotu, lze provádìt jen Okamôité vysílání. Informace o maximálním poètu pøíjemcù, které lze zadat pro jeden soubor, najdete v èásti Maximální hodnoty. Informace o maximálním poètu cílù, které lze zadat pro vçechny soubory (vèetnì souborù v pamìti), najdete v èásti Maximální hodnoty. Informace o maximálním poètu dokumentù, které lze uloôit v pamìti pro Vysílání z pamìti, najdete v èásti Maximální hodnoty. Informace o maximálním poètu stran, které lze uloôit v pamìti (pomocí tabulky A4 Standard <ITU-T q1>), viz èást Maximální hodnoty. Odkaz Str.41 Typ originálu Str.42 Rozliçení Str.44 Sytost obrazu (Kontrast) Str.46 Odeslání pøes faxovou linku Str.49 Odesílání pomocí funkce IP-Fax Str.53 Odesílání na ovou adresu Str.58 Pouôití tlaèítek Bleskové volby Str.63 Opìtovné vytáèení 13

24 Odeslání 1 Str.189 Maximální hodnoty Prùvodce obecnîmi nastaveními Odstraòování problémù Odesílání více originálù z expozièního skla (Vysílání z pamìti) Tyto pokyny popisují odesílání více originálù z expozièního skla. A Ujistìte se, ôe indikátor vysílání z pamìti svítí. B Poloôte první stranu originálu lícem dolù na expozièní sklo. C Zadejte pøíjemce. D Proveïte potøebná nastavení. E Stisknìte tlaèítko {Start}. Zaøízení zahájí skenování. F Následující originál umístìte na expozièní sklo do 60 sekund poté, co zaøízení dokonèí skenování prvního originálu. G Zopakujte kroky D aô F pro vçechny originály. H Vloôte poslední originál a potom stisknìte tlaèítko {q}. Zaøízení zahájí volbu pøíjemce a vysílání. 14

25 Reôimy vysílání Paralelní vysílání z pamìti Tato funkce provádí volbu èísla jiô v dobì, kdy je originál skenován. Standardní vysílání z pamìti uloôí originál do pamìti, a pak provede volbu pøíjemce. Paralelní vysílání z pamìti umoôòuje snadné ovìøení stavu pøipojení. Tato funkce dále umoôòuje rychlejçí skenování originálù neô pøi Okamôitém vysílání. To je uôiteèné v pøípadì, kdy máte málo èasu a potøebujete originál i k jinému úèelu. 1 Dùleôité Standardní vysílání z pamìti se pouôívá namísto Paralelního vysílání z pamìti v následujících pøípadech: Linka je obsazená a nelze se k ní pøipojit Pouôívá se funkce Odeslat pozdìji Ukládá se originál pro Pamìëové vysílání souèasnì s jinou komunikací Bylo zadáno více pøíjemcù Kdyô je originál poloôen na expozièní sklo a pak odeslán Pomocí poloôky Uôivatelské parametry (pøepínaè 07, bit 2) v nabídce Nastavení faxu mùôete tuto funkci zapnout èi vypnout. Pokud není dostatek volné pamìti, lze místo Paralelního vysílání z pamìti pouôít standardní Vysílání z pamìti. Pøi pouôití této funkce nebude vytiçtìno Hláçení o uloôení do pamìti. Jestli-ôe stisknete tlaèítko {Vymazat/Stop} dojde k zaseknutí originálu nebo se zaplní pamìë a dojde k zastavení paralelního vysílání z pamìti. Vytiskne se Hláçení o vîsledku komunikace a soubory se vymaôou. Pokud pouôijete funkci Paralelní vysílání z pamìti, v záhlaví faxu se vytiskne jen èíslo stránky; celkovî poèet originálù se nevytiskne. Odkaz Prùvodce obecnîmi nastaveními 15

26 Odeslání Automatické opakování volby 1 Pokud faxovou zprávu nelze odeslat, protoôe je linka obsazena nebo bìhem pøenosu doçlo k chybì, je aktivováno opìtovné vytáèení v pìtiminutovîch intervalech a pokusy se opakují aô pìtkrát. Pokud opìtovné vytáèení po ètyøech pokusech selôe, pøístroj zruçí vysílání a vytiskne Hláçení o vîsledku komunikace nebo Hláçení o selhání komunikace. Pokud je v pamìti uloôen velkî poèet souborù, dokumenty se nemusí odeslat v poøadí, v jakém byly naskenovány. Odkaz Str.145 Hláçení o vîsledku komunikace (Vysílání z pamìti) Str.147 Hláçení o selhání komunikace Duální pøístup Zaøízení mùôe skenovat dalçí dokumenty do pamìti, i kdyô právì odesílá faxy z pamìti, pøijímá faxy do pamìti nebo automaticky tiskne hláçení. Linka je takto vyuôívána efektivnìji, protoôe zaøízení zahájí odesílání následujícího dokumentu bezprostøednì po dokonèení aktuálního vysílání. Pokud zaøízení provádí Okamôité vysílání nebo je-li v reôimu Nástrojù uôivatele, stroj nemùôe skenovat originál. Souèasnì probíhající rozesílání Tato funkce slouôí k odeslání stejného originálu více pøíjemcùm souèasnì. Pøi zadávání více pøíjemcù nejprve zadejte prvního pøíjemce a potom zadejte dalçího stisknutím tlaèítka [Pøid.cíl]. Jestliôe zvolíte pro odeslání stejného dokumentu více pøíjemcù (rozesílání), budou dokumenty odesílány v poøadí, v jakém byla èísla volena. Jestliôe nebylo moôné odeslat dokument nìkterému z pøíjemcù, zaøízení zopakuje volbu tohoto pøíjemce po provedení volby posledního zadaného èísla rozesílání. Pokud pro rozesílání zadáte napøíklad ètyøi pøíjemce A aô D a pokud jsou linky pøíjemcù A a C obsazené, zaøízení provede volbu pøíjemcù v následujícím poøadí: A, B, C, D, A a C. Chcete-li zkontrolovat prùbìh vysílání, vytisknìte seznam souborù vysílání. Pokud bìhem rozesílání více pøíjemcùm urèíte druhé vysílání, faxy budou odesílány støídavì na zbîvající pøíjemce aktuálního a druhého rozesílání. Pokud pro rozesílání zadáte napøíklad pøíjemce A a B a potom zadáte rozesílání pro pøíjemce C a D (zatímco probíhá vysílání na pøíjemce A), zaøízení provede volbu pøíjemcù v následujícím poøadí: A, C, B a C. 16

27 Reôimy vysílání Pokud èeká pøedchozí soubor a následující soubor, budou odeslány ve stejném poøadí. Aby nedoçlo k náhodnému stisknutí nesprávného tlaèítka Bleskové volby, zaøízení lze nastavit tak, aby bylo nutno po kaôdém pøidání pøíjemce pomocí tlaèítka Bleskové volby stisknout tlaèítko [Pøid.cíl]. Proveïte nastavení pomocí poloôky Uôivatelské parametry (pøepínaè 17, bit 2) v nabídce Nastavení faxu. 1 Odkaz Str.137 Tisk seznamu souborù v pamìti (Tisk seznam souborù èekání na vysílání) Prùvodce obecnîmi nastaveními Pokud se zaplní pamìë pøi ukládání originálu Pokud se zaplní pamìë pøi ukládání originálu (volné místo je 0%), zobrazí se zpráva Pamìë je plná. Snímání bude zastaveno a uloôeny jen nasnímané strany.. Stisknìte tlaèítko [Vîstup] pro vyslání pouze uloôenîch stran. Pokud k tomuto dojde, jsou zasílány jen naskenované strany. Chcete-li v tomto pøípadì smazat naskenované strany a stornovat vysílání, kontaktujte vaçeho servisního zástupce. ECM (reôim opravy chyb) Selôe-li èást vysílání kvùli problémùm linky, jsou ztracená data automaticky pøeposílána. Dùleôité Aby byla tato funkce aktivní, musí mít druhé zaøízení ECM. Tato funkce není u Internet faxu dostupná. 17

28 Odeslání Okamôité vysílání 1 Okamôité vysílání je k dispozici pro vysílání standardního faxu a IP-Faxu. Dùleôité Vysílání Internet fax se provádí pouze pøi vysílání z pamìti, které se spustí automaticky po uloôení dokumentù do pamìti. Pokud zvolíte pøíjemce internetového faxu poté, co vyberete moônost Okamôité vysílání, reôim se pøepne na Vysílání z pamìti. Pokud se po zvolení pøíjemce internetového faxu pokusíte vybrat Okamôité vysílání, zobrazí se zpráva Cíle a funkce, které nemohou bît vybrány pøi okamôitém vysílání, jsou jiô vybrány.. Pokud ktomu dojte, stisknìte tlaèítko [Vîstup]. Pro okamôité vysílání nelze pouôít skupinu. Stejnou zprávu nelze odeslat více pøíjemcùm (rozesílání). Pokud zvolíte druhého pøíjemce nebo skupinu pøíjemcù poté, co vyberete moônost Okamôité vysílání, reôim se pøepne na Vysílání z pamìti. Pokud se po zvolení více pøíjemcù nebo skupiny pøíjemcù pokusíte vybrat Okamôité vysílání, zobrazí se zpráva Cíle a funkce, které nemohou bît vybrány pøi okamôitém vysílání, jsou jiô vybrány.. Pokud ktomu dojte, stisknìte tlaèítko [Vîstup]. A Ujistìte se, ôe svítí indikátor Okamôitého vysílání. CS ARX004S Pokud svítí indikátor Vysílání z pamìti, stisknìte tlaèítko {Reôim vysílání} pro zvolení reôimu Okamôitého vysílání. B Uloôte originál. C Vyberte potøebná nastavení skenování. 18

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Instalaèní pøíruèka 1 2 3 Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Pøedmluva Aplikace DeskTopBinder V2 Lite dokáôe integrovat a spravovat rùznorodá data, napøíklad soubory vytvoøené rùznîmi

Více

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka 9209315 2. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-409 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 2.0. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka 9206144 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22 CZ Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 Uživatelský Manuál V2.22 RYCHLÝ NÁVOD 4 6 5 3 7 1 Mikrofon 2 USB konektor 3 Zámek klávesnice 4 Reproduktor 5 Klávesnice 6 Indikátory 7 Tlaèítko Reset ZAPNUTÍ ZAØÍZENÍ

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08

Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08 Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08 Informace v tomto dokumentu není smluvní a může býti modifikována bez předběžného upozornění. Software popsaný v tomto manuálu je dodáván s uživatelskou

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1 Dal¹í aplikace Nokia N92-1 DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N92 V pamìti pøístroje a na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem najdete dal¹í aplikace od spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. Obsah a dostupnost

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více