Jednotka faxu typ Referenèní pøíruèka pro faxování. Provozní pokyny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednotka faxu typ 2500. Referenèní pøíruèka pro faxování. Provozní pokyny"

Transkript

1 Jednotka faxu typ 2500 Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro faxování Odeslání Nastavení odeslání Pøíjem Zmìna a ovìøení informací o komunikaci Faxování z poèítaèe Dodatek Døíve, neô zaènete pouôívat tento pøístroj, pøeètìte si peèlivì tuto pøíruèku a mìjte ji pøi ruce pro dalçí vyuôití. Pro zajiçtìní bezpeèného a správného pouôití si pøed zahájením práce s tímto zaøízením pøeètìte èást Bezpeènostní informace o zaøízení.

2 Úvod Tato pøíruèka obsahuje podrobné pokyny k provozu a poznámky k pouôití tohoto zaøízení. Pro vlastní bezpeènost a správné pouôití pøístroje si pøed jeho pouôitím dùkladnì pøeètìte tuto pøíruèku. Mìjte ji poblíô pro budoucí pouôití. Dùleôité Obsah této pøíruèky mùôe bît zmìnìn bez pøedchozího upozornìní. Spoleènost v ôádném pøípadì nenese odpovìdnost za pøímé, nepøímé, mimoøádné, náhodné nebo následné çkody zpùsobené provozováním tohoto zaøízení. Poznámky: Nìkteré ilustrace v této pøíruèce se mohou od tohoto zaøízení mírnì liçit. Nìkteré doplòky nemusí bît ve vçech zemích v prodeji. Podrobnosti získáte od místního prodejce. Varování: Ovládání, seøizování èi provádìní postupù jinak, neô je uvedeno v této pøíruèce, mùôe vést k nebezpeènému vystavení ozáøení. V této pøíruèce jsou pouôity dvì verze mìøení velikosti. U této tiskárny pracujte s metrickou soustavou.

3 Pøíruèky pro toto zaøízení Pouôijte pøíruèku, která nejlépe vyhovuje dané situaci. Dùleôité Média se liçí podle typu pøíruèky. Tiçtìná a elektronická verze pøíruèky mají stejnî obsah. Pro ètení pøíruèek ve formátu PDF potøebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader. Podle zemì, kde se nacházíte, mohou bît dostupné také html pøíruèky. Pro zobrazení tìchto pøíruèek musí bît nainstalovanî webovî prohlíôeè. Informace o tomto zaøízení Pøed zahájením práce s tímto zaøízením si pøeètìte èást Bezpeènostní informace této pøíruèky. V této pøíruèce také najdete základní popis funkcí zaøízení. Také popisuje ovládací panel, pøípravu k pouôití zaøízení, popis zadávání textu a instalaci aplikací na discích CD-ROM. Prùvodce obecnîmi nastaveními V této pøíruèce získáte informace o nástrojích uôivatele a práci s adresáøem, napø. pokyny k registraci faxovîch èísel, ovîch adres a uôivatelskîch kódù. V této pøíruèce také najdete pokyny k pøipojení zaøízení. Odstraòování problémù Obsahuje pokyny k øeçení bìônîch problémù a popisuje doplòování papíru, toneru a jiného spotøebního materiálu. Bezpeènostní pøíruèka Tato pøíruèka je urèena pro správce tohoto zaøízení. Popisuje funkce zabezpeèení, které mùôete pouôít pro ochranu pøed neoprávnìnîm pøístupem k zaøízení, neoprávnìnîm naruçením dat nebo pøed únikem informací. Pro zvîçenou bezpeènost doporuèujeme následující nastavení. Nainstalujte si certifikát serveru. Povolte çifrování pomocí protokolu SSL (Secure Sockets Layer). Pomocí nástroje Web Image Monitor zmìòte uôivatelské jméno a heslo správce. Podrobnosti najdete v Bezpeènostní pøíruèce. Pøi nastavování rozçíøenîch bezpeènostních funkcí nebo ovìøování uôivatele a správce si tuto pøíruèku pøeètìte. Referenèní pøíruèka pro kopírování Popisuje funkce a pouôití kopírky. V této pøíruèce také najdete pokyny ke vkládání originálù. Referenèní pøíruèka pro faxování Popisuje funkce a pouôití faxu. i

4 Referenèní pøíruèka pro tisk Popisuje funkce a pouôití tiskárny. Referenèní pøíruèka pro skenování Popisuje funkce a pouôití skeneru. Prùvodce sítí Popisuje konfiguraci a pouôití zaøízení v síti a pouôití dodaného softwaru. Tato pøíruèka se vztahuje na vçechny modely, a obsahuje tedy popisy funkcí a nastavení, která nemusí bît u vaçeho modelu k dispozici. Obrázky, funkce a informace o podporovanîch operaèních systémech se mohou liçit od údajù pro váç model. Ostatní pøíruèky Pøíruèky pro toto zaøízení Bezpeènostní informace Struènî prùvodce kopírováním Struènî prùvodce faxováním Struènî prùvodce tiskem Struènî prùvodce skenerem PostScript3 Supplement (Dodatek pro PostScript3) UNIX Supplement (Dodatek pro UNIX) Pøíruèky pro DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite - Instalaèní pøíruèka DeskTopBinder - Úvodní pøíruèka Auto Document Link - pøíruèka Pøíruèky jsou urèeny pro urèitî druh zaøízení. Pøíruèku UNIX Supplement" (Dodatek pro UNIX) najdete na naçí webové stránce nebo kontaktujte autorizovaného prodejce. PostScript3 Supplement" (Dodatek pro PostScript3) a UNIX Supplement" (Dodatek pro UNIX) zahrnují popisy funkcí a nastavení, které na tomto zaøízení nemusí bît dostupné. Následující softwarové produkty jsou uvádìny pod obecnîm názvem: Název produktu DeskTopBinder Lite a DeskTopBinder Professional *1 Obecnî název DeskTopBinder *1 Volitelné ii

5 OBSAH Pøíruèky pro toto zaøízení...i Symboly v této pøíruèce a jejich vîznamy...1 Symboly...1 Názvy hlavních doplòkù...2 Názvy nejdùleôitìjçích funkcí...2 Informace na displeji...3 Informace na displeji a pouôití tlaèítek...4 Seznam funkcí Odeslání Reôimy vysílání...9 Volba typu vysílání...11 Vysílání z pamìti...12 Odesílání více originálù z expozièního skla (Vysílání z pamìti)...14 Paralelní vysílání z pamìti...15 Automatické opakování volby...16 Duální pøístup...16 Souèasnì probíhající rozesílání...16 Pokud se zaplní pamìë pøi ukládání originálu...17 ECM (reôim opravy chyb)...17 Okamôité vysílání...18 Odesílání více originálù z expozièního skla (Okamôité vysílání)...20 Funkce IP-Fax...21 Terminologie...23 Poznámky k pouôití funkce IP-Fax...24 Funkce nedostupné pro vysílání IP-Fax...24 Funkce Internet faxu...25 Poznámky k pouôití funkce Internet fax...27 Funkce nedostupné pro Vysílání u...28 Funkce nedostupné pro pøíjem u...28 Pøedmìt u...28 Plnî reôim T Vkládání originálù...31 Pøípustné formáty originálù...33 Formát papíru a skenovaná plocha...34 Pokud nemùôe zaøízení zjistit formát vaçeho originálu...36 Originály s obtíônì rozpoznatelnîm formátem...37 Vysílání s otoèením obrazu...38 Razítko...38 Zjiçtìní prázdného listu...40 Nastavení snímání...41 Typ originálu...41 Vysílání JBIG...42 Rozliçení...42 Sytost obrazu (Kontrast)...44 Rùzná nastavení skenování pro vícestranné originály...45 iii

6 Zadání pøíjemce...46 Odeslání pøes faxovou linku...46 Zadání pauzy...47 Zadání tónu...48 Odesílání pomocí funkce IP-Fax...49 Cíle pro IP-Fax...52 Odesílání na ovou adresu...53 Vynechání serveru SMTP...56 Pouôití tlaèítek Bleskové volby...58 Zadání pøíjemce pouôitím tlaèítka Bleskové volby...59 Zadání skupiny pøíjemcù pouôitím tlaèítka Bleskové volby...60 Kontrola zadaného pøíjemce...62 Opìtovné vytáèení...63 Programování pøíjemcù do adresáøe...65 Programování pøíjemcù z displeje Kontrola pøíjemce...66 Programování pøíjemcù z displeje Opìtovné vytáèení...67 Hledání pøíjemcù v adresáøi...68 Vyhledávání podle jména...68 Hledání podle seznamu pøíjemce...70 Hledání podle registraèního èísla...72 Hledání podle faxového èísla...74 Hledání podle ové adresy...76 Hledání podle cíle pro IP-Fax...78 Vyhledávání podle serveru LDAP...80 Volba s hlasitîm odposlechem...83 Ruèní volba...85 Hláçení o uloôení do pamìti...86 Zruçení vysílání...87 Pøed naskenováním originálu...87 Pøi skenování originálu...88 Pøi vysílání originálu...88 Neô se zaène vysílání Nastavení odeslání Odeslání faxu v zadanou dobu (Odeslat pozdìji)...91 Nastavení odesílatele...93 Moônosti u...96 Zadání pøedmìtu...96 Vyôádání potvrzení o pøíjmu...98 Tisk fax. hlavièky Vkládání çtítku Nastavení SUB kódù pro vysílání Nastavení hesla Nastavení SEP kódù pro pøíjem Zadání hesla Hláçení o vyhrazení pøíjmu SEP kódu Hláçení o vîsledku pøíjmu SEP kódu Oboustranné vysílání (Dvoustranné vysílání) iv

7 3. Pøíjem Typy pøíjmu Okamôitî pøíjem Pøíjem do pamìti Náhradní pøíjem Pøíjem dokumentù bez jakîchkoli podmínek Pøíjem dokumentù podle zadanîch parametrù Reôimy pøíjmu Ruèní pøíjem Automatickî pøíjem Pøepínání reôimù pøíjmu Pøíjem dokumentù internetového faxu Automatickî pøíjem elektronické poçty Ruèní pøíjem ù Doruèené obrazy Funkce pøíjmu Pøesmìrování pøijatîch dokumentù Pøíjem SMTP pomocí Internet faxu Smìrování ù pøijatîch pøes SMTP Pøíjem JBIG Automatické zapnutí pro pøíjem faxu Moônosti tisku Tón po dokonèení tisku Çachovnicová znaèka Støedová znaèka Èas pøíjmu Otoèení obrazu Oddìlování stránek a zkrácení délky Zmençení strany Tisk TSI (tisk s identifikací vysílajícího úèastníka) Není-li k dispozici papír vhodného formátu Nastavení prioritních zásobníkù Tisk na odpovídající rozmìry v

8 4. Zmìna a ovìøení informací o komunikaci Tisk seznamu souborù v pamìti (Tisk seznam souborù èekání na vysílání) Tisk souboru z pamìti Kontrola vîsledku vysílání (Stav souboru vysílání) Ovìøení pomocí displeje Ovìøení pomocí hláçení Ovìøení pomocí u Ovìøení pomocí hláçení a u Hláçení o vîsledku komunikace (Vysílání z pamìti) Hláçení o vîsledku okamôitého vysílání (Okamôité vysílání) Hláçení o selhání komunikace Kontrola vîsledku pøíjmu (Stav souboru pøíjmu) Ovìøení pomocí displeje Ovìøení pomocí hláçení Ôurnál Tisk ôurnálu Ôurnál Vysílání ôurnálu prostøednictvím u Ôurnál em Tisk pøijatého souboru se zámkem pamìti Faxování z poèítaèe Odesílání faxovîch dokumentù z PC Pøed pouôitím Pouôití softwaru Ovladaè LAN-Faxu Adresáø Editor krycích listù LAN-Faxu Automatické spuçtìní programu Instalace jednotlivîch aplikací Instalace v systému Windows Vista Nastavení vlastností ovladaèe LAN-Fax Nastavení vlastností tisku Nastavení doplòkù Základní vysílání Zadání pøíjemce pomocí seznamu pøíjemcù Zadání pøíjemce pomocí Adresáøe Urèení pøíjemce pøímîm zadáním faxového èísla, pøíjemce internetového faxu nebo pøíjemce IP-Faxu Zadání voleb Chcete-li odeslat faxovî dokument v urèitou dobu Pro tisk Razítka odesilatele Pøipojení krycího listu Pro zobrazení náhledu Uloôení jako soubory Kontrola vysílání pomocí ovladaèe LAN-Fax Ovìøení vîsledku vysílání pomocí u Hláçení o vîsledku LAN-Faxu vi

9 Tisk a ukládání Úprava adresáøe Programování novîch pøíjemcù Úprava naprogramovanîch pøíjemcù Odstranìní naprogramovanîch pøíjemcù Pouôití dat adresáøe zaøízení v seznamu pøíjemcù LAN-Faxu Úprava krycích listù faxu Pøipojení titulní stránky Pøipojení titulní stránky Správa funkcí faxu pomocí nástroje SmartDeviceMonitor for Admin Provozní hláçení jednotky LAN-Fax Programování informací o pøíjemcích pomocí webového prohlíôeèe Pro úpravu jiô zadanîch vlastností pøístroje Pro pøidání pøijímajícího zaøízení Dodatek Programování èasto pouôívanîch funkcí pro tlaèítka Uôivatelské funkce Technické údaje Technické údaje vyôadované pro zaøízení pøijímající internetové faxy Maximální hodnoty REJSTØÍK vii

10 viii

11 Symboly v této pøíruèce a jejich vîznamy Symboly Tato pøíruèka obsahuje následující symboly: Oznaèuje dùleôité bezpeènostní informace. Pokud se podle tìchto pokynù nebudete øídit, mùôe dojít k váônému zranìní. Tyto pokyny si urèitì pøeètìte. Nachází se v èásti Bezpeènostní informace kapitoly Informace o tomto zaøízení. Oznaèuje dùleôité bezpeènostní informace. Pokud tìchto pokynù neuposlechnete, mùôe dojít k drobnîm poranìním nebo poranìním bez váônîch následkù nebo çkody na majetku. Tyto pokyny si urèitì pøeètìte. Nachází se v èásti Bezpeènostní informace kapitoly Informace o tomto zaøízení. Upozoròuje na urèité body v rámci pokynù k pouôití zaøízení a na postupy, které mohou zpùsobit uvíznutí papíru, poçkození originálù nebo ztrátu dat. Tyto pokyny si urèitì pøeètìte. Oznaèuje dalçí vysvìtlení funkcí zaøízení, a pokyny k øeçení chyb. Tento symbol se nachází na konci èástí. Oznaèuje, kde lze najít dalçí informace. [ ] Oznaèuje tlaèítka zobrazovaná na displeji zaøízení. { } Oznaèuje tlaèítka na ovládacím panelu zaøízení. 1

12 Názvy hlavních doplòkù Na nejdùleôitìjçí doplòky tohoto zaøízení se v této pøíruèce odkazuje následujícím zpùsobem: Automatickî podavaè dokumentù schopnî skenovat obì strany listu ARDF Názvy nejdùleôitìjçích funkcí Na nejdùleôitìjçí funkce tohoto zaøízení se v této pøíruèce odkazuje následujícím zpùsobem: Internet Fax (zadáním ové adresy) Internet Fax Internet Fax (zadáním IPv4 adresy) IP-Fax 2

13 Informace na displeji Tato èást popisuje pouôití tlaèítek na ovládacím panelu a na poloôkách displeje. Na displeji se zobrazují pokyny k ovládání, zprávy, stav zaøízení a pøíjemci zaregistrovaní v seznamu pøíjemcù. Pokud bìhem operace stisknete tlaèítko {Fax} èi {Zruçit reôimy}, aktivuje se pohotovostní displej. Pro dokonèení nastavení stisknìte tlaèítko {OK}. Pro návrat na pøedchozí displej stisknìte tlaèítko {Escape}. Toto zaøízení se automaticky vrátí do pohotovostního reôimu, pokud nebude po urèitou dobu pouôíváno. Dobu lze nastavit v poloôce Èasovaè pro automatickî reset faxu nabídky Systémová nastavení. Chcete-li zaøízení pøepnout do pohotovostního displeje ruènì, proveïte jeden z následujících úkonù: Pokud jste vloôili originál do volitelného automatického podavaèe ARDF a nestiskli jste tlaèítko {Start}, odstraòte originál. Pokud jste originál jeçtì nevloôili, stisknìte tlaèítko {Zruçit reôimy}. Pokud je aktivní reôim Nástroje uôivatele, stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. Odkaz Prùvodce obecnîmi nastaveními 3

14 Informace na displeji a pouôití tlaèítek Tato èást popisuje poloôky displeje a jejich pøísluçná tlaèítka. CS BAM001S 1. Tlaèítka vîbìru Odpovídají poloôkám a spodnímu øádku na displeji. Pøíklad: Pohotovostní displej Pokud se objeví v této pøíruèce pokyn Stisknìte [ ], stisknìte levé tlaèítko vîbìru. Pokud se objeví v této pøíruèce pokyn Stisknìte [Tón], stisknìte støední tlaèítko vîbìru. Pokud se objeví v této pøíruèce pokyn Stisknìte [Reô.vys.], stisknìte pravé tlaèítko vîbìru. 2. Tlaèítko {Escape} Stisknìte pro stornování operace èi pro návrat na pøedchozí displej. 3. Tlaèítko {OK} Toto tlaèítko stisknìte pro nastavení èíselnîch hodnot, pro provedení nastavení èi pro zvolení zadané poloôky. 4. Tlaèítka procházení Pro posunutí kurzoru jednotlivîmi smìry. Pokud je v textu této pøíruèky uvedeno jedno z tlaèítek {U}, {T}, {V} èi {W}, stisknìte pøísluçné tlaèítko. 4

15 CS BAM005S 1. Stav a zprávy zaøízení 2. Vloôení pøíjemce 3. Tlaèítka vîbìru 4. Pøepíná typ cíle mezi a. Chcete-li zvolit faxová èísla nebo pøíjemce pro IP-Fax, vyberte. Chcete-li zadat ovou adresu, vyberte. 5. Volitelné poloôky Displej se bude mìnit v závislosti na nainstalovanîch doplòcích. V nabídce funkcí faxu mùôete mìnit nastavení pro Internet Fax v nabídce nastavení u. V nabídce funkcí faxu mùôete mìnit nastavení pro IP-Fax v nabídce nastavení IP-Faxu. Odkaz Str.9 Reôimy vysílání Str.59 Zadání pøíjemce pouôitím tlaèítka Bleskové volby Str.68 Hledání pøíjemcù v adresáøi Prùvodce obecnîmi nastaveními 5

16 Seznam funkcí Tato èást obsahuje popis rùznîch poloôek, které lze nastavit v nabídce Nastavení faxu. Tlaèítkem {Nástroje uôivatele/poèítadlo} zobrazíte nabídku Nastavení faxu. Podrobnosti o tomto nastavení najdete v Prùvodci obecnîmi nastaveními. Vçeobecná nastavení/úprava Název funkce Uprav hlasitost zvuku Prog.inf.o faxu Èas spuçtìní Hl.odposlechu Zvol tlaèítko Uôiv. funkce Popis Slouôí k úpravì hlasitosti v reôimu Hlasitî odposlech a Okamôité vysílání. Zaregistrujte údaje o odesílateli, které se zobrazují na faxovém zaøízení pøíjemce a faxovaném dokumentu. Tuto funkci pouôijte ke specifikování èasu pro zruçení Volby se zavìçenîm sluchátkem po vysílání s pouôitím Volby se zavìçenîm sluchátkem. Èasto pouôívané funkce, které jsou pøiøazeny klávesám uôivatelskîch funkcí, se v nabídce zobrazí ihned po zapnutí zaøízení. Nastavení pøíjmu Název funkce Pøep. reôimu pøijmu Autorizovanî pøíjem Çachovnicová znaèka Støedová znaèka Tisknout èas pøíjmu Popis Zadejte zpùsob pøíjmu faxovîch zpráv. Zadejte, zda se mají nechtìné faxové zprávy vytøídit. Zadejte, zda se má vytisknout çachovnicová znaèka na první stránce obdrôenîch faxovîch dokumentù. Zadejte, zda se má èi nemá støedová znaèka vytisknout vlevo uprostøed a nahoøe uprostøed na kaôdé pøijaté stránce. Zadejte, zda se má do spodní èásti pøijatîch faxovîch zpráv vytisknout datum a èas pøíjmu. 6

17 Nast. u Název funkce Popis Nastavení Internet faxu Mùôete zvolit, zda zobrazit èi nikoli. Pokud chcete zaslat Internet Fax, nastavte On (zapnout) pro zobrazení ikony. Max. velikost u Dor. SMTP souboru pøíjmu Toto nastavení pouôijte pro omezení velikosti odesílaného u, aby i pøíjemci, kteøí nepøijímají y nad urèitou velikost, mohli váç pøijmout. Je-li tato funkce nastavena na zapnuto (on), nemùôete posílat y vìtçí, neô zadané omezení. Tato funkce je dostupná u systémù, které umoôòují pøesmìrování ovîch zpráv pøijatîch prostøednictvím SMTP. Nastavení IP-Faxu Název funkce Umoônit H.323 Umoônit SIP Nastavení H.323 Nastavení SIP Nastavení brány Popis Zadejte, jestli se pro vysílání IP-Fax pouôívá H.323. Zadejte, jestli se pro pøenosy IP-Fax pouôívá SIP. Nastavte adresu IPv4 a telefonní èíslo aliasu serveru gatekeeper. Nastavte adresu IPv4 serveru SIP a uôivatelské jméno SIP. Zaregistrujte, zmìòte nebo smaôte bránu pouôívanou pro pøenosy na IP-Fax. Registrujte se pro pouôití brány bez pouôití serveru gatekeeper/sip. Nástroje správce Název funkce Tisknout ôurnál Tisk sezn.soub.èek.na vys. Poèet stran komunikace Zámek pamìti Pøesmìrování Popis Tiskne ôurnál. Na tomto zaøízení lze zkontrolovat více neô 50 posledních vîsledkù pøenosu/doruèení. Tuto funkci pouôijte pro vîtisk seznamu souborù èekání na vysílání. Slouôí ke kontrole vysílání, pøíjmù a celkovîch poètù na displeji. Pokud zapnete Zámek pamìti, obdrôené dokumenty se uloôí do pamìti a automaticky se nevytisknou. Zadejte, zda mají èi nemají bît pøijaté faxové zprávy pøesmìrovány na naprogramovaného pøíjemce. 7

18 Název funkce Hláç.o vîsl.vîs.sloô. Nastavení parametrù Naprogr. zvláçtního odes. Naprogr. ID zámku pamìti Vyber pulzní/tónovou volbu G3 analogová linka Ochrana menu. Popis Pokud je sloôka obsaôena v cíli pøesmìrování nebo v cíli pøesmìrování speciálním odesílatelem, bude specifikovanî cíl informován o vîsledcích pøesmìrování. Nastavení parametrù dovoluje nastavit rùzné volby tak, aby vyhovovaly vaçim potøebám. Pro zmìnu nastavení funkcí nastavte Pøepínaèe parametrù. Programovat/Zmìnit/Odstranit speciální odesílatele provádí pùvodní nastavení a tiskne seznam Speciálního odesílatele. Mùôete nastavit funkce pro kaôdého odesílatele, pokud jsou Speciální odesílatelé pøednastavení. Naprogramujte ID zámku pamìti tak, aby jej bylo nutné zadat pøed tiskem dokumentù, kdyô je funkce zámku pamìti aktivní. Tuto funkci zvolte pro vîbìr typu linky. Musíte provést následující nastavení pro analogovou linku G3 pøed tím, neô pøipojíte zaøízení ke standardní analogové lince G3. Pomocí funkce Ochrana menu mùôete zabránit neoprávnìnîm uôivatelùm v provádìní zmìn v nástrojích uôivatele. Odkaz Prùvodce obecnîmi nastaveními 8

19 1. Odeslání Tato èást obsahuje popis základních operací vysílání, jako napøíklad nastavení reôimu vysílání èi pøíjemce. Reôimy vysílání Existují dva typy vysílání: Vysílání z pamìti Okamôité vysílání Dùleôité Pøi odesílání dùleôitîch dokumentù doporuèujeme nejprve pøíjemcùm zavolat a ovìøit správnost pøíjemce. Vysílání z pamìti Vysílání se zahájí automaticky, jakmile je originál uloôen do pamìti. Jedná se o zpùsob, kterî je velmi praktickî tehdy, kdyô spìcháte a hodláte si dokument vzít s sebou. Mùôete rovnìô odeslat tentîô originál nìkolika pøíjemcùm. CS GFDOHO2E 9

20 Odeslání 1 Okamôité vysílání Zaøízení vytoèí èíslo pøíjemce a originál souèasnì naskenuje a odeçle. Jedná se o zpùsob, kterî je velmi praktickî tehdy, kdyô potøebujete originál odeslat rychle nebo kdyô chcete zkontrolovat cílovou stanici, jíô fax odesíláte. Pøi pouôití tohoto zpùsobu vysílání se originál neukládá do pamìti. Mùôete zadat pouze jednu adresu. CS GDRH240E Stisknutím tlaèítka {Reôim vysílání} mùôete zmìnit reôim vysílání. CS ARX002S Zkontrolujte indikátor na ovládacím panelu, aby jste se ujistili, kterî reôim je právì aktivní. Odkaz Str.15 Paralelní vysílání z pamìti Str.16 Souèasnì probíhající rozesílání 10

21 Reôimy vysílání Volba typu vysílání Mùôete vybrat typ vysílání: standardní fax, IP-Fax nebo Internet fax. Dùleôité Pro zvolení cílù IP-Fax èi cílù Internet Fax musí bît nainstalovaná volitelná jednotka tiskárna/skener. Displej se liçí podle toho, zda je èi není nainstalovaná volitelná jednotka tiskárna/skener. 1 Pokud se odesílá pøes faxovou linku Stisknìte [ ] pro zobrazení ve sloupci displeje pøíjemce. Pokud se odesílá na ovou adresu Stisknìte [ ] pro zobrazení ve sloupci displeje pøíjemce. Pokud se posílá IP-Faxem Pro zaslání prostøednictvím funkce IP-Fax zvolte protokol. Poté, co zvolíte protokol, se ve sloupci zobrazení cíle objeví. Pokud pouôíváte server gatekeeper, vyberte H.323. Pokud pouôíváte server SIP, vyberte SIP. Odkaz Str.21 Funkce IP-Fax Str.25 Funkce Internet faxu Prùvodce obecnîmi nastaveními 11

22 Odeslání Vysílání z pamìti 1 Reôim Vysílání z pamìti zahrnuje standardní fax, Internet fax a IP-Fax. Dùleôité Dojde-li k vîpadku napájení (hlavní vypínaè je vypnutî) nebo je-li kabel zaøízení odpojen po dobu asi dvanácti hodin, vçechny dokumenty uloôené v pamìti se vymaôou. Po obnovení napájení se vytiskne hláçení o vîpadku napájení, které vám pomùôe urèit smazané soubory. Pouhîm vypnutím provozního spínaèe se ôádné uloôené dokumenty neodstraní. Viz èást Odstraòování problémù. Pokud je pamìë plná (0% se zobrazí v horním pravém rohu displeje), vysílání z pamìti nebude dostupné. Místo toho pouôijte reôim Okamôité vysílání. A Ujistìte se, ôe indikátor vysílání z pamìti svítí. CS ARX003S Obvykle je aktivní reôim Vysílání z pamìti. Pokud svítí indikátor Okamôitého vysílání, stisknìte tlaèítko {Reôim vysílání} pro zvolení reôimu Vysílání z pamìti. B Uloôte originál. C Proveïte potøebná nastavení. D Pouôitím èíselnîch tlaèítek èi tlaèítka Blesková volba specifikujte pøíjemce. Pro specifikaci pøíjemce pomocí tlaèítka Bleskové volby, viz Pouôití tlaèítek Bleskové volby. Pokud udìláte chybu, stisknìte tlaèítko {Vymazat/Stop} a potom zadejte správné èíslo. 12

23 Reôimy vysílání E Pøi odesílání stejného originálu více pøíjemcùm (rozesílání) stisknutím tlaèítka [Pøid.cíl] urèete pøíjemce. 1 Pøi pøidávání pøíjemce pomocí seznamu pøíjemcù nemusíte stisknout tlaèítko [Pøid.cíl]. F Zadejte dalçí pøíjemce. Stisknutím [ ] pøepínáte typ cíle mezi a. Souèasnì lze zadat faxové èíslo, ovou adresu a cíl pro IP-Fax. G Stisknìte tlaèítko {Start}. Jakmile celkovî poèet naprogramovanîch pøíjemcù pøekroèí maximální hodnotu, lze provádìt jen Okamôité vysílání. Informace o maximálním poètu pøíjemcù, které lze zadat pro jeden soubor, najdete v èásti Maximální hodnoty. Informace o maximálním poètu cílù, které lze zadat pro vçechny soubory (vèetnì souborù v pamìti), najdete v èásti Maximální hodnoty. Informace o maximálním poètu dokumentù, které lze uloôit v pamìti pro Vysílání z pamìti, najdete v èásti Maximální hodnoty. Informace o maximálním poètu stran, které lze uloôit v pamìti (pomocí tabulky A4 Standard <ITU-T q1>), viz èást Maximální hodnoty. Odkaz Str.41 Typ originálu Str.42 Rozliçení Str.44 Sytost obrazu (Kontrast) Str.46 Odeslání pøes faxovou linku Str.49 Odesílání pomocí funkce IP-Fax Str.53 Odesílání na ovou adresu Str.58 Pouôití tlaèítek Bleskové volby Str.63 Opìtovné vytáèení 13

24 Odeslání 1 Str.189 Maximální hodnoty Prùvodce obecnîmi nastaveními Odstraòování problémù Odesílání více originálù z expozièního skla (Vysílání z pamìti) Tyto pokyny popisují odesílání více originálù z expozièního skla. A Ujistìte se, ôe indikátor vysílání z pamìti svítí. B Poloôte první stranu originálu lícem dolù na expozièní sklo. C Zadejte pøíjemce. D Proveïte potøebná nastavení. E Stisknìte tlaèítko {Start}. Zaøízení zahájí skenování. F Následující originál umístìte na expozièní sklo do 60 sekund poté, co zaøízení dokonèí skenování prvního originálu. G Zopakujte kroky D aô F pro vçechny originály. H Vloôte poslední originál a potom stisknìte tlaèítko {q}. Zaøízení zahájí volbu pøíjemce a vysílání. 14

25 Reôimy vysílání Paralelní vysílání z pamìti Tato funkce provádí volbu èísla jiô v dobì, kdy je originál skenován. Standardní vysílání z pamìti uloôí originál do pamìti, a pak provede volbu pøíjemce. Paralelní vysílání z pamìti umoôòuje snadné ovìøení stavu pøipojení. Tato funkce dále umoôòuje rychlejçí skenování originálù neô pøi Okamôitém vysílání. To je uôiteèné v pøípadì, kdy máte málo èasu a potøebujete originál i k jinému úèelu. 1 Dùleôité Standardní vysílání z pamìti se pouôívá namísto Paralelního vysílání z pamìti v následujících pøípadech: Linka je obsazená a nelze se k ní pøipojit Pouôívá se funkce Odeslat pozdìji Ukládá se originál pro Pamìëové vysílání souèasnì s jinou komunikací Bylo zadáno více pøíjemcù Kdyô je originál poloôen na expozièní sklo a pak odeslán Pomocí poloôky Uôivatelské parametry (pøepínaè 07, bit 2) v nabídce Nastavení faxu mùôete tuto funkci zapnout èi vypnout. Pokud není dostatek volné pamìti, lze místo Paralelního vysílání z pamìti pouôít standardní Vysílání z pamìti. Pøi pouôití této funkce nebude vytiçtìno Hláçení o uloôení do pamìti. Jestli-ôe stisknete tlaèítko {Vymazat/Stop} dojde k zaseknutí originálu nebo se zaplní pamìë a dojde k zastavení paralelního vysílání z pamìti. Vytiskne se Hláçení o vîsledku komunikace a soubory se vymaôou. Pokud pouôijete funkci Paralelní vysílání z pamìti, v záhlaví faxu se vytiskne jen èíslo stránky; celkovî poèet originálù se nevytiskne. Odkaz Prùvodce obecnîmi nastaveními 15

26 Odeslání Automatické opakování volby 1 Pokud faxovou zprávu nelze odeslat, protoôe je linka obsazena nebo bìhem pøenosu doçlo k chybì, je aktivováno opìtovné vytáèení v pìtiminutovîch intervalech a pokusy se opakují aô pìtkrát. Pokud opìtovné vytáèení po ètyøech pokusech selôe, pøístroj zruçí vysílání a vytiskne Hláçení o vîsledku komunikace nebo Hláçení o selhání komunikace. Pokud je v pamìti uloôen velkî poèet souborù, dokumenty se nemusí odeslat v poøadí, v jakém byly naskenovány. Odkaz Str.145 Hláçení o vîsledku komunikace (Vysílání z pamìti) Str.147 Hláçení o selhání komunikace Duální pøístup Zaøízení mùôe skenovat dalçí dokumenty do pamìti, i kdyô právì odesílá faxy z pamìti, pøijímá faxy do pamìti nebo automaticky tiskne hláçení. Linka je takto vyuôívána efektivnìji, protoôe zaøízení zahájí odesílání následujícího dokumentu bezprostøednì po dokonèení aktuálního vysílání. Pokud zaøízení provádí Okamôité vysílání nebo je-li v reôimu Nástrojù uôivatele, stroj nemùôe skenovat originál. Souèasnì probíhající rozesílání Tato funkce slouôí k odeslání stejného originálu více pøíjemcùm souèasnì. Pøi zadávání více pøíjemcù nejprve zadejte prvního pøíjemce a potom zadejte dalçího stisknutím tlaèítka [Pøid.cíl]. Jestliôe zvolíte pro odeslání stejného dokumentu více pøíjemcù (rozesílání), budou dokumenty odesílány v poøadí, v jakém byla èísla volena. Jestliôe nebylo moôné odeslat dokument nìkterému z pøíjemcù, zaøízení zopakuje volbu tohoto pøíjemce po provedení volby posledního zadaného èísla rozesílání. Pokud pro rozesílání zadáte napøíklad ètyøi pøíjemce A aô D a pokud jsou linky pøíjemcù A a C obsazené, zaøízení provede volbu pøíjemcù v následujícím poøadí: A, B, C, D, A a C. Chcete-li zkontrolovat prùbìh vysílání, vytisknìte seznam souborù vysílání. Pokud bìhem rozesílání více pøíjemcùm urèíte druhé vysílání, faxy budou odesílány støídavì na zbîvající pøíjemce aktuálního a druhého rozesílání. Pokud pro rozesílání zadáte napøíklad pøíjemce A a B a potom zadáte rozesílání pro pøíjemce C a D (zatímco probíhá vysílání na pøíjemce A), zaøízení provede volbu pøíjemcù v následujícím poøadí: A, C, B a C. 16

27 Reôimy vysílání Pokud èeká pøedchozí soubor a následující soubor, budou odeslány ve stejném poøadí. Aby nedoçlo k náhodnému stisknutí nesprávného tlaèítka Bleskové volby, zaøízení lze nastavit tak, aby bylo nutno po kaôdém pøidání pøíjemce pomocí tlaèítka Bleskové volby stisknout tlaèítko [Pøid.cíl]. Proveïte nastavení pomocí poloôky Uôivatelské parametry (pøepínaè 17, bit 2) v nabídce Nastavení faxu. 1 Odkaz Str.137 Tisk seznamu souborù v pamìti (Tisk seznam souborù èekání na vysílání) Prùvodce obecnîmi nastaveními Pokud se zaplní pamìë pøi ukládání originálu Pokud se zaplní pamìë pøi ukládání originálu (volné místo je 0%), zobrazí se zpráva Pamìë je plná. Snímání bude zastaveno a uloôeny jen nasnímané strany.. Stisknìte tlaèítko [Vîstup] pro vyslání pouze uloôenîch stran. Pokud k tomuto dojde, jsou zasílány jen naskenované strany. Chcete-li v tomto pøípadì smazat naskenované strany a stornovat vysílání, kontaktujte vaçeho servisního zástupce. ECM (reôim opravy chyb) Selôe-li èást vysílání kvùli problémùm linky, jsou ztracená data automaticky pøeposílána. Dùleôité Aby byla tato funkce aktivní, musí mít druhé zaøízení ECM. Tato funkce není u Internet faxu dostupná. 17

28 Odeslání Okamôité vysílání 1 Okamôité vysílání je k dispozici pro vysílání standardního faxu a IP-Faxu. Dùleôité Vysílání Internet fax se provádí pouze pøi vysílání z pamìti, které se spustí automaticky po uloôení dokumentù do pamìti. Pokud zvolíte pøíjemce internetového faxu poté, co vyberete moônost Okamôité vysílání, reôim se pøepne na Vysílání z pamìti. Pokud se po zvolení pøíjemce internetového faxu pokusíte vybrat Okamôité vysílání, zobrazí se zpráva Cíle a funkce, které nemohou bît vybrány pøi okamôitém vysílání, jsou jiô vybrány.. Pokud ktomu dojte, stisknìte tlaèítko [Vîstup]. Pro okamôité vysílání nelze pouôít skupinu. Stejnou zprávu nelze odeslat více pøíjemcùm (rozesílání). Pokud zvolíte druhého pøíjemce nebo skupinu pøíjemcù poté, co vyberete moônost Okamôité vysílání, reôim se pøepne na Vysílání z pamìti. Pokud se po zvolení více pøíjemcù nebo skupiny pøíjemcù pokusíte vybrat Okamôité vysílání, zobrazí se zpráva Cíle a funkce, které nemohou bît vybrány pøi okamôitém vysílání, jsou jiô vybrány.. Pokud ktomu dojte, stisknìte tlaèítko [Vîstup]. A Ujistìte se, ôe svítí indikátor Okamôitého vysílání. CS ARX004S Pokud svítí indikátor Vysílání z pamìti, stisknìte tlaèítko {Reôim vysílání} pro zvolení reôimu Okamôitého vysílání. B Uloôte originál. C Vyberte potøebná nastavení skenování. 18

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Funkce kopírky Funkce faxu Funkce tiskárny Funkce skeneru Registrace adres a uôivatelù pro funkce

Více

Printer/Scanner Unit Type 3045. Referenèní pøíruèka pro skenování. Provozní pokyny

Printer/Scanner Unit Type 3045. Referenèní pøíruèka pro skenování. Provozní pokyny Printer/Scanner Unit Type 3045 Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro skenování 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zaèínáme Odeslání skenovanîch souborù elektronickou poçtou Odeslání skenovanîch souborù pomocí funkce

Více

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Instalaèní pøíruèka 1 2 3 Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Pøedmluva Aplikace DeskTopBinder V2 Lite dokáôe integrovat a spravovat rùznorodá data, napøíklad soubory vytvoøené rùznîmi

Více

DDST Unit Type F. Referenèní pøíruèka pro tisk / skenování. Provozní pokyny

DDST Unit Type F. Referenèní pøíruèka pro tisk / skenování. Provozní pokyny DDST Unit Type F Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro tisk / skenování 1 2 3 4 5 6 Úvod Instalace softwaru Pouôívání funkcí tiskárny Pouôívání funkce skeneru TWAIN Øeçení potíôí Dodatek Pøed pouôitím

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

Referenèní pøíruèka pro kopírování

Referenèní pøíruèka pro kopírování Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro kopírování 1 3 Umístìní originálù Kopírování Dodatek Pøed pouôitím pøístroje si peèlivì pøeètìte tuto pøíruèku a potom ji uchovejte pro dalçí pouôití. Abyste zaøízení

Více

Referenèní pøíruèka pro tisk

Referenèní pøíruèka pro tisk Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro tisk 1 2 3 4 5 6 7 8 Zaèínáme Pøíprava zaøízení Nastavení ovladaèe tiskárny Jiné tiskové úlohy Nastavení tiskárny Pouôití Dokumentovî server Funkce a nastaveni zaøízení

Více

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny Printer/Scanner Unit Type 1350 Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro tisk 1 2 3 4 5 6 Pøíprava zaøízení Nastavení ovladaèe tiskárny Jiné tiskové úlohy Ukládání a tisk pomocí dokumentového serveru Funkce

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902742

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902742 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor

Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor Uživatelská příručka Snadné hledání Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou v této příručce,

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ NÁVOD PRO INSTALACI SKENERU 1200UB+ Rozbalení skeneru Vybalte pøístroj z obalu a peèlivì zkontrolujte, zda nechybí nebo není poškozena žádná z položek. Balení by mìlo

Více

Pøipojení k síti Ethernet

Pøipojení k síti Ethernet Sí Ethernet - obsah Pøipojení k síti Ethernet Funkce sítì Ethernet vestavìná do tiskárny umožòuje pøipojit tiskárnu pøímo k síti Ethernet bez nutnosti použití externího tiskového serveru. Chcete-li získat

Více

Rychlá. Tiskárny HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N a 4050 TN

Rychlá. Tiskárny HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N a 4050 TN Rychlá informační příručka Česky Tiskárny HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N a 4050 TN Rychlá informaèní pøíruèka Tiskárny HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N a 4050 TN Copyright Hewlett-Packard Company 1999

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Русский Suomi Norsk Dansk Polski Magyar Svenska Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG:

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG: Po Út St Èt Pá So Ne Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0c urèeno pro sestavu LG: TnG Air X1000Si TnG Air X1100Si TnG Air X1200Si TnG Air X1300Si TnG Air X1400Si TnG Air X1500Si urèeno pro

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Push to talk. Nokia N76-1

Push to talk. Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

YOUR OFFICE PARTNER CD 230 CD 1230 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKÈNÍ SYSTÉM

YOUR OFFICE PARTNER CD 230 CD 1230 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKÈNÍ SYSTÉM YOUR OFFICE PARTNER CD 230 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKÈNÍ SYSTÉM CD 1230 CD 1230 - VŠESTRANNÝ SYSTÉM. Kopírování, tisk i skenování - to je systém UTAX CD 1230. Tento kopírovací stroj produkuje prvotøídní èernobílé

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Push to talk 1.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

listopad 2011 AKÈNÍ CENY JSOU PLATNÉ DO KONCE ROKU 2011. všechny uvedené ceny jsou bez DPH

listopad 2011 AKÈNÍ CENY JSOU PLATNÉ DO KONCE ROKU 2011. všechny uvedené ceny jsou bez DPH Vážení, AKÈNÍ CENY PRO KONEC ROKU 2011 stejnì jako listí ze stromù, padají i naše ceny. Abychom vás potìšili pøed koncem roku a rozptýlili od úkolù, které vás ještì nevyhnutelnì èekají, chtìli bychom vám

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm OBSAH Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm.............. 2 Základní informace o radiostanici.......3 Obsluha a ovládací prvky............... 3 Ovládací prvky radiostanice.......... 3

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Getting Started (Začínáme) Kopírování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace,

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4. 9311076 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4. 9311076 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4 9311076 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-4 shoduje s

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 16N http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633673

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 16N http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633673 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OKI PAGE 16N. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OKI PAGE 16N v uživatelské příručce

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

ROZŠÍŘENÉ FAXOVÉ FUNKCE

ROZŠÍŘENÉ FAXOVÉ FUNKCE ROZŠÍŘENÉ FAXOVÉ FUNKCE Technický průvodce verze 1.0 Konica Minolta Bussiness Solutions Czech spol s r.o. březen, 2006 centrála Technická podpora Brno OBSAH 1 ÚVOD...3 2 FAXOVÉ FUNKCE NA STROJÍCH KONICA

Více

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon TELESIS CZ s.r.o. U Jeslí 1851/47 193 00 Praha 9 Telefon: 261090171 Fax: 261090170 http://www.telesis.cz e-mail: info@telesis.cz Copyright 2006 TELESIS CZ s.r.o. Praha 3/2006 Objednací èíslo: MAISTE-PX24r2

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Urèování polohy 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Nestandardní režimy tisku

Nestandardní režimy tisku Nestandardní režimy tisku 2013 LANIKO Morava s.r.o. Obsah 1 Přehled nestandardních režimů tisku... 3 2 Volba režimu tisku v ovladači tiskárny na PC... 4 2.1 Normální tisk... 6 2.2 Zkušební tisk... 6 2.3

Více

Urèování polohy Nokia N76-1

Urèování polohy Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Dùle¾ité tipy. Spoleènì pro pøístroje N91 a N91 8GB. Nokia PC Suite (zvlá¹tì aplikace Nokia Audio Manager) Správa souborù

Dùle¾ité tipy. Spoleènì pro pøístroje N91 a N91 8GB. Nokia PC Suite (zvlá¹tì aplikace Nokia Audio Manager) Správa souborù Dùle¾ité tipy Spoleènì pro pøístroje N91 a N91 8GB Nokia PC Suite (zvlá¹tì aplikace Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite je optimalizována pro správu dat v pamìti telefonu [C:]. Sada Nokia PC Suite je doporuèována

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

Začínáme Nokia N70-1

Začínáme Nokia N70-1 Začínáme Nokia N70-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Zaèínáme. Nokia N93i-1

Zaèínáme. Nokia N93i-1 Zaèínáme Nokia N93i-1 Tlaèítka a èásti pøístroje zavøený pøístroj 2. vydání CS, 9253945 Èíslo modelu: Nokia N93i-1. Dále jen Nokia N93i. 1 Hlavní fotoaparát a objektiv. Pøístroj obsahuje 3,2megapixelový

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 810 http://cs.yourpdfguides.com/dref/823489

Vaše uživatelský manuál NOKIA 810 http://cs.yourpdfguides.com/dref/823489 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu Xerox WorkCentre M118i Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu 701P42710 Tato příručka představuje pohotovou referenci k nastavení funkce snímání do e-mailu na přístroji. Naleznete v ní tyto postupy:

Více

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce.? Nabídky GHI PRS ABC JKL

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

Nastavení telefonu T-Mobile move

Nastavení telefonu T-Mobile move Nastavení telefonu T-Mobile move Telefon T-Mobile move, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

CORE FASHION. MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

CORE FASHION. MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE FASHION MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. Ideální provozní

Více

Uôivatelská pøíruèka. Co lze s tímto zaøízením dìlat. Zaèínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uôivatelská pøíruèka. Co lze s tímto zaøízením dìlat. Zaèínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uôivatelská pøíruèka Co lze s tímto zaøízením dìlat Zaèínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplòování papíru a toneru Odstraòování problémù Dodatek Informace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6 9232427 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-6 shoduje s

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Nastavení telefonu LG G2 D802

Nastavení telefonu LG G2 D802 Nastavení telefonu LG G2 D802 Telefon LG G2 D802, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj

Návod k obsluze Skartovací stroj Návod k obsluze Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC 502TCC/602/602CC/007SX Strana 1 Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC/502TCC 602/602CC/007SX Obsah Dùležité bezpeèností

Více

FilmScan35 II Professional 2,4 TV Out

FilmScan35 II Professional 2,4 TV Out FilmScan35 II Professional 2,4 TV Out -Patentovaný design- Uživatelská pøíruèka Obsah I. Rozbalení FilmScan35 II Professional... 2 II. Vložení filmu do držáku... 3 III. Rychlý start... 6 IV. Prùvodce

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

MARATHON MP3 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

MARATHON MP3 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE MARATHON MP3 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06.

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06. Ovládání jednotky Dodatek Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1 [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany Basic ON OFF Verze: 1.0 Datum: 10.06.2001 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

C105S. Øídicí jednotka. 6 x 0,25. 4 x 0,25. l=4 m

C105S. Øídicí jednotka. 6 x 0,25. 4 x 0,25. l=4 m 05S Øídicí jednotka 6 x 0,5 x 0,5 l= m 600 OBSH. Øídicí jednotka 05S...3.. Obecné...3.. Technická specifikace...3.3. hybová hlá¹ení, viz Obr. 6....3. POKYY K POU ITÍ..... astavení doby do spu¹tìní a doby

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA LD-1W http://cs.yourpdfguides.com/dref/825063

Vaše uživatelský manuál NOKIA LD-1W http://cs.yourpdfguides.com/dref/825063 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA LD-1W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA LD-1W v uživatelské příručce

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní

Více