Jednotka faxu typ Referenèní pøíruèka pro faxování. Provozní pokyny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednotka faxu typ 2500. Referenèní pøíruèka pro faxování. Provozní pokyny"

Transkript

1 Jednotka faxu typ 2500 Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro faxování Odeslání Nastavení odeslání Pøíjem Zmìna a ovìøení informací o komunikaci Faxování z poèítaèe Dodatek Døíve, neô zaènete pouôívat tento pøístroj, pøeètìte si peèlivì tuto pøíruèku a mìjte ji pøi ruce pro dalçí vyuôití. Pro zajiçtìní bezpeèného a správného pouôití si pøed zahájením práce s tímto zaøízením pøeètìte èást Bezpeènostní informace o zaøízení.

2 Úvod Tato pøíruèka obsahuje podrobné pokyny k provozu a poznámky k pouôití tohoto zaøízení. Pro vlastní bezpeènost a správné pouôití pøístroje si pøed jeho pouôitím dùkladnì pøeètìte tuto pøíruèku. Mìjte ji poblíô pro budoucí pouôití. Dùleôité Obsah této pøíruèky mùôe bît zmìnìn bez pøedchozího upozornìní. Spoleènost v ôádném pøípadì nenese odpovìdnost za pøímé, nepøímé, mimoøádné, náhodné nebo následné çkody zpùsobené provozováním tohoto zaøízení. Poznámky: Nìkteré ilustrace v této pøíruèce se mohou od tohoto zaøízení mírnì liçit. Nìkteré doplòky nemusí bît ve vçech zemích v prodeji. Podrobnosti získáte od místního prodejce. Varování: Ovládání, seøizování èi provádìní postupù jinak, neô je uvedeno v této pøíruèce, mùôe vést k nebezpeènému vystavení ozáøení. V této pøíruèce jsou pouôity dvì verze mìøení velikosti. U této tiskárny pracujte s metrickou soustavou.

3 Pøíruèky pro toto zaøízení Pouôijte pøíruèku, která nejlépe vyhovuje dané situaci. Dùleôité Média se liçí podle typu pøíruèky. Tiçtìná a elektronická verze pøíruèky mají stejnî obsah. Pro ètení pøíruèek ve formátu PDF potøebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader. Podle zemì, kde se nacházíte, mohou bît dostupné také html pøíruèky. Pro zobrazení tìchto pøíruèek musí bît nainstalovanî webovî prohlíôeè. Informace o tomto zaøízení Pøed zahájením práce s tímto zaøízením si pøeètìte èást Bezpeènostní informace této pøíruèky. V této pøíruèce také najdete základní popis funkcí zaøízení. Také popisuje ovládací panel, pøípravu k pouôití zaøízení, popis zadávání textu a instalaci aplikací na discích CD-ROM. Prùvodce obecnîmi nastaveními V této pøíruèce získáte informace o nástrojích uôivatele a práci s adresáøem, napø. pokyny k registraci faxovîch èísel, ovîch adres a uôivatelskîch kódù. V této pøíruèce také najdete pokyny k pøipojení zaøízení. Odstraòování problémù Obsahuje pokyny k øeçení bìônîch problémù a popisuje doplòování papíru, toneru a jiného spotøebního materiálu. Bezpeènostní pøíruèka Tato pøíruèka je urèena pro správce tohoto zaøízení. Popisuje funkce zabezpeèení, které mùôete pouôít pro ochranu pøed neoprávnìnîm pøístupem k zaøízení, neoprávnìnîm naruçením dat nebo pøed únikem informací. Pro zvîçenou bezpeènost doporuèujeme následující nastavení. Nainstalujte si certifikát serveru. Povolte çifrování pomocí protokolu SSL (Secure Sockets Layer). Pomocí nástroje Web Image Monitor zmìòte uôivatelské jméno a heslo správce. Podrobnosti najdete v Bezpeènostní pøíruèce. Pøi nastavování rozçíøenîch bezpeènostních funkcí nebo ovìøování uôivatele a správce si tuto pøíruèku pøeètìte. Referenèní pøíruèka pro kopírování Popisuje funkce a pouôití kopírky. V této pøíruèce také najdete pokyny ke vkládání originálù. Referenèní pøíruèka pro faxování Popisuje funkce a pouôití faxu. i

4 Referenèní pøíruèka pro tisk Popisuje funkce a pouôití tiskárny. Referenèní pøíruèka pro skenování Popisuje funkce a pouôití skeneru. Prùvodce sítí Popisuje konfiguraci a pouôití zaøízení v síti a pouôití dodaného softwaru. Tato pøíruèka se vztahuje na vçechny modely, a obsahuje tedy popisy funkcí a nastavení, která nemusí bît u vaçeho modelu k dispozici. Obrázky, funkce a informace o podporovanîch operaèních systémech se mohou liçit od údajù pro váç model. Ostatní pøíruèky Pøíruèky pro toto zaøízení Bezpeènostní informace Struènî prùvodce kopírováním Struènî prùvodce faxováním Struènî prùvodce tiskem Struènî prùvodce skenerem PostScript3 Supplement (Dodatek pro PostScript3) UNIX Supplement (Dodatek pro UNIX) Pøíruèky pro DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite - Instalaèní pøíruèka DeskTopBinder - Úvodní pøíruèka Auto Document Link - pøíruèka Pøíruèky jsou urèeny pro urèitî druh zaøízení. Pøíruèku UNIX Supplement" (Dodatek pro UNIX) najdete na naçí webové stránce nebo kontaktujte autorizovaného prodejce. PostScript3 Supplement" (Dodatek pro PostScript3) a UNIX Supplement" (Dodatek pro UNIX) zahrnují popisy funkcí a nastavení, které na tomto zaøízení nemusí bît dostupné. Následující softwarové produkty jsou uvádìny pod obecnîm názvem: Název produktu DeskTopBinder Lite a DeskTopBinder Professional *1 Obecnî název DeskTopBinder *1 Volitelné ii

5 OBSAH Pøíruèky pro toto zaøízení...i Symboly v této pøíruèce a jejich vîznamy...1 Symboly...1 Názvy hlavních doplòkù...2 Názvy nejdùleôitìjçích funkcí...2 Informace na displeji...3 Informace na displeji a pouôití tlaèítek...4 Seznam funkcí Odeslání Reôimy vysílání...9 Volba typu vysílání...11 Vysílání z pamìti...12 Odesílání více originálù z expozièního skla (Vysílání z pamìti)...14 Paralelní vysílání z pamìti...15 Automatické opakování volby...16 Duální pøístup...16 Souèasnì probíhající rozesílání...16 Pokud se zaplní pamìë pøi ukládání originálu...17 ECM (reôim opravy chyb)...17 Okamôité vysílání...18 Odesílání více originálù z expozièního skla (Okamôité vysílání)...20 Funkce IP-Fax...21 Terminologie...23 Poznámky k pouôití funkce IP-Fax...24 Funkce nedostupné pro vysílání IP-Fax...24 Funkce Internet faxu...25 Poznámky k pouôití funkce Internet fax...27 Funkce nedostupné pro Vysílání u...28 Funkce nedostupné pro pøíjem u...28 Pøedmìt u...28 Plnî reôim T Vkládání originálù...31 Pøípustné formáty originálù...33 Formát papíru a skenovaná plocha...34 Pokud nemùôe zaøízení zjistit formát vaçeho originálu...36 Originály s obtíônì rozpoznatelnîm formátem...37 Vysílání s otoèením obrazu...38 Razítko...38 Zjiçtìní prázdného listu...40 Nastavení snímání...41 Typ originálu...41 Vysílání JBIG...42 Rozliçení...42 Sytost obrazu (Kontrast)...44 Rùzná nastavení skenování pro vícestranné originály...45 iii

6 Zadání pøíjemce...46 Odeslání pøes faxovou linku...46 Zadání pauzy...47 Zadání tónu...48 Odesílání pomocí funkce IP-Fax...49 Cíle pro IP-Fax...52 Odesílání na ovou adresu...53 Vynechání serveru SMTP...56 Pouôití tlaèítek Bleskové volby...58 Zadání pøíjemce pouôitím tlaèítka Bleskové volby...59 Zadání skupiny pøíjemcù pouôitím tlaèítka Bleskové volby...60 Kontrola zadaného pøíjemce...62 Opìtovné vytáèení...63 Programování pøíjemcù do adresáøe...65 Programování pøíjemcù z displeje Kontrola pøíjemce...66 Programování pøíjemcù z displeje Opìtovné vytáèení...67 Hledání pøíjemcù v adresáøi...68 Vyhledávání podle jména...68 Hledání podle seznamu pøíjemce...70 Hledání podle registraèního èísla...72 Hledání podle faxového èísla...74 Hledání podle ové adresy...76 Hledání podle cíle pro IP-Fax...78 Vyhledávání podle serveru LDAP...80 Volba s hlasitîm odposlechem...83 Ruèní volba...85 Hláçení o uloôení do pamìti...86 Zruçení vysílání...87 Pøed naskenováním originálu...87 Pøi skenování originálu...88 Pøi vysílání originálu...88 Neô se zaène vysílání Nastavení odeslání Odeslání faxu v zadanou dobu (Odeslat pozdìji)...91 Nastavení odesílatele...93 Moônosti u...96 Zadání pøedmìtu...96 Vyôádání potvrzení o pøíjmu...98 Tisk fax. hlavièky Vkládání çtítku Nastavení SUB kódù pro vysílání Nastavení hesla Nastavení SEP kódù pro pøíjem Zadání hesla Hláçení o vyhrazení pøíjmu SEP kódu Hláçení o vîsledku pøíjmu SEP kódu Oboustranné vysílání (Dvoustranné vysílání) iv

7 3. Pøíjem Typy pøíjmu Okamôitî pøíjem Pøíjem do pamìti Náhradní pøíjem Pøíjem dokumentù bez jakîchkoli podmínek Pøíjem dokumentù podle zadanîch parametrù Reôimy pøíjmu Ruèní pøíjem Automatickî pøíjem Pøepínání reôimù pøíjmu Pøíjem dokumentù internetového faxu Automatickî pøíjem elektronické poçty Ruèní pøíjem ù Doruèené obrazy Funkce pøíjmu Pøesmìrování pøijatîch dokumentù Pøíjem SMTP pomocí Internet faxu Smìrování ù pøijatîch pøes SMTP Pøíjem JBIG Automatické zapnutí pro pøíjem faxu Moônosti tisku Tón po dokonèení tisku Çachovnicová znaèka Støedová znaèka Èas pøíjmu Otoèení obrazu Oddìlování stránek a zkrácení délky Zmençení strany Tisk TSI (tisk s identifikací vysílajícího úèastníka) Není-li k dispozici papír vhodného formátu Nastavení prioritních zásobníkù Tisk na odpovídající rozmìry v

8 4. Zmìna a ovìøení informací o komunikaci Tisk seznamu souborù v pamìti (Tisk seznam souborù èekání na vysílání) Tisk souboru z pamìti Kontrola vîsledku vysílání (Stav souboru vysílání) Ovìøení pomocí displeje Ovìøení pomocí hláçení Ovìøení pomocí u Ovìøení pomocí hláçení a u Hláçení o vîsledku komunikace (Vysílání z pamìti) Hláçení o vîsledku okamôitého vysílání (Okamôité vysílání) Hláçení o selhání komunikace Kontrola vîsledku pøíjmu (Stav souboru pøíjmu) Ovìøení pomocí displeje Ovìøení pomocí hláçení Ôurnál Tisk ôurnálu Ôurnál Vysílání ôurnálu prostøednictvím u Ôurnál em Tisk pøijatého souboru se zámkem pamìti Faxování z poèítaèe Odesílání faxovîch dokumentù z PC Pøed pouôitím Pouôití softwaru Ovladaè LAN-Faxu Adresáø Editor krycích listù LAN-Faxu Automatické spuçtìní programu Instalace jednotlivîch aplikací Instalace v systému Windows Vista Nastavení vlastností ovladaèe LAN-Fax Nastavení vlastností tisku Nastavení doplòkù Základní vysílání Zadání pøíjemce pomocí seznamu pøíjemcù Zadání pøíjemce pomocí Adresáøe Urèení pøíjemce pøímîm zadáním faxového èísla, pøíjemce internetového faxu nebo pøíjemce IP-Faxu Zadání voleb Chcete-li odeslat faxovî dokument v urèitou dobu Pro tisk Razítka odesilatele Pøipojení krycího listu Pro zobrazení náhledu Uloôení jako soubory Kontrola vysílání pomocí ovladaèe LAN-Fax Ovìøení vîsledku vysílání pomocí u Hláçení o vîsledku LAN-Faxu vi

9 Tisk a ukládání Úprava adresáøe Programování novîch pøíjemcù Úprava naprogramovanîch pøíjemcù Odstranìní naprogramovanîch pøíjemcù Pouôití dat adresáøe zaøízení v seznamu pøíjemcù LAN-Faxu Úprava krycích listù faxu Pøipojení titulní stránky Pøipojení titulní stránky Správa funkcí faxu pomocí nástroje SmartDeviceMonitor for Admin Provozní hláçení jednotky LAN-Fax Programování informací o pøíjemcích pomocí webového prohlíôeèe Pro úpravu jiô zadanîch vlastností pøístroje Pro pøidání pøijímajícího zaøízení Dodatek Programování èasto pouôívanîch funkcí pro tlaèítka Uôivatelské funkce Technické údaje Technické údaje vyôadované pro zaøízení pøijímající internetové faxy Maximální hodnoty REJSTØÍK vii

10 viii

11 Symboly v této pøíruèce a jejich vîznamy Symboly Tato pøíruèka obsahuje následující symboly: Oznaèuje dùleôité bezpeènostní informace. Pokud se podle tìchto pokynù nebudete øídit, mùôe dojít k váônému zranìní. Tyto pokyny si urèitì pøeètìte. Nachází se v èásti Bezpeènostní informace kapitoly Informace o tomto zaøízení. Oznaèuje dùleôité bezpeènostní informace. Pokud tìchto pokynù neuposlechnete, mùôe dojít k drobnîm poranìním nebo poranìním bez váônîch následkù nebo çkody na majetku. Tyto pokyny si urèitì pøeètìte. Nachází se v èásti Bezpeènostní informace kapitoly Informace o tomto zaøízení. Upozoròuje na urèité body v rámci pokynù k pouôití zaøízení a na postupy, které mohou zpùsobit uvíznutí papíru, poçkození originálù nebo ztrátu dat. Tyto pokyny si urèitì pøeètìte. Oznaèuje dalçí vysvìtlení funkcí zaøízení, a pokyny k øeçení chyb. Tento symbol se nachází na konci èástí. Oznaèuje, kde lze najít dalçí informace. [ ] Oznaèuje tlaèítka zobrazovaná na displeji zaøízení. { } Oznaèuje tlaèítka na ovládacím panelu zaøízení. 1

12 Názvy hlavních doplòkù Na nejdùleôitìjçí doplòky tohoto zaøízení se v této pøíruèce odkazuje následujícím zpùsobem: Automatickî podavaè dokumentù schopnî skenovat obì strany listu ARDF Názvy nejdùleôitìjçích funkcí Na nejdùleôitìjçí funkce tohoto zaøízení se v této pøíruèce odkazuje následujícím zpùsobem: Internet Fax (zadáním ové adresy) Internet Fax Internet Fax (zadáním IPv4 adresy) IP-Fax 2

13 Informace na displeji Tato èást popisuje pouôití tlaèítek na ovládacím panelu a na poloôkách displeje. Na displeji se zobrazují pokyny k ovládání, zprávy, stav zaøízení a pøíjemci zaregistrovaní v seznamu pøíjemcù. Pokud bìhem operace stisknete tlaèítko {Fax} èi {Zruçit reôimy}, aktivuje se pohotovostní displej. Pro dokonèení nastavení stisknìte tlaèítko {OK}. Pro návrat na pøedchozí displej stisknìte tlaèítko {Escape}. Toto zaøízení se automaticky vrátí do pohotovostního reôimu, pokud nebude po urèitou dobu pouôíváno. Dobu lze nastavit v poloôce Èasovaè pro automatickî reset faxu nabídky Systémová nastavení. Chcete-li zaøízení pøepnout do pohotovostního displeje ruènì, proveïte jeden z následujících úkonù: Pokud jste vloôili originál do volitelného automatického podavaèe ARDF a nestiskli jste tlaèítko {Start}, odstraòte originál. Pokud jste originál jeçtì nevloôili, stisknìte tlaèítko {Zruçit reôimy}. Pokud je aktivní reôim Nástroje uôivatele, stisknìte tlaèítko {Nástroje uôivatele/poèitadlo}. Odkaz Prùvodce obecnîmi nastaveními 3

14 Informace na displeji a pouôití tlaèítek Tato èást popisuje poloôky displeje a jejich pøísluçná tlaèítka. CS BAM001S 1. Tlaèítka vîbìru Odpovídají poloôkám a spodnímu øádku na displeji. Pøíklad: Pohotovostní displej Pokud se objeví v této pøíruèce pokyn Stisknìte [ ], stisknìte levé tlaèítko vîbìru. Pokud se objeví v této pøíruèce pokyn Stisknìte [Tón], stisknìte støední tlaèítko vîbìru. Pokud se objeví v této pøíruèce pokyn Stisknìte [Reô.vys.], stisknìte pravé tlaèítko vîbìru. 2. Tlaèítko {Escape} Stisknìte pro stornování operace èi pro návrat na pøedchozí displej. 3. Tlaèítko {OK} Toto tlaèítko stisknìte pro nastavení èíselnîch hodnot, pro provedení nastavení èi pro zvolení zadané poloôky. 4. Tlaèítka procházení Pro posunutí kurzoru jednotlivîmi smìry. Pokud je v textu této pøíruèky uvedeno jedno z tlaèítek {U}, {T}, {V} èi {W}, stisknìte pøísluçné tlaèítko. 4

15 CS BAM005S 1. Stav a zprávy zaøízení 2. Vloôení pøíjemce 3. Tlaèítka vîbìru 4. Pøepíná typ cíle mezi a. Chcete-li zvolit faxová èísla nebo pøíjemce pro IP-Fax, vyberte. Chcete-li zadat ovou adresu, vyberte. 5. Volitelné poloôky Displej se bude mìnit v závislosti na nainstalovanîch doplòcích. V nabídce funkcí faxu mùôete mìnit nastavení pro Internet Fax v nabídce nastavení u. V nabídce funkcí faxu mùôete mìnit nastavení pro IP-Fax v nabídce nastavení IP-Faxu. Odkaz Str.9 Reôimy vysílání Str.59 Zadání pøíjemce pouôitím tlaèítka Bleskové volby Str.68 Hledání pøíjemcù v adresáøi Prùvodce obecnîmi nastaveními 5

16 Seznam funkcí Tato èást obsahuje popis rùznîch poloôek, které lze nastavit v nabídce Nastavení faxu. Tlaèítkem {Nástroje uôivatele/poèítadlo} zobrazíte nabídku Nastavení faxu. Podrobnosti o tomto nastavení najdete v Prùvodci obecnîmi nastaveními. Vçeobecná nastavení/úprava Název funkce Uprav hlasitost zvuku Prog.inf.o faxu Èas spuçtìní Hl.odposlechu Zvol tlaèítko Uôiv. funkce Popis Slouôí k úpravì hlasitosti v reôimu Hlasitî odposlech a Okamôité vysílání. Zaregistrujte údaje o odesílateli, které se zobrazují na faxovém zaøízení pøíjemce a faxovaném dokumentu. Tuto funkci pouôijte ke specifikování èasu pro zruçení Volby se zavìçenîm sluchátkem po vysílání s pouôitím Volby se zavìçenîm sluchátkem. Èasto pouôívané funkce, které jsou pøiøazeny klávesám uôivatelskîch funkcí, se v nabídce zobrazí ihned po zapnutí zaøízení. Nastavení pøíjmu Název funkce Pøep. reôimu pøijmu Autorizovanî pøíjem Çachovnicová znaèka Støedová znaèka Tisknout èas pøíjmu Popis Zadejte zpùsob pøíjmu faxovîch zpráv. Zadejte, zda se mají nechtìné faxové zprávy vytøídit. Zadejte, zda se má vytisknout çachovnicová znaèka na první stránce obdrôenîch faxovîch dokumentù. Zadejte, zda se má èi nemá støedová znaèka vytisknout vlevo uprostøed a nahoøe uprostøed na kaôdé pøijaté stránce. Zadejte, zda se má do spodní èásti pøijatîch faxovîch zpráv vytisknout datum a èas pøíjmu. 6

17 Nast. u Název funkce Popis Nastavení Internet faxu Mùôete zvolit, zda zobrazit èi nikoli. Pokud chcete zaslat Internet Fax, nastavte On (zapnout) pro zobrazení ikony. Max. velikost u Dor. SMTP souboru pøíjmu Toto nastavení pouôijte pro omezení velikosti odesílaného u, aby i pøíjemci, kteøí nepøijímají y nad urèitou velikost, mohli váç pøijmout. Je-li tato funkce nastavena na zapnuto (on), nemùôete posílat y vìtçí, neô zadané omezení. Tato funkce je dostupná u systémù, které umoôòují pøesmìrování ovîch zpráv pøijatîch prostøednictvím SMTP. Nastavení IP-Faxu Název funkce Umoônit H.323 Umoônit SIP Nastavení H.323 Nastavení SIP Nastavení brány Popis Zadejte, jestli se pro vysílání IP-Fax pouôívá H.323. Zadejte, jestli se pro pøenosy IP-Fax pouôívá SIP. Nastavte adresu IPv4 a telefonní èíslo aliasu serveru gatekeeper. Nastavte adresu IPv4 serveru SIP a uôivatelské jméno SIP. Zaregistrujte, zmìòte nebo smaôte bránu pouôívanou pro pøenosy na IP-Fax. Registrujte se pro pouôití brány bez pouôití serveru gatekeeper/sip. Nástroje správce Název funkce Tisknout ôurnál Tisk sezn.soub.èek.na vys. Poèet stran komunikace Zámek pamìti Pøesmìrování Popis Tiskne ôurnál. Na tomto zaøízení lze zkontrolovat více neô 50 posledních vîsledkù pøenosu/doruèení. Tuto funkci pouôijte pro vîtisk seznamu souborù èekání na vysílání. Slouôí ke kontrole vysílání, pøíjmù a celkovîch poètù na displeji. Pokud zapnete Zámek pamìti, obdrôené dokumenty se uloôí do pamìti a automaticky se nevytisknou. Zadejte, zda mají èi nemají bît pøijaté faxové zprávy pøesmìrovány na naprogramovaného pøíjemce. 7

18 Název funkce Hláç.o vîsl.vîs.sloô. Nastavení parametrù Naprogr. zvláçtního odes. Naprogr. ID zámku pamìti Vyber pulzní/tónovou volbu G3 analogová linka Ochrana menu. Popis Pokud je sloôka obsaôena v cíli pøesmìrování nebo v cíli pøesmìrování speciálním odesílatelem, bude specifikovanî cíl informován o vîsledcích pøesmìrování. Nastavení parametrù dovoluje nastavit rùzné volby tak, aby vyhovovaly vaçim potøebám. Pro zmìnu nastavení funkcí nastavte Pøepínaèe parametrù. Programovat/Zmìnit/Odstranit speciální odesílatele provádí pùvodní nastavení a tiskne seznam Speciálního odesílatele. Mùôete nastavit funkce pro kaôdého odesílatele, pokud jsou Speciální odesílatelé pøednastavení. Naprogramujte ID zámku pamìti tak, aby jej bylo nutné zadat pøed tiskem dokumentù, kdyô je funkce zámku pamìti aktivní. Tuto funkci zvolte pro vîbìr typu linky. Musíte provést následující nastavení pro analogovou linku G3 pøed tím, neô pøipojíte zaøízení ke standardní analogové lince G3. Pomocí funkce Ochrana menu mùôete zabránit neoprávnìnîm uôivatelùm v provádìní zmìn v nástrojích uôivatele. Odkaz Prùvodce obecnîmi nastaveními 8

19 1. Odeslání Tato èást obsahuje popis základních operací vysílání, jako napøíklad nastavení reôimu vysílání èi pøíjemce. Reôimy vysílání Existují dva typy vysílání: Vysílání z pamìti Okamôité vysílání Dùleôité Pøi odesílání dùleôitîch dokumentù doporuèujeme nejprve pøíjemcùm zavolat a ovìøit správnost pøíjemce. Vysílání z pamìti Vysílání se zahájí automaticky, jakmile je originál uloôen do pamìti. Jedná se o zpùsob, kterî je velmi praktickî tehdy, kdyô spìcháte a hodláte si dokument vzít s sebou. Mùôete rovnìô odeslat tentîô originál nìkolika pøíjemcùm. CS GFDOHO2E 9

20 Odeslání 1 Okamôité vysílání Zaøízení vytoèí èíslo pøíjemce a originál souèasnì naskenuje a odeçle. Jedná se o zpùsob, kterî je velmi praktickî tehdy, kdyô potøebujete originál odeslat rychle nebo kdyô chcete zkontrolovat cílovou stanici, jíô fax odesíláte. Pøi pouôití tohoto zpùsobu vysílání se originál neukládá do pamìti. Mùôete zadat pouze jednu adresu. CS GDRH240E Stisknutím tlaèítka {Reôim vysílání} mùôete zmìnit reôim vysílání. CS ARX002S Zkontrolujte indikátor na ovládacím panelu, aby jste se ujistili, kterî reôim je právì aktivní. Odkaz Str.15 Paralelní vysílání z pamìti Str.16 Souèasnì probíhající rozesílání 10

21 Reôimy vysílání Volba typu vysílání Mùôete vybrat typ vysílání: standardní fax, IP-Fax nebo Internet fax. Dùleôité Pro zvolení cílù IP-Fax èi cílù Internet Fax musí bît nainstalovaná volitelná jednotka tiskárna/skener. Displej se liçí podle toho, zda je èi není nainstalovaná volitelná jednotka tiskárna/skener. 1 Pokud se odesílá pøes faxovou linku Stisknìte [ ] pro zobrazení ve sloupci displeje pøíjemce. Pokud se odesílá na ovou adresu Stisknìte [ ] pro zobrazení ve sloupci displeje pøíjemce. Pokud se posílá IP-Faxem Pro zaslání prostøednictvím funkce IP-Fax zvolte protokol. Poté, co zvolíte protokol, se ve sloupci zobrazení cíle objeví. Pokud pouôíváte server gatekeeper, vyberte H.323. Pokud pouôíváte server SIP, vyberte SIP. Odkaz Str.21 Funkce IP-Fax Str.25 Funkce Internet faxu Prùvodce obecnîmi nastaveními 11

22 Odeslání Vysílání z pamìti 1 Reôim Vysílání z pamìti zahrnuje standardní fax, Internet fax a IP-Fax. Dùleôité Dojde-li k vîpadku napájení (hlavní vypínaè je vypnutî) nebo je-li kabel zaøízení odpojen po dobu asi dvanácti hodin, vçechny dokumenty uloôené v pamìti se vymaôou. Po obnovení napájení se vytiskne hláçení o vîpadku napájení, které vám pomùôe urèit smazané soubory. Pouhîm vypnutím provozního spínaèe se ôádné uloôené dokumenty neodstraní. Viz èást Odstraòování problémù. Pokud je pamìë plná (0% se zobrazí v horním pravém rohu displeje), vysílání z pamìti nebude dostupné. Místo toho pouôijte reôim Okamôité vysílání. A Ujistìte se, ôe indikátor vysílání z pamìti svítí. CS ARX003S Obvykle je aktivní reôim Vysílání z pamìti. Pokud svítí indikátor Okamôitého vysílání, stisknìte tlaèítko {Reôim vysílání} pro zvolení reôimu Vysílání z pamìti. B Uloôte originál. C Proveïte potøebná nastavení. D Pouôitím èíselnîch tlaèítek èi tlaèítka Blesková volba specifikujte pøíjemce. Pro specifikaci pøíjemce pomocí tlaèítka Bleskové volby, viz Pouôití tlaèítek Bleskové volby. Pokud udìláte chybu, stisknìte tlaèítko {Vymazat/Stop} a potom zadejte správné èíslo. 12

23 Reôimy vysílání E Pøi odesílání stejného originálu více pøíjemcùm (rozesílání) stisknutím tlaèítka [Pøid.cíl] urèete pøíjemce. 1 Pøi pøidávání pøíjemce pomocí seznamu pøíjemcù nemusíte stisknout tlaèítko [Pøid.cíl]. F Zadejte dalçí pøíjemce. Stisknutím [ ] pøepínáte typ cíle mezi a. Souèasnì lze zadat faxové èíslo, ovou adresu a cíl pro IP-Fax. G Stisknìte tlaèítko {Start}. Jakmile celkovî poèet naprogramovanîch pøíjemcù pøekroèí maximální hodnotu, lze provádìt jen Okamôité vysílání. Informace o maximálním poètu pøíjemcù, které lze zadat pro jeden soubor, najdete v èásti Maximální hodnoty. Informace o maximálním poètu cílù, které lze zadat pro vçechny soubory (vèetnì souborù v pamìti), najdete v èásti Maximální hodnoty. Informace o maximálním poètu dokumentù, které lze uloôit v pamìti pro Vysílání z pamìti, najdete v èásti Maximální hodnoty. Informace o maximálním poètu stran, které lze uloôit v pamìti (pomocí tabulky A4 Standard <ITU-T q1>), viz èást Maximální hodnoty. Odkaz Str.41 Typ originálu Str.42 Rozliçení Str.44 Sytost obrazu (Kontrast) Str.46 Odeslání pøes faxovou linku Str.49 Odesílání pomocí funkce IP-Fax Str.53 Odesílání na ovou adresu Str.58 Pouôití tlaèítek Bleskové volby Str.63 Opìtovné vytáèení 13

24 Odeslání 1 Str.189 Maximální hodnoty Prùvodce obecnîmi nastaveními Odstraòování problémù Odesílání více originálù z expozièního skla (Vysílání z pamìti) Tyto pokyny popisují odesílání více originálù z expozièního skla. A Ujistìte se, ôe indikátor vysílání z pamìti svítí. B Poloôte první stranu originálu lícem dolù na expozièní sklo. C Zadejte pøíjemce. D Proveïte potøebná nastavení. E Stisknìte tlaèítko {Start}. Zaøízení zahájí skenování. F Následující originál umístìte na expozièní sklo do 60 sekund poté, co zaøízení dokonèí skenování prvního originálu. G Zopakujte kroky D aô F pro vçechny originály. H Vloôte poslední originál a potom stisknìte tlaèítko {q}. Zaøízení zahájí volbu pøíjemce a vysílání. 14

25 Reôimy vysílání Paralelní vysílání z pamìti Tato funkce provádí volbu èísla jiô v dobì, kdy je originál skenován. Standardní vysílání z pamìti uloôí originál do pamìti, a pak provede volbu pøíjemce. Paralelní vysílání z pamìti umoôòuje snadné ovìøení stavu pøipojení. Tato funkce dále umoôòuje rychlejçí skenování originálù neô pøi Okamôitém vysílání. To je uôiteèné v pøípadì, kdy máte málo èasu a potøebujete originál i k jinému úèelu. 1 Dùleôité Standardní vysílání z pamìti se pouôívá namísto Paralelního vysílání z pamìti v následujících pøípadech: Linka je obsazená a nelze se k ní pøipojit Pouôívá se funkce Odeslat pozdìji Ukládá se originál pro Pamìëové vysílání souèasnì s jinou komunikací Bylo zadáno více pøíjemcù Kdyô je originál poloôen na expozièní sklo a pak odeslán Pomocí poloôky Uôivatelské parametry (pøepínaè 07, bit 2) v nabídce Nastavení faxu mùôete tuto funkci zapnout èi vypnout. Pokud není dostatek volné pamìti, lze místo Paralelního vysílání z pamìti pouôít standardní Vysílání z pamìti. Pøi pouôití této funkce nebude vytiçtìno Hláçení o uloôení do pamìti. Jestli-ôe stisknete tlaèítko {Vymazat/Stop} dojde k zaseknutí originálu nebo se zaplní pamìë a dojde k zastavení paralelního vysílání z pamìti. Vytiskne se Hláçení o vîsledku komunikace a soubory se vymaôou. Pokud pouôijete funkci Paralelní vysílání z pamìti, v záhlaví faxu se vytiskne jen èíslo stránky; celkovî poèet originálù se nevytiskne. Odkaz Prùvodce obecnîmi nastaveními 15

26 Odeslání Automatické opakování volby 1 Pokud faxovou zprávu nelze odeslat, protoôe je linka obsazena nebo bìhem pøenosu doçlo k chybì, je aktivováno opìtovné vytáèení v pìtiminutovîch intervalech a pokusy se opakují aô pìtkrát. Pokud opìtovné vytáèení po ètyøech pokusech selôe, pøístroj zruçí vysílání a vytiskne Hláçení o vîsledku komunikace nebo Hláçení o selhání komunikace. Pokud je v pamìti uloôen velkî poèet souborù, dokumenty se nemusí odeslat v poøadí, v jakém byly naskenovány. Odkaz Str.145 Hláçení o vîsledku komunikace (Vysílání z pamìti) Str.147 Hláçení o selhání komunikace Duální pøístup Zaøízení mùôe skenovat dalçí dokumenty do pamìti, i kdyô právì odesílá faxy z pamìti, pøijímá faxy do pamìti nebo automaticky tiskne hláçení. Linka je takto vyuôívána efektivnìji, protoôe zaøízení zahájí odesílání následujícího dokumentu bezprostøednì po dokonèení aktuálního vysílání. Pokud zaøízení provádí Okamôité vysílání nebo je-li v reôimu Nástrojù uôivatele, stroj nemùôe skenovat originál. Souèasnì probíhající rozesílání Tato funkce slouôí k odeslání stejného originálu více pøíjemcùm souèasnì. Pøi zadávání více pøíjemcù nejprve zadejte prvního pøíjemce a potom zadejte dalçího stisknutím tlaèítka [Pøid.cíl]. Jestliôe zvolíte pro odeslání stejného dokumentu více pøíjemcù (rozesílání), budou dokumenty odesílány v poøadí, v jakém byla èísla volena. Jestliôe nebylo moôné odeslat dokument nìkterému z pøíjemcù, zaøízení zopakuje volbu tohoto pøíjemce po provedení volby posledního zadaného èísla rozesílání. Pokud pro rozesílání zadáte napøíklad ètyøi pøíjemce A aô D a pokud jsou linky pøíjemcù A a C obsazené, zaøízení provede volbu pøíjemcù v následujícím poøadí: A, B, C, D, A a C. Chcete-li zkontrolovat prùbìh vysílání, vytisknìte seznam souborù vysílání. Pokud bìhem rozesílání více pøíjemcùm urèíte druhé vysílání, faxy budou odesílány støídavì na zbîvající pøíjemce aktuálního a druhého rozesílání. Pokud pro rozesílání zadáte napøíklad pøíjemce A a B a potom zadáte rozesílání pro pøíjemce C a D (zatímco probíhá vysílání na pøíjemce A), zaøízení provede volbu pøíjemcù v následujícím poøadí: A, C, B a C. 16

27 Reôimy vysílání Pokud èeká pøedchozí soubor a následující soubor, budou odeslány ve stejném poøadí. Aby nedoçlo k náhodnému stisknutí nesprávného tlaèítka Bleskové volby, zaøízení lze nastavit tak, aby bylo nutno po kaôdém pøidání pøíjemce pomocí tlaèítka Bleskové volby stisknout tlaèítko [Pøid.cíl]. Proveïte nastavení pomocí poloôky Uôivatelské parametry (pøepínaè 17, bit 2) v nabídce Nastavení faxu. 1 Odkaz Str.137 Tisk seznamu souborù v pamìti (Tisk seznam souborù èekání na vysílání) Prùvodce obecnîmi nastaveními Pokud se zaplní pamìë pøi ukládání originálu Pokud se zaplní pamìë pøi ukládání originálu (volné místo je 0%), zobrazí se zpráva Pamìë je plná. Snímání bude zastaveno a uloôeny jen nasnímané strany.. Stisknìte tlaèítko [Vîstup] pro vyslání pouze uloôenîch stran. Pokud k tomuto dojde, jsou zasílány jen naskenované strany. Chcete-li v tomto pøípadì smazat naskenované strany a stornovat vysílání, kontaktujte vaçeho servisního zástupce. ECM (reôim opravy chyb) Selôe-li èást vysílání kvùli problémùm linky, jsou ztracená data automaticky pøeposílána. Dùleôité Aby byla tato funkce aktivní, musí mít druhé zaøízení ECM. Tato funkce není u Internet faxu dostupná. 17

28 Odeslání Okamôité vysílání 1 Okamôité vysílání je k dispozici pro vysílání standardního faxu a IP-Faxu. Dùleôité Vysílání Internet fax se provádí pouze pøi vysílání z pamìti, které se spustí automaticky po uloôení dokumentù do pamìti. Pokud zvolíte pøíjemce internetového faxu poté, co vyberete moônost Okamôité vysílání, reôim se pøepne na Vysílání z pamìti. Pokud se po zvolení pøíjemce internetového faxu pokusíte vybrat Okamôité vysílání, zobrazí se zpráva Cíle a funkce, které nemohou bît vybrány pøi okamôitém vysílání, jsou jiô vybrány.. Pokud ktomu dojte, stisknìte tlaèítko [Vîstup]. Pro okamôité vysílání nelze pouôít skupinu. Stejnou zprávu nelze odeslat více pøíjemcùm (rozesílání). Pokud zvolíte druhého pøíjemce nebo skupinu pøíjemcù poté, co vyberete moônost Okamôité vysílání, reôim se pøepne na Vysílání z pamìti. Pokud se po zvolení více pøíjemcù nebo skupiny pøíjemcù pokusíte vybrat Okamôité vysílání, zobrazí se zpráva Cíle a funkce, které nemohou bît vybrány pøi okamôitém vysílání, jsou jiô vybrány.. Pokud ktomu dojte, stisknìte tlaèítko [Vîstup]. A Ujistìte se, ôe svítí indikátor Okamôitého vysílání. CS ARX004S Pokud svítí indikátor Vysílání z pamìti, stisknìte tlaèítko {Reôim vysílání} pro zvolení reôimu Okamôitého vysílání. B Uloôte originál. C Vyberte potøebná nastavení skenování. 18

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Instalaèní pøíruèka 1 2 3 Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Pøedmluva Aplikace DeskTopBinder V2 Lite dokáôe integrovat a spravovat rùznorodá data, napøíklad soubory vytvoøené rùznîmi

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902742

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902742 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon TELESIS CZ s.r.o. U Jeslí 1851/47 193 00 Praha 9 Telefon: 261090171 Fax: 261090170 http://www.telesis.cz e-mail: info@telesis.cz Copyright 2006 TELESIS CZ s.r.o. Praha 3/2006 Objednací èíslo: MAISTE-PX24r2

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

MX-FR13U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah

MX-FR13U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah MX-FR13U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM Obsah Úvod...2 Sada ochrany dat je nainstalována...4 Systémová nastavení sady ochrany dat...4 Funkce řízení dokumentu...4 Ukládání dokumentů...4 Obrazovka Zapsání

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník

prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník e W in P hon Uživatelská prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník Instalace aplikace WinPhone - stavový øádek INSTALACE APLIKACE WINPHONE Spuštìní instalace: 1. Spus te systém Windows (pokud již nebìží).

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

Nestandardní režimy tisku

Nestandardní režimy tisku Nestandardní režimy tisku 2013 LANIKO Morava s.r.o. Obsah 1 Přehled nestandardních režimů tisku... 3 2 Volba režimu tisku v ovladači tiskárny na PC... 4 2.1 Normální tisk... 6 2.2 Zkušební tisk... 6 2.3

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

ir2200 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 22 stran za minutu

ir2200 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 22 stran za minutu ir2200 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 22 stran za minutu Výstup rychlostí 22 stran za minutu Víceúèelový systém zahrnující kopírování,

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX 2006 MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX Ocenění za nejlepší firemní image roku 2005 Vše v jednom pro menší kancelář Multifunkční síťový přístroj KX-FLB853EX, který funguje jako vysokorychlostní laserový

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování

Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování". Úvod Tato příručka

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1 Instalaèní pøíruèka programu PC Suite CS 9356477 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Typové oznaèení: KX-TCD735CXM. Návod k obsluze ABC DEF JKL MNO TUV

Typové oznaèení: KX-TCD735CXM. Návod k obsluze ABC DEF JKL MNO TUV Digitální bezdrátový telefon Typové oznaèení: KX-TCD735CXM Návod k obsluze 2 4 5 6 9 7 8 0 1 3 DIGITAL GHI 7 4 1 TUV 0 5 2 ABC DEF JKL MNO 8 9 PQRS WXYZ 6 3 R Identifikace volajícího PØED POUŽITÍM SI POZORNÌ

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

EasyMP Monitor Návod na použití Ver.4.31

EasyMP Monitor Návod na použití Ver.4.31 EasyMP Monitor Návod na použití Ver.4.31 Značky používané v tomto návodu V následující tabulce jsou uvedeny symboly použité v tomto návodu, společně s popisem jejich významu. Upozornění s Označuje postup,

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Provozní pokyny Uôivatelská pøíruèka

Provozní pokyny Uôivatelská pøíruèka Pro bezpeèné a správné pouôití si pøed pouôitím tohoto zaøízení pøeètìte "Bezpeènostní informace". Provozní pokyny Uôivatelská pøíruèka OBSAH 1. Průvodce zařízením Jak číst tuto příručku...5 Úvod...5

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Popis Uvedený model...12 Jak číst tento manuál...13 Symboly...13 Příprava pro tisk Rychlá instalace...16 Potvrzení

Více

Dynamická rovnováha. www.develop.cz. ineo 250/350. přívětivý přesný všestranný. černobílý

Dynamická rovnováha. www.develop.cz. ineo 250/350. přívětivý přesný všestranný. černobílý Dynamická rovnováha www.develop.cz ineo 250/350 přívětivý přesný všestranný černobílý Zprávy, obchodní dopisy, finanční tabulky, korespondence se zákazníky - jak zhotovujete tyto obchodní dokumenty? Pokud

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více